Procedura : 2009/0127(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0125/2010

Teksty złożone :

A7-0125/2010

Debaty :

PV 18/05/2010 - 6
CRE 18/05/2010 - 6

Głosowanie :

PV 18/05/2010 - 8.4
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0160

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 191kWORD 244k
29.4.2010
PE 430.976v04-00 A7-0125/2010

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 573/2007/WE ustanawiającą Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008-2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” i uchylającą decyzję Rady 2004/904/WE

(COM(2009)0456 – C7‑0123/2009 – 2009/0127(COD))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Rui Tavares

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 573/2007/WE ustanawiającą Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008-2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” i uchylającą decyzję Rady 2004/904/WE

(COM(2009)0456 – C7‑0123/2009 – 2009/0127(COD))

(Zwykła procedura prawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2009)0456),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 63 ust. 2 lit. b) Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0123/2009),

–   uwzględniając komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady pt. „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 oraz art. 78 ust. 2 i art. 80 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0125/2010),

1.  przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania jego stanowiska Radzie, Komisji i parlamentom krajowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Wskazane jest zatem, aby Komisja co roku podejmowała decyzję w sprawie wspólnych priorytetów UE w odniesieniu do regionów geograficznych i narodowości, a także szczególnych kategorii uchodźców, którzy mają zostać przesiedleni.

(2) Aby zrealizować cele decyzji nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady1, Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ustanawiającego wspólne roczne priorytety UE w odniesieniu do regionów geograficznych, a także szczególnych kategorii uchodźców, którzy mają zostać przesiedleni. Szczególnie istotne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym z ekspertami.

 

Aby pilnie aktualizować te wspólne roczne priorytety UE w przypadku nieprzewidzianej sytuacji awaryjnej, Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych w trybie pilnym.

 

1 Dz. U. L 144 z 6.6.2007, s. 1.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) W celu zachęcenia większej liczby państw członkowskich do udziału w działaniach dotyczących przesiedleń należy udzielić dodatkowego wsparcia finansowego tym państwom członkowskim, które będą brały udział w programie przesiedleń po raz pierwszy.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1

Decyzja 573/2007/WE

Artykuł 13 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie otrzymują ustaloną kwotę w wysokości 4 000 EUR na każdą przesiedloną osobę należącą do kategorii określonej we wspólnych rocznych priorytetach UE, ustanowionych zgodnie z art. 13 ust. 6 w odniesieniu do regionów geograficznych i narodowości, a także szczególnych kategorii uchodźców, którzy mają zostać przesiedleni.

4. Państwa członkowskie otrzymują ustaloną kwotę w wysokości 4 000 EUR na każdą osobę przesiedloną zgodnie ze wspólnymi rocznymi priorytetami UE, ustanowionych zgodnie z art. 13 ust. 6 i art. 6a w odniesieniu do regionów geograficznych i narodowości.

 

Następujące kategorie narażonych grup uchodźców uważa się w każdym przypadku za wspólne roczne priorytety UE niezależnie od rocznych priorytetów w odniesieniu do regionów geograficznych i narodowości:

 

– dzieci i kobiety zagrożone w szczególności przemocą lub wykorzystywaniem psychologicznym, fizycznym lub seksualnym,

 

– pozbawieni opieki małoletni, dla których przesiedlenie jest w ich najlepszym interesie, zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej oraz konwencją ONZ o prawach dziecka,

 

– osoby o specjalnych potrzebach medycznych, wymagające szczególnej opieki w określonych warunkach, które można poddać leczeniu wyłącznie po przesiedleniu,

 

– osoby, które padły ofiarami przemocy i tortur,

 

– osoby potrzebujące awaryjnego lub pilnego przesiedlenia z powodów prawnych oraz wymagające ochrony.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka uwzględnia dotychczasowe doświadczenia wynikające ze stosowania przepisów dotyczących przesiedleń w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców i łączy określone kryteria (podane w poprzednim dokumencie), które odpowiadają na rzeczywistą potrzebę z elastycznością potrzebną do odpowiedniego reagowania w nagłych przypadkach.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)

