Procedure : 2009/0127(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0125/2010

Indgivne tekster :

A7-0125/2010

Forhandlinger :

PV 18/05/2010 - 6
CRE 18/05/2010 - 6

Afstemninger :

PV 18/05/2010 - 8.4
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0160

BETÆNKNING     ***I
PDF 185kWORD 220k
29.4.2010
PE 430.976v01-00 A7-0125/2010

om forslag til Europa-Parlamentet og Rådets beslutning om ændring af beslutning nr. 573/2007/EF om oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 som en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme og om ophævelse af Rådets beslutning 2004/904/EF

(KOM(2009)0456 – C7‑0123/2009 – 2009/0127(COD))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Rui Tavares

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af beslutning nr. 573/2007/EF om oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 som en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme og om ophævelse af Rådets beslutning 2004/904/EF

(KOM(2009)0456 – C7‑0123/2009 – 2009/0127(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2009)0456),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 63, stk. 2, litra b), på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0123/2009),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet med titlen "Følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer" (KOM(2009)0665),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 78, stk. 2, samt artikel 80 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0125/2010),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandlingen;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til beslutning - ændringsretsakt

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Det er derfor hensigtsmæssigt, at Kommissionen fastsætter fælles årlige EU-prioriteringer for specifikke geografiske regioner og nationaliteter og specifikke kategorier af flygtninge, der skal genbosættes.

(2) For at opfylde målsætningerne i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 573/2007/EF1 bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, om fastsættelse af fælles årlige EU-prioriteringer for geografiske regioner og specifikke kategorier af flygtninge, der skal genbosættes. Det er særlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører passende høringer under sit forberedende arbejde, bl.a. på ekspertniveau.

 

For hurtigt at få opdateret disse fælles årlige EU-prioriteringer med henblik på uforudsete krisesituationer, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage delegerede retsakter efter hasteproceduren.

 

1EFT L 144 af 6.6.2007, s. 1.

Ændringsforslag  2

Forslag til beslutning - ændringsretsakt

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) For at få flere medlemsstater involveret i genbosættelsesaktioner er det nødvendigt, at de medlemsstater, der for første gang deltager i genbosættelsesprogrammet, modtager yderligere økonomisk støtte.

Ændringsforslag  3

Forslag til beslutning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 1

Beslutning nr. 573/2007/EF

Artikel 13 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne modtager et fast beløb på 4 000 EUR for hver genbosat person, som falder ind under en af de kategorier, der fastsættes i de fælles årlige EU-prioriteringer, jf. artikel 13, stk. 6, for så vidt angår geografiske regioner og nationaliteter samt specifikke kategorier af flygtninge, der skal genbosættes.

4. Medlemsstaterne modtager et fast beløb på 4 000 EUR for hver person, som genbosættes i overensstemmelse med en af de kategorier, der skal fastsættes i de fælles årlige EU-prioriteringer, jf. artikel 13, stk. 6 og 6a, for så vidt angår geografiske regioner og nationaliteter.

 

Følgende kategorier af sårbare grupper af flygtninge skal under alle omstændigheder betragtes som fælles årlige EU-prioriteringer, uanset de årlige prioriteringer for geografiske regioner og nationaliteter:

 

- børn og kvinder, der er i fare, navnlig på grund af psykisk, fysisk eller seksuel vold eller udnyttelse

 

- uledsagede mindreårige, for hvem det gælder, at genbosættelse er i deres bedste interesse, i overensstemmelse med EU's charter om grundlæggende rettigheder og FN's konvention om barnets rettigheder

 

- personer med et alvorligt behov for lægehjælp, som kræver særbehandling, navnlig tilfælde som kun kan behandles, efter at genbosættelse har fundet sted

 

- personer, der har overlevet vold og tortur

 

- personer, der har behov for omgående genbosættelse eller nødgenbosættelse af juridiske årsager eller af beskyttelseshensyn.

Begrundelse

Dette ændringsforslag tager hensyn til de hidtidige erfaringer med ERF’s genbosættelsesbestemmelser og kombinerer de specifikke kriterier (der indgik i den tidligere tekst), og som tager højde for alle reelle behov på en fleksibel måde for at kunne reagere hensigtsmæssigt i nødstilfælde.

Ændringsforslag  4

Forslag til beslutning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)

Beslutning nr. 573/2007/EF

Artikel 13 – stk. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. I artikel 13 indsættes følgende stk. 4a:

 

"4a. De medlemsstater, der for første gang søger om midler i henhold til denne artikel, modtager et fast beløb på 6 000 EUR for hver genbosat person i det første kalenderår og 5 000 EUR i det andet. I de følgende år udgør det faste beløb 4 000 EUR for hver genbosat person. Det ekstrabeløb, de nye deltagende medlemsstater modtager i de første to år, investeres i udviklingen af et bæredygtigt genbosættelsesprogram."

Ændringsforslag  5

Forslag til beslutning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Beslutning nr. 573/2007/EF

Artikel 13 – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Kommissionen fastlægger de fælles årlige EU-prioriteringer for genbosættelse i overensstemmelse med proceduren i artikel 52, stk. 2."

