SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 573/2007/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 2004/904/ES

29.4.2010 - (KOM(2009)0456 – C7‑0123/2009 – 2009/0127(COD)) - ***I

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajca: Rui Tavares


Postup : 2009/0127(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0125/2010

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 573/2007/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 2004/904/ES

(KOM(2009)0456 – C7‑0123/2009 – 2009/0127(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2009)0456),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 63 ods. 2 písm. b) Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0123/2009),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 78 ods. 2 a článok 80 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7‑0125/2009),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Preto je vhodné, aby Komisia rozhodla o spoločných ročných prioritách EÚ zohľadňujúcich špecifické geografické regióny, špecifické štátne príslušnosti, ako aj špecifické kategórie utečencov, ktorých je potrebné presídliť.

(2) V záujme dosiahnutia cieľov rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES1 by mala byť Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie stanovujúcim spoločné ročné priority EÚ zohľadňujúce geografické regióny, ako aj špecifické kategórie utečencov, ktorých je potrebné presídliť. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočňovala náležité konzultácie vrátane konzultácií s odborníkmi.

 

Aby bolo možné v prípade nepredvídaných udalostí urýchlene aktualizovať tieto spoločné ročné priority EÚ, Komisia by mala byť oprávnená prijímať delegované akty v súlade s postupom v naliehavých prípadoch.

 

1 Ú. v. EÚ L 144, 6.6.2007, s. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(4a) Na to, aby sa do aktivít presídľovania zapojilo viac členských štátov, je nevyhnutné, aby sa dodatočná finančná podpora poskytla tým členským štátom, ktoré sa na programe presídľovania zúčastňujú prvýkrát.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1

Rozhodnutie č. 573/2007/ES

Článok 13 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty dostanú pevnú sumu 4 000 EUR na každú presídlenú osobu patriacu do jednej z kategórií vymedzených prostredníctvom spoločných ročných priorít EÚ v oblasti presídľovania, stanovených v súlade s článkom 13 ods. 6, zohľadňujúcich geografické regióny a štátnu príslušnosť, ako aj špecifické kategórie utečencov, ktorých je potrebné presídliť.

4. Členské štáty dostanú pevnú sumu 4 000 EUR na každú osobu presídlenú v súlade so spoločnými ročnými prioritami EÚ v oblasti presídľovania, ktoré sa majú stanoviť v súlade s článkom 13 ods. 6 a ods. 6a, zohľadňujúcich geografické regióny a štátnu príslušnosť.

 

Tieto ohrozené skupiny utečencov sú v každom prípade považované za spoločné ročné priority EÚ, a to nezávisle od ročných priorít zohľadňujúcich geografické regióny a štátnu príslušnosť:

 

– deti a ženy, ktorým hrozí predovšetkým psychologické, fyzické alebo sexuálne násilie alebo vykorisťovanie,

 

– maloleté osoby bez sprievodu, pre ktoré je presídlenie v ich najlepšom záujme v súlade s Chartou základných práv Európskej únie a Dohovorom OSN o právach dieťaťa,

 

– osoby, ktorých vážny zdravotný stav si vyžaduje osobitnú liečbu, najmä choroby, ktoré možno liečiť len prostredníctvom presídlenia,

 

– obete násilia a mučenia,

 

– osoby, ktoré treba núdzovo alebo bezodkladne presídliť z právnych dôvodov a dôvodov ochrany.

Odôvodnenie

Tento PDN zohľadňuje doterajšie skúsenosti s ustanoveniami v ERF, ktoré sa týkajú presídlenia, a spája konkrétne kritériá z predchádzajúceho znenia, ktoré reagujú na skutočné potreby, so schopnosťou pružne a primerane reagovať na núdzové prípady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1a (nový)

Rozhodnutie č. 573/2007/ES

Článok 13 – odsek 4a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Do článku 13 sa vkladá tento odsek:

 

„4a. Pre členské štáty, ktoré sa prvýkrát uchádzajú o financovanie v zmysle tohto článku, bude pevná suma na každú presídlenú osobu 6 000 EUR v prvom kalendárnom roku a 5 000 EUR v druhom kalendárnom roku. V nasledujúcich rokoch bude pevná suma dosahovať výšku 4 000 EUR na každú presídlenú osobu. Dodatočná suma, ktorú nové zúčastňujúce sa členské štáty získajú počas prvých dvoch rokov svojej účasti, sa investuje do rozvoja udržateľného programu presídľovania.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Rozhodnutie č. 573/2007/ES

Článok 13 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia stanovuje spoločné ročné priority EÚ v oblasti presídľovania v súlade s postupom, na ktorý sa odkazuje v článku 52 ods. 2.

6. V záujme splnenia cieľa tohto rozhodnutia urobiť presídlenie účinným nástrojom ochrany Komisia stanovuje spoločné ročné priority EÚ v oblasti presídľovania prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 52a, 52b a 52c.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4a (nový)

Rozhodnutie č. 573/2007/ES

Článok 13 – odsek 6a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6a. V prípade nepredvídaných udalostí, ktoré si vyžadujú urýchlenú aktualizáciu spoločných ročných priorít EÚ v oblasti presídľovania, sa na delegované akty prijaté v súlade s týmto článkom uplatňuje článok 52d.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 5

Rozhodnutie č. 573/2007/ES

Článok 13 – odsek 7 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Do dvadsiatich kalendárnych dní po oznámení rozhodnutia Komisie stanovujúceho spoločné ročné priority EÚ v oblasti presídľovania v súlade s článkom 13 ods. 6 členské štáty poskytnú Komisii odhad počtu osôb, ktoré presídlia v súlade s týmito spoločnými ročnými prioritami EÚ počas budúceho kalendárneho roka. Komisia oznámi tieto informácie výboru, na ktorý sa odkazuje v článku 52.

7. Do dvadsiatich kalendárnych dní po oznámení rozhodnutia Komisie stanovujúceho spoločné ročné priority EÚ v oblasti presídľovania v súlade s článkom 13 ods. 6 členské štáty poskytnú Komisii odhad počtu osôb, ktoré presídlia v súlade s týmito spoločnými ročnými prioritami EÚ počas budúceho kalendárneho roka. Komisia oznámi tieto informácie Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 10a (nový)

Rozhodnutie č. 573/2007/ES

Článok 52a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10a. Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 52a

Delegovanie

 

1. Právomoc na prijímanie delegovaných aktov uvedená v článku 13 ods. 6 a ods. 6a sa udeľuje Komisii na obdobie uvedené v článku 1 ods. 1.

 

2. Komisia o delegovanom akte informuje súčasne Európsky parlament a Radu ihneď po jeho prijatí.

 

3. Právomoc na prijímanie delegovaných aktov sa Komisii udeľuje za podmienok ustanovených v článkoch 52b a 52c. V mimoriadne naliehavých prípadoch sa uplatní článok 52d.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 10b (nový)

Rozhodnutie č. 573/2007/ES

Článok 52b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

10b. Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 52b

Zrušenie delegovania

 

1. Delegovanie právomocí uvedené v článku 13 ods. 6 a ods. 6a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek zrušiť.

 

2. Inštitúcia, ktorá začala interný postup rozhodovania o tom, či zruší delegovanie právomocí, sa snaží informovať ďalšiu inštitúciu a Komisiu, pričom uvedie delegované právomoci, ktorých by sa mohlo zrušenie týkať, a možné dôvody ich zrušenia.

 

3. Rozhodnutím o zrušení sa ukončí delegovanie právomocí uvedených v danom rozhodnutí. Účinnosť nadobúda ihneď alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nemá vplyv na platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 10c (nový)

Rozhodnutie č. 573/2007/ES

Článok 52c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

10c. Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 52c

Námietky proti delegovaným aktom

 

1. Európsky parlament alebo Rada môžu proti delegovanému aktu namietať do jedného mesiaca odo dňa jeho oznámenia. Táto lehota sa na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady predĺži o jeden mesiac.

 

2. Ak do uplynutia tejto lehoty Európsky parlament ani Rada nevznesú voči delegovanému aktu námietky, akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom v ňom uvedeným.

 

3. Ak Európsky parlament alebo Rada vznesú námietku proti delegovanému aktu, tento akt nenadobudne účinnosť. Inštitúcia, ktorá vznesie námietku, uvedie dôvody vznesenia námietky proti delegovanému aktu.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 10d (nový)

Rozhodnutie č. 573/2007/ES

Článok 52d (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

10d. Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 52d

Postup v naliehavých prípadoch

 

1. Delegovaný akt prijatý v rámci postupu pre naliehavé prípady nadobúda účinnosť okamžite a uplatňuje sa pod podmienkou, že sa proti nemu v súlade s odsekom 2 nevznesie námietka.

 

V oznámení o akte zaslanému Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody využitia postupu pre naliehavé prípady.

 

2. Európsky parlament a Rada môžu proti delegovanému aktu namietať do troch mesiacov odo dňa jeho oznámenia. V takomto prípade sa akt prestane uplatňovať.

 

Inštitúcia, ktorá vznesie námietku, uvedie dôvody vznesenia námietky proti delegovanému aktu.“

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Jednou z „oprávnených akcií“ Európskeho fondu pre utečencov je presídľovanie. Presídlenie je proces, ktorým sa na základe žiadosti UNHCR vychádzajúcej z potreby danej osoby podliehať medzinárodnej ochrane, presunú štátni príslušníci tretích krajín alebo osoby bez štátnej príslušnosti z tretej krajiny do niektorého členského štátu, v ktorom sa im povolí a) pobyt v postavení utečenca alebo b) získať postavenie, ktoré podľa vnútroštátneho práva a práva Spoločenstva zabezpečuje rovnaké práva a výhody ako postavenie utečenca[1]. Presídlenie sa často označuje za jedno z trvácich riešení pre utečencov, ktorých ochranu nie je možné zabezpečiť v krajinách prvého azylu[2].