Decyzja 573/2007/WE

Artykuł 13 – ustęp 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a) W art. 13 dodaje się akapit w brzmieniu:

 

„4a. Dla tych państw członkowskich, które po raz pierwszy ubiegają się o uzyskanie finansowania przyznawanego na mocy niniejszego artykułu, ustalona kwota na każdą przesiedloną osobę wynosi w pierwszym roku kalendarzowym 6000 EUR, a w drugim roku – 5000 EUR. W kolejnych latach ustalona kwota wynosi 4 000 EUR na każdą przesiedloną osobę. Dodatkowa kwota uzyskiwana przez nowe państwa członkowskie uczestniczące w programie w ciągu pierwszych dwóch lat ich udziału jest przeznaczana na opracowanie trwałego programu przesiedleń.”

Poprawka  5

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Decyzja 573/2007/WE

Artykuł 13 – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja określa wspólne roczne priorytety UE w zakresie przesiedleń zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 52 ust. 2.

6. Aby zrealizować cele niniejszej decyzji polegające na uczynieniu z przesiedleń skutecznego instrumentu ochronnego, Komisja określa wspólne roczne priorytety UE w zakresie przesiedleń przy pomocy aktów delegowanych zgodnie z art. 52a, 52b i 52c.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4 a (nowy)

Decyzja 573/2007/WE.

Artykuł 13 – ustęp 6 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a. W przypadku nieprzewidzianej sytuacji awaryjnej wymagającej pilnej aktualizacji wspólnych rocznych priorytetów UE dotyczących przesiedleń, art. 52 lit. d) ma zastosowanie do aktów delegowanych przyjmowanych zgodnie z tym artykułem.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 5

Decyzja 573/2007/WE

Artykuł 13 – ustęp 7 (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„W terminie dwudziestu dni kalendarzowych od dnia doręczenia decyzji Komisji decyzji w sprawie ustanowienia wspólnych rocznych priorytetów UE zgodnie z art. 13 ust. 6, państwa członkowskie przekazują Komisji szacunkową liczbę osób, które przyjmą w kolejnym roku kalendarzowym zgodnie z tymi wspólnymi priorytetami na dany rok. Komisja przekazuje te informacje komitetowi, o którym mowa w art. 52.

7. W terminie dwudziestu dni kalendarzowych od dnia doręczenia decyzji Komisji decyzji w sprawie ustanowienia wspólnych rocznych priorytetów UE zgodnie z art. 13 ust. 6 oraz art. 6a, państwa członkowskie przekazują Komisji szacunkową liczbę osób, które przyjmą w kolejnym roku kalendarzowym zgodnie z tymi wspólnymi priorytetami na dany rok. Komisja przekazuje te informacje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 10 a (nowy)

Decyzja 573/2007/WE

Artykuł 52 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10a) Dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 52a

Wykonywanie przekazywanych uprawnień

 

1. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 13 ust. 6 i art. 6a, przyznaje się Komisji na okres, o którym mowa w art. 1 akapit pierwszy.

 

2. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym równocześnie Parlament Europejski i Radę.

 

3. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych powierzone Komisji podlegają warunkom określonym w art. 52 lit. b) i 52 lit. c). W sytuacjach wymagających pilnego rozpatrzenia stosuje się art. 52d.”

Poprawka  9

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 10 b (nowy)

Decyzja 573/2007/WE

Artykuł 52 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10b) Dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 52b

Odwołanie przekazanych uprawnień

 

1. Parlament Europejski lub Rada może w dowolnym momencie odwołać przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 13 ust. 6 i art. 6a.

 

2. Instytucja, która rozpoczęła wewnętrzną procedurę podejmowania decyzji o uchyleniu delegacji uprawnień, stara się o tym poinformować drugą instytucję oraz Komisję z podaniem delegowanych uprawnień, które mogą być przedmiotem uchylenia oraz ewentualne powody odwołania.

