SPRÁVA o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2008/839/SVV o prechode zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II)

29.4.2010 - (KOM(2010)0015 – C7‑0040/2010 – 2010/0006(NLE)) - *

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajca: Carlos Coelho


Postup : 2010/0006(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0127/2010

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2008/839/SVV o prechode zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II)

(KOM(2010)0015 – C7-0040/2010 - 2010/0006(NLE)

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2010)0015),

–   so zreteľom na článok 74 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0040/2010),

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre rozpočet (A7‑0127/2010),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  Bez ohľadu na skutočnosť, že Rada považuje scenár SIS 1+ RE za náhradný plán v prípade zlyhania systému SIS II, si Európsky parlament, ako spoluzákonodarca pri ustanovovaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (nariadenie (ES) č. 1987/2006)[1] a rozpočtový orgán, vyhradzuje právo zadržať prostriedky, ktoré sa majú v rozpočte na rok 2011 vyčleniť na rozvoj systému SIS II, ako rezervu, aby mohol zabezpečiť plnú parlamentnú kontrolu a dohľad nad postupom;

3.  vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ;

4.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

5.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

6.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Do 30. júna 2010 nebudú splnené podmienky na prechod. Na účely sprevádzkovania SIS II, ako sa vyžaduje v nariadení (ES) č. 1987/2006 a v rozhodnutí 2007/533/SVV, by sa preto nariadenie (ES) č. 1104/2008 a rozhodnutie 2008/839/SVV mali uplatňovať až do ukončenia prechodu.

(3) Do 30. júna 2010 nebudú splnené podmienky na prechod. Na účely sprevádzkovania SIS II, ako sa vyžaduje v nariadení (ES) č. 1987/2006 a v rozhodnutí 2007/533/SVV, by sa preto nariadenie (ES) č. 1104/2008 a rozhodnutie 2008/839/SVV mali uplatňovať až do ukončenia prechodu. V prípade zlyhania súčasného projektu SIS II by sa malo po testovaní navrhnúť alternatívne technické riešenie a všetkým stranám, ktorých sa to týka, by sa mali objasniť všetky finančné dôsledky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Komisia a členské štáty by mali naďalej úzko spolupracovať vo všetkých etapách prechodu s cieľom ukončiť tento proces. Mala by sa zriadiť skupina expertov, ktorá doplní súčasnú organizačnú štruktúru.

(4) Komisia a členské štáty by mali naďalej úzko spolupracovať vo všetkých etapách prechodu s cieľom ukončiť tento proces. V záveroch Rady o SIS II z 26. – 27. februára 2009 a zo 4. – 5. júna 2009 bolo stanovené zriadenie neformálnej skupiny zloženej z expertov členských štátov s názvom Rada pre globálne riadenie programu, ktorej cieľom je posilniť spoluprácu a zabezpečovať priamu podporu členských štátov centrálnemu projektu SIS II. Preto by sa mala v rámci tohto nariadenia oficiálne zriadiť skupina expertov s názvom Rada pre globálne riadenie programu (GPMB), ktorá doplní súčasnú organizačnú štruktúru. V záujme zabezpečenia účinnosti a efektívnosti nákladov by GPMB mali tvoriť stáli členovia, ktorých počet by mal byť obmedzený.

Odôvodnenie

Dôležité je formálne ustanoviť GPMB v právnom základe. Jej mandát by mal byť jednoznačný, pričom v záujme dosiahnutia účinnosti a efektívnosti nákladov by malo ísť o stálu skupinu expertov v obmedzenom počte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) V záujme vybudovania funkcií SIS II by sa mal ustanoviť technický plán pre prípad nepredvídaných okolností. Opis technických prvkov architektúry prechodu by sa preto mal prispôsobiť tak, aby bolo možné aj iné technické riešenie, pokiaľ ide o vývoj centrálneho SIS II.

(6) Je potrebné prispôsobiť právny rámec, aby bolo možné prejsť na eventuálne alternatívne technické riešenie, ak testy ukážu, že SIS II nemožno úspešne realizovať. Opis technických prvkov architektúry prechodu by sa mal prispôsobiť tak, aby bolo možné aj iné technické riešenie, pokiaľ ide o vývoj centrálneho SIS II. Všetky technické riešenia by mali byť založené na najlepších dostupných technológiách, mali by byť nákladovo efektívne a realizované v súlade s prehľadným harmonogramom. Komisia by mala včas predložiť dôkladné posúdenie rozpočtu z hľadiska nákladov súvisiacich s takýmto alternatívnym technickým riešením. Malo by sa výslovne stanoviť, že právny rámec stanovený rozhodnutím 2004/533/SVV sa vzťahuje na všetky technické riešenia, bez ohľadu na ich technickú povahu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(16a) Keďže Parlament je ako spoluzákonodarca zodpovedný za vytvorenie, prevádzku a využívanie Schengenského informačného systému druhej generácie, ako je stanovené v nariadení (ES) č. 1987/2006, a keďže prechod je financovaný z rozpočtu Únie, za ktorý je takisto spoluzodpovedný, mal by byť zapojený do rozhodovacieho procesu týkajúceho sa prechodu. Pred tým, než sa prejde na nový Schengenský informačný systém, malo by sa na základe informácií o výsledkoch testov, ktoré poskytla Komisia, vyžiadať priaznivé stanovisko Parlamentu.

Odôvodnenie

Záležitosti týkajúce sa SIS II patria od 1. januára 2005 do postupu spolurozhodovania. Proces prechodu sa financuje z rozpočtu EÚ, za ktorý je Parlament spoluzodpovedný. Rozhodnutia týkajúce sa prechodu by teda už nemala prijímať Komisia ani Rada s vylúčením Parlamentu, ale Parlament by mal byť zapojený do rozhodovacieho procesu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod -1 (nový)

Rozhodnutie Rady 2008/839/SVV

Článok 1 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(-1) V článku 1 sa odsek 1 nahrádza takto:

 

"1. Schengenský informačný systém (SIS 1+) zriadený podľa ustanovení hlavy IV Schengenského dohovoru sa nahradí novým systémom – Schengenským informačným systémom II (SIS II) alebo akýmkoľvek alternatívnym technickým riešením, ktoré je založené na najlepších dostupných technológiách a je prijateľné z hľadiska harmonogramu jeho realizácie a z hľadiska efektívnosti nákladov. Zriadenie, prevádzka a využívanie nového systému sa riadia rozhodnutím 2007/533/SVV.“

Odôvodnenie

V prípade, že súčasné testy SIS II nebudú úspešné, reálnou možnosťou je prechod na alternatívne riešenie. Tento právny text to musí zohľadniť. Vzhľadom na doterajšie skúsenosti s vývojom SIS II treba objasniť, že prijateľné sú jedine riešenia, ktoré sú účinné z hľadiska nákladov a ich harmonogram je prijateľný. Rozhodnutie 2007/533/SVV poskytuje komplexný právny rámec, najmä pokiaľ ide o ochranu údajov. Tento rámec by sa mal uplatňovať vždy a na akékoľvek technické riešenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod -1 a (nový)

Rozhodnutie Rady 2008/839/SVV

Článok 1 – odsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(-1a) Do článku 1 sa vkladá tento odsek:

 

"1a. Ak dôjde k zastaveniu súčasného projektu SIS II a použije sa alternatívne technické riešenie, odkazy na SIS II uvedené v tomto rozhodnutí sa považujú za odkazy na použité alternatívne technické riešenie."

Odôvodnenie

Pri súčasnej revízii nástrojov prechodu by sa malo prihliadať na skutočnosť, že SIS II doteraz nebol úspešne testovaný a že Rada si ponechala SIS I+ RE ako náhradný plán dovtedy, kým budú dokončené testy definované v „medzníkoch“. V prípade neúspechu plánovaných medzníkových testov musí byť možné, aby sa prechod na alternatívne riešenie uskutočnil čo najrýchlejšie a bez omeškaní spôsobených ďalšou revíziou právneho rámca. Týmto návrhom preto treba zabezpečiť pružnosť právneho textu, aby sa mohol uplatňovať na akékoľvek technické riešenie, nielen na SIS II.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3

Rozhodnutie Rady 2008/839/SVV

Článok 11 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, vykonajú prechod z N.SIS na N.SIS II s využitím dočasnej architektúry prechodu s podporou Francúzska a Komisie.“

2. Členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, vykonajú najneskôr do 31. decembra 2011 prechod z N.SIS na N.SIS II s využitím dočasnej architektúry prechodu s podporou Francúzska a Komisie. V prípade, že sa realizuje alternatívne technické riešenie v zmysle článku 11 ods. 6, možno tento dátum zmeniť v súlade s postupom vymedzeným v článku 17 ods. 2.

Odôvodnenie

Súčasná legislatíva stanovila dátum na ukončenie migrácie na 30. septembra 2009, s možnosťou predĺženia najneskôr do 30. júna 2010, prostredníctvom komitológie. Komisia využila túto možnosť a posunula dátum do 30. júna 2010. Doložka o skončení účinnosti by sa mala ponechať. Nový dátum by mal byť v súlade so súčasnými predpoveďami, že SIS II bude sprevádzkovaný do konca roku 2011. Komisii by sa mala opätovne poskytnúť istá pružnosť na úpravu dátumu prostredníctvom komitológie, s cieľom pokryť aj možnú potrebu prechodu zo SIS II na alternatívne riešenie, v prípade, že testy budú neúspešné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3a (nový)

Rozhodnutie Rady 2008/839/SVV

Článok 11 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3a) V článku 11 sa odsek 5 nahrádza takto:

 

"5. Prepnutie, ktoré sa plánuje v rámci procesu prechodu, sa vykoná po kontrole platnosti uvedenej v článku 8 ods. 7 a potom, ako Parlament predložil priaznivé stanovisko na základe informácií o výsledkoch testov, ktoré poskytla Komisia v súlade s článkom 71 ods. 4 rozhodnutia 2007/533/SVV.“

Odôvodnenie

Záležitosti týkajúce sa SIS II patria od 1. januára 2005 do postupu spolurozhodovania. Proces prechodu sa financuje z rozpočtu EÚ, za ktorý je Parlament spoluzodpovedný. Rozhodnutia týkajúce sa prechodu by teda už nemala prijímať Komisia a/ani Rada s vylúčením Parlamentu, ale Parlament by mal byť zapojený do rozhodovacieho procesu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3b (nový)

