POROČILO o predlogu uredbe Sveta o spremembi Sklepa Sveta 2008/839/PNZ o migraciji s schengenskega informacijskega sistema (SIS 1+) na drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II)

29.4.2010 - (KOM(2010)0015 – C7‑0040/2010 – 2010/0006(CNS)) - *

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalec: Carlos Coelho
PR_NLE


Postopek : 2010/0006(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0127/2010
Predložena besedila :
A7-0127/2010
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Sveta o spremembi Sklepa Sveta 2008/839/PNZ o migraciji s schengenskega informacijskega sistema (SIS 1+) na drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II)

(KOM(2010)0015 – C7‑0040/2010 – 2010/0006(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2010)0015),

–   ob upoštevanju člena 74 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7-0040/2010),

–   ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in mnenja Odbora za proračun (A7‑0127/2010),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  ne glede na to, da Svet obravnava sistem SIS 1+RE kot načrt ukrepov za obvladovanje izrednih razmer v primeru neuspeha SIS II, si Evropski parlament kot sozakonodajalec pri vzpostavitvi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (Uredba (ES) št. 1987/2006[1]) in kot proračunski organ pridržuje pravico, da v proračunu za leto 2011 zadrži v rezervi vsa sredstva, ki naj bi bila v proračunu za leto 2011 namenjena za razvoj sistema SIS II, da se zagotovi popoln parlamentarni nadzor in pregled nad tem procesom;

3.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) PDEU;

4.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

5.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Pogoji za migracijo do 30. junija 2010 ne bodo izpolnjeni. Da bo SIS II pričel delovati, kot je določeno v Uredbi (ES) št. 1987/2006 in Sklepu 2007/533/PNZ, se morata zato Uredba (ES) št. 1104/2008 in Sklep 2008/839/PNZ še naprej uporabljati, dokler ne bo migracija končana.

(3) Pogoji za migracijo do 30. junija 2010 ne bodo izpolnjeni. Da bo SIS II pričel delovati, kot je določeno v Uredbi (ES) št. 1987/2006 in Sklepu 2007/533/PNZ, se morata zato Uredba (ES) št. 1104/2008 in Sklep 2008/839/PNZ še naprej uporabljati, dokler ne bo migracija končana. V primeru neuspeha sedanjega projekta SIS II po njegovem testiranju bi bilo treba najti alternativno tehnično rešitev, vse njene finančne posledice pa razkriti vsem zainteresiranim stranem.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Komisija in države članice bi morale še naprej tesno sodelovati v vseh fazah migracije, da bi ta proces uspešno zaključile. Ustanoviti je treba skupino strokovnjakov, ki bo dopolnila sedanjo organizacijsko strukturo.

(4) Komisija in države članice bi morale še naprej tesno sodelovati v vseh fazah migracije, da bi ta proces uspešno zaključile. S sklepi Sveta s 26. in 27. februarja 2009 in 4. in 5. junija 2009 o SIS II je bil ustanovljen neformalen organ, Odbor za globalno upravljanje programa, v katerem sodelujejo strokovnjaki držav članic, da bi se povečalo sodelovanje in da bi države članice nudile neposredno podporo osrednjemu sistemu SIS II. Torej je treba v skladu s to uredbo formalno ustanoviti skupino strokovnjakov, Odbor za globalno upravljanje programa, ki bo dopolnila sedanjo organizacijsko strukturo. Da bi zagotovili uspešnost in stroškovno učinkovitost odbora, bi morali biti člani stalni, njihovo število pa omejeno.

Obrazložitev

Pomembno je, da se Odbor za globalno upravljanje programa formalizira s pravno podlago. Njegov mandat mora biti jasen. Da bi zagotovili njegovo uspešnost in stroškovno učinkovitost, pa bi ga moralo sestavljati omejeno število stalnih članov strokovnjakov.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Predvideti je treba tehnični načrt ukrepov za obvladovanje izrednih razmer za izvrševanje funkcij SIS II. Opis tehničnih elementov arhitekture za migracijo je zato treba prilagoditi, da bo mogoča druga tehnična rešitev v zvezi z razvojem centralnega SIS II.

(6) Prilagoditi je treba pravni okvir, da se omogoči migracijo na morebitne alternativne tehnične rešitve, če testiranja pokažejo, da sistema SIS II ni mogoče uspešno izvajati. Opis tehničnih elementov arhitekture za migracijo je treba prilagoditi, da bo mogoča druga tehnična rešitev v zvezi z razvojem centralnega SIS II. Kakršne koli alternativne tehnične rešitve bi morale temeljiti na najboljši razpoložljivi tehnologiji in biti stroškovno učinkovite, izvajati pa bi se morale v skladu z natančnim in razumnim časovnim razporedom. Komisija bi morala pravočasno predstaviti natančno proračunsko oceno stroškov, ki so povezani s takšno alternativno tehnično rešitvijo. Izrecno bi bilo treba navesti, da se pravni okvir, določen s sklepom 2007/533/PNZ, uporablja za vsako rešitev, ne glede na njeno tehnično naravo.

