Pranešimas - A7-0127/2010Pranešimas
A7-0127/2010

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo priimti Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/839/TVR dėl perėjimo iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II)

29.4.2010 - (COM(2010)0015 – C7-0040/2010 – 2010/0006(NLE) - *

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėjas: Carlos Coelho
PR_NLE


Procedūra : 2010/0006(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0127/2010

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo priimti Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/839/TVR dėl perėjimo iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II)

(COM(2010)0015 – C7-0040/2010 – 2010/0006(NLE)

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2010)0015),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 74 straipsnį, kuriuo remdamasi Taryba konsultavosi su Europos Parlamentu (C7‑0040/2010),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir į Biudžeto komiteto nuomonę (A7‑0127/2010),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  nors, Tarybos nuomone, sprendimas SIS 1+RE turėtų būti panaudotas nenumatytu atveju, jei nepavyktų pereiti prie SIS II, Europos Parlamentas – viena iš institucijų, dalyvaujančių leidžiant teisės aktus dėl antros kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo (Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 ) ir tvirtinant biudžetą – siekdamas užtikrinti visapusišką parlamentinę priežiūrą ir stebėti procesą, pasilieka teisę laikyti rezerve lėšas, kurios pagal 2011 m. metinį biudžetą turėtų būti skirtos SIS II vystyti;

3.  ragina Komisiją atitinkamai iš dalies pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl ES veikimo 293 straipsnio 2 dalį;

4.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

5.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

6.  paveda Pirmininkui perduoti Europos Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Išankstinės su perėjimu susijusios sąlygos iki 2010 m. birželio 30 d. įgyvendintos nebus. Kad SIS II pradėtų veikti, kaip reikalaujama Reglamentu (EB) Nr. 1987/2006 ir Sprendimu 2007/533/TVR, Reglamentas (EB) Nr. 1104/2008 ir Sprendimas 2008/839/TVR turėtų būti taikomi iki perėjimo užbaigimo dienos.

(3) Išankstinės su perėjimu susijusios sąlygos iki 2010 m. birželio 30 d. įgyvendintos nebus. Kad SIS II pradėtų veikti, kaip reikalaujama Reglamentu (EB) Nr. 1987/2006 ir Sprendimu 2007/533/TVR, Reglamentas (EB) Nr. 1104/2008 ir Sprendimas 2008/839/TVR turėtų būti taikomi iki perėjimo užbaigimo dienos. Tuo atveju, jeigu atlikus bandymus nepavyktų įdiegti dabartinio SIS II projekto, turėtų būti parengtas alternatyvus techninis sprendimas, o visos susijusios šalys informuotos apie visapusišką jo poveikį biudžetui.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) Komisija ir valstybės narės, siekdamos užbaigti šį procesą, turėtų ir toliau glaudžiai bendradarbiauti visuose perėjimo etapuose. Turėtų būti suburta ekspertų grupė, kuri papildytų esamą organizacinę struktūrą.

(4) Komisija ir valstybės narės, siekdamos užbaigti šį procesą, turėtų ir toliau glaudžiai bendradarbiauti visuose perėjimo etapuose. Siekiant, kad būtų sutvirtintas bendradarbiavimas, o centrinės SIS II projektui teikiama tiesioginė valstybių narių parama, remiantis 2009 m. vasario 26–27 d. ir 2009 m. birželio 4–5 d. Tarybos išvadomis dėl SIS II sudaryta neoficiali valstybių narių ekspertų grupė, pavadinta Bendro projekto valdyba. Todėl pagal šį reglamentą turėtų būti oficialiai suburta ekspertų grupė, vadinama Bendro projekto valdyba (BPV), kuri papildytų esamą organizacinę struktūrą. Siekiant užtikrinti veiksmingumą ir ekonomiškumą, BPV nariai turėtų būti nuolatiniai, o jų skaičius – ribotas.

Pagrindimas

Svarbu nustatyti oficialų BPV teisinį pagrindą. Jos įgaliojimai turėtų būti aiškūs, o siekiant užtikrinti veiksmingumą ir ekonomiškumą tai turėtų būti nuolatinė riboto skaičiaus ekspertų grupė.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Reikėtų numatyti techninį nenumatytų atvejų planą, taikytiną diegiant SIS II funkcijas. Dėl to reikėtų atitinkamai pakeisti perėjimo architektūros techninių komponentų aprašą, kad plėtojant centrinę SIS II būtų galima taikyti kitą techninį sprendimą.

(6) Būtina pritaikyti teisės aktus, kad būtų galima pereiti prie galimų alternatyvių techninių sprendimų, jei atlikus bandymus paaiškėtų, kad SIS II negali būti sėkmingai įgyvendinta. Reikėtų atitinkamai pakeisti perėjimo architektūros techninių komponentų aprašą, kad plėtojant centrinę SIS II būtų galima taikyti kitą techninį sprendimą. Bet koks alternatyvus techninis sprendimas turėtų būti grindžiamas geriausiomis turimomis technologijomis, būti ekonomiškas ir įgyvendinamas pagal tikslų ir priimtiną tvarkaraštį. Komisija turėtų nedelsdama pateikti išsamų su šiuo alternatyviu techniniu sprendimu susijusių biudžeto išlaidų vertinimą. Turėtų būti aišku, kad pagal Sprendimą 2007/533/TVR nustatyta teisinė tvarka taikoma kiekvienam techniniam sprendimui, nesvarbu, koks jų techninis pobūdis.

              Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a) Kadangi Europos Parlamentas, kuris yra vienas iš teisės aktų leidėjų, atsakingas už SIS II sukūrimą, veikimą ir naudojimą, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1987/2006 ir Sprendime 2007/533/TVR, ir kadangi perėjimas finansuojamas iš Europos Sąjungos biudžeto, už kurį Europos Parlamentas taip pat yra bendrai atsakingas, Europos Parlamentas turėtų būti įtrauktas į sprendimų dėl perėjimo priėmimo procesą. Prieš pereinant prie naujosios Šengeno informacinės sistemos reikėtų gauti palankią Europos Parlamento nuomonę, pateiktą remiantis Komisijos pateikta informacija apie bandymų rezultatus.

Pagrindimas

Nuo 2005 m. sausio 1 d. su SIS II susiję klausimai sprendžiami taikant bendro sprendimo procedūrą. Perėjimo procesas finansuojamas iš ES biudžeto, už kurį bendrai atsakingas Parlamentas. Todėl Komisija ir (arba) Taryba nebeturėtų priimti sprendimų dėl perėjimo nedalyvaujant Parlamentui, priešingai, Parlamentas turėtų būti įtrauktas į sprendimų priėmimo procesą.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 1 punktas (naujas)

Tarybos sprendimas 2008/839/TVR

1 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1) 1 straipsnio 1 dalis keičiama taip:

 

„1. Šengeno informacinė sistema (SIS 1+), sukurta pagal 1990 m. Šengeno konvencijos IV antraštinės dalies nuostatas, pakeičiama nauja sistema – Šengeno informacine sistema II (SIS II) arba bet kuriuo kitu techniniu sprendimu, kuris grindžiamas geriausia prieinama technologija, aiškiu įgyvendinimo tvarkaraščiu ir yra ekonomiškas. Naujosios sistemos sukūrimas, veikla ir naudojimas reglamentuojama remiantis Sprendimo 2007/533/TVR nuostatomis.

Pagrindimas

Jei dabar atliekami SIS II bandymai nepavyktų, realiai įmanoma rinktis alternatyvius sprendimus. Šiame teisės akte būtina į tai atsižvelgti. Turint omenyje iki šiol įgytą patirtį plėtojant SIS II, reikia aiškiai nurodyti, kad priimtini tik ekonomiški ir pagal aiškų tvarkaraštį įgyvendinami sprendimai. Sprendime 2007/533/TVR pateikta išsami teisinė tvarka, susijusi su duomenų tvarkymu, duomenų apsauga ir teisių gynimo priemonėmis. Ši tvarka turėtų visada būti taikoma visiems techniniams sprendimams.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Tarybos sprendimas 2008/839/TVR

1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1a) 1 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„1a. Jei dabar vykdomas SIS II projektas nutraukiamas ir pradedamas taikyti kitoks techninis sprendimas, šiame sprendime esančios nuorodos į SIS II aiškinamos kaip nuorodos į taikomą techninį sprendimą.“

Pagrindimas

Šiuo metu persvarstant perėjimo priemones reikėtų atsižvelgti į tai, kad SIS II dar nėra sėkmingai išbandyta ir kad Taryba išsaugojo SIS 1+RE kaip nenumatytų atvejų planą, kol bus baigti apibrėžti pagrindiniai bandymai. Jei planuojami pagrindiniai bandymai nepavyktų, turi būti įmanoma greitai ir nedelsiant, kol bus dar kartą persvarstytas teisinis pagrindas, pereiti prie alternatyvaus sprendimo. Todėl šiame pasiūlyme turi būti pateiktas bet kokiam techniniam sprendimui, o ne tik SIS II lengvai pritaikomas teisės akto tekstas.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 punktas

Tarybos sprendimas 2008/839/TVR

11 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. SIS 1+ dalyvaujančios valstybės narės, pasinaudodamos laikinąja perėjimo architektūra remiant Prancūzijai ir Komisijai, pereina iš N.SIS į N.SIS II.

2. SIS 1+ dalyvaujančios valstybės narės, pasinaudodamos laikinąja perėjimo architektūra remiant Prancūzijai ir Komisijai, pereina iš N.SIS į N.SIS II ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 31 d. Jei, kaip nurodyta 11 straipsnio 5a dalyje, įgyvendinamas kitas techninis sprendimas, ši data gali būti pakeista laikantis 17 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos.

Pagrindimas

Remiantis šiuo metu galiojančiais teisės aktais nustatyta galutinio perėjimo data – 2009 m. rugsėjo 30 d. su galimybe ją pratęsti pagal komitologijos procedūrą vėliausiai iki 2010 m. birželio 30 d. Komisija pasinaudojo šia galimybe ir pratęsė datą iki 2010 m. birželio 30 d. Turėtų būti laikomasi laikino galiojimo sąlygos. Naujoji data turėtų atitikti dabartines prognozes, pagal kurias SIS II turėtų pradėti veikti 2011 m. pabaigoje. Komisijai ir vėl turėtų būti užtikrintas tam tikras lankstumas pasinaudoti galimybe pratęsti datą pagal komitologijos procedūrą siekiant, kad prireikus (nepavykus bandymams) būtų galima pereiti iš SIS II prie alternatyvaus sprendimo.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Tarybos sprendimas 2008/839/TVR

11 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) 11 straipsnio 5 dalis iš dalies keičiama taip:

 

„5. Pakeitimas, numatytas perėjimo proceso metu, atliekamas po 8 straipsnio 7 dalyje nurodyto patvirtinimo ir gavus palankią Europos Parlamento nuomonę, grindžiamą Komisijos pagal Sprendimo 2007/533/TVR 71 straipsnio 4 dalį pateikta informacija apie bandymų rezultatus.

Pagrindimas

Nuo 2005 m. sausio 1 d. su SIS II susiję klausimai sprendžiami taikant bendro sprendimo procedūrą. Perėjimo procesas finansuojamas iš ES biudžeto, už kurį bendrai atsakingas Parlamentas. Todėl Komisija ir (arba) Taryba nebeturėtų priimti sprendimų dėl perėjimo nedalyvaujant Parlamentui, priešingai, Parlamentas turėtų būti įtrauktas į sprendimų priėmimo procesą.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 b punktas (naujas)

Tarybos sprendimas 2008/839/TVR

11 straipsnio 6 dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3b) 11 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„6. SIS II gali būti išplėtota įgyvendinus alternatyvų techninį sprendimą.“

Pagrindimas

Į 11 straipsnį, kuriame aprašomi įvairūs faktinio perėjimo etapai, turėtų būti įtrauktas galimas alternatyvus scenarijus, jei SIS II projektas nepavyktų.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 c punktas (naujas)

Tarybos sprendimas 2008/839/TVR

14 straipsnio 6 dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3c) Į 14 straipsnį įterpiama ši dalis:

 

„1a. Komisija, siekdama užkirsti kelią informacijos apie asmens duomenis nutekėjimui iš duomenų bazės ir užtikrinti asmens duomenų apsaugą viso bandymų ir perėjimo nuo SIS I prie antros kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) proceso metu, parengia ir įgyvendina papildomų priemonių paketą.“

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punktas

Tarybos sprendimas 2008/839/TVR

17 a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nepažeidžiant atitinkamų Komisijos, Prancūzijos ir SIS 1+ dalyvaujančių valstybių narių įsipareigojimų ir veiksmų, įsteigiama technikos ekspertų grupė, vadinama „Bendro projekto valdyba“ (toliau – BPV). BPV sudaro sąlygas koordinuoti centrinės SIS II ir nacionalinius SIS II projektus.

1. Nepažeidžiant atitinkamų Komisijos, Prancūzijos ir SIS 1+ dalyvaujančių valstybių narių įsipareigojimų ir veiksmų, įsteigiama technikos ekspertų grupė, vadinama „Bendro projekto valdyba“ (toliau – BPV). BPV sudaro sąlygas teikti pagalbą centrinės SIS II projektui. Ji turėtų padėti lengviau užtikrinti nuoseklumą bei sudaryti sąlygas koordinuoti centrinės SIS II ir nacionalinius SIS II projektus.

Pagrindimas

BPV įgaliojimai turėtų būti apibrėžti aiškiau, kad ji galėtų veiksmingai prisidėti prie antrosios kartos SIS plėtros ir perėjimo proceso valdymo.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punktas

Tarybos sprendimas 2008/839/TVR

17a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. BPV sudaro ne daugiau kaip 10 ekspertų. Valstybės narės, veikdamos Taryboje, paskiria ne daugiau kaip aštuonis ekspertus ir tiek pat pakaitinių narių. Atsakingo Komisijos generalinio direktorato generalinis direktorius paskiria du ekspertus ir du pakaitinius narius, kurie turi būti Komisijos pareigūnai. BPV posėdžiuose gali dalyvauti kiti suinteresuoti Komisijos pareigūnai.

2. BPV sudaro ne daugiau kaip 10 narių, kurie turi sugebėti veiksmingai padėti plėtoti SIS II. Valstybės narės, veikdamos Taryboje, paskiria ne daugiau kaip aštuonis narius ir tiek pat pakaitinių narių. Atsakingo Komisijos generalinio direktorato generalinis direktorius paskiria daugiausia du narius ir du pakaitinius narius, kurie turi būti Komisijos pareigūnai. BPV posėdžiuose atitinkamos administracijos ar institucijos lėšomis gali dalyvauti suinteresuoti nariai ar susijęs Europos Parlamento personalas, valstybių narių ekspertai ir tiesiogiai su SIS II projektų vystymu susiję Komisijos pareigūnai. BPV gali kviesti į BVP posėdžius ir kitus ekspertus, kurie, kaip nustatyta informacinėse specifikacijose, juose dalyvauja atitinkamos administracijos, institucijos ar bendrovės lėšomis.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punktas

Tarybos sprendimas 2008/839/TVR

17 a straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. BPV parengia savo įgaliojimus. Įgaliojimai įsigalioja po to, kai atsakingo Komisijos generalinio direktorato generalinis direktorius pareiškia palankią nuomonę.

5. BPV parengia savo įgaliojimus. Įgaliojimai įsigalioja po to, kai atsakingo Komisijos generalinio direktorato generalinis direktorius pareiškia palankią nuomonę. Į BPV specifikacijas įtraukiamas reikalavimas nuolat skelbti ataskaitas ir, siekiant užtikrinti visapusišką parlamentinę priežiūrą ir stebėseną, teikti jas Europos Parlamentui.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punktas

Tarybos sprendimas 2008/839/TVR

17 a straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Nepažeidžiant 15 straipsnio 2 dalies, dėl BPV veiklos atsirandančios administracinės ir kelionių išlaidos padengiamos iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto ir jų nereikia dengti iš kitų šaltinių. Ekspertų, kuriuos valstybės narės, veikdamos Taryboje, paskiria dalyvauti BPV, ir ekspertų, kurie pakviečiami pagal šio straipsnio 3 dalį, kelionės išlaidoms, susijusioms su darbu BPV, taikomos „Komisijos ekspertais pakviestų dirbti išorės asmenų išlaidų atlyginimo taisyklės.

6. Nepažeidžiant 15 straipsnio 2 dalies, dėl BPV veiklos atsirandančios administracinės ir kelionių išlaidos padengiamos iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto ir jų nereikia dengti iš kitų šaltinių. Ekspertų, kuriuos valstybės narės, veikdamos Taryboje, paskiria dalyvauti BPV, ir ekspertų, kurie pakviečiami pagal šio straipsnio 3 dalį, kelionės išlaidoms, susijusioms su darbu BPV, taikomos „Komisijos ekspertais pakviestų dirbti išorės asmenų išlaidų atlyginimo taisyklės. Asignavimai, reikalingi BPV posėdžių išlaidoms padengti, skiriami iš šiuo metu 2010-2013 m. finansinėje programoje Šengeno informacinei sistemai (SIS II) numatytų asignavimų.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 5 punktas

Tarybos sprendimas 2008/839/TVR

19 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jis netenka galios dieną, kurią turi nustatyti Taryba, veikdama pagal Sprendimo 2007/533/TVR 71 straipsnio 2 dalį.

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jis netenka galios dieną, kurią turi nustatyti Taryba, veikdama pagal Sprendimo 2007/533/TVR 71 straipsnio 2 dalį, ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 31 d.

Pagrindimas

Remiantis šiuo metu galiojančiais teisės aktais nustatyta galutinio perėjimo data – 2009 m. rugsėjo 30 d. su galimybe ją pratęsti pagal komitologijos procedūrą vėliausiai iki 2010 m. birželio 30 d. Komisija pasinaudojo šia galimybe ir pratęsė datą iki 2010 m. birželio 30 d. Turėtų būti laikomasi laikino galiojimo sąlygos. Naujoji data turėtų atitikti dabartines prognozes, pagal kurias SIS II turėtų pradėti veikti 2011 m. pabaigoje. Komisijai ir vėl turėtų būti užtikrintas tam tikras lankstumas pasinaudoti galimybe pratęsti datą pagal komitologijos procedūrą siekiant, kad prireikus (nepavykus bandymams) būtų galima pereiti iš SIS II prie alternatyvaus sprendimo.

AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

2006 m. Taryba ir Europos Parlamentas, siekdami išvengti bet kokio tolesnio delsimo, pagal bendro sprendimo procedūrą po pirmojo svarstymo susitarė dėl nuostatų, reglamentuojančių SIS II sukūrimą, veikimą ir naudojimą.

Šiuose teisės aktuose numatyta, kad SIS I+ dalyvaujančioms valstybėms narėms jie pradės galioti tik Tarybos nustatytą, t. y. vienbalsiai jos narių, kurie atstovauja sistemoje SIS I+ dalyvaujančių valstybių narių vyriausybėms, patvirtintą dieną. Iki tol ir prieš sistemai pradedant veikti ji turi būti iki galo išbandyta siekiant įvertinti, ar SIS II gali veikti atitikdama tokius techninius ir funkcinius reikalavimus, kaip patikimumas, prieinamumas ir veiksmingumas.

Tik sėkmingai užbaigus visus SIS II bandymus galimas kitas etapas – SIS I+ naudotojų perėjimas prie SIS II aplinkos, kuris turėtų įvykti tą pačią visoms valstybėms narėms dieną („perėjimas vienu metu“).

Iš pradžių planuota, kad pereis 15 valstybių narių (tuo metu jų tiek buvo) ir kad šis procesas užtruks maždaug 8 valandas. Deja, dėl įvairaus delsimo ir beveik dvigubai išaugus dalyvaujančių valstybių skaičiui perėjimo procesas tapo gerokai sudėtingesnis, sunkesnis, taigi prireikė daugiau laiko tinklui įkelti.

Siekiant užtikrinti būtinas priemones, kad bendro perėjimo metu būtų įveikta didžiulė paslaugos sutrikimo grėsmė, 2008 m. patvirtinti du teisės aktai, pagal kuriuos siekta nustatyti perėjimą reglamentuojančią teisinę tvarką šiuo pereinamuoju laikotarpiu bendrai veikiant abiem sistemoms.

Nuspręsta sukurti laikiną techninę sistemą, pagal kurią tam tikros trukmės pereinamuoju laikotarpiu SIS I+ ir kai kurios SIS II techninės dalys galėtų veikti paraleliai; kartu mėginta patikslinti perėjimo proceso sąlygas, procedūras, įsipareigojimus, finansavimą ir savarankišką perėjimo metu taikytiną teisinę tvarką.

Įdiegta nauja techninė priemonė – keitiklis, kurią naudojant galima sėkmingai konvertuoti ir sinchronizuoti SIS I+ ir SIS II duomenis. Iš esmės centrinė SIS I ir centrinė SIS II bus sujungtos naudojant keitiklį, kurio dėka bus galima tvarkyti tą pačią informaciją ir užtikrinti, kad valstybės narės, jau sėkmingai prisijungusios prie SIS II, liktų tame pačiame lygmenyje, kaip kitos, iki šiol prie SIS I+ prisijungusios, valstybės narės.

Kad ši laikinoji techninė sistema galėtų veikti, būtina papildoma nauja funkcija – apgrąžos būsena.

Paleidus SIS II bus baigtas plėtros etapas ir pradėtas SIS II teisinio pagrindo taikymo etapas. Remiantis šia logika, perėjimo etapas turi būti galutinė užduotis pagal SIS II plėtros įgaliojimus, o tai reiškia, jog Komisijai suteikti SIS II plėtros įgaliojimai turi galioti tol, kol SIS II bus paleista, kad būtų galima atlikti visas užduotis, kurios būtinos pagal SIS II teisės aktus, įskaitant visų bandymų etapų metu nustatytų klaidų ištaisymą, ir kad būtų parūpintos visos reikiamos priemonės, pvz., bandymų platformos ir ištekliai, siekiant sukurti nepriekaištingai veikiančią sistemą.

Perėjimo pasiūlymai

Pirmasis teisės aktų paketas, kuriuo remiantis Komisijai patikėta sukurti antros kartos SIS, galiojo iki 2006 m. gruodžio 31 d.; vėliau jo galiojimas pratęstas iki 2008 m. gruodžio 31 d. Dabartiniuose perėjimo teisės aktuose – Tarybos reglamente (EB) Nr. 1140/2008 ir Tarybos sprendime 2008/839/TVR – pažymima, kad perėjimas turėtų būti baigtas ne vėliau kaip iki 2009 m. rugsėjo 30 d. Prireikus Komisija gali pratęsti šį terminą pagal komitologijos procedūrą, kol baigs galioti perėjimo teisės aktai. Pagal laikinojo galiojimo sąlygą galiojimo pabaigos data yra 2010 m. birželio 30 d.

Komisija pasinaudojo galimybe ir taikydama komitologijos procedūrą atidėjo perėjimo užbaigimo datą iki 2010 m. birželio 30 d. Tačiau pagal dabartines prognozes perėjimas iki 2010 m. vidurio dar nebus baigtas. Todėl Komisija siūlo dar kartą iš dalies pakeisti perėjimą reglamentuojančius teisės aktus, kol jie nenustojo galioti.

Pagal naujausias prognozes perėjimas galėtų būti baigtas iki 2011 m. pabaigos. SIS II sukūrimo pažangos ataskaitoje, kurią Komisija paskelbė 2009 m., nurodyta, kad du pagrindinius SIS II bandymus numatyta atlikti atitinkamai 2009 m. antrąjį ketvirtį ir 2010 m. vasarą. Vadovaujantis 2009 m. birželio 4–5 d. Tarybos išvadomis, dabartinis SIS II projektas tęsiamas, tačiau parengtas nenumatytų atvejų planas (SIS 1+RE) laikotarpiui, kuris būtinas SIS II išbandyti.

Dėl šių priežasčių Komisija pateikė naują pasiūlymų paketą (COM(2009)508 ir COM(2009)509), kuriuo iš dalies keičiami du teisės aktai dėl perėjimo nuo SIS I+ prie antros kartos SIS.

Lisabonos sutarties įsigaliojimas

2010 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusios naujosios sutarties poveikis šiam paketui toks: pirmoji paketo dalis, COM(2009)508, dar nebuvo priimta. Ji įvardyta Komisijos suvestiniame komunikate „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“. Naujasis teisinis pagrindas pagal Lisabonos sutartį yra Sutarties dėl ES veikimo 74 straipsnis. Palikta konsultavimosi procedūra. Antroji paketo dalis, COM(2009)509, nustojo galioti įsigaliojus naujajai sutarčiai. Komisija pakeitė šį pasiūlymą nauju pasiūlymu COM(2010)15. Teisinis pagrindas taip pat yra Sutarties dėl ES veikimo 74 straipsnis, o procedūra – konsultavimosi.

Pasiūlymų taikymo sritis

1. Laikinojo galiojimo sąlygų išbraukimas

Iki 2010 m. birželio 30 d. perėjimo sąlygos dar nebus įvykdytos. Abiejų teisės aktų 19 straipsnio paskutiniame sakinyje dabar nurodyta, kad jie netenka galios ne vėliau kaip 2010 m. birželio 30 d. Todėl pasiūlymais visų pirma siekiama pakeisti teisės aktų laikinojo galiojimo sąlygas, kad jie nenustotų galioti. Komisija siūlo visiškai išbraukti laikinojo galiojimo sąlygas, t. y. nebenustatyti teisės aktų galiojimo pabaigos datos. Tai, kad Komisija negali pasiūlyti galimos SIS II paleidimo datos, yra nesuvokiama ir kelia didžiulių abejonių dėl projekto valdymo.

2. Lankstaus SIS II plėtojimo galimybės nustatymas taikant alternatyvius techninius sprendimus

Vadovaujantis Komisijos pasiūlymu, siūlomi pakeitimai taip pat aprėptų SIS II projekto pakeitimą alternatyviu scenarijumi, pvz., SIS1+ RE, jei minėtasis projektas nebūtų sėkmingai užbaigtas.

Šiuo tikslu Komisija siūlo pakeisti teisės aktų 4 straipsnį ir 10 straipsnio 3 dalį ir nustatyti formulę „tiek, kiek tai būtina“. Šie pakeitimai reikštų, kad vadinamasis keitiklis, išimtinai su SIS II projektu susijęs techninis elementas, nebebus laikomas privaloma technine sudedamąja perėjimo sistemos dalimi.

3. Bendro projekto valdybos (BPV) sudarymas

Be to, Komisija siūlo pagal naują 17a straipsnį į teisės aktus įtraukti Bendro projekto valdybą (BPV). BPV – tai 10 techninių ekspertų (8 valstybių narių ekspertų ir 2 Komisijos pareigūnų) grupė. Ji sudaryta siekiant geriau koordinuoti Komisijos ir valstybių narių darbą vykdant perėjimo procesą. Savo 2009 m. birželio 4–5 d. išvadose dėl tolesnės SIS II krypties Taryba paprašė Komisijos patobulinti informacinių technologijų valdymo struktūrą ir toliau integruoti BPV į valdymo struktūrą. Įtraukus BPV į teisinį pagrindą, jos administracines ir kelionių išlaidas taip pat galima būtų finansuoti iš Bendrijos biudžeto.

Pranešėjo pozicija

Pranešėjas norėtų priminti, kad Europos Parlamentas kelis kartus jau išreiškė apgailestavimą dėl SIS II projekto vėlavimo. Pastarąjį kartą jis tai padarė 2009 m. spalio 22 d., patvirtinęs rezoliuciją dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos ir Vizų informacinės sistemos diegimo būklės. Europos Parlamentas dar kartą pareiškė esąs labai susirūpinęs dėl to, kad vėluojama įdiegti SIS II. Europos Parlamentas taip pat paprašė Komisiją ir Tarybą jį informuoti apie bandymų rezultatus ir tolesnius veiksmus, kai tik bus atliktas pirmasis pagrindinis bandymas, kuris iš pradžių buvo numatytas 2009 m. gruodžio mėn. Europos Parlamentas taip pat ragino užtikrinti visapusišką SIS II įgyvendinimo proceso skaidrumą.

Tačiau 2009 m. gruodžio mėn. planuotas pirmasis pagrindinis bandymas atidėtas iki 2010 m. sausio mėn. pabaigos. 2010 m. sausio mėn. bandymai nebuvo labai sėkmingi; bandymo rezultatai tebevertinami. Gali būti, kad prieš padarant galutines išvadas pirmąjį pagrindinį bandymą teks pakartoti.

Pranešėjas pateikia šias rekomendacijas:

    Kadangi SIS II projektas labai vėluoja, o jo išlaidos pernelyg didelės, nustatant teisinį pagrindą reikėtų nurodyti, kad bet koks techninis sprendimas turi būti grindžiamas geriausia prieinama technologija ir atitikti aiškaus tvarkaraščio bei ekonomiškumo kriterijus.

–    Turėtų išlikti laikino galiojimo sąlyga. Komisijai reikėtų užtikrinti šiek tiek lankstumo tvirtinant terminus pagal komitologijos procedūrą, kad teisės aktus būtų galima taikyti pagal alternatyvų scenarijų, jei SIS II projektas nepavyktų.

–    Ypač svarbu užtikrinti parlamentinę perėjimo proceso kontrolę. Europos Parlamentas yra vienas iš SIS II sistemos teisinį pagrindą nustatančių teisės aktų leidėjų; Europos Parlamentas taip pat yra biudžeto valdymo institucija, prižiūrinti iš Bendrijos biudžeto finansuojamą perėjimą.

–    Dėl tų pačių priežasčių Europos Parlamentas turėtų pradėti dalyvauti sprendimų dėl perėjimo priėmimo procese; prieš pereinant prie naujosios sistemos, Europos Parlamentas turėtų būti išsamiai informuotas apie bandymų rezultatus ir pateikti palankią nuomonę.

–    Kadangi perėjimo proceso užbaigimo ir techninio sprendimo datos dar neaiškios, teisės aktų leidėjas privalo užtikrinti, kad SIS II skirti teisės aktai būtų taikomi nepaisant galimų techninių problemų, nulemsiančių galutinio techninio sprendimo pasirinkimą.

BPV sukūrimas ir oficialus jos įtraukimas į SIS II valdymo struktūrą gali būti vertinamas teigiamai siekiant tvirtesnio valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimo, taip pat užtikrinant tiesioginę valstybių narių paramą centrinės SIS II projektui. Be to, siekiant užtikrinti veiksmingumą ir ekonomiškumą, svarbu riboti ekspertų skaičių.

Jei SIS II projektas nepavyktų, Europos Parlamentas pasilieka teisę kreiptis į Europos Audito Rūmus su prašymu atlikti išsamų SIS II projekto valdymo ir finansinio poveikio Bendrijos biudžetui auditą.

Biudžeto komiteto NUOMONĖ (17.3.2010)

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo priimti Tarybos reglamentą, iš dalies keičiantį Sprendimą 2008/839/TVR dėl perėjimo iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II)
(COM(2010)0015 – C7‑0040/2010 – 2010/0006(NLE))

Nuomonės referentas: Alexander Alvaro

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Parlamentas ne kartą apgailestavo dėl vėluojančios SIS II projekto plėtros. Pavyzdžiui, siekdamas atkreipti į tai dėmesį, jis priėmė savo 2009 m. spalio 22 d. rezoliuciją dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos ir Vizų informacinės sistemos diegimo būklės.

2009 m. spalio mėn. Komisijos paskelbtoje SIS II vystymo pažangos ataskaitoje teigiama, kad 2009 m. ketvirtąjį ketvirtį ir 2010 m. vasarą ketinama atlikti du pagrindinius SIS II bandymus. Kaip raginta Tarybos 2009 m. birželio 4–5 d. išvadose, dabartinis SIS II projektas tęsiamas prioritetine tvarka, tačiau parengtas ir alternatyvus techninis veiksmų planas (SIS 1+RE). Jeigu vienas iš pagrindinių bandymų nepavyktų, Taryba kreiptųsi į Komisiją su prašymu stabdyti projektą (vadinamoji giljotinos išlyga) ir pereiti prie alternatyvaus techninio sprendimo SIS 1+RE, nebent Taryba kvalifikuota balsų dauguma nuspręstų nepritarti šiai veiksmų eigai. Šiame Tarybos susitikime patvirtinta, kad alternatyvi sistema SIS 1+RE techniškai pagrįsta. Todėl Komisija pateikė naują pasiūlymų paketą (COM(2009)0508 ir COM(2009)0015), pagal kurį iš dalies keičiamos dvi teisinės perėjimo iš SIS I+ prie antrosios kartos SIS priemonės.

Išankstinės perėjimo sąlygos negali būti įvykdytos iki 2010 m. birželio 30 d., taigi perėjimas nebus baigtas iki 2011 m. ketvirtojo ketvirčio. Kad SIS II būtų funkcionali, kaip reikalaujama pagal Reglamentą (EB) Nr. 1987/2006 ir Sprendimą 2007/533/TVR, ir, jeigu atlikus bandymus nepavyktų jos įgyvendinti, turėtų būti numatytas alternatyvus scenarijus ir visoms susijusioms šalims kaip galima greičiau užtikrintas finansavimas.

Antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos vystymo, centrinės SIS II įdiegimo, išbandymo, perėjimo prie jos, veiklos ir priežiūros bei ryšio infrastruktūros išlaidos dengiamos iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto. Nacionalinių sistemų įdiegimo, išbandymo, perėjimo prie jų, veiklos ir priežiūros išlaidas dengia susijusios valstybės narės. Bendro projekto valdybos (BPV) išlaidos dengiamos iš lėšų, kurios jau paskirtos iki 2013 m.

Nuo 2002 m. vien perėjimo priemonei sukurti išleista 48,5 mln. EUR, o veiklos išlaidos sudarė dar 33 mln. EUR. Per šį laikotarpį rangovas ne kartą pažeidė sutartinius įsipareigojimus, o atlikus bandymus įsitikinta, kad platforma veikia netinkamai, taigi apskritai pradėta abejoti techniniu SIS II pagrįstumu. Maža to, 2009 m. rangovas gavo 1,93 mln. EUR sistemai išbandyti, taigi kompensacija už konsorciumui paskirtas baudas, kurios baigiantis pagal sutartį nustatytam veiklos bandymų etapui siekė 390 000 EUR, išskaičiuota pagal sąskaitas. 2010 m. sausio mėn. pirmajam pagrindiniam bandymui atlikti išmokėta papildoma 1,26 mln. EUR suma. Dėl šių papildomų išlaidų ir tolesnių investicijų, kurių gali prireikti tuo atveju, jeigu nepavyktų pereiti prie SIS II ir iškiltų būtinybė rekomenduoti alternatyvų sprendimą, buvo vykdoma gerokai akylesnė biudžeto priežiūra.

Be to, atsižvelgiant į krizės nulemtus didžiulius valstybių narių ir pačios Europos Sąjungos biudžeto suvaržymus ir siekiant užtikrinti, kad nebūtų švaistomi geram tikslui skirti pinigai, raginama itin atidžiai naudoti sistemai skirtus asignavimus – iki šiol šioje srityje nepasiektas reikiamas standartas. Pranešėjas rekomenduoja Parlamentui pasinaudoti savo teise ir laukiant sėkmingų bandymų rezultatų bei išsamios audito ataskaitos laikyti lėšas, skirtas pereiti prie SIS II, rezerve, taip pat užtikrinti ir teisingumo, laisvės ir saugumo pagrindu išsaugoti aukšto lygio saugumą. Šiuo pagrindu siūlomi toliau pateikti pakeitimai.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Teisėkūros rezoliucijos projektas

1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Nors Taryba laiko planą SIS 1+RE alternatyva tuo atveju, jeigu nepavyktų pereiti prie SIS II, Europos Parlamentas – viena iš teisės aktus dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo leidžiančių (Reglamentas (EB) Nr. 1987/20061) ir biudžetą tvirtinančių institucijų – siekdamas užtikrinti visapusišką parlamentinę priežiūrą ir stebėti procesą, pasilieka teisę laikyti rezerve lėšas, kurios pagal 2011 m. metinį biudžetą turėtų būti skirtos SIS II vystyti.

 

1 OL L 381,2006 12 28, p. 4.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Išankstinės su perėjimu susijusios sąlygos iki 2010 m. birželio 30 d. įgyvendintos nebus. Kad SIS II pradėtų veikti, kaip reikalaujama Reglamentu (EB) Nr. 1987/2006 ir Sprendimu 2007/533/TVR, Reglamentas (EB) Nr. 1104/2008 ir Sprendimas 2008/839/TVR turėtų būti taikomi iki perėjimo užbaigimo dienos.

(3) Išankstinės su perėjimu susijusios sąlygos iki 2010 m. birželio 30 d. įgyvendintos nebus. Kad SIS II pradėtų veikti, kaip reikalaujama Reglamentu (EB) Nr. 1987/2006 ir Sprendimu 2007/533/TVR, Reglamentas (EB) Nr. 1104/2008 ir Sprendimas 2008/839/TVR turėtų būti taikomi iki perėjimo užbaigimo dienos. Tuo atveju, jeigu atlikus bandymus nepavyktų įdiegti SIS II, turėtų būti parengta alternatyvi priemonė, o visos susijusios šalys informuotos apie visapusišką šios priemonės poveikį biudžetui.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Reikėtų numatyti techninį nenumatytų atvejų planą, taikytiną diegiant SIS II funkcijas. Dėl to reikėtų atitinkamai pakeisti perėjimo architektūros techninių komponentų aprašą, kad plėtojant centrinę SIS II būtų galima taikyti kitą techninį sprendimą.

(6) Tuo atveju, jeigu nepavyktų sėkmingai įgyvendinti SIS II, remiantis šiuo reglamentu turėtų būti sudarytos sąlygos pereiti prie galimų alternatyvių techninių sprendimų. Dėl to reikėtų atitinkamai pakeisti perėjimo architektūros techninių komponentų aprašą, kad plėtojant centrinę SIS II būtų galima taikyti alternatyvų techninį sprendimą. Bet koks alternatyvus sprendimas turėtų būti ekonomiškai naudingas ir įgyvendintas vadovaujantis tiksliu ir racionaliniu tvarkaraščiu. Komisija turėtų nedelsdama pateikti išsamų biudžetinį su šia alternatyvia priemone susijusių išlaidų vertinimą.

Pagrindimas

Šiuo metu persvarstant perėjimo priemones turėtų būti atsižvelgta į tai, kad SIS II dar nėra sėkmingai išbandyta ir kad Taryba vertina planą SIS 1+RE, kaip alternatyvą kilus nenumatytam atvejui. Jeigu nepavyktų pagrindiniai bandymai, nedelsiant ir nelaukiant, kol bus persvarstytas teisinis pagrindas, turi būti sudarytos sąlygos greitai pereiti prie alternatyvaus sprendimo įrodžius, kad jis ekonomiškai naudingas.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punktas

Sprendimas 2008/839/TVR

17a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. BPV sudaro ne daugiau kaip 10 ekspertų. Valstybės narės, veikdamos Taryboje, paskiria ne daugiau kaip aštuonis ekspertus ir tiek pat pakaitinių narių. Atsakingo Komisijos generalinio direktorato generalinis direktorius paskiria du ekspertus ir du pakaitinius narius, kurie turi būti Komisijos pareigūnai. BPV posėdžiuose gali dalyvauti kiti suinteresuoti Komisijos pareigūnai.

2. BPV sudaro ne daugiau kaip 10 ekspertų. Valstybės narės, veikdamos Taryboje, paskiria ne daugiau kaip aštuonis ekspertus ir tiek pat pakaitinių narių. Atsakingo Komisijos generalinio direktorato generalinis direktorius paskiria du ekspertus ir du pakaitinius narius, kurie turi būti Komisijos pareigūnai. BPV posėdžiuose gali dalyvauti kiti suinteresuoti Komisijos pareigūnai. Suinteresuoti Europos Parlamento nariai ar susijusių Europos Parlamento teminių skyrių pareigūnai taip pat gali dalyvauti posėdžiuose.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punktas

Sprendimas 2008/839/TVR

17a straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. BPV parengia savo įgaliojimus. Įgaliojimai įsigalioja po to, kai atsakingo Komisijos generalinio direktorato generalinis direktorius pareiškia palankią nuomonę.

5. BPV parengia savo įgaliojimus. Įgaliojimai įsigalioja po to, kai atsakingo Komisijos generalinio direktorato generalinis direktorius pareiškia palankią nuomonę. Į įgaliojimus įtraukiamas reikalavimas nuolat skelbti ataskaitas ir, siekiant užtikrinti visapusišką parlamentinę priežiūrą ir stebėseną, teikti jas Europos Parlamentui.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punktas

Sprendimas 2008/839/TVR

17a straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Nepažeidžiant 15 straipsnio 2 dalies, dėl BPV veiklos atsirandančios administracinės ir kelionių išlaidos padengiamos iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto ir jų nereikia dengti iš kitų šaltinių. Ekspertų, kuriuos valstybės narės, veikdamos Taryboje, paskiria dalyvauti BPV, ir ekspertų, kurie pakviečiami pagal šio straipsnio 3 dalį, kelionės išlaidoms, susijusioms su darbu BPV, taikomos „Komisijos ekspertais pakviestų dirbti išorės asmenų išlaidų atlyginimo taisyklės.“

6. Nepažeidžiant 15 straipsnio 2 dalies, dėl BPV veiklos atsirandančios administracinės ir kelionių išlaidos padengiamos iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto ir jų nereikia dengti iš kitų šaltinių. Ekspertų, kuriuos valstybės narės, veikdamos Taryboje, paskiria dalyvauti BPV, ir ekspertų, kurie pakviečiami pagal šio straipsnio 3 dalį, kelionės išlaidoms, susijusioms su darbu BPV, taikomos „Komisijos ekspertais pakviestų dirbti išorės asmenų išlaidų atlyginimo taisyklės.“ Asignavimai, reikalingi BPV posėdžių išlaidoms padengti, skiriami iš šiuo metu 2010‑2013 m. finansinio programavimo dokumente Šengeno informacinei sistemai (SIS II) numatytų asignavimų.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

17.3.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

32

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Damien Abad, Alexander Alvaro, Francesca Balzani, Reimer Böge, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Jan Kozłowski

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

27.4.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

36

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Roberta Angelilli, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Clemente Mastella, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Ana Gomes, Nadja Hirsch, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Cecilia Wikström