SPRÁVA k oznámeniu Komisie s názvom Boj proti rakovine: európske partnerstvo

19.4.2010 - (2009/2103(INI))

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajca: Alojz Peterle

Postup : 2009/2103(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0121/2010

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k oznámeniu Komisie s názvom Boj proti rakovine: európske partnerstvo

(2009/2103(INI))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na oznámeniu Komisie s názvom Boj proti rakovine: Európske partnerstvo (KOM(2009)0291),

–       so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1350/2007/ES z 23. októbra 2007, ktorým sa ustanovuje druhý akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2008 – 2013)[1],

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 9. októbra 2008 s názvom Spoločne za zdravie: strategický prístup EÚ na obdobie 2008 – 2013[2],

–       so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013)[3],

–       so zreteľom na závery Rady z 10. júna 2008 o znižovaní počtu prípadov ochorenia na rakovinu v Európe[4],

–       so zreteľom na odporúčanie Rady 2003/878/ES z 2. decembra 2003 o skríningu rakoviny[5],

–       so zreteľom na svoje vyhlásenie z 11. októbra 2007 o potrebe komplexnej stratégie na kontrolu rakoviny[6],

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 10. apríla 2008 o boji proti rakovine v rozšírenej Európskej únii[7],

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2006 o rakovine prsníka v rozšírenej Európskej únii[8],

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júna 2003 o rakovine prsníka v Európskej únii[9],

–       so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 646/96/ES z 29. marca 1996, ktorým sa prijíma akčný plán na boj proti rakovine v rámci akcie v oblasti verejného zdravia (1996 – 2000)[10],

–       so zreteľom na rozhodnutie Rady z 2. júna 2004 o uzavretí Rámcového dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku (2004/513/ES)[11],

–       so zreteľom na Európsky kódex boja proti rakovine: tretia verzia,

–       so zreteľom na svetovú správu o rakovine za rok 2008, ktorú vydala Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (International Agency for Research on Cancer, IARC),

–       so zreteľom na vyhlásenie Európskeho parlamentu o hepatitíde typu C[12],

–       so zreteľom na činnosť a závery záujmovej skupiny poslancov EP proti rakovine (MEPS Against Cancer) zloženej z poslancov všetkých strán,

–       so zreteľom na článok 184 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 35 Charty základných práv Európskej únie[13],

–       so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7‑0121/2010),

A.     keďže počet prípadov rakoviny rastie epidemickým tempom napriek lekárskemu pokroku,

B.     keďže niektoré krajiny dosiahli pokrok v oblasti zníženia miery výskytu rakoviny vďaka politikám zameraným na boj proti fajčeniu, zlepšeniu sekundárnej prevencie a liečbe určitých druhov rakoviny,

C.     keďže podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je rakovina jednou z hlavných príčin úmrtia vo svete a v roku 2004 zapríčinila okolo 13 % všetkých úmrtí,

D.     keďže rakovina bola v roku 2006 druhou najčastejšou príčinou úmrtí – je príčinou smrti dvoch z desiatich žien a troch z desiatich mužov – čo predstavuje približne 3,2 milióna občanov EÚ, ktorým každý rok diagnostikujú rakovinu; keďže úmrtia najčastejšie spôsobuje rakovina pľúc, rakovina hrubého čreva a konečníka a rakovina prsníka,

E.     keďže podľa odhadov Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC) diagnostikujú rakovinu počas života jednému z troch Európanov a jeden zo štyroch na ňu umiera,

F.     keďže podľa predpovedí ochorejú v roku 2010 na rakovinu 3 milióny Európanov a takmer 2 milióny na ňu zomrú, pričom v roku 2020 sa počet prípadov odhaduje na 3,4 milióna a počet úmrtí na 2,1 milióna,

G.     keďže najčastejšie druhy rakoviny u žien a mužov sa líšia, pričom ženy sú zväčša postihnuté rakovinou prsníka, krčka maternice, sliznice maternice, vajíčkovodov, vaječníkov a vagíny, ale často aj rakovinou žalúdka, konečníka a hrubého čreva; keďže výskyt rakoviny prsníka u žien sa v mnohých európskych krajinách zvyšuje, pričom postihuje aj mladšie ženy, a v EÚ každoročne ochorie na rakovinu prsníka 275 000 žien,

H.     keďže boj proti rakovine by sa mal považovať za základnú súčasť stratégie v oblasti zdravia,

I.      keďže asi tridsiatim percentám prípadov rakoviny možno predísť a ich dôsledky zmierniť včasným zistením a liečbou, pričom účinnosť národných programov skríningu pre ženy je rôzna a závisí od rozsahu lekárskej starostlivosti venovanej ženskej populácii, dostupnosti mamografie a jej kvality, od liečby a iných faktorov,

J.      keďže rakovinu u detí, ktorá je najčastejšou príčinou úmrtia na chorobu v detstve, je možné úspešne liečiť a dosiahnuť 80 % mieru prežitia,

K.     keďže prevencia zahŕňa primárnu prevenciu výskytu a sekundárnu prevenciu prostredníctvom skríningových vyšetrení a včasného zistenia,

L.     keďže účinnou primárnou prevenciou je možné výrazne prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu prostredníctvom zásahov zameraných na obyvateľstvo a opatrení na propagáciu zdravého životného štýlu,

M.    keďže prevencia zahŕňa primárnu prevenciu výskytu, ktorú možno realizovať tak, že sa zníži vplyv znečisťujúcich látok súvisiacich s rakovinou a nachádzajúcich sa v životnom prostredí na obyvateľov a doplní sa sekundárna prevencia formou skríningu a včasného zistenia,

N.     keďže výskytu rakoviny krčka maternice (druhého najčastejšieho typu rakoviny u žien po rakovine prsníka) možno predchádzať vhodnou liečbou, ako je napr. profylaktická vakcinácia proti karcinogénnym vírusom,

O.     keďže rakovinu spôsobujú mnohé faktory vo viacnásobných fázach a vyžaduje si preto nový model prevencie, v ktorom sa budú na rovnakej úrovni zohľadňovať faktory týkajúce sa genetiky, životného štýlu, zamestnania a životného prostredia a budú sa brať do úvahy skutočné kombinačné účinky viacerých faktorov, namiesto zamerania na jednotlivé príčiny,

P.     keďže environmentálne činitele zahŕňajú nielen pasívne fajčenie tabaku, radiáciu a nadmerné vystavenie UV žiareniu, ale aj vplyv chemických znečisťujúcich látok v potravinách, vzduchu, pôde a vode, ktoré vznikajú (okrem iného) priemyselnou a poľnohospodárskou činnosťou, alebo obsahom takýchto látok, napríklad v stavebných či spotrebiteľských výrobkoch,

Q.     keďže toto ochorenie v zásade vzniká ako následok individuálneho pôsobenia karcinogénnych činiteľov prítomných v tom, čo daná osoba dýcha, konzumuje a pije, alebo v tom, čo na ňu pôsobí v súkromí či v zamestnaní; pri vzniku rakoviny hrajú významnú úlohu návyky, napríklad užívanie tabaku, stravovanie a telesná aktivita, ako aj pracovné podmienky a stav životného prostredia,

R.     keďže podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je minimálne 10 % ročných úmrtí na rakovinu priamo spôsobených vystavením účinkom karcinogénov na pracovisku; keďže takémuto vystaveniu účinkov by sa dalo predchádzať nahradením karcinogénov menej škodlivými látkami,

S.     keďže prudký nárast počtu niektorých typov rakoviny, napríklad rakoviny semenníkov a tzv. non-Hodgkinovho lymfómu, ako aj nárast rakoviny u európskych detí o 1 % ročne za ostatných 20 rokov podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie ukazuje, že treba zohľadniť činitele týkajúce sa životného prostredia,

T.     keďže účinná sekundárna prevencia zameraná na včasné odhalenie ochorenia môže takisto výrazne prispieť k zlepšeniu zdravotnej prevencie a byť významným prínosom k zlepšeniu zdravotného stavu; keďže sa predpokladá, že zavedením skríningového vyšetrenia na rakovinu kŕčka maternice u 100 % obyvateľstva by sa mohlo dosiahnuť zníženie počtu stratených rokov života o viac ako 94 % a každých 152 vykonaných vyšetrení formou PAP steru by mohlo zachrániť jeden rok života,

U.     keďže chemické látky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém môžu zohrávať významnú úlohu pri spúšťaní rakoviny, napríklad v prípade rakoviny prsníka alebo semenníkov, a preto je potrebné sa ne osobitne zamerať,

V.     keďže systémy zdravotníctva v Európe stoja pred riešením závažných výziev, pokiaľ ide o ich udržateľnosť – najdôležitejšou z nich je vplyv starnúcej populácie na požiadavky týkajúce sa pracovných síl a celkové výdavky na zdravotníctvo; súvisiacou otázkou sú nové technológie, ktoré sú síce významným prínosom, ale vyžadujú si príslušne zaškolených zamestnancov a prípadne aj vyšší prísun finančných prostriedkov,

W.    keďže výskyt určitých typov rakoviny, napríklad rakoviny krčka maternice, je významne vyšší u určitej prisťahovaleckej populácie žien, a preto je nevyhnutné zaručiť, aby sa programy prevencie a včasného zistenia zamerali na tieto veľmi rizikové skupiny a ich dostupnosť pre ne,

X.     keďže starnutie obyvateľov je jednou z príčin zvyšovania počtu prípadov rakoviny v EÚ a keďže zvyšovanie prípadov výskytu rakoviny bude znamenať ďalší tlak na verejné financovanie a produktivitu hospodárstva v súkromnom sektore, a preto zlepšenie ukazovateľov v oblasti zdravia týkajúcich sa rakoviny takisto prispeje k zlepšeniu dlhodobých hospodárskych ukazovateľov,

Y.     keďže častý výskyt rakoviny súvisí so zvyšujúcim sa vekom a je veľmi úzko spojený s vysokým vekom, znamená to, že súčasne so starnutím obyvateľstva sa zvyšuje celkový výskyt rakoviny; tento trend je zrejmý najmä u starších žien, keďže priemerná dĺžka života u žien je stále vyššia ako u mužov, a preto je nevyhnutne potrebné zabezpečiť, aby boli programy prevencie a včasného zistenia dostupné nielen ženám v strednom veku, ale aj starším ženám a ženám vo vysokom veku,

Z.     keďže na základe Lisabonskej zmluvy sa spoločná právomoc Európskej únie a členských štátov uplatňuje na bežné otázky bezpečnosti v oblasti verejného zdravia, ako je ochrana telesného a duševného zdravia,

AA.  keďže miera úmrtia na rakovinu je v nových členských štátoch vyššia ako v štátoch EÚ-15,

AB.  keďže podľa odhadov WHO je možné predísť prinajmenšom jednej tretine všetkých prípadov rakoviny a prevencia predstavuje najviac nákladovo efektívnu dlhodobú stratégiu boja proti rakovine, pričom podľa ďalších odhadov je možné rakovine predchádzať zmenou alebo prevenciou kľúčových rizikových faktorov ako fajčenie, nadváha, nízky príjem ovocia a zeleniny, žiadna fyzická aktivita a konzumácia alkoholu, pôvodcovia infekcií a vystavenie určitým chemickým látkam a ionizujúcemu žiareniu,

AC.  keďže zlá výživa, telesná nečinnosť, obezita, tabak a alkohol predstavujú rizikové faktory typické pre ďalšie chronické ochorenia, napríklad kardiovaskulárne ochorenia, cukrovku typu 2 a respiračné choroby, mali by sa programy na prevenciu výskytu rakoviny realizovať v kontexte integrovaných programov prevencie chronických ochorení,

AD.  keďže odborníci už v roku 1987 vypracovali tzv. Európsky kódex boja proti rakovine, ako nástroj prevencie vychádzajúci z dôkazov,

AE.   keďže príčinami veľkých rozdielov v dosahovaní päťročnej miery prežitia v prípade väčšiny druhov rakoviny v Európe sú zarážajúce a neprijateľné rozdiely v kvalite zariadení na liečbu rakoviny, skríningových programov, usmernení pre najlepšie postupy, ktoré sú založené na dôkazoch, rádioterapeutických zariadení a dostupnosti onkologických liekov,

AF.   keďže nerovnosti v zdravotníctve sú v Európskej únii ešte stále rozšírené a keďže znevýhodnené komunity sú v dôsledku obmedzeného prístupu k zdrojom, informáciám a službám vystavené väčšiemu riziku nepriaznivých zdravotných následkov ako osoby žijúce na vyššej sociálno-ekonomickej úrovni,

AG.  keďže počet prípadov ochorenia na rakovinu možno znížiť a dostať pod kontrolu zavedením stratégií založených na dôkazoch a zameraných na včasné zistenie a liečbu pacientov, ktorí trpia touto chorobou,

AH.  keďže podľa odhadov možno 25 % prípadov rakoviny v Únii pripísať fajčeniu; keďže fajčenie je príčinou 80 % až 90 % prípadov rakoviny pľúc na celom svete a keďže fajčí čoraz viac mladých dievčat, čo zvyšuje riziko nárastu tejto choroby v budúcnosti u žien,

AI.    keďže počas predchádzajúcich 20 rokov sa viac než zdvojnásobil výskyt rakoviny pečene a v roku 2006 bolo v EÚ-27 50 300 nových prípadov tohto typu rakoviny, pričom 45 771 osôb na jej následky zomrelo, a keďže 75 % až 85 % prípadov primárnej rakoviny pečene je okrem nadmernej hmotnosti a konzumácie alkoholu možné pripísať perzistentným infekciám vírusovej hepatitídy (B alebo C),

AJ.   keďže existujú veľmi dobré dôkazy o tom, že na tvorbu nádorov má veľký vplyv životný štýl, predovšetkým stravovacie návyky, z čoho vyplýva, že zachovávanie dobrých stravovacích návykov zvyšuje prinajmenšom v prípade niektorých nádorov mieru prežívania a prispieva k lepšej kvalite života onkologických pacientov,

AK.  keďže niektorým typom rakoviny je možné predísť a zdravotný stav je vo všeobecnosti možné zlepšiť prijatím zdravšieho životného štýlu a keďže niektoré prípady rakoviny je možné vyliečiť alebo sa môže významne zvýšiť nádej na vyliečenie, ak sa rakovina odhalí v skorom štádiu,

AL.   keďže rakovina takisto úzko súvisí so sociálnym a ekonomickým postavením a riziko vzniku rakoviny je najvyššie v skupinách s najnižším vzdelaním; okrem toho pacienti z nižších sociálno-ekonomických tried majú trvalo nižšiu mieru prežitia ako pacienti z vyššej vrstvy,

AM. keďže správne navrhnutá a riadená národná stratégia boja proti rakovine znižuje výskyt ochorenia a úmrtnosť – v niektorých prípadoch aj o viac ako 70 % – a zlepšuje onkologickým pacientom život, bez ohľadu na to, ktoré zdroje sú v príslušnej krajine slabšie dostupné alebo nedostupné,

AN.  keďže existujú výrazné rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o rozvoj, realizáciu a kvalitu plánov na boj proti rakovine,

AO.  keďže kvalita a dostupnosť skríningových vyšetrení, diagnostiky a terapeutických služieb pre obyvateľov sa významne zvyšuje vďaka implementácii účinných skríningových programov pre všetkých obyvateľov, ktoré sa realizujú v súlade s prípadnými existujúcimi európskymi usmerneniami, čím sa v konečnom dôsledku pomáha v boji proti rakovine,

AP.   keďže v rámci EÚ v súčasnosti existujú značné kvalitatívne nerovnosti v skríningu rakoviny a jej včasnom odhalení a ďalšom sledovaní; keďže tieto nerovnosti sa týkajú najmä používaných postupov včasnej diagnózy, ktorá prispieva k finančne výhodnému a merateľnému zníženiu dosahu rakoviny,

AQ.  keďže vo všetkých členských štátoch majú nezastupiteľný význam národné registre onkologických ochorení, ktoré poskytujú porovnateľné údaje o ochorení,

AR.  keďže účinnosť nášho spoločného úsilia možno zvýšiť medziinštitucionálnou spoluprácou,

AS.   keďže onkológia ako osobitný lekársky odbor nie je uznávaná vo všetkých členských štátoch a keďže je potrebné poskytovať kontinuálne medicínske vzdelávanie,

AT.   keďže právne predpisy Spoločenstva garantujú voľný pohyb osôb a voľných pohyb pracovných síl a keďže sloboda usadenia sa pomáha v princípe zabezpečiť, aby zdravotní pracovníci mohli ísť tam, kde sú najviac potrební, čím priamo pomáhajú pacientom a predchádza sa tým mnohým problémom spojeným s prechodom pacientov cez hranice,

AU.  keďže duševné a telesné zdravie spolu úzko súvisia a táto obojsmerná súvislosť sa v rámci starostlivosti o osoby trpiace rakovinou a ostatných používateľov služieb príliš často zanedbáva,

AV.  keďže komplexnosť rakovinového ochorenia si vyžaduje vyššiu mieru komunikácie medzi mnohými lekárskymi pracovníkmi z rôznych oblastí onkologickej terapie a keďže kvalitu a priemernú dĺžku života pacienta s rakovinou môže zvýšiť psychologicko-sociálna starostlivosť a starostlivosť o duševné zdravie,

AW. keďže pacienti s rakovinou nemajú v súčasnosti rovnocenný prístup k lekárskym informáciám a naliehavo potrebujú viac informácií v každej fáze svojej choroby,

1.      víta návrh Európskej komisie vytvoriť európske partnerstvo pre opatrenia na boj proti rakovine na obdobie 2009 – 2013, ktorým chce podporiť členské štáty v ich úsilí bojovať proti tomuto ochoreniu tým, že poskytne rámec pre získavanie a spoločné využívanie informácií, kapacít a expertízy v oblasti prevencie a boja proti rakovine, ako aj zapojením príslušných zainteresovaných strán v celej Európskej únii do spoločného úsilia;

2.      zastáva názor, že aktívnejšie kroky proti rakovine na európskej úrovni majú potenciál vytvoriť rámec pre koordinovaný postup v členskom štáte a na regionálnej a miestnej úrovni; európske partnerstvo pre opatrenia na boj proti rakovine by malo doplniť doterajšiu činnosť európskych inštitúcií v oblasti zdravia a stavať na nej, ako aj usilovať o nadviazanie partnerstva s ostatnými službami a odvetviami s cieľom zabezpečiť komplexný prístup k prevencii a liečbe rakoviny;

3.      uznáva, že podľa článku 168 ZFEÚ patrí činnosť súvisiaca so zdravotnými otázkami prednostne do pôsobnosti členských štátov, zdôrazňuje však, že je dôležité vypracovať harmonogram úloh Spoločenstva, a žiada Komisiu a členské štáty, aby prijali spoločné opatrenia a komplexný prístup v tom zmysle, že začlenia zdravotníctvo do takých oblastí činnosti, ako sú vzdelávanie, životné prostredie, výskum a sociálne otázky;

4.      zdôrazňuje, že so zainteresovanými stranami a tiež za účasti občianskej spoločnosti a organizácií zamestnancov a zamestnávateľov na medzinárodnej, európskej, regionálnej a miestnej úrovni, by sa mala nadviazať užšia spolupráca s cieľom dosiahnuť reprezentatívne a účinné partnerstvo; európske partnerstvo pre opatrenia na boj proti rakovine by malo zahrnúť uvedené zúčastnené strany so skutočným záujmom o zlepšenie výsledkov zdravotnej starostlivosti; nesmie sa podceniť potenciál tohto fóra prispieť k rozvoju a šíreniu usmernení k využívaniu osvedčených postupov; partnerstvo by takisto malo ustanoviť komunikačné kanály s ďalšími fórami, ako je Fórum pre zdravotnú politiku EÚ, s cieľom zaistiť, aby sa v úsilí zameranom na boj proti rakovine náležite zohľadnili ďalšie otázky, napríklad nerovnosť v oblasti zdravia, činitele ovplyvňujúce zdravie a úlohu odborných zdravotníckych pracovníkov, ktoré majú zreteľný vplyv na častý výskyt a liečbu rakoviny;

5.      vyzýva Európsku komisiu a Európsku radu, aby spolupracovali s Európskym parlamentom na základe náležite koordinovaného medziinštitucionálneho partnerstva a znížili tým záťaž ochorenia s využitím právneho základu, ktorý poskytuje Lisabonská zmluva na ochranu verejného zdravia a prevenciu ochorení; Európska komisia a Európska rada by mali využiť rôzne existujúce formálne a neformálne štruktúry na konzultácie s poslancami Európskeho parlamentu;

6.      vyzýva Komisiu, aby spresnila povahu a zdroje financovania európskeho partnerstva pre opatrenia na boj proti rakovine;

7.      zdôrazňuje, že komplexný prístup k rakovine a multidisciplinárne tímy môžu pre pacientov zabezpečiť účinnejšiu starostlivosť a že integrovaná onkologická starostlivosť, pri ktorej sa príslušný dôraz kladie na zachovanie psychosociálnej a duševnej rovnováhy a na podporu, je neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti a treba ju tiež podporovať;

8.      zdôrazňuje, že je potrebné prijať osobitné opatrenia týkajúce sa zriedkavejších a menej častých typov rakoviny s cieľom zrýchliť stanovenie diagnózy a v širšej miere sprístupniť odborné znalosti pre centrá excelentnosti;

9.      poukazuje na to, že v zmysle Lisabonskej zmluvy môže Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a na základe konzultácie s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov prijať motivačné opatrenia na ochranu a zlepšenie ľudského zdravia;

10.    domnieva sa, že vzhľadom na chýbajúce dodatočné financovanie až do konca aktuálneho finančného rámca (2013) závisí úspech partnerstva od optimálneho využívania dostupných zdrojov;

11.    vyzýva členské štáty, aby čo najskôr prijali integrované plány na boj proti rakovine, pretože sú kľúčové pre splnenie ambiciózneho dlhodobého cieľa partnerstva, ktorým je zníženie výskytu rakoviny o 15 % do roku 2020;

12.    vyzýva Komisiu, aby vychádzala zo záverov partnerstva na boj proti rakovine týkajúcich sa plánov na boj proti rakovine a predložila návrh odporúčania Rady o plánoch na boj proti rakovine; vyzýva Komisiu, aby každoročne nezávisle sledovala realizáciu a napredovanie prijatého odporúčania;

13.    zdôrazňuje, že nákladovo najúčinnejšou odpoveďou je prevencia, keďže tretine rakovinových ochorení je možné predísť prevenciou, a naliehavo žiada, aby sa systematicky a strategicky vynakladalo viac zdrojov na primárnu aj sekundárnu prevenciu; zdôrazňuje význam zachovania investícií do zdravia, najmä formou preventívnych opatrení; v tejto súvislosti by mala Európska komisia a Európska rada zvážiť ďalšie kroky s cieľom zabezpečiť prostredie priaznivé pre zdravie vrátane činností týkajúcich sa tabaku, výživy a alkoholu a opatrení na rozšírenie príležitostí pre telesnú aktivitu;

14.    vyzýva partnerstvo, aby zabezpečilo, že všetky opatrenia v skupine Podpora zdravia a prevencia a skupine Výskum zahrnú činitele súvisiace so životným prostredím, pričom sa tieto činitele vymedzia nielen ako pasívne fajčenie tabaku, radiácia a nadmerné vystavenie UV žiareniu, ale aj ako nebezpečné chemikálie vo vnútornom a vonkajšom prostredí, ktoré pôsobia na ľudí, vrátane látok narušujúcich endokrinný systém;

15.    domnieva sa, že riešenie problémov súvisiacich s rizikovými činiteľmi pri vzniku rakoviny je kľúčom k prevencii, a naliehavo vyzýva členské štáty, aby túto skutočnosť považovali za prioritu;

16.    upozorňuje na to, že sa zvyšuje potreba sústrediť sa na kvalitu života narastajúceho počtu pacientov s chronickým priebehom rakoviny, ktorých ochorenie nemožno vyliečiť, no ich stav možno na niekoľko rokov stabilizovať;

17.    zdôrazňuje, že súčasťou opatrení zameraných na zníženie nerovností v oblasti výskytu rakoviny by mala byť cielená podpora programov zdravia, verejného vzdelávania a prevencie, ako aj zber údajov z národných registrov onkologických ochorení a porovnateľných, kompletných a presných údajov z registrov o rakovine;

18.    vyzýva Komisiu, aby povzbudzovala členské štáty s vysokou úmrtnosťou na rakovinu v tom, aby reformovali svoje národné registre onkologických ochorení tak, aby mohli poskytovať údaje potrebné pre politiky vychádzajúce z lepších informácií a presnejšie zamerané na cieľ;

19.    naliehavo žiada, aby sa popri podpore zdravia a boji proti nadmernej hmotnosti a konzumácii alkoholu európske partnerstvo, a v budúcnosti iniciatívy EÚ, ako napríklad revidované odporúčania Rady o skríningu rakoviny, zaoberali aj prevenciou a kontrolou ochorení, ktoré môžu prerásť do rakoviny, napríklad primárnou a sekundárnou prevenciou vírusovej hepatitídy, a v prípade potreby sa zaoberali aj príslušnou liečbou;

20.    zdôrazňuje úlohu skríningových vyšetrení ako jedného z najdôležitejších nástrojov v boji proti rakovine; naliehavo vyzýva členské štáty, aby investovali do skríningových programov vyšetrenia rakoviny, a domnieva sa, že tieto iniciatívy sú najúčinnejšie, keď sú dostupné čo najväčšiemu počtu osôb, a to pravidelne;

21.    zdôrazňuje, že by sa mal realizovať integrovaný výskum (základný a klinický) využívania výživy na účely prevencie rakoviny a liečby podvýživy spojenej s rakovinou a mali by sa vypracovať osvedčené a všeobecne uznávané usmernenia k nutričnej podpore onkologických pacientov; preto naliehavo vyzýva Komisiu, aby poskytla finančné prostriedky na rozvoj a overenie integrovaného výskumu (základného a klinického) na účely prevencie rakoviny a liečby podvýživy spojenej s rakovinou, ako aj na vypracovanie všeobecne uznávaných usmernení pre profesionálnych sociálnych a zdravotníckych pracovníkov v celej Európe o výžive onkologických pacientov, a vyzýva členské štáty, aby podporili vykonávanie týchto usmernení;

22.    zdôrazňuje, že je potrebná revízia Európskeho kódexu boja proti rakovine a jeho širšia a intenzívnejšia propagácia v rámci štátov EÚ-27 a že zvýšené úsilie by sa malo zamerať na nové členské štáty na základe európskeho partnerstva proti rakovine;

23.    naliehavo vyzýva členské štáty, aby zaviedli právnu povinnosť ohlasovať prípady rakoviny s použitím európskej štandardizovanej terminológie, s cieľom zabezpečiť kapacity na hodnotenie programov prevencie, skríningu, liečby a percenta osôb, ktoré prekonajú rakovinu, ako aj s cieľom zaistiť porovnateľnosť údajov z rôznych členských štátov na základe zistených údajov a vypracovať informácie pre širokú verejnosť;

24.    zdôrazňuje, že počet prípadov ochorenia na rakovinu možno znížiť a dostať pod kontrolu zavedením stratégií založených na dôkazoch a zameraných na včasné zistenie a dohľad nad pacientmi, ktorí trpia touto chorobou; týka sa to aj vhodných informácií na zabezpečenie informovanosti o prínose skríningových vyšetrení pre tých, ktorým by mali byť určené; vyzýva členské štáty, aby v tejto súvislosti preskúmali, či je skríning rakoviny prsníka u žien vo veku do 50 a nad 69 rokov užitočný, a žiada Komisiu, aby tieto informácie zhromaždila a zanalyzovala;

25.    zdôrazňuje naliehavú potrebu spoločne využívať a uplatňovať dohodnuté štandardy liečby detských pacientov s rakovinou v rámci celej EÚ-27;

26.    vyzýva členské štáty, aby vyvíjali väčšie úsilie o informovanosť v otázkach typov rakoviny špecifických pre jednotlivé pohlavia, a tak zvyšovali mieru prevencie a podporovali skríning týchto chorôb;

27.    vyzýva Komisiu, aby v rámci siedmeho rámcového programu pre výskum poskytla finančné prostriedky na ďalší vývoj krvných a močových testov (tzv. testy biomarkerov), keďže tieto postupy včasnej diagnózy predstavujú nástroje budúcnosti na skríning rôznych typov rakoviny (prostaty, hrubého čreva, vaječníkov, obličiek a močového mechúra);

28.    domnieva sa, že finančné prostriedky zo 7. rámcového programu pridelené na financovanie boja proti rakovine by sa mali využívať efektívnejšie, napríklad prostredníctvom lepšej koordinácie medzi rôznymi strediskami na výskum rakoviny v EÚ;

29.    vyzýva Komisiu, aby v plnej miere zohrávala svoju podpornú úlohu tým, že prijme spoločné opatrenia v oblasti výskumu;

30.    žiada o zvýšenie podpory pre výskum v oblasti prevencie rakoviny vrátane výskumu účinkov škodlivých chemických látok a látok škodlivých pre životné prostredie, výživy, životného štýlu, genetických faktorov a vzájomného pôsobenia všetkých týchto faktorov, a vyzýva na preskúmanie súvislostí medzi rakovinou a potenciálnymi rizikovými faktormi, akými sú napríklad tabak, alkohol a farmaceutické a syntetické hormóny nachádzajúce sa v životnom prostredí;

31.    konštatuje, že vláda Českej republiky doposiaľ neratifikovala Rámcový dohovor WHO o kontrole tabaku, ktorý nadobudol platnosť vo februári 2005, a preto ju naliehavo vyzýva, aby tak urobila;

32.    žiada, aby sa osobitná pozornosť venovala výskumu v oblasti biologického monitorovania najdôležitejších zdrojov vystavenia karcinogénnym látkam, najmä doprave, emisiám z priemyselnej výroby, kvalite vzduchu vo veľkých mestách, radiácii a povrchovým vodám v blízkosti skládok;

33.    vyzýva Komisiu, aby zabezpečila rýchlejšie prijatie opatrení v rámci stratégie Spoločenstva týkajúcej sa látok narušujúcich endokrinný systém;

34.    zdôrazňuje, že výsledky výskumu sa musia čo najskôr preniesť do konkrétnych opatrení a že prebiehajúci výskum by sa nemal používať ako zámienka na odloženie opatrení proti známym či predpokladaným činiteľom, ktoré spôsobujú rakovinu alebo podporujú jej vznik;

35.    vyzýva Komisiu, aby nabádala členské štáty prijať politiky na podporu zásad uvedených v Globálnej stratégii pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie, ktorú v roku 2004 prijala Svetová zdravotnícka organizácia;

36.    domnieva sa, že je potrebný dôkladnejší výskum súvislosti medzi rakovinou a rodovou príslušnosťou, ako aj špecifický, nie útržkovitý výskum vplyvu pracovného prostredia na výskyt rakoviny;

37.    vyzýva Komisiu, aby všetkými dostupnými prostriedkami podporila zásadu prevencie v lekárskej praxi aj zdravšom životnom štýle a vyzvala členské štáty na zvýšenie investícií do oblasti prevencie, a to primárnej (t. j. prevencie alebo obmedzenia činiteľov, ktoré spôsobujú alebo podporujú vznik rakovinových ochorení, napríklad vystavenia látkam znečisťujúcim životné prostredie), ako aj sekundárnej prostredníctvom skríningových vyšetrení a včasného zistenia;

38.    poukazuje na potrebu rozsiahlych výskumných programov s cieľom vyvinúť alternatívy škodlivých látok, ktoré nebudú rakovinotvorné; treba podporovať inováciu vedúcu k vyradeniu všetkých škodlivých látok, ktoré sa ukladajú v ľudskom tele alebo v životnom prostredí a spôsobujú rakovinu alebo majú mutagénne účinky; tieto látky treba z dlhodobého hľadiska na trhu nahradiť;

39.    domnieva sa, že postupy a techniky včasného zistenia treba pred širokým uplatnením dôkladnejšie preskúmať s cieľom zaistiť ich bezpečné použitie a aplikáciu na základe dôkazov; preto je nevyhnutne potrebné, aby výskum priniesol jednoznačné odporúčania a usmernenia založené na dôkazoch;

40.    domnieva sa, že súčasné prostriedky dostupné na financovanie boja proti rakovine v EÚ nepostačujú na to, aby umožnili potrebný výskum a koordináciu a aby občanom EÚ poskytli dostatočné informácie o prevencii;

41.    žiada Komisiu, aby do finančného výhľadu zahrnula finančné prostriedky na podporu prevencie rakoviny;

42.    vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v rámci európskeho partnerstva na boj proti rakovine, ktoré sa zaoberá všetkými činiteľmi ovplyvňujúcimi zdravie súvisiacimi s rakovinou vrátane environmentálnych činiteľov, zriadili európsku sieť prevencie;

43.    vyzýva Komisiu, aby podnecovala a podporovala iniciatívy, ktoré zahŕňajú široký okruh zainteresovaných strán, na účely prevencie rakoviny znižovaním pracovného a environmentálneho vystavenia účinkom karcinogénov a iných látok prispievajúcich k vývoju rakoviny a propagovaním zdravého životného štýlu, najmä v súvislosti s hlavnými rizikovými faktormi, ako je tabak, alkohol, nadváha, nezdravé stravovanie, nedostatok pohybu a nedostatočná ochrana pred slnkom, s osobitým dôrazom na deti a dospievajúcich;

44.    zdôrazňuje, že je potrebné riešiť problémy súvisiace so životným prostredím a zdravím, ktoré majú vplyv na vznik určitých typov rakovinových ochorení v súlade s vymedzeniami Európskeho akčného plánu pre životné prostredie a zdravie 2004 – 2010, a to formou posúdenia následných akčných plánov pre životné prostredie a zdravie jednotlivých členských štátov a spolupráce členských štátov pri dosahovaní výsledkov s cieľom zaručiť, že výsledky získané v jednotlivých členských štátoch sa uplatnia pri európskych zásahoch v tejto oblasti;

45.    zdôrazňuje, že optimálna starostlivosť si vyžaduje multidisciplinárny prístup a že najdôležitejšou úlohou pre klinického onkológa je byť pre pacientov ústredným bodom v styku so zdravotníckym systémom a že pre zabezpečenie optimálnej kvalifikácie lekárov, ktorí pri terapii rakoviny využívajú lieky, je potrebné vzdelávanie, jednoznačné kritériá a usmernenia;

46.    vyzýva Komisiu a partnerstvo, aby preskúmali odporúčanie Rady týkajúce sa skríningu rakoviny so zreteľom na najnovší vedecký pokrok, a podporili tak rozvoj európskych akreditačných/certifikačných programov skríningu rakoviny, diagnózy a liečby na základe európskych usmernení o zabezpečení kvality, čo by mohlo slúžiť ako príklad pre ďalšie oblasti zdravotnej starostlivosti;

47.    naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby podporovali informačné kampane na skríning rakoviny zamerané na širokú verejnosť a všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj výmenu najlepších postupov o používaní opatrení včasného zisťovania ochorenia, napríklad nákladovo efektívnej integrácie vhodného testovania ľudského papilomavírusu (HPV) na účely skríningu rakoviny krčka maternice a očkovania proti HPV, ktoré chráni mladé ženy pred rakovinou krčka maternice, a žiada európske partnerstvo na boj proti rakovine, aby preskúmalo potrebu aktualizácie odporúčania Rady o skríningu rakoviny v súvislosti s dôkazmi o účinnom skríningu rakoviny prostaty u mužov;

48.    vyzýva Komisiu, aby využívala existujúce Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) v tom zmysle, že do jeho pôsobnosti zaradí neprenosné choroby a že z neho urobí hlavné stredisko výskumu rakoviny v EÚ, kde by sa všetky údaje, ktoré sa už zozbierali v každom členskom štáte, mohli zhromaždiť a analyzovať s cieľom poskytnúť vedcom a lekárom najlepšiu prax a lepšie poznatky o danej chorobe;

49.    víta návrh Komisie o európskom partnerstve pre opatrenia na boj proti rakovine na roky 2009 – 2013 a návrh na zníženie záťaže v dôsledku rakoviny zavedením stopercentného skríningu rakoviny prsníka, krčka maternice, hrubého čreva a konečníka do roku 2013, a naliehavo vyzýva členské štáty, aby plne vykonávali tieto usmernenia;

50.    vyzýva Komisiu, aby vypracovala chartu ochrany práv onkologických a chronických pacientov na pracovisku s cieľom požadovať od firiem, aby pacientom počas ich liečby umožnili pokračovať v práci a po jej ukončení im umožnili návrat na pracovný trh;

51.    vyzýva Komisiu, členské štáty a Európsku chemickú agentúru, aby vykonávali nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a aktualizovali zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy, v ktorom sú zahrnuté karcinogénne látky;

52.    vyzýva Komisiu, aby v rámci tohto partnerstva podnecovala a podporovala iniciatívy s cieľom zabrániť dovozu tovaru obsahujúceho karcinogénne chemikálie; požaduje okrem toho opatrenia EÚ, ktoré posilnia sledovanie potravín z hľadiska chemických látok vrátane pesticídov;

53.    konštatuje, že kvalita paliatívnej starostlivosti o smrteľne chorých onkologických pacientov sa medzi jednotlivými členskými štátmi líši a prínosom v tejto oblasti by bola výmena osvedčených postupov, a preto vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali paliatívnu starostlivosť a zaviedli usmernenia na jej využívanie;

54.    zdôrazňuje, že je potrebné vyvinúť viac úsilia v psychologicko-sociálnych a profesijných rehabilitačných programoch pre onkologických pacientov, ktorých súčasťou je množstvo aktivít zameraných na poskytovanie informácií, poradenstvo, konzultácie o možných zmenách životného štýlu a správania, psychologická podpora a otázky sociálnej podpory; poukazuje na význam sledovania a hodnotenia stavu duševného zdravia osôb trpiacich rakovinou;

55.    vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili dostatok zdrojov na prieskumy biologického monitorovania ľudí v celej EÚ, aby bolo možné sledovať karcinogénne látky a iné látky prispievajúce k vývoju rakoviny, čo umožní vyhodnotenie účinnosti politiky;

56.    zastáva názor, že úlohou partnerstva by malo byť účinné začlenenie už existujúcich iniciatív v oblasti koordinácie výskumu rakoviny a väčšia podpora verejno-súkromným partnerstvám v záujme stimulácie výskumu a skríningového vyšetrenia, najmä pokiaľ ide o lekárske zobrazovanie;

57.    domnieva sa, že navrhovaná štruktúra je nedostatočná, pretože neobsahuje jasnú definíciu konkrétnych cieľov opatrení, napríklad nestanovuje, akým spôsobom sa do roku 2013 začlenia plány všetkých členských štátov do boja proti rakovine, a vyzýva Komisiu, aby túto nesúrodosť napravila;

58.    žiada, aby sa prideľovalo viac finančných prostriedkov programom v rámci regionálnej politiky a Európskeho sociálneho fondu zameraným na vzdelávanie a informovanie občanov o ochrane pred rakovinou a jej prevencii;

59.    žiada Komisiu, aby zabezpečila, aby právne predpisy Spoločenstva obsahovali stimuly pre priemysel a výskumných pracovníkov na zapojenie do prebiehajúceho výskumu s cieľom vytvoriť nové lieky a liečebné postupy na boj proti rakovine a získanie kontroly nad týmto ochorením, ktoré budú založené na dôkazoch;

60.    zdôrazňuje význam preskúmania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/20/ES zo 4. apríla 2001 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa uplatňovania dobrej klinickej praxe počas klinických pokusov s humánnymi liekmi (smernica o klinických testoch), s cieľom podporiť rozšírenie akademického výskumu rakoviny, a najmä výskumu zameraného na skríning rakoviny a včasné odhalenie, pritom však uznať dôsledky súvisiacich nákladov pre odvetvie nekomerčného výskumu, a zlepšiť dostupnosť informácií pre pacientov a širokú verejnosť o prebiehajúcich a úspešne skončených klinických testoch;

61.    vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že právne predpisy EÚ zahrnú stimuly pre výskumníkov a celé odvetvie, aby vyvinuli nové prístupy k prevencii rakoviny založené na výživových a ďalších prírodných produktoch, overených nutrigenomickým a epigenetickým výskumom;

62.    zároveň trvá na nevyhnutnosti zaviesť patent Spoločenstva aj medzinárodný patent;

63.    vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom sietí odborných zdravotníckych pracovníkov zabezpečila šírenie najlepších postupov v oblasti liečby a starostlivosti s cieľom zabezpečiť občanom prístup k najlepšej dostupnej liečbe;

64.    vyzýva členské štáty a Komisiu, aby vypracovali a posilnili iniciatívy, ktorými sa poskytuje priama alebo nepriama podpora osobám priamo alebo nepriamo postihnutým rakovinou, predovšetkým na základe iniciovania a rozvinutia psychologickej starostlivosti a podpory pre vyliečených pacientov v rámci celej EÚ;

65.    vyzýva členské štáty a Komisiu, aby využili všetky prostriedky potrebné na vývoj usmernení pre spoločné vymedzenie pojmu zdravotne postihnuté osoby, ktoré bude zahŕňať osoby s chronickými ochoreniami a rakovinou, a aby zabezpečili, že členské štáty, ktoré tak doposiaľ neurobili, bezodkladne prijali nevyhnutné opatrenia s cieľom zahrnúť tieto osoby do vymedzenia pojmu zdravotne postihnuté osoby, ktoré sa uplatňuje v jednotlivých členských štátoch;

66.    naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili všeobecnú dostupnosť onkologických liekov vrátane liečby pre vzácne a menej časté typy rakoviny pre všetkých pacientov, ktorí ich vo všetkých členských štátoch potrebujú; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali konkrétne a koordinované opatrenia na odstránenie nerovnosti z hľadiska dostupnosti liečby rakoviny a starostlivosti vrátane nových, tzv. cielených liekov proti rakovine, ktoré sa nedávno objavili na trhu;

67.    očakáva od členských štátov, že prijmú lepšie informačné politiky o dôležitosti skríningu rakoviny prsníka, rakoviny krčku maternice a rakoviny hrubého čreva s cieľom zvýšiť mieru prijatia a zapojenia zo strany všetkých cieľových skupín populácie, pričom mimoriadnu pozornosť treba zamerať na zapojenie minoritných a sociálno-ekonomicky znevýhodnených skupín;

68.    poukazuje na to, že ciele stanovené v rámci partnerstva na boj proti rakovine sú dlhodobými cieľmi, a vyzýva preto európske inštitúcie, aby podporili udržateľnosť a životaschopnosť tohto partnerstva v dĺžke 10 rokov v rámci budúceho rozpočtu Spoločenstva na zdravotníctvo; vyzýva Komisiu, aby hodnotila, sledovala a každoročne vykazovala pokrok a účinnosť v implementácií odporúčaní európskeho partnerstva;

69.    domnieva sa, že v boji proti rakovine má najväčší význam náležité vykonávanie platných právnych predpisov týkajúcich sa látok, ktoré spôsobujú rakovinu alebo podporujú jej vznik; vyzýva preto Komisiu, aby zabezpečila úplné vykonávanie príslušných právnych predpisov týkajúcich sa zdravia zamestnancov a aby rýchlo a rozhodne prispela k vypracovaniu súhrnného zoznamu mimoriadne nebezpečných látok, ktorý by znamenal krok smerom k rýchlemu prijatiu rozhodnutí o povolení látok z kategórie CMR v rámci REACH;

70.    poveruje predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Každý rok diagnostikujú rakovinu 3,2 milióna Európanom

Ako sa správne uvádza v oznámení Komisie, rakovina je jednou z najväčších výziev v oblasti zdravia, pred ktorou stojí Európa a vlastne aj celý svet. Aj v treťom miléniu bohužiaľ výskyt rakoviny rastie epidemickým tempom. V súčasnosti je rakovina v poradí druhou najvážnejšou príčinou smrti a chorobnosti v Európe, keď sa každý rok diagnostikujú viac než 3 milióny nových prípadov a 1,7 milióna osôb tejto chorobe podľahne. Každý tretí občan EÚ ochorie na rakovinu počas svojho života a odborníci predpovedajú, že pokiaľ v súčasnosti urýchlene neprijmeme opatrenia na lepšiu kontrolu ochorenia, výskyt ochorenia rapídne stúpne v súvislosti so starnutím obyvateľstva. Toto bol aj hlavný dôvod prijatia uznesenia Európskeho parlamentu o boji proti rakovine v rozšírenej EÚ, kampane záujmovej parlamentnej skupiny poslancov EP proti rakovine (MEPs against Cancer) a iniciatívy slovinského predsedníctva EÚ, ktorej výsledkom bolo prijatie záverov Rady o znižovaní záťaže ochorenia.

Európske spoločenstvo na tieto iniciatívy odpovedá tak, že rakovina zostáva naďalej jeho osobitnou prioritou. Európska komisia navrhuje európske partnerstvo pre opatrenia na boj proti rakovine na obdobie 2009 – 2013, ako nový pokus spojiť všetky zainteresované strany v spoločnom úsilí v duchu plodnej spolupráce. Rakovina je sociálny a politický problém a vyžaduje si preto spoločnú akciu na európskej, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Lisabonská zmluva presne stanovuje, že Únia má právomoc uskutočňovať akcie na podporu, koordináciu alebo doplnenie akcií členských štátov. Jednou z oblastí takejto činnosti je aj ochrana a zlepšovanie zdravia ľudí (článok 2e). V čase finančnej krízy má európske partnerstvo veľkú príležitosť povzbudiť členské štáty, aby viac investovali do oblasti prevencie a zdravého životného štýlu. Aby sme účinnejšie koordinovali aktivity a akcie, ktoré v rámci rozličných oblastí politiky uskutočňujú členské štáty a ďalšie zainteresované strany, musíme čoraz bližšie spolupracovať so zamestnávateľmi a zamestnancami. Záťaž rakoviny sa nám podarí výrazne znížiť len vtedy, keď zapojíme relevantné zainteresované strany v rámci celej Európskej únie do kolektívneho úsilia v boji proti tomuto ochoreniu.

Rakovina je v rámci verejného zdravia jednou z najstarších oblastí akcie Spoločenstva. V rámci zdravotnej politiky na úrovni EÚ sa vo viacerých oblastiach podarilo dosiahnuť veľký pokrok, ktorý má priamy a pozitívny vplyv na prevenciu a získanie kontroly nad ochorením. Počas predchádzajúceho volebného obdobia bol Parlament v tejto oblasti veľmi aktívny. Podarilo sa nám posunúť otázku rakoviny vyššie v rámci politického programu európskych inštitúcií.

Ale v Európe sa v boji s ochorením stále vyskytujú neprijateľné nerovnosti. Z tohto dôvodu EÚ, ako aj národné štáty spustili niekoľko projektov vrátane programov skríningových vyšetrení a národných programov boja proti rakovine. Správne naprojektovaná a riadená národná stratégia boja proti rakovine znižuje výskyt ochorenia a zlepšuje onkologickým pacientom život, bez ohľadu na to, ktoré zdroje sú v príslušnej krajine slabšie dostupné alebo nedostupné. Jednou z najdôležitejších aktivít v rámci partnerstva by preto mala byť výzva všetkým vládam v EÚ vytvoriť, zaviesť, a v prípade, že už existujú, skvalitniť národné programy boja proti rakovine. Tieto plány by mali byť zamerané na boj s chorobou na všetkých frontoch od prevencie, skríningových vyšetrení a jej včasného zistenia až po vysoko kvalitnú diagnostiku, liečbu a starostlivosť a psychologicko-sociálnu a paliatívnu starostlivosť, a jej súčasťou by mal byť aj výskum.

V európskom partnerstve sa uvádza, že jednej tretine prípadov ochorenia na rakovinu možno predísť a že prevencia je najmenej nákladné riešenie. Akcia v tejto oblasti si však vyžaduje dlhodobé a udržateľné investície. Ak Európa chce splniť ambiciózny cieľ stanovený v oznámení Komisie, ktorým je 15 % zníženie nových prípadov rakoviny do roku 2020, vzhľadom na súčasný trend zvyšovania počtu nových prípadov v súvislosti so zvyšovaním počtu a starnutím obyvateľstva by sa musela znížiť miera výskytu ochorenia.

Naliehavo preto žiadame, aby sa do prevencie systematicky a strategicky investovali vyššie finančné zdroje, inak tento cieľ ostane len snom. Európska únia už odsúhlasila dva dôležité nástroje prevencie vychádzajúce z dôkazov: Európsky kódex boja proti rakovine, ktorý načrtáva rámec pre podporu zdravého životného štýlu u širokej verejnosti a odporúčania Rady o skríningových vyšetreniach rakoviny prsníka, krčku maternice a hrubého čreva. Ide o vynikajúci štartovací bod pre vynaloženie robustného a súvislého úsilia zastaviť prívalovú vlnu rakoviny prostredníctvom prevencie. Odporúčame, aby sa tieto existujúce nástroje energickejšie propagovali v zmysle partnerstva s cieľom mobilizácie širokých sektorov verejnosti vrátane ťažšie dosiahnuteľných skupín, ako sú menšiny a znevýhodnené skupiny.

Jednou z výziev pri diskusiách o prevencii je skutočnosť, že sa musíme zaviazať k budúcim investíciám, keďže každá iniciatíva v oblasti prevencie prinesie vzhľadom na svoju podstatu ovocie až o desať rokov. Potrebujeme systematicky zbierať dôkazy o prevencii, inak to bude nekonečný beh do kopca s cieľom presvedčiť vlády členských štátov, aby investovali do prevencie.

V tomto zmysle je jedným zo slabých miest návrhu Komisie to, že v oznámení sa stanovujú ciele na desať rokov dopredu, kým finančná podpora prostredníctvom rozpočtu Spoločenstva sa poskytuje v krátkodobom horizonte. Navrhujeme, aby sa počas tretieho roku činnosti partnerstva predložila výboru ENVI správa na posúdenie vykonaných činností, s cieľom zabezpečiť pokračovanie finančnej podpory zo strany našej inštitúcie.

24.2.2010

STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k oznámeniu Komisie s názvom Boj proti rakovine: európske partnerstvo

(2009/2103(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Françoise Grossetête

NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. so zreteľom na svoje uznesenie z 10. apríla 2008 o boji proti rakovine v rozšírenej Európskej únii[14],

B.  keďže najmenej jednej tretine všetkých prípadov rakoviny sa dá predchádzať pomocou vhodného skríningového vyšetrenia a včasným zistením a keďže treba, aby občania boli lepšie informovaní o týchto vyšetreniach s cieľom účinnejšie využívať finančné zdroje vyčlenené pre túto oblasť,

1.  víta oznámenie Komisie s názvom Boj proti rakovine: európske partnerstvo (KOM(2009)0291) a zámer vytvoriť partnerstvo na výmenu informácií, spôsobilostí a najlepšej praxe;

2.  uznáva, že podľa článku 168 ZFEÚ patrí činnosť súvisiaca so zdravotnými otázkami prednostne do pôsobnosti členských štátov, zdôrazňuje však, že je dôležité vypracovať harmonogram úloh Spoločenstva, a žiada Komisiu a členské štáty, aby prijali spoločné opatrenia a komplexný prístup v tom zmysle, že začlenia zdravotníctvo do takých oblastí činnosti, ako sú vzdelávanie, životné prostredie, výskum a sociálne otázky;

3.  domnieva sa, že vzhľadom na chýbajúce dodatočné financovanie až do konca aktuálneho finančného rámca (2013) závisí úspech partnerstva od optimálneho využívania dostupných zdrojov;

4.  domnieva sa, že súčasné prostriedky dostupné na financovanie boja proti rakovine v EÚ nepostačujú na to, aby umožnili potrebný výskum a koordináciu a aby občanom EÚ poskytli dostatočné informácie o prevencii;

5.  žiada Komisiu, aby do finančného výhľadu zahrnula finančné prostriedky na podporu prevencie rakoviny;

6.  domnieva sa, že finančné prostriedky zo 7. rámcového programu pridelené na financovanie boja proti rakovine by sa mali využívať efektívnejšie, najmä prostredníctvom lepšej koordinácie medzi rôznymi strediskami na výskum rakoviny v EÚ;

7.  domnieva sa, že úspech závisí aj od záväzku členských štátov vyvíjať potrebné úsilie v oblasti boja proti rakovine, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali rozhodnejšie a koordinovanejšie opatrenia s cieľom účinne predchádzať rakovine;

8.  vyzýva Komisiu, aby povzbudzovala členské štáty k tomu, aby si vymieňali všetky doteraz získané informácie a najlepšiu prax, a to od postupov prevencie a včasnej diagnostiky po siete zariadení na liečbu a výskum rakoviny, s cieľom zlepšiť účinnosť opatrení a obmedziť ich terajšie a budúce prekrývanie;

9.  vyzýva Komisiu, aby v plnej miere zohrávala svoju podpornú úlohu tým, že prijme spoločné opatrenia v oblasti výskumu;

10. vyzýva Komisiu, aby využívala existujúce Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) v tom zmysle, že do jeho pôsobnosti zaradí neprenosné choroby a že z neho urobí hlavné stredisko výskumu rakoviny v EÚ, kde by sa všetky údaje, ktoré sa už zozbierali v každom členskom štáte, mohli zhromaždiť a analyzovať s cieľom poskytnúť vedcom a lekárom najlepšiu prax a lepšie poznatky o danej chorobe;

11. vyzýva Komisiu, aby povzbudzovala členské štáty s vysokou úmrtnosťou na rakovinu v tom, aby reformovali svoje národné registre onkologických ochorení tak, aby mohli poskytovať údaje potrebné pre politiky vychádzajúce z lepších informácií a presnejšie zamerané na cieľ;

12. domnieva sa, že štruktúra navrhovaná na realizáciu partnerstva sa zdá zložitá a jej riadenie nedostatočné vzhľadom na cieľ dosiahnuť koordináciu jednej tretiny činností v oblasti výskumu rakoviny do roku 2013 pri spojení všetkých zdrojov financovania; v tejto súvislosti zastáva názor, že úlohou partnerstva je účinné začlenenie už existujúcich iniciatív v oblasti koordinácie výskumu rakoviny a väčšia podpora verejno-súkromným partnerstvám v záujme stimulácie výskumu a skríningového vyšetrenia, najmä pokiaľ ide o lekárske zobrazovanie;

13. domnieva sa, že navrhovaná štruktúra je nedostatočná, pretože neobsahuje jasnú definíciu konkrétnych cieľov opatrení, napríklad nestanovuje, akým spôsobom sa do roku 2013 začlenia plány všetkých členských štátov do boja proti rakovine, a vyzýva Komisiu, aby túto nesúrodosť napravila;

14. domnieva sa, že boj proti rakovine si vyžaduje skutočný a zodpovedný akčný plán, ktorý stanoví jasné a ambiciózne ciele siahajúce nad rámec jednoduchého zhromažďovania existujúcich údajov, ako to v súčasnosti navrhuje Komisia; domnieva sa tiež, že boj proti rakovine je dlhodobým zápasom, a je preto presvedčený, že Komisia by mala skôr ako partnerstvo, ktoré má podľa súčasných návrhov štruktúry fungovať len od roku 2009 do roku 2013, navrhnúť dlhodobé plány;

15. pripomína Komisii svoju žiadosť týkajúcu sa revízie smernice 2001/20/ES o klinických pokusoch[15] s cieľom vyzvať na zintenzívnenie úsilia o výskum rakoviny, najmä skríningového vyšetrenia;

16. vyzýva Komisiu, aby zohľadnila aj prevenciu (primárnu a sekundárnu) a kontrolu chorôb, z ktorých by sa mohla vyvinúť rakovina, a na všetkých úrovniach zdravotných determinantov (životné prostredie, výživa atď.) prijímala opatrenia s cieľom čo najskôr obmedziť riziko vzniku rakoviny;

17. zároveň trvá na naliehavosti zaviesť patent Spoločenstva.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.2.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

46

0

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Ioan Enciu, Norbert Glante, Fiona Hall, Edit Herczog, Romana Jordan Cizelj, Arturs Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

António Fernando Correia De Campos, Ilda Figueiredo, Françoise Grossetête, Yannick Jadot, Oriol Junqueras Vies, Ivailo Kalfin, Silvana Koch-Mehrin, Bernd Lange, Alajos Mészáros, Tiziano Motti, Vladko Todorov Panayotov, Silvia-Adriana Ţicău, Hermann Winkler

24.2.2010

STANOVISKO Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k oznámeniu Komisie o opatreniach na boj proti rakovine: európske partnerstvo

(2009/2103(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Britta Thomsen

NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

–   so zreteľom na článok 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý sa týka zdravia,

–   so zreteľom na program verejného zdravia na roky 2007 – 2013, ktorý sa zameriava na prostriedky a spôsoby riešenia zdravotných problémov,

–   so zreteľom na štvrté vydanie Európskych usmernení Komisie o zabezpečení kvality v skríningu a diagnostikovaní rakoviny prsníka[16],

–   so zreteľom na svoje uznesenie o boji proti rakovine z 10. apríla 2008[17] a o rakovine prsníka z 25. októbra 2006[18],

–   so zreteľom na odporúčanie Európskej rady z 2. decembra 2003 o skríningu rakoviny, ako aj na závery Rady o znižovaní zaťaženia spôsobeného rakovinou z 22. mája 2008,

A. keďže podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je rakovina jednou z hlavných príčin úmrtia vo svete a v roku 2004 zapríčinila okolo 13 % všetkých úmrtí,

B.  keďže podľa ročenky Eurostatu za roky 2006 – 2007 je rakovina jednou z hlavných príčin úmrtia v EÚ–25 a ročne si vyžiada viac ako 1 miliónom ľudských životov,

C. keďže prevencia a prístup k včasnému skríningu a diagnostike sú najdôležitejšími predpokladmi účinného riešenia problému rakoviny,

D. keďže najčastejšie druhy rakoviny u žien a mužov sú odlišné a ženy sú zväčša postihnuté rakovinou prsníka, krčka maternice, sliznice maternice, vajíčkovodov, vaječníkov a vagíny, ale často aj rakovinou žalúdka, konečníka a hrubého čreva; keďže výskyt rakoviny prsníka u žien sa v mnohých európskych krajinách zvyšuje, pričom postihuje aj mladšie ženy, a v EÚ každoročne ochorie 275 000 žien na rakovinu prsníka,

E.  keďže asi tridsiatim percentám prípadov rakoviny možno predísť a ich dôsledky zmierniť včasným zistením a liečbou, pričom účinnosť národných programov skríningu pre ženy je rôzna a závisí od rozsahu lekárskej starostlivosti venovanej ženskej populácii, dostupnosti mamografie a jej kvality, od liečby a iných faktorov,

F.  keďže výskytu rakoviny krčka maternice (druhého najčastejšieho typu rakoviny u žien po rakovine prsníka) možno predchádzať vhodnou liečbou, ako je napr. profylaktická vakcinácia proti karcinogénnym vírusom,

G. keďže rozšírenie rakoviny je vo vzájomnom vzťahu s narastajúcim vekom a úzko súvisí s so starobou, a keďže je faktom, že so starnutím populácie sa zároveň zvyšuje celkový výskyt rakoviny, keďže tento trend sa prejaví najmä medzi staršími ženami, pretože ženy sa ešte stále dožívajú vyššieho veku ako muži, a preto je potrebné zabezpečiť, aby boli programy prevencie a včasného zisťovania sprístupnené nielen ženám stredného veku, ale aj ženám pokročilého veku a ženám najstaršej vekovej skupiny,

H. keďže zatiaľ čo v priemere sa zdravie občanov EÚ sa za posledných 10 rokov plynule zlepšovalo, medzi jednotlivými členskými štátmi ešte stále existujú rozdiely v úrovni zdravia, najmä v rámci rozličných skupín populácie a medzi mužmi a ženami,

I.   keďže nerovnosti v úrovni zdravia sú v Európskej únii ešte stále rozšírené a keďže znevýhodnené komunity sú v dôsledku obmedzeného prístupu k zdrojom, informáciám a službám vystavené väčšiemu riziku nepriaznivých zdravotných následkov ako osoby žijúce na vyššej sociálno-ekonomickej úrovni,

J.   keďže výskyt určitých druhov rakoviny ako napr. rakoviny kŕčka maternice je značne vyšší v rámci niektorých migrujúcich populácií, treba zabezpečiť, aby programy prevencie a včasného zisťovania boli zamerané na tieto vysokorizikové skupiny a budú pre ne dostupné,

K. keďže výskum preukázal, že ženám z určitých členských štátov a z určitých migrujúcich populácií sa pod tlakom kultúrnych a/alebo náboženských presvedčení a predsudkov, ktoré sú vžité v ich populácii, bráni v účasti na programoch zameraných na prevenciu a včasné odhalenie, a preto treba vyvinúť účinné programy, ktoré by umožňovali získať prístup aj týmto ženám,

L.  keďže napriek tomu, že nová generácia liekov proti rakovine a niekedy aj bežnejšie terapie rakoviny vyžadujúce pravidelnú liečbu sú v súčasnosti mimoriadne finančne nákladné, obyvateľstvu ohrozenému chudobou (najmä ženám a nelegálnym prisťahovalcom) by sa mal umožniť plný a cenovo dostupný prístup k týmto službám,

M. keďže manželia, otcovia a deti sú tiež postihnutý typicky ženskými chorobami,

N. keďže rakovina sa dotýka aj mužov a treba pokračovať aj v prevencii a liečení rakoviny u mužov,

1.  domnieva sa, že je potrebný dôkladnejší výskum súvislosti medzi rakovinou a pohlavím, ako aj špecifický, nie fragmentovaný výskum vplyvu pracovného prostredia na výskyt rakoviny u žien vrátane výskumu pôsobenia škodlivých chemických látok a znečistenia životného prostredia, výživy, životného štýlu, genetických faktorov a vzájomného pôsobenia všetkých týchto faktorov;

2.  domnieva sa, že na podporu a uľahčenie prístupu ku skríningu a včasnému diagnostikovaniu sú potrebné kampane zamerané na zvýšenie povedomia a na prevenciu, najmä v súvislosti s najčastejšími druhmi rakoviny postihujúcimi ženy;

3.  domnieva sa, že predpokladom zníženia úmrtnosti v EÚ je, aby členské štáty v spolupráci s ostatnými členskými štátmi, profesionálnymi inštitúciami a odborníkmi dôkladne vykonávali európske usmernenia o zabezpečení kvality v skríningu a diagnostikovaní rakoviny prsníka, ktoré vydala Komisia, a podčiarkuje, že rozdiely medzi členskými štátmi vo výskyte rakoviny, miere úmrtnosti a prežitia stále pretrvávajú; domnieva sa preto, že je potrebné vymieňať si osvedčené postupy a posilniť spoluprácu v oblasti národných stratégií na riešenie týchto nerovností;

4.  domnieva sa, že EÚ a jej členské štáty by mali aktívne podporovať rodovú rovnosť so zreteľom na prístup k liečbe rakoviny a zdôrazňuje, že opatrenia zamerané na prevenciu rakoviny by mali zohľadňovať vývoj rakoviny s postupom času, ktorý sa vo východnej a západnej Európe značne líši v závislosti od pohlavia, rizikovej skupiny a časového obdobia;

5.  domnieva sa, že treba urobiť výskum, ktorý by objasnil, aký vplyv má nerovný prístup k zdravotnej starostlivosti na výskyt a následky rakoviny v skupinách sociálne a ekonomicky slabších vrstiev;

6.  považuje za dôležité, aby sa vykonala revízia odporúčania Rady 2003/878/ES o skríningu rakoviny s cieľom zahrnúť doň nové druhy rakoviny a doplniť nové techniky včasnej diagnostiky;

7.  víta návrh Komisie o európskom partnerstve pre opatrenia na boj proti rakovine na roky 2009 –  013 a návrh na zníženie záťaže v dôsledku rakoviny zavedením stopercentného skríningu rakoviny prsníka, krčka maternice, hrubého čreva a konečníka do roku 2013, a naliehavo vyzýva členské štáty, aby plne vykonávali tieto usmernenia;

8.  žiada, aby sa prideľovalo viac finančných prostriedkov programom v rámci regionálnej politiky a Európskeho sociálneho fondu zameraným na vzdelávanie a informovanie žien o ochrane pred rakovinou prsníka a jej prevencii;

9.  domnieva sa, že treba dôkladne preskúmať postupy a techniky včasného zisťovania ešte pred ich použitím v praxi s cieľom zaručiť, že ich využívanie a uplatňovanie bude bezpečné a podložené dôkazmi, a že výsledkom tohto výskumu preto musia byť jednoznačné odporúčania a usmernenia založené na dôkazoch;

10. žiada členské štáty, aby ženám a mužom zabezpečili neobmedzený prístup k vysokokvalitnej včasnej diagnostike a liečbe nezávisle od ich pôvodu, sociálneho postavenia a úrovne vzdelania;

11. víta diskusiu o rakovine, ktorá sa konala v rámci národných parlamentov a Európskeho parlamentu; povzbudzuje príslušné parlamentné výbory a medziskupiny, aby aj naďalej úzko spolupracovali so zástupcami reprezentatívnych združení aktívne zapojených do boja proti rakovine u mužov aj žien.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.2.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

31

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Regina Bastos, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Andrea Češková, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Tadeusz Cymański, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Iratxe García Pérez, Zita Gurmai, Jolanta Emilia Hibner, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Caroline Lucas, Astrid Lulling, Barbara Matera, Angelika Niebler, Siiri Oviir, Raül Romeva i Rueda, Nicole Sinclaire, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sylvie Guillaume, Christa Klaß, Elisabeth Morin-Chartier, Norica Nicolai

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Marian Harkin, Ria Oomen-Ruijten

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

7.4.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

56

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Judith A. Merkies, Bill Newton Dunn, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Bart Staes, Michail Tremopoulos, Thomas Ulmer, Marita Ulvskog

 • [1]  Ú. v. EÚ L 301, 20.11.2007, s. 3.
 • [2]  Prijaté texty P6_TA(2008)0477.
 • [3]  Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1.
 • [4]  Rada Európskej únie, Závery Rady o znižovaní počtu prípadov ochorenia na rakovinu, 2876. zasadnutie Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti, Luxemburg, 10. júna 2008.
 • [5]  Ú. v. EÚ L 327, 16.12.2003, s. 34.
 • [6]  Ú. v. EÚ C 227 E, 4.9.2008, s. 160.
 • [7]  Ú. v. EÚ C 247 E, 15.10.2009, s. 11.
 • [8]  Ú. v. EÚ C 313 E, 20.12.2006, s. 273.
 • [9]  Ú. v. EÚ C 68 E, 18.3.2004, s. 611.
 • [10]  Ú. v. EÚ L 95, 16.4.1996, s. 9.
 • [11]  Ú. v. EÚ L 213, 15.6.2004, s. 8.
 • [12]  Ú. v. EÚ C 27 E, 31.1.2008, s. 247.
 • [13]  Ú. v. ES C 364, 18.12.2000, s. 1.
 • [14]  Ú. v. EÚ C 247E z 15.10.2009, s. 11.
 • [15]  Smernica 2001/20/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. apríla 2001 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa uplatňovania dobrej klinickej praxe počas klinických pokusov s humánnymi liekmi (Ú. v. ES L 121, 1.5.2001, s. 34).
 • [16]  Európske usmernenia o zabezpečení kvality v skríningu a diagnostikovaní rakoviny prsníka. Štvrté vydanie, Európska komisia, generálny riaditeľ pre zdravie a ochranu spotrebiteľa, 2006.
 • [17]  P6_TA(2008)0121
 • [18]  P6_TA(2006)0449