ZPRÁVA o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1104/2008 o přechodu z Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II)

29. 4. 2010 - (KOM(2009)0508 – C7‑0244/2009 – 2009/0136(NLE)) - *

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodaj: Carlos Coelho


Postup : 2009/0136(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0126/2010

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1104/2008 o přechodu z Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II)

(KOM(2009)0508 – C7‑0244/2009 – 2009/0136(NLE))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise (KOM(2009)0508),

–   s ohledem na články 66 a 67 Smlouvy o ES, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0244/2009),

–   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–   s ohledem na článek 74 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Rozpočtového výboru (A7-0126/2009),

1.  schvaluje návrh Komise v pozměněném znění;

2.  bez ohledu na to, že Rada považuje SIS 1+ RE za náhradní plán pro případ neúspěchu SIS II, Evropský parlament si jako spolutvůrce právních předpisů, jejichž cílem je vytvoření Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (nařízení (ES) 1987/2006[1]), a rozpočtový orgán vyhrazuje právo držet v rezervě prostředky vyčleněné na vypracování SIS II pro rozpočtový rok 2011, s cílem zajistit plnou parlamentní kontrolu a dohled nad tímto procesem;

3.  vyzývá Komisi, aby odpovídajícím způsobem změnila návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 SFEU;

4.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

5.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Předběžné podmínky nutné k přechodu však do 30. června 2010 nebudou splněny. Nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí 2007/533/SVV vyžadují, aby se prostředí SIS II stálo plně funkčním, proto by se nařízení (ES) č. 1104/2008 a rozhodnutí 2008/839/SVV měly uplatňovat až do dokončení přechodu na prostředí SIS II.

(3) Předběžné podmínky nutné k přechodu však do 30. června 2010 nebudou splněny. Nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí 2007/533/SVV vyžadují, aby se prostředí SIS II stálo plně funkčním, proto by se nařízení (ES) č. 1104/2008 a rozhodnutí 2008/839/SVV měly uplatňovat až do dokončení přechodu na prostředí SIS II. Pokud provedené testy prokáží selhání stávajícího projektu SIS II, mělo by být naplánováno alternativní technické řešení a všechny zúčastněné strany by měly být obeznámeny s komplexními finančními dopady.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Komise a členské státy by měly ve všech fázích přechodu nadále úzce spolupracovat s cílem dokončit proces. Na doplnění stávající organizační struktury by měla být zřízena expertní skupina.

(4) Komise a členské státy by měly ve všech fázích přechodu nadále úzce spolupracovat s cílem dokončit proces. V závěrech zasedání Rady o SIS II ze dne 26.–27. února 2009 a 4.–5. června 2009 byl vytvořen neformální orgán skládající se z odborníků členských států označený jako Rada pro globální řízení programu SIS II s cílem posílit spolupráci a poskytnout přímou podporu členských států ústřednímu projektu SIS II. K doplnění stávající organizační struktury by tedy měla být podle tohoto nařízení formálně zřízena expertní skupina, jež by měla nést název Rada pro globální řízení programu SIS II (GPMB). S cílem zajistit účinnost a efektivitu nákladů by měli být členové GPMB trvalými členy a jejich počet by měl být omezený.

Odůvodnění

GPMB by měla být formálně zakotvena v právním základu. Mandát GPMB by měl být jednoznačný s cílem umožnit její účinné a nákladově účelné fungování. Měla by to být stálá skupina odborníků, jejichž počet by byl omezen.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Měl by být vypracován technický pohotovostní plán pro dosažení dostupnosti funkcí systému SIS II. Popis technických složek architektury přechodu by proto měl být uzpůsoben tomu, aby byl použitelný s jiným technickým řešením týkajícím se vývoje Centrálního SIS II.

(6) Je třeba přizpůsobit právní rámec, který má umožnit přechod, případnému alternativnímu technickému řešení v případě, že testy prokáží, že SIS II nelze úspěšně provádět. Popis technických složek architektury přechodu by měl být uzpůsoben tomu, aby byl použitelný s jiným technickým řešením týkajícím se vývoje Centrálního SIS II. Jakékoli alternativní technické řešení by mělo být založeno na nejlepší dostupné technologii, mělo by být rentabilní a mělo by se provádět podle přesně stanoveného a realistického harmonogramu. Komise by měla včas předložit podrobné finanční posouzení nákladů souvisejících s tímto alternativním technickým řešením. Mělo by být výslovně řečeno, že právní rámec stanovený nařízením (ES) č. 1987/2006 platí pro všechna řešení, a to bez ohledu na jejich technickou povahu.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a) Vzhledem k tomu, že Evropský parlament je jako spolutvůrce právních předpisů odpovědný za zřízení, provoz a využívání SIS II, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1987/2006, a protože je přechod na nový systém financován z rozpočtu Unie, za nějž je Evropský parlament rovněž spoluodpovědný, měl by být do rozhodování týkajícího se tohoto přechodu zapojen. Před přechodem na nový Schengenský informační systém by se mělo vyžadovat příznivé stanovisko Evropského parlament na základě informací o výsledcích testů poskytnutých Komisí.

