ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ονομασίες και τη συναφή επισήμανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

19.4.2010 - (COM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD)) - ***I

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Εισηγητής: Toine Manders


Διαδικασία : 2009/0006(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0122/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0122/2010
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ονομασίες και τη συναφή επισήμανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

(COM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0031),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0048/2009),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" (COM(2009)0665),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 και το άρθρο 114 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0122/2010),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Η οδηγία του Συμβουλίου 73/44/EOK, της 26ης Φεβρουαρίου 1973, σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την ποσοτική ανάλυση τριμερών μειγμάτων των υφανσίμων ινών, η οδηγία 96/73/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, περί ορισμένων μεθόδων ποσοτικής ανάλυσης διμερών μειγμάτων υφανσίμων ινών και η οδηγία 96/74/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, περί των ονομασιών των υφανσίμων (αναδιατύπωση), έχουν τροποποιηθεί αρκετές φορές. Δεδομένου ότι πρέπει να γίνουν περαιτέρω τροποποιήσεις, πρέπει να αντικατασταθούν από μια ενιαία νομική πράξη, για λόγους σαφήνειας.

(1) Η οδηγία του Συμβουλίου 73/44/EOK, της 26ης Φεβρουαρίου 1973, σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την ποσοτική ανάλυση τριμερών μειγμάτων των υφανσίμων ινών, η οδηγία 96/73/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, περί ορισμένων μεθόδων ποσοτικής ανάλυσης διμερών μειγμάτων υφανσίμων ινών και η οδηγία 2008/121/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2009, περί των ονομασιών των υφανσίμων (αναδιατύπωση), έχουν τροποποιηθεί αρκετές φορές. Δεδομένου ότι πρέπει να γίνουν περαιτέρω τροποποιήσεις, οι πράξεις αυτές πρέπει να αντικατασταθούν από μια ενιαία νομική πράξη, για λόγους σαφήνειας.

1 OJ L 32, 3.2.1997, σελ. 38.

1 ΕΕ L 19, 23.1.2009, σελ. 29.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 96/74/ΕΚ έχει καταργηθεί και αντικατασταθεί με την οδηγία 2008/121/ΕΚ.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Η κοινοτική νομοθεσία για τις ονομασίες και τη συναφή επισήμανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων είναι πολύ τεχνική ως προς το περιεχόμενό της, με λεπτομερείς διατάξεις που πρέπει να προσαρμόζονται τακτικά. Προκειμένου να αποφευχθεί η ανάγκη για τα κράτη μέλη να μεταφέρουν τις τεχνικές τροποποιήσεις στην εθνική νομοθεσία και, έτσι, να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τις εθνικές αρχές και προκειμένου να διευκολύνεται η ταχύτερη έγκριση ονομασιών νέων ινών που θα ισχύουν συγχρόνως σε όλη την Κοινότητα, ένας κανονισμός εμφανίζεται ως η πλέον κατάλληλη νομική πράξη για την επίτευξη της νομοθετικής απλούστευσης.

(2) Η νομοθεσία της Ένωσης για τις ονομασίες και τη συναφή επισήμανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων είναι πολύ τεχνική ως προς το περιεχόμενό της, με λεπτομερείς διατάξεις που πρέπει να προσαρμόζονται τακτικά. Προκειμένου να αποφευχθεί η ανάγκη για τα κράτη μέλη να μεταφέρουν τις τεχνικές τροποποιήσεις στην εθνική νομοθεσία και, έτσι, να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τις εθνικές αρχές και προκειμένου να διευκολύνεται η ταχύτερη έγκριση ονομασιών νέων υφαντικών ινών που θα ισχύουν συγχρόνως σε όλη την Ένωση, ένας κανονισμός εμφανίζεται ως η πλέον κατάλληλη νομική πράξη για την επίτευξη της νομοθετικής απλούστευσης.

 

(H τροποποίηση αυτή ισχύει για ολόκληρο το εξεταζόμενο νομοθετικό κείμενο· η έγκρισή της επιβάλλει τεχνικές προσαγωγές ολόκληρου του κειμένου.)

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ισχύει για το σύνολο του κειμένου: (α) Ευθυγράμμιση με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας α) (ο όρος "Κοινότητα" αντικαθίσταται με το όρο "Ένωση"), β) η προσθήκη της λέξης "υφαντική" καθιστά τον όρο "ονομασία ίνας" ακριβέστερο.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Είναι σκόπιμο να υπαχθούν στη ρύθμιση και ορισμένα προϊόντα που δεν αποτελούνται αποκλειστικώς από υφάνσιμα αλλά των οποίων το υφάνσιμο μέρος συνιστά ουσιαστικό στοιχείο ή προβάλλεται ιδιαιτέρως από τον κατασκευαστή, το μεταποιητή ή τον έμπορο.

(5) Είναι σκόπιμο να υπαχθούν στη ρύθμιση και ορισμένα προϊόντα που δεν αποτελούνται αποκλειστικώς από υφάνσιμα αλλά των οποίων το υφάνσιμο μέρος συνιστά ουσιαστικό στοιχείο ή προβάλλεται ιδιαιτέρως από τους οικονομικούς φορείς.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Η ανοχή όσον αφορά «άλλες ίνες», που δεν απαιτείται να δηλώνονται στις επισημάνσεις, πρέπει να ισχύει τόσο για καθαρά προϊόντα όσο και για μείγματα.

(6) Η ανοχή όσον αφορά «ξένες ίνες», που δεν απαιτείται να δηλώνονται στις επισημάνσεις, πρέπει να ισχύει τόσο για καθαρά προϊόντα όσο και για μείγματα.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την ορολογία που χρησιμοποιείται στο άρθρο 18 του κανονισμού.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Η διάθεση προς πώληση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που υπάγονται μόνο στην υποχρέωση γενικής επισήμανσης, καθώς και των προϊόντων που πωλούνται με το μέτρο ή κομμένα, πρέπει να επιτρέπει στον καταναλωτή να λάβει γνώση των πληροφοριών που αναγράφονται στη χονδρική συσκευασία ή στο τόπι.

(9) Η διάθεση προς πώληση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που υπάγονται μόνο στην υποχρέωση γενικής επισήμανσης, καθώς και των προϊόντων που πωλούνται με το μέτρο ή κομμένα, πρέπει να επιτρέπει στον καταναλωτή να λάβει γνώση των πληροφοριών που αναγράφονται στη χονδρική συσκευασία ή στο τόπι.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Η επιτήρηση της αγοράς των προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού στα κράτη μέλη πρέπει να υπόκειται στις διατάξεις της οδηγίας 2001/95/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων.

(11) Η επιτήρηση της αγοράς των προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού στα κράτη μέλη υπόκειται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων1 και εκείνες της οδηγίας 2001/95/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων.

 

1 ΕΕ L218, 13.8.2008, σελ. 30.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Κρίνεται αναγκαίο να καθοριστούν μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ώστε να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα αμφισβήτησης των εφαρμοζόμενων μεθόδων. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τις επίσημες δοκιμές που πραγματοποιούνται στα κράτη μέλη για να καθοριστεί η σύνθεση των ινών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που αποτελούνται από διμερή και τριμερή μείγματα πρέπει να είναι ομοιόμορφες, όσον αφορά τόσο την προκατεργασία του δείγματος όσο και την ποσοτική ανάλυσή του· επομένως, ο παρών κανονισμός πρέπει να καθορίσει ομοιόμορφες μεθόδους ανάλυσης για τα περισσότερα από τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που βρίσκονται στην αγορά και αποτελούνται από διμερή και τριμερή μείγματα.

(12) Κρίνεται αναγκαίο να καθοριστούν μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ώστε να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα αμφισβήτησης των εφαρμοζόμενων μεθόδων. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τις επίσημες δοκιμές που πραγματοποιούνται στα κράτη μέλη για να καθοριστεί η σύνθεση των ινών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που αποτελούνται από διμερή και τριμερή μείγματα πρέπει να είναι ομοιόμορφες, όσον αφορά τόσο την προκατεργασία του δείγματος όσο και την ποσοτική ανάλυσή του· επομένως, ο παρών κανονισμός πρέπει να καθορίσει ομοιόμορφες μεθόδους ανάλυσης για τα περισσότερα από τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που βρίσκονται στην αγορά και αποτελούνται από διμερή και τριμερή μείγματα. Προκειμένου ωστόσο, να απλοποιηθεί ο παρών κανονισμός και να προσαρμοσθούν αυτές οι ομοιόμορφοι μέθοδοι στην τεχνική πρόοδο, είναι σκόπιμο να καταστούν οι μέθοδοι αυτού του κανονισμού Ευρωπαϊκά πρότυπα. Προς τούτο, η Επιτροπή θα πρέπει να οργανώσει τη μετάβαση από το τρέχον σύστημα, στο οποίο οι μέθοδοι περιγράφονται στον κανονισμό αυτό, σε Ευρωπαϊκό σύστημα προτύπων.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Στην περίπτωση διμερών μιγμάτων για τα οποία δεν υπάρχει ομοιόμορφη μέθοδος ανάλυσης σε κοινοτικό επίπεδο, πρέπει να επιτρέπεται στο αρμόδιο για τη δοκιμή εργαστήριο να προσδιορίζει τη σύνθεση τέτοιων μιγμάτων χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε έγκυρη μέθοδο έχει στη διάθεσή του, αναφέροντας στην έκθεση ανάλυσης το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε και, στο βαθμό που αυτό είναι γνωστό, το βαθμό ακρίβειας της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε.

(13) Στην περίπτωση μιγμάτων ινών για τα οποία δεν υπάρχει ομοιόμορφη μέθοδος ανάλυσης σε επίπεδο Ένωσης, πρέπει να επιτρέπεται στο αρμόδιο για τη δοκιμή εργαστήριο να προσδιορίζει τη σύνθεση τέτοιων μιγμάτων, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε αναφέροντας στην έκθεση ανάλυσης το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε και το βαθμό ακρίβειάς της.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Είναι σκόπιμο να καθιερωθεί μια διαδικασία, η οποία θα πρέπει να τηρείται από κάθε κατασκευαστή, ή τον αντιπρόσωπό του, που επιθυμεί τη συμπερίληψη μιας ονομασίας νέας ίνας στα τεχνικά παραρτήματα. Επομένως, ο παρών κανονισμός πρέπει να θεσπίζει απαιτήσεις που θα ισχύουν για την προσθήκη μιας ονομασίας νέας ίνας στα τεχνικά παραρτήματα.

(16) Είναι σκόπιμο να καθιερωθεί μια διαδικασία περιλαμβάνουσα ειδικές απαιτήσεις, η οποία θα πρέπει να τηρείται από κάθε κατασκευαστή, ή οιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόματός του, που επιθυμεί τη συμπερίληψη μιας ονομασίας νέας ίνας στον εναρμονισμένο κατάλογο των ονομασιών υφαντικών ινών που παρατίθεται στο παράρτημα Ι.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τις διατάξεις της Συνθήκης στης Λισσαβώνας για τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (Άρθρο 290).

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Συγκεκριμένα, η Επιτροπή πρέπει είναι εξουσιοδοτημένη να προσαρμόζει στην τεχνική πρόοδο τον κατάλογο με τις ονομασίες ινών και τους συναφείς ορισμούς, τις ελάχιστες απαιτήσεις για τον τεχνικό φάκελο που πρέπει να επισυνάπτεται στην αίτηση από τον κατασκευαστή, για την προσθήκη μιας ονομασίας νέας ίνας στον κατάλογο των επιτρεπόμενων ονομασιών ινών, τις ειδικές διατάξεις σχετικά με τα προϊόντα κορσεδοποιίας και ορισμένα είδη κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, τον κατάλογο προϊόντων για τα οποία η επισήμανση ή η σηματοδότηση δεν είναι υποχρεωτική, τον κατάλογο προϊόντων για τα οποία μόνον η συνολική επισήμανση ή σηματοδότηση είναι υποχρεωτική, τον κατάλογο των στοιχείων που δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των ποσοστιαίων αναλογιών των ινών, τους συμβατικούς συντελεστές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της μάζας ινών που περιέχονται σε ένα κλωστοϋφαντουργικό προϊόν, καθώς επίσης και να προσαρμόζει τις υπάρχουσες ή να θεσπίζει νέες μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης για διμερή και τριμερή μείγματα. Καθόσον τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας και αφορούν, μεταξύ άλλων, την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή του με νέα μη ουσιώδη στοιχεία, θα πρέπει να εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ,

(18) Προκειμένου να εξασφαλισθεί η επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού συμβαδίζοντας με την τεχνολογική πρόοδο, η Επιτροπή πρέπει να διαθέτει την εξουσία να εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης σχετικά με τη λειτουργία της ΕΕ, κατ' εξουσιοδότηση πράξεις για τη συμπλήρωση ή τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων των παραρτημάτων I, II, IV, V, VI, VII, VIII και IX του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τις διατάξεις της Συνθήκης στης Λισσαβώνας για τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (Άρθρο 290).

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α) Στο ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη σήμανση καταγωγής¹, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογράμμισε ότι η προστασία των καταναλωτών απαιτεί διαφανείς και συνεπείς εμπορικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένης της ένδειξης καταγωγής των προϊόντων. Οι ενδείξεις αυτές πρέπει να αποσκοπούν στο να δοθεί η δυνατότητα στους καταναλωτές να γνωρίζουν την ακριβή καταγωγή των προϊόντων που αγοράζουν, προκειμένου να προστατευθούν από δόλιες, ανακριβείς ή παραπλανητικές αξιώσεις καταγωγής. Θα πρέπει να εφαρμοσθούν εναρμονισμένοι κανόνες για το σκοπό αυτό σε σχέση με τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Αναφορικά με τα εισαγόμενα προϊόντα, οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να λάβουν τη μορφή των υποχρεωτικών απαιτήσεων επισήμανσης. Σχετικά με τα προϊόντα που δεν υπόκεινται στην υποχρεωτική επισήμανση της καταγωγής σε επίπεδο Ένωσης, πρέπει να γίνει πρόβλεψη για κανόνες που θα διασφαλίζουν ότι πιθανές αξιώσεις καταγωγής δεν είναι δόλιες ή παραπλανητικές.

 

________

1 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2009)0093.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α) Προκειμένου να είναι σε θέση οι καταναλωτές να προβαίνουν στην επιλογή τους όντες ενήμεροι, θα έπρεπε κατά την αγορά ενός κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος να γνωρίζουν εάν το προϊόν αυτό περιέχει μη κλωστοϋφαντουργικά συστατικά ζωικής προέλευσης. Είναι συνεπώς απαραίτητο να αναφέρεται στην επισήμανση η παρουσία υλικών ζωικής προέλευσης.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19β) Ο παρών κανονισμός περιορίζεται στην εναρμόνιση των ονομασιών των κλωστοϋφαντουργικών ινών και την επισήμανση της σύνθεσης των ινών των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Προκειμένου να εξαλειφθούν πιθανά εμπόδια στην καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, τα οποία προκαλούνται από τις διαφορετικές διατάξεις ή πρακτικές των κρατών μελών, και προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και οι μελλοντικές προκλήσεις στην αγορά κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, θα πρέπει να εξετασθεί η εναρμόνιση ή η τυποποίηση άλλων πτυχών της σήμανσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εισαγωγή πιθανών νέων απαιτήσεων επισήμανσης σε επίπεδο Ένωσης διευκολύνοντας την ελεύθερη κυκλοφορία των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και επιτυγχάνοντας σε όλη την Ένωση υψηλού επιπέδου προστασία του καταναλωτή. Η έκθεση αυτή πρέπει να εξετάζει ιδιαίτερα τις απόψεις του καταναλωτή σε σχέση με τον όγκο των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στην επισήμανση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, και να διερευνά ποια μέσα εκτός της επισήμανσης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών στους καταναλωτές.

Η έκθεση πρέπει να βασίζεται σε μια εκτεταμένη διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους, σε έρευνες καταναλωτών καθώς και σε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση κόστους/οφέλους και θα πρέπει να συνοδεύεται, όπου κρίνεται σκόπιμο, από νομοθετικές προτάσεις. Η έκθεση θα πρέπει να εξετάζει, συγκεκριμένα, την προστιθέμενη αξία για τον καταναλωτή των πιθανών απαιτήσεων επισήμανσης σε σχέση με την φροντίδα, το μέγεθος, τις επικίνδυνες ουσίες, την αναφλεξιμότητα και την περιβαλλοντική απόδοση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, τη χρήση συμβόλων που γίνονται κατανοητά ανεξαρτήτως γλώσσας για τον καθορισμό των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, την κοινωνική και ηλεκτρονική επισήμανση καθώς και την εισαγωγή αριθμού ταυτότητας στην επισήμανση για την παροχή πρόσθετης κατόπιν αίτησης πληροφόρησης, ιδιαίτερα μέσω του διαδικτύου, σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Οι οδηγίες 96/74/EK [ή αναδιατύπωση], 96/73/EK και 73/44/EK πρέπει να καταργηθούν,

(20) Οι οδηγίες 2008/121/EΚ, 96/73/EK και 73/44/EK πρέπει να καταργηθούν,

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με τη χρήση των ονομασιών και της σχετικής επισήμανσης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καθώς επίσης και κανόνες σχετικά με την ποσοτική ανάλυση των διμερών και τριμερών μειγμάτων υφανσίμων ινών.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με τη χρήση των ονομασιών των υφαντικών ινών, της επισήμανσης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και τον προσδιορισμό της σύνθεσης της ίνας με ομοιόμορφες μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης με προοπτική τη βελτίωση της ελεύθερης κυκλοφορίας τους στην εσωτερική αγορά και την παροχή ακριβούς πληροφόρησης στον καταναλωτή.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφια 1 και 2 (εισαγωγικό μέρος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός ισχύει για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

Ισχύει επίσης για τα ακόλουθα προϊόντα:

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, τα ακόλουθα προϊόντα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως τα κλωστοϋφαντουργικά:

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν εφαρμόζονται σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα τα οποία:

2. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν θα εφαρμόζονται σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα τα οποία:

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(δα) παραδίδονται σε μεμονωμένους τελικούς καταναλωτές ως προϊόντα επί παραγγελία.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθα ορισμοί:

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, θα ισχύσουν οι ακόλουθα ορισμοί:

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(στ α) "επισήμανση" σημαίνει η ένδειξη των απαιτούμενων πληροφοριών στο κλωστοϋφαντουργικό προϊόν με την τοποθέτηση σήματος στο προϊόν αυτό ή με ραφή, κέντημα, εκτύπωση, αποτύπωση ή με τη χρήση της οποιασδήποτε άλλης τεχνολογίας εφαρμογής·

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1a. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται οι ορισμοί "διαθεσιμότητα στην αγορά", "διάθεση στην αγορά", "κατασκευαστής", "εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος", "εισαγωγέας", "διανομέας", "οικονομικοί φορείς", "εναρμονισμένο πρότυπο", "εποπτεία αγοράς" και "αρχές εποπτείας αγοράς" του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα είναι δυνατόν να διατεθούν στην κοινοτική αγορά είτε πριν από οποιαδήποτε κατεργασία είτε κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής κατεργασίας και σε οποιοδήποτε στάδιο διανομής, μόνον εφόσον επισημαίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

1. Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα διατίθενται στην αγορά μόνον υπό την προϋπόθεση ότι επισημαίνονται ή συνοδεύονται από εμπορικά έγγραφα κατά συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με επιφύλαξη της εφαρμογής εθνικών και κοινοτικών κανόνων για την προστασία της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, τις ενδείξεις προελεύσεως, τις ονομασίες καταγωγής και την καταστολή του αθέμιτου ανταγωνισμού.

2. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τον παρόντα κανονισμό, οι εθνικοί κανόνες και οι κανόνες της Ένωσης για την προστασία της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, τις ενδείξεις προελεύσεως, τις ονομασίες καταγωγής και την καταστολή του αθέμιτου ανταγωνισμού εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Για την ένδειξη της σύνθεσης χρησιμοποιούνται μόνον οι ονομασίες ινών που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.

1. Για την ένδειξη της σύνθεσης των ινών των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων χρησιμοποιούνται μόνον οι ονομασίες υφαντικών ινών που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κατασκευαστής, ή ο αντιπρόσωπός του, μπορεί να υποβάλλει στην Επιτροπή αίτηση για την προσθήκη μιας ονομασίας νέας ίνας στον κατάλογο που παρατίθεται στο παράρτημα Ι.

Κάθε κατασκευαστής, ή οιοδήποτε άτομο ενεργεί εξ ονόματός του, μπορεί να υποβάλλει στην Επιτροπή αίτηση για την προσθήκη μιας ονομασίας νέας υφαντικής ίνας στον κατάλογο που παρατίθεται στο παράρτημα Ι.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ένα κλωστοϋφαντουργικό προϊόν θεωρείται ότι αποτελείται αποκλειστικά από την ίδια ίνα εάν περιέχει άλλες ίνες έως 2% του βάρους του, υπό τον όρο ότι αυτή η ποσότητα δικαιολογείται για τεχνικούς λόγους και ότι η προσθήκη αποτελεί συστηματική πρακτική.

2. Ένα κλωστοϋφαντουργικό προϊόν μπορεί να θεωρείται ότι αποτελείται αποκλειστικά από την ίδια ίνα εάν περιέχει ξένες ίνες σε ποσοστό όχι άνω του 2% του βάρους του, υπό τον όρο ότι αυτή η ποσότητα δικαιολογείται ως τεχνικώς αναπόφευκτη στο πλαίσιο των ορθών κατασκευαστικών πρακτικών και ότι η προσθήκη αποτελεί συστηματική πρακτική.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Υπό τον ίδιο όρο, ένα κλωστοϋφαντουργικό προϊόν, που έχει υποβληθεί σε διαδικασία λαναρίσματος, θεωρείται ότι αποτελείται αποκλειστικά από την ίδια ίνα εάν περιέχει άλλες ίνες έως 5% του βάρος του.

Υπό τον ίδιο όρο, ένα κλωστοϋφαντουργικό προϊόν, που έχει υποβληθεί σε διαδικασία λαναρίσματος, μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται αποκλειστικά από την ίδια ίνα εάν περιέχει ξένες ίνες σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 5% του βάρος του.

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι ινώδεις προσμείξεις στα προϊόντα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, συμπεριλαμβανομένων των μάλλινων προϊόντων που έχουν υποβληθεί σε διαδικασία λαναρίσματος, δεν υπερβαίνουν το 0.3% και δικαιολογούνται από τεχνικούς λόγους που συνδέονται με την κατασκευή.

3. Οι ξένες ίνες στα προϊόντα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, συμπεριλαμβανομένων των μάλλινων προϊόντων που έχουν υποβληθεί σε διαδικασία λαναρίσματος, δεν υπερβαίνουν το 0,3% του βάρους και δικαιολογούνται ως τεχνικώς αναπόφευκτες στο πλαίσιο των ορθών κατασκευαστικών πρακτικών.

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κάθε κλωστοϋφαντουργικό προϊόν αποτελούμενο από δύο ή περισσότερες ίνες εκ των οποίων η μία αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 85% του συνολικού βάρους του επισημαίνεται με ένα από τα ακόλουθα:

1. Κάθε κλωστοϋφαντουργικό προϊόν επισημαίνεται με την ονομασία και το ποσοστό επί του βάρους όλων των ινών που συνθέτουν το προϊόν κατά φθίνουσα κλίμακα.

α) την ονομασία της ίνας που αποτελεί τουλάχιστον το 85% του συνολικού βάρους, ακολουθούμενη από το ποσοστό της κατά βάρος·

 

β) την ονομασία της ίνας που αποτελεί τουλάχιστον το 85% του συνολικού βάρους, ακολουθούμενη από τις λέξεις «τουλάχιστον 85%»·

 

(γ) την πλήρη εκατοστιαία σύνθεση του προϊόντος.

 

2. Κάθε κλωστοϋφαντουργικό προϊόν αποτελούμενο από δύο ή περισσότερες ίνες, από τις οποίες καμία δεν αντιπροσωπεύει το 85% του συνολικού βάρους, επισημαίνεται με την ονομασία και την επί τοις εκατό αναλογία κατά βάρος δύο τουλάχιστον ινών που εμπεριέχονται σε μεγαλύτερο ποσοστό κατά βάρος, ακολουθούμενων από την απαρίθμηση των ονομασιών των άλλων ινών που συνθέτουν το προϊόν κατά φθίνουσα κλίμακα ποσοστού κατά βάρος, με ή χωρίς ένδειξη της επί τοις εκατό αναλογίας τους κατά βάρος.

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, και με την επιφύλαξη του άρθρου 7, παράγραφος 2, οι ίνες οι οποίες μεμονωμένες αντιστοιχούν έως το 3% του συνολικού βάρους του κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος ή οι ίνες που συνολικά αντιστοιχούν έως το 10% του συνολικού βάρους, μπορούν να ορισθούν με τον όρο «άλλες ίνες», και στη συνέχεια να παρατίθεται η αναλογία τους κατά βάρος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν μπορούν εύκολα να δηλωθούν κατά την στιγμή της κατασκευής.

Ωστόσο, ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι κανόνες:

 

α) το σύνολο των ινών από τις οποίες καθεμία αντιστοιχεί σε ποσοστό μικρότερο από 10% του συνολικού βάρους ενός προϊόντος, μπορεί να οριστεί με την έκφραση «άλλες ίνες», ακολουθούμενης από το συνολικό επί τοις εκατό ποσοστό κατά βάρος·

 

β) όταν αναφέρεται μια ίνα η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό μικρότερο από 10% του συνολικού βάρους ενός προϊόντος, αναφέρεται η πλήρης εκατοστιαία σύνθεση του προϊόντος.

 

3. Τα προϊόντα που έχουν στημόνι από καθαρό βαμβάκι και υφάδι από καθαρό λινάρι και των οποίων η επί τοις εκατό αναλογία σε λινάρι είναι τουλάχιστον 40% του συνολικού βάρους του μη κολλαρισμένου υφάσματος, μπορούν να χαρακτηρισθούν με την ονομασία «σύμμεικτο», ακολουθούμενης υποχρεωτικά από την ένδειξη συνθέσεως «στημόνι καθαρό βαμβάκι-υφάδι καθαρό λινάρι».

3. Τα προϊόντα που έχουν στημόνι από καθαρό βαμβάκι και υφάδι από καθαρό λινάρι και των οποίων η επί τοις εκατό αναλογία σε λινάρι είναι τουλάχιστον 40% του συνολικού βάρους του μη κολλαρισμένου υφάσματος, μπορούν να χαρακτηρισθούν με την ονομασία «σύμμεικτο», ακολουθούμενης υποχρεωτικά από την ένδειξη συνθέσεως «στημόνι καθαρό βαμβάκι-υφάδι καθαρό λινάρι».

4. Για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα των οποίων η σύνθεση δεν μπορεί εύκολα να δηλωθεί κατά τη χρονική στιγμή της κατασκευής τους, στην επισήμανση μπορούν να χρησιμοποιούνται οι όροι «μεικτές ίνες» ή «απροσδιόριστη υφαντική σύνθεση».

4. Με την επιφύλαξη του Άρθρου 5, παράγραφος 1,για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα των οποίων η σύνθεση δεν μπορεί εύκολα να δηλωθεί κατά τη χρονική στιγμή της κατασκευής τους, στην επισήμανση μπορούν να χρησιμοποιούνται οι όροι «μεικτές ίνες» ή «απροσδιόριστη υφαντική σύνθεση».

 

5. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, μια ίνα που δεν περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι μπορεί να ορισθεί με τον όρο «άλλες ίνες», και στη συνέχεια να παρατίθεται η συνολική της αναλογία κατά βάρος, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί αίτηση για τη συμπερίληψη αυτής της ίνας στο Παράρτημα Ι σύμφωνα με το Άρθρο 6.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 10α

 

Υλικά ζωικής προέλευσης

 

1. Όταν κλωστοϋφαντουργικό προϊόν περιέχει μη κλωστοϋφαντουργικά συστατικά ζωικής προέλευσης, φέρει επισήμανση στην οποία αναγράφεται ότι τα συστατικά αυτά προέρχονται από υλικά ζωικής προέλευσης. Η επισήμανση δεν είναι παραπλανητική και διαμορφώνεται κατά τρόπον ώστε ο καταναλωτής να είναι σε θέση να κατανοεί εύκολα σε ποιο συστατικό του προϊόντος αναφέρεται η πληροφορία της επισήμανσης.

 

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης που χρησιμοποιούν για τον προσδιορισμό των υλικών ζωικής προέλευσης με [ημερομηνία εφαρμογής], και στη συνέχεια οσάκις απαιτείται βάσει των νέων εξελίξεων.

 

3. Η Επιτροπή εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τα Άρθρα 19α, 19β και 19γ, διευκρινίζοντας την ακριβή μορφή και τις λεπτομέρειες της επισήμανσης στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και καθορίζοντας τις μεθόδους ανάλυσης που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των υλικών ζωικής προέλευσης.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να είναι σε θέση οι καταναλωτές να προβαίνουν στην επιλογή τους όντες ενήμεροι, θα έπρεπε κατά την αγορά ενός κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος να γνωρίζουν εάν το προϊόν αυτό περιέχει μη κλωστοϋφαντουργικά συστατικά ζωικής προέλευσης(γούνα, δέρμα, κλπ.). Είναι συνεπώς απαραίτητο να αναφέρεται στην επισήμανση η παρουσία υλικών ζωικής προέλευσης.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επισημάνσεις και χαρακτηρισμός

Επισήμανση

1. Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα επισημαίνονται ή χαρακτηρίζονται όποτε τίθενται στην αγορά.

1. Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα επισημαίνονται όποτε διατίθενται στην αγορά.

 

Η επισήμανση πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη, ορατή και σταθερά τοποθετημένη στο κλωστοϋφαντουργικό προϊόν. Πρέπει να παραμένει ευανάγνωστη καθ' όλη την κανονική περίοδο χρήσης του προϊόντος. Η επισήμανση και ο τρόπος που είναι τοποθετημένη γίνεται κατά τρόπον ώστε να ελαχιστοποιείται η ενόχληση που προκαλείται στον καταναλωτή όταν φορά το προϊόν.

Ωστόσο, οι επισημάνσεις ή ο χαρακτηρισμός μπορούν να αντικατασταθούν ή να συμπληρωθούν από συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα, όταν τα προϊόντα δεν προσφέρονται προς πώληση στον τελικό καταναλωτή, ή όταν παραδίδονται κατ’ εκτέλεση μιας κρατικής παραγγελίας ή παραγγελίας από κάποιο άλλο νομικό πρόσωπο που διέπεται από το δημόσιο δίκαιο.

Ωστόσο, η επισήμανση μπορεί να αντικατασταθεί ή να συμπληρωθεί από συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα, όταν τα προϊόντα παραδίδονται στους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού, ή όταν παραδίδονται κατ’ εκτέλεση μιας παραγγελίας εκ μέρους της οιασδήποτε συμβαλλόμενης αρχής όπως αυτή προσδιορίζεται στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών¹.

 

Οι ονομασίες και οι περιγραφές που παρατίθενται στα άρθρα 5, 7, 8 και 9 πρέπει να αναφέρονται σαφώς στα συνοδευτικά αυτά εμπορικά έγγραφα.

 

Δεν γίνεται χρήση συντομογραφιών εκτός από έναν μηχανογραφικό κώδικα ή όπου αυτές ορίζονται σύμφωνα με διεθνώς ανεγνωρισμένα πρότυπα, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω συντομογραφίες επεξηγούνται στο ίδιο εμπορικό έγγραφο.

 

_______

1 ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σελ. 114.

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφια 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του που είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα ή, εάν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εντολοδόχος του είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα, ο οικονομικός φορέας που είναι αρμόδιος για την πρώτη διάθεση του κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος στην κοινοτική αγορά, εξασφαλίσει την παροχή επισήμανσης και την ακρίβεια των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

2. Κατά τη διάθεση ενός κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος στην αγορά, ο κατασκευαστής, ή στην περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν είναι εγκατεστημένος στην Ένωση, ο εισαγωγέας, εξασφαλίσει την παροχή επισήμανσης και την ακρίβεια των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

Ο διανομέας εξασφαλίζει ότι τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που πωλούνται από αυτόν φέρουν την κατάλληλη επισήμανση που ορίζεται από τον παρόντα κανονισμό.

Κατά τη διάθεση ενός κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος στην αγορά, ο διανομέας εξασφαλίζει ότι τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα φέρουν την κατάλληλη επισήμανση που ορίζεται από τον παρόντα κανονισμό.

 

Ένας διανομέας θεωρείται κατασκευαστής για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού όταν διαθέτει ένα προϊόν στην αγορά με το όνομά του ή το εμπορικό του σήμα, τοποθετεί την επισήμανση ή τροποποιεί το περιεχόμενό της.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην πρώτη και τη δεύτερη παράγραφο εξασφαλίζουν ότι κάθε πληροφορία που παρέχεται όταν τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα διατίθενται στην αγορά δεν μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με τις ονομασίες και τις περιγραφές που καθορίζονται από τον παρόντα κανονισμό.

Οι οικονομικοί φορείς που αναφέρονται στην πρώτη και τη δεύτερη παράγραφο εξασφαλίζουν ότι κάθε πληροφορία που παρέχεται όταν τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα τίθενται στην αγορά δεν μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με τις ονομασίες και τις περιγραφές που καθορίζονται από τον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι ονομασίες και οι περιγραφές που αναφέρονται στα άρθρα 5, 7, 8 και 9 αναφέρονται σαφώς στις συμβάσεις πωλήσεων, τους λογαριασμούς, τα τιμολόγια και άλλα εμπορικά έγγραφα.

διαγράφεται

Η χρήση συντμήσεων δεν επιτρέπεται. Επιτρέπεται, εντούτοις, η χρήση μηχανογραφικού κωδικού εφόσον ο κωδικός επεξηγείται στο ίδιο έγγραφο.

 

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις αυτές έχουν σήμερα ενσωματωθεί στο άρθρο 11 για μεγαλύτερη συνέπεια.

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Όταν τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα προσφέρονται προς πώληση, οι ονομασίες και οι περιγραφές που αναφέρονται στα άρθρα 5, 7, 8 και 9 αναγράφονται στους καταλόγους και στα εμπορικά πληροφοριακά φυλλάδια, στη συσκευασία, στις επισημάνσεις και στο σήμα, με σαφή, ευανάγνωστο και ομοιόμορφο τρόπο.

2. Όταν ένα κλωστοϋφαντουργικό προϊόν καθίσταται διαθέσιμο στην αγορά, οι ονομασίες και η σύνθεση των ινών που αναφέρονται στα άρθρα 5, 7, 8 και 9 αναγράφονται στους καταλόγους και στα εμπορικά πληροφοριακά φυλλάδια, στη συσκευασία και στην επισήμανση, και είναι διατυπωμένες κατά τρόπο εύκολα προσβάσιμο, ορατό και ευανάγνωστο και με τη χρησιμοποίηση, για γράμματα/αριθμούς, ομοιόμορφων τυπογραφικών χαρακτήρων, ιδίου μεγέθους, μορφής και γραμματοσειράς. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι σαφώς ορατές από τον καταναλωτή πριν από την αγορά, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου η αγορά πραγματοποιείται δια της ηλεκτρονικής οδού.

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τις κουβαρίστρες, τα κουβάρια, τα μασούρια, τα ματσάκια και κάθε άλλη μικρή ποσότητα νημάτων ραψίματος, μανταρίσματος και κεντήματος, ισχύει το πρώτο εδάφιο για τη συνολική επισήμανση που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3.

Τα μεμονωμένα στοιχεία μπορούν να επισημαίνονται σε οποιαδήποτε από τις κοινοτικές γλώσσες.

Για τις κουβαρίστρες, τα κουβάρια, τα μασούρια, τα ματσάκια και κάθε άλλη μικρή ποσότητα νημάτων ραψίματος, μανταρίσματος και κεντήματος, ισχύει το πρώτο εδάφιο για τη συνολική επισήμανση που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3. Στην περίπτωση που τα προϊόντα αυτά πωλούνται μεμονωμένα στον τελικό χρήστη, μπορούν να επισημαίνονται σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης υπό την προϋπόθεση ότι θα διαθέτουν επίσης μια περιεκτική επισήμανση. Κατά περίπτωση, οι ονομασίες των υφαντικών ινών είναι δυνατόν να αντικατασταθούν ή να συνδυαστούν με σύμβολα που γίνονται κατανοητά ανεξαρτήτως γλώσσας.

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο -2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τα Άρθρα 19α, 19β και 19γ, καθορίζοντας λεπτομερείς όρους σχετικά με τη χρήση των συμβόλων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφοι 3 και 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Όταν τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα VI είναι του ίδιου είδους και με ίδια σύνθεση, μπορούν να διατίθενται προς πώληση από κοινού με συνολική επισήμανση.

3. Όταν τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα VI είναι του ίδιου είδους και με ίδια σύνθεση, μπορούν να καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά από κοινού με συνολική επισήμανση.

4. Η σύνθεση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που πωλούνται με το μέτρο μπορεί να απεικονίζεται στο κομμάτι ή το τόπι που διατίθεται προς πώληση.

4. Η σύνθεση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που πωλούνται με το μέτρο μπορεί να απεικονίζεται στο κομμάτι ή το τόπι που καθίσταται διαθέσιμο στην αγορά.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού

Κεφάλαιο 3 – Tίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ποσοστιαίες αναλογίες και συντελεστές ανοχής ινών

Εποπτεία της αγοράς

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 16

Στοιχεία που δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των ποσοστιαίων αναλογιών ινών

διαγράφεται

Για τον προσδιορισμό των ποσοστιαίων αναλογιών που καθορίζονται στα άρθρα 7, 8 και 9 που πρέπει να αναγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 11, τα στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα VII δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διάταξη έχει συμπεριληφθεί στο άρθρο 17 για μεγαλύτερη συνέπεια.

Τροπολογία  42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς πραγματοποιούν ελέγχους σχετικά με τη συμμόρφωση της σύνθεσης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων προς τις παρεχόμενες πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των εν λόγω προϊόντων σύμφωνα με την οδηγία 2001/95/EK.

1. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς πραγματοποιούν ελέγχους σχετικά με τη συμμόρφωση της σύνθεσης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων προς τις παρεχόμενες πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των εν λόγω προϊόντων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία  43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις μεθόδους δειγματοληψίας και ποσοτικής ανάλυσης ορισμένων διμερών και τριμερών μειγμάτων ινών που καθορίζονται στο παράρτημα VIII.

2. Για λόγους προσδιορισμού της σύνθεσης των ινών των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, οι έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις μεθόδους ή τις εναρμονισμένες προδιαγραφές που καθορίζονται στο παράρτημα VIII.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να απλουστευθεί ο παρών κανονισμός και να προσαρμοσθούν οι μέθοδοι δειγματοληψίας και ποσοτικής ανάλυσης ορισμένων διμερών και τριμερών μειγμάτων ινών στην τεχνολογική πρόοδο, n Επιτροπή πρέπει να δώσει εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) να μετατρέψει τις μεθόδους που παρατίθενται στο παράρτημα VIII σε εναρμονισμένες προδιαγραφές.

Τροπολογία  44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17, παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Κατά τον προσδιορισμό της σύνθεσης της ίνας που παρατίθεται στα άρθρα 7, 8 και 9, δεν λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα VII.

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή προκύπτει από το άρθρο 16 και τοποθετείται εδώ για λόγους μεγαλύτερης συνέπειας του κειμένου.

Τροπολογία  45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Κάθε εργαστήριο που είναι αρμόδιο για τη δοκιμή κλωστοϋφαντουργικών μειγμάτων, για τα οποία δεν υπάρχει ομοιόμορφη μέθοδος ανάλυσης σε κοινοτικό επίπεδο, προσδιορίζει τη σύνθεση παρόμοιων μειγμάτων με τη χρησιμοποίηση οποιασδήποτε έγκυρης μεθόδου που έχει στη διάθεσή του, αναφέροντας στην έκθεση ανάλυσης το προκύπτον αποτέλεσμα και, εφόσον αυτός είναι γνωστός, το βαθμό ακρίβειας της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε.

3. Κάθε εργαστήριο διαπιστευμένο και εγκεκριμένο από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για τη δοκιμή κλωστοϋφαντουργικών μειγμάτων, για τα οποία δεν υπάρχει ομοιόμορφη μέθοδος ανάλυσης σε επίπεδο Ένωσης, προσδιορίζει τη σύνθεση των ινών παρόμοιων μειγμάτων, αναφέροντας στην έκθεση ανάλυσης το προκύπτον αποτέλεσμα, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε και το βαθμό ακρίβειας της μεθόδου αυτής.

Αιτιολόγηση

Ο όρος "αρμόδιο" που αναφέρεται δεν δίνει κανένα εχέγγυο αξιοπιστίας για τα εν λόγω εργαστήρια ελέγχου και τα παραγόμενα αποτελέσματά τους. Τα διαπιστευμένα και εγκεκριμένα εργαστήρια από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πληρούν έστω και τα ελάχιστα κριτήρια ικανότητας και αξιοπιστίας.

Τροπολογία  46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) στο 2% του συνολικού βάρους του κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος, υπό τον όρο ότι η ποσότητα δικαιολογείται για τεχνικούς λόγους και δεν αποτελεί συστηματική προσθήκη·

α) στο 2% του συνολικού βάρους του κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος, υπό τον όρο ότι η ποσότητα αυτή δικαιολογείται ως τεχνικώς αναπόφευκτη στο πλαίσιο των ορθών κατασκευαστικών πρακτικών και δεν αποτελεί συστηματική προσθήκη·

Τροπολογία  47

Πρόταση κανονισμού

Κεφάλαιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Κεφάλαιο 3α

 

Ένδειξη καταγωγής για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

Τροπολογία  48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 18α

 

Ένδειξη καταγωγής για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες

 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου, οι όροι “καταγωγή» ή «προϊόν καταγόμενο» αναφέρονται σε μη προτιμησιακή καταγωγή σύμφωνα με τα Άρθρα 22 έως 26 του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) Αριθ. 2913/92 της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα1.

 

2. Η εισαγωγή ή θέση σε εμπορία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες, εκτός εκείνων που κατάγονται από την Τουρκία και τα Συμβαλλόμενα Μέρη της συμφωνίας του ΕΟΧ, υπόκεινται στην επισήμανση καταγωγής υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν Άρθρο.

 

3. Η χώρα καταγωγής των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων αναφέρεται στην επισήμανση των προϊόντων αυτών. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα προϊόντα είναι συσκευασμένα, η ένδειξη τοποθετείται χωριστά στην συσκευασία. Η ένδειξη της χώρας καταγωγής μπορεί να μην αντικατασταθεί από αντίστοιχη ένδειξη στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα.

 

4. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τα Άρθρα 19α, 19β και 19γ, για τον καθορισμό των περιπτώσεων κατά τις οποίες γίνεται αποδεκτή η ένδειξη της καταγωγής στην συσκευασία αντί της επισήμανσης των ίδιων των προϊόντων. Αυτό συγκεκριμένα μπορεί να συμβαίνει στην περίπτωση που τα προϊόντα φθάνουν κανονικά στον τελικό καταναλωτή ή χρήστη στη συνήθη συσκευασία τους.

 

5. Οι λέξεις “κατασκευάσθηκε σε” μαζί με την ονομασία της χώρας καταγωγής υποδεικνύουν την καταγωγή των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Η επισήμανση μπορεί να παρέχεται σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι εύκολα κατανοητή από τον τελικό καταναλωτή στο κράτος μέλος όπου διατίθενται τα προϊόντα.

 

6. Η επισήμανση της καταγωγής παρατίθεται με ευανάγνωστους και ανεξίτηλους χαρακτήρες, είναι ορατή υπό τις συνήθεις συνθήκες χειρισμού, ξεχωρίζει από άλλες πληροφορίες, και παρουσιάζεται κατά τρόπο που δεν είναι παραπλανητικός ή που να δημιουργεί ενδεχομένως εσφαλμένη εντύπωση όσον αφορά την καταγωγή του προϊόντος.

 

7. Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα φέρουν την απαραίτητη επισήμανση κατά την στιγμή της εισαγωγής. Η επισήμανση αυτή δεν μπορεί να αφαιρεθεί ή να αλλοιωθεί έως ότου πωληθούν τα προϊόντα στον τελικό καταναλωτή ή χρήστη.

 

_______

1 ΕΕ L 302, 19.10.1992, σελ. 1.

Τροπολογία  49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 18β

 

Ένδειξη καταγωγής για άλλα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

 

1. Όταν η καταγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων άλλων από εκείνα στα οποία αναφέρεται το Άρθρο 18α παρατίθεται στην επισήμανση, η ένδειξη αυτή υπόκειται στις προϋποθέσεις του παρόντος Άρθρου.

 

2. Το προϊόν θεωρείται ότι κατάγεται από τη χώρα στην οποία υποβλήθηκε σε τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα στάδια κατασκευής:

 

- vηματoπoίηση·

 

- ύφανση·

 

- φινίρισμα·

 

- ράψιμο.

 

3. Το κλωστοϋφαντουργικό προϊόν μπορεί να μην περιγράφεται στην επισήμανση ως προερχόμενο αποκλειστικά από μια χώρα εκτός εάν υποβλήθηκε στην χώρα αυτή σε όλα τα στάδια κατασκευής που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

 

4. Οι λέξεις «κατασκευάσθηκε σε» μαζί με την ονομασία της χώρας καταγωγής υποδεικνύουν την καταγωγή του προϊόντος. Η επισήμανση μπορεί να παρέχεται σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι εύκολα κατανοητή από τον τελικό καταναλωτή στο κράτος μέλος όπου διατίθεται το προϊόν.

 

5. Η επισήμανση της καταγωγής παρατίθεται με ευανάγνωστους και ανεξίτηλους χαρακτήρες, είναι ορατή υπό τις συνήθεις συνθήκες χειρισμού, ξεχωρίζει από άλλες πληροφορίες, και παρουσιάζεται κατά τρόπο που δεν είναι παραπλανητικός ή που να δημιουργεί ενδεχομένως εσφαλμένη εντύπωση όσον αφορά την καταγωγή του προϊόντος.

Τροπολογία  50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 18γ

 

Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις

 

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τα Άρθρα 19α, 19β και 19γ, για:

 

- τον καθορισμό του λεπτομερούς τύπου και των λεπτομερειών της επισήμανσης καταγωγής·

 

- την καθιέρωση καταλόγου όρων σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης ο οποίος καταδεικνύει με σαφήνεια ότι τα προϊόντα προέρχονται από την χώρα που εμφαίνεται στην επισήμανση·

 

- τον καθορισμό των περιπτώσεων κατά τις οποίες οι συνήθους χρήσης συντομογραφίες υποδεικνύουν σαφώς την χώρα καταγωγής και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού·

 

- τον ορισμό των περιπτώσεων κατά τις οποίες τα προϊόντα δεν είναι δυνατόν ή δεν χρειάζεται να φέρουν επισήμανση για τεχνικούς ή οικονομικούς λόγους·

 

- τον ορισμό άλλων κανόνων που ενδεχομένως απαιτηθούν όταν διαπιστωθεί ότι τα προϊόντα δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 18δ

 

Κοινές διατάξεις

 

1. Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που αναφέρονται στο Άρθρο 18α θεωρούνται ότι δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, εάν:

 

- δεν φέρουν επισήμανση καταγωγής·

 

- η επισήμανση καταγωγής δεν αντιστοιχεί στην καταγωγή των προϊόντων·

 

- η επισήμανση καταγωγής έχει αλλάξει ή έχει αφαιρεθεί, ή έχει άλλως νοθευτεί, εκτός από τις περιπτώσεις που έχει απαιτηθεί διόρθωση σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος Άρθρου·

 

2. Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα άλλα από εκείνα που αναφέρονται στο Άρθρο 18α θεωρούνται ότι δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, εάν:

 

- η επισήμανση καταγωγής δεν αντιστοιχεί στην καταγωγή των προϊόντων·

 

- η επισήμανση καταγωγής έχει αλλάξει ή έχει αφαιρεθεί, ή έχει άλλως νοθευτεί, εκτός από τις περιπτώσεις που έχει απαιτηθεί διόρθωση σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος Άρθρου·

 

3. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τα Άρθρα 19α, 19β και 19γ, αναφορικά με δηλώσεις και δικαιολογητικά έγγραφα, που μπορούν να ληφθούν υπόψη για να καταδειχθεί η συμμόρφωση προς τις διατάξεις του κανονισμού.

 

4. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο εντός 9 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, και την ενημερώνουν αμελλητί σε περίπτωση τυχόν μεταγενέστερης τροποποίησης που τις επηρεάζει.

 

5. Όταν τα προϊόντα δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη εγκρίνουν περαιτέρω τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να απαιτηθεί από τον ιδιοκτήτη των προϊόντων ή οιοδήποτε άλλο πρόσωπο υπεύθυνο γι’ αυτά, η επισήμανση των εν λόγω προϊόντων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ιδίοις εξόδοις.

 

6. Όταν κριθεί αναγκαίο για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα που έλαβαν κατά τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τον παρόντα κανονισμό, και με αρχές και άλλα πρόσωπα ή οργανώσεις στις οποίες τα κράτη μέλη έχουν αναθέσει καθήκοντα σύμφωνα με το Άρθρο 11 της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά¹.

 

______

1 ΕΕ L 149, 11.6.2005, σ. 22.

Τροπολογία  52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) στο 5%, στην περίπτωση προϊόντων που έχουν υποβληθεί σε διαδικασία λαναρίσματος.

β) υπό τους ιδίους όρους στο 5% του συνολικού βάρους, στην περίπτωση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που έχουν υποβληθεί σε διαδικασία λαναρίσματος.

Τροπολογία  53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τροποποίηση των παραρτημάτων

Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις

1. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τυχόν τροποποιήσεις στα παραρτήματα Ι, ΙΙ, IV, V, VI, VII, VIII και ΙΧ που είναι απαραίτητες για την προσαρμογή των εν λόγω παραρτημάτων στην τεχνική πρόοδο.

Οι τροποποιήσεις στα παραρτήματα Ι, ΙΙ, IV, V, VI, VII, VIII και ΙΧ που είναι απαραίτητες για την προσαρμογή των εν λόγω παραρτημάτων στην τεχνική πρόοδο εγκρίνονται από την Επιτροπή με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 19α, υπό την επιφύλαξη των όρων που προβλέπονται στα άρθρα 19β και 19γ.

2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα οποία αποσκοπούν σε τροποποίηση και συμπλήρωση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 20 παράγραφος 2.

 

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τις διατάξεις της Συνθήκης στης Λισσαβώνας για τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (Άρθρο 290).

Τροπολογία  54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 19α

 

Άσκηση της εξουσιοδότησης

 

1. Η εξουσία έγκρισης των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 19 αποδίδεται στην Επιτροπή για περίοδο [πέντε] ετών μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή υποβάλει έκθεση σε σχέση με τις κατ' εξουσιοδότηση εξουσίες το αργότερο έξι μήνες προ της εκπνοής περιόδου [πέντε] ετών. Η έκθεση αυτή πρέπει να συνοδεύεται, εάν είναι αναγκαίο, από νομοθετική πρόταση για παράταση της διάρκειας της εξουσιοδότησης.

 

2. Μόλις εγκρίνει μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τις διατάξεις της Συνθήκης στης Λισσαβώνας για τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (Άρθρο 290).

Τροπολογία  55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 19β

 

Ανάκληση της εξουσιοδότησης

 

Η εκχώρηση εξουσίας που αναφέρεται στο άρθρο 19 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τις διατάξεις της Συνθήκης στης Λισσαβώνας για τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (Άρθρο 290).

Τροπολογία  56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 19γ

 

Ενστάσεις σε σχέση με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις

 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση σε σχέση με κατ' εξουσιοδότηση πράξη εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της κοινοποίησης.

 

Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες.

 

2. Στην περίπτωση που κατά την εκπνοή της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο υποβάλουν ένσταση σε σχέση με κατ' εξουσιοδότηση πράξη, ή αμφότερα τα θεσμικά όργανα ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν έχουν τέτοια πρόθεση, η πράξη δημοσιεύεται στην επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία που αναφέρεται εκεί.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τις διατάξεις της Συνθήκης στης Λισσαβώνας για τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (Άρθρο 290).

Τροπολογία  57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 20

Επιτροπή

διαγράφεται

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για τις ονομασίες και την επισήμανση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

 

2. Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

 

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τις διατάξεις της Συνθήκης στης Λισσαβώνας για τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (Άρθρο 290).

Τροπολογία  58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 20α

 

Επανεξέταση

 

1. Έως ...*, η Επιτροπή υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εισαγωγή πιθανών νέων απαιτήσεων για την επισήμανση σε επίπεδο Ένωσης προκειμένου να παρασχεθεί στους καταναλωτές ακριβής, εύστοχη , κατανοητή και συγκρίσιμη ενημέρωση για τα χαρακτηριστικά των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Η έκθεση θα βασίζεται σε μια εκτεταμένη διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους, σε έρευνες καταναλωτών καθώς και σε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση κόστους/οφέλους και θα συνοδεύεται, όπου κρίνεται σκόπιμο, από νομοθετικές προτάσεις. Η έκθεση εξετάζει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα θέματα:

 

- ένα εναρμονισμένο σύστημα επισήμανσης φροντίδας των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων,

 

- ένα ενιαίο για όλη την ΕΕ σύστημα επισήμανσης σχετικά με το μέγεθος για τα ενδύματα και τα υποδήματα,

 

- ένδειξη των οποιωνδήποτε πιθανών αλλεργιογόνων ή επικινδύνων ουσιών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ή τη μεταποίηση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων,

 

- οικολογική επισήμανση σε σχέση με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και την αειφόρο παραγωγή των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων,

 

- κοινωνική επισήμανση προκειμένου να ενημερώνονται οι καταναλωτές για τις κοινωνικές συνθήκες υπό τις οποίες παρήχθη ένα κλωστοϋφαντουργικό προϊόν,

 

- προειδοποιητικά σήματα σε σχέση με τις αντιπυρικές επιδόσεις των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ιδιαίτερα των λίαν εύφλεκτων ενδυμάτων,

 

- ηλεκτρονική επισήμανση, συμπεριλαμβανομένου του Εντοπισμού Μέσω Ραδιοσυχνοτήτων (RFID),

 

- τη συμπερίληψη ενός αριθμού ταυτοποίησης στην επισήμανση που θα χρησιμοποιείται προκειμένου να λαμβάνονται κατόπιν αιτήσεως πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν, μέσω ιντερνέτ π.χ.,

 

- τη χρήση συμβόλων ανεξαρτήτως γλώσσας για τον εντοπισμό των ινών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος επιτρέποντας στον καταναλωτή να κατανοεί εύκολα τη σύνθεσή του και ιδιαίτερα τη χρήση φυσικών ή συνθετικών ινών.

 

2. Έως ...*, η Επιτροπή πρέπει να εκπονήσει μια μελέτη προκειμένου να αξιολογηθεί εάν οι ουσίες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ή τη μεταποίηση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Η μελέτη αυτή θα αξιολογεί ιδιαίτερα εάν υφίσταται τυχαία σύνδεση μεταξύ αλλεργικών αντιδράσεων και συνθετικών ινών, βαφών, βιοκτόνων, συντηρητικών ή νανομορίων που χρησιμοποιούνται στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Η μελέτη βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία και λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς. Βάσει της έκθεσης αυτής, η Επιτροπή θα υποβάλει, όπου τούτο αιτιολογείται, νομοθετικές προτάσεις με σκοπό την απαγόρευση ή τον περιορισμό της χρήσης των δυνάμει επικίνδυνων ουσιών που χρησιμοποιούνται στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ.

 

___________

*Δύο έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού.

Τροπολογία  59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έως τις [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ = 5 έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] το αργότερο, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, εστιάζοντας στις αιτήσεις και την έγκριση ονομασιών νέων ινών.

Έως 3 έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] το αργότερο, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, εστιάζοντας στις αιτήσεις και την έγκριση ονομασιών νέων ινών και υποβάλει, όπου τούτο αιτιολογείται, νομοθετική πρόταση.

Τροπολογία  60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 21α

 

Μεταβατική διάταξη

 

Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/121/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 2009) περί των ονομασιών των υφανσίμων (αναδιατύπωση)¹ και που τέθηκαν στην αγορά πριν [6 μήνες μετά την έναρξη της ισχύος] μπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά έως …*

 

___________

1 ΕΕ L 19, 23.1.2009, σελ. 29.

*Δύο έτη και έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι οδηγίες 73/44/EK, 96/73/EK και 96/74/EK [ή αναδιατύπωση] καταργούνται, με ισχύ από την ημερομηνία της έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Οι οδηγίες 73/44/EΟK, 96/73/EK και 2008/121/EK καταργούνται, με ισχύ από την ημερομηνία της έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 96/74/ΕΚ έχει καταργηθεί και αντικατασταθεί με την οδηγία 2008/121/ΕΚ.

Τροπολογία  62

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – εδάφιο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

- Αποτελέσματα των δοκιμών που πραγματοποιούνται για την αξιολόγηση πιθανών αλλεργιογόνων αντιδράσεων ή άλλων δυσμενών επιπτώσεων της νέας ίνας στην ανθρώπινη υγεία, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ·

Αιτιολόγηση

Ο τεχνικός φάκελος που υποβάλει ο κατασκευαστής όταν αιτείται την προσθήκη μιας νέας ονομασίας ίνας στον εναρμονισμένο κατάλογο θα έπρεπε να περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις της νέας ίνας στην υγεία.

Τροπολογία  63

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – σημείο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

24. Παιχνίδια

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η ένδειξη για τη σύνθεση της ίνας θα εφαρμόζεται μόνο στα παιχνίδια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και συγκεκριμένα στα παιχνίδια με ποσοστό βάρους των υφαντικών ινών ανερχόμενο στο 80% τουλάχιστο του συνολικού βάρους. Η Επιτροπή θα έπρεπε να εξετάσει κατά πόσον η οδηγία 2009/48/ΕΚ παρέχει επαρκή ενημέρωση στους καταναλωτές για τα παιχνίδια που είναι κατασκευασμένα με υφαντικές ίνες.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.         Η πρόταση της Επιτροπής

H Επιτροπή ενέκρινε στις 30 Ιανουαρίου 2009 πρόταση νέου κανονισμού για τις ονομασίες και τη συναφή επισήμανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Η πρόταση συνενώνει το σύνολο της υφιστάμενης νομοθεσίας (τρείς βασικές Οδηγίες) r σε σχέση με τις ονομασίες των κλωστοϋφαντουργικών και την επισήμανση σε έναν ενιαίο κανονισμό προκειμένου να αποφεύγεται το διοικητικό βάρος που φέρουν τα κράτη μέλη όταν μεταφέρουν στην εθνική τους νομοθεσία τις τεχνικές προσαρμογές που απαιτούνται όταν μια νέα ονομασία ίνας προστίθεται στον κατάλογο των εναρμονισμένων ονομασιών.

Η πρόταση θεσπίζει επίσης μια αναθεωρημένη διαδικασία για τους κατασκευαστές που απαιτεί την προσθήκη μιας νέας ονομασίας ίνας στον εναρμονισμένο κατάλογο προκειμένου να μικρύνει ο χρόνος μεταξύ της υποβολής μιας αίτησης για νέα ονομασία ίνας και της έγκρισης της αίτησης αυτής.

Τα πλεονεκτήματα για τη βιομηχανία προκύπτουν από τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη διάθεση μιας νέας ίνας στην αγορά. Τούτο σημαίνει εξοικονομήσεις σε διοικητικό κόστος και συντομότερη υλοποίηση εσόδων από την πώληση της ίνας ενώ και οι καταναλωτές είναι δυνατόν να επωφεληθούν από νέες ίνες που διοχετεύονται στην αγορά νωρίτερα.

Η προτεινόμενη αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για τις ονομασίες και την επισήμανση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων είναι ουσιαστικά με τεχνική άσκηση χωρίς σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις. Δεν επεκτείνει τη νομοθεσία της ΕΕ σε άλλες απαιτήσεις επισήμανσης πέραν της σύνθεσης της ίνας και της εναρμόνισης των ονομασιών των υφαντικών ινών που καλύπτονται από τις υφιστάμενες οδηγίες.

II.       Γενικές παρατηρήσεις του εισηγητή

Η κλωστοϋφαντουργία της ΕΕ βρίσκεται σε φάση μιας μακράς διαδικασίας αναδιάρθρωσης, εκσυγχρονισμού και τεχνολογικής προόδου προκειμένου να ανταποκριθεί στις σημαντικές οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος κατά τα τελευταία έτη. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες έχουν βελτιώσει τη θέση τους σε παγκόσμιο επίπεδο επικεντρωνόμενες σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα όπως η ποιότητα, ο σχεδιασμός, η καινοτομία και τα προϊόντα με υψηλότερη προστιθέμενη αξία. Η βιομηχανία της ΕΕ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με την ανάπτυξη νέων προϊόντων, τεχνικών και συνθετικών υφασμάτων για νέες εφαρμογές όπως τα γεω-κλωστοϋφαντουργικά , τα προϊόντα υγιεινής , για την αυτοκινητοβιομηχανία ή για τον ιατρικό τομέα. Ο αριθμός των αιτήσεων για νέες ονομασίες ινών που πρέπει να προστεθούν στη νομοθεσία της ΕΕ αυξήθηκε κατά τα τελευταία έτη και η τάση αυτή αναμένεται να ενισχυθεί δεδομένου ότι η ευρωπαϊκή κλωστοϋφαντουργία εξελίσσεται σε μια περισσότερο καινοτόμο βιομηχανία[1].

Ο Εισηγητής θεωρεί ευπρόσδεκτη την πρόταση της Επιτροπής δεδομένου ότι απλουστεύει το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και την αποδοχή νέων ινών και έχει τη δυνατότητα να ενθαρρύνει την καινοτομία στον τομέα των κλωστοϋφαντουργικών και του ενδύματος επιτρέποντας ταυτόχρονα στους χρήστες και τους καταναλωτές να επωφεληθούν συντομότερα από καινοτόμα προϊόντα.

Ο Εισηγητής θα επιθυμούσε ωστόσο μια ευρύτερη και περισσότερο φιλόδοξη αναθεώρηση. Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμένους στόχους της πρότασης, ο Εισηγητής θεωρεί ότι το κύριο πολιτικό θέμα συνίσταται στο εάν η νομοθεσία της ΕΕ θα έπρεπε να επεκταθεί προκειμένου να περιλαμβάνει άλλες απαιτήσεις επισήμανσης πέραν της σύνθεσης της ίνας και την εναρμόνιση των ονομασιών των υφαντικών ινών προκειμένου να επωφελείται περισσότερο ο καταναλωτής.

Τα συμπεράσματα της μελέτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επισήμανση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής IMCO και η ανταλλαγή απόψεων με την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία κατά τη διάρκεια της επίσκεψης μιας αντιπροσωπείας της Επιτροπής IMCO στο Μιλάνο το Νοέμβριο του 2009, αποκαλύπτουν ότι αν και οι ενδιαφερόμενοι έχουν διαφορετικές απόψεις σε πολλά σημεία, υφίσταται ανάγκη δράσης σε ορισμένους τομείς σε σχέση με την επισήμανση των κλωστοϋφαντουργικών .

III.      Γενική Θέση του Εισηγητή

Προκειμένου να εξαλειφθούν τα πιθανά εμπόδια για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς που προκαλούν οι αποκλίνουσες διατάξεις ή πρακτικές των κρατών μελών και προκειμένου να συμβαδίσουμε με την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και των μελλοντικών προκλήσεων στην αγορά κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων είναι αναγκαίο να εξετασθεί η εναρμόνιση και η τυποποίηση άλλων πτυχών της επισήμανσης των κλωστοϋφαντουργικών εις τρόπον ώστε να διευκολυνθεί η ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων αυτών στην εσωτερική αγορά και να επιτευχθεί μια ενιαία και υψηλού επιπέδου προστασία του καταναλωτή σε όλη την ΕΕ.

Ο Εισηγητής αναγνωρίζει ότι επεκτείνοντας στο στάδιο αυτό το πεδίο των απαιτήσεων υποχρεωτικής επισήμανσης θα οδηγούσε σε χρονοβόρες συζητήσεις και θα μπορούσε επομένως να θέσει σε κίνδυνο την άσκηση της απλούστευσης. Ο εισηγητής προτείνει ως εκ τούτου η συζήτηση επί άλλων πτυχών της επισήμανσης των κλωστοϋφαντουργικών να πραγματοποιηθεί ξεχωριστά από τον παρόντα κανονισμό.

Για τον σκοπό αυτό, ο Εισηγητής καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εντός διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις πιθανές νέες απαιτήσεις για την επισήμανση που πρόκειται να καθιερωθούν σε επίπεδο Ένωσης προκειμένου να εναρμονισθεί , να τυποποιηθεί και να απλουστευθεί η επισήμανση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων εις τρόπον ώστε να παρασχεθεί στους καταναλωτές ακριβής, εύστοχη , κατανοητή και συγκρίσιμη ενημέρωση για τη σύνθεση, τις ιδιότητες, τη φροντίδα, την προέλευση και το μέγεθος των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Αναθεώρηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου σε σχέση με την επισήμανση των κλωστοϋφαντουργικών

Η έκθεση αυτή θα εξετάσει ιδιαίτερα τις απόψεις του καταναλωτή σε σχέση με τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στη σήμανση ενός κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος και διερευνά μέσα διάφορα της επισήμανσης που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών που δεν θεωρούνται ουσιώδους σημασίας από τους καταναλωτές. Ο Εισηγητής θεωρεί ότι πρέπει να επιτευχθεί μια σωστή ισορροπία μεταξύ ενός υψηλού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή και απλούστευσης του ρυθμιστικού πλαισίου για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Στο πλαίσιο αυτό, θα έπρεπε να εξασφαλισθεί ότι η επέκταση της υποχρεωτικής επισήμανσης δεν θα επιβάλει δυσανάλογο βάρος στις επιχειρήσεις χωρίς πραγματική προστιθέμενη αξία για τους καταναλωτές στους οποίους μπορεί ακόμη και να προκληθεί σύγχυση από υπερβολικές πληροφορίες στο σήμα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Για το σκοπό αυτό, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά μέσα σε σχέση με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις επισήμανσης προκειμένου οι καταναλωτές να προβαίνουν στις επιλογές τους ενήμεροι.

Η προαναφερθείσα έκθεση που πρόκειται να εκπονηθεί από την Επιτροπή θα καλύπτει ιδιαίτερα τα ακόλουθα θέματα:

- ένα εναρμονισμένο σύστημα επισήμανσης σε σχέση με τη φροντίδα που θα παρέχει στους καταναλωτές και τις εταιρίες φροντίδας των κλωστοϋφαντουργικών πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη μεταχείριση και τη φροντίδα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων,

- ένα ενιαίο για όλη την ΕΕ σύστημα επισήμανσης σχετικά με το μέγεθος για τα ενδύματα και τα υποδήματα·

- εναρμονισμένους κανόνες σχετικά με την ένδειξη προέλευσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες και ακριβή κριτήρια για τη χρήση του σήματος προέλευσης «Made in» για τα προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ένωση,

- ένδειξη των οποιωνδήποτε πιθανών αλλεργιογόνων ή επικινδύνων ουσιών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ή τη μεταποίηση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ·

- οικολογική επισήμανση σε σχέση με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, όπως οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, η κατανάλωση ενέργειας και πόρων και η δημιουργία αποβλήτων, προκειμένου να ενθαρρύνεται η βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων προκειμένου να επιτρέπεται στους καταναλωτές να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τα προϊόντα που αγοράζουν με βάση ηθικές θεωρήσεις όπως η υγεία, η ασφάλεια , τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ευζωία, οι συνθήκες εργασίας και ο μισθός των εργαζομένων που παράγουν τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

- κοινωνική επισήμανση προκειμένου να επιτρέπεται στους καταναλωτές να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τα προϊόντα που αγοράζουν με βάση ηθικές θεωρήσεις όπως η υγεία, η ασφάλεια , τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ευζωία, οι συνθήκες εργασίας και ο μισθός των εργαζομένων που παράγουν τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα,

- προειδοποιητικά σήματα προκειμένου να ενημερώνονται οι καταναλωτές για τις αντιπυρικές επιδόσεις των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ιδιαίτερα των λίαν εύφλεκτων ενδυμάτων

- η χρήση του Εντοπισμού Μέσω Ραδιοσυχνοτήτων (RFID) και άλλων μέσων ηλεκτρονικής επισήμανσης προκειμένου να παρέχονται συμπληρωματικές πληροφορίες για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τον ιδιωτικό βίο του καταναλωτή και χωρίς να επηρεάζεται η τελική τιμή του προϊόντος·

- συμπερίληψη ενός αριθμού ταυτοποίησης στην επισήμανση που θα χρησιμοποιείται από τον καταναλωτή ή τον λιανοπωλητή προκειμένου να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες για ένα κλωστοϋφαντουργικό προϊόν μέσω ιντερνέτ , ιδίως σε σχέση με τις ιδιότητές του, τη σύνθεση, την προέλευση ή τις παραλλαγές,

- η χρήση συμβόλων ανεξαρτήτως γλώσσας για τον εντοπισμό των ινών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος επιτρέποντας στον καταναλωτή να κατανοεί εύκολα τη σύνθεσή του και ιδιαίτερα τη χρήση φυσικών ή συνθετικών ινών.

Η έκθεση θα βασίζεται σε μια εκτεταμένη διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους και σε μια σε βάθος αξιολόγηση των επιπτώσεων και θα συνοδεύεται, όπου τούτο αιτιολογείται, από νομοθετικές προτάσεις. Ο Εισηγητής θεωρεί ότι η ομάδα εργασίας για τις ονομασίες και την επισήμανση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων θα έπρεπε να αποτελεί το κατάλληλο βήμα ως σημείο εκκίνησης για τη συζήτηση, τονίζει όμως ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να εξασφαλίσει μια συστηματικότερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των εκπροσώπων των καταναλωτών, των κοινωνικών εταίρων και των θεσμικών ενδιαφερόμενων προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η σύνθεση της ομάδας εργασίας θα αντικατοπτρίζει τις θέσεις όλων των ενδιαφερομένων μερών.

Επιπτώσεις στην υγεία

Επιπλέον, ο Εισηγητής θεωρεί ότι υφίσταται έλλειψη επαρκών στοιχείων για τις πιθανές συνέπειες των επικινδύνων ουσιών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή και τη μεταποίηση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην ανθρώπινη υγεία. Η Επιτροπή θα εκπονήσει ως εκ τούτου μια μελέτη προκειμένου να αξιολογηθεί εάν οι ουσίες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ή τη μεταποίηση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Η μελέτη αυτή θα αξιολογεί ιδιαίτερα εάν υφίσταται τυχαία σύνδεση μεταξύ αλλεργικών αντιδράσεων και συνθετικών ινών, βαφών, βιοκτόνων, συντηρητικών ή νανομορίων που χρησιμοποιούνται στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

Επισήμανση υλικών ζωικής προέλευσης

Μια άλλη ουσιαστική τροπολογία που προτείνει ο Εισηγητής είναι η ένδειξη στην επισήμανση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της πηγής του υλικού μη υφαντικών τμημάτων ζωικής προέλευσης. Είναι ουσιώδους σημασίας για τον καταναλωτή προκειμένου να προβαίνει στις επιλογές του ενήμερος , να γνωρίζει εάν το κλωστοϋφαντουργικό προϊόν περιλαμβάνει υλικά που προέρχονται από δέρμα, γούνα ή άλλα υλικά ζωικής προέλευσης.

Εναρμονισμένες προδιαγραφές για τις μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης μειγμάτων υφάνσιμων ινών (Παράρτημα VIII)

Προκειμένου να απλουστευθεί ο παρών κανονισμός και να προσαρμοσθούν οι ομοιόμορφες μέθοδοι για τη δειγματοληψία και την ανάλυση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην τεχνική πρόοδο, ο εισηγητής θεωρεί ότι οι μέθοδοι αυτοί που χρησιμοποιούνται προκειμένου να ελεγχθεί εάν η σύνθεση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων συμμορφούται με τις πληροφορίες που παρέχονται στην επισήμανση, θα έπρεπε να μετατραπούν σε ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα έπρεπε να δώσει εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN)

Τεχνικές τροπολογίες

Ορισμένες τροπολογίες εισήχθησαν σε διάφορα άρθρα του προτεινόμενου κανονισμού προκειμένου να διευκρινισθούν ορισμένες τεχνικές πτυχές και να εξασφαλισθεί μεγαλύτερη συνέπεια του κειμένου. Ο Εισηγητής κατέθεσε επίσης ορισμένες τροπολογίες με τον ευρύτερο στόχο να εξασφαλισθεί η συνέπεια με το νέο νομοθετικό πλαίσιο και τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισσαβόνας σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (Άρθρο 290).

IV.      Συμπέρασμα

Ο Εισηγητής υποβάλλει τις προτάσεις αυτές στην κοινοβουλευτική επιτροπή και αναμένει περαιτέρω προτάσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Tίτλος

Ονομασίες και συναφής επισήμανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

30.1.2009

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

19.10.2009

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

19.10.2009

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

ημερομηνία έκδοσης της απόφασης,

ITRE

2.9.2009

 

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Toine Manders

14.9.2009

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

2.9.2009

29.9.2009

6.10.2009

4.11.2009

 

27.1.2010

16.3.2010

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

8.4.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

1

6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Tiziano Motti, Gianni Pittella, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Laurence J.A.J. Stassen, Catherine Stihler, Eva-Britt Svensson, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Emilie Turunen, Barbara Weiler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Regina Bastos, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Rareş-Lucian Niculescu, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Συλβάνα Ράπτη, Kerstin Westphal