Pranešimas - A7-0126/2010Pranešimas
A7-0126/2010

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1104/2008 dėl perėjimo iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II)

29.4.2010 - (COM(2009)0508 – C7‑0244/2009 – 2009/0136(NLE)) - *

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėjas: Carlos Coelho


Procedūra : 2009/0136(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0126/2010

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1104/2008 dėl perėjimo iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II)

(COM(2009)0508 – C7-0244/2009 – 2009/0136(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą (COM(2009)0508),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 66 straipsnį ir 67 straipsnį, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7‑0244/2009),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 74 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto nuomonę (A7‑0126/2009),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  nepaisant to, kad Taryba planą SIS 1+RE laiko alternatyva tuo atveju, jeigu nepavyktų įdiegti SIS II, Europos Parlamentas, kaip vienas iš teisės akto dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo (Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006[1]) leidėjų ir viena iš biudžeto valdymo institucijų, siekdamas užtikrinti visapusišką parlamentinę priežiūrą ir stebėti procesą, pasilieka teisę laikyti rezerve lėšas, kurios pagal 2011 m. metinį biudžetą turėtų būti skirtos SIS II plėtoti;

3.  ragina Komisiją pagal SESV 293 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

4.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

5.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

6.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3) Išankstinės su perėjimu susijusios sąlygos iki 2010 m. birželio 30 d. įgyvendintos nebus. Kad SIS II pradėtų veikti, kaip reikalaujama Reglamentu (EB) Nr. 1987/2006 ir Sprendimu 2007/533/TVR, Reglamentas (EB) Nr. 1104/2008 ir Sprendimas 2008/839/TVR turėtų būti taikomi iki perėjimo užbaigimo dienos.

3) Išankstinės su perėjimu susijusios sąlygos iki 2010 m. birželio 30 d. įgyvendintos nebus. Kad SIS II pradėtų veikti, kaip reikalaujama Reglamentu (EB) Nr. 1987/2006 ir Sprendimu 2007/533/TVR, Reglamentas (EB) Nr. 1104/2008 ir Sprendimas 2008/839/TVR turėtų būti taikomi iki perėjimo užbaigimo dienos. Tuo atveju, jeigu atlikus bandymus nepavyktų įdiegti dabartinio SIS II projekto, turėtų būti parengtas alternatyvus techninis sprendimas, o visos susijusios šalys informuotos apie visapusišką šio sprendimo poveikį biudžetui.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4) Komisija ir valstybės narės, siekdamos užbaigti šį procesą, turėtų ir toliau glaudžiai bendradarbiauti visuose perėjimo etapuose. Turėtų būti suburta ekspertų grupė, kuri papildytų esamą organizacinę struktūrą.

4) Komisija ir valstybės narės, siekdamos užbaigti šį procesą, turėtų ir toliau glaudžiai bendradarbiauti visuose perėjimo etapuose. Siekiant, kad būtų sutvirtintas bendradarbiavimas, o centrinės SIS II projektui teikiama tiesioginė valstybių narių parama, remiantis 2009 m. vasario 26-27 d. ir 2009 m. birželio 4–5 d. Tarybos išvadomis dėl SIS II sudaryta neoficiali valstybių narių ekspertų grupė, pavadinta Bendro projekto valdyba. Atsižvelgiant į tai, pagal šį reglamentą turėtų būti oficialiai suburta ekspertų grupė, vadinama Bendro projekto valdyba (BPV), kuri papildytų esamą organizacinę struktūrą. Siekiant užtikrinti veiksmingumą ir ekonomiškumą, turėtų būti skiriami nuolatiniai BPV nariai, o jų skaičius – ribotas.

Pagrindimas

BVP turėtų būti oficialiai numatyta teisinėje bazėje. Jos funkcijos turėtų būti aiškiai apibrėžtos ir, siekiant, kad ji būtų veiksminga ir ekonomiškai efektyvi, ją turėtų sudaryti ribotas nuolatinių ekspertų skaičius.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6) Reikėtų numatyti techninį nenumatytų atvejų planą, taikytiną diegiant SIS II funkcijas. Dėl to reikėtų atitinkamai pakeisti perėjimo architektūros techninių komponentų aprašą, kad plėtojant centrinę SIS II būtų galima taikyti kitą techninį sprendimą.

6) Reikėtų priderinti teisinę bazę, pagal kurią būtų galima pereiti prie galimo alternatyvaus techninio sprendimo, jei atlikus bandymus paaiškės, kad SIS II negalima tinkamai įgyvendinti. Reikėtų atitinkamai pakeisti perėjimo architektūros techninių komponentų aprašą, kad plėtojant centrinę SIS II būtų galima taikyti kitą techninį sprendimą. Bet kokie alternatyvūs techniniai sprendimai turėtų būti paremti geriausia turima technologija, būti ekonomiškai efektyvūs ir įgyvendinami pagal tikslų ir tinkamą tvarkaraštį. Komisija turėtų nedelsdama pateikti išsamų biudžetinį su šiuo alternatyviu techniniu sprendimu susijusių išlaidų vertinimą. Turėtų būti aiškiai nurodyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 teisinė bazė turėtų būti taikoma visiems sprendimams, nesvarbu, koks jų techninis pobūdis.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

16a) Kadangi Europos Parlamentas, kuris yra vienas iš teisės aktų leidėjų, atsakingas už SIS II sukūrimą, veikimą ir naudojimą, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1987/2006, ir kadangi perėjimas finansuojamas iš Sąjungos biudžeto, už kurį Europos Parlamentas taip pat yra bendrai atsakingas, Europos Parlamentas turėtų būti įtrauktas į sprendimų dėl perėjimo priėmimo procesą. Prieš pereinant prie naujosios Šengeno informacinės sistemos reikėtų gauti palankią Europos Parlamento nuomonę, pateiktą remiantis Komisijos suteikta informacija apie bandymų rezultatus.

Pagrindimas

Nuo 2005 m. sausio 1 d. su SIS II susijusiems klausimams taikoma bendro sprendimo procedūra. Perėjimo procesas finansuojamas ES biudžeto, už kurį Parlamentas yra bendrai atsakingas, lėšomis. Taigi Komisija ir (arba) Taryba daugiau neturėtų vienos priimti sprendimų dėl perėjimo; priešingai, Parlamentas turėtų dalyvauti priimant sprendimus.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio -1 punktas (naujas)

Reglamentas Nr. (EB) 1104/2008

1 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1) 1 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

 

„1. Šengeno informacinė sistema (SIS), sukurta pagal 1990 m. Šengeno konvencijos (SIS 1+) IV antraštinės dalies nuostatas, pakeičiama nauja sistema – Šengeno informacine sistema II (SIS II) arba bet kuriuo kitu alternatyviu techniniu sprendimu, kuris būtų grindžiamas geriausia turima technologija, vykdomas pagal tikslų ir tinkamą įgyvendinimo tvarkaraštį ir būtų labai ekonomiškai efektyvus. Naujos sistemos sukūrimą, veikimą ir naudojimą reglamentuoja Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006.“

Pagrindimas

Jeigu dabartinių SIS II testų rezultatai bus nepatenkinami, būtų tikslinga taikyti alternatyvų sprendimą. Į tai reikėtų atsižvelgti dabar nagrinėjamame teisės akte. Atsižvelgiant į dabartinę SIS II vystymosi pažangą reikia aiškiai pabrėžti, kad priimtini tik ekonomiškai efektyvūs sprendimai, kurie gali būti įgyvendinami pagal tikslų tvarkaraštį. Reglamente (EB) Nr. 1987/2006 numatyta išsami bazė, ypač susijusi su duomenų apsauga. Ši pagal bendro sprendimo procedūrą patvirtinta bazė turėtų būti vienodai taikoma visiems techniniams sprendimams.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio -1 a punktas (naujas)

Reglamentas Nr. (EB) 1104/2008

1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1a) 1 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„1a. Tuo atveju, jei būtų nutrauktas dabartinis SIS II projektas ir būtų įgyvendinamas alternatyvus techninis sprendimas, šio reglamento nuorodos į SIS II turėtų būti suprantamos kaip nuorodos į šį alternatyvų techninį sprendimą.“

Pagrindimas

Persvarstant perėjimo priemones reikėtų atsižvelgti į tai, kad SIS II dar nebuvo sėkmingai išbandyta ir Taryba paliko SIS I+ RE, kaip atsarginį planą, iki bus atlikti gairėse numatyti bandymai. Jei gairėse numatyti bandymai nepavyktų, turėtų būti įmanoma kuo greičiau pereiti prie alternatyvaus sprendimo, nevilkinant dėl poreikio persvarstyti teisinę bazę. Taigi, šio pasiūlymo redakcija turi būti pakankamai lanksti, kad būtų galima taikyti ne tik SIS II, bet ir kurį nors kitą techninį sprendimą.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas Nr. (EB) 1104/2008

11 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. SIS 1+ dalyvaujančios valstybės narės, pasinaudodamos laikinąja perėjimo architektūra remiant Prancūzijai ir Komisijai, pereina iš N.SIS į N.SIS II.

2. SIS 1+ dalyvaujančios valstybės narės, pasinaudodamos laikinąja perėjimo architektūra remiant Prancūzijai ir Komisijai, pereina iš N.SIS į N.SIS II iki 2011 m. gruodžio 31 d. Jei būtų įgyvendinamas alternatyvus techninis sprendimas, nurodytas 11 straipsnio 5a dalyje, ši data galėtų būti keičiama pagal 17 straipsnio 2 dalyje apibrėžtą procedūrą.

Pagrindimas

Pagal dabartinius teisės aktus perėjimas turėjo būti baigtas iki 2009 m. rugsėjo 30 d. arba taikant komitologijos procedūrą pratęstas vėliausiai iki 2010 m. birželio 30 d. Komisija pasinaudojo šia nuostata ir nukėlė datą į 2010 m. birželio 20 d. Turėtų būti taikoma laikinojo galiojimo sąlyga. Nauja data turėtų atitikti dabartines prognozes, kad SIS II pradės veikti 2011 m. pabaigoje. Komisijai turėtų būti suteikta tam tikra veiksmų laisvė, kad ji, taikydama komitologijos procedūrą, galėtų nustatyti vėlesnę datą ir taip atsižvelgti į galimą poreikį nuo SIS II pereiti prie alternatyvaus sprendimo, jeigu bandymų rezultatai būtų nepatenkinami.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Reglamentas Nr. (EB) 1104/2008

11 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) 11 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

 

„5. Pakeitimas, numatytas perėjimo proceso metu, atliekamas po 8 straipsnio 7 dalyje nurodyto patvirtinimo ir po to, kai Europos Parlamentas, remdamasis pagal Reglamento 1987/2006/TVR 55 straipsnio 4 dalį Komisijos suteikta informacija apie bandymų rezultatus, pateikia palankią nuomonę“.

Pagrindimas

Nuo 2005 m. sausio 1 d. su SIS II susijusiems klausimams taikoma bendro sprendimo procedūra. Perėjimo procesas finansuojamas ES biudžeto, už kurį Parlamentas yra bendrai atsakingas, lėšomis. Taigi Komisija ir (arba) Taryba daugiau neturėtų vienos priimti sprendimų dėl perėjimo; priešingai, Parlamentas turėtų dalyvauti priimant sprendimus.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 b punktas (naujas)

Reglamentas Nr. (EB) 1104/2008

11 straipsnio 6 dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b) 11 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

„6. SIS II sistema gali būti sukurta įgyvendinant alternatyvų techninį sprendimą.“

Pagrindimas

Į 11 straipsnį, kuriame nurodyti atskiri dabartinio perėjimo proceso etapai, turi būti įtraukta nuoroda į galimą alternatyvių veiksmų planą, jei pasirodytų, kad SIS II projekto įgyvendinti neįmanoma.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 c punktas (naujas)

Reglamentas Nr. (EB) 1104/2008

14 straipsnio 6 dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3c) 14 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

„6. Komisija, siekdama užkirsti kelią informacijos apie asmens duomenis nutekėjimui iš duomenų bazės ir užtikrinti asmens duomenų apsaugą viso bandymų ir perėjimo nuo SIS I prie antros kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) proceso metu, parengia ir įgyvendina papildomų priemonių paketą.“

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punktas

Reglamentas Nr. (EB) 1104/2008

17 a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nepažeidžiant atitinkamų Komisijos, Prancūzijos ir SIS 1+ dalyvaujančių valstybių narių įsipareigojimų ir veiksmų, įsteigiama technikos ekspertų grupė, vadinama „Bendro projekto valdyba“ (toliau – BPV). BPV sudaro sąlygas koordinuoti centrinės SIS II ir nacionalinius SIS II projektus.

1. Nepažeidžiant atitinkamų Komisijos, Prancūzijos ir SIS 1+ dalyvaujančių valstybių narių įsipareigojimų ir veiksmų, įsteigiama technikos ekspertų grupė, vadinama „Bendro projekto valdyba“ (toliau – BPV). BPV sudaro sąlygas padėti plėtoti centrinės SIS II projektą. BPV padeda užtikrinti nuoseklumą ir koordinuoti centrinę SIS II ir nacionalinius SIS II projektus.

Pagrindimas

BVP kompetencijos sritis turėtų būti apibrėžta aiškiau siekiant, kad ji galėtų aktyviau dalyvauti kuriant antrosios kartos SIS ir atliekant perėjimą.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punktas

Reglamentas Nr. (EB) 1104/2008

17 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. BPV sudaro ne daugiau kaip 10 ekspertų. Valstybės narės, veikdamos Taryboje, paskiria ne daugiau kaip aštuonis ekspertus ir tiek pat pakaitinių narių. Atsakingo Komisijos generalinio direktorato generalinis direktorius paskiria du ekspertus ir du pakaitinius narius, kurie turi būti Komisijos pareigūnai. BPV posėdžiuose gali dalyvauti kiti suinteresuoti Komisijos pareigūnai.

2. BPV sudaro ne daugiau kaip 10 narių, kurie turi tinkamą kvalifikaciją, kad galėtų aktyviai prisidėti prie SIS II kūrimo, ir kurie rengia reguliarius susitikimus. Valstybės narės, veikdamos Taryboje, paskiria ne daugiau kaip aštuonis narius ir tiek pat pakaitinių narių. Atsakingo Komisijos generalinio direktorato generalinis direktorius paskiria ne daugiau kaip du narius ir du pakaitinius narius, kurie turi būti Komisijos pareigūnai. BPV posėdžiuose gali dalyvauti suinteresuoti Europos Parlamento nariai ar atsakingi pareigūnai, valstybių narių ekspertai ir Komisijos pareigūnai, tiesiogiai susiję su SIS II projektų plėtojimu, o jų patirtas išlaidas apmoka jų atitinkama administracija ar institucija.

 

Kaip numatyta pagal BVP įgaliojimus, ji gali pakviesti dalyvauti posėdžiuose kitus ekspertus, o jų patirtas išlaidas apmoka atitinkama administracija, institucija ar bendrovė.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punktas

Reglamentas Nr. (EB) 1104/2008

17 a straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. BPV parengia savo įgaliojimus. Įgaliojimai įsigalioja po to, kai atsakingo Komisijos generalinio direktorato generalinis direktorius pareiškia palankią nuomonę.

5. BPV parengia savo įgaliojimus. Įgaliojimai įsigalioja po to, kai atsakingo Komisijos generalinio direktorato generalinis direktorius pareiškia palankią nuomonę. Į BPV įgaliojimus įtraukiamas reikalavimas reguliariai skelbti ataskaitas ir, siekiant užtikrinti visapusišką parlamentinę priežiūrą ir stebėseną, teikti jas Europos Parlamentui.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punktas

Reglamentas Nr. (EB) 1104/2008

17 a straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Nepažeidžiant 15 straipsnio 2 dalies, dėl BPV veiklos atsirandančios administracinės ir kelionių išlaidos padengiamos iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto ir jų nereikia dengti iš kitų šaltinių. Ekspertų, kuriuos valstybės narės, veikdamos Taryboje, paskiria dalyvauti BPV, ir ekspertų, kurie pakviečiami pagal šio straipsnio 3 dalį, kelionės išlaidoms, susijusioms su darbu BPV, taikomos „Komisijos ekspertais pakviestų dirbti išorės asmenų išlaidų atlyginimo taisyklės.

6. Nepažeidžiant 15 straipsnio 2 dalies, dėl BPV veiklos atsirandančios administracinės ir kelionių išlaidos padengiamos iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto ir jų nereikia dengti iš kitų šaltinių. Ekspertų, kuriuos valstybės narės, veikdamos Taryboje, paskiria dalyvauti BPV, ir ekspertų, kurie pakviečiami pagal šio straipsnio 3 dalį, kelionės išlaidoms, susijusioms su darbu BPV, taikomos „Komisijos ekspertais pakviestų dirbti išorės asmenų išlaidų atlyginimo taisyklės. Asignavimai, reikalingi BPV posėdžių išlaidoms padengti, skiriami iš šiuo metu 2010‑2013 m. finansinėje programoje antrosios kartos Šengeno informacinei sistemai (SIS II) numatytų asignavimų.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 5 punktas

Reglamentas Nr. (EB) 1104/2008

19 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jis netenka galios dieną, kurią turi nustatyti Taryba, veikdama pagal Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 55 straipsnio 2 dalį.

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jis netenka galios dieną, kurią turi nustatyti Taryba, veikdama pagal Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 55 straipsnio 2 dalį, tačiau jokiu būdu ne vėliau negu 2013 m. gruodžio 31 d.

Pagrindimas

Pagal dabartinius teisės aktus perėjimas turėjo būti baigtas iki 2009 m. rugsėjo 30 d. arba taikant komitologijos procedūrą pratęstas vėliausiai iki 2010 m. birželio 30 d. Komisija pasinaudojo šia nuostata ir nukėlė datą į 2010 m. birželio 20 d. Turėtų būti taikoma laikinojo galiojimo sąlyga. Nauja data turėtų atitikti dabartines prognozes, kad SIS II pradės veikti 2011 m. pabaigoje. Komisijai turėtų būti suteikta tam tikra veiksmų laisvė, kad ji, taikydama komitologijos procedūrą, galėtų nustatyti vėlesnę datą ir taip atsižvelgti į galimą poreikį nuo SIS II pereiti prie alternatyvaus sprendimo, jeigu bandymų rezultatai būtų nepatenkinami.

  • [1]  OL L 381, 2006 12 28, p. 4.

AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

2006 m. Taryba ir Europos Parlamentas, siekdami išvengti tolesnio vilkinimo, pagal bendro sprendimo procedūrą per pirmąjį svarstymą priėmė nuostatas dėl SIS II sukūrimo, veikimo ir naudojimo.

Šiuose teisės aktuose numatyta, kad jie bus taikomi SIS 1+ dalyvaujančioms valstybėms narėms nuo tos dienos, kurią nustatys Taryba, vieningu jos narių, atstovaujančių SIS 1+ dalyvaujančių valstybių narių vyriausybėms, sprendimu. Prieš priimant šį sprendimą ir prieš pradedant taikyti sistemą, ją reikia išsamiai išbandyti atsižvelgiant į tai, ar SIS II atitinka techninius ir funkcinius reikalavimus, pavyzdžiui, patikimumo, prieinamumo ir našumo.

Tik tada, kai visi SIS II bandymai bus sėkmingai atlikti, bus galima žengti kitą žingsnį – perkelti SIS 1+ naudotojus į SIS II aplinką. Visų valstybių narių perėjimas turėtų įvykti tą pačią dieną (perėjimas „vienu kartu“).

Pagal pradinį planą 15 valstybių narių (tuometinis ES valstybių narių skaičius) perėjimo į SIS II procesas turėjo trukti apie 8 valandas. Tačiau, po visų atidėliojimų ir po to kai šalių skaičius beveik padvigubėjo, perėjimo procesas tapo sudėtingesnis ir sunkesnis, o tinklui pradėti veikti reikia daugiau laiko.

Siekiant suteikti būtinas priemones, kurios padėtų, kad vykdant perėjimą sistemos veikimo sutrikimų pavojus būtų mažesnis, 2008 m. buvo patvirtinti du teisiniai dokumentai, kuriais siekiama sukurti teisinę bazę, kuri užtikrintų perėjimą nuo vienos sistemos prie kitos taip, kad abi sistemos tam tikrą laiko tarpą galėtų veikti lygiagrečiai.

Buvo nuspręsta sukurti SIS 1+ veiklai skirtą laikinąją techninę architektūrą, kuri veiktų taip, kad pereinamuoju laikotarpiu SIS 1+ ir tam tikros techninės SIS II architektūros dalys galėtų veikti lygiagrečiai, taip pat buvo siekiama paaiškinti migracijos proceso sąlygas, procedūras, atsakomybę, finansavimą ir migracijos laikotarpiui taikomą teisinę bazę.

Buvo pradėta naudoti techninė priemonė (keitiklis), kuris sudaro galimybę sėkmingai keisti ir suvienodinti duomenis, perduodamus iš SIS I+ į SIS II ir atvirkščiai. Naudojant šį keitiklį SIS 1+ centrinė sistema bus sujungta su SIS II centrine sistema, todėl abi sistemos galės apdoroti tuos pačius duomenis ir bus užtikrinta, kad prie SIS II sėkmingai prisijungusios valstybės narės turės to paties lygmens duomenis kaip ir vis dar prie SIS 1+ prisijungusios valstybės narės.

