Postup : 2009/2103(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0121/2010

Předložené texty :

A7-0121/2010

Rozpravy :

PV 05/05/2010 - 24
CRE 05/05/2010 - 24

Hlasování :

PV 06/05/2010 - 7.6
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0152

ZPRÁVA     
PDF 233kWORD 212k
19. 4. 2010
PE 438.367v03-00 A7-0121/2010

o sdělení Komise o evropském partnerství pro boj proti nádorovým onemocněním

(2009/2103(INI))

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Zpravodaj: Alojz Peterle

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku
 STANOVISKO Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o sdělení Komise o evropském partnerství pro boj proti nádorovým onemocněním

(2009/2103(INI))

Evropský parlament,

–       s ohledem na sdělení Komise o evropském partnerství pro boj proti rakovině (KOM(2009)0291),

–       s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1350/2007/ES ze dne 23. října 2007, kterým se zavádí druhý akční program Společenství v oblasti zdraví (2008–2013)(1),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 9. října 2008 na téma „Společně pro zdraví: strategický přístup pro EU na období 2008–2013“(2),

–       s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013)(3),

–       s ohledem na závěry Rady o zmírnění dopadů nádorových onemocnění v Evropě, přijaté dne 10. června 2008(4),

–       s ohledem na doporučení Rady 2003/878/ES ze dne 2. prosince 2003 o screeningu nádorových onemocnění(5),

–       s ohledem na své prohlášení ze dne 11. října 2007 o potřebě komplexní strategie boje proti rakovině(6),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 10. dubna 2008 o boji proti rakovině v rozšířené Evropské unii(7),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2006 o rakovině prsu v rozšířené Evropské unii(8),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 5. června 2003 o rakovině prsu v Evropské unii(9),

–       s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 646/96/ES ze dne 29. března 1996, kterým se přijímá akční plán Společenství pro boj proti rakovině v rámci činnosti v oblasti veřejného zdraví (1996 až 2000)(10),

–       s ohledem na rozhodnutí Rady č. 2004/513/ES ze dne 2. června 2004 o uzavření Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku(11),

–       s ohledem na Evropský kodex proti rakovině: třetí verze,

–       s ohledem na publikaci World Cancer Report 2008 (Globální zpráva o nádorových onemocněních za rok 2008), kterou vypracovala Mezinárodní agentura pro výzkum nádorových onemocnění (International Agency for Research on Cancer, IARC),

–       s ohledem na prohlášení Evropského parlamentu o hepatitidě typu C(12),

–       s ohledem na činnost a závěry nadstranické zájmové skupiny Poslanci EP proti nádorovým onemocněním (MEPs Against Cancer, MAC),

–       s ohledem na článek 184 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na článek 35 Listiny základních práv Evropské unie(13),

–       s ohledem čl. 48 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7‑0121/2010),

A.     vzhledem k tomu, že se nádorová onemocnění navzdory pokroku medicíny epidemicky šíří po celém světě,

B.     vzhledem k tomu, že díky protikuřáckým politikám, lepší sekundární prevenci a léčbě některých typů nádorových onemocnění některé státy pokročily ve snižování míry výskytu nádorových onemocnění(14),

C.     vzhledem k tomu, že podle Světové zdravotnické organizace jsou nádorová onemocnění celosvětově jednou z hlavních příčin úmrtí a v roce 2004 způsobila zhruba 13 % všech úmrtí,

D.     vzhledem k tomu, že v roce 2006 byla nádorová onemocnění druhou nejběžnější příčinou úmrtí: na deset úmrtí u žen připadla dvě úmrtí způsobená nádorovým onemocněním, u mužů to byla tři úmrtí z deseti, což znamená, že každý rok se nádorová onemocnění diagnostikují přibližně u 3,2 milionu občanů EU; vzhledem k tomu, že nejvíce úmrtí bylo způsobeno rakovinou plic, tlustého střeva a prsu,

E.     vzhledem k tomu, že podle odhadů Mezinárodní agentury pro výzkum nádorových onemocnění (IARC) je každému třetímu Evropanovi v průběhu jeho života stanovena diagnóza nádorového onemocnění a každý čtvrtý Evropan na tuto nemoc zemře,

F.     vzhledem k tomu, že podle odhadů onemocní v roce 2010 nádorovým onemocněním 3 miliony Evropanů a takřka dva miliony na ně zemřou a podle odhadů na rok 2020 onemocní nádorovým onemocněním 3,4 miliony Evropanů a 2,1 milionů na následky choroby zemře,

G.     vzhledem k tomu, že nejčastější typy nádorových onemocnění se liší v závislosti na pohlaví, a vzhledem k tomu, že ženy jsou nejčastěji postihovány rakovinou prsu, děložního čípku, děložní sliznice, vejcovodu, vaječníků a vagíny, ale také jsou často postiženy rakovinou žaludku a tlustého střeva a konečníku; vzhledem k tomu, že výskyt rakoviny prsu u žen je v mnoha evropských zemích na vzestupu, přičemž postihuje také mladší ženy a vzhledem k tomu, že v EU každoročně onemocní rakovinou prsu 275 000 žen,

H.     vzhledem k tomu, že boj proti nádorovým onemocněním by měl být považován za zásadní součást strategie v oblasti zdraví,

I.      vzhledem k tomu, že zhruba 30 % nádorových onemocnění lze předejít a následky lze zmírnit včasným rozpoznáním nemoci a její léčbou, ačkoli účinnost národních screeningových programů pro ženy se liší a závisí na míře pokrytí ženské populace, dostupnosti mamografu a jeho kvalitě, léčbě a dalších faktorech,

J.      vzhledem k tomu, že nádorová onemocnění u dětí, která jsou nejčastější příčinou úmrtí mladých lidí, může být úspěšně léčena s 80% mírou přežití,

K.     vzhledem k tomu, že prevence zahrnuje primární prevenci výskytu i sekundární prevenci prostřednictvím screeningu a včasného odhalení,

L.     vzhledem k tomu, že účinná primární prevence může významně přispět ke zlepšení zdraví prostřednictvím plošných zásahů a opatření na podporu zdravého životního stylu,

M.    vzhledem k tomu, že prevence zahrnuje kromě primární prevence výskytu, kterou lze provést snížením expozice populace rakovinotvorným znečišťujícím látkám v životním prostředí, také sekundární prevenci prostřednictvím screeningu a včasného odhalení,

N.     vzhledem k tomu, že výskytu rakoviny děložního čípku (druhého nejběžnějšího druhu rakoviny u žen po rakovině prsu) lze zabránit vhodnými opatřeními, k nimž patří např. aplikace profylaktické vakcíny proti karcinogenním virům,

O.     vzhledem k tomu, že nádorová onemocnění jsou způsobena mnoha faktory v několika stadiích, a vyžadují tudíž nový přístup k prevenci, který by se stejnou měrou zabýval faktory genetiky, životního stylu, zaměstnání a životního prostředí, a to takovým způsobem, který by odrážel skutečné kombinované vlivy různých faktorů, spíše než aby se zaměřoval na izolované příčiny,

P.     vzhledem k tomu, že mezi faktory životního prostředí patří nejen expozice tabákovému kouři v prostředí, radiaci a nadměrnému ultrafialovému záření, ale také expozice chemickým znečišťujícím látkám v potravinách, v ovzduší, v půdě a ve vodě způsobená mimo jiné průmyslovou výrobou, zemědělskými postupy nebo obsahem těchto látek například ve výrobcích odvětví stavebnictví a spotřebních výrobcích,

Q.     vzhledem k tomu, že toto onemocnění vzniká především jako důsledek individuální expozice karcinogenům, které se nalézají v tom, co lidé dýchají, jedí a pijí, nebo kterým jsou vystaveni ve svém soukromém či pracovním prostředí; rozvoj nádorových onemocnění ve významné míře ovlivňují návyky, jako například užívání tabáku, stravovací zvyklosti a zvyklosti ohledně tělesné aktivity – a také pracovní a životní prostředí,

R.     vzhledem k tomu, že podle Světové zdravotnické organizace je minimálně 10 % úmrtí z důvodů nádorových onemocnění ročně způsobeno přímo expozicí karcinogenním látkám na pracovišti; vzhledem k tomu, že takové expozici by se mohlo zamezit nahrazením karcinogenních látek méně škodlivými látkami,

S.     vzhledem k tomu, že rychlá míra nárůstu některých nádorových onemocnění, například rakoviny varlat a nehodginských lymfomů, a nárůst nádorových onemocnění u dětí o 1 % ročně, ke kterým podle WHO za posledních 20 let v Evropě došlo, dokládají nutný podíl faktorů životního prostředí,

