ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES o zřízení Evropského uprchlického fondu na období 2008 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ a o zrušení rozhodnutí Rady 2004/904/ES

29. 4. 2010 - (KOM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD)) - ***I

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodaj: Rui Tavares


Postup : 2009/0127(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0125/2010

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES o zřízení Evropského uprchlického fondu na období 2008 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ a o zrušení rozhodnutí Rady 2004/904/ES

(KOM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2009)0456),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 63 odst. 2 písm. b) Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0123/2009),

–   s ohledem na sdělení Komise Parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3, čl. 78 odst. 2 a článek 80 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7‑0125/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a národním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Je proto vhodné, aby Komise rozhodla o společných ročních prioritách EU, pokud jde o konkrétní zeměpisné regiony a státní příslušnost a o konkrétní kategorie uprchlíků, kteří mají být znovuusídleni.

(2) Za účelem splnění cílů uvedených v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 573/2007/ES1 by Komisi měla být v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, které stanoví společné roční priority EU, pokud jde o konkrétní zeměpisné regiony a státní příslušnost a o konkrétní kategorie uprchlíků, kteří mají být znovuusídleni. Je zvláště důležité, aby Komise během přípravných prací vedla náležité konzultace, včetně konzultací s odborníky.

 

V případě nepředvídaných naléhavých okolností, kdy bude třeba tyto roční priority EU bezodkladně aktualizovat, by Komisi měla být svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci podle postupu pro naléhavé případy.

 

1 Úř. věst. L 144, 6.6.2007, s. 1.

Pozměňovací návrh   2

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Za účelem zapojení více členských států do aktivit spojených se znovuusídlováním je nutné, aby získaly dodatečnou finanční podporu ty členské státy, které se programu znovuusídlení účastní poprvé.

Pozměňovací návrh   3

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 1

Rozhodnutí č. 573/2007/ES

Čl. 13 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy obdrží pevnou částku 4 000 EUR za každou znovuusídlenou osobu, která patří do jedné z kategorií vymezených společnými ročními prioritami EU stanovenými v souladu s čl. 13 odst. 6, pokud jde o zeměpisné regiony a státní příslušnost a o konkrétní kategorie uprchlíků, kteří mají být znovuusídleni.

4. Členské státy obdrží pevnou částku 4 000 EUR za každou osobu, která byla znovuusídlena v souladu se společnými ročními prioritami EU, jež mají být stanoveny v souladu s čl. 13 odst. 6 a 6a, pokud jde o zeměpisné regiony a státní příslušnost a o konkrétní kategorie uprchlíků, kteří mají být znovuusídleni.

 

Za společné roční priority EU jsou v každém případě považovány tyto kategorie zranitelných skupin uprchlíků, a to nezávisle na ročních prioritách týkajících se zeměpisných regionů a státní příslušnosti:

 

– ohrožené děti a ženy, zejména ty, jimž hrozí psychické, fyzické nebo sexuální násilí či zneužívání,

 

– nezletilé osoby bez doprovodu, pokud je znovuusídlení v jejich nejlepším zájmu, v souladu s Listinou základních práv Evropské unie a s Úmluvou OSN o právech dítěte,

 

– osoby, jejichž vážný zdravotní stav vyžaduje zvláštní léčbu, zejména pokud jde o nemoc, která může být léčena pouze po znovuusídlení,

 

– osoby, které byly vystaveny násilí a mučení,

 

– osoby, jež je třeba mimořádně či bezodkladně znovuusídlit z právních důvodů a kvůli ochraně.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zohledňuje dosavadní zkušenosti s ustanoveními ERF, jež se týkají znovuusídlení, a kombinuje konkrétní kritéria z předchozího znění reagující na skutečné potřeby se schopností flexibilně a přiměřeně reagovat na mimořádné případy.

Pozměňovací návrh   4

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 1 a (nový)

Rozhodnutí č. 573/2007/ES

Čl. 13 – odst. 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a) V článku 13 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„4a. U členských států, které se o poskytnutí finančních prostředků podle tohoto článku uchází poprvé, činí výše pevné částky za každou znovuusídlenou osobu 6 000 EUR v prvním kalendářním roce a 5 000 EUR v druhém kalendářním roce. V dalších letech bude výše pevné částky za každou znovuusídlenou osobu činit 4 000 EUR. Dodatečné prostředky, jež nově zapojené členské státy obdrží v průběhu prvních dvou let, budou vynaloženy na rozvoj udržitelného programu pro znovuusídlování.“

Pozměňovací návrh   5

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Rozhodnutí č. 573/2007/ES

Čl. 13 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise stanoví společné roční priority EU v oblasti znovuusídlování postupem podle čl. 52 odst. 2.

6. Za účelem splnění cíle tohoto rozhodnutí, kterým je přeměna znovuusídlování v účinný nástroj ochrany, stanoví Komise formou aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 52a, 52b a 52c společné roční priority EU v oblasti znovuusídlování.

Pozměňovací návrh   6

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4 a (nový)

Rozhodnutí č. 573/2007/ES

Čl. 13 – odst. 6 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a. V případě nepředvídaných naléhavých okolností, kdy bude třeba společné roční priority EU v oblasti znovuusídlování bezodkladně aktualizovat, se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku uplatní článek 52d.

Pozměňovací návrh   7

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 5

Rozhodnutí č. 573/2007/ES

Čl. 13 – odst. 7 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ve lhůtě dvaceti kalendářních dnů od oznámení o rozhodnutí Komise, které stanoví společné roční priority EU v oblasti znovuusídlování v souladu s čl. 13 odst. 6, poskytnou členské státy Komisi odhad počtu osob, které v souladu s těmito společnými ročními prioritami EU v průběhu nadcházejícího kalendářního roku znovuusídlí. Komise sdělí tuto informaci výboru uvedenému v článku 52.

7. Ve lhůtě dvaceti kalendářních dnů od oznámení o rozhodnutí Komise, které stanoví společné roční priority EU v oblasti znovuusídlování v souladu s čl. 13 odst. 6 a 6a, poskytnou členské státy Komisi odhad počtu osob, které v souladu s těmito společnými ročními prioritami EU v průběhu nadcházejícího kalendářního roku znovuusídlí. Komise sdělí tuto informaci Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh   8

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 10 a (nový)

Rozhodnutí č. 573/2007/ES

Článek 52 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10a) Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 52a

Výkon přenesení pravomoci

 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 13 odst. 6 a 6a se Komisi svěří na dobu stanovenou v čl. 1 odst. 1.

 

2. Jakmile Komise přijme akt v přenesené pravomoci, uvědomí o této skutečnosti současně Evropský parlament i Radu.

 

3. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám stanoveným v článcích 52b a 52c. Je-li to ze závažných naléhavých důvodů nutné, použije se článek 52d.“

Pozměňovací návrh   9

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 10 b (nový)

Rozhodnutí č. 573/2007/ES

Článek 52 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10b) Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 52b

Zrušení přenesení pravomoci

 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 13 odst. 6 a 6a kdykoli zrušit.

 

2. Orgán, který zahájil vnitřní postup vedoucí k rozhodnutí o zrušení přenesení pravomoci, o tom informuje druhý orgán a Komisi a uvede přenesené pravomoci, kterých by se zrušení mohlo týkat, a případné důvody tohoto zrušení.

 

3. Rozhodnutí o zrušení ukončí přenesení pravomocí uvedených v tomto rozhodnutí. Nabývá účinku okamžitě, nebo od pozdějšího data v něm uvedeného. Rozhodnutí nemá vliv na účinnost aktů v přenesené pravomoci, které jsou již v platnosti. Bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.“

Pozměňovací návrh   10

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 10 c (nový)

Rozhodnutí č. 573/2007/ES

Článek 52 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10c) Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 52c

Námitky k aktům v přenesené pravomoci

 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou k aktu v přenesené pravomoci vznést námitky do jednoho měsíce od data oznámení. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o jeden měsíc.

 

2. Pokud po uplynutí této lhůty Evropský parlament ani Rada proti aktu v přenesené pravomoci námitky nevznese, je akt zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstupuje v platnost v den, který je v něm uveden.

 

3. Pokud Evropský parlament nebo Rada námitku k přijatému aktu v přenesené pravomoci vznese, tento akt v platnost nevstoupí. Orgán, který vznese námitku, uvede důvody pro vznesení námitky k aktu v přenesené pravomoci.“

Pozměňovací návrh   11

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 10 d (nový)

Rozhodnutí č. 573/2007/ES

Článek 52 d (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10d) Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 52d

Postup pro naléhavé případy

 

1. Akt v přenesené pravomoci přijatý postupem pro naléhavé případy vstoupí neprodleně v platnost a uplatňuje se za předpokladu, že proti němu není v souladu s odstavcem 2 vznesena námitka.

 

V oznámení o aktu zaslaném Evropskému parlamentu a Radě jsou uvedeny důvody pro použití postupu pro naléhavé případy.

 

2. Evropský parlament a Rada mohou do 3 měsíců od data oznámení vznést k aktu v přenesené pravomoci námitky. V takovém případě se akt přestane uplatňovat.

 

Orgán, který vznese námitku, uvede důvody pro vznesení námitky k aktu v přenesené pravomoci.“

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Jedním z opatření, k jejichž uplatňování je Evropský uprchlický fond způsobilý, je znovuusídlování. Znovuusídlením se rozumí proces, kdy jsou státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti na žádost Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, založenou na individuální potřebě mezinárodní ochrany, přesunuti ze třetí země do členského státu, v němž mohou pobývat a) v postavení uprchlíka nebo b) v postavení poskytujícím podle vnitrostátního práva a práva Společenství stejná práva a výhody jako postavení uprchlíka.[1] Znovuusídlení bývá často považováno za jedno z trvalých řešení pro uprchlíky, jimž není možné zajistit ochranu v zemích, která jsou místem prvního azylu.[2]

Bod 6.2.3 Stockholmského programu, který se zabývá vnějším rozměrem azylu, jasně stanovuje, že činnost Evropské unie by měla být prováděna v partnerství a spolupráci se třetími zeměmi, na jejichž území se nacházejí velké populace uprchlíků. Rovněž uznává, že prosazování solidarity v rámci EU je zásadním prvkem, který však nedostačuje k zajištění věrohodné a udržitelné společné azylové politiky. Evropská rada vyzývá Evropský parlament, Radu a Komisi, aby podporovaly dobrovolnou účast členských států na společném programu EU pro znovuusídlování a zvýšily celkový počet znovuusídlených uprchlíků. Komise by také měla v roce 2014 vyhodnotit společný program EU pro znovuusídlování a určit oblasti, které je nutné zlepšit. Zpravodaj se ke společnému programu EU pro znovuusídlování vyjádří ve zprávě o sdělení.

Návrh na změnu Evropského uprchlického fondu

Čl. 6 písm. e) rozhodnutí č. 573/2007/ES stanovuje za cílovou skupinu jakékoli státní příslušníky třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří jsou nebo byli znovuusídleni v členském státě. Zvláštní ustanovení týkající se znovuusídlení obsahuje převážně článek 13.

Návrh Komisi zmocňuje k tomu, aby každoročně stanovila společné priority EU pro znovuusídlované osoby. Tyto roční priority se podle Komise mohou vztahovat k zeměpisným regionům, státní příslušnosti či konkrétním kategoriím uprchlíků, které je třeba znovuusídlit. Evropský parlament podporuje návrh Komise a zastává názor, že znovuusídlování by mělo hrát ústřední úlohu ve vnějších politikách EU v oblasti azylu. Mělo by být dále rozvíjeno a rozšiřováno tak, aby se z něj stal účinný nástroj ochrany používaný v celé EU. Co se týče stanovování společných priorit EU, Evropský parlament by dal přednost tomu, aby byly stanoveny určité kategorie, ale zároveň by byl ponechán prostor pro flexibilitu, která umožní reagovat na naléhavé případy. Pozměňovací návrh č. 2 na tuto otázku reaguje a uvádí seznam stálých kategorií, jež by měly být obecné a měly by zahrnovat i případy, které nejsou výslovně uvedeny, neboť vyjmenovat všechny konkrétní případy by nebylo právně možné. Například ženy, kterým hrozí vynucený sňatek nebo se staly oběťmi mrzačení pohlavních orgánů, by bezpochyby patřily do kategorie žen, „jimž hrozí nějaké nebezpečí“, a také stav zdravotně postižených osob by byl samozřejmě považován za „vážný zdravotní stav“. Do jedné z kategorií na seznamu by rovněž mohly spadat osoby, které jsou diskriminovány na základě své sexuální orientace v zemích, kde je odlišná sexuální orientace nezákonná, a také osoby náležící k náboženských či jiným menšinám, pokud je jejich právo na svobodu náboženského vyznání či přesvědčení postaveno mimo zákon. Další případy by mohly spadat do kategorie osob, které je třeba znovuusídlit „z právních důvodů a kvůli ochraně“.

Za uplynulé roky se k systémům znovuusídlování EU přidává stále více členských států. Evropský parlament považuje za nanejvýš důležité, aby se do systémů znovuusídlování mohl zapojit co největší počet členských států. Z toho důvodu by Evropský parlament chtěl zavést modulační systém. Ten by poskytl členským státům, které se na systémech znovuusídlování doposud větší mírou nepodílely, pobídky k zapojení (pozměňovací návrh 3).

Pozměňovací návrhy 1 a 4 navrhují postup v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU (akty v přenesené pravomoci), kterým se při stanovování priorit zajistí výsady Evropského parlamentu.

  • [1]  Článek 3 rozhodnutí č. 2007/573/ES, Úř. věst. L 144, 6.6.2007, s. 5.
  • [2]  Viz rovněž komentáře Úřadu vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky ke společnému programu EU pro znovuusídlování a návrh ES na změnu Evropského uprchlického fondu.

POSTUP

Název

Evropský uprchlický fond na období 2008 až 2013 (změna rozhodnutí Rady č. 573/2007/ES)

Referenční údaje

KOM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD)

Datum předložení EP

2.9.2009

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

17.9.2009

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

17.9.2009

DEVE

17.9.2009

EMPL

17.9.2009

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

AFET

16.9.2009

DEVE

6.10.2009

EMPL

17.9.2009

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Rui Tavares

6.10.2009

 

 

Projednání ve výboru

6.10.2009

22.2.2010

16.3.2010

27.4.2010

Datum přijetí

27.4.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

40

2

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Clemente Mastella, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Ana Gomes, Nadja Hirsch, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Norica Nicolai, Cecilia Wikström

Datum předložení

29.4.2010