Pranešimas - A7-0125/2010Pranešimas
A7-0125/2010

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą Nr. 573/2007/EB dėl Europos pabėgėlių fondo 2008–2013 m. laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą įsteigimo ir panaikinantį Tarybos sprendimą 2004/904/EB

29.4.2010 - (COM(2009)0456 – C7‑0123/2009 – 2009/0127(COD)) - ***I

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėjas: Rui Tavares


Procedūra : 2009/0127(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0125/2010

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą Nr. 573/2007/EB dėl Europos pabėgėlių fondo 2008–2013 m. laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą įsteigimo ir panaikinantį Tarybos sprendimą 2004/904/EB

(COM(2009)0456 – C7‑0123/2009 – 2009/0127(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2009)0456),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 63 straipsnio 2 dalies b punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0123/2009),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį, 78 straipsnio 2 dalį ir 80 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A7‑0125/2010),

1.  priima toliau pateiktą poziciją per pirmąjį svarstymą;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) Todėl tinkama, kad Komisija sprendžia dėl bendrų ES metinių prioritetų, susijusių su konkrečiais geografiniais regionais, tautybėmis ir konkrečiomis perkeltinų pabėgėlių kategorijomis.

(2) Siekiant Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 573/2007/EB1 tikslų Komisija turėtų būti įgaliota pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi bendri ES metiniai prioritetai, susiję su geografiniais regionais ir konkrečiomis perkeltinų pabėgėlių kategorijomis. Labai svarbu, kad parengiamųjų darbų metu Komisija tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu.

 

Kad Komisija nenumatytais kritiniais atvejais galėtų skubiai patikslinti šiuos bendrus ES metinius prioritetus, ji turėtų būti įgaliota skubos tvarka priimti deleguotuosius aktus.

 

1 OL L 144, 2007 6 6, p. 1.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) Siekiant paskatinti daugiau valstybių narių dalyvauti perkėlimo veiksmuose, valstybėms narės, kurios perkėlimo programoje dalyvauja pirmą kartą, turėtų būti skiriama papildoma finansinė parama.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 1 punktas

Sprendimas Nr. 573/2007/EB

13 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės gauna fiksuotą 4 000 EUR sumą už kiekvieną persikėlusį asmenį, kuris priklauso vienai iš kategorijų, apibrėžtų pagal bendrus ES metinius prioritetus, nustatytus pagal 13 straipsnio 6 dalį, atsižvelgiant į geografinius regionus ir tautybes bei konkrečias perkeltinų pabėgėlių kategorijas.

4. Valstybės narės gauna fiksuotą 4 000 EUR sumą už kiekvieną asmenį, persikėlusį pagal bendrus ES metinius prioritetus, nustatytus pagal 13 straipsnio 6 ir 6a dalis, atsižvelgiant į geografinius regionus ir tautybes.

 

Toliau išvardytos pažeidžiamų pabėgėlių grupių kategorijos visais atvejais laikomos bendrais ES metiniais prioritetais, nepriklausomai nuo metinių prioritetų, susijusių su geografiniais regionais ir tautybėmis:

 

– vaikai ir moterys, kuriems gresia pavojus, ypač psichologinis, fizinis ar lytinis smurtas ar išnaudojimas,

 

– nelydimi mažamečiai, kurių perkėlimas geriausiai apsaugotų jų interesus, laikantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos ir JT Vaiko teisių konvencijos,

 

- asmenys, turintys rimtų medicininių poreikių, dėl kurių jiems reikia ypatingos priežiūros, ypač esantys tokios sveikatos būklės, kuri gali būti taisoma tik jiems persikėlus,

 

– smurtą ir kankinimus išgyvenę asmenys,

 

– asmenys, kuriuos reikia neatidėliotinai ar skubiai perkelti dėl teisinių ir apsaugos priežasčių.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į iki šiol įgytą patirtį taikant perkėlimą EPF ir suderinami specialūs kriterijai (buvę ankstesniame tekste), kuriais remiantis galima lanksčiai reaguoti, atsižvelgiant į tikruosius poreikius ir esant nenumatytiems atvejams.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 573/2007/EB

13 straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a) Į 13 straipsnį įterpiama ši dalis:

 

„4a. Valstybėms narėms, kurios pagal šį straipsnį dėl finansavimo kreipiasi pirmą kartą, pirmaisiais kalendoriniais metais nustatoma fiksuota 6 000 EUR suma už kiekvieną persikėlusį asmenį, o antraisiais kalendoriniais metais – 5 000 EUR suma. Vėlesniais metais nustatoma 4 000 EUR fiksuota suma už kiekvieną persikėlusį asmenį. Papildomos lėšos, kurias naujai dalyvaujančios valstybės narės gauna per pirmuosius dvejus savo dalyvavimo metus, investuojamos į tvarios perkėlimo programos plėtojimą.“

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punktas

Sprendimas Nr. 573/2007/EB

13 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

52 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka Komisija nustato bendrus ES metinius perkėlimo srities prioritetus.

6. Kad būtų pasiektas šio sprendimo tikslas užtikrinti, jog perkėlimas būtų veiksminga apsaugos priemonė, Komisija, pagal 52a, 52b ir 52c straipsnius priimdama deleguotuosius aktus, nustato bendrus ES metinius perkėlimo srities prioritetus.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 a punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 573/2007/EB

13 straipsnio 6 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a. Kai nenumatytais kritiniais atvejais reikia skubiai patikslinti bendrus ES metinius perkėlimo srities prioritetus, pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams taikomas 52d straipsnis.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 5 punktas

Sprendimas Nr. 573/2007/EB

13 straipsnio 7 dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Per dvidešimt kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Komisijos sprendimą, kuriuo pagal 13 straipsnio 6 dalį nustatomi bendri ES metiniai perkėlimo srities prioritetai, valstybės narės Komisijai pateikia apytikrį asmenų, kuriuos perkels per kitus kalendorinius metus pagal šiuos bendrus ES metinius prioritetus, skaičių. Komisija šią informaciją perduoda komitetui, nurodytam 52 straipsnyje.

7. Per dvidešimt kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Komisijos sprendimą, kuriuo pagal 13 straipsnio 6 ir 6a dalis nustatomi bendri ES metiniai perkėlimo srities prioritetai, valstybės narės Komisijai pateikia apytikrį asmenų, kuriuos perkels per kitus kalendorinius metus pagal šiuos bendrus ES metinius prioritetus, skaičių. Komisija šią informaciją perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 10 a punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 573/2007/EB

52 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10a) Įterpiamas šis straipsnis:

 

„52a straipsnis

Delegavimas

 

1. 13 straipsnio 6 ir 6a dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 1 straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytam laikotarpiui.

 

2. Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija vienu metu praneša apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

3. Komisijai suteiktam įgaliojimui priimti deleguotuosius teisės aktus taikomos 52b ir 52c straipsniuose nustatytos sąlygos. Kai to reikia dėl neatidėliotinų skubos priežasčių, taikomas 52d straipsnis.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 10 b punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 573/2007/EB

52 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10b) Įterpiamas šis straipsnis:

 

„52b straipsnis

Delegavimo atšaukimas

 

1. Europos Parlamentas ir Taryba gali bet kada atšaukti 13 straipsnio 6 ir 6a dalyse nurodytų įgaliojimų delegavimą.

 

2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, stengiasi pranešti apie tai kitai institucijai ir Komisijai, nurodydama deleguotuosius įgaliojimus, kurie gali būti atšaukti, ir galimas atšaukimo priežastis.

 

3. Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas jame nurodytų įgaliojimų perdavimas. Sprendimas įsigalioja nedelsiant arba jame nurodytą vėlesnę dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.“

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 10 c punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 573/2007/EB

52 c straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10c) Įterpiamas šis straipsnis:

 

„52c straipsnis

Prieštaravimai deleguotiesiems aktams

 

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali paprieštarauti deleguotiesiems aktams per 2 mėnesius nuo pranešimo pateikimo dienos. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas vienu mėnesiu.

 

2. Jeigu praėjus tam laikotarpiui, nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų dėl deleguotojo akto, jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jo nuostatose nurodytą dieną.

 

3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba prieštarauja deleguotajam aktui, jis neįsigalioja. Prieštaraujanti institucija nurodo prieštaravimo deleguotajam aktui priežastis.“

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 10 d punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 573/2007/EB

52 d straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10d) Įterpiamas šis straipsnis:

 

„52d straipsnis

Skubos procedūra

 

1. Pagal skubos procedūrą priimtas deleguotasis aktas įsigalioja nedelsiant ir taikomas, jei pagal 2 dalį nepareiškiama prieštaravimų.

 

Akto pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai išdėstomos skubos procedūros taikymo priežastys.

 

2. Europos Parlamentas ir Taryba gali pareikšti prieštaravimus dėl deleguotojo akto per tris mėnesius nuo pranešimo datos. Tokiu atveju aktas nustoja galioti.

 

Prieštaraujanti institucija nurodo prieštaravimo deleguotajam aktui priežastis.“

AIŠKINAMOJI DALIS

Vienas iš Europos pabėgėlių fondo (EPF) finansuotinų veiksmų yra pabėgėlių perkėlimas. Pabėgėlių perkėlimas – tai procesas, kurį vykdant Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiojo komisaro biuro (JTVPK) prašymu, grindžiamu asmens tarptautinės apsaugos poreikiu, trečiųjų šalių piliečiai arba asmenys be pilietybės iš trečiosios šalies perkeliami į valstybę narę; taip jiems leidžiama: a) gyventi šalyje turint pabėgėlio statusą arba b) įgyti statusą, pagal nacionalinę ir Bendrijos teisę suteikiantį tokias pat teises ir privilegijas kaip ir pabėgėlio statusas.[1] Pabėgėlių perkėlimas dažnai vadinamas vienu iš ilgalaikių sprendimų, skirtų pabėgėliams, kurių apsaugos negalima užtikrinti pirmąjį prieglobstį suteikiančiose šalyse.[2]

Stokholmo programos 6.2.3 dalyje „Išorinis prieglobsčio aspektas“ aiškiai teigiama, kad ES turėtų užmegzti partnerystę ir bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, kurios priima daug pabėgėlių. Joje taip pat pripažįstama, kad nors ir nepaprastai svarbu ES skatinti solidarumą, to nepakanka siekiant užtikrinti, kad būtų sukurta patikima ir tvari bendra prieglobsčio politika. Europos Vadovų Taryba ragina Europos Parlamentą kartu su Taryba ir Komisija skatinti valstybes nares savanoriškai dalyvauti bendroje ES pabėgėlių perkėlimo programoje ir didinti bendrą perkeliamų pabėgėlių skaičių. Taip pat 2014 m. Komisija turėtų įvertinti ES bendrąją pabėgėlių perkėlimo programą siekdama nustatyti, kokius patobulinimus būtina atlikti. Pranešėjas išsakys savo nuomonę apie šią ES bendrąją pabėgėlių perkėlimo programą savo pranešime dėl šio komunikato.

Pasiūlymas pakeisti sprendimą dėl Europos pabėgėlių fondo

Sprendimo Nr. 2007/573/EB 6 straipsnio e punkte kaip tikslinės grupės nurodyti trečiosios šalies piliečiai arba asmenys be pilietybės, kurie persikelia arba persikėlė į valstybę narę. Daugiausia konkrečių pabėgėlių perkėlimo nuostatų išdėstyta 13 straipsnyje.

Šiame pasiūlyme Komisijai suteikiami įgaliojimai kasmet apibrėžti bendrus ES prioritetus perkeltinų asmenų klausimu. Komisijos manymu, šie metiniai prioritetai gali būti susiję su geografiniais regionais, tautybėmis ar konkrečiomis perkeltinų pabėgėlių kategorijomis. Europos Parlamentas palaiko Komisijos pasiūlymą ir mano, kad pabėgėlių perkėlimas turėtų būti vienas pagrindinių ES išorės prieglobsčio politikos aspektų. Jis turėtų būti toliau plėtojamas, o jo mastas turėtų būti plečiamas, kad taptų veiksminga ES taikoma apsaugos priemone. Bendrų ES prioritetų nustatymo klausimu Europos Parlamentas pritartų tam tikrų kategorijų apibrėžimui, tačiau kartu paliktų galimybę lanksčiai reaguoti į ekstremalias situacijas. Šis klausimas sprendžiamas antruoju pakeitimu: jame išvardijamos pastoviosios kategorijos, kurios turi būti bendro pobūdžio ir kurioms taip pat galima priskirti atskirai nenurodytus atvejus, kadangi teisiškai visų atskirų specifinių atvejų nebūtų įmanoma išvardinti. Pavyzdžiui, nekyla abejonių, kad bendrajai kategorijai „moterys, kurioms gresia pavojus“ reikėtų priskirti moteris, kurioms gresia prievartinė santuoka arba lyties organų sužalojimai, arba kad neįgalius asmenis reikėtų laikyti „asmenimis, turinčiais rimtų medicininių poreikių“. Tose šalyse, kuriose seksualinė orientacija gali būti laikoma nusikaltimu, dėl savo seksualinės orientacijos diskriminuojami asmenys taip pat gali būti laikomi atitinkančiais kriterijus, kaip ir religinės ar nereliginės mažumos, kai religijos ar įsitikinimų laisvė laikoma nusikaltimu. Kitus atvejus būtų galima priskirti formuluotei „dėl teisinių ir apsaugos priežasčių“.

Pastaraisiais metais vis daugiau valstybių narių dalyvauja ES pabėgėlių perkėlimo programose. Europos Parlamentas laiko labai svarbiu siekį kuo daugiau valstybių narių suteikti galimybę dalyvauti ES pabėgėlių perkėlimo programoje. Todėl Europos Parlamentas norėtų sukurti moduliavimo sistemą. Tai padarius valstybės narės, kurios iki šiol aktyviai nedalyvavo ES pabėgėlių perkėlimo programose, būtų skatinamos pradėti jose dalyvauti (3 pakeitimas).

Siekiant užtikrinti Europos Parlamentui išimtines teises nustatant prioritetus, 1 ir 4 pakeitimuose siūloma taikyti Sutarties dėl ES veikimo 290 straipsnyje nustatytą procedūrą (deleguotieji aktai).

  • [1]  Sprendimo Nr. 2007/573/EB 3 straipsnis, OL L 144, 2007 6 6, p. 5.
  • [2]  Taip pat žr. JTVPK pastabas dėl ES bendrosios pabėgėlių perkėlimo programos ir EB pasiūlymo iš dalies pakeisti sprendimą dėl Europos pabėgėlių fondo.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos pabėgėlių fondas 2008–2013 m. laikotarpiu (Tarybos sprendimo Nr. 573/2007/EB keitimas)

Nuorodos

COM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

2.9.2009

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

17.9.2009

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

17.9.2009

DEVE

17.9.2009

EMPL

17.9.2009

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AFET

16.9.2009

DEVE

6.10.2009

EMPL

17.9.2009

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Rui Tavares

6.10.2009

 

 

Svarstymas komitete

6.10.2009

22.2.2010

16.3.2010

27.4.2010

Priėmimo data

27.4.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

40

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Clemente Mastella, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Ana Gomes, Nadja Hirsch, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Norica Nicolai, Cecilia Wikström