JELENTÉS a Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő átállásról szóló 2008/839/IB határozat módosítására irányuló tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról

29.4.2010 - (COM(2010)0015 – C7‑0000/2010 – 2010/0006(NLE)) - *

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Carlos Coelho
PR_CNS_art100am


Eljárás : 2010/0006(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0127/2010
Előterjesztett szövegek :
A7-0127/2010
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő átállásról szóló 2008/839/IB határozat módosítására irányuló tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról

(COM(2010)0015 – C7‑0040/2010 – 2010/0006(NLE))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0015),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (EUMSz.) 74. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7‑0040/2010),

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság véleményére (A7‑0127/2010),

1.  jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2.  annak ellenére, hogy a Tanács a SIS II meghiúsulása esetén a SIS 1+RE-t készenléti tervként kezeli, az Európai Parlament a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról szóló 1987/2006/EK[1] rendelet társjogalkotójaként és költségvetési hatóságként fenntartja magának a jogot a 2011-es éves költségvetésben a SIS II fejlesztésére elkülönítendő források tartalékba helyezésére a folyamat teljes körű parlamenti vizsgálatának és ellenőrzésének biztosítása érdekében;

3.  felhívja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EUMSz. 293. cikkének (2) bekezdése értelmében;

4.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

5.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) 2010. június 30-ig nem teljesülnek az átállás előfeltételei. Ezért az átállás lezárultáig továbbra is alkalmazni kell az 1104/2008/EK rendeletet és a 2008/839/IB határozatot, hogy a SIS II – az 1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB határozat előírásainak megfelelően – működőképessé váljon.

(3) 2010. június 30-ig nem teljesülnek az átállás előfeltételei. Ezért az átállás lezárultáig továbbra is alkalmazni kell az 1104/2008/EK rendeletet és a 2008/839/IB határozatot, hogy a SIS II – az 1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB határozat előírásainak megfelelően – működőképessé váljon. A jelenlegi SIS II projekt tesztelést követő meghiúsulása esetére alternatív technikai megoldást kell kialakítani, amelynek teljes pénzügyi vonzatát valamennyi érintett féllel közölni kell.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A folyamat lezárása érdekében a Bizottság és a tagállamok továbbra is szorosan együttműködnek az átállás minden egyes szakaszában. A jelenlegi szervezeti struktúra kiegészítése céljából szakértői csoportot kell létrehozni.

(4) A folyamat lezárása érdekében a Bizottság és a tagállamok továbbra is szorosan együttműködnek az átállás minden egyes szakaszában. A SIS-ről szóló, 2009. február 26–27-i és június 4–5-i következtetéseiben a Tanács tagállami szakértőkből álló, átfogó programirányítási tanácsként kijelölt informális szervet hozott létre az együttműködés megerősítése, valamint a központi SIS II projektnek nyújtott közvetlen tagállami támogatás biztosítása érdekében. A jelenlegi szervezeti struktúra kiegészítése céljából tehát a jelen rendelet értelmében hivatalosan kell létrehozni az átfogó programirányítási tanács elnevezésű szakértői csoportot. A hatékonyság és a költséghatékonyság érdekében az átfogó programirányítási tanácsban részt vevő szakértők száma behatárolt, megbízatásuk pedig állandó lesz.

Indokolás

A jogalapban hivatalossá kell tenni az átfogó programirányítási tanács létezését. Megbízatásának egyértelműnek kell lennie, a hatékonyság és költséghatékonyság érdekében a részt vevő szakértők számát pedig be kell határolni, továbbá megbízatásuknak állandónak kell lennie.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A SIS II funkcióinak biztosítása érdekében műszaki készenléti tervet kell előirányozni. Ezért ki kell igazítani az átállási felépítmény műszaki alkotóelemeinek leírását annak érdekében, hogy a SIS II Központi Részének fejlesztésével kapcsolatos más műszaki megoldások is lehetővé váljanak.

(6) A jogi keretet úgy kell módosítani, hogy amennyiben a teszteredmények szerint a SIS II nem valósítható meg eredményesen, lehetővé tegye az esetleges alternatív műszaki megoldásra való átállást. Ki kell igazítani az átállási felépítmény műszaki alkotóelemeinek leírását annak érdekében, hogy a SIS II Központi Részének fejlesztésével kapcsolatos más műszaki megoldások is lehetővé váljanak. Az alternatív műszaki megoldásnak a legjobb rendelkezésre álló technológián kell alapulnia, meg kell felelnie a költséghatékonyság elvének és azt pontos és ésszerű ütemterv szerint kell végrehajtani. A Bizottságnak alapos költségvetési értékelést kell benyújtania az ilyen alternatív technikai megoldással kapcsolatos költségekről. Egyértelműen rögzíteni kell, hogy az 2007/533/EK határozatban meghatározott jogi keret az összes műszaki megoldásra érvényes, műszaki jellegüktől függetlenül.

 

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a) Mivel az 1987/2006/EK rendelet értelmében az Európai Parlament társjogalkotóként felelős a SIS II létrehozásáért, működtetéséért és használatáért, és mivel az átállást uniós költségvetés finanszírozza, amelyért az Európai Parlament szintén felelősséggel tartozik, az Európai Parlamentet az átállásra vonatkozó döntéshozatali folyamatba be kell vonni. A tesztelési eredményekről a Bizottság által kiadott tájékoztatás alapján az Európai Parlament által adott kedvező véleményre lesz szükség az új Schengeni Információs Rendszerre való átállás előtt.

Indokolás

A SIS II-vel kapcsolatos ügyek 2005. január 1. óta az együttdöntési eljárás alá esnek. Az átállást uniós költségvetés finanszírozza, amelyért a Parlament szintén felelősséggel tartozik. Ezért az átállásra vonatkozó döntéseket ezentúl nem a Bizottságnak és a Tanácsnak kell meghoznia a Parlament kizárásával, hanem a döntéshozatali folyamatba a Parlamentet is be kell vonni.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – -1 pont (új)

2008/839/IB tanácsi határozat

1 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1) Az 1. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„1. Az 1990-es Schengeni Egyezmény IV. címének rendelkezései értelmében felállított Schengeni Információs Rendszert (a SIS 1+-t) egy új rendszer, a második generációs Schengeni Információs Rendszer (SIS II), illetve bármely olyan alternatív műszaki megoldás váltja fel, amely a legjobb rendelkezésre álló technológián alapul, és amely a megvalósítási határidőknek való megfelelés és a költséghatékonyság szempontjából elfogadható megoldást kínál. Az új rendszer létrehozásáról, működtetéséről és használatáról a 2007/533/IB határozat rendelkezik.”

Indokolás

Amennyiben a SIS II jelenleg folyó tesztelése negatív eredménnyel zárul, alternatív forgatókönyv fog életbe lépni. A jelen jogi eszköznek ezt figyelembe kell vennie. A SIS II fejlesztésével kapcsolatos eddigi tapasztalatok alapján egyértelművé kell tenni, hogy csak költséghatékony és a határidőket tiszteletben tartó megoldások jöhetnek szóba. A 2007/533/IB határozat átfogó jogi keretet biztosít különösen az adatvédelem tekintetében. E keret mindenkor, az összes műszaki megoldásra alkalmazandó.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – -1 a pont (új)

2008/839/IB tanácsi határozat

1 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1a) Az 1. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

 

„1a. Amennyiben a jelenlegi SIS II-projekt félbeszakad és alternatív műszaki megoldás kerül végrehajtásra, a jelen határozatban szereplő, SIS II-re vonatkozó hivatkozásokat az alternatív műszaki megoldásra való hivatkozásként kell érteni.”

Indokolás

Az átállási eszközök jelen felülvizsgálatának figyelembe kell vennie azt a tényt, hogy a SIS II tesztelési eredményei mindezidáig nem voltak pozitívak, és hogy a Tanács a mérföldkőként meghatározott tesztek végrehajtásáig a SIS 1+RE-t fogadta el készenléti tervként. A tervezett mérföldkő-teszt sikertelensége esetén a jogi keret újbóli átdolgozásából eredő további késlekedés nélkül kell tudni átállni alternatív megoldásra. Ezért a jelen javaslatnak a jogi eszközt rugalmassá kell tennie olyan mértékben, hogy az ne csak a SIS II-re, hanem bármilyen műszaki megoldásra vonatkozzon.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

2008/839/IB tanácsi határozat

11 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A SIS 1+-ban részt vevő tagállamok az ideiglenes átállási felépítés használatával, valamint Franciaország és a Bizottság támogatásával végrehajtják az N.SIS-ről az N.SIS II-re történő átállást.

(2) A SIS 1+-ban részt vevő tagállamok az ideiglenes átállási architektúra használatával, valamint Franciaország és a Bizottság támogatásával legkésőbb 2011. december 31-ig végrehajtják az N.SIS-ről az N.SIS II-re történő átállást. Amennyiben a 11. cikk (6) bekezdésében említett alternatív műszaki megoldás kerül alkalmazásra, a határidő a 17. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban megváltoztatható.

Indokolás

A jelenleg hatályos jogszabályok 2009. szeptember 30-át tűzték ki az átállás határidejéül, komitológiai eljárás keretében lehetővé téve a legkésőbb 2010. június 30-ig történő meghosszabbítását. A Bizottság élt ezzel és 2010. június 30-ig kitolta a határidőt. A megszüntetési záradékot tiszteletben kell tartani. A jelenlegi előrejelzések szerint a SIS II 2011 végéig válik működőképessé, ezért az új határidőt ennek megfelelően kell megszabni. A Bizottságnak ismét bizonyos fokú rugalmasságot kell biztosítania a határidő komitológiai eljárás keretében történő meghosszabbítására, hogy adott esetben lehetőség legyen a SIS II-ről egy alternatív forgatókönyvre való átállásra, amennyiben a tesztek negatív eredményt hoznak.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 a pont (új)

2008/839/IB tanácsi határozat

11 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A 11. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„5. Az átállási folyamat részét képező áttérésre a 8. cikk (7) bekezdésében említett jóváhagyást, valamint azt követően kerül sor, hogy a tesztelési eredményekről a Bizottság által a 2007/533/IB határozat 71. cikkének (4) bekezdésével összhangban kiadott tájékoztatás alapján az Európai Parlament kedvező véleményt ad.”