Odůvodnění

Záležitosti týkající se SIS II spadají od 1. ledna 2005 pod postup spolurozhodování. Proces přechodu se financuje z rozpočtu EU, za nějž je Parlament spoluodpovědný. Z toho vyplývá, že rozhodnutí týkající se přechodu by neměla nadále přijímat pouze Komise a/nebo Rada; naopak, na rozhodování by se měl podílet Parlament.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod -1 (nový)

Nařízení (ES) č. 1104/2008

Čl. 1 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1) V článku 1 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

 

„1. Schengenský informační systém zřízený na základě hlavy IV Schengenské úmluvy z roku 1990 (SIS 1+) se nahrazuje novým systémem, a to Schengenským informačním systémem II (SIS II), nebo jakýmkoli alternativním technickým řešením, které je založeno na nejlepší dostupné technologii, je vhodné z hlediska přesně stanoveného a reálného harmonogramu provádění a je vysoce rentabilní. Zřízení, provoz a používání nového systému upravuje nařízení (ES) č. 1987/2006.

Odůvodnění

V případě, že budou výsledky současných testů SIS II neuspokojivé, je reálnou možností přechod na alternativní scénář. Nyní projednávaný právní předpis musí tuto skutečnost zohlednit. Vzhledem k dosavadním zkušenostem s vývojem SIS II musí být jasné, že přijatelná jsou pouze řešení, která jsou rentabilní a mají přesně stanovený harmonogram. Nařízení (ES) č. 1987/2006 představuje komplexní rámec, zejména pokud jde o ochranu údajů. Tento rámec, který byl přijat postupem spolurozhodování, by měl platit konstantně pro všechna technická řešení.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod -1 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1104/2008

Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1a) V článku 1 se vkládá odstavec, který zní:

 

„1a. V případě, že se v současném projektu SIS II nebude pokračovat a použije se alternativní technické řešení, budou se odkazy na SIS II v tomto nařízení chápat jako odkazy na toto alternativní technické řešení.“

Odůvodnění

Současná revize nástrojů přechodu by měla zohlednit skutečnost, že SIS II zatím nebyl úspěšně otestován a že Rada si ponechala SIS 1+ RE jako pohotovostní plán až do dokončení testů definovaných v „milnících“. V případě neúspěchu „milníkových“ testů musí být možný rychlý přechod na alternativní řešení bez jakýchkoli odkladů způsobených další revizí právního rámce. Proto musí být současný návrh právního předpisu flexibilní, aby platil pro jakékoli technické řešení, nikoli pouze pro SIS II.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (ES) č. 1104/2008

Čl. 11 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy, které se účastní SIS 1+, přejdou za podpory Francie a Komise z N.SIS na N.SIS II za použití provizorní architektury přechodu.

2. Členské státy, které se účastní SIS 1+, přejdou za podpory Francie a Komise do 31. prosince 2011 z N.SIS na N.SIS II za použití provizorní architektury přechodu. Pokud se použije alternativní technické řešení uvedené v čl. 11 odst. 5a, lze toto datum změnit postupem uvedeným v čl. 17 odst. 2.

Odůvodnění

Under the current legislation the migration was to have been completed by 30 September 2009 or, subject to the extension available through comitology, by 30 June 2010 at the latest. The Commission has invoked this provision and put back the date to 20 June 2010. The sunset clause should be respected. The new date should be in line with the current forecasts that SIS II will become operational by the end of 2011. The Commission should be accorded the degree of flexibility required to enable it to set a later date under a comitology procedure and hence cover the possible need to switch from SIS II to an alternative scenario if the test results are unsatisfactory.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 3 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1104/2008

Čl. 11 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a) V článku 11 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

 

„5. Přepojení, s nímž se počítá v procesu přechodu, proběhne až po provedení ověření podle čl. 8 odst. 7 a poté, co Evropský parlament předloží kladné stanovisko na základě informací o výsledcích testu poskytnutých Komisí v souladu s čl. 55 odst. 4 nařízení (ES) č. 1987/2006.“

Odůvodnění

Záležitosti týkající se SIS II spadají od 1. ledna 2005 pod postup spolurozhodování. Proces přechodu se financuje z rozpočtu EU, za nějž je Parlament spoluodpovědný. Z toho vyplývá, že rozhodnutí týkající se přechodu by neměla nadále přijímat pouze Komise a/nebo Rada; naopak, na rozhodování by se měl podílet Parlament.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 3 b (nový)

Nařízení (ES) č. 1104/2008

Čl. 11 – odst. 6 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b) V článku 11 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„6. Vývoje SIS II lze dosáhnout provedením alternativního technického řešení.“

Odůvodnění

Článek 11, který popisuje různé fáze přechodu, by měl obsahovat odkaz na možný alternativní scénář pro případ, že projekt SIS II nebude realizovatelný.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 3 c (nový)

Nařízení (ES) č. 1104/2008

Čl. 14 – odst. 6 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3c) V článku 14 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„6. Komise vytvoří a uplatní balíček dodatečných opatření s cílem zabránit úniku informací o osobních údajích z databáze a zajistit ochranu osobních údajů po celou dobu testování a přechodu od systému SIS I na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II).“

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 1104/2008

Čl 17 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Tímto se zřizuje skupina technických odborníků nazvaná „Rada pro globální řízení programu SIS II“ (dále jen „GPMB“), aniž jsou dotčeny příslušné odpovědnosti a činnosti Komise, Francie a členských států, které se účastní SIS 1+. GPMB poskytne fórum pro koordinaci projektů v rámci SIS II na centrální úrovni i na úrovni jednotlivých členských států.

1. Tímto se zřizuje skupina technických odborníků nazvaná „Rada pro globální řízení programu SIS II“ (dále jen „GPMB“), aniž jsou dotčeny příslušné odpovědnosti a činnosti Komise, Francie a členských států, které se účastní SIS 1+. GPMB poskytne fórum na pomoc vývoji SIS II na centrální úrovni. Měla by umožnit konzistentnost a zajišťovat koordinaci projektů v rámci SIS II na centrální úrovni i na úrovni jednotlivých členských států.

Odůvodnění

Mandát GPMB by měl být definován jasněji, aby mohla aktivněji přispívat k řízení vývoje SIS druhé generace a k procesu přechodu.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 1104/2008

Čl 17 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Radu GPMB tvoří nejvýše 10 odborníků. Členské státy, které působí v rámci Rady, jmenují nejvýše 8 odborníků a stejný počet náhradníků. Dva odborníci a dva náhradníci budou jmenováni generálním ředitelem odpovědného generálního ředitelství Komise z řad úředníků Komise. Jednání GPMB se mohou účastnit další úředníci Komise, kteří mají zájem na projednávaných otázkách.

2. Radu GPMB tvoří nejvýše 10 členů, kteří budou kvalifikováni k tomu, aby aktivně přispívali k vývoji SIS II a kteří se budou pravidelně scházet. Členské státy, které působí v rámci Rady, jmenují nejvýše 8 členů a stejný počet náhradníků. Nejvýše dva členové a dva náhradníci budou jmenováni generálním ředitelem odpovědného generálního ředitelství Komise z řad úředníků Komise. Zainteresovaní poslanci nebo příslušní zaměstnanci Evropského parlamentu, odborníci z členských států a úředníci Komise přímo zapojení do vývoje projektů SIS II se mohou účastnit schůzí GPMB na náklady jejich příslušného správního orgánu nebo instituce.

 

K účasti na zasedáních GPMB mohou být přizváni další odborníci v souladu s ustanoveními vymezenými v rámci mandátu, a to na náklady jejich příslušného správního orgánu, instituce nebo společnosti.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 1104/2008

Čl 17 a – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Rada GPMB sama formuluje rozsah svého mandátu. Mandát nabývá účinku poté, co generální ředitel odpovědného generálního ředitelství Komise vydá příznivé stanovisko.

5. Rada GPMB sama formuluje rozsah svého mandátu. Mandát nabývá účinku poté, co generální ředitel odpovědného generálního ředitelství Komise vydá příznivé stanovisko. Rozsah mandátu rady GPMB zahrnuje požadavek na zveřejňování pravidelných zpráv a na poskytování těchto zpráv Evropskému parlamentu s cílem zajistit plnou parlamentní kontrolu a dohled.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 1104/2008

Čl 17 a – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Administrativní a cestovní náklady vyplývající z činností GPMB se hradí ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, pokud nejsou hrazeny z jiných zdrojů, aniž je dotčen čl. 15, odst. 2. Pokud jde o cestovní náklady odborníků rady GPMB jmenovaných členskými státy, které působí v rámci Rady, a odborníků pozvaných v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, které vznikají v souvislosti s prací rady GPMB, použijí se Předpisy o úhradě výdajů externích odborníků pozvaných na zasedání Komise.

