VERSLAG over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Besluit 2008/839/JBZ over de migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II)

29.4.2010 - (COM(2010)0015 – C7‑0040/2010 – 2010/0006(NLE)) - *

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Rapporteur: Carlos Coelho


Procedure : 2010/0006(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0127/2010
Ingediende teksten :
A7-0127/2010
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Besluit 2008/839/JBZ over de migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II)

(COM(2010)0015 – C7‑0040/2010 – 2010/0006(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2010)0015),

–   gelet op artikel 74 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7‑0040/2010),

–   gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en het advies van de Begrotingscommissie (A7‑0127/2010),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.  behoudt zich, ondanks het feit dat de Raad SIS 1+ RE beschouwt als een noodplan voor het geval dat SIS II mocht mislukken, als medewetgever voor de vaststelling van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (Verordening (EG) nr. 1987/2006[1]) en begrotingsautoriteit, het recht voor om de voor de ontwikkeling van SIS II in de jaarlijkse begroting voor 2011 opgenomen middelen in reserve te houden, om een volledige parlementaire controle van het proces te garanderen;

3.  verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, VWEU dienovereenkomstig te wijzigen;

4.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

5.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

6.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Amendement  1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) Aan de noodzakelijke voorwaarden voor de migratie zal op 30 juni 2010 nog niet zijn voldaan. Wil SIS II operationeel kunnen worden overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1987/2006 en Besluit 2007/533/JBZ, dan moeten Verordening (EG) nr. 1104/2008 en Besluit 2008/839/JBZ van kracht blijven totdat de migratie is voltooid.

(3) Aan de noodzakelijke voorwaarden voor de migratie zal op 30 juni 2010 nog niet zijn voldaan. Wil SIS II operationeel kunnen worden overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1987/2006 en Besluit 2007/533/JBZ, dan moeten Verordening (EG) nr. 1104/2008 en Besluit 2008/839/JBZ van kracht blijven totdat de migratie is voltooid. Indien na tests blijkt dat het huidige SIS II-project een mislukking is, moet er een alternatieve technische oplossing worden ontwikkeld en moeten de volledige financiële implicaties hiervan aan alle betrokken partijen bekend worden gemaakt.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) De Commissie en de lidstaten dienen in alle fasen van de migratie nauw te blijven samenwerken om het proces tot een goed einde te brengen. Er dient een groep van deskundigen te worden ingesteld als aanvulling op de huidige organisatiestructuur.

(4) De Commissie en de lidstaten dienen in alle fasen van de migratie nauw te blijven samenwerken om het proces tot een goed einde te brengen. In de conclusies van de Raad met betrekking tot SIS II van 26-27 februari 2009 en 4-5 juni 2009 is de oprichting van een informeel orgaan vastgelegd, bestaande uit deskundigen uit de lidstaten en aangeduid als Algemene programmabeheersraad, met als doel het verbeteren van de samenwerking en het verlenen van rechtstreekse steun door de lidstaten aan het centrale SIS II-project. Een groep van deskundigen, de Algemene programmabeheersraad (Global Programme Management Board – GPMB), moet bijgevolg krachtens deze verordening formeel worden ingesteld als aanvulling op de huidige organisatiestructuur. Met het oog op doeltreffendheid en kostenefficiëntie moeten leden van de GPMB op permanente basis worden benoemd en moet hun aantal beperkt zijn.

Motivering

Het is belangrijk dat de GPMB formeel in de rechtsgrondslag wordt opgenomen. De groep moet een duidelijk mandaat hebben en met het oog op kostenefficiëntie en doeltreffendheid moet het een permanente groep van deskundigen met een beperkt aantal leden zijn.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) Er dient een technische noodvoorziening te worden getroffen om de functies van SIS II te verwezenlijken. De beschrijving van de technische componenten van de migratiearchitectuur dient derhalve te worden aangepast om voor de ontwikkeling van het centrale SIS II een andere technische oplossing te kunnen toepassen.

(6) Het rechtskader moet worden aangepast om een migratie naar eventuele alternatieve technische oplossingen mogelijk te maken indien uit tests zou blijken dat SIS II niet met succes kan worden geïmplementeerd. De beschrijving van de technische componenten van de migratiearchitectuur dient te worden aangepast om voor de ontwikkeling van het centrale SIS II een andere technische oplossing te kunnen toepassen. Elke alternatieve technische oplossing moet stoelen op de beste beschikbare technologie en kostenefficiënt zijn, en worden ingevoerd volgens een nauwkeurig en redelijk tijdschema. De Commissie moet tijdig een grondige budgettaire evaluatie indienen van de kosten verbonden aan zulk een alternatieve technische oplossing. Het moet duidelijk zijn dat het bij Besluit 2007/533/JBZ vastgestelde rechtskader op alle technische oplossingen van toepassing is.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(16 bis) Aangezien het Parlement als medewetgever verantwoordelijk is voor de instelling, de werking en het gebruik van SIS II zoals vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1987/2006, en aangezien de migratie wordt gefinancierd uit de Unitaire begroting, waarvoor het Parlement eveneens medeverantwoordelijk is, moet het Parlement bij de besluitvorming over de migratie worden betrokken. Alvorens over te schakelen op een nieuw Schengeninformatiesysteem moet geëist worden dat het Europees Parlement op basis van informatie van de Commissie over de testresultaten een gunstig advies uitbrengt.

Motivering

Kwesties in verband met SIS II vallen sinds 1 januari 2005 onder de medebeslissingsprocedure. De migratie wordt gefinancierd uit de EU-begroting, waarvoor het Parlement medeverantwoordelijk is. De besluiten over de migratie mogen dan ook niet langer alleen door de Commissie en de Raad worden genomen; het Parlement moet bij de besluitvorming worden betrokken.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt -1 (nieuw)

Besluit van de Raad 2008/839/JBZ

Artikel 1 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1) In artikel 1 wordt lid 1 als volgt gewijzigd:

 

"1. Het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+), dat is ingesteld op grond van de bepalingen van titel IV van de Schengenuitvoeringsovereenkomst van 1990, wordt vervangen door een nieuw systeem, het Schengeninformatiesysteem II (SIS II) of een andere technische oplossing die op de beste beschikbare technologie gebaseerd is en redelijk is wat het tijdschema voor de uitvoering en de kostenefficiëntie ervan betreft. De instelling, de werking en het gebruik van het nieuwe systeem zijn geregeld bij Besluit 2007/533/JBZ.”

Motivering

Indien de huidige tests met SIS II mislukken, is de overschakeling op een alternatief scenario een realistische optie. In deze wettekst moet daarmee rekening worden gehouden. Gezien de ervaringen die tot dusver met de ontwikkeling van SIS II zijn opgedaan, moet het duidelijk zijn dat alleen kostenefficiënte oplossingen met een duidelijk tijdschema aanvaardbaar zijn. Besluit 2007/533/JBZ vormt een volledig rechtskader, met name wat gegevensbescherming betreft. Dit kader moet altijd op alle technische oplossingen van toepassing zijn.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt -1 bis (nieuw)

Besluit van de Raad 2008/839/JBZ

Artikel 1 – lid 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1 bis) In artikel 1 wordt het volgende lid ingevoegd:

 

"1 bis Indien het huidige SIS II-project wordt stopgezet en een andere technische oplossing wordt toegepast, moeten de verwijzingen naar SIS II in dit Besluit gelezen worden als verwijzingen naar die andere technische oplossing.”

Motivering

Bij de huidige herziening van de migratie-instrumenten moet ermee rekening worden gehouden dat SIS II nog niet met succes is getest en dat de Raad SIS 1+RE als noodplan achter de hand houdt totdat de in de mijlpalen omschreven tests zijn afgerond. Indien de geplande mijlpaaltests mislukken, moet snel op een alternatieve oplossing kunnen worden overgeschakeld en mag er geen vertraging ontstaan doordat het rechtskader nogmaals moet worden herzien. Daarom moet dit voorstel de wettekst flexibel maken zodat hij niet alleen op SIS II, maar op om het even welke technische oplossing van toepassing is.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 3

Besluit van de Raad 2008/839/JBZ

Artikel 11 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De lidstaten die deelnemen aan SIS 1+ migreren van N.SIS naar N.SIS II met behulp van de tijdelijke migratiearchitectuur en met ondersteuning van Frankrijk en van de Commissie.

2. De lidstaten die deelnemen aan SIS 1+ migreren uiterlijk op 31 december 2011 van N.SIS naar N.SIS II, met behulp van de tijdelijke migratiearchitectuur en met ondersteuning van Frankrijk en van de Commissie. Indien een andere technische oplossing als bedoeld in artikel 11, lid 5 bis, wordt toegepast, kan deze datum worden gewijzigd volgens de in artikel 17, lid 2, genoemde procedure.

Motivering

In de huidige wetgeving is de datum voor de voltooiing van de migratie vastgesteld op 30 september 2009, met een eventuele verlenging tot uiterlijk 30 juni 2010 volgens de comitéprocedure. De Commissie heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en heeft de termijn verlengd tot 30 juni 2010. De vervalbepaling moet behouden blijven. De nieuwe datum moet in overeenstemming zijn met de huidige verwachting dat SIS II eind 2011 operationeel zal worden. Ook hier moet de Commissie enige flexibiliteit krijgen om de termijn volgens de comitéprocedure te verlengen zodat eventueel van SIS II op een alternatief scenario kan worden overgeschakeld indien de tests mislukken.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)

Besluit van de Raad 2008/839/JBZ

Artikel 11 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis) In artikel 11 wordt lid 5 als volgt gewijzigd:

 

"5. De in het migratieproces voorziene overschakeling vindt plaats nadat de in artikel 8, lid 7, bedoelde validering heeft plaatsgevonden en het Europees Parlement een gunstig advies heeft uitgebracht op basis van de informatie over de testresultaten die de Commissie overeenkomstig artikel 71, lid 4, van Besluit 2007/533/JBZ heeft verstrekt."

Motivering

Kwesties in verband met SIS II vallen sinds 1 januari 2005 onder de medebeslissingsprocedure. De migratie wordt gefinancierd uit de EU-begroting, waarvoor het Parlement medeverantwoordelijk is. De besluiten over de migratie mogen dan ook niet langer alleen door de Commissie en de Raad worden genomen; het Parlement moet bij de besluitvorming worden betrokken.

Amendement  9

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 3 ter (nieuw)

Besluit van de Raad 2008/839/JBZ

Artikel 11 – lid 6 (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 ter) Aan artikel 11 wordt het volgende lid toegevoegd:

 

"6. De ontwikkeling van SIS II mag worden verwezenlijkt door een alternatieve technische oplossing toe te passen."

Motivering

In artikel 11, waarin de verschillende fasen van de huidige migratie worden beschreven, moet naar een eventueel alternatief scenario worden verwezen voor het geval dat het SIS II-project niet slaagt.

Amendement  10

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 3 quater (nieuw)

Besluit van de Raad 2008/839/JBZ

Artikel 14 – lid 6 (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 quater) In artikel 14 wordt het volgende lid ingevoegd:

 

"6. De Commissie ontwikkelt een pakket aanvullende maatregelen om weglekken van persoonsgegevens uit de databank te voorkomen en om de bescherming van persoonsgegevens gedurende de gehele test- en migratieperiode van SIS I naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) te waarborgen, en voert deze maatregelen uit."

Amendement  11

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Besluit van de Raad 2008/839/JBZ

Artikel 17 bis – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Er wordt een groep van technische deskundigen ingesteld met als benaming "algemene programmabeheersraad" (hierna "GPMB" genoemd), onverminderd de bevoegdheden en activiteiten van de Commissie, Frankrijk en de aan SIS 1+ deelnemende lidstaten. De GPMB fungeert als forum voor de coördinatie van het centrale en de nationale SIS II-projecten.

1. Er wordt een groep van technische deskundigen ingesteld, "algemene programmabeheersraad" genaamd (hierna "GPMB"), onverminderd de bevoegdheden en activiteiten van de Commissie, Frankrijk en de aan SIS 1+ deelnemende lidstaten. De GPMB fungeert als forum voor de ondersteuning van de ontwikkeling van het centrale SIS II. De GPMB moet zorgen voor de coherentie en coördinatie van de centrale en nationale SIS II-projecten.

Motivering

Het mandaat van de GPMB moet duidelijker worden omschreven zodat hij actief kan bijdragen aan het beheer van de ontwikkeling van het SIS van de tweede generatie en het migratieproces.

Amendement  12

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Besluit van de Raad 2008/839/JBZ

Artikel 17 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De GPMB bestaat uit ten hoogste tien leden. Ten hoogste acht leden en evenveel plaatsvervangers worden aangewezen door de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen. Twee deskundigen en twee plaatsvervangers worden door de directeur-generaal van het verantwoordelijke directoraat-generaal van de Commissie aangewezen uit de ambtenaren van de Commissie. Andere geïnteresseerde ambtenaren van de Commissie mogen de vergaderingen van de GPMB bijwonen.

2. De GPMB bestaat uit ten hoogste tien leden, die in staat zijn actief bij te dragen aan de ontwikkeling van SIS II en die regelmatig bijeenkomen. Ten hoogste acht leden en evenveel plaatsvervangers worden aangewezen door de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen. Ten hoogste twee leden en twee plaatsvervangers worden door de directeur-generaal van het verantwoordelijke directoraat-generaal van de Commissie aangewezen uit de ambtenaren van de Commissie. Geïnteresseerde leden of desbetreffend personeel van het Europees Parlement , deskundigen uit lidstaten en ambtenaren van de Commissie die rechtstreeks betrokken zijn bij de ontwikkeling van het SIS II-project mogen de vergaderingen van de GPMB bijwonen voor rekening van hun overheidsdienst of instelling. De GPMB kan andere deskundigen uitnodigen om op kosten van hun overheidsdienst, instelling of bedrijf deel te nemen aan zijn bijeenkomsten, zoals bepaald in zijn taakomschrijving.

Amendement  13

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Besluit van de Raad 2008/839/JBZ

Artikel 17 bis – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De GPMB stelt zijn reglement van orde vast. Het reglement wordt van kracht na gunstig advies van de directeur-generaal van het verantwoordelijke directoraat-generaal van de Commissie.

5. De GPMB stelt zijn reglement van orde vast. Het reglement wordt van kracht na gunstig advies van de directeur-generaal van het verantwoordelijke directoraat-generaal van de Commissie. Het mandaat moet de eis omvatten dat er regelmatig verslagen worden uitgebracht, die aan het Europees Parlement worden voorgelegd, zodat dit volledige parlementaire controle kan uitoefenen.

Amendement  14

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Besluit van de Raad 2008/839/JBZ

Artikel 17 bis – lid 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. Onverminderd artikel 15, lid 2, komen de administratieve kosten en reiskosten in verband met de activiteiten van de GPMB ten laste van de algemene begroting van de Europese Unie, tenzij zij uit andere bronnen worden terugbetaald. Ten aanzien van de reiskosten van de deskundigen die als lid van de GPMB zijn aangewezen door de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, en de reiskosten van deskundigen die overeenkomstig lid 3 zijn uitgenodigd in verband met de activiteiten van de GPMB, is de ‘Regeling inzake de vergoeding van niet tot het personeel van de Commissie behorende personen die worden uitgenodigd als deskundige deel te nemen aan vergaderingen’ van toepassing.

6. Onverminderd artikel 15, lid 2, komen de administratieve kosten en reiskosten in verband met de activiteiten van de GPMB ten laste van de algemene begroting van de Europese Unie, tenzij zij uit andere bronnen worden terugbetaald. Ten aanzien van de reiskosten van de deskundigen die als lid van de GPMB zijn aangewezen door de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, en de reiskosten van deskundigen die overeenkomstig lid 3 zijn uitgenodigd in verband met de activiteiten van de GPMB, is de ‘Regeling inzake de vergoeding van niet tot het personeel van de Commissie behorende personen die worden uitgenodigd als deskundige deel te nemen aan vergaderingen' van toepassing. De kredieten ter dekking van de kosten van de vergaderingen van de GPMB zullen worden onttrokken aan de kredieten die momenteel in de financiële programmering voor 2010–2013 bestemd zijn voor de tweede generatie van het Schengeninformatiesysteem (SIS II).

Amendement  15

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 5

Besluit van de Raad 2008/839/JBZ

Artikel 19

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Dit besluit treedt in werking op de derde dag volgende op die van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het besluit vervalt op de datum die door de Raad wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 71, lid 2, van Besluit 2007/533/JBZ.

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het besluit vervalt op de datum die door de Raad wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 71, lid 2, van Besluit 2007/533/JBZ, doch uiterlijk op 31 december 2013.

Motivering

In de huidige wetgeving is de datum voor de voltooiing van de migratie vastgesteld op 30 september 2009, met een eventuele verlenging tot uiterlijk 30 juni 2010 volgens de comitéprocedure. De Commissie heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en heeft de termijn verlengd tot 30 juni 2010. De vervalbepaling moet behouden blijven. De nieuwe datum moet in overeenstemming zijn met de huidige verwachting dat SIS II eind 2011 operationeel zal worden. Ook hier moet de Commissie enige flexibiliteit krijgen om de termijn volgens de comitéprocedure te verlengen zodat eventueel van SIS II op een alternatief scenario kan worden overgeschakeld indien de tests mislukken.

  • [1]  PB L 381 van 28.12.2006, blz. 4.

TOELICHTING

Inleiding

Over de voorwaarden voor de invoering, de werking en het gebruik van SIS II werd in 2006 tussen de Raad en het Europees Parlement overeenstemming bereikt volgens de medebeslissingsprocedure in eerste lezing, om bijkomende vertraging te voorkomen.

Daarbij is overeengekomen dat deze rechtsinstrumenten voor de aan SIS 1+ deelnemende lidstaten pas van toepassing zijn vanaf een datum die door de Raad met eenparigheid van de stemmen van de leden die de regeringen van de aan SIS 1+ deelnemende lidstaten vertegenwoordigen, wordt vastgesteld. Voordat dit kan gebeuren en het systeem in werking treedt, moet het uitgebreid worden getest om na te gaan of SIS II kan functioneren in overeenstemming met de technische en functionele vereisten, zoals soliditeit, beschikbaarheid en prestatievermogen.

Pas na een geslaagde afronding van alle SIS II-tests kan de volgende stap worden gezet: de migratie van de gebruikers van SIS 1+ naar de SIS II-omgeving, waarbij de overschakeling voor alle lidstaten in één keer, op dezelfde datum, moet plaatsvinden.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om vijftien lidstaten (destijds het volledige aantal) te laten migreren in een ongeveer acht uur durende procedure. Helaas hebben zich talrijke vertragingen voorgedaan en is het aantal deelnemende landen inmiddels bijna verdubbeld, waardoor de migratieprocedure veel complexer en moeilijker wordt en het laden van het netwerk meer tijd in beslag zal nemen.

Om voorbereid te zijn op het grote risico van een systeemuitval tijdens de gezamenlijke overschakeling, zijn in 2008 twee rechtsinstrumenten vastgesteld als rechtskader voor de migratie. Daarbij zullen de twee systemen tijdelijk naast elkaar bestaan.

Er werd besloten een tijdelijke technische architectuur op te zetten zodat SIS 1+ en bepaalde technische onderdelen van SIS II gedurende een korte overgangsperiode parallel kunnen functioneren. Tegelijk werd gepoogd meer duidelijkheid te verschaffen over de voorwaarden, procedures, verantwoordelijkheden en financiering van het migratieproces en het materieelrechtelijke kader dat tijdens de migratie van toepassing is.

Er werd een nieuw technisch instrument geïntroduceerd - een "converter" - voor de soepele conversie en synchronisatie van gegevens tussen SIS I+ en SIS II. Het centrale SIS I en het centrale SIS II zullen middels de converter met elkaar zijn verbonden en dit stelt hen in staat dezelfde informatie te verwerken én zorgt ervoor dat de lidstaten die reeds op succesvolle wijze aan SIS II zijn gekoppeld op hetzelfde niveau blijven als de anderen die nog met SIS I+ zijn verbonden.

Om deze tijdelijke technische infrastructuur te kunnen laten functioneren, is er nog een nieuwe functie ingesteld: de terugstelmodus.

Van zodra SIS II operationeel van start gaat, is de ontwikkelingsfase afgerond en wordt de rechtsgrondslag voor SIS II van kracht. Dit impliceert dat de migratiefase de laatste taak is die tot het ontwikkelingsmandaat voor SIS II behoort. Opdat alle andere taken die in de SIS II-rechtsinstrumenten als noodzakelijke voorwaarden worden omschreven, zoals de correctie van eventuele tijdens de testfasen geïdentificeerde bugs, kunnen worden uitgevoerd en alle noodzakelijke hulpmiddelen voor een probleemloze werking van het systeem, zoals testplatforms en -middelen, voorhanden zouden zijn, moet de Commissie over een SIS II-ontwikkelingsmandaat beschikken dat geldig is tot SIS II operationeel van start gaat.

Migratievoorstellen

Het eerste wetgevingspakket dat de ontwikkeling van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie aan de Commissie toevertrouwde, was geldig tot 31 december 2006; deze termijn werd verlengd tot 31 december 2008. In de huidige migratie-instrumenten, Verordening (EG) nr. 1140/2008 van de Raad en Besluit 2008/839/JBZ van de Raad, wordt bepaald dat de migratie ten laatste op 30 september 2009 voltooid moet zijn. Indien nodig kan de Commissie deze termijn via de comitéprocedure verlengen tot de vervaldatum van de migratie-instrumenten. In de vervalbepaling wordt deze vervaldatum vastgelegd op 30 juni 2010.

De Commissie heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid om de termijn voor de voltooiing van de migratie volgens de comitéprocedure te verlengen tot 30 juni 2010. Momenteel ziet het er echter naar uit dat de migratie midden 2010 niet afgerond zal zijn. Daarom stelt de Commissie voor om de migratie-instrumenten alvorens zij verstrijken nogmaals te wijzigen.

Volgens de laatste schattingen kan de migratie voltooid worden tegen eind 2011. In het voortgangsverslag over de ontwikkeling van SIS II dat de Commissie in oktober 2009 heeft uitgebracht, staat dat de twee zogenaamde mijlpaaltests voor SIS II gepland zijn voor respectievelijk het laatste kwartaal van 2009 en de zomer van 2010. Volgens de conclusies van de Raad van 4-5 juni 2009 wordt het huidige SIS II-project voortgezet, maar wordt er een noodplan (SIS 1+RE) achter de hand gehouden voor de periode waarin SIS II zal worden getest.

Om deze redenen presenteert de Commissie een nieuw pakket voorstellen (COM(2009)508 en 509) tot wijziging van de twee rechtsinstrumenten met betrekking tot de migratie van SIS I+ naar het SIS van de tweede generatie.

Inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon

De gevolgen van de inwerkingtreding van het nieuwe Verdrag op 1 december 2009 voor dit pakket zijn: Het eerste deel van het pakket, COM(2009)508, bleef hangende. Het werd opgenomen in bijlage 4 van de "omnibus"-mededeling van de Commissie over de gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende interinstitutionele besluitvormingsprocedures. De nieuwe rechtsgrondslag krachtens het Verdrag van Lissabon is artikel 74 van het Verdrag betreffende de werking van het Verdrag van Lissabon. De procedure bleef onverminderd de overlegprocedure. Het tweede deel van het pakket, COM(2009)509, kwam met de inwerkingtreding van het nieuwe Verdrag te vervallen. De Commissie heeft het vervangen door een nieuw voorstel, COM(2010)15. De rechtsgrondslag is eveneens artikel 74 van het Verdrag betreffende de werking van het Verdrag van Lissabon, en de procedure is de overlegprocedure.

Strekking van de voorstellen

1. Schrapping van de vervalbepaling

Aan de voorwaarden voor de migratie zal op 30 juni 2010 nog niet zijn voldaan. De laatste zin van artikel 19 van beide instrumenten luidt nu dat ze komen te vervallen op uiterlijk 30 juni 2010. Vandaar dat de voorstellen er in eerste instantie op zijn gericht de vervalbepaling van de instrumenten te wijzigen om te voorkomen dat ze vervallen. De Commissie stelt voor om de vervalbepaling gewoon te schrappen en dus geen vervaldatum meer vast te stellen.

Dat de Commissie niet in staat is een mogelijke datum voor de inwerkingtreding van SIS II voor te stellen, is onvoorstelbaar en doet grote twijfel rijzen over de manier waarop het project wordt beheerd.

2. Flexibiliteit voor de ontwikkeling van SIS II aan de hand van alternatieve technische oplossingen

De door de Commissie voorgestelde wijzigingen voorzien in de mogelijkheid om, indien het SIS II-project niet met succes kan worden afgerond, over te schakelen op een alternatief scenario zoals SIS 1+RE.

Daartoe stelt de Commissie voor om artikel 4 en artikel 10, lid 3, van de instrumenten te wijzigen en de woorden “voor zover nodig” in te voegen. Deze wijzigingen houden in dat de zogenaamde converter, een technisch element dat uitsluitend aan het SIS II-project is verbonden, niet langer als een noodzakelijk technisch onderdeel van de migratiearchitectuur beschouwd wordt.

3. Instelling van de algemene programmabeheersraad (GPMB)

De Commissie stelt ook voor om de algemene programmabeheersraad (GPMB) in de rechtsinstrumenten op te nemen, namelijk in een nieuw artikel 17 bis. De GPMB is een groep van tien technische deskundigen, waarvan acht afgevaardigden van de lidstaten en twee ambtenaren van de Commissie. De groep is ingesteld om de werkzaamheden van de Commissie en de lidstaten tijdens het migratieproces beter te coördineren. In zijn conclusies van 4-5 juni 2009 over de verdere koers van SIS II vroeg de Raad de Commissie de IT-beheersstructuur te versterken en de GPMB verder in de beheersstructuur te integreren. De opname van de GPMB in de rechtsgrondslag zou het ook mogelijk maken om de administratieve kosten en reiskosten van de groep uit de Gemeenschapsbegroting te financieren.

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur brengt in herinnering dat het Europees Parlement de vertragingen in het SIS II-project al bij verschillende gelegenheden heeft betreurd. Dit gebeurde voor het laatst op 22 oktober 2009, met de goedkeuring van een resolutie over de stand van zaken van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie en het Visuminformatiesysteem. Het Europees Parlement heeft eens te meer aangegeven zeer bezorgd te zijn over de vertraagde inwerkingtreding van SIS II. Het heeft ook gevraagd door de Commissie en de Raad om direct na afloop van de mijlpaal 1-test, die aanvankelijk in december 2009 stond gepland, over de testresultaten en toekomstige stappen te worden geïnformeerd. Het Parlement drong ook aan op volledige transparantie wat de implementatie van SIS II betreft.

In de tussentijd werd de mijlpaal 1-test uitgesteld van december 2009 naar januari 2010. De tests in januari 2010 waren onsuccesvol; de beoordeling van de testresultaten is nog niet afgerond. Mogelijkerwijs moet de mijlpaal 1-test worden herhaald voordat definitieve conclusies kunnen worden getrokken.

De rapporteur doet de volgende aanbevelingen:

-     Gezien de grote vertragingen en kostenoverschrijdingen bij het SIS II-project moet in de rechtsgrondslag worden bepaald dat alle technische oplossingen op de beste beschikbare technologie gebaseerd moeten zijn, een duidelijk tijdschema moeten hebben en kosteneffectief moeten zijn.

-     De vervalbepaling moet behouden blijven. De Commissie moet wel over enige flexibiliteit beschikken om de termijnen volgens de comitéprocedure aan te passen, zodat het rechtskader aan een alternatief scenario kan worden aangepast indien het SIS II-project mislukt.

-     Het is van essentieel belang dat het Parlement toezicht blijft houden op het migratieproces. Het Parlement is immers medewetgever voor de rechtsgrondslag voor SIS II en maakt ook deel uit van de begrotingsautoriteit, die toezicht houdt op de uit de Gemeenschapsbegroting gefinancierde migratie.

-     Om dezelfde redenen mag het Parlement niet langer buiten de besluitvorming over de migratie gehouden worden. Alvorens op het nieuwe systeem wordt overgeschakeld, moet het Parlement volledig over de testresultaten worden geïnformeerd en moet het een gunstig advies uitbrengen.

-     Aangezien de datum van de voltooiing van het migratieproces en de technische oplossing nog niet vaststaan, moet de wetgever ervoor zorgen dat het voor SIS II bedoelde rechtskader geldig blijft, ongeacht eventuele technische problemen die de uiteindelijke keuze van de technische oplossing kunnen bepalen.

De oprichting van de GPMB en de formele opname ervan in de SIS II-beheersstructuur kunnen beschouwd worden als positieve stappen ter verbetering van de samenwerking tussen de lidstaten en de Commissie en ter verlening van rechtstreekse ondersteuning door de lidstaten aan het centrale SIS II-project. Met het oog op de doeltreffendheid en kostenefficiëntie van de GPMB is het is belangrijk het aantal deskundigen te beperken.

Indien het SIS II-project mislukt, behoudt het Parlement zich het recht voor om de Europese Rekenkamer te vragen een diepgaand onderzoek uit te voeren naar de manier waarop het SIS II-project beheerd is en naar de financiële gevolgen voor de Gemeenschapsbegroting.

ADVIES van de Begrotingscommissie (17.3.2010)

aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken


inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Besluit 2008/839/JBZ over de migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (COM(2010)0015 – C7‑0040/2010 – 2010/0006(NLE))

Rapporteur: Alexander Alvaro

BEKNOPTE MOTIVERING

Het Parlement heeft herhaaldelijk verklaard de vertragingen in de ontwikkeling van het SIS II project te betreuren. Het deed dit ondermeer op 22 oktober 2009, toen het een resolutie goedkeurde over de vooruitgang die geboekt werd bij het Schengeninformatiesysteem II en het Visuminformatiesysteem.

In het door de Commissie in oktober 2009 gepubliceerde verslag over de vorderingen betreffende de ontwikkeling van SIS II staat dat de twee zogenaamde mijlpaaltests voor SIS II gepland zijn voor respectievelijk het laatste kwartaal van 2009 en de zomer van 2010. Volgens de conclusies van de Raad van 4-5 juni 2009 wordt het huidige SIS II-project met voorrang voortgezet, maar wordt er een noodplan voor SIS 1+ RE achter de hand gehouden. Indien een van deze mijlpaaltests zou mislukken, zal de Raad er bij de Commissie op aandringen het project te stoppen (guillotine-clausule) en over te schakelen op de alternatieve technische oplossing SIS 1 + RE, tenzij de Raad zich bij gekwalificeerde meerderheid tegen deze koers zou uitspreken. Op de genoemde zitting van de Raad werd de technische uitvoerbaarheid bevestigd van het alternatieve systeem SIS 1+Re. Daarom heeft de Commissie dit nieuwe pakket voorstellen (COM(2009) 508 en COM(2010)0015 tot wijziging van de twee rechtsinstrumenten betreffende de migratie van SIS 1+ naar SIS II ingediend.

Aan de vereiste voorwaarden voor migratie zal op 30 juni 2010 niet zijn voldaan en evenmin zal de migratie in het 4de kwartaal van 2011 voltooid zijn. Als SIS II operationeel moet worden, zoals vereist wordt in verordening (EG) 1987/2006 en besluit 2007/533/JHA, en als de test op een mislukking uitloopt, moet een alternatief scenario worden overwogen, waarbij de volledige financiële consequenties hiervan zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt aan alle betrokken partijen.

De ontwikkelingskosten van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie en de kosten van het opzetten en testen, alsmede de exploitatie en instandhouding van Central SIS II en de communicatie-infrastructuur komen ten laste van de algemene begroting van de Europese Unie. De kosten voor de ontwikkeling, het opzetten, de migratie, exploitatie en instandhouding van de nationale systemen komen voor rekening van de betrokken lidstaten. De kosten van het Global Programme Management Board (GPMB) worden gedekt door kredieten die reeds tot 2013 beschikbaar waren gesteld.

Sinds 2002 werd een bedrag van 48,5 miljoen euro alleen al uitgegeven aan de ontwikkeling van het migratie-instrument, terwijl de operationele kosten nog eens 33 miljoen euro belopen. In deze periode is de contractant herhaaldelijk zijn contractuele verplichtingen niet nagekomen en uit de tests is niet duidelijk gebleken dat het platform naar behoren zal functioneren, waardoor vraagtekens worden geplaatst bij de technische uitvoerbaarheid van SIS II. De contractant heeft verder in 2009 een bedrag van 1,93 miljoen euro ontvangen voor testen, terwijl de boetes van in totaal 390.000 euro die in september 2009, aan het einde van het contractuele stadium van de operationele testen, aan het consortium werden opgelegd, werden verrekend tegen facturen. Een verder bedrag van 1,26 miljoen euro werd in januari 2010 betaald voor de eerste mijlpaaltest. Vanwege deze extra uitgaven, alsook vanwege de verdere investeringen die waarschijnlijk nodig zullen zijn indien SIS II op een mislukking uitloopt en een alternatieve oplossing moet worden gezocht, is een veel strenger budgettair toezicht vereist.

Gezien de bijzonder nijpende budgettaire situatie vanwege de economische crisis, zowel voor de lidstaten als voor de EU zelve, en gezien de noodzaak om geen goed geld naar kwaad te gooien, is buitengewone gestrengheid noodzakelijk bij het gebruik van een systeem dat er tot dusverre nog niet in is geslaagd de vereiste standaard te bereiken. Uw rapporteur adviseert het Parlement om gebruik te maken van zijn recht om de voor de migratie naar SIS II uitgetrokken kredieten in reserve te houden in afwachting van een succesvolle reeks tests en een alomvattende audit, teneinde een hoog niveau van veiligheid op het gebied van rechtvaardigheid, vrijheid en veiligheid te verzekeren. Dat is dan ook de reden achter de ingediende amendementen.

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement  1

Ontwerpwetgevingsresolutie

Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie

Amendement

 

1 bis. Ondanks het feit dat de Raad SIS 1+ RE beschouwt als een noodplan voor het geval dat SIS II mocht mislukken, behoudt het Europees Parlement, als medewetgever voor de vaststelling van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (Verordening (EG) nr. 1987/20061 ) en begrotingsautoriteit, zich het recht voor om de voor de ontwikkeling van SIS II in de jaarlijkse begroting voor 2011 opgenomen middelen in reserve te houden, om een volledige parlementaire controle van het proces te garanderen;

 

_______________

1 PB L 381 van 28.12.2006, blz. 4.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) Aan de noodzakelijke voorwaarden voor de migratie zal op 30 juni 2010 nog niet zijn voldaan. Wil SIS II operationeel kunnen worden overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1987/2006 en Besluit 2007/533/JBZ, dan moeten Verordening (EG) nr. 1104/2008 en Besluit 2008/839/JBZ van kracht blijven totdat de migratie is voltooid.

(3) Aan de noodzakelijke voorwaarden voor de migratie zal op 30 juni 2010 nog niet zijn voldaan. Wil SIS II operationeel kunnen worden overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1987/2006 en Besluit 2007/533/JBZ, dan moeten Verordening (EG) nr. 1104/2008 en Besluit 2008/839/JBZ van kracht blijven totdat de migratie is voltooid. Indien na tests blijkt dat het huidige SIS II-project een mislukking is, moet er een alternatieve technische oplossing worden ontwikkeld en moeten de volledige financiële implicaties hiervan aan alle betrokken partijen bekend worden gemaakt.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) Er dient een technische noodvoorziening te worden getroffen om de functies van SIS II te verwezenlijken. De beschrijving van de technische componenten van de migratiearchitectuur dient derhalve te worden aangepast om voor de ontwikkeling van het centrale SIS II een andere technische oplossing te kunnen toepassen.

(6) De onderhavige verordening moet de mogelijkheid bieden om over te stappen naar eventuele alternatieve technische oplossingen voor het geval dat het huidige SIS II-project niet met succes zal kunnen worden uitgevoerd. De beschrijving van de technische componenten van de migratiearchitectuur dient te worden aangepast om voor de ontwikkeling van het centrale SIS II een alternatieve technische oplossing te kunnen toepassen. Elke alternatieve technische oplossing moet kostenefficiënt zijn en volgens een redelijk en duidelijk tijdschema worden geïmplementeerd. De Commissie moet te rechter tijd een grondige budgettaire evaluatie indienen van de kosten verbonden aan zulk een alternatieve technische oplossing.

Motivering

De huidige herziening van de omschakelingsinstrumenten moet rekening houden met het feit dat SIS II nog niet met succes getest is en dat de Raad SIS 1 + RE als noodplan beschouwt. Indien de geplande mijlpaaltests mislukken, moet snel op een alternatieve oplossing kunnen worden overgeschakeld en mag er geen vertraging ontstaan doordat het rechtskader nogmaals moet worden herzien.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Besluit 2008/839/JBZ

Artikel 17 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De GPMB bestaat uit ten hoogste tien leden. Ten hoogste acht leden en evenveel plaatsvervangers worden aangewezen door de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen. Twee deskundigen en twee plaatsvervangers worden door de directeur-generaal van het verantwoordelijke directoraat-generaal van de Commissie aangewezen uit de ambtenaren van de Commissie. Andere geïnteresseerde ambtenaren van de Commissie mogen de vergaderingen van de GPMB bijwonen.

2. De GPMB bestaat uit ten hoogste tien leden. Ten hoogste acht leden en evenveel plaatsvervangers worden aangewezen door de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen. Twee deskundigen en twee plaatsvervangers worden door de directeur-generaal van het verantwoordelijke directoraat-generaal van de Commissie aangewezen uit de ambtenaren van de Commissie. Andere geïnteresseerde ambtenaren van de Commissie mogen de vergaderingen van de GPMB bijwonen. Belangstellende leden van het Europees Parlement of ambtenaren van de desbetreffende beleidsdepartementen van het Europees Parlement kunnen de vergaderingen van de GPMB bijwonen.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Besluit 2008/839/JBZ

Artikel 17 bis – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De GPMB stelt zijn reglement van orde vast. Het reglement wordt van kracht na gunstig advies van de directeur-generaal van het verantwoordelijke directoraat-generaal van de Commissie.

5. De GPMB stelt zijn reglement van orde vast. Het reglement wordt van kracht na gunstig advies van de directeur-generaal van het verantwoordelijke directoraat-generaal van de Commissie. Het mandaat van de GPMB moet de eis omvatten dat er regelmatig verslagen worden uitgebracht, die aan het Europees Parlement worden voorgelegd, zodat dit volledige parlementaire controle kan uitoefenen.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Besluit 2008/839/JBZ

Artikel 17 bis – lid 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. Onverminderd artikel 15, lid 2, komen de administratieve kosten en reiskosten in verband met de activiteiten van de GPMB ten laste van de algemene begroting van de Europese Unie, tenzij zij uit andere bronnen worden terugbetaald. Ten aanzien van de reiskosten van de deskundigen die als lid van de GPMB zijn aangewezen door de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, en de reiskosten van deskundigen die overeenkomstig lid 3 zijn uitgenodigd in verband met de activiteiten van de GPMB, is de ‘Regeling inzake de vergoeding van niet tot het personeel van de Commissie behorende personen die worden uitgenodigd als deskundige deel te nemen aan vergaderingen' van toepassing.

6. Onverminderd artikel 15, lid 2, komen de administratieve kosten en reiskosten in verband met de activiteiten van de GPMB ten laste van de algemene begroting van de Europese Unie, tenzij zij uit andere bronnen worden terugbetaald. Ten aanzien van de reiskosten van de deskundigen die als lid van de GPMB zijn aangewezen door de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, en de reiskosten van deskundigen die overeenkomstig lid 3 zijn uitgenodigd in verband met de activiteiten van de GPMB, is de ‘Regeling inzake de vergoeding van niet tot het personeel van de Commissie behorende personen die worden uitgenodigd als deskundige deel te nemen aan vergaderingen' van toepassing. De kredieten ter dekking van de kosten van de vergaderingen van de GPMB zullen worden onttrokken aan de kredieten die momenteel in de financiële programmering voor 2010–2013 voor het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) zijn bestemd.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

17.3.2010

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

32

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Damien Abad, Alexander Alvaro, Francesca Balzani, Reimer Böge, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (artikel 187, lid 2)

Jan Kozłowski

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

27.4.2010

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

36

1

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Roberta Angelilli, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Clemente Mastella, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Ana Gomes, Nadja Hirsch, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Cecilia Wikström