Indokolás

A SIS II-vel kapcsolatos ügyek 2005. január 1. óta együttdöntési eljárás alá esnek. Az átállást uniós költségvetés finanszírozza, amelyért a Parlament szintén felelősséggel tartozik. Ezért az átállásra vonatkozó döntéseket ezentúl nem a Bizottságnak és a Tanácsnak kell meghoznia a Parlament kizárásával, hanem a döntéshozatali folyamatba a Parlamentet is be kell vonni.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 b pont (új)

2008/839/IB tanácsi határozat

11 cikk – 6 bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b) Az 11. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(5a) A SIS II fejlesztése alternatív műszaki megoldás életbe léptetésével is megoldható.”

Indokolás

Az átállás egyes lépéseit leíró 11. cikkben a SIS II projekt esetleges sikertelensége esetére utalni kell az alternatív forgatókönyvre.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 c pont (új)

2008/839/IB tanácsi határozat

14 cikk – 6 bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3c) A 14. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„1a. A Bizottság kialakít és végrehajt egy további intézkedésekből álló csomagot a személyes adatokkal kapcsolatos információk adatbázisból való eltűnésének megakadályozása és a személyes adatok védelme céljából a tesztelés és a SIS I-ről a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő átállás teljes időtartamára vonatkozóan.”

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 pont

2008/839/IB tanácsi határozat

17a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Átfogó programirányítási tanács elnevezésű műszaki szakértői csoport jön létre a Bizottság, Franciaország és a SIS 1+-ban részt vevő tagállamok hatásköreinek és tevékenységinek sérelme nélkül. Az átfogó programirányítási tanács fórumot biztosít a központi és tagállami SIS II projektek összehangolásához.

(1) Átfogó programirányítási tanács elnevezésű műszaki szakértői csoport jön létre a Bizottság, Franciaország és a SIS 1+-ban részt vevő tagállamok hatásköreinek és tevékenységinek sérelme nélkül. Az átfogó programirányítási tanács fórumot biztosít, amely hozzájárul a központi SIS II projekt fejlesztéséhez. Következetességet teremt és összehangolja a központi és tagállami SIS II projekteket.

Indokolás

Annak érdekében, hogy a második generációs SIS fejlesztésirányításához és az átállási folyamathoz érdemben hozzá tudjon járulni, egyértelműbben meg kell határozni az átfogó programirányítási tanács megbízatását.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 pont

2008/839/IB tanácsi határozat

17a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az átfogó programirányítási tanácsot legfeljebb 10 szakértő alkotja. A Tanács keretein belül eljáró tagállamok legfeljebb nyolc szakértőt és azonos számú póttagot neveznek ki. A Bizottság hatáskörrel rendelkező főigazgatóságának főigazgatója két szakértőt és két póttagot nevez ki a Bizottság tisztviselői közül. Az eljárásokban érdekelt egyéb bizottsági tisztviselők részt vehetnek a tanács ülésein.

(2) Az átfogó programirányítási tanácsot legfeljebb 10, a SIS II fejlesztéséhez érdemben hozzájárulni képes tag alkotja, akik rendszeresen üléseznek. A Tanács keretein belül eljáró tagállamok legfeljebb nyolc tagot és azonos számú póttagot neveznek ki. A Bizottság hatáskörrel rendelkező főigazgatóságának főigazgatója legfeljebb két tagot és két póttagot nevez ki a Bizottság tisztviselői közül. Az Európai Parlament érintett képviselői vagy illetékes tisztviselői, valamint a tagállamok azon szakértői és a Bizottság azon tisztviselői, akik a SIS II projekt fejlesztésében közvetlenül érdekeltek, részt vehetnek az átfogó programirányítási tanács ülésein, saját hivataluk vagy intézményük költségén. A feladatkörben meghatározottaknak megfelelően az átfogó programirányítási tanács más szakértőket is meghívhat, hogy saját hivataluk, intézményük vagy vállalatuk költségére részt vegyenek az átfogó programirányítási tanács ülésein.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 pont

2008/839/IB tanácsi határozat

17 a cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az átfogó programirányítási tanács kidolgozza a saját feladatköreit, amelyek a Bizottság hatáskörrel rendelkező főtitkárságának főtitkára által adott kedvező állásfoglalást követően lépnek hatályba.

(5) Az átfogó programirányítási tanács kidolgozza a saját feladatköreit, amelyek a Bizottság hatáskörrel rendelkező főtitkárságának főtitkára által adott kedvező állásfoglalást követően lépnek hatályba. Az átfogó programirányítási tanács feladatkörének tartalmaznia kell a jelentések rendszeres közzétételére vonatkozó követelményt, valamint azt, hogy a jelentésekhez való hozzáférést lehetővé kell tenni az Európai Parlament számára a teljes körű parlamenti vizsgálat és ellenőrzés biztosítása érdekében.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 pont

2008/839/IB tanácsi határozat

17 a cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A 15. cikk (2) cikkének sérelme nélkül, az átfogó programirányítási tanács tevékenységével összefüggésben felmerülő adminisztratív és utazási költségeket – amennyiben megtérítésük egyéb forrásból nem történik meg – az Európai Unió általános költségvetése viseli. A Tanács keretein belül eljáró tagállamok által az átfogó programirányítási tanácsba kinevezett szakértőknek, valamint az e cikk (3) bekezdésének megfelelően meghívott szakértőknek a tanács munkájával összefüggésben felmerült utazási költségei tekintetében a „Bizottságon kívüli, szakértőként meghívott személyek költségtérítésére vonatkozó bizottsági szabályok” alkalmazandók.

(6) A 15. cikk (2) cikkének sérelme nélkül, az átfogó programirányítási tanács tevékenységével összefüggésben felmerülő adminisztratív és utazási költségeket – amennyiben megtérítésük egyéb forrásból nem történik meg – az Európai Unió általános költségvetése viseli. A Tanács keretein belül eljáró tagállamok által az átfogó programirányítási tanácsba kinevezett szakértőknek, valamint az e cikk (3) bekezdésének megfelelően meghívott szakértőknek a tanács munkájával összefüggésben felmerült utazási költségei tekintetében a „Bizottságon kívüli, szakértőként meghívott személyek költségtérítésére vonatkozó bizottsági szabályok” alkalmazandók. Az átfogó programirányítási tanács ülései kapcsán felmerülő költségek fedezéséhez szükséges előirányzatok a jelenleg a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) 2010–2013 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi tervében meghatározott előirányzatokból származnak majd.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 5 pont

2008/839/IB tanácsi határozat

19 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. Ez a határozat a Tanács által a 2007/533/IB határozat 71. cikkének (2) bekezdésével összhangban megállapított időpontban veszti hatályát.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. Ez a határozat a Tanács által a 2007/533/IB határozat 71. cikkének (2) bekezdésével összhangban megállapított időpontban, de legkésőbb 2013. december 31-én mindenképpen hatályát veszti.

Indokolás

A jelenleg hatályos jogszabályok 2009. szeptember 30-át tűzték ki az átállás határidejéül, komitológiai eljárás keretében lehetővé téve a légkésőbb 2010. június 30-ig történő meghosszabbítását. A Bizottság élt ezzel és 2010. június 30-ig kitolta a határidőt. A megszüntetési záradékot tiszteletben kell tartani. A jelenlegi előrejelzések szerint a SIS II 2011 végéig válik működőképessé, ezért az új határidőt ennek megfelelően kell megszabni. A Bizottságnak ismét bizonyos fokú rugalmasságot kell biztosítania a határidő komitológiai eljárás keretében történő meghosszabbítására, hogy adott esetben lehetőség legyen a SIS II-ről egy alternatív forgatókönyvre való átállásra amennyiben a tesztek negatív eredményt hoznak.

  • [1]  HL L 381., 2006.12.28., 4. o.

INDOKOLÁS

Bevezetés

A SIS II bevezetésére, működésére és használatára irányuló rendelkezésekről a Tanács és az Európai Parlament 2006-ban együttdöntési eljárás keretében egyezett meg, a további késedelem elkerülése érdekében első olvasatban.

E jogi eszközök a SIS 1+-ban részt vevő tagállamok számára csak a SIS 1+-ban részt vevő tagállamok kormányait képviselő tagok egyhangú szavazatával eljáró Tanács által meghatározott időponttól kezdve alkalmazandók. Ennek bekövetkezte és a rendszer működésbe lépése előtt a SIS II-t alapos tesztelésnek kell alávetni, amely azt hivatott megállapítani, hogy működése megfelel-e olyan műszaki és működési követelményeknek, mint a stabilitás, a rendelkezésre állás és a teljesítmény.

Csak a SIS II tesztelésének sikeres végrehajtása után foghatunk hozzá a SIS I+ használóinak a SIS II környezetre történő átállításához, amelyet valamennyi tagállamnak ugyanakkor kell végrehajtania (egyidejű és egyetlen szakaszban végrehajtott átállás).

Az eredeti tervek szerint az átállás (az akkori) 15 tagállammal, egy körülbelül nyolc órán át tartó művelet során történt volna meg. Közben azonban a késések miatt, valamint mivel a tagállamok száma majdnem kétszeresére emelkedett, az átállás folyamata sokkal bonyolultabb és nehezebb lett, és a hálózat feltöltéséhez is több idő szükséges.

A közös átállás során esetlegesen felmerülő szolgáltatási fennakadások kockázatának kezeléséhez szükséges eszközök biztosítása érdekében 2008-ban két, az átállást szabályozó jogi keret került jóváhagyásra, amelynek értelmében a két rendszer átmenetileg egyidejűleg működik.

A döntés értelmében ideiglenes műszaki megoldást kellett találni arra, hogy a SIS 1+ és a SIS II felépítésének bizonyos műszaki elemei egy meghatározott átmeneti időszakban párhuzamosan működhessenek. Ugyanakkor meghatározásra kerültek az átállási folyamat feltételei, eljárásai, felelősségi körei és finanszírozása, valamint az átállás során alkalmazandó anyagi jogi keret.

Egy új műszaki elem, az átalakító is bevezetésre került, amely lehetővé teszi az adatok SIS 1+ és SIS II közötti sikeres átalakítását és összehangolását. Az átalakító összekapcsolja a SIS 1+ központi rendszerét a SIS II központi rendszerével, mindkettő számára lehetővé téve ugyanazon információk feldolgozását, és biztosítja azt, hogy a SIS II-re sikeresen rákapcsolódott tagállamok ugyanazon a szinten maradjanak, mint azok, amelyek még a SIS 1+-t használják.

Az átmeneti architektúra működésének biztosítása érdekében új funkció került bevezetésre: a fordított mód.

