ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране на текстилните продукти

30.4.2010 - (COM(2009)0031 – C6‑0048/2009 – 2009/0006(COD)) - ***I

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Докладчик: Toine Manders
Легенда на използваните знаци


Процедура : 2009/0006(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0122/2010
Внесени текстове :
A7-0122/2010
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно относно наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране на текстилните продукти

(COM(2009)0031 – C7‑0048/2009 – 2009/0006(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2009)0031),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C7‑0048/2009),

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665),

–   като взе предвид член 294, параграф 3, и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A7‑0122/2010),

1.  приема на първо четене позицията, изложена по-долу;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Директива 73/44/ЕИО на Съвета от 26 февруари 1973 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно количествения анализ на трикомпонентни меланжи от текстилни влакна, Директива 96/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно някои методи за количествен анализ на двукомпонентни смеси от текстилни влакна и Директива 96/74/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно наименованията на текстилните продукти (преработена) са изменяни неколкократно. Тъй като предстои да бъдат внесени допълнителни изменения, те следва да бъдат заменени с един единствен законодателен инструмент от съображения за яснота.

(1) Директива 73/44/ЕИО на Съвета от 26 февруари 1973 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно количествения анализ на трикомпонентни меланжи от текстилни влакна, Директива 96/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно някои методи за количествен анализ на двукомпонентни смеси от текстилни влакна и Директива 2008/121/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2009 г. относно наименованията на текстилните продукти (преработена) са изменяни неколкократно. Тъй като предстои да бъдат внесени допълнителни изменения, тези актове следва да бъдат заменени с един единствен законодателен инструмент от съображения за яснота.

1 OВ L 32, 03.02.1997 г., стр. 38.

1 OВ L 19, 23.1.2009 г., стр. 29.

Обосновка

Директива 96/74/ЕО е отменена и заменена с Директива 2008/121/ЕО.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Съдържанието на законодателството на Общността относно наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране на текстилните продукти е от много техническо естество и с подробни разпоредби, които се налага да бъдат редовно адаптирани. С цел да се избегне необходимостта държавите-членки да транспонират техническите изменения в националното законодателство и за да се намали административната тежест за националните органи, както и за да стане възможно по-бързото приемане на наименованията на нови влакна, които да се прилагат едновременно в цялата Общност, изглежда, че регламентът е най-подходящият правен инструмент за осъществяване на законодателното опростяване.

(2) Съдържанието на законодателството на Съюза относно наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране на текстилните продукти е от много техническо естество и с подробни разпоредби, които се налага да бъдат редовно адаптирани. С цел да се избегне необходимостта държавите-членки да транспонират техническите изменения в националното законодателство и за да се намали административната тежест за националните органи, както и за да стане възможно по-бързото приемане на наименованията на нови текстилни влакна, които да се прилагат едновременно в целия Съюз, изглежда, че регламентът е най-подходящият правен инструмент за осъществяване на законодателното опростяване.

 

(Това изменение се прилага за целия текст. Приемането му ще наложи нанасянето на промени навсякъде.)

Обосновка

Това изменение се прилага за целия текст: а) привеждане в съответствие с Договора от Лисабон („Общност“ се заменя със „Съюз“), б) добавянето на думата „текстилни“ прави термина „наименования на текстилни влакна“ по-точен.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Следва също да бъде предвидена разпоредба по отношение на някои продукти, които не са изработени единствено от текстилни материали, но имат текстилна съставка, която съставлява съществена част от продукта или към която производителят, преработвателят или търговецът насочва по-специално вниманието.

(5) Следва също да бъде предвидена разпоредба по отношение на някои продукти, които не са изработени единствено от текстилни материали, но имат текстилна съставка, която съставлява съществена част от продукта или към която икономическите оператори насочват по-специално вниманието.

Обосновка

Привеждане в съответствие с Новата законодателна рамка.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Толерансът по отношение на „други влакна“, които не се обявяват върху етикетите, следва да се прилага както за чистите продукти, така и за смесите.

(6) Толерансът по отношение на „странични влакна“, които не се обявяват върху етикетите, следва да се прилага както за чистите продукти, така и за смесите.

Обосновка

Привеждане в съответствие с терминологията, използвана в член 18 от регламента.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Текстилните продукти, които са предмет само на изискванията за общо етикетиране, както и продаваните на метър или на парче продукти, следва да бъдат предлагани за продажба по такъв начин, че потребителят да може напълно да се запознае с данните, посочени върху външната опаковка или върху топа.

(9) Текстилните продукти, които са предмет само на изискванията за общо етикетиране, както и продаваните на метър или на парче продукти, следва да се предлагат на пазара по такъв начин, че потребителят да може напълно да се запознае с данните, посочени върху външната опаковка или върху топа.

Обосновка

Привеждане в съответствие с Новата законодателна рамка.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Пазарният надзор в държавите-членки над продуктите, попадащи в обхвата на настоящия регламент, следва да бъде предмет на разпоредбите на Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите.

(11) Пазарният надзор в държавите-членки над продуктите, попадащи в обхвата на настоящия регламент, е предмет на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти1 и на Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите.

 

1 ОВ L218, 13.8.2008 г., стр. 30.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Необходимо e установяването на методи за вземане на проби и анализ на текстилните продукти, с цел да се изключи всякаква възможност за възражения срещу използваните методи. Използваните методи за официални изпитвания, извършвани в държавите-членки за определяне на влакнестия състав на текстилните продукти, следва да бъдат еднакви както по отношение на предварителната обработка на пробата, така и по отношение на нейния количествен анализ; поради това в настоящия регламент следва да се определят единни методи за анализ на преобладаваща част от текстилни продукти, произведени от двукомпонентни и трикомпонентни смеси, които се предлагат на пазара.

(12) Необходимо e установяването на методи за вземане на проби и анализ на текстилните продукти, с цел да се изключи всякаква възможност за възражения срещу използваните методи. Използваните методи за официални изпитвания, извършвани в държавите-членки за определяне на влакнестия състав на текстилните продукти, следва да бъдат еднакви както по отношение на предварителната обработка на пробата, така и по отношение на нейния количествен анализ; поради това в настоящия регламент следва да се определят единни методи за анализ на преобладаваща част от текстилни продукти, произведени от двукомпонентни и трикомпонентни смеси, които се предлагат на пазара. При все това, с оглед на опростяването на този регламент и на адаптирането на подобни единни методи към техническия напредък, е уместно тези методи, посочени в настоящия регламент, да се превърнат в европейски стандарти. За тази цел Комисията следва да организира прехода от настоящата система, чиито методи са посочени в настоящия регламент, към основана на стандарти европейска система.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Лабораторията, отговорна за извършването на изпитвания върху двукомпонентни смеси, за които няма единен метод за анализ на общностно равнище, следва да разполага с възможността да определя състава на такива смеси, използвайки всеки валиден метод на нейно разположение, като в доклада за анализа посочва получения резултат и, доколкото това е известно, точността на използвания метод.

(13) Лабораторията, отговорна за извършването на изпитвания върху смеси от влакна, за които няма единен метод за анализ на равнището на Съюза, следва да разполага с възможността да определя състава на такива смеси, като в доклада за анализа посочва получения резултат, използвания метод и неговата степен на точност.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Целесъобразно е да се създаде процедура, която да се спазва от всеки производител или негов представител, който желае да включи наименование на ново влакно в техническите приложения. Следователно в настоящия регламент следва да се посочат изискванията, които да се прилагат за наименованията на нови влакна, които да бъдат включени в техническите приложения.

(16) Целесъобразно е да се създаде процедура, включително конкретни изисквания, която да се спазва от всеки производител или всяко действащо от негово име лице, което желае да включи наименование на ново влакно в хармонизирания списък с наименования на влакна в приложение I.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията.

заличава се

Обосновка

Привеждане в съответствие с разпоредбите на Договора от Лисабон относно делегираните актове (член 290).

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) По-специално Комисията следва да бъде оправомощена да адаптира към техническия напредък списъка с наименования на текстилни влакна и съответните описания, минималните изисквания за техническата документация, придружаваща заявлението, подадено от производителя за добавяне на наименование на ново влакно към списъка с разрешени наименования на влакна, специалните разпоредби по отношение на корсетните продукти и някои видове текстил, списъка с продукти, за които етикетирането или маркировката не са задължителни, списъка с продукти, за които е задължително само общото етикетиране или маркировка, списъкът с елементите, които не се вземат предвид при определянето на процентното съдържание на влакна, приетите допустими отклонения, използвани при изчисляването на масата на влакната, съдържащи се в даден текстилен продукт, както и да адаптира съществуващите методи за количествен анализ на двукомпонентни и трикомпонентни смеси или да приема нови такива. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, inter alia като го допълнят с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(18) За да гарантира постигане на целите на настоящия регламент, като същевременно се следва темпото на техническия напредък, Комисията следва да бъде оправомощена да приема, в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, делегирани актове, предназначени да допълват или изменят несъществени елементи от приложения I, II, IV, V, VI, VII, VIII и IX към настоящия регламент.

Обосновка

Привеждане в съответствие с разпоредбите на Договора от Лисабон относно делегираните актове (член 290).

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18a) В своята резолюция от 25 ноември 2009 г. относно обозначаването на произхода1 Европейският парламент подчерта, че защитата на потребителите изисква прозрачни и последователни правила за търговия, включващи обозначенията за произход. Целта на тези обозначения е да се даде възможност на потребителите да бъдат изцяло осведомени относно точния произход на закупените от тях продукти, така че те да бъдат защитени от измамни, неточни или подвеждащи обозначения на произход. За тази цел следва да бъдат въведени хармонизирани правила по отношение на посочването на произхода на текстилните продукти. По отношение на внесени продукти, тези правила не следва да приемат формата на задължителни изисквания относно етикетирането. За продукти, които не подлежат на задължително етикетиране за произход на общностно равнище, следва да се предвидят разпоредби, които гарантират, че възможният посочен произход не е неправилен или подвеждащ.

 

________

1Приети текстове P7_TA(2009)0093.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19а) За да могат да направят информиран избор, при покупката на текстилен продукт потребителите следва да знаят дали този продукт съдържа нетекстилни части от животински произход. Поради това е от съществено значение върху етикета да се посочи наличието на материали, добити от животни.

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 19 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19б) Обхватът на настоящия регламент се ограничава до правилата относно хармонизацията на наименованията на текстилните влакна и етикетирането на състава на влакната в текстилните продукти. С цел отстраняване на пречките, които могат да възникнат пред правилното функциониране на вътрешния пазар вследствие на разлики между разпоредбите или практиките в държавите-членки, както и с цел следване на темпото на развитие на електронната търговия и бъдещите предизвикателства на пазара на текстилни продукти, е необходимо да се направи преглед на хармонизацията или стандартизацията на други аспекти на етикетирането на текстилни продукти. За тази цел Комисията следва да представи доклад пред Европейския парламент и Съвета относно възможни изисквания за етикетиране, които да се въведат на равнище ЕС с оглед улесняване на свободното движение на текстилни продукти на вътрешния пазар и постигане на по-високо равнище на защита на потребителите в Съюза. Докладът следва да прави преглед в частност на възгледите на потребителите по отношение на минималното количество информация, която трябва да се предостави на етикета на текстилен продукт, както и да проучва начини, различни от етикетирането, които могат да се използват за предоставяне на допълнителна информация на потребителите.

Докладът следва да се основава на обширни консултации със заинтересованите страни, проучвания сред потребителите и задълбочен анализ на разходите и ползите и, когато е уместно, да се придружава от законодателни предложения. В частност докладът следва да изследва добавената стойност за потребителите от евентуалните изисквания за етикетиране по отношение на грижите за текстилните продукти, размера, опасните вещества, запалителните свойства и екологичните характеристики на текстилните продукти, използването на неезикови символи за обозначаване на влакната, използвани при производството на текстилни продукти, социалното и електронно етикетиране, както и включването в етикета на идентификационен номер за получаване на допълнителна информация за текстилния продукт, по-специално от интернет, относно характеристиките на продукта.

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) Директиви 96/74/ЕО [или преработената версия], 96/73/ЕО и 73/44/ЕИО следва да бъдат отменени,

(20) Директиви 2008/121/ЕО, 96/73/ЕО и 73/44/ЕИО следва да бъдат отменени,

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящия регламент се определят правилата за употреба на наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране на текстилните продукти, както и правилата за количествен анализ на двукомпонентни и трикомпонентни смеси от текстилни влакна.

С настоящия регламент се определят правилата за употреба на наименованията на текстилните влакна, етикетирането на текстилните продукти и определянето на влакнестия състав на текстилните продукти чрез единни методи за количествен анализ, с цел да се улесни тяхното свободно обращение на вътрешния пазар и да се предостави точна информация на потребителите.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – алинеи 1 и 2 (уводна част)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Настоящият регламент се прилага за текстилните продукти.

1. Настоящият регламент се прилага за текстилните продукти.

Той се прилага също и за следните продукти:

За целите на настоящия регламент, следните продукти се третират по същия начин като текстилните продукти:

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Разпоредбите на настоящия регламент не се прилагат за текстилни продукти, които:

Не засяга българския текст.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га) се доставят на отделните крайни потребители като единични, изготвени по поръчка артикули.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

Не засяга българския текст.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква е a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа) „етикетиране“ означава посочване на изискваната информация върху текстилния продукт чрез поставяне на етикет върху него или чрез зашиване, бродиране, отпечатване, щамповане или използване на която и да е друга технология за поставяне;

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 765/2008, за „предоставяне на пазара“, „пускане на пазара“, „производител“, „упълномощен представител“, „вносител“, „дистрибутор“, „икономически оператор“, „хармонизиран стандарт“, „надзор на пазара“ и „орган за надзор на пазара“.

Обосновка

Привеждане в съответствие с Новата законодателна рамка.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Текстилните продукти могат да бъдат пускани на пазара в рамките на Общността преди или по време на тяхната промишлена преработка, или на който и да било от етапите на разпространение само ако тези продукти са етикетирани в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.

1. Текстилните продукти се пускат на пазара само ако са етикетирани или придружени с търговски документи съгласно разпоредбите на настоящия регламент.

Обосновка

Привеждане в съответствие с Новата законодателна рамка.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Разпоредбите на настоящия регламент се прилагат, без да се засяга прилагането на националните и общностните правила относно защитата на индустриалната и търговската собственост, относно означенията за произход, наименованията за произход и предотвратяването на нелоялната конкуренция.

2. Освен ако в настоящия регламент е предвидено друго, националните и правилата на ЕС относно защитата на индустриалната и търговската собственост, относно означенията за произход, наименованията за произход и предотвратяването на нелоялната конкуренция се прилагат за текстилни продукти.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Единствено наименованията на влакна, изброени в приложение I, се използват при етикетирането за състава на продукта.

1. Единствено наименованията на текстилни влакна, изброени в приложение I, се използват за посочване на влакнестия състав на текстилните продукти.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 6 –параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всеки производител или негов представител може да подаде заявление до Комисията за добавянето на наименование на ново текстилно влакно към списъка в приложение I.

Всеки производител или всяко действащо от негово име лице може да подаде заявление до Комисията за добавянето на наименование на ново текстилно влакно към списъка в приложение I.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Даден текстилен продукт се смята за изключително съставен от едно и също влакно, ако тегловното съдържание на други влакна не надвишава 2 %, при условие че това количество е оправдано от технически съображения и не е добавено поради установена практика.

2. Даден текстилен продукт може да се смята за изключително съставен от едно и също влакно, ако тегловното съдържание на странични влакна не надвишава 2 %, при условие че това количество е оправдано като технически неизбежно за добрата производствена практика и не е добавено поради установена практика.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При същото условие текстилен продукт, който е преминал през процес на кардиране, се смята за единствено съставен от едно и също влакно, ако тегловното съдържание на други влакна не надвишава 5 %.

При същото условие текстилен продукт, който е преминал през процес на кардиране, може да се смята за единствено съставен от едно и също влакно, ако тегловното съдържание на странични влакна не надвишава 5 %.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Влакнестите примеси в продуктите, посочени в параграфи 1 и 2, включително във вълнените продукти, преминали процес на кардиране, не превишават 0,3%, а наличието им е обосновано от технически съображения от производствено естество.

3. Страничните влакна в продуктите, посочени в параграфи 1 и 2, включително във вълнените продукти, преминали процес на кардиране, не превишават 0,3 % по маса, а наличието им е обосновано като технически неизбежно за добрата производствена практика.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Текстилен продукт, съставен от две или повече влакна, едно от които съставлява поне 85 % от общата маса, се етикетира по един от следните начини:

1. Текстилен продукт се етикетира с наименованието и тегловното съдържание в проценти на всички съставни влакна в низходящ ред.

a) наименованието на влакното, което съставлява най-малко 85 % от общата маса, следвано от тегловното съдържание в проценти;

 

б) наименованието на влакното, което съставлява най-малко 85 % от общата маса, следвано от думите „минимум 85 %“;

 

в) пълното процентно съдържание на състава на продукта.

 

2. Текстилен продукт, съставен от две или повече влакна, никое от които не съставлява 85 % от общата маса, се етикетира с наименованието и тегловното съдържание в проценти на най-малко две от влакната с най-голямо процентно съдържание, последвани от наименованията на другите съставни влакна в низходящ ред по тегловно съдържание, със или без указание за тяхното тегловно съдържание в проценти.

2. Чрез дерогация от параграф 1 и без да се засяга член 7, параграф 2, влакна, които поотделно съставляват до 3 % от общата маса на текстилния продукт или които събирателно съставляват до 10 % от общата маса, могат да бъдат обозначени с термина „други влакна“, последван от общото им тегловно съдържание в проценти, при условие че те не могат да бъдат лесно установени по време на производството.

Въпреки това се прилагат също и следните правила :

 

a) влакна, които поотделно съставляват по-малко от 10 % от общата маса на продукта, могат да бъдат обозначени събирателно посредством термина „други влакна“, последван от общото тегловно съдържание в проценти;

 

б) когато наименованието на влакно, което съставлява по-малко от 10 % от общата маса на продукта, е точно определено, се обозначава пълното тегловно съдържание в проценти на влакното в състава на този продукт.

 

3. На продукти с чиста памучна основа и чист ленен вътък, в които процентното съдържание на лена е не по-малко от 40 % от общата маса на неоразмерения плат, може да се даде наименованието „памучно-ленена смес“, което трябва да бъде придружено от указанието за състава „чиста памучна основа — чист ленен вътък“.

3. На продукти с чиста памучна основа и чист ленен вътък, в които процентното съдържание на лена е не по-малко от 40 % от общата маса на неоразмерения плат, може да се даде наименованието „памучно-ленена смес“, което трябва да бъде придружено от указанието за състава „чиста памучна основа — чист ленен вътък“.

4. За текстилните продукти, чиито състав не може да бъде лесно установен по време на производството, може да се използва терминът „смесени влакна“ или терминът „неспецифициран текстилен състав“.

4. Без да се засягат разпоредбите на член 5, параграф 1 за текстилните продукти, чиито състав не може да бъде лесно установен по време на производството, може да се използва терминът „смесени влакна“ или терминът „неспецифициран текстилен състав“.

 

5. Чрез дерогация от параграф 1 влакна, които не са включени в приложение І, могат да бъдат обозначени посредством термина „други влакна“, последван от общото им тегловно съдържание в проценти, при условие че заявлението за включване на тези влакна в приложение І е било подадено в съответствие с член 6.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 10 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 10а

 

Материали, добити от животни

 

1. Когато текстилен продукт съдържа нетекстилни части от животински произход, той носи етикет, който обозначава, че тези части са направени от материали, добити от животни. Етикетирането не следва да е подвеждащо и се осъществява по такъв начин, че потребителят да може лесно да разбере за коя част на продукта се отнася информацията върху етикета.

 

2. Държавите-членки информират Комисията относно методите за анализ, които използват за определяне на материали, добити от животни, до [дата на прилагане] и впоследствие винаги, когато се изисква с оглед на новите развития.

 

3. Комисията приема делегирани актове в съответствие с членове 19а, 19б и 19в, които уточняват подробната форма и условията за етикетиране на текстилните продукти, посочени в параграф 1, и установяват методите за анализ, които следва да се употребяват за определяне на материали, добити от животни.

Обосновка

За да могат да направят информиран избор, при покупката на текстилен продукт потребителите следва да знаят дали този продукт съдържа нетекстилни части от животински произход (козина, кожа и т.н.). Поради това е от съществено значение върху етикета да се посочи наличието на материали, добити от животни.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Етикети и маркировка

Етикетиране

1. При пускането им на пазара текстилните продукти се етикетират или маркират.

1. При пускането им на пазара текстилните продукти се етикетират.

 

Етикетите са лесно достъпни, видими и здраво прикрепени към текстилния продукт. Те трябва да останат четливи през целия обичаен период на използване на текстилния продукт. Етикетирането и начинът на неговото прикрепване се извършват по начин, който да свежда до минимум неудобството за потребителя при носенето на продукта.

Етикетите или маркировката обаче може да бъдат заменени или допълнени с придружаващи търговски документи, когато продуктите не се предлагат за продажба на крайния потребител или когато те се доставят в изпълнение на поръчка, направена от държавата или друго публичноправно юридическо лице.

Етикетите, обаче, може да бъдат заменени или допълнени с придружаващи търговски документи, когато продуктите се доставят на икономически оператори в рамките на веригата на доставки или когато те се доставят в изпълнение на поръчка, направена от възлагащ орган, съобразно определението в Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки1.

 

Наименованията и описанията, посочени в членове 5, 7, 8 и 9, се указват ясно в тези придружаващи търговски документи.

 

Съкращения не се използват, с изключение на код за механизирана обработка или когато те са определени в международно признати стандарти, при условие че съкращенията са обяснени в същия търговски документ.

 

_______

1 OВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114.

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 – алинеи 1 и 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Производителят или неговият упълномощен представител, установен в Общността, или, в случай че нито производителят, нито неговият упълномощен представител са установени в Общността, икономическият оператор, отговорен за първото пускане на текстилния продукт на пазара на Общността, осигурява етикета и гарантира точността на информацията, съдържаща се в него.

2. Когато пуска текстилен продукт на пазара, производителят или - ако производството не е установено в Съюза - вносителят осигурява етикета и гарантира точността на информацията, съдържаща се в него.

Дистрибуторът гарантира, че продаваните от него текстилни продукти са снабдени с необходимите етикети, предвидени в настоящия регламент.

Когато пуска текстилен продукт на пазара, дистрибуторът гарантира, че текстилните продукти са снабдени с необходимите етикети, предвидени в настоящия регламент.

 

Дистрибуторът се счита за производител за целите на настоящия регламент, когато той пуска на пазара продукт под собственото си име или търговска марка, поставя етикета или променя съдържанието на етикета.

Обосновка

Привеждане в съответствие с Новата законодателна рамка.

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Лицата, посочени в първата и втората алинея гарантират, че всяка информация, предоставена при пускането на текстилните продукти на пазара, не може да бъде объркана с наименованията и описанията, установени в настоящия регламент.

Икономическите оператори, посочени в първата и втората алинея гарантират, че всяка информация, предоставена при предоставянето на текстилните продукти на пазара, не може да бъде объркана с наименованията и описанията, установени в настоящия регламент.

Обосновка

Привеждане в съответствие с Новата законодателна рамка.

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Наименованията и описанията, посочени в членове 5, 7, 8 и 9, се указват ясно в договори за покупко-продажба, сметки, фактури и други търговски документи.

заличава се

Използването на съкращения не е разрешено. Може обаче да се използва код за механизирана обработка, при условие че този код е пояснен в същия документ.

 

Обосновка

Настоящите разпоредби са включени в член 11, за да се постигне повече съгласуваност.

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Наименованията и описанията, посочени в членове 5, 7, 8 и 9, се указват в каталозите и търговската литература, върху опаковките, етикетите и маркировките с ясен, четлив и еднакъв шрифт, когато текстилните продукти се предлагат за продажба.

2. При пускането на текстилен продукт на пазара, наименованията и влакнестият състав, посочени в членове 5, 7, 8 и 9, се указват в каталозите и търговската литература, върху опаковките и етикетите по начин, който е леснодостъпен, видим и четлив, и с еднакъв шрифт или размер на буквите. Тази информация е ясно видима за потребителя преди покупката, включително в случаите, когато покупката се осъществява по електронен път.

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За бобини, макари, чилета, кълбета или други малки количества конци за шиене, кърпене и бродиране изискванията на първата алинея се прилагат за общия етикет, посочен в член 15, параграф 3.

Етикетите на отделните елементи могат да бъдат на всеки един от езиците на Общността.

За бобини, макари, чилета, кълбета или други малки количества конци за шиене, кърпене и бродиране изискванията на първата алинея се прилагат за общия етикет, посочен в член 15, параграф 3. Когато такива продукти се продават поединично на крайния потребител , те могат да бъдат на всеки официален език на Съюза, при условие че носят и общ етикет. По целесъобразност, наименованията на текстилните влакна може да се заместят от или да се комбинират с понятни неезикови символи.

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията приема делегирани актове в съответствие с членове 19а, 19б и 19в, които установяват подробно условията относно употребата на посочените в настоящия параграф символи.

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 15 – параграфи 3 и 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато текстилните продукти, изброени в приложение VI, са от един вид и с еднакъв състав, те могат да се предлагат за продажба заедно с общ етикет.

3. Когато текстилните продукти, изброени в приложение VI, са от един вид и с еднакъв състав, те могат да се пускат на пазара заедно с общ етикет.

4. Съставът на текстилните продукти, продавани на метър, може да се посочва само върху парчето или топа, предлаган за продажба.

4. Съставът на текстилните продукти, продавани на метър, може да се посочва само върху парчето или топа, който е пуснат на пазара.

Обосновка

Привеждане в съответствие с Новата законодателна рамка.

Изменение  40

Предложение за регламент

Глава 3 – Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Процентно съдържание на влакната и толеранс

Пазарен надзор

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 16

Елементи, които не се взимат предвид при определянето на процентното съдържание на влакната

заличава се

При определянето на процентите, посочени в членове 7, 8 и 9, които са указват в съответствие с член 11, не се взимат предвид елементите, изброени в приложение VII.

 

Обосновка

Настоящата разпоредба е включена в член 17, за да се постигне повече съгласуваност.

Изменение  42

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Националните органи за пазарен надзор извършват проверки за съответствието на състава на текстилните продукти спрямо предоставената информация относно състава на продуктите в съответствие с Директива 2001/95/ЕО.

1. Органите за пазарен надзор извършват проверки за съответствието на състава на текстилните продукти спрямо предоставената информация относно състава на продуктите в съответствие с настоящия регламент.

Изменение  43

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Проверките, посочени в параграф 1, се извършват в съответствие с методите за взимане на проби и количествен анализ на някои двукомпонентни и трикомпонентни смеси от влакна, установени в приложение VIII.

2. С цел определяне на влакнестия състав на текстилните продукти, проверките, посочени в параграф 1, се извършват в съответствие с методите или хармонизираните стандарти, установени в приложение VIII.

Обосновка

С цел опростяване на настоящия регламент и приспособяване на методите за взимане на проби и количествен анализ на някои двукомпонентни и трикомпонентни смеси от влакна към техническия прогрес, Комисията следва да предостави мандат на Европейския комитет по стандартизация (CEN), с цел трансформиране на изложените в приложение VIII методи в хармонизирани стандарти.

Изменение  44

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

При определяне на влакнестия състав, упоменат в членове 7, 8 и 9, посочените в приложение VII елементи не се вземат под внимание.

Обосновка

Тази разпоредба произтича от член 16 и е включена тук с цел по-голяма съгласуваност на текста.

Изменение  45

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Всяка лаборатория, отговорна за извършването на изпитвания върху текстилни смеси, за които няма единен метод за анализ на общностно равнище, определя състава на такива смеси, използвайки всеки валиден метод на нейно разположение, като в доклада за анализа посочва получения резултат и, доколкото това е известно, точността на използвания метод.

3. Всяка лаборатория, акредитирана и одобрена от органите на държавата-членка за извършването на изпитвания върху текстилни смеси, за които няма единен метод за анализ на равнище на Съюза, определя влакнестия състав на такива смеси, като в доклада за анализа посочва получения резултат, използвания метод и неговата точност.

Обосновка

Терминът „отговорна“ не дава гаранции за надеждност по отношение на изпитващата лаборатория и заключенията й. Лабораториите, акредитирани и одобрени от органите на държавата-членка, отговарят поне на минималните критерии за качество и надеждност.

Изменение  46

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) 2 % от общата маса на текстилния продукт, при условие че това количество е оправдано от технически съображения и не е добавено поради установена практика;

a) 2 % от общата маса на текстилния продукт, при условие че това количество е оправдано като технически неизбежно за добрата производствена практика и не е добавено поради установена практика;

Изменение  47

Предложение за регламент

Глава 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Глава 3a

 

Обозначение на произхода за текстилни продукти

Изменение  48

Предложение за регламент

Член 18 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 18a

 

Обозначение на произхода за текстилни продукти, внесени от трети държави

 

1. За целта на този член термините „произход“ и „произхождащ от“ посочват непреференциален произход в съответствие с член 22 и 26 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността.

 

2. Внасянето и пускането на пазара на текстилни продукти от трети държави, освен такива с произход Турция или страни по споразумението за ЕИП, са подложени на етикетиране за произход съгласно посочените в настоящия член условия.

 

3. Страната на произход на текстилните продукти се посочва на етикета на тези продукти. В случаи когато продуктите са опаковани посочването се прави отделно върху опаковката. Указанието на страната на произход не може да бъде заменяно със съответстващо обозначение в придружаващите търговски документи.

 

4. Комисията може да приема делегирани актове в съответствие с членове 19а, 19б и 19в, за да определи в кои случаи се допуска посочване на произхода върху опаковката вместо етикетиране на самия продукт. Това може да е, по-специално, в случая, когато продуктите достигат крайния потребител или ползвател в обичайната си опаковка.

 

5. Думите „произведено в“ заедно с името на страната на произход посочват произхода на текстилните продукти. Етикетът може да е на официален език на Европейския съюз, който е лесно разбираем за крайния потребител в държавата-членка, в която текстилните продукти се пускат на пазара.

 

6. Етикетът за произход е написан с лесно четими и неизтриваеми знаци и е видим при обичайна употреба, ясно разграничим от други данни и е представен по начин, който не е нито подвеждащ, нито може да създаде погрешно впечатление по отношение на произхода на продукта.

 

7. Текстилните продукти носят изискваните етикети към момента на вноса. Тези етикети не могат да се отстранят или подправят, докато продуктите не бъдат продадени на крайния потребител или ползвателя.

 

_______

1 OВ L 302, 19.10.1992, стр. 1.

Изменение  49

Предложение за регламент

Член 18 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 18б

 

Обозначение на произхода за други текстилни продукти

 

1. Когато произходът на текстилните продукти, различен от посочените в член 18а, е обозначен на етикета, тези данни са предмет на условията, посочени в настоящия член.

 

2. Счита се, че един продукт произхожда от държава, в която е бил подложен на поне два от следните производствени етапи:

 

- предене;

 

- тъкане;

 

- апертура;

 

- комплектоване.

 

3. На етикета не може да бъде посочено, че текстилният продукт произхожда напълно от една държава, освен ако не е преминал в тази държава всички етапи на производството, посочени в параграф 2.

 

4. Думите „произведено в“ заедно с името на страната на произход посочват произхода на продукта. Етикетът може да е на официален език на Европейския съюз, който е лесно разбираем за крайния потребител в държавата-членка, в която продуктът се пуска на пазара.

 

5. Етикетът за произход е написан с лесно четими и неизтриваеми знаци и е видим при обичайна употреба, ясно разграничим от други данни и е представен по начин, който не е нито подвеждащ, нито може да създаде погрешно впечатление по отношение на произхода на продукта.

Изменение  50

Предложение за регламент

Член 18 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 18в

 

Делегирани актове

 

Комисията може да приема делегирани актове в съответствие с членове 19а, 19б и 19в, за да:

 

- определи подробната форма и условията за етикетиране за произход;

 

- установи списък с термини на всички официални езици в ЕС, които ясно изразяват, че продуктите произхождат от страната, посочена на етикета;

 

- определи случаите, в които често използвани съкращения безпогрешно посочват страната на произход и могат да се използват за целите на настоящия регламент;

 

- определят случаите, в които продуктите не могат или не е необходимо да бъдат етикетирани по технически или икономически причини;

 

- определи други правила, които може да са необходими, когато се установи, че продуктите не са в съответствие в настоящия регламент.

Изменение  51

Предложение за регламент

Член 18 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 18г

 

Общи разпоредби

 

1. Счита се, че текстилните продукти, посочени в член 18а, не са в съответствие с настоящия регламент, ако:

 

- не носят етикет за произход;

 

- етикетът за произход не отговаря на произхода на продукта;

 

- етикетът за произход е бил променен или отстранен, или преправен по друг начин, освен когато е била необходима поправка съгласно параграф 5 на настоящия член;

 

2. Счита се, че текстилни продукти, освен посочени в член 18а, не са в съответствие с настоящия регламент, ако:

 

- етикетът за произход не отговаря на произхода на продукта.

 

- етикетът за произход е бил променен или отстранен, или по друг начин преправен , освен когато е била необходима поправка съгласно параграф 5 на настоящия член.

 

3. Комисията може да приема делегирани актове в съответствие с членове 19а, 19б и 19в относно декларации и придружаващи документи, които могат да се приведат като пример на спазване на настоящия регламент.

 

4. Държавите-членки определят правилата за санкциите, които се налагат при нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент и вземат всички мерки, за да гарантират прилагането им. Предвидените санкции трябва да са ефективни, съразмерни и възпиращи. Държавите-членки уведомяват Комисията за тези разпоредби най-късно девет месеца след влизането в сила на настоящия регламент и незабавно съобщават за всяко допълнително изменение, което ги засяга.

 

5. Когато продуктите не съответстват на настоящия регламент, държавите-членки приемат допълнителни мерки, които са необходими, за да се изиска от собственика на продуктите или друго отговорно за тях лице да етикетират продуктите в съответствие с настоящия регламент и за тяхна сметка.

 

6. Когато е необходимо за ефективното прилагане на настоящия регламент, компетентните органи могат да обменят информация, получена при контролиране спазването на настоящия регламент, включително с органи и други лица или организации, които държавите-членки за упълномощили съгласно член 11 от Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар.

 

______

1 OВ L 149, 11.06.2005, стр. 22.

Изменение  52

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) 5 % при продукти, които са преминали през процес на кардиране.

б) при същото условие, 5 % от общата маса при текстилни продукти, които са преминали през процес на кардиране.

Изменение  53

Предложение за регламент

Член 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Изменение на приложенията

Делегирани актове

1. Комисията може да приема всякакви изменения на приложения I, II, IV, V, VI, VII, VIII и IX, необходими за адаптирането на посочените приложения към техническия напредък.

Изменения на приложения I, II, IV, V, VI, VII, VIII и IX, необходими за адаптирането на посочените приложения към техническия напредък се приемат от Комисията посредством делегирани актове в съответствие с член 19а, като се спазват условията, посочени в член 19б и 19в.

2. Мерките, посочени в параграф 1, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, inter alia, като го допълват, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 20, параграф 2.

 

Обосновка

Привеждане в съответствие с разпоредбите на Договора от Лисабон относно делегираните актове (член 290).

Изменение  54

Предложение за регламент

Член 19 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 19а

 

Упражняване на делегирането

 

1. Правомощието да приема делегираните актове, посочени в член 19, се предоставя на Комисията за период от [пет] години след влизането в сила на настоящия регламент. Комисията изготвя доклад във връзка с делегираните правомощия най-късно шест месеца преди изтичането на периода от [пет] години. Този доклад се придружава, при необходимост, от законодателно предложение за удължаване на срока на делегирането.

 

2. Веднага след приемането на делегираните актове Комисията уведомява за това едновременно Европейския парламент и Съвета.

Обосновка

Привеждане в съответствие с разпоредбите на Договора от Лисабон относно делегираните актове (член 290).

Изменение  55

Предложение за регламент

Член 19 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 19б

 

Отмяна на делегирането

 

Делегирането на правомощия, посочено в член 19, може да бъде отменено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета.

Обосновка

Привеждане в съответствие с разпоредбите на Договора от Лисабон относно делегираните актове (член 290).

Изменение  56

Предложение за регламент

Член 19 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 19в

 

Възражения срещу делегирани актове

 

1. Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в срок от три месеца, считано от датата на уведомлението.

 

По инициатива на Европейския парламент или на Съвета настоящият срок се удължава с два месеца.

 

2. Ако след изтичане на срока, посочен в параграф 1, нито Европейският парламент, нито Съветът не са възразили срещу делегирания акт, или ако и Европейският парламент, и Съветът са информирали Комисията, че не възнамеряват да подадат възражение, актът се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и влиза в сила от посочената в него дата.

Обосновка

Привеждане в съответствие с разпоредбите на Договора от Лисабон относно делегираните актове (член 290).

Изменение  57

Предложение за регламент

Член 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 20

Комитет

заличава се

1. Комисията се подпомага от Комитета по наименованията и етикетирането на текстилните продукти.

 

2. При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5a, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/EО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

 

Обосновка

Привеждане в съответствие с разпоредбите на Договора от Лисабон относно делегираните актове (член 290).

Изменение  58

Предложение за регламент

Член 20 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 20а

 

Преразглеждане

 

1. В срок от ...* Комисията представя доклад до Европейския парламент и Съвета относно възможни изисквания за етикетиране, които да се въведат на равнище на ЕС с оглед предоставяне на потребителите на точна, релевантна, понятна и сравнима информация относно качествата на текстилните продукти. Докладът се основава на обширни консултации със заинтересованите страни, проучвания сред потребителите и задълбочен анализ на разходите и ползите и, когато е уместно, се придружава от законодателни предложения. Докладът проучва, наред с другото, следните въпроси:

 

- хармонизирана система за етикетиране за грижи,

 

- единна система за етикетиране за размер на дрехи и обувки в рамките на ЕС,

 

- посочване на възможни алергени или опасни вещества, използвани при производството или обработката на текстилните продукти,

 

- екологично етикетиране относно екологичните характеристики и устойчивото производство на текстилните продукти,

 

- социално етикетиране с цел осведомяване на потребителите относно социалните условия, при които е бил произведен даден текстилен продукт,

 

- предупредителни етикети относно запалителните характеристики на текстилните продукти, по-специално при лесно възпламеними дрехи,

 

- електронно етикетиране, включително радиочестотно идентифициране (RFID),

 

- включване в етикета на идентификационен номер за получаване на допълнителна информация, при поискване, относно продукта, например по интернет,

 

- употребата на независими от езика символи за обозначаване на влакната, използвани при производството на текстилни продукти, които позволяват на потребителя лесно да разбере състава им, и по-специално употребата на естествени и изкуствени влакна,

 

2. В срок от ...* Комисията провежда проучване относно това, дали веществата, използвани при производството и обработката на текстилни продукти, могат да представляват риск за здравето на човека. Това проучване определя по-специално дали има причинно-следствена връзка между алергичните реакции и изкуствените влакна, боите, биоцидите, консервантите или наночастиците, използвани в текстилните продукти. Проучването се основава на научни доказателства и взема предвид резултатите от дейностите по пазарния надзор. Въз основа на това проучване, където е оправдано, Комисията представя законодателни предложения с оглед да се забрани или ограничи употребата на потенциално опасни вещества, използвани в текстилните продукти в съответствие със законодателството ЕС в тази област.

 

___________

Две години от датата на влизането в сила на настоящия регламент.

Изменение  59

Предложение за регламент

Член 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Не по-късно от [ДАТА = 5 години след влизането в сила на настоящия регламент] Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно изпълнението на настоящия регламент, в който се набляга на исканията за наименования на нови влакна и приемането им.

