RAPORT referitor la propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a Deciziei 2008/839/JAI privind migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație SIS II)

29.4.2010 -  (COM(2010)0015 – C7-0040/2010 – 2010/0006(NLE) - *

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportor: Carlos Coelho


Procedură : 2010/0006(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0127/2010

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a Deciziei 2008/839/JAI privind migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II)

(COM(2010)0015 – C7-0040/2010 - 2010/0006(NLE)

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2010)0015),

–   având în vedere articolul 74 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în temeiul căruia Consiliul a consultat Parlamentul (C7-0040/2010),

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru bugete (A7‑0127/2010),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  deși Consiliul are în vedere SIS 1+ RE ca plan de urgență, în eventualitatea unui eșec al SIS II, Parlamentul European, în calitate de colegislator pentru Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II)(Regulamentul (CE) nr. 1987/2006[1]) și de autoritate bugetară, își rezervă dreptul de a păstra în rezervă fondurile care urmează să fie alocate pentru dezvoltarea SIS II în cadrul exercițiului bugetar 2011, pentru a asigura controlul parlamentar deplin și monitorizarea procesului;

3.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din TFUE;

4.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

5.  invită Consiliul să consulte din nou Parlamentul în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Premisele pentru migrare nu vor fi întrunite până la 30 iunie 2010. Pentru ca SIS II să devină operațional, în conformitate cu cerințele Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 și ale Deciziei 2007/533/JAI, Regulamentul (CE) nr. 1104/2008 și Decizia 2008/839/JAI ar trebui așadar să se aplice în continuare până la finalizarea migrării.

(3) Premisele pentru migrare nu vor fi întrunite până la 30 iunie 2010. Pentru ca SIS II să devină operațional, în conformitate cu cerințele Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 și ale Deciziei 2007/533/JAI, Regulamentul (CE) nr. 1104/2008 și Decizia 2008/839/JAI ar trebui așadar să se aplice în continuare până la finalizarea migrării. În cazul unui eșec al actualului proiect SIS II, după testele efectuate, ar trebui elaborată o soluție tehnică alternativă, iar totalitatea implicațiilor financiare ale acesteia ar trebui să fie adusă la cunoștința tuturor părților interesate.

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Comisia și statele membre ar trebui să continue să coopereze îndeaproape pe parcursul tuturor etapelor migrării în vederea finalizării procesului. Pentru a completa actuala structură organizațională ar trebui să se instituie un grup de experți.

(4) Comisia și statele membre ar trebui să continue să coopereze îndeaproape pe parcursul tuturor etapelor migrării în vederea finalizării procesului. În concluziile Consiliului privind SIS II din 26-27 februarie 2009 și din 4-5 iunie 2009, s-a instituit un organism neoficial format din experți ai statelor membre și desemnat în calitate de „Consiliu pentru gestionarea programului global” în vederea consolidării cooperării și pentru a acorda proiectului central SIS II sprijinul direct al statelor membre. Pentru a completa actuala structură organizațională ar trebui, prin urmare, să se instituie oficial, în temeiul prezentului regulament, un grup de experți, denumit „Consiliul pentru gestionarea programului global” (GPMB). Pentru a asigura eficiența și rentabilitatea, membrii GPMB ar trebui să fie permanenți, iar numărul lor ar trebui să fie limitat.

Justificare

Este important ca GPMB să capete un temei juridic oficial. Mandatul său ar trebui să fie clar și, pentru a fi eficient și rentabil, ar trebui să fie alcătuit dintr-un grup permanent de experți, în număr limitat.

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Ar trebui prevăzut un plan de intervenție tehnică pentru atingerea funcționalităților SIS II. Descrierea componentelor tehnice ale arhitecturii de migrare ar trebui așadar adaptată pentru a permite identificarea unei alte soluții tehnice privind dezvoltarea SIS II central.

(6) Este necesar să se adapteze cadrul juridic pentru a permite migrarea la posibile soluții tehnice alternative, în cazul în care testele demonstrează că SIS II nu poate fi implementat cu succes. Descrierea componentelor tehnice ale arhitecturii de migrare ar trebui adaptată pentru a permite identificarea unei alte soluții tehnice privind dezvoltarea SIS II central. Toate soluțiile tehnice alternative ar trebui să se bazeze pe tehnologia optimă disponibilă, să fie rentabile și să fie implementate după un calendar precis și rezonabil. Comisia ar trebui să prezinte în timp util o evaluare bugetară amănunțită a costurilor aferente unei asemenea soluții tehnice alternative. Ar trebui să se menționeze în mod explicit faptul că tuturor soluțiilor, indiferent de natura lor tehnică, li se aplică cadrul juridic stabilit prin Decizia 2007/533/JAI.

 

.

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a) Având în vedere faptul că Parlamentul este responsabil, în calitate de colegislator, pentru înființarea, funcționarea și utilizarea SIS II, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1987/2006, și având în vedere faptul că migrarea este finanțată din bugetul Uniunii, pentru care Parlamentul European este, de asemenea, responsabil, acesta din urmă ar trebui să fie inclus în procesul decizional cu privire la migrare. Ar trebui solicitat avizul favorabil al Parlamentului European, înainte de trecerea la un nou Sistem de Informații Schengen, pe baza informațiilor oferite de Comisie cu privire la rezultatele testelor.

Justificare

Chestiunile referitoare la SIS II fac obiectul codeciziei de la 1 ianuarie 2005. Procesul de migrare este finanțat din bugetul UE pentru care Parlamentul este coresponsabil. Prin urmare, deciziile cu privire la migrare nu ar trebui să mai fie adoptate de Comisie și/sau de Consiliu fără a include Parlamentul, ci în procesul decizional ar trebui să fie implicat și Parlamentul.

Amendamentul  5

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 1 (nou)

Decizia 2008/839/JAI a Consiliului

Articolul 1 – punctul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1) La articolul 1, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

 

„1. Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+), instituit în temeiul dispozițiilor titlului IV din Convenția Schengen din 1990, este înlocuit cu un nou sistem, Sistemul de Informații Schengen II (SIS II) sau cu orice soluție tehnică alternativă care se bazează pe tehnologia optimă disponibilă și care este rezonabilă din punctul de vedere al unui calendar precis al implementării sale și din punctul de vedere al rentabilității. Instituirea, funcționarea și utilizarea noului sistem sunt reglementate prin Decizia 2007/533/JAI.”

Justificare

În caz că testele actuale ale SIS II eșuează, trecerea la un scenariu alternativ este o opțiune realistă. Textul juridic actual trebuie să țină cont de acest fapt. Având în vedere experiențele legate de dezvoltarea SIS II de până acum, trebuie clarificat faptul că doar soluțiile care sunt rentabile și au un calendar precis sunt acceptabile. Decizia 2007/533/JAI oferă un cadru juridic cuprinzător, în special în ceea ce privește protecția datelor. Acest cadru ar trebui să se aplice întotdeauna și oricărei soluții tehnice.

Amendamentul  6

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul -1a (nou)

Decizia 2008/839/JAI a Consiliului

Articolul 1 – punctul 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1a) La articolul 1, se introduce următorul alineat:

 

„1a. În cazul în care proiectul actual SIS II se suspendă și se implementează o soluție tehnică alternativă, trimiterile la SIS II din prezenta decizie se interpretează ca trimiteri la soluția tehnică alternativă respectivă”.

Justificare

Reexaminarea actuală a instrumentelor de migrare ar trebui să ia în considerare faptul că SIS II nu a fost încă testat cu succes și că SIS I+RE Consiliul a fost reținut ca plan de urgență, până când sunt efectuate testele definite în cadrul etapelor. În cazul eșecului testelor planificate în cadrul etapelor de referință, trecerea la soluțiile alternative trebuie să fie înlesnită rapid și fără întârzieri cauzate de altă revizuire a cadrului juridic. Prin urmare, propunerea actuală trebuie să aducă flexibilitate textului juridic pentru ca acesta să se poată aplica la orice soluție tehnică, nu numai la SIS II.

Amendamentul  7

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Decizia 2008/839/JAI a Consiliului

Articolul 11 – punctul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre participante la SIS 1+ migrează de la N.SIS la N.SIS II utilizând arhitectura de migrare provizorie, cu sprijinul Franței și al Comisiei.

(2) Statele membre participante la SIS 1+ migrează de la N.SIS la N.SIS II utilizând arhitectura de migrare provizorie, cu sprijinul Franței și al Comisiei, până cel mai târziu la 31 decembrie 2011. În cazul în care se implementează o soluție tehnică alternativă, așa cum se menționează la articolul 11 alineatul (6), data poate fi schimbată în conformitate cu procedura menționată la articolul 17 alineatul (2).

Justificare

Actuala legislație a stabilit ca dată de încheiere a procesului de migrare 30 septembrie 2009, cu posibilitatea de a fi amânată, prin comitologie, până cel mai târziu la 30 iunie 2010. Comisia s-a folosit de aceasta și a stabilit ca nouă dată 30 iunie 2010. Clauza de caducitate ar trebui păstrată. Noul termen ar trebui să fie în conformitate cu previziunile actuale, conform cărora SIS II va deveni funcțional până la sfârșitul lui 2011. Comisiei ar trebui să i se acorde din nou o anumită flexibilitate pentru a prelungi perioada prin comitologie, în vederea includerii necesității eventuale de a trece de la SIS II la un scenariu alternativ, în cazul în care testele eșuează.

Amendamentul  8

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3a (nou)

Decizia 2008/839/JAI a Consiliului

Articolul 11 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) La articolul 11, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

 

„5. Trecerea prevăzută în cadrul procesului de migrare se efectuează după validarea menționată la articolul 8 alineatul (7) și după ce Parlamentul European emite un aviz favorabil pe baza informațiilor cu privire la rezultatele testelor, furnizate de Comisie în conformitate cu articolul 71 alineatul (4) din Decizia 2007/533/JAI.”

Justificare

Chestiunile referitoare la SIS II fac obiectul codeciziei de la 1 ianuarie 2005. Procesul de migrare este finanțat din bugetul UE pentru care Parlamentul este coresponsabil. Prin urmare, deciziile cu privire la migrare nu ar trebui să mai fie adoptate de Comisie și/sau de Consiliu fără a include Parlamentul, ci acesta ar trebui să fie implicat în procesul decizional.

Amendamentul  9

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3b (nou)

Decizia 2008/839/JAI a Consiliului

Articolul 11 – alineatul 6 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) La articolul 11 se adaugă următorul alineat:

 

„6. Dezvoltarea SIS II poate fi asigurată prin implementarea unei soluții tehnice alternative.”

Justificare

Articolul 11, care descrie diversele etape ale migrării efective, ar trebui să conțină o trimitere la un eventual scenariu alternativ, în cazul în care proiectul SIS II nu reușește.

Amendamentul  10

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3c (nou)

Decizia 2008/839/JAI a Consiliului

Articolul 14 – alineatul 6 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3c) La articolul 14, se adaugă următorul alineat:

 

„1a. Comisia elaborează și pune în aplicare un pachet de măsuri suplimentare menite să prevină scurgerile de informații referitoare la date cu caracter personal din baza de date și să asigure protecția datelor personale pe întreaga perioadă a testării și trecerii de la SIS I la Sistemul de informații Schengen de a doua generație (SIS II).”

Amendamentul  11

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Decizia 2008/839/JAI a Consiliului

Articolul 17a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Fără a se aduce atingere responsabilităților și activităților Comisiei, Franței și, respectiv, statelor membre participante la SIS 1+, se instituie un grup de experți tehnici denumit „Consiliul pentru gestionarea programului global” (în continuare „GPMB”). GPMB reprezintă un forum pentru coordonarea proiectelor SIS II de la nivel central și național.

(1) Fără a se aduce atingere responsabilităților și activităților Comisiei, Franței și, respectiv, statelor membre participante la SIS 1+, se instituie un grup de experți tehnici denumit „Consiliul pentru gestionarea programului global” (în continuare „GPMB”). GPMB reprezintă un forum pentru acordarea de asistență în vederea dezvoltării proiectului central SIS II. Acesta ar trebui să faciliteze coerența și să ofere coordonarea proiectelor SIS II de la nivel central și național.

Justificare

Mandatul GPMB ar trebui definit mai clar pentru a-i permite să contribuie activ la gestionarea dezvoltării SIS de a doua generație și la procesul de migrare.

Amendamentul  12

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Decizia 2008/839/JAI a Consiliului

Articolul 17a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) GPMB va fi alcătuit din maximum 10 experți. Cel mult opt experți și un număr egal de membri supleanți sunt desemnați de statele membre, acționând în cadrul Consiliului. Doi experți și doi membri supleanți sunt desemnați din rândul funcționarilor Comisiei de către directorul general care răspunde de direcția generală competentă din cadrul Comisiei. La reuniunile GPMB pot participa și alți funcționari ai Comisiei interesați de proceduri.

(2) GPMB va fi alcătuit din maximum 10 membri care sunt calificați să contribuie activ la dezvoltarea SIS II și care se întrunesc cu regularitate. Cel mult opt membri și un număr egal de membri supleanți sunt desemnați de statele membre, acționând în cadrul Consiliului. Maximum doi membri și doi membri supleanți sunt desemnați din rândul funcționarilor Comisiei de către directorul general care răspunde de direcția generală competentă din cadrul Comisiei. La reuniunile GPMB pot participa deputați interesați sau personalul relevant din Parlamentul European, experți din statele membre și funcționari ai Comisiei implicați direct în dezvoltarea proiectelor SIS II, pe cheltuiala administrației sau instituției corespunzătoare. GPMP poate invita și alți experți la reuniunile GPMB, așa cum este definit în termenii de referință, pe cheltuiala administrației, instituției sau societății comerciale respective.

Amendamentul  13

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Decizia 2008/839/JAI a Consiliului

Articolul 17 a – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) GPMB își stabilește mandatul. Acesta produce efecte în urma emiterii avizului favorabil de către directorul general al direcției generale competente din cadrul Comisiei.

(5) GPMB își stabilește mandatul. Acesta produce efecte în urma emiterii avizului favorabil de către directorul general al direcției generale competente din cadrul Comisiei. Mandatul GPMB include o cerință referitoare la publicarea de rapoarte periodice și la faptul că aceste rapoarte trebuie puse la dispoziția Parlamentului European, pentru a se asigura controlul parlamentar și supravegherea deplină.

Amendamentul  14

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Decizia 2008/839/JAI a Consiliului

Articolul 17a – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Fără a se aduce atingere articolului 15 alineatul (2), costurile administrative și cheltuielile cu deplasarea ocazionate de activitățile GPMB sunt suportate de la bugetul general al Uniunii Europene, în măsura în care nu sunt rambursate din alte surse. În ceea ce privește cheltuielile cu deplasarea ale experților din cadrul GPMB desemnați de statele membre acționând în cadrul Consiliului și ale experților invitați în temeiul alineatului (3) al prezentului articol, cheltuieli aferente activității GPMB, se aplică «Reglementarea Comisiei privind indemnizarea persoanelor din afara Comisiei convocate să participe la reuniuni în calitate de experți».

(6) Fără a se aduce atingere articolului 15 alineatul (2), costurile administrative și cheltuielile cu deplasarea ocazionate de activitățile GPMB sunt suportate de la bugetul general al Uniunii Europene, în măsura în care nu sunt rambursate din alte surse. În ceea ce privește cheltuielile cu deplasarea ale experților din cadrul GPMB desemnați de statele membre acționând în cadrul Consiliului și ale experților invitați în temeiul alineatului (3) al prezentului articol, cheltuieli aferente activității GPMB, se aplică „Reglementarea Comisiei privind indemnizarea persoanelor din afara Comisiei convocate să participe la reuniuni în calitate de experți”. Creditele necesare pentru a acoperi costurile ocazionate de reuniunile GPMB provin din creditele prevăzute în prezent în Programarea financiară 2010-2013 pentru Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II).

Amendamentul  15

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5

Decizia 2008/839/JAI a Consiliului

Articolul 19

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Va expira la o dată care urmează să fie stabilită de Consiliu, în conformitate cu articolul 71 alineatul (2) din Decizia 2007/533/JAI.

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Va expira la o dată care urmează să fie stabilită de Consiliu, în conformitate cu articolul 71 alineatul (2) din Decizia 2007/533/JAI și, în orice caz, nu mai târziu de 31 decembrie 2013.

Justificare

Actuala legislație a stabilit ca dată de încheiere a procesului de migrare 30 septembrie 2009, cu posibilitatea de a fi amânată, prin comitologie, până cel mai târziu la 30 iunie 2010. Comisia s-a folosit de aceasta și a stabilit ca nouă dată 30 iunie 2010. Clauza de caducitate ar trebui păstrată. Noul termen ar trebui să fie în conformitate cu previziunile actuale, conform cărora SIS II va deveni funcțional până la sfârșitul lui 2011. Comisiei ar trebui să i se acorde din nou o anumită flexibilitate pentru a prelungi perioada prin comitologie, în vederea includerii necesității eventuale de a trece de la SIS II la un scenariu alternativ, în cazul în care testele eșuează.

  • [1]  JO L 381, 28.12.2006, p. 4.

EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Dispozițiile privind instituirea, funcționarea și utilizarea sistemului SIS II au fost aprobate de Consiliu și Parlamentul European în 2006, prin procedura de codecizie, în prima lectură, pentru a se evita alte întârzieri.

Se prevede ca aceste instrumente juridice să se aplice în statele membre care participă la sistemul SIS I+ doar începând cu data care urmează să fie stabilită de către Consiliu, hotărând cu unanimitatea membrilor săi, reprezentanți ai guvernelor statelor membre participante la SIS1+. Înainte de aceasta și înainte ca sistemul să înceapă să funcționeze, el trebuie testat integral, pentru a evalua dacă SIS II poate acționa în conformitate cu cerințele tehnice și funcționale, precum robustețea, disponibilitatea și performanța.

Doar după efectuarea cu succes a tuturor testelor SIS II, se poate trece la următoarea etapă: migrarea utilizatorilor SIS I+ la mediul SIS II, în care trecerea ar trebui să aibă loc la aceeași dată în toate statele membre – „migrare unică”.

Planul inițial prevedea migrarea a 15 state membre (numărul de la acea vreme), pe parcursul unui proces care ar dura aproximativ 8 ore. Din păcate, cu toate întârzierile și datorită numărului aproape dublu al țărilor participante, procesul de migrare a devenit mult mai complex, mai dificil și necesitând mai mult timp pentru încărcarea rețelei.

Pentru a oferi instrumentele necesare capabile de a face față riscurilor crescute ale unor întreruperi de funcționare în cursul trecerii comune la alt sistem, în 2008 s-au aprobat două instrumente juridice cu scopul de a stabili un cadru juridic care să reglementeze migrarea, în care cele două sisteme vor coexista pe parcursul unei perioade provizorii.

S-a decis crearea unei arhitecturi tehnice interimare, care să permită funcționarea în paralel a SIS I+ și a anumitor părți tehnice ale arhitecturii SIS II pentru o perioadă tranzitorie limitată și, în același timp, s-a încercat clarificarea condițiilor, a procedurilor, a responsabilităților, a finanțării procesului de migrare și a cadrului juridic esențial aplicabil în cursul migrării.

A fost introdus un nou instrument tehnic - un „sistem de conversie”- pentru conversia și sincronizarea datelor din sistemele SIS 1+ și SIS II. Sistemul de conversie conectează sistemul central SIS 1+ cu sistemul central SIS II, permițând ambelor sisteme să proceseze aceleași informații și asigurând faptul că statele membre conectate deja cu succes la SIS II rămân la același nivel ca și celelalte care sunt conectate încă la SIS 1+.

S-a adăugat, de asemenea, o nouă funcție – „modul de funcționare în sens invers” – pentru a permite funcționarea acestei arhitecturi tehnice interimare.

Lansarea sistemului SIS II va marca încheierea fazei de dezvoltare și începutul aplicabilității temeiului juridic al SIS II. În concordanță cu această logică, faza de migrare trebuie să fie ultima etapă, conform mandatului de dezvoltare a SIS II, implicând necesitatea de a deține un mandat de dezvoltare valabil pentru Comisie în ceea ce privește SIS II, până la punerea în funcțiune a SIS II, pentru a-i permite să efectueze toate sarcinile stabilite ca precondiții în instrumentele juridice SIS II, inclusiv corectarea erorilor din timpul testărilor și să ofere toate instrumentele necesare, ca de exemplu platforme de testare și resurse, în vederea livrării unui sistem perfect funcțional.

Propuneri de migrație

Primul pachet legislativ prin care Comisia a primit sarcina dezvoltării SIS din a doua generație a fost valabil până la 31 decembrie 2006 și a fost prelungit până la 31 decembrie 2008. Instrumentele actuale de migrare, Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1140/2008 și Decizia 2008/839/JAI a Consiliului prevăd că migrarea ar trebui să se încheie până la 30 septembrie 2009 cel mai târziu. În funcție de necesități, Comisia ar putea să prelungească această dată prin comitologie până la expirarea instrumentelor de migrare. Clauza de caducitate stabilește data de expirare la 30 iunie 2010.

Comisia a utilizat opțiunea de a amâna data de încheiere a migrării prin comitologie până la 30 iunie 2010. Cu toate acestea, conform previziunilor actuale migrarea nu va fi încheiată până la mijlocul anului 2010. Prin urmare, Comisia propune să modifice instrumentele de migrare din nou înainte de expirarea acestora.

Conform ultimelor previziuni, migrarea s-ar putea încheia la sfârșitul anului 2011. Raportul privind dezvoltarea SIS II, publicat de Comisie în octombrie 2009, menționează faptul că așa numitele teste ale primei etape de referință SIS II sunt prevăzute pentru al patrulea trimestru al anului 2009 și, respectiv, pentru vara 2010. În conformitate cu concluziile Consiliului din 4-5 iunie 2009, proiectul actual SIS II se continuă, dar un plan de urgență (SIS 1+RE) este păstrat ca rezervă pentru perioada necesară testării SIS II.

Din aceste motive, Comisia a prezentat acest nou pachet de propuneri (COM(2009) 508 și 509) de modificare a celor două instrumente juridice cu privire la migrarea de la SIS I+ la SIS din a doua generație.

Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona

Efectul intrării în vigoare a noului tratat la 1 decembrie 2009 asupra acestui pachet a fost următorul: prima parte a pachetului, COM(2009)508, a rămas în suspensie. Aceasta a fost inclusă în anexa 4 a Comunicării „omnibus” a Comisiei privind „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare”. Noul temei juridic în conformitate cu Tratatul de la Lisabona este articolul 74 din TFUE. Procedura a rămas cea de consultare. A doua parte a pachetului, COM(2009)509, a expirat la intrarea în vigoare a noului tratat. Comisia a înlocuit-o cu o nouă propunere, COM(2010)15. Temeiul juridic este tot articolul 74 din TFUE, iar procedura este cea de consultare.

Sfera de aplicare a propunerilor

1. Eliminarea clauzelor de caducitate

Condițiile privind migrarea nu vor fi întrunite până la 30 iunie 2010. Ultima propoziție din articolul 19 din ambele instrumente prevede în prezent că acestea vor expira cel mai târziu la 30 iunie 2010. Prin urmare, propunerile au drept scop, în primul rând, modificarea clauzelor de caducitate ale instrumentelor pentru a împiedica expirarea acestora. Comisia propune eliminarea clauzelor de caducitate complet, mai exact să nu mai stabilească o dată de expirare a instrumentelor.

Este inacceptabil faptul că o eventuală dată pentru începerea funcționării SIS II nu poate fi propusă de Comisie, ceea ce provoacă dubii serioase în ceea ce privește modul de gestionare a proiectului.

2. Introducerea flexibilității în ceea ce privește dezvoltarea SIS II prin soluții tehnice alternative

În conformitate cu propunerea Comisiei, modificările propuse ar acoperi, de asemenea, trecerea de la proiectul SIS II, dacă acesta nu ar fi încheiat cu succes, la un scenariu alternativ, precum SIS1+RE.

În acest scop, Comisia propune modificarea articolului 4 și a alineatului (3) de la articolul 10 din instrumente și introducerea formulei „în măsura necesității”. Aceste modificări ar implica faptul că așa-numitul convertor, un element tehnic care este legat în mod exclusiv de proiectul SIS II, nu mai este considerat drept o componentă tehnică obligatorie a arhitecturii de migrație.

3. Introducerea Consiliului pentru gestionarea programului global (GPMB)

În plus, Comisia sugerează introducerea Consiliului pentru gestionarea programului global (GPMB) în instrumentele juridice, printr-un nou articol 17a. GPMB este un grup de 10 experți tehnici – 8 din statele membre și 2 funcționari ai Comisiei. A fost creat pentru a coordona mai bine activitățile Comisiei și ale statelor membre în timpul procesului de migrare. În concluziile sale cu privire la viitoare direcție a SIS II din 4-5 iunie 2009, Consiliul a solicitat Comisiei să consolideze structura de management IT și să continue integrarea GPMB în structura de management. Includerea sa în temeiul juridic ar permite, de asemenea, finanțarea cheltuielilor administrative și de deplasare din bugetul comunitar.

Poziția raportorului

Raportorul ar dori să reamintească faptul că Parlamentul European și-a exprimat deja regretul de mai multe ori cu privire la toate întârzierile din proiectul SIS II. Ultima oară și-a exprimat acest regret la 22 octombrie 2009, prin aprobarea unei rezoluții referitoare la progresele înregistrate cu privire la Sistemul de Informații Schengen II și Sistemul de informații privind vizele. Încă o dată, Parlamentul European și-a exprimat îngrijorarea profundă cu privire la începutul funcționării SIS II. A solicitat, de asemenea, să fie informat de Comisie și Consiliu cu privire la rezultatele testelor și etapele următoare, imediat după încheierea testului primei etape de referință, planificat inițial pentru decembrie 2009. Parlamentul a solicitat, de asemenea, transparență totală în ceea ce privește procesul de implementare a SIS II.

Între timp, testul primei etape de referință a fost amânat din decembrie 2009 până la sfârșitul lunii ianuarie 2010. Testele desfășurate în ianuarie 2010 nu au fost încununate de succes; evaluarea rezultatelor acestor teste este încă în curs de desfășurare. Este posibil ca testul primei etape de referință să trebuiască să fie repetat pentru a se putea trage o concluzie finală.

Raportorul face următoarele recomandări:

-     având în vedere gravele întârzieri și depășirile de costuri din proiectul SIS II, temeiul juridic ar trebui să prevadă faptul că orice soluție tehnică trebuie să se bazeze pe tehnologia optimă disponibilă și să fie conformă cu criteriile legate de un calendar precis și de rentabilitate;

-     ar trebui menținută clauza de caducitate. Comisiei ar trebui să i se acorde o anumită flexibilitate pentru a adapta datele prin comitologie în vederea adaptării cadrului juridic la un scenariu alternativ, în cazul în care proiectul SIS II eșuează;

-     este esențial ca procesul de migrare să fie menținut sub control parlamentar: Parlamentul este colegislator pentru temeiul juridic al SIS II; Parlamentul face parte, de asemenea, din autoritatea bugetară care supraveghează migrarea finanțată din bugetul comunitar;

-     din aceleași motive, Parlamentul nu ar trebui să mai fie exclus din procesul decizional în ceea ce privește migrarea; înainte de trecerea la un nou sistem, Parlamentul ar trebui să fie pe deplin informat cu privire la rezultatele testelor și să emită un aviz favorabil;

-     având în vedere faptul că data de încheiere a procesului de migrare și soluția tehnică nu sunt încă sigure, legislatorul trebuie să se asigure că se aplică cadrul juridic prevăzut pentru SIS II, indiferent de problemele tehnice potențiale care vor determina alegerea soluției tehnice finale.

Crearea GPMB și integrarea sa oficială în structura de management a SIS II pot fi considerate drept un pas pozitiv pentru a consolida cooperarea dintre statele membre și Comisie și, de asemenea, pentru a oferi proiectului SIS II sprijinul direct al statelor membre. Este, de asemenea, important să se limiteze numărul de experți pentru a se asigura atât eficiența, cât și rentabilitatea.

În cazul în care proiectul SIS II eșuează, Parlamentul își rezervă dreptul de a invita Curtea de Conturi Europeană să efectueze un audit detaliat cu privire la modul în care a fost gestionat proiectul SIS II și cu privire la implicațiile financiare pentru bugetul comunitar.

AVIZ al Comisiei pentru bugete (17.3.2010)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de adoptare a unui regulament al Consiliului de modificare a Deciziei 2008/839/JAI privind migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (COM(2010)0015 – C7‑0040/2010 – 2010/0006(NLE))

Raportor pentru aviz: Alexander Alvaro

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Parlamentul a deplâns în mod repetat întârzierile în dezvoltarea proiectului SIS II. A făcut acest lucru, de exemplu, la 22 octombrie 2009, când a adoptat o rezoluție referitoare la progresele cu privire la Sistemul de Informații Schengen II și Sistemulde Informații privind Vizele.

Raportul privind dezvoltarea SIS II, publicat de Comisie în octombrie 2009, menționează faptul că testele celor două etape de referință pentru SIS II urmează să aibă loc în cel de-al patrulea trimestru al anului 2009 și în vara lui 2010. În conformitate cu concluziile Consiliului din 4-5 iunie 2009, continuarea proiectului actual SIS II este o prioritate, dar se menține ca rezervă un plan de urgență (SIS 1+RE). În situația în care oricare dintre testele etapelor de referință ar înregistra un eșec, Consiliul solicită Comisiei să sisteze proiectul („clauza ghilotină”) și să opteze pentru soluția tehnică alternativă SIS 1+RE, în afara cazului în care Consiliul decide cu majoritate calificată împotriva aplicării acestei soluții. În cadrul acestei reuniuni a Consiliului, fezabilitatea tehnică a sistemului alternativ SIS 1+RE trebuie confirmată. Din aceste motive, Comisia a înaintat noul pachet de propuneri [COM(2009)0508 și COM(2010)0015] de modificare a celor două instrumente juridice referitoare la migrarea de la SIS 1 + la SIS din a doua generație.

Condițiile prealabile pentru migrare nu vor fi întrunite până la 30 iunie 2010, iar migrarea nu va încheiată până în cel de-al patrulea trimestru al anului 2011. Pentru ca SIS II să devină operațional, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 și ale Deciziei 2007/533/JAI și în cazul eșecului acestuia după testare, ar trebui avut în vedere un scenariu alternativ, iar totalitatea implicațiilor financiare ar trebui să fie adusă la cunoștința tuturor părților interesate cât mai curând posibil.

Costurile aferente dezvoltării Sistemului de Informații Schengen din a doua generație, precum și costurile aferente înființării, testării, migrării, funcționării și întreținerii sistemului SIS II central și ale infrastructurii de comunicații vor fi suportate din bugetul general al Uniunii Europene. Costurile aferente dezvoltării, înființării, testării, migrării, funcționării și întreținerii sistemelor naționale sunt suportate de statul membru în cauză. Costurile aferente activităților Consiliului pentru gestionarea programului global (GPMB) sunt acoperite, până în 2013, din fondurile deja alocate.

Începând din 2002, 48,5 milioane EUR au fost cheltuite exclusiv pentru dezvoltarea instrumentului de migrare, în timp ce costurile operaționale au reprezentat un cuantum de încă 33 de milioane EUR. În această perioadă, contractantul a încălcat în mod repetat obligațiile contractuale, iar testele nu au demonstrat că platforma funcționează adecvat, ceea ce a creat incertitudini privind fezabilitatea tehnică a SIS II în general. În plus, contractantul a primit în 2009 suma de 1,93 milioane EUR pentru testarea sistemului, în timp ce amenzile aplicate consorțiului, care se ridicau la 390 000 EUR la sfârșitul fazei contractuale a testelor operaționale în septembrie 2009, au fost compensate prin emiterea de facturi. O sumă suplimentară de 1,26 milioane EUR a fost plătită pentru testul primei etape de referință în ianuarie 2010. Aceste cheltuieli suplimentare, precum și o eventuală investiție suplimentară, necesară în cazul în care migrarea către SIS II se soldează cu un eșec și se recomandă o soluție alternativă, fac necesar un control bugetar mult mai strict.

În plus, având în vedere constrângerile bugetare deosebite datorate crizei economice, atât pentru statele membre, cât și pentru Uniunea însăși, și pentru a nu pierde în continuare fonduri utilizându-le într-un mod care s-a dovedit ineficient, este necesară o rigoare deosebită în utilizarea creditelor pentru un sistem care, până în prezent, nu s-a ridicat la standardele stabilite. Raportorul pentru aviz recomandă ca Parlamentul să se folosească de dreptul său de a păstra în rezervă fondurile alocate migrării la SIS II până la efectuarea cu succes a testelor și până la desfășurarea unui audit cuprinzător, pentru a asigura și a menține un nivel ridicat de securitate în cadrul spațiului de libertate, securitate și justiție. Astfel se explică amendamentele propuse.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1a. Deși Consiliul are în vedere SIS 1+ RE ca un plan de urgență în eventualitatea unui eșec al SIS II, Parlamentul European, în calitate de colegislator pentru crearea Sistemului de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) [Regulamentul (CE) nr. 1987/20061] și de autoritate bugetară, își rezervă dreptul de a păstra în rezervă fondurile care urmează să fie alocate pentru dezvoltarea SIS II în cadrul exercițiului bugetar 2011, pentru a se asigura controlul parlamentar și supravegherea deplină a procesului.

 

_______________

1 JO L 381, 28.12.2006, p. 4.

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Premisele pentru migrare nu vor fi întrunite până la 30 iunie 2010. Pentru ca SIS II să devină operațional, în conformitate cu cerințele Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 și ale Deciziei 2007/533/JAI, Regulamentul (CE) nr. 1104/2008 și Decizia 2008/839/JAI ar trebui așadar să se aplice în continuare până la finalizarea migrării.

(3) Premisele pentru migrare nu vor fi întrunite până la 30 iunie 2010. Pentru ca SIS II să devină operațional, în conformitate cu cerințele Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 și ale Deciziei 2007/533/JAI, Regulamentul (CE) nr. 1104/2008 și Decizia 2008/839/JAI ar trebui așadar să se aplice în continuare până la finalizarea migrării. În cazul unui eșec al actualului proiect SIS II, după testele efectuate, ar trebui elaborată o soluție tehnică alternativă, iar totalitatea implicațiilor financiare ale acestuia ar trebui să fie adusă la cunoștința tuturor părților interesate.

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Ar trebui prevăzut un plan de intervenție tehnică pentru atingerea funcționalităților SIS II. Descrierea componentelor tehnice ale arhitecturii de migrare ar trebui așadar adaptată pentru a permite identificarea unei alte soluții tehnice privind dezvoltarea SIS II central.

(6) Prezentul regulament ar trebui să permită migrarea către posibile soluții tehnice alternative în cazul în care actualul proiect SIS II nu poate fi implementat cu succes. Descrierea componentelor tehnice ale arhitecturii de migrare ar trebui așadar adaptată pentru a se permite identificarea unei soluții tehnice alternative privind dezvoltarea SIS II central. Orice astfel de soluție tehnică alternativă ar trebui să fie rentabilă și implementată după un calendar precis și rezonabil. Comisia ar trebui să prezinte în timp util o evaluare bugetară amănunțită a costurilor aferente unei asemenea soluții tehnice alternative.

Justificare

Actuala revizuire a instrumentelor de migrare ar trebui să țină seama de faptul că SIS II nu a fost încă testat cu succes și că SIS 1+ RE este considerat drept un plan de urgență de către Consiliu. În cazul în care testele etapelor de referință se soldează cu un eșec, trebuie să fie posibil să se opteze rapid pentru o soluție alternativă care și-a dovedit rentabilitatea, fără întârzierile provocate de o nouă revizuire a cadrului juridic.

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Decizia 2008/839/JAI

Articolul 17a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) GPMB va fi alcătuit din maximum 10 experți. Cel mult opt experți și un număr egal de membri supleanți sunt desemnați de statele membre, acționând în cadrul Consiliului. Doi experți și doi membri supleanți sunt desemnați din rândul funcționarilor Comisiei de către directorul general care răspunde de direcția generală competentă din cadrul Comisiei. La reuniunile GPMB pot participa și alți funcționari ai Comisiei interesați de proceduri.

(2) GPMB va fi alcătuit din maximum 10 experți. Cel mult opt experți și un număr egal de membri supleanți sunt desemnați de statele membre, acționând în cadrul Consiliului. Doi experți și doi membri supleanți sunt desemnați din rândul funcționarilor Comisiei de către directorul general care răspunde de direcția generală competentă din cadrul Comisiei. La reuniunile GPMB pot participa și alți funcționari ai Comisiei interesați de proceduri. Deputații în Parlamentul European interesați sau funcționarii din cadrul departamentelor tematice competente din Parlamentul European pot să participe la reuniunile GPMB.

Amendamentul  5

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Decizia 2008/839/JAI

Articolul 17a – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) GPMB își stabilește mandatul. Acesta produce efecte în urma emiterii avizului favorabil de către directorul general al direcției generale competente din cadrul Comisiei.

(5) GPMB își stabilește mandatul. Acesta produce efecte în urma emiterii avizului favorabil de către directorul general al direcției generale competente din cadrul Comisiei. Mandatul GPMB include o cerință referitoare la publicarea de rapoarte periodice și la faptul că aceste rapoarte trebuie puse la dispoziția Parlamentului European, pentru a asigura controlul parlamentar și supravegherea deplină.

Amendamentul  6

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Decizia 2008/839/JAI

Articolul 17a – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Fără a se aduce atingere articolului 15 alineatul (2), costurile administrative și cheltuielile cu deplasarea ocazionate de activitățile GPMB sunt suportate de la bugetul general al Uniunii Europene, în măsura în care nu sunt rambursate din alte surse. În ceea ce privește cheltuielile cu deplasarea ale experților din cadrul GPMB desemnați de statele membre acționând în cadrul Consiliului și ale experților invitați în temeiul alineatului (3) al prezentului articol, cheltuieli aferente activității GPMB, se aplică «Reglementarea Comisiei privind indemnizarea persoanelor din afara Comisiei convocate să participe la reuniuni în calitate de experți».

(6) Fără a se aduce atingere articolului 15 alineatul (2), costurile administrative și cheltuielile cu deplasarea ocazionate de activitățile GPMB sunt suportate de la bugetul general al Uniunii Europene, în măsura în care nu sunt rambursate din alte surse. În ceea ce privește cheltuielile cu deplasarea ale experților din cadrul GPMB desemnați de statele membre acționând în cadrul Consiliului și ale experților invitați în temeiul alineatului (3) al prezentului articol, cheltuieli aferente activității GPMB, se aplică „Reglementarea Comisiei privind indemnizarea persoanelor din afara Comisiei convocate să participe la reuniuni în calitate de experți”. Creditele necesare pentru a acoperi costurile ocazionate de reuniunile GPMB provin din creditele prevăzute în prezent în Programarea financiară 2010-2013 pentru Sistemul de Informații Schengen (SIS II) din a doua generație.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

17.3.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Damien Abad, Alexander Alvaro, Francesca Balzani, Reimer Böge, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Membri supleanți prezenți la votul final

Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Jan Kozłowski

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

27.4.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Roberta Angelilli, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Clemente Mastella, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

Membri supleanți prezenți la votul final

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Ana Gomes, Nadja Hirsch, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Cecilia Wikström