Förfarande : 2009/0006(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0122/2010

Ingivna texter :

A7-0122/2010

Debatter :

PV 17/05/2010 - 17
CRE 17/05/2010 - 17

Omröstningar :

PV 18/05/2010 - 8.12
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0168

BETÄNKANDE     ***I
PDF 752kWORD 475k
30.4.2010
PE 438.219v03-00 A7-0122/2010

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om benämningar på textilier och märkning av textilprodukter

(KOM(2009)0031 – C6‑0048/2009 – 2009/0006(COD))

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Föredragande: Toine Manders

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om benämningar på textilier och märkning av textilprodukter

(KOM(2009)0031 – C6‑0048/2009 – 2009/0006(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2009)0031),

–   med beaktande av artiklarna 251.2 och 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0048/2009),

–   med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet om konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden (KOM(2009)0665),

–   med beaktande av artiklarna 294.3 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A7‑0122/2010).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Rådets direktiv 73/44/EEG av den 26 februari 1973 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kvantitativ analys av ternära fiberblandningar, Europaparlamentets och rådets direktiv 96/73/EG av den 16 december 1996 om vissa metoder för kvantitativ analys av binära textilfiberblandningar och Europaparlamentets och rådets direktiv 96/74/EG av den 16 december 1996 om benämningar på textilier (omarbetning)1 har ändrats flera gånger. Med anledning av nya ändringar bör de av tydlighetsskäl ersättas av en enda rättsakt.

(1) Rådets direktiv 73/44/EEG av den 26 februari 1973 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kvantitativ analys av ternära fiberblandningar, Europaparlamentets och rådets direktiv 96/73/EG av den 16 december 1996 om vissa metoder för kvantitativ analys av binära textilfiberblandningar och Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/121/EG av den 14 januari 2009 om benämningar på textilier (omarbetning)1 har ändrats flera gånger. Med anledning av nya ändringar bör dessa akter av tydlighetsskäl ersättas av en enda rättsakt.

______________________

1 EGT L 32, 3.2.1997, s. 38.

_______________________

1 EUT L 19, 23.1.2009, s. 29.

Motivering

Direktiv 96/74/EG har upphävts och ersatts av direktiv 2008/121/EG.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Gemenskapens lagstiftning om benämningar på textilier och märkning av textilprodukter är mycket teknisk till innehållet, med detaljerade bestämmelser som med jämna mellanrum måste anpassas. För att undvika att medlemsstaterna måste införliva tekniska ändringar i nationell lagstiftning, och därigenom minska den administrativa belastningen på de nationella myndigheterna, och för att göra det möjligt att snabbare anta benämningar på nya fibrer som börjar tillämpas samtidigt i hela gemenskapen anses en förordning vara den bästa regleringsformen för en förenkling av lagstiftningen.

(2) Unionens lagstiftning om benämningar på textilier och märkning av textilprodukter är mycket teknisk till innehållet, med detaljerade bestämmelser som med jämna mellanrum måste anpassas. För att undvika att medlemsstaterna måste införliva tekniska ändringar i nationell lagstiftning, och därigenom minska den administrativa belastningen på de nationella myndigheterna, och för att göra det möjligt att snabbare anta benämningar på nya textilfibrer som börjar tillämpas samtidigt i hela unionen anses en förordning vara den bästa regleringsformen för en förenkling av lagstiftningen.

 

(Detta ändringsförslag är tillämpligt på hela rättsakten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

Motivering

Detta ändringsförslag är tillämpligt på hela rättsakten. a) Anpassning till Lissabonfördraget (“gemenskapen” ersätts med “unionen”), b) genom att lägga till förleden ”textil-” preciseras hänvisningen till benämningar på fibrer.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Det bör också fastställas bestämmelser för vissa produkter som inte är tillverkade av enbart textila material, men där textilier ingår som en väsentlig del eller där tillverkaren, beredaren eller försäljaren av varan särskilt framhäver det textila inslaget.

(5) Det bör också fastställas bestämmelser för vissa produkter som inte är tillverkade av enbart textila material, men där textilier ingår som en väsentlig del eller där de ekonomiska aktörerna särskilt framhäver det textila inslaget.

Motivering

Anpassning till den nya lagstiftningsramen.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Avvikelsen gällande de ”övriga fibrer” som inte ska anges på etiketterna bör tillämpas på både oblandade produkter och blandningar.

(6) Avvikelsen gällande de ”främmande fibrer” som inte ska anges på etiketterna bör tillämpas på både oblandade produkter och blandningar.

Motivering

Anpassning till den terminologi som används i artikel 18 i förordningen.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Textilprodukter som endast behöver ha gemensam märkning och sådana som säljs som metervara eller i avklippta längder bör saluföras på ett sådant sätt att konsumenten kan få fullständig information om vad som står på ytterförpackningen eller på rullen.

(9) Textilprodukter som endast behöver ha gemensam märkning och sådana som säljs som metervara eller i avklippta längder bör tillhandahållas på marknaden på ett sådant sätt att konsumenten kan få fullständig information om vad som står på ytterförpackningen eller på rullen.

Motivering

Anpassning till den nya lagstiftningsramen.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Marknadskontroll i medlemsstaterna av produkter som omfattas av denna förordning bör ske i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet.

(11) Marknadskontroll i medlemsstaterna av produkter som omfattas av denna förordning sker i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter1 samt bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet

 

___________________________________

1 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30.

Ändringsförlag  7

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförlag

(12) Det är nödvändigt att fastställa metoderna för provtagning och analys av textilprodukter och analysmetoder för att undvika att de metoder som används ifrågasätts. De metoder som används vid officiella provningar i medlemsstaterna för att bestämma fibersammansättningen i textilprodukter som består av binära och ternära blandningar bör vara enhetliga både vad beträffar förbehandlingen av provet och den kvantitativa analysen. Följaktligen bör det i denna förordning fastställas enhetliga analysmetoder för de flesta på marknaden förekommande textilprodukter som består av binära och ternära blandningar.

(12) Det är nödvändigt att fastställa metoderna för provtagning och analys av textilprodukter och analysmetoder för att undvika att de metoder som används ifrågasätts. De metoder som används vid officiella provningar i medlemsstaterna för att bestämma fibersammansättningen i textilprodukter som består av binära och ternära blandningar bör vara enhetliga både vad beträffar förbehandlingen av provet och den kvantitativa analysen. Följaktligen bör det i denna förordning fastställas enhetliga analysmetoder för de flesta på marknaden förekommande textilprodukter som består av binära och ternära blandningar. För att förenkla denna förordning och anpassa dessa enhetliga metoder till den tekniska utvecklingen bör dock de metoder som anges i denna förordning omvandlas till EU-normer. Därför bör kommissionen se till att det nuvarande systemet, med de metoder som beskrivs i denna förordning, omvandlas till ett system som grundar sig på EU‑normer.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Vid binära blandningar för vilka det inte finns någon enhetlig analysmetod på gemenskapsnivå bör det laboratorium som ansvarar för provningen få bestämma sammansättningen av sådana blandningar genom att använda en vedertagen metod och ange resultatet i analysrapporten och metodens tillförlitlighet, i den mån denna är känd.

(13) Vid fiberblandningar för vilka det inte finns någon enhetlig analysmetod på unionsnivå bör det laboratorium som ansvarar för provningen få bestämma sammansättningen av sådana blandningar och i analysrapporten ange resultatet, den använda metoden och dess tillförlitlighet.

Ändringsförlag  9

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförlag

(16) Det bör inrättas ett förfarande som ska följas av alla tillverkare eller deras företrädare som vill få en benämning på en ny fiber införd i de tekniska bilagorna. Den här förordningen bör därför innehålla de krav som ska uppfyllas vid ansökan om att få lägga till en benämning på en ny fiber i de tekniska bilagorna.

(16) Det bör inrättas ett förfarande som även anger specifika krav och som ska följas av alla tillverkare, eller andra personer som handlar för deras räkning, som vill få en benämning på en ny fiber införd i förteckningen i bilaga I över harmoniserade benämningar på textilfibrer.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter.

utgår

Motivering

Anpassning till Lissabonfördragets bestämmelser om delegerade akter (artikel 290).

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) Kommissionen bör särskilt få befogenhet att anpassa följande till den tekniska utvecklingen: förteckningen över benämningar på fibrer och beskrivningen av dem, minimikraven för den tekniska dokumentation som tillverkaren ska bifoga ansökan om att få en benämning på en ny fiber införd i förteckningen över tillåtna benämningar på fibrer, de särskilda bestämmelserna om korsettartiklar och vissa typer av textilier, förteckningen över produkter för vilka etikettering eller märkning inte är obligatorisk, förteckningen över produkter för vilka endast en gemensam etikett eller märkning är obligatorisk, förteckningen över delar som inte ska beaktas vid bestämning av procentandelar av fibrer, och den godtagna toleransen för att beräkna fibermassan i en textilprodukt. Kommissionen bör också få befogenhet att anpassa de befintliga metoderna för kvantitativ analys av binära och ternära blandningar av textilfibrer eller anta nya metoder. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(18) För att säkerställa att målen i denna förordning uppnås och samtidigt håller jämna steg med den tekniska utvecklingen bör kommissionen ges befogenhet att, i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, anta delegerade akter som avser att komplettera eller ändra icke väsentliga delar av bilagorna I, II, IV, V, VI, VII, VIII och IX till denna förordning.

Motivering

Anpassning till Lissabonfördragets bestämmelser om delegerade akter (artikel 290).

Ändringsförlag  12

Förslag till förordning

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförlag

 

(18a) I sin resolution av den 25 november 2009 om ursprungsmärkning1 underströk Europaparlamentet att det för att skydda konsumenterna krävs tydliga och konsekventa handelsbestämmelser, bland annat beträffande ursprungsmärkning. Denna märkning bör syfta till att ge konsumenterna möjlighet att få full kännedom om det exakta ursprunget för de varor som de köper, så att de skyddas från bedrägliga, felaktiga eller vilseledande ursprungsmärkningar. Därför bör man införa harmoniserade bestämmelser beträffande textilprodukter. När det gäller importerade produkter bör bestämmelserna utgöras av obligatoriska märkningskrav. När det gäller produkter som inte omfattas av obligatoriska märkningskrav på EU-nivå bör det införas bestämmelser som gör det möjligt att säkerställa att ursprungsmärkningar inte är falska eller vilseledande.

 

____________________

1 Antagna texter, P7_TA(2009)0093.

Ändringsförlag  13

Förslag till förordning

Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförlag

 

(19a) För att kunna göra ett informerat val vid köp av en textilprodukt bör konsumenten veta om produkten innehåller icke-textila delar av animaliskt ursprung. Det är därför viktigt att det av produktmärkningen framgår huruvida produkten innehåller material av animaliskt ursprung.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 19b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19b) Denna förordning innehåller endast regler för harmonisering av benämningar på textilfibrer och märkning av textilprodukternas fibersammansättning. För att undanröja sådana potentiella hinder mot en väl fungerande inre marknad som orsakas av olika bestämmelser eller praxis i medlemsstaterna, och för att hålla jämna steg med utvecklingen av elektronisk handel och kunna möta framtida utmaningar på marknaden för textilprodukter, bör man även se över harmoniseringen och standardiseringen av andra aspekter av märkningen av textiler. Kommissionen bör i detta syfte överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om nya märkningskrav som eventuellt ska införas på unionsnivå för att underlätta den fria rörligheten för textilprodukter på den inre marknaden och uppnå ett för unionen enhetligt konsumentskydd på hög nivå. Rapporten bör i synnerhet behandla konsumenternas syn på vilken mängd information som bör anges i märkningen på textilprodukter, och undersöka vilka övriga sätt, utöver märkning, som finns att tillgå för att ge konsumenterna ytterligare information. Rapporten bör utarbetas på grundval av ett omfattande samråd med samtliga berörda parter, konsumentundersökningar och en ingående kostnadseffektivitetsanalys, och bör i tillämpliga fall åtföljas av lagstiftningsförslag. Rapporten bör i synnerhet behandla det mervärde som det skulle innebära för konsumenterna om det ställdes krav på märkning rörande produkternas skötsel, storlek, farliga ämnen, brandfarlighet och miljöprestanda, och på användning av språkoberoende symboler för att ange de textilfibrer som används, social märkning och elektronisk märkning samt angivande av ett identifieringsnummer på märkningen för att, särskilt via Internet, kunna begära ytterligare information om produkternas egenskaper.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20) Direktiven 96/74/EG [eller en omarbetning], 96/73/EG och 73/44/EEG bör upphävas.

(20) Direktiven 2008/121/EG, 96/73/EG och 73/44/EG bör upphävas.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna förordning innehåller regler för användning av benämningar på textilier och märkning av textilprodukter samt regler för kvantitativ analys av binära och ternära textilfiberblandningar.

Denna förordning innehåller regler för användning av benämningar på textilfibrer, märkning av textilprodukter och bestämning av fibersammansättningen hos textilprodukter med hjälp av enhetliga metoder för kvantitativ analys, i syfte att underlätta den fria rörligheten för dessa produkter på den inre marknaden och se till att konsumenterna får tillförlitlig information.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – styckena 1 och 2 (inledningen)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Denna förordning ska tillämpas på textilprodukter.

1. Denna förordning ska tillämpas på textilprodukter.

Den ska också tillämpas på följande produkter:

 

I denna förordning ska följande produkter behandlas på samma sätt som textilprodukter:

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Bestämmelserna i denna förordning ska inte gälla textilprodukter som

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da) specialtillverkas i enstaka exemplar för slutkonsumenten.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. I denna förordning gäller följande definitioner:

1. I denna förordning ska följande definitioner gälla:

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa) ”märkning”: att på en textilprodukt ange efterfrågad information i form av en etikett eller genom att sy, brodera, trycka, prägla eller med någon annan teknik fästa informationen på textilprodukten.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. I denna förordning ska de definitioner för ”tillhandahållande på marknaden”, ”utsläppande på marknaden”, ”tillverkare”, ”tillverkarens representant”, ”importör”, ”distributör”, ”ekonomisk aktör”, ”harmoniserad standard”, ”marknadskontroll” och ”marknadskontrollsmyndighet” som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 gälla.

Motivering

Anpassning till den nya lagstiftningsramen.

Ändringsförlag  23

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförlag

1. Textilprodukter får saluföras inom gemenskapen endast om de är märkta i enlighet med bestämmelserna i denna förordning. Detta gäller före eller under tillverkningsprocessen eller vid varje annat distributionssteg.

1. Textilprodukter ska tillhandahållas på marknaden endast om de är märkta eller om de åtföljs av därtill fogade handelsdokument i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

Motivering

Anpassning till den nya lagstiftningsramen.

Ändringsförlag  24

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförlag

2. Tillämpningen av denna förordning ska inte påverka tillämpningen av de nationella reglerna och gemenskapsreglerna om skydd av industriell och kommersiell egendom, om uppgifter om ursprung, om ursprungsmärkning och om förhindrande av otillbörlig konkurrens.

2. Om inte annat föreskrivs i denna förordning ska de nationella reglerna och EU-reglerna om skydd av industriell och kommersiell egendom, om uppgifter om ursprung, om ursprungsmärkning och om förhindrande av otillbörlig konkurrens fortsätta att tillämpas för textilprodukter.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Endast de benämningar på fibrer som anges i bilaga I får användas för märkning av sammansättningen.

 

1. Endast de benämningar på textilfibrer som anges i bilaga I får användas för att ange fibersammansättningen hos textilprodukter.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Alla tillverkare eller deras representanter kan ansöka hos kommissionen om att få en benämning på en ny fiber införd i förteckningen i bilaga I.

Alla tillverkare eller andra personer som handlar för deras räkning kan ansöka hos kommissionen om att få en benämning på en ny textilfiber införd i förteckningen i bilaga I.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. En textilprodukt ska anses bestå av ett och samma fiberslag om den innehåller högst 2 viktprocent andra fibrer, och under förutsättning att denna kvantitet är befogad av tekniska skäl och inte är rutinmässigt iblandad.

2. En textilprodukt får anses bestå av ett och samma fiberslag om den innehåller högst 2 viktprocent främmande fibrer, och under förutsättning att denna kvantitet är befogad såsom tekniskt oundviklig vid tillämpning av god tillverkningssed och inte är rutinmässigt iblandad.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

På samma villkor ska en textilprodukt som har genomgått en kardningsprocess anses bestå av ett och samma fiberslag om den innehåller högst 5 viktprocent andra fibrer.

På samma villkor får en textilprodukt som har genomgått en kardningsprocess anses bestå av ett och samma fiberslag om den innehåller högst 5 viktprocent främmande fibrer.

Ändringsförlag  29

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförlag

3. De produkter som avses i punkterna 1 och 2, inklusive ullprodukter som genomgått en kardningsprocess, får innehålla högst 0,3 % fiberorenheter, som ska vara berättigade av tekniska skäl i samband med tillverkningen.

3. De produkter som avses i punkterna 1 och 2, inklusive ullprodukter som genomgått en kardningsprocess, får innehålla högst 0,3 viktprocent främmande fibrer, som ska vara berättigade såsom tekniskt oundvikliga vid tillämpning av god tillverkningssed.

Ändringsförlag  30

Förslag till förordning

Artikel 9

Kommissionens förslag

Ändringsförlag

1. En textilprodukt där två eller flera fiberslag ingår och där ett fiberslag utgör minst 85 % av totalvikten ska märkas på något av följande sätt:

1. En textilprodukt ska vara märkt med namnet på och viktprocent för samtliga ingående fiberslag i fallande ordning.

a) Med namnet på det fiberslag som utgör minst 85 % av totalvikten följt av uppgift om viktprocenten.

 

b) Med namnet på det fiberslag som utgör minst 85 % av totalvikten följt av orden ”minst 85 %”.

 

c) Med produktens fullständiga procentuella sammansättning.

 

2. En textilprodukt som består av två eller flera fiberslag, där inget fiberslag uppgår till 85 % av totalvikten, ska vara märkt med namn och viktprocent för åtminstone två av de mest dominerande fiberslagen följt av namnen på övriga ingående fiberslag i fallande ordning efter viktprocent, med eller utan angivande av dessas viktprocent.

2. Genom undantag från punkt 1 och utan att det påverkar artikel 7.2 får de fiberslag som var för sig utgör högst 3 % av textilproduktens totalvikt, och de fiberslag som tillsammans utgör högst 10 % av totalvikten, betecknas som ”övriga fibrer”, följt av dessas viktprocent, förutsatt att de inte utan svårighet kan bestämmas vid tillverkningstillfället.

Följande regler gäller dock också:

 

a) Fiberslag som vart och ett utgör mindre än 10 % av en produkts totalvikt får kollektivt betecknas som ”övriga fibrer” följt av den totala viktprocenten.

 

b) Om benämningen på ett fiberslag som utgör mindre än 10 % av en produkts totalvikt anges, ska produktens fullständiga procentuella sammansättning deklareras.

 

3. Produkter med varp av ren bomull och väft av rent lin, där andelen lin är minst 40 % av totalvikten av den obehandlade väven, får betecknas som ”halvlinne” åtföljt av ”varp av ren bomull — väft av rent lin”.

3. Produkter med varp av ren bomull och väft av rent lin, där andelen lin är minst 40 % av totalvikten av den obehandlade väven, får betecknas som ”halvlinne” åtföljt av ”varp av ren bomull — väft av rent lin”.

4. Beteckningen ”blandade fibrer” eller ”ospecificerad sammansättning” får användas för textilprodukter vars sammansättning inte utan svårighet kan bestämmas vid tillverkningstillfället.

4. Utan att det påverkar artikel 5.1 får beteckningen ”blandade fibrer” eller ”ospecificerad sammansättning” användas för textilprodukter vars sammansättning inte utan svårighet kan bestämmas vid tillverkningstillfället.

 

5. Genom undantag från punkt 1 får ett fiberslag som inte tas upp i bilaga I betecknas som ”övriga fibrer”, följt av den totala viktprocenten, förutsatt att en ansökan om att detta fiberslag infört i bilaga I har lämnats in i enlighet med artikel 6.

Ändringsförlag  31

Förslag till förordning

Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförlag

 

Artikel 10a

 

Material av animaliskt ursprung

 

1. Textilprodukter som innehåller icke-textila delar av animaliskt ursprung ska vara försedda med en etikett som anger att dessa delar är av animaliskt ursprung. Märkningen får inte vara vilseledande och ska vara sådan att konsumenten lätt kan förstå vilken produktdel informationen på etiketten avser.

 

2. Medlemsstaterna ska senast den [datum] och därefter när det är nödvändigt med hänsyn till ny utveckling underrätta kommissionen om de analysmetoder som de använder för att fastställa de material som är av animaliskt ursprung.

 

3. Kommissionen ska i enlighet med artiklarna 19a, 19b och 19c anta delegerade akter för att ange exakt hur märkningen av de textilprodukter som anges i punkt 1 ska utformas och hur den ska gå till, och fastställa de analysmetoder som ska användas för att fastställa de material som är av animaliskt ursprung.

Motivering

För att kunna göra ett informerat val vid köp av en textilprodukt bör konsumenten veta om produkten innehåller icke-textila delar av animaliskt ursprung (päls, läder etc.). Det är därför viktigt att det av produktmärkningen framgår huruvida produkten innehåller material av animaliskt ursprung.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Etiketter och märkning

Märkning

1. Textilprodukter som släpps ut på marknaden ska förses med etikett eller märkas.

1. Textilprodukter som tillhandahålls på marknaden ska märkas.

 

Märkningen ska vara lättillgänglig, synlig och väl fäst vid textilprodukten. Den ska vara läsbar under hela den normala användningstiden för produkten. Märkningen och det sätt på vilket den är fäst vid produkten ska orsaka så liten olägenhet som möjligt för konsumenten då produkten används.

Etiketterna och märkningen kan dock ersättas av eller kompletteras med därtill fogade handelsdokument om produkterna inte saluförs till konsument, eller om produkterna levereras efter beställning från stat eller annan offentligrättslig juridisk person.

Märkningen kan dock ersättas av eller kompletteras med därtill fogade handelsdokument om produkterna levereras till ekonomiska aktörer som led i leveranskedjan, eller om produkterna levereras efter beställning från en upphandlande myndighet enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster1.

 

De benämningar och beskrivningar som avses i artiklarna 5, 7, 8 och 9 ska tydligt anges i sådana därtill fogade handelsdokument.

 

Förkortningar får inte användas annat än i form av en mekaniserad processkod, eller om de definieras i internationellt erkända standarder, förutsatt att förkortningarna förklaras i handlingen i fråga.

 

_______________________

1 EUT L 134, 30.4.2004, s. 114.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2 – styckena 1 och 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Tillverkaren, tillverkarens representant som är etablerad i gemenskapen eller, om varken tillverkaren eller representanten är etablerad i gemenskapen, den ekonomiska aktör som först släppte ut textilprodukten på gemenskapsmarknaden ska se till att märkningen anbringas och att informationen på den är korrekt.

2. När en textilprodukt släpps ut på marknaden ska tillverkaren eller, om tillverkaren inte är etablerad inom unionen, importören se till att märkningen anbringas och att informationen på den är korrekt.

Distributörerna ska se till att de textilprodukter som de säljer är märkta i enlighet med föreskrifterna i denna förordning.

När en textilprodukt släpps ut på marknaden ska distributören se till att textilprodukterna är märkta i enlighet med föreskrifterna i denna förordning.

 

Med tillverkare avses i denna förordning även distributörer som släpper produkter på marknaden under eget namn eller med eget varumärke, anbringar märkningen eller ändrar innehållet i den.

Motivering

Anpassning till den nya lagstiftningsramen.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De personer som avses i första och andra stycket ska se till att den information som ges när textilprodukter släpps ut på marknaden inte kan förväxlas med de benämningar och beskrivningar som fastställs i denna förordning.

De ekonomiska operatörer som avses i första och andra stycket ska se till att den information som ges när textilprodukter tillhandahålls på marknaden inte kan förväxlas med de benämningar och beskrivningar som fastställs i denna förordning.

Motivering

Anpassning till den nya lagstiftningsramen.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De benämningar och beskrivningar som avses i artiklarna 5, 7, 8 och 9 ska tydligt anges i köpekontrakt, på räkningar och fakturor samt i andra handelsdokument.

utgår

Förkortningar får inte användas. En mekaniserad processkod får dock användas, förutsatt att koden förklaras i dokumentet i fråga.

 

Motivering

För att uppnå större överensstämmelser ingår nu dessa bestämmelser i artikel 11.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. De benämningar och beskrivningar som avses i artiklarna 5, 7, 8 och 9 ska klart framgå i lättläslig och enhetlig tryckstil i kataloger och annan reklam samt på förpackningar, etiketter och märkning, när textilprodukter saluförs.

2. När en textilprodukt tillhandahålls på marknaden ska de benämningar och den fibersammansättning som avses i artiklarna 5, 7, 8 och 9 anges i kataloger och annan reklam samt på förpackningar och etiketter på ett lättillgängligt, synligt och lättläsligt sätt, och med bokstäver och siffror i enhetlig storlek, stil och teckensnitt. Denna information ska vara klart synlig för konsumenten före inköp, även vid köp över Internet.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När det gäller spolar, trådrullar, garnhärvor, nystan eller andra sömnads-, lagnings- och brodergarner i små kvantiteter ska första stycket tillämpas på den gemensamma märkning som avses i artikel 15.3. Enskilda artiklar får märkas på valfritt gemenskapsspråk.

När det gäller spolar, trådrullar, garnhärvor, nystan eller andra sömnads-, lagnings- och brodergarner i små kvantiteter ska första stycket tillämpas på den gemensamma märkning som avses i artikel 15.3. Produkter som säljs i enskilda exemplar till slutanvändare får märkas på vilket som helst av unionens officiella språk, förutsatt att de också har en gemensam märkning. Där så är lämpligt får benämningar på textilfibrer ersättas eller kombineras med lättbegripliga språkoberoende symboler.

Ändringsförlag  38

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförlag

 

Kommissionen ska i enlighet med artiklarna 19a, 19b och 19c anta delegerade akter för att fastställa de exakta villkoren för användningen av de symboler som avses i denna punkt.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkterna 3 och 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Om de textilprodukter som förtecknas i bilaga VI är av samma typ och sammansättning kan de saluföras med gemensam märkning.

3. Om de textilprodukter som förtecknas i bilaga VI är av samma typ och sammansättning kan de tillhandahållas på marknaden med gemensam märkning.

4. Sammansättningen av textilprodukter som säljs i metervara får anges på den saluförda tyglängden eller rullen.

4. Sammansättningen av textilprodukter som säljs i metervara får anges på tyglängden eller rullen som tillhandahålls på marknaden.

Motivering

Anpassning till den nya lagstiftningsramen.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Kapitel 3 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Procentandelar för fibrer samt avvikelser

Marknadsövervakning

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 16

utgår

Delar som inte ska beaktas vid bestämning av procentandelar för fibrer

 

Vid bestämning av de procentandelar som fastställs i artiklarna 7, 8 och 9 och som ska anges i enlighet med artikel 11 ska de delar som förtecknas i bilaga VII inte beaktas.

 

Motivering

För att uppnå bättre överensstämmelse ingår nu denna bestämmelse i artikel 17.

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. De nationella marknadskontrollmyndigheterna ska kontrollera att textilprodukternas sammansättning överensstämmer med den information som lämnas om produkternas sammansättning i enlighet med direktiv 2001/95/EG.

1. De nationella marknadskontrollmyndigheterna ska kontrollera att textilprodukternas sammansättning överensstämmer med den information som lämnas om produkternas sammansättning i enlighet med denna förordning.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. De kontroller som avses i punkt 1 ska göras i enlighet med de metoder för provtagning och kvantitativ analys av vissa binära och ternära textilfiberblandningar som anges i bilaga VIII.

2. För att fastställa fibersammansättningen hos textilprodukter ska de kontroller som avses i punkt 1 göras i enlighet med de metoder eller harmoniserade standarder som anges i bilaga VIII.

Motivering

I syfte att förenkla denna förordning och anpassa metoderna för provtagning och kvantitativ analys av vissa binära och ternära textilfiberblandningar till den tekniska utvecklingen bör kommissionen ge Europeiska standardiseringskommittén (CEN) i uppdrag att omvandla de metoder som anges i bilaga VIII till harmoniserade standarder.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Vid bestämning av fibersammansättningen enligt artiklarna 7, 8 och 9 ska de delar som förtecknas i bilaga VII inte beaktas.

Motivering

Denna bestämmelse följer av artikel 16 och fogas här till texten för att skapa bättre överensstämmelse.

Ändringsförlag  45

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförlag

3. Det laboratorium som ansvarar för provningen av textilblandningar för vilka det inte finns någon enhetlig analysmetod på gemenskapsnivå ska bestämma sådana blandningars sammansättning genom att använda en vedertagen metod och ange resultatet i analysrapporten samt metodens tillförlitlighet, i den mån denna är känd.

3. Det laboratorium som av en medlemsstats myndigheter har ackrediterats och godkänts för provningen av textilblandningar för vilka det inte finns någon enhetlig analysmetod på EU-nivå ska bestämma sådana blandningars fibersammansättning och ange resultatet i analysrapporten, liksom den metod som använts samt metodens tillförlitlighet.

Motivering

Genom att hänvisa till det laboratorium som är ansvarigt garanteras varken provningslaboratoriets eller dess resultats tillförlitlighet. Laboratorier som har ackrediterats och godkänts av medlemsstaternas myndigheter uppfyller åtminstone ett minimikrav vad gäller kvalitet och tillförlitlighet.

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) 2 % av textilproduktens totalvikt, förutsatt att denna kvantitet är berättigad av tekniska skäl och inte blandats in rutinmässigt.

a) 2 % av textilproduktens totalvikt, förutsatt att denna kvantitet är berättigad såsom tekniskt oundviklig vid tillämpning av god tillverkningssed och inte blandats in rutinmässigt.

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Kapitel 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kapitel 3a

 

Angivande av ursprungsland för textilprodukter

Ändringsförlag  48

Förslag till förordning

Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförlag

 

Artikel 18a

 

Angivande av ursprungsland för textilprodukter som importeras från tredjeländer

 

1. I denna artikel avses med ”ursprung” ursprung som inte medför förmånsbehandling i enlighet med artiklarna 22–26 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen1.

 

2. Vid import eller utsläppande på marknaden av textilprodukter som importeras från tredjeländer, med undantag för textilprodukter med ursprung i Turkiet eller de avtalsslutande parterna i EES-avtalet, ska produkten ursprungsmärkas i enlighet med bestämmelserna i denna artikel.

 

3. Textilprodukternas ursprungsland ska anges på dessa produkters etikett. För produkter som är förpackade ska uppgiften anges separat på förpackningen. Angivandet om ursprungsland kan inte ersättas av att motsvarande uppgift anges i bifogade handelsdokument.

 

4. Kommissionen får i enlighet med artiklarna 19a, 19b och 19c anta delegerade akter för att fastställa de fall där det ska vara tillåtet att ange produktens ursprung på förpackningen i stället för på själva produkten. Detta kan i synnerhet bli aktuellt när produkten normalt sett ligger i sin vanliga förpackning när den når slutkonsumenten eller slutanvändaren.

 

5. Textilprodukters ursprung ska anges med orden ”made in” (”tillverkad i”) och ursprungslandet. Märkningen får utformas på vilket som helst av Europeiska unionens officiella språk som lätt kan förstås av slutkonsumenten i den medlemsstat där produkterna kommer att saluföras.

 

6. Ursprungsmärkningen ska textas med klart läsbara och outplånliga bokstäver, ska vara synlig vid normal hantering, vara tydligt avskild från annan information och ska framställas på ett sätt som varken är vilseledande eller kan antas skapa ett felaktigt intryck vad gäller produktens ursprung.

 

7. Textilprodukter ska vara försedda med den obligatoriska märkningen vid importtillfället. Sådan märkning får inte avlägsnas eller manipuleras innan produkten har sålts till slutkonsumenten eller slutanvändaren.

 

_________________

1 EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

Ändringsförlag  49

Förslag till förordning

Artikel 18b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförlag

 

Artikel 18b

 

Angivande av ursprungsland för övriga textilprodukter

 

1. I de fall där textilproduktens ursprung enligt etiketten är ett annat än de som avses i artikel 18a ska informationen omfattas av bestämmelserna i denna artikel.

 

2. Produkten ska anses ha sitt ursprung i det land där den har genomgått minst två av följande tillverkningsled:

 

– spinning,

 

– vävning,

 

– bearbetning,

 

– färdigställande.

 

3. Om textilprodukten inte har genomgått samtliga tillverkningsled som anges i punkt 2 i ett och samma land, får ett land inte anges som produktens enda ursprungsland.

 

4. Produktens ursprung ska anges med orden ”made in” (”tillverkad i”) och ursprungslandet. Märkningen får utformas på vilket som helst av Europeiska unionens officiella språk som lätt kan förstås av slutkonsumenten i den medlemsstat där produkten kommer att saluföras.

 

5. Ursprungsmärkningen ska textas med klart läsbara och outplånliga bokstäver, ska vara synlig vid normal hantering, vara tydligt avskild från annan information och ska framställas på ett sätt som varken är vilseledande eller kan antas skapa ett felaktigt intryck vad gäller produktens ursprung.

Ändringsförlag  50

Förslag till förordning

Artikel 18c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförlag

 

Artikel 18c

 

Delegerade akter

 

Kommissionen får i enlighet med artiklarna 19a, 19b och 19c anta delegerade akter för att

 

– fastställa exakt hur ursprungsmärkningen ska utformas och hur den ska gå till,

 

– på unionens alla officiella språk upprätta en förteckning över de villkor som tydligt anger att produkter har sitt ursprung i det land som anges på etiketten,

 

– fastställa förkortningar som vanligen används för att på ett otvetydigt sätt ange ett ursprungsland och som kan användas i denna förordning,

 

– fastställa fall där produkter inte kan eller inte behöver märkas av tekniska eller ekonomiska skäl,

 

– fastställa andra bestämmelser som kan vara nödvändiga i de fall där man konstaterar att produkter inte uppfyller kraven i denna förordning.

Ändringsförlag  51

Förslag till förordning

Artikel 18d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförlag

 

Artikel 18d

 

Allmänna bestämmelser

 

1. De textilprodukter som avses i artikel 18a ska inte anses överensstämma med denna förordning om

 

– de inte har någon ursprungsmärkning,

 

– ursprungsmärkningen inte anger produktens verkliga ursprung,

 

– ursprungsmärkningen har ändrats eller avlägsnats, eller på annat sätt har manipulerats, såvida inte ändringen varit nödvändig i enlighet med punkt 5 i denna artikel.

 

2. Textilprodukter som inte avses i artikel 18a ska inte anses överensstämma med denna förordning om

 

– ursprungsmärkningen inte anger produktens verkliga ursprung,

 

– ursprungsmärkningen har ändrats eller avlägsnats, eller på annat sätt har manipulerats, såvida inte ändringen varit nödvändig i enlighet med punkt 5 i denna artikel.

 

3. Kommissionen får i enlighet med artiklarna 19a, 19b och 19c anta delegerade akter beträffande deklarationer och styrkande handlingar som kan anses intyga överensstämmelse med denna förordning.

 

4. Medlemsstaterna ska fastställa bestämmelser om de påföljder som ska tillämpas vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning och vidta alla åtgärder som krävs för att se till att de genomförs. Påföljderna ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande. Medlemsstaterna ska anmäla bestämmelserna till kommissionen inom nio månader efter det att denna förordning har trätt i kraft, och ska utan dröjsmål anmäla varje följande ändring som påverkar dem.

 

5. För de produkter som inte överensstämmer med denna förordning ska medlemsstaterna också vidta de åtgärder som krävs för att ålägga produkternas ägare eller annan person som ansvarar för dem att på egen bekostnad märka produkterna i enlighet med denna förordning.

 

6. I de fall då så krävs för en ändamålsenlig tillämpning av denna förordning får de behöriga myndigheterna utbyta information som erhållits i samband med kontrollen av överensstämmelsen med denna förordning, inbegripet med myndigheter och andra personer eller organisationer som medlemsstaterna har tilldelat befogenheter i enlighet med artikel 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden1.

 

_________________

1 EUT L 149, 11.6.2005, s. 22.

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) 5 % för produkter som har genomgått en kardningsprocess.

b) på samma villkor, 5 % av textilproduktens totalvikt när det gäller textilprodukter som har genomgått en kardningsprocess.

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning

Artikel 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ändring av bilagorna

Delegerade akter

1. Kommissionen kan anta alla ändringar av bilagorna I, II, IV, V, VI, VII, VIII och IX som är nödvändiga för att anpassa dessa bilagor till den tekniska utvecklingen.

Ändringar av bilagorna I, II, IV, V, VI, VII, VIII och IX som är nödvändiga för att anpassa dessa bilagor till den tekniska utvecklingen ska antas av kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artikel 19a och enligt de villkor som anges i artiklarna 19b och 19c.

2. De åtgärder som avses i punkt 1 och är avsedda att ändra icke väsentliga delar av denna förordning bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll som avses i artikel 20.2.

 

Motivering

Anpassning till Lissabonfördragets bestämmelser om delegerade akter (artikel 290).

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning

Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 19a

 

Utövande av delegering

 

1. Befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 19 ska ges till kommissionen för en period på [fem] år från det att denna förordning har trätt i kraft. Kommissionen ska utarbeta en rapport om de delegerade befogenheterna senast sex månader innan perioden på [fem] år har löpt ut. Rapporten ska vid behov åtföljas av förslag till lagstiftning om förlängning av delegeringbefogenhetens varaktighet.

 

2. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska kommissionen samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

Motivering

Anpassning till Lissabonfördragets bestämmelser om delegerade akter (artikel 290).

Ändringsförslag  55

Förslag till förordning

Artikel 19b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 19b

 

Återkallande av delegering

 

Den delegering av befogenheter som avses i artikel 19 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

Motivering

Anpassning till Lissabonfördragets bestämmelser om delegerade akter (artikel 290).

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning

Artikel 19b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 19b

 

Invändning mot delegerade akter

 

1. Europaparlamentet eller rådet får invända mot en delegerad akt inom en period på tre månader från delgivningsdagen.

 

På Europaparlamentets eller rådets initiativ ska denna period förlängas med två månader.

 

2. Om varken Europaparlamentet eller rådet vid utgången av den period som anges i punkt 1 har invänt mot den delegerade akten eller om både Europaparlamentet och rådet före detta datum har underrättat kommissionen om att de har beslutat att inte invända, ska den delegerade akten offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft den dag som anges i den.

Motivering

Anpassning till Lissabonfördragets bestämmelser om delegerade akter (artikel 290).

Ändringsförslag  57

Förslag till förordning

Artikel 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 20

utgår

Kommittéförfarande

 

1. Kommissionen ska biträdas av kommittén för benämning och märkning av textilier.

 

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

 

Motivering

Anpassning till Lissabonfördragets bestämmelser om delegerade akter (artikel 290).

Ändringsförslag  58

Förslag till förordning

Artikel 20a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 20a

 

Översyn

 

1. Senast den …* ska kommissionen överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om nya märkningskrav som eventuellt ska införas på unionsnivå för att se till att konsumenterna får tillförlitlig, relevant, begriplig och jämförbar information om textilprodukternas egenskaper. Rapporten ska utarbetas på grundval av ett omfattande samråd med samtliga berörda parter, konsumentundersökningar och en ingående kostnadseffektivitetsanalys, och ska i tillämpliga fall åtföljas av förslag till lagstiftning. Rapporten ska bland annat behandla följande frågor:

 

ett harmoniserat system för skötselmärkning,

 

– ett för hela EU enhetligt system för storleksmärkning av kläder och skodon,

 

– angivande av potentiellt allergiframkallande eller farliga ämnen som används i tillverkningen eller bearbetningen av textilprodukter,

 

– miljömärkning avseende textilprodukters miljöprestanda och hållbar produktion av textilprodukter,

 

– social märkning för att ge konsumenterna information om de sociala förhållanden under vilka textilprodukten har tillverkats,

 

– varningsmärkning om hur lättantändliga textilprodukterna är, särskilt när det gäller lättantändliga klädesplagg.

 

elektronisk märkning, inbegripet identifiering av radiofrekvenser (RFID),

 

– angivande av ett identifieringsnummer på märkningen som ska kunna användas för att begära ytterligare information om produkten, till exempel via Internet,

 

användning av språkoberoende symboler för att identifiera de fibrer som används i tillverkningen av en textilprodukt, för att underlätta för konsumenterna att snabbt bli varse om dess sammansättning och, inte minst, i vilken omfattning den består av naturfibrer eller syntetiska fibrer.

 

2. Senast den …* ska kommissionen genomföra en studie för att fastställa huruvida de ämnen som används i tillverkningen eller bearbetningen av textilprodukter utgör en fara för människors hälsa. Studien ska i första hand fastställa huruvida det finns ett orsakssammanhang mellan allergiska reaktioner och de syntetfibrer, färgämnen, bekämpningsmedel, konserveringsmedel eller nanopartiklar som förekommer i textilprodukter. Studien ska baseras på vetenskapliga rön och ska beakta de resultat som framkommer av marknadsövervakningar. Utgående från denna studie ska kommissionen, när det är berättigat och i enlighet med relevant EU-lagstiftning, framlägga förslag till lagstiftning om förbud mot eller begränsning av användning av potentiellt farliga ämnen som förekommer i textilprodukter.

 

___________________

* Två år efter det att denna förordning har trätt i kraft.

Ändringsförslag  59

Förslag till förordning

Artikel 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Senast den [DATUM = 5 år efter det att denna förordning har trätt i kraft] ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om tillämpningen av denna förordning, med tonvikt på ansökningar och antaganden av benämningar på nya fibrer.

Senast 3 år efter det att denna förordning har trätt i kraft ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om tillämpningen av denna förordning, med tonvikt på ansökningar och antaganden av benämningar på nya fibrer, och, när det är berättigat, framlägga ett förslag till lagstiftning.

Ändringsförlag  60

Förslag till förordning

Artikel 21a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförlag

 

Artikel 21a

 

Övergångsbestämmelse

 

Textilprodukter som överensstämmer med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/121/EG av den 14 januari 2009 om benämningar på textilier (omarbetning)1 och som släppts ut på marknaden före [6 månader efter det att denna förordning har trätt i kraft] får fortsatt placeras på marknaden fram till … *

 

__________________

1 EUT L 19, 23.1.2009, s. 29.*

Två år och sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft.

Ändringsförslag  61

Förslag till förordning

Artikel 22 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Direktiven 73/44/EEG, 96/73/EG och 96/74/EG [eller en omarbetning] ska upphöra att gälla med verkan från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

Direktiven 73/44/EEG, 96/73/EG och 2008/121/EG ska upphöra att gälla med verkan från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

Motivering

Direktiv 96/74/EG har upphävts och ersatts av direktiv 2008/121/EG.

Ändringsförslag  62

Förslag till förordning

Bilaga II – strecksats 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Resultat av prov tagna i syfte att fastställa möjliga allergiska reaktioner eller andra skadliga hälsoeffekter orsakade av den nya fibern, i enlighet med relevant EU-lagstiftning.

Motivering

Den tekniska redogörelse som lämnas in av tillverkaren vid ansökan om tillägg av en ny fiberbenämning i den harmoniserade förteckningen bör i tillämpliga fall innehålla information om den nya fiberns hälsokonsekvenser.

Ändringsförslag  63

Förslag till förordning

Bilaga V – punkt 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

24. Leksaker

utgår

Motivering

Uppgifter om fibersammansättningen krävs endast för leksaker som faller inom ramen för denna förordning, dvs. leksaker som till minst 80 viktprocent består av textilfibrer. Kommissionen bör undersöka huruvida direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet ger konsumenterna tillräckligt med information om leksaker tillverkade av textilfibrer.


MOTIVERING

I.         Kommissionens förslag

Den 30 januari 2009 antog kommissionen ett förslag till en ny förordning om benämningar på textilier och märkning av textilprodukter. Förslaget samlar alla gällande rättsakter (tre grunddirektiv(1)) som rör benämningar på textilier och märkning i en enda förordning för att medlemsstaterna ska slippa den administrativa belastning som det innebär att införliva den tekniska anpassning som krävs i den nationella lagstiftningen varje gång en ny fiberbenämning ska läggas till i förteckningen över harmoniserade benämningar.

I förslaget fastställs också ett förändrat förfarande för tillverkare vid begäran av tillägg av en ny fiberbenämning i den harmoniserade förteckningen, i syfte att korta ned tiden mellan inlämnandet av en ansökan om och antagandet av en ny fiberbenämning.

Fördelarna för industrin är att man kan släppa en ny fiber på marknaden snabbare. Detta innebär minskade administrativa kostnader och tidigare realiserad intäkt från försäljningen av fibern, samtidigt som konsumenterna gynnas av att nya fibrer snabbare kommer ut på marknaden.

Den föreslagna ändringen av EU:s lagstiftning om benämning och märkning av textilier är huvudsakligen en teknisk åtgärd utan politiska återverkningar. Den medför inte en utvidgning av EU-lagstiftningen till märkningskrav utöver fibersammansättningen och harmoniseringen av benämningar på textilfibrer som täcks av de befintliga direktiven.

II.       Föredragandens allmänna anmärkningar

EU:s textilindustri har genomgått en utdragen process för omstrukturering, modernisering och teknisk förnyelse som svar på de stora ekonomiska utmaningar som sektorn har mött under senare år. Europeiska företag, i först hand små och medelstora företag, har förbättrat sin ställning på den internationella marknaden genom att fokusera på konkurrensfördelar som kvalitet, formgivning, innovation och produkter med högre förädlingsvärde. EU-industrin spelar en ledande roll på världsnivå i utvecklingen av nya produkter som teknisk och icke‑vävd textil för nya tillämpningar (som geo-textilier), hygienprodukter och produkter avsedda för bilindustrin och den medicinska sektorn. Antalet begäranden om nya fibernamn som ska läggas till i EU-lagstiftningen har ökat under senare år, och denna trend förväntas bestå i samband med att den europeiska textilsektorn omvandlas till en mer innovativ industri.(2)

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag eftersom det förenklar de gällande bestämmelserna för utveckling och ibruktagande av nya fibrer, och kan stimulera till innovation i textil- och beklädnadsbranschen samtidigt som det underlättar för användare och konsumenter att dra fördel av innovativa produkter.

Inte desto mindre skulle föredraganden ha föredragit en mer omfattande och ambitiös omarbetning. Med beaktande av det begränsade syftet med detta förslag anser föredraganden att den centrala politiska frågan är huruvida EU:s lagstiftning bör utvidgas till andra märkningskrav utöver fibersammansättning och harmonisering av benämningar på textilfibrer, och på så sätt garantera kompletterande förmåner för konsumenten.

Slutsatserna från den studie om märkning av textilprodukter som Europaparlamentet genomförde på begäran av IMCO-utskottet, och den diskussion som en delegation från IMCO-utskottet förde med företrädare för textilindustrin vid ett besök i Milano i november 2009, ger vid handen att även om de berörda parterna ser olika på vissa aspekter är de ense om att åtgärder måste vidtas för att lösa vissa problem i fråga om benämning av textilier.

III.      Föredragandens allmänna ståndpunkt

För att undanröja potentiella hinder mot en väl fungerande inre marknad som orsakas av skiljaktiga bestämmelser i medlemsstaterna, och för att hålla jämna steg med utvecklingen av elektronisk handel och kunna möta framtida utmaningar på marknaden för textilprodukter, krävs att man även ser över harmoniseringen och standardiseringen av andra aspekter på märkningen av textiler. Detta för att underlätta den fria rörligheten för textilprodukter på den inre marknaden, och uppnå ett för EU enhetligt konsumentskydd på hög nivå.

Föredraganden erkänner att ett försök att utvidga märkningskravens omfattning i detta skede skulle leda till tidsödande diskussioner, och därmed äventyra förenklingsåtgärden. Föredraganden föreslår därför att diskussionen om andra aspekter på textilmärkning bör hållas åtskild från denna förordning.

Föredraganden uppmanar därför kommissionen att inom två år från det att denna förordning trätt i kraft överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om nya märkningskrav som eventuellt ska införas på unionsnivå för att harmonisera, standardisera och förenkla märkningen av textilprodukter, och därmed se till att konsumenterna får tillförlitlig, relevant, begriplig och jämförbar information om textilprodukternas sammansättning, egenskaper, skötsel, ursprung och storlek.

Översynen av den nuvarande lagstiftningsramen för märkning av textilier

Rapporten ska särskilt behandla konsumenternas syn på vilka uppgifter som i minsta fall måste anges i märkningen på textilprodukter, och undersöka vilka övriga sätt, utöver märkning, som finns att tillgå för att ge sådan ytterligare information som konsumenterna inte betraktar som viktig. Föredraganden anser att det gäller att skapa en bra jämvikt mellan en hög konsumentskyddsnivå och en förenkling av lagstiftningsramen för textilprodukter. Man bör i detta sammanhang se till att en utvidgning av märkningskraven inte medför en oproportionerlig börda för företagen utan mervärde för konsumenterna, inte minst med tanke på att ett övermått av information på textilmärkning kan rent av verka förvirrande. Det finns därför anledning att undersöka andra möjligheter utöver obligatoriska märkningskrav för att hjälpa konsumenterna att göra väl underbyggda val.

Rapporten ska utarbetas av kommissionen och ska i första hand uppmärksamma följande frågor:

- Ett harmoniserat system för skötselmärkning som ger konsumenterna och textilvårdande företag fullständig och tillförlitlig information om textilprodukternas skötsel.

- Ett för hela EU enhetligt system för storleksmärkning av kläder och skodon.

- Harmoniserade bestämmelser om angivande av ursprungsland för textilprodukter som importeras från tredjeländer, och specifika kriterier för användning av ursprungsmärkning (”Made in”) för produkter tillverkade i unionen.

- Angivande av potentiellt allergiframkallande eller farliga ämnen som används i tillverkningen eller bearbetningen av textilprodukter.

- Miljömärkning avseende textilprodukters miljöprestanda, exempelvis i fråga om miljöinverkan, energi- och resursåtgång samt avfallsgenerering, i syfte att uppmuntra till hållbar produktion och konsumtion av textilprodukter.

- Social märkning för att ge konsumenterna underlag för inköpsbeslut utifrån etiska hänsynstaganden som hälsan, säkerheten, människorättssituationen, välfärden samt arbets‑ och lönevillkoren för de arbetstagarna som tillverkar textilprodukterna.

- Varningsmärkning för att upplysa konsumenterna om textilprodukternas antändlighet, särskilt när det gäller lättantändliga klädesplagg.

- Användning av anordningar för identifiering av radiofrekvenser (RFID) och av annan slags elektronisk märkning, för att ge ytterligare information om textilprodukter, på ett sätt som inte inkräktar på konsumenternas integritet och som inte påverkar produkternas slutpris.

- Angivande av ett identifieringsnummer på märkningen som konsumenten eller återförsäljaren kan använda för att få ytterligare information om en textilprodukt via Internet, särskilt beträffande egenskaper, sammansättning, ursprung och produktvarianter.

- Användning av språkoberoende symboler för att identifiera de fibrer som används i tillverkningen av en textilprodukt, för att underlätta för konsumenterna att snabbt bli varse om dess sammansättning och, inte minst, i vilken omfattning den består av naturfibrer eller syntetiska fibrer.

Rapporten ska utarbetas på grundval av såväl omfattande samråd med samtliga berörda parter som en ingående konsekvensbedömning, och ska i tillämpliga fall åtföljas av förslag till lagstiftning. Föredraganden anser att arbetsgruppen för benämningen och märkningen av textilier skulle kunna utgöra lämpligt forum för inledande diskussioner, men understryker att kommissionen bör se till att involvera det civila samhället, företrädare för konsumentintressen, arbetsmarknadens parter och berörda institutionella aktörer på ett mer systematiskt sätt, således att arbetsgruppens sammansättning speglar samtliga berörda parters ståndpunkter.

Hälsoaspekter

Vidare anser föredraganden att underlag saknas för att bedöma vilka effekter för människors hälsa de farliga ämnen kan ha som används i tillverkningen och bearbetningen av textilprodukter. Kommissionen ska därför genomföra en studie för att fastställa huruvida de ämnen som används i tillverkningen eller bearbetningen av textilprodukter utgör en fara för människors hälsa. Studien ska i första hand fastställa huruvida det finns ett orsakssammanhang mellan allergiska reaktioner och de syntetfibrer, färgämnen, bekämpningsmedel, konserveringsmedel eller nanopartiklar som förekommer i textilprodukter.

Märkning av material av animaliskt ursprung

Som ytterligare en innehållsmässig ändring vill föredraganden föreslå krav på att textilmärkning förses med information om varifrån icke-textila delar av animaliskt ursprung härstammar. För att kunna fatta ett väl underbyggt beslut vid köp av en textilprodukt måste konsumenten kunna veta om produkten innehåller material bestående av skin, päls eller annat material av animaliskt ursprung.

Harmoniserade standarder för metoder för kvantitativ analys av textilfiberblandningar (bilaga VIII)

För att förenkla denna förordning, och för att anpassa de enhetliga metoderna för provtagning och analys av textilprodukter till den tekniska utvecklingen, anser föredraganden att dessa metoder, som används för att kontrollera att textilprodukternas sammansättning överensstämmer med informationen på märkningen, bör omvandlas till Europastandarder. Kommissionen bör i detta syfte ge detta i uppdrag åt Europeiska standardiseringskommittén (CEN).

Tekniska ändringar

Olika artiklar i förslaget till förordning är föremål för ett flertal ändringsförslag som syftar till att förtydliga vissa tekniska aspekter och skapa bättre överensstämmelse i texten. Föredraganden har även lagt fram ändringsförslag med det breda syftet att anpassa texten till den nya lagstiftningsramen och till Lissabonfördragets bestämmelser om delegerade akter (artikel 290).

IV.      Slutsats

Föredraganden lägger fram dessa förslag för utskottet och ser fram emot ytterligare förslag.

(1)

Enligt direktiv 2008/121/EG om benämningar på textilier (omarbetning) ska fibersammansättningen för textilprodukter anges endast med de benämningar som förtecknas i bilaga I till direktivet. I direktiven 96/73/EG och 73/44/EEG anges vilka analysmetoder som ska användas för att kontrollera om textilprodukternas sammansättning överensstämmer med informationen på märkningen.

(2)

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om benämningar på textilier och märkning av textilprodukter”:

http://eescopinions.eesc.europa.eu/viewdoc.aspx?doc=\\esppub1\esp_public\ces\int\int477\sv\ces1928‑2009_ac_sv.doc


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Benämningar på textilier och märkning av textilprodukter

Referensnummer

KOM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD)

Framläggande för parlamentet

30.1.2009

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

19.10.2009

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

19.10.2009

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ITRE

2.9.2009

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Toine Manders

14.9.2009

 

 

Behandling i utskott

2.9.2009

29.9.2009

6.10.2009

4.11.2009

 

27.1.2010

16.3.2010

8.4.2010

 

Antagande

8.4.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

1

6

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Tiziano Motti, Gianni Pittella, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Laurence J.A.J. Stassen, Catherine Stihler, Eva-Britt Svensson, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Barbara Weiler

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Regina Bastos, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Rareş-Lucian Niculescu, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Kerstin Westphal

Ingivande

19.4.2010

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy