Procedure : 2010/0006(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0127/2010

Indgivne tekster :

A7-0127/2010

Forhandlinger :

PV 18/05/2010 - 6
CRE 18/05/2010 - 6

Afstemninger :

PV 18/05/2010 - 8.6
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0162

BETÆNKNING     *
PDF 222kWORD 177k
29.4.2010
PE 439.091v02-00 A7-0127/2010

om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets afgørelse 2008/839/RIA om overgang fra Schengeninformationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II)

(KOM(2010)0015 – C7‑0040/2010 – 2010/0006(NLE))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Carlos Coelho

PR_CNS_art100am

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets afgørelse 2008/839/RIA om overgang fra Schengeninformationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II)

(KOM(2010)0015 – C7-0040/2010 – 2010/0006(NLE))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2010)0015),

–   der henviser til artikel 74 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0040/2010),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Budgetudvalget (A7‑0127/2010),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  selv om Rådet behandler SIS 1+ RE som en nødplan, dersom SIS II ikke fungerer, forbeholder Europa-Parlamentet sig som medlovgiver i forbindelse med oprettelsen af anden generation af Schengeninformations­systemet (SIS II) (forordning (EF) nr. 1987/2006(1)) og som budgetmyndighed ret til at holde de midler, der skal tildeles til udviklingen af SIS II i det årlige budget for 2011, i reserve for at sikre fuld parlamentarisk kontrol med proceduren;

3.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

5.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

6.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Forudsætningerne for overgangen til SIS II vil ikke være til stede inden den 30. juni 2010. For at SIS II kan blive operationel som fastsat ved forordning (EF) nr. 1987/2008 og afgørelse 2007/533/RIA, bør forordning (EF) nr. 1104/2008 og afgørelse 2008/839/RIA derfor fortsat være gældende, indtil overgangen til SIS II er tilendebragt.

(3) Forudsætningerne for overgangen til SIS II vil ikke være til stede inden den 30. juni 2010. For at SIS II kan blive operationel som fastsat ved forordning (EF) nr. 1987/2008 og afgørelse 2007/533/RIA, bør forordning (EF) nr. 1104/2008 og afgørelse 2008/839/RIA derfor fortsat være gældende, indtil overgangen til SIS II er tilendebragt. Dersom det igangværende SIS II-projekt ikke fungerer efter testningen, bør der udarbejdes en alternativ teknisk løsning, og de fulde finansielle følger bør oplyses over for alle berørte parter.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Kommissionen og medlemsstaterne bør fortsat arbejde tæt sammen i samtlige faser under overgangsforløbet for at fuldende processen. En ekspertgruppe bør nedsættes for at supplere den nuværende organisatoriske struktur.

(4) Kommissionen og medlemsstaterne bør fortsat arbejde tæt sammen i samtlige faser under overgangsforløbet for at fuldende processen. Ved Rådets konklusioner af 26.-27. februar 2009 og 4.-5. juni 2009 om SIS II blev der oprettet et uformelt organ med betegnelsen "Det Globale Programstyringsråd" bestående af eksperter fra medlemsstaterne med henblik på at styrke samarbejdet og give direkte støtte fra medlemsstaterne til det centrale SIS II. En ekspertgruppe med betegnelsen Det Globale Programstyringsråd (GPMB) bør derfor nedsættes formelt i henhold til denne forordning for at supplere den nuværende organisatoriske struktur. For at sikre effektiviteten og omkostningseffektiviteten bør medlemmerne af GPMB være permanent udpegede og deres antal begrænset.

Begrundelse

Det er vigtigt, at GPMB formaliseres i retsgrundlaget. Dets mandat bør være klart, og med henblik på at opnå effektivitet og omkostningseffektivitet bør der være tale om en permanent gruppe af eksperter i et begrænset antal.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Der bør forudses en teknisk nødplan for at opnå de ønskede SIS II-funktioner. Beskrivelsen af de tekniske komponenter i overgangsarkitekturen bør derfor tilpasses, så der kan forudses en anden teknisk løsning for udviklingen af det centrale SIS II.

(6) Det er nødvendigt at tilpasse de retlige rammer for at give mulighed for overgang til en mulig alternativ teknisk løsning, hvis test viser, at SIS II ikke kan gennemføres med succes. Beskrivelsen af de tekniske komponenter i overgangsarkitekturen bør tilpasses, så der kan forudses en anden teknisk løsning for udviklingen af det centrale SIS II. Enhver alternativ teknisk løsning bør være baseret på den bedste tilgængelige teknologi, være omkostningseffektiv og gennemføres i overensstemmelse med en præcis og rimelig tidsplan. Kommissionen bør forelægge en grundig budgetmæssig vurdering af udgifterne i forbindelse med en sådan alternativ teknisk løsning inden for et rimeligt tidsrum. Det bør udtrykkeligt fastsættes, at de retlige rammer, der er fastlagt ved afgørelse 2007/533/RIA, finder anvendelse på enhver løsning uanset dens tekniske beskaffenhed.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a) Da Europa-Parlamentet er ansvarligt som medlovgiver for oprettelsen, driften og brugen af anden generation af Schengeninformationssystemet, jf. forordning (EF) nr. 1987/2006, og da overgangen finansieres over EU-budgettet, som Europa-Parlamentet også er medansvarligt for, bør Europa-Parlamentet integreres i beslutningsprocessen om overgangen. Der bør kræves en positiv udtalelse fra Europa-Parlamentet, på grundlag af oplysninger fra Kommissionen om testresultaterne, før overgangen til et nyt Schengeninformationssystem –

Begrundelse

Spørgsmål vedrørende SIS II henhører siden 1. januar 2005 under den fælles beslutningsprocedure. Overgangsforløbet er finansieret over EU-budgettet, hvor Parlamentet er medansvarligt. Derfor bør beslutninger vedrørende overgangen ikke længere træffes af Kommissionen og/eller Rådet uden Parlamentets medvirken, men Parlamentet bør inddrages i beslutningsprocessen.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. -1 (nyt)

Rådets afgørelse 2008/839/RIA

Artikel 1 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1) Artikel 1, stk. 1, erstattes af følgende:

 

"1. Schengeninformationssystemet (SIS 1+), der blev oprettet i medfør af bestemmelserne i afsnit IV i Schengenkonventionen fra 1990, erstattes af et nyt system, Schengeninformationssystem II (SIS II), eller en alternativ teknisk løsning, som er baseret på den bedste tilgængelige teknologi og er rimelig i form af en klar tidsplan for dens gennemførelse og omkostningseffektivitet. Oprettelse, drift og brug af det nye system er reguleret i afgørelse 2007/533/RIA."

Begrundelse

Såfremt den igangværende test af SIS II mislykkes, er et skifte til et alternativt scenario en realistisk mulighed. Den foreliggende retsakt skal tage højde for dette. I betragtning af de hidtidige erfaringer med udviklingen af SIS II skal det gøres klart, at kun løsninger, som er omkostningseffektive og har en klar tidsplan, er acceptable. Afgørelse 2007/533/RIA indeholder en samlet retlig ramme, navnlig med hensyn til databeskyttelse. Denne ramme bør altid finde anvendelse på alle tekniske løsninger.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. -1 a (nyt)

Rådets afgørelse 2008/839/RIA

Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1a) I artikel 1 indsættes som stk. 1a:

 

"1a. Såfremt det nuværende SIS II-projekt afbrydes, og en alternativ teknisk løsning gennemføres, skal henvisninger til SIS II i denne afgørelse betragtes som henvisninger til den alternative tekniske løsning."

Begrundelse

Den nuværende revision af overgangsinstrumenterne bør tage hensyn til det forhold, at SIS II ikke er blevet testet med succes endnu, og at Rådet bibeholdt SIS 1+ RE som nødplanen, indtil de test, som fastsættes i etapemålene, er gennemført. Såfremt de planlagte etapemålstest mislykkes, skal overgangen til en alternativ løsning kunne foregå hurtigt og uden de forsinkelser, der ville være forbundet med endnu en revision af den retlige ramme. Derfor skal det foreliggende forslag gøre retsakten fleksibel, således at den kan finde anvendelse på alle tekniske løsninger og ikke kun på SIS II.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 3

Rådets afgørelse 2008/839/RIA

Artikel 11 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De medlemsstater, der deltager i SIS 1+, overgår fra N.SIS til N.SIS II ved hjælp af den midlertidige overgangsarkitektur med støtte fra Frankrig og fra Kommissionen."

2. De medlemsstater, der deltager i SIS 1+, overgår fra N.SIS til N.SIS II ved hjælp af den midlertidige overgangsarkitektur med støtte fra Frankrig og fra Kommissionen senest den 31. december 2011. Såfremt der gennemføres en alternativ teknisk løsning, jf. artikel 11, stk. 6, kan denne dato ændres i overensstemmelse med proceduren i artikel 17, stk. 2.

Begrundelse

I den gældende lovgivning er datoen for afslutningen af overgangsfasen fastsat til den 30. september 2009, med mulighed for forlængelse til senest den 30. juni 2010 via komitologiproceduren. Kommissionen udnyttede denne mulighed og forlængede fristen til den 30. juni 2010. Udløbsklausulen bør bibeholdes. Ifølge de nuværende prognoser vil SIS II kunne tages i brug ved udgangen af 2011, og den nye tidsfrist bør være i overensstemmelse hermed. For at opfylde det eventuelle behov for at skifte fra SIS II til et alternativt scenario, hvis testene mislykkes, bør Kommissionen have en vis fleksibilitet og bør atter kunne forlænge tidsfristen via komitologiproceduren.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)

Rådets afgørelse 2008/839/RIA

Artikel 11 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a) Artikel 11, stk. 5, erstattes af følgende:

 

"5. Den omstilling, der indgår i overgangsprocessen, foretages efter den godkendelse, der er nævnt i artikel 8, stk. 7, og efter at Europa-Parlamentet har afgivet en positiv udtalelse på grundlag af de oplysninger om testresultaterne, som Kommissionen har forelagt i henhold til artikel 71, stk. 4, i afgørelse 2007/533/RIA".

Begrundelse

Spørgsmål vedrørende SIS II henhører siden 1. januar 2005 under den fælles beslutningsprocedure. Overgangsforløbet er finansieret over EU-budgettet, hvor Parlamentet er medansvarligt. Derfor bør beslutninger vedrørende overgangen ikke længere træffes af Kommissionen og/eller Rådet uden Parlamentets medvirken, men Parlamentet bør inddrages i beslutningsprocessen.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 3 b (nyt)

Rådets afgørelse 2008/839/JHA

Artikel 11 – stk. 6 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b) I artikel 11 indsættes følgende nye stykke:

 

"6. Udviklingen af SIS II kan opnås ved at gennemføre en alternativ teknisk løsning."

Begrundelse

Artikel 11, der beskriver de forskellige trin af den faktiske overgang, bør indeholde en henvisning til et muligt alternativt scenario, i tilfælde af SIS II-projektet ikke lykkes.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 3 c (nyt)

Rådets afgørelse 2008/839/RIA

Artikel 14 – stk. 6 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3c) I artikel 14 indsættes følgende nye stykke:

 

"6. Kommissionen udvikler og implementerer en pakke med supplerende foranstaltninger for at forhindre, at personoplysninger lækkes fra databasen, og for at sikre beskyttelse af personoplysninger under hele forløbet med testning og overgang fra SIS I til anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II).”

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Rådets afgørelse 2008/839/RIA

Artikel 17a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Uden at det berører Kommissionens, Frankrigs og de i SIS 1+ deltagende medlemsstaters respektive ansvarsområder og aktiviteter, nedsættes der hermed en gruppe bestående af tekniske eksperter under betegnelsen Det Globale Programstyringsråd (i det følgende benævnt "GPMB" (Global Programme Management Board)). GPMB skal være et forum for koordinering af det centrale og de nationale SIS II-projekter.

1. Uden at det berører Kommissionens, Frankrigs og de i SIS 1+ deltagende medlemsstaters respektive ansvarsområder og aktiviteter, nedsættes der hermed en gruppe bestående af tekniske eksperter under betegnelsen Det Globale Programstyringsråd (i det følgende benævnt "GPMB" (Global Programme Management Board)). GPMB skal være et forum for støtte til udvikling af det centrale SIS II. Det bør fremme sammenhængskraften og sørge for koordinering af det centrale SIS II-projekt og de nationale SIS II-projekter.

Begrundelse

GPMB’s mandat bør være mere klart defineret med henblik på at sætte det i stand til at bidrage aktivt til styring af udviklingen af anden generation af SIS og overgangsprocessen.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Rådets afgørelse 2008/839/RIA

Artikel 17a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. GPMB består af højst ti eksperter. Højst otte eksperter og et tilsvarende antal suppleanter udpeges af medlemsstaterne forsamlet i Rådet. To eksperter og to suppleanter udpeges af generaldirektøren for Kommissionens ansvarlige generaldirektorat blandt Kommissionens tjenestemænd. Andre tjenestemænd i Kommissionen med interesse i de emner, der behandles på GPMB's møder, kan deltage i disse møder.

2. GPMB består af højst ti medlemmer, der skal have de nødvendige kvalifikationer til at bidrage aktivt til udviklingen af SIS II, og som skal mødes regelmæssigt. Højst otte medlemmer og et tilsvarende antal suppleanter udpeges af medlemsstaterne forsamlet i Rådet. Højst to medlemmer og to suppleanter udpeges af generaldirektøren for Kommissionens ansvarlige generaldirektorat blandt Kommissionens tjenestemænd. Interesserede medlemmer af eller berørte tjenestemænd i Europa-Parlamentet, eksperter fra medlemsstaterne og tjenestemænd i Kommissionen, der er direkte involveret i udviklingen af SIS II-projekterne, kan deltage i GPMB's møder; udgifterne i forbindelse hermed afholdes af deres respektive forvaltning eller institution. GPMB kan i overensstemmelse med styringsrådets mandat indbyde andre eksperter til at deltage i GPMB's møder; udgifterne i forbindelse hermed afholdes af disse eksperters respektive forvaltning, institution eller virksomhed.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Rådets afgørelse 2008/839/RIA

Artikel 17 a – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. GPMB fastsætter selv sit mandat. Mandatet får virkning, efter at generaldirektøren for Kommissionens ansvarlige generaldirektorat har afgivet en positiv udtalelse herom.

5. GPMB fastsætter selv sit mandat. Mandatet får virkning, efter at generaldirektøren for Kommissionens ansvarlige generaldirektorat har afgivet en positiv udtalelse herom. GPMB’s mandat omfatter et krav om, at der offentliggøres regelmæssige beretninger, og at disse beretninger forelægges Europa-Parlamentet for at sikre fuld parlamentarisk kontrol.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Rådets afgørelse 2008/839/RIA

Artikel 17 a – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Administrative udgifter og rejseudgifter i tilknytning til GPMB's aktiviteter afholdes over Den Europæiske Unions almindelige budget, i det omfang de ikke godtgøres fra anden side, jf. dog artikel 15, stk. 2. For så vidt angår rejseudgifter i tilknytning til GPMB's arbejde for de af GPMB's eksperter, der er udpeget af medlemsstaterne forsamlet i Rådet, og for de eksperter, der er indkaldt i medfør af denne artikels stk. 3, gælder Kommissionens "Ordning om godtgørelse af eksterne personer, der af Kommissionen indkaldes som eksperter."

6. Administrative udgifter og rejseudgifter i tilknytning til GPMB's aktiviteter afholdes over Den Europæiske Unions almindelige budget, i det omfang de ikke godtgøres fra anden side, jf. dog artikel 15, stk. 2. For så vidt angår rejseudgifter i tilknytning til GPMB's arbejde for de af GPMB's eksperter, der er udpeget af medlemsstaterne forsamlet i Rådet, og for de eksperter, der er indkaldt i medfør af denne artikels stk. 3, gælder Kommissionens "Ordning om godtgørelse af eksterne personer, der af Kommissionen indkaldes som eksperter." De nødvendige bevillinger til at dække udgifterne i tilknytning til GPMB’s møder skal komme fra de bevillinger, der allerede er afsat til anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) i den finansielle programmering for 2010-2013.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 5

Rådets afgørelse 2008/839/RIA

Artikel 19

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne afgørelse træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. "Den udløber på en dato, der fastsættes af Rådet i medfør af artikel 71, stk. 2, i afgørelse 2007/533/RIA."

Denne afgørelse træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. "Den udløber på den dato, der fastsættes af Rådet i medfør af artikel 71, stk. 2, i afgørelse 2007/533/RIA, og under alle omstændigheder senest den 31. december 2013."

Begrundelse

I den gældende lovgivning er datoen for afslutningen af overgangsfasen fastsat til den 30. september 2009, med mulighed for forlængelse til senest den 30. juni 2010 via komitologiproceduren. Kommissionen udnyttede denne mulighed og forlængede fristen til den 30. juni 2010. Udløbsklausulen bør bibeholdes. Ifølge de nuværende prognoser vil SIS II kunne tages i brug ved udgangen af 2011, og den nye tidsfrist bør være i overensstemmelse hermed. For at opfylde det eventuelle behov for at skifte fra SIS II til et alternativt scenario, hvis testene mislykkes, bør Kommissionen have en vis fleksibilitet og bør atter kunne forlænge tidsfristen via komitologiproceduren.

(1)

EUT L 381 af 28.12.2006, s. 4.


BEGRUNDELSE

Indledning

I 2006 nåede Rådet og Europa-Parlamentet til enighed om oprettelse, drift og brug af SIS II efter den fælles beslutningsprocedure og ved førstebehandling for at undgå yderligere forsinkelser.

For disse retlige instrumenter gælder det, at de først finder anvendelse på de medlemsstater, der deltager i SIS 1+, fra datoer, der fastsættes af Rådet, som træffer afgørelse med enstemmighed blandt de medlemmer, der repræsenterer regeringerne for de medlemsstater, der deltager i SIS 1+. Inden dette kan ske og systemet kommer i drift, skal det testes fuldt ud, så det kan vurderes, om SIS II fungerer i overensstemmelse med de tekniske og funktionelle krav til f.eks. robusthed, tilgængelighed og ydeevne.

Først når alle test af SIS II er gennemført med tilfredsstillende resultat, kan vi gå videre til næste skridt: SIS I+-brugernes overgang til SIS II, som bør finde sted på samme dag for alle medlemsstater.

Den oprindelige plan gik ud på, at 15 medlemsstater (det daværende antal) skulle overgå til det nye system i en proces, som skulle vare ca. otte timer. Som følge af alle forsinkelserne og det forhold, at antallet af deltagende lande er næsten fordoblet, er overgangsprocessen blevet meget mere omfattende og vanskelig og stiller krav om mere tid til at ”loade” netværket.

For at tilvejebringe de værktøjer, der er nødvendige for at kunne håndtere de store risici for driftsafbrydelser under den fælles overgang, blev der i 2008 vedtaget to retsakter, der havde til formål at fastlægge de retlige rammer for overgangen, hvor de to systemer i overgangsperioden fungerer sideløbende.

Det blev besluttet at oprette en midlertidig teknisk arkitektur, således at SIS I + og visse tekniske dele af arkitekturen for SIS II kan fungere sideløbende i en begrænset overgangsperiode, og samtidig forsøgte man at præcisere vilkår, procedurer, ansvar, finansiering af overgangsprocessen samt de materielle retlige rammer, der finder anvendelse under overgangen.

Et nyt teknisk værktøj blev introduceret - en ”konverter” - der gør det muligt at foretage en vellykket konvertering og synkronisering af data mellem SIS I + og SIS II. Det centrale SIS 1 vil faktisk blive forbundet med det centrale SIS II via ”konverteren”, således at de kan behandle de samme oplysninger, og det sikres, at de medlemsstater, der allerede er blevet tilkoblet SIS II på tilfredsstillende vis, forbliver på samme niveau som de medlemsstater, som stadig er tilkoblet SIS 1+.

For at sikre, at denne midlertidige tekniske arkitektur kan fungere, er der blevet tilføjet en ny funktion – "reverse mode".

SIS II’s driftsstart afslutter udviklingsfasen og er det tidspunkt, fra hvilket retsgrundlaget for SIS II finder anvendelse. Ifølge dette ræsonnement vil overgangsfasen således være den sidste opgave under udviklingsmandatet for SIS II, hvilket indebærer, at det er nødvendigt, at Kommissionen har et gyldigt mandat for at kunne videreudvikle SIS II frem til SIS II’s driftsstart, således at det er muligt at udføre alle opgaver, der er defineret som forudsætninger i de SIS II-retlige instrumenter, herunder rettelse af alle fejl, der identificeres i testfasen, og tilvejebringelse af alle de nødvendige værktøjer, såsom testplatforme og ressourcer, med det formål at aflevere et system, der fungerer perfekt.

Forslag til overgangen

Den første lovgivningspakke, som gav Kommissionen til opgave at udvikle anden generation af SIS, var gældende indtil den 31. december 2006 og blev senere forlænget til den 31. december 2008. Af de nugældende retsakter, Rådets forordning (EF) nr. 1104/2008 og Rådets afgørelse 2008/839/RIA, fremgår det, at overgangen senest skal være afsluttet den 30. september 2009. Om nødvendigt, kan Kommissionen ved hjælp af udvalgsproceduren forlænge denne dato indtil udløbet af overgangsinstrumenterne. I udløbsbestemmelsen fastsættes udløbsdatoen til den 30. juni 2010.

Kommissionen har ved hjælp af udvalgsproceduren benyttet muligheden for at udsætte datoen for afslutningen af overgangen indtil den 30. juni 2010. Af de nuværende prognoser fremgår det imidlertid, at overgangen ikke vil være afsluttet inden medio 2010. Kommissionen foreslår derfor at ændre overgangsinstrumenterne igen, inden de udløber.

De seneste prognoser viser, at overgangen kan være afsluttet ved udgangen af 2011. Af statusrapporten om udviklingen af SIS II, der blev offentliggjort af Kommissionen i oktober 2009, fremgår det, at det er planlagt, at de to såkaldte etapemålstest for SIS II skal finde sted i henholdsvis fjerde kvartal af 2009 og sommeren 2010. I henhold til Rådets konklusioner af 4.-5- juni 2009 videreføres det nuværende SIS II-projekt, men en nødplan (SIS 1 + RE) holdes i reserve i den periode, der er nødvendig for at teste SIS II.

Derfor forelagde Kommissionen en ny pakke af forslag (KOM(2009)0508 og 0509) om ændring af de to retsakter om overgangen fra SIS I + til anden generation af SIS.

Lissabontraktatens ikrafttræden

Den nye traktats ikrafttræden den 1. december 2009 fik følgende konsekvenser for denne pakke: Den første del af pakken, KOM(2009)0508, var fortsat ikke vedtaget. Den indgik i listen i bilag 4 I Kommissionens omnibus-meddelelse om ”Følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer”. Det nye retsgrundlag efter Lissabontraktaten er artikel 74 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Det drejer sig fortsat om en høringsprocedure. Den anden del af pakken, KOM(2009)0509, bortfaldt ved den nye traktats ikrafttræden. Kommissionen erstattede det med et nyt forslag, KOM(2010)0015. Retsgrundlaget er ligeledes artikel 74 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og det er en høringsprocedure.

Forslagenes rækkevidde

1. Ophævelse af udløbsbestemmelserne

Forudsætningerne for overgangen til SIS II vil ikke være til stede senest den 30. juni 2010. Af artikel 19, sidste punktum, i begge retsakter fremgår det, at de senest udløber den 30. juni 2010. Derfor er formålet med forslagene først og fremmest at ændre udløbsbestemmelserne i disse retsakter med henblik på at forhindre, at deres gyldighed ophører. Kommissionen foreslår at slette udløbsklausulen helt og ikke længere fastsætte en udløbsdato for retsakterne.

Det forhold, at Kommissionen ikke er i stand til at foreslå en mulig dato for påbegyndelsen af driften af SIS II, er ufatteligt, og det giver anledning til enorm tvivl om, hvorledes projektet bliver forvaltet.

2. Indførelse af fleksibilitet ved udvikling af SIS II ved hjælp af alternative tekniske løsninger

I henhold til Kommissionens forslag ville de foreslåede ændringer også omfatte en overgang fra SIS II-projektet, såfremt dette ikke bliver fuldstændig gennemført, til et alternativt scenario, som f.eks. SIS 1+ RE.

Med henblik herpå foreslår Kommissionen at ændre artikel 4 og artikel 10, stk. 3, i retsakterne og indsætte formuleringen "i nødvendigt omfang". Disse ændringer ville indebære, at den såkaldte konverter, der er et teknisk element, som udelukkende er knyttet til SIS II-projektet, ikke længere ville blive betragtet som en obligatorisk teknisk komponent i overgangsarkitekturen.

3. Oprettelse af Det Globale Programstyringsråd (GPMB)

Endvidere foreslår Kommission, at Det Globale Programstyringsråd (GPMB) indføjes i retsakterne i en ny artikel 17a. GPMB er en gruppe, der består af ti tekniske eksperter, otte fra medlemsstaterne og to tjenestemænd fra Kommissionen. Det blev oprettet med henblik på at forbedre koordineringen af Kommissionens og medlemsstaternes arbejde under overgangsprocessen. I sine konklusioner af 4.- 5. juni 2009 om den videre udvikling af SIS II havde Rådet anmodet Kommissionen om at forbedre it-ledelsesstrukturen og integrere GPMB i højere grad i ledelsesstrukturen. Såfremt GPMB blev integreret i retsgrundlaget, ville det endvidere være muligt at finansiere de administrative udgifter og rejseomkostningerne over fællesskabsbudgettet.

Ordførerens holdning

Ordføreren vil gerne minde om, at Europa-Parlamentet allerede flere gange har beklaget alle forsinkelserne i forbindelse med SIS II-projektet. Den seneste anledning var den 22. oktober 2009 med vedtagelse af beslutningen om fremskridt i etableringen af Schengeninformationssystemet II og Visuminformationssystemet. Endnu en gang udtrykte Europa-Parlamentet dyb bekymring over forsinkelserne i driftsstarten af SIS II-systemet. Det krævede endvidere at blive underrettet af Kommissionen og Rådet om testresultaterne og fremtidige skridt umiddelbart efter afslutningen af den tekniske etapemålstest 1, der efter planen skulle finde sted i december 2009. Parlamentet forlangte også fuld åbenhed i implementeringsprocessen af SIS II.

I mellemtiden blev etapemålstest 1 udsat fra december 2009 til slutningen af januar 2010. De test, der fandt sted i januar 2010, var ikke særlig vellykkede. Der foregår stadig en vurdering af testresultaterne. Muligvis må etapemålstest 1 gentages, inden der kan drages endelige konklusioner.

På denne baggrund fremsætter ordføreren følgende anbefalinger:

-     I betragtning af de alvorlige forsinkelser og budgetoverskridelser i forbindelse med SIS II-projektet bør det af retsgrundlaget fremgå, at alle tekniske løsninger skal være baseret på den bedste tilgængelige teknologi og opfylde kriterierne om en klar tidsplan og omkostningseffektivitet.

-     Udløbsbestemmelsen bør bibeholdes. Kommissionen bør have en vis fleksibilitet til at tilpasse datoerne gennem udvalgsproceduren, med henblik på at tilpasse de lovgivningsmæssige rammer til et alternativt scenario, hvis SIS II-projektet ikke lykkes.

-     Det er af afgørende betydning, at overgangsprocessen forbliver under parlamentarisk kontrol. Parlamentet er medlovgiver for retsgrundlaget for SIS II. Parlamentet er endvidere del af budgetmyndigheden, der overvåger overgangen, som er finansieret over fællesskabsbudgettet.

-     Af de samme årsager bør Parlamentet ikke længere være udelukket fra beslutningsprocessen vedrørende overgangen. Inden overgangen til det nye system bør Parlamentet underrettes fuldt ud om testresultater og afgive en positiv udtalelse.

-     Eftersom datoen for afslutningen af overgangsprocessen og den tekniske løsning endnu ikke ligger fast, skal lovgiveren sikre, at de retlige rammer, der er fastsat for SIS II, finder anvendelse uanset eventuelle tekniske problemer, der vil være afgørende for valget af den endelige tekniske løsning.

Oprettelsen af GPMB og dets formelle integration i ledelsesstrukturen i SIS II kan virke som et positivt skridt hen imod at fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne og Kommissionen og give medlemsstaterne direkte støtte til det centrale SIS II-projekt. Det er endvidere vigtigt at begrænse antallet af eksperter med henblik på at sikre både effektiviteten og omkostningseffektiviteten.

Såfremt SIS II-projektet mislykkes, forbeholder Parlamentet sig ret til at opfordre Den Europæiske Revisionsret til at foretage en grundig revision af, hvorledes SIS II-projektet er blevet forvaltet, og af de finansielle konsekvenser for fællesskabsbudgettet.


UDTALELSE fra Budgetudvalget (17.3.2010)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets afgørelse 2008/839/RIA om overgang fra Schengeninformationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II)

(KOM(2010)0015 – C7‑0040/2010 – 2010/0006(NLE))

Rådgivende ordfører: Alexander Alvaro

KORT BEGRUNDELSE

Parlamentet har gentagne gange beklaget forsinkelserne i udviklingen af SIS II‑projektet. Dette var f.eks. tilfældet den 22.oktober 2009, da det vedtog en beslutning om fremskridt i etableringen af Schengen II‑informationssystemet og visuminformationssystemet.

Af statusrapporten om udviklingen af SIS II, der blev offentliggjort af Kommissionen i oktober 2009, fremgår det, at det er planlagt, at de to såkaldte etapemålstest for SIS‑II skal finde sted i henholdsvis 4. kvartal af 2009 og sommeren 2010. Rådet opfordrer i sine konklusioner af 4.-5. juni 2009 til at videreføre det nuværende SIS II‑projekt som en prioriteret sag, men en nødplan ((SIS 1+RE) holdes i reserve: Hvis en eller begge af etapemålstesterne svigter, opfordrer Rådet Kommissionen til at stoppe projektet (guillotineklausulen) og gå over til den tekniske alternative løsning SIS 1+RE, medmindre Rådet med kvalificeret flertal beslutter sig imod denne fremgangsmåde. På dette rådsmøde bekræftes den tekniske gennemførlighed af det alternative SIS 1+RE‑system. Dette er grunden til, at Kommissionen har forelagt en ny forslagspakke (KOM(2009)0508 og KOM(2010)0015) om ændring af de to retsakter vedrørende overgangen fra SIS I + til anden generation SIS.

Forudsætningerne for overgangen til SIS II vil ikke være til stede inden den 30. juni 2010. For at SIS II kan blive operationelt som fastsat ved forordning (EF) nr. 1987/2006 og afgørelse 2007/533/RIA, og dersom det svigter efter testning, skal der træffes alternative foranstaltninger, og alle berørte parter skal oplyses om de fulde finansielle følger så snart som muligt.

Udgifterne i forbindelse med udviklingen af anden generation af Schengeninformationssystemet såvel som udgifterne i forbindelse med oprettelse, testning, migration, drift og vedligeholdelse af det centrale SIS II og kommunikationsstrukturen afholdes over EU's almindelige budget. Udgifterne i forbindelse med udvikling, oprettelse, testning, migration, drift og vedligeholdelse, hvad angår de nationale systemer, afholdes af den enkelte medlemsstat. Udgifterne i forbindelse med Det Globale Programstyringsråd (Global Programme Management Board, GPMB) dækkes af de midler, der allerede er bevilget til 2013.

Siden 2002 er der blevet brugt 48,5 mio. EUR udelukkende på udviklingen af migrationsinstrumentet, medens driftsudgifterne beløber sig til yderligere 33 mio. EUR. I løbet af dette tidsrum har entreprenøren gentagne gange overtrådt de kontraktlige forpligtelser, og testene har ikke vist, at platformen fungerer ordentligt, hvorved den generelle tekniske gennemførlighed af SIS II bliver bragt i fare. Endvidere har entreprenøren modtaget 1,93 mio. EUR for systemtest i 2009, medens bøder til konsortiet beløbende sig til 390 000 EUR ved udgangen af den kontraktmæssige etape af driftstestene i september 2009 er blevet modregnet i fakturaerne. Yderligere 1,26 mio. EUR er blevet udbetalt for den første etapemålstest i januar 2010. Disse yderligere udgifter såvel som en sandsynlig yderligere nødvendig investering, hvis en migration til SIS II ikke lykkes og en alternativ løsning skal anbefales, nødvendiggør en meget strammere budgetkontrol.

I betragtning af de ekstreme budgetindskrænkninger på grund af den økonomiske krise både for medlemsstaterne og selve Unionen og for ikke at ofre flere penge på et tvivlsomt foretagende er der brug for særlig strenghed med hensyn til brug af bevillinger på et system, som hidtil ikke har nået den krævede standard. Ordføreren henstiller til Parlamentet at bruge dets ret til at holde midler bevilget til migration til SIS II som reserve under forbehold af en vellykket testning og en omfattende revision for at sikre og bevare et højt sikkerhedsniveau inden for områderne retfærdighed, frihed og sikkerhed. Efterfølgende fremsættes de relevante ændringsforslag.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 1 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag

 

1a. Selv om Rådet behandler SIS 1+ RE som en nødplan, dersom SIS II ikke fungerer, forbeholder Europa-Parlamentet sig som medlovgiver og budgetmyndighed ret til at holde de midler, der skal tildeles til udviklingen af SIS II i det årlige budget for 2011, i reserve for at sikre fuld parlamentarisk kontrol og tilsyn med proceduren.

 

EUT L 381 af 28.12.2006, s. 4.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Forudsætningerne for overgangen til SIS II vil ikke være til stede inden den 30. juni 2010. For at SIS II kan blive operationel som fastsat ved forordning (EF) nr. 1987/2008 og afgørelse 2007/533/RIA, bør forordning (EF) nr. 1104/2008 og afgørelse 2008/839/RIA derfor fortsat være gældende, indtil overgangen til SIS II er tilendebragt.

(3) Forudsætningerne for overgangen til SIS II vil ikke være til stede inden den 30. juni 2010. For at SIS II kan blive operationel som fastsat ved forordning (EF) nr. 1987/2008 og afgørelse 2007/533/RIA, bør forordning (EF) nr. 1104/2008 og afgørelse 2008/839/RIA derfor fortsat være gældende, indtil overgangen til SIS II er tilendebragt. Dersom SIS II ikke fungerer efter testningen, bør der udarbejdes en alternativ mekanisme, og de fulde finansielle følger bør oplyses over for alle berørte parter.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Der bør forudses en teknisk nødplan for at opnå de ønskede SIS II-funktioner. Beskrivelsen af de tekniske komponenter i overgangsarkitekturen bør derfor tilpasses, så der kan forudses en anden teknisk løsning for udviklingen af det centrale SIS II.

(6) Denne forordning muliggør overgang til eventuelle alternative tekniske løsninger, dersom SIS II ikke kan gennemføres vellykket. Beskrivelsen af de tekniske komponenter i overgangsarkitekturen bør derfor tilpasses, så der kan forudses en anden teknisk løsning for udviklingen af det centrale SIS II. En eventuel alternativ løsning bør være omkostningseffektiv og gennemføres i overensstemmelse med en præcis og rimelig tidsplan. Kommissionen forelægger en grundig budgetmæssig vurdering af udgifterne i forbindelse med en sådan alternativ mekanisme inden for et rimeligt tidsrum.

Begrundelse

Den igangværende revision af migrationsinstrumenterne bør tage højde for, at SIS II ikke er blevet testet med succes, og at Rådet behandler SIS 1+ RE som en nødplan. Hvis etapemålstesterne ikke lykkes, skal det være muligt hurtigt at skifte over til en alternativ løsning, der beviselig er omkostningseffektiv, uden forsinkelser på grund af endnu en revision af de retlige rammer.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Afgørelse 2008/839/RIA

Artikel 17a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. GPMB består af højst ti eksperter. Højst otte eksperter og et tilsvarende antal suppleanter udpeges af medlemsstaterne forsamlet i Rådet. To eksperter og to suppleanter udpeges af generaldirektøren for Kommissionens ansvarlige generaldirektorat blandt Kommissionens tjenestemænd. Andre tjenestemænd i Kommissionen med interesse i de emner, der behandles på GPMB's møder, kan deltage i disse møder.

2. GPMB består af højst ti eksperter. Højst otte eksperter og et tilsvarende antal suppleanter udpeges af medlemsstaterne forsamlet i Rådet. To eksperter og to suppleanter udpeges af generaldirektøren for Kommissionens ansvarlige generaldirektorat blandt Kommissionens tjenestemænd. Andre tjenestemænd i Kommissionen med interesse i de emner, der behandles på GPMB's møder, kan deltage i disse møder. Interesserede medlemmer af Europa-Parlamentet eller tjenestemænd fra de relevante temaafdelinger i Europa-Parlamentet kan ligeledes deltage i møderne.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Afgørelse 2008/839/RIA

Artikel 17a – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. GPMB fastsætter selv sit mandat. Mandatet får virkning, efter at generaldirektøren for Kommissionens ansvarlige generaldirektorat har afgivet en positiv udtalelse herom.

5. GPMB fastsætter selv sit mandat. Mandatet får virkning, efter at generaldirektøren for Kommissionens ansvarlige generaldirektorat har afgivet en positiv udtalelse herom. Mandatet omfatter et krav om, at der offentliggøres regelmæssige beretninger, og at disse beretninger forelægges Europa-Parlamentet for at sikre fuld parlamentarisk kontrol og tilsyn.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Afgørelse 2008/839/RIA

Artikel 17a – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Administrative udgifter og rejseudgifter i tilknytning til GPMB's aktiviteter afholdes over Den Europæiske Unions almindelige budget, i det omfang de ikke godtgøres fra anden side, jf. dog artikel 15, stk. 2. For så vidt angår rejseudgifter i tilknytning til GPMB's arbejde for de af GPMB's eksperter, der er udpeget af medlemsstaterne forsamlet i Rådet, og for de eksperter, der er indkaldt i medfør af denne artikels stk. 3, gælder Kommissionens "Ordning om godtgørelse af eksterne personer, der af Kommissionen indkaldes som eksperter."

6. Administrative udgifter og rejseudgifter i tilknytning til GPMB's aktiviteter afholdes over Den Europæiske Unions almindelige budget, i det omfang de ikke godtgøres fra anden side, jf. dog artikel 15, stk. 2. For så vidt angår rejseudgifter i tilknytning til GPMB's arbejde for de af GPMB's eksperter, der er udpeget af medlemsstaterne forsamlet i Rådet, og for de eksperter, der er indkaldt i medfør af denne artikels stk. 3, gælder Kommissionens "Ordning om godtgørelse af eksterne personer, der af Kommissionen indkaldes som eksperter." De nødvendige bevillinger til dækning af udgifterne i tilknytning til GPMB’s møder skal komme fra de bevillinger, der allerede er afsat i den finansielle programmering for 2010-2013 for Schengeninformationssystemet (SIS II).

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

17.3.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

32

0

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Damien Abad, Alexander Alvaro, Francesca Balzani, Reimer Böge, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Jan Kozłowski


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

27.4.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

36

1

1

Til stede ved den endelige afstemning medlemmer

Roberta Angelilli, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Clemente Mastella, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

Til stede ved den endelige afstemning stedfortrædere

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Ana Gomes, Nadja Hirsch, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Cecilia Wikström

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik