ДОКЛАД относно осигуряване на единен пазар за потребителите и гражданите

3.5.2010 - (2010/2011(INI))

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Докладчик: Louis Grech

Процедура : 2010/2011(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0132/2010
Внесени текстове :
A7-0132/2010
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно осигуряване на единен пазар за потребителите и гражданите

(2010/2011(INI))

Европейският парламент,

–    като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския съвет относно „ЕВРОПА 2020 - Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

–    като взе предвид доклада на проф. Марио Монти до Комисията относно съживяването на единния пазар[1],

–    като взе предвид съобщението на Комисията относно „Програма за гражданите: постигане на резултати за Европа“ (COM(2006)0211),

–    като взе предвид съобщението на Комисията относно „Единен пазар за Европа през 21-ви век“ (COM(2007)0724) и придружаващия работен документ на службите на Комисията, озаглавен „Единният пазар: преглед на постиженията“ (SEC(2007)1521), резолюцията на Парламента от 4 септември 2007 г. относно прегледа на единния пазар[2] и работния документ на службите на Комисията, озаглавен „Прегледът на единния пазар: година по-късно“ (SEC(2008)3064),

–    като взе предвид съобщението на Комисията относно „Възможности, достъп и солидарност: към нова социална визия за Европа на XXI век“ (COM(2007)0726) и съобщението на Комисията относно „Услуги от общ интерес, включващи социални услуги от общ интерес: нов европейски ангажимент“ (COM(2007)0725) и резолюцията на Парламента от 27 септември 2006 г. относно Бялата книга на Комисията относно услугите от общ интерес[3],

–   като взе предвид Препоръката на Комисията от 29 юни 2009 г. относно мерки за подобряване на функционирането на единния пазар[4] и Препоръката на Комисията от 12 юли 2004 г. относно транспонирането в националното законодателство на директивите относно вътрешния пазар[5],

–    като взе предвид Индекса на вътрешния пазар от юли 2009 г. (SEC(2009)1007) и резолюциите на Парламента от 9 март 2010 г.[6] и 23 септември 2008 г.[7] относно индекса на вътрешния пазар ,

–    като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Европейския икономически и социален съвет, озаглавено „Стратегия на ЕС за политика за защита на потребителите 2007-2013 г. – Увеличаване на правата на потребителите, повишаване на тяхното благосъстояние, осигуряване на ефективната им защита“ и резолюцията на Европейския парламент от 20 май 2008 г. относно „Стратегия на ЕС за политика за защита на потребителите 2007-2013 г.“[8],

–    като взе предвид Съобщението на Комисията от 28 януари 2009 г., озаглавено „Проследяване на резултатите за потребителите в единния пазар – Второ издание на индекса за развитие на пазарите на дребно“ (COM(2009)0025) и придружаващия го работен документ на службите на Комисията, озаглавен „Второ издание на индекса за развитие на пазарите на дребно“ (SEC(2009)0076),

–    като взе предвид съобщението на Комисията от 2 юли 2009 г. относно прилагането     на законодателството на Общността за защита на потребителите (COM(2009)0330) и доклада на Комисията от 2 юли 2009 г. относно прилагането на Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 година за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (регламент за сътрудничество в областта на защита на потребителите) (COM(2009)0336),

–    като взе предвид своята резолюция от 9 март 2010 г. относно защитата на потребителите[9],

–    като взе предвид съобщението на Комисията относно трансграничната електронна търговия между търговци и потребители в ЕС (COM(2009)0557),

–    като взе предвид доклада на Европейския икономически и социален комитет, специализирана секция „Единен пазар, производство и потребление“, относно „Пречки пред европейския единен пазар -. 2008 г.“[10],

–    като взе предвид годишния доклад на SOLVIT за 2008 г. относно развитието и резултатите на мрежата SOLVIT (SEC(2009)0142), работния документ на службите на Комисията от 8 май 2008 г. относно план за действие относно интегриран подход към предоставяне на услуги за подпомагане на граждани и предприятия във връзка с единния пазар (SEC(2008)1882) и резолюцията на Парламента от 9 март 2010 г. относно SOLVIT[11],

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти, чиято цел е да създаде цялостна рамка от правила и принципи във връзка с акредитацията и надзора на пазара,

–   като взе предвид член 26 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), който постановява, че „вътрешният пазар обхваща пространство без вътрешни граници, в което свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали е осигурено в съответствие с разпоредбите на Договорите“,

–   като взе предвид член 3, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), който ангажира Съюза да работи за „силно конкурентна социална пазарна икономика, която има за цел пълна заетост и социален прогрес, и високо равнище на защита и подобряване качеството на околната среда“,

–   като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, включена в Договорите чрез член 6 от ДЕС,

–   като взе предвид член 9 от ДФЕС, който постановява, че „при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът взема предвид изискванията, свързани с насърчаването на висока степен на заетост, с осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу социалното изключване, както и с постигане на високо равнище на образование, обучение и опазване на човешкото здраве“,

–   като взе предвид член 11 от ДФЕС, който постановява, че „изискванията за защита на околната среда трябва да бъдат включени в определянето и изпълнението на политиките и действията на Съюза, в частност, за да се насърчи устойчивото развитие“,

–   като взе предвид член 12 от ДФЕС, който постановява, че „изискванията за защита на потребителите се вземат под внимание при определянето и осъществяването на другите политики и действия на Съюза“,

–   като взе предвид член 14 от ДФЕС и Протокол 26 към него относно услугите от общ (икономически) интерес,

–   като взе предвид член 48 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A7 0132/2010),

A. като има предвид, че прекалено много препятствия, произтичащи от липса на информация относно права и възможности, частична нормативна база, липса на законодателни инициативи в редица ключови области, неудовлетворително транспониране, неправилно изпълнение и прилагане на правила, както и недостиг на административна координация и сътрудничество, стоят на пътя на гражданите, потребителите и малките и средни предприятия (МСП), които искат да се придвижват, пазаруват, продават или търгуват отвъд границите със същото усещане за сигурност и увереност, което имат в съответната държава-членка, в която пребивават,