Rozhodnutie Rady 2008/839/SVV

Článok 11 – odsek 6 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3b) Do článku 11 sa vkladá tento odsek:

 

"6. SIS II možno vyvinúť aj s použitím alternatívneho technického riešenia.“

Odôvodnenie

Článok 11, v ktorom sa opisujú jednotlivé kroky vlastného prechodu, by mal obsahovať odkaz na možné alternatívne riešenie v prípade, že projekt SIS II nebude úspešný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3c (nový)

Rozhodnutie Rady 2008/839/SVV

Článok 14 – odsek 6 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3c) Do článku 14 sa vkladá tento odsek:

 

"1a. Komisia vypracuje a vykonáva balík dodatočných opatrení s cieľom zabrániť úniku osobných údajov z databázy a zabezpečiť ochranu osobných údajov na celé obdobie testovania a prechodu zo systému SIS I na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II).“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Rozhodnutie Rady 2008/839/SVV

Článok 17a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bez toho, aby boli dotknuté príslušné povinnosti a činnosti Komisie, Francúzska a členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, sa týmto zriaďuje skupina technických expertov nazývaná „Rada pre globálne riadenie programu“ (ďalej len „GPMB“). GPMB poskytuje fórum na koordináciu centrálneho a vnútroštátnych projektov SIS II.

1. Bez toho, aby boli dotknuté príslušné povinnosti a činnosti Komisie, Francúzska a členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, sa týmto zriaďuje skupina technických expertov nazývaná „Rada pre globálne riadenie programu“ (ďalej len „GPMB“). GPMB poskytuje fórum na pomoc vývoju centrálnemu systému SIS II. Mala by uľahčovať zosúladenie a zabezpečovať koordináciu centrálneho a vnútroštátnych projektov SIS II.

Odôvodnenie

Mandát GPMB by sa mal vymedziť jasnejšie s cieľom umožniť, aby mohla aktívne prispievať k riadeniu vývoja SIS druhej generácie a procesu prechodu naň.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Rozhodnutie Rady 2008/839/SVV

Článok 17a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. GPMB pozostáva z maximálneho počtu 10 expertov. Maximálny počet osem expertov a rovnaký počet náhradníkov určia členské štáty konajúce v rámci Rady. Dvoch expertov a dvoch náhradníkov určí spomedzi úradníkov Komisie generálny riaditeľ zodpovedného generálneho riaditeľstva Komisie. Na stretnutiach GPMB sa môžu zúčastniť aj iní úradníci Komisie, ktorí sú zainteresovaní v preberaných otázkach.

2. GPMB pozostáva z maximálneho počtu 10 členov, ktorí sú schopní aktívne sa podieľať na vývoji SIS II a ktorí sa pravidelne stretávajú. Maximálne osem členov a rovnaký počet náhradníkov určia členské štáty konajúce v rámci Rady. Maximálne dvoch členov a dvoch náhradníkov určí spomedzi úradníkov Komisie generálny riaditeľ zodpovedného generálneho riaditeľstva Komisie. Na stretnutiach GPMB sa môžu na náklady svojej príslušnej administratívy alebo inštitúcie zúčastniť aj záujemcovia z radov poslancov alebo príslušní úradníci Európskeho parlamentu, experti z členských štátov a úradníci Komisie priamo zapojení do vývoja projektu SIS II. GPMB môže na náklady ich vlastnej príslušnej administratívy, inštitúcie alebo spoločnosti v súlade s ustanoveniami referenčného rámca pozvať na stretnutia ďalších expertov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Rozhodnutie Rady 2008/839/SVV

Článok 17a – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. GPMB vypracuje svoj vlastný referenčný rámec. Tento rámec nadobudne účinnosť potom, čo generálny riaditeľ zodpovedného generálneho riaditeľstva Komisie vydá priaznivé stanovisko.

5. GPMB vypracuje svoj vlastný referenčný rámec. Tento rámec nadobudne účinnosť potom, čo generálny riaditeľ zodpovedného generálneho riaditeľstva Komisie vydá priaznivé stanovisko. Referenčný rámec GPMB obsahuje požiadavku pravidelne zverejňovať správy a predkladať ich Európskemu parlamentu s cieľom zabezpečiť úplnú parlamentnú kontrolu a dohľad.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Rozhodnutie Rady 2008/839/SVV

Článok 17a – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Bez toho, aby bol dotknutý článok 15 ods. 2, administratívne náklady na činnosť GPMB a súvisiace cestovné výdavky sa hradia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, pokiaľ nie sú hradené z iných zdrojov. Pokiaľ ide o cestovné výdavky expertov v GPMB určených členskými štátmi konajúcimi v rámci Rady a expertov pozvaných podľa odseku 3 tohto článku, ktoré vzniknú v súvislosti s prácou GPMB, uplatňujú sa „Pravidlá Komisie týkajúce sa úhrady výdavkov, ktoré vznikli ľuďom mimo Komisie pozvaným v úlohe expertov na účasť na stretnutiach.“

6. Bez toho, aby bol dotknutý článok 15 ods. 2, administratívne náklady na činnosť GPMB a súvisiace cestovné výdavky sa hradia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, pokiaľ nie sú hradené z iných zdrojov. Pokiaľ ide o cestovné výdavky expertov v GPMB určených členskými štátmi konajúcimi v rámci Rady a expertov pozvaných podľa odseku 3 tohto článku, ktoré vzniknú v súvislosti s prácou GPMB, uplatňujú sa „Pravidlá Komisie týkajúce sa úhrady výdavkov, ktoré vznikli ľuďom mimo Komisie pozvaným v úlohe expertov na účasť na stretnutiach.“ Finančné prostriedky potrebné na krytie nákladov na stretnutia GPMB sa pridelia z rozpočtových prostriedkov, ktoré sú v súčasnosti vyčlenené vo finančnom programovaní na obdobie rokov 2010 – 2013 na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 5

Rozhodnutie Rady 2008/839/SVV

Článok 19

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. „Jeho účinnosť sa končí v deň, ktorý stanoví Rada, konajúc v súlade s článkom 71 ods. 2 rozhodnutia 2007/533/SVV.“

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Jeho účinnosť sa končí v deň, ktorý stanoví Rada, konajúc v súlade s článkom 71 ods. 2 rozhodnutia 2007/533/SVV, a v každom prípade najneskôr 31. decembra 2013.“

Odôvodnenie

Súčasná legislatíva stanovila dátum na ukončenie migrácie na 30. septembra 2009, s možnosťou predĺženia najneskôr do 30. júna 2010, prostredníctvom komitológie. Komisia využila túto možnosť a posunula dátum do 30. júna 2010. Doložka o skončení účinnosti by sa mala ponechať. Nový dátum by mal byť v súlade so súčasnými predpoveďami, že SIS II bude sprevádzkovaný do konca roku 2011. Komisii by sa mala opätovne poskytnúť istá pružnosť na úpravu dátumu prostredníctvom komitológie, s cieľom pokryť aj možnú potrebu prechodu zo SIS II na alternatívne riešenie, v prípade, že testy budú neúspešné.

  • [1]  Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2006, s. 4.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Ustanovenia o zriadení, prevádzke a využívaní SIS II boli dohodnuté v roku 2006 Radou a Európskym parlamentom v rámci postupu spolurozhodovania v prvom čítaní s cieľom vyhnúť sa akýmkoľvek ďalším časovým posunom.

Predpokladá sa, že tieto právne nástroje začnú platiť pre účastnícke členské štáty SIS 1+ až od dátumu, ktorý stanoví Rada jednohlasným rozhodnutím svojich členov, ktorí zastupujú vlády účastníckych členských štátov SIS 1+. Predtým, ako sa tak stane a systém začne fungovať, je nevyhnutné ho plne otestovať s cieľom posúdiť, či SIS II môže fungovať v súlade s technickými a funkčnými požiadavkami, ako sú odolnosť, dostupnosť a výkonnosť.

Po úspešnom dokončení všetkých testov SIS II môžeme pristúpiť k ďalšiemu kroku: prechodu používateľov SIS 1 + na prostredie SIS II, pričom prechod na nový systém by sa mal realizovať naraz, t.j. v rovnakom termíne pre všetky členské štáty (tzv. one-shoot migration).

Podľa pôvodného plánu malo 15 členských štátov (počet v čase jeho vypracovania) prejsť na nový systém počas procesu, ktorý mal trvať približne 8 hodín. Žiaľ, vzhľadom na všetky omeškania a na skutočnosť, že počet účastníckych krajín sa takmer zdvojnásobil, je proces prechodu oveľa zložitejší, náročnejší a vyžaduje si viac času na nahranie údajov do siete.

S cieľom poskytnúť nástroje potrebné na riešenie veľmi pravdepodobných rizík v súvislosti s možným prerušením prevádzky počas spoločného prechodu boli v roku 2008 schválené dva právne nástroje s cieľom vytvoriť právny rámec pre obdobie prechodu, v rámci ktorého budú dočasne fungovať oba systémy.

Bolo rozhodnuté, že sa vytvorí dočasná technická architektúra, ktorá umožní, aby SIS 1+ a určité technické súčasti architektúry SIS II mohli fungovať súčasne na obmedzený prechodný čas, a zároveň bolo vyvinuté úsilie objasniť podmienky, postupy, zodpovednosť, financovanie procesu prechodu a základný právny rámec platný počas prechodu.

Zaviedol sa nový technický nástroj, tzv. prevodník, ktorý umožní úspešný prevod a synchronizáciu údajov medzi SIS 1+ a SIS II. V skutočnosti sa centrálny systém SIS I a centrálny systém SIS II prepoja pomocou prevodníka, ktorý im umožní spracovávať tie isté informácie a zabezpečí, že členské štáty, ktoré sú už úspešne pripojené na SIS II, ostanú na tej istej úrovni ako štáty, ktoré sú ešte stále pripojené na SIS I+.

Doplnila sa aj nová funkcia, tzv. spätný režim, aby táto dočasná technická architektúra mohla fungovať.

Začatím prevádzky SIS II sa zavŕši fáza vývoja a začne sa obdobie platnosti právneho základu SIS II. Fáza prechodu musí byť teda logicky záverečnou úlohou v rámci mandátu na vývoj SIS II, čo znamená, že mandát na vývoj SIS II musí pre Komisiu platiť do začatia prevádzky SIS II, aby mohla vykonávať všetky úlohy definované v právnych nástrojov SIS II ako základné predpoklady vrátane nápravy akýchkoľvek porúch zistených počas testovacích fáz a aby mohla poskytnúť všetky potrebné nástroje, ako sú testovacie platformy a zdroje, v záujme zabezpečenia bezchybne fungujúceho systému.

Návrhy prechodu

Prvý legislatívny balík, na základe ktorého bola Komisia poverená vývojom SIS druhej generácie, bol platný do 31. decembra 2006 a neskôr bola jeho platnosť predĺžená do 31. decembra 2008. Súčasné nástroje prechodu, nariadenie Rady (ES) 1140/2008 a rozhodnutie Rady 2008/839/SVV, stanovujú, že prechod by sa mal dokončiť najneskôr do 30. septembra 2009. V prípade potreby by Komisia mohla predĺžiť túto lehotu prostredníctvom komitologického postupu až do skončenia účinnosti nástrojov prechodu. V doložke o skončení účinnosti je ako koniec účinnosti stanovený 30. jún 2010.

Komisia využila možnosť posunúť dátum dokončenia prechodu prostredníctvom komitológie do 30. júna 2010. Podľa súčasných odhadov sa však prechod do polovice roku 2010 nedokončí. Komisia preto navrhuje opätovne zmeniť a doplniť nástroje prechodu ešte pred skončením ich účinnosti.

Podľa najnovších predpovedí by sa prechod mohol zavŕšiť do konca roku 2011. V správe o pokroku týkajúcej sa vývoja SIS II, ktorú zverejnila Komisia v októbri 2009, sa uvádza, že oba tzv. medzníkové testy SIS II sa plánujú na štvrtý štvrťrok 2009, resp. na leto 2010. Podľa záverov Rady zo 4. – 5. júna 2009 sa v súčasnom projekte SIS II pokračuje, pričom je však na obdobie potrebné na test SIS II v zálohe plán pre prípad nepredvídaných okolností (SIS 1+ RE).

Z týchto dôvodov Komisia predložila tento nový balík návrhov (KOM(2009)508 a 509), ktorými sa menia a dopĺňajú dva právne nástroje prechodu z SIS 1+ na SIS druhej generácie.

Nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy

Dôsledky, ktoré pre tento balík prinieslo nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2010 sú nasledovné: Prvá časť balíka, KOM (2009)508, je stále nedoriešená. Bola uvedená v zozname v prílohe 4 tzv. súhrnného oznámenia Komisie s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy pre prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy. Podľa Lisabonskej zmluvy je novým právnym základom článok 74 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aj naďalej sa uplatňuje konzultačný postup. Účinnosť druhej časti balíka, KOM(2009)509, skončila v momente nadobudnutia platnosti novej zmluvy. Komisia túto časť nahradila novým návrhom, KOM(2010)15. Právnym základom je taktiež článok 74 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a uplatňuje sa konzultačný postup.

Rozsah pôsobnosti návrhov

1. Vypustenie doložiek o skončení účinnosti

Podmienky na prechod nebudú splnené do 30. júna 2010. V poslednej vete článku 19 oboch nástrojov sa v súčasnosti uvádza, že ich účinnosť skončí najneskôr 30. júna 2010. Cieľom návrhov je teda najmä úprava doložiek o skončení účinnosti týchto nástrojov s cieľom predísť ich vypršaniu. Komisia navrhuje úplne vypustiť doložku o skončení účinnosti, t. j. nestanoviť už žiadny ďalší dátum skončenia účinnosti nástrojov.

Skutočnosť, že Komisia nie je schopná navrhnúť možný dátum uvedenia SIS II do prevádzky, je nemysliteľná a vzbudzuje závažné pochybnosti o spôsobe, akým sa projekt riadi.

2. Spružnenie vývoja SIS II prostredníctvom alternatívnych technických riešení

Podľa návrhu Komisie by navrhované úpravy zahŕňali aj prípad prechodu z projektu SIS II, ak by nebol dokončený úspešne, na alternatívne riešenie, akým je SIS1+ RE.

Na tento účel Komisia navrhuje upraviť článok 4 a článok 10 ods. 3 nástrojov a vložiť formuláciu „v potrebnom rozsahu“. Tieto úpravy by znamenali, že tzv. prevodník, ktorý je ako technický prvok spojený výlučne s projektom SIS II, sa už nepovažuje za povinnú technickú súčasť architektúry prechodu.

3. Zriadenie Rady pre globálne riadenie programu (GPMB)

Ďalej Komisia navrhuje zaradiť do právnych nástrojov zriadenie Rady pre globálne riadenie programu (GPMB), a to prostredníctvom nového článku 17a. GPMB je skupina desiatich technických expertov, z ktorých ôsmi sú z členských štátov a dvaja sú úradníci Komisie. Bola vytvorená v záujme lepšej koordinácie činnosti Komisie a členských štátov počas procesu prechodu. Vo svojich záveroch zo 4. – 5. júna 2009 o ďalšom smerovaní SIS II Rada požiadala Komisiu, aby zdokonalila riadiacu štruktúru IKT a lepšie začlenila GPMB do riadiacej štruktúry. Jej začlenenie do právneho základu by takisto umožnilo financovanie administratívnych nákladov a cestovných výdavkov z rozpočtu Spoločenstva.

Stanovisko spravodajcu

Spravodajca by chcel pripomenúť, že Európsky parlament už pri viacerých príležitostiach vyjadril poľutovanie nad všetkými oneskoreniami týkajúcimi sa projektu SIS II. Najnovšie tak urobil 22. októbra 2009 pri schvaľovaní uznesenia o pokroku Schengenského informačného systému II a vízového informačného systému. Európsky parlament v ňom opäť raz vyjadril svoje hlboké znepokojenie nad oneskorením začiatku prevádzky SIS II. Ďalej v ňom požiadal, aby ho Komisia a Rada informovali o výsledkoch testu a ďalších krokoch hneď po dokončení prvého medzníkového testu, ktorý sa mal uskutočniť v decembri 2009. Parlament takisto žiadal úplnú transparentnosť, pokiaľ ide o proces realizácie SIS II.

Medzitým bol prvý medzníkový test preložený z decembra 2009 na koniec januára 2010. Nebol veľmi úspešný a jeho vyhodnotenie ešte stále nie je ukončené. Je možné, že pred prijatím záverov bude potrebné test opakovať.

Spravodajca predkladá tieto odporúčania:

-     Vzhľadom na závažné omeškania a prekročenia nákladov v rámci projektu SIS II by sa v právnom základe malo stanoviť, že akékoľvek technické riešenie musí byť založené na najlepších dostupných technológiách a musí spĺňať kritériá prehľadného harmonogramu a efektívnosti nákladov.

-     Doložka o skončení účinnosti by sa mala ponechať. Komisii by sa mala poskytnúť istá pružnosť na úpravu údajov prostredníctvom komitológie, s cieľom prispôsobiť právny rámec alternatívnemu riešeniu v prípade neúspechu projektu SIS II.

-     Je nevyhnutné ponechať proces prechodu pod parlamentnou kontrolou. Parlament je v prípade právneho základu SIS II spoluzákonodarcom; je takisto zložkou rozpočtového orgánu, ktorý dohliada na prechod, financovaný z rozpočtu Spoločenstva.

-     Z tých istých dôvodov by Parlament už nemal byť vylúčený z rozhodovania týkajúceho sa prechodu; pred prechodom na nový systém by Parlament mal byť plne informovaný o výsledkoch testov a mal by predložiť kladné stanovisko.

-     Keďže dátum dokončenia procesu prechodu ani technické riešenie zatiaľ nie sú isté, zákonodarca musí zabezpečiť, aby sa právny rámec určený pre SIS II uplatňoval, a to bez ohľadu na možné technické problémy, ktoré rozhodnú o výbere konečného technického riešenia.

Vytvorenie GPMB a jej formálne začlenenie do riadiacej štruktúry SIS II sa môže považovať za pozitívny krok v záujme zlepšenia spolupráce medzi členskými štátmi a Komisiou a takisto v záujme poskytnutia priamej podpory členských štátov centrálnemu projektu SIS II. Takisto je dôležité obmedziť počet expertov s cieľom zabezpečiť účinnosť ako aj efektívnosť nákladov.

V prípade neúspechu projektu SIS II si Parlament vyhradzuje právo vyzvať Európsky dvor audítorov na vykonanie hĺbkového auditu o spôsobe, akým bol projekt SIS II riadený, a o finančných dôsledkoch, ktorý má tento spôsob riadenia pre rozpočet Spoločenstva.

STANOVISKO Výboru pre rozpočet (17.3.2010)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2008/839/SVV o prechode zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II)
(KOM(2010)0015 – C7‑0040/2010 – 2010/0006(NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Alexander Alvaro

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Parlament už niekoľkokrát vyslovil poľutovanie nad oneskorením vývoja projektu SIS II. Urobil tak napríklad 22. októbra 2009, keď prijal uznesenie o pokroku Schengenského informačného systému II a vízového informačného systému.

V správe o pokroku týkajúcej sa vývoja SIS II, ktorú zverejnila Komisia v októbri 2009, sa uvádza, že oba tzv. medzníkové testy SIS II sa plánujú na štvrtý štvrťrok 2009, resp. na leto 2010. Podľa záverov Rady zo 4. – 5. júna 2009 súčasný projekt SIS II pokračuje ako prioritný, existuje však plán pre prípad nepredvídaných okolností (SIS 1+RE). Ak by niektorý z medzníkových testov zlyhal, Rada požiada Komisiu, aby zastavila tento projekt (tzv. guillotine-clause – ukončovacia doložka) a prešla na alternatívne technické riešenie SIS 1+RE, pokiaľ Rada kvalifikovanou väčšinou nezamietne takéto riešenie. Na tejto schôdzi Rady sa potvrdila technická realizovateľnosť alternatívneho systému SIS 1+RE. Z tohto dôvodu predložila Komisia nový balík návrhov (KOM(2009)0508 a KOM(2010)0015), ktorými sa menia a dopĺňajú dva právne nástroje týkajúce sa prechodu zo SIS I + na SIS druhej generácie.

Predpoklady na tento prechod nebudú splnené do 30. júna 2010 a prechod sa tiež neukončí do štvrtého štvrťroka 2011. Na zabezpečenie prevádzky systému SIS II, ako sa vyžaduje v nariadení (ES) č. 1987/2006 a v rozhodnutí 2007/533/SVV, a pre prípad zlyhania testov je potrebné pripraviť alternatívny scenár a všetkým stranám, ktorých sa týka, by sa mali čo najskôr objasniť všetky finančné dôsledky.

Náklady na rozvoj druhej generácie Schengenského informačného systému, ako aj náklady na zriadenie, testovanie, prechod, prevádzku a údržbu centrálneho SIS II a komunikačnej infraštruktúry sa majú hradiť zo všeobecného rozpočtu Európskej únie. Náklady na rozvoj, zriadenie, testovanie, prechod, prevádzku a údržbu vnútroštátnych systémov hradia členské štáty. Náklady súvisiace s Radou pre globálne riadenie programu (GPMB) sa kryjú z prostriedkov pridelených do roku 2013.

Len na vývoj migračného nástroja sa od roku 2002 vynaložilo 48,5 milióna EUR, kým prevádzkové náklady dosiahli ďalších 33 miliónov EUR. Počas tohto obdobia zmluvná strana opakovane porušila zmluvné povinnosti a testy nepreukázali, že platforma riadne funguje, čím sa všeobecná technická realizovateľnosť systému SIS II stáva otáznou. Navyše zmluvná strana dostala 1,93 milióna EUR na testovanie systému v roku 2009 a pokuty konzorciu vo výške 390 000 EUR na konci zmluvnej fázy prevádzkových testov v septembri 2009 sa započítali voči faktúram. Ďalšia suma vo výške 1,26 milióna EUR sa vyplatila za test v prvom medzníku projektu v januári 2010. Tieto dodatočné výdavky, ako aj ďalšie investície, ktoré budú pravdepodobne nevyhnutné v prípade zlyhania prechodu na systém SIS II a odporučenia alternatívneho riešenia, si vynucujú oveľa prísnejšiu rozpočtovú kontrolu.

Navyše so zreteľom na extrémne rozpočtové obmedzenia v dôsledku hospodárskej krízy pre členské štáty i samotnú Úniu a v záujme toho, aby pri vynakladaní rozpočtových prostriedkov na systém, ktorý dosiaľ nedosiahol požadovaný štandard, ďalej nedochádzalo k vyhadzovaniu užitočných finančných prostriedkov po zlých investíciách, je potrebná osobitná dôslednosť. Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko odporúča, aby Parlament využil svoje právo zadržať prostriedky pridelené na prechod na systém SIS II ako rezervu až do úspešného otestovania systému a vykonania komplexného auditu, aby sa zabezpečila a zachovala vysoká úroveň bezpečnosti v oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti. Tu sú navrhnuté pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh legislatívneho uznesenia

Odsek 1a (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Bez ohľadu na skutočnosť, že Rada považuje scenár SIS 1+ RE za náhradný plán v prípade zlyhania systému SIS II, si Európsky parlament ako spoluzákonodarca pre vytvorenie Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (nariadenie (ES) č. 1987/20061) a rozpočtový orgán vyhradzuje právo zadržať prostriedky, ktoré sa majú v rozpočte na rok 2011 vyčleniť na rozvoj systému SIS II, ako rezervu s cieľom zabezpečiť úplnú parlamentnú kontrolu daného postupu a dohľad nad ním.

 

_______________

1 Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2006, s. 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Do 30. júna 2010 nebudú splnené podmienky na prechod. Na účely sprevádzkovania SIS II, ako sa vyžaduje v nariadení (ES) č. 1987/2006 a v rozhodnutí 2007/533/SVV, by sa preto nariadenie (ES) č. 1104/2008 a rozhodnutie 2008/839/SVV mali uplatňovať až do ukončenia prechodu.

(3) Do 30. júna 2010 nebudú splnené podmienky na prechod. Na účely sprevádzkovania SIS II, ako sa vyžaduje v nariadení (ES) č. 1987/2006 a v rozhodnutí 2007/533/SVV, by sa preto nariadenie (ES) č. 1104/2008 a rozhodnutie 2008/839/SVV mali uplatňovať až do ukončenia prechodu. V prípade zlyhania súčasného projektu SIS II by sa malo po testovaní navrhnúť alternatívne technické riešenie a všetkým stranám, ktorých sa týka, by sa mali objasniť všetky finančné dôsledky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) V záujme vybudovania funkcií SIS II by sa mal ustanoviť technický plán pre prípad nepredvídaných okolností. Opis technických prvkov architektúry prechodu by sa preto mal prispôsobiť tak, aby bolo možné aj iné technické riešenie, pokiaľ ide o vývoj centrálneho SIS II.

(6) Týmto nariadením by sa mal umožniť prechod na prípadné alternatívne technické riešenia pre prípad, že by nebolo možné úspešne zaviesť súčasný projekt SIS II. Opis technických prvkov architektúry prechodu by sa mal prispôsobiť tak, aby bolo možné aj alternatívne technické riešenie, pokiaľ ide o vývoj centrálneho SIS II. Každé takéto alternatívne technické riešenie by malo byť nákladovo efektívne a vykonávané v súlade s presným a primeraným harmonogramom. Komisia by mala včas predložiť dôkladné posúdenie rozpočtu z hľadiska nákladov súvisiacich s takýmto alternatívnym technickým riešením.

Odôvodnenie

Pri súčasnej revízii nástrojov prechodu by sa mala zohľadniť skutočnosť, že systém SIS II ešte neprešiel úspešne testovaním a že Rada považuje SIS 1+ RE za náhradný plán. Ak by testovanie v niektorých medzníkoch zlyhalo, malo by byť možné prejsť urýchlene na alternatívne riešenie, ktoré sa považuje za nákladovo efektívne, bez prieťahov spôsobených ďalšou revíziou právneho rámca.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Rozhodnutie 2008/839/SVV

Článok 17a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. GPMB pozostáva z maximálneho počtu 10 expertov. Maximálny počet osem expertov a rovnaký počet náhradníkov určia členské štáty konajúce v rámci Rady. Dvoch expertov a dvoch náhradníkov určí spomedzi úradníkov Komisie generálny riaditeľ zodpovedného generálneho riaditeľstva Komisie. Na stretnutiach GPMB sa môžu zúčastniť aj iní úradníci Komisie, ktorí sú zainteresovaní v preberaných otázkach.

2. GPMB pozostáva z maximálneho počtu 10 expertov. Maximálny počet osem expertov a rovnaký počet náhradníkov určia členské štáty konajúce v rámci Rady. Dvoch expertov a dvoch náhradníkov určí spomedzi úradníkov Komisie generálny riaditeľ zodpovedného generálneho riaditeľstva Komisie. Na stretnutiach GPMB sa môžu zúčastniť aj iní úradníci Komisie, ktorí sú zainteresovaní v preberaných otázkach. Na stretnutiach GPMB sa môžu zúčastniť záujemcovia z radov poslancov Európskeho parlamentu alebo úradníci z príslušných tematických oddelení Európskeho parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Rozhodnutie 2008/839/SVV

Článok 17a – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. GPMB vypracuje svoj vlastný referenčný rámec. Tento rámec nadobudne účinnosť potom, čo generálny riaditeľ zodpovedného generálneho riaditeľstva Komisie vydá priaznivé stanovisko.

5. GPMB vypracuje svoj vlastný referenčný rámec. Tento rámec nadobudne účinnosť potom, čo generálny riaditeľ zodpovedného generálneho riaditeľstva Komisie vydá priaznivé stanovisko. Referenčný rámce GPMB obsahuje požiadavku pravidelne zverejňovať správy a predkladať ich Európskemu parlamentu s cieľom zabezpečiť úplnú parlamentnú kontrolu a dohľad.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Rozhodnutie 2008/839/SVV

Článok 17a – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Bez toho, aby bol dotknutý článok 15 ods. 2, administratívne náklady na činnosť GPMB a súvisiace cestovné výdavky sa hradia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, pokiaľ nie sú hradené z iných zdrojov. Pokiaľ ide o cestovné výdavky expertov v GPMB určených členskými štátmi konajúcimi v rámci Rady a expertov pozvaných podľa odseku 3 tohto článku, ktoré vzniknú v súvislosti s prácou GPMB, uplatňujú sa „Pravidlá Komisie týkajúce sa úhrady výdavkov, ktoré vznikli ľuďom mimo Komisie pozvaným v úlohe expertov na účasť na stretnutiach“.

6. Bez toho, aby bol dotknutý článok 15 ods. 2, administratívne náklady na činnosť GPMB a súvisiace cestovné výdavky sa hradia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, pokiaľ nie sú hradené z iných zdrojov. Pokiaľ ide o cestovné výdavky expertov v GPMB určených členskými štátmi konajúcimi v rámci Rady a expertov pozvaných podľa odseku 3 tohto článku, ktoré vzniknú v súvislosti s prácou GPMB, uplatňujú sa „Pravidlá Komisie týkajúce sa úhrady výdavkov, ktoré vznikli ľuďom mimo Komisie pozvaným v úlohe expertov na účasť na stretnutiach“. Finančné prostriedky potrebné na krytie nákladov na stretnutia GPMB sa pridelia z rozpočtových prostriedkov, ktoré sú v súčasnosti vyčlenené vo finančnom programovaní na obdobie rokov 2010 – 2013 na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II).

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

17.3.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

32

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Damien Abad, Alexander Alvaro, Francesca Balzani, Reimer Böge, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Kozłowski

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

27.4.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

36

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Roberta Angelilli, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Clemente Mastella, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Ana Gomes, Nadja Hirsch, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Cecilia Wikström