V odseku 6.2.3 Štokholmského programu o vonkajšom rozmere azylu sa jasne uvádza, že EÚ by mala konať v partnerstve a spolupráci s tretími krajinami, ktoré prijímajú veľké množstvo utečencov. Takisto sa uznáva, že podpora solidarity v rámci EÚ je kľúčovým, no nedostatočným prvkom na dosiahnutie spoľahlivej a udržateľnej spoločnej azylovej politiky. Európska rada vyzýva Európsky parlament spolu s Radou a Komisiou, aby podnecovali dobrovoľnú účasť členských štátov na spoločnom programe EÚ pre presídľovanie a zvýšili celkový počet presídlených utečencov. Komisia by tiež mala v roku 2014 vyhodnotiť spoločný program EÚ pre presídľovanie s cieľom nájsť potrebné zlepšenia. Spravodajca predloží svoje návrhy k tomuto spoločnému programu EÚ pre presídľovanie vo svojej správe k oznámeniu.

Návrh na úpravu Európskeho fondu pre utečencov

V článku 6 písm. e) rozhodnutia 2007/573/ES sa ako cieľová skupina spomínajú štátni príslušníci tretích krajín alebo osoby bez štátnej príslušnosti, ktorí sa presídľujú alebo sa presídlili do niektorého členského štátu. Osobitné ustanovenia o presídľovaní sa nachádzajú najmä v článku 13.

Tento návrh splnomocňuje Komisiu každoročne definovať spoločné priority EÚ pre osoby, ktoré treba presídliť. Uvedené ročné priority môžu podľa Komisie súvisieť s geografickými regiónmi, štátnou príslušnosťou alebo so špecifickými kategóriami utečencov, ktorých treba presídliť. Európsky parlament podporuje myšlienku Komisie a zastáva názor, že presídľovanie by malo vo vonkajších azylových politikách EÚ zohrávať prvoradú úlohu. EÚ by ho mala ďalej rozvíjať a rozširovať, aby sa z neho stal efektívny nástroj ochrany. Pokiaľ ide o definíciu spoločných priorít EÚ, Európsky parlament by uprednostnil, aby sa vymedzili niektoré kategórie, no aby sa zároveň zachovala dostatočná flexibilita, ktorá umožní reagovať v naliehavých prípadoch. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2 je reakciou na túto potrebu, pričom sa v ňom uvádzajú stále kategórie, ktoré by mali byť všeobecné a mali by zahŕňať aj prípady, ktoré nie sú výslovne uvedené, vzhľadom na to, že vymenovanie všetkých konkrétnych prípadov by bolo právne nemožné. Napríklad nemožno pochybovať o tom, že ženy, ktorým hrozí vynútený sobáš alebo sú obeťami mrzačenia ženských pohlavných orgánov (FGM), by patrili do kategórie žien, ktorým hrozí násilie, a že osoby so zdravotným postihnutím by boli považované za osoby s vážnym zdravotným stavom. Do tejto kategórie by taktiež mohli byť zaradené osoby, ktoré sú diskriminované na základe svojej sexuálnej orientácie v krajinách, kde je odlišná sexuálna orientácia považovaná za nezákonnú, a takisto osoby, ktoré patria k náboženským alebo nenáboženským menšinám, v prípade, že sloboda náboženstva alebo vierovyznania sú trestne stíhané. Ďalšie prípady by mohli patriť do kategórie osôb, ktoré je potrebné núdzovo presídliť z právnych dôvodov a dôvodov ochrany.

V posledných rokoch sa na programoch EÚ pre presídľovanie zúčastňuje čoraz viac členských štátov. Pre Európsky parlament má prvoradý význam, aby čo najviac členských štátov získalo možnosť zúčastňovať sa na programe EÚ pre presídľovanie. Z tohto dôvodu by Európsky parlament chcel zaviesť modulačný systém. Zabezpečila by sa tým možnosť poskytnúť členským štátom, ktoré sa doteraz vo väčšej miere nezúčastňovali na programoch EÚ pre presídľovanie, stimuly na začatie takejto účasti (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3).

S cieľom zaručiť výsadné právomoci Európskeho parlamentu pri určovaní priorít sa v pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch 1 a 4 navrhuje postup podľa článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (delegované akty).

  • [1]  Článok 3 rozhodnutia 2007/573/ES, Ú. v. EÚ L 144, 6.6. 2007, s. 5.
  • [2]  Pozri tiež pripomienky UNHCR k spoločnému programu EÚ pre presídľovanie a návrh ES na zmenu a doplnenie Európskeho fondu pre utečencov.

POSTUP

Názov

Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013 (zmena a doplnenie rozhodnutia Rady č. 573/2007/ES)

Referenčné čísla

KOM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD)

Dátum predloženia v EP

2.9.2009

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

17.9.2009

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

17.9.2009

DEVE

17.9.2009

EMPL

17.9.2009

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

AFET

16.9.2009

DEVE

6.10.2009

EMPL

17.9.2009

 

Spravodajca

       dátum menovania

Rui Tavares

6.10.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

6.10.2009

22.2.2010

16.3.2010

27.4.2010

Dátum prijatia

27.4.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

40

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Clemente Mastella, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Ana Gomes, Nadja Hirsch, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Norica Nicolai, Cecilia Wikström