ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την Ένωση για τη Μεσόγειο

3.5.2010 - (2009/2215(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Vincent Peillon


Διαδικασία : 2009/2215(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0133/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0133/2010
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την Ένωση για τη Μεσόγειο

(2009/2215(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Βαρκελώνης, η οποία εγκρίθηκε κατά την Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη την 27η και 28η Νοεμβρίου 1995 και καθιέρωσε μια ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Διαδικασία της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο» (COM(2008)0319), έχοντας υπόψη την έγκριση της Διαδικασίας της Βαρκελώνης:

 έχοντας υπόψη την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών της 13ης και 14ης Μαρτίου 2008 της Διαδικασίας της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο,

 έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής των Παρισίων για τη Μεσόγειο, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι την 13η Ιουλίου 2008,

–       έχοντας υπόψη την τελική διακήρυξη της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης για τη Μεσόγειο, που πραγματοποιήθηκε στη Μασσαλία την 3η και 4η Νοεμβρίου 2008,

–       έχοντας υπόψη τις διακηρύξεις του Γραφείου της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης (ΕΜΚΣ) στο Παρίσι (12 Ιουλίου 2008), στο Κάιρο (22 Νοεμβρίου 2009) και στο Ραμπάτ (22 Ιανουαρίου 2010),

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της ιδρυτικής συνόδου της Περιφερειακής και Τοπικής Ευρωμεσογειακής Συνέλευσης (ARLEM), που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη στις 21 Ιανουαρίου 2010,

–       έχοντας υπόψη την τελική διακήρυξη της Ευρωμεσογειακής Συνόδου Κορυφής των Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων και συναφών οργανισμών, που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξάνδρεια την 19η Οκτωβρίου 2009,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματα που ενέκρινε σχετικά με τη μεσογειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τα ψηφίσματα της 15ης Μαρτίου 2007[1] και της 5ης Ιουνίου 2008[2], καθώς και το ψήφισμά του σχετικά με τη Διαδικασία της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο, της 19ης Φεβρουαρίου 2009[3],

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της δεύτερης ευρωμεσογειακής υπουργικής διάσκεψης σχετικά με την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στην κοινωνία που πραγματοποιήθηκε στο Μαρακές στις 11 και 12 Νοεμβρίου 2009,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας[4],

 έχοντας υπόψη τις συστάσεις των επιτροπών της ΕΜΚΣ οι οποίες εγκρίθηκαν κατά την 6η σύνοδο Ολομέλειας που συνήλθε στο Αμάν στις 13 και 14 Μαρτίου 2010,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση της ΕΜΚΣ που εγκρίθηκε στην Ιορδανία στις 13 Οκτωβρίου 2008 και διαβιβάστηκε στην πρώτη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της διαδικασίας της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο», στη Μασσαλία,

 έχοντας υπόψη τον εσωτερικό κανονισμό της Γενικής Γραμματείας της Ένωσης για τη Μεσόγειο που εγκρίθηκε στις 3 Μαρτίου 2010,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0133/2010),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η λεκάνη της Μεσογείου είναι μια περιοχή νευραλγικής σημασίας για την ΕΕ και ότι, σε έναν πολυπολικό και αλληλοεξαρτώμενο κόσμο, τα ολοκληρωμένα μεγάλα περιφερειακά σύνολα θα είναι περισσότερο σε θέση να ανταποκριθούν στις κοινωνικές, πολιτιστικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές, δημογραφικές, πολιτικές προκλήσεις και στις προκλήσεις της ασφάλειας

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να υιοθετήσει μια στρατηγική θεώρηση που να λαμβάνει υπόψη το σύνολο αυτών των προκλήσεων στις σχέσεις της με τους νότιους γείτονές της, δίνοντας προτεραιότητα στην κοινωνική, οικονομική και δημογραφική ανάπτυξη της περιοχής,

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 της Συνθήκης ΕΕ, η Ένωση αναπτύσσει προνομιακές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες, με στόχο την εγκαθίδρυση χώρου ευημερίας και καλής γειτονίας, ο οποίος θεμελιώνεται στις αξίες της Ένωσης και χαρακτηρίζεται από στενές και ειρηνικές σχέσεις βασιζόμενες στη συνεργασία,

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση για τη Μεσόγειο (ΕγΜ) επιτρέπει την περαιτέρω ενίσχυση της περιφερειακής και πολυμερούς διάστασης των ευρωμεσογειακών σχέσεων, προσφέροντας νέες προοπτικές για οικοδόμηση ενός χώρου ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας για 800 εκατομμύρια κατοίκους, και προσφέρει το ιδανικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων, την προώθηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης και τη διασφάλιση της από κοινού ανάπτυξης των κρατών εταίρων,

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική γειτονίας, η οποία δίνει προτεραιότητα στην εμβάθυνση διαφοροποιημένων διμερών σχέσεων, δεν είναι σε θέση από μόνη της να συμβάλει σε μια κοινή διαδικασία ολοκλήρωσης και ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων στην περιοχή· Λαμβάνοντας υπόψη στο πλαίσιο αυτό την ευκαιρία που προσφέρει η δημιουργία της ΕγΜ για ενίσχυση της συμπληρωματικότητας μεταξύ των διμερών πολιτικών αφενός, και των περιφερειακών πολιτικών αφετέρου, προκειμένου να δοθεί πιο αποτελεσματική απάντηση στους στόχους της ευρωμεσογειακής συνεργασίας, οι οποίοι βασίζονται στην αμοιβαία αναγνώριση των κοινών αξιών όπως είναι η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, η χρηστή διακυβέρνηση και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· Λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να κληθούν επιμόνως τα κράτη μέλη όπως αναλάβουν τη δέσμευση ότι θα εφαρμόσουν μια ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ) με συνεκτικό και αξιόπιστο τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 8 της Συνθήκης ΕΚ,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητη ανάγκη να στηριχθούμε στο κεκτημένο της διαδικασίας της Βαρκελώνης, της οποίας τα επιτεύγματα και τα επιτυχή στοιχεία πρέπει να ενισχυθούν από την Ένωση για τη Μεσόγειο, όπως αναφέρεται στη Δήλωση των Παρισίων της 13ης Ιουλίου 2008, ούτως ώστε να αποφύγουμε τον πολλαπλασιασμό και την επικάλυψη των ήδη υφιστάμενων πολιτικών μέσων παρέμβασης και θεσμικών επιπέδων, και να διασφαλίσουμε τη συνεκτικότητα των διαφόρων μέσων προώθησης της ευρωμεσογειακής συνεργασίας

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, εδώ και περίπου δεκαπέντε χρόνια, οι μεσογειακές χώρες προχωρούν σε ταχεία διαφοροποίηση των εμπορικών και οικονομικών τους σχέσεων (π.χ. με τη Ρωσία, την Κίνα, την Ινδία, τη Βραζιλία, τα κράτη του Κόλπου) και ότι στις κοινωνίες τους συντελείται μια διαδικασία θεμελιώδους μετασχηματισμού (μορφές κατανάλωσης, κινητικότητα, δημογραφική μετάβαση …) που θα επιφέρει συνέπειες στις εσωτερικές, και κυρίως στις εδαφικές ισορροπίες,

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιορισμένες πολιτιστικές ανταλλαγές δεν μπορούν, από μόνες τους, να φέρουν πιο κοντά τους λαούς της Μεσογείου, και ότι η Ευρώπη χάνει σταδιακά την πολιτιστική επιρροή της στους μεσογειακούς εταίρους της,

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη το αυξανόμενο μέγεθος των ανισομετριών ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις τρίτες μεσογειακές χώρες, καθώς και τις υφιστάμενες διαρθρωτικές δυσκολίες κοινωνικοοικονομικού και θεσμικού χαρακτήρα, που επιζητούν σθεναρές κοινές απαντήσεις προς το κοινό συμφέρον όλων των κρατών μελών της ΕγΜ, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης των τρίτων μεσογειακών χωρών ενθαρρύνουν αυτήν την προοπτική, Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για βελτίωση της περιφερειακής ολοκλήρωσης Νότου-Νότου,

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιφερειακή συγκυρία στο πλαίσιο της οποίας συγκροτείται η ΕγΜ εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από συρράξεις και πολιτικές εντάσεις, γεγονός που υπονόμευσε και επιβράδυνε την εγκαθίδρυσή της από τη Σύνοδο Κορυφής των Παρισίων, τον Ιούλιο του 2008, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειρηνευτική διαδικασία της Μέσης Ανατολής έχει περιπέσει σε τέλμα,

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης ήρθαν να προστεθούν στις ήδη υφιστάμενες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις των χωρών εταίρων, ιδίως σε ό,τι αφορά το πρόβλημα της ανεργίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι προς το κοινό συμφέρον όλων, τόσο των εν λόγω χωρών όσο και της ΕΕ, να μειωθούν τα ποσοστά ανεργίας στην περιοχή και να προσφερθεί στον πληθυσμό της, και ειδικότερα στις γυναίκες, στους νέους και στον αγροτικό πληθυσμό, μια ελπίδα για το μέλλον,

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή και οι σαφείς προοπτικές μιας βιώσιμης ολοκληρωμένης λύσης είναι υψίστης σημασίας για την ανάπτυξη των ευρωμεσογειακών σχέσεων, καθώς και για την ορθή λειτουργία και εφαρμογή των σχεδίων της ΕγΜ,

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο μέγιστης σημασίας καινοτομίες της ΕγΜ, θεσμικού χαρακτήρα (συμπροεδρία, Μεικτή Μόνιμη Επιτροπή, Γενική Γραμματεία της ΕγΜ) και σε επιχειρησιακό επίπεδο (ενοποιητικά σχέδια), πρέπει να λειτουργούν αποτελεσματικά και με διαφανή τρόπο ώστε να βελτιώσουν τις βιοτικές συνθήκες των πολιτών, ήτοι των κύριων επωφελουμένων αυτού του εγχειρήματος,

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γενική Γραμματεία καλείται να λειτουργήσει ως «κινητήριος μοχλός» του μηχανισμού, ότι η αποτελεσματικότητά της θα εξαρτηθεί από την ικανότητα του προσωπικού της να δουλεύει ανεξάρτητα και ότι, επιπλέον, η κοινή παρουσία ενός ανώτατου Ισραηλινού αξιωματούχου και ενός ανώτατου Παλαιστινίου αξιωματούχου οι οποίοι συνεργάζονται στους κόλπους ενός διεθνούς οργανισμού σε περιφερειακή κλίμακα αποτελεί πρωτόγνωρο και ελπιδοφόρο γεγονός,

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεσογειακές περιφέρειες εμπλέκονται άμεσα στα διακρατικά διακυβεύματα όπως είναι η αειφόρος ανάπτυξη, η ασφάλεια του εφοδιασμού σε ενέργεια, οι μεταναστευτικές ροές, οι πολιτιστικές ανταλλαγές και ο τουρισμός, ενώ αντιμετωπίζουν επίσης διασυνοριακά προβλήματα όπως διαχείριση του ύδατος και η πρόσβαση σε αυτό, η ρύπανση, και η ανάπτυξη των δικτύων μεταφορών, και ότι ως εκ τούτου οι τοπικές και περιφερειακές αρχές συνιστούν νευραλγικούς συνδέσμους παρακολούθησης κατά την πορεία ανάδειξης βιώσιμων εδαφικών πολιτικών και υλοποίησης συγκεκριμένων και ολοκληρωμένων σχεδίων,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό διακύβευμα που συνιστά η γεωργία στις μεσογειακές χώρες, λόγω της κοινωνικοοικονομικής της βαρύτητας, του περιβαλλοντικού της αντικτύπου και των επιπτώσεών της στον τομέα της εδαφικής ισορροπίας,

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού που υποφέρει από έλλειψη νερού είναι συγκεντρωμένο στο νότιο τμήμα της λεκάνης της Μεσογείου και στη Μέση Ανατολή και ότι, σύμφωνα με εκθέσεις του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την ανάπτυξη (ΠΑΗΕ) στον αραβικό κόσμο και του Γαλάζιου Σχεδίου, μέχρι το 2025, 63 εκατομμύρια άτομα ενδέχεται να αντιμετωπίσουν καταστάσεις λειψυδρίας,

ΙΗ.    υπενθυμίζει την απόφαση που έλαβε η υπουργική διάσκεψη της ΕγΜ, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Μασσαλία στις 4 Νοεμβρίου 2008, σχετικά με τη μείωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των δύο ακτών της Μεσογείου, και η οποία οδήγησε στην πρόταση BB-MED (ευρυζωνικότητα για τη Μεσόγειο),

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, από τη Σύνοδο Κορυφής των Παρισίων μέχρι σήμερα, τα σχέδια που εξαγγέλθηκαν στο πλαίσιο της ΕγΜ υφίστανται συνολική υποχρηματοδότηση, η οποία κινδυνεύει να καθυστερήσει την εκτέλεσή τους,

Κ.     λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των μεταναστευτικών ροών και των διαφόρων προκλήσεων που απορρέουν από αυτές εκατέρωθεν της Μεσογείου ως προς τον ανθρώπινο, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό τομέα,

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη τη μέγιστη σημασία των ροών κεφαλαίου που συνιστούν τα χρηματικά ποσά που αποστέλλουν οι μετανάστες στους πληθυσμούς των νοτίων ακτών της Μεσογείου,

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη, αφενός, την πρόσφατη έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβόνας και τις απορρέουσες θεσμικές αλλαγές και, αφετέρου, τα ερωτήματα που εξακολουθούν να πλανώνται όσον αφορά τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση της ΕγΜ, πράγμα που καθιστά ουσιαστικής σημασίας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη στενή παρακολούθηση των εξελίξεων της ΕγΜ, προκειμένου να συμβάλει στην απόλυτη επιτυχία της Συνόδου Κορυφής της Βαρκελώνης,

1.      ζητεί από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ένωσης για τη Μεσόγειο, που θα συνέλθουν στη Βαρκελώνη στις 7 Ιουνίου, να πράξουν ό,τι είναι δυνατόν ώστε η συγκεκριμένη συνάντηση, η οποία πραγματοποιείται ύστερα από δύο δύσκολα χρόνια, να στεφθεί με επιτυχία προκειμένου να δρομολογηθούν τα θεσμικά όργανα της ΕγΜ και να προωθηθεί η υλοποίηση των μεγάλων σχεδίων, καθώς και η πρόοδος σε όλα τα κεφάλαια της ευρωμεσογειακής συνεργασίας·

2.      εξακολουθεί, παρά τη δημιουργία της ΕγΜ, να προβληματίζεται σχετικά με την απουσία ενός σαφούς ορισμού για τη μεσογειακή πολιτική της ΕΕ και ενός μακροπρόθεσμου στρατηγικού οράματος για την ανάπτυξη και τη σταθεροποίηση της περιοχής· υπογραμμίζει ότι η διαδικασία της ευρωμεσογειακής ολοκλήρωσης πρέπει να αναχθεί εκ νέου σε πολιτική προτεραιότητα του προγράμματος δράσης της ΕΕ·

3.      καλεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕγΜ να επανεξετάσουν σε βάθος, να εντείνουν και να ενισχύσουν τον διαρκή πολιτικό διάλογο· εμμένει στο γεγονός ότι ο αμοιβαίος σεβασμός και η αλληλοκατανόηση συνιστούν θεμελιώδη στοιχεία αυτού του διαλόγου, υπενθυμίζοντας ότι η προώθηση και ο σεβασμός της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόσο των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών ή πολιτιστικών όσο και των συλλογικών, θα πρέπει να περιληφθούν ρητά μεταξύ των στόχων της νέας αυτής πρωτοβουλίας, κυρίως μέσω ενίσχυσης των υφισταμένων μηχανισμών· στο πλαίσιο αυτό, εμμένει στη σημασία του σεβασμού της ελευθερίας του λόγου, της σκέψης και της θρησκείας, καθώς και στην ανάγκη κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών· υπογραμμίζει ότι τα δικαιώματα των γυναικών, η ισότητα των φύλων και η καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού, χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής· επιβεβαιώνει εκ νέου την υποστήριξή του προς τις δημοκρατικές πολιτικές οργανώσεις και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της νότιας όχθης της Μεσογείου και αποτίνει φόρο τιμής στο πολύτιμο έργο που επιτελούν οι γυναικείες οργανώσεις·

4.      έχει την άποψη ότι οι πολιτικές εντάσεις και οι περιφερειακές συγκρούσεις στην περιοχή της Μεσογείου δεν πρέπει να αποτελέσουν τροχοπέδη στη δυνατότητα επίτευξης συγκεκριμένων αποτελεσμάτων προς την κατεύθυνση της τομεακής και πολυμερούς συνεργασίας, και ότι με την υλοποίηση μεγάλων ενοποιητικών σχεδίων και έναν ανοικτό πολιτικό διάλογο, η ΕγΜ θα συνεισφέρει στην προώθηση ενός κλίματος εμπιστοσύνης το οποίο θα ευνοεί την επιδίωξη των στόχων για κοινή ασφάλεια, σε πνεύμα αλληλεγγύης και ειρήνης· υπογραμμίζει ωστόσο ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει πλήρης επιτυχία της ΕγΜ εάν δεν επιλυθούν οι διάφορες περιφερειακές διενέξεις με σεβασμό του διεθνούς δικαίου, ώστε να καταστεί η Μεσόγειος μια ενιαία όχθη ειρήνης·

5.      εμμένει στην επείγουσα ανάγκη να βρεθεί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και συνηγορεί υπέρ μιας αποφασιστικής δέσμευσης της ΕΕ και όλων των κρατών μελών της ΕγΜ προς την κατεύθυνση αυτή· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την επανάληψη σοβαρών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας, με στόχο τη συνύπαρξη των δύο κρατών, ενός ανεξάρτητου, δημοκρατικού και βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους και του κράτους του Ισραήλ, τα οποία θα συμβιώνουν με ειρήνη, ασφάλεια και αναγνωρισμένα διεθνώς σύνορα·   ενθαρρύνει τη σημαντική συμβολή που μπορεί να προσφέρει η ΕγΜ στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Εθνικής Αρχής, μέσω, μεταξύ άλλων, της συνεργασίας των ισραηλινών και παλαιστινίων αντιπροσώπων στους κόλπους της·

6.      εκφράζει την ικανοποίησή του για το διορισμό του Γενικού γραμματέα και την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού της Γενικής Γραμματείας και, ενόψει της Συνόδου Κορυφής της Βαρκελώνης, συνιστά τον οριστικό καθορισμό της θεσμικής και λειτουργικής αρχιτεκτονικής της ΕγΜ σύμφωνα με τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές:

-     εξασφάλιση επαρκών μέσων τόσο χρηματοδοτικών όσο και καταστατικών, που θα παρασχεθούν στη γραμματεία ώστε να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά και ανεξάρτητα· επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη να καταστεί η γραμματεία πλήρως λειτουργική, καθώς και στην ανάγκη να επιλέγει το προσωπικό της με το κριτήριο της αξίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις αρχές της γεωγραφικής κατανομής και της ισότητας των φύλων·

- αποσαφήνιση των κριτηρίων λήψης αποφάσεων, χρηματοδότησης και προώθησης των μεγάλων σχεδίων, ιδίως δε του καθορισμού των προτεραιοτήτων για τα τρία επόμενα έτη·

- διασφάλιση κοινής εκπροσώπησης από πλευράς των Ευρωπαίων συμμετεχόντων (κρατών μελών, Συμβουλίου και Επιτροπής) σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας και, ταυτόχρονα, ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής όλων των τρίτων μεσογειακών χωρών·

- μέριμνα για τη δημοκρατική νομιμοποίηση της ΕγΜ, αναγνωρίζοντας την ΕΜΚΣ ως αναπόσπαστο τμήμα της θεσμικής αρχιτεκτονική·

- ενίσχυση του συντονισμού με τα κοινοτικά σχέδια και προγράμματα που εγκρίθηκαν από τις καθ’ ύλην υπουργικές συνόδους, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις δυνατότητες συνέργειας·

- παροχή δυνατότητας συνεργασιών «μεταβλητής γεωμετρίας», ανοικτών σε όποιες χώρες και σε όποιους πολυμερείς θεσμούς επιθυμούν να εργαστούν συλλογικά σε σχέδια κοινού ενδιαφέροντος·

- διασφάλιση της σωστής συνεργασίας μεταξύ της Γραμματείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και σαφής οριοθέτηση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων· απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή να συνεργαστεί ενεργά στο πλαίσιο της ΕγΜ και ζητεί περισσότερη σαφήνεια σχετικά με τη συμμετοχή της σε αυτήν τη νέα θεσμική δομή·

- ανάπτυξη δράσεων επικοινωνίας ώστε να διασφαλίζεται η προβολή των δραστηριοτήτων της ΕγΜ· ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα μεγάλα σχέδια και τις εξελίξεις της ΕγΜ, κυρίως μέσω ενός πλήρους και πλούσιου ιστοτόπου·

- μέριμνα για τη δημοκρατική νομιμοποίηση της ΕγΜ, κατά τρόπο ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται με διαφανείς διαδικασίες, με συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της ΕΜΚΣ και των εθνικών κοινοβουλίων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων· υπογραμμίζει ότι η ΕΜΚΣ θα πρέπει να αναγνωριστεί ως αναπόσπαστο τμήμα της ΕγΜ υπό την ιδιότητά της ως κοινοβουλευτικού βραχίονα·

-     διασφάλιση της συμμετοχής και του διαλόγου με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (τοπικές αρχές και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών) στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τα μείζονα σχέδια·

7.   υπενθυμίζει ότι η Σύνοδος Κορυφής των Παρισίων προσδιόρισε έξι κεντρικούς οριζόντιους στρατηγικούς τομείς (πολιτική προστασία, θαλάσσιες και χερσαίες αρτηρίες, απορρύπανση της Μεσογείου, μεσογειακό σχέδιο ηλιακής ενέργειας, μεσογειακή πρωτοβουλία για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και το ευρωμεσογειακό πανεπιστήμιο), στους περισσότερους εκ των οποίων έχουν ήδη εγκριθεί σχέδια στο πλαίσιο της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης· κατόπιν τούτου, υπογραμμίζει τη σημασία μιας ενδελεχούς αξιολόγησης των περιφερειακών προγραμμάτων και των μέσων που έχουν ήδη κινητοποιηθεί στο πλαίσιο της ευρωμεσογιακής εταιρικής σχέσης και κρίνει ότι θα ήταν ευκταίο, η επιλογή των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της ΕγΜ να βασίζεται στο κριτήριο της προστιθέμενης αξίας, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε τοπικό επίπεδο· συνιστά, επομένως, την ταχεία υλοποίηση αυτών των σχεδίων προτεραιότητας·

8.   θεωρεί ουσιαστικής σημασίας την εξασφάλιση, την αύξηση και τη διάθεση των πόρων για σχέδια που χρηματοδοτούνται από συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα· στο πλαίσιο αυτό:

- καλεί τα μέλη της Ένωσης για τη Μεσόγειο να χρηματοδοτήσουν τα σχέδια με πόρους ανάλογους των στόχων και αναμένει μια ιστορική δέσμευση από μεριάς των συμμετεχόντων στη Σύνοδο Κορυφής της Βαρκελώνης·

- εμμένει στην άποψη ότι, κατά την περίοδο που προηγείται της περάτωσης των δημοσιονομικών προοπτικών 2007-2013, η κάθε χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης θα πραγματοποιείται δίχως να θίγονται τα υπό εξέλιξη ή προβλεπόμενα ευρωμεσογειακά προγράμματα περιφερειακού ενδιαφέροντος· υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρξει σημαντική ενίσχυση των μέσων χρηματοδότησης που διατίθενται για το νότιο σκέλος της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας καθώς και των συνεισφορών της ΕΕ στα σχέδια της ΕγΜ στο πλαίσιο των νέων δημοσιονομικών προοπτικών 2014-2020 της ΕΕ·

- Χαιρετίζει τη δράση των εθνικών, ευρωπαϊκών (ΕΤΕ – FEMIP, ΕΤΑΑ) και διεθνών (Παγκόσμια Τράπεζα) χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται ήδη στην περιοχή· εμμένει στην ανάγκη να δημιουργηθούν συνέργειες για την προώθηση των μεγάλων σχεδίων και προτείνει τη δημιουργία μιας ευρωμεσογειακής τράπεζας επενδύσεων και ανάπτυξης, προκειμένου να ενισχυθεί ο χαρακτήρας ίσης εκπροσώπησης Βορρά-Νότου της Ένωσης για τη Μεσόγειο·

-      εμμένει στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η οποία διασφαλίζει τον συντονισμό των τριών εκ των έξι σχεδίων προτεραιότητας (την απορρύπανση της Μεσογείου, το σχέδιο ηλιακής ενέργειας και τις θαλάσσιες και χερσαίες αρτηρίες)·

-      Υπογραμμίζει την ανάγκη να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις μιας μεγαλύτερης συνεργασίας και καλύτερης χρηματο-οικονομικής ολοκλήρωσης μεταξύ των κρατών μελών της ΕγΜ, ειδικότερα δε μεταξύ των χωρών της νότιας όχθης·

- εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη αποδέσμευση επενδυτικών κεφαλαίων που προορίζονται για τη χρηματοδότηση των σχεδίων της ΕγΜ, μεταξύ των οποίων και το Ενδομεσογειακό Περιφερειακό Ταμείο (InfraMed Fund), που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής, και καλεί τους διάφορους πρωταγωνιστές να ενθαρρύνουν την προώθηση παρεμφερών πρωτοβουλιών και να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ επενδυτών, ειδικότερα δε μεταξύ μακροπρόθεσμων επενδυτών·

- επιθυμεί τη δημιουργία ταμείων επενδύσεων προκειμένου για τη χρηματοδότηση των σχεδίων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των περιφερειακών αρχών στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης·

9.      παροτρύνει κάθε πλευρά να ενεργήσει ώστε να επιδιωχθεί η βελτίωση του οικονομικού και νομοθετικού περιβάλλοντος στις τρίτες χώρες, με πρώτη προτεραιότητα την ίδρυση υπο-περιφερειακών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, βιώσιμων και αξιόπιστων, ώστε να προσελκυστούν και ξένες επενδύσεις: κρίνει επίσης ευκταίο:

- να θεσπισθεί ένας κοινός «χάρτης προστασίας» των επενδυτών για τις τρίτες μεσογειακές χώρες, που θα επιτρέπει την εναρμόνιση και τη βελτίωση της συγκεκριμένης προστασίας των επενδύσεων, ενθαρρύνοντας με τον τρόπο αυτό την επενδυτική δραστηριότητα·

- να δημιουργηθεί ένα σύστημα χρηματοοικονομικής ασφάλειας και εγγύησης για τους επενδυτές, στα πρότυπα του συστήματος της Πολυμερούς Συμφωνίας προστασίας των Επενδύσεων (MIGA) και προσαρμοσμένο στα ευρωμεσογειακά δεδομένα·

- να εφαρμοστούν μεταρρυθμίσεις με στόχο τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και ειδικότερα τη βελτίωση και την απλοποίηση της εκτέλεσης των συμβάσεων·

- να προωθηθεί η προοδευτική και ουσιαστική εναρμόνιση των νομοθεσιών στο πλαίσιο του εργατικού δικαίου, σε πνεύμα σεβασμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων στις χώρες μέλη της ΕγΜ·

- Να βελτιωθεί η πρόσβαση στην πίστωση για τι ΜΜΕ, καθώς και η προσφορά διαφόρων τύπων πίστωση και μικρο-πίστωσης·

10.    επιθυμεί να βελτιωθεί το οικονομικό και νομικό περιβάλλον της περιοχής, απαραίτητη εγγύηση για μελλοντικές επενδύσεις· εμμένει στο στόχο της ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων και της απασχόλησης σύμφωνα με τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας για την καταπολέμηση της φτώχειας· υπογραμμίζει ότι η διατήρηση και η ανάπτυξη ισχυρών δημοσίων υπηρεσιών αποτελεί μια ακόμη σημαντική προϋπόθεση εγγύησης της βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή·

11.    εκτιμά ότι η ενισχυμένη διμερής και πολυμερής οικονομική συνεργασία Νότου-Νότου θα μπορούσε να αποδώσει απτά οφέλη στους πολίτες και να βελτιώσει το πολιτικό κλίμα στην περιοχή·

12.    επιμένει ως προς τη ζωτική ανάγκη ανάπτυξης συναλλαγών μεταξύ των χωρών του Νότου, με αυτές να αποτελούν μόλις το 6 % των εμπορικών συναλλαγών, και την ανάληψη, συνεπώς, δράσης για την επέκταση της συμφωνίας του Αγαδίρ· υπενθυμίζει το ενδιαφέρον αυτών των χωρών για εντατικοποίηση των σχέσεων και των συναλλαγών τους προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ενιαίος, δυνατός και ελκυστικός οικονομικός πόλος για τους επενδυτές, για τη στήριξη των συμφερόντων της περιοχής και την προώθηση της ανάπτυξης· υπογραμμίζει ότι η ΕγΜ πρέπει να επιτρέψει την ευκολότερη ικανοποίηση αιτημάτων τεχνικής και οικονομικής βοήθειας προκειμένου να προωθηθεί η οικονομική ολοκλήρωση των χωρών του Νότου· κρίνει ότι η επέκταση και η απλοποίηση της σώρευσης καταγωγής σε πανευρωπαϊκό-μεσογειακό επίπεδο είναι δυνατόν να βοηθήσει στην επίτευξη αυτού του στόχου·

13.    επισημαίνει τη σημασία των τρεχουσών διαπραγματεύσεων στην ζώνη ελεύθερων συναλλαγών Ευρώπης-Μεσογείου και ενθαρρύνει τις χώρες μέλη της ΕγΜ να εργασθούν για την εναρμόνιση των θέσεών τους στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ·

14.    ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη, κατά τις διαπραγματεύσεις εμπορικών συμφωνιών τα αποτελέσματα των υφισταμένων μελετών επιπτώσεων και να αξιολογήσει τα αποτελέσματα της διαδικασίας απελευθέρωσης ενόψει της κλιματικής αλλαγής και της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης και να επιτρέψει, εφόσον είναι αναγκαίο μια προοδευτική και ασύμμετρη εφαρμογή, προστατεύοντας, στις δύο ακτές της Μεσογείου, τις παρόμοιες παραγωγές, για τις οποίες ο ανταγωνισμός παρουσιάζει τον σημαντικότερο κίνδυνο λαμβανομένης υπόψη της εξέλιξης της διαδικασίας απελευθέρωσης· ζητεί από την Ένωση για τη Μεσόγειο να επιλέξει τα σχέδια κατά κύριο λόγο σε συνάρτηση των κοινωνικών και οικονομικών αναγκών και της ανάγκης μείωσης της επίπτωσης στο περιβάλλον

15.    επιθυμεί να αναθεωρηθούν οι συμφωνίες σύνδεσης λαμβάνοντας υπόψη τις νέες ανάγκες που συνδέονται με τη χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση και με τις επισιτιστικές και ενεργειακές κρίσεις υπενθυμίζει ότι ο στόχος της δημιουργίας μιας ευρωμεσογειακής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών πρέπει να παραμένει η ύπαρξη εμπορίου που θα βρίσκεται στην υπηρεσία της ανάπτυξης και της μείωσης της φτώχειας και ελπίζει ότι ο οδικός χάρτης της υπουργικής διάσκεψης κορυφής της 9ης Δεκεμβρίου 2009 θα επιτρέψει την επίτευξη αυτού του στόχου

16.    εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα ζητήματα κοινωνικοοικονομικού, εμπορικού και ενεργειακού χαρακτήρα, όπως οι άμεσες ξένες επενδύσεις, η απασχόληση, η ενεργειακή απόδοση, η άτυπη οικονομία ή η περιστολή της φτώχειας, παραμελήθηκαν από το κείμενο της Διακήρυξης των Παρισίων, και ζητεί σχετική επανόρθωση κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Βαρκελώνης·

17.    θεωρεί ότι οι μεταναστευτικές πολιτικές αποτελούν μια από τις προτεραιότητες της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης και καλεί τα κράτη μέλη της ΕγΜ να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στη συντονισμένη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών· Υπογραμμίζει ότι η οικοδόμηση της ΕγΜ απαιτεί να αναδειχθεί η αξία των ανθρώπινων πόρων και των ανταλλαγών μεταξύ των πληθυσμών της λεκάνης της Μεσογείου και ενθαρρύνει, πέραν της ρύθμισης των ροών και της καταπολέμησης της λαθρομετανάστευσης, την προοδευτική διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας μεταξύ των δύο ακτών, την ενίσχυση των μέσων ενσωμάτωσης των μεταναστών, την εκπόνηση ενεργών πολιτικών υπέρ της απασχόλησης και τη βελτίωση των όρων άσκησης του δικαιώματος ασύλου· θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί περαιτέρω συνέχεια στην υπουργική διάσκεψη Euromed σχετικά με τη μετανάστευση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Albufeira στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2007·

18.    καλεί τα μέλη της ΕγΜ να διευκολύνουν τις μεταφορές κεφαλαίων που αποστέλλουν οι μετανάστες στους πληθυσμούς των χωρών καταγωγής τους, ιδίως με ενέργειες που αποβλέπουν στη μείωση των συνεπαγόμενων εξόδων·

19.    υπενθυμίζει τη σημασία του αποκαλούμενου τετάρτου κεφαλαίου της ευρωμεσογειακής συνεργασίας (το οποίο αφορά τη μετανάστευση, την κοινωνική ενσωμάτωση, τη δικαιοσύνη και την ασφάλεια) και υπογραμμίζει την ανάγκη να ενθαρρύνει η ΕγΜ τη συνεργασία στο πλαίσιο του κεφαλαίου αυτού·

20.      τονίζει τη στρατηγική σημασία των διακυβευμάτων της γεωργίας, της ανάπτυξης της υπαίθρου, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της ορθολογικής χρήσης του νερού και της ενέργειας στις μεσογειακές χώρες και ζητεί να αναδειχθεί ως πολιτική προτεραιότητα η συνεργασία στον αγροτικό τομέα παροτρύνει τα κράτη της ΕγΜ να επιτύχουν βήματα προς την εναρμόνιση των θέσεών τους στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ και να προχωρήσουν προς μεγαλύτερη σύγκλιση των ευρωμεσογειακών αγροτικών πολιτικών, κυρίως όσον αφορά το σεβασμό των σχετικών κοινωνικών προδιαγραφών και των προδιαγραφών στον τομέα της επισιτιστικής, φυτοϋγειονομικής και περιβαλλοντικής ασφάλειας, καθώς και ποιότητας των προϊόντων· Κρίνει ότι οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να περιέχουν απαιτήσεις αειφόρου ανάπτυξης (συμπεριλαμβανόμενης της διατήρησης των φυσικών πόρων), με μακροπρόθεσμο στόχο την ανάδυση περιφερειακών αγορών, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιάζουσα και ανταγωνιστική κατάσταση των μεσογειακών αγροτών, καθώς και την αναγκαία διατήρηση ενός ισχυρού γεωργικού τομέα·

21.    υπογραμμίζει την ανάγκη εφαρμογής μιας περιφερειακής γεωργικής πολιτικής σύμφωνα με τον ευρωμεσογειακό οδικό χάρτη για τη γεωργία που προστατεύει την τοπική παραγωγή ειδών διατροφής και την επισιτιστική ασφάλεια, και προωθεί την παραγωγή, διανομή και διαφοροποίηση των μεσογειακών τυπικών προϊόντων, την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, και που προσαρμόζεται στη βιώσιμη ανάπτυξη· ενόψει της αυξανόμενης επισιτιστικής ανασφάλειας σε πολλές μεσογειακές χώρες-εταίρους, καλεί την Επιτροπή να αποδεχθεί τα αιτήματα εταίρων για διευρυμένες εγγυήσεις και ταχείες διαδικασίες, οι οποίες θα εφαρμόζονται σε περιόδους επισιτιστικών κρίσεων·

22.    διατρανώνει τη στήριξή του στην περιβαλλοντική συνιστώσα της ΕγΜ και υπενθυμίζει τη σημασία της ευρωμεσογειακής πρωτοβουλίας για την απορρύπανση της Μεσογείου· επικροτεί, εν προκειμένω, την έναρξη της δεύτερης φάσης του προγράμματος επενδύσεων σε ζώνες υψηλής ρύπανσης της Μεσογείου (Mediterranean Hot-Spot Investment Programme)- μηχανισμός χρηματοδότησης προετοιμασίας σχεδίου προτάσεων (MeHSIP PPIF)·   θεωρεί ότι η πρόοδος στον τομέα της πρόληψης της θαλάσσιας ρύπανσης είναι επιτακτικής σημασίας και ότι, ως κλειστή θάλασσα, η Μεσόγειος θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερης μέριμνας· επισημαίνει, εν προκειμένω, ότι όλα τα σχέδια πρέπει να καταρτίζονται και να εκτελούνται σε συνοχή με τα υφιστάμενα προγράμματα, κυρίως δε με το σχέδιο δράσης για τη Μεσόγειο του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) για τη σύμβαση της Βαρκελώνης·

23.    καλεί τα κράτη εταίρους, στο πλαίσιο των μειζόνων σχεδίων της ΕγΜ σχετικά με τις χερσαίες και θαλάσσιες μεταφορές, να βελτιώσουν τις υποδομές προκειμένου να εξασφαλίσουν την καλύτερη κυκλοφορία των προσώπων και των εμπορευμάτων και να ενθαρρύνουν μια βιώσιμη πολιτική μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της αειφόρου ανάπτυξης, των μειώσεων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, της ενεργειακής απόδοσης και της διατροπικότητας· υπογραμμίζει ότι οι συγκεκριμένες προσπάθειες πρέπει να αναπτυχθούν σε συνδυασμό κυρίως με την περιβαλλοντική, τη βιομηχανική πολιτική και την πολιτική δημόσιας υγείας και χωροταξίας· επιμένει στην ανάγκη ανάπτυξης σχεδίων θαλάσσιων αρτηριών προκειμένου να ενθαρρυνθεί η αλλαγή συγκοινωνιακών μέσων και να δημιουργηθούν ασφαλείς, καθαρές και βιώσιμες οδοί ναυσιπλοΐας·

24.    φρονεί ότι η ενίσχυση των λιμενικών υποδομών και των χερσαίων μεταφορών μπορεί να αποτελέσει μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και προαγωγής των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των ευρωμεσογειακών χωρών·

25.    υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία στο τομέα της ενέργειας και καλεί για την άμεση προώθηση αναπτυξιακών σχεδίων, τα οποία θα προωθήσουν τη διαφοροποίηση των πηγών και οδών του ενεργειακού εφοδιασμού, συμβάλλοντας καθοριστικά με αυτό το τρόπο στην ενεργειακή επάρκεια στην περιοχή της Μεσογείου·

26.    υπενθυμίζει το υψηλό δυναμικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ευρωμεσογειακή περιοχή, και δη, της αιολικής και ηλιακής ενέργειας Τάσσεται υπέρ μια ταχείας και συντονισμένης υλοποίησης του Μεσογειακού Σχεδίου Ηλιακής Ενέργειας , στόχος του οποίου είναι να δημιουργηθούν έως το 2020 νέες ικανότητες παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας στη Μεσόγειο, της τάξης των 20 GW, καθώς και η ανάληψη βιομηχανικών πρωτοβουλιών όπως η DESERTEC, καθώς και η θέσπιση μιας ευρωμεσογειακής στρατηγικής για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα· κρίνει ότι τα σχέδια θα πρέπει να ανταποκρίνονται κατά προτεραιότητα στις ανάγκες των χωρών προμηθευτών, υπογραμμίζοντας στο πλαίσιο αυτό τον αντίκτυπο από άποψη οικονομικής ανάπτυξης για τις χώρες (κυρίως στις νότιες ακτές) που συμμετέχουν στην ενίσχυση των υποδομών του δικτύου, στην προοδευτική δημιουργία μιας αλληλοεξαρτώμενης περιφερειακής αγοράς και ενός νέου βιομηχανικού τομέα κατασκευής εξαρτημάτων εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας·

27.    ζητεί την περαιτέρω προώθηση και στήριξη της πρωτοβουλίας «Ηλιακή ενέργεια για την ειρήνη» στο πλαίσιο του Ευρωμεσογειακού Σχεδίου ενοποίησης της αγοράς ενέργειας (MED-EMIP)·

28.    συνιστά στις χώρες που λαμβάνουν μέρος στην Ευρωμεσογειακή διαδικασία να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία «έξυπνες πόλεις» που προβλέπεται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών (SET)·

29.    στηρίζει την προώθηση των διευρωμεσογειακών διασυνδέσεων στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, του αερίου και του πετρελαίου προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού· τονίζει τη σημασία της ολοκλήρωσης του Μεσογειακού δακτυλίου ηλεκτρικής ενέργειας και στηρίζει την ανάπτυξη ενός νότιου διαδρόμου φυσικού αερίου· ενθαρρύνει τη χρήση αντίστροφων ροών σε περιπτώσεις που δικαιολογείται από άποψη ασφάλειας, αποτελεσματικότητας ως προς το κόστος και βιωσιμότητας·

30.    τονίζει ότι οι στόχοι για το κλίμα «202020» θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τη ζήτηση αερίου, κατά συνέπεια η δημιουργία ενός προγράμματος δράσης ΥΦΑ για τις χώρες μέλη της ΕγΜ θα βελτιώσει την ποικιλομορφία και την ασφάλεια του εφοδιασμού, ιδιαίτερα για τις χώρες που εξαρτώνται από αποκλειστικούς προμηθευτές·

31.    τονίζει τη σημασία της προόδου της τεχνολογίας ΥΦΑ και των επενδύσεων στις μεταφορικές ικανότητες πλοίων ΥΦΑ καθώς και των τερματικών σταθμών ΥΦΑ· επισημαίνει ότι παράλληλα με την ανάπτυξη των υποδομών, η θαλάσσια ασφάλεια είναι επίσης αναγκαία·

32.    επιμένει στην επείγουσα ανάγκη ανάπτυξης ενισχυμένων συνεργασιών στον τομέα της πολιτικής προστασίας στη Μεσόγειο για την καταπολέμηση των φυσικών καταστροφών, κυρίως των σεισμών, των πλημμύρων και των δασικών πυρκαγιών· ενθαρρύνει τη δημιουργία ενός ευρωμεσογειακού ινστιτούτου δασικών πυρκαγιών·

33.    επιμένει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της ΕγΜ νέα σχέδια με πυρήνα την εκπαίδευση, τις σχολικές και πανεπιστημιακές ανταλλαγές και την έρευνα, ως παράγοντες προσέγγισης των λαών των δύο ακτών της Μεσογείου· κρίνει πρωταρχικής σημασίας, με την ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, τη δημιουργία ενός πραγματικού ευρωμεσογειακού χώρου ανώτερης εκπαίδευσης, επιστήμης και έρευνας, και ως εκ τούτου:

-       εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία του ευρωμεσογειακού πανεπιστημίου EMUNI και καλεί τα συμμετέχοντα ιδρύματα να εμβαθύνουν τη δέσμευσή τους, με στόχο την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του·

-       ζητεί την ενίσχυση των προγραμμάτων πανεπιστημιακών ανταλλαγών όπως το «Erasmus Mundus», και καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τα υφιστάμενα προγράμματα ανταλλαγών· καλεί τους αρμόδιους φορείς να εμπνευσθούν όλως ιδιαιτέρως από την εμπειρία του ευρωπαϊκού προγράμματος Averroès·

-       κρίνει ευκταία τη δημιουργία ενός φιλόδοξου ευρωμεσογειακού Erasmus junior, το οποίο να επιτρέπει την εντατικοποίηση των σχολικών ανταλλαγών μεταξύ των κρατών μελών της ΕγΜ·

-       ζητεί μια πιο διαρθρωμένη συνεργασία στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και της έρευνας, με στόχο την ενθάρρυνση της αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων, τη καθιέρωση κοινών διπλωμάτων και κοινών διδακτορικών σχολών, ώστε να αυξηθεί η κινητικότητα των ερευνητών, με τη συνοδεία μέτρων για την καταπολέμηση της διαρροής εγκεφάλων·

-        Κρίνει ευκταίο να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην προσέγγιση των δραστηριοτήτων κατάρτισης, έρευνας και καινοτομίας, με έμφαση στον διάλογο πανεπιστημίων-επιχειρήσεων και στις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στον τομέα της έρευνας·

34.    Ζητεί να τεθούν πολύ σύντομα στην ημερήσια διάταξη της ΕγΜ νέα σχέδια που αποσκοπούν να ευνοήσουν τις πολιτιστικές ανταλλαγές και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των κοινωνιών, κυρίως μέσω της υιοθέτησης μιας ευρωμεσογειακής στρατηγικής στον πολιτιστικό τομέα και της ανάπτυξης του διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου· ενθαρρύνει την εφαρμογή των προγραμμάτων της Μόνιμης Μεσογειακής Οπτικοακουστικής Διάσκεψης (COPEAM), ειδικότερα δε εκείνου που αφορά τη δημιουργία ενός ευρωμεσογειακού τηλεοπτικού καναλιού, καθώς και την επανάληψη επιτυχημένων πρωτοβουλιών όπως η αραβική εβδομάδα και η EuroMedScola· Χαιρετίζει τη δράση της Βιβλιοθήκης της Αλεξένδρειας, του Ισντιτούτου του Αραβικού Κόσμου και του Ιδρύματος Anna Lindh, ειδικότερα δε τη διοργάνωση από το τελευταίο αυτό των ημερίδων του φόρουμ για τον διαπολιτισμικό διάλογο στη Βαρκελώνη τον Μάρτιο του 2010, ζητεί από τις χώρες μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕγΜ να διατηρήσουν την προσήλωσή τους στη Συμμαχία των Πολιτισμών του ΟΗΕ

35.    επιδοκιμάζει την επιλογή της υποψηφιότητας της Μασσαλίας-Προβηγκίας ως Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας το 2013, της οποίας το πρόγραμμα προσανατολίζεται σταθερά προς μια ευρωμεσογειακή διάσταση στοχεύοντας στην προσέγγιση των λαών των δύο πλευρών της Μεσογείου· υπογραμμίζει την αποστολή αυτού του άκρως συμβολικού πολιτιστικού προγράμματος προκειμένου για την ανάπτυξη συγκεκριμένων και καινοτόμων δράσεων υπέρ του διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών της Ευρώπης και της Μεσογείου·

36.    υπογραμμίζει τη σημασία θέσπισης βιομηχανικών πολιτικών για την βελτίωση οικονομιών κλίμακας, στηρίζοντας ταυτόχρονα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και ενισχύοντας τους τομείς υψηλής τεχνολογίας· καλεί τις χώρες μέλη και τα όργανα της ΕγΜ να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη στήριξη των ΜΜΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στις αποδοτικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και στην τεχνική και διοικητική συνδρομή, δημιουργώντας τοιουτοτρόπως μια ισχυρή επιχειρηματική βάση, ιδιαίτερα σε τομείς που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη στις χώρες της Μεσογείου·

37.    Υπογραμμίζει ότι η ΕΜΚΣ προορίζεται να καταστεί η κοινοβουλευτική συνέλευση της ΕγΜ, φύλακας της δημοκρατικής της νομιμότητας, και υποστηρίζει την πρόταση της 6ης συνόδου ολομελείας της ΕΜΚΣ, που πραγματοποιήθηκε στο Αμμάν στις 13 και 14 Μαρτίου 2010, ήτοι να μετονομασθεί η ΕΜΚΣ σε Κοινοβουλευτική Συνέλευση - Ένωση για τη Μεσόγειο (ΚΣ-ΕγΜ)·

38.    υπενθυμίζει τις αρμοδιότητές του στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμμένει στη σημασία της άμεσης ανάληψης αυξημένων αρμοδιοτήτων από την ΕΜΚΣ, που θα διαδραματίζει ρόλο διαβούλευσης και δημοκρατικού ελέγχου όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού· καλεί τις διάφορες αρμόδιες επιτροπές της ΕΜΚΣ όπως προβαίνουν σε τακτική ακρόαση του Γενικού Γραμματέα και των αναπληρωτών γενικών γραμματέων· κρίνει ότι αυτή η υποχρέωση λογοδοσίας πρέπει να συνοδεύεται από μια βελτίωση της λειτουργίας και των μεθόδων εργασίας της ΕΜΚΣ, συμπεριλαμβανομένης της παροχής των απαιτούμενων ανθρώπινων και χρηματοδοτικών πόρων, καθώς και από μια καλύτερη ευθυγράμμιση του έργου της ΕΜΚΣ με εκείνο των άλλων οργάνων της ΕγΜ· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις που ελήφθησαν προς αυτήν την κατεύθυνση κατά την 6η σύνοδο Ολομέλειας της ΕΜΚΣ που συγκλήθηκε στο Αμάν στις 13 και 14 Μαρτίου 2010·

39.    εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη συγκρότηση της Περιφερειακής και Τοπικής Ευρωμεσογειακής Συνέλευσης (ARLEM) και καλεί να μεριμνήσουμε για τον σωστό συντονισμό των εργασιών της ARLEM με αυτές της ΕΜΚΣ, ιδίως με τη σύγκληση κοινών συναντήσεων ή με αμοιβαίες προσκλήσεις των μελών των αντίστοιχων γραφείων στις συνεδριάσεις εργασίας· εμμένει στο ενδιαφέρον αυτών των Συνελεύσεων που συγκεντρώνουν εκλεγμένους των δύο ακτών της Μεσογείου και ενθαρρύνουν τις ανταλλαγές βέλτιστων δημοκρατικών πρακτικών·

40.    εμμένει στο γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει τακτική διαβούλευση με τα μέλη της κοινωνίας των πολιτών, με τους κοινωνικούς εταίρους και με τα διαφορετικά επαγγελματικά και κοινωνικο-επαγγελματικά δίκτυα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης, με συμμετοχή όλων αυτών των παραγόντων στις δραστηριότητες και τα σχέδια της ΕγΜ· Και ενθαρρύνει:

- τη γενική συνέλευση των οικονομικών και κοινωνικών συμβουλίων και συναφών θεσμικών οργάνων να μελετήσει την εγκαθίδρυση ενός ευρωμεσογειακού οικονομικού και κοινωνικού συμβουλίου·

- την ανάπτυξη σχεδίων για τη διευκόλυνση των επαγγελματικών δεσμών, των επενδύσεων και των εταιρικών σχέσεων των επιχειρήσεων των δύο ακτών της Μεσογείου, όπως το πρόγραμμα «Invest in Med»·

- Τη δικτύωση των ευρωμεσογειακών εμπορικών επιμελητηρίων και των συνδικαλιστικών σωματείων και βιομηχανικών συνδέσμων·

- την επέκταση στις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ΜΜΕ της ομάδα της βιομηχανικής συνεργασίας που είναι επιφορτισμένη με το καθήκον της εφαρμογής του Ευρωμεσογειακού χάρτη για τις επιχειρήσεις προκειμένου ο τελευταίος να αποτελέσει το μέσο που θα επιτρέψει την άρση των εμποδίων για τη μεγέθυνση και την ανάπτυξη των ΜΜΕ·

41.    επικροτεί τη δέσμευση των ευρωμεσογειακών χωρών εταίρων, η οποία επιβεβαιώθηκε κατά τη δεύτερη ευρωμεσογειακή υπουργική διάσκεψη σχετικά με την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στην κοινωνία (Μαρακές, 11-12 Νοεμβρίου 2009), για την προώθηση της νομικής και πραγματικής ισότητας μεταξύ των γυναικών και των ανδρών και τον σεβασμό των ατομικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών· ζητεί επιμόνως την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων προς αυτήν την κατεύθυνση και συνιστά την έγκριση ενός σχεδίου της ΕγΜ για τη επιχειρηματικότητα των γυναικών και την ενίσχυση της συμμετοχής τους στον δημόσιο βίο· υπενθυμίζει την πάγια θέση του ότι ο σεβασμός των παραδόσεων και των εθίμων δεν πρέπει να αποτελεί πρόσχημα για την παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών·

42.    καλεί το Συμβούλιο, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Αντιπρόσωπο της ΕΕ , την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την νεοσυσταθείσα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να καταβάλλουν κάθε αναγκαία προσπάθεια ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή της ΕΕ στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην ΕγΜ και να χαράζουν την ευρωπαϊκή πολιτική από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

43.    επικροτεί την πρόσφατη ένταξη στην ΕγΜ και χωρών των δυτικών Βαλκανίων, οι οποίες είναι υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ·

44.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Αντιπρόσωπο της ΕΕ, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στη Συμπροεδρία και στη Γενική Γραμματεία της Ένωσης για τη Μεσόγειο, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών εταίρων.

  • [1]  ΕΕ C 301, 13.12.2007, σ. 210.
  • [2]  ΕΕ C 285, 26.11.2008, σ. 39.
  • [3]  ΕΕ C 76, 25.3.2010, σ. 76.
  • [4]  ΕΕ C 282 Ε της 6.11.2008, σ. 443.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I/ Ιστορικό

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολήθηκε εντατικά με τη διεύρυνσή της προς ανατολάς. Η ιστορική αυτή προσπάθεια για την επανένωση της ηπείρου στέφθηκε με επιτυχία και έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτό· τώρα όμως που οι γεωπολιτικές και γεωοικονομικές ισορροπίες του κόσμου αναδιαμορφώνονται, κυρίως λόγω της αξιοπρόσεκτης ανάδυσης της Ασίας, είναι πλέον καιρός η Ένωση να αναθεωρήσει τις προτεραιότητές της στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και να ανακαλύψει ξανά τους νότιους γείτονές της.

Είναι υψίστης σημασίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στην πλέον πρόσφατη περιφερειακή πρωτοβουλία, την «Ένωση για τη Μεσόγειο» (ΕγΜ). Η παρούσα έκθεση αποτελεί συνεπώς συνέχεια της προηγούμενης έκθεσης που εγκρίθηκε το 2009 και επιδιώκει να συνεισφέρει στην πολιτική ανάλυση λαμβάνοντας υπόψη το νέο θεσμικό περιβάλλον της ΕΕ και τις άγνωστες παραμέτρους που εξακολουθούν να τροχοπεδούν την Ένωση για τη Μεσόγειο, τόσο από την άποψη της λειτουργίας όσο και από την άποψη της χρηματοδότησής της.

Μετά τη χλιαρή υποδοχή της πρωτοβουλίας και τα δύο χρόνια σχετικής αδράνειας που ακολούθησαν, τον Ιούνιο του 2010 θα λάβει χώρα η δεύτερη σύνοδος κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των χωρών της ΕγΜ στη Βαρκελώνη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να συμβάλει στην πλήρη επιτυχία αυτής της συνόδου, η οποία θα κρίνει το μέλλον της Ένωσης για τη Μεσόγειο.

II/ Κατευθυντήριες γραμμές

Ενόψει της συνόδου κορυφής της Βαρκελώνης, η ανάλυσή μας σχετικά με την Ένωση για τη Μεσόγειο ακολουθεί τέσσερις βασικές κατευθυντήριες γραμμές.

α. Οικοδόμηση της Ένωσης για τη Μεσόγειο με βάση το κεκτημένο της Βαρκελώνης

Η αρχική ιδέα για τη δημιουργία της Ένωσης για τη Μεσόγειο γεννήθηκε εκτός των λογικών της ΕΕ· ωστόσο, η απόφαση να ενταχθεί η πρωτοβουλία αυτή στη διαδικασία της Βαρκελώνης, παρά τις όποιες αδυναμίες της, ήταν σωστή[1].

Παρά τις απογοητευτικές επιδόσεις της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης, κυρίως στην πολυμερή και υπο-περιφερειακή διάστασή της, αυτή η μορφή συνεργασίας έγινε κατανοητή σε βάθος από τους εταίρους μας, κάτι που δεν ισχύει για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας που εγκαινιάστηκε το 2004.

Η διαδικασία της Βαρκελώνης, αν και ανεστάλη στο πολιτικό επίπεδο, παρέμεινε τεχνικά ενεργή. Οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί (MEDA, ENPI, FEMIP), τα προγράμματα συνεργασίας και μικροσυνεργασίας, καθώς επίσης οι διμερείς συμφωνίες συνεργασίας συνεπάχθηκαν σημαντική υποστήριξη για τις οικονομίες ορισμένων κρατών. Στο πολιτιστικό και εκπαιδευτικό επίπεδο, τέθηκαν σε εφαρμογή προγράμματα στους τομείς της διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς (EuroMed Heritage), της προώθησης των ανταλλαγών μεταξύ των νέων (Erasmus Mundus) και της διάδοσης της ευρωμεσογειακής οπτικοακουστικής παραγωγής (Euromed audiovisuel II) ή για τον διάλογο των πολιτισμών (Ίδρυμα Anna Lindh). Πρέπει επίσης να υπογραμμιστούν οι προσπάθειες, αν και διστακτικές, στον τομέα της υπο-περιφερειακής ολοκλήρωσης με την υπογραφή της Συμφωνίας του Αγαδίρ. Στο πολιτικό επίπεδο, η περιφερειακή διάσταση της εταιρικής σχέσης καλλιεργήθηκε χάρη στις υπουργικές συνεδριάσεις (εξωτερικές και τομεακές υποθέσεις) και στις συνεδριάσεις των ανώτερων υπαλλήλων, που επέτρεψαν την εδραίωση μιας διαδικασίας τακτικού διαλόγου.

Μπορούμε λοιπόν να κατανοήσουμε γιατί η πρόταση για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, με τον διμερή χαρακτήρα και τις τρεις διακηρυγμένες αρχές της (αιρεσιμότητα, ανάληψη ευθύνης και επιλεκτική διαφοροποίηση) θεωρήθηκε, και όχι μόνο νοτίως της Μεσογείου, ότι συνιστά υπαναχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη σύναψη εταιρικών σχέσεων και τη γενικότερη περιφερειακή προοπτική σε ευρωμεσογειακό επίπεδο[2].

Η Ένωση για τη Μεσόγειο συνιστά συνεπώς μια δεύτερη ευκαιρία για την περιφερειακή και την πολυμερή διάσταση της ευρωμεσογειακής συνεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα στηριχθεί στο κεκτημένο της διαδικασίας της Βαρκελώνης.

β. Οι πολιτικές εντάσεις και οι περιφερειακές συγκρούσεις στην περιοχή της Μεσογείου δεν πρέπει να αποτελέσουν τροχοπέδη στη δυνατότητα επίτευξης συγκεκριμένων αποτελεσμάτων προς την κατεύθυνση της τομεακής και πολυμερούς συνεργασίας

Η περιφερειακή συγκυρία στο πλαίσιο της οποίας συγκροτείται η Ένωση για τη Μεσόγειο (ΕγΜ) εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από συρράξεις και πολιτικές εντάσεις, σε συνδυασμό με τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 και του πολέμου στο Ιράκ που τροφοδότησαν μια κρίση εμπιστοσύνης εκατέρωθεν.

Αυτές οι συρράξεις καθυστέρησαν σημαντικά την εγκαθίδρυσή της ΕγΜ μετά τη Σύνοδο Κορυφής των Παρισίων τον Ιούλιο του 2008, συμβάλλοντας στην ακύρωση των υπουργικών συναντήσεων και στη θεσμική παράλυση.

Αυτές οι δυσκολίες μας οδηγούν σε ένα άμεσο δίδαγμα: η πρωταρχική αποστολή της ΕγΜ δεν είναι να δώσει λύσεις στις συρράξεις που ταλανίζουν εδώ και χρόνια ορισμένα από τα μέλη της. Αν οι εμπλεκόμενοι δεν επιδείξουν υπεύθυνη και εποικοδομητική συμπεριφορά, θα είναι δύσκολο να δρομολογηθεί η ΕγΜ και να διασφαλιστεί η μελλοντική της εξέλιξη. Μόνο με την υλοποίηση μεγάλων ενοποιητικών σχεδίων η ΕγΜ θα συνεισφέρει στην προώθηση ενός κλίματος εμπιστοσύνης το οποίο θα ευνοεί την επιδίωξη των στόχων για κοινή ασφάλεια, σε πνεύμα αλληλεγγύης και ειρήνης. Αν η πορεία τους ανασταλεί, το αποτέλεσμα θα είναι μια αποτυχία με πολύ βαριές συνέπειες.

γ. Οι δύο μέγιστης σημασίας καινοτομίες της ΕγΜ – θεσμικού χαρακτήρα (συμπροεδρία, γραμματεία, επιτροπή ανώτερων υπαλλήλων) και σε επιχειρησιακό επίπεδο (ενοποιητικά σχέδια) – πρέπει να λειτουργούν αποτελεσματικά και με διαφανή τρόπο

Μία από τις προϋποθέσεις της μελλοντικής επιτυχίας της ΕγΜ είναι η λειτουργία της να καταστεί κατανοητή και τα αποτελέσματά της πιο χειροπιαστά στα μάτια όσο το δυνατόν περισσότερων ενδιαφερομένων (επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, συνδικάτα, τοπικοί και περιφερειακοί φορείς, κοινωνία των πολιτών). Συνεπώς, τα θεσμικά της όργανα πρέπει να αρχίσουν να λειτουργούν όσο το δυνατόν πιο σύντομα σύμφωνα με διαδικασίες απλές, αποτελεσματικές και διαφανείς.

Σε πρακτικό επίπεδο, αυτή η απαίτηση για αποτελεσματικότητα θα μπορούσε να μεταφραστεί σε συνεργασίες «μεταβλητής γεωμετρίας», ανοιχτές σε όποιες χώρες επιθυμούν να εργαστούν συλλογικά σε σχέδια κοινού ενδιαφέροντος, χωρίς ωστόσο να κλείνει η πόρτα στις χώρες που ενδεχομένως θελήσουν να συμμετάσχουν εκ των υστέρων.

Επίσης, η επιλογή των σχεδίων, η πρόοδός τους και η χρηματοδότησή τους πρέπει να υπόκεινται σε τακτική αξιολόγηση και έλεγχο, κυρίως διά της κοινοβουλευτικής οδού, τα αποτελέσματα των οποίων θα τίθενται στη διάθεση του ευρέος κοινού.

δ. Το ζήτημα των χρηματοδοτήσεων είναι πλέον μείζον

Μετά τη σύνοδο κορυφής των Παρισίων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφάλισε χρηματοδοτική συνδρομή για τα πρώτα προγράμματα που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της ΕγΜ. Πρόκειται απλώς για ένα πρώτο βήμα που πρέπει σύντομα να επανεξεταστεί στο πλαίσιο της οριστικοποίησης των εν λόγω προγραμμάτων. Παρά την οικονομική και κοινωνική κρίση, η αποτελεσματική δρομολόγηση της ΕγΜ απαιτεί μεγαλύτερη χρηματοδοτική συνδρομή από την πλευρά των διαφόρων εταίρων, με προεξάρχουσα την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρέπει συνεπώς να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ και οι μεσογειακοί της εταίροι θα τροφοδοτήσουν τον προϋπολογισμό της ΕγΜ με πόρους ανάλογους των στόχων. Η δράση των χωρών-εταίρων δεν πρέπει να περιοριστεί στη χορήγηση δανείων ή στην απαίτηση να υπαχθούν εκ των υστέρων στην ΕγΜ προγράμματα που χρηματοδοτούνται ήδη υπό άλλο καθεστώς, κυρίως μέσω της ΕΕ.

Πρέπει τέλος να παρασχεθούν στη γενική γραμματεία επαρκή μέσα ώστε να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά και ανεξάρτητα.

III. Η σύνοδος κορυφής της Βαρκελώνης, μια κρίσιμη καμπή για την ΕγΜ

Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ένωσης για τη Μεσόγειο θα συναντηθούν στη Βαρκελώνη τον Ιούνιο του 2010. Το Κοινοβούλιο επιθυμεί να συμβάλει στην πλήρη επιτυχία αυτής της δεύτερης συνόδου από την έκβαση της οποίας, μετά από δύο δύσκολα χρόνια προεργασίας, εξαρτάται το μέλλον της ΕγΜ.

Επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή στα απτά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στους τρεις τομείς προτεραιότητας: θεσμική οργάνωση, σχέδια και πηγές χρηματοδότησης των σχεδίων.

α. Θεσμική οργάνωση: αποτελεσματικότητα και δημοκρατία

Ενόψει της συνόδου κορυφής της Βαρκελώνης, πρέπει προχωρήσει ο καθορισμός της θεσμικής και λειτουργικής αρχιτεκτονικής της ΕγΜ με σεβασμό στις απαιτήσεις της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας, και κυρίως να διασαφηνιστούν τα κριτήρια για τη λήψη αποφάσεων, τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση των μεγάλων προγραμμάτων.

Η γενική γραμματεία καλείται να λειτουργήσει ως κινητήριος μοχλός του μηχανισμού. Η αποτελεσματικότητά της θα εξαρτηθεί από την ικανότητα του προσωπικού της να δουλεύει ανεξάρτητα. Υπογραμμίζεται ότι η κοινή παρουσία ενός ανώτατου Ισραηλινού αξιωματούχου και ενός ανώτατου Παλαιστινίου αξιωματούχου οι οποίοι συνεργάζονται στους κόλπους ενός διεθνούς οργανισμού σε περιφερειακή κλίμακα αποτελεί πρωτόγνωρο και ελπιδοφόρο γεγονός. Πρέπει επίσης να τονιστεί η ανάγκη καλής συνεργασίας και σαφούς διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στη νέα θεσμική ισορροπία, έχοντας υπόψη τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθίσταται αναγκαίο η ΕΜΚΣ να αναλάβει μεγαλύτερες αρμοδιότητες μεριμνώντας για τη διαβούλευση και τον δημοκρατικό έλεγχο κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των σχεδίων. Η τακτική ακρόαση του γενικού γραμματέα και των αναπληρωτών γενικών γραμματέων από τις διάφορες αρμόδιες επιτροπές της ΕΜΚΣ θα επέτρεπε την τακτική παρακολούθηση των σχεδίων και των δραστηριοτήτων. Αυτή η υποχρέωση λογοδοσίας πρέπει ωστόσο να συνοδεύεται από μια βελτίωση της λειτουργίας και των μεθόδων εργασίας της ΕΜΚΣ, συμπεριλαμβανομένης της παροχής των απαιτούμενων ανθρώπινων και χρηματοδοτικών πόρων.

Η συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών είναι επίσης εκ των ων ουκ άνευ. Οι περιφέρειες της Μεσογείου συνιστούν νευραλγικούς συνδέσμους παρακολούθησης κατά την εκπόνηση νέων εδαφικών πολιτικών και την υλοποίηση συγκεκριμένων σχεδίων. Η πρόσφατη σύσταση της Περιφερειακής και Τοπικής Ευρωμεσογειακής Συνέλευσης (ARLEM) είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία.

Η ΕγΜ δεν πρέπει τέλος να παραλείψει να συνδέσει όσο το δυνατόν περισσότερες από τις δραστηριότητες και τα σχέδιά της με την κοινωνία των πολιτών, τους κοινωνικούς εταίρους και τα πολυάριθμα επαγγελματικά και κοινωνικο-επαγγελματικά δίκτυα που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης. Η δημιουργία μιας ευρωμεσογειακής οικονομικής και κοινωνικής επιτροπής και ενός ευρωμεσογειακού φόρουμ για επιχειρηματίες πρέπει επίσης να ενθαρρυνθεί σε αυτό το πλαίσιο.

β. Σχέδια

Στη σύνοδο κορυφής των Παρισίων αποφασίστηκαν έξι μεγάλοι οριζόντιοι στρατηγικοί τομείς, που αντιστοιχούν σε διάφορες μείζονες προκλήσεις σε περιφερειακό επίπεδο: απορρύπανση της θάλασσας, μεταφορές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εκπαίδευση, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, πολιτική προστασία.

Θα είναι ευθύνη της γενικής γραμματείας να επιλέξει, να προτείνει και να αναδείξει τα «σχέδια ΕγΜ». Πολλά σχέδια είναι ήδη ενταγμένα στην εταιρική σχέση EuroMed. Αν θέλουμε συνεπώς να είμαστε ρεαλιστές, πρέπει να αξιοποιήσουμε τις συνέργειες και να βρούμε τις σωστές δόσεις συντονισμού και πολιτικής κινητοποίησης μεταξύ του ευρωπαϊκού και του ευρωμεσογειακού επιπέδου.

Παράλληλα με τα έξι μεγάλα προγράμματα, θα ήταν καλό να τεθούν υπό συζήτηση και νέα σχέδια από τη γενική γραμματεία και τις τομεακές υπουργικές συνεδριάσεις και μάλιστα πολύ σύντομα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή στο πλαίσιο της ΕγΜ προγραμμάτων όπως για παράδειγμα ένα ευρωμεσογειακό Erasmus junior με το όνομα «Averroes», που θα επιτρέψει την εντατικοποίηση των ανταλλαγών μεταξύ μαθητών λυκείου και γυμνασίου από κράτη μέλη της ΕγΜ, ή ακόμη και την προσθήκη μιας πολιτιστικής πτυχής. Η συνεργασία στους τομείς των τροφίμων και της γεωργίας, των οποίων η σημασία είναι στρατηγική, θα πρέπει να συγκαταλέγεται από εδώ και πέρα στις προτεραιότητες της ΕγΜ, με στόχο μια μεγαλύτερη σύγκλιση των ευρωμεσογειακών αγροτικών πολιτικών.

γ. Αύξηση και διασφάλιση των χρηματοδοτήσεων

Η Σύνοδος Κορυφής της Βαρκελώνης πρέπει να θέσει τέλος στην υποχρηματοδότηση των σχεδίων που εξαγγέλθηκαν στο πλαίσιο της ΕγΜ.

Οι προβλεπόμενοι πόροι για την υλοποίηση των έργων θα παρασχεθούν μέσω συγχρηματοδοτήσεων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες πρέπει να γίνουν πράξη και να διατηρηθούν στο μέλλον:

- στο διάστημα που απομένει μέχρι τη λήξη των δημοσιονομικών προοπτικών 2007-2013, η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης, η οποία είναι αναγκαία, πρέπει να παρασχεθεί χωρίς να επηρεαστούν αρνητικά τα ευρωμεσογειακά περιφερειακά προγράμματα που είναι σε εξέλιξη ή προβλέπεται να υλοποιηθούν· οι νέες δημοσιονομικές προοπτικές 2014-2020 της ΕΕ πρέπει να ενισχύσουν αισθητά τα κονδύλια προς την ΕγΜ·

- ήδη στην περιοχή δραστηριοποιούνται εθνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς επίσης ευρωπαϊκά (ΕΤΕ – FEMIP, ΕΤΑΑ) και διεθνή (Παγκόσμια Τράπεζα)· πρέπει να επιτευχθούν συνέργειες στα μεγάλα προγράμματα· αυτή θα είναι μία από τις αποστολές της γραμματείας·

- πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο ίδρυσης μιας ευρωμεσογειακής τράπεζας επενδύσεων και ανάπτυξης, κυρίως με στόχο την ενίσχυση της ισότητας Βορρά-Νότου στους κόλπους της ΕγΜ·

- η πρόσφατη σύσταση ταμείου επενδύσεων για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων της ΕγΜ είναι μια ευχάριστη είδηση· πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη ανάλογων πρωτοβουλιών.

Είναι επίσης σκόπιμο να επιδιωχθεί η βελτίωση του οικονομικού και νομοθετικού περιβάλλοντος στις τρίτες χώρες, με πρώτη προτεραιότητα την ίδρυση υπο-περιφερειακών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, βιώσιμων και αξιόπιστων, ώστε να προσελκυστούν και ξένες επενδύσεις. Επί του παρόντος, οι συμφωνίες υπέρ των επενδύσεων είναι διμερείς και ετερογενείς. Ένας «χάρτης προστασίας» των επενδυτών, κοινός για τις χώρες νοτίως της Μεσογείου, καθώς επίσης η δημιουργία ενός συστήματος ασφάλειας και χρηματοπιστωτικής εγγύησης για τους επενδυτές θα επέτρεπε την εναρμόνιση και την αναβάθμιση αυτής της προστασίας.

Οι ροές κεφαλαίου που συνιστούν τα χρηματικά ποσά που αποστέλλουν οι μετανάστες στους πληθυσμούς των νοτίων ακτών της Μεσογείου έχουν επίσης μεγάλη σημασία για την οικονομική ανάπτυξη των χωρών αυτών. Πρέπει να αναλυθούν οι δυνητικοί τρόποι διευκόλυνσης αυτών των εμβασμάτων, κυρίως μέσω της μείωσης του κόστους τους.

****

Η Ευρώπη και οι γείτονές της στις νότιες και ανατολικές ακτές της Μεσογείου είναι σήμερα σε μια ιστορική καμπή της κοινής τους πορείας. Δεν υπάρχει άλλη οδός παρά η από κοινού, αλληλέγγυα αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, οι συνέπειες των οποίων γίνονται αισθητές καθημερινά από τη Μεσόγειο.

Στη Βαρκελώνη, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα πρέπει να επιδείξουν ρεαλισμό και όραμα προκειμένου να οικοδομήσουν, υπερβαίνοντας τον πολυσύνθετο χαρακτήρα της περιοχής αυτής, μια ευρωμεσογειακή κοινότητα αποτελούμενη από περισσότερους από 800 εκατομμύρια πολίτες. Πρέπει να εγγυηθούν την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία των πολιτών, σεβόμενοι την επιθυμία τους να ζήσουν σε μια κοινωνία βασισμένη στο δίκαιο και στον αλληλοσεβασμό.

Η συμπληρωματικότητα και η κοινή ευθύνη είναι τα ισχυρότερα όπλα στη μάχη για τη διαφύλαξη της πολυμορφίας στη Μεσόγειο στο πλαίσιο της κοινής ευημερίας όλων των πολιτών.

  • [1]  Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 13ης και 14ης Μαρτίου 2008.
  • [2]  Βλ. εκθέσεις Jäätteenmäki, Tannock και Napoletano.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (8.4.2010)

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την Ένωση για τη Μεσόγειο
(2009/2215(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Νίκη Τζαβέλα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Εισαγωγή

1.   εύχεται η Διάσκεψη Κορυφής της Ένωσης για τη Μεσόγειο στην Βαρκελώνη στις 7 και 8 Ιουνίου 2010 να επιβεβαιώσει τη συνεχή στήριξη της ΕΕ για στενότερη συνεργασία με τους εταίρους της στη νότια Μεσόγειο σχετικά με την βελτιστοποίηση των εθνικών συστημάτων στήριξης, την ανάπτυξη κοινών θέσεων για κανονιστικά θέματα στον ενεργειακό τομέα, με τη συνδρομή του Συνδέσμου των Ρυθμιστών για τον Ηλεκτρισμό και το Φυσικό Αέριο της Μεσογείου (MEDREG) και του κέντρου φυσικού αερίου ΕΕ-Μασρέκ, την διαμεσογειακή συνεργασία για την ανανεώσιμη ενέργεια, και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνικής προόδου μέσω πρωτοβουλιών και εταιρικών σχέσεων όπως η διαδικασία της Βαρκελώνης, η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, η συνθήκη ενεργειακής κοινότητας ΕΕ-Μαγκρέμπ και το πρόγραμμα MED-ENEC σχετικά με την ενεργειακή απόδοση στον κατασκευαστικό τομέα·

Υποδομές και εφοδιασμός

2.   στηρίζει την προώθηση των διευρωμεσογειακών διασυνδέσεων στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, του αερίου και του πετρελαίου προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού· τονίζει τη σημασία της ολοκλήρωσης του Μεσογειακού δακτυλίου ηλεκτρικής ενέργειας και στηρίζει την ανάπτυξη ενός νότιου διαδρόμου φυσικού αερίου· ενθαρρύνει τη χρήση αντίστροφων ροών σε περιπτώσεις που δικαιολογείται από άποψη ασφάλειας, αποτελεσματικότητας ως προς το κόστος και βιωσιμότητας·

Ηλιακή και αιολική ενέργεια

3.   υπογραμμίζει το γεγονός ότι η Μεσόγειος διαθέτει τεράστιο, και σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο, δυναμικό στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως πηγές ηλιακής, αιολικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας·

4.   ζητεί την ισχυρή υποστήριξη προς το Μεσογειακό πρόγραμμα ηλιακής ενέργειας (MSP) εφόσον αποσκοπεί στην αύξηση της χρήσης ηλιακής ενέργειας και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με ένα φιλόδοξο στόχο 20 GW πρόσθετης εγκατεστημένης δυναμικότητας έως το 2020 και την εξοικονόμηση ενέργειας 20% στην Μεσογειακή λεκάνη·

5.   τονίζει την ακόμη μεγαλύτερη σημασία του Μεσογειακού προγράμματος ηλιακής ενέργειας για την οικονομική ανάπτυξη των νότιων χωρών της Μεσογείου, από άποψη παροχής πρόσθετης εγχώριας δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής, ενισχύοντας τις υποδομές δικτύων και στηρίζοντας τη δημιουργία ενός νέου βιομηχανικού κλάδου κατασκευής εξαρτημάτων εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας (με συναφείς θέσεις απασχόλησης), και ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την κατάρτιση πρακτικού προγράμματος δράσης με βάση το έγγραφο στρατηγικής·

6.   επισημαίνει ότι διάφορες βιομηχανικές πρωτοβουλίες στην περιοχή της Μεσογείου (όπως το DESERTEC) έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν θετικά την ενεργειακή ασφάλεια, το περιβάλλον, την αειφόρο ανάπτυξη και την εξέλιξη των ενεργειακών δικτύων, και ζητεί να αναληφθούν συγκεκριμένες δράσεις για την υλοποίησή τους· τονίζει συγχρόνως ότι τέτοια προγράμματα θα δημιουργήσουν άμεση προστιθέμενη αξία για τις τοπικές κοινότητες στις οποίες ευρίσκονται δραστηριοποιώντας τοπικούς παράγοντες, διευκολύνοντας τη μεταφορά τεχνολογίας και επιτρέποντας την ανάπτυξη αποτελεσματικών δικτύων και υποδομών που επίσης τίθενται στη διάθεση του τόπου, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την τοπική οικονομία, συμβάλλοντας στην κοινωνική συνοχή και στηρίζοντας την περαιτέρω ανάπτυξη στις ενδιαφερόμενες περιφέρειες·

7.   υπογραμμίζει τη σημασία των σχεδίων στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας που όχι μόνον συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη στις χώρες μέλη της ΕγΜ, ειδικά εκείνες στις νότιες ακτές της Μεσογείου, αλλά συνιστούν επίσης ένα διαρθρωτικό στοιχείο συνεργασίας στα πλαίσια της ΕγΜ·

Βιομηχανική συνεργασία

8.  ζητεί τη θέσπιση ενός κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου με βάση τη διαφάνεια και την προβλεψιμότητα σε όλη την ευρωμεσογειακή περιοχή προκειμένου να ενθαρρύνει τη βιομηχανία, το εμπόριο και την έρευνα και ανάπτυξη, με στόχο την επίτευξη συνεκτικής οικονομικής ανάπτυξης·  

9.   υπογραμμίζει τη σημασία θέσπισης βιομηχανικών πολιτικών για την βελτίωση οικονομιών κλίμακας, στηρίζοντας ταυτόχρονα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και ενισχύοντας τους τομείς υψηλής τεχνολογίας· καλεί τις χώρες μέλη και τα όργανα της ΕγΜ να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη στήριξη των ΜΜΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στις αποδοτικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και την τεχνική και διοικητική συνδρομή, δημιουργώντας τοιουτοτρόπως μια ισχυρή επιχειρηματική βάση, ιδιαίτερα σε τομείς που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη στις χώρες της Μεσογείου·

10. επισημαίνει τη σημασία των τρεχουσών διαπραγματεύσεων στην ζώνη ελεύθερων συναλλαγών Ευρώπης-Μεσογείου και ενθαρρύνει τις χώρες μέλη της ΕγΜ να εργασθούν για την εναρμόνιση των θέσεών τους στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ·

Επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία και κατάρτιση

11. υπογραμμίζει τη σημασία της έρευνας και της ανάπτυξης ως μέρος μιας στρατηγικής ανάκαμψης και ανταγωνιστικότητας για τις χώρες των νότιων ακτών της Μεσογείου και απευθύνει έκκληση για ενίσχυση και καλύτερο συντονισμό της επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών της λεκάνης της Μεσογείου· στηρίζει την πρωτοβουλία του Ευρωμεσογειακού πανεπιστημίου και τη δημιουργία ενός «Ευρωμεσογειακού χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας», όπως προβλέπεται στη Διακήρυξη της Κατάνια της 29ης Ιανουαρίου 2006·

12. υπογραμμίζει την ανάγκη για την προαγωγή ανταλλαγών καλύτερων πρακτικών και κινητικότητας των ερευνητών και ζητεί τον κοινό προγραμματισμό της έρευνας σε διάφορους τομείς – συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας έρευνας και της έρευνας στον τομέα της προστασίας του πολίτη (π.χ. όσον αφορά τις φυσικές καταστροφές) καθώς και την έρευνα στον τομέα της υγείας, στα κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα- με τη συμμετοχή τοπικών παραγόντων και της κοινωνίας των πολιτών· εκφράζει την υποστήριξή του προς την ιδέα της θέσπισης και ανάπτυξης Ευρωμεσογειακού ινστιτούτου για τις δασικές πυρκαγιές·

13. ζητεί την περαιτέρω προώθηση και στήριξη της πρωτοβουλίας «Ηλιακή ενέργεια για την ειρήνη» στο πλαίσιο του Ευρωμεσογειακού Σχεδίου ενοποίησης της αγοράς ενέργειας (MED-EMIP)·

14. συνιστά στις χώρες που λαμβάνουν μέρος στην Ευρωμεσογειακή διαδικασία να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία «έξυπνες πόλεις» που προβλέπεται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών (SET)·

ΥΦΑ

15. τονίζει ότι οι στόχοι για το κλίμα «20-20-20» θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τη ζήτηση αερίου, κατά συνέπεια η δημιουργία ενός προγράμματος δράσης ΥΦΑ για τις χώρες μέλη της ΕγΜ θα βελτιώσει την ποικιλομορφία και την ασφάλεια του εφοδιασμού, ιδιαίτερα για τις χώρες που εξαρτώνται από αποκλειστικούς προμηθευτές·

16. τονίζει τη σημασία της προόδου της τεχνολογίας ΥΦΑ και των επενδύσεων στις μεταφορικές ικανότητες πλοίων ΥΦΑ καθώς και των τερματικών σταθμών ΥΦΑ· επισημαίνει ότι παράλληλα με την ανάπτυξη των υποδομών, η θαλάσσια ασφάλεια είναι επίσης αναγκαία·

ΤΠΕ

17. συνιστά την στήριξη του σχεδίου δράσης BB-MED (δορυφορική και ευρυζωνική τεχνολογία).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

7.4.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

44

0

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Ioan Enciu, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Sajjad Karim, Arturs Krišjānis Kariņš, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras, Νίκη Τζαβέλα, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Владимир Уручев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Rachida Dati, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Oriol Junqueras Vies, Bernd Lange, Marian-Jean Marinescu, Ivari Padar, Mario Pirillo, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (27.4.2010)

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την Ένωση για τη Μεσόγειο
(2009/2215(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Marielle De Sarnez

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επιβεβαιώνει τη σημασία μιας ευρωμεσογειακής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών η οποία συμβάλλει σημαντικά στην ειρήνη, την ευημερία και την ασφάλεια στο σύνολο της περιοχής, και σε μια μεγαλύτερη οικονομική και εδαφική ολοκλήρωση ευνοώντας την οικονομική μεγέθυνση της περιοχής· ζητεί όπως οι διαπραγματεύσεις για τη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών συνεχιστούν με συντονισμένο και σταδιακό τρόπο, στο πλαίσιο μιας ορθολογικής και προβλεπόμενης εταιρικής σχέσης που αντικατοπτρίζει τις κοινωνικοοικονομικές πραγματικότητες κάθε χώρας· υπογραμμίζει ότι η Ένωση για την Μεσόγειο πρέπει να θεωρηθεί ως μια συμπληρωματική πρωτοβουλία στην Ευρωμεσογειακή Εταιρική Σχέση που ιδρύθηκε στη Βαρκελώνη το 1995, στοχεύοντας να συμπληρώσει ορισμένα από τα υφιστάμενα κενά της·

2.  υπογραμμίζει τη σημασία των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της περιοχής της Μεσογείου, σε εμπορικό, πολιτικό, κοινωνικό, ακαδημαϊκό και πολιτισμικό επίπεδο, αλλά επίσης και σε σχέση με την ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Θεωρεί ότι η ανάπτυξη μια περιφερειακής συμπληρωματικής αγοράς θα επέτρεπε την προώθηση της βιομηχανικής πολιτικής στις νότιες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τον επενδυτικό και εταιρικό ρόλο και να αναπτύξει ειδικούς προσανατολισμούς για υπεύθυνες επενδύσεις που επιτρέπουν τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, την προώθηση της διαφοροποίησης των τοπικών οικονομιών ιδίως στο βιομηχανικό επίπεδο, τη βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας, τη διατήρηση της τοπικής παραγωγής ειδών διατροφής και την επισιτιστική ασφάλεια. Υπογραμμίζει ειδικότερα την ανάγκη υποστήριξης των "άμεσων ξένων επενδύσεων" (ΑΞΕ), και την προώθηση της Έρευνας και της Ανάπτυξης·

4.   προτρέπει την Επιτροπή να ενισχύσει τον ρόλο της στο σχέδιο της Ένωσης για τη Μεσόγειο, και ζητεί μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά τη συμμετοχή της στη νέα θεσμική δομή·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιλογή έξι μεγάλων τομέων στρατηγικής: την απορρύπανση της θάλασσας, το σχέδιο για την ηλιακή ενέργεια, τις μεταφορές, την εκπαίδευση και την έρευνα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, και την πολιτική προστασία, και ελπίζει ότι αυτά τα μεγάλα σχέδια θα τύχουν της πρόσφορης στήριξης των ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Θεωρεί ότι τα νέα σχέδια της Ένωσης για τη Μεσόγειο θα πρέπει να προσπαθήσουν να συμπεριλάβουν όσο το δυνατόν περισσότερο τους ευρωμεσογειακούς εταίρους·

6.  αναγνωρίζει τη συμβολή, σε διοικητικό και λειτουργικό επίπεδο, που θα μπορέσει να προσφέρει η υπό σύσταση Γραμματεία στη δράση της Ένωσης για τη Μεσόγειο προκειμένου να υλοποιήσει τις ευρωμεσογειακές προτεραιότητες και στόχους με κατάλληλους και συγκεκριμένους πόρους·

7.   επιμένει ως προς τη ζωτική ανάγκη ανάπτυξης συναλλαγών μεταξύ των χωρών του Νότου, οι οποίες δεν αντιπροσωπεύουν παρά μόνο το 6 % των εμπορικών συναλλαγών, και κατά συνέπεια να ενεργήσει για την επέκταση της συμφωνίας του Αγαδίρ. Yπενθυμίζει το ενδιαφέρον αυτών των χωρών για εντατικοποίηση των σχέσεων και των συναλλαγών τους προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ενιαίος, ισχυρός και ελκυστικός οικονομικός πόλος για τους επενδυτές, ικανός να προασπίσει τα συμφέροντα της περιοχής και να αναβαθμίσει την ανάπτυξή της. Υπογραμμίζει ότι η Ένωση για τη Μεσόγειο πρέπει να επιτρέψει την ευκολότερη ανταπόκριση στις αιτήσεις τεχνικής και οικονομικής βοήθειας προκειμένου να προωθηθεί η οικονομική ολοκλήρωση των χωρών του Νότου· θεωρεί ότι η επέκταση και η απλοποίηση της σώρευσης καταγωγής σε πανευρωπαϊκό-μεσογειακό επίπεδο είναι δυνατόν να βοηθήσει στην επίτευξη αυτού του στόχου·

8.   εκτιμά ότι η ενίσχυση των λιμενικών υποδομών και των χερσαίων μεταφορών μπορεί να αποτελέσει παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης και να συμβάλει στην τόνωση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των ευρωμεσογειακών χωρών·

9.  επιθυμεί τη βελτίωση του οικονομικού και νομικού περιβάλλοντος της περιοχής, απαραίτητη εγγύηση για τη διασφάλιση των μελλοντικών επενδύσεων, ιδίως των "Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) που παραμένουν πολύ μικρές, και προκειμένου να ενθαρρυνθεί η χρηματοδότηση των μεγάλων στρατηγικών σχεδίων· επιθυμεί επίσης μεγαλύτερη εναρμόνιση σ' αυτό τον τομέα, στο βαθμό που υπάρχουν μεγάλες διαφορές από τη μία χώρα στην άλλη·

10. επιθυμεί να βελτιωθεί το οικονομικό και νομικό περιβάλλον της περιοχής, απαραίτητη εγγύηση για μελλοντικές επενδύσεις· εμμένει στο στόχο της ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων και της απασχόλησης σύμφωνα με τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας για την καταπολέμηση της φτώχειας· υπογραμμίζει ότι η διατήρηση και η ανάπτυξη ισχυρών δημοσίων υπηρεσιών αποτελούν ένα ουσιαστικό στοιχείο για τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής·

11. επιμένει στο ρόλο και το διάλογο μεταξύ των επιχειρήσεων των δύο ακτών της Μεσογείου για την ενίσχυση των συναλλαγών και των επενδύσεων·

12. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη, κατά τις διαπραγματεύσεις εμπορικών συμφωνιών τα αποτελέσματα των υφισταμένων μελετών επιπτώσεων και να αξιολογήσει τα αποτελέσματα της διαδικασίας απελευθέρωσης ενόψει της κλιματικής αλλαγής και της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης και να επιτρέψει, εφόσον είναι αναγκαίο μια προοδευτική και ασύμμετρη εφαρμογή, προστατεύοντας, στις δύο ακτές της Μεσογείου, τις παρόμοιες παραγωγές, για τις οποίες ο ανταγωνισμός παρουσιάζει τον σημαντικότερο κίνδυνο λαμβανομένης υπόψη της εξέλιξης της διαδικασίας απελευθέρωσης· ζητεί από την Ένωση για τη Μεσόγειο να επιλέξει τα σχέδια κατά κύριο λόγο σε συνάρτηση των κοινωνικών και οικονομικών αναγκών και της ανάγκης μείωσης της επίπτωσης στο περιβάλλον·

13. υπογραμμίζει την ανάγκη εφαρμογής μιας περιφερειακής γεωργικής πολιτικής σύμφωνα με τον ευρωμεσογειακό οδικό χάρτη για τη γεωργία που προστατεύει την τοπική παραγωγή ειδών διατροφής και την επισιτιστική ασφάλεια, και προωθεί την παραγωγή, διανομή και διαφοροποίηση των μεσογειακών τυπικών προϊόντων, την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, και που προσαρμόζεται στη βιώσιμη ανάπτυξη· ζητεί από την Επιτροπή, ενόψει της διευρυνόμενης επισιτιστικής ανασφάλειας σε πολλές μεσογειακές χώρες εταίρους, να αποδεχθεί τα αιτήματα εταίρων για επέκταση των εγγυήσεων καθώς και διαδικασίες ταχείας εφαρμογής σε περιόδους επισιτιστικής κρίσεως·

14. αναγνωρίζει τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας μεταξύ των ευρωμεσογειακών εταίρων και την ανάγκη ανάπτυξης μιας περιφερειακής αγοράς ενέργειας με σκοπό την υλοποίηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακών υποδομών στην περιοχή της Μεσογείου· εμμένει όπως τα ενεργειακά σχέδια και τα σχέδια βιώσιμης ανάπτυξης, κατά το πρότυπο του σχεδίου Desertec, συνεπάγονται κατ' αρχάς τη συμμετοχή της περιοχής και συμβάλλουν κατ' αυτό τον τρόπο στην ανάπτυξή της· δέχεται ευνοϊκά το περιφερειακό σχέδιο της Ένωσης για τη Μεσόγειο Μεσογειακό Σχέδιο Ηλιακής Ενέργειας, δεδομένου ότι, εκτός της συμβολής του στην ανάπτυξη υποδομών, θα προωθήσει και την ανάπτυξη της βιομηχανίας εξαρτημάτων καθώς και της μηχανικής και των αντίστοιχων τεχνολογιών σε όλες τις χώρες που καλύπτει το σχέδιο·

15. επιθυμεί να αναθεωρηθούν οι συμφωνίες σύνδεσης λαμβάνοντας υπόψη τις νέες ανάγκες που συνδέονται με τη χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση και με τις επισιτιστικές και ενεργειακές κρίσεις· υπενθυμίζει ότι ο στόχος της δημιουργίας μιας ευρωμεσογειακής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών πρέπει να παραμένει η ύπαρξη εμπορίου που θα βρίσκεται στην υπηρεσία της ανάπτυξης και της μείωσης της φτώχειας και ελπίζει ότι ο οδικός χάρτης της υπουργικής διάσκεψης κορυφής της 9ης Δεκεμβρίου 2009 θα επιτρέψει την επίτευξη αυτού του στόχου·

16. ενθαρρύνει την Επιτροπή να διατηρήσει, κατά τη διάρκεια των εμπορικών διαπραγματεύσεων, τις απαιτήσεις της για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, όχι μόνο έναντι της Λιβύης η οποία συμμετέχει ως παρατηρητής στην Ένωση για τη Μεσόγειο, αλλά επίσης έναντι του συνόλου των χωρών μελών της Ένωσης για τη Μεσόγειο·

17. ζητεί από την Επιτροπή να συμβάλει στην περιφερειακή σταθερότητα και στην πρόληψη κρίσεων, προκειμένου να παγιωθεί ένας ενιαίος χώρος ειρήνης, ανάπτυξης, δικαιοσύνης, ισότητας, ελευθερίας, πλουραλισμού, δημοκρατίας και σεβασμού·

18. επιβεβαιώνει τον κεντρικό χαρακτήρα της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, ως φυσικής έδρας του πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των δημοκρατικά εκλεγμένων αντιπροσώπων των ευρωμεσογειακών χωρών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

27.4.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Joe Higgins, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Метин Казак

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

George Sabin Cutaş, Elisabeth Köstinger, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lara Comi, Sylvie Guillaume

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.4.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

58

6

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriele Albertini, Dominique Baudis, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Barry Madlener, Mario Mauro, Jean-Luc Mélenchon, Willy Meyer, Alexander Mirsky, Andreas Mölzer, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Justas Vincas Paleckis, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Marek Siwiec, Zoran Thaler, Inese Vaidere, Johannes Cornelis van Baalen, Μαριεττα Γιαννάκου, Μαρία-Ελένη Κοππά, Κυριάκος Μαυρονικόλας, Νικόλαος Σαλαβράκος, Τάκης Χατζηγεωργίου, Кристиан Вигенин, Андрей Ковачев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Emine Bozkurt, Véronique De Keyser, Hélène Flautre, Charles Goerens, Elisabeth Jeggle, Barbara Lochbihler, Norbert Neuser, Judith Sargentini, Alf Svensson, Indrek Tarand, László Tőkés, Ivo Vajgl, Luis Yáñez-Barnuevo García, Janusz Władysław Zemke, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Евгени Кирилов

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Γεώργιος Παπανικολάου