T.     vzhledem k tomu, že účinná sekundární prevence zaměřená na včasné odhalení onemocnění může významně přispět ke zlepšení zdravotní prevence a může významně přispět ke zlepšení zdraví, a vzhledem k tomu, že bylo vypočítáno, že provádění celoplošného screeningu rakoviny děložního čípku by mohlo zachránit přes 94 % ztracených let života a každých 152 cytologických vyšetření metodou Papanicolaova testu (PAP test) by mohlo zachránit jeden rok života,

U.     vzhledem k tomu, že chemické látky narušující činnost endokrinních žláz mohou hrát při rozvoji nádorových onemocnění významnou roli, například v případě rakoviny prsu nebo varlat, a vyžadují proto zvláštní opatření,

V.     vzhledem k tomu, že evropské systémy zdravotnictví čelí zásadním problémům týkajícím se jejich dlouhodobé udržitelnosti, přičemž v první řadě jde o vliv stárnutí populace na nároky kladené na pracovní sílu a na celkové výdaje na zdravotnictví; navíc nové technologie, ačkoliv přinášejí podstatné výhody, vyžadují dostatečně vyškolený personál a případně zvýšené výdaje,

W.    vzhledem k tomu, že výskyt některých nádorových onemocnění, například rakoviny děložního čípku, je výrazně vyšší u některých skupin přistěhovalců ženského pohlaví, a je tedy nutné zajistit, aby programy prevence a včasného odhalení byly zaměřeny na tyto rizikové skupiny a aby pro ně byly dostupné,

X.     vzhledem k tomu, že jedním z důvodů rostoucího počtu případů nádorových onemocnění v celé Unii je její stárnoucí populace, a vzhledem k tomu, že nárůst výskytu nádorových onemocnění bude vytvářet další tlak na veřejné finance a produktivitu soukromého sektoru ekonomiky, a že proto zlepšení zdravotních ukazatelů týkajících se nádorových onemocnění rovněž přispěje ke zlepšení dlouhodobých ekonomických ukazatelů,

Y.     vzhledem k tomu, že prevalence nádorových onemocnění koreluje s rostoucím věkem a je úzce spojena se stářím, znamená to, že se stárnutím populace dojde také k nárůstu celkového výskytu nádorových onemocnění; tento trend se projeví především mezi staršími ženami, protože u žen je stále vyšší střední délka života než u mužů, a proto je nezbytné zajistit, aby programy prevence a včasného odhalení byly dostupné nejen ženám ve středním věku, ale také ženám starším a rovněž těm nejstarším,

Z.     vzhledem k tomu, že společné pravomoci Evropské unie a členských států zakotvené v Lisabonské smlouvě se vztahují na společné otázky bezpečnosti v oblasti veřejného zdraví, jako je například ochrana fyzického a duševního zdraví,

AA.  vzhledem k tomu, že úmrtnost na nádorová onemocnění je v nových členských státech vyšší než v EU-15,

AB.  vzhledem k tomu, že podle odhadů WHO je možné alespoň jedné třetině případů nádorových onemocnění předcházet a že prevence představuje nákladově nejefektivnější dlouhodobou strategii pro kontrolu těchto onemocnění a odhaduje se, že nádorovým onemocněním by bylo možné předcházet úpravou nebo vystříháním se klíčových rizikových faktorů, jakými jsou kouření, nadváha, nedostatečná konzumace ovoce a zeleniny, nedostatek fyzické aktivity a konzumace alkoholu, původci infekcí a expozice některým chemickým látkám a ionizujícímu záření,

AC.  vzhledem k tomu, že špatná výživa, nedostatek fyzické aktivity, obezita, tabák a alkohol jsou rizikovými faktory společnými také pro další chronická onemocnění, jako jsou kardiovaskulární choroby, diabetes 2. typu a onemocnění dýchacích cest, a proto by programy prevence nádorových onemocnění měly být prováděny v kontextu integrovaného programu prevence chronických onemocnění,

AD.  vzhledem k tomu, že již v roce 1987 vytvořili odborníci Evropský kodex proti rakovině jako nástroj pro řešení otázky prevence vycházející z vědeckých poznatků,

AE.   vzhledem k tomu, že k důvodům velkých rozdílů při dosažení pětileté míry přežití u většiny typů nádorových onemocnění v Evropě patří zarážející a nepřijatelné rozdíly v kvalitě zařízení pro léčbu nádorových onemocnění, programech preventivních prohlídek, pokynech pro osvědčené postupy vycházející z vědeckých poznatků, radioterapeutických zařízeních a v dostupnosti léčivých přípravků proti nádorovým onemocněním,

AF.   vzhledem k tomu, že v Evropské unii přetrvávají nerovnosti v oblasti zdraví, a vzhledem k tomu, že znevýhodněná společenství jsou v důsledku omezeného přístupu ke zdrojům, informacím a službám vystavena vyššímu riziku nepříznivých důsledků pro zdraví než společenství s vyšším sociálně-ekonomickým postavením,

AG.  vzhledem k tomu, že výskyt nádorových onemocnění může být omezen a kontrolován zaváděním strategií pro včasné odhalování a léčbu těchto onkologických pacientů, které vycházejí z vědeckých poznatků,

AH.  vzhledem k tomu, že podle odhadů lze 25 % všech úmrtí na nádorová onemocnění v Unii připsat kouření; vzhledem k tomu, že kouření způsobuje v celosvětovém měřítku 80 až 90 % případů úmrtí na rakovinu plic a vzhledem k tomu, že počet mladých dívek začínajících kouřit narůstá, což vede k riziku, že v budoucnu poroste počet případů rakoviny plic u žen,

AI.    vzhledem k tomu, že se v posledních 20 letech výskyt rakoviny jater více než zdvojnásobil a v roce 2006 bylo v zemích EU27 zaznamenáno 50 300 nových případů rakoviny jater a 45 771 osob na tuto chorobu zemřelo, a vzhledem k tomu, že je vedle nadváhy a konzumace alkoholu, možné připsat 75–85% případů primární rakoviny jater dlouhodobým nákazám virovou hepatitidou (B nebo C),

AJ.   vzhledem k tomu, že je dobře známo, že životní styl, a zejména stravovací návyky, ovlivňují vývoj nádorových onemocnění a že dodržování správné výživy proto napomáhá přežití (alespoň u některých typů nádorů) a kvalitě života pacientů s těmito onemocněními,

AK.  vzhledem k tomu, že jistým typům nádorových onemocnění je možné se vyhnout a ke zlepšení zdravotního stavu může obecně dojít přijetím zdravějšího životního stylu, a vzhledem k tomu, že nádorová onemocnění mohou být vyléčena, nebo se mohou výrazně zlepšit vyhlídky na přežití, pokud jsou odhalena v počáteční fázi,

AL.   vzhledem k tomu, že nádorová onemocnění úzce souvisejí se společenským nebo majetkovým postavením a rizikové faktory nádorových onemocnění jsou nejvyšší ve skupinách s nejnižším vzděláním; kromě toho pacienti z nižších socioekonomických tříd mají trvale nižší míru přežití než pacienti z vyšších vrstev,

AM. vzhledem k tomu, že řádně vypracovaný a spravovaný státní program pro kontrolu nádorových onemocnění snižuje výskyt a mortalitu nádorových onemocnění v některých případech o více než 70 % a zlepšuje život onkologických pacientů bez ohledu na to, s jak omezenými zdroji se země potýká,

AN.  vzhledem k tomu, že mezi členskými státy jsou velké rozdíly, pokud jde o rozvoj, provádění a kvalitu plánů kontroly nádorových onemocnění,

AO.  vzhledem k tomu, že celostátní zavádění účinných screeningových programů pro obyvatelstvo prováděné v souladu s evropskými pokyny, pokud již existují, výrazně zvyšuje kvalitu a dostupnost screeningu nádorových onemocnění, jejich diagnostiky a léčebných služeb pro obyvatelstvo, čímž také zlepšuje boj proti těmto onemocněním,

AP.   vzhledem k tomu, že v rámci EU jsou v současné době značné kvalitativní rozdíly v oblasti screeningu a v časného odhalení nádorových onemocnění a následných postupů; vzhledem k tomu, že se rozdíly týkají zejména používání postupů pro včasné odhalení, které přispívá ke snížení dopadů těchto onemocnění, a to měřitelným a nákladově účinným způsobem,

AQ.  vzhledem k tomu, že vnitrostátní onkologické registry ve všech členských státech jsou pro poskytování srovnatelných údajů o nádorových onemocněních zásadní,

AR.  vzhledem k tomu, že interinstitucionální spolupráce může zvýšit efektivitu našich společných snah,

AS.   vzhledem k tomu, že onkologie není ve všech členských státech uznávána za lékařskou specializaci a že je zapotřebí zajistit nepřetržité vzdělávání lékařů,

AT.   vzhledem k tomu, že právní předpisy Společenství zaručují volný pohyb osob a volný pohyb pracovníků a že svoboda usazování jako princip pomáhá zajistit, že zdravotničtí pracovníci půjdou tam, kde jsou nejvíce zapotřebí, což prospívá bezprostředně pacientům a pomáhá vyhnout se potížím charakteristickým pro pohyb pacientů přes hranice,

AU.  vzhledem k tomu, že tělesné a duševní zdraví spolu úzce souvisí a jsou vzájemně úzce propojeny a že toto dvousměrné propojení je v rámci péče o osoby s nádorovým onemocněním a další uživatele služeb příliš často zanedbáváno,

AV.  vzhledem k tomu, že složitost problematiky nádorových onemocnění vyžaduje lepší komunikaci mezi mnoha nejrůznějšími zdravotnickými pracovníky, kteří se na léčbě onkologických pacientů podílejí, a vzhledem k tomu, že psychosociální péče o onkologické pacienty a péče o jejich duševní zdraví může zlepšit střední délku a kvalitu jejich života,

AW. vzhledem k tomu, že onkologičtí pacienti nemají v současné době rovný přístup k informacím o léčbě a v každém stadiu své choroby naléhavě potřebují více informací,

1.      vítá návrh Evropské komise založit evropské partnerství pro boj proti nádorovým onemocněním pro období 2009–2013, kterým zamýšlí podpořit členské státy v jejich úsilí bojovat proti nádorovým onemocněním, a to konkrétně vytvořením rámce pro vyhledávání a výměnu informací, kapacit a odborných znalostí v oblasti prevence nádorových onemocnění a jejich kontroly a zapojením příslušných zúčastněných stran z celé Evropské unie do kolektivního úsilí;

2.      je toho názoru, že důrazná akce proti nádorovým onemocněním na evropské úrovni má potenciál vytvořit rámec pro koordinované akce na úrovni členských států a regionální a místní úrovni; evropské partnerství pro boj proti nádorovým onemocněním by mělo doplňovat činnost, kterou v oblasti zdraví v současnosti vyvíjejí evropské instituce, a mělo by na ní stavět, a mělo by usilovat o vytvoření partnerství s dalšími službami a odvětvími, aby zajistilo komplexní přístup k prevenci a léčbě nádorových onemocnění;

3.      konstatuje, že podle článku 168 Smlouvy o fungování EU patří činnost související se zdravotními otázkami přednostně do působnosti členských států, zdůrazňuje však, že je důležité vypracovat plán Společenství, a vybízí Komisi a členské státy, aby společně přijaly opatření vycházející z komplexního přístupu, který začlení zdravotnictví do takových oblastí politik, jako je vzdělávání, životní prostředí, výzkum a sociální otázky;

4.      zdůrazňuje, že pro dosažení reprezentativního a efektivního partnerství by měla být zavedena užší spolupráce se zainteresovanými stranami za účasti občanské společnosti a organizací zaměstnavatelů a zaměstnanců na mezinárodní, evropské, státní, regionální a místní úrovni; tyto zainteresované strany s opravdovým zájmem o zlepšení výsledků v oblasti zdraví by mělo zastřešovat evropské partnerství pro boj proti nádorovým onemocněním; potenciál tohoto fóra pro rozvoj a šíření pokynů pro osvědčené postupy by neměl být podceňován; toto partnerství by mělo rovněž vytvářet komunikační kanály s ostatními fóry, jako je například fórum EU o zdravotní politice, aby zajistilo, že úsilí zaměřené proti nádorovým onemocněním bude náležitě zohledňovat další otázky, jakými jsou nespravedlnost v oblasti zdraví, zdravotní determinanty a úloha zdravotnických pracovníků, které všechny zcela zřejmě ovlivňují prevalenci a léčbu nádorových onemocnění;

5.      vyzývá Evropskou komisi a Evropskou radu, aby s Evropským parlamentem spolupracovaly prostřednictvím dobře koordinovaného interinstitucionálního partnerství, aby došlo ke zmírnění dopadů nádorových onemocnění, a aby současně využily právní základ stanovený v Lisabonské smlouvě k ochraně veřejného zdraví a prevenci onemocnění; Evropská komise a Evropská rada by měly vzít v úvahu různé formální a neformální struktury, které existují za účelem konzultací s poslanci Evropského parlamentu;

6.      vyzývá Komisi, aby upřesnila povahu a zdroje finančních prostředků pro evropské partnerství pro boj proti nádorovým onemocněním;

7.      zdůrazňuje, že komplexní přístup k nádorovým onemocněním a multidisciplinární týmy mohou onkologickým pacientům zajistit efektivnější péči a že integrovaná péče o tyto pacienty, která patřičně zohledňuje psychosociální a duševní pohodu a podporu, je životně důležitou součástí péče a měla by být rovněž podporována;

8.      zdůrazňuje, že je třeba přijmout zvláštní opatření pro vzácná a méně častá nádorová onemocnění s cílem urychlit diagnózu a více zpřístupnit odborné znalosti ve střediscích excelence;

9.      zdůrazňuje, že podle Lisabonské smlouvy může Evropský parlament a Rada v souladu s řádným legislativním postupem a po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů přijmout rovněž stimulační opatření zaměřená na ochranu a zlepšení lidského zdraví;

10.    domnívá se, že vzhledem k chybějícím dodatečným finančním prostředkům do konce nynějšího finančního rámce (2013) závisí úspěch partnerství na optimálním využití dostupných zdrojů;

11.    vyzývá členské státy, aby co nejdříve vytvořily integrované plány pro boj proti nádorovým onemocněním, jelikož jsou klíčové pro dosažení ambiciózního dlouhodobého cíle partnerství, kterým je snížit dopady nádorových onemocnění do roku 2020 o 15 %;

12.    vyzývá Komisi, aby vycházela ze zjištění partnerství pro boj proti nádorovým onemocněním, co se týče plánů kontroly nádorových onemocnění, a aby předložila návrh doporučení Rady o plánech kontroly nádorových onemocnění; vyzývá Komisi, aby uplatňování přijatého doporučení každoročně nezávisle monitorovala a sledovala dosažený pokrok,

13.    zdůrazňuje, že prevence je nákladově nejefektivnější odezvou na daný problém, neboť třetině případů nádorových onemocnění je možné předejít, a vyzývá, aby bylo do primární i sekundární prevence systematicky a strategicky investováno více prostředků; zdůrazňuje význam zachování investic do zdraví, zejména prostřednictvím preventivních opatření; proto by Evropská komise a Rada měly uvážit další kroky s cílem zajistit prostředí zlepšující zdraví, včetně činností v oblasti tabáku, výživy a alkoholu, a opatření umožňujících lepší fyzickou aktivitu;

14.    vyzývá partnerství, aby zajistilo, že všechna opatření ve skupině Podpora zdraví a zdravotní prevence a ve skupině Výzkum se budou vztahovat i na položky týkající se faktorů životního prostředí, přičemž faktory životního prostředí budou definovány nejen jako expozice tabákovému kouři v prostředí, radiaci a nadměrnému ultrafialovému záření, ale také jako nebezpečné chemické látky ve vnitřním a venkovním prostředí, jimž jsou lidé vystaveni, a to včetně látek narušujících činnost endokrinních žláz;

15.    domnívá se, že klíčem k prevenci je boj proti rizikovým faktorům nádorových onemocnění, a naléhavě žádá členské státy, aby tuto skutečnost považovaly za prioritu;

16.    zdůrazňuje, že se musíme stále více zaměřovat na kvalitu života vzrůstajícího počtu chronicky nemocných onkologických pacientů, jejichž nemoc nelze vyléčit, ale lze ji na řadu let stabilizovat;

17.    zdůrazňuje, že činnosti zaměřené na snížení nerovnoměrnosti dopadů nádorových onemocnění by měly zahrnovat cílenou podporu zdraví, veřejného vzdělání a preventivních programů a také shromažďování údajů ze státních onkologických registrů obyvatelstva a srovnatelné, úplné a přesné údaje o nádorových onemocněních z těchto registrů;

18.    vyzývá Komisi, aby povzbuzovala členské státy s vysokou úmrtností na nádorová onemocnění, aby provedly reformu svých vnitrostátních onkologických registrů tak, aby mohly poskytovat údaje nezbytné pro informovanější a přesněji zaměřené politiky;

19.    důrazně vyzývá, aby se partnerství proti nádorovým onemocněním a budoucí iniciativy EU, jako například revidované doporučení Rady o screeningu nádorových onemocnění, zabývaly vedle propagace zdraví a boje proti nadváze a konzumaci alkoholu také prevencí a kontrolou chorob, z nichž se mohou vyvinout nádorová onemocnění, například primární a sekundární prevencí virové hepatitidy a ve vhodných případech léčbou;

20.    zdůrazňuje význam screeningu jako jednoho z nejdůležitějších nástrojů v boji proti nádorovým onemocněním; vyzývá členské státy, aby investovaly do programů screeningu nádorových onemocnění, a domnívá se, že tyto iniciativy budou nejúčinnější, budou-li pravidelně dostupné co nejširšímu okruhu osob;

21.    zdůrazňuje, že by měl být vyvinut integrovaný (základní a klinický) výzkum využití výživy při prevenci nádorových onemocnění a léčbě podvýživy spojené s nádorovými onemocněními a také ověřené a obecně přijímané pokyny pro nutriční podporu onkologických pacientů; vyzývá proto naléhavě Komisi, aby poskytla finanční prostředky na rozvoj a ověření integrovaného výzkumu (základního a klinického) ohledně využití výživy při prevenci nádorových onemocnění a při léčbě podvýživy spojené s nádorovými onemocněními, a rovněž i na vypracování obecně přijímaných pokynů pro nutriční podporu onkologických pacientů určených sociálním a zdravotnickým pracovníkům v celé Evropě, a vyzývá členské státy, aby podporovaly provádění těchto pokynů;

22.    zdůrazňuje, že Evropský kodex proti rakovině musí být v zemích EU27 revidován a obecněji a rozhodněji prosazován a že evropského partnerství proti nádorovým onemocněním by měly směřovat své úsilí zejména na nové členské státy;

23.    vyzývá členské státy, aby stanovily právní povinnost provádět registraci případů nádorových onemocnění za použití standardizované evropské terminologie, což umožní hodnotit programy prevence, screeningu a léčby a procenta osob, které tato onemocnění překonají, a dále zajistí srovnatelnost údajů mezi členskými státy a poskytování informací vycházejících z těchto výsledků a zaměřených na širokou veřejnost;

24.    zdůrazňuje, že výskyt nádorových onemocnění může být snížen a kontrolován prováděním strategií pro včasné odhalování a léčbu onkologických pacientů vycházejících z vědeckých poznatků včetně poskytování náležitých informací za účelem zvyšování povědomí o výhodách screeningu u cílových skupin; v této souvislosti vyzývá členské státy, aby přezkoumaly, zdali screening rakoviny prsu u žen mladších 50 let a starších 69 let slouží užitečným účelům, a žádá Komisi, aby tyto informace shromažďovala a analyzovala;

25.    zdůrazňuje, že je naléhavě nutné, aby jednotlivé členské státy EU27 používaly a vyměňovaly si dohodnuté standardy kvality léčby dětských nádorových onemocnění;

26.    vyzývá členské státy, aby zlepšily informovanost o nádorových onemocněních specifických pro jednotlivá pohlaví, a zvýšily tak úroveň prevence a podpořily screening zaměřený na tato onemocnění;

27.    vyzývá Komisi, aby v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum poskytla finanční prostředky pro další rozvoj testování krve a moči (biomarkerové testy), vzhledem k tomu, že tyto postupy včasného odhalení jsou budoucími nástroji pro odhalení různých typů nádorových onemocnění (rakovina prostaty, tlustého střeva, vaječníků, ledvin a močového měchýře);

28.    domnívá se, že prostředky určené v rámci sedmého rámcového programu na boj proti nádorovým onemocněním by měly být využívány efektivněji, například prostřednictvím lepší koordinace mezi různými výzkumnými středisky EU zabývajícími se nádorovými onemocněními;

29.    vyzývá Komisi, aby v plné míře využila svou podpůrnou roli zavedením společných opatření v oblasti výzkumu;

30.    vyzývá, aby byla posílena podpora výzkumu v oblasti prevence nádorových onemocnění, včetně výzkumu účinků škodlivých chemických látek a látek znečišťujících životní prostřední, výživy, životního stylu, genetických faktorů a vzájemného působení všech těchto vlivů, a vyzývá k prozkoumání vazeb mezi nádorovým onemocněním a potenciálními rizikovými faktory, jako jsou tabák, alkohol a léčebné a uměle vyrobené hormony vyskytující se v životním prostředí;

31.    konstatuje, že česká vláda dosud neratifikovala Rámcovou úmluvu Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, jež vstoupila v platnost v únoru 2005, a proto ji vyzývá, aby tak učinila;

32.    žádá, aby se pozornost výzkumu v oblasti biologického monitorování zaměřila zejména na nejvýznamnější zdroje expozice karcinogenním látkám, zejména na dopravu, průmyslové emise, kvalitu ovzduší ve velkých městech a odpadní a povrchové vody v sousedství lokalit, kde dochází k likvidaci odpadu;

33.    vyzývá Komisi, aby zajistila přijetí rychlejších opatření podle strategie Společenství pro látky narušující činnost endokrinních žláz;

34.    zdůrazňuje, že výsledky výzkumu by měly být co nejdříve převedeny do konkrétních opatření a že nepřetržitý výzkum by neměl být využíván k odkládání opatření proti známým nebo předpokládaným faktorům, které způsobují výskyt nádorových onemocnění nebo k němu přispívají;

35.    vyzývá Komisi, aby členské státy povzbudila k přijímání politik zaměřených na podporu zásad obsažených v globální strategii WHO pro výživu, fyzickou aktivitu a zdraví z roku 2004;

36.    domnívá se, že je třeba prozkoumat souvislost mezi nádorovými onemocněními a pohlavím a že je potřeba provádět konkrétní a ucelený výzkum dopadu pracovního prostředí na tato onemocnění;

37.    vyzývá Komisi, aby všemi dostupnými prostředky podporovala zásadu prevence jak v rámci lékařských postupů, tak i v rámci zdravějšího životního stylu a aby členské státy povzbudila, aby do prevence investovaly více vlastních zdrojů, a to jak do primární prevence (tj. prevence nebo omezování faktorů, které způsobují výskyt nádorových onemocnění nebo k němu přispívají, jako je expozice znečišťujícím látkám v životním prostředí), tak do sekundární prevence (tj. do screeningu a programů včasného odhalení nemocí);

38.    zdůrazňuje potřebu rozsáhlých výzkumných programů, jejichž cílem bude vývoj nekarcinogenních alternativ škodlivých látek; měly by se podporovat inovace, které by měly vést k postupnému vyřazení všech škodlivých látek, jež se hromadí v lidském těle nebo životním prostředí a které způsobují nádorová onemocnění nebo mají mutagenní účinky; v dlouhodobém hledisku by tyto látky měly být na trhu nahrazeny;

39.    domnívá se, že postupy a metody včasného odhalení by měly být před jejich širokým použitím komplexněji prozkoumány, aby se zajistilo, že jejich použití a aplikace budou bezpečné a budou vědecky podložené; proto je nezbytné, aby tento výzkum vedl k jednoznačným a vědecky podloženým doporučením a pokynům;

40.    domnívá se, že finanční prostředky určené v současnosti na boj proti nádorovým onemocněním v EU nejsou dostatečné pro nezbytný výzkum a koordinaci, ani pro řádné poskytování informací o prevenci občanům EU;

41.    vybízí Evropskou komisi, aby do svého finančního výhledu začlenila finanční prostředky určené na podporu prevence nádorových onemocnění;

42.    vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci evropského partnerství pro boj proti nádorovým onemocněním zřídily Evropskou síť pro prevenci nádorových onemocnění, která se bude zabývat zdravotními faktory relevantními pro nádorová onemocnění, včetně faktorů životního prostředí;

43.    vyzývá Komisi, aby povzbuzovala a podporovala iniciativy, jež zahrnují široký okruh zúčastněných subjektů, za účelem prevence nádorových onemocnění prostřednictvím snížení expozice karcinogenním látkám a jiným látkám podílejícím se na vzniku nádorových onemocnění při práci a v životním prostředí a prostřednictvím propagace zdravého životního stylu, zejména v souvislosti s hlavními rizikovými faktory – tabákem, alkoholem, obezitou, špatnou výživou, nedostatkem pohybu a vystavováním se slunci –, a aby tyto iniciativy byly zaměřeny zejména na děti a dospívající;

44.    vyzývá k tomu, že je třeba řešit problémy související s životním prostředím a zdravím, které mají dopad na rozvoj specifických typů nádorových onemocnění, v souvislosti s tím, co bylo definováno podle Evropského akčního plánu pro životní prostředí a zdraví na období 2004–2010, a to zejména posouzením následných vnitrostátních akčních plánů pro zdraví a životní prostředí a prostřednictvím spolupráce mezi členskými státy ohledně výsledků dosažených v rámci tohoto procesu, aby se zajistilo, že výsledky dosažené v jednotlivých zemích pomohou k tomu, aby v této oblasti byla přijata opatření na evropské úrovni;

45.    zdůrazňuje, že optimální péče o pacienta vyžaduje multidisciplinární přístup a že úloha onkologa jako osoby, která pacientovi podává informace, je ústřední, a že pro zajištění optimální kvalifikace lékařů, kteří používají farmaka pro léčbu nádorových onemocnění, jsou vzdělání, jasná kritéria a pokyny nezbytné;

46.    vyzývá Komisi a partnerství, aby s ohledem na nejnovější vědecký pokrok přezkoumaly doporučení Rady o screeningu nádorových onemocnění, a podpořily tak budoucí evropské akreditační/certifikační programy pro screening, diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění, které budou navrženy na základě evropských pokynů pro zajištění kvality, s ohledem na to, že tyto programy by mohly také sloužit jako příklad pro další oblasti zdravotní péče;

47.    naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly informační kampaně o screeningu nádorových onemocnění zaměřené jak na širokou veřejnost, tak na všechny poskytovatele zdravotní péče, a také výměnu osvědčených postupů v oblasti využívání opatření pro prevenci a včasné rozpoznání nádorových onemocnění, jako je finančně efektivní zařazení vhodného testování lidského papillomaviru (HPV) do screeningu rakoviny děložního čípku a očkování proti HPV, které chrání mladé ženy před rakovinou děložního čípku, a žádá evropské partnerství pro boj proti nádorovým onemocněním, aby prozkoumalo zda je nutné aktualizovat doporučení Rady o screeningu nádorových onemocnění tak, aby byly za účelem efektivního screeningu rakoviny prostaty u mužů zohledněny vědecké poznatky;

48.    vyzývá Komisi, aby využila již existující Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a doplnila jeho mandát o nepřenosné nemoci a aby z něj učinila ústředí výzkumu nádorových onemocnění v EU, kde by mohly být soustřeďovány a analyzovány údaje, které již byly v jednotlivých členských státech získány, s cílem poskytnout vědcům a lékařům osvědčené postupy a lepší poznatky o tomto onemocnění;

49.    vítá návrh Komise o evropském partnerství pro boj proti nádorovým onemocněním na období 2009–2013 a návrh na zmírnění dopadů nádorových onemocnění zavedením celoplošného screeningu rakoviny prsu, děložního čípku, tlustého střeva a konečníku do roku 2013 a vyzývá členské státy, aby se do uplatňování těchto pokynů plně zapojily;

50.    vyzývá Komisi, aby vypracovala chartu na ochranu práv onkologických pacientů a chronicky nemocných osob na pracovišti, jejímž cílem bude od společností požadovat, aby pacientům umožnily setrvat v průběhu léčby v zaměstnaneckém poměru a po jejím ukončení se na trh práce vrátit;

51.    vyzývá Komisi, členské státy a Evropskou agenturu pro chemické látky, aby prováděly nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), a aby aktualizovaly seznam látek vzbuzujících zvlášť velké obavy, který zahrnuje karcinogenní látky;

52.    vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s partnerstvím prosazovala a podporovala iniciativy bránící dovozu zboží, které obsahuje karcinogenní chemické látky, a aby přijala celoevropská opatření zaměřená na zintenzivnění kontrol za účelem zjištění těchto chemických látek, které se mohou nacházet v potravinách, a to včetně pesticidů;

53.    konstatuje, že se kvalita paliativní péče o nevyléčitelně nemocné onkologické pacienty v jednotlivých členských státech liší a že by jí mohla prospět výměna osvědčených postupů, a vyzývá proto Komisi a členské státy, aby propagovaly a podporovaly paliativní péči a vytvořily pro ni příslušné pokyny;

54.    zdůrazňuje, že by měla být věnována větší pozornost psychosociálním a profesním rehabilitačním programům pro onkologické pacienty, které by zahrnovaly široké spektrum aktivit zaměřených na informovanost, poradenství, rady ohledně případných změn životního stylu a chování, psychologickou podporu a otázky sociálního zabezpečení; zdůrazňuje význam monitorování a posuzování stavu duševního zdraví osob s nádorovým onemocněním;

55.    vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, že budou k dispozici dostatečné zdroje pro biologické výzkumy vedené u osob v celé EU, aby bylo možné sledovat karcinogenní látky a jiné látky podílející se na vzniku nádorových onemocnění, a posoudit tak účinnost politik;

56.    domnívá se, že úkolem partnerství je účinné začlenění již existujících iniciativ v oblasti koordinace výzkumu nádorových onemocnění a větší podpora partnerství veřejného a soukromého sektoru v zájmu povzbuzení výzkumu a screeningu, zejména v oblasti snímkování;

57.    domnívá se, že navrhovaná struktura je nedostatečná, neboť nedefinuje jasně specifické cíle činnosti a nestanoví, jakým způsobem budou plány členských států začleněny do boje proti nádorovým onemocněním v období do roku 2013, a vyzývá Komisi, aby tento nedostatek napravila;

58.    žádá, aby bylo přiděleno více finančních prostředků na programy regionální politiky a programy Evropského sociálního fondu zaměřené na podporu vzdělávání a informovanosti občanů o ochraně proti nádorovým onemocněním a předcházení tomuto onemocnění;

59.    vyzývá Komisi, aby zajistila, že právní předpisy Společenství budou obsahovat pobídky jak pro průmysl, tak pro vědeckovýzkumné pracovníky s cílem podporovat nepřetržitý výzkum a zajistit nové ověřené léky a léčebné postupy k boji proti nádorovým onemocněním a kontrole jejich výskytu;

60.    zdůrazňuje, že je důležité provést revizi směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/20/ES ze dne 4. dubna 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se uplatňování správné klinické praxe při provádění klinických hodnocení humánních léčivých přípravků (směrnice o klinickém hodnocení) s cílem podpořit rozšíření výzkumu nádorových onemocnění, zaměřeného zejména na screening, včetně včasného odhalení nádorových onemocnění, aniž by však přehlížela vliv souvisejících nákladů na nekomerční výzkumný sektor, a aby zvýšila dostupnost informací o probíhajících a úspěšně ukončených klinických zkouškách pro pacienty a širokou veřejnost;

61.    vyzývá Komisi, aby zajistila, že právní předpisy EU budou obsahovat pobídky pro výzkumné pracovníky a průmysl zaměřené na rozvoj v oblasti výživy a dalších přírodních produktů, jejichž cílem bude prevence nádorových onemocnění a které budou ověřeny nutrigenomickým a epigenetickým výzkumem;

62.    trvá rovněž na tom, že je nezbytně nutné zavést patent Společenství a také mezinárodní patent;

63.    vyzývá Komisi, aby prostřednictvím sítí zdravotnických pracovníků zabezpečila šíření osvědčených postupů pro léčbu a péči, a zajistila tak, že občané budou mít přístup k nejlepší léčbě, která je k dispozici;

64.    vyzývá členské státy a Evropskou komisi k vypracování a posílení iniciativ, které by zajistily podporu pro osoby přímo či nepřímo postižené nádorovými onemocněními, a to zejména zahájením a rozvojem psychologické péče a podpory pro vyléčené osoby v celé EU;

65.    vyzývá členské státy a Komisi, aby všemi prostředky usilovaly o vypracování pravidel pro společnou definici zdravotního postižení, která bude zahrnovat osoby s chronickým onemocněním nebo nádorovým onemocněním, a aby současně zajistily, že členské státy, které tak zatím neučinily, neprodleně přijmou nezbytná opatření pro případné zahrnutí těchto osob do svých vnitrostátních definic zdravotního postižení;

66.    naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby zajistily, že léky proti nádorovým onemocněním, včetně případů léčby vzácných a méně běžných nádorových onemocnění, budou dostupné jednotně všem pacientům, kteří je potřebují, ve všech členských státech; vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly konkrétní a koordinovaná opatření, jež by snížila rozdíly v přístupu k léčbě nádorových onemocnění a péči o onkologické pacienty, a aby do nich zahrnuly nové léky proti tomuto onemocnění, jež byly v poslední době uvedeny na trh;

67.    očekává, že členské státy přijmou zdokonalené strategie pro informování o důležitosti screeningu rakoviny prsu, děložního čípku a tlustého střeva s cílem zvýšit míru přijímání těchto pacientů a účasti ze strany všech cílových skupin obyvatelstva, se zvláštním zřetelem na začlenění menšinových a socioekonomicky znevýhodněných skupin;

68.    zdůrazňuje, že cíle vytyčené partnerstvím pro boj proti nádorovým onemocněním jsou dlouhodobé, a vyzývá proto evropské instituce, aby v budoucím rozpočtu Společenství pro zdravotnictví podpořily udržitelnost a životnost partnerství pro boj proti nádorovým onemocněním v horizontu 10 let; vyzývá Komisi, aby posuzovala a monitorovala pokrok a účinnost provádění doporučení evropského partnerství, a každoročně o této skutečnosti podávala zprávy;

69.    domnívá se, že správné uplatňování stávajících právních předpisů o látkách, které způsobují nádorová onemocnění, nebo k nim přispívají, je nanejvýš důležitým článkem boje proti nádorovým onemocněním; vyzývá proto Komisi, aby zajistila úplné provádění příslušných právních předpisů ohledně zdraví zaměstnanců a aby rychle a rozhodně podpořila vytvoření komplexního seznamu látek vzbuzujících zvlášť velké obavy, který se stane odrazovým můstkem pro rychlá rozhodnutí o látkách CMR v kontextu povolování podle nařízení REACH;

70.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 301, 20.11.2007, s. 3.

(2)

Přijaté texty, P6_TA(2008)0477.

(3)

Úř. věst. L 412, 30.12.2006, s. 1.

(4)

Rada Evropské unie, závěry Rady o zmírnění dopadů nádorových onemocnění, 2876. zasedání Rady ve složení pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele, Lucemburk, 10. června 2008.

(5)

Úř. věst. L 327, 16.12.2003, s. 34.

(6)

Úř. věst. C 227 E, 4.9.2008, s. 160.

(7)

Úř. věst. C 247 E, 15.10.2009, s. 11.

(8)

Úř. věst. C 313 E, 20.12.2006, s. 273.

(9)

Úř. věst. C 68 E, 18.3.2004, s. 611.

(10)

Úř. věst. L 95, 16.4.1996, s. 9.

(11)

Úř. věst. L 213, 15.6.2004, s. 8.

(12)

Úř. věst. C 27 E, 31.1.2008, s. 247.

(13)

Úř. věst. C 364, 18.12.2000, s. 1.

(14)

Jemal A., Ward E., Thun M. (2010) Declining Death Rates Reflect Progress against Cancer, PLoS ONE 5(3): e9584.doi:10.1371/journal.pone.0009584


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Nádorová onemocnění jsou každoročně diagnostikována u 3,2 milionů Evropanů

Jak správně uvádí sdělení Komise, jsou nádorová onemocnění jedním z největších zdravotnických problémů, jakým v Evropě a potažmo v celosvětovém měřítku čelíme. Počet případů nádorových onemocnění však bohužel ve třetím tisíciletí stále epidemicky roste. V současné době, kdy se každoročně objeví 3 miliony nových případů a 1,7 milionu osob zemře, představují nádorová onemocnění druhou nejvýznamnější příčinu úmrtí a nemocnosti v Evropě. Za současné situace bude během života diagnostikováno nádorové onemocnění jedné ze tří osob v EU a odborníci předpovídají, že pokud nebudou neprodleně podniknuty neodkladné kroky zaměřené na prevenci a léčbu nádorových onemocnění, budou jejich dopady v důsledku stárnutí populace ještě mnohem závažnější. To bylo rovněž základní pohnutkou usnesení Evropského parlamentu o boji proti nádorovým onemocněním v rozšířené Evropské unii, kampaně parlamentní zájmové skupiny Poslanci EP proti nádorovým onemocněním, iniciativy slovinského předsednictví EU vedoucí k přijetí závěrů Rady o zmírnění dopadů nádorových onemocnění.

Tyto iniciativy vedly k tomu, že nádorová onemocnění zůstávají pro Evropské společenství zvláštní prioritou. Evropská Komise navrhuje vytvořit evropské partnerství pro boj proti nádorovým onemocněním na období 2009–2013, což je nový pokus o sjednocení všech zúčastněných stran, tak aby společně pracovaly v duchu plodného partnerství. Nádorová onemocnění jsou společenským a politickým problémem, a vyžadují proto společnou akci na evropské, státní, regionální a místní úrovni. Lisabonská smlouva přesně definuje, že Unie má pravomoc provádět činnosti, jimiž podporuje, koordinuje nebo doplňuje činnosti členských států. Jednou z oblastí těchto činností je na evropské úrovni ochrana a zlepšování lidského zdraví (článek 2E). V době finanční krize má evropské partnerství obrovskou příležitost povzbudit členské státy k větším investicím do prevence a zdravého životního stylu. Pro efektivnější koordinaci aktivit a opatření, které jsou členskými státy a ostatními účastníky uskutečňovány v rámci různých oblastí politiky je důsledná užší spolupráce se zaměstnavateli a zaměstnanci. Významného snížení dopadu nádorových onemocnění v Evropě lze dosáhnout pouze zapojením příslušných zúčastněných stran z celé Evropské unie do kolektivního úsilí v boji proti těmto onemocněním.

Nádorová onemocnění jsou jedním z nejstarších okruhů činnosti Společenství v oblasti veřejného zdraví. V několika oblastech zdravotnické politiky na úrovni EU, které mají přímý a pozitivní dopad na prevenci a léčbu nádorových onemocnění, bylo dosaženo řady úspěchů. Během svého předchozího funkčního období byl Evropský parlament v tomto ohledu velmi aktivní. Podařilo se nám dostat problematiku nádorových onemocnění do popředí politické agendy evropských institucí.

Pro Evropu jsou však stále charakteristické nepřijatelné rozdíly v kontrole nádorových onemocnění. Z tohoto důvodu zahájily EU i členské státy několik programů včetně programů screeningu nádorových onemocnění a národních plánů boje proti těmto chorobám. Řádně vypracovaný a spravovaný státní program pro kontrolu nádorových onemocnění snižuje jejich výskyt a zlepšuje život onkologických pacientů bez ohledu na to, s jak omezenými zdroji se země potýká. Jednou z nejdůležitějších akcí v rámci partnerství by proto měla být výzva všem vládám v EU, aby vytvořily a realizovaly své plány boje proti nádorovým onemocněním, případně již existující plány zdokonalily. Takovéto plány by se měly chorobou zabývat na všech frontách – od prevence, screeningu a včasného odhalení po špičkovou diagnostiku, léčbu a péči, psychosociální a paliativní péči a měly by zahrnovat výzkum nádorových onemocnění.

Evropské partnerství konstatuje, že třetině případů nádorových onemocnění je možné předejít a že prevence je nákladově nejefektivnější reakcí na danou problematiku. To však vyžaduje dlouhodobé a udržitelné investice do příslušných opatření. Pokud chce Evropa dodržet ambiciózní cíl stanovený ve sdělení Komise – snížit do roku 2020 počet nových případů nádorových onemocnění o 15 % – bude v kontextu současného vzestupného trendu souvisejícího s růstem a stárnutím populace pro jeho dosažení nezbytné, aby se snížila míra incidence nádorových onemocnění.

Vyzýváme proto, aby bylo do prevence systematicky a strategicky investováno více prostředků, jinak může tento cíl zůstat pouhým snem. Evropská unie již schválila dva důležité nástroje pro prevenci založené na vědeckých poznatcích: Evropský kodex proti rakovině, který tvoří rámec pro propagaci zdravého životního stylu mezi širokou veřejností, a doporučení Rady ohledně screeningu rakoviny prsu, děložního čípku a tlustého střeva. Tyto nástroje jsou vynikajícím základem pro investice do solidního a souvislého úsilí o prevenci, která pomůže příliv nádorových onemocnění zastavit. Doporučujeme, aby byly tyto stávající nástroje v rámci partnerství prosazovány přesvědčivěji, tak aby došlo k mobilizaci širokého spektra veřejnosti, včetně obtížněji dosažitelných skupin, jako jsou menšiny nebo znevýhodněné skupiny.

Jednou z výzev v diskuzi o prevenci těchto onemocnění je závazek investovat do budoucnosti, jelikož každá iniciativa v oblasti prevence začne ze své podstaty přinášet měřitelné výsledky až po uplynutí 10 let. Musíme pro prevenci systematicky shromažďovat argumenty, jinak nás čeká dlouhá a krušná cesta přesvědčování vlád jednotlivých členských zemí EU, aby do prevence investovaly.

Jednou ze slabin návrhu Komise je v tomto ohledu skutečnost, že sdělení vytyčuje cíle pro desetileté období, zatímco finanční podpora z rozpočtu Společenství je udělována pro období kratší. Navrhujeme, aby byla výboru ENVI Evropského parlamentu ve třetím roce činnosti partnerství předložena zpráva, která by shrnula uskutečněná opatření, a přiměla tak naši instituci napomoci získání další rozpočtové podpory.


STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (24. 2. 2010)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ke sdělení Komise nazvanému „O evropském partnerství pro boj proti rakovině“

(2009/2103(INI))

Navrhovatelka: Françoise Grossetête

NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. s ohledem na své usnesení ze dne 10. dubna 2008 o boji proti rakovině v rozšířené Evropské unii(1),

B.  vzhledem k tomu, že třetině onemocnění rakovinou je možno předejít vhodným screeningem a včasným zjišťováním onemocnění a že je třeba občany více informovat o těchto lékařských vyšetřeních, aby bylo možné účinněji využívat finanční prostředky určené pro tuto oblast;

1.  vítá sdělení Komise nazvané „O evropském partnerství pro boj proti rakovině“ (KOM(2009)0291) a záměr vybudovat partnerství, které umožní výměnu informací, odborných znalostí a osvědčených postupů;

2.  konstatuje, že podle článku 168 Smlouvy o fungování EU patří činnost související se zdravotními otázkami přednostně do působnosti členských států, zdůrazňuje však, že je důležité vypracovat plán Společenství, a povzbuzuje Komisi a členské státy, aby společně přijaly opatření vycházející z komplexního přístupu, který začlení zdravotnictví do takových oblastí politik, jako je vzdělávání, životní prostředí, výzkum a sociální otázky;

3.  domnívá se, že vzhledem k chybějícím dodatečným finančním prostředkům do konce nynějšího finančního rámce (2013) závisí úspěch partnerství na optimálním využití dostupných zdrojů;

4.  domnívá se, že finanční prostředky určené v současnosti na boj proti rakovině v EU nejsou dostatečné pro nezbytný výzkum a koordinaci, ani pro řádné poskytování informací o prevenci občanům EU;

5.  vybízí Evropskou komisi, aby do svého finančního výhledu začlenila finanční prostředky určené na podporu prevence rakoviny;

6.  domnívá se, že prostředky určené v rámci sedmého rámcového programu na boj proti rakovině by měly být využívány efektivněji, například prostřednictvím lepší koordinace výzkumných středisek EU zabývajících se rakovinou;

7.  domnívá se, že úspěch závisí také na závazku členských států vynaložit nezbytné úsilí na boj proti rakovině, a vyzývá Komisi a členské státy k rozhodnější a koordinovanější činnosti s cílem účinně předcházet rakovině;

8.  žádá Komisi, aby členské státy povzbuzovala ke sdílení všech dosud známých informací a osvědčených postupů, počínaje prevencí a včasným zjišťováním onemocnění a konče zařízeními věnujícími se léčbě a výzkumu rakoviny, s cílem zvýšit účinnost opatření a předcházet zdvojování současných či budoucích činností financovaných z programů Společenství;

9.  vyzývá Komisi, aby v plné míře využila svou podpůrnou roli zavedením společných opatření v oblasti výzkumu;

10. vyzývá Komisi, aby využila již existující Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a doplnila jeho mandát o nepřenosné nemoci a aby z něj učinila ústředí výzkumu rakoviny v EU, kde by mohly být soustřeďovány a analyzovány údaje, které již byly v jednotlivých členských státech získány, s cílem poskytnout vědcům a lékařům osvědčené postupy a lepší poznatky o tomto onemocnění;

11. vyzývá Komisi, aby povzbuzovala členské státy s vysokou úmrtností na rakovinu, aby provedly reformu svých vnitrostátních onkologických registrů tak, aby mohly poskytovat údaje nezbytné pro informovanější a přesněji zaměřené politiky;

12. soudí, že vzhledem ke stanovenému cíli, jímž je dosáhnout do roku 2013 koordinace jedné třetiny výzkumu týkajícího se rakoviny bez ohledu na zdroje financování, je navrhovaná struktura pro provádění partnerství složitá a její řízení nedostatečné; v této souvislosti se domnívá, že úkolem partnerství je účinné začlenění již existujících iniciativ v oblasti koordinace výzkumu rakoviny a větší podpora partnerství veřejného a soukromého sektoru v zájmu povzbuzení výzkumu a screeningu, zejména v oblasti snímkování;

13. domnívá se, že navrhovaná struktura je nedostatečná, neboť nedefinuje jasně specifické cíle činnosti a nestanoví, jakým způsobem budou plány členských států začleněny do boje proti rakovině v období do roku 2013, a vyzývá Komisi, aby tento nedostatečný soulad napravila;

14. domnívá se, že boj proti rakovině vyžaduje reálný a odpovědný akční plán, který by stanovoval jasné a ambiciózní cíle překračující pouhé shromažďování dostupných údajů, jak to v současnosti Komise navrhuje; považuje boj proti rakovině za dlouhodobou záležitost, a domnívá se proto, že Komise by místo partnerství, které by podle současných představ fungovalo v navržené podobě pouze v období 2009–2013, měla předložit návrhy dlouhodobých plánů;

15. připomíná Komisi svou žádost o revizi směrnice 2001/20/ES týkající se klinických hodnocení(2) s cílem podporovat rozsáhlejší výzkum rakoviny, zejména v oblasti screeningu;

16. vyzývá Komisi, aby se zabývala rovněž prevencí (primární a sekundární) a kontrolou onemocnění, z nichž se může rakovina vyvinout, a aby na všech úrovních faktorů rozhodujících pro zdraví (životní prostředí, výživa atd.) přijala opatření, jejichž cílem je co nejrychleji snížit riziko onemocnění rakovinou;

17. trvá rovněž na tom, že je nezbytně nutné zavést patent Společenství.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.2.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

46

0

3

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Ioan Enciu, Norbert Glante, Fiona Hall, Edit Herczog, Romana Jordan Cizelj, Arturs Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

António Fernando Correia De Campos, Ilda Figueiredo, Françoise Grossetête, Yannick Jadot, Oriol Junqueras Vies, Ivailo Kalfin, Silvana Koch-Mehrin, Bernd Lange, Alajos Mészáros, Tiziano Motti, Vladko Todorov Panayotov, Silvia-Adriana Ţicău, Hermann Winkler

(1)

Úř. věst. C 247E, 15.10.2009, s. 11.

(2)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/20/ES ze dne 4. dubna 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se uplatňování správné klinické praxe při provádění klinických hodnocení humánních léčivých přípravků (Úř. věst. L 121, 1.5.2001, s. 34).


STANOVISKO Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (24. 2. 2010)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ke zprávě týkající se sdělení Komise o evropském partnerství pro boj proti rakovině

(2009/2103(INI))

Navrhovatelka: Britta Thomsen

NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

–   s ohledem na článek 168 Smlouvy o fungování Evropské unie, který se týká zdravotních politik,

–   s ohledem na program veřejného zdraví na období 2007–2013, který se zaměřuje na prostředky a metody řešení zdravotních problémů,

–   s ohledem na čtvrté vydání publikace Evropské pokyny pro zajištění kvality při screeningu a diagnostice rakoviny prsu, kterou vydala Komise(1),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 10. dubna 2008(2) o boji proti rakovině a na usnesení ze dne 25. října 2006(3) o rakovině prsu,

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 2. prosince 2003 o screeningu rakoviny a na závěry Rady ze dne 22. května 2008 o zmírnění dopadů rakoviny,

A. vzhledem k tomu, že podle Světové zdravotnické organizace je rakovina celosvětově jednou z hlavních příčin úmrtí a v roce 2004 způsobila zhruba 13 % všech úmrtí,

B.  vzhledem k tomu, že podle ročenky Eurostatu 2006–2007 je rakovina jednou z hlavních příčin úmrtí v EU-25, přičemž si ročně vyžádá více než 1 milion životů,

C. vzhledem k tomu, že prevence a dostupnost včasného vyšetření a diagnózy jsou nejdůležitějšími podmínkami pro to, aby byl problém rakoviny řešen účinným způsobem,

D. vzhledem k tomu, že nejčastější typy rakoviny se liší v závislosti na pohlaví, a vzhledem k tomu, že ženy jsou nejčastěji postihovány rakovinou prsu, děložního čípku, děložní sliznice, vejcovodu, vaječníků a vagíny, ale také častěji než muži jsou postiženy rakovinou žaludku a tlustého střeva a konečníku; vzhledem k tomu, že výskyt rakoviny prsu u žen je v mnoha evropských zemích na vzestupu, přičemž postihuje také mladší ženy a vzhledem k tomu, že v EU každoročně onemocní rakovinou prsu u 275 000 žen,

E.  vzhledem k tomu, že zhruba 30 % onemocnění rakovinou lze předejít a následky lze zmírnit včasným rozpoznáním nemoci a její léčbou, ačkoli účinnost národních screeningových programů pro ženy se liší a závisí na míře pokrytí ženské populace, dostupnosti mamografu a jeho kvalitě, léčbě a dalších faktorech,

F.  vzhledem k tomu, že výskytu rakoviny děložního čípku (druhého nejběžnějšího druhu rakoviny u žen po rakovině prsu) lze zabránit vhodnými opatřeními, do nichž patří např. aplikace profylaktické vakcíny proti karcinogenním virům,

G. vzhledem k tomu, že výskyt rakoviny je vyšší s rostoucím věkem a úzce souvisí se stářím, což znamená, že stárnutí obyvatelstva povede rovněž k nárůstu počtu onemocnění rakovinou; vzhledem k tomu, že tato tendence se projeví zejména u starších žen, protože ženy se dožívají vyššího věku než muži, a proto je nezbytné zajistit, aby programy prevence a včasného zjišťování onemocnění byly dostupné nejen pro ženy středního věku, ale také pro starší a staré ženy,

H. vzhledem k tomu, že ačkoli se průměrný zdravotní stav občanů Evropské unie v uplynulém desetiletí nadále zlepšoval, rozdíly mezi členskými státy EU, pokud jde o zdravotní oblast, nadále přetrvávají, a to zejména v rámci jednotlivých skupin obyvatelstva a mezi ženami a muži,

I.   vzhledem k tomu, že v Evropské unii přetrvávají nerovnosti v oblasti zdraví, a vzhledem k tomu, že znevýhodněná společenství jsou v důsledku omezeného přístupu ke zdrojům, informacím a službám vystavena vyššímu riziku nepříznivých důsledků pro zdraví než společenství s vyšším sociálně-ekonomickým postavením,

J.   vzhledem k tomu, že výskyt určitých druhů rakoviny, jako je například rakovina děložního čípku, je významně vyšší u žen určitých migrujících skupin, je třeba zajistit, aby se na ně zaměřovaly programy prevence a včasného zjišťování onemocnění a aby uvedené programy byly pro tyto vysoce rizikové skupiny dostupné,

K. vzhledem k tomu, že výzkum prokázal, že ženy z určitých členských států a ženy z některých migrujících skupin obyvatelstva se kvůli kulturním a/nebo náboženským názorům a předsudkům nemohou účastnit programů prevence a včasného zjišťování onemocnění, takže je třeba vypracovat účinné programy, kterých by mohly využít také tyto ženy,

L.  vzhledem k tomu, že ačkoli je nová generace léků proti rakovině v současnosti velmi nákladná, což v některých případech platí i pro běžnější léky proti rakovině, které musí být podávány pravidelně, mělo by mít i obyvatelstvo ohrožené chudobou (zejména ženy a nelegální přistěhovalci) plný přístup k cenově přijatelným lékům,

M. vzhledem k tomu, že typicky ženská onemocnění se ve svých důsledcích dotknou rovněž manželů, otců rodin a dětí,

N. vzhledem k tomu, že rakovina se týká také mužů a že je rovněž třeba usilovat o léčbu rakoviny u mužů,

1.  domnívá se, že je třeba prozkoumat souvislost mezi rakovinou a pohlavím a že je potřeba provádět konkrétní, ucelený výzkum dopadu pracovního prostředí na onemocnění rakovinou u žen, včetně výzkumu týkajícího se působení škodlivých chemikálií a znečištění životního prostředí, výživy, životního stylu, genetických faktorů a vzájemného působení všech těchto vlivů;

2.  domnívá se, že je třeba zahájit kampaně zaměřené na zvyšování povědomí o nejčastějších typech rakoviny u žen a na prevenci těchto onemocnění s cílem podporovat a usnadňovat přístup ke screeningu a včasné diagnóze;

3.  domnívá se, že plné uplatňování evropských pokynů vypracovaných Komisí pro zajištění kvality při screeningu a diagnostice rakoviny prsu ze strany členských států a ve spolupráci s dalšími členskými státy, profesními subjekty a odborníky je předpokladem pro snížení úmrtnosti v EU, a podtrhuje, že nerovnosti ve výskytu rakoviny, úmrtnosti a míře přežití mezi členskými státy stále přetrvávají; proto se domnívá, že je nezbytné vyměňovat si osvědčené postupy a posílit spolupráci, pokud jde o národní strategie pro řešení těchto nerovností;

4.  domnívá se, že EU a členské státy by měly aktivně podporovat rovnost žen a mužů v souvislosti s přístupem k léčbě rakoviny, a zdůrazňuje, že opatření zaměřená na prevenci rakoviny by měla přihlížet k vývoji onemocnění, které se ve východní a západní Evropě a v čase významně liší u žen a u mužů, u jednotlivých rizikových skupin a v závislosti na období;

5.  domnívá se, že je třeba, aby se výzkum věnoval otázce, jak nerovný přístup skupin s nižším sociálně-ekonomickým postavením ke zdravotním službám ovlivňuje výskyt a následky rakoviny;

6.  domnívá se, že je nezbytné revidovat doporučení Rady 2003/878/ES o screeningu rakoviny, do něhož je třeba začlenit nové typy rakoviny a nové metody včasné diagnózy;

7.  vítá návrh Komise o evropském partnerství pro boj proti rakovině na období 2009–2013 a návrh na zmírnění dopadů rakoviny zavedením celoplošného screeningu rakoviny prsu, děložního čípku, tlustého střeva a konečníku do roku 2013 a vyzývá členské státy, aby se do uplatňování těchto pokynů plně zapojily;

8.  žádá, aby bylo přiděleno více finančních prostředků určených na programy regionální politiky a programy Evropského sociálního fondu zaměřené na podporu vzdělávání a informovanosti žen o ochraně proti rakovině prsu a předcházení tomuto onemocnění;

9.  domnívá se, že výzkum by se měl, důkladněji věnovat postupům a metodám včasného zjišťování rakoviny, dříve než budou tyto postupy a metody obecně uplatňovány, aby bylo zaručeno, že jejich používání je bezpečné a založené na vědeckých poznatků, a že je proto nezbytně nutné, aby výsledkem tohoto výzkumu byly jednoznačné doporučení a pokyny, které se zakládají na vědeckých poznatcích;

10. žádá členské státy, aby podnikly kroky zaručující ženám a mužům snadný přístup ke kvalitním diagnostickým postupům a léčbě v raném stádiu, a to bez ohledu na jejich původ, společenské postavení a úroveň vzdělání;

11. vítá rozpravu o rakovině v rámci vnitrostátních parlamentů a Evropského parlamentu; vyzývá příslušné parlamentní výbory a meziskupiny, aby nadále úzce spolupracovaly se zástupci sdružení, která aktivně působí v oblasti boje proti rakovině u mužů a žen.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.2.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

31

0

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Regina Bastos, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Andrea Češková, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Tadeusz Cymański, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Iratxe García Pérez, Zita Gurmai, Jolanta Emilia Hibner, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Caroline Lucas, Astrid Lulling, Barbara Matera, Angelika Niebler, Siiri Oviir, Raül Romeva i Rueda, Nicole Sinclaire, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Sylvie Guillaume, Christa Klaß, Elisabeth Morin-Chartier, Norica Nicolai

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Marian Harkin, Ria Oomen-Ruijten

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

7.4.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

56

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Judith A. Merkies, Bill Newton Dunn, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Bart Staes, Michail Tremopoulos, Thomas Ulmer, Marita Ulvskog

(1)

Evropské pokyny pro zajištění kvality při screeningu a diagnostice rakoviny prsu. Čtvrté vydání, Evropská komise, generální ředitel pro zdraví a ochranu spotřebitele, 2006.

(2)

P6_TA (2008)0121

(3)

P6_TA (2006)0449

Právní upozornění - Ochrana soukromí