Kad laikinoji techninė architektūra galėtų veikti, sistema buvo papildyta nauja funkcija, nenumatyta pirmojoje sutartyje – atgaline veiksena.

Kartu su SIS II veikimo pradžia baigiasi jos plėtojimo etapas ir įsigalioja SIS II teisinis pagrindas. Taigi, perėjimas prie SIS II turi būti paskutinė pagal SIS II plėtojimo įgaliojimą atliekama užduotis, todėl iki SIS II veikimo pradžios Komisijai būtina suteikti įgaliojimą dėl SIS II plėtojimo, kad ji galėtų atlikti visas užduotis, kurios SIS II teisės aktuose įvardytos kaip būtinosios sąlygos, įskaitant ištaisyti visus atliekant bandymus aptiktus trūkumus ir sudaryti visas būtinąsias sąlygas, pvz., bandymų platformas ir išteklius, siekiant kad būtų pateikta puikiai veikianti sistema.

Perėjimo pasiūlymai

Pirmasis teisės aktų paketas, kuriame Komisijai patikėta parengti antrosios kartos sistemą SIS, galiojo iki 2006 m gruodžio 31 d., vėliau jo galiojimas buvo pratęstas iki 2008 m. gruodžio 31 d. Dabar galiojančiuose perėjimo teisiniuose dokumentuose, Tarybos reglamente (EB) Nr. 1140/2008 ir Tarybos sprendime 2008/839/TVR teigiama, kad vėliausiai perėjimas turi būti baigtas 2009 m. rugsėjo 30 d. Prireikus, Komisija, taikydama komitologijos procedūrą, šį terminą gali pratęsti iki perėjimo teisinių dokumentų galiojimo pabaigos. Pagal laikinojo galiojimo sąlygą galiojimo pabaigos data yra 2010 m. birželio 30 d.

Komisija pasinaudojo galimybe ir taikydama komitologijos procedūrą atidėjo perėjimo užbaigimo datą iki 2010 m. birželio 30 d. Tačiau pagal dabartines prognozes iki 2010 m. vidurio perėjimas nebus baigtas. Todėl Komisija siūlo dar kartą iš dalies pakeisti perėjimą reglamentuojančius teisės aktus, kol jie nenustojo galioti.

Pagal paskutines prognozes perėjimas galėtų būti baigtas iki 2011 m. pabaigos. 2009 m. spalio mėn. Komisijos išleistoje Šengeno informacinės sistemos sukūrimo pažangos ataskaitoje teigiama, kad du pagrindiniai SIS II bandymai (vadinamieji gairėse numatyti bandymai) numatyti 2009 m. ketvirtame ketvirtyje ir 2010 m. vasarą. Remiantis Tarybos 2009 m. birželio 4–5 d. išvadomis, tęsiamas dabartinis SIS II projektas, tačiau SIS II bandymų laikotarpiui priimtas nenumatytų atvejų planas (SIS+RE).

Dėl šių priežasčių Komisija pateikė naują pasiūlymų paketą (COM(2009) 508 ir COM(2009) 509), pagal kurį keičiami du perėjimo nuo SIS I+ prie antros kartos SIS teisiniai dokumentai.

Lisabonos sutarties įsigaliojimas

2010 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusios naujosios sutarties poveikis šiam paketui toks: pirmoji paketo dalis, COM(2009)508, dar nepriimta. Ji paminėta Komisijos suvestiniame komunikate „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“. Naujasis teisinis pagrindas pagal Lisabonos sutartį yra Sutarties dėl ES veikimo 74 straipsnis. Palikta konsultavimosi procedūra. Antroji paketo dalis, COM(2009)509, nustojo galioti įsigaliojus naujajai sutarčiai. Komisija pakeitė šį pasiūlymą nauju pasiūlymu COM(2010)15. Teisinis pagrindas taip pat yra Sutarties dėl ES veikimo 74 straipsnis, o procedūra – konsultavimosi.

Pasiūlymų taikymo sritis

1. Laikinojo galiojimo sąlygų išbraukimas

Su perėjimu susijusios sąlygos iki 2010 m. birželio 30 d. įgyvendintos nebus. Abiejų dokumentų 19 straipsnių paskutiniuose sakiniuose teigiama, kad šių dokumentų galiojimo pabaigos data yra ne vėliau negu 2010 m. birželio 30 d. Taigi, pasiūlymuose visų pirma siekiama pakeisti šių dokumentų laikino galiojimo sąlygas ir išvengti jų galiojimo pabaigos. Komisija siūlo visiškai išbraukti laikino galiojimo sąlygas, t. y. visai nenumatyti jų galiojimo pabaigos datos.

Sunku patikėti, kad Komisija negali pasiūlyti realios SIS II veikimo pradžios datos, kyla daug abejonių dėl šio projekto vadybos.

2. Lankstaus SIS II plėtojimo galimybės nustatymas taikant alternatyvius techninius sprendimus

Komisijos pasiūlyme pateikiami pakeitimai taip pat apima galimybę SIS II nesėkmės atveju pakeisti ją alternatyviu techniniu sprendimu, pavyzdžiui, SIS I+ RE.

Šiuo tikslu Komisija siūlo pakeisti teisės aktų 4 straipsnį ir 10 straipsnio 3 dalį, taip pat įtraukti formuluotę „tiek, kiek tai būtina“. Šie pakeitimai apimtų ir tai, kad vadinamasis keitiklis, techninis elementas, susietas tik su SIS II projektu, nebūtų laikomas būtinu perėjimo architektūros techniniu komponentu.

3. Bendro projekto valdybos (BPV) sudarymas

Komisija taip pat siūlo į teisės aktus įtraukti naują 17 a straipsnį, pagal kurį būtų įsteigta Bendro projekto valdyba (BPV). BVP sudarytų 10 technikos ekspertų: 8 valstybių narių atstovai ir 2 Komisijos pareigūnai. BVP steigiama siekiant geriau koordinuoti Komisijos ir valstybių narių veiklą vykstant perėjimo procesui. Taryba savo 2009 m. birželio 4–5 d. išvadose dėl tolesnės SIS II krypties prašo Komisijos pagerinti IT valdymo struktūrą ir į valdymo struktūrą labiau įtraukti BVP. BVP numačius teisinėje bazėje būtų galima jos administracines ir kelionės išlaidas finansuoti iš Bendrijos biudžeto.

Pranešėjo pozicija

Pranešėjas norėtų priminti, kad Europos Parlamentas jau keletą kartų priekaištavo dėl SIS II projekto vilkinimo. Paskutinį kartą tai buvo nurodyta 2009 m. spalio 22 d. rezoliucijoje dėl Šengeno informacinės sistemos II ir Vizų informacinės sistemos pažangos. Europos Parlamentas dar kartą išreiškė didelį susirūpinimą dėl SIS II veiklos pradžios vilkinimo. Jis taip pat prašė, kad Komisija ir Taryba jį informuotų apie bandymų rezultatus ir tolesnes priemones iš karto po to, kai bus atliktas pirmasis gairėse numatytas bandymas, iš pradžių numatytas 2009 m. gruodžio mėnesį. Parlamentas taip pat prašė, kad SIS II įgyvendinimo procesas būtų visiškai skaidrus.

Tačiau 2009 m. gruodžio mėn. planuotas pirmasis tarpinis bandymas atidėtas iki 2010 m. sausio mėn. pabaigos. 2010 m. sausio mėn. bandymai nebuvo labai sėkmingi; bandymo rezultatai tebevertinami. Gali būti, kad prieš padarant galutines išvadas pirmąjį tarpinį bandymą teks pakartoti.

Pranešėjas pateikia šias rekomendacijas:

-     kadangi projektas SIS II labai vilkinamas ir jo išlaidos išaugo, teisinėje bazėje reikėtų numatyti, kad visi techniniai sprendimai turėtų būti pagrįsti geriausia turima technologija ir atitikti aiškaus įgyvendinimo tvarkaraščio ir ekonominio efektyvumo kriterijus;

-     turėtų išlikti laikino galiojimo sąlyga. Komisijai reikėtų užtikrinti šiek tiek lankstumo tvirtinant terminus pagal komitologijos procedūrą, kad teisės aktus būtų galima taikyti pagal alternatyvų scenarijų, jei SIS II projektas nepavyktų;

-     svarbu, kad perėjimo procesą prižiūrėtų Parlamentas, kadangi Europos Parlamentas yra vienas iš SIS II sistemos teisinį pagrindą nustatančių teisės aktų leidėjų; Parlamentas taip pat yra viena iš biudžeto valdymo institucijų, kurios prižiūri Bendrijos biudžeto lėšomis finansuojamą perėjimą;

-     dėl tų pačių priežasčių Parlamentas turi būti įtrauktas į sprendimo dėl perėjimo priėmimo procesą; prieš pereinant prie naujosios sistemos, Europos Parlamentas turėtų būti išsamiai informuotas apie bandymų rezultatus ir pateikti palankią nuomonę;

-     kadangi dar nenumatytas tikslus perėjimo proceso pabaigos terminas ir nėra techninio sprendimo, teisės aktų leidybos institucijos turi užtikrinti, kad SIS II numatyta teisinė bazė būtų taikytina nepaisant galimų techninių problemų, kurios lems galutinio techninio sprendimo pasirinkimą.

BPV įsteigimas ir jos oficialus įtraukimas į SIS II valdymo struktūrą – teigiamas žingsnis siekiant pagerinti valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimą, taip pat teikti tiesioginę valstybių narių paramą centrinės SIS II projektui. Be to, siekiant užtikrinti veiksmingumą ir ekonomiškumą, svarbu riboti ekspertų skaičių.

Jeigu projektas SIS II sužlugs, Parlamentas pasilieka teisę kreiptis į Europos Audito Rūmus ir prašyti atlikti išsamų projekto SIS II vadybos ir jo finansinio poveikio Bendrijos biudžetui auditą.

Biudžeto komiteto NUOMONĖ (17.3.2010)

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1104/2008 dėl perėjimo iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II)
(COM(2009)0508 – C7‑0244/2009 – 2009/0136(NLE))

Nuomonės referentas: Alexander Alvaro

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Parlamentas ne kartą apgailestavo dėl vėluojančios SIS II projekto plėtros. Pavyzdžiui, siekdamas atkreipti į tai dėmesį, jis priėmė savo 2009 m. spalio 22 d. rezoliuciją dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos ir Vizų informacinės sistemos diegimo būklės.

2009 m. spalio mėn. Komisijos paskelbtoje SIS II vystymo pažangos ataskaitoje teigiama, kad 2009 m. ketvirtąjį ketvirtį ir 2010 m. vasarą ketinama atlikti du pagrindinius SIS II bandymus. Kaip raginta Tarybos 2009 m. birželio 4–5 d. išvadose, dabartinis SIS II projektas tęsiamas prioritetine tvarka, tačiau parengtas ir alternatyvus techninis veiksmų planas (SIS 1+RE). Jeigu vienas iš pagrindinių bandymų nepavyktų, Taryba kreiptųsi į Komisiją su prašymu stabdyti projektą (vadinamoji giljotinos išlyga) ir pereiti prie alternatyvaus techninio sprendimo SIS 1+RE, nebent Taryba kvalifikuota balsų dauguma nuspręstų nepritarti šiai veiksmų eigai. Šiame Tarybos susitikime patvirtinta, kad alternatyvi sistema SIS 1+RE techniškai pagrįsta. Todėl Komisija pateikė naują pasiūlymų paketą (COM(2009)0508 ir COM(2009)0015), pagal kurį iš dalies keičiamos dvi teisinės perėjimo iš SIS I+ prie antrosios kartos SIS priemonės.

Išankstinės perėjimo sąlygos negali būti įvykdytos iki 2010 m. birželio 30 d., taigi perėjimas nebus baigtas iki 2011 m. ketvirtojo ketvirčio. Kad SIS II būtų funkcionali, kaip reikalaujama pagal Reglamentą (EB) Nr. 1987/2006 ir Sprendimą 2007/533/TVR, ir, jeigu atlikus bandymus nepavyktų jos įgyvendinti, turėtų būti numatytas alternatyvus scenarijus ir visoms susijusioms šalims kaip galima greičiau užtikrintas finansavimas.

Antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos vystymo, centrinės SIS II įdiegimo, išbandymo, perėjimo prie jos, veiklos ir priežiūros bei ryšio infrastruktūros išlaidos dengiamos iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto. Nacionalinių sistemų įdiegimo, išbandymo, perėjimo prie jų, veiklos ir priežiūros išlaidas dengia susijusios valstybės narės. Bendro projekto valdybos (BPV) išlaidos dengiamos iš lėšų, kurios jau paskirtos iki 2013 m.

Nuo 2002 m. vien perėjimo priemonei sukurti išleista 48,5 mln. EUR, o veiklos išlaidos sudarė dar 33 mln. EUR. Per šį laikotarpį rangovas ne kartą pažeidė sutartinius įsipareigojimus, o atlikus bandymus įsitikinta, kad platforma veikia netinkamai, taigi apskritai pradėta abejoti techniniu SIS II pagrįstumu. Furthermore, the contractor has received EUR 1.93 Mio for system tests in 2009 while the fines to the consortium amounting to 390 000 Euro at the end of the contractual phase of the operation tests in September 2009 have been offset against invoices. 2010 m. sausio mėn. pirmajam pagrindiniam bandymui atlikti išmokėta papildoma 1,26 mln. EUR suma. Dėl šių papildomų išlaidų ir tolesnių investicijų, kurių gali prireikti tuo atveju, jeigu nepavyktų pereiti prie SIS II ir iškiltų būtinybė rekomenduoti alternatyvų sprendimą, buvo vykdoma gerokai akylesnė biudžeto priežiūra.

Be to, atsižvelgiant į krizės nulemtus didžiulius valstybių narių ir pačios Europos Sąjungos biudžeto suvaržymus ir siekiant užtikrinti, kad nebūtų švaistomi geram tikslui skirti pinigai, raginama itin atidžiai naudoti sistemai skirtus asignavimus – iki šiol šioje srityje nepasiektas reikiamas standartas. Pranešėjas rekomenduoja Parlamentui pasinaudoti savo teise ir laukiant sėkmingų bandymų rezultatų bei išsamios audito ataskaitos laikyti lėšas, skirtas pereiti prie SIS II, rezerve, taip pat užtikrinti ir teisingumo, laisvės ir saugumo pagrindu išsaugoti aukšto lygio saugumą. Šiuo pagrindu siūlomi toliau pateikti pakeitimai.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Teisėkūros rezoliucijos projektas

1a dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas

Pakeitimas

 

1a. Nors Taryba laiko planą SIS 1+RE alternatyva tuo atveju, jeigu nepavyktų pereiti prie SIS II, Europos Parlamentas – viena iš teisės aktus dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo leidžiančių (Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006) ir biudžetą tvirtinančių institucijų – siekdamas užtikrinti visapusišką parlamentinę priežiūrą ir stebėti procesą, pasilieka teisę laikyti rezerve lėšas, kurios pagal 2011 m. metinį biudžetą turėtų būti skirtos SIS II vystyti.

 

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3) Išankstinės su perėjimu susijusios sąlygos iki 2010 m. birželio 30 d. įgyvendintos nebus. Kad SIS II pradėtų veikti, kaip reikalaujama Reglamentu (EB) Nr. 1987/2006 ir Sprendimu 2007/533/TVR, Reglamentas (EB) Nr. 1104/2008 ir Sprendimas 2008/839/TVR turėtų būti taikomi iki perėjimo užbaigimo dienos.

3) Išankstinės su perėjimu susijusios sąlygos iki 2010 m. birželio 30 d. įgyvendintos nebus. Kad SIS II pradėtų veikti, kaip reikalaujama Reglamentu (EB) Nr. 1987/2006 ir Sprendimu 2007/533/TVR, Reglamentas (EB) Nr. 1104/2008 ir Sprendimas 2008/839/TVR turėtų būti taikomi iki perėjimo užbaigimo dienos. Tuo atveju, jeigu atlikus bandymus nepavyktų įdiegti SIS II, turėtų būti parengta alternatyvi priemonė, o visos susijusios šalys informuotos apie visapusišką šios priemonės poveikį biudžetui.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6) Reikėtų numatyti techninį nenumatytų atvejų planą, taikytiną diegiant SIS II funkcijas. Dėl to reikėtų atitinkamai pakeisti perėjimo architektūros techninių komponentų aprašą, kad plėtojant centrinę SIS II būtų galima taikyti kitą techninį sprendimą.

6) Tuo atveju, jeigu nepavyktų sėkmingai įgyvendinti SIS II, remiantis šiuo reglamentu turėtų būti sudarytos sąlygos pereiti prie galimų alternatyvių techninių sprendimų. Dėl to reikėtų atitinkamai pakeisti perėjimo architektūros techninių komponentų aprašą, kad plėtojant centrinę SIS II būtų galima taikyti kitą techninį sprendimą. Bet koks alternatyvus sprendimas turėtų būti ekonomiškai naudingas ir įgyvendintas vadovaujantis tiksliu ir racionaliniu tvarkaraščiu. Komisija turėtų nedelsdama pateikti išsamų biudžetinį su šia alternatyvia priemone susijusių išlaidų vertinimą.

Pagrindimas

Šiuo metu persvarstant perėjimo priemones turėtų būti atsižvelgta į tai, kad SIS II dar nėra sėkmingai išbandyta ir kad Taryba vertina planą SIS 1+RE, kaip alternatyvą kilus nenumatytam atvejui. Jeigu nepavyktų pagrindiniai bandymai, nedelsiant ir nelaukiant, kol bus persvarstytas teisinis pagrindas, turi būti sudarytos sąlygos greitai pereiti prie alternatyvaus sprendimo įrodžius, kad jis ekonomiškai naudingas.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 dalies 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 114/2008

17a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. BPV sudaro ne daugiau kaip 10 ekspertų. Valstybės narės, veikdamos Taryboje, paskiria ne daugiau kaip aštuonis ekspertus ir tiek pat pakaitinių narių. Atsakingo Komisijos generalinio direktorato generalinis direktorius paskiria du ekspertus ir du pakaitinius narius, kurie turi būti Komisijos pareigūnai. BPV posėdžiuose gali dalyvauti kiti suinteresuoti Komisijos pareigūnai.

2. BPV sudaro ne daugiau kaip 10 ekspertų. Valstybės narės, veikdamos Taryboje, paskiria ne daugiau kaip aštuonis ekspertus ir tiek pat pakaitinių narių. Atsakingo Komisijos generalinio direktorato generalinis direktorius paskiria du ekspertus ir du pakaitinius narius, kurie turi būti Komisijos pareigūnai. BPV posėdžiuose gali dalyvauti kiti suinteresuoti Komisijos pareigūnai. Posėdžiuose gali dalyvauti suinteresuoti Europos Parlamento nariai ar susijusių Europos Parlamento teminių skyrių pareigūnai.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 dalies 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 114/2008

17a straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. BPV parengia savo įgaliojimus. Įgaliojimai įsigalioja po to, kai atsakingo Komisijos generalinio direktorato generalinis direktorius pareiškia palankią nuomonę.

5. BPV parengia savo įgaliojimus. Įgaliojimai įsigalioja po to, kai atsakingo Komisijos generalinio direktorato generalinis direktorius pareiškia palankią nuomonę. Į įgaliojimus įtraukiamas reikalavimas nuolat skelbti ataskaitas ir, siekiant užtikrinti visapusišką parlamentinę priežiūrą ir stebėseną, teikti jas Europos Parlamentui.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 dalies 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 114/2008

17a straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Nepažeidžiant 15 straipsnio 2 dalies, dėl BPV veiklos atsirandančios administracinės ir kelionių išlaidos padengiamos iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto ir jų nereikia dengti iš kitų šaltinių. Ekspertų, kuriuos valstybės narės, veikdamos Taryboje, paskiria dalyvauti BPV, ir ekspertų, kurie pakviečiami pagal šio straipsnio 3 dalį, kelionės išlaidoms, susijusioms su darbu BPV, taikomos „Komisijos ekspertais pakviestų dirbti išorės asmenų išlaidų atlyginimo taisyklės.

6. Nepažeidžiant 15 straipsnio 2 dalies, dėl BPV veiklos atsirandančios administracinės ir kelionių išlaidos padengiamos iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto ir jų nereikia dengti iš kitų šaltinių. Ekspertų, kuriuos valstybės narės, veikdamos Taryboje, paskiria dalyvauti BPV, ir ekspertų, kurie pakviečiami pagal šio straipsnio 3 dalį, kelionės išlaidoms, susijusioms su darbu BPV, taikomos „Komisijos ekspertais pakviestų dirbti išorės asmenų išlaidų atlyginimo taisyklės. Asignavimai, reikalingi BPV posėdžių išlaidoms padengti, skiriami iš šiuo metu 2010‑2013 m. finansinio programavimo dokumente Šengeno informacinei sistemai (SIS II) numatytų asignavimų.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

17.3.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

32

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Damien Abad, Alexander Alvaro, Francesca Balzani, Reimer Böge, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Jan Kozłowski

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

27.4.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Clemente Mastella, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Ana Gomes, Nadja Hirsch, Franziska Keller, Mariya Nedelcheva, Cecilia Wikström