 

3. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Staje się ona skuteczna natychmiast lub w późniejszym terminie, który jest w niej określony. Nie wpływa ona na ważność aktów delegowanych już obowiązujących. Zostaje ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.”

Poprawka  10

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 10 c (nowy)

Decyzja 573/2007/WE

Artykuł 52 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10c) Dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 52c

Sprzeciwy wobec aktów delegowanych

 

1. Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego w ciągu jednego miesiąca od dnia powiadomienia. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten ulega przedłużeniu o jeden miesiąc.

 

2. Jeżeli po upływie tego okresu ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą sprzeciwu wobec aktu delegowanego, jest on publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie w dniu w nim określonym.

 

3. Jeżeli Parlament Europejski lub Rada wyrażą sprzeciw wobec aktu delegowanego, nie wchodzi on w życie. Instytucja zgłaszająca zastrzeżenia podaje powody tych zastrzeżeń wobec danego aktu delegowanego.”

Poprawka  11

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 10 d (nowy)

Decyzja 573/2007/WE.

Artykuł 52 d (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10d) Dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 52d

Procedura w trybie pilnym

 

1. Akt delegowany przyjęty w procedurze w trybie pilnym wchodzi w życie niezwłocznie i jest stosowany, dopóki nie zostanie wyrażony sprzeciw zgodnie z ust. 2.

 

Powiadomienie o danym akcie wysyłane do Parlamentu Europejskiego i Rady zawiera uzasadnienie zastosowania procedury w trybie pilnym.

 

2. Parlament Europejski i Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego w terminie trzech miesięcy od daty powiadomienia. W takim przypadku akt przestaje obowiązywać.

 

Instytucja zgłaszająca zastrzeżenia podaje powody tych zastrzeżeń wobec danego aktu delegowanego.”


UZASADNIENIE

Jednym z „działań kwalifikowalnych” w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców (EFU) jest przesiedlenie. Przesiedlenie oznacza proces, zgodnie z którym obywatele krajów trzecich lub bezpaństwowcy – na wniosek UNHCR złożony w oparciu o potrzebę międzynarodowej ochrony danej osoby – są przemieszczani z kraju trzeciego do państwa członkowskiego, w którym zezwala się a) na ich osiedlenie po nadaniu im statusu uchodźcy lub b) na nadanie im statusu, który na mocy prawa krajowego i wspólnotowego zapewnia im te same prawa i korzyści co status uchodźcy(1). Przesiedlenie bywa często nazywane jednym z najbardziej trwałych rozwiązań dla uchodźców, którym nie można zapewnić ochrony w krajach pierwszego azylu(2).

W ust. 6.2.3 programu sztokholmskiego w sprawie zewnętrznego wymiaru azylu wyraźnie stwierdzono, że UE powinna prowadzić partnerskie działanie i współpracę z krajami trzecimi goszczącymi duże społeczności uchodźców. Uznano też, że promowanie solidarności w UE jest bardzo ważnym, lecz niewystarczającym warunkiem wypracowania wiarygodnej i trwałej wspólnej polityki azylowej. Rada Europejska wezwała Parlament Europejski wraz z Radą i Komisją do zachęcania państw członkowskich do dobrowolnego udziału we wspólnym unijnym programie przesiedleń oraz do zwiększenia całkowitej liczby przesiedlanych uchodźców. Ponadto Komisja powinna dokonać w 2014 r. oceny wspólnego unijnego programu przesiedleń z myślą o określeniu elementów, które należy ulepszyć. W odniesieniu do wspólnego unijnego programu przesiedleń sprawozdawca przedstawi swoje spostrzeżenia w sprawozdaniu dotyczącym komunikatu.