6. Administrativní a cestovní náklady vyplývající z činností GPMB se hradí ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, pokud nejsou hrazeny z jiných zdrojů, aniž je dotčen čl. 15, odst. 2. Pokud jde o cestovní náklady odborníků rady GPMB jmenovaných členskými státy, které působí v rámci Rady, a odborníků pozvaných v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, které vznikají v souvislosti s prací rady GPMB, použijí se Předpisy o úhradě výdajů externích odborníků pozvaných na zasedání Komise.“ Potřebné prostředky na pokrytí nákladů na zasedání rady GPMB se čerpají z prostředků poskytnutých v současném finančním plánu na období 2010–2013 na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II).

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 5

Nařízení (ES) č. 1104/2008

Článek 19

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Jeho platnost skončí ke dni, který stanoví Rada v souladu s čl. 55 odst. 2 nařízení (ES) č. 1987/2006.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Jeho platnost skončí ke dni, který stanoví Rada v souladu s čl. 55 odst. 2 nařízení (ES) č. 1987/2006 a v každém případě nejpozději do 31. prosince 2013.

Odůvodnění

Under the current legislation the migration was to have been completed by 30 September 2009 or, subject to the extension available through comitology, by 30 June 2010 at the latest. The Commission has invoked this provision and put back the date to 20 June 2010. The sunset clause should be respected. The new date should be in line with the current forecasts that SIS II will become operational by the end of 2011. The Commission should be accorded the degree of flexibility required to enable it to set a later date under a comitology procedure and hence cover the possible need to switch from SIS II to an alternative scenario if the test results are unsatisfactory.

  • [1]       Úř. věst. L 381, 28.12.2006, s. 4.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Ustanovení o zřízení, provozu a využívání SIS II byla schválena v roce 2006 Radou a Evropským parlamentem postupem spolurozhodování ihned po prvním čtení, aby se předešlo dalším prodlevám.

Předpokládá se, že tyto právní nástroje se budou vztahovat na členské státy účastnící se SIS I+ až ode dne, který stanoví Rada jednomyslným usnesením svých členů zastupujících vlády členských států, jež se účastní SIS I+. Než k tomu bude moci dojít a systém začne fungovat, musí být kompletně otestován a musí být vyhodnoceno, zda SIS II může fungovat v souladu s technickými a provozními požadavky, jako jsou odolnost, dostupnost a výkonnost.

Teprve po úspěšném provedení všech testů SIS II je možné přistoupit k dalšímu kroku: přechodu uživatelů SIS I+ do prostředí SIS II, přičemž všechny členské státy by měly tento přechod uskutečnit ve stejný den – tzv. jednorázový přechod.

Podle původního plánu měl být přechod proveden během 8 hodin v 15 členských státech (původní počet). Kvůli všem zpožděním a kvůli tomu, že počet zúčastněných zemí se téměř zdvojnásobil je bohužel proces přechodu mnohem komplikovanější, obtížnější a vyžaduje více času na přenos údajů do sítě.

S cílem zajistit nástroje nezbytné k tomu, aby bylo možné zvládnout vysoké riziko přerušení služby během společného přechodu, byly v roce 2008 schváleny dva právní nástroje zaměřené na vytvoření právního rámce řídícího tento přechod, podle něhož budou oba systémy existovat po přechodnou dobu současně.

Bylo rozhodnuto vytvořit provizorní technickou architekturu, která umožní, aby byly SIS I+ a některé technické části architektury SIS II schopny fungovat po jistou přechodnou dobu souběžně, a současně objasnit podmínky, postupy, odpovědnost, financování procesu přechodu a právní rámec platný během přechodu.

Byl zaveden nový technický nástroj, převodník, umožňující úspěšný převod a synchronizaci údajů mezi SIS I+ a SIS II. Ve skutečnosti bude centrální systém SIS I a centrální systém SIS II propojen převodníkem, který jim umožní zpracovávat stejné údaje a zajistí, aby členské státy, které se již k systému SIS II úspěšně připojily, zůstaly na stejné úrovni jako státy dosud připojené na SIS I+.

Byla rovněž přidána nová funkce, zpětný režim, která má za úkol umožnit fungování této technické architektury.

