BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betegnelser for tekstilprodukter og tilknyttet mærkning heraf

19.4.2010 - (KOM(2009)0031 – C6–0048/2009 – 2009/0006(COD)) - ***I

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Ordfører: Toine Manders


Procedure : 2009/0006(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0122/2010
Indgivne tekster :
A7-0122/2010
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betegnelser for tekstilprodukter og tilknyttet mærkning heraf

(KOM(2009)0031 – C7–0048/2009 – 2009/0006(COD))

(Almindelig lovgivningsmæssig procedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2009)0031),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7‑0048/2009),

 der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet ”Følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer” (KOM(2009)0665),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7–0122/2010),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandlingen;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Rådets direktiv 73/44/EØF af 26. februar 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kvantitativ analyse af ternære tekstilfiberblandinger, Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/73/EF af 16. december 1996 om visse metoder til kvantitativ analyse af binære tekstilfiberblandinger og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/74/EF af 16. december 1996 om betegnelser for tekstilprodukter (omarbejdet)1 er ændret adskillige gange. Da der skal foretages yderligere ændringer, bør direktiverne af klarhedshensyn erstattes af én enkelt tekst.

(1) Rådets direktiv 73/44/EØF af 26. februar 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kvantitativ analyse af ternære tekstilfiberblandinger, Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/73/EF af 16. december 1996 om visse metoder til kvantitativ analyse af binære tekstilfiberblandinger og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/121/EF af 14. januar 2009 om betegnelser for tekstilprodukter (omarbejdet)1, er ændret adskillige gange. Da der skal foretages yderligere ændringer, bør disse direktiver af klarhedshensyn erstattes af én enkelt tekst.

1 EFT L 32 af 3.2.1997, s. 38.

1 EUT L 19 af 23.1.2009, s. 29.

Begrundelse

Direktiv 96/74/EF er blevet ophævet og erstattet af direktiv 2008/121/EF.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Fællesskabslovgivningen om betegnelser for tekstilprodukter og tilknyttet mærkning heraf har et indhold af meget teknisk karakter med detaljerede tekniske bestemmelser, som skal opdateres regelmæssigt. Med henblik på at undgå, at medlemsstaterne er nødt til at gennemføre de tekniske ændringer i national ret, og dermed reducere de administrative byrder for de nationale myndigheder samt muliggøre hurtigere vedtagelse af nye fibernavne, som kan tages i anvendelse samtidigt i hele Fællesskabet, forekommer en forordning at være det mest hensigtsmæssige retlige instrument til forenkling af de retlige rammer.

(2) EU-lovgivningen om betegnelser for tekstilprodukter og tilknyttet mærkning heraf har et indhold af meget teknisk karakter med detaljerede tekniske bestemmelser, som skal opdateres regelmæssigt. Med henblik på at undgå, at medlemsstaterne er nødt til at gennemføre de tekniske ændringer i national ret, og dermed reducere de administrative byrder for de nationale myndigheder samt muliggøre hurtigere vedtagelse af nye tekstilfiberbetegnelser, som kan tages i anvendelse samtidigt i hele Unionen, forekommer en forordning at være det mest hensigtsmæssige retlige instrument til forenkling af de retlige rammer.

 

(Denne ændring vedrører hele teksten. Hvis den vedtages, skal der foretages rettelser i hele teksten.)

Begrundelse

Vedtages dette ændringsforslag, bør ændringerne foretages i hele teksten a) Tilpasning til Lissabontraktaten ("Fællesskabet" erstattes med "Unionen"), b) ændringen af "fibernavn" til" tekstilfiberbetegnelse" gør begrebet mere nøjagtigt.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Det vil også være nødvendigt at medtage produkter, der ikke udelukkende består af tekstiler, såfremt tekstiler udgør en væsentlig bestanddel af produktet, eller de ved særlige angivelser fremhæves af producenten, forarbejderen eller forhandleren.

(5) Det vil også være nødvendigt at medtage produkter, der ikke udelukkende består af tekstiler, såfremt tekstiler udgør en væsentlig bestanddel af produktet, eller de ved særlige angivelser fremhæves af de erhvervsdrivende.

Begrundelse

Tilpasning til den nye lovramme.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Den tolerance med hensyn til "øvrige fibre", som ikke skal anføres på etiketterne, bør gælde for såvel rene produkter som blandinger.

(6) Den tolerance med hensyn til "fremmede fibre", som ikke skal anføres på etiketterne, bør gælde for såvel rene produkter som blandinger.

Begrundelse

Tilpasning til den terminologi, der anvendes i forordningens artikel 18.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Tekstilprodukter, for hvilke kun fælles mærkning er påkrævet, og tekstilprodukter, der sælges metervis eller afskåret, bør udbydes til salg på en sådan måde, at forbrugeren reelt kan gøre sig bekendt med angivelserne på den fælles emballage eller på rullen.

(9) Tekstilprodukter, for hvilke kun fælles mærkning er påkrævet, og tekstilprodukter, der sælges metervis eller afskåret, bør gøres tilgængelige på markedet på en sådan måde, at forbrugeren reelt kan gøre sig bekendt med angivelserne på den fælles emballage eller på rullen.

Begrundelse

Tilpasning til den nye lovramme.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Markedsovervågningen i medlemsstaterne af produkter i henhold til anvendelsesområdet for denne forordning bør finde sted i henhold til bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed.

(11) Markedsovervågningen i medlemsstaterne af produkter i henhold til anvendelsesområdet for denne forordning er omfattet af bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter1 og i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed.

 

1 EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Det er nødvendigt at fastsætte metoder til prøveudtagning og analyse af tekstilprodukter for at udelukke enhver mulighed for anfægtelse af de anvendte metoder. Ved den officielle kontrol i medlemsstaterne bør de metoder, der anvendes til bestemmelse af fibersammensætningen for tekstilprodukter af binære og ternære fiberblandinger, være ensartede både med hensyn til forbehandling af prøver og med hensyn til den kvantitative analyse; derfor bør denne forordning fastsætte ensartede analysemetoder for størsteparten af de på markedet forekommende tekstilprodukter, der er sammensat af binære og ternære blandinger.

(12) Det er nødvendigt at fastsætte metoder til prøveudtagning og analyse af tekstilprodukter for at udelukke enhver mulighed for anfægtelse af de anvendte metoder. Ved den officielle kontrol i medlemsstaterne bør de metoder, der anvendes til bestemmelse af fibersammensætningen for tekstilprodukter af binære og ternære fiberblandinger, være ensartede både med hensyn til forbehandling af prøver og med hensyn til den kvantitative analyse; derfor bør denne forordning fastsætte ensartede analysemetoder for størsteparten af de på markedet forekommende tekstilprodukter, der er sammensat af binære og ternære blandinger. For imidlertid at forenkle denne forordning og tilpasse disse ensartede metoder til den tekniske udvikling bør de i denne forordning fastsatte metoder gøres til europæiske standarder. I dette øjemed bør Kommissionen træffe foranstaltninger med henblik på fra den nuværende ordning, hvor metoderne er beskrevet i denne forordning, at gå over til en europæisk standardbaseret ordning.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Med hensyn til binære blandinger, for hvilke der ikke findes nogen ensartet analysemetode på fællesskabsplan, bør det tillades det laboratorium, der har til opgave at foretage kontrollen, at bestemme sammensætningen af disse blandinger ved hjælp af enhver egnet metode, der står til dets rådighed, idet der i analyserapporten gives oplysninger om det opnåede resultat og metodens nøjagtighed, for så vidt den kendes.

(13) Med hensyn til fiberblandinger, for hvilke der ikke findes nogen ensartet analysemetode på EU-plan, bør det tillades det laboratorium, der har til opgave at foretage kontrollen, at bestemme sammensætningen af disse blandinger, idet der i analyserapporten gives oplysninger om det opnåede resultat, den anvendte metode og dennes nøjagtighed.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Det vil være hensigtsmæssigt at fastsætte en procedure, der bør følges af producenter, der indgiver ansøgning om tilføjelse af nye fiberbetegnelser til forordningens tekniske bilag. Denne forordning bør således fastsætte de krav, der skal opfyldes ved ansøgning om tilføjelse af et nyt fibernavn til de tekniske bilag.

(16) Det vil være hensigtsmæssigt at fastsætte en procedure, herunder særlige krav, der bør følges af producenter eller enhver person, der handler på deres vegne, der indgiver ansøgning om tilføjelse af nye fiberbetegnelser til det harmoniserede skema over tekstilfiberbetegnelser i bilag I.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen.

udgår

Begrundelse

Tilpasning til bestemmelserne i Lissabontraktaten om delegerede retsakter (artikel 290).

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Kommissionen bør især have beføjelser vedrørende tilpasning til den tekniske udvikling af listen over fiberbetegnelser og hertil knyttede angivelser, minimumskravene til det tekniske dossier, der af producenten skal vedlægges ansøgningen om tilføjelse af en ny fiberbetegnelse til listen over tilladte fiberbetegnelser, de særlige bestemmelser om korsetvarer og visse typer tekstiler, listen over varer, for hvilke etikettering og mærkning ikke er påkrævet, listen over varer, for hvilke kun en fælles etikettering og mærkning er påkrævet, listen over artikler, der ikke skal tages i betragtning ved beregning af fiberindholdet, de vedtagne satser, der skal anvendes til beregning af fibermassen i tekstilprodukter samt tilpasningen af eksisterende eller vedtagelsen af nye metoder til kvantitativ analyse af binære og ternære blandinger. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved at supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(18) For at sikre, at målene i denne forordning nås, samtidig med at der holdes trit med den tekniske udvikling, bør Kommissionen have beføjelse til i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Union at vedtage delegerede retsakter, der har til formål at udbygge eller ændre ikke-væsentlige bestemmelser i bilag I, II, IV, V, VI, VII, VIII og IX til denne forordning.

Begrundelse

Tilpasning til bestemmelserne i Lissabontraktaten om delegerede retsakter (artikel 290).

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a) I sin beslutning af 25. november 2009 om oprindelsesmærkning1 understregede Europa-Parlamentet, at forbrugerbeskyttelse forudsætter gennemsigtige og sammenhængende bestemmelser vedrørende handel, herunder angivelse af oprindelse. Formålet med disse angivelser skulle være at gøre det muligt for forbrugerne fuldt ud at kende til den præcise oprindelse af de produkter, de køber, således at de beskyttes mod svigagtige, unøjagtige eller misvisende påstande vedrørende deres oprindelse. Der bør med dette for øje fastlægges harmoniserede regler for så vidt angår tekstilprodukter. Hvad angår importerede produkter bør disse regler tage form af obligatoriske mærkningskrav. Hvad angår produkter, for hvilke der ikke gælder obligatorisk oprindelsesmærkning på EU-plan, bør der fastlægges regler til sikring af, at eventuelle oprindelsesangivelser ikke er falske eller misvisende.

 

________

1 Vedtagne tekster, P7_TA(2009)0093.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19a) For at forbrugere kan foretage informerede valg, bør de, når de køber et tekstilprodukt, vide, om produktet indeholder ikke-tekstildele af animalsk oprindelse. Det er derfor vigtigt at angive tilstedeværelsen af materiale fra dyr på etiketten.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 19 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19b) Denne forordning er begrænset til reglerne om harmonisering af tekstilfiberbetegnelser og mærkning af fibersammensætningen af tekstilprodukter. For at fjerne eventuelle hindringer for et velfungerende indre marked som følge af afvigende bestemmelser eller praksis i medlemsstaterne og for at holde trit med udviklingen af elektronisk handel og fremtidige udfordringer på markedet for tekstilprodukter bør harmoniseringen eller standardiseringen af andre aspekter af tekstilmærkning undersøges. Med dette for øje bør Kommissionen forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om eventuelle nye mærkningskrav, der skal indføres på EU-plan med henblik på at fremme tekstilprodukters frie bevægelighed på det indre marked og opnå en grad af forbrugerbeskyttelse i hele Unionen. Rapporten bør navnlig undersøge forbrugernes holdninger med hensyn til mængden af oplysninger, der skal fremgå af tekstilprodukternes mærkning, og hvilke andre midler end mærkning, der kan benyttes til at give forbrugerne yderligere oplysninger. Rapporten udarbejdes på grundlag af en omfattende høring af alle interessenter, forbrugerundersøgelser og en grundig cost-benefit-analyse og bør, hvor det er relevant, ledsages af forslag til retsakter. Rapporten bør navnlig undersøge merværdien for forbrugeren af eventuelle mærkningskrav vedrørende tekstilprodukternes pleje, størrelse, farlige stoffer, brændbarhed og resultater på miljøområdet, anvendelsen af sproguafhængige symboler til identifikation af de fibre, social og elektronisk mærkning samt indførelsen af et identifikationsnummer på etiketten, således at man på eget initiativ kan finde yderligere oplysninger, navnlig via internettet, om produkternes egenskaber.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20) Direktiv 96/74/EF [eller omarbejdning heraf], 96/73/EF og 73/44/EØF bør ophæves -

(20) Direktiv 2008/121/EF, 96/73/EF og 73/44/EF bør ophæves.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes der regler for anvendelsen af betegnelser for tekstilprodukter og tilknyttet mærkning heraf samt regler for kvantitativ analyse af binære og ternære tekstilfiberblandinger.

Ved denne forordning fastsættes der regler for anvendelsen af tekstilfiberbetegnelser, mærkning af tekstilprodukter og bestemmelse af tekstilprodukters fibersammensætning ved hjælp af ensartede metoder for kvantitativ analyse, med henblik på at forbedre deres frie bevægelighed på det indre marked og give nøjagtige oplysninger til forbrugerne.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 og 2 (indledning)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Denne forordning finder anvendelse på tekstilprodukter.

1. (Vedrører ikke den danske tekst)

Den finder også anvendelse på følgende produkter:

I denne forordning behandles følgende produkter på samme måde som tekstilprodukter:

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Bestemmelserne i denne forordning anvendes ikke på tekstilprodukter, der:

2. (Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da) leveres til individuelle slutbrugere som specialfremstillede bestillingsvarer.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. I denne forordning forstås ved:

1. (Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa) "mærkning": angivelse af de nødvendige oplysninger om tekstilproduktet ved at fastgøre en etiket dertil, eller i form af syning, broderi, print, prægning, eller ved at anvende en anden applikationsteknologi;

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. De definitioner af "gøre tilgængelig på markedet", "bringe i omsætning", "fabrikant", "bemyndiget repræsentant", "importør", "distributør", "erhvervsdrivende", "harmoniseret standard", "markedsovervågning" og "markedsovervågningsmyndighed", der er fastsat i forordning (EF) nr. 765/2008, finder anvendelse i denne forordning.

Begrundelse

Tilpasning til den nye lovramme.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Tekstilprodukter kan kun bringes på markedet inden for Fællesskabet enten før enhver forarbejdning eller under produktionsprocessen og i de enkelte distributionsled, hvis de er mærket i henhold til bestemmelserne i denne forordning.

1. Tekstilprodukter gøres kun tilgængelige på markedet, hvis de er mærket eller ledsaget af handelsdokumenter i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning.

Begrundelse

Tilpasning til den nye lovgivningsmæssige ramme.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Anvendelsen af denne forordning er ikke til hinder for, at de i hver enkelt medlemsstat og i Fællesskabet gældende bestemmelser om beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret, om angivelse af købs- eller oprindelsessted og om bekæmpelse af illoyal konkurrence finder anvendelse.

2. Medmindre andet er fastsat i denne forordning, finder de i hver enkelt medlemsstat og i Unionen gældende bestemmelser om beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret, om angivelse af købs- eller oprindelsessted og om bekæmpelse af illoyal konkurrence fortsat anvendelse på tekstilprodukter.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kun de fiberbetegnelser, der er opført i bilag I, anvendes på mærkningen af fibrenes sammensætning.

 

1. Kun de tekstilfiberbetegnelser, der er opført i bilag I, anvendes til at angive tekstilprodukters fibersammensætning.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Enhver producent eller dennes repræsentant kan ansøge Kommissionen om tilføjelse af en ny fiberbetegnelse til listen i bilag I.

Enhver producent eller enhver person, der handler på dennes vegne, kan ansøge Kommissionen om tilføjelse af en ny tekstilfiberbetegnelse til listen i bilag I.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Et tekstilprodukt betragtes som udelukkende sammensat af samme fiber, hvis det indeholder højst 2 vægtprocent andre fibre, for så vidt denne kvantitet er berettiget af tekniske grunde og ikke er resultatet af en systematisk tilføjelse.

2. Et tekstilprodukt kan betragtes som udelukkende sammensat af samme fiber, hvis det indeholder højst 2 vægtprocent fremmede fibre, for så vidt denne kvantitet er berettiget som værende teknisk uundgåelig ved god fremstillingspraksis og ikke er resultatet af en systematisk tilføjelse.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Under samme omstændigheder betragtes et tekstilprodukt, der har gennemgået en strøggarnsproces (kartegarnsproces), som sammensat af samme fiber, hvis det indeholder højst 5 vægtprocent andre fibre.

Under samme omstændigheder kan et tekstilprodukt, der har gennemgået en strøggarnsproces (kartegarnsproces), betragtes som sammensat af samme fiber, hvis det indeholder højst 5 vægtprocent fremmede fibre.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Den af tekniske grunde ved fremstillingen berettigede andel af fremmede fibre er begrænset til 0,3 % for produkter, der er omfattet af stk. 1 og 2; dette gælder også for uldprodukter, der har undergået en strøggarnsproces (kartegarnsproces).

3. Andelen af fremmede fibre i produkter, der er omfattet af stk. 1 og 2, herunder uldprodukter, der har undergået en strøggarnsproces (kartegarnsproces), er begrænset til 0,3 vægtprocent og skal være berettiget som værende teknisk uundgåelig ved god fremstillingspraksis.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Tekstilprodukter, der består af to eller flere fibre, og hvor mindst 85 % af den samlede vægt udgøres af en fiber, mærkes med:

1. Tekstilprodukter mærkes med betegnelsen og vægtprocenten for alle indeholdte fibre i rækkefølge efter faldende vægt.

(a) betegnelsen for den fiber, der mindst udgør 85 % af den samlede vægt, efterfulgt af dens vægtprocent

 

(b) betegnelsen for den fiber, der mindst udgør 85 % af den samlede vægt, efterfulgt af ordene "mindst 85 %"

 

(c) angivelse af produktets fuldstændige procentvise sammensætning.

 

2. Tekstilprodukter, der består af to eller flere fibre, hvoraf ingen enkelt fiber udgør mindst 85 % af den samlede vægt, mærkes med betegnelsen og vægtprocenten for mindst de to vægtmæssigt vigtigste fibre efterfulgt af en opregning af betegnelserne for de øvrige fibre, hvoraf produktet er sammensat, i rækkefølge efter faldende vægt, med eller uden angivelse af deres vægtprocent.

2. Som en undtagelse fra stk. 1 og med forbehold af artikel 7, stk. 2, kan fibre, der enkeltvis udgør indtil 3 % af tekstilproduktets samlede vægt, eller fibre, der tilsammen udgør indtil 10 % af den samlede vægt betegnes med udtrykket "øvrige fibre" efterfulgt af deres samlede vægtprocent, forudsat at det ikke er nemt at anføre disse på fremstillingstidspunktet.

Dog gælder følgende:

 

(a) samtlige de fibre, som for hver enkelts vedkommende indgår med mindre end 10 % af produktets samlede vægt, kan betegnes med udtrykket "øvrige fibre" efterfulgt af den samlede vægtprocent

 

(b) såfremt betegnelsen for en fiber nævnes, og denne fiber indgår med mindre end 10 % i produktets samlede vægt, skal produktets fuldstændige procentvise sammensætning angives.

 

3. Produkter med en kæde af ren bomuld og skud af ren hør, i hvilke hørrens procentvise andel udgør mindst 40 % af den samlede vægt af det afslettede væv, kan betegnes som "halvlinned", og i så fald skal angivelsen af sammensætningen "kæde ren bomuld — skud ren hør" tilføjes.

3. Produkter med en kæde af ren bomuld og skud af ren hør, i hvilke hørrens procentvise andel udgør mindst 40 % af den samlede vægt af det afslettede væv, kan betegnes som "halvlinned", og i så fald skal angivelsen af sammensætningen "kæde ren bomuld — skud ren hør" tilføjes.

4. Udtrykkene "forskellige fibre" eller "ubestemt tekstilsammensætning" kan anvendes i mærkningen for ethvert produkt, hvis sammensætning vanskeligt kan præciseres på fremstillingstidspunktet.

4. Med forbehold af artikel 5, stk. 1, kan udtrykkene "forskellige fibre" eller "ubestemt tekstilsammensætning" anvendes i mærkningen for ethvert produkt, hvis sammensætning vanskeligt kan præciseres på fremstillingstidspunktet.

 

5. Som en undtagelse fra stk. 1 kan en fiber, der ikke er opført i Bilag I betegnes med udtrykket "øvrige fibre" efterfulgt af dens samlede vægtprocent, forudsat at der er indgivet en ansøgning om opførelse af en sådan fiber i Bilag I i overensstemmelse med artikel 6.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 10a

 

Materiale fra dyr

 

1. Hvis et tekstilprodukt indeholder ikke-tekstildele af animalsk oprindelse, forsynes det med en etiket, hvoraf det fremgår, at sådanne dele er fremstillet af materiale fra dyr. Mærkningen må ikke være misvisende og skal foretages på en sådan måde, at forbrugeren let kan se, hvilken del af produktet der er omfattet af angivelserne på etiketten.

 

2. Medlemsstaterne underretter senest den [...] og derefter hver gang, en ny udvikling gør det påkrævet, Kommissionen om, hvilke analysemetoder de anvender til at identificere materiale fra dyr.

 

3. Kommissionen vedtager i overensstemmelse med artikel 19a, 19b og 19c delegerede retsakter, hvori den fastlægger de nærmere bestemmelser for den nøjagtige udformning af og indholdet i den mærkning, som de i stk. 1 omhandlede tekstilprodukter skal forsynes med, og fastsætter de analysemetoder, der skal benyttes til at identificere materiale fra dyr.

 

Begrundelse

For at forbrugerne kan foretage informerede valg, bør de, når de køber et tekstilprodukt, vide, om produktet indeholder ikke-tekstildele af animalsk oprindelse (pels, læder osv.) . Det er derfor vigtigt at angive tilstedeværelsen af materiale fra dyr på etiketten.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Etiketter og mærkning

Mærkning

1. Tekstilprodukter skal etiketteres og mærkes, når de markedsføres.

1. Tekstilprodukter skal mærkes, når de gøres tilgængelige på markedet.

 

Mærkningen skal være let tilgængelig, synlig og forsvarligt fastgjort til tekstilproduktet. Den skal være læsbar i hele produktets normale brugsperiode. Mærkningen og den måde, hvorpå den er anbragt, skal være udført, således at ubehag for forbrugeren, når produktet bæres, minimeres.

Etikettering og mærkning kan dog erstattes eller suppleres af ledsagende handelsdokumenter, når varerne ikke udbydes til salg til den endelige forbruger, eller når de leveres ifølge bestilling fra staten eller anden offentligretlig juridisk person.

Mærkningen kan dog erstattes eller suppleres af ledsagende handelsdokumenter, når varerne leveres til erhvervsdrivende i forsyningskæden, eller når de leveres ifølge bestilling fra en ordregivende myndighed som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter1.

 

De i artikel 5, 7, 8 og 9 anførte betegnelser og angivelser skal tydeligt angives i sådanne ledsagende handelsdokumenter.

 

Forkortelser må ikke anvendes, med undtagelse af en hulkortkode, eller når de er defineret i internationalt anerkendte standarder, forudsat at betydningen af forkortelsen oplyses i samme handelsdokument.

 

_______

1 EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1 og 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Producenten eller dennes bemyndigede repræsentant, der er etableret i Fællesskabet, eller - hvis hverken producenten eller dennes bemyndigede repræsentant er etableret i Fællesskabet - den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for først at bringe tekstilproduktet i omsætning på Fællesskabets marked, sikrer tilvejebringelsen af mærkningen og de heri anførte oplysninger.

2. Når et tekstilprodukt bringes i omsætning, sikrer producenten, eller - hvis producenten ikke er etableret i Unionen - importøren tilvejebringelsen af etiketten og de heri anførte oplysninger.

Distributøren sikrer, at de af ham solgte tekstilprodukter er mærket med den ved denne forordning fastsatte mærkning.

Når et tekstilprodukt bringes i omsætning, sikrer distributøren, at tekstilprodukterne er mærket med den ved denne forordning fastsatte mærkning.

 

En distributør skal betragtes som en producent i henhold til denne forordning, når den pågældende bringer et produkt i omsætning under sit eget navn eller varemærke, fastgør etiketten eller ændrer indholdet af etiketten.

Begrundelse

Tilpasning til den nye lovramme.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De i stk. 1 og stk. 2 omhandlede personer sikrer, at oplysninger, der gives, når tekstilprodukter markedsføres, ikke kan give anledning til forveksling med de ved denne forordning fastsatte betegnelser og angivelser.

De i stk. 1 og stk. 2 omhandlede erhvervsdrivende sikrer, at oplysninger, der gives, når tekstilprodukter gøres tilgængelige på markedet, ikke kan give anledning til forveksling med de ved denne forordning fastsatte betegnelser og angivelser.

Begrundelse

Tilpasning til den nye lovramme.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De i artikel 5, 7, 8 og 9 anførte betegnelser og angivelser skal tydeligt angives i salgskontrakter, regninger, fakturaer og andre handelsdokumenter.

udgår

Forkortelser er ikke tilladt. Mekaniske processeringskoder er dog tilladt, såfremt betydningen af disse koder oplyses i samme dokument.

 

Begrundelse

Disse bestemmelser er blevet medtaget i artikel 11 for at opnå større sammenhæng.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Ved udbud til salg skal de i artikel 5, 7, 8 og 9 nævnte betegnelser og angivelser i kataloger og brochurer, på emballage, etiketter og mærkning angives med let læselige og tydeligt synlige ensartede bogstaver.

2. Når et tekstilprodukt gøres tilgængeligt på markedet, skal de i artikel 5, 7, 8 og 9 nævnte betegnelser og fibersammensætning i kataloger og brochurer, på emballage og mærkning angives på en måde, der er let tilgængelig, synlig og let læselig og med ensartet bogstav/talstørrelse, stil og skrifttype. Disse oplysninger skal være klart synlige for forbrugeren før købet, herunder i de tilfælde hvor købet er foretaget elektronisk.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For spoler, små vindsler, fed, nøgler og alle andre små enheder af sy-, stoppe- og broderegarn finder stk. 1 anvendelse på fælles mærkning, jf. artikel 15, stk. 3.

Enkelte enheder kan mærkes på et hvilket som helst af Fællesskabets sprog.

For spoler, små vindsler, fed, nøgler og alle andre små enheder af sy-, stoppe- og broderegarn finder stk. 1 anvendelse på fælles mærkning, jf. artikel 15, stk. 3. Hvis sådanne produkter sælges stykvis til den endelige bruger, kan de mærkes på et hvilket som helst af de officielle EU-sprog, forudsat at de også har en fælles mærkning. I givet fald kan tekstilfiberbetegnelserne erstattes af, eller kombineres med, forståelige sproguafhængige symboler.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen vedtager i overensstemmelse med artikel 19a, 19b og 19c delegerede retsakter, hvori den fastlægger de nærmere betingelser for anvendelsen af de i dette stykke omhandlede symboler.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 15 - stk. 3 og 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. De i bilag VI nævnte tekstilprodukter kan udbydes til salg med en fælles mærkning, såfremt de er af samme art og samme sammensætning.

3. De i bilag VI nævnte tekstilprodukter kan gøres tilgængelige på markedet med en fælles mærkning, såfremt de er af samme art og samme sammensætning.

4. Sammensætningen af tekstilprodukter, der sælges i metermål, kan angives på det stykke eller den rulle, der udbydes til salg.

4. Sammensætningen af tekstilprodukter, der sælges i metermål, kan angives på det stykke eller den rulle, der gøres tilgængelig på markedet.

Begrundelse

Tilpasning til den nye lovramme.

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Kapitel 3 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fiberprocenter og -tolerancer

Markedsovervågning

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Artikel 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 16

Artikler, der ikke skal tages i betragtning ved beregning af fiberindholdet

udgår

Ved beregningen af de i artikel 7, 8 og 9 anførte fiberprocenter, som i henhold til artikel 11 skal fremgå af mærkningen, tages de i bilag VII anførte artikler ikke i betragtning.

 

Begrundelse

Denne bestemmelse er blevet medtaget i artikel 17 for at opnå større sammenhæng.

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. De nationale markedstilsynsmyndigheder foretager kontrol af overensstemmelsen af tekstilvarers sammensætning med de angivelser vedrørende sammensætningen af disse produkter, der er foreskrevet i direktiv 2001/95/EF.

1. Markedsovervågningsmyndighederne foretager kontrol af overensstemmelsen af tekstilprodukters sammensætning med de angivelser vedrørende sammensætningen af disse produkter, der er foreskrevet i denne forordning.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De i stk. 1 nævnte foranstaltninger gennemføres i overensstemmelse med de metoder til prøveudtagning og kvantitativ analyse af binære og ternære fiberblandinger, der er anført i bilag VIII.

2. Med henblik på at bestemme tekstilprodukters fibersammensætning gennemføres de i stk. 1 nævnte foranstaltninger i overensstemmelse med de metoder eller harmoniserede standarder, der er anført i bilag VIII.

Begrundelse

For at forenkle denne forordning og tilpasse disse metoder til prøveudtagning og kvantitativ analyse af binære og ternære fiberblandinger til den tekniske udvikling bør Kommissionen udstede et mandat til Det Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) med henblik på at omdanne de metoder, der er fastsat i bilag VIII til harmoniserede standarder.

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Når de i artikel 7, 8 og 9 omhandlede fiberprocenter skal bestemmes, tages der ikke hensyn til de i bilag VII nævnte komponenter.

Begrundelse

Denne bestemmelse stammer fra artikel 16 og er indsat her for at opnå bedre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Det laboratorium der har til opgave at kontrollere tekstilblandinger, for hvilke der ikke findes nogen ensartet analysemetode på fællesskabsplan, bestemmer sammensætningen af disse blandinger ved hjælp af enhver egnet metode, der står til dets rådighed, og giver i analyserapporten oplysning om det opnåede resultat og metodens nøjagtighed, for så vidt denne er kendt.

3. Det laboratorium, som medlemsstaternes myndigheder har akkrediteret og godkendt til at kontrollere tekstilblandinger, for hvilke der ikke findes nogen ensartet analysemetode på EU-plan, bestemmer fibersammensætningen af disse blandinger og giver i analyserapporten oplysning om det opnåede resultat, den anvendte metode og dennes nøjagtighed.

Begrundelse

Udtrykket "der har til opgave" giver ingen garanti for pålidelighed for så vidt angår kontrollaboratoriet og dettes resultater. Laboratorier, der er akkrediteret og godkendt af medlemsstaternes myndigheder, opfylder i det mindste minimumskriterierne for kvalitet og pålidelighed.

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) 2 % af tekstilproduktets samlede vægt, for så vidt denne er berettiget af tekniske grunde og ikke er resultatet af systematisk tilsætning

a) 2 % af tekstilproduktets samlede vægt, for så vidt denne kan retfærdiggøres som værende teknisk uundgåelig ved god fremstillingspraksis og ikke er resultatet af systematisk tilsætning

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Kapitel 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kapitel 3a

 

Angivelse af tekstilprodukters oprindelse

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 18a

 

Angivelse af oprindelse for tekstilprodukter importeret fra tredjelande

 

1. I denne artikel refererer termen "oprindelse" til ikke-præferenceoprindelse i overensstemmelse med artikel 22-26 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks1.

 

2. Import af tekstilprodukter fra tredjelande og det at bringe dem i omsætning på markedet, med undtagelse af produkter med oprindelse i Tyrkiet og de kontraherende parter i EØS-aftalen, er underkastet kravet om oprindelsesmærkning i henhold til de i denne artikel fastsatte betingelser.

 

3. Tekstilprodukters oprindelsesland anføres på produkternes etiket. Er produkterne emballeret, angives oprindelseslandet særskilt på emballagen. Angivelse af oprindelseslandet må ikke erstattes af en tilsvarende angivelse på de ledsagende handelsdokumenter.

 

4. Kommissionen kan i overensstemmelse med artikel 19a, 19b og 19c vedtage delegerede retsakter med det formål at fastlægge, i hvilke tilfælde anførelse af oprindelseslandet på emballagen accepteres i stedet for mærkning af selve produkterne. Dette kan navnlig forholde sig sådan i tilfælde, hvor produkterne normalt når frem til den endelige forbruger eller bruger i deres normale emballage.

 

5. Ordene "made in" sammen med navnet på oprindelseslandet angiver tekstilprodukters oprindelse. Mærkningen kan foretages på et hvilket som helst officielt EU-sprog, som er let at forstå for den endelige forbruger i den medlemsstat, hvor tekstilprodukterne skal bringes på markedet.

 

6. Oprindelsesmærkning skal foretages med let læselige typer, der ikke kan slettes, være synlig i forbindelse med normal håndtering, klart adskilt fra anden information og være udformet på en sådan måde, at den hverken er misvisende eller kan forventes give et forkert indtryk for så vidt angår produktets oprindelse.

 

7. Tekstilprodukter skal være forsynet med den påkrævede mærkning i importøjeblikket. En sådan mærkning må ikke fjernes eller pilles ved, førend produkterne er blevet solgt til den endelige forbruger eller bruger.

 

_______

1 EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 18 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 18b

 

Angivelse af oprindelseslandet for andre tekstilprodukter

 

1. I tilfælde, hvor oprindelseslandet for andre tekstilprodukter end de i artikel 18a omhandlede er angivet på etiketten, er en sådan angivelse underkastet de i denne artikel fastsatte betingelser.

 

2. Et tekstilprodukt anses for at have sin oprindelse i det land, hvor det har gennemgået mindst to af følgende produktionstrin:

 

- spinding

 

- vævning

 

- færdigbehandling

 

- konfektionering.

 

3. Et tekstilprodukt kan ikke på mærkningen beskrives som havende sin fulde oprindelse i et land, medmindre det har gennemgået samtlige de i stk. 2 omhandlede produktionstrin i dette land.

 

4. Ordene "made in" sammen med navnet på oprindelseslandet angiver et tekstilprodukts oprindelse. Mærkningen kan foretages på et hvilket som helst officielt EU-sprog, som er let at forstå for den endelige forbruger i den medlemsstat, hvor tekstilproduktet skal bringes på markedet.

 

5. Oprindelsesmærkningen skal foretages med let læselige typer, der ikke kan slettes, være synlig i forbindelse med normal håndtering, klart adskilt fra anden information og være udformet på en sådan måde, at den hverken er misvisende eller kan forventes at give et forkert indtryk for så vidt angår produktets oprindelse.

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Artikel 18 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 18c

 

Delegerede retsakter

 

Kommissionen kan i overensstemmelse med artikel 19a, 19b og 19c vedtage delegerede retsakter med det formål:

 

- at fastlægge oprindelsesmærkningens nøjagtige udformning og indhold

 

- at opstille en liste over termer på alle de officielle EU-sprog, der klart angiver, at produkter har oprindelse i det på mærkningen anførte land

 

- at fastlægge, i hvilke tilfælde almindeligt brugte forkortelser umiskendeligt angiver oprindelseslandet og kan benyttes i denne forordning

 

- at fastlægge, i hvilke tilfælde produkter ikke kan mærkes eller ikke behøver at blive mærket af tekniske eller økonomiske årsager

 

- at fastlægge andre regler, der måtte blive brug for, når produkter konstateres ikke at overholde kravene i denne forordning.

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Artikel 18 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 18d

 

Fælles bestemmelser

 

1. De i artikel 18a omhandlede tekstilprodukter anses for ikke at overholde kravene i denne forordning, hvis:

 

– de ikke er forsynet med oprindelsesmærkning

 

– oprindelsesmærkningen ikke afspejler produkternes reelle oprindelse

 

– oprindelsesmærkningen er blevet ændret eller fjernet eller på anden vis pillet ved, bortset fra tilfælde, hvor en rettelse har været nødvendig i medfør af denne artikels stk. 5.

 

2. Andre tekstilprodukter end de i artikel 18a omhandlede anses for ikke at overholde kravene i denne forordning, hvis:

 

– oprindelsesmærkningen ikke afspejler produkternes reelle oprindelse

 

– oprindelsesmærkningen er blevet ændret eller fjernet eller på anden vis pillet ved, bortset fra tilfælde hvor en rettelse har været nødvendig i medfør af denne artikels stk. 5.

 

3. Kommissionen kan i overensstemmelse med artikel 19a, 19b og 19c vedtage delegerede retsakter i forbindelse med erklæringer og ledsagedokumenter, der kan accepteres som bevis for overholdelse af denne forordning.

 

4. Medlemsstaterne fastsætter regler for, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen disse bestemmelser senest ni måneder efter denne forordnings ikrafttræden og giver straks meddelelse om eventuelle senere ændringer af disse.

 

5. For tilfælde, hvor produkter ikke overholder bestemmelserne i denne forordning, vedtager medlemsstaterne desuden de fornødne foranstaltninger til sikring af, at produkternes ejer eller enhver anden person med ansvar for dem mærker produkterne i overensstemmelse med denne forordning og for egen regning.

 

6. Hvor det er nødvendigt af hensyn til den effektive anvendelse af denne forordning, kan de kompetente myndigheder udveksle data indsamlet i forbindelse med deres kontrol med overholdelsen af denne forordning, herunder med myndigheder og andre personer eller organisationer, som medlemsstaterne har tillagt beføjelser i medfør af artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked1.

 

______

1 EUT L 149 af 11.6.2005, s. 22.

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) 5 % for produkter, der har undergået en strøggarnsproces (kartegarnsproces).

b) under samme forudsætning, 5 % af den samlede vægt for tekstilprodukter, der har undergået en strøggarnsproces (kartegarnsproces).

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Artikel 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ændring af bilagene

Delegerede retsakter

1. Kommissionen vedtager de ændringer til bilag I, II, IV, V, VI, VII, VIII og IX, der er nødvendige med henblik på tilpasning af disse bilag til den tekniske udvikling.

Ændringer til bilag I, II, IV, V, VI, VII, VIII og IX, der er nødvendige med henblik på tilpasning af disse bilag til den tekniske udvikling, vedtages af Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 19a og med forbehold af betingelserne i artikel 19b og 19c.

2. De i stk. 1 nævnte foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved supplering af denne, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 20, stk. 2.

 

Begrundelse

Tilpasning til bestemmelserne i Lissabontraktaten om delegerede retsakter (artikel 290).

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 19a

 

Udøvelse af delegationen

 

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i artikel 19 omhandlede delegerede retsakter for en periode på [fem] år efter dette direktivs ikrafttræden. Kommissionen aflægger en rapport om de delegerede beføjelser senest seks måneder inden udløbet af perioden på [fem] år. Rapporten ledsages om nødvendigt af et forslag til retsakt om udvidelse af delegeringens varighed.

 

2. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

Begrundelse

Tilpasning til bestemmelserne i Lissabontraktaten om delegerede retsakter (artikel 290).

Ændringsforslag   55

Forslag til forordning

Artikel 19 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 19b

 

Tilbagekaldelse af delegationen

 

Delegationen af beføjelser i artikel 19 kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.

Begrundelse

Tilpasning til bestemmelserne i Lissabontraktaten om delegerede retsakter (artikel 290).

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning

Artikel 19 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 19c

 

Indsigelser mod delegerede retsakter

 

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt inden tre måneder fra underretningen herom.

 

Fristen forlænges med to måneder på initiativ af Europa-Parlamentet eller Rådet.

 

2. Har hverken Europa-Parlamentet eller Rådet ved udløbet af denne frist gjort indsigelse mod den delegerede retsakt, offentliggøres retsakten i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er fastsat heri.

Begrundelse

Tilpasning til bestemmelserne i Lissabontraktaten om delegerede retsakter (artikel 290).

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning

Artikel 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 20

Udvalg

udgår

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Betegnelser for og Mærkning af Tekstilprodukter.

 

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

 

Begrundelse

Tilpasning til bestemmelserne i Lissabontraktaten om delegerede retsakter (artikel 290).

Ændringsforslag  58

Forslag til forordning

Artikel 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 20a

Evaluering

 

1. Senest...* forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om eventuelle nye mærkningskrav, der skal indføres på EU-plan med henblik på at give forbrugerne nøjagtige, relevante, forståelige og sammenlignelige oplysninger om tekstilprodukters beskaffenhed. Rapporten udarbejdes på grundlag af en omfattende høring af alle berørte parter, forbrugerundersøgelser og en grundig cost-benefit-analyse, og ledsages, hvor det relevant, af forslag til retsakter. Rapporten skal bl.a. undersøge følgende:

 

- en harmoniseret ordning for mærkning vedrørende pleje

 

- en ensartet mærkningsordning på EU-plan for tøj- og skostørrelser

 

- angivelse af eventuelle allergifremkaldende eller farlige stoffer, som er brugt til fremstilling eller forarbejdning af tekstilprodukter

 

- økologisk mærkning vedrørende tekstilprodukters miljømæssige egenskaber og bæredygtig fremstilling af tekstilprodukter

 

- social mærkning, som oplyser forbrugerne om de sociale forhold, under hvilke et tekstilprodukt er blevet fremstillet

 

- advarselsmærker vedrørende tekstilprodukters brændbarhed, navnlig meget brandfarlig beklædning

 

- elektronisk mærkning, herunder radiofrekvensidentifikation (RFID)

 

- indsættelse af et identifikationsnummer på etiketten, som kan bruges til alt efter behov at få yderligere oplysninger om produktet, f.eks. via internettet

 

- brugen af sproguafhængige symboler til identifikation af de fibre, der anvendes til fremstilling af et tekstilprodukt, således at forbrugeren let kan forstå dets sammensætning, og især om der er anvendt naturfibre eller syntetiske fibre.

 

2. Senest ...* gennemfører Kommissionen en undersøgelse med henblik på at vurdere, om stoffer, der anvendes til fremstilling og forarbejdning af tekstilprodukter, kan udgøre en risiko for menneskers sundhed. Denne undersøgelse skal navnlig vurdere, om der er en årsagssammenhæng mellem allergiske reaktioner og syntetiske fibre, farvestoffer, biocider, imprægneringsmidler eller nanopartikler, der anvendes i tekstilprodukter. Undersøgelsen baseres på videnskabelige beviser og tager højde for resultaterne af markedsovervågningsaktiviteterne. På grundlag af undersøgelsen forelægger Kommissionen, hvor det er berettiget, forslag til retsakter med henblik på at forbyde eller begrænse anvendelsen af potentielt farlige stoffer i tekstilprodukter, i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning.

 

___________

*To år efter denne forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag  59

Forslag til forordning

Artikel 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest [DATO = 5 år fra ikrafttrædelsesdatoen for denne forordning] forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af denne forordning med særlig vægt på ansøgninger om og vedtagelse af nye fiberbetegnelser.

Senest 3 år fra ikrafttrædelsesdatoen for denne forordning forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af denne forordning med særlig vægt på ansøgninger om og vedtagelse af nye fiberbetegnelser og forelægger, hvor det er berettiget, et forslag til retsakt.

Ændringsforslag  60

Forslag til forordning

Artikel 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 21a

 

Overgangsbestemmelse

 

Tekstilprodukter, som overholder bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/121/EF af 14. januar 2009 om betegnelser for tekstilprodukter (omarbejdning)1 og blev bragt i omsætning inden [6 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen], kan fortsat bringes i omsætning indtil...*

 

___________

1 EUT L 19 af 23.1.2009, s. 29.

* To år og seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag  61

Forslag til forordning

Artikel 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Direktiv 73/44/EF, 96/73/EF og 96/74/EF [eller omarbejdet] ophæves med virkning fra datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.

Direktiv 73/44/EØF, 96/73/EF og 2008/121/EF ophæves med virkning fra datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.

Begrundelse

Direktiv 96/74/EF er blevet ophævet og erstattet af direktiv 2008/121/EF.

Ændringsforslag  62

Forslag til forordning

Bilag II – led 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

- resultaterne af undersøgelser, som i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning er gennemført med henblik på at vurdere eventuelle allergiske reaktioner eller andre negative effekter af den nye fiber på menneskers sundhed

Begrundelse

Det tekniske dossier, som producenten indsender sammen med ansøgningen om tilføjelse af et nyt fibernavn til den harmoniserede liste, skal, når det er relevant, indeholde oplysninger om den nye fibers indvirkning på menneskers sundhed.

Ændringsforslag  63

Forslag til forordning

Bilag V – punkt 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

24. Legetøj

udgår

Begrundelse

Angivelse af fibersammensætningen gælder kun for legetøj, som hører under denne forordnings anvendelsesområde, dvs. legetøj hvori tekstilfibrenes vægtandel udgør mindst 80 %. Kommissionen bør undersøge, om direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj indeholder tilstrækkelig information til forbrugerne om legetøj fremstillet af tekstilfibre.

BEGRUNDELSE

I.         Kommissionens forslag

Kommissionen vedtog den 30. januar 2009 et forslag til en ny forordning om betegnelser for tekstilprodukter og tilknyttet mærkning heraf. Forslaget samler al eksisterende lovgivning (tre grundlæggende direktiver)[1] om betegnelser for tekstilprodukter og tilknyttet mærkning heraf under en enkelt forordning for at undgå de administrative byrder, der forekommer hos medlemsstaterne, når de indarbejder de krævede tekniske tilpasninger i de nationale lovgivninger, hver gang en ny fiberbetegnelse føjes til listen over harmoniserede betegnelser.

Forslaget fastsætter desuden en revideret procedure for producenter, der anmoder om tilføjelse af en ny fiberbetegnelse til den harmoniserede liste med henblik på at afkorte tiden mellem indgivelse af ansøgningen om den nye fiberbetegnelse og godkendelsen heraf.

Fordelene for industrien viser sig ved en reduktion af den tid, der kræves for at markedsføre en ny fiber. Dette betyder besparelser i administrationsomkostningerne og en tidligere realisering af indtægterne fra salget af fiberen, mens forbrugerne også kan drage fordel af, at nye fibre kommer tidligere på markedet.

Den foreslåede revision af EU-lovgivningen om betegnelser for tekstilprodukter og tilknyttet mærkning heraf er i bund og grund en teknisk øvelse uden større politisk betydning. Den udbreder ikke EU's lovgivning til andre mærkningskrav ud over fibersammensætningen og de harmoniserende betegnelser for tekstilfiberprodukter, som er omfattet af de eksisterende direktiver.

II.       Ordførerens generelle bemærkninger

EU's tekstilindustri har gennemgået en langvarig proces med omstrukturering, modernisering og teknologiske fremskridt som følge af de væsentlige økonomiske udfordringer, sektoren har stået over for i de senere år. De europæiske virksomheder, navnlig SMV'er, har forbedret deres globale position ved at koncentrere sig om komparative fordele såsom kvalitet, design, innovation og produkter med større merværdi. EU's industri spiller en førende rolle på verdensplan med hensyn til udvikling af nye produkter, tekniske tekstiler og fiberstoffer til nye anvendelsesområder, som f.eks. geotekstiler, hygiejneartikler eller produkter til bilindustrien eller medicinalindustrien. Antallet af anmodninger om tilføjelse af nye fiberbetegnelser til EU-lovgivningen er øget i de senere år, og denne tendens forventes at blive forstærket, efterhånden som den europæiske tekstilindustri udvikler sig til en mere innovativ industri[2].

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag, idet det forenkler de eksisterende retlige rammer for udvikling og ibrugtagning af nye fibre og har potentiale til at tilskynde til innovation i tekstil- og beklædningssektoren, samtidig med at det bliver muligt for brugerne af fibrene og for forbrugerne hurtigere at kunne drage nytte af innovative produkter.

Ordføreren ville imidlertid have foretrukket en mere vidtrækkende og ambitiøs revision. I betragtning af dette forslags begrænsede målsætninger mener ordføreren, at det væsentligste politiske spørgsmål er, om EU-lovgivningen bør udvides til at omfatte andre mærkningskrav ud over fibersammensætning og harmonisering af tekstilfiberbetegnelser for at sikre forbrugerne yderligere fordele.

Konklusionerne på Parlamentets undersøgelse vedrørende mærkning af tekstilprodukter, som blev gennemført på IMCO-udvalgets anmodning, og drøftelserne med tekstilindustrien, da en delegation fra IMCO-udvalget aflagde besøg i Milano i november 2009, afslørede, at skønt interessenterne på mange områder har divergerende opfattelser, er der behov for handling på visse områder vedrørende mærkning af tekstilprodukter.

III.      Ordførerens generelle holdning

For at fjerne eventuelle hindringer for et velfungerende indre marked som følge af afvigende bestemmelser eller praksis i medlemsstaterne, og for at holde trit med udviklingen af elektronisk handel og fremtidige udfordringer på markedet for tekstilprodukter, er det nødvendigt at undersøge harmoniseringen og standardiseringen af andre aspekter af tekstilmærkning med henblik på at lette den frie bevægelighed for tekstilprodukter i det indre marked og opnå et ensartet og højt niveau af forbrugerbeskyttelse i hele EU.

Ordføreren erkender, at en udvidelse af anvendelsesområdet for de obligatoriske mærkningskrav på dette tidspunkt vil føre til tidskrævende diskussioner og således kan bringe forenklingsprocessen i fare. Ordføreren foreslår derfor, at debatten om andre aspekter af mærkning af tekstilprodukter bør holdes adskilt fra denne forordning.

I denne forbindelse opfordrer ordføreren Kommissionen til inden for to år efter denne forordnings ikrafttræden at forelægge Parlamentet og Rådet en rapport om eventuelle nye mærkningskrav, der kan indføres på EU-plan, for at harmonisere, standardisere og forenkle mærkningen af tekstilprodukter med henblik på at give forbrugerne nøjagtig, relevant, forståelig og sammenlignelig information om tekstilprodukternes sammensætning, egenskaber, pleje, oprindelse og størrelse.

Revision af den eksisterende lovgivningsmæssige ramme for mærkning af tekstilprodukter

Denne rapport skal navnlig undersøge forbrugernes synspunkter med hensyn til hvilke oplysninger, der som minimum skal fremgå af mærkningen på et tekstilprodukt, og undersøge hvilke andre metoder end mærkning, der kan benyttes til at give yderligere information, som forbrugerne ikke anser for afgørende. Det er ordførerens opfattelse, at der skal findes en passende balance mellem en høj grad af forbrugerbeskyttelse og en forenkling af den lovgivningsmæssige ramme for mærkning af tekstilprodukter. I denne sammenhæng bør det sikres, at en udvidelse af den obligatoriske mærkning ikke pålægger virksomhederne en uforholdsmæssig stor byrde uden at medføre reel merværdi for forbrugerne, som oven i købet kan blive forvirrede over for mange oplysninger på tekstilprodukternes etiketter. For at sikre dette kan der anvendes alternative metoder i stedet for de obligatoriske mærkningskrav, således at forbrugerne kan træffe informerede valg.

Ovennævnte rapport, som Kommissionen skal udarbejde, skal navnlig omhandle følgende emner:

- en harmoniseret ordning for mærkning vedrørende pleje, som kan give forbrugerne og virksomheder, der arbejder med tekstilpleje, fuldstændig og præcis information om pleje af tekstilprodukter

- en ensartet EU-mærkningsordning for tøj- og skostørrelser

- harmoniserede regler for angivelse af oprindelseslandet for tekstilprodukter, der importeres fra tredjelande, samt præcise kriterier for brugen af ''Made in''-mærket for produkter, der er fremstillet i EU

- angivelse af eventuelle allergifremkaldende eller farlige stoffer, som er brugt til fremstilling eller forarbejdning af tekstilprodukter

- økologisk mærkning vedrørende tekstilprodukters miljømæssige egenskaber, som f.eks. indvirkning på miljøet, energi- og ressourceforbrug og affaldsproduktion, med henblik på at tilskynde til bæredygtig produktion og forbrug af tekstilprodukter

- social mærkning, som gør det muligt for forbrugerne at træffe beslutning om, hvilke produkter de skal købe ud fra etiske hensyn, som f.eks. sundhed, sikkerhed, menneskerettigheder, velfærd, arbejdsforhold og betaling af de arbejdstagere, som fremstiller produkterne

- advarselsmærker, der skal oplyse forbrugerne om tekstilprodukters brændbarhed, navnlig meget brandfarlig beklædning

- anvendelse af radiofrekvensidentifikation (RFID) eller andre metoder til elektronisk mærkning til at give supplerende information om tekstilprodukter og samtidig sikre beskyttelsen af forbrugernes privatliv uden at påvirke produktets slutpris

- indsættelse af et identifikationsnummer på etiketten, som forbrugeren eller forhandleren kan bruge til via internettet at få yderligere information om et tekstilprodukt, navnlig egenskaber, sammensætning, oprindelse eller vægtforskelle

- brugen af sproguafhængige symboler til identifikation af de fibre, der anvendes til fremstilling af et tekstilprodukt, således at forbrugeren let kan forstå dets sammensætning, og især om der er anvendt naturfibre eller syntetiske fibre.

Rapporten udarbejdes på grundlag af en omfattende høring af alle interessenter og en grundig konsekvensanalyse, og ledsages, hvor det er berettiget, af forslag til retsakter. Ordføreren mener, at arbejdsgruppen om betegnelser for og mærkning af tekstilprodukter kunne være et passende forum til at påbegynde drøftelserne, men understreger, at Kommissionen bør sikre en mere systematisk inddragelse af civilsamfundet, forbrugerrepræsentanter, arbejdsmarkedets parter og institutionelle interessenter, således at det sikres, at arbejdsgruppens sammensætning afspejler alle interessenters synspunkter.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Derudover mener ordføreren, at der mangler tilstrækkelig dokumentation for de mulige sundhedsmæssige konsekvenser af farlige stoffer, der anvendes til fremstilling og forarbejdning af tekstilprodukter. Kommissionen skal derfor gennemføre en undersøgelse med henblik på at vurdere, om stoffer, der anvendes til fremstilling og forarbejdning af tekstilprodukter, kan udgøre en risiko for menneskers sundhed. Denne undersøgelse skal navnlig vurdere, om der er en årsagssammenhæng mellem allergiske reaktioner og syntetiske fibre, farvestoffer, biocider, imprægneringsmidler eller nanopartikler, der anvendes i tekstilprodukter.

Mærkning af materiale fra dyr

En anden væsentlig ændring, som ordføreren foreslår, er, at det af tekstilproduktets etiket skal fremgå, hvis ikke-tekstildele er af animalsk oprindelse. Det er afgørende for forbrugerne, hvis de skal kunne træffe informerede valg, at vide, om et tekstilprodukt indeholder materiale, der stammer fra hud, pels eller andre materialer fra dyr.

Harmoniserede standarder for metoderne for kvantitativ analyse af tekstilfiberblandinger

For at forenkle denne forordning og tilpasse de ensartede metoder til prøveudtagning og analyse af tekstilprodukter til de tekniske fremskridt mener ordføreren, at disse metoder, som anvendes til at kontrollere, om tekstilprodukternes sammensætning svarer til de oplysninger, der fremgår af mærkningen, bør omdannes til europæiske standarder. I denne forbindelse bør Kommissionen give mandat til Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN).

Tekniske ændringer

Der er indført en række ændringer til forskellige artikler i den foreslåede forordning med henblik på at præcisere visse tekniske aspekter og sikre større sammenhæng i teksten. Ordføreren har desuden foreslået en række ændringer, der har til formål at sikre overensstemmelse med de nye lovgivningsmæssige rammer og Lissabontraktatens bestemmelser om delegerede retsakter (artikel 290).

IV.      Konklusion

Ordføreren forelægger disse forslag for udvalget og ser frem til yderligere forslag.

  • [1]  Direktiv 2008/121/EF om betegnelser for tekstilprodukter (omarbejdet) kræver, at der ved mærkningen af tekstilprodukternes fibersammensætninger kun anvendes harmoniserede betegnelser, som er anført i bilag I til direktivet. Direktiv 96/73/EF og 73/44/EØF specificerer de analysemetoder, der skal anvendes til at kontrollere, om sammensætningen af tekstilprodukterne er i overensstemmelse med de oplysninger, der er angivet på etiketten.
  • [2]  Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betegnelser for tekstilprodukter og tilknyttet mærkning heraf
    http://eescopinions.eesc.europa.eu/viewdoc.aspx?doc=\\esppub1\esp_public\ces\int\int477\en\ces1928-2009_ac_da.doc

PROCEDURE

Titel

Betegnelser for tekstilprodukter og tilknyttet mærkning heraf

Referencer

KOM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD)

Dato for høring af EP

30.1.2009

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

19.10.2009

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

19.10.2009

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ITRE

2.9.2009

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Toine Manders

14.9.2009

 

 

Behandling i udvalg

2.9.2009

29.9.2009

6.10.2009

4.11.2009

 

27.1.2010

16.3.2010

8.4.2010

 

Dato for vedtagelse

8.4.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

1

6

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Tiziano Motti, Gianni Pittella, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Laurence J.A.J. Stassen, Catherine Stihler, Eva-Britt Svensson, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Barbara Weiler

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Regina Bastos, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Rareş-Lucian Niculescu, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Kerstin Westphal