6. "For at opfylde denne beslutnings målsætninger om at gøre genbosættelse til et effektivt beskyttelsesinstrument fastlægger Kommissionen de fælles årlige EU-prioriteringer for genbosættelse ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 52a, 52b og 52c."

Ændringsforslag  6

Forslag til beslutning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4 a (nyt)

Beslutning 573/2007/EF

Artikel 13 – stk. 6 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a. I tilfælde af uforudsete krisesituationer, der fordrer en hurtig opdatering af de fælles årlige EU-prioriteringer for genbosættelse, finder artikel 52d anvendelse for delegerede retsakter i henhold til denne artikel.

Ændringsforslag  7

Forslag til beslutning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 5

Beslutning nr. 573/2007/EF

Artikel 13 – stk. 7 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Senest tyve kalenderdage efter meddelelsen af Kommissionens beslutning om fastsættelse af de fælles årlige EU-prioriteringer for genbosættelse i overensstemmelse med artikel 13, stk. 6, forelægger medlemsstaterne Kommissionen et skøn over, hvor mange personer de vil genbosætte i henhold til disse fælles årlige EU-prioriteringer i løbet af det følgende kalenderår. Kommissionen meddeler det i artikel 52 omhandlede udvalg disse oplysninger."

7. "Senest tyve kalenderdage efter meddelelsen af Kommissionens beslutning om fastsættelse af de fælles årlige EU-prioriteringer for genbosættelse i overensstemmelse med artikel 13, stk. 6 og 6a, forelægger medlemsstaterne Kommissionen et skøn over, hvor mange personer de vil genbosætte i henhold til disse fælles årlige EU-prioriteringer i løbet af det følgende kalenderår. Kommissionen underretter Europa-Parlamentet og Rådet herom."

Ændringsforslag  8

Forslag til beslutning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 10 a (nyt)

Beslutning nr. 573/2007/EF

Artikel 52 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10a. Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 52a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter i artikel 13, stk. 6 og 6a, for den i artikel 1, stk. 1, nævnte periode.

 

2. Så snart Kommissionen har vedtaget en delegeret retsakt, underretter den Europa-Parlamentet og Rådet samtidigt herom.

 

3. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i artikel 52b og 52c anførte betingelser. I særligt hastende tilfælde finder artikel 52d anvendelse."

Ændringsforslag  9

Forslag til beslutning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 10 b (nyt)

Beslutning nr. 573/2007/EF

Artikel 52 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

10b. Følgende artikel indsættes:

 

”Artikel 52b

Tilbagekaldelse af delegationen

 

1. Delegationen af beføjelser i artikel 13, stk. 6, og artikel 6a, kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.

 

2. Hvis en institution indleder en intern procedure for at beslutte, om den ønsker at tilbagekalde delegationen af beføjelser, giver den den anden institution og Kommissionen meddelelse herom, og oplyser samtidig, hvilke delegerede beføjelser der eventuelt vil blive tilbagekaldt samt begrundelsen herfor.

 

3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er nævnt i afgørelsen, til ophør. Den får virkning straks eller på et senere tidspunkt, hvis dette er angivet i afgørelsen. Afgørelsen er uden virkning for gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft. Afgørelsen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende."

Ændringsforslag  10

Forslag til beslutning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 10 c (nyt)

Beslutning nr. 573/2007/EF

Artikel 52 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

10c. Følgende artikel indsættes:

 

”Artikel 52c

Indsigelser mod delegerede retsakter

 

1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre indsigelse mod den delegerede retsakt inden en måned fra underretningen herom. Fristen forlænges med en måned på foranledning af Europa-Parlamentet eller Rådet.

 

2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse mod den delegerede retsakt ved fristens udløb, offentliggøres den delegerede retsakt i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er fastsat i dens bestemmelser.

 

3. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet gør indsigelse mod en delegeret retsakt, træder retsakten ikke i kraft. Den institution, der gør indsigelse mod den delegerede retsakt, anfører begrundelsen herfor."

Ændringsforslag  11

Forslag til beslutning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 10 d (nyt)

Beslutning 573/2007/EF

Artikel 52 d (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

10d. Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 52d

Hasteprocedure

 

1. En delegeret retsakt, der er vedtaget efter hasteproceduren, træder i kraft straks og finder anvendelse så længe, der ikke er gjort indsigelse mod den i henhold til stk. 2.

 

I underretningen af Europa-Parlamentet og Rådet om retsakten skal der anføres en begrundelse for anvendelse af hasteproceduren.

 

2. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre indsigelse mod den delegerede retsakt inden tre måneder efter underretningen. I så fald ophører retsakten med at finde anvendelse.

 

Den institution, der gør indsigelse mod den delegerede retsakt, anfører begrundelsen herfor."


BEGRUNDELSE

En af de "støtteberettigede foranstaltninger" under Den Europæiske Flygtningefond (ERF) er genbosættelse. Ved genbosættelse forstås en proces, hvorved borgere fra tredjelande eller statsløse, efter anmodning fra UNHCR på grundlag af en persons behov for international beskyttelse, overføres fra et tredjeland til en medlemsstat, hvor de får ret til ophold med status som flygtning eller får tildelt en status, som giver de samme rettigheder og fordele efter national lovgivning og fællesskabslovgivning som flygtningestatus(1). Genbosættelse anses ofte for at være en af de varige løsninger for flygtninge, som ikke kan sikres beskyttelse i de lande, hvor de først søgte om asyl(2).

I punkt 6.2.3 i Stockholmprogrammet om den eksterne dimension af asyl fastsættes det klart, at EU bør handle i fællesskab og samarbejde med tredjelande, som har mange flygtninge. Det anerkender også, at det er vigtigt at fremme solidaritet inden for EU, men at det ikke er tilstrækkeligt til at opnå en troværdig og bæredygtig fælles asylpolitik. Det Europæiske Råd opfordrer Europa-Parlamentet til sammen med Rådet og Kommissionen at tilskynde medlemsstaterne til frivilligt at deltage i EU's fælles genbosættelsesprogram og til at øge det samlede antal genbosatte flygtninge. Kommissionen bør derfor vurdere EU's fælles genbosættelsesprogram i 2014 med henblik på at fastlægge de nødvendige forbedringer. Ordføreren vil fremlægge sine idéer vedrørende det fælles genbosættelsesprogram i betænkningen om meddelelsen.

Forslaget om ændring af Den Europæiske Flygtningefond

I artikel 6, litra e), i beslutning 2007/573/EF nævnes enhver tredjelandsstatsborger eller statsløs, som er ved at blive eller er genbosat i en medlemsstat, som målgruppe. Artikel 13 indeholder de fleste specifikke bestemmelser om genbosættelse.

Forslaget giver Kommissionen beføjelse til årligt at definere EU’s fælles prioriteringer af, hvilke personer der skal genbosættes. Disse årlige prioriteringer kan i henhold til Kommissionen vedrøre geografiske regioner, nationaliteter eller specifikke kategorier af flygtninge, som skal genbosættes. Parlamentet støtter Kommissionens idé og er af den opfattelse, at genbosættelse bør spille en væsentlig rolle i EU's eksterne asylpolitikker. Genbosættelse bør udvikles yderligere og blive et effektivt beskyttelsesinstrument, som EU kan bruge. Med hensyn til fastsættelsen af de fælles EU-prioriteringer mener Parlamentet, at der bør defineres specifikke kategorier, men at der samtidig bør gives mulighed for fleksibilitet til at reagere på nødsituationer. Ændringsforslag 2 imødekommer denne bekymring, idet den indeholder en liste over permanente kategorier, som skulle være generelle og også inkludere sager, der ikke udtrykkeligt er angivet, da det ville være juridisk umuligt at opføre alle specifikke behov. For eksempel er der ingen tvivl om, at kvinder, som risikerer tvangsægteskab eller at blive ofre for kvindelig kønslemlæstelse, ville indgå i den generelle kategori af "kvinder i fare", eller at handicappede vil blive betragtet som "personer med et alvorligt behov for lægehjælp". Personer, der udsættes for forskelsbehandling på grund af deres seksuelle orientering i lande, hvor seksuel orientering er kriminaliseret, kunne også være berettigede, ligesom folk fra religiøse eller ikke-religiøse minoriteter, i de tilfælde hvor religions- og trosfrihed er kriminaliseret. Andre tilfælde kunne falde ind under formuleringen "af juridiske årsager eller beskyttelseshensyn".

I de seneste år har stadig flere medlemsstater deltaget i EU's genbosættelsesprogrammer. Det er af største betydning for Parlamentet, at så mange medlemsstater som muligt får mulighed for at deltage i EU's genbosættelsesprogrammer. Derfor ønsker Parlamentet at indføre et gradueringssystem. Det ville gøre det muligt at give medlemsstater, som hidtil ikke har deltaget særlig meget i EU's genbosættelsesprogrammer, incitamenter til at begynde at deltage (ændringsforslag 3).

Med henblik på at sikre Europa-Parlamentets særlige beføjelser ved fastsættelsen af prioriteringer foreslås det i ændringsforslag 1 og 4 at anvende proceduren i artikel 290 i TEUF (delegerede retsakter).

(1)

Artikel 3 i beslutning 2007/573/EF (EUT L 144 af 6.6.2007, s. 5).

(2)

Se også UNHCR's bemærkninger til EU's fælles genbosættelsesprogram og EF-forslaget om ændring af ERF.


PROCEDURE

Titel

Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 (ændring af beslutning nr. 573/2007/EF)

Referencer

KOM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD)

Dato for høring af EP

2.9.2009

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

17.9.2009

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

17.9.2009

DEVE

17.9.2009

EMPL

17.9.2009

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

AFET

16.9.2009

DEVE

6.10.2009

EMPL

17.9.2009

 

Ordfører

Dato for valg

Rui Tavares

6.10.2009

 

 

Behandling i udvalg

6.10.2009

22.2.2010

16.3.2010

27.4.2010

Dato for vedtagelse

27.4.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

40

2

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Clemente Mastella, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Ana Gomes, Nadja Hirsch, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Norica Nicolai, Cecilia Wikström

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik