ДОКЛАД относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2011 г.

3.5.2010 - (2010/2005(BUD))

Комисия по бюджети
Докладчик: Helga Trüpel


Процедура : 2010/2005(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0134/2010
Внесени текстове :
A7-0134/2010
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2011 г.

(2010/2005(BUD))

Европейският парламент,

(Специална законодателна процедура – бюджет)

–    като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–    като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности[1], и по-специално член 31 от него,

–    като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление[2],

–    като взе предвид своята резолюция от 25 март 2010 г. относно насоките на бюджетната процедура за 2011 г. – раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII и IX[3],

–    като взе предвид доклада на генералния секретар до Бюрото относно изготвянето на предварителния проект на бюджетна прогноза на Европейския парламент за финансовата 2011 година,

–    като взе предвид предварителния проект на бюджетна прогноза, изготвен от Бюрото на 19 април 2010 г. съгласно член 23, параграф 6 и член 79, параграф 1 от Правилника за дейността на Парламента,

–    като взе предвид проекта на бюджетна прогноза, изготвен от комисията по бюджети съгласно член 79, параграф 2 от Правилника за дейността на Парламента,

–    като взе предвид член 79 от своя правилник,

–    като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7-0134/2010),

А. като има предвид, че за да изпълни задачите си съгласно Договора, Парламентът възнамерява да използва и развива изцяло своите прерогативи и че това ще изисква укрепване на редица приоритетни области, като същевременно ще е необходим строг подход към използването на наличните ресурси,

Б.  като има предвид, в тази връзка, че състоянието на бюджета по функция 5 (административни разходи) за 2011 г. дава основание повече от всякога за внимателен и дисциплиниран подход към бюджета на Парламента с цел привеждане на политическите цели и тяхното финансиране в съответствие,

В.   като има предвид, че преди две години стартира пилотен процес на засилено сътрудничество между Бюрото и комисията по бюджети и че този процес продължи да се прилага при процедурата за 2011 г.,

Г.   като има предвид, че прерогативите на пленарните заседания по отношение на приемането на бюджетната прогноза и окончателния бюджет ще бъдат запазени напълно, в съответствие с разпоредбите на Договора и Правилника за дейността на ЕП,

Д.  като има предвид, че на 24 март 2010 г. и 13 април 2010 г. бяха проведени две заседания за предварително съгласуване между делегации на Бюрото и комисията по бюджети, по време на които двете делегации обсъдиха редица ключови въпроси,

Обща рамка и общ бюджет

1.   отбелязва, че размерът на бюджета за 2011 г., предложен от Бюрото, достига 1 710 547 354 евро, което представлява 20,32 % от функция 5 от многогодишната финансова рамка (МФР); отбелязва, че размерът на предложеното увеличение е 5,8 % спрямо бюджета за 2010 г., включително проекта на коригиращ бюджет (ПКБ) № 1/2010;

2.   макар и напълно запознат с предстоящите предизвикателства, счита, че процентното увеличение и окончателният размер на бюджета трябва да бъдат коригирани в настоящата бюджетна прогноза; решава, че на този етап общият размер на бюджета е 1 706 547 354 евро, което представлява увеличение от 5,5 % и процентен дял от 20,28 % от функция 5; също така възнамерява да изясни различни въпроси и да проучи по-подробно предложените мерки, както и да намери начини за пестене на средства, преди съставянето на окончателния бюджет през есента на 2010 г.;

3.   припомня своето становище, че въз основа на референтните стойности от първоначалната МФР, договорени през 2006 г. и в сила от 2007 г., разходите на Парламента следва да бъдат установени около традиционната горна граница от 20 %, като се вземат предвид потребностите на другите институции и наличният резерв; в тази връзка отбелязва исканията, отправени от Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите за сумата от над 10 милиона евро само за 2010 г.; отново заявява, че Европейската служба за външна дейност също може да има отражение върху функция 5; потвърждава становището си, че Бюрото и комисията по бюджети трябва да работят заедно, за да преразгледат тази горна граница преди започването на междуинституционалния диалог по този въпрос; предлага за тази цел да бъде създадена работна група, която следва да започне работа преди края на юли 2010 г.;

4.   желае да получи разяснения относно финансовото планиране за функция 5 в средносрочен план и предвидения резерв от 109 милиона евро за 2011 г., 102 милиона евро за 2012 г. и 157 милиона евро за 2013 г.; счита, че би било полезно да получи информация за работните хипотези на Парламента за шестия доклад на генералните секретари (октомври 2009 г.) по отношение на бюджета и длъжностите в сравнение с настоящото предложение за бюджетна прогноза; би искал да уточни кои важни (потенциални) проекти и промени, свързани с персонала, са вече включени в това планиране за следващите 2–3 години; същевременно подчертава, че финансовото планиране представлява единствено незадължителен индикативен инструмент за планиране и че бюджетният орган взема окончателните решения;

5.   въпреки че не отхвърля основните мотиви да се задели 1 % от бюджета като разумен резерв за непредвидени разходи, изразява съгласие с предложението на Бюрото, като взема предвид изключително ограничената свобода на действие в рамките на функция 5, да определи този резерв на 14 милиона евро;

6.   разбира, че във връзка с висящото дело за заплатите пред Съда на Европейските общности общото „отражение“ за Парламента през 2011 г., което би могло да достигне близо 12 милиона евро в случай на решение в полза на Комисията, е включено в предложението под формата на временни бюджетни кредити в рамките на различни бюджетни редове;

7.   припомня предишните си искания, съгласно които при изготвянето на бюджетната прогноза през пролетта следва да се представи цялото бюджетно предложение, и следователно ще очаква в т.нар. „писма за внасяне на корекции“ през есента да бъдат внесени единствено незначителни или технически корекции;

8.   отново подчертава значението, което отдава на тясното сътрудничество между Бюрото и комисията по бюджети за съвместното изясняване на отражението на вземаните решения върху бюджета; подчертава също, че в рамките на всеки орган за вземане на решения използването на финансови отчети, които дават ясна представа на членовете на ЕП за всички последици за бюджета, е от съществено значение;

Специфични въпроси

Въпроси, свързани с Договора от Лисабон

9.   приветства и одобрява финансирането на предложенията на Бюрото във връзка с тези мерки, т.е. създаването на специален резерв за 18-те членове на ЕП в размер на 9,4 милиона евро;

10. може да се съгласи с поставения от Бюрото акцент върху засилването на експертния опит, за да се спомогне за постигането на целта за отлична законодателна работа;

11. във връзка с това подкрепя идеята за намиране на подходяща комбинация от вътрешен и външен експертен опит за тематичните отдели в зависимост от вида на изискваната информация по определени досиета, които са в процес на разглеждане, но би желал да получи допълнителни обяснения за това дали и как предложеното увеличаване на персонала може да се използва гъвкаво, както и повече информация за нивата на изпълнение от предходни години и исканията за подобен експертен опит от страна на комисиите;

12. приветства факта, че Бюрото е взело предвид изразената загриженост относно съотношението на длъжностите AD спрямо длъжностите AST, в резултат на което AST длъжностите се намаляват с три броя в сравнение с първоначалното предложение; одобрява бюджетните кредити за създаването на 19 длъжности AD5 и 13 длъжности AST1 за тематичните отдели, както предлага Бюрото;

13. подкрепя необходимостта от засилване на външните проучвания и приветства споразумението между Бюрото и комисията по бюджети за определяне на размера на допълнителната сума на 1,7 милиона евро;

14. отбелязва предложението за увеличаване на персонала на библиотеката с 28 длъжности, от които 13 са предназначени за услугата „кратко информиране“ на членовете на ЕП (по-рано договорно наети служители); може да подкрепи финансирането и включването на тези 13 длъжности в своето щатно разписание, ако се гарантира, че те ще бъдат заети след открит конкурс, както и че ще бъдат реализирани съответните икономии на средства във финансовия пакет за сключване на договори; счита, че допълнителното укрепване на финансовите и човешки ресурси в съществуващите информационни служби следва да се провежда едновременно с развитието на удобна за потребителите система, което би осигурило на членовете на ЕП лесен достъп до цялата вътрешно генерирана информация; взема решение да включи бюджетните кредити за петнадесетте допълнителни длъжности в бюджетната прогноза, но вписва половината от тази сума в резерв до получаването на:

-    допълнителни обосновки за начините, по които тези длъжности ще бъдат използвани за подобряване на експертните услуги за членовете на ЕП;

-    конкретна информация относно предприетите от Бюрото и администрацията стъпки за изграждане на вътрешна система за управление на знанията, включително предвидения график за нейното прилагане и евентуалните икономии в резултат от рационализирането на информационните източници;

15. счита, че в интерес на членовете на ЕП следва да се гарантира осведомеността и видимостта за двете горепосочени косвени услуги за подкрепа, включително чрез интернет страниците на Парламента;

16. припомня своята резолюция относно насоките, в която вече беше отправен призив за извършване на оценка, включително подробен финансов отчет на общите разходи, които ще възникнат в резултат на предложеното увеличение на надбавките за парламентарни сътрудници; по тази причина решава да постави в резерв съответните бюджетни кредити;

Разширяване

17. приветства мерките във връзка с приемането на Хърватия в ЕС и одобрява съответните бюджетни кредити и мерките по отношение на щатното разписание;

Общо щатно разписание

18. отбелязва, че освен заявените 68 длъжности във връзка с Договора от Лисабон и 62 във връзка с разширяването (в това число 11 длъжности за групите), са отправени искания за 17 длъжности за приключването на втората година от тригодишния план за Генерална дирекция за инфраструктури и логистика, одобрен в рамките на процедурата за 2010 г., и 30 длъжности за други области, които не могат да бъдат покрити, включително и след установената възможност за преразпределение на 20 длъжности през 2011 г., с което общият брой на новите длъжности възлиза на 180; отправя искане за по-подробна информация относно преразпределените или прехвърлени длъжности от началото на парламентарния мандат, включително прогнозите за преразпределение и прехвърляне за 2010 г., и по възможност за 2011 г.; взема решение да впише бюджетните кредити за създаването на тези длъжности в бюджетната прогноза, но поставя в резерв сумата, свързана със създаването на 30 длъжности за „други области“, докато бъде анализирана изисканата информация;

19. отбелязва, че в предложението на Бюрото вече са включени една длъжност AD5 и една длъжност AST1 за Евро-средиземноморската парламентарна асамблея, както и три длъжности AD5 и една длъжност AST1 за управление на риска, но са отпаднали планираните допълнителни 3 милиона евро за ГД „Иновации и техническо обслужване“;

20. отбелязва също така, че Бюрото включи допълнително 56 длъжности за политическите групи;

21. одобрява мерките и длъжностите за 2011 г., във вида, в който са предложени за втората година от тригодишната програма на Генерална дирекция за инфраструктури и логистика, която беше одобрена миналата година;

22. желае да получи повече информация относно разпределението на бюджетните кредити за договорно наети служители и кратко описание на нетните разходи или нетните икономии на средства във връзка с пакета за договорно наетите служители, до които доведоха предоставените увеличения към съответното щатно разписание, особено във връзка с вътрешното изпълнение на различни функции в областта на сигурността, ИКТ и библиотеката;

Сгради

23. подчертава, че една разумна политика по отношение на сградите е тясно свързана с процедурата за 2011 г. и с общия въпрос за устойчив бюджет;

24. приветства факта, че със своето решение от 24 март 2010 г. Бюрото отговори на искането на Европейския парламент за средно- до дългосрочна стратегия в областта на недвижимото имущество и сградите; изразява известна загриженост относно възможността да се осъществяват паралелно всички текущи и планирани дейности във връзка с недвижимото имущество, които биха могли да произлязат от една средно- до дългосрочна стратегия в тази област; не разполага с ясна представа относно това как множеството проекти се съвместяват в рамките на МФР и отправя искане за необходимите разяснения;

25. във връзка с това отбелязва предложението на Бюрото да се усвоят 85,9 милиона евро от целеви приходи (които да се използват в областта на политиката на Парламента относно недвижимото имущество) за офисите на членовете на ЕП в Брюксел; припомня факта, че всеки проект в областта на недвижимото имущество, който би могъл да доведе до съществени финансови последици за бюджета, е предмет на процедурата на консултация с бюджетния орган съгласно член 179, параграф 3 от Финансовия регламент; припомня освен това по отношение на пренесените кредити, че съгласно Финансовия регламент целевите приходи трябва да се усвояват първи; в тази връзка приветства факта, че благодарение на възстановяването на сума в размер на 85,9 милиона евро от страна на белгийската държава Парламентът е в състояние да осъществи нови проекти в областта на недвижимото имущество и по този начин да реализира по-бързо една част от своята средносрочна стратегия в областта на недвижимото имущество;

26. не може да приеме разпределянето на този целеви приход конкретно за посочения проект, свързан с недвижимото имущество;

27. изисква в бъдеще бюджетните кредити, необходими съгласно средносрочното планиране в областта на недвижимото имущество, да бъдат записвани в бюджета; изисква освен това да се създава отделен бюджетен ред за големи проекти в областта на недвижимото имущество, за да се улесни средносрочното финансово планиране за проекти в областта на сградите и да се повиши прозрачността;

28. отбелязва, че по бюджетния ред за плащания за дългосрочен наем в предложението на Бюрото беше предвидено пряко префинансиране за първоначалния етап от изграждането на новата сграда KAD в размер на 10,2 милиона евро; признава, че едно доброволно префинансиране ще спомогне за намаляване на финансовите разходи, но като има предвид извънредно ограничената свобода на действие за 2011 г., взема решение да впише в бюджетната прогноза по-ниска сума за тези плащания в размер на 6,2 милиона евро; изразява желание през есента на 2010 г. да се направи нова оценка въз основа на актуализирана информация за състоянието на бюджета и развитието в политиката по отношение на сградите на Парламента;

Сигурност

29. придава значение на задълбочения преглед на политиката на сигурност, обявен от Бюрото, и във връзка с това припомня, че е привърженик на предпазливото усвояване на средства и в частност на икономически ефективното равновесие между собствения персонал и външните служители; отправя искане към Бюрото внимателно да разгледа оперативните и финансови последици от нова стратегия, насочена към постигането на добро равновесие в бъдещите предложения между необходимостта от сигурност, от една страна, и осигуряването на достъпност и прозрачност, от друга страна; подчертава, че Парламентът следва да остане институция, която е във възможно най-голяма степен отворена и достъпна; по тази причина изразява желание да получава повече информация от администрацията относно така наречения „проект Wiertz“, с цел да направи оценка на отражението му върху достъпността на Парламента за обществеността;

Стратегия в областта на ИКТ

30. приветства по-структурирания подход към ИКТ и разработването на цялостна стратегия в тази област; отново потвърждава също така подкрепата си за вътрешното изпълнение на достатъчно функции, с цел да се намали зависимостта от външни доставчици; въпреки това отбелязва, че през три последователни години бяха предоставяни нови длъжности; по тази причина счита, че има нужда от разяснения;

31. отбелязва, че 5 милиона евро са разпределени за проекти за информационна мобилност на членовете на ЕП и в частност за покриване на мобилната комуникация; би желал да получи повече информация предвид относително голямата сума;

Въпроси, свързани с околната среда

32. приветства скромното увеличение на финансирането за прилагане на EMAS и мерките за намаляване на емисиите на CO2, разпределено в целия бюджет, и отново подчертава значението, което отдава на този въпрос;

33. във връзка с това отбелязва развитието на основни показатели за изпълнение от 2006 г. насам, което е включено в Прегледа на управлението на околната среда за 2008 г., особено предвид намалението от 12,9 % на въглеродния отпечатък, намалението от 0,8 % на потреблението на електроенергия, увеличението от 7,4 % на потреблението на газ/петрол/топлоенергия през 2008 г. след спад от 17,5 % през 2007 г., увеличението от 8,8 % на емисии от мобилност/транспорт, увеличението в процента на рециклирани отпадъци от 49,8 % през 2006 г. на 55,4 % през 2008 г., увеличението от 18,1 % на потреблението на вода и намалението от 16,9 % на потреблението на хартия;

34. приветства приложението в бюджета относно управлението на околната среда, в което е представено добро техническо обобщение на съответните бюджетни позиции; във връзка с това би приветствал включването в същото приложение в годишните доклади за EMAS на повече информация относно диференцирания въглероден отпечатък на сградите на Парламента в Страсбург, Брюксел и Люксембург, както и относно свързаните с пленарните заседания пътувания и транспорт, така че да се представят текущите резултати от намаляването на въглеродния отпечатък на Парламента и да се онагледи положителното въздействие върху околната среда в резултат на тези инвестиции, както и всички икономии в дългосрочен план;

35. изразява подкрепа за продължаването на прилагането на мерките за допълнително намаляване на въглеродния отпечатък на Парламента; във връзка с това приветства провежданите в момента проучвания на характеристиките на сградите, свързани със спестяването на енергия, както и на начините за прилагане на схеми за намаляване на емисиите на въглерод при пътуванията; освен това подкрепя стимулите да се използва обществен транспорт вместо индивидуални превозни средства и осигуряването на по-голям брой велосипеди в Страсбург;

36. отбелязва, че в момента сумата по бюджетната позиция за пътни разноски на членовете на ЕП е по-висока от тази за възнагражденията; подчертава необходимостта от отговорно усвояване на обезщетенията, особено за възстановяване на пътни разноски, и посочва, че без да се променят настоящите правила и като се използват, когато това е възможно, други средства за транспорт при пътуване от и до работните места на Парламента, освен пътуване със самолет в бизнес класа, въглеродният отпечатък на Парламента може да бъде намален и едновременно с това да бъдат спестени средства; призовава Бюрото да представи, както беше договорено на последното заседание по съгласуване, навреме за първото четене на Парламента, проучване относно функционирането на новата система и вземането на възможни решения за постигане на икономии;

37. припомня, че по инициатива на г-н Барозу в бюджетите на европейските институции са предоставени средства, разпределени от бюджетния орган с цел финансиране за насърчаване на служителите да ползват обществен транспорт като мярка в полза на защитата на околната среда; отправя искане за актуална информация за положението по отношение на Парламента;

38. отправя искане, където е възможно и целесъобразно, към финансовите отчети, използвани в рамките на институцията, да бъдат добавяни и отчети във връзка с околната среда;

39. изразява убеждението, че директивите за обществените поръчки следва да бъдат приведени в съответствие в достатъчна степен, за да способстват, когато това е възможно и целесъобразно, включването на клаузи, свързани с околната среда и социални клаузи;

Многогодишни проекти и други разходни позиции

40. приветства споразумението за увеличение в размер на 2,6 млн. с оглед финансирането на 110 посетители годишно, които членовете на ЕП могат да канят, вместо настоящите 100; застъпва становището, че вероятно е целесъобразно да се отдели известно време за оценка на работата на новия посетителски център, преди да бъде разгледано всякакво допълнително увеличение; службите, които отговарят за организирането на посещения, следва да вземат също така предвид факта, че членовете на ЕП може да имат желание да разделят посетителите на различни по численост групи през годината;

41. одобрява сумата от 3 милиона евро, предвидена за отварянето на посетителския център и оперативните разходи за пълна стандартна година; посочва необходимостта да се направи оценка на първата година и от финансова гледна точка, включително на тези текущи разходи;

42. отбелязва решението на Бюрото за въвеждане на обезщетения за мандатни длъжности с отражение върху бюджета в размер на 400 000 евро; отбелязва въпреки това, че при принципното обсъждане нямаше единомислие; в тази връзка приветства факта, че ще трябва да се представят оправдателни документи с оглед възстановяването на допълнителните разходи, възникнали при изпълнение на задълженията им.

43. взема под внимание предложението на Бюрото да внесе 2,5 милиона евро за Дома на европейската история във връзка с проучванията вследствие на резултатите от конкурса за архитекти, които понастоящем се оценяват; припомня миналогодишното си искане за получаване на ясен анализ на предвидените разходи за проекта като цяло, включително административните разходи, най-късно на етапа на предварителния проект на прогнозата за бюджетната процедура за 2011 г.; припомня също споразумението с Бюрото от заседанието по предварително съгласуване през 2009 г.; подчертава, че в доклада на експертната комисия на Дома на европейската история се изброяват 11 точки, за които се налагат допълнителни разходи: (1)„академичен съвет, съставен от експерти и музеолози“, (2) „институционална независимост на институцията“, (3)„широкообхватни музейно-педагогически оферти“, (3)„място за събирания на млади академични работници“, (5)„постоянно оценяване“, (6)„временни и пътуващи изложби“, (7)„релевантни прояви с европейски контекст“, (8)„собствени публикации“, (9)„широкообхватни онлайн оферти“, (10)„създаване на собствена музейна сбирка“, (11)„непрестанно развитие на изложбения фонд и инфраструктурата на музея“; поради тази причина подчертава, че общата цена на проекта трябва да се разглежда като неотложен въпрос;

Хоризонтални въпроси

44. горещо приветства включването на начален анализ за определяне на постоянните и променливите разходи в предложението за бюджет; отчита свързаните с това методологически трудности, но изразява убеждението, че тези концепции следва да бъдат разгледани по-задълбочено; във връзка с това припомня, че очаква отговор от компетентните органи за това как концепцията за политика на бюджетиране на нулева база, като се използва разграничението между постоянни и променливи разходи, може да бъде прилагана в контекста на бюджетната процедура на Парламента; изисква по-задълбочено разглеждане относно фиксираните разходи, като се прави разграничение между постоянни фиксирани разходи, фиксирани разходи за точно определени периоди от време и области, където могат да бъдат извършени икономии; изисква по-задълбочено разглеждане на променливите разходи, като се установява ясна връзка между разходи и цели, политики и действия, и приоритетите се идентифицират и подреждат по важност;

45. посочва, че праговете за различните процедури за възлагане на обществена поръчка понастоящем са по-строги за европейските институции, отколкото определените в съответните европейски директиви за обществените поръчки, като това положение води до допълнителни административни разходи и използване на човешки ресурси, които биха могли да бъдат намалени чрез по-добре определени прагове;

46. подкрепя дейности със социално, културно и езиково измерение за служителите или техните семейства, но изразява неодобрение относно индивидуалното предоставяне на безвъзмездни средства в този контекст и съответно променя забележките към съответната бюджетна позиция;

47. изразява силна подкрепа за допълнителните усилия да се направи институцията по-достъпна за хората с увреждания, както по отношение на необходимите промени в инфраструктурата, така и по отношение на мерките във връзка с персонала;

Заключителни съображения

48. подчертава, че отделните позиции на бюджета, включително анализ на нивата на изпълнение, трябва да се разгледат по-подробно преди гласуването на проектобюджета през есента; следователно желае да разгледа и да вземе окончателните решения за бюджета тогава;

49. приема проекта на бюджетната прогноза за финансовата 2011 година, както е представен в приложението, и припомня, че позицията на Парламента относно проектобюджета, изменен от Съвета, ще бъде приета през октомври 2010 г. съгласно процедурата на гласуване, посочена в Договора;

50. одобрява съвместните заключения от тристранната среща във връзка с бюджета от 25 март 2010 г., приложени към настоящия документ;

o

o        o

51. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и бюджетната прогноза на Съвета и на Комисията.

 • [1]  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
 • [2]  ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
 • [3]  Приети текстове, P7_TA(2010)0087.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СЪВМЕСТНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТ ТРИСТРАННАТА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С БЮДЖЕТА ОТ 25 МАРТ 2010 г.

ТРИСТРАННА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С БЮДЖЕТА

25 март 2010 г.

Заключения

Европейският парламент, Съветът и Комисията взеха под внимание загрижеността, изразена от секретаря на Съда на Европейските общности и от генералните секретари на Сметната палата, на Комитета на регионите и на Икономическия и социален комитет в тяхното писмо до генералните секретари на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно новата бюджетна процедура, и по-специално относно помирителния комитет. Те предлагат посочените институции да бъдат приканени да изпращат в писмена фирма, директно на помирителния комитет, своите забележки относно въздействието на позицията на Съвета и измененията на Европейския парламент.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА

Вноска на Европейските общности за финансиране на разходите

на Европейския парламент за финансовата 2011 година

Наименование

Сума

 

 

Разходи

1 706 547 354

Собствени ресурси

128 030 788

Дължима вноска

1 578 516 566

ПРИХОДНА ЧАСТ

Дял Глава Статия Позиция

Наименование

Бюджет за 2011 г.

Бюджет за 2010 г.

+ КБ 1/2010

Резултат от изпълнението за 2009 г.

 

4

 

ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИИТЕ И ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА ОБЩНОСТТА

 

 

 

4 0

ДАНЪЦИ И ДРУГИ УДРЪЖКИ

 

 

 

4 0 0

Постъпления от облагане на възнагражденията, заплатите и надбавките на членовете на институциите, длъжностните лица, другите служители и лицата, получаващи пенсия

48 159 863

47 208 729

45 987 620,64

4 0 3

Постъпления от временните вноски от възнагражденията на членовете на институцията, длъжностните лица и другите служители в активна заетост

p.m.

p.m.

