Pranešimas - A7-0122/2010Pranešimas
A7-0122/2010

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tekstilės pavadinimų ir atitinkamo tekstilės gaminių ženklinimo

30.4.2010 - (COM(2009)0031 – C6‑0048/2009 – 2009/0006(COD)) - ***I

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Pranešėjas: Toine Manders


Procedūra : 2009/0006(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0122/2010

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tekstilės pavadinimų ir atitinkamo tekstilės gaminių ženklinimo

(COM(2009)0031 – C6‑0048/2009 – 2009/0006(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2009)0031),

–   atsižvelgdamas į EB steigimo sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0048/2009),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir 114 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A7‑0122/2010),

1.  priima toliau pateiktą poziciją per pirmąjį svarstymą;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) 1973 m. vasario 26 d. Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su trijų komponentų pluoštų mišinių kiekybine analize, suderinimo, 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/73/EB dėl dviejų komponentų tekstilės pluoštų mišinių tam tikrų kiekybinės analizės metodų ir 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/74/EB dėl tekstilės pavadinimų1 buvo keletą kartų iš dalies pakeistos. Kadangi rengiamasi padaryti papildomų pakeitimų, todėl, kad būtų aiškiau, direktyvas reikėtų pakeisti vienu bendru teisės aktu.

(1) 1973 m. vasario 26 d. Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su trijų komponentų pluoštų mišinių kiekybine analize, suderinimo, 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/73/EB dėl dviejų komponentų tekstilės pluoštų mišinių tam tikrų kiekybinės analizės metodų ir 2009 m. sausio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/121/EB dėl tekstilės pavadinimų1 buvo keletą kartų iš dalies pakeistos. Kadangi rengiamasi padaryti papildomų pakeitimų, todėl, kad būtų aiškiau, šiuos aktus reikėtų pakeisti vienu bendru teisės aktu.

1OL L 32, 1997 2 3, p. 38.

1 OL L 19, 2009 1 23, p. 29.

Pagrindimas

Direktyva 96/74/EB buvo panaikinta ir pakeista Direktyva 2008/121/EB.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) Bendrijos teisės aktų, reglamentuojančių tekstilės pavadinimus ir tekstilės gaminių ženklinimą, turinys yra labai techninis; juose pateikiamos išsamios nuostatos, kurias reikia reguliariai suderinti. Kad valstybėms narėms nereikėtų perkelti techninių pakeitimų į nacionalinę teisę, taip sumažinant nacionalinių institucijų administracinę naštą ir greičiau visoje Bendrijoje vienu metu patvirtinant naujus pluoštų pavadinimus, reglamentas atrodo tinkamiausia teisinė priemonė teisės aktams supaprastinti.

(2) Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių tekstilės pavadinimus ir tekstilės gaminių ženklinimą, turinys yra labai techninis; juose pateikiamos išsamios nuostatos, kurias reikia reguliariai suderinti. Kad valstybėms narėms nereikėtų perkelti techninių pakeitimų į nacionalinę teisę, taip sumažinant nacionalinių institucijų administracinę naštą ir greičiau visoje Sąjungoje vienu metu patvirtinant naujus tekstilės pluoštų pavadinimus, reglamentas atrodo tinkamiausia teisinė priemonė teisės aktams supaprastinti.

 

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Priėmus jį reikės padaryti atitinkamus pakeitimus visame tekste.)

Pagrindimas

Šis pakeitimas taikomas visam tekstui: pirma, suderinama su Lisabonos sutartimi („Bendrija“ keičiama „Sąjunga“), antra, pridėjus žodį „tekstilės“, terminas „pluoštų pavadinimai“ tampa tikslesnis.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Taip pat turėtų būti priimtos nuostatos, reglamentuojančios tam tikrus gaminius, kurie nėra pagaminti tik iš tekstilės medžiagų, bet kuriuose tekstilė sudaro didžiąją gaminio dalį arba į kurias gamintojas, perdirbėjas arba prekiautojas atkreipia ypatingą dėmesį.

(5) Taip pat turėtų būti priimtos nuostatos, reglamentuojančios tam tikrus gaminius, kurie nėra pagaminti tik iš tekstilės medžiagų, bet kuriuose tekstilė sudaro didžiąją gaminio dalį arba į kurias ūkinės veiklos vykdytojai atkreipia ypatingą dėmesį.

Pagrindimas

Suderinama su naująja teisės aktų sistema.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Nuokrypis, susijęs su etiketėse nenurodytais „kitais puoštais“, taikomas tiek gryniems gaminiams, tiek mišiniams.

(6) Nuokrypis, susijęs su etiketėse nenurodytais „pašaliniais puoštais“, taikomas tiek gryniems gaminiams, tiek mišiniams.

Pagrindimas

Suderinama su reglamento 18 straipsnyje naudojamu terminu.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) Tekstilės gaminiai, kuriems taikomi tik ženklinimo bendrąja etikete reikalavimai ir kurie parduodami metrais arba atraižomis, turėtų būti taip pateikiami prekybai, kad pirkėjas galėtų gauti išsamią visos pakuotės ar rietimo informaciją.

(9) Tekstilės gaminiai, kuriems taikomi tik ženklinimo bendrąja etikete reikalavimai ir kurie parduodami metrais arba atraižomis, turėtų būti taip tiekiami rinkai, kad pirkėjas galėtų gauti išsamią visos pakuotės ar rietimo informaciją.

Pagrindimas

Suderinama su naująja teisės aktų sistema.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) Gaminių, kuriems taikomas šis reglamentas, rinkos priežiūrai valstybėse narėse turėtų būti taikomos 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos nuostatos.

(11) Gaminių, kuriems taikomas šis reglamentas, rinkos priežiūrai valstybėse narėse taikomos 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 765/2008, nustatančio su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus1 ir 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos nuostatos.

 

1 OL L 218, 2008 8 13, p. 30.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) Būtina nustatyti tekstilės gaminių pavyzdžių atrankos ir analizės metodus, kurie leistų išvengti bet kokių prieštaravimų dėl panaudotų metodų. Turėtų būti suvienodinti tiek bandinio paruošiamojo apdorojimo, tiek kiekybinės analizės metodai, taikomi valstybėse narėse vykdant oficialius bandymus tekstilės gaminių, sudarytų iš dviejų ir trijų komponentų mišinių, pluošto sudėčiai nustatyti; todėl šiuo reglamentu turėtų būti nustatyti vienodi analizės metodai, taikomi daugumai rinkoje esančių tekstilės gaminių, sudarytų iš dviejų ir trijų komponentų mišinių.

(12) Būtina nustatyti tekstilės gaminių pavyzdžių atrankos ir analizės metodus, kurie leistų išvengti bet kokių prieštaravimų dėl panaudotų metodų. Turėtų būti suvienodinti tiek bandinio paruošiamojo apdorojimo, tiek kiekybinės analizės metodai, taikomi valstybėse narėse vykdant oficialius bandymus tekstilės gaminių, sudarytų iš dviejų ir trijų komponentų mišinių, pluošto sudėčiai nustatyti; todėl šiuo reglamentu turėtų būti nustatyti vienodi analizės metodai, taikomi daugumai rinkoje esančių tekstilės gaminių, sudarytų iš dviejų ir trijų komponentų mišinių. Tačiau siekiant supaprastinti šį reglamentą ir šiuos vienodus metodus pritaikyti prie technikos pažangos, šiame reglamente nustatytus metodus reikėtų pertvarkyti į Europos standartus. Taigi Komisija turėtų surengti perėjimą nuo dabartinės sistemos, kurios metodai aprašomi šiame reglamente, prie Europos standartais grindžiamos sistemos.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) Jei atliekama dviejų komponentų mišinių, kuriems nėra visoje Bendrijoje taikomo vienodo analizės metodo, analizė, už bandymą atsakingai laboratorijai turėtų būti leista nustatyti tokių mišinių sudėtį, naudojant bet kurį turimą savo žinioje teisėtą metodą, analizės ataskaitoje nurodant gautą rezultatą ir, kiek žinoma, taikyto metodo tikslumo laipsnį.

(13) Jei atliekama pluoštų komponentų mišinių, kuriems nėra visoje Sąjungoje vienodo analizės metodo, analizė, už bandymą atsakingai laboratorijai turėtų būti leista nustatyti tokių mišinių sudėtį analizės ataskaitoje nurodant gautą rezultatą, taikytą metodą ir jo tikslumo laipsnį.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) Reikėtų nustatyti tvarką, kurios turi laikytis visi gamintojai arba jų atstovai, norintys į techninį priedą įtraukti naują pluošto pavadinimą. Todėl šiame reglamente nustatyti reikalavimai, kurie taikytini, jei naujas pluošto pavadinimas turi būti įtrauktas į techninius priedus.

(16) Reikėtų nustatyti tvarką, taip pat specialiuosius reikalavimus, kurių turi laikytis visi gamintojai arba visi jų vardu veikiantys asmenys, norintys į I priede nurodytą suderintą tekstilės pluoštų pavadinimų sąrašą įtraukti naują pluošto pavadinimą.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimtos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką.

Išbraukta.

Pagrindimas

Suderinama su Lisabonos sutarties nuostatomis dėl deleguotųjų aktų (290 straipsnis).

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) Komisijai visų pirma turėtų būti suteikti įgaliojimai suderinti su technikos pažanga pluoštų pavadinimų ir susijusių apibūdinimų sąrašą, minimalius reikalavimus, keliamus techniniams dokumentams, kurie turi būti pridedami prie gamintojo paraiškos įtraukti naujo pluošto pavadinimą į leidžiamų pluoštų pavadinimų sąrašą, specialiąsias nuostatas dėl korsetinių gaminių ir tam tikrų rūšių tekstilės gaminių, kurių neprivaloma ženklinti ar žymėti, sąrašą, gaminių, kuriuos privaloma ženklinti ar žymėti tik bendrąja etikete, sąrašą, pozicijų, į kurias nereikia atsižvelgti nustatant pluošto procentines dalis, sąrašą, sutartinius dydžius, naudotus apskaičiuojant tekstilės gaminio sudėtyje esančio pluošto masę, ir suderinti esamus arba patvirtinti naujus dviejų ir trijų komponentų mišinių kiekybinės analizės metodus. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti, Intel Ale, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos taikant Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(18) Siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti šio reglamento tikslai kartu neatsiliekant nuo technikos pažangos, Komisija turėtų būti įgaliota pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, skirtus šio reglamento I, II, IV, V, VI, VII, VIII ir IX priedų neesminiams elementams papildyti arba iš dalies pakeisti.

Pagrindimas

Suderinama su Lisabonos sutarties nuostatomis dėl deleguotųjų aktų (290 straipsnis).

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a) Savo 2009 m. lapkričio 25 d. rezoliucijoje dėl kilmės žymėjimo1 Europos Parlamentas pabrėžė, kad siekiant apsaugoti vartotojus reikia priimti skaidrias ir nuoseklias prekybos, įskaitant kilmės žymėjimo, taisykles. Šiuo žymėjimu turėtų būti siekiama, kad vartotojai būtų visapusiškai informuoti apie tikslią gaminio, kurį jie perka, kilmę, taip apsaugant vartotojus nuo melagingų, netikslių ar klaidinančių kilmės teiginių. Šiam tikslui reikėtų nustatyti suderintas taisykles, taikomas tekstilės gaminiams. Importuojamiems gaminiams šios taisyklės turėtų atitikti privalomus ženklinimo reikalavimus. Gaminiams, kurių kilmės Sąjungos lygmeniu nereikia privalomai ženklinti, reikėtų įrašyti nuostatą dėl taisyklių, kurios padėtų užtikrinti, kad galimi kilmės teiginiai nebūtų neteisingi ar klaidinantys.

 

________

1 Priimti tekstai, P7_TA(2009)0093.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19a) Kad vartotojai galėtų savo pasirinkimą pagrįsti turima informacija, pirkdami tekstilės gaminį jie turėtų žinoti, ar šio gaminio sudėtyje esama gyvūninės kilmės ne tekstilės dalių. Taigi etiketėje labai svarbu nurodyti, kad esama gyvūninės kilmės medžiagų.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

19 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19b) Šiuo reglamentu nustatomos tik tekstilės pluoštų pavadinimų suderinimo ir tekstilės gaminių pluošto sudėties ženklinimo taisyklės. Siekiant pašalinti galimas tinkamo vidaus rinkos veikimo kliūtis, kurias lemia skirtingos valstybių narių nuostatos arba praktika, ir neatsilikti nuo elektroninės prekybos raidos bei susidoroti su būsimais uždaviniais tekstilės gaminių rinkoje, reikėtų apsvarstyti kitų tekstilės gaminių ženklinimo aspektų suderinimą arba norminimą. Šiuo tikslu Komisija turėtų pateikti ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl galimų naujų ženklinimo reikalavimų Sąjungos lygmeniu nustatymo, kad būtų sudarytos geresnės sąlygos laisvam tekstilės gaminių judėjimui vidaus rinkoje ir užtikrinta aukšto lygio vartotojų apsauga visoje Sąjungoje. Ataskaitoje visų pirma turėtų būti ištiriama vartotojų nuomonė dėl informacijos kiekio, kuris turėtų būti nurodomas ant tekstilės gaminių etiketės, ir išanalizuojama, kokios papildomos priemonės, be ženklinimo etiketėmis, dar gali būti naudojamos siekiant suteikti vartotojams papildomos informacijos.

Ši ataskaita turėtų būti grindžiama plataus masto konsultacijomis su visomis suinteresuotosiomis šalimis ir išsamia ekonominės naudos analize, ir, jei reikia, kartu su šia ataskaita turėtų būti pateikiami pasiūlymai dėl teisės aktų. Ataskaitoje ypač turėtų būti ištirta papildoma galimų ženklinimo reikalavimų, susijusių su tekstilės gaminių priežiūros priemonėmis, dydžiu, pavojingomis medžiagomis, degumu ir ekologinėmis savybėmis, universalių nekalbinių simbolių naudojimu tekstilės pluoštų nustatymui, socialiniu ir elektroniniu ženklinimu bei identifikacijos numerio etiketėje nurodymu, kad būtų galima rasti papildomos reikalingos informacijos apie tekstilės gaminį, ypač internete, nauda vartotojui.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20) Direktyvos 96/74/EB [arba nauja redakcija], 96/73/EB ir 73/44/EEB turėtų būti panaikintos,

(20) Direktyvos 2008/121/EB, 96/73/EB ir 73/44/EB turėtų būti panaikintos,

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiame reglamente nustatomos tekstilės pavadinimų naudojimo ir atitinkamo tekstilės gaminių ženklinimo bei dviejų ir trijų komponentų tekstilės pluoštų mišinių kiekybinės analizės taisyklės.

Šiame reglamente nustatomos tekstilės pluoštų pavadinimų naudojimo, tekstilės gaminių ženklinimo ir tekstilės gaminių pluošto sudėties nustatymo naudojant vienodus kiekybinės analizės metodus taisyklės siekiant pagerinti laisvą apyvartą vidaus rinkoje ir suteikti tikslią informaciją vartotojams.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies pirma ir antra pastraipos (įžanginė dalis)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas tekstilės gaminiams.

1. Šis reglamentas taikomas tekstilės gaminiams.

Jis taip pat taikomas šiems gaminiams:

Toliau nurodyti gaminiai šiame reglamente traktuojami kaip tekstilės gaminiai:

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Šio reglamento nuostatos netaikomos tekstilės gaminiams, kurie:

2. Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da) tiekiami individualiems galutiniams vartotojams kaip pagal užsakymą atlikti gaminiai.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1. Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa) ženklinimas – reikiamos informacijos nurodymas ant tekstilės gaminio pritvirtinant etiketę arba ją prisiuvant, išsiuvinėjant, atspausdinant, įspaudžiant arba naudojant kitą pritvirtinimo technologiją;

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Šiame reglamente taikomos šios Reglamente (EB) Nr. 765/2008 apibrėžtos sąvokos: „tiekimas rinkai“, „pateikimas į rinką“, „gamintojas“, „įgaliotasis atstovas“, „importuotojas“, „platintojas“, „ekonominės veiklos vykdytojai“, „darnusis standartas“, „rinkos priežiūra“ ir „rinkos priežiūros institucija“.

Pagrindimas

Suderinama su naująja teisės aktų sistema.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Tekstilės gaminius leidžiama tiekti Bendrijos rinkai prieš jų pramoninį perdirbimą, jo metu arba bet kuriuo platinimo etapu tik jei tokie gaminiai paženklinti pagal šio reglamento nuostatas.

1. Tekstilės gaminiai tiekiami rinkai tik tuo atveju, jei jie paženklinti arba prie jų pridedami komerciniai dokumentai, atitinkantys šio reglamento nuostatas.

Pagrindimas

Suderinama su naująja teisės aktų sistema.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Šio reglamento taikymas neturi kliudyti taikyti nacionalinių ir Bendrijos pramoninės ir komercinės nuosavybės apsaugos, kilmės vietos pavadinimo, kilmės žymėjimo bei nesąžiningos konkurencijos prevencijos taisyklių.

2. Jei šiame reglamente nenurodyta kitaip, nacionalinės ir Sąjungos pramoninės ir komercinės nuosavybės apsaugos, kilmės vietos pavadinimo, kilmės žymėjimo bei nesąžiningos konkurencijos prevencijos taisyklės toliau taikomos tekstilės gaminiams.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Sudėčiai ženklinti vartojami tik I priede išvardyti pluoštų pavadinimai.

1. Tekstilės gaminių pluoštų sudėčiai nurodyti vartojami tik I priede išvardyti tekstilės pluoštų pavadinimai.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bet kuris gamintojas arba jo atstovas gali teikti paraišką Komisijai į I priede pateiktą sąrašą įtraukti naują pluošto pavadinimą.

Bet kuris gamintojas arba visi jo vardu veikiantys asmenys gali teikti paraišką Komisijai į I priede pateiktą sąrašą įtraukti naują tekstilės pluošto pavadinimą.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Laikoma, kad tekstilės gaminys sudarytas tik iš to paties pluošto, jeigu jame esantys kiti pluoštai sudaro ne daugiau kaip 2 % jo masės, ir jeigu šis kiekis yra technologiškai pagrįstas, o ne pridedamas įprastai.

2. Gali būti laikoma, kad tekstilės gaminys sudarytas tik iš to paties pluošto, jeigu jame esantys pašaliniai pluoštai sudaro ne daugiau kaip 2 % jo masės, ir jeigu šis kiekis yra grindžiamas tuo, kad pagal geros gamybos praktiką yra techniniu požiūriu neišvengiamas, o ne pridedamas įprastai.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal tą pačią sąlygą laikoma, kad iškarštas tekstilės gaminys sudarytas tik iš to paties pluošto, jei jame esantys kiti pluoštai sudaro ne daugiau kaip 5 % jo masės.

Pagal tą pačią sąlygą gali būti laikoma, kad iškarštas tekstilės gaminys sudarytas tik iš to paties pluošto, jei jame esantys pašaliniai pluoštai sudaro ne daugiau kaip 5 % jo masės.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. 1 ir 2 dalyse nurodytiems produktams, įskaitant iškarštą vilną, pluoštinės priemaišos turi neviršyti 0,3% ir turi būti pagrįstos techninėmis su gamyba susijusiomis priežastimis.

3. 1 ir 2 dalyse nurodytiems produktams, įskaitant iškarštą vilną, pašaliniai pluoštai turi neviršyti 0,3 % gaminio masės ir turi būti pagrįsti kaip techniniu požiūriu neišvengiami pagal geros gamybos praktiką.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Tekstilės gaminys, sudarytas iš dviejų arba daugiau pluoštų, kurių vienas sudaro ne mažiau kaip 85 % visos masės, ženklinamas vienu iš šių būdų:

1. Tekstilės gaminys ženklinamas mažėjančia seka nurodant visų gaminį sudarančių pluoštų pavadinimus ir masę procentais.

a) nurodant pluošto, kurio yra ne mažiau kaip 85 % visos masės, pavadinimą ir jo masės procentą;

 

b) nurodant pluošto, kurio yra ne mažiau kaip 85 % visos masės, pavadinimą ir žodžius „ne mažiau kaip 85 %“;

 

c) nurodant viso produkto sudėtį procentais.

 

2. Tekstilės gaminys, sudarytas iš dviejų arba daugiau pluoštų, kurių nė vienas nesudaro 85 % visos masės, turi būti ženklinamas nurodant mažiausiai dviejų pluoštų, kurių dalis sudaro didžiąją procentinę masės dalį, pavadinimus ir jų masę procentais, po kurių mažėjančių masės procentų seka išvardijami kiti gaminį sudarantys pluoštai, nurodant jų masę procentais arba jos nenurodant.

2. Nukrypstant nuo 1 dalies ir nepažeidžiant 7 straipsnio 2 dalies pluoštai, kurių vienas sudaro iki 3 % visos masės, arba pluoštai, kurie bendrai sudaro iki 10 % visos masės, gali būti žymimi terminu „kiti pluoštai“, šalia nurodant jų masę procentais, jei jų negalima lengvai nustatyti gamybos metu.

Tačiau taip pat taikomos šios taisyklės:

 

a) pluoštus, kurių kiekvienas atskirai sudaro mažiau kaip 10 % visos gaminio masės, leidžiama bendrai pažymėti terminu „kiti pluoštai“, šalia nurodant visą jų masę procentais;

 

b) nurodant pluošto, sudarančio mažiau kaip 10 % visos gaminio masės, pavadinimą, turi būti procentais pateikiama visa šio gaminio sudėtis.

 

3. Gaminius, kurie turi grynos medvilnės metmenis ir gryno lino ataudus ir kuriuose linas sudaro ne mažiau kaip 40 % visos nešlichtuotos medžiagos masės, leidžiama vadinti „medvilnė ir linas“, ir kartu privalo būti pateikta sudėties charakteristika, kurioje būtų pažymėta: „grynos medvilnės metmenys – gryno lino ataudai“.

3. Gaminius, kurie turi grynos medvilnės metmenis ir gryno lino ataudus ir kuriuose linas sudaro ne mažiau kaip 40 % visos nešlichtuotos medžiagos masės, leidžiama vadinti „medvilnė ir linas“, ir kartu privalo būti pateikta sudėties charakteristika, kurioje būtų pažymėta: „grynos medvilnės metmenys – gryno lino ataudai“.

4. Tekstilės gaminių, kurių sudėties gamybos metu negalima lengvai nustatyti, etiketėje galima vartoti terminą „maišyti pluoštai“ arba „nenurodyta tekstilės sudėtis“.

4. Nepažeidžiant 5 straipsnio 1 dalies, tekstilės gaminių, kurių sudėties gamybos metu negalima lengvai nustatyti, etiketėje galima vartoti terminą „maišyti pluoštai“ arba „nenurodyta tekstilės sudėtis“.

 

5. Nukrypstant nuo 1 dalies į I priedą neįtrauktas pluoštas gali būti žymimas terminu „kiti pluoštai“, šalia nurodant visą jo masę procentais, jei paraiška dėl tokio pluošto įtraukimo į I priedą buvo pateikta pagal 6 straipsnį.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a straipsnis

 

Gyvūninės kilmės medžiagos

 

1. Jei tekstilės gaminio sudėtyje yra gyvūninės kilmės ne tekstilės dalių, etiketėje nurodoma, kad tokios dalys pagamintos iš gyvūninės kilmės medžiagų. Ženklinimas etiketėmis neturi būti klaidinantis ir turi būti pateiktas taip, kad vartotojas galėtų lengvai suprasti, kurią gaminio dalį apibūdina duomenys etiketėje.

 

2. Valstybės narės iki [taikymo pradžios data] ir vėliau, kai būtina atsižvelgiant į naujas aplinkybes, informuoja Komisiją apie analitinius metodus, kuriuos jos naudoja gyvūninės kilmės medžiagoms nustatyti.

 

3. Komisija, vadovaudamasi 19a, 19b ir 19c straipsniais, priima deleguotuosius teisės aktus ir nurodo išsamią 1 dalyje išvardytų tekstilės gaminių ženklinimo etiketėmis formą ir sąlygas bei parengia analitinius metodus, taikytinus gyvūninės kilmės medžiagoms nustatyti.

Pagrindimas

Kad vartotojai galėtų rinktis remdamiesi informacija, pirkdami tekstilės gaminį jie turėtų žinoti, ar šio gaminio sudėtyje esama gyvūninės kilmės ne tekstilės dalių (kailio, odos ir kt.). Taigi etiketėje labai svarbu nurodyti, kad esama gyvūninės kilmės medžiagų.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Etiketės ir ženklinimas

Ženklinimas

1. Tekstilės gaminiai turi būti paženklinti etiketėmis arba pažymėti, kai jie teikiami rinkai.

1. Tekstilės gaminiai turi būti paženklinti etiketėmis, kai jie tiekiami rinkai.

 

Etiketė yra lengvai randama, matoma ir saugiai pritvirtinta prie tekstilės gaminio. Ją galima perskaityti per visą gaminio įprasto naudojimo laikotarpį. Ženklinama ir etiketė tvirtinama taip, kad būtų iki minimumo sumažintas diskomfortas, kurį vartotojas gali patirti dėvėdamas gaminį.

Tačiau toks ženklinimas arba žymėjimas gali būti pakeistas arba papildytas pridedant komercinius dokumentus, kai gaminiai nėra tiesiogiai parduodami galutiniam vartotojui arba kai jie tiekiami vykdant užsakymą, pateiktą valstybės ar kito juridinio asmens, kuris yra viešosios teisės subjektas.

Tačiau toks ženklinimas gali būti pakeistas arba papildytas pridedant komercinius dokumentus, kai gaminiai tiekiami ūkinės veiklos vykdytojams tiekimo grandinėje arba kai jie tiekiami vykdant užsakymą, pateiktą bet kokios perkančiosios organizacijos, apibrėžtos 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo1.

 

Šiuose komerciniuose dokumentuose aiškiai nurodomi 5, 7, 8 ir 9 straipsniuose pateikti pavadinimai ir aprašai.

 

Santraukų naudoti negalima, išskyrus mechanizuoto duomenų apdorojimo kodą, arba kai jos apibrėžtos tarptautiniu mastu pripažįstamose normose, jeigu santraukos paaiškintos tame pačiame komerciniame dokumente.

 

_______

1 OL L 134, 2004 04 30, p. 114.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalies pirma ir antra pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas, įsisteigęs Bendrijoje, arba, jeigu nei vienas, nei kitas nėra įsisteigęs Bendrijoje, − ūkinės veiklos vykdytojas, pirmą kartą teikiantis tekstilės gaminį Bendrijos rinkai, užtikrina, kad gaminys būtų paženklintas etikete ir kad joje būtų nurodyta tiksli informacija.

2. Pateikdamas tekstilės gaminį į rinką, gamintojas, arba, jeigu gamintojas neįsisteigęs Sąjungoje, importuotojas užtikrina, kad gaminys būtų paženklintas etikete ir kad joje būtų nurodyta tiksli informacija.

Platintojas užtikrina, kad jo parduodami tekstilės gaminiai būtų tinkamai paženklinti etiketėmis, kaip nurodyta šiame reglamente.

Pateikdamas tekstilės gaminį į rinką, platintojas užtikrina, kad tekstilės gaminiai būtų tinkamai paženklinti etiketėmis, kaip nurodyta šiame reglamente.

 

Šiame reglamente platintojas laikomas gamintoju, kai jis pateikia gaminį į rinką savo paties vardu arba su savo prekės ženklu, prideda etiketę arba keičia etiketės turinį.

Pagrindimas

Suderinama su naująja teisės aktų sistema.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pirmoje ir antroje šios dalies pastraipose nurodyti asmenys užtikrina, kad bet kokia nurodyta informacija apie tiekiamus rinkai tekstilės gaminius nebūtų painiojama su šiame reglamente nurodytais pavadinimais ir apibūdinimais.

Pirmoje ir antroje šios dalies pastraipose nurodyti ūkinės veiklos vykdytojai užtikrina, kad bet kokia nurodyta informacija apie tiekiamus rinkai tekstilės gaminius nebūtų painiojama su šiame reglamente nurodytais pavadinimais ir apibūdinimais.

Pagrindimas

Suderinama su naująja teisės aktų sistema.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pavadinimai ir apibūdinimai, nurodyti 5, 7, 8 ir 9 straipsniuose, aiškiai nurodomi pardavimo sutartyse, sąskaitose, sąskaitose faktūrose ir kituose komerciniuose dokumentuose.

Išbraukta.

Draudžiama vartoti santrumpas. Tačiau galima naudoti mechanizuoto duomenų apdorojimo kodą, jeigu šis kodas yra paaiškintas tame pačiame dokumente.

 

Pagrindimas

Siekiant didesnio nuoseklumo, šios nuostatos buvo įtrauktos į 11 straipsnį.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Pavadinimai ir apibūdinimai, nurodyti 5, 7, 8 ir 9 straipsniuose, nurodomi aiškiais, įskaitomais ir vienodais rašmenimis kataloguose, komercinėje literatūroje, ant pakuotės, etiketėse ir žymenyse tiekiant tekstilės gaminius prekybai.

2. Tekstilės gaminį pateikiant į rinką, 5, 7, 8 ir 9 straipsniuose nurodyti pavadinimai ir pluoštų sudėtis pateikiami kataloguose, komercinėje literatūroje, ant pakuotės ir etiketėse taip, kad jie būtų lengvai randami, matomi ir įskaitomi, taip pat vienodo dydžio, stiliaus ir šrifto raidėmis ar skaičiais. Ši informacija yra aiškiai matoma pirkinį ketinančiam įsigyti vartotojui, taip pat ir tais atvejais, kai perkama elektroniniu būdu.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai siuvimui, adymui ar siuvinėjimui skirti siūlai teikiami ritėmis, sruogomis, kamuoliais ar kitokiais nedideliais kiekiais, taikoma pirmoji šio punkto pastraipa ženklinant bendrąja etikete, kaip nurodyta 15 straipsnio 3 dalyje.

Kai kurių gaminių etiketės gali būti rašomos bet kuria Bendrijos kalba.

Kai siuvimui, adymui ar siuvinėjimui skirti siūlai teikiami ritėmis, sruogomis, kamuoliais ar kitokiais nedideliais kiekiais, taikoma pirmoji šio punkto pastraipa ženklinant bendrąja etikete, kaip nurodyta 15 straipsnio 3 dalyje. Kai tokie gaminiai atskirai parduodami galutiniam vartotojui, jie gali būti ženklinami bet kuria oficialiąja Sąjungos kalba, su sąlyga, kad jie yra paženklinti ir bendrąja etikete. Tam tikrais atvejais tekstilės pluoštų pavadinimai gali būti pakeisti suprantamais ne kalba pagrįstais simboliniais ženklais arba pateikiami kartu su jais.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija, vadovaudamasi 19a, 19b ir 19c straipsniais, priima deleguotuosius teisės aktus, kuriuose nustato išsamias šioje dalyje nurodytų simbolių naudojimo sąlygas.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 ir 4 dalys

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jeigu VI priede išvardyti tekstilės gaminiai yra vienodos rūšies ir sudėties, juos galima tiekti prekybai kartu su bendra etikete.

3. Jeigu VI priede išvardyti tekstilės gaminiai yra vienodos rūšies ir sudėties, juos galima tiekti rinkai kartu su bendra etikete.

4. Metrais parduodamų tekstilės gaminių sudėtį galima nurodyti ant tiekiamos prekybai atraižos arba rietimo.

4. Metrais parduodamų tekstilės gaminių sudėtį galima nurodyti ant tiekiamos rinkai atraižos arba rietimo.

Pagrindimas

Suderinama su naująja teisės aktų sistema.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

3 skyriaus pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pluošto sudėtis procentais ir leistini nuokrypiai

Rinkos priežiūra

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

16 straipsnis

Pozicijos, į kurias nereikia atsižvelgti nustatant pluošto procentines dalis

Išbraukta.

Nustatant 7, 8 ir 9 straipsniuose nurodytas procentines dalis, kurias reikia nurodyti pagal 11 straipsnį, į VII priede išvardytas pozicijas atsižvelgti nereikia.

 

Pagrindimas

Siekiant didesnio nuoseklumo ši nuostata buvo įtraukta į 17 straipsnį.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Vadovaudamosi Direktyva 2001/95/EB, nacionalinės rinkos priežiūros institucijos tikrina, ar tekstilės gaminių sudėtis atitinka pateiktą informaciją apie šių gaminių sudėtį.

1. Vadovaudamosi šiuo reglamentu, rinkos priežiūros institucijos tikrina, ar tekstilės gaminių sudėtis atitinka pateiktą informaciją apie šių gaminių sudėtį.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti tikrinimai atliekami taikant VIII priede išvardytus tam tikrų dviejų ir trijų komponentų mišinių atrankos ir kiekybinės analizės metodus.

2. Siekiant nustatyti tekstilės gaminių pluoštų sudėtį, šio straipsnio 1 dalyje nurodyti tikrinimai atliekami taikant VIII priede išvardytus metodus arba darniuosius standartus.

Pagrindimas

Siekiant supaprastinti šį reglamentą ir pritaikyti tam tikrų dviejų ar trijų komponentų pluoštų mišinių atrankos ir kiekybinės analizės metodus prie technikos pažangos, Komisija turėtų įgalioti Europos standartizacijos komitetą VIII priede išdėstytus metodus pertvarkyti į darniuosius standartus.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Nustatant 7, 8 ir 9 straipsniuose nurodyto pluošto sudėtį, į VII priede išvardytas pozicijas neatsižvelgiama.

Pagrindimas

Ši nuostata remiasi 16 straipsniu ir buvo įtraukta siekiant užtikrinti didesnį teksto nuoseklumą.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Bet kuri laboratorija, atsakinga tekstilės mišinių bandymus, kuriems nėra visoje Bendrijoje taikomo vienodo analizės metodo, tokių mišinių sudėtį turi nustatyti naudodama bet kurį turimą savo žinioje teisėtą metodą, analizės ataskaitoje nurodydama gautą rezultatą ir, kiek yra žinoma, taikyto metodo tikslumo laipsnį.

3. Bet kuri laboratorija, akredituota ir patvirtinta valstybės narės valdžios institucijų atlikti tekstilės mišinių bandymus, kuriems nėra visoje Sąjungoje taikomo vienodo analizės metodo, tokių mišinių pluošto sudėtį turi nustatyti analizės ataskaitoje nurodydama gautą rezultatą, taikytą metodą ir šio metodo tikslumo laipsnį.

Pagrindimas

Terminas „atsakinga“ negarantuoja laboratorijos bandymų ir jos rezultato patikimumo. Valstybės narės valdžios institucijų akredituotos ir patvirtintos laboratorijos atitinka bent minimalius kokybės ir patikimumo kriterijus.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) 2 % visos tekstilės gaminio masės, jeigu šis kiekis yra technologiškai pagrįstas, o ne pridedamas kaip įprasta;

a) 2 % visos tekstilės gaminio masės, jeigu šis kiekis yra grindžiamas tuo, kad pagal gerosios gamybos praktiką yra techniniu požiūriu neišvengiamas, o ne pridedamas kaip įprasta;

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a skyrius

 

Tekstilės gaminių kilmės nuoroda

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

18a straipsnis

 

Iš trečiųjų šalių importuojamų tekstilės gaminių kilmės nuoroda

 

1. Šiame straipsnyje terminai „kilmė“ arba „kilęs iš“ apibūdina nelengvatinę kilmę pagal 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą1, 22 ir 26 straipsnius.

 

2. Vadovaujantis šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis, iš trečiųjų šalių importuotų tekstilės gaminių, išskyrus tuos, kurie kilę iš Turkijos ir iš Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusių šalių, importui arba teikimui rinkai taikomas kilmės ženklinimas.

 

3. Šių gaminių etiketėje turi būti nurodyta tekstilės gaminių kilmės šalis. Tais atvejais, kai gaminiai supakuoti, nuoroda pateikiama atskirai ant pakuotės. Kilmės šalies nuoroda negali būti pakeista atitinkama nuoroda pridėtuose komerciniuose dokumentuose.

 

4. Komisija, vadovaudamasi 19a, 19b ir 19c straipsniais, gali priimti deleguotuosius teisės aktus, pagal kuriuos nustatomi atvejai, kai vietoje pačių gaminių ženklinimo etiketėmis kilmės nuorodą leidžiama pateikti ant pakuotės. Tai ypač gali būti atvejai, kai gaminiai dažniausiai pasiekia galutinį vartotoją savo įprastinėje pakuotėje.

 

5. Tekstilės gaminių kilmė nurodoma žodžiu „pagaminta“ kartu su kilmės šalies pavadinimu. Gali būti ženklinama bet kuria oficialiąja Europos Sąjungos kalba, kuri lengvai suprantama galutiniams vartotojams valstybėje narėje, kurioje šie gaminiai bus parduodami.

 

6. Kilmė žymima aiškiai įskaitomais ir neištrinamais rašmenimis, ji matoma įprastai naudojant gaminį, aiškiai skiriasi nuo kitos informacijos ir pateikiama tokiu būdu, kuris nei klaidina, nei gali lemti klaidingą įspūdį gaminio kilmės požiūriu.

 

7. Importo metu tekstilės gaminiai yra reikiamai paženklinti etiketėmis. Šis ženklinimas negali būti pašalintas ar sugadintas, kol gaminiai neparduoti galutiniam vartotojui ar naudotojui.

 

_______

1 OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

18 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

18b straipsnis

 

Kitų tekstilės gaminių kilmės nuoroda

 

1. Jei ant etiketės nurodyta kitų tekstilės gaminių, negu minima 18a straipsnyje, kilmė, tokiai nuorodai taikomos šiame straipsnyje nustatytos sąlygos.

 

2. Manoma, kad gaminys kilo iš tos šalies, kurioje buvo įgyvendinti bent du toliau nurodyti gamybos etapai:

 

– verpimas;

 

– audimas;

 

– apdaila;

 

– siuvimas.

 

3. Tekstilės gaminio etiketėje gali būti rašoma, kad jis visas kilęs iš tam tikros šalies tik tada, jei šioje šalyje įgyvendinti visi 2 dalyje nurodyti gamybos etapai.

 

4. Gaminio kilmė nurodoma žodžiu „pagaminta“ kartu su kilmės šalies pavadinimu. Gali būti ženklinama bet kuria oficialiąja Europos Sąjungos kalba, kuri lengvai suprantama galutiniams vartotojams valstybėje narėje, kurioje šis gaminys bus parduodamas.

 

5. Kilmė žymima aiškiai įskaitomais ir neištrinamais rašmenimis, ji matoma įprastai naudojant gaminį, aiškiai skiriasi nuo kitos informacijos ir pateikiama tokiu būdu, kuris nei klaidina, nei gali lemti klaidingą įspūdį gaminio kilmės požiūriu.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

18 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

18c straipsnis

 

Deleguotieji aktai

 

Komisija, vadovaudamasi 19a, 19b ir 19c straipsniais, gali priimti deleguotuosius teisės aktus siekiant:

 

– nustatyti išsamią kilmės ženklinimo etiketėmis formą ir sąlygas;

 

– visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis nustatyti terminų, kurie aiškiai apibrėžtų, kad gaminiai kilę iš etiketėje nurodytos šalies, sąrašą;

 

– apibrėžti atvejus, kai dažniausiai vartojamos santrumpos aiškiai apibūdintų kilmės šalį ir galėtų būti naudojamos šio reglamento tikslais;

 

– apibrėžti atvejus, kai dėl techninių ar ekonominių priežasčių gaminių neįmanoma arba nereikia ženklinti etiketėmis;

 

– apibrėžti kitas taisykles, kurių gali prireikti tuo atveju, jei gaminiai neatitiktų šio reglamento nuostatų.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

18 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

18d straipsnis

 

Bendrosios nuostatos

 

1. Manoma, kad 18a straipsnyje nurodyti tekstilės gaminiai neatitinka šio reglamento nuostatų, jei:

 

– jie neturi kilmės ženklinimo;

 

– jų kilmės ženklinimas nesutampa su gaminių kilme;

 

– jų kilmės ženklinimas pakeistas ar pašalintas ar kitaip sugadintas, išskyrus tuos atvejus, kai jį reikėjo pataisyti pagal šio straipsnio 5 dalį.

 

2. Manoma, kad tekstilės gaminiai, išskyrus 18a straipsnyje nurodytus tekstilės gaminius, neatitinka šio reglamento nuostatų, jei:

 

– jų kilmės ženklinimas nesutampa su gaminių kilme;

 

– jų kilmės ženklinimas pakeistas ar pašalintas ar kitaip sugadintas, išskyrus tuos atvejus, kai jį reikėjo pataisyti pagal šio straipsnio 5 dalį.

 

3. Komisija, vadovaudamasi 19a, 19b ir 19c straipsniais, priima deleguotuosius teisės aktus, susijusius su deklaracijomis ir pagrindžiamaisiais dokumentais, kuriais galima remtis siekiant įrodyti atitiktį šiam reglamentui.

 

4. Valstybės narės nustato taisykles, reglamentuojančias nuobaudas, taikytinas pažeidus šio reglamento nuostatas, ir imasi visų būtinų priemonių jų įgyvendinimui užtikrinti. Numatytosios nuobaudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės ne vėliau kaip per 9 mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos praneša Komisijai apie tokias nuostatas ir nedelsdamos ją informuoja apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.

 

5. Jei gaminiai neatitinka šio reglamento nuostatų, valstybės narės taip pat priima priemones, kurios būtinos, kad gaminių savininkas arba kitas už juos atsakingas asmuo pagal šio reglamento nuostatas savo sąnaudomis paženklintų etiketėmis tuos gaminius.

 

6. Jei būtina veiksmingam šio reglamento taikymui, kompetentingos institucijos gali keistis duomenimis, gautais atitikties šiam reglamentui kontrolės metu, taip pat ir su valdžios institucijomis ir kitais asmenimis arba organizacijomis, kurias valstybės narės įgaliojo pagal 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje1 11 straipsnį.

 

______

1 OL L 149, 2005 6 11, p. 22.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) 5 % iškarštiems tekstilės produktams.

b) taikant tą pačią sąlygą, 5 % visos gaminio masės iškarštiems tekstilės produktams.

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Priedų pakeitimai

Deleguotieji aktai

1. Komisija gali priimti bet kokius I, II, IV, V, VI, VII, VIII ir IX priedų pakeitimus, būtinus šiems priedams suderinti su technikos pažanga.

I, II, IV, V, VI, VII, VIII ir IX priedų pakeitimus, būtinus šiems priedams suderinti su technikos pažanga, Komisija priima pagal 19a straipsnį parengdama deleguotuosius teisės aktus ir laikydamasi 19b ir 19c straipsniuose nustatytų sąlygų.

2. Priemonės, nurodytos 1 dalyje, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti, inter alia, jį papildant, patvirtinamos taikant 20 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

 

Pagrindimas

Suderinama su Lisabonos sutarties nuostatomis dėl deleguotųjų aktų (290 straipsnis).

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento

19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

19a straipsnis

 

Delegavimas

 

1. 19 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami [penkerių] metų laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo datos. Komisija pateikia su deleguotaisiais įgaliojimais susijusią ataskaitą likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams iki [penkerių] metų laikotarpio pabaigos. Kartu su šia ataskaita, jei reikia, turi būti pateiktas teisės akto pasiūlymas dėl delegavimo trukmės pratęsimo.

 

2. Komisija priima deleguotąjį teisės aktą ir tuo pačiu metu praneša apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pagrindimas

Suderinama su Lisabonos sutarties nuostatomis dėl deleguotųjų aktų (290 straipsnis).

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl reglamento

19 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

19b straipsnis

 

Delegavimo atšaukimas

 

Europos Parlamentas arba Taryba bet kuriuo metu gali atšaukti 19 straipsnyje nurodytų įgaliojimų delegavimą.

Pagrindimas

Suderinama su Lisabonos sutarties nuostatomis dėl deleguotųjų aktų (290 straipsnis).

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento

19 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

19c straipsnis

 

Prieštaravimai dėl deleguotųjų teisės aktų

 

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali pareikšti prieštaravimus dėl deleguotojo akto per tris mėnesius nuo pranešimo datos.

 

Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

 

2. Jeigu pasibaigus pirmoje šio straipsnio dalyje nurodytam laikotarpiui nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų dėl deleguotojo teisės akto arba jeigu ir Europos Parlamentas, ir Taryba pranešė Komisijai neketinantys prieštarauti, aktas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame nurodytą dieną.

Pagrindimas

Suderinama su Lisabonos sutarties nuostatomis dėl deleguotųjų aktų (290 straipsnis).

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

20 straipsnis

Komitetas

Išbraukta.

1. Komisijai padeda Tekstilės pavadinimų ir ženklinimo komitetas.

 

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

 

Pagrindimas

Suderinama su Lisabonos sutarties nuostatomis dėl deleguotųjų aktų (290 straipsnis).

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl reglamento

20 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

20a straipsnis

 

Persvarstymas

 

1. Iki ...* Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl galimų naujų ženklinimo reikalavimų nustatymo ES lygmeniu siekiant pateikti vartotojams tikslią, aktualią, aiškią ir palyginamą informaciją apie tekstilės gaminių savybes. Ši ataskaita turi būti grindžiama plataus masto konsultacijomis su visomis suinteresuotosiomis šalimis, vartotojų nuomonės tyrimais ir išsamia ekonominės naudos analize, ir, jei reikia, kartu su šia ataskaita turėtų būti pateikiami pasiūlymai dėl teisės aktų. Ataskaitoje, inter alia, nagrinėjami šie klausimai:

 

– gaminio priežiūros ženklinimo sistema;

 

– aprangos ir avalynės ženklinimo vienodo dydžio etiketėmis sistema ES mastu;

 

– bet kokių potencialiai pavojingų arba alerginį poveikį turinčių komponentų, naudojamų tekstilės produktų gamybos ar perdirbimo procesuose, nurodymas;

 

– ekologinis ženklinimas, susijęs su tekstilės gaminių ekologinėmis savybėmis ir darnia gamyba;

 

– socialinis ženklinimas siekiant informuoti vartotojus apie socialines sąlygas, kurioms esant tekstilės gaminys buvo pagamintas;

 

– įspėjamasis ženklinimas, susijęs su tekstilės gaminių degumo savybėmis, ypač greitai užsiliepsnojančių drabužių atveju;

 

– elektroninis ženklinimas, įskaitant radijo dažnių atpažinimą (RDA);

 

– identifikacijos numerio etiketėje nurodymas; numeris naudojamas ieškant papildomos informacijos apie gaminį, pvz., internete;

 

– universalių nekalbinių simbolių žymėjimas tekstilės produkto gamyboje naudojamiems pluoštams identifikuoti; šie simboliai leidžia vartotojui nesunkiai suprasti gaminio sudėtį ir ypač tai, ar buvo naudotas natūralus ar sintetinis pluoštas.

 

2. Iki ...* Komisija atlieka tyrimą siekdama nustatyti, ar tekstilės produktų gamybos arba perdirbimo metu naudojamos medžiagos gali kelti pavojų žmonių sveikatai. Šiame tyrime pirmiausia įvertinama, ar esama priežastinio ryšio tarp alerginių reakcijų ir tekstilės gaminiuose naudojamų sintetinių pluoštų, dažiklių, biocidų, konservantų ar nanodalelių. Šiame tyrime remiamasi moksliniais įrodymais ir atsižvelgiama į rinkos priežiūros veiklos rezultatus. Remdamasi šiuo tyrimu, Komisija pagrįstais atvejais parengia pasiūlymus dėl teisės aktų, kuriais būtų siekiama uždrausti arba apriboti potencialiai pavojingų medžiagų naudojimą tekstilės produktų gamyboje ir kurie derėtų su atitinkamais ES teisės aktais.

 

___________

* Dveji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ne vėliau kaip [DATA – 5 metai nuo šio reglamento įsigaliojimo] Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą, kurioje daugiausiai dėmesio skiriama naujų pluoštų pavadinimų prašymams ir jų patvirtinimui.

Ne vėliau kaip 3 metai nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą, kurioje daugiausiai dėmesio skiriama naujų pluoštų pavadinimų prašymams ir jų patvirtinimui ir, prireikus, pateikia pasiūlymą dėl teisės akto.

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

21a straipsnis

 

Pereinamojo laikotarpio nuostata

 

Tekstilės gaminiai, atitinkantys 2009 m. sausio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/121/EB dėl tekstilės pavadinimų (nauja redakcija)1 nuostatas ir pateikti rinkai iki [6 mėnesiai nuo įsigaliojimo datos], gali toliau būti parduodami iki …*

 

___________

1 OL L 19, 2009 1 23, p. 29.

* Dveji su puse metų nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Direktyvos 73/44/EEB, 96/73/EB ir 96/74/EB [arba nauja redakcija] panaikinamos nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Direktyvos 73/44/EEB, 96/73/EB ir 2008/121/EB panaikinamos nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Pagrindimas

Direktyva 96/74/EB buvo panaikinta ir pakeista Direktyva 2008/121/EB.

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 5 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– Testų, atliktų pagal atitinkamus ES teisės aktus siekiant įvertinti galimas alergines reakcijas ar kitokio pobūdžio neigiamą naujo pluošto poveikį žmonių sveikatai, rezultatai;

Pagrindimas

Gamintojas, teikdamas paraišką įtraukti naujo pluošto pavadinimą į bendrąjį sąrašą, turėtų, esant reikalui, techniniuose dokumentuose pateikti informaciją apie naujo pluošto poveikį sveikatai.

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 24 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

24. Žaislai

Išbraukta.

Pagrindimas

Pluošto sudėtį reikia nurodyti tik tiems žaislams, kuriems taikomas šis reglamentas, būtent žaislams, kuriuose tekstilės pluoštai sudaro ne mažiau kaip 80 proc. visos masės. Komisija turėtų patikrinti, ar Direktyva 2009/48/EB dėl žaislų saugos suteikia vartotojams pakankamai informacijos apie iš tekstilės pluošto pagamintus žaislus.

AIŠKINAMOJI DALIS

I.         Komisijos pasiūlymas

2009 m. sausio 30 d. Komisija patvirtino pasiūlymą dėl naujo reglamento dėl tekstilės pavadinimų ir atitinkamo tekstilės gaminių ženklinimo. Pasiūlyme visi dabartiniai teisės aktai (trys pagrindinės direktyvos)[1], reglamentuojantys tekstilės pavadinimus ir ženklinimą, sujungiami į vieną reglamentą, kad valstybės narės išvengtų administracinės naštos į nacionalinius teisės aktus perkeldamos techninio pobūdžio pakeitimus, kurių prireikia kaskart į suderintų pavadinimų sąrašą įtraukus naują pluošto pavadinimą.

Pasiūlymu nustatoma peržiūrėta tvarka, kurios gamintojai turi laikytis prašydami įtraukti naują pluošto pavadinimą į suderintą sąrašą siekiant, kad būtų sutrumpintas laikas nuo paraiškos pateikimo iki naujo pluošto pavadinimo patvirtinimo.

Pramonei naudos duotų tai, kad sutrumpėtų laikas, reikalingas naują pluoštą pateikti į rinką. Taip būtų sutaupoma administracinių lėšų ir greičiau gaunama pajamų pardavus pluoštą, o vartotojai taip pat gautų naudos, jei nauji pluoštai anksčiau patektų į rinką.

Pasiūlyta ES teisės aktų dėl tekstilės pavadinimų ir ženklinimo peržiūra iš esmės yra techninė procedūra be jokios didelės politinės reikšmės. Šia peržiūra neišplečiamas ES teisės aktų taikymas kitiems ženklinimo reikalavimams, nesusijusiems su dabartinėmis direktyvomis reglamentuojama pluošto sudėtimi ir tekstilės pluoštų pavadinimų derinimu.

II.       Pranešėjo bendrosios pastabos

Ilgą laiką ES tekstilės pramonė buvo restruktūrizuojama, modernizuojama, buvo matoma jos technologinė pažanga, ir tai buvo tarsi atsakas į dideles ekonomikos problemas, su kuriomis susidurta pastaraisiais metais. Europos bendrovės, ypač mažosios ir vidutinės įmonės pagerino savo padėtį pasaulyje sutelkdamos dėmesį į tokius konkurencinius pranašumus, kaip kokybė, dizainas, inovacijos ir didesnės pridėtinės vertės gaminiai. ES pramonė atlieka pirmaujantį vaidmenį pasauliniu mastu kuriant naujus gaminius, techninės paskirties ir neaustinės tekstilės gaminius naujoms paraiškoms teikti, kaip antai geotekstilė, higienos prekės, automobilių pramonė ar medicinos sektorius. Pastaraisiais metais padaugėjo prašymų įtraukti naujų pluoštų pavadinimus į ES teisės aktus, ir tikimasi, kad šis augimas didės, kadangi Europos tekstilės sektorius tampa vis naujoviškesnis[2].

Pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlymui atsižvelgdamas į tai, kad juo supaprastinama esama naujų pluoštų kūrimo ir naudojimo reguliavimo sistema ir skatinamos tekstilės ir drabužių sektoriaus inovacijos, sudarant pluoštų naudotojams bei vartotojams galimybes gauti daugiau naudos iš naujoviškų gaminių.

Tačiau pranešėjas pageidautų daugiau apimančios ir ambicingesnės peržiūros. Atsižvelgdamas į ribotus šio pasiūlymo tikslus, pranešėjas mano, kad svarbiausias politinis klausimas yra tai, ar ES teisės aktų taikymas turėtų būti išplėstas kitiems ženklinimo reikalavimams, nesusijusiems su pluošto sudėtimi ir tekstilės pluoštų pavadinimų derinimu, norint užtikrinti papildomą naudą vartotojui.

Europos Parlamento tyrimo dėl tekstilės gaminių ženklinimo, kuris atliktas Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto (IMCO) prašymu, išvadose ir pasikeitus nuomonėmis su tekstilės pramonės atstovais IMCO komiteto 2009 m. lapkričio mėn. delegacijos į Milaną metu, atskleista, kad nors daugeliu atžvilgių suinteresuotosios šalys laikosi skirtingos nuomonės, tam tikrose su tekstilės gaminių žymėjimu susijusiose srityse reikia imtis veiksmų.

III.      Bendra pranešėjo pozicija

Siekiant pašalinti galimas tinkamo vidaus rinkos veikimo kliūtis, kurias lemia skirtingos valstybių narių nuostatos arba praktika, ir neatsilikti nuo elektroninės prekybos raidos bei susidoroti su būsimais uždaviniais tekstilės gaminių rinkoje, būtina išnagrinėti kitų tekstilės gaminių ženklinimo aspektų suderinimą ir standartizaciją siekiant sudaryti geresnes sąlygas laisvam tekstilės gaminių judėjimui vidaus rinkoje ir užtikrinti vienodo ir aukšto lygio vartotojų apsaugą visoje ES.

Pranešėjas pripažįsta, kad dėl privalomo žymėjimo reikalavimų išplėtimo šiuo etapu, kiltų daug laiko atimančių diskusijų ir todėl supaprastinimo procesas gali būti trikdomas. Dėl to pranešėjas siūlo, kad diskusijos kitais tekstilės žymėjimo klausimais nebūtų siejamos su šiuo reglamentu.

Tuo tikslu pranešėjas ragina Komisiją per dvejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo pateikti ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl galimų naujų žymėjimo reikalavimų, kurie būtų nustatyti Sąjungos lygmeniu siekiant suderinti, sunorminti ir supaprastinti tekstilės gaminių ženklinimą ir taip suteikti vartotojams tikslią, tinkamą ir suprantamą informaciją, kurią būtų galima palyginti, apie tekstilės gaminių sudėtį, savybes, priežiūrą, kilmę ir dydį.

Dabartinės teisės aktų dėl tekstilės gaminių ženklinimo sistemos peržiūra

Šioje ataskaitoje visų pirma nagrinėjamos vartotojų nuomonės dėl minimalaus informacijos, kuri turi būti pateikta ant tekstilės gaminio etiketės, kiekio, ir analizuojamos kitos nei ženklinimas priemonės, kurias būtų galima naudoti papildomos, vartotojų svarbia nelaikomos, informacijos teikimui. Pranešėjas mano, kad reiktų rasti tinkamą pusiausvyrą tarp aukšto lygio vartotojų apsaugos ir tekstilės gaminių reguliavimo sistemos supaprastinimo. Šiuo atžvilgiu turėtų būti užtikrinama, kad privalomo ženklinimo išplėtimas neužkraus pernelyg didelės naštos įmonėms, neatnešdamas tikros pridėtinės vertės vartotojams, kurie net gali susipainioti dėl ant tekstilės gaminių etiketės pateiktos per gausios informacijos. Dėl to kitos nei privalomi ženklinimo reikalavimai priemonės galėtų būti naudojamos tam, kad vartotojai atliktų informacija paremtą pasirinkimą.

Minėtoje ataskaitoje, kurią parengs Europos Komisija, turi būti visų pirma nagrinėjami šie klausimai:

produkto priežiūros ženklinimo sistemos suderinimas siekiant suteikti vartotojams ir tekstilės priežiūros įmonėms išsamią ir tikslią informaciją apie tekstilės gaminių priežiūros priemones;

– aprangos ir avalynės ženklinimo vienodo dydžio etiketėmis sistema ES mastu;

– iš ES nepriklausančių šalių įvežtų tekstilės gaminių kilmės nuorodos taisyklių suderinimas ir tikslių kilmės ženklo "Pagaminta ..." naudojimo ES pagamintiems produktams kriterijų nustatymas;

– bet kokių potencialiai pavojingų arba alerginį poveikį turinčių komponentų, naudojamų tekstilės produktų gamybos ir perdirbimo procesuose, nurodymas;

ekologinis ženklinimas, susijęs su tekstilės gaminių ekologinėmis savybėmis, pavyzdžiui, poveikiu aplinkai, energijos ir išteklių sąnaudomis ir atliekų susidarymu, siekiant skatinti darnią tekstilės produktų gamybą ir vartojimą;

socialinis ženklinimas, suteikiantis vartotojams galimybę pasirinkti perkamą produktą dėl etinių priežasčių, pavyzdžiui, darbuotojų, dirbančių tekstilės gamybos sektoriuje, sveikatos, saugos, žmogaus teisių, gerovės, darbo sąlygų ir užmokesčio;

– įspėjamasis ženklinimas siekiant informuoti vartotojus apie tekstilės gaminių degumo savybes, ypač greitai užsiliepsnojančius drabužius;

radijo dažnių atpažinimo (RDA) ir kitų elektroninio ženklinimo priemonių naudojimas siekiant suteikti papildomos informacijos apie tekstilės gaminius, kartu užtikrinant vartotojų privatumą ir nedarant įtakos galutinei produkto kainai;

identifikacijos numerio etiketėje nurodymas, kurį naudojant vartotojas arba mažmenininkas internete gali rasti papildomos informacijos apie tekstilės gaminį, ypač jo savybes, sudėtį, kilmę ar variantus;

universalių nekalbinių simbolių žymėjimas tekstilės produkto gamyboje naudojamiems pluoštams identifikuoti, kurie leidžia vartotojui nesunkiai suprasti jo sudėtį ir ypač tai, ar buvo naudotas natūralus ar sintetinis pluoštas.

Ši ataskaita rengiama remiantis išsamiomis konsultacijomis su visomis suinteresuotomis šalimis ir nuodugniu poveikio įvertinimu ir kartu su ja, jei pagrįsta, pateikiami pasiūlymai dėl teisės aktų. Pranešėjo nuomone, tekstilės pavadinimų ir ženklinimo darbo grupė galėtų sukurti atitinkamą forumą diskusijoms pradėti, tačiau jis pabrėžia, kad Komisija turėtų garantuoti sistemingesnį pilietinės visuomenės, vartotojų atstovų, socialinių partnerių ir suinteresuotųjų institucijų įtraukimą, siekiant užtikrinti, kad darbo grupės sudėtis atspindėtų visų suinteresuotų šalių pozicijas.

Poveikis sveikatai

Be to, pranešėjo manymu, trūksta pakankamų įrodymų dėl pavojingų medžiagų, naudojamų gaminant ar apdorojant tekstilės gaminius, galimo poveikio žmogaus sveikatai. Todėl Komisija atlieka tyrimą siekdama nustatyti, ar tekstilės produktų gamybos arba perdirbimo metu naudojamos medžiagos gali kelti pavojų žmogaus sveikatai. Šiame tyrime pirmiausia įvertinama, ar esama priežastinio ryšio tarp alerginių reakcijų ir tekstilės gaminiuose naudojamų sintetinių pluoštų, dažiklių, biocidų, konservantų ir nanodalelių.

Gyvūninės kilmės medžiagų ženklinimas

Kitas svarus pranešėjo pasiūlytas pakeitimas yra gyvūninės kilmės ne tekstilės dalių medžiagų kilmės nurodymas ant tekstilės gaminių etiketės. Kad vartotojai galėtų savo pasirinkimą pagrįsti turima informacija, būtina žinoti, ar tekstilės gaminio sudėtyje esama medžiagų, gaunamų iš odos, kailio arba kitų gyvūninės kilmės medžiagų.

Tekstilės pluoštų mišinių kiekybinės analizės metodų darnieji standartai (VIII priedas)

Kad šis reglamentas būtų supaprastintas ir vienodi tekstilės gaminių atrankos ir analizės metodai būtų pritaikyti prie technikos pažangos, pranešėjo manymu, šie metodai, naudojami tikrinti, ar tekstilės gaminių sudėtis atitinka ant etiketės pateiktą informaciją, turėtų būti pertvarkyti į Europos standartus. Tuo tikslu Komisija turėtų įgalioti Europos standartizacijos komitetą (CEN).

Techniniai pakeitimai

Siūlomo reglamento skirtinguose straipsniuose padaryta pakeitimų siekiant išsiaiškinti tam tikrus techninius aspektus ir užtikrinti didesnį teksto nuoseklumą. Pranešėjas taip pat pateikė pakeitimų norėdamas užtikrinti nuoseklumą su naująja teisės aktų sistema ir Lisabonos sutarties nuostatomis dėl deleguotųjų aktų (290 straipsnis).

IV.      Išvada

Pranešėjas pateikia šiuos pasiūlymus komitetui ir laukia tolesnių pasiūlymų.

  • [1]  Direktyvoje 2008/121/EB dėl tekstilės pavadinimų (nauja redakcija) reikalaujama, kad tekstilės gaminių pluošto sudėtis būtų žymima naudojant tik suderintus pavadinimus iš direktyvos I priedo. Direktyvose 96/73/EB ir 73/44/EEB nurodomi analizės metodai, naudojami tikrinti, ar tekstilės produktų sudėtis atitinka ant etiketės pateiktą informaciją.
  • [2]  Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tekstilės pavadinimų ir atitinkamo tekstilės gaminių ženklinimo klausimu
    http://eescopinions.eesc.europa.eu/viewdoc.aspx?doc=\\esppub1\esp_public\ces\int\int477\en\ces1928-2009_ac_en.doc

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tekstilės pavadinimai ir atitinkamas tekstilės gaminių ženklinimas

Nuorodos

COM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

30.1.2009

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

19.10.2009

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

19.10.2009

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ITRE

2.9.2009

 

 

 

Pranešėjas (-ai)

       Paskyrimo data

Toine Manders

14.9.2009

 

 

Svarstymas komitete

2.9.2009

29.9.2009

6.10.2009

4.11.2009

 

27.1.2010

16.3.2010

 

 

Priėmimo data

8.4.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

1

6

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Tiziano Motti, Gianni Pittella, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Laurence J.A.J. Stassen, Catherine Stihler, Eva-Britt Svensson, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Barbara Weiler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Regina Bastos, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Rareş-Lucian Niculescu, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Kerstin Westphal

Pateikimo data

19.4.2010