 

.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a) Ker je Evropski parlament kot sozakonodajalec odgovoren za vzpostavitev, delovanje in uporabo SIS II, kakor je določeno v Uredbi (ES) št. 1987/2006, in ker se migracija financira iz proračuna Unije, za katerega je Evropski parlament prav tako soodgovoren, bi moral biti vključen v postopek odločanja v zvezi z migracijo. Pred prehodom na nov schengenski informacijski sistem bi moral Evropski parlament podati pozitivno mnenje na podlagi rezultatov testov, ki jih posreduje Komisija.

Obrazložitev

Zadeve v zvezi s SIS II se od 1. januarja 2005 sprejemajo po postopku soodločanja. Proces migracije se financira iz proračuna EU, za katerega je soodgovoren Parlament. Zato Komisija in/ali Svet ne bi smela več sama sprejemati odločitev v zvezi z migracijo, ampak bi moral biti v postopek odločanja vključen tudi Parlament.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka -1 (novo)

Sklep Sveta 2008/839/PNZ

Člen 1 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1) Člen 1(1) se nadomesti z naslednjim:

 

"1. Schengenski informacijski sistem (SIS 1+), vzpostavljen v skladu z določbami naslova IV Schengenske konvencije iz leta 1990, se nadomesti z novim sistemom, schengenskim informacijskim sistemom II (SIS II) ali alternativno tehnično rešitvijo, ki temelji na najboljši razpoložljivi tehnologiji in je glede izvajanja in stroškovne učinkovitosti razumna z vidika natančnega časovnega razporeda. Vzpostavitev, delovanje in uporabo novega sistema ureja Sklep 2007/533/PNZ.“

Obrazložitev

Če trenutni testi SIS II ne bodo uspešni, je prehod na alternativni scenarij realistična možnost. To je treba upoštevati v sedanjem pravnem besedilu. Glede na dosedanje izkušnje z razvojem SIS II je treba jasno poudariti, da so sprejemljive samo stroškovno učinkovite rešitve z jasnim časovnim razporedom. Sklep 2007/533/PNZ določa celovit okvir, zlasti v zvezi z obdelavo podatkov. Ta okvir bi moral veljati vedno in za vse tehnične rešitve.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka -1 a (novo)

Sklep Sveta 2008/839/PNZ

Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1a) V člen 1 se vstavi naslednji odstavek:

 

„1a. Če bo trenutni projekt SIS II ukinjen in bo uporabljena alternativna tehnična rešitev, se sklicevanje na SIS II v tem sklepu šteje kot sklicevanje na to alternativno tehnično rešitev.“

Obrazložitev

Sedanja revizija instrumentov za migracijo bi morala upoštevati dejstvo, da SIS II še ni bil uspešno testiran in da je Svet ohranil SIS 1+RE kot načrt ukrepov za obvladovanje izrednih razmer, dokler ne bodo opravljeni preizkusi, opredeljeni v mejnikih. V primeru neuspešnih prizkusov za dosego mejnikov mora biti nadomestna rešitev na voljo hitro in brez zamud, ki bi nastale zaradi ponovne revizije pravnega okvira. Sedanji predlog mora zato zagotoviti prožnost pravnega besedila, tako da bo veljalo za vsako tehnično rešitev, ne le za SIS II.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Sklep Sveta 2008/839/PNZ

Člen 11 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice, ki sodelujejo v SIS 1+, z uporabo začasne strukture za migracijo in ob podpori Francije in Komisije migrirajo z N.SIS na N.SIS II.

2. Države članice, ki sodelujejo v SIS 1+, z uporabo začasne strukture za migracijo in ob podpori Francije in Komisije migrirajo z N.SIS na N.SIS II najpozneje do 31. decembra 2011. Če bo uporabljena alternativna tehnična rešitev iz člena 11(6), se datum lahko spremeni v skladu s postopkom iz člena 17(2).

Obrazložitev

Obstoječi zakonodajni organi so za rok za dokončanje migracije določili 30. september 2009, z možnostjo podaljšanja s postopkom komitologije najkasneje do 30. junija 2010. Komisija je to možnost izkoristila in podaljšala rok do 30. junija 2010. Klavzulo o prenehanju veljavnosti bi bilo treba ohraniti. Nov datum bi moral biti skladen s sedanjimi napovedmi, da bo SIS II lahko začel delovati pred koncem leta 2011. Komisija bi morala imeti ponovno na voljo nekoliko prožnosti, da s pomočjo postopka komitologije podaljša rok, da tako upošteva možnost, da bo treba v primeru, da testi SIS II ne bodo uspešni, preiti na alternativno rešitev.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3 a (novo)

Sklep Sveta 2008/839/PNZ

Člen 11 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Člen 11(5) se nadomesti z naslednjim:

 

"5. Preklop, predviden v okviru procesa migracije, se izvede po potrditvi iz člena 8(7) in po tem, ko Evropski parlament poda pozitivno mnenje na podlagi rezultatov testov, ki jih v skladu s členom 71(4) Sklepa 2007/533/PNZ posreduje Komisija.“

Obrazložitev

Zadeve v zvezi s SIS II se od 1. januarja 2005 sprejemajo po postopku soodločanja. Proces migracije se financira iz proračuna EU, za katerega je soodgovoren Parlament. Zato Komisija in/ali Svet ne bi smela več sama sprejemati odločitev v zvezi z migracijo, ampak bi moral biti v postopek odločanja vključen tudi Parlament.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 - točka 3 b (novo)

Sklep Sveta 2008/839/PNZ

Člen 11 – odstavek 6 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b) Členu 11 se doda naslednji odstavek:

 

"6. Pri razvoju SIS II je mogoča tudi nadomestna tehnična rešitev.“

Obrazložitev

Člen 11, ki določa različne korake dejanske migracije, bi moral vsebovati tudi sklicevanje na možen alternativni scenarij, če projekt SIS II ne bo uspešen.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3c (novo)

Sklep Sveta 2008/839/PNZ

Člen 14 – odstavek 6 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3c) Členu 14 se doda naslednji odstavek:

 

„1a. Komisija razvije in izvrši sveženj dodatnih ukrepov za preprečevanje uhajanja osebnih podatkov iz podatkovne baze in za zagotovitev varovanja osebnih podatkov ves čas testiranja in migracije s SIS I na drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II).“

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Sklep Sveta 2008/839/PNZ

Člen 17a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Brez poseganja v odgovornosti in dejavnosti Komisije, Francije in držav članic, ki sodelujejo v SIS 1+, se ustanovi skupina tehničnih strokovnjakov, imenovana Odbor za globalno upravljanje programa. Odbor za globalno upravljanje programa bo deloval kot forum za usklajevanje centralnih in nacionalnih projektov SIS II.

1. Brez poseganja v odgovornosti in dejavnosti Komisije, Francije in držav članic, ki sodelujejo v SIS 1+, se ustanovi skupina tehničnih strokovnjakov, imenovana Odbor za globalno upravljanje programa. Odbor za globalno upravljanje programa bo deloval kot forum za podporo razvoju centralnega projekta SIS II. Zagotavljati bi moral doslednost in usklajenost centralnih in nacionalnih projektov SIS II.

Obrazložitev

Mandat Odbora za globalno upravljanje programa mora biti jasno določen, da bi lahko dejavno prispeval k upravljanju razvoja druge generacije schengenskega informacijskega sistema in procesu migracije.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Sklep Sveta 2008/839/PNZ

Člen 17a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. V Odboru za globalno upravljanje programa bo največ 10 strokovnjakov. Države članice v okviru Sveta imenujejo največ osem strokovnjakov in enako število namestnikov. Dva strokovnjaka in namestnika imenuje generalni direktor pristojnega generalnega direktorata Komisije, in sicer izmed uradnikov Komisije. Sestankov Odbora za globalno upravljanje programa se lahko udeležujejo tudi drugi zainteresirani uradniki Komisije.

2. V Odboru za globalno upravljanje bo največ 10 članov, ki bodo usposobljeni za dejavno prispevanje k razvoju sistema SIS II in ki se bodo redno sestajali. Države članice v okviru Sveta imenujejo največ osem članov in enako število namestnikov. Največ dva člana in dva namestnika imenuje generalni direktor pristojnega generalnega direktorata Komisije, in sicer izmed uradnikov Komisije. Zainteresirani poslanci ali pristojni zaposleni Evropskega parlamenta, strokovnjaki držav članic in uradniki Komisije, ki so neposredno vključeni v razvoj projektov SIS II se lahko na stroške svoje uprave ali institucije udeležijo sestankov Odbora za globalno upravljanje programa. V poslovniku je določeno, da lahko Odbor za upravljanje globalnega programa, sicer na stroške zadevnih uprav, institucij ali podjetij, k sodelovanju na svojih sejah povabi še druge strokovnjake.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Sklep Sveta 2008/839/PNZ

Člen 17 a – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Odbor za globalno upravljanje programa določi svoje pristojnosti in naloge. Te začnejo veljati potem, ko generalni direktor pristojnega generalnega direktorata Komisije da pozitivno mnenje.

5. Odbor za globalno upravljanje programa določi svoje pristojnosti in naloge. Te začnejo veljati potem, ko generalni direktor pristojnega generalnega direktorata Komisije da pozitivno mnenje. Med pristojnosti in naloge Odbora za globalno upravljanje programa spadata zahteva po objavljanju rednih poročil in zahteva, da so poročila na voljo Evropskemu parlamentu, da se zagotovita popoln parlamentarni nadzor in pregled.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Sklep Sveta 2008/839/PNZ

Člen 17 a – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Brez poseganja v člen 15(2) se upravni in potni stroški, ki nastanejo zaradi dejavnosti Odbora za upravljanje globalnega programa, krijejo iz splošnega proračuna Evropske unije, če se ne krijejo iz drugih virov. Za povračilo potnih stroškov strokovnjakov v Odboru za globalno upravljanje programa, ki jih imenujejo države članice v okviru Sveta, in strokovnjakov, povabljenih v skladu z odstavkom 3 tega člena, ki nastanejo pri delu Odbora za globalno upravljanje programa, se uporabljajo ‚Predpisi o nadomestilih za zunanje strokovnjake, ki jih Komisija povabi k sodelovanju‘ Komisije.

6. Brez poseganja v člen 15(2) se upravni in potni stroški, ki nastanejo zaradi dejavnosti Odbora za upravljanje globalnega programa, krijejo iz splošnega proračuna Evropske unije, če se ne krijejo iz drugih virov. Za povračilo potnih stroškov strokovnjakov v Odboru za globalno upravljanje programa, ki jih imenujejo države članice v okviru Sveta, in strokovnjakov, povabljenih v skladu z odstavkom 3 tega člena, ki nastanejo pri delu Odbora za globalno upravljanje programa, se uporabljajo ‚Predpisi o nadomestilih za zunanje strokovnjake, ki jih Komisija povabi k sodelovanju‘ Komisije. Odobrena proračunska sredstva, potrebna za kritje stroškov, nastalih zaradi zasedanj Odbora za globalno upravljanje programa, izhajajo iz odobrenih proračunskih sredstev, trenutno predvidenih v finančnem načrtovanju za obdobje 2010–2013 za drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II).

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 5

Sklep Sveta 2008/839/PNZ

Člen 19

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Veljati preneha z dnem, ki ga določi Svet v skladu s členom 71(2) Sklepa 2007/533/PNZ.

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Veljati preneha z dnem, ki ga določi Svet v skladu s členom 71(2) Sklepa 2007/533/PNZ, v vsakem primeru pa najpozneje 31. decembra 2013.

Obrazložitev

Obstoječi zakonodajni organi so za rok za dokončanje migracije določili 30. september 2009, z možnostjo podaljšanja s postopkom komitologije najkasneje do 30. junija 2010. Komisija je to možnost izkoristila in podaljšala rok do 30. junija 2010. Klavzulo o prenehanju veljavnosti bi bilo treba ohraniti. Nov datum bi moral biti skladen s sedanjimi napovedmi, da bo SIS II lahko začel delovati pred koncem leta 2011. Komisija bi morala imeti ponovno na voljo nekoliko prožnosti, da s pomočjo postopka komitologije podaljša rok, da tako upošteva možnost, da bo treba v primeru, da testi SIS II ne bodo uspešni, preiti na alternativno rešitev.

  • [1]  UL L 381, 28. 12. 2006, str. 4.

OBRAZLOŽITEV

Uvod

Svet in Evropski parlament sta se o določbah o ustanovitvi, delovanju in uporabi sistema SIS II dogovorila leta 2006 v postopku soodločanja in na prvi obravnavi, da bi se izognili nadaljnjim zaostankom.

Ti pravni instrumenti se za države članice, ki sodelujejo v SIS 1+, začnejo uporabljati z dnem, ki ga v Svetu soglasno določijo člani, predstavniki vlad držav članic, ki sodelujejo v SIS 1+. Pred tem in pred začetkom delovanja sistema ga je treba v celoti testirati, da bi preverili, ali bo SIS II deloval v skladu s tehničnimi in funkcijskimi zahtevami, kot so vzdržljivost, razpoložljivost in učinkovitost.

Le po uspešno zaključenih preizkusih sistema SIS II je mogoče narediti naslednji korak: migracijo uporabnikov SIS 1+ na okolje SIS II, pri čemer se mora prehod opraviti istočasno v vseh državah članicah (enkratna migracija).

Začetni načrt je vključeval migracijo petnajstih držav članic (tedanje število) s postopkom, ki bi trajal približno 8 ur. Na žalost je zaradi zamud in skoraj dvakrat večjega števila sodelujočih držav proces migracije postal kompleksnejši in težji, za naložitev omrežja pa je potrebno več časa.

Da bi zagotovili ustrezna orodja, ki so potrebna za obvladovanje velikega tveganja motenj v delovanju sistema med skupnim prehodom, sta bila leta 2008 odobrena dva pravna instrumenta, namenjena oblikovanju pravnega okvira za upravljanje migracije, ko bosta v prehodnem obdobju soobstajala oba sistema.

Dogovorjeno je bilo, da se vzpostavi prehodna tehnična struktura, ki bo omogočala sočasno delovanje SIS 1+ in nekaterih tehničnih elementov strukture SIS II v omejenem prehodnem obdobju, hkrati pa so želeli pojasniti pogoje, postopke, odgovornosti, financiranje procesa migracije in pravni okvir, ki bo veljal med migracijo.

Uvedeno je bilo novo tehnično orodje (pretvornik) za uspešno pretvorbo in sinhronizacijo podatkov med SIS 1+ in SIS II. Pretvornik bo povezoval centralni sistem SIS 1 s centralnim sistemom SIS II in jima tako omogočal obdelavo istih podatkov, državam članicam, ki so že uspešno povezane v sistem SIS II, pa zagotovil, da ostanejo na enaki ravni kot tiste, ki so še vedno povezane s SIS 1+.

Dodana je bila tudi nova funkcija (možnost prehoda nazaj), da se omogoči delovanje prehodne tehnične strukture.

