RAPPORT dwar il-proposta għal deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 573/2007/KE li tistabbilixxi l-Fond Ewropew għar-Refuġjati għall-perijodu mill-2008 sal-2013 bħala parti mill-programm ġenerali “Solidarjetà u Ġestjoni tal-Flussi ta' Migrazzjoni”, u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/904/KE

29.4.2010 - (COM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD)) - ***I

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
Rapporteur: Rui Tavares


Proċedura : 2009/0127(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A7-0125/2010

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 573/2007/KE li tistabbilixxi l-Fond Ewropew għar-Refuġjati għall-perijodu mill-2008 sal-2013 bħala parti mill-programm Ġenerali “Solidarjetà u Ġestjoni tal-Flussi ta' Migrazzjoni”, u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/904/KE

(COM(2009)0456 – C7‑0123/2009 – 2009/0127(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2009)0456),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 63(2)(b) tat-Trattat KE, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7‑0123/2009),

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill intitolata “Konsegwenzi tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona fuq il-proċeduri interistituzzjonali ta' teħid ta' deċiżjonijiet li għadejjin bħalissa” (COM(2009)0665),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) u l-Artikoli 78(2) u 80 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A7‑0125/2010),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari kif imniżżla hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda  1

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda

Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2) Għalhekk huwa xieraq, li l-Kummissjoni tiddeċiedi fuq prijoritajiet annwali komuni tal-UE fir-rigward tar-reġjuni ġeografiċi speċifiċi u nazzjonalitajiet kif ukoll dwar il-kategoriji speċifiċi ta’ refuġjati li għandhom jiġu risistemati.

(2) Sabiex jinkisbu l-objettivi tad-Deċiżjoni Nru 573/2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati b’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea li jistabbilixxi prijoritajiet annwali komuni tal-UE fir-rigward tar-reġjuni ġeografiċi kif ukoll dwar il-kategoriji speċifiċi ta’ refuġjati li għandhom jiġu risistemati. Huwa ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni tagħmel il-konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell ta’ esperti.

 

Sabiex taġġorna b’urġenza dawk il-prijoritajiet annwali komuni tal-UE f’każ ta’ emerġenzi mhux mistennija, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont il-proċedura ta’ urġenza.

 

1 ĠU L 144, 6.6.2007, p. 1.

Emenda  2

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda

Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4a) Biex aktar Stati Membri jitħeġġu biex jieħdu sehem f’azzjonijiet ta’ risistemazzjoni, għandu jingħata appoġġ finanzjarju addizzjonali lil dawk l-Istati Membri li qed jieħdu sehem fil-programm ta’ risistemazzjoni għall-ewwel darba.

Emenda  3

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 1

Deċiżjoni Nru 573/2007/KE

Artikolu 13 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom jirċievu ammont stabbilit ta’ EUR 4 000 għal kull persuna risistemata li taqa’ f’waħda mill-kategoriji definiti mill-prijoritajiet annwali komuni tal-UE stabbiliti skont l-Artikolu 13(6) fir-rigward ta’ reġjuni ġeografiċi u nazzjonalitajiet kif ukoll fir-rigward ta’ kategoriji speċifiċi ta’ refuġjati li għandhom jiġu risistemati.

4. L-Istati Membri għandhom jirċievu ammont stabbilit ta’ EUR 4 000 għal kull persuna risistemata skont il-prijoritajiet annwali komuni tal-UE li għandhom jiġu stabbiliti skont l-Artikolu 13(6) u 6(a) fir-rigward ta’ reġjuni ġeografiċi u nazzjonalitajiet.

 

Il-kategoriji li ġejjin ta’ gruppi vulnerabbli ta’ refuġjati għandhom, fi kwalunkwe każ, jitqesu bħala prijoritajiet annwali komuni tal-UE, indipendentement mill-prijoritajiet annwali fir-rigward ta’ reġjuni ġeografiċi u nazzjonalitajiet:

 

– tfal u nisa f’riskju, b’mod partikulari ta’ vjolenza jew esplojtazzjoni psikoloġika, fiżika jew sesswali,

 

– minuri mhux akkumpanjati li r-risistemazzjoni tkun fl-aqwa interess tagħhom, b’konformità mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u mal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal,

 

– persuni li għandhom ħtiġijiet mediċi serji li jkunu jeħtieġu trattament speċjali, b’mod partikulari kundizzjonijiet li jistgħu jiġu ttrattati biss wara r-risistemazzjoni,

 

- superstiti ta’ vjolenza u tortura,

 

- persuni li għandhom bżonn ta’ risistemazzjoni b’emerġenza jew urġenti minħabba bżonnijiet legali u ta’ protezzjoni.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tqis l-esperjenzi bid-dispożizzjonijiet ta’ risistemazzjoni fl-FER s’issa u tikkombina l-kriterji speċifiċi (li kienu fit-test preċedenti) u li jirreaġixxu għal ħtieġa reali bi flessibilità sabiex ikun hemm reazzjoni xierqa f'każijiet ta' emerġenza.

Emenda  4

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 1 a (ġdid)

Deċiżjoni Nru 573/2007/KE

Artikolu 13 - paragrafu 4 a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1a) Fl-Artikolu 13, jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

 

"4a. Għal dawk l-Istati Membri li japplikaw għall-finanzjament għall-ewwel darba skont dan l-Artikolu, l-ammont stabbilit għal kull persuna risistemata għandu jkun EUR 6 000 fl-ewwel sena kalendarja u EUR 5 000 fit-tieni waħda. Fis-snin sussegwenti l-ammont stabbilit għandhu jkun EUR 4 000 għal kull persuna risistemata. L-ammont addizzjonali li jirċievu l-Istati Membri parteċipanti l-ġodda fl-ewwel sentejn tal-parteċipazzjoni tagħhom għandu jiġi investit fl-iżvilupp ta’ programm ta’ risistemazzjoni sostenibbli.”

Emenda  5

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 4

Deċiżjoni Nru 573/2007/KE

Artikolu 13 – paragrafu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-prijoritajiet annwali komuni tal-UE għar-risistemazzjoni skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 52(2).

6. Sabiex jintlaħqu l-objettivi ta’ din id-Deċiżjoni li r-risistemazzjoni ssir strument ta’ protezzjoni effikaċi, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-prijoritajiet annwali komuni tal-UE għar-risistemazzjoni permezz ta’ atti delegati b’konformità mal-Artikoli 52a, 52b u 52c.

Emenda  6

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 4 a (ġdid)

Deċiżjoni Nru 573/2007/KE

Artikolu 13 - paragrafu 6 a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

6a. F’każ ta’ emerġenza mhux mistennija li tkun tirrikjedi aġġornament tal-prijoritajiet annwali komuni tal-UE għar-risistemazzjoni, l-Artikolu 52d għandu japplika għal atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.

Emenda  7

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 5

Deċiżjoni Nru 573/2007/KE

Artikolu 13 - paragrafu 7 (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Fi żmien għoxrin jum kalendarju wara n-notifika tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi l-prijoritajiet annwali komuni tal-UE għar-risistemazzjoni skont l-Artikolu 13(6), l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni stima tan-numru ta’ persuni li għalihom se joffru risistemazzjoni skont dawn il-prijoritajiet annwali komuni tal-UE matul is-sena kalendarja sussegwenti.Il-Kummissjoni għandha tikkomunika din l-informazzjoni lill-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 52.

7. Fi żmien għoxrin jum kalendarju wara n-notifika tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi l-prijoritajiet annwali komuni tal-UE għar-risistemazzjoni skont l-Artikolu 13(6) u 6(a), l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni stima tan-numru ta’ persuni li għalihom se joffru risistemazzjoni skont dawn il-prijoritajiet annwali komuni tal-UE matul is-sena kalendarja sussegwenti. Il-Kummissjoni għandha tikkomunika din l-informazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Emenda  8

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 10 a (ġdid)

Deċiżjoni Nru 573/2007/KE

Artikolu 52 a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(10a) L-Artikolu li ġej huwa mdaħħal:

 

"Artikolu 52a

Eżerċizzju tad-delega

 

1. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 13(6) u (6a) għall-perijodu msemmi fl-ewwel paragrafu tal-Artikolu 1.

 

2. Malli tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifika simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

 

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont il-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikoli 52b u 52c. Meta jkun hemm raġunijiet importanti ta’ urġenza, għandu japplika l-Artikolu 52d.”

Emenda  9

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 10 b (ġdid)

Deċiżjoni Nru 573/2007/KE

Artikolu 52 b (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(10b) L-Artikolu li ġej huwa mdaħħal:

 

“Artikolu 52b

Revoka tad-delega

 

1. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 13(6) u 6(a) tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

 

2. L-istituzzjoni li tniedi proċedura interna biex tiddeċiedi jekk ma tirrevokax id-delega tas-setgħa għandha timpenja ruħha li tinforma lill-istituzzjoni l-oħra u lill-Kummissjoni filwaqt li tindika s-setgħat iddelegati li jistgħu jkunu suġġetti għal revoka u r-raġunijiet possibbli għal revoka.

 

3. Id-deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħat speċifikati f’dik id-deċiżjoni. Id-deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ immedjatament jew f’data iktar tard li tkun speċifikata fiha. Id-deċiżjoni m’għandhiex taffettwa l-validità tal-atti delegati diġà fis-seħħ. Id-deċiżjoni għandha tkun ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.”

Emenda  10

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 10 c (ġdid)

Deċiżjoni Nru 573/2007/KE

Artikolu 52 c (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(10c) L-Artikolu li ġej huwa mdaħħal:

 

“Artikolu 52c

Oġġezzjonijiet għal atti delegati

 

1. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista’ joġġezzjona għal att delegat fi żmien perijodu ta’ xahar mid-data tan-notifika. Fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill, dan il-perijodu jista’ jiġi estiż b’xahar.

 

2. Jekk, meta jiskadi dan il-perijodu, la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma jkunu oġġezzjonaw għall-att delegat, dan għandu jkun ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għandu jidħol fis-seħħ fid-data ddikjarata hemmhekk.

 

3. Jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona għal att delegat, dan m’għandux jidħol fis-seħħ. L-istituzzjoni li toġġezzjona għandha tiddikjara r-raġunijiet għalfejn oġġezzjonat għall-att delegat.”

Emenda  11

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 10 d (ġdid)

Deċiżjoni Nru 573/2007/KE

Artikolu 52 d (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(10d) L-Artikolu li ġej huwa mdaħħal:

 

“Artikolu 52d

Proċedura ta’ urġenza

 

1. Att delegat adottat skont il-proċedura ta’ urġenza għandu jidħol fis-seħħ mingħajr dewmien u għandu japplika sakemm ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni b’mod konformi mal-paragrafu 2.

 

In-notifika tal-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tiddikjara r-raġunijiet li għalihom tkun intużat il-proċedura ta’ urġenza.

 

2. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jistgħu joġġezzjonaw għal att delegat fi żmien perijodu ta’ tliet xhur mid-data tan-notifika. F’dan il-każ, l-att ma jibqax japplika.

 

L-istituzzjoni li toġġezzjona għandha tiddikjara r-raġunijiet għalfejn oġġezzjonat għall-att delegat.”

NOTA SPJEGATTIVA

Waħda mill-“azzjonijiet eliġibbli” tal-Fond Ewropew għar-Refuġjati (FER) hija r-risistemazzjoni. Risistemazzjoni tfisser il-proċess li bih, fuq talba tal-UNHCR ibbażata fuq il-ħtieġa ta’ persuna għal protezzjoni internazzjonali, ċittadini nazzjonali ta’ pajjiżi terzi jew persuni mingħajr stat jiġu trasferiti minn pajjiż terz għal Stat Membru li fih ikunu jistgħu a) jirresiedu bħala refuġjati jew b) jingħataw stejtus li joffrilhom l-istess drittijiet u benefiċċji skont il-liġi nazzjonali u Komunitarja bħall-istejtus ta’ refuġjat[1]. Ir-risistemazzjoni kemm-il darba tissemma bħala waħda mis-soluzzjonijiet dejjiema għal refuġjati li l-protezzjoni tagħhom ma tkunx tista’ tiġi żgurata fil-pajjiżi tal-ewwel ażil..[2]

Il-paragrafu 6.2.3 tal-Programm ta’ Stokkolma dwar id-dimensjoni esterna tal-ażil jgħid b’mod ċar li l-UE għandha taġixxi fi sħubija u tikkoopera ma’ pajjiżi terzi li jospitaw popolazzjonijiet kbar ta’ refuġjati. Huwa jirrikonoxxi wkoll li l-promozzjoni ta’ solidarjetà fi ħdan l-UE hija kruċjali iżda mhijiex suffiċjenti biex tinkiseb politika komuni tal-ażil li tkun kredibbli u sostenibbli; Il-Kunsill Ewropew jistieden lill-Parlament Ewropew, flimkien mal-Kunsill u mal-Kummissjoni, biex jinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni volontarja tal-Istati Membri fl-iskema konġunta tal-UE dwar ir-risistemazzjoni u biex iżid l-ammont totali ta’ refuġjati risistemati. Barra minn hekk, fl-2014 il-Kummissjoni għandha tevalwa l-Programm konġunt tal-UE dwar ir-risistemazzjoni sabiex tidentifika t-titjib meħtieġ. F’dan il-Programm konġunt tal-UE dwar ir-risistemazzjoni, ir-rapporteur se jesprimi l-ideat tiegħu fir-rapport tiegħu dwar il-Komunikazzjoni.

Il-proposta għal emenda tal-Fond Ewropew għar-Refuġjati

L-Artikolu 6(c) tad-Deċiżjoni 2007/573/KE jsemmi kwalunkwe ċittadin ta’ pajjiż terz jew persuna mingħajr stat li ġiet jew qed tiġi risistemata mill-ġdid fi Stat Membru bħala grupp ta’ mira. Id-dispożizzjonijiet speċifiċi dwar ir-risistemazzjoni jinsabu prinċiparjament fl-Artikolu 13.

Il-proposta tagħti s-setgħa lill-Kummissjoni biex tiddefinixxi annwalment il-prijoritajiet komuni tal-UE tal-persuni li għandhom jiġu risistemati. Skont il-Kummissjoni, il-prijoritajiet annwali jistgħu jirrigwardaw reġjuni ġeografiċi, nazzjonalitajiet jew kategoriji speċifiċi ta’ refuġjati li se jiġu risistemati. Il-Parlament Ewropew jappoġġja l-opinjoni tal-Kummissjoni u huwa tal-fehma li r-risistemazzjoni għandu jkollha rwol ċentrali fil-politika esterna tal-UE dwar l-ażil. Dan il-kunċett għandu jiġi żviluppat iktar u mwessa’ għal strument effettiv ta’ protezzjoni tal-UE. Fir-rigward tad-definizzjoni tal-prijoritajiet komuni tal-UE l-Parlament Ewropew se jkun favur id-definizzjoni ta’ ċerti kategoriji iżda fl-istess ħin se jippermetti li titħalla l-flessibilità biex jiġu ttratati każijiet ta’ emerġenza. L-Emenda 2 tirreaġixxi għal dan it-tħassib billi telenka l-kategoriji permanenti li għandhom jitqiesu bħala ġenerali u li jinkludu wkoll każijiet mhux indikati b’mod espliċitu, minħabba li jkun legalment impossibbli li jiġu elenkati l-ħtiġijiet speċifiċi kollha. Pereżempju, ma hemm l-ebda dubju li n-nisa fil-periklu ta' żwieġ sfurzat jew il-vittmi tal-mutilazzjoni tal-organi ġenitali femminili jagħmlu parti mill-kategorija ġenerali ta’ “nisa f’riskju” jew li l-persuni b’diżabilità jiġu kkunsidrati bħala “persuni li għandhom ħtiġijiet mediċi serji”. Il-persuni diskriminati minħabba l-orjentazzjoni sesswali tagħhom f’pajjiżi fejn l-orjentazzjoni sesswali hija kriminalizzata wkoll jistgħu jkunu eliġibbli, bħalma jistgħu jkunu eliġibbli wkoll il-minoritajiet reliġjużi jew nonreliġjużi meta l-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin tkun kriminalizzata. Każijiet oħrajn jistgħu jaqgħu fil-formulazzjoni ta’ “raġunijiet legali u ta’ protezzjoni”.

Matul l-aħħar snin iktar u iktar Stati Membri qed jieħdu sehem fl-iskemi ta’ risistemazzjoni tal-UE. Għall-Parlament Ewropew hija ta’ importanza ewlenija li kemm jista’ jkun Stati Membri jkollhom l-opportunità li jipparteċipaw fl-iskemi ta’ risistemazzjoni tal-UE. Minħabba din ir-raġuni l-Parlament Ewropew jixtieq jintroduċi sistema ta’ modulazzjoni. Din tkun toffri l-possibilità li jingħataw inċentivi lill-Istati Membri li s’issa għadhom ma pparteċipawx b’mod sinifikattiv fl-iskemi ta’ risistemazzjoni tal-UE, sabiex jibdew jipparteċipaw (emenda nru 3).

Emenda nru 3 tipproponi l-proċedura tal-Artikolu 290 TFUE (atti delegati) sabiex jiġu garantiti l-prerogattivi tal-Parlament Ewropew meta jiġu definiti l-prijoritajiet.

  • [1]  Artikolu 3 tad-Deċiżjoni 2007/573/KE, ĠU L 144 of 6.6. 2007, p. 5.
  • [2]  Jekk jogħġbok ara wkoll il-kummenti mill-UNHCR dwar il-Programm Konġunt tal-UE dwar ir-risistemazzjoni u l-Proposta tal-KE għall-emenda tal-FER.

PROĊEDURA

Titolu

Fond Ewropew għar-Refuġjati għall-perjodu 2008-2013 (emenda tad-Deċiżjoni Nru 573/2007/KE tal-Kunsill)

Referenzi

COM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD)

Data meta ġiet ippreżentata lill-PE

2.9.2009

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

LIBE

17.9.2009

Kumitat(i) mitlub(a) jagħti/u opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

AFET

17.9.2009

DEVE

17.9.2009

EMPL

17.9.2009

 

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

       Data tad-deċiżjoni

AFET

16.9.2009

DEVE

6.10.2009

EMPL

17.9.2009

 

Rapporteur(s)

       Data tal-ħatra

Rui Tavares

6.10.2009

 

 

Eżami fil-kumitat

6.10.2009

22.2.2010

16.3.2010

27.4.2010

Data tal-adozzjoni

27.4.2010

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

40

2

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Clemente Mastella, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Ana Gomes, Nadja Hirsch, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Norica Nicolai, Cecilia Wikström

Data tat-tressiq

29.4.2010