RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 573/2007/EÜ, millega luuakse üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine” raames Euroopa Pagulasfond aastateks 2008–2013 ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2004/904/EÜ

29.4.2010 - (KOM(2009)0456 – C7‑0123/2009 – 2009/0127(COD)) - ***I

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Rui Tavares


Menetlus : 2009/0127(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0125/2010

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 573/2007/EÜ, millega luuakse üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine” raames Euroopa Pagulasfond aastateks 2008–2013 ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2004/904/EÜ

(KOM(2009)0456 – C7‑0123/2009 – 2009/0127(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2009)0456);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 63 lõike 2 punkti b, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0123/2009);

–   võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Lissaboni lepingu jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele” (KOM(2009)0665);

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3 ja artikli 78 lõiget 2 ning artiklit 80;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A7-0125/2010),

1.  võtab vastu esimese lugemise seisukoha alljärgnevas sõnastuses;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja riikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Seega on asjakohane, et ELi iga-aastased ühised prioriteedid ümberasustatavate pagulaste konkreetsete geograafiliste piirkondade, rahvuste ja erikategooriate kaupa kehtestab komisjon.

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 573/2007/EÜ1 eesmärkide saavutamiseks tuleks komisjonile anda volitus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud akte, millega kehtestatakse ELi iga-aastased ühised prioriteedid ümberasustatavate pagulaste geograafiliste piirkondade ja erikategooriate kaupa. Eriti tähtis on, et komisjon konsulteeriks ettevalmistava töö vältel piisavalt, sealhulgas ekspertide tasandil.

 

ELi iga-aastaste ühiste prioriteetide kiireks ajakohastamiseks ettenägematu eriolukorra puhul tuleks komisjonile anda volitused võtta vastu delegeeritud akte kiirmenetluse korras.

 

1 ELT L 144, 6.6.2007, lk 1.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a) Et soodustada suurema arvu liikmesriikide osalust ümberasustamismeetmetes, tuleks esimest korda ümberasustamisprogrammis osalevatele liikmesriikidele anda täiendavat rahalist toetust.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1

Otsus nr 573/2007/EÜ

Artikkel 13 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid saavad fikseeritud summa 4 000 eurot iga ümberasustatud isiku kohta, kes kuulub ühte artikli 13 lõike 6 kohaselt kehtestatud ELi iga-aastaste ühiste prioriteetidega kindlaks määratud kategooriasse, mis on seotud ümberasustatava pagulase geograafilise piirkonna, rahvuse või erikategooriaga.

4. Liikmesriigid saavad fikseeritud summa 4 000 eurot iga isiku kohta, kes on ümber asustatud vastavalt ELi iga-aastastele ühistele prioriteetidele, mis kehtestatakse artikli 13 lõike 6 ja 6 a kohaselt seoses geograafilise piirkonna või rahvusega.

 

ELi iga-aastasteks ühisteks prioriteetideks, sõltumatult geograafilise piirkonna ja rahvusega seotud iga-aastastest prioriteetidest loetakse igal juhul järgmisi eriti kaitsetute pagulaste kategooriaid:

 

– lapsed ja naised, kellel on oht langeda psühholoogilise, füüsilise või seksuaalse vägivalla ja ärakasutamise ohvriks;

 

– Euroopa Liidu põhiõiguste harta ja ÜRO lapse õiguste konventsiooni kohaselt saatjata alaealised, kui ümberasustamine toimub nende huve silmas pidades;

 

– tõsiste terviseprobleemidega isikud, kes vajavad eriravi konkreetsetes tingimustes, mida saab pakkuda vaid pärast ümberasustamist;

 

– vägivallast ja piinamisest pääsenud;

 

– isikud, kes õiguslikel ja kaitse põhjustel vajavad erakorralist ja kiiret ümberasustamist.

Selgitus

Selles muudatusettepanekus võetakse arvesse seniseid kogemusi Euroopa Pagulasfondi ümberasustamist käsitlevate sätetega ning ühendatakse (varasemas tekstis olnud) konkreetsed kriteeriumid, mis vastavad tegelikule vajadusele, kuid on paindlikud, et erandjuhtudel asjakohaselt reageerida.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)

Otsus nr 573/2007/EÜ

Artikkel 13 – lõige 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a) Artiklisse 13 lisatakse järgmine lõige:

 

„4 a. Nendele liikmesriikidele, kes taotlevad rahastamist käesoleva artikli alusel esmakordselt, antakse iga ümberasustatud isiku eest esimesel kalendriaastal fikseeritud summa 6000 eurot ja teisel aastal 5000 eurot. Järgmistel aastatel on fikseeritud summa iga ümberasustatud isiku kohta 4000 eurot. Uutele osalevatele liikmesriikidele nende osaluse esimesel kahel aastal antav lisasumma investeeritakse jätkusuutliku ümberasustamisprogrammi väljatöötamisse.”

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Otsus nr 573/2007/EÜ

Artikkel 13 – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon kehtestab ELi iga-aastased ühised prioriteedid ümberasustamise valdkonnas artikli 52 lõikes 2 osutatud korras.

6. Selleks et saavutada käesoleva otsuse eesmärk muuta ümberasustamine tulemuslikuks kaitsevahendiks, kehtestab komisjon ELi iga-aastased ühised prioriteedid ümberasustamise valdkonnas vastavalt artiklitele 52 a, 52 b ja 52 c delegeeritud aktidega.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4 a (uus)

Otsus nr 573/2007/EÜ

Artikkel 13 – lõige 6 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a. Ettenägematu eriolukorra puhul, mis nõuab ELi iga-aastaste ühiste prioriteetide kiiret ajakohastamist, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastuvõetud delegeeritud aktide suhtes artiklit 52 d.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 5

Otsus nr 573/2007/EÜ

Artikkel 13 – lõige 7 (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid esitavad komisjonile kahekümne kalendripäeva jooksul pärast komisjoni sellise otsuse teatavaks tegemist, millega kehtestatakse ümberasustamise valdkonnas artikli 13 lõike 6 kohaselt ELi iga-aastased ühised prioriteedid, osutatud prioriteetide kohaselt järgmise kalendriaasta jooksul vastuvõetavate isikute hinnangulise arvu. Komisjon edastab selle teabe artiklis 52 osutatud komiteele.

7. Liikmesriigid esitavad komisjonile kahekümne kalendripäeva jooksul pärast komisjoni sellise otsuse teatavaks tegemist, millega kehtestatakse ümberasustamise valdkonnas artikli 13 lõike 6 ja 6 a kohaselt ELi iga-aastased ühised prioriteedid, osutatud prioriteetide kohaselt järgmise kalendriaasta jooksul vastuvõetavate isikute hinnangulise arvu. Komisjon edastab selle teabe Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 10 a (uus)

Otsus nr 573/2007/EÜ

Artikkel 52 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10 a) Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 52 a

Delegeeritud volituste rakendamine

 

1. Õigus võtta vastu artikli 13 lõikes 6 ja 6 a nimetatud delegeeritud õigusakte antakse komisjonile artikli 1 esimeses lõigus märgitud ajavahemikuks.

 

2. Kohe kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

3. Komisjonile antud õiguse suhtes võtta vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse artiklites 52 b ja 52 c sätestatud tingimusi. Kui see on vajalik tungiva kiireloomulisuse tõttu, kohaldatakse artiklit 52 d.”

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 10 b (uus)

Otsus nr 573/2007/EÜ

Artikkel 52 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 b) Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 52 b

Delegeerimise tagasivõtmine

 

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 13 lõikes 6 ja lõikes 6 a nimetatud volituste delegeerimise tagasi võtta.

 

2. Institutsioon, kes on algatanud sisemenetluse, et otsustada, kas volituste delegeerimine tuleks tagasi võtta, teatab sellest teisele seadusandjale ja komisjonile, nimetades delegeeritud volitused, mida ta soovib tagasi võtta, ja esitades tagasivõtmise põhjused.

 

3. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub kohe või selles täpsustatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.”

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 10 c (uus)

Otsus nr 573/2007/EÜ

Artikkel 52 c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 c) Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 52 c

Delegeeritud õigusaktide suhtes vastuväidete esitamine

 

1. Euroopa Parlament või nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitada ühe kuu jooksul alates õigusakti teatavakstegemisest. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel võib seda tähtaega pikendada ühe kuu võrra.

 

2. Kui pärast selle tähtaja möödumist ei ole Euroopa Parlament ega nõukogu delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitanud, avaldatakse delegeeritud õigusakt Euroopa Liidu Teatajas ja see jõustub selles sätestatud kuupäeval.

 

3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid, õigusakt ei jõustu. Vastuväite esitanud institutsioon nimetab vastuväite põhjused.”

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 10 d (uus)

Otsus nr 573/2007/EÜ

Artikkel 52 d (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 d) Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 52 c

Kiirmenetlus

 

1. Kiirmenetluse korras vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata lõike 2 kohaselt vastuväiteid.

 

Kui õigusakt Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tehakse, tuleb ühtlasi põhjendada kiirmenetluse rakendamist.

 

2. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad kolme kuu jooksul alates õigusakti teatavakstegemisest delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitada. Sellisel juhul õigusakti kohaldamine peatatakse.

 

Institutsioon, kes delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitab, peab neid ka põhjendama.”

SELETUSKIRI

Euroopa Pagulasfondi üks „abikõlblik meede” on ümberasustamine. Ümberasustamisena käsitatakse protsessi, mille käigus viiakse kolmanda riigi kodanikud või kodakondsuseta isikud ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti taotlusel (mis tugineb nende isikute vajadusele saada rahvusvahelist kaitset) kolmandast riigist liikmesriiki, kus neil lubatakse kas a) elada pagulasena või b) omistatakse staatus, mis annab neile siseriikliku ja ühenduse õiguse raames samad õigused ja eelised kui pagulasstaatus.[1] Ümberasustamist nimetatakse tihti üheks kestvaks lahenduseks pagulastele, kellele ei saa kaitset tagada esmast varjupaika pakkuvates riikides.[2]

Stockholmi programmi lõikes 6.2.3 varjupaigapoliitika välismõõtme kohta rõhutatakse, et EL peaks tegutsema partnerluses ja tegema koostööd kolmandate riikidega, kus asuvad suured pagulaste kogukonnad. Tunnistatakse ka, et ELi sisese solidaarsuse suurendamine on oluline, kuid mitte piisav usaldusväärse ja jätkusuutliku ühise varjupaigapoliitika saavutamiseks. Euroopa Ülemkogu kutsub üles Euroopa Parlamenti koos nõukogu ja komisjoniga soodustama liikmesriikide vabatahtlikku osalust ELi ühises ümberasustamisprogrammis ning suurendama ümberasustatud pagulaste koguarvu. Lisaks peaks komisjon hindama ELi ühist ümberasustamisprogrammi aastal 2014, et teha kindlaks, mida on vaja parandada. Raportöör väljendab oma ideid nimetatud ELi ühise ümberasustamisprogrammi kohta teatist käsitlevas raportis.

Ettepanek Euroopa Pagulasfondi muutmise kohta

Otsuse 2007/573/EÜ artikli 6 punktis e nimetatakse sihtrühmana kõiki kolmandate riikide kodanikke või kodakondsuseta isikuid, keda liikmesriiki ümber asustatakse või kes on liikmesriiki ümber asustatud. Erisätted ümberasustamise kohta leiab peamiselt artiklist 13.

Ettepanek volitab komisjoni iga-aastaselt kindlaks määrama ELi ühiseid prioriteete, mis on seotud ümberasustatavate isikutega. Komisjoni kohaselt võivad nimetatud iga-aastased prioriteedid hõlmata ümberasustatavate pagulaste geograafilist piirkonda, rahvust või erikategooriaid. Euroopa Parlament toetab komisjoni ideed ja on arvamusel, et ümberasustamine peaks olema ELi varjupaigaalases välispoliitikas kesksel kohal. Seda tuleks arendada ja laiendada ELi tulemuslikuks kaitsevahendiks. Seoses ELi ühiste prioriteetide kindlaksmääramisega pooldaks Euroopa Parlament teatud kategooriate määratlemist, kuid jättes võimaluse paindlikkuseks erandjuhtudel. Muudatusettepanekus 2 käsitletakse kõnealust muret, loetledes alalised kategooriaid, mis peavad olema üldised ja hõlmama ka täpsustamata juhtusid, kuna kõiki erivajadusi ei ole õiguslikult võimalik loetleda. Näiteks ei ole kahtlust selles, et naised, keda ähvardab sundabielu, või naissuguelundite moonutamise ohvrid kuuluvad üldkategooriasse „ohustatud naised”, või et puudega inimesi käsitatakse „meditsiiniliste vajadustega isikutena”. Inimesed, keda diskrimineeritakse nende seksuaalse sättumuse pärast riikides, kus teatav seksuaalne sättumus on karistatav, peaksid samuti olema abikõlblikud, samuti usuliste või mitteusuliste vähemuste esindajad, kui usu- või veendumuste vabadus on karistatav. Muud juhud võiksid kuuluda sõnastuse alla "õiguslikud ja kaitsega seotud põhjused".

Viimastel aastatel on järjest enam liikmesriike osalenud ELi ümberasustamiskavades. Euroopa Parlamendi jaoks on ülimalt tähtis, et võimalikult paljud liikmesriigid saaksid võimaluse osaleda ELi ümberasustamiskavas. Seetõttu sooviks Euroopa Parlament kasutusele võtta ümbersuunamissüsteemi. See annaks võimaluse soodustada selliste liikmesriikide osalust, kes ei ole siiani olulisel määral ELi ümberasustamiskavades osalenud (muudatusettepanek 3).

Euroopa Parlamendi eelisõiguste tagamiseks prioriteetide kindlaksmääramisel soovitatakse muudatusettepanekutes 1 ja 4 kasutada Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 menetlust (delegeeritud õigusaktid).

  • [1]  Otsuse 2007/573/EÜ artikkel 3, ELT L 144, 6.6.2007, lk 5.
  • [2]  Vt ka ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti kommentaare ELi ühise ümberasustamisprogrammi kohta ja Euroopa Komisjoni ettepanekut Euroopa Pagulasfondi muutmise kohta.

MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Pagulasfond aastateks 2008–2013 (nõukogu otsuse nr 573/2007/EÜ muutmine)

Viited

KOM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD)

EP-le esitamise kuupäev

2.9.2009

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

17.9.2009

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

17.9.2009

DEVE

17.9.2009

EMPL

17.9.2009

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

AFET

16.9.2009

DEVE

6.10.2009

EMPL

17.9.2009

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Rui Tavares

6.10.2009

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

6.10.2009

22.2.2010

16.3.2010

27.4.2010

Vastuvõtmise kuupäev

27.4.2010

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

40

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Clemente Mastella, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Ana Gomes, Nadja Hirsch, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Norica Nicolai, Cecilia Wikström