ZPRÁVA o návrhu nařízení Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2008/839/SVV o přechodu ze Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II)

29. 4. 2010 - (KOM(2010)0015 – C7‑0040/2010 – 2010/0006(NLE)) - *

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodaj: Carlos Coelho


Postup : 2010/0006(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0127/2010
Předložené texty :
A7-0127/2010
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2008/839/SVV o přechodu ze Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II)

(KOM(2010)0015 – C7-0040/2010 - 2010/0006(NLE)

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2010)0015),

–   s ohledem na článek 74 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0040/2010),

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Rozpočtového výboru (A7-0127/2010),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  bez ohledu na to, že Rada považuje SIS 1+ RE za pohotovostní plán pro případ neúspěchu SIS II, Evropský parlament si jako spolutvůrce právních předpisů, jejichž cílem je vytvoření Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (nařízení (ES) 1987/2006[1]), a jako rozpočtový orgán vyhrazuje právo ponechat v rezervě prostředky, které budou vyčleněny na rozvoj SIS II v rozpočtovém roce 2011 s cílem zajistit plnou parlamentní kontrolu a dohled nad tímto procesem;

3.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování EU změnila odpovídajícím způsobem;

4.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

5.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Předběžné podmínky nutné k přechodu však do 30. června 2010 nebudou splněny. Nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí 2007/533/SVV vyžadují, aby se prostředí SIS II stálo plně funkčním, proto by se nařízení (ES) č. 1104/2008 a rozhodnutí 2008/839/SVV měly uplatňovat až do dokončení přechodu na prostředí SIS II.

(3) Předběžné podmínky nutné k přechodu však do 30. června 2010 nebudou splněny. Nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí 2007/533/SVV vyžadují, aby se prostředí SIS II stálo plně funkčním, proto by se nařízení (ES) č. 1104/2008 a rozhodnutí 2008/839/SVV měly uplatňovat až do dokončení přechodu na prostředí SIS II. Pokud provedené testy prokáží selhání stávajícího projektu SIS II, mělo by být naplánováno alternativní technické řešení a všechny zúčastněné strany by měly být obeznámeny s veškerými finančními dopady.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Komise a členské státy by měly ve všech fázích přechodu nadále úzce spolupracovat s cílem dokončit proces. Na doplnění stávající organizační struktury bude zřízena expertní skupina.

(4) Komise a členské státy by měly ve všech fázích přechodu nadále úzce spolupracovat s cílem tento proces dokončit. V závěrech zasedání Rady o SIS II z 26.–27. února 2009 a 4.–5. června 2009 byl vytvořen neformální orgán tvořený odborníky členských států označený jako Rada pro globální řízení programu SIS II s cílem posílit spolupráci a poskytnout přímou podporu členských států centrálnímu projektu SIS II. Na doplnění stávající organizační struktury bude tedy podle tohoto nařízení formálně zřízena expertní skupina nazvaná Rada pro globální řízení programu SIS II (GPMB). S cílem zajistit účinnost a efektivitu nákladů by měli být členové GPMB jmenováni trvale a jejich počet by měl být omezen.

Odůvodnění

Je důležité dát GPMB pevnou formu založenou na  právním základě. Mandát GPMB by měl být jasný a pro dosažení účinnosti a efektivity nákladů by se mělo jednat o stálou expertní skupinu s omezeným počtem členů.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Měl by být vypracován technický pohotovostní plán pro dosažení dostupnosti funkcí systému SIS II. Popis technických složek architektury přechodu by proto měl být uzpůsoben tomu, aby byl použitelný s jiným technickým řešením týkajícím se vývoje Centrálního SIS II.

(6) V případě, že testy prokáží, že SIS II nelze úspěšně zavést, je nutné přizpůsobit právní rámec, aby byl umožněn přechod na případné alternativní technické řešení. Popis technických složek architektury přechodu by měl být uzpůsoben tomu, aby byl použitelný s jiným technickým řešením týkajícím se vývoje Centrálního SIS II. Jakékoli alternativní technické řešení by mělo být založeno na nejlepší dostupné technologii, mělo by být nákladově účinné a mělo by se provádět podle přesně stanoveného a realistického harmonogramu. Komise by měla včas předložit podrobné finanční ohodnocení nákladů souvisejících s tímto alternativním technickým řešením. Mělo by být výslovně řečeno, že právní rámec stanovený rozhodnutím 2007/533/SVV platí pro každé řešení, a to bez ohledu na jeho technickou povahu.

 

.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a) Vzhledem k tomu, že Evropský parlament je jako spolutvůrce právních předpisů odpovědný za zřízení, provoz a využívání SIS II, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1987/2006, a protože je přechod na nový systém financován z rozpočtu Unie, za nějž je Evropský parlament rovněž spoluodpovědný, měl by být do rozhodování týkajícího se tohoto přechodu zapojen. Před přechodem na nový Schengenský informační systém by se mělo na základě informací o výsledcích testů poskytnutých Komisí vyžadovat kladné stanovisko Evropského parlamentu.

Odůvodnění

Záležitosti týkající se SIS II spadají od 1. ledna 2005 pod postup spolurozhodování. Proces přechodu na tento systém je financován z rozpočtu EU, za nějž je Parlament spoluodpovědný. Rozhodnutí týkající se tohoto přechodu by proto neměla nadále přijímat pouze Komise nebo Rada, ale do rozhodovacího procesu by měl být zapojen i Parlament.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod -1 (nový)

Rozhodnutí Rady 2008/839/SVV

Čl. 1 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1) V článku 1 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

 

„1. Schengenský informační systém (SIS 1+) zřízený na základě hlavy IV Schengenské úmluvy z roku 1990 se nahrazuje novým systémem, a to Schengenským informačním systémem II (SIS II) nebo jakýmkoli alternativním technickým řešením, které je založeno na nejlepší dostupné technologii a je vhodné z hlediska jasného harmonogramu zavedení a účinnosti. Zřízení, provozování a využívání nového systému upravuje rozhodnutí 2007/533/SVV.“

Odůvodnění

V případě, že současné testy systému SIS II budou neúspěšné, existuje reálná možnost přechodu na alternativní scénář. Současný právní předpis to musí zohlednit. Vzhledem k dosavadním zkušenostem s vývojem systému SIS II musí být jasně stanoveno, že přijatelná jsou pouze řešení, která jsou rentabilní a mají jasný harmonogram. Rozhodnutí 2007/533/SVV vytvořilo komplexní právní rámec, zejména pokud jde o ochranu údajů. Tento rámec by měl platit vždy a pro všechna technická řešení.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod -1 a (nový)

Rozhodnutí Rady 2008/839/SVV

Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1a) V článku 1 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„1a. V případě, že dojde k ukončení současného projektu SIS II a je použito alternativní technické řešení, jsou odkazy na systém SIS II v tomto rozhodnutí chápány jako odkazy na toto alternativní technické řešení.“

Odůvodnění

Současná revize nástrojů přechodu na nový systém by měla zohlednit skutečnost, že systém SIS II zatím nebyl úspěšně otestován a že si Rada ponechala SIS 1 + RE jako náhradní plán až do dokončení testů definovaných v „milnících“. V případě neúspěchu plánovaných testů musí být možné rychle přejít na alternativní řešení bez jakýchkoli odkladů způsobených další revizí právního rámce. V současném návrhu se proto musí upravit právní text tak, aby byl flexibilní a aby platil pro jakékoli technické řešení, nikoli pouze pro systém SIS II.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 3

Rozhodnutí Rady 2008/839/SVV

Čl. 11 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy, které se účastní SIS 1+, přejdou za podpory Francie a Komise z N.SIS na N.SIS II za použití provizorní architektury přechodu.

2. Členské státy, které se účastní SIS 1+, přejdou za podpory Francie a Komise z N.SIS na N.SIS II za použití provizorní architektury přechodu nejpozději do 31. prosince 2011. Pokud se použije alternativní technické řešení uvedené v čl. 11 odst. 6, lze toto datum změnit v souladu s postupem stanoveným v čl. 17 odst. 2.

Odůvodnění

Stávající předpis stanovil jako datum ukončení přechodu na nový systém 30. září 2009 s možností posunout toto datum na základě postupu projednávání ve výborech nejpozději na 30. června 2010. Komise této možnosti využila a posunula datum na 30. června 2010. Ustanovení o ukončení platnosti této možnosti by se mělo dodržet. Nové datum by mělo být v souladu se stávající předpovědí, že systém SIS II bude funkční do konce roku 2011. Komise by měla opět dostat určitou možnost prodloužit datum na základě postupu pojednávání ve výborech, aby bylo možné vyhovět v případě neúspěšných testů případné nutnosti přejít od systému SIS II na alternativní scénář.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 3 a (nový)

Rozhodnutí Rady 2008/839/SVV

Čl. 11 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) V článku 11 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

 

„5. Přepojení, jež je součástí procesu přechodu, se provede až po ověření uvedeném v čl. 8 odst. 7 a poté, co Evropský parlament předloží kladné stanovisko na základě informací o výsledcích testu poskytnutých Komisí v souladu s čl. 71 odst. 4 rozhodnutí 2007/533/SVV.“

Odůvodnění

Záležitosti týkající se systému SIS II spadají od 1. ledna 2005 pod postup spolurozhodování. Proces přechodu na tento systém je financován z rozpočtu EU, za nějž je Parlament spoluodpovědný. Rozhodnutí týkající se tohoto přechodu by proto neměla nadále přijímat pouze Komise nebo Rada, ale do rozhodovacího procesu by měl být zapojen i Parlament.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 3 b (nový)

Rozhodnutí Rady 2008/839/SVV

Čl. 11 – odst. 6 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3b) V článku 11 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„6. Vývoje systému SIS II lze dosáhnout pomocí alternativního technického řešení.“

 

Odůvodnění

Článek 11, který popisuje různé kroky skutečného přechodu na nový systém, by měl obsahovat odkaz na možný alternativní scénář pro případ, že projekt SIS II nebude úspěšný.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 3 c (nový)

Rozhodnutí Rady 2008/839/SVV

Čl. 14 – odst. 6 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3c) V článku 14 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„1a. Komise vytvoří a uplatní balíček dodatečných opatření s cílem zabránit úniku informací o osobních údajích z databáze a zajistit ochranu osobních údajů po celou dobu testování a přechodu ze systému SIS I na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II).“

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Rozhodnutí Rady 2008/839/SVV

Čl. 17 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Tímto se zřizuje skupina technických odborníků nazvaná „Rada pro globální řízení programu SIS II“ (dále jen „GPMB“), aniž jsou dotčeny příslušné odpovědnosti a činnosti Komise, Francie a členských států, které se účastní SIS 1+. GPMB poskytne fórum pro koordinaci projektů v rámci SIS II na centrální úrovni i na úrovni jednotlivých členských států.

1. Tímto se zřizuje skupina technických odborníků nazvaná „Rada pro globální řízení programu SIS II“ (dále jen „GPMB“), aniž jsou dotčeny příslušné odpovědnosti a činnosti Komise, Francie a členských států, které se účastní SIS 1+. GPMB poskytne fórum, jež napomůže rozvoji projektu centrálního systému SIS II. Měla by pomoci dosáhnout konzistentnost a zajišťovat koordinaci projektů v rámci SIS II na centrální úrovni i na úrovni jednotlivých členských států.

Odůvodnění

Mandát rady GPMB by měl být definován jasněji, aby mohla tato rada aktivněji přispívat k řízení vývoje systému SIS druhé generace a k procesu přechodu na nový systém.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Rozhodnutí Rady 2008/839/SVV

Čl. 17 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Radu GPMB tvoří nejvýše 10 odborníků. Členské státy, které působí v rámci Rady, jmenují nejvýše 8 odborníků a stejný počet náhradníků. Dva odborníci a dva náhradníci budou jmenováni generálním ředitelem odpovědného generálního ředitelství Komise z řad úředníků Komise. Jednání GPMB se mohou účastnit další úředníci Komise, kteří mají zájem na projednávaných otázkách.

2. Radu GPMB tvoří nejvýše 10 členů, kteří jsou kvalifikováni k tomu, aby aktivně přispívali k rozvoji systému SIS II a kteří se pravidelně setkávají. Členské státy, které působí v rámci Rady, jmenují nejvýše 8 členů a stejný počet náhradníků. Nejvýše dva členové a dva náhradníci budou jmenováni generálním ředitelem odpovědného generálního ředitelství Komise z řad úředníků Komise. Jednání rady GPMB se mohou účastnit poslanci a příslušní zaměstnanci Evropského parlamentu, kteří o to projeví zájem, odborníci z členských států a úředníci Komise, kteří se přímo účastní rozvoje projektů systému SIS II, a to na náklady svého příslušného správního orgánu nebo instituce. K účasti na zasedáních rady GPMB mohou být přizváni další odborníci v souladu s ustanoveními vymezenými v rámci mandátu, a to na náklady svého příslušného správního orgánu, instituce nebo společnosti.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Rozhodnutí Rady 2008/839/SVV

Čl. 17 a – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Rada GPMB sama formuluje rozsah svého mandátu. Mandát nabývá účinku poté, co generální ředitel odpovědného generálního ředitelství Komise vydá příznivé stanovisko.

5. Rada GPMB sama formuluje rozsah svého mandátu. Mandát nabývá účinku poté, co generální ředitel odpovědného generálního ředitelství Komise vydá příznivé stanovisko. Rozsah mandátu rady GPMB zahrnuje požadavek na zveřejňování pravidelných zpráv, které budou zpřístupněny Evropskému parlamentu s cílem zajistit plnou parlamentní kontrolu a dohled.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Rozhodnutí Rady 2008/839/SVV

Čl. 17 a – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Administrativní a cestovní náklady vyplývající z činností GPMB se hradí ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, pokud nejsou hrazeny z jiných zdrojů, aniž je dotčen čl. 15, odst. 2. Pokud jde o cestovní náklady odborníků rady GPMB jmenovaných členskými státy, které působí v rámci Rady, a odborníků pozvaných v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, které vznikají v souvislosti s prací rady GPMB, použijí se Předpisy o úhradě výdajů externích odborníků pozvaných na zasedání Komise.

6. Administrativní a cestovní náklady vyplývající z činností rady GPMB se hradí ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, pokud nejsou hrazeny z jiných zdrojů, aniž je dotčen čl. 15 odst. 2. Pokud jde o cestovní náklady odborníků rady GPMB jmenovaných členskými státy, které působí v rámci Rady, a odborníků pozvaných v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, které vznikají v souvislosti s prací rady GPMB, použijí se Předpisy o úhradě výdajů externích odborníků pozvaných na zasedání Komise. Potřebné prostředky na pokrytí nákladů na zasedání rady GPMB se čerpají z prostředků určených v současném finančním plánu na období 2010–2013 na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II).

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 5

Rozhodnutí Rady 2008/839/SVV

Článek 19

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Jeho platnost skončí ke dni, který stanoví Rada v souladu s čl. 71 odst. 2 rozhodnutí 2007/533/SVV.

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Jeho platnost skončí ke dni, který stanoví Rada v souladu s čl. 71 odst. 2 rozhodnutí 2007/533/SVV, nejpozději však 31. prosince 2013.

Odůvodnění

Stávající předpis stanovil jako datum ukončení přechodu na nový systém 30. září 2009 s možností posunout toto datum na základě postupu projednávání ve výborech nejpozději na 30. června 2010. Komise této možnosti využila a posunula datum na 30. června 2010. Ustanovení o ukončení platnosti této možnosti by se mělo dodržet. Nové datum by mělo být v souladu se stávající předpovědí, že systém SIS II bude funkční do konce roku 2011. Komise by měla opět dostat určitou možnost prodloužit datum na základě postupu pojednávání ve výborech, aby bylo možné vyhovět v případě neúspěšných testů případné nutnosti přejít od systému SIS II na alternativní scénář.

  • [1]  Úř. věst. L 381, 28.12.2006, s. 4.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Ustanovení o zřízení, provozu a využívání SIS II byla schválena v roce 2006 Radou a Evropským parlamentem postupem spolurozhodování ihned po prvním čtení, aby se předešlo dalším prodlevám.

Předpokládá se, že tyto právní nástroje se budou vztahovat na členské státy účastnící se SIS I+ až ode dne, který stanoví Rada jednomyslným usnesením svých členů zastupujících vlády členských států, jež se účastní SIS I+. Než k tomu bude moci dojít a systém začne fungovat, musí být kompletně otestován a musí být vyhodnoceno, zda SIS II může fungovat v souladu s technickými a provozními požadavky, jako jsou odolnost, dostupnost a výkonnost.

Teprve po úspěšném provedení všech testů SIS II je možné přistoupit k dalšímu kroku: přechodu uživatelů SIS I+ do prostředí SIS II, přičemž všechny členské státy by měly tento přechod uskutečnit ve stejný den – tzv. jednorázový přechod.

Podle původního plánu měl být přechod proveden během 8 hodin v 15 členských státech (původní počet). Kvůli všem zpožděním a kvůli tomu, že počet zúčastněných zemí se téměř zdvojnásobil, je bohužel proces přechodu mnohem komplikovanější, obtížnější a vyžaduje více času na přenos údajů do sítě.

S cílem zajistit nástroje nezbytné k tomu, aby bylo možné zvládnout vysoké riziko přerušení služby během společného přechodu, byly v roce 2008 schváleny dva právní nástroje zaměřené na vytvoření právního rámce řídícího tento přechod, podle něhož budou oba systémy existovat po přechodnou dobu současně.

Bylo rozhodnuto vytvořit provizorní technickou strukturu, která umožní, aby byly SIS I+ a některé technické části systému SIS II schopny fungovat po jistou přechodnou dobu souběžně, a současně jasně stanovit podmínky, postupy, úkoly, financování procesu přechodu a právní rámec platný během přechodu.

Byl zaveden nový technický nástroj, tzv. „převodník“, umožňující úspěšný převod a synchronizaci údajů mezi SIS I+ a SIS II. Centrální systém SIS I a centrální systém SIS II bude totiž propojen převodníkem, který jim umožní zpracovávat stejné údaje a zajistí, aby členské státy, které se již k systému SIS II úspěšně připojily, zůstaly na stejné úrovni jako státy dosud připojené k systému SIS I+.

Byla rovněž přidána nová funkce, tzv. „zpětný režim“, která má za úkol umožnit fungování této technické struktury.

Spuštěním systému SIS II končí fáze vývoje a začíná platit právní základ SIS II. Logicky by tedy fáze přechodu měla být závěrečným úkolem na základě mandátu pro vývoj SIS II, což znamená, že mandát pro vývoj SIS II musí být pro Komisi platný až do zahájení provozu systému SIS II, aby mohla plnit všechny úkoly definované jako předpoklad v právních nástrojích SIS II, včetně odstranění veškerých poruch, které se objeví během testovací fáze, a poskytnout všechny nezbytné nástroje, jako je testovací platforma a zdroje, s cílem dodat systém, který perfektně funguje.

Návrhy přechodu

První legislativní balíček, na jehož základě byla Komise pověřena vývojem SIS druhé generace, platil do 31. prosince 2006 a později byl prodloužen do 31. prosince 2008. Současné nástroje pro přechod na nový systém, nařízení Rady (ES) 1140/2008 a rozhodnutí Rady 2008/839/SVV uvádějí, že přechod by měl být dokončen nejpozději do 30. září 2009. V případě potřeby by Komise mohla tuto lhůtu postupem projednávání ve výborech prodloužit až do ukončení platnosti nástrojů pro přechod na nový systém. V ustanovení o skončení platnosti těchto nástrojů je stanoveno datum 30. června 2010.

Komise využila možnosti posunout datum dokončení přechodu na nový systém postupem projednávání ve výborech do 30. června 2010. Současné odhady však uvádějí, že přechod do poloviny roku 2010 dokončen nebude. Komise proto navrhuje pozměnit nástroje pro přechod na nový systém před skončením jejich platnosti ještě jednou.

Poslední odhad naznačuje, že by přechod na nový systém mohl být ukončen do konce roku 2011. Ve zprávě o pokroku ve vývoji SIS II, kterou Komise zveřejnila v říjnu 2009, se uvádí, že dva tzv. milníkové testy SSI II jsou plánovány na čtvrté čtvrtletí 2009 a léto 2010. Podle závěrů ze zasedání Rady ve dnech 4.–5. června 2009 současný projekt SIS II pokračuje, avšak pro období potřebné pro provedení testů systému SIS II je i nadále v rezervě pohotovostní plán (SIS 1+RE).

Z těchto důvodů Komise předložila nový balíček návrhů (KOM(2009) 508 a 509), které mění oba právní nástroje přechodu ze systému SIS I+ na systém SIS druhé generace.

Vstup Lisabonské smlouvy v platnost

Vstup Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 a její dopad na zmíněný balíček byl následující: První část balíčku (KOM(2009)508) zůstává nedořešena. Balíček byl uveden v příloze 4 souhrnného sdělení Komise o „Důsledcích vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy.“ Podle Lisabonské smlouvy je právním základem článek 74 Smlouvy o fungování EU. Nadále se uplatňuje postup konzultace. Účinnost druhé části balíčku (KOM(2009)509) zaniká se vstupem nové Smlouvy v platnost. Komise tuto část nahradila novým návrhem (KOM(2010)15). Jeho právním základem je rovněž článek 74 Smlouvy o fungování EU a je uplatňován postup konzultace.

Rozsah návrhů

1. Zrušení ustanovení o skončení platnosti daných nástrojů

Podmínky nutné k přechodu na nový systém nebudou do 30. června 2010 splněny. Poslední věta v článku 19 obou nástrojů v současné době uvádí, že platnost těchto nástrojů skončí nejpozději 30. června 2010. Cílem návrhů je proto upravit především ustanovení o skončení platnosti těchto nástrojů tak, aby se předešlo ukončení jejich platnosti. Komise navrhuje zrušit ustanovení o skončení platnosti úplně, tj. datum ukončení platnosti nástrojů vůbec nestanovit.

Skutečnost, že Komise není schopna navrhnout případné datum pro zahájení provozu systému SIS II je nepochopitelná a vzbuzuje velké pochyby o tom, jakým způsobem je projekt řízen.

2. Zavedení flexibility ve vývoji SIS II prostřednictvím alternativních technických řešení

Podle návrhu Komise by se navrhované úpravy vztahovaly i na případ přechodu od projektu SIS II na alternativní scénář, např. SIS 1+RE, pokud by nebyl úspěšně dokončen projekt SIS II.

Za tímto účelem Komise navrhuje upravit článek 4 a čl. 10 odst. 3 těchto nástrojů a zavést formulaci „v nutné míře“. Tyto úpravy by znamenaly, že tzv. převodník, technický prvek, který souvisí výhradně s projektem SIS II, by se již nepovažoval za povinný technický prvek pro strukturu přechodu.

3. Zřízení Rady pro globální řízení programu SIS II (GPMB)

Komise dále navrhuje doplnit právní nástroje prostřednictvím nového článku 17a o Radu pro globální řízení programu SIS II (GPMB). Tuto radu tvoří skupina deseti technických odborníků – osmi odborníků z členských států a dvou úředníků Komise. Byla vytvořena s cílem zlepšit koordinaci práce Komise a členských států během procesu přechodu na nový systém. Rada ve svých závěrech o dalším směřování SIS II ze dne 4.–5. června 2009 požádala Komisi, aby upevnila strukturu řízení IT a aby tuto strukturu rozšířila o radu GPMB. Její začlenění do právního základu by rovněž umožnilo, aby byly správní a cestovní náklady financovány z rozpočtu Společenství.

Postoj zpravodaje

Zpravodaj by rád připomněl, že Evropský parlament již při několika příležitostech vyslovil politování nad všemi průtahy projektu SIS II. Naposledy tak učinil dne 22. října 2009 u příležitosti schválení usnesení o pokroku v zavádění Schengenského informačního systému II a Vízového informačního systému. Evropský parlament opětovně vyjádřil vážné znepokojení nad průtahy se zahájením provozu systému SIS II. Žádal také, aby jej Komise a Rada informovaly o výsledcích testů a dalších krocích, a to ihned po ukončení prvního milníkového testu plánovaného původně na prosinec 2009. Parlament rovněž vyzval k plné transparentnosti, pokud jde o proces realizace systému SIS II.

Mezitím byl první milníkový test přeložen z prosince 2009 na konec ledna 2010. Test, který proběhl v lednu 2010, však nebyl příliš úspěšný a hodnocení jeho výsledků stále probíhá. Je možné, že před tím, než budou moci být učiněny konečné závěry, bude třeba tento první milníkový test zopakovat.

Zpravodaj předkládá tato doporučení:

-     Vzhledem k závažným prodlevám a překročení nákladů na projekt SIS II by měl právní základ uvádět, že veškerá technická řešení musejí být založena na nejlepší dostupné technologii a splňovat kritéria jasného časového harmonogramu a rentability.

-     Ustanovení o skončení platnosti příslušných nástrojů by mělo být zachováno. Komise by měla dostat určitou volnost při upravování lhůt pomocí postupu projednávání ve výborech, aby přizpůsobila právní rámec alternativnímu scénáři, nebude-li projekt SIS II úspěšný.

-     Je důležité, aby proces přechodu na nový systém podléhal kontrole ze strany Parlamentu: Parlament je spolutvůrce právních předpisů pro právní základ systému SIS II; Parlament rovněž tvoří součást rozpočtového orgánu, který dohlíží na přechod na nový systém, financovaný z rozpočtu Společenství.

-     Z téhož důvodu by Parlament neměl být nadále vyloučen z rozhodování ve věcech přechodu na nový systém; před tímto přechodem by měl být Parlament plně informován o výsledcích testů a měl by vydat kladné stanovisko.

-     Protože datum ukončení procesu přechodu na nový systém a technické řešení nejsou dosud jisté, musí tvůrce právních předpisů zajistit, aby právní rámec určený pro systém SIS II platil bez ohledu na možné technické problémy, které určí výběr konečného technického řešení.

Vytvoření rady GPMB a její formální začlenění do struktury řízení projektu SIS II lze považovat za pozitivní krok, jehož cílem je prohloubit spolupráci mezi členskými státy a Komisí a rovněž poskytnout přímou podporu členských států centrálnímu projektu SIS II. Pro zajištění účinnosti a rentability je rovněž důležité omezit počet zastoupených odborníků.

Pro případ, že projekt SIS II nebude úspěšný, si Parlament vyhrazuje právo vyzvat Evropský účetní dvůr k provedení hloubkového auditu toho, jak byl projekt SIS II řízen, a také auditu finančního dopadu projektu na rozpočet Společenství.

STANOVISKO Rozpočtového výboru (17. 3. 2010)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

o návrhu nařízení Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2008/839/SVV o přechodu ze Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II)
(KOM(2010)0015 – C7‑0040/2010 – 2010/0006(NLE))

Navrhovatel: Alexander Alvaro

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Parlament již několikrát vyslovil politování nad zpožděním vývoje projektu SIS II. Učinil tak např. 22. října 2009, kdy schválil usnesení o pokroku v zavádění Schengenského informačního systému II a Vízového informačního systému.

Zpráva o pokroku ve vývoji SIS II, kterou Komise zveřejnila v říjnu 2009, uvádí, že dva tzv. milníkové testy SIS II jsou plánovány na čtvrté čtvrtletí roku 2009 a léto roku 2010. V souladu s výzvou obsaženou v závěrech zasedání Rady ze dne 4.–5. června 2009 současný projekt SIS II pokračuje jako prioritní, avšak pohotovostní plán (SIS 1+RE) je stále v rezervě. Pokud kterýkoli milníkový test neuspěje, Rada vyzývá Komisi, aby projekt ukončila (tzv. ukončovací klauzule) a bezodkladně přešla na alternativní řešení SIS 1+RE, ledaže by Rada rozhodla kvalifikovanou většinou o jiném postupu. Na tomto zasedání Rada potvrdila technickou proveditelnost alternativního systému SIS 1+RE. Komise proto předložila nový balíček návrhů (KOM(2009)0508KOM(2010)0015), které mění oba právní nástroje, týkající se přechodu z SIS I+ na SIS druhé generace.

Předběžné podmínky nutné k přechodu nebudou do 30. června 2010 splněny a přechod na nový systém také nebude ve čtvrtém čtvrtletí 2011 dokončen. Nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí 2007/533/SVV vyžadují, aby se systém SIS II stal plně funkčním. Pokud provedené testy prokáží selhání tohoto projektu, měl by být naplánován alternativní scénář a všem zúčastněným stranám by měly být poskytnuty informace o veškerých příslušných finančních dopadech.

Náklady na vývoj SIS druhé generace, stejně jako náklady na zřízení, testování, přechod, provoz a údržbu Centrálního SIS II a komunikační infrastruktury, jsou hrazeny ze souhrnného rozpočtu Evropské unie. Náklady na vývoj, zřízení, testování, přechod, provoz a údržbu systémů jednotlivých členských států jsou hrazeny dotyčným členským státem. Náklady na zřízení Rady pro globální řízení programu (GPMB) jsou hrazeny z prostředků vyčleněných na období do roku 2013.

Od roku 2002 již bylo vyčleněno 48,5 mil. EUR, a to pouze na vývoj nástroje přechodu na nový systém, zatímco provozní náklady činí dalších 33 mil. EUR. Během tohoto období dodavatel opakovaně porušil smluvní závazky a provedené testy neprokázaly řádné fungování platformy, což zpochybňuje celkovou technickou proveditelnost systému SIS II. Dodavatel kromě toho v roce 2009 obdržel 1,93 mil. EUR za účelem testování systému, zatímco pokuta ve výši 390 000 EUR udělená konsorciu v závěru smluvní fáze provozního testování v září 2009 byla uhrazena jako kompenzace oproti faktuře. Dalších 1,26 mil. EUR bylo uvolněno na první milníkové testy, jež proběhly v lednu 2010. Tyto dodatečné náklady, jakožto další pravděpodobné investice nutné v případě, že se přechod na systém SIS II nezdaří a bude doporučeno alternativní řešení, vyzývají k mnohem důkladnější rozpočtové kontrole.

S ohledem na mimořádně napjaté rozpočty jak členských států, tak samotné Unie v důsledku hospodářské krize a s cílem zabránit dalšímu zbytečnému plýtvání finančních prostředků je mimo jiné nutné, aby byly prostředky vyčleněné na systém, který zatím nedosáhl požadovaného standardu, využívány s maximální opatrností. Zpravodaj doporučuje, aby Parlament využil svého práva držet prostředky vyčleněné na přechod na systém SIS II v rezervě, a to až do konce úspěšného testování a do té doby, než bude vyhotoven komplexní audit, s cílem zaručit a udržet vysokou úroveň bezpečnosti v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva. To je také důvodem předložení pozměňovacích návrhů.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh legislativního usnesení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh

 

(1a) Bez ohledu na to, že Rada považuje SIS 1+ RE za pohotovostní plán pro případ neúspěchu SIS II, Evropský parlament si jakožto spolutvůrce právních předpisů při vytváření Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (Nařízení (ES) č. 1987/20061) a součást rozpočtového orgánu vyhrazuje právo držet v rezervě prostředky vyčleněné na vývoj SIS II pro rozpočtový rok 2011, s cílem zajistit plnou parlamentní kontrolu a dohled nad procesem přechodu na nový systém;

_______________

Úř. věst. L 381, 28.12.2006, s. 4.

 

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Předběžné podmínky nutné k přechodu však do 30. června 2010 nebudou splněny. Nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí 2007/533/SVV vyžadují, aby se prostředí SIS II stalo plně funkčním, proto by se nařízení (ES) č. 1104/2008 a rozhodnutí 2008/839/SVV měly uplatňovat až do dokončení přechodu na prostředí SIS II.

(3) Předběžné podmínky nutné k přechodu však do 30. června 2010 nebudou splněny. Nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí 2007/533/SVV vyžadují, aby se prostředí SIS II stálo plně funkčním, proto by se nařízení (ES) č. 1104/2008 a rozhodnutí 2008/839/SVV měly uplatňovat až do dokončení přechodu na prostředí SIS II. Pokud provedené testy prokáží selhání současného projektu SIS II, mělo by být naplánováno alternativní technické řešení a všechny zúčastněné strany by měly být obeznámeny s celkovými finančními dopady.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Měl by být vypracován technický pohotovostní plán pro dosažení dostupnosti funkcí systému SIS II. Popis technických složek architektury přechodu by proto měl být uzpůsoben tomu, aby byl použitelný s jiným technickým řešením týkajícím se vývoje Centrálního SIS II.

(6) V případě, že úspěšné provedení stávajícího projektu SIS II nebude možné, mělo by toto nařízení umožnit přechod na případná alternativní technická řešení. Popis technických složek architektury přechodu by měl být uzpůsoben tomu, aby byl použitelný s alternativním technickým řešením týkajícím se vývoje Centrálního SIS II. Jakékoli takové alternativní technické řešení by mělo být rentabilní a mělo by se provádět podle přesně stanoveného a reálného harmonogramu. Komise by měla včas předložit podrobné finanční ohodnocení nákladů souvisejících s tímto alternativním technickým řešením.

Odůvodnění

Současná revize nástrojů přechodu na nový systém by měla zohlednit skutečnost, že SIS II zatím nebyl úspěšně otestován a že Rada pokládá SIS 1+ RE za pohotovostní plán. V případě neúspěchu milníkových testů musí být umožněn rychlý přechod na alternativní řešení, které se osvědčilo jako rentabilní, bez jakýchkoli odkladů způsobených další revizí právního rámce.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Rozhodnutí 2008/839/SVV

Čl. 17 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Radu GPMB tvoří maximálně 10 odborníků. Členské státy, které působí v rámci Rady, jmenují nejvýše 8 odborníků a stejný počet náhradníků. Dva odborníci a dva náhradníci budou jmenováni generálním ředitelem odpovědného generálního ředitelství Komise z řad úředníků Komise. Jednání GPMB se mohou účastnit další úředníci Komise, kteří mají zájem na projednávaných otázkách.

2. Radu GPMB tvoří nejvýše 10 odborníků. Členské státy, které působí v rámci Rady, jmenují nejvýše 8 odborníků a stejný počet náhradníků. Dva odborníci a dva náhradníci budou jmenováni generálním ředitelem odpovědného generálního ředitelství Komise z řad úředníků Komise. Jednání GPMB se mohou účastnit další úředníci Komise, kteří mají zájem na projednávaných otázkách. Jednání rady GPMB se mohou účastnit poslanci Evropského parlamentu či úředníci z příslušných tematických oddělení Evropského parlamentu, kteří o to projeví zájem.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Rozhodnutí 2008/839/SVV

Čl. 17 a – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Rada GPMB sama formuluje rozsah svého mandátu. Mandát nabývá účinku poté, co generální ředitel odpovědného generálního ředitelství Komise vydá příznivé stanovisko.

5. Rada GPMB sama formuluje rozsah svého mandátu. Mandát nabývá účinku poté, co generální ředitel odpovědného generálního ředitelství Komise vydá příznivé stanovisko. Rozsah mandátu rady GPMB zahrnuje požadavek na zveřejňování pravidelných zpráv, které budou zpřístupněny Evropskému parlamentu s cílem zajistit plnou parlamentní kontrolu a dohled.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Rozhodnutí 2008/839/SVV

Čl. 17 a – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Administrativní a cestovní náklady vyplývající z činností GPMB se hradí ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, pokud nejsou hrazeny z jiných zdrojů, aniž je dotčen čl. 15, odst. 2. Pokud jde o cestovní náklady odborníků rady GPMB jmenovaných členskými státy, které působí v rámci Rady, a odborníků pozvaných v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, které vznikají v souvislosti s prací rady GPMB, použijí se Předpisy o úhradě výdajů externích odborníků pozvaných na zasedání Komise.

6. Administrativní a cestovní náklady vyplývající z činností GPMB se hradí ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, pokud nejsou hrazeny z jiných zdrojů, aniž je dotčen čl. 15, odst. 2. Pokud jde o cestovní náklady odborníků rady GPMB jmenovaných členskými státy, které působí v rámci Rady, a odborníků pozvaných v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, které vznikají v souvislosti s prací rady GPMB, použijí se Předpisy o úhradě výdajů externích odborníků pozvaných na zasedání Komise. Potřebné prostředky na pokrytí nákladů na zasedání rady GPMB se čerpají z prostředků určených ve finančním plánu na období 2010–2013 na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II).

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

17.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

32

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

 

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

 

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

 

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

27.4.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

36

1

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Roberta Angelilli, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Clemente Mastella, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Ana Gomes, Nadja Hirsch, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Cecilia Wikström