Spuštěním SIS II končí fáze vývoje a začíná platit právní základ SIS II. Logicky by tedy fáze přechodu měla být závěrečným úkolem na základě mandátu pro vývoj SIS II, což znamená, že mandát pro vývoj SIS II musí být pro Komisi platný až do zahájení provozu SIS II, aby mohla plnit všechny úkoly definované jako předpoklad v právních nástrojích SIS II, včetně korekce jakýchkoliv poruch, které se objeví během testovací fáze, a poskytnout všechny nezbytné nástroje, jako je testovací platforma a zdroje, s cílem dodat systém, který perfektně funguje.

Návrhy přechodu

První legislativní balíček, na jehož základě byla Komise pověřena vývojem SIS druhé generace, byl platný do 31. prosince 2006 a později byl prodloužen do 31. prosince 2008. Současné nástroje pro přechod, nařízení Rady (ES) 1140/2008 a rozhodnutí Rady 2008/839/SVV uvádějí, že přechod by měl být dokončen nejpozději do 30. září 2009. V případě potřeby by Komise mohla tuto lhůtu postupem projednávání ve výborech prodloužit až do vypršení platnosti nástrojů pro přechod. Ustanovení o skončení platnosti vyprší 30. června 2010.

Komise využila možnosti odložit datum dokončení přechodu do 30. června 2010 postupem projednávání ve výborech. Současné odhady však uvádějí, že přechod do poloviny roku 2010 dokončen nebude. Komise proto navrhuje pozměnit nástroje pro přechod ještě jednou před skončením jejich platnosti.

Poslední odhad naznačuje, že by přechod mohl být ukončen do konce roku 2011. Zpráva o pokroku ve vývoji SSI II, kterou Komise zveřejnila v říjnu 2009, uvádí, že dva tzv. milníkové testy SSI II jsou plánovány na čtvrté čtvrtletí 2009 a léto 2010. Podle závěrů ze zasedání Rady ve dnech 4.–5. června 2009 současný projekt SIS II pokračuje, avšak pohotovostní plán (SIS 1+RE) je i nadále v rezervě pro období potřebné pro testy SIS II.

Z těchto důvodů Komise předložila nový balíček návrhů (KOM(2009) 508 a 509), které mění oba právní nástroje přechodu z SIS I+ na SIS druhé generace.

Vstup Lisabonské smlouvy v platnost

Vstup Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 a její dopad na zmíněný balíček byl následující: První část balíčku (KOM(2009)508) zůstává nedořešená. Baklíček byl uveden v příloze 4 souhrnného sdělení Komise o „Důsledcích vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy.“ Podle Lisabonské smlouvy je právním základem článek 74 Smlouvy o fungování EU. Nadále se upatňuje postup konzultace. Účinnost druhé části balíčku (KOM(2009)509) zaniká se vstupem nové Smlouvy v platnost. Komise tuto část nahradila novým návrhem KOM(2010)15. Jeho právním základem je rovněž článek 74 Smlouvy o fungování EU, a je uplatňován postup konzultace.

Rozsah návrhů

1. Zrušení ustanovení o skončení platnosti

Podmínky nutné k přechodu nebudou do 30. června 2010 splněny. Poslední věta v článku 19 obou nástrojů v současné době uvádí, že platnost těchto nástrojů vyprší nejpozději 30. června 2010. Cílem návrhů je proto upravit především ustanovení o skončení platnosti těchto nástrojů tak, aby se předešlo vypršení jejich platnosti. Komise navrhuje zrušit ustanovení o skončení platnosti úplně, tj. vůbec datum vypršení platnosti nástrojů nestanovit.

Skutečnost, že Komise není schopna navrhnout případné datum pro zahájení provozu SIS II je nemyslitelná a vzbuzuje velké pochyby o tom, jakým způsobem je projekt řízen.

2. Zavedení flexibility ve vývoji SIS II prostřednictvím alternativních technických řešení

Podle návrhu Komise by se navrhované úpravy vztahovaly i na případ přechodu od projektu SIS II na alternativní scénář, např. SIS 1+RE, pokud by nebyl úspěšně dokončen projekt SIS II.

Za tímto účelem Komise navrhuje upravit článek 4 a čl. 10 odst. 3 těchto nástrojů a zavést formulaci „v nutné míře“. Tyto úpravy by znamenaly, že tzv. převodník, technický prvek, který souvisí výhradně s projektem SIS II, se již nepovažuje za povinný technický prvek pro architekturu přechodu.

3. Zřízení Rady pro globální řízení programu SIS II (GPMB)

Komise dále navrhuje doplnit právní nástroje prostřednictvím nového článku 17a o Radu pro globální řízení programu SIS II (GPMB). GPMB je skupina deseti technických odborníků – osmi odborníků z členských států a dvou úředníků Komise. Byla vytvořena s cílem zlepšit koordinaci práce Komise a členských států během procesu přechodu. Rada ve svých závěrech o dalším směřování SIS II ze dne 4.–5. června 2009 požádala Komisi, aby posílila strukturu řízení IT a aby tuto strukturu rozšířila o GPMB. Její začlenění do právního základu by rovněž umožnilo, aby správní náklady a náklady na cesty byly financovány z rozpočtu Společenství.

Postoj zpravodaje

Zpravodaj by rád připomněl, že Evropský parlament již při několika příležitostech vyslovil politování nad všemi průtahy projektu SIS II. Naposledy tak učinil dne 22. října 2009 u příležitosti schválení usnesení o pokroku v zavádění Schengenského informačního systému II a Vízového informačního systému. Evropský parlament opětovně vyjádřil vážné znepokojení nad průtahy se zahájením provozu systému SIS II. Žádal také, aby jej Komise a Rada informovaly o výsledcích testů a dalších krocích, a to ihned po ukončení prvního milníkového testu plánovaného na prosinec 2009. Parlament rovněž vyzval k plné transparentnosti, pokud jde o proces provádění SIS II.

Mezitím byl první milníkový test přeložen z prosince 2009 na leden 2010. Test, který proběhl v lednu 2010 však nebyl příliš úspěšný a hodnocení jeho výsledků stále probíhá. Je možné, že před tím, než budou učiněny konečné závěry, bude třeba tento první milníkový test zopakovat.

Zpravodaj předkládá tato doporučení:

-     Vzhledem k závažným prodlevám a překročení nákladů na projekt SIS II by měl právní základ uvádět, že veškerá technická řešení musí být založena na nejlepší dostupné technologii a musí splňovat kritéria jasného časového harmonogramu a rentability.

-     Ustanovení o skončení platnosti by mělo být zachováno. Komise by měla dostat určitou volnost při upravování lhůt pomocí postupu projednávání ve výborech, aby přizpůsobila právní rámec alternativnímu scénáři, pokud projekt SIS II nebude úspěšný.

-     Je důležité, aby proces přechodu podléhal kontrole Parlamentu: Parlament je spolutvůrce právních předpisů pro právní základ SIS II; Parlament rovněž tvoří součást rozpočtového orgánu, který dohlíží na přechod, financovaný z rozpočtu Společenství.

-     Z téhož důvodu by Parlament neměl být nadále vyloučen z rozhodování ve věcech přechodu; před přechodem na nový systém by měl být Parlament plně informován o výsledcích testů a měl by vydat kladné stanovisko.

-     Protože datum ukončení procesu přechodu a technické řešení nejsou dosud jisté, musí tvůrce právních předpisů zajistit, aby právní rámec určený pro SIS II platil bez ohledu na možné technické problémy, které určí výběr konečného technického řešení.

Vytvoření GPMB a její formální začlenění do struktury řízení SIS II lze považovat za pozitivní krok, jehož cílem je posílit spolupráci mezi členskými státy a Komisí, a rovněž poskytnout přímou podporu členských států centrálnímu projektu SIS II. Pro zajištění účinnosti a rentability je rovněž důležité omezit počet zastoupených odborníků.

Pro případ, že projekt SIS II nebude úspěšný, si Parlament vyhrazuje právo vyzvat Evropský účetní dvůr k provedení hloubkového auditu toho, jak byl projekt SIS II řízen, a rovněž auditu finančních dopadů na rozpočet Společenství.

STANOVISKO Rozpočtového výboru (17. 3. 2010)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu nařízení Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 1104/2008 o přechodu z Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II)
(KOM(2009)0508 – C7‑0244/2009 – 2009/0136(NLE))

Navrhovatel: Alexander Alvaro

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Parlament již několikrát vyslovil politování nad zpožděním vývoje projektu SIS II. Učinil tak např. 22. října 2009, kdy schválil usnesení o pokroku v zavádění Schengenského informačního systému II a Vízového informačního systému.

Zpráva o pokroku ve vývoji SIS II, kterou Komise zveřejnila v říjnu 2009, uvádí, že dva tzv. milníkové testy SIS II jsou plánovány na čtvrté čtvrtletí roku 2009 a léto roku 2010. V souladu s výzvou obsaženou v závěrech zasedání Rady ze dne 4.–5. června 2009 současný projekt SIS II pokračuje a je prioritou, avšak pohotovostní plán (SIS 1+RE) je stále v rezervě. Pokud kterýkoli milníkový test neuspěje, Rada vyzývá Komisi, aby projekt ukončila (tzv. ukončovací klauzule) a bezodkladně přešla na alternativní řešení SIS 1+RE, ledaže by Rada rozhodla kvalifikovanou většinou postupovat jinak. Na tomto zasedání Rada potvrdila technickou proveditelnost alternativního systému SIS 1+RE. Komise proto předložila nový balíček návrhů (KOM(2009)0508 a KOM(2010)15), které mění oba právní nástroje, týkající se přechodu z SIS I+ na SIS druhé generace.

Předběžné podmínky nutné k přechodu nebudou do 30. června 2010 splněny a přechod také nebude ve čtvrtém čtvrtletí 2011 dokončen. Nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí 2007/533/SVV vyžadují, aby se prostředí SIS II stalo plně funkčním. Pokud navíc provedené testy prokáží selhání tohoto projektu, měl by být naplánován alternativní scénář a všem zúčastněným stranám zpřístupněn co nejdříve audit veškerých finančních dopadů.

Náklady na vývoj SIS druhé generace, stejně jako náklady na zřízení, testování, přechod, provoz a údržbu Centrálního SIS II a komunikační infrastruktury, jsou hrazeny ze souhrnného rozpočtu Evropské unie. Náklady na vývoj, zřízení, testování, přechod, provoz a údržbu vnitrostátních systémů, jsou hrazeny dotyčným členským státem. Náklady na zřízení Rady pro globální řízení programu (GPMB) jsou hrazeny z prostředků vyčleněných na období do roku 2013.

Od roku 2002 již bylo vyčleněno 48,5 mil. EUR, a to pouze na vývoj nástroje přechodu, zatímco provozní náklady činí dalších 33 mil. EUR. Během tohoto období dodavatel opakovaně porušil smluvní závazky a provedené testy neprokázaly řádné fungování platformy, což zpochybňuje celkovou technickou proveditelnost systému SIS II. Mimo to, dodavatel v roce 2009 obdržel 1,93 mil. EUR za účelem testování systému, zatímco pokuta ve výši 390 000 EUR udělená konsorciu v závěru smluvní fáze provozního testování v září 2009 byla uhrazena jako kompenzace proti faktuře. Dalších 1,26 mil. EUR bylo uvolněno na první milníkové testy, jež proběhly v lednu 2010. Tyto dodatečné náklady, jakožto další pravděpodobné investice nutné v případě, že se přechod na SIS II nezdaří a bude doporučeno alternativní řešení, vyzývají k mnohem důkladnější rozpočtové kontrole.

S ohledem na mimořádně napjaté rozpočty jak členských států, tak samotné Unie v důsledku hospodářské krize a s cílem zabránit dalšímu zbytečnému plýtvání finančních prostředků je mimo jiné nutné, aby byly prostředky vyčleněné na systém, který zatím nedosáhl požadovaného standardu, využívány s maximální opatrností. Zpravodaj doporučuje, aby Parlament využil svého práva držet prostředky vyčleněné k přechodu na SIS II v rezervě, a to až do konce úspěšného testování a do té doby, než bude vyhotoven komplexní audit, s cílem zaručit vysokou úroveň bezpečnosti v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva. To je také důvodem předložení pozměňovacích návrhů.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh legislativního usnesení

Bod 1a (nový)

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh

 

1a. Bez ohledu na to, že Rada považuje SIS 1+ RE za pohotovostní plán pro případ neúspěchu SIS II, Evropský parlament si, jakožto spolutvůrce právních předpisů při vytváření Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (nařízení (ES) č. 1987/20061) a součást rozpočtového orgánu, vyhrazuje právo držet v rezervě prostředky vyčleněné na vývoj SIS II pro rozpočtový rok 2011, s cílem zajistit plnou parlamentní kontrolu a dohled nad procesem přechodu.

 

____________________

Úř. věst. L 381, 28.12.2006, s. 4.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Předběžné podmínky nutné k přechodu však do 30. června 2010 nebudou splněny. Nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí 2007/533/SVV vyžadují, aby se prostředí SIS II stálo plně funkčním, proto by se nařízení (ES) č. 1104/2008 a rozhodnutí 2008/839/SVV měly uplatňovat až do dokončení přechodu na prostředí SIS II.

(3) Předběžné podmínky nutné k přechodu však do 30. června 2010 nebudou splněny. Nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí 2007/533/SVV vyžadují, aby se prostředí SIS II stálo plně funkčním, proto by se nařízení (ES) č. 1104/2008 a rozhodnutí 2008/839/SVV měly uplatňovat až do dokončení přechodu na prostředí SIS II. Pokud provedené testy prokáží selhání současného projektu SIS II, mělo by být naplánováno alternativní technické řešení a všechny zúčastněné strany by měly být obeznámeny se celkovými finančními dopady.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Měl by být vypracován technický pohotovostní plán pro dosažení dostupnosti funkcí systému SIS II. Popis technických složek architektury přechodu by proto měl být uzpůsoben tomu, aby byl použitelný s jiným technickým řešením týkajícím se vývoje Centrálního SIS II.

(6) Toto nařízení by mělo umožnit přechod na případná alternativní technická řešení v případě, že nebude možné úspěšné provedení současného projektu SIS II. Popis technických složek architektury přechodu by měl být uzpůsoben tomu, aby byl použitelný s alternativním technickým řešením týkajícím se vývoje Centrálního SIS II. Jakékoli takové alternativní technické řešení by mělo být rentabilní a mělo by se provádět podle přesně stanoveného a reálného harmonogramu. Komise by měla včas předložit podrobné finanční ohodnocení nákladů souvisejících s tímto alternativním technickým řešením.

Odůvodnění

Současná revize nástrojů přechodu by měla zohlednit skutečnost, že SIS II zatím nebyl úspěšně otestován a že Rada pokládá SIS 1+ RE za pohotovostní plán. V případě neúspěchu milníkových testů musí být možný rychlý přechod na alternativní řešení, které se osvědčilo jako rentabilní, bez jakýchkoli odkladů způsobených další revizí právního rámce.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 114/2008

Čl. 17 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Radu GPMB tvoří nejvýše 10 odborníků. Členské státy, které působí v rámci Rady, jmenují nejvýše 8 odborníků a stejný počet náhradníků. Dva odborníci a dva náhradníci budou jmenováni generálním ředitelem odpovědného generálního ředitelství Komise z řad úředníků Komise. Jednání GPMB se mohou účastnit další úředníci Komise, kteří mají zájem na projednávaných otázkách.

2. Radu GPMB tvoří nejvýše 10 odborníků. Členské státy, které působí v rámci Rady, jmenují nejvýše 8 odborníků a stejný počet náhradníků. Dva odborníci a dva náhradníci budou jmenováni generálním ředitelem odpovědného generálního ředitelství Komise z řad úředníků Komise. Jednání GPMB se mohou účastnit další úředníci Komise, kteří mají zájem na projednávaných otázkách. Jednání GPMB se mohou účastnit poslanci Evropského parlamentu či úředníci z příslušných tématických oddělení Evropského parlamentu, kteří projeví zájem.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 114/2008

Čl. 17 a – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Rada GPMB sama formuluje rozsah svého mandátu. Mandát nabývá účinku poté, co generální ředitel odpovědného generálního ředitelství Komise vydá příznivé stanovisko.

5. Rada GPMB sama formuluje rozsah svého mandátu. Mandát nabývá účinku poté, co generální ředitel odpovědného generálního ředitelství Komise vydá příznivé stanovisko. Rozsah mandátu GPMB zahrne požadavek na zveřejňování pravidelných zpráv, které budou zpřístupněny Evropskému parlamentu s cílem zajistit plnou parlamentní kontrolu a dohled.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 114/2008

Čl. 17 a – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Administrativní a cestovní náklady vyplývající z činností GPMB se hradí ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, pokud nejsou hrazeny z jiných zdrojů, aniž je dotčen čl. 15, odst. 2. Pokud jde o cestovní náklady odborníků rady GPMB jmenovaných členskými státy, které působí v rámci Rady, a odborníků pozvaných v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, které vznikají v souvislosti s prací rady GPMB, použijí se Předpisy o úhradě výdajů externích odborníků pozvaných na zasedání Komise.

6. Administrativní a cestovní náklady vyplývající z činností GPMB se hradí ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, pokud nejsou hrazeny z jiných zdrojů, aniž je dotčen čl. 15, odst. 2. Pokud jde o cestovní náklady odborníků rady GPMB jmenovaných členskými státy, které působí v rámci Rady, a odborníků pozvaných v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, které vznikají v souvislosti s prací rady GPMB, použijí se Předpisy o úhradě výdajů externích odborníků pozvaných na zasedání Komise. Potřebné prostředky na pokrytí nákladů na zasedání rady GPMB se čerpají z prostředků určených ve finančním plánu na období 2010–2013 na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II).

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

17.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

32

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Damien Abad, Alexander Alvaro, Francesca Balzani, Reimer Böge, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Jan Kozłowski

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

27.4.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

33

0

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Clemente Mastella, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Ana Gomes, Nadja Hirsch, Franziska Keller, Mariya Nedelcheva, Cecilia Wikström