A SIS II működésének elindítása a fejlesztési szakasz végét, és egyben a SIS II-jogalap alkalmazhatóságának kezdetét jelenti. Ezt a logikát követve az átállási fázis a SIS II-re vonatkozó fejlesztési megbízatás végső feladata, amelyből következően a Bizottságnak rendelkeznie kell egy, a SIS II működésének beindításáig érvényes SIS II-fejlesztési megbízatással, amely a SIS II jogi eszközei által előfeltételként meghatározott valamennyi feladat végrehajtását – köztük a tesztelési szakaszokban feltárt esetleges hibák megszüntetését, valamint valamennyi szükséges előfeltétel, például a tesztelési platformok és források megteremtését – lehetővé teszi a rendszer tökéletes működése érdekében.

Az átállásra vonatkozó javaslatok

A Bizottságot a második generációs SIS fejlesztésével megbízó első jogalkotási csomag 2006. december 31-ig, majd hosszabbítás után 2008. december 31-ig volt érvényben. Az átállásról szóló jogi eszközök, azaz az 1140/2008/EK tanácsi rendelet és a 2008/839/IB tanácsi határozat úgy rendelkeznek, hogy az átállást legkésőbb 2009. szeptember 30-ig végre kell hajtani. Szükség esetén a Bizottság komitológiai eljárás útján meghosszabbíthatja ezt a határidőt az átállást szabályozó eszközök lejártáig. A megszüntető záradék értelmében a lejárat időpontja 2010. június 30.

A Bizottság élt a lehetőséggel, és komitológiai eljárás útján 2010. június 30-ig meghosszabbította az átállási határidőt. Azonban a jelenlegi előrejelzések szerint az átállás nem fog befejeződni 2010 közepéig. A Bizottság ezért tesz javaslatot az átállási eszközök lejártuk előtti ismételt módosítására.

A legfrissebb előrejelzések szerint az átállás várhatóan 2011 végére fog lezárulni. A SIS II fejlesztéséről szóló, a Bizottság által 2009 októberében közzétett helyzetjelentés arról számol be, hogy a SIS II két, ún. mérföldkő-tesztjét előreláthatólag 2009 negyedik negyedévében és 2010 nyarán hajtják végre. A 2009. június 4–5-i tanácsi következtetések rámutatnak, hogy a jelenleg folyó SIS II projekt folytatódik, de a SIS II tesztelési időszakára készenléti terv (SIS 1+RE) is rendelkezésre áll.

A Bizottság a fenti okokból kifolyólag terjesztette elő a SIS 1+-ról a második generációs SIS-re való átállást szabályozó két jogi eszközt módosító új javaslatcsomagot (COM(2009)0508 és 0509).

A Lisszaboni Szerződés hatályba lép

Az új szerződés 2010. december 1-jei hatálybalépésének hatása erre a csomagra a következő volt: A csomag első része, a COM(2009)0508 dokumentum függően maradt. „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól” szóló bizottsági gyűjtőközlemény 4. mellékletében került felsorolásra. A Lisszaboni Szerződés szerint az új jogalap az EUMSz. 74. cikke. Az alkalmazandó eljárás a konzultáció maradt. A csomag második része, a COM(2009)0509 dokumentum érvényét vesztette a szerződés hatálybalépésével. Ezt a Bizottság egy új javaslattal helyettesítette (COM(2010)0015). A jogalap szintén az EUMSz. 74. cikke, és az eljárás a konzultáció.

A javaslatok alkalmazási köre

1. A megszüntető záradék törlése

2010. június 30-ig nem teljesülnek az átállás feltételei. Mindkét jogi eszköz 19. cikkének utolsó mondata úgy rendelkezik, hogy azok legkésőbb 2010. június 30-án lejárnak. A javaslat ezért elsősorban, a lejárat megakadályozása érdekében a megszüntető záradékot kívánja módosítani mindkét eszközben. A Bizottság a megszüntető záradék törlését javasolja, azaz az eszközök lejárati határidejét el kívánja törölni.

Az, hogy a Bizottság nem képes időpontot megjelölni a SIS II működésének kezdetére, elfogadhatatlan, és hatalmas kérdőjelet vet fel a projekt irányítását illetően.

2. A SIS II alternatív műszaki megoldások révén történő fejlesztését illető rugalmasság bevezetése

A Bizottság által javasolt módosítások a SIS II projekt sikertelensége esetén a SIS 1+RE-hez hasonló alternatív forgatókönyvre való átállás lehetőségére is kitérnek.

Ennek érdekében a Bizottság a 4. cikk és a 10. cikk (3) bekezdésének módosítását, és „a szükséges mértékben” kifejezés bevezetését javasolja. E módosítások értelmében az úgynevezett átalakító (a SIS II-höz kizárólagosan kötődő műszaki elem) már nem kötelező technikai eleme az átállási architektúrának.

3. Átfogó programirányítási tanács (GPMB)

A Bizottság javaslatai között szerepel az is, hogy az átfogó programirányítási tanács az újonnan beillesztendő 17a. cikkben említve szerepeljen a jogi eszközökben. Az átfogó programirányítási tanács 10 műszaki szakértőből áll: 8 fő a tagállamok képviseletében és 2 fő bizottsági tisztviselő. Létrehozására a Bizottság és a tagállamok munkájának az átállási folyamat során történő jobb összehangolása miatt volt szükség. A SIS II további irányításáról szóló 2009. június 4–5-i tanácsi következtetésekben a Tanács arra kérte a Bizottságot, hogy javítsa az IT-irányítási struktúrát, és tegye az átfogó programirányítási tanácsot még inkább az irányítás részévé. A jogalapba történő belefoglalása lehetővé teszi, hogy az adminisztratív és utazási költségeket bizottsági költségvetésből finanszírozzák.

