MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekstiilien nimityksistä ja niitä vastaavista tekstiilituotteiden merkinnöistä

30.4.2010 - (KOM(2009)0031 – C6‑0048/2009 – 2009/0006(COD)) - ***I

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
Esittelijä: Toine Manders


Menettely : 2009/0006(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0122/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0122/2010
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekstiilien nimityksistä ja niitä vastaavista tekstiilituotteiden merkinnöistä

(KOM(2009)0031 – C6‑0048/2009 – 2009/0006(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2009)0031),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0048/2009),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan ja 114 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön (A7‑0122/2010),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Kolmen tekstiilikuidun sekoitteisiin sovellettavia kvantitatiivisia analyysimenetelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 26 päivänä helmikuuta 1973 annettua neuvoston direktiiviä 73/44/ETY, kahden tekstiilikuidun sekoitteisiin sovellettavista tietyistä kvantitatiivisista analyysimenetelmistä 16 päivänä joulukuuta 1996 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 96/73/EY sekä tekstiilien nimityksistä 16 päivänä joulukuuta 1996 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 96/74/EY (uudelleenlaatiminen)1 on muutettu useita kertoja. Koska niihin on tarpeen tehdä uusia muutoksia, ne olisi selkeyden vuoksi korvattava yhdellä oikeudellisella välineellä.

(1) Kolmen tekstiilikuidun sekoitteisiin sovellettavia kvantitatiivisia analyysimenetelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 26 päivänä helmikuuta 1973 annettua neuvoston direktiiviä 73/44/ETY, kahden tekstiilikuidun sekoitteisiin sovellettavista tietyistä kvantitatiivisista analyysimenetelmistä 16 päivänä joulukuuta 1996 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 96/73/EY sekä tekstiilien nimityksistä 14 päivänä tammikuuta 2009 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2008/121/EY (uudelleenlaatiminen)1 on muutettu useita kertoja. Koska näihin säädöksiin on tarpeen tehdä uusia muutoksia, ne olisi selkeyden vuoksi korvattava yhdellä oikeudellisella välineellä.

1 EYVL L 32, 3.2.1997, s. 38.

1 EUVL L 19, 23.1.2009, s. 29.

Perustelu

Direktiivi 96/74/EY on kumottu ja korvattu direktiivillä 2008/121/EY.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Tekstiilien nimityksiä koskeva yhteisön lainsäädäntö ja niitä vastaava tekstiilituotteiden merkintä on sisällöltään hyvin teknistä, ja siihen liittyy yksityiskohtaisia säännöksiä, jotka on säännöllisesti mukautettava. Jotta voitaisiin välttää jäsenvaltioille lankeava velvollisuus siirtää tekniset muutokset kansalliseen lainsäädäntöön ja siten keventää jäsenvaltioiden viranomaisten hallinnollista taakkaa ja jotta voitaisiin nopeuttaa uusien kuitunimitysten hyväksymistä samanaikaisesti koko yhteisön alueella, asetus on selvästi asianmukaisin oikeudellinen väline lainsäädännön yksinkertaistamiseksi.

(2) Tekstiilien nimityksiä koskeva unionin lainsäädäntö ja niitä vastaava tekstiilituotteiden merkintä on sisällöltään hyvin teknistä, ja siihen liittyy yksityiskohtaisia säännöksiä, jotka on säännöllisesti mukautettava. Jotta voitaisiin välttää jäsenvaltioille lankeava velvollisuus siirtää tekniset muutokset kansalliseen lainsäädäntöön ja siten keventää jäsenvaltioiden viranomaisten hallinnollista taakkaa ja jotta voitaisiin nopeuttaa uusien tekstiilikuitunimitysten hyväksymistä samanaikaisesti koko unionin alueella, asetus on selvästi asianmukaisin oikeudellinen väline lainsäädännön yksinkertaistamiseksi.

 

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, vastaavat muutokset on tehtävä koko tekstiin.)

Perustelu

Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin: a) mukauttaminen Lissabonin sopimukseen ("yhteisö" korvattu "unionilla"); b) "tekstiili"-sanan lisääminen kuitunimityksen täsmentämiseksi.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Tulisi antaa säännös myös niistä tuotteista, joita ei ole valmistettu yksinomaan tekstiilimateriaaleista mutta joiden tekstiilisisältö on olennainen osa tuotekokonaisuudesta tai valmistaja, jalostaja tai myyjä viittaa siihen nimenomaisella maininnalla.

(5) Tulisi antaa säännös myös niistä tuotteista, joita ei ole valmistettu yksinomaan tekstiilimateriaaleista mutta joiden tekstiilisisältö on olennainen osa tuotekokonaisuudesta tai talouden toimijat viittaavat siihen nimenomaisella maininnalla.

Perustelu

Mukautus uuteen lainsäädäntökehykseen.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) "Muita kuituja", joita ei tarvitse mainita selosteissa, koskevaa sallittua poikkeamaa tulisi soveltaa sekä puhtaisiin tuotteisiin että sekoitteisiin.

(6) "Vieraita kuituja", joita ei tarvitse mainita selosteissa, koskevaa sallittua poikkeamaa tulisi soveltaa sekä puhtaisiin tuotteisiin että sekoitteisiin.

Perustelu

Sanamuodon mukautus asetuksen 18 artiklassa käytettyyn sanamuotoon.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Tekstiilituotteet, joissa edellytetään vain yhteisselostetta tai joita myydään metritavarana tai tiettyyn pituuteen leikattuna, olisi asetettava myyntiin niin, että kuluttaja voi itse vaivatta nähdä pakkauksessa tai pakassa olevat tiedot.

(9) Tekstiilituotteet, joissa edellytetään vain yhteisselostetta tai joita myydään metritavarana tai tiettyyn pituuteen leikattuna, olisi asetettava saataville markkinoilla niin, että kuluttaja voi itse vaivatta nähdä pakkauksessa tai pakassa olevat tiedot.

Perustelu

Mukautus uuteen lainsäädäntökehykseen.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden markkinavalvonnan jäsenvaltioissa tulisi olla yleisestä tuoteturvallisuudesta 3 päivänä joulukuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY säännösten alaista.

(11) Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden markkinavalvonta jäsenvaltioissa on tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista 9 päivänä heinäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/20081 ja yleisestä tuoteturvallisuudesta 3 päivänä joulukuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY säännösten alaista.

 

1 EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) On tarpeen säätää tekstiilituotteiden näytteenotto- ja analyysimenetelmistä käytettäviä menetelmiä mahdollisesti koskevien erimielisyyksien välttämiseksi. Menetelmien, joita jäsenvaltioissa käytetään virallisissa tarkastuksissa kahta tai kolmea tekstiilikuitua sisältävien sekoitteiden kuitukoostumuksen määrittämiseksi, tulisi olla yhtenäisiä sekä näytteiden esikäsittelyn että kvantitatiivisen analyysin osalta. Siksi tällä asetuksella tulisi säätää yhtenäisistä analyysimenetelmistä, jotka koskevat useimpia markkinoilla olevia kahden tai kolmen tekstiilikuitulajin sekoitteista koostuvia tekstiilituotteita.

(12) On tarpeen säätää tekstiilituotteiden näytteenotto- ja analyysimenetelmistä käytettäviä menetelmiä mahdollisesti koskevien erimielisyyksien välttämiseksi. Menetelmien, joita jäsenvaltioissa käytetään virallisissa tarkastuksissa kahta tai kolmea tekstiilikuitua sisältävien sekoitteiden kuitukoostumuksen määrittämiseksi, tulisi olla yhtenäisiä sekä näytteiden esikäsittelyn että kvantitatiivisen analyysin osalta. Siksi tällä asetuksella tulisi säätää yhtenäisistä analyysimenetelmistä, jotka koskevat useimpia markkinoilla olevia kahden tai kolmen tekstiilikuitulajin sekoitteista koostuvia tekstiilituotteita. Tämän asetuksen yksinkertaistamiseksi ja tällaisten yhtenäisten menetelmien mukauttamiseksi tekniseen edistykseen tässä asetuksessa tarkoitetut menetelmät olisi muutettava EU:n standardeiksi. Tätä varten komission olisi organisoitava siirtyminen nykyisestä järjestelmästä, jonka menetelmät kuvataan tässä asetuksessa, standardeihin perustuvaan EU:n järjestelmään.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Sellaisten kahden tekstiilikuitulajin sekoitteiden osalta, joista ei ole yhteisön tasolla yhtenäistä analyysimenetelmää, tarkastuksesta vastaavalle laboratoriolle olisi annettava mahdollisuus määrittää näiden sekoitteiden koostumus käytettävissään olevilla asianmukaisilla menetelmillä ja ilmoittaa tutkimusselosteessa saatu tulos sekä käytetyn menetelmän tarkkuus, jos se on tiedossa.

(13) Sellaisten kuitusekoitteiden osalta, joista ei ole unionin tasolla yhtenäistä analyysimenetelmää, tarkastuksesta vastaavalle laboratoriolle olisi annettava mahdollisuus määrittää näiden sekoitteiden koostumus ja ilmoittaa tutkimusselosteessa saatu tulos, käytetty menetelmä sekä menetelmän tarkkuus.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) On aiheellista säätää menettelystä, jota jokaisen valmistajan tai valmistajan edustajan, joka haluaa sisällyttää uuden kuitunimityksen teknisiin liitteisiin, on noudatettava. Tässä asetuksessa tulisi näin ollen vahvistaa vaatimukset, joita on sovellettava teknisiin liitteisiin lisättäviin uusiin kuitunimityksiin.

(16) On aiheellista säätää menettelystä ja erityisvaatimuksista, joita jokaisen valmistajan tai valmistajan nimissä toimivan henkilön, joka haluaa sisällyttää uuden kuitunimityksen liitteessä I olevaan yhdenmukaistettujen tekstiilikuitunimitysten luetteloon, on noudatettava.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY mukaisesti.

Poistetaan.

Perustelu

Mukautus Lissabonin sopimuksen delegoituja säädöksiä koskeviin määräyksiin (290 artikla).

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18) Erityisesti komissiolle tulisi antaa valtuudet mukauttaa tekniseen edistykseen kuitujen nimitysten luettelo ja niitä koskevat kuvaukset, teknistä tiedostoa koskevat vähimmäisvaatimukset, jotka valmistajan on liitettävä hakemukseen uuden kuitunimityksen lisäämiseksi hyväksyttyjen kuitujen luetteloon, liivituotteita ja tietyn tyyppisiä tekstiilejä koskevat erityismääräykset, luettelo tuotteista, joiden osalta seloste tai merkintä ei ole pakollinen, luettelo tuotteista, joiden osalta ainoastaan yhteisseloste tai -merkintä on pakollinen, luettelo tekijöistä, joita ei ole otettava huomioon kuitujen prosenttiosuuksia määritettäessä, sekä sovitut massalisät, joita sovelletaan tekstiilituotteen sisältämien kuitujen massan laskennassa ja olemassa olevien tai uusien kahden tai kolmen tekstiilikuitulajin sekoitteita koskevien kvantitatiivisten analyysimenetelmien hyväksymisessä. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia, ja niiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia ja täydentää tätä asetusta lisäämällä siihen uusia muita kuin keskeisiä osia, niistä olisi päätettävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(18) Jotta varmistetaan tämän asetuksen tavoitteiden saavuttaminen ja pysytään samalla teknisen edistyksen tahdissa, komissiolla olisi oltava valtuudet antaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan tämän asetuksen liitteiden I, II, IV, V, VI, VII, VIII ja IX muita kuin keskeisiä osia.

Perustelu

Mukautus Lissabonin sopimuksen delegoituja säädöksiä koskeviin määräyksiin (290 artikla).

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a) Euroopan parlamentti korosti alkuperämerkinnöistä 25 päivänä marraskuuta 2009 antamassaan päätöslauselmassa1, että kuluttajansuoja edellyttää avoimia ja johdonmukaisia kauppasääntöjä, myös alkuperämerkintöjä. Tällaisten merkintöjen tarkoituksena on kertoa kuluttajille selvästi heidän ostamiensa tuotteiden tarkka alkuperä ja suojella heitä vilpillisiltä, virheellisiltä tai harhaanjohtavilta alkuperätiedoilta. Sen vuoksi olisi otettava käyttöön tekstiilituotteiden alkuperän merkitsemistä koskevat yhdenmukaistetut säännöt. Maahantuoduille tuotteille säännöt olisi annettava pakollisten merkintävaatimusten muodossa. Tuotteille, joita eivät koske pakolliset merkintävaatimukset unionin tasolla, olisi otettava käyttöön sääntöjä, joilla varmistetaan, että mahdolliset alkuperämerkinnät eivät ole vääriä tai harhaanjohtavia.

 

________

1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2009)0093.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 a) Jotta kuluttajat kykenisivät tekemään tietoisia päätöksiä, heidän olisi tekstiilituotetta ostaessaan tiedettävä, sisältääkö tuote muuta kuin tekstiiliä olevia eläinperäisiä osia. Sen vuoksi on tärkeää ilmoittaa tuoteselosteessa kaikki tuotteeseen sisältyvät eläinperäiset materiaalit.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 b) Tässä asetuksessa säädetään ainoastaan tekstiilikuitujen nimitysten ja tekstiilituotteiden kuitukoostumusselosteiden yhdenmukaistamisesta. Jotta voidaan poistaa esteet, joita toisistaan poikkeavat kansalliset säännökset tai käytännöt saattavat aiheuttaa sisämarkkinoiden asianmukaiselle toiminnalle, ja pysyä sähköisen kaupankäynnin ja tekstiilituotemarkkinoiden tulevan kehityksen ja uusien haasteiden tahdissa, olisi tarkasteltava tekstiilimerkintöjen muiden näkökohtien yhdenmukaistamista tai standardointia. Tätä varten komission olisi toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus unionissa mahdollisesti käyttöön otettavista uusista merkintävaatimuksista, jotta voidaan helpottaa tekstiilituotteiden vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla ja saada koko unioniin korkeatasoinen kuluttajansuoja. Kertomuksessa olisi tarkasteltava erityisesti kuluttajien näkemyksiä tekstiilituotteiden selosteissa annettavista tiedoista ja selvitettävä, millä muilla keinoin kuin selosteilla voidaan antaa kuluttajille lisätietoja. Kertomuksen tueksi olisi kuultava laajalti sidosryhmiä ja tehtävä kuluttajatutkimuksia ja perinpohjainen kustannus-hyötyanalyysi, ja siihen on liitettävä tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia. Kertomuksessa olisi tarkasteltava erityisesti, millaista lisäarvoa kuluttajille syntyy mahdollisista merkintävaatimuksista, jotka koskevat tekstiilituotteiden käsittelyä, kokoa, vaarallisia aineita, syttymisherkkyyttä ja ympäristövaikutuksia, kielestä riippumattomien symbolien käyttöä tekstiilikuitujen yksilöimisessä, sosiaalisia ja elektronisia tuotemerkintöjä sekä sellaisen tunnistenumeron sisällyttämistä selosteeseen, jonka perusteella kuluttaja voi halutessaan saada erityisesti internetin kautta lisätietoja tuotteen ominaisuuksista.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20) On syytä kumota direktiivit 96/74/EY [tai uudelleenlaadinta], 96/73/EY ja 73/44/ETY,

(20) On syytä kumota direktiivit 2008/121/EY, 96/73/EY ja 73/44/ETY,

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan tekstiilien nimitysten käyttöä ja niitä vastaavien tekstiilituotteiden merkintöjä koskevat säännöt sekä kahta tai kolmea tekstiilikuitua sisältävien sekoitteiden kvantitatiivista analyysia koskevat säännöt.

Tässä asetuksessa vahvistetaan tekstiilikuitunimitysten käyttöä, tekstiilituotteiden merkintöjä ja tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen määritystä yhdenmukaisin kvantitatiivisin analyysimenetelmin koskevat säännöt, joiden tarkoituksena on parantaa tekstiilituotteiden vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla ja antaa kuluttajille oikeaa tietoa.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta ja 2 alakohta (johdantokappale)

Komission teksti

Tarkistus

1. Tätä asetusta sovelletaan tekstiilituotteisiin.

1. Tätä asetusta sovelletaan tekstiilituotteisiin.

Sitä sovelletaan myös seuraaviin tuotteisiin:

Tätä asetusta sovellettaessa seuraavat tuotteet rinnastetaan tekstiilituotteisiin:

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2. Tämän asetuksen säännöksiä ei sovelleta tekstiilituotteisiin, jotka

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a) jotka toimitetaan yksittäisille loppukäyttäjille mittatilaustyönä.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a) 'merkinnällä' vaadittujen tietojen merkitsemistä tekstiilituotteeseen kiinnittämällä niihin seloste tai ompelemalla, kirjomalla, painamalla, kohokuvioimalla tai muulla tavalla;

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Tätä asetusta sovellettaessa sovelletaan asetuksessa (EY) N:o 765/2008 vahvistettuja markkinoilla saataville asettamisen, markkinoille saattamisen, valmistajan, valtuutetun edustajan, maahantuojan, jakelijan, talouden toimijoiden, yhdenmukaistetun standardin, markkinavalvonnan ja markkinavalvontaviranomaisen määritelmiä.

Perustelu

Mukautus uuteen lainsäädäntökehykseen.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tekstiilituotteita saa yhteisössä pitää kaupan joko ennen niiden jalostusta tai niiden teollisen valmistuksen aikana taikka niiden jakeluun liittyvien toimenpiteiden aikana ainoastaan, jos niihin on liitetty seloste tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

1. Tekstiilituotteita saa asettaa markkinoilla saataville vain jos niihin on liitetty seloste tai ne on varustettu kauppa-asiakirjoilla tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

Perustelu

Mukautus uuteen lainsäädäntökehykseen.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Tämän asetuksen soveltaminen ei rajoita sellaisten kansallisten tai yhteisön sääntöjen soveltamista, jotka koskevat teollisen tai kaupallisen omaisuuden suojelua, valmistusta ja alkuperämerkintöjä ja vilpillisen kilpailun ehkäisemistä.

2. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, tekstiilituotteisiin sovelletaan edelleen kansallisia tai unionin sääntöjä, jotka koskevat teollisen tai kaupallisen omaisuuden suojelua, valmistusta ja alkuperämerkintöjä ja vilpillisen kilpailun ehkäisemistä.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Ainoastaan liitteessä I luetteloituja tekstiilikuitujen nimityksiä saadaan käyttää koostumusmerkinnöissä.

1. Ainoastaan liitteessä I luetteloituja tekstiilikuitujen nimityksiä saadaan käyttää ilmaisemaan tekstiilituotteiden kuitukoostumus.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Mikä tahansa valmistaja tai sen edustaja voi pyytää komissiota lisäämään uuden kuitunimityksen liitteessä I olevaan luetteloon.

Mikä tahansa valmistaja tai valmistajan nimissä toimiva henkilö voi pyytää komissiota lisäämään uuden tekstiilikuitunimityksen liitteessä I olevaan luetteloon.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Tekstiilituotteen katsotaan koostuvan vain yhdestä kuitulajista, jos se sisältää muita kuitulajeja enintään kaksi prosenttia tuotteen painosta, jos tämä on teknisistä syistä perusteltua eikä niitä lisätä säännöllisesti tuotteeseen.

2. Tekstiilituotteen voidaan katsoa koostuvan vain yhdestä kuitulajista, jos se sisältää vieraita kuituja enintään kaksi prosenttia tuotteen painosta, jos niiden esiintymistä ei voida teknisesti välttää hyvien tuotantotapojen mukaisissa käytännöissä eikä niitä lisätä säännöllisesti tuotteeseen.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Samoin ehdoin tekstilituotteen, joka on valmistettu karstausmenetelmällä, katsotaan koostuvan yksinomaan yhdestä kuitulajista, jos se sisältää enintään 5 painoprosenttia muita kuitulajeja.

Samoin ehdoin tekstilituotteen, joka on valmistettu karstausmenetelmällä, voidaan katsoa koostuvan yksinomaan yhdestä kuitulajista, jos se sisältää enintään 5 painoprosenttia vieraita kuituja.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden, myös karstausmenetelmällä valmistettujen villatuotteiden, kuituepäpuhtaudet eivät saa ylittää 0,3:a prosenttia, ja kyseisten epäpuhtauksien on oltava valmistustekniikasta johtuvista syistä perusteltuja.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden, myös karstausmenetelmällä valmistettujen villatuotteiden, vieraat kuidut eivät saa ylittää 0,3:a painoprosenttia, ja kyseisten vieraiden kuitujen perusteluksi hyväksytään, että niiden esiintymistä ei voida teknisesti välttää hyvien tuotantotapojen mukaisissa käytännöissä.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

9 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1. Tekstiilituote, joka koostuu kahdesta tai useammasta kuitulajista, joista yhden osuus on vähintään 85 prosenttia tuotteen kokonaispainosta, on merkittävä jollakin seuraavista tavoista:

1. Tekstiilituote merkitään ilmoittamalla kaikkien kuitulajien nimitys ja niiden painoprosenttiosuudet alenevassa järjestyksessä.

a) ilmoittamalla sen kuidun nimitys, jonka osuus on vähintään 85 prosenttia kokonaispainosta, ja sen prosenttiosuus painosta,

 

b) ilmoittamalla sen kuidun nimitys, jonka osuus on vähintään 85 prosenttia kokonaispainosta, ja sen jälkeen maininta 'vähintään 85 prosenttia',

 

c) ilmoittamalla tuotteen kuitusisällön prosentuaalinen koostumus täydellisenä.

 

2. Tekstiilituote, joka koostuu kahdesta tai useammasta kuitulajista, joista yhdenkään osuus ei ole 85 prosenttia tuotteen kokonaispainosta, merkitään ilmoittamalla ainakin kahden pääkuidun nimitys ja niiden painoprosenttiosuudet ja sen jälkeen muut kuitulajit painoprosenttiosuuksiensa mukaan alenevassa järjestyksessä prosenttiosuusmerkintöineen tai ilman.

2. Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen kuitulajit, joista kunkin osuus on enintään 3 prosenttia tuotteen kokonaispainosta, tai kuitulajit, joiden yhteinen osuus on enintään 10 prosenttia tuotteen kokonaispainosta, voidaan merkitä nimikkeellä 'muita kuituja', ja ilmoittaa niiden painoprosenttiosuus edellyttäen, että niiden koostumusta on vaikea määrittää valmistushetkellä, sanotun rajoittamatta 7 artiklan 2 kohdan soveltamista.

Tästä riippumatta sovelletaan seuraavia sääntöjä:

 

a) kuitulajit, joista kunkin osuus on alle 10 prosenttia tuotteen kokonaispainosta, voidaan merkitä yhteisnimikkeellä 'muita kuituja', ja ilmoittaa niiden yhteenlaskettu painoprosenttiosuus,

 

b) ilmoitettaessa jokin kuitulaji, jonka osuus on alle 10 prosenttia tuotteen kokonaispainosta, on ilmoitettava tuotteen täydellinen prosentuaalinen koostumus.

 

3. Tuotetta, jonka loimet ovat puhdasta puuvillaa ja kude puhdasta pellavaa ja jossa pellavan osuus on vähintään 40prosenttia liisterittömän kankaan kokonaispainosta, voidaan nimittää 'puolipellavaksi', jos lisäksi ilmoitetaan 'loimi puhdasta puuvillaa – kude puhdasta pellavaa'.

3. Tuotetta, jonka loimet ovat puhdasta puuvillaa ja kude puhdasta pellavaa ja jossa pellavan osuus on vähintään 40 prosenttia liisterittömän kankaan kokonaispainosta, voidaan nimittää 'puolipellavaksi', jos lisäksi ilmoitetaan 'loimi puhdasta puuvillaa – kude puhdasta pellavaa'.

4. Selosteessa voidaan käyttää ilmaisuja 'sekalaisia kuituja' tai 'kuitusisältö määrittämätön' kaikista tekstiilituotteista, joiden koostumusta on vaikea määrittää valmistushetkellä.

4. Selosteessa voidaan käyttää ilmaisuja 'sekalaisia kuituja' tai 'kuitusisältö määrittämätön' kaikista tekstiilituotteista, joiden koostumusta on vaikea määrittää valmistushetkellä, sanotun rajoittamatta 5 artiklan 1 kohdan soveltamista.

 

5. Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen liitteeseen I sisältymättömät kuidut voidaan merkitä nimikkeellä 'muita kuituja', ja ilmoittaa niiden yhteenlaskettu painoprosenttiosuus edellyttäen, että hakemus tällaisten kuitujen sisällyttämisestä liitteeseen I on tehty 6 artiklan säännösten mukaisesti.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

10 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

10 a artikla

 

Eläinperäiset materiaalit

 

1. Muuta kuin tekstiiliä olevia eläinperäisiä osia sisältävässä tekstiilituotteessa on oltava seloste, jossa ilmoitetaan, että kyseiset osat on valmistettu eläinperäisistä materiaaleista. Seloste ei saa olla harhaanjohtava, ja se on toteutettava siten, että kuluttajan on helppo ymmärtää, mihin tuotteen osaan selosteen tiedot viittaavat.

 

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle eläinperäisten materiaalien tunnistamisessa käyttämänsä määritysmenetelmät viimeistään [soveltamispäivä] ja sen jälkeen aina tarvittaessa kehityksen sitä edellyttäessä.

 

3. Komissio antaa 19 a, 19 b ja 19 c artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joissa yksilöidään 1 kohdassa tarkoitettujen tekstiilituotteiden selosteiden yksityiskohdat ja menettelyt ja vahvistetaan eläinperäisten materiaalien tunnistamisessa käytettävät määritysmenetelmät.

Perustelu

Jotta kuluttajat kykenisivät tekemään tietoisia päätöksiä, heidän olisi tekstiilituotetta ostaessaan tiedettävä, sisältääkö tuote muuta kuin tekstiiliä olevia eläinperäisiä osia (turkiksia, nahkaa jne.). Sen vuoksi on tärkeää ilmoittaa tuoteselosteessa kaikki tuotteeseen sisältyvät eläinperäiset materiaalit.

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Selosteet ja merkinnät

Tuoteselosteet

1. Tekstilituotteet on etiketöitävä tai merkittävä aina kun ne markkinoidaan.

1. Tekstilituotteet on etiketöitävä aina kun ne asetetaan saataville markkinoilla.

 

Tuoteselosteen on oltava helposti luettavissa ja näkyvissä ja lujasti kiinni tekstiilituotteessa. Sen on säilyttävä luettavana tuotteen koko normaalin käyttöajan. Tuoteseloste ja sen kiinnitys on toteutettava niin, että kuluttajalle koituu mahdollisimman vähän epämukavuutta tekstiilituotetta käytettäessä.

Selosteiden ja merkintöjen asemasta tai niiden täydennyksenä voidaan käyttää kauppa-asiakirjoja, kun tuotteita ei tarjota myytäväksi kuluttajille tai kun tuotteen tilaaja on valtio tai muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö.

Tuoteselosteiden asemasta tai niiden täydennyksenä voidaan käyttää kauppa-asiakirjoja, kun tuotteita toimitetaan toimitusketjussa oleville talouden toimijoille tai kun tuotteen tilaaja on julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2004/18/EY1 tarkoitettu hankintaviranomainen.

 

Edellä 5, 7, 8 ja 9 artiklassa tarkoitetut nimitykset ja kuvaukset on esitettävä selvästi tällaisissa kauppa-asiakirjoissa.

 

Mekaanisia koodimerkkejä lukuun ottamatta ei saa käyttää lyhennyksiä, paitsi jos ne on määritelty kansainvälisesti tunnustettuina standardeina ja jos samassa kauppa-asiakirjassa on myös niiden selitykset.

 

_______

1 EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114.

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta – 1 ja 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Yhteisöön asettuneen valmistajan tai sen valtuuttaman edustajan tai, jos kumpikaan näistä ei ole asettunut yhteisöön, tekstiilituotteen ensimmäisestä yhteisön markkinoille saattamisesta vastaavan toimijan on varmistettava selosteen antaminen ja sen sisältämien tietojen tarkkuus.

2. Kun valmistaja tai, jos valmistaja ei ole asettunut unioniin, maahantuoja saattaa tekstiilituotteen markkinoille, sen on varmistettava selosteen antaminen ja sen sisältämien tietojen tarkkuus.

Jakelijan on varmistettava, että sen myymissä tekstiilituotteissa on tässä asetuksessa säädetty asianmukainen seloste.

Kun jakelija saattaa tekstiilituotteen markkinoille, sen on varmistettava, että tekstiilituotteissa on tässä asetuksessa säädetty asianmukainen seloste.

 

Jakelija katsotaan tässä asetuksessa valmistajaksi, jos se saattaa tuotteen markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään, kiinnittää selosteen tai muuttaa selosteen sisältöä.

Perustelu

Mukautus uuteen lainsäädäntökehykseen.

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden on varmistettava, että tekstiilituotteiden markkinoille saattamisen yhteydessä annettava tieto ei ole sekoitettavissa tässä direktiivissä säädettyihin nimityksiin ja mainintoihin.

Edellä ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitettujen talouden toimijoiden on varmistettava, että tekstiilituotteiden markkinoilla saataville asettamisen yhteydessä annettava tieto ei ole sekoitettavissa tässä direktiivissä säädettyihin nimityksiin ja mainintoihin.

Perustelu

Mukautus uuteen lainsäädäntökehykseen.

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.Edellä 5, 7, 8 ja 9 artiklassa tarkoitetut nimitykset ja kuvaukset on esitettävä selvästi myyntisopimuksissa, laskuissa, tositteissa ja muissa kaupallisissa asiakirjoissa.

Poistetaan.

Lyhenteiden käyttö ei ole sallittua. Mekaanisten koodimerkkien käyttö on sallittua, jos samassa asiakirjassa on myös koodien selitykset.

 

Perustelu

Nämä säännökset on johdonmukaisuuden vuoksi sisällytetty 11 artiklaan.

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Edellä 5, 7, 8 ja 9 kohdassa tarkoitetut nimitykset ja kuvaukset on merkittävä helposti luettavin ja selkeästi erottuvin yhdenmukaisin kirjaimin luetteloihin, esitteisiin, pakkauksiin, selosteisiin ja merkintöihin, kun tekstiilituotteita tarjotaan myyntiin.

2. Kun tekstiilituote asetetaan saataville markkinoilla, 5, 7, 8 ja 9 artiklassa tarkoitetut nimitykset ja kuitukoostumukset on merkittävä luetteloihin, esitteisiin, pakkauksiin ja tuoteselosteisiin yhdenmukaisella kirjasinkoolla ja -tyylillä siten, että tiedot ovat helposti saatavilla, nähtävissä ja luettavissa. Tietojen on oltava kuluttajan selvästi nähtävissä ennen tuotteen ostamista, myös verkkokauppaostoksissa.

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Puolien, rullien, vyyhtien, kerien ja muiden pienten ompelu-, parsin- ja kirjailulankaerien osalta ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun yhteisselosteeseen. Yksittäiset tuotteet voidaan selostaa millä tahansa yhteisön kielellä.

Puolien, rullien, vyyhtien, kerien ja muiden pienten ompelu-, parsin- ja kirjailulankaerien osalta ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun yhteisselosteeseen. Kun tällaisia tuotteita myydään loppukäyttäjille yksittäin, ne voidaan selostaa millä tahansa unionin virallisella kielellä edellyttäen, että niissä on yhteisseloste. Tekstiilikuitunimitykset voidaan tarvittaessa korvata kielestä riippumattomilla helppotajuisilla symboleilla tai yhdistää sellaisiin.

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 4 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio antaa 19 a, 19 b ja 19 c artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joissa määritetään yksityiskohtaiset edellytykset tässä kohdassa tarkoitettujen tunnusten käytölle.

Tarkistus  39

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 ja 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jos liitteessä VI luetellut tekstiilituotteet ovat samantyyppisiä ja koostumukseltaan samanlaisia, ne voidaan asettaa myyntiin varustettuna yhteisselosteella.

3. Jos liitteessä VI luetellut tekstiilituotteet ovat samantyyppisiä ja koostumukseltaan samanlaisia, ne voidaan asettaa saataville markkinoilla varustettuna yhteisselosteella.

4. Metritavarana myytävien tekstiilituotteiden koostumus voidaan ilmoittaa myynnissä olevassa kangaskappaleessa tai pakassa.

4. Metritavarana myytävien tekstiilituotteiden koostumus voidaan ilmoittaa markkinoilla saataville asetetussa kangaskappaleessa tai pakassa.

Perustelu

Mukautus uuteen lainsäädäntökehykseen.

Tarkistus  40

Ehdotus asetukseksi

3 luku – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Kuituprosentit ja sallitut poikkeamat

Markkinavalvonta

Tarkistus  41

Ehdotus asetukseksi

16 artikla

Komission teksti

Tarkistus

16 artikla

Poistetaan.

Tekijät, joita ei oteta huomioon kuitujen prosenttiosuuden määrittelyssä

 

Edellä 7, 8 ja 9 artiklassa tarkoitettujen, 11 artiklan mukaisesti ilmoitettavien prosenttiosuuksien märittelyssä ei oteta huomioon liitteessä VII mainittuja tekijöitä.

 

Perustelu

Säännös on johdonmukaisuuden vuoksi sisällytetty 17 artiklaan.

Tarkistus  42

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kansalliset markkinoiden valvontaviranomaiset suorittavat tarkastuksia sen todentamiseksi, onko tekstiilituotteiden koostumus kyseisistä tuotteista annettujen tietojen mukainen direktiivin 2001/95/EY edellyttämällä tavalla.

1. Markkinavalvontaviranomaiset suorittavat tarkastuksia sen todentamiseksi, onko tekstiilituotteiden koostumus kyseisistä tuotteista annettujen tietojen mukainen tämän asetuksen edellyttämällä tavalla.

Tarkistus  43

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tarkastukset on suoritettava liitteessä VIII määrättyjen tiettyihin kahden tai kolmen tekstiilikuidun sekoitteisiin sovellettavien kvantitatiivisten näytteenottomenetelmien ja analyysimenetelmien mukaisesti.

2. Tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen määrittämiseksi 1 kohdassa tarkoitetut tarkastukset on suoritettava liitteessä VIII määrättyjen menetelmien tai yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti.

Perustelu

Asetuksen yksinkertaistamiseksi ja tiettyihin kahden tai kolmen tekstiilikuidun sekoitteisiin sovellettavien kvantitatiivisten näytteenottomenetelmien ja analyysimenetelmien mukauttamiseksi tekniseen edistykseen komission olisi valtuutettava Euroopan standardointikomitea (CEN) muuttamaan liitteessä VIII tarkoitetut menetelmät yhdenmukaistetuiksi standardeiksi.

Tarkistus  44

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Edellä 7, 8 ja 9 artiklassa tarkoitetun kuitukoostumuksen määrittelyssä ei oteta huomioon liitteessä VII mainittuja tekijöitä.

Perustelu

Säännös on peräisin 16 artiklasta ja sisällytetty johdonmukaisuuden vuoksi 17 artiklaan.

Tarkistus  45

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jollei yhteisön tasolla ole tiettyä tekstiilisekoitetta koskevaa yhtenäistä analyysimenetelmää, tarkastuksesta vastaavan laboratorion on määritettävä kyseisen sekoitteen koostumus käytettävissään olevilla asianmukaisilla menetelmillä ja ilmoitettava tutkimusselosteessa saatu tulos sekä käytetyn menetelmän tarkkuus, jos se on tiedossa.

3. Jollei unionin tasolla ole tiettyä tekstiilisekoitetta koskevaa yhtenäistä analyysimenetelmää, jäsenvaltion viranomaisten valtuuttaman ja hyväksymän tarkastuslaboratorion on määritettävä kyseisen sekoitteen kuitukoostumus ja ilmoitettava tutkimusselosteessa saatu tulos, käytetty menetelmä sekä menetelmän tarkkuus.

Perustelu

Ilmaus "tarkastuksesta vastaava" ei ole minkäänlainen tae tarkastuslaboratorion ja sen tulosten luotettavuudesta. Jäsenvaltion viranomaisten valtuuttamat ja hyväksymät laboratoriot täyttävät ainakin laatua ja luotettavuutta koskevat vähimmäiskriteerit.

Tarkistus  46

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) 2 prosenttia tekstiilituotteen kokonaispainosta, jos määrä on teknisesti perusteltua eikä sitä lisätä säännöllisesti,

a) 2 prosenttia tekstiilituotteen kokonaispainosta, jos määrää ei voida teknisesti välttää hyvien tuotantotapojen mukaisissa käytännöissä eikä sitä lisätä säännöllisesti,

Tarkistus  47

Ehdotus asetukseksi

3 a luku (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a luku

 

Tekstiilituotteiden alkuperän ilmoittaminen

Tarkistus  48

Ehdotus asetukseksi

18 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

18 a artikla

 

Kolmansista maista tuotujen tekstiilituotteiden alkuperän ilmoittaminen

 

1. Tässä artiklassa ilmauksilla "alkuperä" ja "peräisin" tarkoitetaan tavaroiden muuta kuin etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) 2913/921 22–26 artiklan mukaisesti.

 

2. Kolmansista maista, Turkkia ja ETAsopimuksen sopimuspuolia lukuun ottamatta, tuotujen tekstiilituotteiden tuontiin ja markkinoille saattamiseen sovelletaan alkuperämerkintävaatimuksia tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

 

3. Tekstiilituotteiden alkuperämaa on ilmoitettava tuoteselosteessa. Pakattujen tuotteiden osalta kyseinen merkintä on tehtävä erikseen pakkaukseen. Alkuperämaan ilmoittamista ei voi korvata vastaavalla ilmoituksella kauppa-asiakirjoissa.

 

4. Komissio voi antaa 19 a, 19 b ja 19 c artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä yksilöidäkseen tapaukset, joissa pakkaukseen tehty alkuperämerkintä hyväksytään itse tavaroihin kiinnitettävän merkinnän sijasta. Näin voidaan toimia erityisesti silloin, kun lopullinen kuluttaja tai käyttäjä saa tuotteet käyttöönsä yleensä niiden tavanomaisessa pakkauksessa.

 

5. Tekstiilituotteiden alkuperä ilmoitetaan ilmaisulla "valmistettu" yhdistettynä alkuperämaan nimeen. Tuoteseloste voidaan tehdä millä tahansa Euroopan unionin virallisella kielellä, jota loppukuluttajien on helppo ymmärtää siinä jäsenvaltiossa, jossa tavaroita on tarkoitus pitää kaupan.

 

6. Alkuperämerkintä on tehtävä helposti luettavin ja pysyvin kirjaimin, sen on oltava näkyvissä tavanomaisen käsittelyn aikana ja erotuttava selvästi muista tiedoista, eikä se myöskään saa olla harhaanjohtava eikä omiaan antamaan virheellistä vaikutelmaa tuotteen alkuperästä.

 

7. Tekstiilituotteissa on oltava vaadittava merkintä maahantuontihetkellä. Kyseistä merkintää ei saa poistaa eikä muuttaa ennen tuotteiden myyntiä lopulliselle kuluttajalle tai käyttäjälle.

 

_______

1 EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

Tarkistus  49

Ehdotus asetukseksi

18 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

18 b artikla

 

Muiden tekstiilituotteiden alkuperän ilmoittaminen

 

1. Jos muiden kuin 18 a artiklassa tarkoitettujen tekstiilituotteiden alkuperä on ilmoitettu tuoteselosteessa, ilmoitukseen sovelletaan tässä artiklassa säädettyjä edellytyksiä.

 

2. Tuotteen katsotaan olevan peräisin siitä maasta, jossa sille on suoritettu vähintään kaksi seuraavista valmistusvaiheista:

 

- kehruu;

 

- kudonta;

 

- viimeistys;

 

- jatkojalostus.

 

3. Tuoteselosteessa ei saa ilmoittaa tekstiilituotteen olevan kokonaan peräisin jostakin maasta, jos sille ei ole suoritettu kyseisessä maassa kaikkia 2 kohdassa tarkoitettuja valmistusvaiheita.

 

4. Ilmaus "valmistettu" yhdessä alkuperämaan nimen kanssa ilmaisee tuotteen alkuperän. Tuoteseloste voidaan laatia millä tahansa Euroopan unionin virallisella kielellä, jota loppukuluttajien on helppo ymmärtää siinä jäsenvaltiossa, jossa tavaroita on tarkoitus pitää kaupan.

 

5. Alkuperämerkintä on tehtävä helposti luettavin ja pysyvin kirjaimin, sen on oltava näkyvissä tavanomaisen käsittelyn aikana ja erotuttava selvästi muista tiedoista, eikä se myöskään saa olla harhaanjohtava eikä omiaan antamaan virheellistä vaikutelmaa tuotteen alkuperästä.

Tarkistus  50

Ehdotus asetukseksi

18 c artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

18 c artikla

 

Delegoidut säädökset

 

Komissio voi antaa 19 a, 19 b ja 19 c artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä

 

- määrittääkseen alkuperämerkintöjen tarkan muodon ja niitä koskevat yksityiskohtaiset säännöt;

 

- laatiakseen kaikilla unionin kielillä luettelon ilmaisuista, jotka selvästi osoittavat, että tuotteet ovat peräisin merkinnässä ilmoitetusta maasta;

 

- yksilöidäkseen tapaukset, joissa yleisesti käytetyt lyhenteet osoittavat täysin selvästi alkuperämaan ja joissa niitä voidaan käyttää tässä asetuksessa säädettyihin tarkoituksiin;

 

- yksilöidäkseen tapaukset, joissa tuotteisiin ei voida tai ei tarvitse tehdä merkintää teknisistä tai taloudellisista syistä;

 

- määrittääkseen muut säännöt, joita mahdollisesti tarvitaan, kun tuotteiden todetaan olevan ristiriidassa tämän asetuksen kanssa.

Tarkistus  51

Ehdotus asetukseksi

18 d artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

18 d artikla

 

Yhteiset säännökset

 

1. Edellä 18 a artiklassa tarkoitettujen tekstiilituotteiden katsotaan olevan ristiriidassa tämän asetuksen kanssa, jos

 

niissä ei ole alkuperämerkintää;

 

alkuperämerkintä ei vastaa tuotteiden alkuperää;

 

alkuperämerkintä on vaihdettu tai poistettu tai sitä on muuten muutettu, paitsi jos kyse on tämän artiklan 5 kohdan nojalla vaaditusta korjauksesta.

 

2. Muiden kuin 18 a artiklassa tarkoitettujen tekstiilituotteiden katsotaan olevan ristiriidassa tämän asetuksen kanssa, jos

 

alkuperämerkintä ei vastaa tuotteiden alkuperää;

 

alkuperämerkintä on vaihdettu tai poistettu tai sitä on muuten muutettu, paitsi jos kyse on tämän artiklan 5 kohdan nojalla vaaditusta korjauksesta.

 

3. Komissio voi antaa 19 a, 19 b ja 19 c artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tämän asetuksen noudattamisen osoittamiseksi esitettäviä ilmoituksia ja todistusasiakirjoja.

 

4. Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättävistä seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on annettava nämä säännökset komissiolle tiedoksi viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta, ja niiden on viipymättä ilmoitettava sille myöhemmistä muutoksista, joilla on vaikutusta näihin säännöksiin.

 

5. Jos tuotteet eivät ole tämän asetuksen mukaisia, jäsenvaltioiden on lisäksi toteutettava tarvittavat toimenpiteet velvoittaakseen tuotteiden omistajan tai kenen tahansa muun niistä vastuussa olevan henkilön merkitsemään tuotteet tämän asetuksen mukaisesti ja omalla kustannuksellaan.

 

6. Jos se on tarpeen tämän asetuksen tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi, toimivaltaiset viranomaiset voivat vaihtaa tämän asetuksen noudattamisen valvonnan yhteydessä saamiaan tietoja keskenään ja myös sellaisten viranomaisten ja muiden henkilöiden tai yhteisöjen kanssa, jotka ovat saaneet jäsenvaltioilta asiaan liittyviä valtuuksia sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla 11 päivänä toukokuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY1 11 artiklan mukaisesti.

 

______

1 EUVL L 149, 11.6.2005, s. 22.

Tarkistus  52

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) 5 prosenttia karstausmenetelmällä valmistetuissa tuotteissa.

b) samalla edellytyksellä 5 prosenttia kokonaispainosta karstausmenetelmällä valmistetuissa tekstiilituotteissa.

Tarkistus  53

Ehdotus asetukseksi

19 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Liitteiden muuttaminen

Delegoidut säädökset

1. Komissio voi hyväksyä liitteisiin I, II, IV, V, VI, VII, VIII ja IX muutoksia, jotka ovat tarpeen kyseisten liitteiden mukauttamiseksi tekniikan edistymiseen.

Komissio hyväksyy 19 a artiklassa tarkoitetuilla delegoiduilla säädöksillä 19 b ja 19 c artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti liitteisiin I, II, IV, V, VI, VII, VIII ja IX muutoksia, jotka ovat tarpeen kyseisten liitteiden mukauttamiseksi tekniikan edistymiseen.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä, joilla on tarkoitus muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia muun muassa sitä täydentämällä, päätetään 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

 

Perustelu

Mukautus Lissabonin sopimuksen delegoituja säädöksiä koskeviin määräyksiin (290 artikla).

Tarkistus  54

Ehdotus asetukseksi

19 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

19 a artikla

 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

 

1. Siirretään komissiolle valta antaa 19 artiklassa tarkoitettuja säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä [viiden] vuoden ajan tämän asetuksen voimaantulosta lukien. Komissio esittää siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään kuusi kuukautta ennen [viiden] vuoden kauden päättymistä ja liittää siihen tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen säädösvallan siirron jatkamisesta.

 

2. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Perustelu

Mukautus Lissabonin sopimuksen delegoituja säädöksiä koskeviin määräyksiin (290 artikla).

Tarkistus  55

Ehdotus asetukseksi

19 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

19 b artikla

 

Säädösvallan siirron peruuttaminen

 

Euroopan parlamentti tai neuvosto voi peruuttaa 19 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

Perustelu

Mukautus Lissabonin sopimuksen delegoituja säädöksiä koskeviin määräyksiin (290 artikla).

Tarkistus  56

Ehdotus asetukseksi

19 c artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

19 c artikla

 

Delegoitujen säädösten vastustaminen

 

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi vastustaa delegoitua säädöstä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi.

 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa pidennetään kahdella kuukaudella.

 

2. Jollei Euroopan parlamentti eikä neuvosto ole määräajan umpeutuessa vastustanut delegoitua säädöstä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainittua päivämäärää ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne aio vastustaa säädöstä, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan siinä mainittuna päivänä.

Perustelu

Mukautus Lissabonin sopimuksen delegoituja säädöksiä koskeviin määräyksiin (290 artikla).

Tarkistus  57

Ehdotus asetukseksi

20 artikla

Komission teksti

Tarkistus

20 artikla

Poistetaan.

Komitea

 

1. Komissiota avustaa tekstiilien nimityksiä ja merkintää käsittelevä komitea.

 

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

 

Perustelu

Mukautus Lissabonin sopimuksen delegoituja säädöksiä koskeviin määräyksiin (290 artikla).

Tarkistus  58

Ehdotus asetukseksi

20 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

20 a artikla

 

Uudelleentarkastelu

 

1. Komissio antaa viimeistään …* Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen unionissa mahdollisesti käyttöön otettavista uusista merkintävaatimuksista, jotta kuluttajat saavat oikeaa, relevanttia, helppotajuista ja verrattavissa olevaa tietoa tekstiilituotteiden ominaisuuksista. Kertomuksen tueksi on kuultava laajalti sidosryhmiä ja tehtävä kuluttajatutkimuksia ja perinpohjainen kustannus-hyötyanalyysi, ja kertomukseen on liitettävä tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia. Kertomuksessa käsitellään muun muassa seuraavaa:

 

yhdenmukaistettu hoitomerkintäjärjestelmä,

 

koko unionissa yhdenmukainen vaatteiden ja jalkineiden kokomerkintäjärjestelmä,

 

ilmoitus tekstiilituotteiden valmistuksessa tai käsittelyssä käytetyistä mahdollisesti allergeenisista tai vaarallisista aineista,

 

ekomerkinnät, jotka kertovat tekstiilituotteiden ympäristötehokkuudesta ja ympäristön kannalta kestävästä tuotannosta,

 

sosiaaliset tuotemerkinnät kuluttajien informoimiseksi sosiaalisista oloista, joissa tekstiilituote on tuotettu,

 

varoitusmerkinnät kuluttajien informoimiseksi tekstiilituotteiden, erityisesti erittäin palonarkojen vaatteiden, syttymisherkkyydestä,

 

elektroniset merkinnät, myös radiotaajuustunnistus (RFID),

 

sellaisen tunnistenumeron sisällyttäminen selosteeseen, jonka perusteella voi tarvittaessa saada esimerkiksi internetin kautta lisätietoja tuotteesta,

 

kielestä riippumattomien symbolien käyttö tekstiilituotteen valmistajan käyttämien kuitujen yksilöimiseksi, jotta kuluttajan on helppo ymmärtää tuotteen koostumus ja erityisesti se, onko tuotteessa käytetty luonnonkuituja vai synteettisiä kuituja.

 

2. Komissio toteuttaa viimeistään …* tutkimuksen, jossa arvioidaan tekstiilituotteiden valmistuksessa tai käsittelyssä käytettyjen aineiden mahdollisia haittoja ihmisen terveydelle. Tutkimuksessa on arvioitava erityisesti tekstiilituotteissa käytettyjen synteettisten kuitujen, väriaineiden, biosidien, säilöntäaineiden ja nanohiukkasten ja allergisten reaktioiden syy-yhteyttä. Tutkimuksen on perustuttava tieteelliseen näyttöön, ja siinä on otettava huomioon markkinavalvontatoimien tulokset. Komissio esittää tutkimuksen perusteella tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia tekstiilituotteissa käytettävien mahdollisesti vaarallisten aineiden kieltämiseksi tai niiden käytön rajoittamiseksi asiaa koskevan unionin lainsäädännön mukaisesti.

 

___________

*Kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Tarkistus  59

Ehdotus asetukseksi

21 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Komissio toimittaa viimeistään [pvm = viisi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta] Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta korostaen siinä uusien kuitunimitysten hakemuksia ja hyväksymistä.

Komissio toimittaa viimeistään kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta korostaen siinä uusien kuitunimitysten hakemuksia ja hyväksymistä ja esittää tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen.

Tarkistus  60

Ehdotus asetukseksi

21 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

21 a artikla

 

Siirtymäsäännös

 

Tekstiilien nimityksistä 14 päivänä tammikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (uudelleenlaadittu toisinto) 2008/121/EY1 säännösten mukaisia tekstiilituotteita, jotka on saatettu markkinoille ennen [kuusi kuukautta voimaantulon jälkeen], voidaan saattaa markkinoille …* saakka.

 

___________

1 EUVL L 19, 23.1.2009, s. 29.

 

 

*Kaksi vuotta ja kuusi kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta.

Tarkistus  61

Ehdotus asetukseksi

22 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Kumotaan direktiivit 73/44/ETY, 96/73/EY ja 96/74/EY [tai uudelleenlaatiminen] tämän asetuksen ensimmäisestä voimaantulopäivästä lähtien.

Kumotaan direktiivit 73/44/ETY, 96/73/EY ja 2008/121/EY tämän asetuksen ensimmäisestä voimaantulopäivästä lähtien.

Perustelu

Direktiivi 96/74/EY on kumottu ja korvattu direktiivillä 2008/121/EY.

Tarkistus  62

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 5 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tulokset testeistä, joissa on asiaa koskevan unionin lainsäädännön mukaisesti arvioitu uuden kuidun mahdollisesti aiheuttamia allergisia reaktioita tai muita haittoja ihmisen terveydelle

Perustelu

Kun valmistaja pyytää uuden kuidun lisäämistä yhdenmukaistettuun luetteloon, sen toimittamaan tekniseen tiedostoon olisi sisällytettävä tarvittaessa tietoa uuden kuidun terveysseuraamuksista.

Tarkistus  63

Ehdotus asetukseksi

Liite V – 24 kohta

Komission teksti

Tarkistus

24. Lelut

Poistetaan.

Perustelu

Kuitukoostumuksen ilmoittaminen koskee ainoastaan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia leluja eli leluja, joissa tekstiilikuitujen osuus on vähintään 80 painoprosenttia. Komission olisi tarkasteltava, antaako leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY kuluttajille tarpeeksi tietoa tekstiilikuiduista valmistetuista leluista.

PERUSTELUT

I.         Komission ehdotus

Komissio antoi 30. tammikuuta 2009 ehdotuksen uudeksi asetukseksi tekstiilien nimityksistä ja niitä vastaavista tekstiilituotteiden merkinnöistä. Komission ehdotuksella kootaan tekstiilien nimityksiä ja merkintöjä koskeva nykyinen lainsäädäntö (kolme perusdirektiiviä)[1] yhteen asetukseen. Näin pyritään keventämään jäsenvaltioiden hallinnollista taakkaa, joka aiheutuu yhdenmukaistettujen nimitysten luetteloon lisätyn uuden kuitunimen aiheuttamien teknisten mukautusten siirtämisestä kansalliseen lainsäädäntöön.

Ehdotuksella luodaan myös tarkistettu menettely, jota valmistajan on noudatettava hakiessaan uuden kuitunimityksen sisällyttämistä yhdenmukaistettuun luetteloon. Menettelyllä pyritään lyhentämään kuitunimitystä koskevan hakemuksen jättämisen ja uuden nimityksen hyväksymisen välillä kuluvaa aikaa.

On alan yritysten edun mukaista lyhentää uuden kuidun markkinoille saattamiseen kuluvaa aikaa. Hallintokustannuksissa syntyy säästöä, ja kuidun myynnistä saadaan nopeammin tuloa. Kuluttajat voivat niin ikään saada lisäetua siitä, että uusien kuitujen tulo markkinoille nopeutuu.

Tekstiilien nimityksistä ja merkinnöistä annetun unionin lainsäädännön ehdotettu tarkistaminen on ensisijaisesti tekninen toimi, jolla ei ole suuria poliittisia vaikutuksia. Sillä ei uloteta unionin lainsäädäntöä koskemaan muita merkintävaatimuksia kuin niitä, jotka kuuluvat nykyisten kuitukoostumusta ja tekstiilikuitujen nimitysten yhdenmukaistamista koskevien direktiivien soveltamisalaan.

II.       Esittelijän yleisiä huomioita

EU:n tekstiiliteollisuus on käynyt läpi pitkän rakenneuudistus- ja nykyaikaistamisprosessin sekä teknisen prosessin, joilla on pyritty vastaamaan alan viime vuosina kohtaamiin suuriin taloudellisiin haasteisiin. Euroopan yritykset ja varsinkin pk-yritykset ovat parantaneet kansainvälisiä asemiaan keskittymällä kilpailuetuihin, kuten laatu, design, innovaatiot ja suuremman lisäarvon omaavat tuotteet. EU-alueen yrityksillä on maailmanlaajuisesti johtava asema uusien tuotteiden, teknisten tekstiilien ja kuitukankaiden kehittämisessä uusiin sovelluksiin, kuten geotekstiilit, hygieniatuotteet, autoteollisuus ja sairaanhoitoala. Unionin lainsäädäntöön lisättäviä uusia kuitunimityksiä koskevien hakemusten määrä on kasvanut viime vuosina, ja tämän suuntauksen odotetaan jatkuvan Euroopan tekstiilialan muuttuessa entistä innovatiivisemmaksi.[2]

Esittelijä pitää myönteisenä komission ehdotusta, koska sillä yksinkertaistetaan uusien kuitujen kehitystä ja hyväksyntää koskevaa säädöskehystä ja kannustetaan tekstiili- ja vaatetusalan innovointia, minkä ansiosta kuitujen käyttäjät ja kuluttajat pääsevät nopeammin hyötymään innovatiivisista tuotteista.

Kuitenkin esittelijä olisi toivonut lainsäädännön laajempaa ja kunnianhimoisempaa tarkistamista. Ehdotuksen suppeat tavoitteet huomioon ottaen esittelijä katsoo, että tärkeimmäksi poliittiseksi kysymykseksi muodostuukin se, olisiko unionin lainsäädäntö kuluttajien lisäedun nimissä ulotettava koskemaan kuitukoostumuksen ja yhdenmukaistettujen tekstiilikuitunimitysten lisäksi myös muita merkintävaatimuksia.

Euroopan parlamentin sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan pyynnöstä suoritetun tekstiilituotemerkintätutkimuksen tulokset ja valiokunnan marraskuussa 2009 tekemällä Milanon-matkalla tekstiilialan edustajien kanssa käydyt keskustelut ovat osoittaneet, että vaikka sidosryhmät ovat monista asioista eri mieltä, tekstiilimerkintöjen tiettyjen näkökohtien osalta tarvitaan yhteisiä toimia.

III.      Esittelijän kanta

Jotta voidaan poistaa esteet, joita toisistaan poikkeavat kansalliset säännökset saattavat aiheuttaa sisämarkkinoiden asianmukaiselle toiminnalle, ja pysyä sähköisen kaupankäynnin ja tekstiilituotemarkkinoiden tulevan kehityksen tahdissa, on tarpeen tarkastella tekstiilimerkintöjen muiden näkökohtien yhdenmukaistamista tai standardointia, jotta voidaan helpottaa tekstiilituotteiden vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla ja saada koko unioniin yhdenmukainen ja korkeatasoinen kuluttajansuoja.

Esittelijä myöntää, että jos halutaan tässä vaiheessa laajentaa pakollisia merkintävaatimuksia, joudutaan aikaa vieviin neuvotteluihin, mikä voi vaarantaa yksinkertaistamispyrkimykset. Sen vuoksi esittelijä ehdottaa, että keskustelu tekstiilimerkintöjen muista näkökohdista olisi pidettävä erillään tästä asetuksesta.

Siksi esittelijä kehottaa komissiota antamaan kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen unionissa mahdollisesti käyttöön otettavista uusista merkintävaatimuksista tekstiilituotteiden merkintöjen yhdenmukaistamiseksi, standardoimiseksi ja yksinkertaistamiseksi, jotta kuluttajat saavat oikeaa, relevanttia, helppotajuista ja verrattavissa olevaa tietoa tekstiilituotteiden koostumuksesta, ominaisuuksista, hoidosta, alkuperästä ja koosta.

Tekstiilituotteiden merkintöjä koskevan lainsäädäntökehyksen tarkistaminen

Kertomuksessa tarkastellaan erityisesti kuluttajien näkemyksiä tekstiilituotteiden selosteissa annettavista vähimmäistiedoista ja selvitetään, millä muilla keinoin kuin selosteilla voidaan antaa kuluttajien kannalta epäolennaisia lisätietoja. Esittelijä on sitä mieltä, että olisi saatava aikaan tasapaino korkeatasoisen kuluttajansuojan ja tekstiilituotteita koskevan säädöskehyksen yksinkertaistamisen välille. Tässä olisi varmistettava, että pakollisten merkintöjen lisäämisellä ei aiheuteta kohtuutonta taakka yrityksille ilman todellista lisäarvoa kuluttajille, joille tekstiilituotteiden merkinnöissä annettava lisätieto voi olla jopa hämmentävää. Siksi voitaisiin käyttää muita kuin pakollisia merkintävaatimuksia, jotta kuluttajat voisivat tehdä tietoisia valintoja.

Edellä mainitussa komission kertomuksessa on käsiteltävä erityisesti seuraavaa:

–   yhdenmukaistettu hoitomerkintäjärjestelmä, jotta kuluttajat ja pesulat saavat täydelliset ja tarkat tiedot tekstiilituotteiden käsittelystä,

–  koko unionissa yhdenmukainen vaatteiden ja jalkineiden merkintäjärjestelmä,

–  yhdenmukaistetut säännöt kolmansista maista tuotujen tekstiilituotteiden alkuperän ilmoittamiseksi ja täsmälliset kriteerit alkuperämerkinnän ("Made in") käytölle unionissa valmistetuissa tuotteissa,

–  ilmoitus tekstiilituotteiden valmistuksessa tai käsittelyssä käytetyistä mahdollisesti allergeenisista tai vaarallisista aineista,

–  ekomerkinnät, jotka kertovat tekstiilituotteiden ympäristötehokkuudesta, kuten ympäristövaikutuksista, energian ja luonnonvarojen kulutuksesta ja jätteiden syntymisestä, jotta voidaan rohkaista tuottamaan ja käyttämään tekstiilituotteita ympäristön kannalta kestävällä tavalla,

–  sosiaaliset tuotemerkinnät, jotta kuluttajat voivat tehdä ostopäätöksiä eettisin perustein, joita ovat muun muassa tekstiilialan työntekijöiden terveys- ja turvallisuusnäkökohdat, ihmisoikeudet, hyvinvointi, työolot ja palkkaus,

–  varoitusmerkinnät kuluttajien informoimiseksi tekstiilituotteiden, erityisesti erittäin palonarkojen vaatteiden syttymisherkkyydestä,

–  radiotaajuustunnistuksen (RFID) ja muiden elektronisten merkintätapojen käyttö lisätietojen antamiseksi tekstiilituotteista huolehtien samalla kuluttajien yksityisyyden suojasta vaikuttamatta tuotteen lopulliseen hintaan,

–  selosteeseen sisällytetty tunnistenumero, jota kuluttaja tai vähittäismyyjä voi käyttää saadakseen internetin välityksellä lisätietoa tekstiilituotteesta ja erityisesti sen ominaisuuksista, koostumuksesta, alkuperästä tai muunnelmista,

–  kielestä riippumattomien symbolien käyttö tekstiilituotteen valmistajan käyttämien kuitujen yksilöimiseksi, jotta kuluttajan on helppo ymmärtää tuotteen koostumus ja erityisesti se, onko tuotteessa käytetty luonnonkuituja vai synteettisiä kuituja.

Kertomuksen tueksi on kuultava laajalti sidosryhmiä ja tehtävä vaikutusanalyysi, ja siihen on liitettävä tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia. Esittelijä katsoo, että tekstiilien nimityksiä ja merkintää käsittelevä työryhmä voisi olla asianmukainen foorumi keskustelujen käynnistämisessä, mutta korostaa, että komission olisi varmistettava kansalaisyhteiskunnan, kuluttajien, työmarkkinaosapuolten ja institutionaalisten sidosryhmien järjestelmällinen osallistuminen asiaan, jotta voidaan varmistaa, että työryhmän kokoonpano ilmentää kaikkien asianosaisten kantoja.

Terveysvaikutukset

Edelleen esittelijä katsoo, ettei ole riittävästi näyttöä tekstiilituotteiden valmistuksessa ja käsittelyssä käytettävien vaarallisten aineiden mahdollisista vaikutuksista ihmisen terveyteen. Sen vuoksi komission olisi toteutettava tutkimus, jossa arvioidaan tekstiilituotteiden valmistuksessa tai käsittelyssä käytettyjen aineiden mahdollisia haittoja ihmisen terveydelle. Tutkimuksessa on arvioitava erityisesti tekstiilituotteissa käytettyjen synteettisten kuitujen, väriaineiden, biosidien, säilöntäaineiden ja nanohiukkasten ja allergisten reaktioiden syy-yhteyttä.

Eläinperäisten materiaalien merkitseminen

Toinen esittelijän ehdottama merkittävä tarkistus koskee eläinperäisten osien alkuperän ilmoittamista tekstiilituotteiden selosteissa. Jotta kuluttajat voisivat tehdä tietoisia valintoja, heidän on tärkeää tietää, sisältääkö tekstiilituote nahasta, turkiksesta tai muusta eläinperäisestä materiaalista peräisin olevia osia.

Yhdenmukaistetut standardit tekstiilikuitusekoitteisiin sovellettavia kvantitatiivisia analyysimenetelmiä varten (Liite VIII)

Asetuksen yksinkertaistamiseksi ja yhdenmukaisten näytteenotto- ja analyysimenetelmien mukauttamiseksi tekniseen edistykseen esittelijä katsoo, että nämä menetelmät, joita käytetään sen toteamiseksi, vastaako tekstiilituotteen koostumus selosteessa annettuja tietoja, olisi muutettava eurooppalaisiksi standardeiksi. Tätä varten komission olisi annettava valtuutus Euroopan standardointikomitealle (CEN).

Tekniset tarkistukset

Ehdotetun asetuksen eri artikloihin on esitetty tarkistuksia tiettyjen teknisten näkökohtien selventämiseksi ja tekstin johdonmukaisuuden varmistamiseksi. Esittelijä on jättänyt lisäksi tarkistuksia, joiden tavoitteena on varmistaa johdonmukaisuus uuden lainsäädäntökehyksen ja Lissabonin sopimuksen delegoitujen säädösten kanssa (SEUT-sopimuksen 290 artikla).

IV.      Päätelmä

Esittelijä esittää komissiolle nämä ehdotukset ja odottaa uusia ehdotuksia.

  • [1]  Tekstiilien nimityksistä annetussa direktiivissä 2008/121/EY (uudelleenlaadittu toisinto) edellytetään kuitukoostumusten merkitsemistä tekstiilituotteisiin yksinomaan direktiivin liitteessä I lueteltuja yhdenmukaistettuja nimityksiä käyttäen. Direktiiveissä 96/73/EY ja 73/44/ETY täsmennetään analyysimenetelmät, joita on käytettävä tarkistettaessa, onko tekstiilituotteiden koostumus selosteessa annettujen tietojen mukainen.
  • [2]  Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekstiilien nimityksistä ja niitä vastaavista tekstiilituotteiden merkinnöistä http://eescopinions.eesc.europa.eu/viewdoc.aspx?doc=\\esppub1\esp_public\ces\int\int477\en\ces1928-2009_ac_en.doc

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Tekstiilien nimitykset ja niitä vastaavat tekstiilituotteiden merkinnät

Viiteasiakirjat

KOM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

30.1.2009

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

19.10.2009

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

19.10.2009

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ITRE

2.9.2009

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Toine Manders

14.9.2009

 

 

Valiokuntakäsittely

2.9.2009

29.9.2009

6.10.2009

4.11.2009

 

27.1.2010

16.3.2010

8.4.2010

 

Hyväksytty (pvä)

8.4.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

1

6

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Tiziano Motti, Gianni Pittella, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Laurence J.A.J. Stassen, Catherine Stihler, Eva-Britt Svensson, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Barbara Weiler

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Regina Bastos, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Rareş-Lucian Niculescu, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Kerstin Westphal

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

19.4.2010