84,54

4 0 4

Постъпления от специалния налог върху възнагражденията на членове на институциите, длъжностни лица и други служители в активна заетост

8 209 828

9 157 662

5 709 275,13

 

 

Глава 4 0 — Общо

56 369 691

56 366 391

51 696 980,31

4 1

ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА

 

 

 

4 1 0

Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

61 216 159

58 910 854

47 760 097,53

4 1 1

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

9 134 938

13 046 060

7 209 550,25

4 1 2

Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини

10 000

5 000

0,00

 

 

Глава 4 1 — Общо

70 361 097

71 961 914

54 969 647,78

4 2

ДРУГИ ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА

 

 

 

4 2 1

Вноски на членовете на Парламента към пенсионноосигурителна схема за прослужено време

p.m.

p.m.

820 485,37

 

Глава 4 2 — Общо

p.m.

p.m.

820 485,37

 

 

Дял 4 — Общо

126 730 788

128 328 305

107 487 113,46

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

 

 

 

5 0

 

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ (ДОСТАВКА НА СТОКИ) И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

 

 

 

5 0 0

Постъпления от продажба на движими вещи (доставка на стоки)

 

 

 

5 0 0 0

Постъпления от продажбата на превозни средства — целеви приходи

p.m.

p.m.

0,00

5 0 0 1

Постъпления от продажбата на други движими вещи — целеви приходи

p.m.

p.m.

15 000,00

5 0 0 2

Приходи от доставката на стоки за други институции или органи — целеви приходи

p.m.

p.m.

0,00

5 0 1

Постъпления от продажбата на недвижимо имущество

p.m.

p.m.

0,00

5 0 2

Постъпления от продажбата на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи

p.m.

p.m.

489 477,89

 

Глава 5 0 — Общо

p.m.

p.m.

504 477,89

5 1

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

 

 

 

5 1 1

Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество и възстановяване на разноски, свързани с отдаване под наем

 

 

 

5 1 1 0

Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество — целеви приходи

p.m.

p.m.

1 324 196,29

5 1 1 1

Възстановяване на разноски, свързани с отдаване под наем — целеви приходи

p.m.

p.m.

15 317,47

 

Глава 5 1 — Общо

p.m.

p.m.

1 339 513,76

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ

 

 

 

5 2 0

Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията

1 300 000

 

2 000 000

1 316 525,41

 

Глава 5 2 — Общо

1 300 000

2 000 000

1 316 525,41

5 5

ПРИХОДИ ОТ ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА

 

 

 

5 5 0

Приходи от предоставени услуги и извършена работа в полза на други институции или органи, включително възстановяване на средства от други институции или органи за командировъчни разходи, платени от тяхно име — целеви приходи

p.m.

p.m.

3 347 371,92

5 5 1

Приходи от трети лица във връзка с доставени услуги или работи по тяхно искане — целеви приходи

p.m.

p.m.

3 551 741,34

 

Глава 5 5 — Общо

p.m.

p.m.

6 899 113,26

5 7

ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ, СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

 

 

 

5 7 0

Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи

p.m.

p.m.

1 766 049,19

5 7 1

Приходи с определено предназначение — доходи от фондации, субсидии, дарения и завещания, включително заделените приходи, специфични за всяка институция — целеви приходи

p.m.

p.m.

0,00

5 7 2

Възстановяване на разходи за социално обслужване, направени за сметка на друга институция

p.m.

p.m.

0,00

5 7 3

Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията — целеви приходи

p.m.

p.m.

3 217 174,16

 

Глава 5 7 — Общо

p.m.

p.m.

4 983 223,35

5 8

РАЗНИ ПЛАЩАНИЯ

 

 

 

5 8 1

Приходи от получени застрахователни обезщетения — целеви приходи

p.m.

p.m.

677 015,63

 

Глава 5 8 — Общо

p.m.

p.m.

677 015,63

 

 

Дял 5 — Общо

1 300 000

2 000 000

15 659 869,3

6

 

ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПОРАЗУМЕНИЯ И ПРОГРАМИ НА ОБЩНОСТТА

 

 

 

6 6

ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ

 

 

 

6 6 0

Други вноски и възстановени суми

 

 

 

6 6 0 0

Други целеви вноски и възстановени суми — целеви приходи

p.m.

p.m.

13 191 164,09

6 6 0 1

Други нецелеви вноски и възстановени суми

p.m.

p.m.

0,00

 

Глава 6 6 — Общо

p.m.

p.m.

13 191 164,09

 

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

13 191 164,09

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

 

 

 

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

 

 

 

9 0 0

Разни приходи

p.m.

p.m.

4 851 911,67

 

Глава 9 0 — Общо

p.m.

p.m.

4 851 911,67

 

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

4 851 911,67

 

 

ОБЩА СУМА

128 030 788

130 328 305

141 250 058,52

РАЗХОДНА ЧАСТ

Обобщена справка за бюджетните кредити (2011 и 2010 г.) и за изпълнението (2009 г.)

Дял Глава

Наименование

Бюджетни кредити за 2011 г.

Бюджетни кредити за 2010 г.

Резултат от изпълнението за 2009 г.

 

1

 

1 0

 

ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

 

ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

227 453 567

220 332 000

167 952 341,79

1 2

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

576 949 290

525 898 973

502 188 864,04

1 4

ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

121 802 596

108 313 800

90 934 826,73

1 6

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

15 555 500

15 516 000

12 762 741,59

 

 

Дял 1 — Общо

941 760 953

870 060 773

773 838 774,15

 

2

 

 

2 0

 

СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

 

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

189 688 366

186 909 476

193 001 220,62

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ

119 287 071

117 014 150

106 080 063,59

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

15 417 000

12 841 500

10 778 698,82

 

Дял 2 — Общо

324 392 437

316 765 126

309 859 983,03

 

3

 

 

3 0

 

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИ ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

 

ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

38 879 769

36 074 200

27 499 040,69

3 2

ЕКСПЕРТЕН ОПИТ И ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

107 474 776

105 169 500

93 647 679,96

 

 

Дял 3 — Общо

146 354 545

141 243 700

121 146 720,65

 

 

4

 

 

4 0

 

 

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

 

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЯКОИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

83 650 000

76 965 000

69 215 824,15

4 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪТРУДНИЦИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

178 050  000

168 974 000

153 358 430,04

4 4

ЗАСЕДАНИЯ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НА НАСТОЯЩИ И БИВШИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕП

340 000

310 000

310 000

 

 

Дял 4 — Общо

262 040 000

246 249 000

222 884 254,19

 

 

10

 

10 0

 

 

ДРУГИ РАЗХОДИ

 

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

14 164 419

15 691 800

0,00

10 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

14 000 000

10 000 000

0,00

10 3

РЕЗЕРВ ЗА РАЗШИРЯВАНЕТО НА ЕС

3 835 000

750 000

0,00

10 4

Резерв за информационната и комуникационната политика

p m 

p m 

0,00

10 5

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА СГРАДИ

p m 

11 000 000

0,00

10 6

РЕЗЕРВ ЗА ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ

p m 

5 000 000

0,00

10 8

РЕЗЕРВ ЗА EMAS

p m 

p m 

0,00

 

Дял 10 — Общо

31 999 419

42 441 800

0,00

 

ОБЩА СУМА

1 706 547 354

1 616 760 399

1 427 729 732,02

РАЗДЕЛ I — ПАРЛАМЕНТ

Приходи — Собствени ресурси

Дял 4 — Приходи от лица, работещи в институциите и другите органи на Съюза

Глава 4 0 — Данъци и други удръжки

Статия 4 0 0 — Постъпления от облагане на възнагражденията, заплатите и надбавките на членовете на институциите, длъжностните лица, другите служители и лицата, получаващи пенсия

Цифри

Бюджет 2011

Бюджет 2010

Резултат от изпълнението за 2009

48 159 863

37 889 783

45 987 620,64

Забележки

Протокол за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, и по-специално член 12 от него.

Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 260/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. относно определяне на условията и процедурата за данъчно облагане в полза на Европейските общности (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 8).

Статия 4 0 3 — Постъпления от временните вноски от възнагражденията на членовете на институцията, длъжностните лица и другите служители в активна заетост

Цифри

Бюджет 2011

Бюджет 2010

Резултат от изпълнението за 2009

p.m.

p.m.

84,54

Забележки

Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 3831/91 на Съвета от 19 декември 1991 г. за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и на Условията за работа на другите служители на Европейските общности с оглед въвеждане на временна вноска (ОВ L 361, 31.12.1991 г., стр. 7).

Статия 4 0 4 — Постъпления от специалния налог върху възнагражденията на членове на институциите, длъжностни лица и други служители в активна заетост

Цифри

Бюджет 2011

Бюджет 2010

Резултат от изпълнението за 2009

8 209 828

8 859 744

5 709 275,13

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 66а от него.

Глава 4 1 — Вноски към пенсионноосигурителната схема

Статия 4 1 0 — Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

Цифри

Бюджет 2011

Бюджет 2010

Резултат от изпълнението за 2009

61 216 159

44 658 716

47 760 097,53

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 83, параграф 2 от него.

Статия 4 1 1 — Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

Цифри

Бюджет 2011

Бюджет 2010

Резултат от изпълнението за 2009

9 134 938

4 315 724

7 209 550,25

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 4, член 11, параграфи 2 и 3 и приложение VІІІ, член 48 от него.

Статия 4 1 2 — Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини

Цифри

Бюджет 2011

Бюджет 2010

Резултат от изпълнението за 2009

10 000

5 000

0,—

Глава 4 2 — Други вноски към пенсионноосигурителната схема

Статия 4 2 1 — Вноски на членовете на Парламента към пенсионноосигурителна схема за прослужено време

Цифри

Бюджет 2011

Бюджет 2010

Резултат от изпълнението за 2009

p.m.

864 000

820 485,37

Забележки

Правилник за изплащане на разноски и надбавки на членовете на Европейския парламент, и по-специално приложение III към него.

Дял 5 — Приходи от административна дейност на институцията

Глава 5 0 — Постъпления от продажбата на движими вещи (доставка на стоки) и недвижимо имущество

Статия 5 0 0 — Постъпления от продажба на движими вещи (доставка на стоки)

Позиция 5 0 0 0 — Постъпления от продажбата на превозни средства — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2011

Бюджет 2010

Резултат от изпълнението за 2009

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Тази позиция е предназначена за вписване на приходите от продажбата или връщането на превозни средства, принадлежащи на институциите.

В съответствие с член 18, параграф 1, буква д) от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Позиция 5 0 0 1 — Постъпления от продажбата на други движими вещи — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2011

Бюджет 2010

Резултат от изпълнението за 2009

p.m.

p.m.

15 000,00

Забележки

Тази позиция е предназначена за вписване на приходите от продажбата или връщането на движимо имущество, различно от превозни средства, принадлежащо на институциите.

В съответствие с член 18, параграф 1, буква д) от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Позиция 5 0 0 2 — Приходи от доставката на стоки за други институции или органи — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2011

Бюджет 2010

Резултат от изпълнението за 2009

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

В съответствие с член 18, параграф 1, буква ж) от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Подробната информация за разходите и приходите от заеми, отдаване под наем или от предоставяне на услуги по тази бюджетна позиция е дадена като приложение към настоящия бюджет.

Статия 5 0 1 — Постъпления от продажбата на недвижимо имущество

Цифри

Бюджет 2011

Бюджет 2010

Резултат от изпълнението за 2009

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Тази статия е предназначена за вписване на приходите от продажбата на недвижимо имущество, принадлежащо на институциите.

Статия 5 0 2 — Постъпления от продажбата на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2011

Бюджет 2010

Резултат от изпълнението за 2009

p.m.

p.m.

489 477,89

Забележки

В съответствие с член 18, параграф 1, буква й) от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

В тази статия се записват също така приходите от продажбата на подобни продукти на електронен носител.

Глава 5 1 — Постъпления от наемни правоотношения

Забележки

Статия 5 1 1 — Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество и възстановяване на разноски, свързани с отдаване под наем

Забележки

Позиция 5 1 1 0 — Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2011

Бюджет 2010

Резултат от изпълнението за 2009

p.m.

p.m.

1 324 196,29

Забележки

В съответствие с член 18, параграф 1, буква д) от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Подробната информация за разходите и приходите от заеми, отдаване под наем или от предоставяне на услуги по тази бюджетна позиция е дадена като приложение към настоящия бюджет.

Позиция 5 1 1 1 — Възстановяване на разноски, свързани с отдаване под наем — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2011

Бюджет 2010

Резултат от изпълнението за 2009

p.m.

p.m.

15 317,47

Забележки

В съответствие с член 18, параграф 1, буква д) от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Глава 5 2 — Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви

Статия 5 2 0 — Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията

Цифри

Бюджет 2011

Бюджет 2010

Резултат от изпълнението за 2009

1 300 000

2 500 000

1 316 525,41

Забележки

В тази статия се записват приходите от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията.

Глава 5 5 — Приходи от постъпленията от предоставени услуги и извършена работа

Статия 5 5 0 — Приходи от предоставени услуги и извършена работа в полза на други институции или органи, включително възстановяване на средства от други институции или органи за командировъчни разходи, платени от тяхно име — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2011

Бюджет 2010

Резултат от изпълнението за 2009

p.m.

p.m.

3 347 371,92

Забележки

В съответствие с член 18, параграф 1, буква ж) от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Статия 5 5 1 — Приходи от трети лица във връзка с доставени услуги или работи по тяхно искане — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2011

Бюджет 2010

Резултат от изпълнението за 2009

p.m.

p.m.

3 551 741,34

Забележки

В съответствие с член 18, параграф 1, буква д) от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Глава 5 7 — Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията

Статия 5 7 0 — Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2011

Бюджет 2010

Резултат от изпълнението за 2009

p.m.

p.m.

1 706 049,19

Забележки

В съответствие с член 18, параграф 1, буква е) от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Статия 5 7 1 — Приходи с определено предназначение — доходи от фондации, субсидии, дарения и завещания, включително заделените приходи, специфични за всяка институция — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2011

Бюджет 2010

Резултат от изпълнението за 2009

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

В съответствие с член 18, параграф 1, буква в) от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Статия 5 7 2 — Възстановяване на разходи за социално обслужване, направени за сметка на друга институция

Цифри

Бюджет 2011

Бюджет 2010

Резултат от изпълнението за 2009

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Тази статия е предназначена за вписване на приходи от възстановяване на разходи за социално обслужване, направени за сметка на друга институция.

Статия 5 7 3 — Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2011

Бюджет 2010

Резултат от изпълнението за 2009

p.m.

p.m.

3 217 174,16

Глава 5 8 — РАЗНИ ПЛАЩАНИЯ

Статия 5 8 1 — Приходи от получени застрахователни обезщетения — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2011

Бюджет 2010

Резултат от изпълнението за 2009

p.m.

p.m.

677 015,63

Забележки

В съответствие с член 18, параграф 1, буква з) от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

В тази статия се записват и обезщетенията от страна на застрахователни компании във връзка с възнаграждения на длъжностни лица, претърпели злополуки.

Дял 6 — Вноски и възстановени суми във връзка със споразумения и програми на Съюза

Глава 6 6 — Други вноски и възстановени суми

Статия 6 6 0 — Други вноски и възстановени суми

Позиция 6 6 0 0 — Други целеви вноски и възстановени суми — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2011

Бюджет 2010

Резултат от изпълнението за 2009

p.m.

p.m.

13 191 164,09

Забележки

В съответствие с член 18 от Финансовия регламент тази позиция е предназначена за вписване на всички приходи, не предвидени в другите части от дял 6, които са използвани за осигуряване на допълнителни бюджетни кредити за финансиране на разходите, към които са разпределени тези приходи.

Позиция 6 6 0 1 — Други нецелеви вноски и възстановени суми

Цифри

Бюджет 2011

Бюджет 2010

Резултат от изпълнението за 2009

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Разни приходи

Глава 9 0 — Разни приходи

Статия 9 0 0 — Разни приходи

Цифри

Бюджет 2011

Бюджет 2010

Резултат от изпълнението за 2009

p.m.

p.m.

4 851 911,67

Забележки

В тази статия се записват разни приходи.

Подробната информация за разходите и приходите от заеми, отдаване под наем или предоставяне на услуги по тази статия е дадена като приложение към настоящия бюджет.

Разходи — Разходи

Дял 1 — Лица, работещи в институцията

Глава 1 0 — Членове на институцията

Статия 1 0 0 — Възнаграждения и надбавки

Позиция 1 0 0 0 — Възнаграждения

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

67 843 057

66 695 000

30 601 982,96

Забележки

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 9 и 10 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 1 и 2 от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за възнаграждението, предвидено в Устава на членовете на Европейския парламент.

Позиция 1 0 0 4 — Обикновени пътни разноски

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

75 396 756

79 319 000

64 968 671,93

Забележки

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 20 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове от 10 до 21 и член 24 от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за възстановяването на пътните разноски и разноските за престой, свързани с пътуванията до и от местата на работа и други командировки.

Той е предназначен също за покриване на разходите, свързани с евентуални въглеродни компенсации, както предвижда планът за действие Схема за екологично управление и одит (EMAS), приет от Бюрото.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 10 000 EUR.

Позиция 1 0 0 5 — Други пътни разноски

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

11 396 317

9 170 000

1 874 928,93

Забележки

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 20 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 22, 23 и 29 от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за възстановяването на допълнителни пътни разноски, пътни разноски, направени в държавата-членка, в която членът на ЕП е избран, и разходи за репатриране.

Бюджетният кредит е предназначен също така за покриване на разноските, свързани с евентуални компенсации на въглеродните емисии, така както са определени в плана за действие EMAS, приет от Бюрото.

Позиция 1 0 0 6 — Надбавка за общи разходи

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

38 330 147

38 144 000

42 629 278,00

Забележки

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 20 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове от 25 до 28 от тях.

Тази надбавка е предназначена за покриване на разходите, направени във връзка с парламентарната дейност на членовете на ЕП в държавата, в която са избрани.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 25 000 EUR.

Позиция 1 0 0 7 — Надбавки, свързани с изпълнение на служебните задължения

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

179 000

177 000

169 747,88

Забележки

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 20 от него.

Решение на Бюрото от 16—17 юни 2009 г.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за надбавката, предвидена в Устава на членовете на Европейския парламент.

Статия 1 0 1 — Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване

Позиция 1 0 1 0 — Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

3 477 040

3 417 000

2 557 021,72

Забележки

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 18 и 19 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове от 3 до 9 от тях.

Общностен правилник относно покриването на рисковете от злополука и професионални заболявания на длъжностните лица на Европейските общности.

Общностен правилник относно покриването на рисковете от заболявания на длъжностните лица на Европейските общности.

Решение на Комисията за определяне на общи изпълнителни разпоредби, свързани с възстановяването на медицински разноски.

Правилник за изплащането на разноски и надбавки на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 21 от него и приложение IV към него (временно прилагане за срок от 18 месеца след края на шестия парламентарен мандат).

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на рискове от злополука, за възстановяване на медицинските разноски и за застраховка „Загубване и кражба на лични вещи“ на членовете на ЕП.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 50 000 EUR.

Позиция 1 0 1 2 — Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

380 000

350 000

77 327,90

Забележки

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 30 от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на някои разходи, необходими за осигуряване на помощ за член на ЕП със сериозни увреждания.

Статия 1 0 2 — Преходни надбавки

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

1 510 000

7 628 000

5 456 756,89

Забележки

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 13 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове от 45 до 48 и член 77 от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на преходни надбавки при приключване на мандата на член на ЕП.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 10 000 EUR.

Статия 1 0 3 — Пенсии

Позиция 1 0 3 0 — Пенсии за осигурителен стаж и възраст

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

11 131 000

11 215 000

9 583 361,56

Забележки

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 14 и 28 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 49, 50 и 75 от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за изплащане на пенсия за осигурителен стаж и възраст след прекратяване на мандата на член на ЕП.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 50 000 EUR.

Позиция 1 0 3 1 — Пенсии за инвалидност

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

406 742

504 000

383 595,33

Забележки

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 15 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове от 51 до 57 и член 75 от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за изплащане на пенсия за инвалидност на член на ЕП, настъпила по време на мандата му.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 20 000 EUR.

Позиция 1 0 3 2 — Наследствени пенсии

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

3 072 147

2 744 000

2 690 744,23

Забележки

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 17 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове от 58 до 60 и член 75 от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за изплащане на съответната наследствена пенсия в случай на смърт на член на ЕП или на бивш член на ЕП.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 15 000 EUR.

Позиция 1 0 3 3 — Схема за доброволно пенсионно осигуряване на членове на ЕП

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

55 000

169 000

6 433 924,46

Забележки

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 27 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 76 от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на вноската на институцията към схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване за членове на ЕП.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 300 000 EUR.

Статия 1 0 5 — Езикови и компютърни курсове

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

800 000

800 000

525 000,00

Забележки

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 44 от тях.

Решение на Бюрото от 4 май 2009 г. относно езиковите и компютърните курсове за членовете на ЕП.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за езикови курсове и курсове по информационни технологии за членовете на ЕП.

Статия 1 0 8 — Загуби от разлики в обменния курс

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разликите от промяната на валутни курсове за сметка на бюджета на Европейския парламент съгласно разпоредбите за изплащане на надбавката за общи разходи.

Статия 1 0 9 — Временни бюджетни кредити

Позиция 1 0 9 0 — Временни бюджетни кредити

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

4 076 097

p.m.

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на отражението на евентуални корекции в заплащането на членовете на институцията.

Този бюджетен кредит е изцяло временен и може да се използва само след като бъде прехвърлен по други бюджетни редове в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент.

Позиция 1 0 9 1 — Временни бюджетни кредити за 18 членове на ЕП - Договор от Лисабон

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

9 400 264

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с пристигането на 18-те допълнителни членове на ЕП, в приложение на Договора от Лисабон.

Този бюджетен кредит е изцяло временен и може да се използва само след като бъде прехвърлен по други бюджетни редове в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент.

Глава 1 2 — Длъжностни лица и срочно наети служители

Статия 1 2 0 — Възнаграждения и други права

Позиция 1 2 0 0 — Възнаграждения и надбавки

Цифри

 

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

1 2 0 0

562 440 090

517 388 973

494 054 418,49

10 0

964 419

 

 

Общо

563 404 509

517 388 973

494 054 418,49

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности.

Условия за работа на другите служители на Европейските общности.

Този бюджетен кредит е предназначен основно за покриване на следните плащания на длъжностни лица и срочно наети служители, заемащи длъжност, включена в щатното разписание:

 заплати, надбавки и други свързани със заплатите плащания,

 осигуряване за болест, злополука и професионално заболяване и други разходи за социално осигуряване,

 фиксирани надбавки за извънреден труд,

 различни надбавки и безвъзмездни средства,

 плащане на пътните разноски за длъжностните лица или срочно наетите служители, техните съпрузи или лицата на тяхна издръжка, от местоработата им до мястото на произход,

 отражение на корекционните коефициенти, приложими към възнаграждението и към частта от възнагражденията, преведени в страна, различна от страната на месторабота,

 осигуряване за безработица за срочно наетите служители, както и плащания, извършвани от институцията в полза на срочно наети служители за учредяване или запазване на пенсионните им права в страната им на произход.

Този бюджетен кредит е предназначен и за покриване на застрахователните премии „Спортни злополуки“ за лицата, ползващи спортния център на Европейския парламент в Брюксел и Страсбург.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 1 800 000 EUR.

Позиция 1 2 0 2 — Заплащане на извънреден труд

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

455 200

400 000

350 000,00

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 56 от него и приложение VI към него.

Условия за работа на другите служители на Европейските общности.

Този бюджетен кредит е предназначен за заплащането на извънреден труд в съответствие с горепосочените разпоредби.

Позиция 1 2 0 4 — Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

5 034 000

4 900 000

3 520 000,00

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности.

Условия за работа на другите служители на Европейските общности.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

 пътните разноски, изплащани на длъжностните лица и срочно наетите служители (включително членовете на техните семейства) при встъпване или напускане на длъжност или преместване на друго място на работа,

 надбавките за настаняване/пренастаняване и разноските за преместване, дължими на длъжностните лица и срочно наетите служители, които са длъжни да променят местопребиваването си при встъпване в длъжност или при преместване на друго място на работа, както и при окончателно напускане на институцията и установяване другаде,

 дневните, дължими на длъжностните лица и срочно наетите служители, които представят доказателства за необходимостта от промяна на обичайното си местопребиваване при встъпване в длъжност или след преместване на нова месторабота,

 обезщетение при уволнение за длъжностно лице, назначено с изпитателен срок, чието правоотношение е прекратено на основание очевидно несправяне със служебните задължения,

 обезщетение на срочно нает служител при едностранно прекратяване на неговия договор от страна на институцията,

 разликата между вноските, платени от персонала към пенсионна схема на държава-членка, и тези, дължими към схемата на Общността при промяна на класификацията на даден договор.

Статия 1 2 2 — Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение

Позиция 1 2 2 0 — Обезщетения при предсрочно пенсиониране в интерес на службата

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

530 000

760 000

917 369,49

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 41 и 50 от него и приложение IV към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на обезщетенията, които следва да бъдат изплатени на длъжностните лица:

—       преминали в неактивна заетост във връзка със съкращения в щатното разписание на институцията,

—       заемащи длъжност AD 16 или AD 15, предсрочно пенсионирани в интерес на службата.

Този бюджетен кредит покрива също така здравноосигурителната вноска за сметка на работодателя и отражението на корекционните коефициенти, приложими към тези надбавки.

Позиция 1 2 2 2 — Обезщетения при окончателно прекратяване на служебното правоотношение и специална система за пенсиониране на длъжностни лица и срочно наети служители

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

1 390 000

2 450 000

3 347 076,06

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 64 и 72 от него.

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на:

—       обезщетенията, дължими съгласно Правилника за длъжностните лица или регламентите, посочени по-долу,

—       здравноосигурителните вноски, плащани от работодателя за лицата, получаващи обезщетения,

—       отражението на корекционните коефициенти, приложими за отделните обезщетения.

Правно основание

Регламент (EО, Евратом, ЕОВС) № 2689/95 на Съвета от 17 ноември 1995 г. за въвеждане на специални мерки при окончателно прекратяване на служебното правоотношение на срочно наети служители на Европейските общности във връзка с присъединяването на Австрия, Финландия и Швеция (OВ L 280, 23.11.1995 г., стр. 4).

Регламент (ЕО, Евратом) № 1748/2002 на Съвета от 30 септември 2002 г. за въвеждане на специални мерки при окончателно прекратяване на служебното правоотношение на длъжностни лица на Европейските общности, назначени на постоянна длъжност в Европейския парламент, и срочно наети служители на политическите групи на Европейския парламент в контекста на модернизацията на институцията (ОВ L 264, 2.10.2002 г., стр. 9).

Статия 1 2 4 — Временни бюджетни кредити

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

7 100 000

 

 

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на отражението на евентуалните корекции във възнагражденията, за които е взето решение от Съвета по време на финансовата година.

Този бюджетен кредит е временен и може да се използва само след като бъде прехвърлен по подходящите бюджетни редове от настоящата глава.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 65 от него и приложение XI към него.

Актове за справка

Глава 1 4 — Друг персонал и външни услуги

Статия 1 4 0 — Друг персонал и външен персонал

Позиция 1 4 0 0 — Друг персонал

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

29 621 596

23 830 000

24 230 464,67

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности.

Този бюджетен кредит е предназначен основно за покриване на следните разходи:

 възнаграждението, включително отпусканите суми и надбавките, на другите служители, в т.ч. договорно наетите и местните служители и специалните консултанти (по смисъла на Условията за работа на другите служители на Европейските общности), вноските за сметка на работодателя към различните социалноосигурителни системи и отражението на корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на тези служители,

 наемането на работа на срочно наети служители.

Позиция 1 4 0 2 — Конферентни преводачи

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

60 000 000

55 005 000

43 273 028,22

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности.

Споразумение за конферентните преводачи със спомагателни функции.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи в рамките на междуинституционалното сътрудничество:

 възнагражденията, социалноосигурителните вноски, пътните разноски и надбавките за дневни разноски на конферентните преводачи със спомагателни функции, използвани от Парламента за обслужване на заседания, организирани от Парламента или от други институции, които не могат да бъдат обслужени от устните преводачи на Парламента (длъжностни лица или срочно наети служители),

 разходите за агенции за организиране на конференции, за техници и администратори, обслужващи горепосочените заседания, когато последните не могат да бъдат обслужени от длъжностни лица, срочно наети служители или друг персонал,

 услуги, предоставени на Парламента от устни преводачи, които са длъжностни лица или членове на срочно наетия персонал в други институции,

 пътните разноски и надбавките за престой, свързани с услуги, предоставяни на Парламента в контекста на международното сътрудничество от страна на устни преводачи, работещи за международни институции,

 междуинституционалното сътрудничество в езиковата област.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 200 000 EUR.

Позиция 1 4 0 4 — Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

7 138 000

7 150 000

6 068 983,48

Забележки

Правила, уреждащи преместването на длъжностни лица от Европейския парламент и на срочно наети служители от политическите групи в национални администрации, други подобни на тях органи и международни организации.

Правила, уреждащи командироването на национални експерти в Европейския парламент.

Вътрешни правила относно стажовете и учебните посещения в генералния секретариат на Европейския парламент.

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на:

 надбавка и пътните разноски на стажантите при започване и при приключване на стажа,

 разходите за осигуряване срещу злополука и болест по време на стажа,

 разходите, свързани с преместването на персонал между Европейския парламент и публичния сектор в държавите-членки или други страни, посочени в правилата,

 командировъчните разходи на национални експерти, командировани в Европейския парламент,

 организирането на дейности по обучение на конферентни и писмени преводачи, и по-специално в сътрудничество с школите за устни преводачи и университетите, обучаващи писмени преводачи, както и отпускането на стипендии за професионално обучение и допълнителна квалификация на устните и писмените преводачи, закупуването на учебни пособия и други свързани с това разходи,

 допълнителните разходи на стажантите в рамките на пилотната програма за стажове за хора с увреждания, които са пряко свързани със съответното увреждане, в съответствие с член 20, параграф 8 от вътрешните правила относно стажовете и учебните посещения в генералния секретариат на Европейския парламент.

Позиция 1 4 0 6 — Наблюдатели

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Бюджетният кредит е предназначен за покриване на изплащането на разходите, свързани с наблюдателите, в съответствие с член 11 от Правилника за дейността на Европейския парламент.

Позиция 1 4 0 7 — Надбавка за обучение (стажантска програма на Европейския парламент)

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

p.m.

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за заплащане на работата на стажантите, участващи в стажантската програма на Европейския парламент.

Статия 1 4 2 — Външни услуги

Позиция 1 4 2 0 — Външни услуги

Цифри

 

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

1 4 2 0

24 200 000

21 945 000

16 953 510,86

10 0

 

1 155 000

 

Общо

24 200 000

23 100 000

16 953 510,86

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за услуги по превод, машинопис, кодиране и техническа помощ, извършени от трети страни.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 200 000 EUR.

Позиция 1 4 2 2 — Дейности, свързани с междуинституционалното сътрудничество в езиковата област

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

343 000

383 800

408 839,50

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на:

— разходите във връзка с мерките, приети от Междуинституционалния комитет по писмен и устен превод (ICTI), за насърчаване на междуинституционалното сътрудничество по езиковите въпроси;

— публикации, дейности по разпространение на информация, връзки с обществеността, участие в обществени мероприятия, езикови изложения и панаири.

Статия 1 4 4 — Временни бюджетни кредити

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

500 000

 

 

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на отражението на евентуалните корекции във възнагражденията, за които е взето решение от Съвета по време на финансовата година.

Този бюджетен кредит е временен и може да се използва само след като бъде прехвърлен по подходящите бюджетни редове от настоящата глава.

Правно основание

Условия за работа на другите служители на Европейските общности.

Глава 1 6 — Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

Статия 1 6 1 — Разходи за управление на персонала

Позиция 1 6 1 0 — Разходи за набиране на персонал

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

515 500

600 000

685 000,00

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 27—31 и член 33 от него, както и приложение III към него.

Решение 2002/620/ЕО на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на Съда на Европейските общности, на Сметната палата, на Икономическия и социален комитет, на Комитета на регионите и на Европейския омбудсман от 25 юли 2002 г. относно създаване на Служба за подбор на персонал на Европейските общности (ОВ L 197, 26.7.2002 г., стр. 53) и Решение 2002/621/ЕО на генералните секретари на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията, на секретаря на Съда на Европейските общности, на генералните секретари на Сметната палата, на Икономическия и социален комитет и на Комитета на регионите и на представителя на Европейския омбудсман от 25 юли 2002 г. относно организацията и дейността на Службата за подбор на персонал на Европейските общности (ОВ L 197, 26.7.2002 г., стр. 56).

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

 разходите за организиране на конкурси, предвидени в член 3 от Решение 2002/621/ЕО, и разходите за пътуване и дневните разходи за кандидатите, поканени да се явят на събеседване и медицински прегледи,

 разходите за организиране на процедури за подбор на персонал.

В надлежно обосновани случаи във връзка с оперативни нужди и след консултация с Европейската служба за подбор на персонал, този бюджетен кредит може да бъде използван за конкурси, организирани от самата институция.

Позиция 1 6 1 2 — Повишаване на професионалната квалификация

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

4 100 000

4 000 000

3 387 946,49

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 24а от него.

Условия за работа на другите служители на Европейските общности.

Този кредит е предназначен за покриване на разходите за обучение с оглед подобряване на уменията на персонала, както и на качеството на работа и ефективността на институцията.

Статия 1 6 3 — Мерки за подпомагане на персонала на институцията

Позиция 1 6 3 0 — Социално обслужване

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

650 000

601 000

516 821,63

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 9, параграф 3, трета алинея и член 76 от него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

 като част от междуинституционалната политика за подпомагане на лица с увреждания, попадащи в следните категории:

 длъжностни лица и срочно наети служители на активна служба,

 съпрузи на длъжностни лица и срочно наети служители на активна служба,

 деца на издръжка по смисъла на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности,

възстановяване, в рамките на бюджетните ограничения и след изчерпване на правата, евентуално предоставени в страната по местопребиваване или произход, на признатите за необходими разходи от немедицинско естество, свързани с увреждането, надлежно оправдани и невъзстановени от общата здравноосигурителна схема,

 действия, предприети по отношение на длъжностни лица и други служители в особено затруднено положение,

 отпускане на безвъзмездни средства на Комитета по персонала и непредвидени разходи за социално обслужване. Плащането на вноски или покриването на разходи от Комитета по персонала за участниците в социална дейност се ограничава както следва:

 ограничена допустимост за служителите на Парламента, включително до степен AST4,

 максимална сума на вноската: съобразно таблица, като се вземат под внимание нетните семейни доходи и броя деца.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 8 000 EUR.

Позиция 1 6 3 1 — Мобилност

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

745 000

832 000

186 382,71

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с мобилността на различните места на работа.

Позиция 1 6 3 2 — Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

310 000

310 000

287 888,28

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за поощряване и финансово подпомагане на инициативи, насочени към насърчаване на социалните контакти между служителите от различни националности, например субсидиране на клубове на служителите, спортни асоциации, културни общества и т.н., както и за вноска за разходите за постоянен център за отдих и развлечения (културни и спортни дейности, хобита, ресторант).

Този бюджетен кредит покрива също и финансовото участие в междуинституционални социални дейности.

Очакваният размер на целевите приходи съгласно член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент възлиза на 800 000 EUR.

Статия 1 6 5 — Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията

Позиция 1 6 5 0 — Медицинско обслужване

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

1 285 000

1 260 000

997 557,25

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 59 от него и приложение ІІ, член 8 от него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на оперативните разходи на медицинската служба на трите места на работа на Парламента, включително закупуване на материали, фармацевтични продукти и т.н., на разходите за профилактични медицински прегледи, разходите във връзка с работата на Комитета по трудоустрояване, както и разходите за външни услуги, извършени от медицински специалисти, преценени като необходими от лекари консултанти.

Той включва и разходи за закупуване на определени работни инструменти за медицински нужди, както и разходи за медицински и парамедицински персонал, изпълняващ договорености за предоставяне на услуги или за краткосрочно заместване.

Позиция 1 6 5 2 — Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

2 600 000

2 313 000

2 260 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за управление и ползване на ресторантите и столовото хранене.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 2 000 000 EUR.

Позиция 1 6 5 4 — Детска градина и детски ясли, с които е сключен договор

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

5 350 000

5 600 000

4 441 145,23

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансовото участие на Парламента в общите разходи за детска градина и външни ясли, с които е сключен договор.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 1 010 000 EUR.

Дял 2 — СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

Забележки

Застрахователният риск „Трудови спорове и терористични актове“, на който са изложени сградите на Европейския парламент, трябва да бъде покрит от бюджета на Европейския съюз, доколкото покритието на този риск не се осигурява от застрахователните компании.

По тази причина бюджетните кредити, записани по този дял, покриват всички разходи, свързани с вреди, причинени от трудови спорове и терористични актове.

Глава 2 0 — Сгради и разходи, свързани с тях

Статия 2 0 0 — Сгради

Позиция 2 0 0 0 — Наем

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

34 327 626

33 768 000

28 303 815,68

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на наеми за сградите или частите от сгради, заемани от Парламента.

Той покрива също така данък сгради. Наемните цени са изчислени върху дванадесет месеца на база съществуващи или бъдещи договори, в които по правило се предвижда индексация на жизнения стандарт или разходите за строителство.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 500 000 EUR.

Позиция 2 0 0 1 — Плащания по договори за дългосрочен наем

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

12 155 000

5 900 000

14 636 040,32

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на вноските за дългосрочен наем на сгради или части от сгради по силата на съществуващи или бъдещи договори.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 100 000 EUR.

Позиция 2 0 0 3 — Придобиване на недвижими имоти

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

p.m.

p.m.

9 100 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за придобиване на недвижима собственост. Субсидиите за имоти и подготовката им за застрояване ще се определят съобразно разпоредбите на Финансовия регламент.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 100 000 EUR.

Позиция 2 0 0 5 — Строителство на сгради

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

7 644 000

4 346 600

3 859 764,01

Забележки

По тази позиция евентуално могат да бъдат вписани бюджетни кредити за построяване на сгради.

Позиция 2 0 0 7 — Оборудване на помещения

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

24 695 000

29 018 000

31 611 447,34

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи по изпълнение на работа по оборудване, включително други разходи, свързани с тази работа, и по-специално възнаграждения на архитекти или инженери и т.н.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 500 000 EUR.

Позиция 2 0 0 8 — Други разходи за сгради

Цифри

 

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

2 0 0 8

4 637 000

9 360 000

14 066 706,95

10 0

 

2 340 000

 

Общо

4 637 000

11 700 000

14 066 706,95

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за управление на сградния фонд, които не са специално предвидени в другите статии от настоящата глава, включително за:

 управление и третиране на отпадъците,

 задължителни проверки, проверки на качеството, експертни оценки, одити, контрол на спазването на нормативните изисквания и др.,

 техническа библиотека,

 съдействие за управлението (Building Helpdesk),

 управление на плановете на сградите и носителите на информация,

 други разходи.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 10 000 EUR.

Статия 2 0 2 — Разходи за сгради

Позиция 2 0 2 2 — Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

44 749 000

41 407 444

34 464 154,98

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за поддръжка, ремонт, управление и почистване, на базата на действащи договори, на сградите (помещения и техническо оборудване), които са заети, наети или притежавани от Европейския парламент.

Преди продължаване или сключване на договори институцията ще се консултира с другите институции относно постигнатите от тях договорни условия (цени, избрана валута, индексиране, срок, други клаузи) и при спазване на разпоредбите на член 91, параграф 3 от Финансовия регламент.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 75 000 EUR.

Позиция 2 0 2 4 — Потребление на енергия

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

20 947 000

21 487 594

16 917 600,84

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване по-специално на разходите за потребление на вода, газ, електричество и отопление.

Бюджетният кредит е предназначен също така за покриване на разноските, свързани с евентуални компенсации на въглеродните емисии, така както са определени в плана за действие EMAS, приет от Бюрото.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 82 000 EUR.

Позиция 2 0 2 6 — Охрана и наблюдение на сградите

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

39 624 740

40 587 000

38 478 370,92

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване основно на разходите за охрана и наблюдение на сградите, заемани от Парламента на трите обичайни места на работа, и информационните бюра.

Преди продължаване или сключване на договори институцията ще се консултира с другите институции относно постигнатите от тях договорни условия (цени, избрана валута, индексиране, срок, други клаузи) и при спазване на разпоредбите на член 91, параграф 3 от Финансовия регламент.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 180 000 EUR.

Позиция 2 0 2 8 — Застраховки

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

909 000

1 034 838

1 563 319,58

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащания на застрахователни премии.

Глава 2 1 — Информационни технологии, оборудване и обзавеждане

Забележки

Във връзка с обществените поръчки институцията се консултира с другите институции относно договорните условия, постигнати от всяка от тях.

Статия 2 1 0 — Информационни технологии и телекомуникации

Позиция 2 1 0 0 — Хардуер и софтуерни продукти за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите

Цифри

 

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

2 1 0 0

35 174 000

36 225 000

43 008 335,49

10 0

 

4 000 000

 

Общо

35 174 000

40 225 000

43 008 335,49

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за покупка, наем, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти за институцията и свързаните с тях монтажни дейности. Това оборудване и софтуерните продукти се отнасят, по-специално, към системите в информационния и телекомуникационен център, информационното обслужване на отделите и политическите групи, както и системата за електронно гласуване.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 400 000 EUR.

Позиция 2 1 0 2 — Външни услуги за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите

Цифри

 

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

2 1 0 2

56 481 250

52 637 000

41 155 588,44

10 0

 

4 000 000

 

Общо

56 481 250

56 637 000

41 155 588,44

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за външна помощ от страна на бюра за поддръжка и консултанти по информационни технологии във връзка с експлоатацията на информационния център и мрежата, разработването и поддръжката на приложения, обслужването на потребителите, в т.ч. членове на ЕП и политически групи, осъществяване на проучвания, съставяне и въвеждане на техническа документация.

Той е предназначен също така за покриване на вноската на Парламента за разходи, свързани с Help Desk NAP (ново приложение за плащане), установен по общо споразумение между институциите.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 700 000 EUR.

Статия 2 1 2 — Обзавеждане

Цифри

 

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

2 1 2

3 224 000

2 998 400

2 508 567,53

10 0

 

749 600

 

Общо

3 224 000

3 748 000

2 508 567,53

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за покупка, наем, поддръжка и поправка на обзавеждане, включително покупка на ергономично обзавеждане, подмяна на остаряло и счупено обзавеждане и офис техника. Той е предназначен също за покриване на различните разходи за управление на движимото имущество на институцията.

По отношение на произведенията на изкуството този бюджетен кредит е предназначен за покриване както на разноските за придобиване и покупка на специални материали, така и на свързаните с това текущи разходи, включително разноски по рамкиране, реставрация, почистване, застраховка, както и разноските за превоз ad hoc.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 5 000 EUR.

Статия 2 1 4 — Техническо оборудване и инсталации

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

17 907 821

18 327 750

14 526 966,49

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покупка, наем, поддръжка, поправка и управление на техническо оборудване и инсталации, и по-специално:

 на различни подвижни и неподвижни технически инсталации и оборудване, свързани с издаване, охрана, столови, сгради и т.н.,

 оборудване, по-специално на печатарска работилница, телефонна служба, столова, супермаркет, охрана, техническа служба за конференции, аудиовизуален сектор и т.н.,

 специални материали (електронни, компютърни, електрически), включително свързаните с тях външни услуги,

 инсталиране на два допълнителни телефонни поста в кабинетите на членовете, при поискване.

Този бюджетен кредит покрива също разноските за реклама относно препродажба и бракуване на амортизирани активи.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 205 000 EUR.

Статия 2 1 6 — Превозни средства

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

6 500 000

6 826 000

4 880 605,64

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване разходите за закупуване, поддръжка, експлоатация и поправка на превозни средства (автомобилен парк и велосипеди) и наемане на коли, таксита, автобуси и камиони, със или без водач, включително необходимото застрахователно покритие и други разходи за управление. При подновяване на автомобилния парк и при закупуването или наемането на превозни средства се отдава предпочитание на най-малко замърсяващите превозни средства, като напр. хибридни автомобили.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 175 000 EUR.

Глава 2 3 — Текущи административни разходи

Забележки

Във връзка с обществените поръчки институцията се консултира с другите институции относно договорните условия, постигнати от всяка от тях.

Статия 2 3 0 — Хартия, канцеларски материали и разни консумативи

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

2 575 000

2 655 500

2 098 026,82

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по закупуване на хартия, пликове, канцеларски материали, материали за печатницата и копирните центрове и т.н., както и за свързаните с това разходи за управление.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 15 000 EUR.

Статия 2 3 1 — Разходи за финансово обслужване

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

370 000

370 000

318 975,87

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на банкови такси (комисиони, ажио, различни разноски) и други финансови такси, в т.ч. допълнителни разноски за финансиране на сгради.

Статия 2 3 2 — Съдебни разноски и обезщетения

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

1 314 000

1 312 000

1 318 035,60

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

 сумите, които Европейският парламент е евентуално осъден да заплати за разноски, присъдени от Съда, от Общия съд, от Съда на публичната служба или от националните съдилища,

 за ангажиране на външни адвокати, които да представляват Парламента пред съдилищата на Съюза и пред националните съдилища, и за ангажиране на юридически съветници или експерти, които да подпомагат Правната служба,

 възстановяването на разходи за адвокатски хонорари, свързани с дисциплинарни или аналогични производства,

 обезщетения, лихви и евентуални задължения по смисъла на член 8, параграф 3 от Финансовия регламент,

 размера на договорените обезщетения при извънсъдебните споразумения съгласно членове 69 и 70 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба на Европейския съюз.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 5 000 EUR.

Статия 2 3 5 — Телекомуникации

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

9 405 000

6 850 000

5 529 693,88

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за мрежи за пренос на данни между трите места на работа, изчислителните центрове и информационните бюра, както и на разходи и такси за абонамент и комуникации (стационарни и мобилни телефони, телевизия).

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 20 000 EUR.

Статия 2 3 6 — Пощенски такси и разходи за доставка

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

422 000

440 000

330 500,55

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пощенски разноски, обработка и изпращане чрез националните пощенски или частни куриерски служби.

Този бюджетен кредит е предназначен също така за покриване на услуги в областта на съобщенията.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 5 000 EUR.

Статия 2 3 7 — Пренасяне

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

700 000

650 000

656 863,44

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с дейности по пренасяне и поддръжка, извършвани от компании за пренасяне или чрез ползване на услуги от временен помощен персонал, предоставен от посреднически агенции.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 40 000 EUR.

Статия 2 3 8 — Други административни разходи

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

631 000

564 000

526 602,66

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

 застраховки, които не са изрично предвидени в друга позиция,

 покупка на униформи за разпоредителите, шофьорите и служителите по пренасянията, медицинските служби и различните технически служби,

 различни оперативни разходи и разходи за управление, включително разходи за център за управление на мобилността в контекста на EMAS, покупка на указатели с разписанията на железопътния и въздушния транспорт, публикации в печата на съобщения за продажба на употребявано оборудване и др.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 50 000 EUR.

Дял 3 — Разходи във връзка с изпълнението на общи функции на институцията

Глава 3 0 — Заседания и конференции

Статия 3 0 0 — Командировъчни разходи на персонала

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

29 820 000

27 970 000

21 907 000,00

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 71 и приложение VІІ, членове от 11 до 13 от него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите във връзка с пътуванията на персонала на институцията, на командированите национални експерти или на стажантите между местоработата им и едно от трите места на работа на Европейския парламент (Брюксел, Люксембург и Страсбург) и във връзка с командировки до места, различни от трите места на работа на Парламента. Тези разходи включват разходите за транспорт, дневни и квартира. Допълнителните разноски (включително за издаване на билети, резервации, електронно фактуриране, по-специално за чартърния транспорт, организиран от Европейския парламент) или всички извънредни разноски също така се покриват.

Бюджетният кредит е предназначен също така за покриване на разноските, свързани с евентуални компенсации на въглеродните емисии, така както са определени в плана за действие EMAS, приет от Бюрото.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 50 000 EUR.

Статия 3 0 2 — Разходи за приеми и представителни разходи

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

2 047 450

1 105 200

769 155,64

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

 разходи, свързани със задълженията на институцията във връзка с приеми, включително във връзка с работа, извършена от звеното на институцията за Оценка на научно-технологичните възможности (STOA), и представителни разходи за членовете на ЕП,

 представителни разходи на председателя на ЕП по време на неговите пътувания извън местата на работа на Парламента,

 представителни разходи и участие в разходите на секретариата на кабинета на председателя,

 разходи за приеми и представителни разходи на секретариата, включително покупка на подаръци и медали за длъжностните лица, които са навършили 15 или 25 години служба,

 различни протоколни разходи, като знамена, рекламни щандове, покани, отпечатване на менюта и т.н.,

 различни протоколни разходи, като знамена, рекламни щандове, покани, отпечатване на менюта и т.н.,

 пътни и дневни разноски на високопоставени лица при посещение на институцията,

Статия 3 0 4 — Различни разходи във връзка със заседания

Позиция 3 0 4 0 — Различни разходи във връзка с вътрешни заседания

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

2 594 000

3 050 000

2 124 976,46

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с разхладителни и други напитки, и при определени случаи — кетъринг, предоставян по време на заседания на институцията, както и на разходи за управлението на тези услуги.

Позиция 3 0 4 2 — Заседания, конгреси и конференции

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

1 350 000

1 310 000

868 097,21

Забележки

Тази позиция е предназначена преди всичко за покриване на:

 разходи, свързани с организирането на заседания извън местата на работа на Парламента (комисии или техните делегации, политически групи), включително, по целесъобразност, представителни разходи,

 членски внос в международни организации, в които Парламентът или някой от неговите органи членува (Междупарламентарен съюз, Асоциация на генералните секретари на парламентите, групата „Дванадесет плюс“ в Междупарламентарния съюз).

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 20 000 EUR.

Позиция 3 0 4 4 — Различни разходи за организиране на заседания на Парламентарната конференция по въпросите на СТО, междупарламентарните делегации, делегациите ad hoc и делегациите на СТО

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

858 000

850 000

353 756,14

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване по-специално на разходи, различни от разходите, които се покриват по глава 1 0 и статия 3 0 0, свързани с организирането на заседания на междупарламентарни и ad hoc делегации, смесени парламентарни комитети, парламентарни комисии за сътрудничество и делегации към СТО, както и с организацията на заседанията на Парламентарната конференция по въпросите на СТО и на нейния координационен комитет.

Позиция 3 0 4 6 — Различни разходи за организиране на заседанията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

451 000

451 000

185 765,77

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване по-специално на разходите, различни от разходите, които се покриват по глава 1 0 и статия 3 0 0, свързани с организирането на заседанията на делегациите към Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС.

Позиция 3 0 4 7 — Различни разходи за организиране на заседанията на Парламентарната асамблея Eurolat

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

80 000

50 000

42 493,42

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване по-специално на разходите, различни от разходите, които се покриват по глава 1 0 и статия 3 0 0, свързани с организирането на заседанията на Парламентарната асамблея Eurolat, на нейните комисии и нейното бюро.

Позиция 3 0 4 8 — Различни разходи за организиране на заседанията на Парламентарната асамблея Euromed

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

216 319

40 000

24 796,05

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване по-специално на разходите, различни от разходите, които се покриват по глава 1 0 и статия 3 0 0, свързани с организирането на заседанията на Парламентарната асамблея Euromed, на нейните комисии и нейното бюро.

Позиция 3 0 4 9 — Разходи за услуги на пътническата агенция

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

1 463 000

1 248 000

1 223 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на текущите разходи на пътническата агенция в изпълнение на договор с Парламента.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 50 000 EUR.

Глава 3 2 — Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

Статия 3 2 0 — Придобиване на експертен опит

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

11 582 500

10 360 000

6 080 996,67

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

 разходи по договори с квалифицирани експерти и научноизследователски институти за проучвания и други научноизследователски дейности (работни заседания, кръгли маси, комисии от експерти, конференции), осъществявани за органите на Парламента и администрацията, включително за създаването на Дом на европейската история,

 разходи за оценка на проучванията и участие на звеното на институцията за Оценка на научно-технологичните възможности (STOA) в научни структури,

 пътни разноски, надбавки за престой и допълнителни разноски на експерти и други лица, в т.ч. лица, отправили петиции до Парламента, поканени да участват в комисии, проучвателни и работни групи,

 разходи, свързани с покана към външни лица за участие в работата на органи, като Дисциплинарния съвет и Специализирания орган в областта на финансовите нередности.

Статия 3 2 2 — Придобиване на информация и архивиране

Позиция 3 2 2 0 — Разходи за документация и библиотека

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

4 593 826

4 432 300

3 512 010,23

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на:

 обогатяването и обновяването на фонда „Общи справочни материали“ и актуализацията на библиотечния фонд,

 абонамент за вестници, периодични издания, информационни агенции, за техните публикации и електронни емисии, включително разходи за авторски права за възпроизвеждане и разпространяване на горните в писмена и/или електронна форма и договори за услуги за преглед на печата и вестникарски публикации,

 абонаменти или договори за услуги за доставка на обобщения и анализ на съдържанието на периодични издания или съхраняване на оптични носители на статии от тези периодични издания,

 разходи, свързани с използването на външни документални и статистически бази данни, с изключение на информационни материали и разходи за телекомуникации,

 разходи, свързани със задължения, поети от Европейския парламент съгласно договорености за международно и/или междуинституционално сътрудничество,

 покупка или наем на специални материали, включително електрически, електронни и информационни материали и/или системи за библиотека, документация, медиатека, както и за външни услуги за покупка, разработване, инсталиране, използване и поддръжка на тези материали и системи,

 разходи за услуги, свързани с дейностите на библиотеката, и по-специално във връзка с нейните клиенти (анкети, анализи), система за управление на качеството и т.н.,

 разходи за дейности по подвързване и съхраняване на материали и библиотечния фонд, документацията и материалите на медиатеката,

 разходи за вътрешни публикации (брошури, проучвания и т.н.), включително оборудване, и комуникации (информационни писма, видео, CD-ROM и т.н.),

 покупка на нови речници и глосари или подмяната им, независимо от техния носител, в т.ч. за новите езикови отдели, и други произведения, предназначени за езиковите служби и за Отдела за качество на законодателството.

Позиция 3 2 2 2 — Разходи за архивни фондове

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

1 895 000

1 858 200

1 755 946,77

Забележки

Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, Съвета и Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43), както и приетите от Европейския парламент мерки за прилагане.

Решение на Бюрото на Европейския парламент от 16 декември 2002 г. относно повишаване на информираността и прозрачността: архиви на Европейския парламент.

Правилник относно обработката на архивни документи на членове на Европейския парламент, приет с решение на Бюрото от 10 октомври 2007 г., изменен с решение на Бюрото от 21 април 2009 г.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за външни архивни услуги като:

 прехвърлянето на архивни фондове на различни носители на информация (микрофилми, дискове, касети и т.н.), закупуването, наемането, поддръжката и поправката на специални материали (електронни, компютърни, електрически, книги и списания), включително свързаните с тях външни услуги

 разходите за издаването им на всякакъв вид носители на информация (брошури, CD-ROM и т.н.)

 разходите за външни дейности за придобиване на първични архивни източници (свидетелства, получени в хода на работата на журналисти и/или историци и архивисти...) или вторични архивни източници (документи на всякакъв вид носител).

Този бюджетен кредит е предназначен и за покриване на разходите за обработка на архивните документи на членовете на Европейския парламент, събрани по време на мандата им и предоставени на Европейския парламент, на историческите архиви на Европейския съюз (ИАЕС), на дадена асоциация или фондация под формата на законни дарения или завещания съгласно правилата, утвърдени от Европейския парламент.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 20 000 EUR.

Статия 3 2 3 — Връзки с парламентите на трети страни и подкрепа на парламентарната демокрация

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

520 000

470 000

310 310,77

Забележки

Заключения на председателството, Конференция на председателите на парламентите на ЕС, Копенхаген 2006 г. и Братислава 2007 г.

Решение на Бюрото от 18 юни 2007 г.

Обхванати географски територии: страни извън Европейския съюз с изключение на страните кандидатки и страните, на които предстои кандидатстване за членство в ЕС.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, извършени за насърчаване на връзките между Европейския парламент и демократично избраните национални парламенти от трети страни, както и със съответните регионални парламентарни организации. Той се отнася най-вече до дейности, насочени към укрепване на парламентарния капацитет в новите и нововъзникващите демокрации и към насърчаване на новите информационно-комуникационни технологии от страна на парламентите.

Статия 3 2 4 — Производство и разпространение

Позиция 3 2 4 0 — Официален вестник

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

5 359 450

5 361 000

6 939 095,52

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на участието на институцията в разноските по публикуване, разпространение и други свързани разходи на Службата за публикации във връзка с текстовете, които се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 500 000 EUR.

Позиция 3 2 4 1 — Публикации на електронни и традиционни носители

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

4 224 000

4 395 000

2 749 099,12

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

 всички разходи за публикации в електронен формат (интранет сайтове) и традиционните публикации (различни документи и различни печатни издания, подготвени от подизпълнители), в т.ч. разпространение,

 актуализиране и поддръжка при отразяване на промените и поправките в системите за публикуване за превод.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 210 000 EUR.

Позиция 3 2 4 2 — Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

Цифри

 

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

3 2 4 2

19 615 000

13 708 000

16 678 677,36

10 0

 

3 427 000

 

Общо

19 615 000

17 135 000

16 678 677,36

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за публикуване на информация, включително в електронен формат, дейностите по разпространение на информация, връзките с обществеността, участието в обществени мероприятия, изложения и панаири в държавите-членки и присъединяващите се страни, както и за осъвременяването на Законодателната обсерватория (OEIL).

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 5 000 EUR.

Този бюджетен кредит беше вписан в резерва до представянето на доклад, в който се определят разходите по дялове 2 и 3, произтичащи от договори или други разходи, като възнаграждения и поддръжка на сгради, както и разходи, които зависят от дейности или действия, изискващи предварително одобрение от компетентните органи на Парламента въз основа на анализ на разходите и ползите.

Позиция 3 2 4 3 — Център за посетители

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

3 000 000

12 100 000

3 897 236,76

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на Центъра за посетители.

Позиция 3 2 4 4 — Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

29 710 000

27 100 000

24 485 352,52

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на безвъзмездните средства, отпуснати за групови посещения, както и свързаните с тях разходи за надзор и инфраструктура, оперативните разходи за програма Euroscola и финансирането на стажове за представители от трети страни, формиращи общественото мнение. Този бюджетен кредит се увеличава всяка година на базата на дефлатор, който отчита промените в БНП и цените.

Максималният брой посетители, за който може да се отпусне субсидия, следва да бъде значително увеличен. Всеки член на Европейския парламент следва да има право да покани най-много до пет групи през всяка календарна година, с общо 100 посетители. Броят на участниците в рамките на едно посещение може да бъде най-малко 10 и най-много 100.

Включена е съответна сума за посетителите с увреждания.

Отпуснатата субсидия се увеличава, така че да бъде пропорционална на изминатото разстояние и условията за транспорт. Услугите, предоставяни на посетителите, също следва да се подобрят.

Целесъобразно е да се определи дали новите правила отчитат спецификата и ограниченията, свързани с произхода на посетителите, да се представят предложения за резервиране на част от Центъра за посетители за политическите групи и да се установи връзка между достъпа на групите посетители до Центъра за посетители и посещението в пленарната зала, както и да се предвиди наличието на заседателни зали и на необходимия персонал.

Позиция 3 2 4 5 — Организиране на симпозиуми, семинари и културни събития

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

2 475 000

2 245 000

1 790 335,14

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи или субсидии за организиране на симпозиуми и семинари на национално и международно равнище, насочени към представители от държавите-членки и присъединяващите се страни, формиращи общественото мнение, както и разходите за организиране на парламентарни семинари и симпозиуми и финансирането на културни инициативи от европейски интерес, като наградата „Сахаров“, съвместни срещи на млади европейски, израелски и палестински политически ръководители и наградата на Европейския парламент LUX за европейско кино.

Този бюджетен кредит покрива също, в рамките на максимална сума от 300 000 EUR, разходите за провеждане на специални мероприятия в пленарните зали в Страсбург и Брюксел в съответствие с приетата от Бюрото годишна програма.

Този бюджетен кредит е предназначен също за покриване на разходи във връзка с мерки за насърчаване на езиковото многообразие, като например срещи с отговарящи за обучение на устни преводачи, мерки и действия за повишаване на осведомеността за езиковото многообразие и професията „устен преводач“, действия и мерки, предприети като част от междуинституционалното и международното сътрудничество, както и участие в такива действия и мерки, организирани съвместно с други служби в рамките на междуинституционалното и международното сътрудничество.

Той е предназначен също за покриване на оперативните разходи на мрежата на наградата „Сахаров“ и командировъчните разходи на нейните членове.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 5 000 EUR.

Позиция 3 2 4 6 — Парламентарен телевизионен канал (Web TV)

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

9 000 000

9 000 000

8 787 767,35

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на парламентарния телевизионен канал (Web TV).

Ще се извърши оценка на прототипа. При оценката трябва да се вземат под внимание съдържанието и стойността на проекта, структурата и степента на участие на политическите групи и определянето на съдържанието на програмите.

Позиция 3 2 4 8 — Разходи за аудиовизуална информация

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

13 600 000

12 200 000

15 124 447,23

Забележки

Резолюция на Европейския парламент от 12 март 2002 г. относно насоките на бюджетната процедура за 2003 г. (ОВ C 47 E, 27.2.2003 г., стр. 72).

Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2002 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Парламента за финансовата 2003 година (ОВ C 180 E, 31.7.2003 г., стр. 150).

Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2003 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2004 година (ОВ C 67 E, 17.3.2004 г., стр. 179).

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

 оперативния бюджет на аудиовизуалния сектор (включително услугите под контрола на Парламента и външната помощ, като технически услуги за радио- и телевизионни станции, създаване, продуциране, копродуциране и разпространение на аудиовизуални програми, наемане на линии, излъчване на телевизионни и радиопредавания и други мерки за развитие на отношенията между институцията и органите за аудиовизуално разпространение),

 разходите за преки предавания по Интернет на пленарните заседания и заседанията на парламентарните комисии,

 записване на сесиите на Парламента на DVD-ROM,

 създаване на съответни архиви, както и на програма за търсене, гарантираща постоянния достъп на гражданите до тази информация.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 13 000 EUR.

Позиция 3 2 4 9 — Обмен на информация с националните парламенти

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

700 000

900 000

561 657,05

Забележки

Председателски съвет на европейските парламентарни асамблеи (юни 1977 г.) и на парламентите на държавите-членки на Европейския съюз (септември 2000 г., март 2001 г.). Обхванати географски територии: страните от Европейския съюз, страните кандидатки и страните, на които предстои кандидатстване за членство в ЕС.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

 разходи, извършени за насърчаване на отношенията между Европейския парламент и националните парламенти. Те са свързани с парламентарните отношения извън тези, обхванати от глави 1 0 и 3 0, обмена на информация и документация, подпомагането на анализа и управлението на тази информация, включително обмена с Европейския център за парламентарни изследвания и документация (CERDP),

 финансиране на програми за сътрудничество и схеми за обучение за длъжностни лица на посочените по-горе парламенти, и като цяло на дейности за укрепване на парламентарния капацитет.

Тези дейности включват информационни посещения в Европейския парламент в Брюксел, Люксембург или Страсбург; бюджетните кредити покриват изцяло или частично разноските на участниците, и по-специално пътните и свързаните с тях разноски, нощувка и дневни пари,

 дейности по сътрудничество, свързани по-специално със законодателната дейност, както и дейности по документиране, анализ и разпространение на информация, включително дейностите, провеждани от Европейския център за парламентарни изследвания и документация (CERDP).

Статия 3 2 5 — Разходи, свързани с информационните бюра

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

1 200 000

1 040 000

974 747,47

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички разходи (персонал, сгради, конференции, заседания, публикации и др.), свързани с информационните бюра на Европейския парламент.

Дял 4 — Разходи във връзка с изпълнението на специални функции на институцията

Глава 4 0 — Разходи, свързани с някои институции и органи

Статия 4 0 0 — Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

54 850 000

53 750 000

52 337 886,15

Забележки

Правилник, приет с решение на Бюрото от 1 февруари 2001 г.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи на политическите групи и независимите членове:

 разходи за секретариат, административни и оперативни разходи,

 разходи, свързани с политически и информационни дейности в рамките на политическите дейности на Европейския съюз.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 50 000 EUR.

Статия 4 0 2 — Вноски за европейски политически партии

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

17 400 000

14 075 000

10 512 377,00

Забележки

Договор за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 224 от него.

Регламент (ЕО) № 2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище (ОВ L 297, 15.11.2003 г., стр. 1).

Решение на Бюрото на Европейския парламент от 29 март 2004 г. за определяне на реда на прилагане на Регламент (ЕО) № 2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище.

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на политическите партии на европейско равнище.

Статия 4 0 3 — Помощи за европейски политически фондации

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

11 400 000

9 140 000

6 365 561,00

Забележки

Договор за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 224 от него.

Регламент (ЕО) № 2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище (ОВ L 297, 15.11.2003 г., стр. 1).

Решение на Бюрото на Европейския парламент от 29 март 2004 г. за определяне на реда на прилагане на Регламент (ЕО) № 2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище.

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на политическите фондации на европейско равнище.

Глава 4 2 — Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

Статия 4 2 2 — Парламентарно съдействие

Позиция 4 2 2 0 — Парламентарно съдействие

Цифри

 

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

4 2 2 0

177 800 000

168 724 000

153 358 430,04

10 0

13 200 000

 

 

Общо

191 000 000

168 724 000

153 358 430,04

Забележки

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 21 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове от 33 до 44 от тях.

Регламент (ЕО) № 160/2009 на Съвета от 23 февруари 2009 г. за изменение на Условията за работа на другите служители на Европейските общности (ОВ L 55, 27.2.2009 г., стр. 1).

Мерки за прилагане на дял VII от Условията за работа на другите служители на Европейските общности, приети от Бюрото.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за парламентарни сътрудници.

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 400 000 EUR.

Позиция 4 2 2 2 — Загуби от разлики в обменния курс

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

250 000

250 000

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разлики в обменния курс за сметка на бюджета на Европейския парламент съгласно разпоредбите за възстановяване на разходите за сътрудници на членовете на ЕП.

Глава 4 4 — Заседания и други дейности на настоящи и бивши членове на ЕП

Статия 4 4 0 — Разходи за заседания и други дейности на бивши членове на Европейския парламент

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

200 000

170 000

170 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на разходите за заседания на Асоциацията на бившите членове на Европейския парламент и при необходимост на други свързани с това разходи.

Статия 4 4 2 — Разходи за заседания и други дейности на Европейската парламентарна асоциация

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

140 000

140 000

140 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на разходите за заседания на Европейската парламентарна асоциация и при необходимост на други свързани с това разходи.

Дял 10 — Други разходи

Глава 10 0 — Временни бюджетни кредити

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

14 164 419

15 691 800

0,—

Забележки

1.

Позиция

1 2 0 0

Възнаграждения и надбавки

964 419

2.

Позиция

4 2 2 0

Сътрудници на членовете на ЕП

13 200 000

 

 

 

Общо

14 164 419

Глава 10 1 — Резерв за непредвидени разходи

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

14 000 000

10 000 000

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на непредвидените разходи, произтичащи от решенията относно бюджета, взети през текущата финансова година (разходи, които не могат да бъдат изчислени).

Глава 10 3 — Резерв за разширяването на ЕС

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

3 835 000

750 000

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за подготовка на институцията за разширяването на ЕС.

Глава 10 4 — Резерв за информационната и комуникационната политика

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за информационната и комуникационната политика.

Глава 10 5 — Временни бюджетни кредити за сгради

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

p.m.

11 000 000

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за инвестиции в недвижими имоти и дейности по оборудването на институцията. От Бюрото на Парламента се изисква да приеме последователна и отговорна дългосрочна стратегия в областта на имуществото и сградите, предвид специфичния проблем с увеличаването на разходите за поддръжка, нуждите от обновяване и разходите за сигурност, и се гарантира устойчивост на бюджета на Парламента.

Глава 10 6 — Резерв за приоритетни проекти в процес на реализация

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

p.m.

5 000 000

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за приоритетни проекти на институцията, които са в процес на реализация.

Глава 10 8 — Резерв за EMAS

Цифри

Бюджет 2011

Бюджетни кредити 2010

Резултат от изпълнението за 2009

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Във връзка с решенията, които следва да бъдат взети от Бюрото за изпълнение на плана EMAS, по-специално след въглеродния одит на Парламента, този бюджетен кредит е предназначен да обезпечи съответните бюджетни редове за оперативни разходи.

Приложение S — ПЕРСОНАЛ

Приложение S 1 — Раздел I — Европейски парламент

Категория и степен

2010

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Други

Политически групи

Без категория

1

 

 

 

AD 16

11

 

1

7

AD 15

35

 

1

4

AD 14

141

2

6

23

AD 13

227

8

2

30

AD 12

503

 

8

71

AD 11

131

 

7

36

AD 10

191

 

7

29

AD 9

155

 

7

17

AD 8

107

 

8

18

AD 7

259

 

 

23

AD 6

249

 

1

26

AD 5

360

 

8

93

Общо AD

2 369

10

56

377

AST 11

91

10

 

33

AST 10

136

 

17

18

AST 9

115

 

3

27

AST 8

215

 

4

39

AST 7

653

 

2

50

AST 6

559

 

5

72

AST 5

365

 

8

64

AST 4

251

 

11

62

AST 3

124

 

16

63

AST 2

245

 

5

55

AST 1

97

 

 

77

Общо AST

2 851

10

71

560

Общо

5 221[1]

20[2]

127[3]

937

Общо длъжности

6 285[4]

 

 

 

 

 

Категория и степен

2011

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Други

Политически групи

Без категория

1

 

 

 

AD 16

11

 

1

7

AD 15

35

 

1

4

AD 14

149

2

6

23

AD 13

279

8

2

34

AD 12

443

 

8

67

AD 11

131

 

7

37

AD 10

191

 

7

28

AD 9

155

 

7

17

AD 8

130

 

8

21

AD 7

304

 

 

22

AD 6

269

 

5

30

AD 5

363

 

4

119

Общо AD

2 460

10

56

409

AST 11

151

10

 

33

AST 10

76

 

17

21

AST 9

115

 

3

30

AST 8

365

 

5

34

AST 7

753

 

1

55

AST 6

389

 

6

68

AST 5

330

 

7

66

AST 4

206

 

11

67

AST 3

184

 

16

59

AST 2

225

 

5

64

AST 1

134

 

1

98

Общо AST

2 928

10

72

595

Общо

5 389[5]

20[6]

128[7]

1004

Общо длъжности

6 521[8]

Приложение

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

Бюджетен ред

Наименование

Реализирани приходи

Прогнози

2009 г.

2011 г.

5000

Постъпления от продажбата на превозни средства

0,00

364 000

5001

Постъпления от продажбата на други движими вещи

15 000,00

5 000

5002

Приходи от доставката на стоки за други институции или органи

0,00

70 000

502

Постъпления от продажбата на публикации, печатни издания и филми

489 477,89

390 000

5110

Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество

1 324 196,29

1 000 000

5111

Възстановяване на разноски, свързани с отдаване под наем

15 317,47

150 000

550

Приходи от предоставени услуги и извършена работа в полза на други институции или органи, включително възстановяване на средства от други институции или органи за командировъчни разходи, платени от тяхно име

3 347 371,92

1 377 800

551

Приходи от трети лица във връзка с доставени услуги или работи по тяхно искане

3 551 741,34

p m 

570

Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми

1 766 049,19

995 000

571

Приходи с определено предназначение — доходи от фондации, субсидии, дарения и завещания, включително заделените приходи, специфични за всяка институция

0,00

p m 

573

Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията

3 217 174,16

p m 

581

Приходи от получени застрахователни обезщетения

677 015,63

25 000

6600

Други целеви вноски и възстановени суми

13 191 164,09

2 102 000

 

ОБЩО

27 594 507,98

6 478 800

 • [1]  от които 6 повишения ad personam (3 AD 14 в AD 15, 1 AST 10 в AST 11 и 2 AST 4 в AST 5), отпускани в изключителни случаи на заслужили длъжностни лица;
 • [2]  виртуален резерв за длъжностните лица, командировани в интерес на службата, този резерв не се включва в общия брой длъжности;
 • [3]  от които 4 AD (преподаватели в езикови курсове) на непълен работен ден и 1 AD 10 (ГД „Вътрешни политики“) за срок от 5 години;
 • [4]  1 AD5 и 4 AST3 (професионално обучение), както и 2 AD5 и 2 AST1 (писмен превод) се вписват в резерва за щатното разписание, без да се отпускат бюджетни кредити.
 • [5]  от които 6 повишения ad personam (3 AD 14 в AD 15, 1 AST 10 в AST 11 и 2 AST 4 в AST 5), отпускани в изключителни случаи на заслужили длъжностни лица;
 • [6]  виртуален резерв за длъжностните лица, командировани в интерес на службата, този резерв не се включва в общия брой длъжности;
 • [7]  от които 4 AD (преподаватели в езикови курсове) на непълен работен ден и 1 AD 10 (ГД „Вътрешни политики“) за срок от 5 години;
 • [8]  1 AD5 и 4 AST3 (професионално обучение), както и 2 AD5 и 2 AST1 (писмен превод) се вписват в резерва за щатното разписание, без да се отпускат бюджетни кредити.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

28.4.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ивайло Калфин, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Надежда Нейнски, Miguel Portas, Dominique Riquet, Sergio Paolo Francesco Silvestris, László Surján, Helga Trüpel, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Franziska Katharina Brantner, Roberto Gualtieri, Giovanni La Via, Peter Šťastný, Theodor Dumitru Stolojan

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Marita Ulvskog