Operativni zagon SIS II bo pomenil konce razvojne faze in začetek izvrševanja pravne podlage SIS II. Po tej logiki mora biti faza migracije zadnja naloga v okviru razvojnega mandata za SIS II, kar za Komisijo pomeni, da mora do operativnega zagona SIS II zanj imeti veljavni razvojni mandat, da se zagotovi izvajanje vseh nalog, ki so v pravnih instrumentih SIS II določene kot pogoj, vključno z odpravo vseh napak, odkritih med testiranjem, in zagotovitvijo vseh potrebnih orodij, kot so testne platforme in sredstva, da bi vzpostavili brezhibno delujoč sistem.

Predlogi za migracijo

Prvi zakonodajni sveženj, na podlagi katerega je bil Komisiji zaupan razvoj druge generacije SIS, je prvotno veljal do 31. decembra 2006 in bil nato podaljšan do 31. decembra 2008. Instrumenta za dejansko migracijo, Uredba Sveta (ES) št. 1140/2008 in Sklep Sveta 2008/839/PNZ, določata, da mora biti migracija končana najpozneje do 30. septembra 2009. Komisija lahko po potrebi s postopkom komitologije ta datum podaljša do prenehanja veljavnosti instrumentov za migracijo. Klavzula o prenehanju veljavnosti določa, da ta poteče 30. junija 2010.

Komisija je v postopku komitologije izkoristila možnost preložitve datuma, do katerega bi morala biti migracija končana, na 30. junij 2010, vendar pa po sedanjih napovedih do sredine leta 2010 ne bo končana. Komisija zato predlaga ponovno spremembo instrumentov za migracijo pred potekom njune veljavnosti.

Po zadnjih napovedih bi lahko bila migracija zaključena do konca leta 2011. V poročilu o napredku razvoja sistema SIS II, ki ga je oktobra 2009 objavila Komisija, je navedeno, da sta za zadnje četrtletje 2009 in poletje 2010 predvidena dva preizkusa za dosego t. i. mejnikov za SIS II. V skladu s sklepi Sveta z dne 4. in 5. junija 2009 se izvajanje sedanjega projekta SIS II nadaljuje, vendar bo v obdobju, ki je potrebno za testiranje SIS II, za vsak slučaj ohranjen še načrt ukrepov za obvladovanje izrednih razmer (SIS 1+RE).

Iz teh razlogov je Komisija predstavila nov sveženj predlogov (KOM(2009) 508 in 509), ki spreminjata pravna instrumenta o migraciji s SIS 1+ na drugo generacijo SIS II.

Začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe

Uveljavitev Lizbonske pogodbe 1. decembra 2010 je na ta sveženj vplivala tako: prvi del svežnja, COM(2009)508, je ostal v obravnavi. Uvrščen je bil na seznam v prilogi 4 omnibus sporočila Komisije „Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja“. Nova pravna podlaga v skladu z Lizbonsko pogodbo je člen 74 PDEU. Postopek je ostal postopek posvetovanja. Drugi del svežnja, KOM(2009)509, je z uveljavitvijo nove pogodbe odpadel. Komisija ga je nadomestila z novim predlogom, KOM(2010)15. Pravna podlaga je prav tako člen 74 PDEU, postopek pa postopek posvetovanja.

Področje uporabe

1. Črtanje klavzul o prenehanju veljavnosti

Pogoji za migracijo ne bodo izpolnjeni do 30. junija 2010. Zadnji stavek člena 19 v obeh instrumentih trenutno določa, da instrumenta prenehata veljati najpozneje 30. junija 2010. Namen predlogov je zato predvsem sprememba ustreznih klavzul, da bi preprečili prenehanje veljavnosti obeh instrumentov. Komisija predlaga popolno črtanje klavzule o prenehanju veljavnosti, kar pomeni, da datum poteka instrumentov več ne bi bil določen.

Dejstvo, da Komisija ne more predlagati možnega datuma za operativni začetek SIS II, ni prepričljivo in zbuja velike dvome o načinu upravljanja projekta.

2. Uvedba prožnosti za razvoj SIS II z nadomestno tehnično rešitvijo

V skladu s predlogom Komisije bi predlagane spremembe zajemale tudi možnost prehoda s projekta SIS II, če ta ne bi bil uspešen, na alternativni scenarij, kot je SIS 1+RE.

Komisija zato predlaga spremembo člena 4 in člena 10(3) instrumentov ter uvedbo načela „v potrebnem obsegu“. Te spremembe bi pomenile, da se t. i. pretvornik – tehnični element, ki je povezan izključno s projektom SIS II – ne bi več upošteval kot obvezni tehnični sestavni del strukture za migracijo.

3. Uvedba Odbora za globalno upravljanje programa

Komisija poleg tega predlaga, naj se z novim členom 17a v pravna instrumenta vključi Odbor za globalno upravljanje programa. Gre za skupino desetih tehničnih strokovnjakov, in sicer osem strokovnjakov iz držav članic in dva uradnika Komisije. Namen ustanovitve odbora je boljše usklajevanje dela Komisije in držav članic med procesom migracije. Svet je v svojih sklepih o prihodnji usmerjenosti SIS II z dne 4. in 5. junija 2009 pozval Komisijo, naj okrepi strukturo upravljanja informacijske tehnologije in Odbor za globalno upravljanje programa tesneje vključi v upravljavsko strukturo. Vključitev odbora v pravno podlago bi omogočila tudi, da bi se njegovi upravni in potni stroški financirali iz proračuna Skupnosti.

Stališče pripravljavke mnenja

Poročevalec želi opozoriti, da je Evropski parlament že večkrat izrazil zaskrbljenost zaradi zamud pri projektu SIS II, nazadnje v resoluciji o napredku pri razvoju schengenskega informacijskega sistema II in vizumskega informacijskega sistema, ki jo je sprejel 22. oktobra 2009. Evropski parlament je globoko zaskrbljenost izrazil tudi zaradi zamud pri začetku delovanja SIS II. Poleg tega je Komisijo in Svet pozval, naj ga takoj po izvedbi preizkusa dosege prvega mejnika, ki je bil sprva predviden v decembru 2009, obvestita o rezultatih testov in prihodnjih korakih. Parlament je zahteval tudi popolno preglednost v zvezi z izvajanjem procesa SIS II.

Medtem je bil preizkus dosege prvega mejnika prestavljen z decembra 2009 na konec januarja 2010. Preizkusi iz januarja 2010 niso bili zelo uspešni; ocena rezultatov preizkusa še poteka. Morda bo treba preizkus dosege prvega mejnika ponoviti, da bi bilo mogoče priti do zaključkov.

Poročevalec predlaga naslednje:

-     glede na resne zamude in prekoračitve stroškov pri projektu SIS II bi morala pravna podlaga določati, da mora vsaka tehnična rešitev temeljiti na najboljši razpoložljivi tehnologiji in biti skladna z merili jasnega časovnega načrta in stroškovno učinkovitostjo;

-     klavzula o prenehanju veljavnosti bi se morala ohraniti; Komisiji bi morala biti dovoljena določena prožnost za prilagoditev datumov v postopku komitologije, da bi pravni okvir lahko prilagodila za alternativni scenarij, če projekt SIS II ne bo uspešen;

-     bistvenega pomena je ohraniti parlamentarni nadzor na procesom migracije: saj je Parlament sozakonodajalec za pravno podlago za SIS II, poleg tega pa ja tudi del proračunskega organa, ki nadzoruje migracijo, ki se financira iz proračuna Skupnosti;

-     iz enakih razlogov se Parlament ne bi smelo več izključevati iz postopka odločanja v zvezi z migracijo; pred prehodom na novi sistem bi moral biti Parlament v celoti obveščen o rezultatih testiranj in podati pozitivno mnenje;

-     ker datum zaključka procesa migracije in tehnična rešitev še nista jasna, mora zakonodajalec zagotoviti veljavnost pravnega okvira za SIS II, ne glede na možne tehnične težave, ki bodo odločale o izbiri končne tehnične rešitve.

Ustanovitev Odbora za globalno upravljanje programa in njegova formalna vključitev v upravljavsko strukturo SIS II bi lahko bili pozitiven korak k spodbuditvi sodelovanja med državami članicami in Komisijo, poleg tega pa bi zagotavljali neposredno podporo držav članic centralnemu projektu SIS II. Omejiti je treba tudi število strokovnjakov, da bi zagotovili uspešnost in stroškovno učinkovitost.

Če projekt SIS II ne bo uspešen, si Parlament pridržuje pravico, da pozove Evropsko računsko sodišče, naj opravi podrobno revizijo o upravljanju projekta SIS II in finančnih posledicah za proračun Skupnosti.

MNENJE Odbora za proračun (17.3.2010)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Sklepa Sveta 2008/839/PNZ o migraciji s schengenskega informacijskega sistema (SIS 1+) na drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II)
(KOM(2010)0015 – C7‑0040/2010 – 2010/0006(NLE))

Pripravljavec mnenja: Alexander Alvaro

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Parlament je večkrat obžaloval zamude pri razvoju projekta SIS II. Tako je na primer storil 22. oktobra 2009, ko je sprejel resolucijo o napredku pri razvoju schengenskega informacijskega sistema II in vizumskega informacijskega sistema.

V poročilu o napredku razvoja sistema SIS II, ki ga je Komisija objavila oktobra 2009, je navedeno, da sta v zadnjem četrtletju 2009 in poleti 2010 predvideni dve tehnični testiranji SIS II. Kot je Svet pozval v svojih sklepih s 4. in 5. junija 2009, se prednostno nadaljuje sedanji projekt SIS II, vseeno pa se v pripravljenosti ohranja načrt ukrepov za posebne razmere (SIS 1+RE): Svet poziva Komisijo, naj v primeru, da bi bilo katero od dveh testiranj neuspešno, zaustavi projekt (klavzula o prekinitvi) in preide na alternativno rešitev SIS 1+RE, razen če Svet s kvalificirano večino ne nasprotuje takšnemu ukrepanju. Na tem zasedanju Sveta je bila potrjena tehnična izvedljivost alternativnega sistema SIS 1+RE. Zato je Komisija predložila nova predloga (KOM(2009)0508 in KOM(2010)0015), ki spreminjata pravna instrumenta o migraciji s SIS 1+ na drugo generacijo sistema SIS.

Pogoji za migracijo ne bodo izpolnjeni do 30. junija 2010 in migracija ne bo končana do 4. četrtletja 2011. Da bi SIS II pričel delovati, kot je določeno v Uredbi (ES) št. 1987/2006 in Sklepu 2007/533/PNZ, in v primeru neuspeha pri testiranjih, bi bilo treba predvideti nadomestni scenarij ter vse zainteresirane strani čim prej seznaniti z vsemi finančnimi posledicami.

Stroški razvoja druge generacije schengenskega informacijskega sistema ter stroški vzpostavitve, testiranja, migracije, delovanja ter vzdrževanja centralnega sistema SIS II in komunikacijske infrastrukture se krijejo iz splošnega proračuna Evropske unije. Stroške razvoja, vzpostavitve, testiranja, migracije, delovanja ter vzdrževanja nacionalnih sistemov krijejo države članice. Stroški Odbora za globalno upravljanje programa se krijejo iz sredstev, ki so že dodeljena do leta 2013.

Od leta 2002 je bilo 48,5 milijonov EUR porabljenih samo za razvoj instrumenta za migracijo, operativni stroški pa znašajo nadaljnjih 33 milijonov EUR. V tem času je izvajalec večkrat kršil pogodbene obveznosti, testiranja pa niso dokazala, da platforma deluje pravilno, zaradi česar je vprašljiva splošna tehnična izvedljivost sistema SIS II. Poleg tega je izvajalec v letu 2009 prejel 1,93 milijona EUR za testiranje sistema, medtem ko so bile globe proti konzorciju, ki so ob koncu pogodbene faze operativnega testiranja septembra 2009 znašale 390 000 EUR, izravnane z računi. Dodatnega 1,26 milijona EUR je bilo plačanih za prvo testiranje januarja 2010. Zaradi teh dodatnih stroškov, pa tudi verjetnih dodatnih potrebnih naložb, če bi bila migracija na sistem SIS II neuspešna in bi se priporočila alternativna rešitev, je nujen strožji proračunski nadzor.

Poleg tega se – glede na skrajne proračunske omejitve tako za države članice kot za Unijo, zaradi gospodarske krize, in da se konča izgubljanje dodatnega denarja – poziva k posebni strogosti pri uporabi dodeljenih proračunskih sredstev za sistem, ki doslej ni dosegel zahtevanega standarda. Poročevalec priporoča, naj Parlament uporabi svojo pravico, da zadrži dodeljena proračunska sredstva za migracijo na sistem SIS II kot rezervo, dokler ne bosta opravljena uspešno testiranje in celovita revizija, da se zagotovi in ohrani visoka raven nadzora v območju svobode, varnosti in pravice. V skladu s tem so vloženi predlogi sprememb.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

 

1a. Ne glede na to, da Svet obravnava sistem SIS1+ RE kot načrt ukrepov za obvladovanje izrednih razmer v primeru neuspeha sistema SIS II, si Evropski parlament kot sozakonodajalec pri vzpostavitvi druge generacije schengenskega informacijskega sistema(SIS II) (Uredba (ES) št. 1987/2006[1]) in proračunski organ pridržuje pravico, da zadrži v rezervi vsa sredstva, ki bodo v proračunu za leto 2011 namenjena za razvoj sistema SIS II, da se zagotovi popoln parlamentarni nadzor in pregled nad tem procesom.

 

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Pogoji za migracijo do 30. junija 2010 ne bodo izpolnjeni. Da bo SIS II pričel delovati, kot je določeno v Uredbi (ES) št. 1987/2006 in Sklepu 2007/533/PNZ, se morata zato Uredba (ES) št. 1104/2008 in Sklep 2008/839/PNZ še naprej uporabljati, dokler ne bo migracija končana.

(3) Pogoji za migracijo do 30. junija 2010 ne bodo izpolnjeni. Da bo SIS II pričel delovati, kot je določeno v Uredbi (ES) št. 1987/2006 in Sklepu 2007/533/PNZ, se morata zato Uredba (ES) št. 1104/2008 in Sklep 2008/839/PNZ še naprej uporabljati, dokler ne bo migracija končana. V primeru neuspeha testiranj sedanjega projekta SIS II bi bilo treba oblikovati alternativno tehnično rešitev, njene finančne posledice pa bi bilo treba razkriti vsem zainteresiranim stranem.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Predvideti je treba tehnični načrt ukrepov za obvladovanje izrednih razmer za izvrševanje funkcij SIS II. Opis tehničnih elementov arhitekture za migracijo je zato treba prilagoditi, da bo mogoča druga tehnična rešitev v zvezi z razvojem centralnega SIS II.

(6) Ta uredba bi morala dopuščati možnost migracije na morebitne alternativne tehnične rešitve, če bi se po testih izkazalo, da sedanjega projekta SIS II ni mogoče uspešno izvajati. Opis tehničnih elementov arhitekture za migracijo je zato treba prilagoditi, da bo mogoča alternativna tehnična rešitev v zvezi z razvojem centralnega SIS II. Vsaka taka alternativna tehnična rešitev bi morala biti stroškovno učinkovita, izvajati pa bi se morala v skladu z natančnim in razumnim časovnim razporedom. Komisija bi morala pravočasno predstaviti natančno proračunsko oceno stroškov, ki so povezani s takšno alternativno tehnično rešitvijo.

Obrazložitev

Sedanja revizija instrumentov za migracijo bi morala upoštevati dejstvo, da SIS II še ni bil uspešno testiran in da Svet obravnava SIS 1+RE kot načrt ukrepov za posebne razmere. Če ti testi ne bodo uspešni, mora biti mogoč hiter prehod na alternativno rešitev, ki bo dokazano stroškovno učinkovita, in sicer brez zamud, ki bi nastale zaradi nove revizije pravnega okvira.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Odločba 2008/839/PNZ

Člen 17a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. V Odboru za globalno upravljanje programa bo največ 10 strokovnjakov. Države članice v okviru Sveta imenujejo največ osem strokovnjakov in enako število namestnikov. Dva strokovnjaka in namestnika imenuje generalni direktor pristojnega generalnega direktorata Komisije, in sicer izmed uradnikov Komisije. Sestankov Odbora za globalno upravljanje programa se lahko udeležujejo tudi drugi zainteresirani uradniki Komisije.

2. V Odboru za globalno upravljanje programa bo največ 10 strokovnjakov. Države članice v okviru Sveta imenujejo največ osem strokovnjakov in enako število namestnikov. Dva strokovnjaka in namestnika imenuje generalni direktor pristojnega generalnega direktorata Komisije, in sicer izmed uradnikov Komisije. Sestankov Odbora za globalno upravljanje programa se lahko udeležujejo tudi drugi zainteresirani uradniki Komisije. Sestankov Odbora za globalno upravljanje programa se lahko udeležijo zainteresirani poslanci Evropskega parlamenta ali uradniki ustreznih oddelkov za politiko Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Odločba 2008/839/PNZ

Člen 17a – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Odbor za globalno upravljanje programa določi svoje pristojnosti in naloge. Te stopijo v veljavo potem, ko generalni direktor pristojnega generalnega direktorata Komisije da pozitivno mnenje.

5. Odbor za globalno upravljanje programa določi svoje pristojnosti in naloge. Te stopijo v veljavo potem, ko generalni direktor pristojnega generalnega direktorata Komisije da pozitivno mnenje. Pristojnosti in naloge Odbora za globalno upravljanje programa vključujejo zahtevo po objavljanju rednih poročil in zagotavljanju, da se ta poročila predložijo Evropskemu parlamentu, da se zagotovita popoln parlamentarni nadzor in pregled.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Odločba 2008/839/PNZ

Člen 17a – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Brez poseganja v člen 15(2) se upravni in potni stroški, ki nastanejo zaradi dejavnosti Odbora za globalno upravljanje programa, krijejo iz splošnega proračuna Evropske unije, če se ne krijejo iz drugih virov. Za povračilo potnih stroškov strokovnjakov v Odboru za globalno upravljanje programa, ki jih imenujejo države članice v okviru Sveta, in strokovnjakov, povabljenih v skladu z odstavkom 3 tega člena, ki nastanejo pri delu Odbora za globalno upravljanje programa, se uporabljajo ‚Predpisi o nadomestilih za zunanje strokovnjake, ki jih Komisija povabi k sodelovanju‘ Komisije.

6. Brez poseganja v člen 15(2) se upravni in potni stroški, ki nastanejo zaradi dejavnosti Odbora za globalno upravljanje programa, krijejo iz splošnega proračuna Evropske unije, če se ne krijejo iz drugih virov. Za povračilo potnih stroškov strokovnjakov v Odboru za globalno upravljanje programa, ki jih imenujejo države članice v okviru Sveta, in strokovnjakov, povabljenih v skladu z odstavkom 3 tega člena, ki nastanejo pri delu Odbora za globalno upravljanje programa, se uporabljajo ‚Predpisi o nadomestilih za zunanje strokovnjake, ki jih Komisija povabi k sodelovanju‘ Komisije. Odobrena proračunska sredstva, potrebna za kritje stroškov, nastalih zaradi zasedanj Odbora za globalno upravljanje programa, izhajajo iz odobrenih proračunskih sredstev, trenutno predvidenih v finančnem načrtovanju za obdobje 2010–2013 za drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II).“

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

17.3.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

32

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Damien Abad, Alexander Alvaro, Francesca Balzani, Reimer Böge, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jan Kozłowski

  • [1]  UL L 381, 28. 12. 2006, str. 4.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

27.4.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

36

1

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Roberta Angelilli, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Clemente Mastella, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Ana Gomes, Nadja Hirsch, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Cecilia Wikström