Б.  като има предвид, че същевременно усилията за хармонизиране на законодателството с цел преодоляване на тези препятствия в някои случаи доведоха до прекомерно регулиране, в резултат на което по-голямата част от МСП, и по-специално микропредприятията, които не желаят да извършват стопанска дейност на европейския пазар, а предпочитат да действат на местно равнище, както и местните органи на управление, бяха потърпевши от неблагоприятни последици, и по тази причина е необходимо по-добро регулиране с минимална административна тежест,

В.  като има предвид, че само малка част от работниците, доставчиците на услуги и специалистите се решават да се преместят в друга държава-членка, наред с другото, тъй като свързаните с това бюрократични пречки и рискът от загуба на социалноосигурителните права правят подобно начинание прекалено сложно и скъпо,

Г.  като има предвид, че малка част от предприемачите и МСП предлагат своите стоки и услуги извън рамките на националните си пазари поради езикови бариери, липса на сигурност по отношение на инвестициите, плащанията и отговорността и разликите в правните, административните, социалните и културните традиции на различните държави-членки,

Д. като има предвид, че единният пазар не трябва да се разглежда изолирано от други области на хоризонтални политики, по-специално здравеопазването, социалната закрила и защитата на потребителите, трудовото право, опазването на околната среда, устойчивото развитие и външните политики,

Е.  като има предвид, че стратегията „ЕС 2020“ следва да поставя реалистични цели за постигането на „зелена“, основана на знанията социална пазарна икономика и устойчив растеж до 2020 г., както и да създава работни места, включително в екологичния сектор; като има предвид, че в основата на стратегията „ЕС 2020“ следва да бъде единният европейски пазар, с предизвикателствата за социална справедливост и икономически растеж и съсредоточаване върху ползите за гражданите, защитата на потребителите и МСП,

Ж. като има предвид, че въпросите, свързани с единния пазар и международната търговия, са във все по-голяма степен взаимозависими и си оказват взаимно влияние,

З.   като има предвид, че много европейски граждани не осъзнават практическите ползи, произтичащи за самите тях от единния пазар, тъй като има много малко информация на разположение относно единния пазар и той не е обяснен по подходящ начин,

Общи съображения

1.  счита, че Съюзът е изправен пред особено труден период в историята на интеграцията на единния европейски пазар; счита, че спрямо настоящите и бъдещите предизвикателства трябва да се действа с последователност, решимост, ангажираност и сила, които неизбежно са съчетани с деликатност и практичност, в дух на сътрудничество и солидарност; подчертава, че този подход ще изисква силен авторитет и значителна инициативност от страна на Европейската комисия, както и политическа воля от страна на Съвета, държавите-членки и Европейския парламент;

2.  подчертава, че единният пазар не е само икономическа структура, а законодателството, свързано с единния пазар, защитава и опазва специфични основни права на гражданите, като сигурността и неприкосновеността на личния живот, и че поради това един безпроблемно функциониращ единен пазар е изцяло в интерес европейските граждани, потребители и МСП, като се имат предвид множеството икономически и други предизвикателства, пред които е изправен в момента ЕС;

3.  изтъква, че независимо от икономическите, технологичните и правните слабости в неговата структура, единният европейски пазар, заедно с еврозоната, илюстрира по най-добрия начин истинското значение на икономическата интеграция и единство в ЕС и със сигурност представлява най-видимото постижение на европейската интеграция за гражданите на ЕС;

4.  подчертава, че единният пазар следва да разкрива нови хоризонти за сектора на научните изследвания и иновациите, като прави повече за насърчаването на развитието на стоките и услугите, наблягайки на знанията и технологиите, които са движеща сила за бъдещото икономическо развитие;

5.   приветства и изцяло подкрепя намерението на Комисията да „постави отново в основата на вътрешния пазар онези, които живеят в него и го използват ежедневно“, както и нейния ангажимент да бъде решителен защитник на единния пазар чрез пълноценно използване на нейните изпълнителни правомощия и да представи социална и екологична визия за единния пазар, основана на задълженията, залегнали в Договора от Лисабон;

Процесът на интеграция на единния пазар не е необратим

6.  подчертава, че интеграцията в единния пазар не е необратим процес и че продължаването на съществуването на единния пазар следва да не бъде приемано като даденост;

7.  изразява загриженост, че завръщането на икономическия протекционизъм на национално равнище най-вероятно би довело до фрагментиране на единния пазар и следователно трябва да бъде избегнато; изразява загриженост, че настоящата икономическа и финансова криза може да бъде използвана, за да се оправдае възраждането на протекционистките мерки в много държави-членки, въпреки че кризата налага вместо това да се прибегне до общи защитни механизми;

8.   счита, че кризата навреди значително на процеса на интеграция на единния пазар и че враждебното отношение срещу единния пазар и недоверието спрямо него нараснаха в резултат от слабости и дисбаланси, произтичащи от икономическите системи на държавите-членки;

9.  припомня, че политиките за противопоставяне на кризата не следва да отклоняват вниманието от процеса на интеграция на единния пазар, а напротив, да осигурят период от време, през който е възможно извършването на реформи, укрепването и усъвършенстването на настоящата структура на единния пазар, освобождаването на потенциала на „зелената“ икономика за създаване на работни места и възвръщането на доверието и увереността на гражданите, по-специално на потребителите и МСП;

10. подчертава, че рестартирането на единния пазар не трябва да бъде изцяло продиктувано от икономическия спад в последно време, а съживяването трябва да излезе извън рамките на основните поуки, извлечени от кризата;

11. подчертава, че рестартирането на вътрешния пазар следва да постигне конкретни, измерими, постижими, уместни и навременни цели, които трябва да бъдат постигнати чрез правилни и ефективни политически инструменти, основани на четирите свободи на движение, с които се ползват всички граждани на ЕС;

12. изтъква факта, че единният европейски пазар отчаяно се нуждае от нов тласък и че е необходимо силно лидерство от страна на европейските институции, особено от страна на Комисията, и политическа ангажираност от страна на държавите-членки, за да се възстанови доверието и вярата в единния пазар;

Необходимост от цялостен и общ подход към единния пазар

13. счита, че старото разбиране за единния пазар следва да бъде допълнено, за да се разшири неговият обхват; подчертава, че всички, които участват в оформянето и прилагането на единния пазар, трябва да възприемат по-цялостен подход, като напълно интегрират интересите на гражданите;

14. подчертава, че един по-силен, по-задълбочен и широкообхватен единен пазар е от жизненоважно значение за растежа и създаването на работни места;

15.  подчертава, че единният пазар следва да заема централно място при постигането на целта за устойчива и конкурентна във висока степен социална пазарна икономика в контекста на дългосрочната визия на стратегията „ЕС 2020“;

16. счита, че единният пазар е много важна предпоставка за успеха на стратегията „ЕС 2020“; следователно предлага всяка стратегия и политика за съживяване на единния европейски пазар да се координира от европейските институции и да се основава на прагматично, изчерпателно и широкообхватно споразумение, подкрепено от всички държави-членки и насочено най-вече към приоритети, които държавите-членки наистина ще припознаят и които те ще прилагат ефективно на национално, регионално и местно равнище;

17. подчертава, че единният пазар следва да осигурява ползи за потребителите като по-добро качество, по-голямо разнообразие, разумни цени и безопасност на стоките и услугите;

18. призовава за нова парадигма на политическото мислене, която е съсредоточена върху гражданите, потребителите и МСП при рестартирането на единния европейски пазар; счита, че това може да бъде постигнато, като европейският гражданин бъде поставен в основата на разработването на политиките на Европейския съюз;

19. настоява, че съживяването на единния пазар изисква ефективното прилагане на по-адекватни проверки и баланси, както и на по-активен диалог, за да се гарантира адекватното отчитане на потребностите на гражданите и потребителите; счита, че основан на факти и основан на гражданите подход ще помогне на Съюза да спечели отново доверието на обществеността в единния европейски пазар и да намери правилната формула за приемането на инициативи, за да се предостави на Съюза конкурентното преимущество, от което той има нужда, без това да влияе на социалното измерение;

20. отново заявява, че извършването на съдържателна оценка на последиците от единния пазар за социалната сфера, потребителите, околната среда и икономиката – която следва да присъства във всички предложения относно единния пазар – е от жизненоважно значение за спечелването на общественото доверие и също така ще осигури реалистичното интегриране на целите по отношение на социалната сфера, защитата на потребителите, околната среда и икономиката;

21. счита, че премахването на границите на единния пазар допълнително увеличи конкурентоспособността на Европа в един глобализиран свят;

22. подчертава, че доброто функциониране на вътрешния пазар е неразделно свързано с ролята, която Европа трябва да играе на световната икономическа сцена; счита, че Европейският съюз трябва да опазва своя социален и екологичен модел, като налага стриктното спазване на правилата си относно внасяните продукти и услуги и защитава твърдо прилагането на тези правила, по-специално в рамките на многостранните органи и особено при процедури за решаване на спорове в рамките на Световната търговска организация;

23. подчертава, че вътрешният пазар и единната парична единица бяха защитен механизъм в Европа за намаляване на отрицателното въздействие на финансовата криза върху предприятията и гражданите в Европа;

Предизвикателства и възможности, които трябва да бъдат взети предвид от политиката на единен пазар

24. счита, че основното предизвикателство, пред което е изправен Съюзът, е постигането на равновесие между отворена икономика, способна да насърчава икономическия растеж и създаването на работни места и да даде интегриран отговор на големите предизвикателства на бъдещето (конкурентоспособност, научни изследвания и развитие, политика в областта на промишлеността, демографски проблеми, околна среда, технологии и т.н.), и икономическа система, която в същата степен е в състояние да предостави защита за потребителите, както и социалните и екологичните гаранции, от които се нуждаят гражданите;

25. подчертава, че прилагането на правилата на единния пазар продължава да бъде неравномерно, тъй като пазарните мрежи не са достатъчно свързани помежду си, което означава, че предприятията и гражданите са изправени пред ежедневната реалност на продължаващи трудности в тяхната трансгранична дейност, която може да включва 27 различни правни системи за една транзакция;

26. изтъква важността на създаването на „зелен“ единен пазар за очертаващите се нови нисковъглеродни и екологични технологии, услуги и продукти чрез разработването на общи за ЕС стандарти за въглеродните емисии; посочва, че ясните стандарти и етикетирането за енергийно ефективни продукти трябва постепенно да станат задължителни в рамките на Съюза; отбелязва, че съществуващите методики и стандарти следва да бъдат отчетени при разработването на нови стандарти за въглеродните отпечатъци; подчертава, че тези стандарти не трябва да създават прекалено обременяващи изисквания, по-специално за МСП;

27. настойчиво заявява, че в дигиталната ера Съюзът трябва да осъзнае напълно потенциала и възможностите, които предлагат интернет, електронната търговия и разпространението на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в рамките на МСП и публичната администрация за по-нататъшното развитие на единния пазар, като ги направи достъпни за всички граждани на ЕС; подчертава, че при разработването на нови технологии трябва да се взема предвид нуждата от защита на гражданите, потребителите и МСП и на лицата, които са в най-уязвимо положение;

28. подчертава значението на създаването на нови стопански модели, при които притежателите на авторски права и други сродни права да получават справедливо възнаграждение, без да се създават ненужни ограничения за онлайн достъпа до творческо съдържание за потребителите;

29. подкрепя инициативите, предприети от Комисията за отдаване на приоритет на изследователската дейност, знанията и иновациите при всяка бъдеща стратегия; очаква в два поредни бюджета на Съюза да бъдат предоставени достатъчно средства с цел предприемане на действия във връзка с тези жизненоважни въпроси; припомня, в този контекст, неотложната необходимост от приключването на все още нерешения въпрос относно патента на Общността; предлага Комисията да започне разглеждането на възможни начини за намиране на конкретни критерии за сравняване с цел да се измерят успехите в областта на научноизследователската дейност, знанието и иновациите;

30. подкрепя усилията на Комисията за насърчаване на безопасността на произвежданите стоки посредством влизането в сила на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти;

Гражданите и потребителите на единния пазар

31. изразява увереност, че възприемането, разбирането и познаването на единния пазар от страна на обикновените граждани са на ниско равнище, не съществуват или са объркани или дори отрицателни, отчасти поради липсата на политически ангажимент и информация и ниското равнище на информираност на обществото;. счита, че трябва да се предприемат решителни действия, за да се гарантира, че бъдещата политика на Европейския съюз относно единния пазар се грижи за нуждите на гражданите, особено на потребителите и МСП, и им предоставя конкретни резултати;

32. подчертава, че за да се осигури политическата, икономическата и социалната подкрепа и сътрудничеството на европейските граждани, ЕС и държавите-членки трябва активно да насърчават възможностите, произтичащи от европейската икономическа интеграция, и да променят радикално общоприетите разбирания за единния пазар, като запознаят хората и им помогнат да разберат ползите, които той им предлага, и начините да претендират ефективно за правата си; паради това счита, че е важно всички сектори, които въздействат пряко върху ежедневния живот на гражданите и нуждите на потребителите, следва да заемат централно място в единния пазар;

33  счита, че някои от най-очевидните проблеми, с които се сблъскват потребителите, по-специално в сектора на услугите, по отношение на които трябва да се предприемат действия с приоритетен характер, за да се постигнат бързи резултати, са: (1) достъп до безопасни продукти и качествени услуги; (2) достъп до надеждна, позволяваща сравнения и обективна информация, включително сравнения на цени; (3) по-голяма правна сигурност и яснота на договорните отношения; (4) по-голяма сигурност по отношение на плащанията; (5) достъп до подходящи, достъпни и ефективни системи за обезщетения, и (6) по-добро познаване на системата и по-голяма доверие в нея;

34. настоява, че гражданите не получават достатъчно информация относно законодателството в областта на единния пазар и наличието и прилагането на техните права; изтъква необходимостта от по-ефективна организация на свързаните с този въпрос интернет сайтове, SOLVIT и звената за контакт; счита, е необходима по-добра координация и информация относно тези инициативи, тъй като те до момента не успяват да достигнат до целевата си аудитория; подчертава ролята на портала на Комисията „Вашата Европа“ за информиране на гражданите и предприятията относно аспектите, свързани с живота, работата и стопанските възможности в Европейския съюз; предлага да се засилят съществуващите предложения, вместо да се създават нови звена за контакт;

35. счита, че един отговорен подход от страна на предприятията, при който се зачитат принципът на корпоративната отговорност, правилата на конкуренцията и икономическите интереси на потребителите ще способства за изграждането на доверие на потребителите като минимална необходима мярка, ако целта е увеличаване на защитата на потребителите;

36. настоява, че инициативите за икономическа интеграция ще могат по-добре да се развият, ако гражданите са убедени, че техните социални права са гарантирани и че политиките в областта на вътрешния пазар ще се отразят положително върху социалните политики;

37. изразява съжаление от факта, че само малка част от гражданите, потребителите и МСП познават съществуващите алтернативни механизми за обезщетения или знаят как да подадат жалба до Комисията; посочва, че действащите системи за разрешаване на проблеми на гражданите и предприятията като SOLVIT трябва да бъдат засилени в съответствие с доклада на Парламента относно SOLVIT от 2 март 2010 г. (2009/2138(INI)); призовава Комисията да започне ускорена процедура за нарушение на Договора, ако при нерешена жалба до SOLVIT бъде открито prima facie нарушение на общностното право; изразява съжаление относно факта, че въпреки препоръките на Комисията по този въпрос, алтернативните механизми за разрешаване на конфликти все още не са правилно установени или все още не функционират задоволително;

38. подчертава основната роля, която играят асоциациите на потребителите при информирането на потребителите относно техните права, по отношение на подкрепата, която тези асоциации им предоставят при потребителски спорове, както и по отношение на насърчаването на интересите на потребителите при изграждането на вътрешния пазар;

Малките и средни предприятия на единния пазар

39. потвърждава, че МСП представляват важна част от гръбнака на европейската икономика и са основните двигатели на създаването на работни места, икономическия растеж, пренасочването към „зелена“ икономика и социалното сближаване в Европа; настоява, че активното участие на МСП в разширения ЕС е задължително за повишаването на иновативността и конкурентоспособността на единния пазар и подчертава, че трябва да се положат по-големи усилия за подобряването на достъпа на МСП до единния пазар, за да се улесни тяхното развитие и да им се позволи да оползотворят изцяло своя предприемачески потенциал;

40. счита, че по-голяма част от пречките, които не позволяват на МСП да имат достъп до пазарите на обществени поръчки, следва да бъдат премахнати, за да се повиши конкурентоспособността на единния пазар, по-специално чрез опростяване на изискванията за МСП при покани за участие в тръжни процедури от страна на възложителите;

41. насърчава бъдещи съвместни инициативи на Комисията и държавите-членки за: (1) подпомагане на дребния бизнес, извършващ трансгранична дейност в ЕС; (2) постигане на осезаемо намаляване на административните, финансовите и нормативните тежести, по-специално административните препятствия за МСП, независимо дали те извършват дейност на местно, национално или европейско равнище, в съответствие с принципа на пропорционалност; във връзка с това призовава държавите-членки и Комисията стриктно да изпълняват и прилагат принципа „Мисли първо за малките“, както е изложен в Small Business Act;

42. отправя искане към Комисията да полага по-големи усилия за подпомагане на МСП да преодолеят езиковата бариера, която често ги възпрепятства да извършват стопанска дейност в други държави-членки, различни от собствената им държава, чрез предоставяне на всички необходими сведения и услуги относно единния пазар на всички официални езици на Европейския съюз;

43. потвърждава своя ангажимент към намаляване възлагането на допълнителни задължения извън предвидените в директивите („gold plating”) в новото законодателство в областта на единния пазар и отправя искане към държавите-членки, и по-специално към техните парламенти, да потвърдят своя ангажимент към борбата с възлагането на допълнителни задължения извън предвидените в директивите при транспонирането на законодателство на ЕС, тъй като тези допълнителни тежести са особено обременяващи за МСП;

44. изразява съгласие, че правилното прилагане на Small Business Act – и по-специално по отношение на строгото прилагане на МСП тест от страна на Комисията, когато тя предлага нови законодателни мерки в областта на вътрешния пазар – и въвеждането на статута на Европейското частно дружество ще гарантират практическата интеграция на МСП в отговаряща на изискванията и осъществима единна европейска система;

45. изразява силна подкрепа за регламента, който урежда изискванията за превод за бъдещия патент на ЕС, който най-накрая ще превърне патента на ЕС в реалност и ще укрепи положението на Европа като двигател за иновации и конкуренция в световен мащаб; освен това подкрепя преразглеждането на системата на търговски марки на Общността за постигане на по-високо качество и по-добри перспективи за тази система;

46. заявява, че най-важният проблем за МСП в период на икономическа криза е техният достъп до финансиране; изразява съжаление, че в резултат на оттеглянето на големите банки от селските и слабо населени или икономически слаборазвити райони възникна съществен проблем за МСП по отношение на достъпа до финансиране; приветства важната роля на спестовните банки и различните кооперативни сдружения относно финансирането на регионалната икономика и техния принос към социалната пазарна икономика под формата на насърчаване от тяхна страна на етични и социални проекти;

47. изразява съгласие, че процедурата по уведомяване, въведена чрез Директива 98/34/ЕО, е много ефективен инструмент за усъвършенстване на националното законодателство, от една страна, и за избягване на пречки на единния пазар, по-специално за МСП, от друга страна; счита, че Комисията следва да засили механизма чрез образуване на ускорена процедура за нарушение, ако дадена държава-членка не спази подробно становище, издадено от Комисията, или не предприеме действия във връзка с подробно становище, издадено от държава-членка;

48. счита, че различните икономически и социални политики, като бюджетна, данъчна, образователна и научноизследователска политика, трябва да бъдат координирани на равнище ЕС;

Припознаване и прилагане на законодателството в областта на единния пазар и по-добро регулиране

49. настоява, че съгласно принципа на субсидиарност значителна част от административната и юридическата отговорност за единния пазар се носи от държавите-членки и, по целесъобразност, от техните регионални и местни органи, които, заедно с други институции на ЕС, трябва следователно наистина да припознаят единния европейски пазар и неговото управление;

50. настоява, че индексите на вътрешния пазар и индексите на потребителския пазар ясно показват, че държавите-членки все още не успяват да изпълнят целите си за правилно транспониране, изпълнение и прилагане на законодателството в областта на единния пазар и че е налице отлагане на транспонирането на европейските законодателни актове, което подкопава равните условия за конкуренция, които са от съществено значение за доброто функциониране на вътрешния пазар, особено в сектора на услугите;

51. отбелязва, че постепенното фрагментиране на правилата и непоследователността при прилагането на законодателството в ЕС се оказват все по-вредни за завършването на единния пазар; отбелязва, че ЕС все още не е приел набор от вътрешно съгласувани политики, разработени с цел премахване на преките и непреките пречки за доброто функциониране на вътрешния пазар;

52. приветства инициативата на Комисията за „по-добро регулиране“, която засилва ефективността на правилата и тяхното надлежно прилагане от държавите-членки; настоятелно призовава Комисията да запази набраната инерция в тази насока, тъй като бързото прилагане на тази стратегия би допринесло в значителна степен за успешното рестартиране на единния пазар;

53. отбелязва новата концепция за „интелигентно регулиране”, въведена в съобщението на Комисията относно ЕС2020;

Постижими резултати

По-решителна институционална роля за установяване и прилагане на правилата на единния пазар

54. предлага, с цел постигането на подобрено транспониране, прилагане и изпълнение на законодателството в областта на единния пазар, Комисията да изгради партньорски отношения между всички заинтересовани страни, които допринасят за изготвянето, прилагането и изпълнението на това законодателство, като използва нови механизми, като например предложения ежегоден форум по въпросите на единния пазар;

55. призовава Комисията да гарантира правилното прилагане и въвеждане в националното законодателство чрез по-систематичен и независим мониторинг, за да бъдат ускорени и рационализирани процедурите за нарушение; твърди, че забавянето на уреждането на процедурите за нарушение ще се отрази отрицателно върху интересите на гражданите в единния пазар;

56. изисква от Комисията да разработи нови, различни от формалните процедури за нарушение, начини за подобряване на транспонирането и прилагането на правилата на единния пазар; в този контекст изисква от Комисията да разгледа иновационни механизми, като процедурата за взаимна оценка, предвидена в Директивата за услугите, за насърчаване на партньорските проверки и участието на държавите-членки, както и за подобряване на неформалните механизми за решаване на проблеми като SOLVIT и EU-PILOT, които биха донесли значителни ползи за гражданите, срещащи ежедневно препятствия на единния пазар;

57. призовава Комисията да отдели повече внимание на систематичната оценка и опростяването на действащото законодателство, свързано с единния пазар, като намали бюрокрацията, където това е възможно, което ще бъде от полза както за гражданите, така и за предприятията;

58. настоятелно призовава Комисията да гарантира правилно съгласуване и да си сътрудничи с Парламента и държавите-членки, както и с основните търговски партньори и стопанските и потребителските сдружения, при наблюдаването на пазара на стоки и при трансграничното прилагане на законодателството за защита на потребителите, както и да информира по-ефективно европейските потребители и граждани;

59. препоръчва на Комисията да изготви независимо проучване за определяне на двадесетте най-важни източника на недоволство и разочарование по отношение на единния пазар, с които гражданите се сблъскват ежедневно, и по-конкретно на пазара на труда, във връзка с електронната търговия, трансграничното здравеопазване, закупуване и наемане на моторни превозни средства, преносимост на пенсиите, взаимно признаване на професионални квалификации, упражняване на родителски права, осиновяване, издръжка и надбавки;

60. призовава Комисията да действа решително за създаване на по-добър механизъм за проверка на практическата приложимост на правилата на единния пазар на всички равнища в различните държави-членки и на оправомощеността на гражданите и дружествата да упражняват своите права в областта на единния пазар;

61. изисква от Комисията да предоставя повече помощ на държавите-членки и, по целесъобразност, на техните регионални и местни органи, за да се улесни правилното спазване на нормите на ЕС; подчертава, че институциите на ЕС като цяло трябва да укрепват правилата и да насърчават държавите-членки да подобрят транспонирането на закони по навременен и правилен начин, за да бъде гарантирано прилагането на едни и същи правила на територията на Съюза;

62. призовава за засилване на ролята на Парламента при прилагането, правоприлагането и мониторинга на законодателството в областта на единния пазар; счита, че засилената роля на ЕП и на националните парламенти съгласно Договора от Лисабон трябва да води със себе си едно по-добро взаимодействие между двете парламентарни равнища;

63. призовава държавите-членки да гарантират по-добро съгласуване и обмен на най-добри практики в областта на единния пазар, по-конкретно чрез информационна система за вътрешния пазар и обучение на специалисти в областта на единния пазар и защитата на потребителите на национално, регионално и местно равнище;

64. настоява Комисията да гарантира: независим качествен контрол върху регулаторните предложения; приемане на предварителни и последващи механизми за проверка на ефективността на законодателството; използване на референтни стойности за сравнение с най-добрите международни практики; използване на оценката на съвместимостта с цел измерване на социалното, екологичното и икономическото въздействие на равнище ЕС и на национално равнище;

Мерки, необходими за по-ефективно осведомяване и оправомощаване на гражданите и МСП по отношение на единния пазар

65. призовава Комисията и държавите-членки да разработят целенасочена стратегия за комуникация със съсредоточаване върху всекидневните проблеми, на които се натъкват гражданите, когато се установяват и започват работа в друга държава-членка, особено когато извършват трансгранични транзакции, придвижват се, извършват трансгранични покупки или продажби, както и стандартите за социална, здравна, потребителска и екологична защита, на които те могат да разчитат; счита, че тази стратегия за комуникация следва изрично да обхваща методи за решаване на проблеми като системата SOLVIT;

66. призовава Комисията и държавите-членки да увеличат своите усилия за превръщането на продуктовите стандарти, използвани в рамките на единния пазар, в основни световни стандарти, като по този начин се гарантират равни условия за конкуренция за европейските предприятия и по-специално МСП, желаещи да развиват дейност извън рамките на единния пазар;

67. настоятелно призовава Комисията при изготвянето на годишните планове за дейността си да насочи вниманието си към превръщането в приоритет на насоченото към потребителите законодателство, свързано с единния пазар, което реално променя ежедневния живот на европейските граждани; счита, че този приоритет трябва да бъде последван от подходящи информационни кампании, които да подпомогнат разбирането на гражданите за единния пазар;

68. отново заявява, че освен емблематичните дейности от типа „рекламна кампания”, осъществявани от европейските институции или държавите-членки, е от значение предприемането на паралелен подход за децентрализирани връзки с обществеността, който включва в по-голяма степен местните участници и националните, регионалните и местните медии (като особено внимание се обръща на местните медии), които са съсредоточени в по-голяма степен върху ежедневните проблеми, срещани от потребителите на вътрешния пазар (примери за банкови такси в друга държава-членка, проучване на възможностите за смяна на оператор, сравняване на цените за телефонни услуги и т.н.);

69. призовава Комисията да започне редовна серия от изследвания на отношенията между единния пазар и средния европейски гражданин, като вниманието се съсредоточи върху разходите и ползите, произтичащи от тези отношения, както и ежедневните предизвикателства, пред които те са изправени;

70. призовава държавите-членки, с помощта на Комисията, да подобрят механизмите за разрешаване на спорове, по-конкретно SOLVIT, като им бъдат предоставени допълнителни финансови и човешки ресурси и се преразгледа техният мандат, за да се гарантира капацитетът на тези механизми да разрешават ефективно широкия диапазон от проблеми, с които се сблъскват гражданите и предприятията; призовава Комисията да счита за приоритетно завършването на проекта за услуги за подпомагане в областта на единния пазар (SMAS), така че гражданите и предприятията да получат лесен достъп до информацията и насоките, от които се нуждаят при намирането на решения на проблемите, с които се сблъскват;

71. призовава Комисията и държавите-членки чрез информационни кампании и по-строги проверки да продължават и да увеличават усилията си за повишаване на доверието на гражданите в маркировката „СЕ”, основен инструмент за гарантиране на правата на потребителите и качествените стандарти в рамките на единния пазар;

72. подчертава ключовата роля, която играе мрежата „Enterprise Europe Network” за създаване на условия за МСП да се възползват от възможностите, които предлага единният пазар; подчертава, че бюрократичните задължения ограничават използването на ценни ресурси и по този начин възпрепятстват по-силното съсредоточаване върху основната задача на „Enterprise Europe Network” да предоставя индивидуализирана подкрепа за МСП; призовава Комисията да използва в по-голяма степен „Enterprise Europe Network” за целенасоченото разпространение на информация и за намаляване на бюрокрацията за партньорите на „Enterprise Europe Network”;

Стратегически доклади и предложения

73. предлага на Комисията стратегията за единния пазар да обхваща четири основни етапа: първи етап, който да включва оценка или проверка на текущото състояние с цел оценяване на степента на нарушения и напрежение, претърпени от различните участници в единния пазар, по-специално в резултат от икономическата криза; втори етап, въвеждащ процеса на консолидиране и разрешаване на неразрешените въпроси; трети етап, който да води със себе си развитието и подобряването на единния пазар; и четвърти етап на съсредоточаване върху идеите за единния пазар в дългосрочен план (стратегия ЕС 2020);

74. счита, че както финансовите услуги, така и достъпът до финансиране следва да бъдат част от стратегията ЕС2020;

75. предлага на първия етап от горепосочената проверка на текущото състояние Комисията да извърши финансов одит на бюджета на ЕС и като приоритет да разпредели повече средства за инвестиции в образованието, иновациите и научноизследователската дейност; призовава държавите-членки да определят същите приоритети в разходната част на своите бюджети;

76. счита, че за да се установи ефективен единен пазар, комисията трябва да изработи ясен набор от политически приоритети чрез приемането на „Законодателен акт за единния пазар“ („Single Market Act“), който следва да включва както законодателни, така и незаконодателни инициативи, насочени към създаването на силно конкурентен социален пазар и „зелена“ икономика;

77. насърчава Комисията да представи този акт до май 2011 г. - достатъчно време преди 20-годишнината от Програмата за единния пазар от 1992 г. - като постави гражданите, потребителите и МСП в основата на единния пазар; подчертава, че на това следва да се гледа като на план за бъдещи действия, ако искаме да постигнем основана на знанието, силно конкурентна, благоприятна в социално и екологично отношение и „зелена“ пазарна икономика, която гарантира и равни условия за конкуренция;

78. призовава Комисията да включи в „Законодателен акт за единния пазар“ конкретни мерки, насочени, но без да се ограничават с това, към:

- поставяне на интересите на потребителите, посочени в член 12 от ДФЕС, и социалната политика, основана на член 9 от ДФЕС, в основата на единния пазар;

- подготвяне на единния пазар за бъдещето чрез подобряване на достъпа на потребителите и МСП до електронната търговия и цифровите пазари;

- подпомагане на създаването на устойчив единен пазар, основан на член 11 от ДФЕС, чрез развитието на отворена, нисковъглеродна, „зелена“, основана на знанията икономика, включително мерки за още иновации в областта на „чистите“ технологии;

- гарантиране на закрилата на услугите от общ икономически интерес на основа на член 14 от ДФЕС и Протокол 26;

- създаване на стратегия за по-добро представяне на социалните ползи от единния пазар;

79. Призовава Комисията при изготвянето на „Законодателен акта за единния пазар“ да вземе предвид консултациите с различни институции на ЕС и съответните доклади (ЕС 2020, докладите Monti, Gonzalez и докладите на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и т.н.) и да започне допълнителни широки обществени консултации с оглед представяне на координирано предложение за един по-последователен и жизнеспособен единен пазар;

80. препоръчва извършването на анализ за определяне на начините и средствата за интегриране на интересите на потребителите в съответните политики на ЕС, което би позволило на защитата на потребителите да присъства автоматично при изготвянето на съответното законодателство на ЕС;

81. припомня важността на Директивата за услугите за окончателното изграждане на единния пазар и нейния огромен потенциал за предоставяне на ползи на потребителите и МСП; подчертава, че успешното прилагане на това законодателство изисква постоянен политически ангажимент и подкрепа от всички действащи лица на европейско, национално и местно равнище; призовава Комисията, след фазата на прилагане, да извърши оценка на Директивата за услугите, за да определи дали тя е постигнала основните си цели; призовава за ясно участие на Европейския парламент в тази дейност и настоява относно необходимостта от запазване на равновесието между нуждата от подобряване на единния пазар на услуги, като в същото време се гарантира висока степен на социална закрила;

82. счита, че правилното прилагане на законодателството в областта на единния пазар (напр. на Директивата за професионалните квалификации, на Директивата за услугите и на Регламента за акредитация и наблюдение на пазара) следва да продължи да бъде основен приоритет за новата Комисия;

83. отбелязва, че механизмите за обезщетение, приложими на територията на Съюза, са дали ограничени резултати и поради това призовава настоятелно Комисията да представи законодателно предложение за гарантиране на прилагането на достъпна и ефективна общоевропейска система за колективно обезщетение в срок до май 2011 г.;

84. приканва Комисията да приеме „Харта на гражданите”, обхващаща различните аспекти на правото на установяване и труд навсякъде в ЕС; счита, че това право трябва да бъде предоставено на всички граждани на ЕС; подчертава, че някои ограничения за наемане на работници от новите държави-членки все още съществуват в рамките на единния пазар; призовава държавите-членки, като вземат предвид положителните и отрицателните последствия от отварянето на националните пазари, да разгледат възможността за премахване на съществуващите ограничения;

85. призовава Комисията през настоящия парламентарен мандат да представи на Парламента и Съвета предложение за регламент относно Европейски статут за взаимоспомагателни дружества и асоциации;

86. призовава Европейската комисия да предприеме необходимите стъпки, за да предложи в най-кратки срокове проучване на възможностите за реализация и процес на консултации, чиято цел е да доведат до създаване на Европейски статут за взаимоспомагателни дружества;

87. призовава Комисията да се съсредоточи по-внимателно върху наблюдението на пазара, по-конкретно в областта на финансовите услуги, застрахователната дейност, телефонията, банковите услуги и комуналните услуги и вярва, че ефективният мониторинг на пазарите ще засили лоялната конкуренция, ще повиши тяхната ефективност и че това ще облагодетелства както икономиката, така и потребителите;

88. счита, че следва значително да се подобри качеството на защитата на потребителите в сектора на финансовите услуги, особено по отношение на аспектите на мониторинга и надзора;

89. настоява, че продължаването на устойчивото развитие на вътрешния пазар зависи от: (1) продължаващия ангажимент на Комисията към всички пазарни инициативи, необходими за стимулирането и значителното подобряване на нашия имидж и конкурентно преимущество на световния пазар; (2) приемането на обща рамка, за да се гарантира, че единният пазар действително облагодетелства всички заинтересовани участници; и, което е най-важният аспект, (3) единният пазар също така да достигне до гражданите;

90  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и Комисията.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Добре функциониращият интегриран европейски единен пазар е основополагащ процес за по-нататъшната европейска интеграция, социално сближаване, икономически растеж и устойчиво развитие на територията на Съюза, който процес цели създаването на „все по-тесен съюз между народите на Европа”, който да възпрепятства своите граждани и държави-членки от ново въвличане в конфликт[1].

Настоящият доклад се основава върху редица основни аспекти, чието разглеждане докладчикът счита за изключително важно при обсъждането на миналото, настоящето и бъдещето на единния пазар. Понастоящем е трудно определянето на истинското състояние на единния пазар поради неотдавнашната икономическа криза. Той подчертава, че интегрирането в единния пазар не е необратим процес и че продължаването на съществуването на единния пазар следва да не бъде приемано като даденост. Докладчикът счита, че несигурното сегашно състояние на единния пазар представлява може би един от най-мрачните моменти в историята на процеса на интеграция на единния пазар. Вече съществуващото отрицателно отношение на потребителите, гражданите и МСП спрямо единния пазар преди избухването на кризата в резултат на кризата се е превърнало в антагонизъм и понастоящем стимулира практикуването на икономически протекционизъм на националните пазари. Несъмнено икономическият спад се е отразил отрицателно върху гражданите и върху доверието на потребителите в единния пазар.

Следва да се отбележи, че въпреки че финансовата криза предизвика отстъпване в редица области, липсата на ентусиазъм от страна на държавите-членки и Комисията по отношение на завършването на единния пазар се наблюдава от известен брой години. Разпокъсването на законодателството, непоследователните начини на прилагане на законодателството и на доброто регулиране се оказаха постоянен проблем за целия Съюз.

Докладчикът отбелязва, че възприемането, разбирането и познаването на единния пазар от страна на обикновените граждани са на ниско равнище, не съществуват или са объркани или отрицателни. Това положение е причинено от липсата на консолидиран и съобразен с ползвателите механизъм за осведомяване, който да обяснява функционирането на единния пазар и, в по-важна степен, произтичащите от него ползи за гражданите, потребителите и МСП.

Необходимост от цялостен и общ подход към единния пазар

Докладчикът отхвърля традиционното схващане, според което единният пазар има само икономически аспекти. Той подчертава, че заинтересованите участници в съживяването на единния пазар трябва да възприемат един цялостен и общ подход, който се изразява в цялостното интегриране в съживения единен пазар на целите на потребителите и гражданите, и по-конкретно техните икономически, социални, здравни и екологични интереси.

Трябва да се постигне баланс между отворената икономика, способна да стимулира икономическия растеж и създаването на работни места, и икономическата система, която е в състояние да предостави защита на потребителите и необходимите социални и екологични гаранции за гражданите.

От самото начало Комисията трябва да вземе предвид, че защитата на потребителите трябва да се превърне в средоточие на всеки законодателен акт на ЕС. Формулирането на това законодателство ще изисква от законотворците да възприемат един нов начин на мислене – защитата на потребителите и социалното измерение да се превърнат в част от механизма за проверки и баланси с цел създаване на закони и правила за уреждане на единния пазар.

По-добро регулиране, въвеждане в националното законодателство, прилагане и правоприлагане

Докладчикът призовава Комисията да се заеме с изграждането на партньорски отношения с всички участници в изготвянето, прилагането и правоприлагането на законодателството в областта на единния пазар с цел по-добро въвеждане в националното законодателство, прилагане и правоприлагане на законодателството в областта на единния пазар. Изисква да се обърне особено внимание на правилното прилагане на директивата за услугите, на директивата за професионалните квалификации и на регламента за акредитация и наблюдение на пазара. В допълнение към това, признава особеното значение за МСП на изпълнението на предложенията, съдържащи се в „Small Business Act“ за Европа (SBA)[2].

Докладчикът призовава настоятелно Комисията да действа решително и упорито в полза на своята програма за по-добро регулиране. В допълнение към това, той подчертава необходимостта от изготвяне на предварителни и последващи оценки на ефективността на законодателството в областта на единния пазар, при отделяне на особено внимание на социалното, екологично и икономическо въздействие на това законодателство.

Стратегически доклади и предложения

Докладчикът предлага стратегия за единния пазар, обхващаща четири основни етапа: първият етап ще включва извършването на проверка на настоящото положение; вторият етап ще въведе процеса на консолидиране и разрешаване на неразрешените въпроси; третият етап ще води със себе си развитието и подобряването на единния пазар; четвъртият етап ще съдържа виждането за пазара в по-дългосрочен план.

Докладчикът е твърдо убеден, че изграждането на стратегии около програмата ЕС 2020 не е нито разумно, нито осъществимо и поради това призовава Комисията да предложи законодателен пакет за единния пазар,който да бъде изготвен в срок до 2011 г. и да бъде в сила в срок до 2012 г.

Докладчикът разглежда настоящото проучване на единния пазар от една по-широка перспектива – докладчикът не е разгледал редица важни области на единния пазар, тъй като по тези въпроси вече съществуват задълбочени и обмислени доклади и становища на Европейския парламент, които са приети или са в процес на приемане в комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчикът очаква Комисията да се занимае сериозно с разглеждането на тези документи и да ги включи в бъдещите стратегии за въвеждане в националното законодателство и прилагане на директивите и регламентите.

Новата програма за единния пазар трябва да бъде формулирана по такъв начин, че да засилва социалната справедливост, да гарантира целостта на пазара, да стимулира новаторството и да приема новия цифров век - всичко това ще даде преднина на единния пазар в сравнение с другите значителни световни икономики.

Докладчикът счита, че единният европейски пазар изпитва остра нужда от нов тласък, който под решителното ръководство на новата Комисия ще възстанови доверието във вътрешния пазар на Европа.

  • [1]  Вж. изявлението на френския външен министър Роберт Шуман от 9 май 1950 г.
  • [2]  COM (2008) 394

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

28.4.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

0

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Alan Kelly, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Andreas Schwab, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Pascal Canfin, Cornelis de Jong, Anna Hedh, Othmar Karas, Emma McClarkin, Kerstin Westphal