Az előadó álláspontja

Az előadó emlékeztetni kíván arra, hogy az Európai Parlament már több alkalommal elítélően nyilatkozott a SIS II projekttel kapcsolatos késlekedésekről. Legutóbb 2009. október 22-én tette ezt, amikor is a Schengeni Információs Rendszer (SIS II) és a Vízuminformációs Rendszer (VIS) előrehaladásáról szóló állásfoglalását elfogadta. Ebben az állásfoglalásban az Európai Parlament ismételten hangot adott a SIS II elindításának ismétlődő késlekedése miatti aggodalmának. Arra kérte fel a Bizottságot és a Tanácsot, hogy az első mérföldkő-teszt 2009 decemberére tervezett lezárását követően késlekedés nélkül tájékoztassa a tesztelési eredményekről és a tervezett lépésekről. A Parlament továbbá a teljes átláthatóság biztosítására szólított fel a SIS II végrehajtási eljárása tekintetében.

Ezalatt az első mérföldkő-tesztet 2009 decemberéről 2010 januárjára halasztották. A 2010. januári tesztek nem voltak túl sikeresek; a teszteredmények értékelése még mindig folyik. Az első mérföldkő-tesztet valószínűleg meg kell ismételni a végső következtetések levonása előtt.

Az előadó ajánlásai a következők:

-     A SIS II projekt jelentős késedelmei és a költségvetés túllépések miatt a jogalapnak rendelkeznie kell arról, hogy a műszaki megoldásoknak a legjobb rendelkezésre álló technológián kell alapulniuk, és meg kell felelniük a határidőknek és a költséghatékonyság elvének.

-     A megszüntető záradéknak maradnia kell. A Bizottságnak némi rugalmasságot kell biztosítani, hogy komitológiai eljárás keretében a határidőket megváltoztathassa abból a célból, hogy a jogi keretet hozzáigazítsa a SIS II projekt kudarca esetén életbe lépő alternatív forgatókönyvhöz.

-     Igen fontos, hogy az átállási folyamatot a Parlament nyomon tudja követni. A SIS II jogalapjának kidolgozásában a Parlament társjogalkotói szerepet tölt be. A Parlament része továbbá a költségvetési hatóságnak, amely a közösségi költségvetésből finanszírozott átállást felügyeli.

-     Ugyanezen okokból kifolyólag a Parlamentet nem lehet kizárni az átállást illető döntéshozatali folyamatból. Az új rendszerre való átállás előtt a Parlamentet teljes körűen tájékoztatni kell a tesztelési eredményekről, hogy azokról adott esetben kedvező véleményt alkothasson.

-     Mivel az átállási folyamat befejezésének időpontja és a műszaki megoldások még nem ismertek, a jogalkotónak gondoskodnia kell arról, hogy a SIS II-nek szánt jogi keret a végső technikai megoldást meghatározó esetleges problémákra tekintet nélkül alkalmazható legyen.

Az átfogó programirányítási tanács létrehozása és hivatalos bevétele a SIS II irányítási struktúrájába helyes lépésnek tűnik a tagállamok és a Bizottság közötti együttműködés javítása tekintetében, valamint abból a szempontból, hogy a tagállamok közvetlenül tudják támogatni a központi SIS II-projektet. A hatékonyság és a költséghatékonyság érdekében a részt vevő szakértők számát be kell határolni.

A Parlament fenntartja a jogot, hogy amennyiben a SIS II projekt kudarcba fullad, felkérje a Számvevőszéket a SIS II projekt irányításának és a közösségi költségvetést érintő anyagi vonzatának teljes körű ellenőrzésére.

VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (17.3.2010)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

a Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő átállásról szóló 2008/839/IB határozat módosítására irányuló tanácsi rendelet elfogadására vonatkozó javaslatról
(COM(2010)0015 – C7‑0040/2010 – 2010/0006(NLE))

A vélemény előadója: Alexander Alvaro

RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó emlékeztetni kíván arra, hogy az Európai Parlament már több alkalommal sajnálatát fejezte ki a SIS II projekttel kapcsolatos késlekedések miatt. Legutóbb 2009. október 22-én tette ezt, amikor a Schengeni Információs Rendszer (SIS II) és a Vízuminformációs Rendszer (VIS) előrehaladásáról szóló állásfoglalását elfogadta.

A SIS II fejlesztéséről szóló, a Bizottság által 2009 októberében közzétett helyzetjelentés arról számol be, hogy a SIS II két ún. mérföldkőtesztjét előreláthatólag 2009 negyedik negyedévében és 2010 nyarán hajtják végre. A 2009. június 4–5-i tanácsi következtetések szerint továbbra is elsőbbséget élvez a jelenleg folyó SIS II projekt folytatása, de egy készenléti terv is rendelkezésre áll SIS 1+RE néven. Bármelyik mérföldkőteszt meghiúsulása esetén a Tanács a projekt leállítására (guillotine-záradék) és a SIS 1+RE alternatív műszaki megoldásra való átállásra kéri fel a Bizottságot, hacsak a Tanács minősített többséggel nem dönt e lépések megtétele ellen. Ezen a tanácsi ülésen megerősítették az alternatív SIS 1+RE rendszer műszaki megvalósíthatóságát. A Bizottság a fenti okokból kifolyólag terjesztette elő a SIS I+-ról a második generációs SIS-re való átállást szabályozó két jogi eszközt módosító új javaslatcsomagot (COM(2009)0508 és COM(2010)0015).

2010. június 30-ig nem teljesülnek az átállás előfeltételei, és 2011. negyedik negyedévére az átállás sem fog lezárulni. A SIS II-nek az 1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB határozat szerinti működőképessé válása érdekében, valamint a SIS II egy tesztperiódust követő meghiúsulása esetére alternatív forgatókönyvet kell kidolgozni, amelynek pénzügyi vonzatait valamennyi érintett féllel a lehető leghamarabb közölni kell.

A Schengeni Információs Rendszer második generációja (SIS II) kifejlesztésének költségeit, valamint a központi SIS II és a kommunikációs infrastruktúra felállításának, kipróbálásának, átállításának, működtetésének és fenntartásának költségeit is az Európai Unió általános költségvetése viseli. Minden nemzeti rendszer kifejlesztésének, felállításának, kipróbálásának, átállításának, működtetésének és fenntartásának költségeit az érintett tagállam viseli. Az átfogó programirányítási tanács költségeit a már 2013-ig előirányzott alapokból fedezik.

2002 óta csak az átállási eszközre 48,5 millió eurót költöttek, ugyanakkor a működési költségek további 33 millió euróra rúgtak. Ezen időszak alatt a szerződéses megbízott több ízben megszegte a szerződésben foglalt kötelezettségeit, valamint a tesztelések alkalmával a platform nem bizonyult működőképesnek, és ezáltal a SIS II műszaki megvalósíthatósága kérdésessé vált. Sőt, a szerződéses megbízott 2009-ben 1,93 millió eurót kapott a rendszer tesztelésére, ugyanakkor a konzorciumnak a működés 2009 szeptemberében végzett tesztelése szerződéses szakaszának végén kifizetendő 390 000 eurós bírságot a számlákból levonták. 2010. januárban további 1,26 millió eurót fizettek ki az első mérföldkőtesztért. E plusz kiadások, valamint a – SIS II-re történő átállás meghiúsulása esetén egy alternatív megoldás javaslatakor – esetleg szükséges további beruházások sokkal szigorúbb költségvetési ellenőrzést kívánnak meg.

Továbbá tekintettel a gazdasági válság következtében foganatosított rendkívüli költségvetési megszorításokra, mind a tagállamok, mind az Unió vonatkozásában – az eddigi pénzkidobásnak elejét véve – kivételes szigorra van szükség a forrásoknak egy olyan rendszerre történő felhasználásakor, amelynek idáig nem sikerült az előírt normáknak megfelelnie. Az előadó javasolja a Parlamentnek, hogy éljen azon jogával, hogy a SIS II-re történő átálláshoz hozzárendelt tartalékforrásokat a sikeres tesztelésig és egy átfogó könyvvizsgálat erejéig tartalékba helyezze a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség biztonságának magas színvonalú biztosítása és fenntartása érdekében. Mindezek indokolják a javasolt módosításokat.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás  1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

1 a bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

 

(1a) annak ellenére, hogy a Tanács a SIS II meghiúsulása esetén a SIS 1+RE-t készenléti tervként kezeli, az Európai Parlament a Schengeni Információs Rendszer második generációja (SIS II) (1987/2006/EK rendelet1) tekintetében társjogalkotóként és költségvetési hatóságként fenntartja magának a jogot a 2011. évi éves költségvetésben a SIS II fejlesztésére elkülönített előirányzatok tartalékba helyezésére a folyamat teljes körű parlamenti vizsgálatának és ellenőrzésének biztosítása érdekében.

 

_______________

1 HL L 381., 2006.12.28., 4. o.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) 2010. június 30-ig nem teljesülnek az átállás előfeltételei. Ezért az átállás lezárultáig továbbra is alkalmazni kell az 1104/2008/EK rendeletet és a 2008/839/IB határozatot, hogy a SIS II – az 1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB határozat előírásainak megfelelően – működőképessé váljon.

(3) 2010. június 30-ig nem teljesülnek az átállás előfeltételei. Ezért az átállás lezárultáig továbbra is alkalmazni kell az 1104/2008/EK rendeletet és a 2008/839/IB határozatot, hogy a SIS II – az 1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB határozat előírásainak megfelelően – működőképessé váljon. A jelenlegi SIS II projekt tesztelést követő meghiúsulása esetére alternatív technikai megoldást kell kialakítani, amelynek teljes pénzügyi vonzatát valamennyi érintett féllel közölni kell.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A SIS II funkcióinak biztosítása érdekében műszaki készenléti tervet kell előirányozni. Ezért ki kell igazítani az átállási felépítmény műszaki alkotóelemeinek leírását annak érdekében, hogy a SIS II Központi Részének fejlesztésével kapcsolatos más műszaki megoldások is lehetővé váljanak.

(6) E rendeletnek lehetővé kell tennie az esetleges alternatív műszaki megoldásokra való átállást, amennyiben a jelenlegi SIS II projektet nem lehet sikeresen végrehajtani. Ki kell igazítani az átállási felépítmény műszaki alkotóelemeinek leírását annak érdekében, hogy a SIS II Központi Részének fejlesztésével kapcsolatos alternatív műszaki megoldások is lehetővé váljanak. Mindenfajta ilyen alternatív technikai megoldásnak költséghatékonynak kell lennie, és azt pontos és ésszerű ütemterv szerint kell végrehajtani. A Bizottságnak alapos költségvetési értékelést kell benyújtania az ilyen alternatív technikai megoldással kapcsolatos költségekről.

Indokolás

Az átállási eszközök jelen felülvizsgálatának figyelembe kell vennie azt, hogy a SIS II-t eddig nem sikerült eredményesen tesztelni, és hogy a Tanács a SIS 1+RE-t fogadta el készenléti tervként. A tervezett mérföldkőtesztek sikertelensége esetére lehetővé kell tenni, hogy a jogi keret újbóli átdolgozásából eredő további késedelmek nélkül, gyorsan át lehessen állni valamely költséghatékonynak bizonyuló alternatív megoldásra.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 bekezdés

2008/839/IB határozat

17a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az átfogó programirányítási tanácsot legfeljebb 10 szakértő alkotja. A Tanács keretein belül eljáró tagállamok legfeljebb nyolc szakértőt és azonos számú póttagot neveznek ki. A Bizottság hatáskörrel rendelkező főigazgatóságának főigazgatója két szakértőt és két póttagot nevez ki a Bizottság tisztviselői közül. Az eljárásokban érdekelt egyéb bizottsági tisztviselők részt vehetnek a tanács ülésein.

(2) Az átfogó programirányítási tanácsot legfeljebb 10 szakértő alkotja. A Tanács keretein belül eljáró tagállamok legfeljebb nyolc szakértőt és azonos számú póttagot neveznek ki. A Bizottság hatáskörrel rendelkező főigazgatóságának főigazgatója két szakértőt és két póttagot nevez ki a Bizottság tisztviselői közül. Az eljárásokban érdekelt egyéb bizottsági tisztviselők részt vehetnek a tanács ülésein. Az átfogó programirányítási tanács ülésein részt vehetnek az Európai Parlament érdeklődő képviselői, illetve az Európai Parlament illetékes politikai osztályainak munkatársai.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 bekezdés

2008/839/IB határozat

17a cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az átfogó programirányítási tanács kidolgozza a saját feladatköreit, amelyek a Bizottság hatáskörrel rendelkező főtitkárságának főtitkára által adott kedvező állásfoglalást követően lépnek hatályba.

(5) Az átfogó programirányítási tanács kidolgozza a saját feladatköreit, amelyek a Bizottság hatáskörrel rendelkező főtitkárságának főtitkára által adott kedvező állásfoglalást követően lépnek hatályba. Az átfogó programirányítási tanácsfeladatköreinek tartalmazniuk kell a jelentések rendszeres közzétételére vonatkozó követelményt, valamint azt, hogy a jelentésekhez való hozzáférést lehetővé kell tenni az Európai Parlament számára a teljes körű parlamenti vizsgálat és ellenőrzés biztosítása érdekében.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 bekezdés

2008/839/IB határozat

17a cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A 15. cikk (2) cikkének sérelme nélkül, az átfogó programirányítási tanács tevékenységével összefüggésben felmerülő adminisztratív és utazási költségeket – amennyiben megtérítésük egyéb forrásból nem történik meg – az Európai Unió általános költségvetése viseli. A Tanács keretein belül eljáró tagállamok által az átfogó programirányítási tanácsba kinevezett szakértőknek, valamint az e cikk (3) bekezdésének megfelelően meghívott szakértőknek a tanács munkájával összefüggésben felmerült utazási költségei tekintetében a „Bizottságon kívüli, szakértőként meghívott személyek költségtérítésére vonatkozó bizottsági szabályok” alkalmazandók.

(6) A 15. cikk (2) cikkének sérelme nélkül, az átfogó programirányítási tanács tevékenységével összefüggésben felmerülő adminisztratív és utazási költségeket – amennyiben megtérítésük egyéb forrásból nem történik meg – az Európai Unió általános költségvetése viseli. A Tanács keretein belül eljáró tagállamok által az átfogó programirányítási tanácsba kinevezett szakértőknek, valamint az e cikk (3) bekezdésének megfelelően meghívott szakértőknek a tanács munkájával összefüggésben felmerült utazási költségei tekintetében a „Bizottságon kívüli, szakértőként meghívott személyek költségtérítésére vonatkozó bizottsági szabályok” alkalmazandók. Az átfogó programirányítási tanács ülései kapcsán felmerülő költségek fedezéséhez szükséges előirányzatok a 2010–2013-as pénzügyi programozás során jelenleg a Schengeni Információs Rendszer második generációja (SIS II) számára elkülönített előirányzatokból származnak majd.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

17.3.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

32

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Damien Abad, Alexander Alvaro, Francesca Balzani, Reimer Böge, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Jan Kozłowski

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

27.4.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

36

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Roberta Angelilli, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Clemente Mastella, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Ana Gomes, Nadja Hirsch, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Cecilia Wikström