VERSLAG over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking nr. 573/2007/EG tot instelling van het Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013 als onderdeel van het algemeen programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen" en tot intrekking van Beschikking 2004/904/EG van de Raad

29.4.2010 - (COM(2009)0456 – C7‑0123/2009 – 2009/0127(COD)) - ***I

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Rapporteur: Rui Tavares


Procedure : 2009/0127(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0125/2010
Ingediende teksten :
A7-0125/2010
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking nr. 573/2007/EG tot instelling van het Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013 als onderdeel van het algemeen programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen" en tot intrekking van Beschikking 2004/904/EG van de Raad

(COM(2009)0456 – C7‑0123/2009 – 2009/0127(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2009)0456),

–   gelet op artikel 251, lid 2, en de artikelen 251, lid 2 en 63, lid 2, onder b), van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0123/2009),

–   gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad "Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende interinstitutionele besluitvormingsprocedures" (COM(2009)0665),

–   gelet op artikel 294, lid 3 en de artikelen 78, lid 2 en 80 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A7‑0125/2010),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Amendement  1

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) Het is dan ook wenselijk dat de Commissie gemeenschappelijke EU-jaarprioriteiten vaststelt voor bepaalde geografische regio's en nationaliteiten alsmede voor specifieke categorieën van te hervestigen vluchtelingen.

(2) Ter verwezenlijking van de doelstellingen van Beschikking nr. 573/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad1 dient de Commissie de bevoegdheid te krijgen om, overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, gedelegeerde handelingen vast te stellen waarmee gemeenschappelijke EU-jaarprioriteiten worden vastgesteld voor geografische regio's alsmede voor specifieke categorieën van te hervestigen vluchtelingen. Het is van bijzonder belang dat de Commissie tijdens de voorbereiding daarvan passend overleg pleegt, onder meer met deskundigen.

 

Om deze gemeenschappelijke EU-jaarprioriteiten met spoed te kunnen actualiseren in geval van onvoorziene noodsituaties, moet de Commissie de bevoegdheid te krijgen gedelegeerde handelingen vast te stellen volgens de spoedprocedure.

 

 

1. PB L 144 van 6.6.2007, blz. 1.

Amendement  2

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis) Om meer lidstaten aan te moedigen deel te nemen aan hervestigingsacties, moet er extra financiële steun worden gegeven aan die lidstaten die voor het eerst deelnemen aan het hervestigingsprogramma.

Amendement  3

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 1

Beschikking nr. 573/2007/EG

Artikel 13 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De lidstaten ontvangen een vast bedrag van 4 000 EUR per hervestigde persoon die onder een van de categorieën valt die zijn aangewezen in de gemeenschappelijke EU-jaarprioriteiten welke overeenkomstig artikel 13, lid 6, zijn vastgesteld op basis van geografische regio's en nationaliteiten alsmede specifieke categorieën van te hervestigen vluchtelingen.

4. De lidstaten ontvangen een vast bedrag van 4 000 EUR per persoon die wordt hervestigd overeenkomstig de gemeenschappelijke EU-jaarprioriteiten welke overeenkomstig artikel 13, leden 6 en 6 bis, moeten worden vastgesteld op basis van geografische regio's en nationaliteiten.

 

De volgende categorieën kwetsbare vluchtelingen worden in elk geval als gemeenschappelijke EU-jaarprioriteiten beschouwd, ongeacht de jaarprioriteiten op basis van geografische regio's en nationaliteiten:

 

– kinderen en vrouwen die gevaar lopen en met name met psychologisch, fysiek of seksueel geweld of uitbuiting worden bedreigd;

 

– niet-begeleide minderjarigen voor wie hervestiging de beste optie is overeenkomstig het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind;

 

- personen met ernstige medische problemen die speciale behandeling vereisen, in bijzondere omstandigheden die alleen na hervestiging kunnen worden opgelost;

 

- overlevenden van geweld en martelingen;

 

-personen die om juridische en beschermingsredenen een dringende of spoedeisende hervestiging nodig hebben.

Motivering

Dit amendement houdt rekening met de ervaringen met hervestigingsbepalingen van het Europees Vluchtelingenfonds tot dusverre en combineert de specifieke criteria (die in de oude tekst voorkwamen) die beantwoorden aan reële behoeften met flexibiliteit om adequaat op noodgevallen te kunnen reageren.

Amendement  4

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)

Beschikking nr. 573/2007/EG

Artikel 13 – lid 4 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis) In artikel 13 wordt het volgende lid ingevoegd:

 

"4 bis. Voor lidstaten die voor het eerst op grond van dit artikel een financieringsaanvraag indienen, bedraagt het vaste bedrag per hervestigde persoon 6 000 EUR in het eerste kalenderjaar en 5 000 EUR in het tweede. Voor de daarop volgende jaren bedraagt het vaste bedrag 4 000 EUR per hervestigde persoon. Het extra bedrag dat nieuwe deelnemende lidstaten in de eerste twee jaar van hun deelname ontvangen, wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van een duurzaam hervestigingsprogramma."

Amendement  5

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Beschikking nr. 573/2007/EG

Artikel 13 – lid 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. De Commissie stelt jaarlijks volgens de in artikel 52, lid 2, bedoelde procedure de gemeenschappelijke EU-jaarprioriteiten voor hervestiging vast.

6. Ter verwezenlijking van de doelstelling van deze beschikking, namelijk om van hervestiging een doeltreffend bescherminginstrument te maken, stelt de Commissie jaarlijks door middel van gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 52 bis, 52 ter en 52 quater de gemeenschappelijke EU-jaarprioriteiten voor hervestiging vast.

Amendement  6

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4 bis (nieuw)

Besluit 573/2007/EG

Artikel 13 – lid 6 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 bis. In geval van een onvoorziene noodsituatie die dringende actualisering van de gemeenschappelijke EU-jaarprioriteiten voor hervestiging vereist, is artikel 52 quinquies van toepassing op overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handelingen.

Amendement  7

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 5

Beschikking nr. 573/2007/EG

Artikel 13 – lid 7

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7. Binnen twintig kalenderdagen na de kennisgeving van de beschikking van de Commissie tot vaststelling van de gemeenschappelijke EU-jaarprioriteiten voor hervestiging als bedoeld in artikel 13, lid 6, bezorgen de lidstaten aan de Commissie een raming van het aantal personen dat zij in overeenstemming met deze gemeenschappelijke EU-jaarprioriteiten in de loop van het volgende kalenderjaar zullen hervestigen. De Commissie deelt deze inlichtingen mee aan het comité, bedoeld in artikel 52.

7. Binnen twintig kalenderdagen na de kennisgeving van de beschikking van de Commissie tot vaststelling van de gemeenschappelijke EU-jaarprioriteiten voor hervestiging als bedoeld in artikel 13, leden 6 en 6 bis, bezorgen de lidstaten aan de Commissie een raming van het aantal personen dat zij in overeenstemming met deze gemeenschappelijke EU-jaarprioriteiten in de loop van het volgende kalenderjaar zullen hervestigen. De Commissie deelt deze inlichtingen mee aan het Europees Parlement en de Raad.

Amendement  8

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 10 bis (nieuw)

Beschikking nr. 573/2007/EG

Artikel 52 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10 bis) Het volgende artikel wordt ingevoegd:

 

"Artikel 52 bis

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

 

1. De bevoegdheid om de in artikel 13, lid 6 bedoelde gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor de in artikel 1, eerste alinea bedoelde periode.

 

2. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, stelt zij het Europees Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig in kennis.

 

3. De aan de Commissie toegekende bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, is onderworpen aan de voorwaarden die worden gesteld in de artikelen 19 ter en 19 quater. In geval van dwingende spoed is artikel 52 quinquies van toepassing."

Amendement  9

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 10 ter (nieuw)

Beschikking nr. 573/2007/EG

Artikel 52 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 ter) Het volgende artikel wordt ingevoegd:

 

"Artikel 52 ter

Intrekking van de bevoegdheidsdelegatie

 

1. De in artikel 13, leden 6 en 6 bis bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde door het Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken.

 

2. begonnen om te besluiten of zij de bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, brengt de medewetgever en de Commissie hiervan uiterlijk een maand voordat een definitief besluit wordt genomen, op de hoogte en geeft daarbij aan welke gedelegeerde bevoegdheden mogelijk worden ingetrokken en waarom.

 

3. Het besluit tot intrekking maakt een einde aan de delegatie van de bevoegdheden die in het besluit worden vermeld. Het besluit treedt onmiddellijk in werking of op een latere datum die in het besluit wordt vermeld. Het besluit laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet. Het besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie."

Amendement  10

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 10 quater (nieuw)

Beschikking nr. 573/2007/EG

Artikel 52 quater (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 quater) Het volgende artikel wordt ingevoegd:

 

"Artikel 52 quater

Bezwaar tegen gedelegeerde handelingen

 

1. Het Europees Parlement en de Raad kunnen bezwaar aantekenen tegen de gedelegeerde handeling binnen een maand na de datum van kennisgeving. Op initiatief van het Europees Parlement of de Raad wordt deze periode met een maand verlengd.

 

2. Indien noch het Europees Parlement noch de Raad bij het verstrijken van deze termijn bezwaar hebben aangetekend tegen de gedelegeerde handeling, wordt deze bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie en treedt zij in werking op de in die handeling bepaalde datum.

 

3. Indien het Europees Parlement of de Raad bezwaar aantekent tegen de gedelegeerde handeling, treedt deze niet in werking. De instelling die bezwaar aantekent tegen de gedelegeerde handeling, geeft aan om welke redenen zij dit doet."

Amendement  11

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 10 quinquies (nieuw)

Besluit 573/2007/EG

Artikel 52 quinquies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 quinquies) Het volgende artikel wordt ingevoegd:

 

"Artikel 52 quinquies

Spoedprocedure

 

1. Een gedelegeerde handeling die volgens de spoedprocedure wordt vastgesteld, treedt onmiddellijk in werking en is van toepassing zolang geen bezwaar wordt aangetekend overeenkomstig lid 2.

 

In de kennisgeving van de gedelegeerde handeling aan het Europees Parlement en de Raad wordt vermeld om welke redenen gebruik wordt gemaakt van de spoedprocedure.

 

2. Het Europees Parlement of de Raad kunnen binnen een periode van drie maanden na de datum van kennisgeving tegen de gedelegeerde handeling bezwaar aantekenen. Indien dit gebeurt, is de gedelegeerde handeling niet langer van toepassing.

 

De instelling die bezwaar aantekent tegen de gedelegeerde handeling, geeft aan om welke redenen zij dit doet."

TOELICHTING

Een van de "in aanmerking komende acties" van het Europees Vluchtelingenfonds (EVF) is hervestiging. Onder hervestiging wordt verstaan het proces waarbij na een verzoek van de UNHCR, op basis van de behoefte van een persoon aan internationale bescherming, onderdanen van derde landen of staatlozen vanuit een derde land worden overgebracht naar een lidstaat waar zij a) mogen verblijven als vluchteling of b) een status krijgen die dezelfde rechten en voordelen verleent op grond van de nationale en communautaire wetgeving als de vluchtelingenstatus[1]. Hervestiging wordt vaak genoemd als een van de duurzame oplossingen voor vluchtelingen wier bescherming niet gegarandeerd kan worden in het eerste land van asiel[2].

In paragraaf 6.2.3 van het programma van Stockholm over de externe dimensie van asiel wordt duidelijk gesteld dat de EU in partnerschap moet handelen en samenwerken met derde landen die grote vluchtelingenpopulaties herbergen. Tevens wordt erkend dat de bevordering van solidariteit in de EU weliswaar cruciaal is, maar niet volstaat om een geloofwaardig en duurzaam gemeenschappelijk asielbeleid tot stand te brengen. De Europese Raad verzoekt het Europees Parlement om samen met de Raad en de Commissie de lidstaten aan te moedigen vrijwillig deel te nemen aan de gezamenlijke hervestigingsregeling van de EU en aldus het aantal gehervestigde vluchtelingen te doen stijgen. Ook moet de Commissie in 2014 het gezamenlijke hervestigingsprogramma van de EU evalueren met het oog op het vaststellen van noodzakelijke verbeteringen. De rapporteur zal zijn ideeën over dit gezamenlijke hervestigingsprogramma van de EU vervatten in zijn verslag over de mededeling.

Het wijzigingsvoorstel voor het Europees Vluchtelingenfonds

In artikel 6, onder c), van Beschikking 2007/573/EG worden onderdanen van derde landen of staatlozen die worden of werden hervestigd in een lidstaat als een van de doelgroepen genoemd. De specifieke bepalingen aangaande hervestiging zijn voornamelijk in artikel 13 vastgelegd.

Het voorstel geeft de Commissie de bevoegdheid om jaarlijks de gemeenschappelijke EU-prioriteiten te definiëren voor te hervestigen personen. Deze jaarprioriteiten kunnen volgens de Commissie betrekking hebben op geografische regio's, nationaliteiten of specifieke categorieën van te hervestigen vluchtelingen. Het Europees Parlement steunt het idee van de Commissie en is van mening dat hervestiging een centrale rol moet spelen in het externe asielbeleid van de EU. Hervestiging moet door de EU verder worden ontwikkeld en uitgebreid tot een doeltreffend beschermingsinstrument. Ten aanzien van de definitie van de gemeenschappelijke EU-prioriteiten zou het Europees Parlement instemmen met het definiëren van bepaalde categorieën, maar tegelijkertijd de flexibiliteit willen behouden om op noodgevallen te reageren (zie amendement 1).

Gedurende de afgelopen jaren hebben steeds meer lidstaten deelgenomen aan de hervestigingsregelingen van de EU. Voor het Europees Parlement is het van het grootste belang dat zoveel mogelijk lidstaten de kans krijgen om aan de hervestigingsregeling van de EU deel te nemen. Om deze reden zou het Europees Parlement een modulatiesysteem willen invoeren. Dit zou de mogelijkheid bieden om aan lidstaten die tot nu toe niet in significante mate aan de hervestigingsregelingen van de EU hebben deelgenomen, stimulansen te bieden om met deelname te beginnen (amendement 2).

Om bij het definiëren van de prioriteiten de prerogatieven van het Europees Parlement te waarborgen, wordt in de amendementen 8 t/m 11 de procedure van artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (gedelegeerde handelingen) voorgesteld.

  • [1]  Artikel 3 van Beschikking nr. 2007/573/EG, PB L 144 van 6.6.2007, blz. 5.
  • [2]  Zie ook de opmerkingen van de UNHCR over het gemeenschappelijke hervestigingsprogramma van de EU en het voorstel van de Commissie tot wijziging van het EVF.

PROCEDURE

Titel

Europees Vluchtelingenfonds voor het tijdvak 2008-2013 (wijziging van Besluit nr. 573/2007/EG van de Raad)

Document- en procedurenummers

COM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD)

Datum indiening bij EP

2.9.2009

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

LIBE

17.9.2009

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

AFET

17.9.2009

DEVE

17.9.2009

EMPL

17.9.2009

 

Geen advies

       Datum besluit

AFET

16.9.2009

DEVE

6.10.2009

EMPL

17.9.2009

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Rui Tavares

6.10.2009

 

 

Behandeling in de commissie

6.10.2009

22.2.2010

16.3.2010

27.4.2010

Datum goedkeuring

27.4.2010

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

40

2

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Clemente Mastella, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Ana Gomes, Nadja Hirsch, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Norica Nicolai, Cecilia Wikström

Datum indiening

29.4.2010