JELENTÉS a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében a 2008–2013-as időszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról és a 2004/904/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2007/573 EK határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

29.4.2010 - (COM(2009)0456 – C7‑0123/2009 – 2009/0127(COD)) - ***I

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Rui Tavares


Eljárás : 2009/0127(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0125/2010

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében a 2008–2013-as időszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról és a 2004/904/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2007/573 EK határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2009)0456 – C7‑0123/2009 – 2009/0127(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0456),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 63. cikkének (2) bekezdése b) pontjára, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0123/2009),

–   tekintettel a Bizottság által az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, a „Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól” (COM(2009)0665) című közleményre,

–   tekintettel az Európai Unió Működéséről Szóló szerződés 294. cikke (3) bekezdésére, 78. cikke (2) bekezdésére és 80. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A7‑0125/2010),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok parlamentjének.

Módosítás  1

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Helyénvaló tehát, hogy a Bizottság közös uniós éves prioritásokat határozzon meg egyes földrajzi területek, illetve nemzetiségek tekintetében, valamint a letelepítésre szoruló menekültek meghatározott kategóriáira vonatkozóan.

(2) Az 573/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozat1 célkitűzéseinek elérése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikke értelmében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben közös uniós éves prioritásokat határoz meg egyes földrajzi területek, illetve nemzetiségek tekintetében, valamint a letelepítésre szoruló menekültek meghatározott kategóriáira vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság megfelelő konzultációkat folytasson az előkészítő munka során, többek között szakértői szinten.

 

Annak érdekében, hogy előre nem látott sürgősségi helyzetekben a közös uniós éves prioritásokat késlekedés nélkül aktualizálni tudja, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy sürgősségi eljárás keretében fogadjon el felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat.

 

1 HL L 144., 2007.6.6., 1. o.

Módosítás  2

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Annak érdekében, hogy még több tagállam kapcsolódjon be a letelepítési intézkedésekbe, kiegészítő pénzügyi támogatásban kell részesíteni azon tagállamokat, amelyek első ízben vesznek részt a letelepítési programban.

Módosítás  3

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 pont

573/2007/EK határozat

13 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok minden egyes olyan letelepített személy után 4 000 EUR átalányösszegben részesülnek, aki a 13. cikk (6) bekezdésével összhangban kialakított közös uniós éves prioritások által az egyes földrajzi területekre, illetve nemzetiségekre, valamint a letelepítésre szoruló menekültek meghatározott csoportjaira vonatkozóan megállapított kategóriák valamelyikébe tartozik.

(4) A tagállamok minden egyes, a 13. cikk (6) és (6a) bekezdésének megfelelően az egyes földrajzi területekre vagy nemzetiségekre vonatkozóan kialakítandó közös uniós éves prioritásokkal összhangban letelepített személy után 4 000 EUR átalányösszegben részesülnek.

 

A menekültek sérülékeny csoportjainak alábbi kategóriáit a földrajzi területekre vagy nemzetiségekre vonatkozó éves prioritásokra tekintet nélkül minden esetben közös uniós éves prioritásokként kell kezelni:

 

- veszélyben lévő gyermekek és nők, különös tekintettel a pszichológiai, fizikai vagy szexuális erőszak vagy kizsákmányolás fenyegetettjeire,

 

- kíséret nélküli kiskorúak, ha érdeküket leginkább a letelepítés szolgálja, az Európai Unió alapjogi chartájával és az ENSZ gyermekek jogairól szóló egyezményével összhangban,

 

- különleges feltételek közötti, speciális orvosi ellátásra szoruló, komoly betegségben szenvedő személyek, akiknek ellátása csak a letelepítéssel biztosítható,

 

- erőszak és kínzás túlélői,

 

- jogi szempontból és védelmük érdekében sürgős és vészhelyzetből fakadó letelepítésre szorulók.

Indokolás

A módosítás figyelembe veszi az Európai Menekültügyi Alap keretében mostanáig született letelepítési rendelkezések kapcsán szerzett tapasztalatokat, és a vészhelyzetekre történő megfelelő reagálás érdekében ötvözi a valós igényekre rugalmas választ adó specifikus követelményeket.

Módosítás  4

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 a pont (új)

573/2007/EK határozat

13 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A 13. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

 

„(4a) Az e cikk szerinti támogatást első alkalommal kérelmező tagállamok minden letelepített személy után az első naptári évben 6 000 EUR, a második naptári évben 5 000 EUR átalányösszegben részesülnek. Az ezt követő években az átalányösszeg letelepített személyenként 4 000 EUR. A többletösszeget, amelyet az újonnan résztvevő tagállamok részvételük első két évében kapnak, a fenntartható letelepítési program fejlesztésébe kell befektetni.”

Módosítás  5

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 pont

573/2007/EK határozat

13 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság az 52. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban minden évben meghatározza a közös uniós éves letelepítési prioritásokat.

(6) A határozat arra vonatkozó célkitűzéseinek elérése érdekében, hogy a letelepítést a védelem hatásos eszközévé tegye, a Bizottság az 52a., 52b. és 52c. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusok segítségével meghatározza a közös uniós éves letelepítési prioritásokat.

Módosítás  6

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 a pont (új)

573/2007/EK határozat

13 cikk – 6 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) A közös uniós éves letelepítési prioritások sürgős aktualizálását igénylő, előre nem látott váratlan esemény esetén az e cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra az 52d. cikk rendelkezései vonatkoznak.

Módosítás  7

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 5 pont

573/2007/EK határozat

13 cikk – 7 bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A közös uniós letelepítési prioritásokat a 13. cikk (6) bekezdésének megfelelően megállapító bizottsági határozatra vonatkozó értesítést követő húsz naptári napon belül a tagállamok megküldik a Bizottságnak az általuk a szóban forgó közös uniós éves prioritásoknak megfelelően a következő naptári év során letelepíteni kívánt személyek becsült számát. A Bizottság ezt az információt a közli az 52. cikkben említett bizottsággal.

(7) A közös uniós letelepítési prioritásokat a 13. cikk (6) és (6a) bekezdésének megfelelően megállapító bizottsági határozatra vonatkozó értesítést követő húsz naptári napon belül a tagállamok megküldik a Bizottságnak az általuk a szóban forgó közös uniós éves prioritásoknak megfelelően a következő naptári év során letelepíteni kívánt személyek becsült számát. A Bizottság ezt az információt a közli az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal.

Módosítás  8

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 10 a pont (új)

573/2007/EK határozat

52 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10a) A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„52a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

 

(1) A Bizottságot az 13. cikk (6) és (6a) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskörrel az 1. cikk (1) bekezdésében említett időszakra jogosítják fel.

 

(2) Amint a Bizottság elfogad egy felhatalmazáson alapuló jogi aktust, erről egyidejűleg tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(3) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó, Bizottságra ruházott hatáskör gyakorlásának feltételeit az 52b. és az 52c. cikk határozza meg. Rendkívül sürgős esetben az 52d. cikket kell alkalmazni.”

Módosítás  9

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 10 b pont (új)

573/2007/EK határozat

52 b cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10b) A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„52b. cikk

A felhatalmazás visszavonása

 

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 13. cikk (6) és (6a) bekezdésében említett, átruházott hatáskört.

 

(2) Az az intézmény, amelyik a hatáskör-átruházás visszavonásának eldöntésére irányuló belső eljárást kezdett, törekszik a másik jogalkotó és a Bizottság tájékoztatására, megjelölve azokat az átruházott hatásköröket, amelyekre a visszavonás kiterjedhet, valamint a visszavonás lehetséges indokait.

 

(3) A visszavonásról szóló határozat véget vet a határozatban megjelölt hatáskörök átruházásának. A határozat azonnal, vagy a határozatban szereplő későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a hatályos felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. A határozatot az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.”

Módosítás  10

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 10 c pont (új)

573/2007/EK határozat

52 c cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10c) A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„52c. cikk

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kifogásolása

 

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács az értesítés időpontját követő egy hónapon belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időszak egy hónappal meghosszabbítható.

 

(2) Amennyiben ezalatt az idő alatt sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, azt az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni, és a meghirdetett napon hatályba lép.

 

(3) Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emel valamely felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, a szóban forgó jogi aktus nem lép hatályba. A kifogást emelő intézmény megindokolja a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogását.”

Módosítás  11

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 10 d pont (új)

573/2007/EK határozat

52 d cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10d) A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„52d. cikk

Sürgősségi eljárás

 

(1) A sürgősségi eljárás szerint elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók, amennyiben nem érkezik a (2) bekezdésnek megfelelő kifogás.

 

Az ilyen jogi aktusokról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak adott értesítésben közölni kell a sürgősségi eljárás alkalmazásának indokait.

 

(2) Az Európai Parlament és a Tanács az értesítés időpontjától számított három hónapon belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben. Ebben az esetben a jogi aktus a továbbiakban nem alkalmazható.

 

A kifogást emelő intézmény megindokolja a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogását.”

INDOKOLÁS

Az Európai Menekültügyi Alapból (EMA) támogatható tevékenységek egyike a letelepítés. A letelepítés az a folyamat, amelynek során harmadik országok állampolgárait, illetve hontalan személyeket nemzetközi védelemre szorultságuk alapján az UNHCR kérésére egy harmadik országból valamely tagállamba szállítják, ahol engedéllyel a) menekültként tartózkodhatnak, vagy b) olyan jogállást kapnak, amely a nemzeti és a közösségi jog szerint a menekültstátuszéval megegyező jogokat és ellátásokat biztosít.[1] A letelepítést gyakran az egyik legtartósabb megoldásnak nevezik olyan menekültek számára, akiknek védelme az első menedéket nyújtó országokban nem biztosítható.[2]

A stockholmi programnak a menekültügy külső dimenziójáról szóló 6.2.3. bekezdése egyértelműen kimondja, hogy az EU-nak a nagyszámú menekültet befogadó harmadik országokkal partnerségben kell eljárnia és együtt kell működnie velük. Elismeri azt is, hogy a szolidaritás előmozdítása az EU-n belül kulcsfontosságú, de nem elegendő a hiteles és fenntartható közös menekültügyi politika megvalósításához. Az Európai Tanács felszólítja az Európai Parlamentet, hogy a Tanáccsal és a Bizottsággal együtt ösztönözze a tagállamok önkéntes részvételét az EU közös letelepítési programjában, és növelje a letelepített menekültek összlétszámát. A Bizottságnak továbbá a szükséges javítások meghatározása céljából 2014-ben értékelnie kell a közös uniós letelepítési programot. E közös uniós letelepítési programmal kapcsolatban az előadó a közleményről szóló jelentésben fejti majd ki a véleményét.

Az Európai Menekültügyi Alap módosításáról szóló javaslat

A 2007/573/EK határozat 6. cikkének e) pontja célcsoportként említi harmadik országok minden olyan állampolgárát vagy minden olyan hontalan személyt, akit valamely tagállamban letelepítenek vagy letelepítettek. A letelepítésre vonatkozó egyedi rendelkezések nagyrészt a 13. cikkben találhatók.

A javaslat felhatalmazza a Bizottságot, hogy évente határozza meg a letelepítendő személyekkel kapcsolatos közös uniós prioritásokat. Ezek az éves prioritások földrajzi területre, nemzetiségre, valamint a letelepítésre szoruló menekültek meghatározott kategóriáira egyaránt vonatkozhatnak. Az Európai Parlament támogatja a Bizottság elképzelését, és véleménye az, hogy a letelepítésnek központi szerepet kell betöltenie az EU külső menekültügyi politikáiban. Ezt az EU-nak hatékony védelmet nyújtó eszközzé kell továbbfejlesztenie és bővítenie. A közös uniós prioritások fogalommeghatározását illetően az Európai Unió bizonyos kategóriák meghatározását pártolná, kellő rugalmasságot hagyva ugyanakkor a vészhelyzetekre való reagáláshoz. A második módosítás erre a kérdéskörre ad választ, amikor általános és a nem jelölt eseteket is magukban foglaló állandó kategóriákat szab meg, mivel jogilag lehetetlen minden egyedi igényt felsorolni. Nem kétséges például, hogy a kényszerházasságból menekülő vagy a nemi szerv csonkításának áldozatul esett nők a „veszélyben lévő”, vagy hogy a fogyatékkal élők a „komoly orvosi kezelésre szoruló személyek” kategóriába tartoznak. Az egyes szexuális irányultságokat büntető országban élő, szexuális irányultságuk miatt megkülönböztetett személyek is ide sorolhatók, csakúgy, mint a vallás- vagy hitbéli szabadságot üldöző országokban élő vallásos vagy vallástalan kisebbségekhez tartozó személyek. Más esetek a „jogi szempontból és védelmük érdekében” kategóriába sorolhatók.

Az elmúlt években egyre több tagállam vesz részt az EU letelepítési programjaiban. Az Európai Parlament számára rendkívül fontos, hogy a lehető legtöbb tagállam kapjon lehetőséget részvételre az EU letelepítési programjában. Az Európai Parlament ebből az okból modulációs rendszert szeretne bevezetni. Ez lehetőséget biztosítana arra, hogy az EU letelepítési programjaiban eddig jelentős részvételt nem mutató tagállamoknak ösztönzőket nyújtsanak a részvétel megkezdéséhez (3. módosítás).

Annak biztosítása érdekében, hogy a prioritások meghatározásakor az Európai Parlament előjogai érvényesüljenek, az 1. és 4. módosítás az EUMSz. 290. cikke szerinti eljárást (felhatalmazáson alapuló jogi aktusok) javasolja.

  • [1]  A 2007/573/EK határozat 3. cikke (HL L 144., 2007.6.6., 5. o.).
  • [2]  Lásd továbbá az UNHCR által az EU közös áttelepítési programjához fűzött megjegyzéseket és az EMA módosítására irányuló bizottsági javaslatot.

ELJÁRÁS

Cím

Európai Menekültügyi Alap létrehozása a 2008–2013-as időszakra (az 573/2007/EK tanácsi határozat módosítása)

Hivatkozások

COM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

2.9.2009

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

17.9.2009

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

17.9.2009

DEVE

17.9.2009

EMPL

17.9.2009

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

AFET

16.9.2009

DEVE

6.10.2009

EMPL

17.9.2009

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Rui Tavares

6.10.2009

 

 

Vizsgálat a bizottságban

6.10.2009

22.2.2010

16.3.2010

27.4.2010

Az elfogadás dátuma

27.4.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

40

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Clemente Mastella, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Ana Gomes, Nadja Hirsch, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Norica Nicolai, Cecilia Wikström