Не по-късно от 3 години след влизането в сила на настоящия регламент Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно изпълнението на настоящия регламент, в който се набляга на исканията за наименования на нови влакна и приемането им и, където е оправдано, представя законодателно предложение.

Изменение  60

Предложение за регламент

Член 21 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 21а

 

Преходни разпоредби

 

Текстилни продукти, които отговарят на разпоредбите на Директива 2008/121/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 година относно наименованията на текстилните продукти (преработена версия)1 и са пуснати на пазара преди изтичането на [6 месеца, считано от датата на влизане в сила], могат да продължат да се продават на пазара в срок от ...*

 

___________

1 OВ L 19, 23.1.2009 г., стр. 29.

* Две години и шест месеца от датата на влизането в сила на настоящия регламент.

Изменение  61

Предложение за регламент

Член 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Директиви 73/44/ЕИО, 96/73/ЕО и 96/74/ЕО [или преработената версия] се отменят считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Директиви 73/44/ЕИО, 96/73/ЕО и 2008/121/ЕО се отменят, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Обосновка

Директива 96/74/ЕО е отменена и заменена с Директива 2008/121/ЕО.

Изменение  62

Предложение за регламент

Приложение II – тире 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

- резултати от изпитвания, проведени за определяне на възможните алергични реакции или други неблагоприятни последици от новите влакна върху здравето на човека в съответствие със законодателството на ЕС в тази област;

Обосновка

Техническото досие, представено от производителя при подаване на заявление за добавяне на наименование на ново влакно към хармонизирания списък, следва, когато е уместно, да включва информация относно последиците за здравето, предизвикани от новото влакно.

Изменение  63

Предложение за регламент

Приложение V – точка 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

24. Играчки

заличава се

Обосновка

Посочване на състава на влакната се прилага само за играчки, които попадат в обхвата на настоящия регламент, а именно, играчки с тегловно съдържание на текстилни влакна, не по-малко от 80%. Комисията следва да провери дали Директива 2009/48/ЕО относно безопасността на играчките предоставя на потребителя достатъчно информация за играчки, направени от текстилни влакна.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I.         Предложение на Комисията

На 30 януари 2009 г. Комисията прие предложение за нов регламент относно наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикиране на текстилните продукти. Предложението обединява цялото съществуващо законодателство (три основни директиви)[1], свързано с наименованията на текстилните влакна и етикетирането, в единен регламент, за да се избегне административната тежест за държавите-членки при всяко транспониране в националното законодателство на необходимите технически адаптации, когато към списъка с хармонизирани наименования се добавя ново наименование на текстилно влакно.

С предложението също се въвежда преразгледана процедура за отправяне на искане от страна на производителите за добавяне на ново наименование на текстилно влакно към хармонизирания списък с оглед съкращаване на времето между подаването на заявление и приемането на ново наименование на текстилно влакно.

Ползите за промишлеността произтичат от съкращаването на времето, необходимо за пускането на пазара на ново текстилно влакно. Това води до спестяване на административни разходи и по-ранно реализиране на приходи от продажбите на влакното, докато за потребителите би могло да има и допълнителни ползи от по-ранното пускане на пазара на новите влакна.

Предложението за преразглеждане на законодателството на ЕС в областта на наименованията на текстилните влакна и етикетирането е от техническо естество и няма значително политическо отражение. То не разширява обхвата на законодателството на ЕС чрез включване на други изисквания относно етикетирането, освен влакнестия състав и хармонизирането на наименованията на текстилните влакна, които се уреждат от съществуващите директиви.

II.       Общи забележки на докладчика

Текстилната промишленост в ЕС беше подложена на дълъг процес на преструктуриране, модернизация и технологическо развитие в отговор на значителните икономически предизвикателства пред сектора от последните години. Европейските предприятия и по-специално малките и средните предприятия заеха по-добра позиция на международния пазар, като насочиха вниманието си към конкурентните си преимущества като качество, дизайн, иновации и продукти с по-висока добавена стойност. Промишлеността в ЕС изпълнява водеща роля на световно равнище при разработването на нови продукти, технически и нетъкани текстилни изделия за новаторски приложения като геотекстилните изделия, хигиенните продукти, автомобилната промишленост или медицинския сектор. Броят на исканията за добавяне на наименования на нови текстилни влакна в законодателството на ЕС се увеличи през последните години и се очаква тази тенденция да бъде по-ясно изразена при придобиването от европейския текстилен сектор на по-иновационен характер[2].

Докладчикът приветства предложението на Комисията, тъй като то опростява съществуващата регулаторна рамка за разработването и внедряването на новаторски текстилни влакна и потенциално би могло да насърчи иновациите в текстилния и шивашкия сектор, като същевременно предоставя възможността ползвателите на влакна и потребителите да се възползват в по-кратки срокове от иновационните продукти.

При все това докладчикът би предпочел преразглеждането да бъде с по-широк обхват и по-амбициозно. Като се имат предвид ограничените цели на това предложение, докладчикът счита, че основният политически въпрос е дали обхватът на законодателството на ЕС следва да се разшири, за да се включат други изисквания относно етикетирането, освен влакнестия състав и хармонизирането на наименованията на текстилните влакна, с цел да се гарантират допълнителни ползи за потребителите.

Заключенията на проучването на Европейския парламент относно етикетирането на текстилните продукти, което беше извършено по искане на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, и размяната на мнения с представители на текстилната промишленост по време на посещението през ноември 2009 г. в Милано на делегацията на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите показват, че въпреки че възгледите на заинтересованите страни в много отношения се различават, в определени области, свързани с етикетирането на текстилни изделия, е необходимо да се предприемат действия.

III.      Обща позиция на докладчика

С цел отстраняване на потенциални пречки пред правилното функциониране на вътрешния пазар, причинени от разлики между разпоредбите или практиките в държавите-членки, както и с цел следване на темпото на развитие на електронната търговия и бъдещите предизвикателства на пазара на текстилни продукти, е необходимо да се направи преглед на хармонизацията и стандартизацията на други аспекти на етикетирането на текстилни продукти, с оглед улесняване на свободното движение на текстилни продукти във вътрешния пазар и постигане на единно и високо равнище на защита на потребителите в целия ЕС.

Докладчикът признава, че разширяването на обхвата на изискванията за задължително етикетиране на този етап би довело до дискусии, които ще отнемат време, и поради това би представлявало заплаха за процеса на опростяване. Във връзка с това докладчикът предлага дебатът относно други аспекти на етикетирането на текстилни продукти да бъде отделен от настоящия регламент.

За тази цел докладчикът призовава Комисията да представи, в рамките на две години от влизането в сила на настоящия регламент, доклад до Европейския парламент и Съвета относно възможни нови изисквания за етикетиране, които да се въведат на европейско равнище с цел хармонизиране, стандартизиране и опростяване на етикетирането на текстилни продукти, с оглед предоставянето на потребителите на точна, релевантна, понятна и сравнима информация относно състава, качествата, произхода и размера на текстилните продукти и грижите за тях.

Преразглеждане на съществуващата законодателна рамка в областта на етикетирането на текстилни продукти

Настоящият доклад прави преглед в частност на възгледите на потребителите по отношение на минималното количество информация, която трябва да се предостави на етикета на текстилен продукт, както и проучва начини, различни от етикетирането, които могат да се използват за предоставяне на допълнителна информация, която потребителите не считат за съществена. Докладчикът застъпва становището, че следва да се постигне необходимото равновесие между високо равнище на защита на потребителите и опростяване на регулаторната рамка за текстилните продукти. Във връзка с това, следва да се гарантира, че разширяването на обхвата на задължителното етикетиране няма да наложи непропорционална тежест за предприятията, без реална добавена стойност за потребителите, които може дори да бъдат объркани от излишъка от информация върху етикета на текстилните продукти. За тази цел, може да се използват допълнителни средства, различни от изискванията за задължително етикетиране, с помощта на които потребителите да правят информиран избор.

Горепосоченият доклад, който следва да се изготви от Европейската комисия, следва в частност да обхваща следните въпроси:

- хармонизирана система за етикетиране за грижи, която предоставя на потребителите и предприятията за грижи за текстил пълна и точна информация относно грижите за текстилните продукти;

- единна система за етикетиране за размер на дрехи и обувки в рамките на ЕС,

- хармонизирани разпоредби за посочване на произхода на текстилните продукти, внесени от страни, които не са държави-членки на ЕС, и точни критерии за употребата на маркировката за произход „Произведено в“ за продукти, произведени в ЕС;

- посочване на възможни алергени или опасни вещества, използвани при производството или обработката на текстилните продукти;

- екологично етикетиране относно екологичните характеристики на текстилните продукти като въздействието върху околната среда, потреблението на енергия и суровини и образуването на отпадъци с оглед на насърчаването на устойчиво производство и потребление на текстилни продукти,

- социално етикетиране, което да позволи на потребителите за вземат решение кои продукти да купят въз основа на етични съображения като здравеопазване, сигурност, права на човека, социални грижи, условия на труд и възнаграждение на работниците, произвеждащи текстилни продукти;

- предупредителни етикети, които информират потребителя за запалителните характеристики на текстилните продукти, по-специално при лесно възпламеними дрехи,

- употреба на радиочестотно идентифициране (RFID) и други средства за електронно етикетиране за предоставяне на допълнителна информация за текстилните продукти, като се гарантира защита на личния живот на потребителите и не се повлиява на крайната цена на продукта;

- включване в етикета на идентификационен номер, който се използва от потребителя или продавача на дребно за получаване на допълнителна информация за текстилния продукт от интернет, по-специално за свойствата, състава, произхода и вариациите му;

- употребата на независими от езика символи за обозначаване на влакната, използвани при производството на текстилни продукти, които позволяват на потребителя лесно да разбере състава им, и по-специално употребата на естествени и изкуствени влакна,

Докладът се основава на обширни консултации със заинтересованите страни и щателна оценка на въздействието и, когато е оправдано, се придружава от законодателни предложения. Докладчикът счита, че работната група за наименования и етикетиране на текстилни продукти би могла да представлява подходящ форум като отправна точка за разисквания, но подчертава, че Комисията следва да осигури по-цялостно участие на гражданското общество, представителите на потребителите, социалните партньори и заинтересованите институции, за да гарантира, че съставът на работната група отразява становищата на всички заинтересовани страни.

Последици за здравето

Освен това докладчикът счита, че липсват достатъчно доказателства за възможните последици за здравето на човека от опасни вещества, използвани при производството и обработката на текстилни продукти. Затова Комисията ще извърши проучване относно това, дали веществата, използвани при производството и обработката на текстилни продукти, могат да представляват риск за здравето на човека. Настоящото проучване определя по-специално дали има причинно-следствена връзка между алергичните реакции и изкуствените влакна, боите, биоцидите, консервантите или наночастиците, използвани в текстилните продукти.

Етикетиране на материали, добити от животни

Друго важно изменение, предложено от докладчика, е обозначаването върху етикета на текстилните продукти на изходния материал на нетекстилните части от животински произход. За да могат да направят информиран избор, за потребителите е от особена важност да бъдат запознати с това, дали един текстилен продукт се състои от материали, добити от кожа, козина или други материали, добити от животни.

Хармонизирани стандарти за методите за количествен анализ на смеси от текстилни влакна (Приложение VIII)

С цел опростяване на настоящия регламент и адаптиране на единните методи за вземане на проби и анализ на текстилните продукти към техническия напредък, докладчикът счита, че методите, използвани, за да се провери дали съставът на текстилните продукти съответства на информацията върху етикета, следва да станат европейски стандарти. За тази цел Комисията следва да предостави мандат на Европейския комитет по стандартизация (CEN).

Технически изменения

Голям брой изменения на различни членове от предложения регламент бяха направени, за да се изяснят определени технически аспекти и да се осигури по-голяма съгласуваност на текста. Докладчикът също така внесе много изменения с широката цел да се осигури съгласуваност с Новата законодателна рамка и разпоредбите на Договора от Лисабон относно делегираните актове.

IV.      Заключение

  • [1]  Директива 2008/121/ЕО относно наименованията на текстилните продукти (преработена версия) изисква при етикетиране на състава на влакната в текстилните продукти да се използват само хармонизираните наименования, изброени в приложение I към директивата. В Директиви 96/73/ЕО и 73/44/ЕИО се определят методите за анализ, които следва да се използват за проверка на това, дали съставът на текстилните продукти съответства на информацията върху етикета.
  • [2]  Становище на Европейския икономически и социален комитет относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране
    http://eescopinions.eesc.europa.eu/viewdoc.aspx?doc=\\esppub1\esp_public\ces\int\int477\en\ces1928-2009_ac_en.doc

Докладчикът представя тези предложения на комисията и очаква допълнителни предложения.ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране на текстилните продукти

Позовавания

COM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD)

Дата на представяне на ЕП

30.1.2009

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

19.10.2009

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

19.10.2009

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ITRE

2.9.2009

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Toine Manders

14.9.2009

 

 

Разглеждане в комисия

2.9.2009

29.9.2009

6.10.2009

4.11.2009

 

27.1.2010

16.3.2010

8.4.2010

 

Дата на приемане

8.4.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

1

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Tiziano Motti, Gianni Pittella, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Laurence J.A.J. Stassen, Catherine Stihler, Eva-Britt Svensson, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Barbara Weiler

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Regina Bastos, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Rareş-Lucian Niculescu, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Kerstin Westphal

Дата на внасяне

19.4.2010