Wniosek zmieniający Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców

W art. 6 lit. e) decyzji 2007/573/WE w grupie docelowej wymieniono wszystkich obywateli krajów trzecich lub bezpaństwowców, którzy są przesiedlani lub zostali przesiedleni do państwa członkowskiego. Szczegółowe przepisy dotyczące przesiedlenia zawarto głównie w art. 13.

Wniosek upoważnia Komisję do dorocznego określania wspólnych priorytetów UE dotyczących osób, które mają zostać przesiedlone. Według Komisji te roczne priorytety mogą odnosić się do regionów geograficznych, narodowości lub szczególnych kategorii uchodźców, którzy mają zostać przesiedleni. Parlament Europejski popiera pomysł Komisji i uważa, że przesiedlenie powinno odgrywać zasadniczą rolę w zewnętrznej polityce azylowej UE. Przesiedlenia powinny być w dalszym ciągu rozwijane i rozszerzane, stając się skutecznym instrumentem ochrony stosowanym przez UE. W odniesieniu do określenia wspólnych priorytetów UE, Parlament Europejski opowiadałby się za określeniem pewnych kategorii przy jednoczesnym pozostawieniu elastyczności umożliwiającej reagowanie na sytuacje nadzwyczajne. Poprawka 2 stanowi odpowiedź na ten problem i wymienia stałe kategorie, które mają być z założenia ogólne i obejmować również przypadki, które nie zostały wyraźnie wymienione, gdyż podanie listy wszystkich konkretnych potrzeb nie byłoby możliwe z prawnego punktu widzenia. Nie ma na przykład wątpliwości, że kobiety ważące się na przymusowe małżeństwo czy ofiary okaleczenia żeńskich narządów płciowych zostałyby ujęte w ogólnej kategorii „kobiet zagrożonych”, ani że osoby niepełnosprawne byłyby uznane za „osoby pilnie wymagające opieki medycznej”. Osoby dyskryminowane ze względu na orientację seksualną w krajach, w których orientacja seksualna jest karalna, mogą się również kwalifikować, podobnie jak osoby z mniejszości religijnych lub niereligijnych, gdy wolność religii lub przekonań jest karalna. Inne przypadki mogłyby zostać objęte kategorią „powodów prawnych oraz dotyczących ochrony”.

W ostatnich latach coraz więcej państw członkowskich uczestniczyło w unijnych programach przesiedleń. Z punktu widzenia Parlamentu Europejskiego sprawą najwyższej wagi jest, by jak najwięcej państw członkowskich miało możliwość uczestnictwa w unijnym programie przesiedleń. Dlatego też Parlament Europejski chciałby wprowadzić system modulacji. Umożliwiłoby to objęcie państw członkowskich, które do tej pory nie uczestniczyły w znaczący sposób w unijnych programach przesiedleń, zachętami do wzięcia w nich udziału (poprawka 3).

Aby zagwarantować prerogatywy Parlamentu Europejskiego podczas określania priorytetów, w poprawkach 1 i 4 zaproponowano procedurę określoną w art. 290 TFUE (akty delegowane).

(1)

Art. 3 decyzji 2007/573/WE, Dz.U. L 144 z 6.6.2007, s. 5.

(2)

Zob. też uwagi Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) na temat wspólnego unijnego programu przesiedleń i wniosek KE w sprawie zmiany Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców.


PROCEDURA

Tytuł

Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008-2013 (zmiana decyzji nr 573/2007/WE)

Odsyłacze

COM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD)

Data przedstawienia w PE

2.9.2009

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

17.9.2009

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

17.9.2009

DEVE

17.9.2009

EMPL

17.9.2009

 

Opinia niewydana

Data decyzji

AFET

16.9.2009

DEVE

6.10.2009

EMPL

17.9.2009

 

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Rui Tavares

6.10.2009

 

 

Rozpatrzenie w komisji

6.10.2009

22.2.2010

16.3.2010

27.4.2010

Data przyjęcia

27.4.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

40

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Clemente Mastella, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Ana Gomes, Nadja Hirsch, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Norica Nicolai, Cecilia Wikström

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności