SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o názvoch textílií a súvisiacom označovaní textilných výrobkov etiketami

  30.4.2010 - (KOM(2009)0031 – C6‑0048/2009 – 2009/0006(COD)) - ***I

  Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
  Spravodajca: Toine Manders


  Postup : 2009/0006(COD)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A7-0122/2010

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o názvoch textílií a súvisiacom označovaní textilných výrobkov etiketami

  (KOM(2009)0031 – C6‑0048/2009 – 2009/0006(COD))

  (Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2009)0031),

  –   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0048/2009),

  –   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

  –   so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

  –   so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru,

  –   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7‑0122/2010),

  1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

  2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

  3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (1) Smernica Rady 73/44/EHS z 26. februára 1973 o aproximácii zákonov členských štátov, ktoré sa vzťahujú na kvantitatívnu analýzu ternárnych zmesí vlákien, smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES zo 16. decembra 1996 o určitých metódach na kvantitatívnu analýzu binárnych zmesí textilných vlákien a smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/74/ES zo 16. decembra 1996 o názvoch textílií (prepracované znenie)1 boli niekoľkokrát zmenené a doplnené. Vzhľadom na to, že sa majú vykonať ďalšie zmeny a doplnenia, tieto smernice by mali byť v záujme jednoznačnosti nahradené jediným právnym nástrojom.

  (1) Smernica Rady 73/44/EHS z 26. februára 1973 o aproximácii zákonov členských štátov, ktoré sa vzťahujú na kvantitatívnu analýzu ternárnych zmesí vlákien, smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES zo 16. decembra 1996 o určitých metódach na kvantitatívnu analýzu binárnych zmesí textilných vlákien a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/121/ES zo 14. januára 2009 o názvoch textílií (prepracované znenie)1 boli niekoľkokrát zmenené a doplnené. Vzhľadom na to, že sa majú vykonať ďalšie zmeny a doplnenia, tieto akty by mali byť v záujme jednoznačnosti nahradené jediným právnym nástrojom.

  1 Ú. v. ES L 32, 3.2.1997, s. 38.

  1 Ú. v. EÚ L 19, 23.1.2009, s. 29.

  Odôvodnenie

  Smernica 96/74/ES bola zrušená a nahradená smernicou 2008/121/ES.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (2) Právne predpisy Spoločenstva týkajúce sa názvov textílií a súvisiaceho označovania textilných výrobkov etiketami majú výrazný technický charakter a obsahujú podrobné ustanovenia, ktoré je potrebné pravidelne prispôsobovať. Aby členské štáty nemuseli transponovať technické zmeny a doplnenia do vnútroštátnej legislatívy, a tým sa znížila administratívna záťaž pre vnútroštátne orgány, a aby sa umožnilo rýchlejšie prijatie názvov nových vlákien, ktoré sa majú začať uplatňovať v celom Spoločenstve naraz, zdá sa, že najvhodnejším právnym nástrojom na uskutočnenie zjednodušenia právnych predpisov je nariadenie.

  (2) Právne predpisy Únie týkajúce sa názvov textílií a súvisiaceho označovania textilných výrobkov etiketami majú výrazný technický charakter a obsahujú podrobné ustanovenia, ktoré treba pravidelne prispôsobovať. Aby členské štáty nemuseli transponovať technické zmeny a doplnenia do vnútroštátnych právnych predpisov a aby sa tak mohla znížiť administratívna záťaž pre vnútroštátne orgány a v záujme umožnenia rýchlejšieho prijatia názvov nových textilných vlákien, ktoré sa majú začať uplatňovať v celej Únii naraz, zdá sa, že najvhodnejším právnym nástrojom na uskutočnenie zjednodušenia právnych predpisov je nariadenie.

   

  (Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa uplatňuje v celom texte. Jeho prijatie si vyžiada zodpovedajúce zmeny v celom texte.)

  Odôvodnenie

  Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa uplatňuje v celom texte: a) zladenie s Lisabonskou zmluvou („Spoločenstvo“ sa nahrádza „Úniou“), b) pridaním slova „textilných“ sa výraz „názvov vlákien“ spresňuje.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (5) Malo by byť tiež prijaté ustanovenie, pokiaľ ide o určité výrobky, ktoré nie sú vyrobené výlučne z textilných materiálov, ale obsahujú textílie, ktoré tvoria dôležitú časť výrobku, alebo na ktoré osobitne upozorňuje výrobca, spracovateľ alebo obchodník.

  (5) Malo by byť tiež prijaté ustanovenie, pokiaľ ide o určité výrobky, ktoré nie sú vyrobené výlučne z textilných materiálov, ale obsahujú textílie, ktoré tvoria dôležitú časť výrobku, alebo na ktoré osobitne upozorňujú hospodárske subjekty.

  Odôvodnenie

  Zladenie s novým legislatívnym rámcom.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 6

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (6) Tolerancia, pokiaľ ide o „iné vlákna“, ktoré nemajú byť uvedené na etiketách, by sa mala uplatniť na čisté aj zmesové výrobky.

  (6) Tolerancia, pokiaľ ide o „cudzie vlákna“, ktoré nemajú byť uvedené na etiketách, by sa mala uplatniť na čisté aj zmesové výrobky.

  Odôvodnenie

  Zladenie s terminológiou použitou v článku 18 nariadenia.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 9

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (9) Textilné výrobky, ktoré podliehajú len požiadavkám označovania spoločnou etiketou a tie, ktoré sú predávané v metráži alebo v strihaných dĺžkach, by mali byť ponúkané na predaj takým spôsobom, aby sa spotrebiteľ mohol sám plne oboznámiť s informáciami uvedenými na vonkajšom obale alebo návine.

  (9) Textilné výrobky, ktoré podliehajú len požiadavkám označovania spoločnou etiketou a tie, ktoré sú predávané v metráži alebo v strihaných dĺžkach, by mali byť sprístupňované na trhu takým spôsobom, aby sa spotrebiteľ mohol sám plne oboznámiť s informáciami uvedenými na vonkajšom obale alebo návine.

  Odôvodnenie

  Zladenie s novým legislatívnym rámcom.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 11

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (11) Na dohľad nad trhom s výrobkami, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, v členských štátoch by sa mali vzťahovať ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.

  (11) Na dohľad nad trhom s výrobkami, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, sa v členských štátoch vzťahujú ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh1, a ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.

   

  1 Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 12

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (12) Je potrebné stanoviť metódy na odber vzoriek a analýzu textilných výrobkov, aby sa vylúčila akákoľvek možnosť výhrad voči použitým metódam. Metódy používané pri úradných testoch vykonávaných v členských štátoch na účely stanovenia vláknového zloženia textilných výrobkov zložených z dvojzložkových a trojzložkových zmesí by mali byť jednotné, pokiaľ ide o predbežnú úpravu vzorky, ako aj o jej kvantitatívnu analýzu; v tomto nariadení by sa preto mali ustanoviť jednotné metódy analýzy pre väčšinu textilných výrobkov zložených z dvojzložkových a trojzložkových zmesí, ktoré sú na trhu.

  (12) Treba stanoviť metódy na odber vzoriek a analýzu textilných výrobkov, aby sa vylúčila akákoľvek možnosť výhrad voči použitým metódam. Metódy používané pri úradných testoch vykonávaných v členských štátoch na účely stanovenia vláknového zloženia textilných výrobkov zložených z dvojzložkových a trojzložkových zmesí by mali byť jednotné, pokiaľ ide o predbežnú úpravu vzorky, ako aj o jej kvantitatívnu analýzu; v tomto nariadení by sa preto mali ustanoviť jednotné metódy analýzy pre väčšinu textilných výrobkov zložených z dvojzložkových a trojzložkových zmesí, ktoré sú na trhu. Aby sa však toto nariadenie zjednodušilo a aby sa takéto jednotné metódy prispôsobili technickému pokroku, je vhodné, aby sa metódy stanovené v tomto nariadení stali európskymi normami. Na tento účel by Komisia mala zabezpečiť prechod zo súčasného systému, ktorého metódy sú uvedené v tomto nariadení, na systém založený na európskych normách.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 13

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (13) Laboratóriu zodpovednému za skúšanie dvojzložkových zmesí, pre ktoré neexistuje žiadna jednotná metóda analýzy na úrovni Spoločenstva, by malo byť umožnené stanoviť zloženie takýchto zmesí použitím akejkoľvek platnej metódy, ktorú má k dispozícii, pričom v správe o analýze uvedie získaný výsledok, a pokiaľ je známy, aj stupeň presnosti použitej metódy.

  (13) Laboratóriu zodpovednému za skúšanie zmesí vlákien, pre ktoré neexistuje žiadna jednotná metóda analýzy na úrovni Únie, by malo byť umožnené stanoviť zloženie takýchto zmesí, pričom v správe o analýze uvedie získaný výsledok, použitú metódu a stupeň jej presnosti.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 16

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (16) Je vhodné ustanoviť postup, ktorý má uplatňovať každý výrobca alebo jeho zástupca, ktorý má záujem o zaradenie názvu nového vlákna do technických príloh. V tomto nariadení by sa preto mali stanoviť požiadavky na žiadosť o pridanie názvu nového vlákna do technických príloh.

  (16) Je vhodné stanoviť postup vrátane osobitných požiadaviek, ktorý má uplatňovať každý výrobca alebo akákoľvek osoba konajúca v jeho mene, ktorá má záujem o zaradenie názvu nového vlákna do harmonizovaného zoznamu názvov vlákien uvedeného v prílohe I.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 17

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (17) Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu.

  vypúšťa sa

  Odôvodnenie

  Zladenie s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy o delegovaných aktoch (článok 290).

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 18

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (18) Komisia by mala byť najmä oprávnená prispôsobiť technickému pokroku zoznam názvov vlákien a súvisiace opisy, minimálne požiadavky na technický spis, ktorý sa má pripojiť k žiadosti výrobcu o pridanie názvu nového vlákna do zoznamu povolených názvov vlákien, osobitné ustanovenia týkajúce sa korzetových výrobkov a určitých typov textílií, zoznam výrobkov, pre ktoré nie je povinné označovanie etiketou a označenie, zoznam výrobkov, pre ktoré je povinné iba označovanie spoločnou etiketou alebo označenie, zoznam položiek, ktoré sa nemajú zohľadniť pri stanovovaní percentuálneho podielu vlákien, dohodnuté prirážky používané na výpočet hmotnosti vlákien obsiahnutých v textilnom výrobku, ako aj prispôsobiť existujúce metódy kvantitatívnej analýzy pre dvojzložkové a trojzložkové zmesi alebo prijať nové metódy. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tohto nariadenia, okrem iného aj jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

  (18) S cieľom zabezpečiť dosiahnutie cieľov tohto nariadenia a zároveň udržať krok s technickým pokrokom by Komisia mala byť oprávnená prijať v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie delegované akty, ktoré sú určené na doplnenie alebo zmenu nepodstatných prvkov príloh I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX k tomuto nariadeniu.

  Odôvodnenie

  Zladenie s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy o delegovaných aktoch (článok 290).

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 18 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (18a) Európsky parlament vo svojom uznesení z 25. novembra 2009 o označovaní pôvodu1 zdôraznil, že ochrana spotrebiteľa si vyžaduje transparentné a jednotné pravidlá obchodu vrátane pravidiel uvádzania pôvodu. Cieľom takéhoto uvádzania by malo byť plne informovať spotrebiteľov o presnom pôvode výrobkov, ktoré nakupujú, ako aj chrániť ich pred podvodnými, nepresnými alebo zavádzajúcimi údajmi o pôvode. Na tento účel by sa pre textilné výrobky mali zaviesť harmonizované pravidlá. Pokiaľ ide o dovážané výrobky, tieto pravidlá by mali mať podobu požiadaviek na povinné označovanie. V prípade výrobkov, na ktoré sa na úrovni Únie nevzťahuje povinné označovanie pôvodu, by sa mali stanoviť pravidlá zabezpečujúce, aby prípadné označenie pôvodu nebolo nepravdivé alebo zavádzajúce.

   

  ________

  1 Prijaté texty, P7_TA(2009)0093.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 19 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (19a) Aby mohli spotrebitelia prijímať informované rozhodnutia, mali by pri kúpe textilného výrobku vedieť, či tento výrobok obsahuje netextilné časti živočíšneho pôvodu. Preto je dôležité uviesť na etikete výrobku zdroj materiálov, ktoré pochádzajú zo zvierat.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 19 b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (19b) Toto nariadenie sa obmedzuje na pravidlá týkajúce sa harmonizácie názvov textilných vlákien a označovania vláknového zloženia textilných výrobkov etiketami. Aby sa odstránili možné prekážky riadneho fungovania vnútorného trhu spôsobené rozdielnymi ustanoveniami alebo postupmi členských štátov a aby sa udržal krok s rozvojom elektronického obchodu a budúcimi výzvami na trhu s textilnými výrobkami, mala by sa preskúmať harmonizácia alebo normalizácia ostatných aspektov označovania textilných výrobkov etiketami. Na tento účel by Komisia mala predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu o prípadných nových požiadavkách na označovanie, ktoré by sa mali zaviesť na úrovni Únie, aby sa uľahčil voľný pohyb textilných výrobkov na vnútornom trhu a dosiahla vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa v celej Únii. V správe by sa mali preskúmať najmä názory spotrebiteľov na množstvo informácií, ktoré sa má na etikete textilných výrobkov uviesť, a malo by sa zvážiť, ktoré iné spôsoby okrem označenia etiketami možno použiť na poskytnutie dodatočných informácií spotrebiteľom.

  Správa by mala vychádzať z rozšírených konzultácií so všetkými zainteresovanými subjektmi, zo spotrebiteľských prieskumov a z dôslednej analýzy nákladov a prínosov a v prípade potreby sa k nej pripoja legislatívne návrhy. V správe by sa mala preskúmať najmä pridaná hodnota možných požiadaviek označovania pre spotrebiteľa, čo sa týka údajov o starostlivosti, veľkosti, nebezpečných látkach, horľavosti a environmentálnom vplyve textilných výrobkov, využitia jazykovo nezávislých symbolov na identifikáciu textilných vlákien, sociálneho a elektronického označovania, ako aj pripojenia identifikačného čísla na etiketu na získanie dodatočných informácií o vlastnostiach výrobkov na požiadanie, najmä prostredníctvom internetu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 20

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (20) Smernice 96/74/ES [alebo prepracované znenie], 96/73/ES a 73/44/ES by sa mali zrušiť,

  (20) Smernice 2008/121/ES, 96/73/ES a 73/44/ES by sa mali zrušiť,

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

  Návrh nariadenia

  Článok 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  V tomto nariadení sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa používania názvov textílií a súvisiaceho označovania textilných výrobkov etiketami, ako aj pravidlá týkajúce sa kvantitatívnej analýzy dvojzložkových a trojzložkových zmesí textilných vlákien.

  V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá týkajúce sa používania názvov textilných vlákien, označovania textilných výrobkov etiketami a stanovovania vláknového zloženia textilných výrobkov jednotnými metódami kvantitatívnej analýzy s cieľom zlepšiť ich voľný obeh na vnútornom trhu a poskytnúť presné informácie spotrebiteľom.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 1 – pododseky 1 a 2 (úvodná časť)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Toto nariadenie sa vzťahuje na textilné výrobky.

  1. Toto nariadenie sa vzťahuje na textilné výrobky.

  Vzťahuje sa aj na tieto výrobky:

  Na účely tohto nariadenia sa rovnakým spôsobom ako textilné výrobky upravujú tieto výrobky:

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 2 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na textilné výrobky, ktoré:

  netýka sa slovenskej jazykovej verzie

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 2 – písmeno da (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (da) sú dodávané jednotlivým koncovým užívateľom na objednávku.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia:

  netýka sa slovenskej jazykovej verzie

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 1 – písmeno fa (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (fa) „označovanie etiketami“ znamená uvedenie požadovaných informácií na textilnom výrobku tak, že sa k nemu pripojí etiketa alebo že sa naň prišije, vyšije, vytlačí, vyryje alebo sa k nemu pripojí použitím akejkoľvek inej technológie;

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 1a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  1a. Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia termínov „sprístupnenie na trhu“, „uvedenie na trh“, „výrobca“, „splnomocnený zástupca“, „dovozca“, „distribútor“, „hospodárske subjekty“, „harmonizovaná norma“, „dohľad nad trhom“ a „orgány dohľadu nad trhom“ uvedené v nariadení (ES) č. 765/2008.

  Odôvodnenie

  Zladenie s novým legislatívnym rámcom.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Textilné výrobky môžu byť uvádzané na trh v rámci Spoločenstva buď pred priemyselným spracovaním alebo počas neho, alebo v akomkoľvek zo štádií distribúcie, iba ak sú tieto výrobky označené etiketami v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

  1. Textilné výrobky sa sprístupnia na trhu len vtedy, ak sú označené etiketami alebo sprevádzané obchodnými dokumentmi v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

  Odôvodnenie

  Zladenie s novým legislatívnym rámcom.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Uplatňovaním tohto nariadenia nie je dotknuté uplatňovanie vnútroštátnych pravidiel a pravidiel Spoločenstva o ochrane priemyselného a obchodného vlastníctva, o uvedení pôvodu a prevencii nekalej súťaže.

  2. Ak sa v tomto nariadení nestanovuje inak, vnútroštátne pravidlá a pravidlá Únie o ochrane priemyselného a obchodného vlastníctva, o uvedení pôvodu a prevencii nekalej súťaže sa naďalej uplatňujú na textilné výrobky.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

  Návrh nariadenia

  Článok 5 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Pri uvádzaní zloženia sa používajú len názvy vlákien uvedené v prílohe I.

  1. Pri uvádzaní vláknového zloženia textilných výrobkov sa používajú len názvy textilných vlákien uvedené v prílohe I.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

  Návrh nariadenia

  Článok 6 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Každý výrobca alebo jeho zástupca môže požiadať Komisiu o pridanie názvu nového vlákna do zoznamu stanoveného v prílohe I.

  Každý výrobca alebo každá osoba konajúca v jeho mene môže požiadať Komisiu o pridanie názvu nového textilného vlákna do zoznamu stanoveného v prílohe I.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

  Návrh nariadenia

  Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Textilný výrobok sa považuje za zložený výlučne z rovnakého vlákna, ak obsahuje najviac 2 % hmotnosti iných vlákien za predpokladu, že toto množstvo je odôvodnené technologickým procesom a nevyplýva z rutiny.

  2. Textilný výrobok možno považovať za zložený výlučne z rovnakého vlákna, ak neobsahuje viac ako 2 % hmotnosti cudzích vlákien za predpokladu, že toto množstvo je odôvodnené ako technologicky nevyhnutné z hľadiska správnej výrobnej praxe a nevyplýva z rutiny.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

  Návrh nariadenia

  Článok 7 – odsek 2 – pododsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Za rovnakého predpokladu textilný výrobok, ktorý prešiel procesom mykania, sa považuje za zložený výlučne z rovnakého vlákna, ak obsahuje najviac 5 % hmotnosti iných vlákien.

  Za rovnakého predpokladu textilný výrobok, ktorý prešiel procesom mykania, možno považovať za zložený výlučne z rovnakého vlákna, ak neobsahuje viac ako 5 % hmotnosti cudzích vlákien.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

  Návrh nariadenia

  Článok 8 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  3. Vláknové prímesi vo výrobkoch uvedených v odsekoch 1 a 2 vrátane vlnených výrobkov, ktoré prešli procesom mykania, neprekročia 0,3% a sú odôvodnené technologickým procesom spojeným s výrobou.

  3. Cudzie vlákna vo výrobkoch uvedených v odsekoch 1 a 2 vrátane vlnených výrobkov, ktoré prešli procesom mykania, neprekročia 0,3 % hmotnosti a sú odôvodnené ako technologicky nevyhnutné z hľadiska správnej výrobnej praxe.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

  Návrh nariadenia

  Článok 9

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Textilný výrobok zložený z dvoch alebo viacerých druhov vlákien, z ktorých jedno tvorí najmenej 85 % celkovej hmotnosti, je označený jedným z týchto spôsobov:

  1. Textilný výrobok je označený názvom a hmotnostným percentuálnym podielom všetkých vlákien, z ktorých je zložený, v zostupnom poradí.

  a) názvom vlákna, ktoré predstavuje najmenej 85 % celkovej hmotnosti spolu s jeho hmotnostným percentuálnym podielom;

   

  b) názvom vlákna, ktoré predstavuje najmenej 85 % celkovej hmotnosti spolu s výrazom „najmenej 85 %“;

   

  c) úplným percentuálnym zložením výrobku.

   

  2. Textilný výrobok zložený z dvoch alebo viacerých druhov vlákien, z ktorých žiadne nepredstavuje 85 % celkovej hmotnosti, je označený názvom a hmotnostným percentuálnym podielom najmenej dvoch vlákien s najvyšším hmotnostným percentuálnym podielom nasledovaných názvami ostatných obsiahnutých vlákien v zostupnom poradí podľa hmotnostného percentuálneho podielu, s uvedením alebo bez uvedenia ich hmotnostného percentuálneho podielu.

  2. Odchylne od odseku 1 a bez toho, aby bol dotknutý článok 7 ods. 2, sa vlákna, ktoré jednotlivo tvoria až do 3 % celkovej hmotnosti textilného výrobku , alebo vlákna, ktoré spoločne tvoria až do 10 % celkovej hmotnosti, môžu označovať pojmom „iné vlákna“ s uvedením ich hmotnostného percentuálneho podielu za podmienky, že sa to nedá ľahko určiť v čase výroby.

  Uplatňujú sa však aj tieto pravidlá:

   

  a) vlákna, ktoré samostatne predstavujú menej ako 10 % celkovej hmotnosti výrobku, môžu byť spoločne označené termínom „iné vlákna“ nasledovaným celkovým hmotnostným percentuálnym podielom;

   

  b) ak sa uvedie názov vlákna, ktoré predstavuje menej ako 10 % celkovej hmotnosti výrobku, uvádza sa úplné percentuálne zloženie tohto výrobku.

   

  3. Výrobky, ktoré majú čisto bavlnenú osnovu a čisto ľanový útok, pri ktorých percentuálny podiel ľanu predstavuje najmenej 40 % celkovej hmotnosti nešlichtovanej látky, môžu dostať názov „zmesová tkanina bavlna-ľan“, ktorý musí byť doplnený špecifikáciou zloženia „čisto bavlnená osnova – čisto ľanový útok“.

  3. Výrobky, ktoré majú čisto bavlnenú osnovu a čisto ľanový útok, pri ktorých percentuálny podiel ľanu predstavuje najmenej 40 % celkovej hmotnosti nešlichtovanej látky, môžu dostať názov „zmesová tkanina bavlna-ľan“, ktorý musí byť doplnený špecifikáciou zloženia „čisto bavlnená osnova – čisto ľanový útok“.

  4. Textilné výrobky, ktorých zloženie sa nedá ľahko určiť v čase výroby, môžu byť na etikete označené termínom „zmes vlákien“ alebo termínom „nešpecifikované zloženie textílie“.

  4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 1, môžu byť textilné výrobky, ktorých zloženie sa nedá ľahko určiť v čase výroby, na etikete označené termínom „zmes vlákien“ alebo termínom „nešpecifikované zloženie textílie“.

   

  5. Odchylne od ods. 1 sa vlákna nezahrnuté do prílohy I môžu označovať pojmom „iné vlákna“ s následným uvedením ich hmotnostného percentuálneho podielu za podmienky, že bola v súlade s článkom 6 predložená žiadosť o začlenenie týchto vlákien do prílohy I.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

  Návrh nariadenia

  Článok 10 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Článok 10a

   

  Materiály pochádzajúce zo zvierat

   

  1. Ak textilný výrobok obsahuje netextilné časti pochádzajúce zo zvierat, označuje sa etiketou, na ktorej sa uvedie, že tieto časti sú vyrobené z materiálov pochádzajúcich zo zvierat. Označovanie nesmie byť zavádzajúce a je uskutočňované takým spôsobom, aby spotrebiteľ mohol ľahko pochopiť, na ktorú časť výrobku sa informácie na etikete vzťahujú.

   

  2. Členské štáty informujú Komisiu o analytických metódach, ktoré používajú na identifikáciu materiálov pochádzajúcich zo zvierat do [dátumu začatia uplatňovania ]a následne vždy, keď to bude potrebné s ohľadom na novinky vo vývoji.

   

  3. Komisia prijme delegované akty v súlade s článkami 19a, 19b a 19c, v ktorých podrobne uvedie formu a podmienky označovania textilných výrobkov uvedených v ods. 1 a stanoví analytické metódy, ktoré sa majú použiť na identifikáciu materiálov pochádzajúcich zo zvierat.

  Odôvodnenie

  Aby mohli spotrebitelia prijať informované rozhodnutia, mali by pri kúpe textilného výrobku vedieť, či tento výrobok obsahuje netextilné časti živočíšneho pôvodu (kožušina, koža atď.). Preto je dôležité uviesť na etikete výrobku zdroj akýchkoľvek materiálov, ktoré pochádzajú zo zvierat.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

  Návrh nariadenia

  Článok 11 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Etikety a označenie

  Označovanie etiketami

  1. Textilné výrobky sú označované etiketami alebo označené vždy, keď sú uvádzané na trh.

  1. Textilné výrobky sú označované etiketami vždy, keď sú sprístupnené na trhu.

   

  Označenie etiketami je ľahko prístupné, viditeľné a bezpečne pripevnené k textilnému výrobku. Zostáva čitateľné počas bežnej doby používania výrobku. Označenie etiketami a spôsob, akým sú etikety pripevnené, musí byť zabezpečené tak, aby sa minimalizovalo nepohodlie spôsobené spotrebiteľovi pri nosení výrobku.

  Etikety alebo označenie však môže byť nahradené alebo doplnené sprievodnými obchodnými dokumentmi, keď nie sú výrobky ponúkané na predaj konečnému spotrebiteľovi alebo keď sú tieto dodávané na základe objednávky zadanej štátom alebo nejakou inou právnickou osobou, ktorá sa spravuje verejným právom.

  Označenie etiketami však môže byť nahradené alebo doplnené sprievodnými obchodnými dokumentmi, keď sú výrobky dodávané hospodárskym subjektom v rámci dodávateľského reťazca alebo keď sú dodávané na základe objednávky, ktorú zadal verejný obstarávateľ v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby1.

   

  Názvy a opisy uvedené v článkoch 5, 7, 8 a 9 sú jasne uvedené v týchto sprievodných obchodných dokumentoch.

   

  Skratky sa nepoužívajú s výnimkou mechanizovaného operačného kódu alebo ak sú vymedzené v medzinárodne uznávaných normách, ak sú tieto skratky vysvetlené v tom istom obchodnom dokumente.

   

  _______

  1 Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

  Návrh nariadenia

  Článok 11 – odsek 2 – pododseky 1 a 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca usadený v Spoločenstve alebo, v prípade, že ani výrobca ani jeho splnomocnený zástupca nie sú usadení v Spoločenstve, hospodársky subjekt zodpovedný za umiestnenie textilného výrobku na trh Spoločenstva zabezpečuje označenie etiketou a presnosť informácií na nej.

  2. Pri uvádzaní textilného výrobku na trh výrobca alebo dovozca, ak výrobca nemá sídlo v Únii, zabezpečuje označenie etiketou a presnosť informácií na nej.

  Distribútor zabezpečuje, aby mali textilné výrobky, ktoré predáva, primerané označenie predpísané v tomto nariadení.

  Pri uvádzaní textilného výrobku na trh distribútor zabezpečuje, aby textilné výrobky mali primerané označenie etiketami predpísané v tomto nariadení.

   

  Na účely tohto nariadenia sa distribútor pokladá za výrobcu, ak uvádza výrobok na trh pod svojím vlastným názvom alebo ochrannou známkou, ak k nemu pripojí etiketu alebo ak pozmení obsah etikety.

  Odôvodnenie

  Zladenie s novým legislatívnym rámcom.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

  Návrh nariadenia

  Článok 11 – odsek 2 – pododsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Osoby uvedené v prvom a druhom pododseku zabezpečujú, aby nedošlo k zámene žiadnych informácií poskytnutých v čase umiestnenia textilných výrobkov na trh s názvami a opismi stanovenými týmto nariadením.

  Hospodárske subjekty uvedené v prvom a druhom pododseku zabezpečujú, aby nedošlo k zámene žiadnych informácií poskytnutých v čase sprístupnenia textilných výrobkov na trhu s názvami a opismi stanovenými týmto nariadením.

  Odôvodnenie

  Zladenie s novým legislatívnym rámcom.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

  Návrh nariadenia

  Článok 12 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Názvy a opisy uvedené v článkoch 5, 7, 8 a 9 sú jasne uvedené v predajných zmluvách, účtoch, faktúrach a iných obchodných dokumentoch.

  vypúšťa sa

  Používanie skratiek nie je povolené. Môže však byť použitý mechanizovaný operačný kód, za predpokladu, že tento kód je vysvetlený v tom istom dokumente.

   

  Odôvodnenie

  Tieto ustanovenia boli začlenené do článku 11, aby sa dosiahla väčšia súdržnosť.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

  Návrh nariadenia

  Článok 12 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Keď sa textilné výrobky ponúkajú na predaj, názvy a opisy uvedené v článkoch 5, 7, 8 a 9 sa uvádzajú v katalógoch a obchodnej literatúre, na obaloch, etiketách a označeniach jasnou, čitateľnou a jednotnou tlačou.

  2. Pri sprístupňovaní textilného výrobku na trhu sa názvy a vláknové zloženie uvedené v článkoch 5, 7, 8 a 9 uvádzajú v katalógoch a obchodnej literatúre, na obaloch a označovaní etiketami spôsobom, ktorý je ľahko prístupný, viditeľný, čitateľný a tlač má jednotnú veľkosť písmen/číslic, štýl a typ písma. Táto informácia je pre spotrebiteľa pred kúpou jasne viditeľná vrátane prípadov, keď sa nákup uskutočňuje elektronicky.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

  Návrh nariadenia

  Článok 12 – odsek 4 – pododsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  V prípade cievok, pradienok, klbiek, návinov alebo iného malého množstva šijacích, opravovacích a vyšívacích nití sa prvý pododsek uplatňuje na označovanie spoločnou etiketou uvedené v článku 15 ods. 3.

  Jednotlivé predmety môžu byť označené v ktoromkoľvek jazyku Spoločenstva.

  V prípade cievok, pradienok, klbiek, návinov alebo iného malého množstva šijacích, opravovacích a vyšívacích nití sa prvý pododsek uplatňuje na označovanie spoločnou etiketou uvedené v článku 15 ods. 3. Ak sa takéto výrobky predávajú jednotlivo koncovému spotrebiteľovi, môžu byť označené v ktoromkoľvek z úradných jazykov Únie, ak sú označené aj spoločnou etiketou. Názvy textilných vlákien možno v prípade potreby nahradiť zrozumiteľnými, jazykovo nezávislými symbolmi, alebo ich možno s nimi kombinovať.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

  Návrh nariadenia

  Článok 12 – odsek 4 – pododsek 2 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Komisia prijme delegované akty v súlade s článkami 19a, 19b a 19c, v ktorých podrobne uvedenie podmienky používania symbolov uvedených v tomto odseku.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

  Návrh nariadenia

  Článok 15 – odseky 3 a 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  3. Ak sú textilné výrobky uvedené v prílohe VI rovnakého typu a zloženia, môžu byť ponúkané na predaj spolu pod spoločnou etiketou.

  3. Ak sú textilné výrobky uvedené v prílohe VI rovnakého typu a zloženia, môžu byť sprístupnené na trhu spolu pod spoločnou etiketou.

  4. Zloženie textilných výrobkov predávaných v metráži sa môže uvádzať na dĺžke alebo návine ponúkanom(-ej) na predaj.

  4. Zloženie textilných výrobkov predávaných v metráži sa môže uvádzať na dĺžke alebo návine sprístupňovanom na trhu.

  Odôvodnenie

  Zladenie s novým legislatívnym rámcom.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

  Návrh nariadenia

  Kapitola 3 – názov

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Percentuálny podiel vlákien a tolerancie

  Dohľad nad trhom

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

  Návrh nariadenia

  Článok 16

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Článok 16

  Položky, ktoré sa nemajú zohľadniť pri stanovovaní percentuálneho podielu vlákien

  vypúšťa sa

  Pri stanovovaní percentuálneho podielu podľa článkov 7, 8 a 9, ktorý sa má uviesť podľa článku 11, sa nezohľadňujú položky uvedené v prílohe VII.

   

  Odôvodnenie

  Toto ustanovenie bolo začlenené do článku 17, aby sa dosiahla väčšia súdržnosť.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

  Návrh nariadenia

  Článok 17 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Orgány vnútroštátneho dohľadu nad trhom vykonávajú kontroly zhody zloženia textilných výrobkov s poskytnutými informáciami týkajúcimi sa zloženia týchto výrobkov podľa smernice 2001/95/ES.

  1. Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú kontroly zhody zloženia textilných výrobkov s poskytnutými informáciami týkajúcimi sa zloženia týchto výrobkov podľa tohto nariadenia.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

  Návrh nariadenia

  Článok 17 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Kontroly uvedené v odseku 1 sa vykonávajú v súlade s metódami odberu vzoriek a kvantitatívnej analýzy určitých dvojzložkových a trojzložkových zmesí vlákien ustanovenými v prílohe VIII.

  2. Na účely stanovenia vláknového zloženia textilných výrobkov sa kontroly uvedené v odseku 1 vykonávajú v súlade s metódami alebo harmonizovanými normami stanovenými v prílohe VIII.

  Odôvodnenie

  V záujme zjednodušenia tohto nariadenia a prispôsobenia metód odberu vzoriek a kvantitatívnej analýzy určitých dvojzložkových a trojzložkových zmesí vlákien technickému pokroku by mala Komisia udeliť mandát Európskemu výboru pre normalizáciu (CEN) s cieľom transformovať metódy uvedené v prílohe VIII na harmonizované normy.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

  Návrh nariadenia

  Článok 17 – odsek 2 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Pri stanovovaní vláknového zloženia podľa článkov 7, 8 a 9 sa nezohľadňujú položky uvedené v prílohe VII.

  Odôvodnenie

  Toto ustanovenie vychádza z článku 16 a vložilo sa sem s cieľom dosiahnuť väčšiu súdržnosť textu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

  Návrh nariadenia

  Článok 17 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  3. Každé laboratórium zodpovedné za skúšanie textilných zmesí, pre ktoré neexistuje žiadna jednotná metóda analýzy na úrovni Spoločenstva, stanovuje zloženie takýchto zmesí použitím ktorejkoľvek platnej metódy, ktorú má k dispozícii, pričom v správe o analýze uvedie získaný výsledok, a pokiaľ je známy, aj stupeň presnosti použitej metódy.

  3. Každé laboratórium akreditované a schválené orgánmi členského štátu na skúšanie textilných zmesí, pre ktoré neexistuje žiadna jednotná metóda analýzy na úrovni Únie, stanovuje vláknové zloženie takýchto zmesí, pričom v správe o analýze uvedie získaný výsledok, použitú metódu a stupeň presnosti tejto metódy.

  Odôvodnenie

  Výraz „zodpovedné“ nezaručuje spoľahlivosť skúšobných laboratórií a ich zistení. Laboratóriá akreditované a schválené orgánmi členského štátu spĺňajú prinajmenšom minimálne kritériá kvality a spoľahlivosti.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

  Návrh nariadenia

  Článok 18 – odsek 2 – písmeno a

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  a) 2 % celkovej hmotnosti textilného výrobku, ak je toto množstvo odôvodnené technologickým procesom a nevyplýva z rutiny,

  a) 2 % celkovej hmotnosti textilného výrobku, ak je toto množstvo odôvodnené ako technologicky nevyhnutné z hľadiska správnej výrobnej praxe a nevyplýva z rutiny,

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

  Návrh nariadenia

  Kapitola 3 a (nová)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Kapitola 3a

   

  Uvádzanie pôvodu textilných výrobkov

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

  Návrh nariadenia

  Článok 18 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Článok 18a

   

  Uvádzanie pôvodu textilných výrobkov dovážaných z tretích krajín

   

  1. Na účely tohto článku odkazujú výrazy „pôvod“ a „pochádzajúci“ na nepreferenčný pôvod v súlade s článkami 22 až 26 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva1.

   

  2. Na dovoz alebo uvedenie textilných výrobkov z tretích krajín na trh, s výnimkou výrobkov pochádzajúcich z Turecka a od zmluvných strán dohody o EHP, sa vzťahuje označovanie pôvodu podľa podmienok stanovených v tomto článku.

   

  3. Krajina pôvodu textilných výrobkov sa uvádza na etikete týchto výrobkov. V prípade, že sú výrobky balené, sa označenie uvádza osobitne na balení. Uvedenie krajiny pôvodu nemožno nahradiť zodpovedajúcim uvedením v sprievodných obchodných dokumentoch.

   

  4. Komisia môže prijať delegované akty v súlade s článkami 19a, 19b a 19c, s cieľom určiť prípady, v ktorých je označenie pôvodu na balení prípustné namiesto označenia na samotnom výrobku. To sa môže týkať predovšetkým prípadov, keď sa výrobky dostanú ku koncovému spotrebiteľovi alebo užívateľovi v ich obvyklom balení.

   

  5. Slovo „vyrobené v“ (made in) spolu s názvom krajiny pôvodu označuje pôvod textilných výrobkov. Označenie etiketami môže byť k dispozícii v ktoromkoľvek úradnom jazyku Európskej únie, ktorý je koncovému spotrebiteľovi v členskom štáte, v ktorom sa textilné výrobky uvádzajú na trh, ľahko zrozumiteľný.

   

  6. Pôvod sa označuje jasne čitateľným a nezmazateľným písmom a toto označenie musí byť počas bežného používania výrobku viditeľné, zreteľne odlíšené od ostatných informácií a uvedené spôsobom, ktorý nie je zavádzajúci ani pravdepodobne nevzbudí klamlivý dojem, pokiaľ ide o pôvod výrobku.

   

  7. Textilné výrobky sú v čase dovozu označené požadovanými etiketami. Takéto označenie sa nesmie odstrániť ani porušiť pred tým, ako sa výrobky predajú koncovému spotrebiteľovi alebo užívateľovi.

   

  _______

  1 Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

  Návrh nariadenia

  Článok 18 b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Článok 18b

   

  Uvádzanie pôvodu iných textilných výrobkov

   

  1. Podmienky stanovené v tomto článku sa vzťahujú na označovanie pôvodu textilných výrobkov iných, ako sú výrobky uvedené v článku 18a.

   

  2. Výrobok sa považuje za výrobok pochádzajúci z krajiny, v ktorej prešiel najmenej dvomi z týchto výrobných fáz:

   

  – spriadanie;

   

  – tkanie;

   

  – konečná úprava;

   

  – sériová výroba.

   

  3. Pokiaľ textilný výrobok neprešiel v príslušnej krajine všetkými výrobnými fázami uvedenými v ods. 2, nesmie sa táto krajina označiť ako výhradná krajina pôvodu výrobku.

   

  4. Slovo „vyrobené v“ (made in) spolu s názvom krajiny pôvodu označujú pôvod výrobku. Označenie etiketami môže byť k dispozícii v ktoromkoľvek úradnom jazyku Európskej únie, ktorý je koncovému spotrebiteľovi v členskom štáte, v ktorom sa výrobok uvádza na trh, ľahko zrozumiteľný.

   

  5. Pôvod sa označuje jasne čitateľným a nezmazateľným písmom a toto označenie musí byť počas bežného používania výrobku viditeľné, zreteľne odlíšené od ostatných informácií a uvedené spôsobom, ktorý nie je zavádzajúci ani pravdepodobne nevzbudí klamlivý dojem, pokiaľ ide o pôvod výrobku.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

  Návrh nariadenia

  Článok 18 c (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Článok 18c

   

  Delegované akty

   

  Komisia môže prijať delegované akty v súlade s článkami 19a, 19b a 19c s cieľom:

   

  – určiť podrobnú formu a podmienky označovania pôvodu;

   

  – zostaviť vo všetkých úradných jazykoch Únie zoznam výrazov, ktoré jasne vyjadrujú, že výrobky pochádzajú z krajiny uvedenej na etikete;

   

  – určiť prípady, v ktorých bežne používané skratky jednoznačne označujú krajinu pôvodu a môžu sa použiť na účely tohto nariadenia;

   

  – určiť prípady, v ktorých sa výrobky nemôžu alebo nesmú označiť etiketami z technických alebo ekonomických dôvodov;

   

  – určiť ďalšie pravidlá, ktoré sa môžu vyžadovať v prípade, že textilné výrobky sa považujú za výrobky nespĺňajúce ustanovenia tohto nariadenia.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

  Návrh nariadenia

  Článok 18 d (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Článok 18d

   

  Všeobecné ustanovenia

   

  1. Textilné výrobky uvedené v článku 18a sa považujú za výrobky nespĺňajúce ustanovenia tohto nariadenia, ak:

   

  – nie sú označené etiketou s uvedením pôvodu;

   

  – označenie pôvodu nezodpovedá pôvodu výrobkov;

   

  – označenie pôvodu bolo zmenené alebo odstránené, príp. inak porušené, okrem prípadov, keď bola požadovaná úprava podľa ods. 5 tohto článku;

   

  2. Textilné výrobky iné ako výrobky uvedené v článku 18a sa považujú za výrobky nespĺňajúce ustanovenia tohto nariadenia, ak:

   

  – označenie pôvodu nezodpovedá pôvodu výrobkov;

   

  – označenie pôvodu bolo zmenené alebo odstránené, príp. inak porušené, okrem prípadov, keď bola požadovaná úprava podľa ods. 5 tohto článku;

   

  3. Komisia môže prijať delegované akty v súlade s článkami 19a, 19b a 19c, pokiaľ ide o vyhlásenia a podporné dokumenty, ktoré sa môžu zohľadniť pri preukazovaní súladu s ustanoveniami tohto nariadenia.

   

  4. Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných na porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii najneskôr do deviatich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a bezodkladne ju informujú o akýchkoľvek následných zmenách a doplneniach, ktoré sa ich týkajú.

   

  5. Ak výrobky nespĺňajú ustanovenia tohto nariadenia, členské štáty ďalej prijmú nevyhnutné opatrenia, na základe ktorých môžu požadovať, aby vlastník výrobkov alebo akákoľvek iná osoba za ne zodpovedná označila tieto výrobky na svoje vlastné náklady v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

   

  6. V prípade, že je to nevyhnutné na účinné vykonávanie tohto nariadenia, príslušné orgány si môžu pri overovaní súladu s týmto nariadením vymieňať údaje, a to aj s orgánmi alebo inými osobami či organizáciami, ktoré členské štáty poverili podľa článku 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu1.

   

  ______

  1 Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

  Návrh nariadenia

  Článok 18 – odsek 2 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  b) 5 % v prípade výrobkov, ktoré prešli procesom mykania.

  b) za rovnakého predpokladu 5 % celkovej hmotnosti v prípade textilných výrobkov, ktoré prešli procesom mykania.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

  Návrh nariadenia

  Článok 19

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Zmena a doplnenie príloh

  Delegované akty

  1. Komisia môže prijať všetky zmeny a doplnenia príloh I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX, ktoré sú potrebné na prispôsobenie týchto príloh technickému pokroku.

  Komisia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 19a za podmienok stanovených v článkoch 19b a 19c prijme zmeny a doplnenia príloh I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX, ktoré sú potrebné na prispôsobenie týchto príloh technickému pokroku.

  2. Opatrenia uvedené v odseku 1 zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného jeho doplnením, sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 20 ods. 2.

   

  Odôvodnenie

  Zladenie s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy o delegovaných aktoch (článok 290).

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

  Návrh nariadenia

  Článok 19 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Článok 19a

   

  Výkon delegovania

   

  1. Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 19 sa prenesie na Komisiu na obdobie [piatich] rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Komisia pripraví v súvislosti s delegovanými právomocami správu najneskôr šesť mesiacov pred koncom [päť]ročného obdobia. K tejto správe sa v prípade potreby pripojí legislatívny návrh na rozšírenie trvania delegovania.

   

  2. Hneď po prijatí delegovaného aktu to Komisia súčasne oznámi Európskemu parlamentu a Rade.

  Odôvodnenie

  Zladenie s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy o delegovaných aktoch (článok 290).

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

  Návrh nariadenia

  Článok 19 b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Článok 19b

   

  Zrušenie delegovania

   

  Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomoci uvedené v článku 19 kedykoľvek zrušiť.

  Odôvodnenie

  Zladenie s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy o delegovaných aktoch (článok 290).

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

  Návrh nariadenia

  Článok 19 c (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Článok 19c

   

  Námietky voči delegovaným aktom

   

  1. Európsky parlament alebo Rada môžu namietať voči delegovanému aktu do troch mesiacov od dátumu oznámenia.

   

  Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

   

  2. Ak do konca obdobia uvedeného v odseku 1 ani Európsky parlament a ani Rada nenamietali voči delegovanému aktu alebo ak aj Európsky parlament aj Rada oznámili Komisii, že nemajú v úmysle namietať, akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom, ktorý je v ňom uvedený.

  Odôvodnenie

  Zladenie s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy o delegovaných aktoch (článok 290).

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

  Návrh nariadenia

  Článok 20

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Článok 20

  Výbor

  vypúšťa sa

  1. Komisii pomáha Výbor pre názvy textílií a ich označovanie etiketami.

   

  2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a odseky 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

   

  Odôvodnenie

  Zladenie s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy o delegovaných aktoch (článok 290).

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

  Návrh nariadenia

  Článok 20 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Článok 20a

   

  Preskúmanie

   

  1. Do ...* Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o možných požiadavkách na označovanie etiketami, ktoré by sa mali zaviesť na úrovni Únie, aby sa spotrebiteľom poskytli presné, relevantné, zrozumiteľné a porovnateľné informácie o vlastnostiach textilných výrobkov. Správa bude vychádzať z rozšírených konzultácií so všetkými zainteresovanými subjektmi, zo spotrebiteľských prieskumov a z dôslednej analýzy nákladov a prínosov a v prípade potreby sa k nej pripoja legislatívne návrhy. V správe sa okrem iného preskúmajú tieto otázky:

   

  – harmonizovaný systém označovania etiketami,

   

  – jednotný systém označovania veľkosti pre odev a obuv v celej EÚ,

   

  – uvedenie všetkých potenciálne alergénnych alebo nebezpečných látok použitých pri výrobe alebo spracovaní textilných výrobkov,

   

  – ekologické označovanie etiketami týkajúce sa environmentálneho vplyvu textilných výrobkov ich udržateľnej výroby,

   

  – sociálne označovanie, aby sa spotrebitelia informovali o sociálnych podmienkach, za ktorých bol výrobok vyrobený;

   

  – varovné označenia týkajúce sa horľavosti textilných výrobkov, najmä vysokohorľavých odevov,

   

  – elektronické označovanie vrátane rádiofrekvenčnej identifikácie (RFID),

   

  – pripojenie identifikačného čísla na etiketu, ktoré sa využije na získanie dodatočných informácií na požiadanie o výrobku, napríklad prostredníctvom internetu,

   

  – využívanie jazykovo nezávislých symbolov na identifikáciu vlákien použitých na výrobu textilného výrobku, čo umožní spotrebiteľovi ľahko pochopiť jeho zloženie, a najmä zistiť použitie prírodných alebo syntetických vlákien.

   

  2. Komisia do ...* vykoná štúdiu so zámerom posúdiť, či látky použité pri výrobe alebo spracovaní textilných výrobkov môžu predstavovať nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. V tejto štúdii sa najmä vyhodnotí, či existuje príčinná súvislosť medzi alergickými reakciami a syntetickými vláknami, farbivami, biocídmi, konzervačnými látkami alebo nanočasticami používanými v textilných výrobkoch. Za základ tejto štúdie sa použijú vedecké dôkazy a zohľadnia sa v nej výsledky činností dohľadu nad trhom. Na základe tejto štúdie Komisia v odôvodnených prípadoch predloží legislatívne návrhy s cieľom zakázať alebo obmedziť používanie potenciálne nebezpečných látok v textilných výrobkoch v súlade s príslušnými právnymi predpismi EU.

   

  ___________

  * dvoch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

  Návrh nariadenia

  Článok 21

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Najneskôr [DÁTUM = 5 rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] predloží Komisia správu Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní tohto nariadenia s dôrazom na žiadosti o názvy nových vlákien a ich prijatie.

  Najneskôr do 3 rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia Komisia predloží správu Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní tohto nariadenia s dôrazom na žiadosti o názvy nových vlákien a ich prijatie a v odôvodnených prípadoch predloží legislatívny návrh.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

  Návrh nariadenia

  Článok 21 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Článok 21a

   

  Prechodné ustanovenia

   

  Textilné výrobky, ktoré sú v súlade s ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/121/ES zo 14. januára 2009 o názvoch textílií (prepracované znenie)1 a ktoré boli uvedené na trh pred [6 mesiacov po nadobudnutí účinnosti], môžu byť naďalej uvádzané na trh do ...*

   

  ___________

  1 Ú. v. EÚ L 19, 23.1.2009, s. 29.

  * dvoch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

  Návrh nariadenia

  Článok 22

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Smernice 73/44/ES, 96/73/ES a 96/74/ES [alebo prepracované znenie] sa rušia s účinnosťou od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

  Smernice 73/44/EHS, 96/73/ES a 2008/121/ES sa rušia s účinnosťou od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

  Odôvodnenie

  Smernica 96/74/ES bola zrušená a nahradená smernicou 2008/121/ES.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

  Návrh nariadenia

  Príloha Il – zarážka 5a (nová)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  – Výsledky skúšok vykonaných s cieľom posúdiť možné alergénne reakcie alebo iné nepriaznivé účinky nových vlákien na ľudské zdravie v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ;

  Odôvodnenie

  Technický spis predložený výrobcom pri podávaní žiadosti o doplnenie názvu nového vlákna do harmonizovaného zoznamu by mal v prípade potreby zahŕňať informácie o vplyve nového vlákna na zdravie.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

  Návrh nariadenia

  Príloha V – bod 24

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  24. Hračky

  vypúšťa sa

  Odôvodnenie

  Uvedenie vláknového zloženia sa bude vzťahovať len na hračky, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, najmä tie, ktoré sa skladajú aspoň z 80 % z hmotnosti z textilných vlákien. Komisia by mala preskúmať, či smernica 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek ponúka spotrebiteľom dostatočné množstvo informácií o hračkách vyrobených z textilných vlákien.

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  I.         Návrh Komisie

  Dňa 30. januára 2009 Komisia prijala návrh nového nariadenia o názvoch textílií a súvisiacom označovaní textilných výrobkov etiketami. Návrh spája všetky súčasné právne predpisy (tri základné smernice)[1] týkajúce sa názvov textílií a označovania etiketami do jediného nariadenia, s cieľom vyhnúť sa administratívnej záťaži, ktorú členským štátom spôsobuje transpozícia technických úprav do vnútroštátnych právnych predpisov, ktorá je potrebná vždy, keď sa názov nového vlákna pridá do zoznamu harmonizovaných názvov.

  Návrh stanovuje aj upravený postup, podľa ktorého výrobcovia žiadajú o pridanie názvu nového vlákna do harmonizovaného zoznamu, čím sa skráti čas medzi podaním žiadosti o názov nového vlákna a jeho prijatím.

  Výhodou pre priemysel je skrátenie času potrebného na uvedenie nového vlákna na trh. To znamená, že sa ušetrí na administratívnych nákladoch a rýchlejšie sa dosiahnu príjmy z predaja vlákna, pričom pre spotrebiteľov je takisto výhodou, že sa nové vlákna dostanú na trh skôr.

  Navrhovaná revízia právnych predpisov EÚ o názvoch textílií a označovaní etiketami je v podstate len technickým úkonom bez väčších politických dôsledkov. Upravuje len tie právne predpisy EÚ týkajúce sa požiadaviek na označovanie, ktoré sa vzťahujú na zloženie vlákien a harmonizáciu názvov textilných vlákien a na ktoré sa vzťahujú už jestvujúce smernice.

  II.       Všeobecné pripomienky spravodajcu

  V reakcii na významné ekonomické výzvy, ktorým toto odvetvie v posledných rokoch čelilo, textilný priemysel EÚ prešiel dlhým procesom reštrukturalizácie, modernizácie a technického pokroku. Európske podniky, najmä MSP, zlepšili svoje postavenie v celosvetovom meradle predovšetkým dôrazom na konkurenčné výhody, akými sú kvalita, dizajn, inovácie a výrobky s vyššou pridanou hodnotou. Priemysel EÚ hrá vedúcu úlohu vo svete vo vývoji nových výrobkov, technických a netkaných textílií pre nové uplatnenia, akými sú geo-textílie, hygienické výrobky, automobilový priemysel alebo zdravotníctvo. Počet žiadostí o doplnenie názvov nových vlákien do právnych predpisov EÚ v posledných rokoch vzrástol a dá sa očakávať, že tento trend sa bude naďalej posilňovať, keďže európske textilné odvetvie sa mení na inovatívnejšie odvetvie[2].

  Spravodajca víta návrh Komisie za predpokladu, že sa ním zjednodušuje existujúci regulačný rámec pre vývoj a zavádzanie nových vlákien a že má potenciál podporiť inovácie v textilnom a odevnom odvetví, pričom umožní používateľom vlákien a spotrebiteľom, aby mohli ľahšie využívať inovatívne výrobky.

  Spravodajca by však bol uprednostnil širšiu a ambicióznejšiu revíziu. Vzhľadom na obmedzené ciele tohto návrhu spravodajca považuje za hlavnú politickú otázku to, či by sa právne predpisy EÚ mali okrem vláknového zloženia a harmonizácie názvov textilných vlákien týkať aj iných požiadaviek na označovanie, aby sa zabezpečili ďalšie výhody pre spotrebiteľov.

  Zo záverov štúdie Európskeho parlamentu o označovaní textilných výrobkov etiketami, ktorá sa uskutočnila na žiadosť Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO), a z výmeny názorov s textilným odvetvím počas návštevy delegácie výboru IMCO v Miláne v novembri 2009 vyplynulo, že napriek mnohým rozdielnym názorom zainteresovaných strán existuje potreba opatrení v istých oblastiach týkajúcich sa označovania textílií.

  III.      Všeobecné stanovisko spravodajcu

  Aby sa odstránili potenciálne prekážky správneho fungovania vnútorného trhu spôsobené rozdielnymi ustanoveniami alebo postupmi členských štátov a aby sa udržal krok s rozvojom elektronického obchodu a budúcimi výzvami na trhu s textilnými výrobkami, je potrebné preskúmať harmonizáciu a normalizáciu ostatných aspektov označovania textilných výrobkov s cieľom uľahčiť voľný pohyb textilných výrobkov na vnútornom trhu a dosiahnuť jednotnú a vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa v celej EÚ.

  Spravodajca uznáva, že rozšírenie rozsahu požiadaviek na povinné označovanie by v tomto štádiu viedlo k časovo náročným diskusiám a mohlo by preto ohroziť proces zjednodušenia. Spravodajca preto navrhuje, aby sa diskusia o ostatných aspektoch označovania textílií oddelila od tohto nariadenia.

  Spravodajca preto žiada Komisiu, aby do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia predložila Európskemu parlamentu a Rade správu o možných nových požiadavkách na označovanie etiketami, ktoré by sa mali zaviesť na úrovni Únie s cieľom harmonizovať, normalizovať a zjednodušiť označovanie textilných výrobkov etiketami, aby sa spotrebiteľom poskytli presné, relevantné, zrozumiteľné a porovnateľné informácie o zložení, vlastnostiach, pôvode a veľkosti textilných výrobkov a o starostlivosti o ne.

  Revízia platného legislatívneho rámca o označovaní textílií

  V tejto správe sa preskúmajú najmä názory spotrebiteľov na minimálne množstvo informácií, ktoré sa musia na etikete textilného výrobku uviesť, a zváži sa, ktoré iné spôsoby okrem označenia etiketami možno použiť na poskytnutie dodatočných informácií, ktoré spotrebitelia nepokladajú za dôležité. Spravodajca sa domnieva, že je potrebné nájsť správnu rovnováhu medzi vysokou úrovňou ochrany spotrebiteľa a zjednodušením regulačného rámca pre textilné výrobky. V tejto súvislosti treba zabezpečiť, aby rozšírenie povinného označovania etiketami nepredstavovalo neprimeranú záťaž na podniky bez toho, aby prinieslo skutočnú pridanú hodnotu pre spotrebiteľov, ktorých môže dokonca pomýliť nadmerný rozsah informácií na etikete textilných výrobkov. Preto, aby spotrebitelia mohli prijímať informované rozhodnutia, mohli by sa okrem požiadaviek na povinné označovanie etiketami využívať aj iné alternatívne spôsoby.

  Uvedená správa, ktorú má pripraviť Európska komisia, zahrnie najmä tieto otázky:

  harmonizovaný systém označovania etiketami, ktoré sa týkajú starostlivosti o textilný výrobok, s cieľom poskytnúť spotrebiteľom a spoločnostiam zaoberajúcim sa starostlivosťou o textilné výrobky úplné a presné informácie o starostlivosti o textilné výrobky,

  jednotný systém označovania veľkosti pre odev a obuv v celej EÚ,

  ─ harmonizované pravidlá označovania pôvodu textilných výrobkov dovážaných z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, a presné kritériá používania označenia pôvodu „Vyrobené v“ pre výrobky, ktoré sa vyrábajú v Únii,

  ─ označenie všetkých potenciálne alergenických alebo nebezpečných látok použitých pri výrobe alebo spracovaní textilných výrobkov,

  ekologické označovanie týkajúce sa environmentálneho vplyvu textilných výrobkov, napríklad vplyvu na životné prostredie, spotrebu energie a zdrojov a produkciu odpadu, s cieľom podporiť udržateľnú výrobu a spotrebu textilných výrobkov,

  sociálne označovanie s cieľom umožniť spotrebiteľom rozhodnúť sa, ktoré výrobky si kúpiť, na základe etických činiteľov, ku ktorým patrí napríklad zdravie, bezpečnosť, ľudské práva, blahobyt, pracovné podmienky a plat pracovníkov, ktorí textilné výrobky vyrábajú,

  ─ varovné označenia s cieľom informovať spotrebiteľov o horľavosti textilných výrobkov, najmä vysokohorľavých odevov,

  ─ využívanie rádiofrekvenčnej identifikácie (RFID) a ostatných prostriedkov elektronického označovania s cieľom poskytnúť doplňujúce informácie o textilných výrobkoch pri súčasnom zaistení súkromia spotrebiteľa a bez toho, aby to ovplyvnilo konečnú cenu výrobku,

  ─ pripojenie identifikačného čísla na etiketu, ktoré spotrebiteľ alebo maloobchodník využijú na získanie dodatočných informácií o textilnom výrobku prostredníctvom internetu, najmä pokiaľ ide o jeho vlastnosti, zloženie, pôvod alebo varianty,

  ─ využívanie jazykovo nezávislých symbolov na identifikáciu vlákien použitých na výrobu textilného výrobku, čo umožní spotrebiteľovi ľahko pochopiť jeho zloženie, a najmä zistiť použitie prírodných alebo syntetických vlákien.

  Táto správa bude vychádzať z rozšírených konzultácií so všetkými zainteresovanými subjektmi a z dôsledného posúdenia vplyvu a v prípade potreby bude doplnená o legislatívne návrhy. Spravodajca sa domnieva, že pracovná skupina pre názvy textílií a označovanie etiketami by mohla predstavovať vhodné fórum ako východisko pre diskusiu, ale zdôrazňuje, že Komisia by mala zabezpečiť systematickejšie zapojenie občianskej spoločnosti, zástupcov spotrebiteľov, sociálnych partnerov a zainteresovaných inštitúcií, aby sa zaistilo, že zloženie pracovnej skupiny odráža stanoviská všetkých zainteresovaných strán.

  Dôsledky na zdravie

  Spravodajca sa ďalej domnieva, že chýbajú dostatočné dôkazy o možných účinkoch nebezpečných látok používaných pri výrobe a spracovaní textilných výrobkov na ľudské zdravie. Komisia preto vykoná štúdiu so zámerom posúdiť, či látky použité pri výrobe alebo spracovaní textilných výrobkov môžu predstavovať nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. V tejto štúdii sa najmä vyhodnotí, či existuje príčinná súvislosť medzi alergickými reakciami a syntetickými vláknami, farbivami, biocídmi, konzervačnými látkami alebo nanočasticami používanými v textilných výrobkoch.

  Označovanie materiálov, ktoré pochádzajú zo zvierat

  Ďalšou podstatnou zmenou a doplnením, ktoré spravodajca navrhuje, je uvedenie zdrojového materiálu netextilných častí, ktoré sú živočíšneho pôvodu, na etikete textilných výrobkov. Aby mohol spotrebiteľ prijať informované rozhodnutia, je preňho dôležité vedieť, či textilný výrobok obsahuje materiály, ktoré pochádzajú z kože alebo zo srsti, alebo iné materiály, ktoré pochádzajú zo zvierat.

  Harmonizované normy pre metódy kvantitatívnej analýzy zmesí textilných vlákien (príloha VIII)

  V záujme zjednodušenia tohto nariadenia a prispôsobenia jednotných metód odberu vzoriek a analýzy textilných výrobkov technickému pokroku sa spravodajca domnieva, že tieto metódy, ktoré sa používajú na kontrolu, či zloženie textilných výrobkov je v zhode s informáciami poskytnutými na etikete, by sa malo transformovať na európske normy. Preto by Komisia mala udeliť mandát Európskemu výboru pre normalizáciu (CEN).

  Technické zmeny a doplnenia

  K rozličným článkom navrhovaného nariadenia bolo predložených viacero zmien a doplnení s cieľom vyjasniť niektoré technické aspekty a zabezpečiť väčšiu súdržnosť textu. Spravodajca predložil aj viacero pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov so zámerom zaistiť súlad s novým legislatívnym rámcom a ustanoveniami Lisabonskej zmluvy o delegovaných aktoch (článok 290).

  IV.      Záver

  Spravodajca predkladá tieto návrhy výboru a teší sa na ďalšie návrhy.

  • [1]  Smernica 2008/121/ES o názvoch textílií (prepracované znenie) vyžaduje, aby sa pri označovaní zloženia vlákien textilných výrobkov používali len harmonizované názvy uvedené v prílohe I k tejto smernici. Smernice 96/73/ES a 73/44/EHS špecifikujú metódy analýzy, ktoré majú byť použité pri kontrole, či zloženie textilných výrobkov je v zhode s informáciami poskytnutými na etikete.
  • [2]  Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o názvoch textílií a súvisiacom označovaní textilných výrobkov etiketami.
   http://eescopinions.eesc.europa.eu/viewdoc.aspx?doc=\\esppub1\esp_public\ces\int\int477\en\ces1928-2009_ac_en.doc

  POSTUP

  Názov

  Názvy textílií a súvisiace označovanie textilných výrobkov etiketami

  Referenčné čísla

  KOM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD)

  Dátum predloženia v EP

  30.1.2009

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  IMCO

  19.10.2009

  Výbory požiadané o stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  ITRE

  19.10.2009

   

   

   

  Bez predloženia stanoviska

         dátum rozhodnutia

  ITRE

  2.9.2009

   

   

   

  Spravodajca

         dátum menovania

  Toine Manders

  14.9.2009

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  2.9.2009

  29.9.2009

  6.10.2009

  4.11.2009

   

  27.1.2010

  16.3.2010

  8.4.2010

   

  Dátum prijatia

  8.4.2010

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  30

  1

  6

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Tiziano Motti, Gianni Pittella, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Laurence J.A.J. Stassen, Catherine Stihler, Eva-Britt Svensson, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Barbara Weiler

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Regina Bastos, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Rareş-Lucian Niculescu, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Kerstin Westphal