BETÆNKNING om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2011

3.5.2010 - (2010/2005(BUD))

Budgetudvalget
Ordfører: Helga Trüpel


Procedure : 2010/2005(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0134/2010

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2011

(2010/2005(BUD))

Europa-Parlamentet,

(Særlig lovgivningsprocedure – budget)

–   der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget[1], særlig artikel 31,

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning[2],

–   der henviser til sin beslutning af 25. marts 2010 om retningslinjerne for 2011-budgetproceduren – Sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII og IX[3],

–   der henviser til generalsekretærens beretning til Præsidiet med henblik på opstilling af det foreløbige forslag til Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2011,

–   der henviser til det foreløbige forslag til budgetoverslag, opstillet af Præsidiet den 19. april 2010, jf. forretningsordenens artikel 23, stk. 6, og artikel 79, stk. 1,

–   der henviser til forslaget til budgetoverslag, opstillet af Budgetudvalget, jf. forretningsordenens artikel 79, stk. 2,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 79,

–   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7‑0134/2010),

A.  der henviser til, at Parlamentet for at kunne opfylde sine opgaver i henhold til traktaten sigter mod fuldt ud at anvende og udvikle sine beføjelser, og at dette gør det nødvendigt at styrke en række prioriterede områder, samtidig med at det gør det påkrævet at udvise påholdenhed ved anvendelsen af de disponible ressourcer,

B.  der henviser til, at budgetsituationen for udgiftsområde 5 (administrative udgifter) i 2011 gør det mere påkrævet end nogensinde før med en forsigtig og disciplineret tilgang til Parlamentets budget, hvis de politiske mål og deres finansiering skal forenes,

C.  der henviser til, at der for to år siden blev indledt en pilotprocedure med styrket samarbejde mellem Præsidiet og Budgetudvalget, og at den er blevet fulgt i forbindelse med 2011-proceduren,

D.  der henviser til, at plenarforsamlingens beføjelser i forbindelse med vedtagelse af overslagene og det endelige budget vil blive fuldt ud bibeholdt i overensstemmelse med traktatbestemmelserne og forretningsordenen,

E.  der henviser til, at der som forberedelse til budgetsamrådet fandt to møder sted mellem Præsidiets og Budgetudvalgets delegationer den 24. marts 2010 og den 13. april 2010, hvor de to delegationer diskuterede en række centrale emner,

Generel ramme og samlet budget

1.  bemærker, at 2011-budgettet som foreslået af Præsidiet beløber sig til EUR 1 710 547 354 EUR, hvilket udgør 20,32 % af udgiftsområde 5 i den flerårige finansielle ramme (FFR); bemærker, at den foreslåede forhøjelsessats ligger 5,8 % højere end 2010-budgettet, inklusive forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 1/2010;

2.  er fuldt ud klar over de kommende udfordringer, men mener, at forhøjelsessatsen og budgettets endelige størrelse skal justeres i disse overslag; vedtager på dette stadium, at det samlede budget skal være på 1 706 547 354 EUR, hvilket svarer til en forhøjelsessats på 5,5 % og udgør en procentdel på 20,28 % af udgiftsområde 5; sigter også mod at klarlægge en række emner og yderligere undersøge de foreslåede foranstaltninger samt finde frem til besparelser, inden det endelige budget fastlægges i efteråret 2010;

3.  minder om, at det har den holdning, at dets udgifter på grundlag af de oprindelige FFR-referencebeløb, som der blev opnået enighed om i 2006, og som har været i kraft siden 2007, bør holdes inden for det traditionelle loft på 20 % under hensyntagen til de andre institutioners behov og den disponible margen; bemærker i denne forbindelse Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets anmodninger om mere end 10 mio. EUR bare for 2010; gentager, at Tjenesten for EU's Optræden Udadtil også kan komme til at påvirke udgiftsområde 5; bekræfter den opfattelse, at Præsidiet og Budgetudvalget skal samarbejde om at revurdere dette loft, inden der indledes en interinstitutionel dialog om spørgsmålet; foreslår, at der til dette formål nedsættes en arbejdsgruppe, som bør påbegynde sit arbejde inden udgangen af juli 2010;

4.  søger at opnå klarhed over den finansielle midtvejsprogrammering for udgiftsområde 5 og de forventede margener på 109 mio. EUR for 2011, 102 mio. EUR for 2012 og 157 mio. EUR for 2013; mener, at det ville være nyttigt at modtage oplysninger om Parlamentets arbejdshypoteser hvad budget og stillinger angår, således som de fremgår af generalsekretærernes sjette beretning (oktober 2009), sammenholdt med det foreliggende forslag til overslag; ønsker at præcisere, hvilke betydningsfulde (potentielle) projekter og udviklinger i stillingsstrukturen, der allerede er omfattet af denne programmering for de næste 2-3 år; understreger samtidig, at den finansielle programmering blot er et ikke-bindende, vejledende planlægningsværktøj, og at budgetmyndigheden træffer de endelige afgørelser;

5.  er ikke uenig i den centrale argumentation, ifølge hvilken 1 % af budgettet er en rimelig reserve til uforudsete udgifter, og tilslutter sig Præsidiets forslag om i betragtning af den meget pressede situation vedrørende udgiftsområde 5 at fastsætte denne reserve til 14 mio. EUR;

6.  har hvad angår den retssag om vederlag, der verserer ved Domstolen, forstået det sådan, at den samlede "virkning" for Parlamentet i 2011, som kan beløbe sig til ca. 12 mio. EUR, hvis afgørelsen falder ud til Kommissionens fordel, indgår i forslaget med bevillinger på forskellige budgetposter;

7.  minder om sine tidligere anmodninger om, at der forelægges et fuldstændigt budgetforslag på overslagsstadiet i foråret, og forventer på denne baggrund, at der kun vil være mindre ændringer eller ændringer af teknisk art i de såkaldte ændringsskrivelser i efteråret;

8.  understreger på ny den betydning, det tillægger et tæt samarbejde mellem Præsidiet og Budgetudvalget med henblik på i fællesskab at afklare de budgetmæssige følger af de afgørelser, der skal træffes; understreger også, at det inden for alle beslutningstagende organer er af central betydning, at finansieringsoversigterne giver en klar præsentation af alle budgetmæssige følger for medlemmerne;

Særlige spørgsmål

Spørgsmål i forbindelse med Lissabontraktaten

9.  glæder sig over og godkender finansieringen af Præsidiets forslag i forbindelse med disse foranstaltninger, dvs. etableringen af en særlig reserve for 18 medlemmer, der beløber sig til 9,4 mio. EUR;

10.  erklærer sig enig i Præsidiets fokusering på styrkelse af ekspertise, der kan bidrage til målet om lovgivningsmæssig kvalitet;

11.  støtter i denne forbindelse tanken om at finde frem til en passende blanding af egen og ekstern ekspertise for temaafdelingerne alt afhængig af den type oplysninger, der er behov for til de specifikke sager, der er under behandling, men udbeder sig en yderligere afklaring af, hvorvidt og hvordan de foreslåede personaleforøgelser kan anvendes fleksibelt, og ønsker at modtage yderligere oplysninger om tidligere gennemførelsessatser og efterspørgsel fra udvalgene efter sådan ekspertise;

12.  glæder sig over, at Præsidiet har taget hensyn til de bekymringer, der er kommet til udtryk over forholdet mellem AD- og AST-stillinger, hvilket har medført en reduktion på 3 AST-stillinger i forhold til det oprindelige forslag; godkender bevillingerne til oprettelsen af 19 AD 5-stillinger og 13 AST 1-stillinger til temaafdelingerne som foreslået af Præsidiet;

13.  er enig i, at der er behov for en styrkelse af de eksterne undersøgelser, og glæder sig over, at Præsidiet og Budgetudvalget er nået til enighed om et yderligere beløb på 1,7 mio. EUR;

14.  noterer sig forslaget om at styrke biblioteket med 28 stillinger, hvoraf 13 er til Udredningstjenesten for medlemmerne (tidligere kontraktansatte); kan støtte finansieringen af disse 13 stillinger og deres opførelse på stillingsfortegnelsen, forudsat at der gives forsikringer om, at de vil blive besat efter åbne udvælgelsesprøver, og at der også foretages tilsvarende besparelser i finansieringsrammen for kontrakter; mener, at en yderligere styrkelse af de eksisterende informationstjenesters midler og menneskelige ressourcer bør ledsages af udviklingen af et brugervenligt system, som vil give medlemmerne let adgang til al information, der produceres internt; beslutter at opføre bevillinger til de 15 yderligere stillinger i overslaget, men opfører halvdelen af beløbet i reserven, indtil der foreligger

- yderligere oplysninger om, hvordan disse stillinger vil kunne forbedre eksperttjenesterne til medlemmerne

- konkrete oplysninger om, hvilke foranstaltninger Præsidiet og administrationen har truffet for at indføre et internt videnstyringssystem, herunder tidsrammen for gennemførelsen heraf og eventuelle besparelser som følge af rationalisering af informationskilderne;

15.  mener, at de to ovennævnte indirekte støttetjenester af hensyn til medlemmerne bør sikres opmærksomhed og synlighed, herunder via Parlamentets websted;

16.  minder om sin beslutning om retningslinjerne, hvori der allerede blev opfordret til udarbejdelse af en evaluering, herunder en detaljeret finansieringsoversigt over de samlede omkostninger, der ville opstå som følge af den foreslåede forhøjelse af godtgørelserne til parlamentarisk assistance; beslutter derfor at opføre de tilsvarende bevillinger i reserven;

Udvidelsen

17.  glæder sig over, at foranstaltningerne i forbindelse med udvidelsen kommer til at omfatte Kroatien, og godkender de tilsvarende bevillinger og foranstaltninger vedrørende stillingsfortegnelsen;

Den overordnede stillingsfortegnelse

18.  bemærker, at der ud over anmodningerne om 68 stillinger i forbindelse med Lissabontraktaten og 62 i forbindelse med udvidelsen (herunder 11 stillinger til grupperne) anmodes om 17 stillinger for at fuldføre det andet år af treårsplanen for GD INLO, som der blev indgået aftale om under 2010-proceduren, og 30 stillinger til andre områder, som ikke kunne dækkes, selv efter der var blevet fundet 20 muligheder for omrokeringer for 2011, hvilket bringer det samlede antal nye stillinger op på 180; anmoder om mere detaljerede oplysninger om de stillinger, der er berørt af omrokeringer eller overflytninger fra begyndelsen af valgperioden, herunder overslag over omrokeringer og overflytninger for 2010, og eventuelt 2011; beslutter at opføre bevillinger til oprettelsen af disse stillinger i overslaget, men opfører de beløb, der er forbundet med oprettelsen af 30 stillinger til "andre områder" i reserven, indtil de oplysninger, der er anmodet om, er analyseret;

19.  bemærker, at Præsidiets forslag nu også omfatter 1 AD 5-stilling og 1 AST 1-stilling til Den Parlamentariske Forsamling Euromed samt 3 AD 5-stillinger og 1 AST 1-stilling til risikostyring, men ikke længere de planlagte yderligere 3 mio. EUR til GD ITEC;

20.  bemærker også, at Præsidiet har inkluderet yderligere 56 stillinger til de politiske grupper;

21.  godkender foranstaltningerne og stillingerne for 2011, som de er foreslået for det andet år i GD INLO's treårige program, som der blev opnået enighed om sidste år;

22.  ønsker at modtage yderligere oplysninger om tildelingen af bevillinger til kontraktansatte og en oversigt over nettoomkostningerne eller nettobesparelserne vedrørende finansieringsrammen for kontraktansatte som følge af godkendte forøgelser af stillingsfortegnelsen, navnlig i forbindelse med internaliseringen af en række funktioner inden for sikkerhed, IKT og biblioteket;

Bygninger

23.  understreger, at en forsvarlig bygningspolitik er tæt forbundet med 2011-proceduren og også med det overordnede spørgsmål om et bæredygtigt budget;

24.  glæder sig over, at Præsidiet i sin afgørelse af 24. marts 2010 har imødekommet Europa-Parlamentets krav om en ejendoms- og bygningspolitik på mellemlang og lang sigt; udtrykker begyndende bekymring for, om det er muligt parallelt at gennemføre alle de nuværende og kommende ejendomsoperationer, der kan blive resultatet af ejendomsstrategien på mellemlang og lang sigt; har ikke overblik over, hvordan de mange projekter passer ind i FFR, og anmoder om de nødvendige afklaringer;

25.  bemærker i denne forbindelse Præsidiets forslag om at anvende 85,9 mio. EUR af de formålsbestemte indtægter (der skal anvendes til Parlamentets bygningspolitik) til medlemmernes kontorer i Bruxelles; minder om, at budgetmyndigheden skal høres om alle projekter vedrørende fast ejendom, der kan give anledning til betydelige budgetudgifter, i henhold til finansforordningens artikel 179, stk. 3; minder ydermere om, at det i finansforordningen med hensyn til fremførte midler fastslås, at fremførte formålsbestemte indtægter skal anvendes først; glæder sig i denne forbindelse over, at Parlamentet på grundlag af tilbagebetalingen på 85,9 mio. EUR fra den belgiske stat vil være i stand til at prioritere nye projekter vedrørende fast ejendom og dermed fremskynde gennemførelsen af en del af sin ejendomsstrategi på mellemlang sigt;

26.  kan ikke godkende, at disse formålsbestemte indtægter reserveres til dette specifikke ejendomsprojekt;

27.  kræver, at de nødvendige midler til ejendomsplanlægningen på mellemlang sigt i fremtiden opføres på budgettet; kræver også, at der oprettes en separat budgetpost til store ejendomsprojekter for at lette den finansielle planlægning på mellemlang sigt for ejendomsprojekter og øge gennemsigtigheden;

28.  bemærker, at der med henblik på direkte forfinansiering af den indledende fase af opførelsen af den nye KAD-Bygning er blevet opført 10,2 mio. EUR på budgetposten for acontobetalinger i Præsidiets forslag; erkender, at en sådan frivillig forfinansiering ville bidrage til at nedbringe finansieringsomkostningerne, men beslutter i lyset af den ekstremt pressede situation for 2011 at opføre et lavere beløb på 6,2 mio. EUR i overslaget til dette formål; er rede til at revurdere dette beløb i efteråret 2010 på grundlag af en ajourført evaluering af budgetsituationen og udviklingen i Parlamentets bygningspolitik;

Sikkerhed

29.  tillægger den tilbundsgående undersøgelse af sikkerhedspolitikken, der er blevet varslet af Præsidiet, stor betydning, og minder i denne forbindelse om sin tilslutning til påpasselig anvendelse af ressourcer, navnlig en omkostningseffektiv balance mellem internt og eksternt personale; anmoder Præsidiet om nøje at undersøge de operationelle og finansielle implikationer af en ny strategi og forsøge at opnå en god balance i de forslag, der skal stilles, mellem sikkerhedsspørgsmål på den ene side og tilgængelighed og åbenhed på den anden; understreger, at Parlamentet så vidt muligt bør forblive en åben og tilgængelig institution; ønsker derfor yderligere information fra administrationen angående det såkaldte Wiertz-projekt for at kunne vurdere følgerne heraf for offentlighedens adgang til Parlamentet;

IKT-strategi

30.  glæder sig over den mere strukturerede tilgang til IKT og udarbejdelsen af en samlet strategi på området; gentager også sin støtte til passende internalisering af funktioner, så afhængigheden af eksterne serviceudbydere kan nedbringes; bemærker imidlertid, at der allerede er blevet givet nye stillinger tre år i træk; mener derfor, at dette spørgsmål skal afklares;

31.  bemærker, at 5 mio. EUR er øremærket til et it-mobilitetsprojekt for medlemmerne, navnlig til dækning af mobil kommunikation; vil gerne modtage yderligere oplysninger set i lyset af det relativt høje beløb;

Miljørelaterede spørgsmål

32.  glæder sig over den beskedne stigning, der over hele budgettet er sket i midlerne til gennemførelse af EMAS og foranstaltninger til nedbringelse af CO2-emissioner, og understreger ydermere den betydning, det tillægger dette spørgsmål;

33.  bemærker, at der er udviklet nøgleresultatindikatorer på dette område siden 2006, som indgår i evalueringen af miljøledelsen for 2008, navnlig en reduktion af CO2-fodaftrykket på 12,9 %, en nedbringelse af elektricitetsforbruget på 0,8 %, en stigning i gas/olie/varme-forbruget på 7,4 % i 2008 efter et fald på 17,5 % i 2007, en stigning i emissionerne fra mobilitet/transport på 8,8 %, en forøgelse af procentsatsen for genanvendt affald fra 49,8 % i 2006 til 55,4 % i 2008, en stigning i vandforbruget på 18,1 % og et fald i papirforbruget på 16,9 %;

34.  glæder sig over budgetbilaget om miljøledelse, som giver et godt teknisk overblik over de involverede budgetposter; ville i denne forbindelse og i samme bilag også gerne se de årlige EMAS-rapporter med flere oplysninger om de forskellige CO2-fodaftryk fra Parlamentets bygninger i Strasbourg, Bruxelles og Luxembourg og fra rejseaktiviteter og transport i forbindelse med plenarmøderne samt de aktuelle resultater af reduktionen af Parlamentets CO2-fodaftryk og en anskueliggørelse af den positive effekt for miljøet, der opstår som resultat af disse investeringer, og navnlig af besparelser, der opnås på længere sigt;

35.  giver udtryk for sin støtte til forfølgelsen af foranstaltninger til yderligere nedbringelse af Parlamentets CO2-fodaftryk; glæder sig i denne forbindelse over de igangværende undersøgelser om bygningers energibesparende aspekter og måder, hvorpå der kan etableres CO2-kompensationsordninger for rejser; støtter endvidere incitamenter til at anvende offentlig transport i stedet for biler og tilvejebringelsen af et større antal disponible cykler i Strasbourg;

36.  bemærker, at budgetposten for medlemmernes rejseudgifter faktisk er større end posten for vederlag; understreger behovet for ansvarlig anvendelse af godtgørelser, navnlig godtgørelser af rejseudgifter, og påpeger, at det kan lade sig gøre, uden at ændre bestemmelserne og ved i det omfang, det er muligt, at anvende andre transportformer end business class-flyrejser til og fra Parlamentet arbejdssteder, at reducere Parlamentets CO2-fodaftryk og samtidig nedbringe omkostningerne; opfordrer Præsidiet til i overensstemmelse med den aftale, der blev indgået på det sidste møde til forberedelse af budgetsamrådet, inden Parlamentets førstebehandling at forelægge en undersøgelse med særlig fokus på, hvordan den nye ordning fungerer, og hvordan mulige besparelser kan gennemføres;

37.  minder om, at EU-institutionernes budgetter har fået tildelt øremærkede midler af budgetmyndigheden for at finansiere et tilskud til offentlig transport for de ansatte, som et miljøtiltag i forlængelse af et initiativ fra Barroso; anmoder om en ajourføring for så vidt angår Parlamentet;

38.  anmoder om, at der, hvor det er muligt og passende, tilføjes miljøredegørelser til de finansieringsoversigter, der anvendes i institutionen;

39.  mener, at direktiverne om offentlige indkøb skal tilpasses bedre, så det bliver lettere at indføje miljømæssige og sociale klausuler, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt;

Flerårige projekter og andre udgiftsposter

40.  glæder sig over, at der er opnået enighed om en forhøjelse på 2,6 mio. EUR med henblik på at finansiere 110 årlige gæster indbudt af medlemmerne i stedet for de nuværende 100; mener, at det vil være hensigtsmæssigt at have tid til at evaluere, hvordan det nye besøgscenter fungerer, inden en yderligere forhøjelse overvejes; mener endvidere, at de tjenestegrene, der er ansvarlige for at arrangere besøgene, også bør tage hensyn til, at medlemmerne kan ønske at opdele besøgsgrupperne i forskellige størrelser i årets løb;

41.  godkender de 3 mio. EUR, der er opført på budgettet til indvielsen af Besøgscentret og driftsomkostninger for et års standarddrift; påpeger behovet for at foretage en evaluering af det første år også rent finansielt, herunder af disse driftsomkostninger;

42.  noterer sig Præsidiets beslutning om at indføre godtgørelser for indehavere af særlige hverv med en budgetmæssig virkning på 400 000 EUR; bemærker dog, at diskussionen om dette princip var kontroversiel; glæder sig i denne forbindelse over, at ekstraudgifter under udøvelsen af de pågældendes hverv kun godtgøres mod forevisning af bilag;

43.  bemærker Præsidiets forslag om at opføre 2,5 mio. EUR til Huset for Europæisk Historie til brug for undersøgelser i forlængelse af resultaterne af den arkitektkonkurrence, der for øjeblikket er til bedømmelse; minder om sin anmodning fra sidste år om et klart overblik over de forventede udgifter til projektet som helhed, herunder de administrative omkostninger, senest når det foreløbige forslag til budgetoverslag bliver udarbejdet til 2011-budgetproceduren; minder endvidere om den aftale, der blev indgået med Præsidiet på mødet til forberedelse af budgetsamrådet i 2009; påpeger, at der i rapporten fra ekspertudvalget om Huset for Europæisk Historie opregnes 11 punkter, som indebærer yderligere omkostninger: 1) akademiske rådgivere i form af eksperter og museumsspecialister, 2) institutionel uafhængighed, 3) omfattende museumspædagogiske tilbud, 4) mødested for unge akademikere, 5) løbende evaluering, 6) midlertidige udstillinger og rejsende udstillinger, 7) relevante arrangementer med europæisk tilknytning, 8) egne publikationer, 9) omfattende on line-tilbud, 10) oprettelse af egen museumssamling og 11) fortsat udvikling af husets udstillinger og infrastruktur; understreger derfor, at dette projekts samlede omkostninger straks bør gøres op;

Horisontale emner

44.  glæder sig meget over, at budgetoverslaget omfatter en indledende analyse af faste og variable omkostninger; erkender, at der er metodologiske vanskeligheder forbundet hermed, men er overbevist om, at disse begreber bør undersøges nærmere; minder i denne forbindelse om, at det afventer svar fra de kompetente organer på, hvordan begrebet en nulbaseret budgetpolitik, hvor der skelnes mellem faste og variable omkostninger, kan anvendes i forbindelse med Parlamentets budgetprocedure; kræver en mere detaljeret undersøgelse af de faste omkostninger, således at der sondres mellem permanente faste omkostninger, tidsbegrænsede faste omkostninger og områder med mulighed for besparelser; kræver en mere detaljeret undersøgelse af de variable omkostninger, således at der skabes en klar forbindelse mellem omkostninger og målsætninger, politikker og foranstaltninger og de prioriterede områder identificeres og inddeles efter betydning;

45.  påpeger, at lofterne for de forskellige offentlige indkøbsprocedurer for tiden er strengere for EU-institutionerne end de lofter, der er fastsat i de relevante direktiver om offentlige indkøb, og at denne situation fører til yderligere administrative udgifter og brug af menneskelige ressourcer, der kunne spares, hvis disse lofter blev bedre afstemt;

46.  støtter aktiviteter, der har en social, kulturel eller sproglig dimension, for de ansatte og disses familier, men misbilliger individuelle tilskud, der udbetales i denne forbindelse, og ændrer derfor anmærkningerne til den relevante budgetpost;

47.  støtter på det kraftigste yderligere bestræbelser på at gøre institutionen mere handicapvenlig med hensyn til såvel de nødvendige ændringer i infrastrukturen som de personalemæssige foranstaltninger;

Afsluttende betragtninger

48.  understreger, at der bør foretages en mere detaljeret undersøgelse af de enkelte budgetposter, herunder en analyse af gennemførelsessatserne, inden afstemningen om budgetforslaget i efteråret; vil derfor foretage undersøgelser og træffe de endelige budgetmæssige afgørelser til den tid;

49.  godkender forslaget til budgetoverslag for regnskabsåret 2011, som det fremgår af bilaget, og minder om, at vedtagelsen af Parlamentets holdning til budgetforslaget, som modificeret af Rådet, finder sted i oktober 2010 i overensstemmelse med de afstemningsprocedurer, der er fastlagt i traktaten;

50.  godkender de fælles konklusioner fra budgetsamrådet den 25. marts 2010, der er vedføjet som bilag;

o

o        o

51.  pålægger sin formand at sende denne beslutning og budgetoverslaget til Rådet og Kommissionen.

 • [1]  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
 • [2]  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
 • [3]  Vedtagne tekster af denne dato, P7_TA(2010)0087.

BILAG: FÆLLES KONKLUSIONER FRA BUDGETSAMRÅDET DEN 25. MARTS 2010

BUDGETSAMRÅD

25. marts 2010

Konklusioner

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen har noteret sig de bekymringer, Domstolens justitssekretær og Revisionsrettens, Regionsudvalgets og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs generalsekretærer gav udtryk for i deres skrivelse til Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens generelsekretærer med hensyn til den nye budgetprocedure og især med hensyn til Forligsudvalget. De foreslår, at disse institutioner opfordres til at sende deres bemærkninger til virkningerne af Rådets holdning og Europa-Parlamentets ændringer direkte til Forligsudvalget i en skrivelse.

BILAG 2 FORSLAG TIL OVERSLAG

De Europæiske Fællesskabers bidrag til finansieringen af

Europa-Parlamentets udgifter for regnskabsåret 2011

Tekst

Beløb

 

 

Udgifter

1.706.547.354

Egne indtægter

128.030.788

Bidrag

1.578.516.566

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Artikel Konto

Tekst

Budget 2011

Budget 2010

+ ÆB 1/2010

Gennemførelse 2009

 

4

 

INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EF-INSTITUTIONERNE OG ANDRE EF-ORGANER

 

 

 

4 0

DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER

 

 

 

4 0 0

Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionister

48 159 863

47 208 729

45 987 620,64

4 0 3

Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

p.m.

p.m.

84,54

4 0 4

Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

8 209 828

9 157 662

5 709 275,13

 

 

Kapitel 4 0 — I alt

56 369 691

56 366 391

51 696 980,31

4 1

BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

 

 

 

4 1 0

Personalets bidrag til pensionsordningen

61 216 159

58 910 854

47 760 097,53

4 1 1

Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder

9.134.938

13 046 060

7 209 550,25

4 1 2

Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

10 000

5 000

0,00

 

 

Kapitel 4 1 — I alt

70 361 097

71 961 914

54 969 647,78

4 2

ANDRE BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

 

 

 

4 2 1

Bidrag fra Europa-Parlamentets medlemmer til en pensionsordning

p.m.

p.m.

820 485,37

 

Kapitel 4 2 — I alt

p.m.

p.m.

820 485,37

 

 

Afsnit 4 — I alt

126 730 788

128 328 305

107 487 113,46

5

INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION

 

 

 

5 0

 

INDTÆGTER VED SALG AF LØSØRE (LEVERING AF VARER) OG FAST EJENDOM

 

 

 

5 0 0

Indtægter ved salg af løsøre (levering af varer)

 

 

 

5 0 0 0

Indtægter ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

0,00

5 0 0 1

Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

15 000,00

5 0 0 2

Indtægter ved levering af varer til andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

0,00

5 0 1

Indtægter ved salg af fast ejendom

p.m.

p.m.

0,00

5 0 2

Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

489 477,89

 

Kapitel 5 0 — I alt

p.m.

p.m.

504 477,89

5 1

LEJEINDTÆGTER

 

 

 

5 1 1

Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter

 

 

 

5 1 1 0

Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

1 324 196,29

5 1 1 1

Refusion af diverse lejeafgifter — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

15 317,47

 

Kapitel 5 1 — I alt

p.m.

p.m.

1 339 513,76

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

 

 

 

5 2 0

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti

1 300 000

 

2 000 000

1 316 525,41

 

Kapitel 5 2 — I alt

1 300 000

2 000 000

1 316 525,41

5 5

INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG ARBEJDER

 

 

 

5 5 0

Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

3 347 371,92

5 5 1

Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

3 551 741,34

 

Kapitel 5 5 — I alt

p.m.

p.m.

6 899 113,26

5 7

ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN

 

 

 

5 7 0

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

1 766 049,19

5 7 1

Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

0,00

5 7 2

Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning

p.m.

p.m.

0,00

5 7 3

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

3 217 174,16

 

Kapitel 5 7 — I alt

p.m.

p.m.

4 983 223,35

5 8

DIVERSE GODTGØRELSER

 

 

 

5 8 1

Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

677 015,63

 

Kapitel 5 8 — I alt

p.m.

p.m.

677 015,63

 

 

Afsnit 5 — I alt

1 300 000

2 000 000

15 659 869,3

6

 

BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED AFTALER OG EF-PROGRAMMER

 

 

 

6 6

ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER

 

 

 

6 6 0

Andre bidrag og tilbagebetalinger

 

 

 

6 6 0 0

Andre formålsbestemte bidrag og godtgørelser — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

13 191 164,09

6 6 0 1

Andre bidrag og tilbagebetalinger, der ikke er formålsbestemte

p.m.

p.m.

0,00

 

Kapitel 6 6 — I alt

p.m.

p.m.

13 191 164,09

 

Afsnit 6 — I alt

p.m.

p.m.

13 191 164,09

9

DIVERSE INDTÆGTER

 

 

 

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

 

 

 

9 0 0

Diverse indtægter

p.m.

p.m.

4 851 911,67

 

Kapitel 9 0 — I alt

p.m.

p.m.

4 851 911,67

 

Afsnit 9 — I alt

p.m.

p.m.

4 851 911,67

 

 

TILSAMMEN

128.030.788

130 328 305

141 250 058,52

UDGIFTER

Almindelig oversigt over bevillinger (2011 og 2010) og gennemførelse (2009)

Afsnit Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

 

1

 

1 0

 

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

 

MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

227.453.567

220.332.000

167.952.341,79

1 2

TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

576.949.290

525.898.973

502.188.864,04

1 4

ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

121.802.596

108.313.800

90.934.826,73

1 6

ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

15.555.500

15.516.000

12.762.741,59

 

 

Afsnit 1 — I alt

941.760.953

870.060.773

773.838.774,15

 

2

 

 

2 0

 

BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG

FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

 

BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

189.688.366

186.909.476

193.001.220,62

2 1

IT, UDSTYR OG INVENTAR

119.287.071

117.014.150

106.080.063,59

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

15.417.000

12.841.500

10.778.698,82

 

Afsnit 2 — I alt

324.392.437

316.765.126

309.859.983,03

 

3

 

 

3 0

 

UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF GENERELLE OPGAVER

 

MØDER OG KONFERENCER

38.879.769

36.074.200

27.499.040,69

3 2

EKSPERTISE OG INFORMATION: KØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG PUBLIKATION

107.474.776

105.169.500

93.647.679,96

 

 

Afsnit 3 — I alt

146.354.545

141.243.700

121.146.720,65

 

 

4

 

 

4 0

 

 

UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF GENERELLE OPGAVER

 

SÆRLIGE UDGIFTER FOR VISSE INSTITUTIONER OG ORGANER

83.650.000

76.965.000

69.215.824,15

4 2

UDGIFTER TIL PARLAMENTARISK ASSISTANCE

178.050..000

168.974.000

153.358.430,04

4 4

MEDLEMMERS OG TIDLIGERE MEDLEMMERS MØDER OG ANDRE AKTIVITETER

340.000

310.000

310.000

 

 

Afsnit 4 — I alt

262.040.000

246.249.000

222.884.254,19

 

 

10

 

10 0

 

 

ANDRE UDGIFTER

 

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

14.164.419

15.691.800

0,00

10 1

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

14.000.000

10.000.000

0,00

10 3

RESERVE TIL UDVIDELSEN

3.835.000

750.000

0,00

10 4

Reserve til informations- og kommunikationspolitikken

p.m.

p.m.

0,00

10 5

FORMÅLSBESTEMT RESERVE I FORBINDELSE MED FAST EJENDOM

p.m.

11.000.000

0,00

10 6

RESERVE TIL NYE PRIORITEREDE MÅLSÆTNINGER

p.m.

5.000.000

0,00

10 8

EMAS-RESERVE

p.m.

p.m.

0,00

 

Afsnit 10 — I alt

31.999.419

42.441.800

0,00

 

TILSAMMEN

1.706.547.354

1.616.760.399

1.427.729.732,02

SEKTION I — PARLAMENTET

Indtægter — Egne indtægter

Afsnit 4 — Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer

Kapitel 4 0 — Diverse skatter og afgifter

Artikel 4 0 0 — Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionister

Tal

Budget 2011

Budget 2010

Gennemførelse 2009

48 159 863

37 889 783

45 987 620,64

Anmærkninger

Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12.

Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8).

Artikel 4 0 3 — Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

Tal

Budget 2011

Budget 2010

Gennemførelse 2009

p.m.

p.m.

84,54

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 3831/91 af 19. december 1991 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber samt af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne med henblik på indførelse af et midlertidigt bidrag (EFT L 361 af 31.12.1991, s. 7).

Artikel 4 0 4 — Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

Tal

Budget 2011

Budget 2010

Gennemførelse 2009

8 209 828

8 859 744

5 709 275,13

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 66a.

Kapitel 4 1 — Bidrag til pensionsordningen

Artikel 4 1 0 — Personalets bidrag til pensionsordningen

Tal

Budget 2011

Budget 2010

Gennemførelse 2009

61 216 159

44 658 716

47 760 097,53

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 83, stk. 2.

Artikel 4 1 1 — Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder

Tal

Budget 2011

Budget 2010

Gennemførelse 2009

9 134 938

4 315 724

7 209 550,25

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4, artikel 11, stk. 2 og 3, og artikel 48 i bilag VIII.

Artikel 4 1 2 — Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

Tal

Budget 2011

Budget 2010

Gennemførelse 2009

10 000

5 000

0,—

Kapitel 4 2 — Andre bidrag til pensionsordningen

Artikel 4 2 1 — Bidrag fra Europa-Parlamentets medlemmer til en pensionsordning

Tal

Budget 2011

Budget 2010

Gennemførelse 2009

p.m.

864 000

820 485,37

Anmærkninger

Regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer, særlig bilag III.

Afsnit 5 — Indtægter i forbindelse med institutionens administration

Kapitel 5 0 — Indtægter ved salg af løsøre (levering af varer) og fast ejendom

Artikel 5 0 0 — Indtægter ved salg af løsøre (levering af varer)

Konto 5 0 0 0 — Indtægter ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2011

Budget 2010

Gennemførelse 2009

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Under denne konto opføres indtægter ved salg eller overtagelse af institutionens transportmateriel.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Konto 5 0 0 1 — Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2011

Budget 2010

Gennemførelse 2009

p.m.

p.m.

15 000,00

Anmærkninger

Under denne konto opføres indtægter ved salg eller overtagelse af institutionens løsøre bortset fra transportmateriel.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Konto 5 0 0 2 — Indtægter ved levering af varer til andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2011

Budget 2010

Gennemførelse 2009

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra g), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

De detaljerede oplysninger om udgifter og indtægter forbundet med lån, leje eller levering af tjenesteydelser under denne budgetpost angives i et bilag til budgettet.

Artikel 5 0 1 — Indtægter ved salg af fast ejendom

Tal

Budget 2011

Budget 2010

Gennemførelse 2009

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres indtægter ved salg af institutionens faste ejendom.

Artikel 5 0 2 — Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2011

Budget 2010

Gennemførelse 2009

p.m.

p.m.

489 477,89

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra j), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Under denne artikel opføres endvidere indtægter ved salg af produkter på elektroniske medier.

Kapitel 5 1 — Lejeindtægter

Anmærkninger

Artikel 5 1 1 — Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter

Anmærkninger

Konto 5 1 1 0 — Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2011

Budget 2010

Gennemførelse 2009

p.m.

p.m.

1 324 196,29

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

De detaljerede oplysninger om udgifter og indtægter forbundet med lån, leje eller levering af tjenesteydelser under denne budgetpost angives i et bilag til budgettet.

Konto 5 1 1 1 — Refusion af diverse lejeafgifter — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2011

Budget 2010

Gennemførelse 2009

p.m.

p.m.

15 317,47

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Kapitel 5 2 — Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter

Artikel 5 2 0 — Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti

Tal

Budget 2011

Budget 2010

Gennemførelse 2009

1 300 000

2 500 000

1 316 525,41

Anmærkninger

Under denne artikel opføres afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti.

Kapitel 5 5 — Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder

Artikel 5 5 0 — Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2011

Budget 2010

Gennemførelse 2009

p.m.

p.m.

3 347 371,92

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra g), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Artikel 5 5 1 — Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2011

Budget 2010

Gennemførelse 2009

p.m.

p.m.

3 551 741,34

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Kapitel 5 7 — Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen

Artikel 5 7 0 — Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2011

Budget 2010

Gennemførelse 2009

p.m.

p.m.

1 706 049,19

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra f), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Artikel 5 7 1 — Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2011

Budget 2010

Gennemførelse 2009

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra c), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Artikel 5 7 2 — Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning

Tal

Budget 2011

Budget 2010

Gennemførelse 2009

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres indtægter i tilknytning til refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning.

Artikel 5 7 3 — Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2011

Budget 2010

Gennemførelse 2009

p.m.

p.m.

3 217 174,16

Kapitel 5 8 — Diverse godtgørelser

Artikel 5 8 1 — Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2011

Budget 2010

Gennemførelse 2009

p.m.

p.m.

677 015,63

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra h), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Under denne artikel opføres endvidere godtgørelse fra forsikringsselskaber af lønninger til tjenestemænd, der er indblandet i ulykker.

Afsnit 6 — Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med aftaler og EU-programmer

Kapitel 6 6 — Andre bidrag og tilbagebetalinger

Artikel 6 6 0 — Andre bidrag og tilbagebetalinger

Konto 6 6 0 0 — Andre formålsbestemte bidrag og godtgørelser — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2011

Budget 2010

Gennemførelse 2009

p.m.

p.m.

13 191 164,09

Anmærkninger

Eventuelle indtægter, der ikke er opført under de andre dele af afsnit 6, opføres i henhold til finansforordningens artikel 18 under denne konto som supplerende bevillinger til dækning af de udgifter, som disse indtægter er bestemt til.

Konto 6 6 0 1 — Andre bidrag og tilbagebetalinger, der ikke er formålsbestemte

Tal

Budget 2011

Budget 2010

Gennemførelse 2009

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 9 — Diverse indtægter

Kapitel 9 0 — Diverse indtægter

Artikel 9 0 0 — Diverse indtægter

Tal

Budget 2011

Budget 2010

Gennemførelse 2009

p.m.

p.m.

4 851 911,67

Anmærkninger

Under denne artikel opføres diverse indtægter.

De detaljerede oplysninger om udgifter og indtægter forbundet med lån, leje eller levering af tjenesteydelser under denne artikel angives i et bilag til budgettet.

Udgifter — Udgifter

Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen

Kapitel 1 0 — Medlemmer af institutionen

Artikel 1 0 0 — Vederlag og tillæg

Konto 1 0 0 0 — Vederlag

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

67 843 057

66 695 000

30 601 982,96

Anmærkninger

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 9 og 10.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 1 og 2.

Denne bevilling skal dække finansieringen af godtgørelsen i henhold til statutten for medlemmerne.

Konto 1 0 0 4 — Ordinære rejseudgifter

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

75 396 756

79 319 000

64 968 671,93

Anmærkninger

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 20.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 10-21 og 24.

Denne bevilling skal dække godtgørelse af rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med rejser til og fra Europa-Parlamentets arbejdssteder og andre tjenesterejser.

Bevillingen skal også dække udgifter til enhver form for CO2-kompensation i overensstemmelse med handlingsplanen for fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS-handlingsplanen) som vedtaget af Præsidiet.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 10 000 EUR.

Konto 1 0 0 5 — Andre rejseudgifter

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

11 396 317

9 170 000

1 874 928,93

Anmærkninger

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 20.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 22, 23 og 29.

Denne bevilling skal dække godtgørelse af supplerende rejseudgifter, udgifter i forbindelse med medlemmernes rejser i den medlemsstat, hvor de er valgt, og udgifter til hjemsendelse.

Bevillingen skal også dække udgifter til enhver form for CO2-kompensation i overensstemmelse med EMAS-handlingsplanen som vedtaget af Præsidiet.

Konto 1 0 0 6 — Godtgørelse for generelle udgifter

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

38 330 147

38 144 000

42 629 278,00

Anmærkninger

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 20.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 25-28.

Denne godtgørelse skal dække udgifter til medlemmernes parlamentariske aktiviteter i den medlemsstat, hvor de er valgt.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 25 000 EUR.

Konto 1 0 0 7 — Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

179 000

177 000

169 747,88

Anmærkninger

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 20.

Præsidiets afgørelse af 16.-17. juni 2009.

Denne bevilling skal dække de faste opholds- og repræsentationsgodtgørelser i forbindelse med formandens varetagelse af sine opgaver.

Artikel 1 0 1 — Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger

Konto 1 0 1 0 — Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

3 477 040

3 417 000

2 557 021,72

Anmærkninger

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 18 og 19

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 3-9.

Den fælles ordning vedrørende risikodækning for ulykker og erhvervssygdomme for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber.

Den fælles ordning vedrørende sygeforsikring for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

Kommissionens afgørelse om almindelige gennemførelsesbestemmelser for godtgørelse af lægeudgifter.

Regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 21 og bilag IV (midlertidig anvendelse i 18 måneder efter udløbet af den sjette valgperiode).

Denne bevilling skal dække ulykkesforsikring, godtgørelse af medlemmernes lægeudgifter og udgifter til forsikring mod tyveri og tab af medlemmernes personlige effekter.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 50 000 EUR.

Konto 1 0 1 2 — Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

380 000

350 000

77 327,90

Anmærkninger

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 30.

Denne bevilling skal dække visse nødvendige udgifter for at yde bistand til et alvorligt handicappet medlem.

Artikel 1 0 2 — Overgangsgodtgørelse

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

1 510 000

7 628 000

5 456 756,89

Anmærkninger

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 13.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 45-48 og 77.

Denne bevilling skal dække finansieringen af overgangsgodtgørelsen efter ophøret af et medlems mandat.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 10 000 EUR.

Artikel 1 0 3 — Pensioner

Konto 1 0 3 0 — Alderspension

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

11 131 000

11 215 000

9 583 361,56

Anmærkninger

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 14 og 28.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 49, 50 og 75

Denne bevilling skal dække betalingen af en alderspension efter ophøret af et medlems mandat.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 50 000 EUR.

Konto 1 0 3 1 — Invalidepension

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

406 742

504 000

383 595,33

Anmærkninger

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 15.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 51-57 og 75.

Denne bevilling skal dække betalingen af invalidepension, hvis et medlem bliver uarbejdsdygtigt i mandatperioden.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 20 000 EUR.

Konto 1 0 3 2 — Efterladtepension

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

3 072 147

2 744 000

2 690 744,23

Anmærkninger

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 17.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 58-60 og 75.

Denne bevilling skal dække betalingen af en efterladtepension og/eller børnepension i tilfælde af et medlems eller et tidligere medlems dødsfald.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 15 000 EUR.

Konto 1 0 3 3 — Frivillig pensionsordning for medlemmerne

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

55 000

169 000

6 433 924,46

Anmærkninger

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 27.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 76.

Denne bevilling skal dække institutionens andel af den supplerende frivillige pensionsordning for medlemmerne.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 300 000 EUR.

Artikel 1 0 5 — Sprog- og edb-kurser

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

800 000

800 000

525 000,00

Anmærkninger

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 44.

Præsidiets afgørelse af 4. maj 2009 om sprog- og it-kurser for medlemmer.

Denne bevilling skal dække udgifter til sprogkurser og it-kurser for medlemmerne.

Artikel 1 0 8 — Kursdifferencer

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække kursdifferencer, der belaster Europa-Parlamentets budget i henhold til bestemmelserne om betaling af godtgørelsen for generelle udgifter.

Artikel 1 0 9 — Formålsbestemt reserve

Konto 1 0 9 0 — Formålsbestemt reserve

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

4 076 097

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække virkningerne af eventuelle reguleringer af medlemmernes godtgørelser.

Den er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.

Konto 1 0 9 1 — Formålsbestemt reserve til 18 yderligere medlemmer – Lissabontraktaten

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

9 400 264

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne i forbindelse med de 18 nye medlemmer som følge af Lissabontraktaten.

Den er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.

Kapitel 1 2 — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Artikel 1 2 0 — Vederlag og andre rettigheder

Konto 1 2 0 0 — Vederlag og godtgørelser

Tal

 

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

1 2 0 0

562 440 090

517 388 973

494 054 418,49

10 0

964 419

 

 

I alt

563 404 509

517 388 973

494 054 418,49

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber.

Denne bevilling skal for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som varetager en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen, dække følgende udgifter:

 lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg

 ulykkes- og sygeforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme samt andre sociale afgifter

 faste overarbejdsgodtgørelser

 øvrige tillæg og godtgørelser

 dækning af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted

 virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag samt på den del af vederlaget, som overføres til et andet land end der, hvor der gøres tjeneste

 arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte samt institutionens udbetalinger til midlertidigt ansatte, for at de kan opnå eller bevare pensionsrettigheder i deres hjemland.

Denne bevilling skal ligeledes dække præmier til forsikring mod sportsskader for brugerne af Europa-Parlamentets sportscenter i Bruxelles og Strasbourg.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 1 800 000 EUR.

Konto 1 2 0 2 — Betalt overarbejde

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

455 200

400 000

350 000,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber.

Denne bevilling skal anvendes til betaling af overarbejde på de vilkår, der er fastlagt i ovenstående bestemmelser.

Konto 1 2 0 4 — Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

5 034 000

4 900 000

3 520 000,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber.

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

 rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden, udtræden eller forflyttelse til et nyt tjenestested

 bosættelsesgodtgørelser til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der tvinges til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten, eller når de forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved den endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af flytning til en anden lokalitet

 dagpenge til tjenestemænd og midlertidigt ansatte som godtgørelse for, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested

 godtgørelse i tilfælde af afskedigelse af en tjenestemand på prøve, såfremt denne er klart uegnet

 godtgørelse i tilfælde af institutionens opsigelse af en midlertidigt ansats kontrakt

 forskellen mellem de bidrag, kontraktansatte indbetaler til en pensionsordning i en medlemsstat, og bidragene til Fællesskabernes pensionsordning i tilfælde af ændring af en kontrakt.

Artikel 1 2 2 — Godtgørelser ved førtidsudtræden af tjenesten

Konto 1 2 2 0 — Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

530 000

760 000

917 369,49

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 41 og 50 samt bilag IV.

Denne bevilling skal dække godtgørelser til tjenestemænd:

—       som er sat på ventepenge som følge af en nedskæring i antallet af stillinger i institutionen

—       som beklæder en stilling i lønklasse AD16 eller AD 15, og som fritages fra stillingen af tjenstlige grunde.

Den dækker endvidere institutionens bidrag til sygeforsikring og virkningen af de justeringskoefficienter, der anvendes på disse godtgørelser.

Konto 1 2 2 2 — Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

1 390 000

2 450 000

3 347 076,06

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 72.

Denne bevilling skal dække følgende:

—       godtgørelser, der skal udbetales i henhold til tjenestemandsvedtægten eller de nedenstående forordninger

—       institutionens bidrag til sygeforsikring for godtgørelsesmodtagerne

—       virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på forskellige godtgørelser.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF, Euratom, EKSF) nr. 2689/95 af 17. november 1995 om særlige foranstaltninger for midlertidigt ansattes udtræden af tjenesten i De Europæiske Fællesskaber som følge af Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse (EFT L 280 af 23.11.1995, s. 4).

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1748/2002 af 30. september 2002 om særlige foranstaltninger for endelig udtræden af tjenesten for De Europæiske Fællesskabers fastansatte tjenestemænd i Europa-Parlamentet og midlertidigt ansatte i de politiske grupper i Europa-Parlamentet i forbindelse med institutionens modernisering (EFT L 264 af 2.10.2002, s. 9).

Artikel 1 2 4 — Formålsbestemt reserve

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

7 100 000

 

 

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække virkningerne af eventuelle reguleringer af vederlagene. der vedtages af Rådet i løbet af regnskabsåret.

Bevillingen er en reserve og kan først anvendes, efter at den er overført til de relevante poster i dette kapitel.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 65 og bilag XI.

Referenceretsakter

Kapitel 1 4 — Andet personale og eksterne ydelser

Artikel 1 4 0 — Øvrige ansatte og eksterne personer

Konto 1 4 0 0 — Øvrige ansatte

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

29 621 596

23 830 000

24 230 464,67

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber.

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

 vederlag, herunder tillæg og godtgørelser, til øvrige ansatte, særlig kontraktansatte, lokalt ansatte og særlige rådgivere (i henhold til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber), arbejdsgiverbidrag til de forskellige sygesikringsordninger samt virkningen af justeringskoefficienterne på disse ansattes vederlag

 ansættelse af vikarer.

Konto 1 4 0 2 — Konferencetolke

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

60 000 000

55 005 000

43 273 028,22

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber.

Aftale vedrørende hjælpeansatte konferencetolke.

Denne bevilling skal dække nedennævnte udgifter i forbindelse med det interinstitutionelle samarbejde:

 honorarer, sociale sikringsbidrag, rejseudgifter og dagpenge til hjælpeansatte konferencetolke, som Europa-Parlamentet indkalder til møder, der afholdes af Europa-Parlamentet eller andre institutioner i tilfælde, hvor dette arbejde ikke kan udføres af fastansatte eller midlertidigt ansatte tolke

 udgifterne til konferenceoperatører, -teknikere og -administratorer i forbindelse med ovenstående møder i tilfælde, hvor dette arbejde ikke kan udføres af tjenestemænd, midlertidigt ansatte eller øvrige ansatte

 arbejde, som andre institutioners fastansatte eller midlertidigt ansatte tolke udfører for Europa-Parlamentet

 rejseudgifter og dagpenge i forbindelse med det arbejde, som internationale institutioners fastansatte tolke udfører for Parlamentet i forbindelse med det internationale samarbejde

 interinstitutionelle samarbejdsforanstaltninger på sprogområdet.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 200 000 EUR.

Konto 1 4 0 4 — Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

7 138 000

7 150 000

6 068 983,48

Anmærkninger

Regler for udlån af tjenestemænd fra Europa-Parlamentet og midlertidigt ansatte fra de politiske grupper til nationale administrationer, organer svarende til disse samt internationale organisationer.

Regler for udstationering af nationale eksperter i Europa-Parlamentet.

Interne regler for praktikantophold og studiebesøg i Europa-Parlamentets Generalsekretariat.

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

 rejser for praktikanter ved begyndelsen og afslutningen på praktikantopholdet

 ulykkes- og sygeforsikring for praktikanter under praktikantopholdet

 udgifterne til tilrådighedsstillelse af tjenestemænd i Europa-Parlamentet og tjenestemænd i medlemsstaternes administrationer eller fra andre lande, der er specificeret i bestemmelserne

 udgifterne til udstationering af nationale eksperter i Europa-Parlamentet

 foranstaltninger til uddannelse af konferencetolke og oversættere, bl.a. i samarbejde med tolkeskoler og universiteter, som udbyder en uddannelse i oversættelse, samt stipendier til uddannelse og videreuddannelse af tolke og oversættere, indkøb af undervisningsmateriale og udgifter i forbindelse hermed

 yderligere udgifter for praktikanter i forbindelse med pilotprogrammet for praktikantophold for handicappede, som er direkte forbundet med deres handicap, i overensstemmelse med artikel 20, stk. 8, i de interne regler for praktikantophold og studiebesøg i Europa-Parlamentets Generalsekretariat.

Konto 1 4 0 6 — Observatører

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække godtgørelse af udgifter i forbindelse med observatører i overensstemmelse med artikel 11 i Europa-Parlamentets forretningsorden.

Konto 1 4 0 7 — Elevløn (Europa-Parlamentets elevprogram)

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække løn til elever, der deltager i Europa-Parlamentets elevprogram.

Artikel 1 4 2 — Eksterne ydelser

Konto 1 4 2 0 — Eksterne ydelser

Tal

 

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

1 4 2 0

24 200 000

21 945 000

16 953 510,86

10 0

 

1 155 000

 

I alt

24 200 000

23 100 000

16 953 510,86

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække oversættelses- og skrivearbejde, kodning og teknisk bistand udført af ikke-ansatte.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 200 000 EUR.

Konto 1 4 2 2 — Interinstitutionelle samarbejdsforanstaltninger på sprogområdet

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

343 000

383 800

408 839,50

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække følgende:

— udgifter til de foranstaltninger, der vedtages af Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og      Tolkning (CITI) med henblik på at fremme det interinstitutionelle samarbejde på sprogområdet

— udgifter til publikationer, informationsaktiviteter, deltagelse i offentlige arrangementer, sprogudstillinger          og -messer.

Artikel 1 4 4 — Formålsbestemt reserve

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

500 000

 

 

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække virkningerne af eventuelle reguleringer af vederlagene. der vedtages af Rådet i løbet af regnskabsåret.

Bevillingen er en reserve og kan først anvendes, efter at den er overført til de relevante poster i dette kapitel.

Retsgrundlag

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber.

Kapitel 1 6 — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

Artikel 1 6 1 — Udgifter til forvaltning af personale

Konto 1 6 1 0 — Udgifter ved ansættelse

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

515 500

600 000

685 000,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27 til 31 og artikel 33 samt bilag III.

Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs, Regionsudvalgets og Ombudsmandens afgørelse 2002/620/EF af 25. juli 2002 om oprettelse af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af 26.7.2002, s. 53) og afgørelse 2002/621/EF truffet af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens generalsekretærer, Domstolens justitssekretær, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets generalsekretærer og Ombudsmandens repræsentant den 25. juli 2002 om organisation og drift af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af 26.7.2002, s. 56).

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

 tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer i henhold til artikel 3 i afgørelse 2002/621/EF samt rejse- og opholdsudgifter for kandidater, der skal til samtale eller lægeundersøgelse med henblik på ansættelse

 tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer for ansatte.

I behørigt begrundede tilfælde og efter høring af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor kan bevillingen anvendes til udvælgelsesprøver, Europa-Parlamentet selv afholder.

Konto 1 6 1 2 — Efteruddannelse

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

4 100 000

4 000 000

3 387 946,49

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24a.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber.

Denne bevilling skal dække udgifter til uddannelse med henblik på at forbedre personalets færdigheder og institutionens præstationer og effektivitet.

Artikel 1 6 3 — Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

Konto 1 6 3 0 — Velfærd

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

650 000

601 000

516 821,63

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 9, stk. 3, tredje afsnit, og artikel 76.

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

 følgende handicappede personer som et led i en politik til fordel for handicappede:

 tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste

 ægtefæller til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste

 samtlige børn, over for hvem der i henhold til tjenestemandsvedtægten består forsørgerpligt.

Den skal gøre det muligt inden for budgettets muligheder og, efter at eventuelle nationale rettigheder i enten bopælslandet eller oprindelseslandet er udtømt, at godtgøre andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundede, og som ikke godtgøres af den fælles sygesikringsordning

 foranstaltninger til fordel for tjenestemænd og øvrige ansatte, der befinder sig i en særlig vanskelig situation

 et tilskud til Personaleudvalget og mindre velfærdsudgifter. Bidragene eller afholdelsen af udgifterne af Personaleudvalget for deltagere i en velfærdsaktivitet er underlagt følgende begrænsninger:

 berettigelsen begrænses til institutionens ansatte til og med lønklasse AST4

 det maksimale beløb pr. bidrag beregnes efter en tabel, der tager højde familiens nettoindkomst og antallet af børn.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 8 000 EUR.

Konto 1 6 3 1 — Mobilitet

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

745 000

832 000

186 382,71

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med mobilitetsplanen på de forskellige arbejdssteder.

Konto 1 6 3 2 — Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

310 000

310 000

287 888,28

Anmærkninger

Denne bevilling skal tilskynde til og finansielt støtte ethvert initiativ, der har til formål at fremme det sociale samvær mellem ansatte af forskellige nationaliteter, i form af tilskud til personalets klubber og sports- og kulturaktiviteter, samt bidrage til at dække omkostningerne i forbindelse med et permanent fritidscenter (kulturelle aktiviteter, sportsaktiviteter, fritidsaktiviteter, restaurant).

Denne skal ligeledes dække den finansielle deltagelse i interinstitutionelle sociale aktiviteter.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 800 000 EUR.

Artikel 1 6 5 — Udgifter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen

Konto 1 6 5 0 — Lægetjeneste

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

1 285 000

1 260 000

997 557,25

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 samt artikel 8 i bilag II.

Denne bevilling skal dække udgifter til drift af lægetjenesten på de tre arbejdssteder, herunder indkøb af materiel og farmaceutiske produkter osv., udgifter i forbindelse med forebyggende lægeundersøgelser, omkostninger i forbindelse med Invaliditetsudvalgets arbejde samt udgifter til behandling hos eksterne speciallæger, når lægetjenesten anser det for nødvendigt.

Den dækker ligeledes udgifter til indkøb af visse arbejdsredskaber, der skønnes nødvendige af medicinske grunde, samt udgifter til lægepersonale og andet sundhedspersonale, der er omfattet af tjenesteydelseskontrakter eller på kortfristede stand-in-opgaver.

Konto 1 6 5 2 — Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

2 600 000

2 313 000

2 260 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække løbende udgifter til administration og drift af restauranter og kantiner.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 2 000 000 EUR.

Konto 1 6 5 4 — Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

5 350 000

5 600 000

4 441 145,23

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække Europa-Parlamentets andel af de samlede udgifter til småbørnscentret og de eksterne vuggestuer, med hvilke der er indgået en aftale.

De formålsbestemte indtægter fra forældrebidrag, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 1 010 000 EUR.

Afsnit 2 — Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

Anmærkninger

Da forsikringsselskaberne ikke længere dækker skader på Europa-Parlamentets bygninger i tilfælde af arbejdskonflikter og terroristangreb, skal denne risiko dækkes over Den Europæiske Unions budget.

Bevillingerne under dette afsnit dækker derfor alle udgifter i tilknytning til skader som følge af arbejdskonflikter og terroristangreb.

Kapitel 2 0 — Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

Artikel 2 0 0 — Bygninger

Konto 2 0 0 0 — Leje

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

34 327 626

33 768 000

28 303 815,68

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til leje af institutionens bygninger eller dele af bygninger.

Den dækker ligeledes ejendomsskat på fast ejendom. Lejen er udregnet for 12 måneder og på grundlag af eksisterende kontrakter eller kontrakter, som er under udarbejdelse; der er heri fastsat en indeksregulering i forhold til leveomkostningerne eller byggeomkostningerne.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 500 000 EUR.

Konto 2 0 0 1 — Acontobetalinger

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

12 155 000

5 900 000

14 636 040,32

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække acontobetalinger for bygninger eller dele af bygninger i henhold til løbende kontrakter eller kontrakter under forberedelse.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 100 000 EUR.

Konto 2 0 0 3 — Ejendomserhvervelser

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

p.m.

p.m.

9 100 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal finansiere ejendomserhvervelser. Tilskuddene i forbindelse med grundene og byggemodningen heraf behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 100 000 EUR.

Konto 2 0 0 5 — Opførelse af bygninger

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

7 644 000

4 346 600

3 859 764,01

Anmærkninger

Denne konto skal modtage eventuelle bevillinger til opførelse af bygninger.

Konto 2 0 0 7 — Indretning af lokaler

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

24 695 000

29 018 000

31 611 447,34

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udførelse af indretningsarbejde og andre udgifter i forbindelse med indretning, særlig honorar til arkitekter, ingeniører osv.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 500 000 EUR.

Konto 2 0 0 8 — Andre udgifter vedrørende bygninger

Tal

 

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

2 0 0 8

4 637 000

9 360 000

14 066 706,95

10 0

 

2 340 000

 

I alt

4 637 000

11 700 000

14 066 706,95

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til bygningsforvaltning, der ikke er opført særskilt under dette kapitels andre artikler, såsom:

 affaldshåndtering og -behandling

 obligatoriske kontroller, kvalitetskontrol, ekspertudtalelser, revisioner, kontrol med overholdelse, etc.

 det tekniske bibliotek

 bistand til forvaltning (Building Helpdesk)

 forvaltning af planer over bygninger og oplysningsmateriale

 øvrige udgifter.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 10 000 EUR.

Artikel 2 0 2 — Udgifter vedrørende bygninger

Konto 2 0 2 2 — Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

44 749 000

41 407 444

34 464 154,98

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter i henhold til gældende kontrakter til vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger (lokaler, teknisk udstyr), som lejes eller ejes af Europa-Parlamentet.

Før forlængelse eller indgåelse af kontrakter hører institutionen de øvrige institutioner om de kontraktbetingelser, de hver især har opnået (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre bestemmelser), jf. i øvrigt finansforordningens artikel 91, stk. 3.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 75 000 EUR.

Konto 2 0 2 4 — Energiforbrug

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

20 947 000

21 487 594

16 917 600,84

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til vand, gas, elektricitet og opvarmning.

Bevillingen skal også dække udgifter til enhver form for CO2-kompensation i overensstemmelse med EMAS-handlingsplanen som vedtaget af Præsidiet.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 82 000 EUR.

Konto 2 0 2 6 — Sikring af og tilsyn med bygninger

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

39 624 740

40 587 000

38 478 370,92

Anmærkninger

Denne bevilling skal hovedsagelig dække udgifterne ved bevogtning og tilsyn med Europa-Parlamentets bygninger på de tre sædvanlige arbejdssteder og informationskontorerne.

Før forlængelse eller indgåelse af kontrakter hører institutionen de øvrige institutioner om de kontraktbetingelser, de hver især har opnået (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre bestemmelser), jf. i øvrigt finansforordningens artikel 91, stk. 3.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 180 000 EUR.

Konto 2 0 2 8 — Forsikringer

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

909 000

1 034 838

1 563 319,58

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække forsikringspræmierne.

Kapitel 2 1 — It, udstyr og inventar

Anmærkninger

Hvad angår udbudsprocedurer, hører institutionen de øvrige institutioner om de betingelser, de hver især har opnået.

Artikel 2 1 0 — Datamatik og telekommunikation

Konto 2 1 0 0 — Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi

Tal

 

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

2 1 0 0

35 174 000

36 225 000

43 008 335,49

10 0

 

4 000 000

 

I alt

35 174 000

40 225 000

43 008 335,49

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel for institutionen og dertilhørende arbejder. Dette materiel og programmel vedrører navnlig Data- og Telekommunikationscentrets systemer, edb i afdelingerne og de politiske grupper samt den elektroniske afstemning.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 400 000 EUR.

Konto 2 1 0 2 — Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi

Tal

 

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

2 1 0 2

56 481 250

52 637 000

41 155 588,44

10 0

 

4 000 000

 

I alt

56 481 250

56 637 000

41 155 588,44

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til bistand fra rådgivende it-firmaer til drift af Datacentret og netværket, udarbejdelse og vedligeholdelse af applikationer, bistand til brugerne, herunder medlemmerne og de politiske grupper, gennemførelse af særlige undersøgelser samt udarbejdelse og indlæsning af teknisk dokumentation.

Den skal også dække Europa-Parlamentets andel af udgifterne til NAP-helpdesken, som er oprettet efter aftale mellem institutionerne.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 700 000 EUR.

Artikel 2 1 2 — Inventar

Tal

 

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

2 1 2

3 224 000

2 998 400

2 508 567,53

10 0

 

749 600

 

I alt

3 224 000

3 748 000

2 508 567,53

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af inventar, især køb af ergonomisk kontorinventar, udskiftning af forældede eller ødelagte møbler og kontormaskiner. Den skal også dække diverse udgifter til forvaltning af institutionens løsøre.

Denne bevilling skal dække udgifter til erhvervelse af kunstværker, udgifter til indkøb af specifikt materiel og løbende udgifter i forbindelse hermed, herunder udgifter til indramning, restaurering, rengøring, forsikring samt lejlighedsvise transportudgifter.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 5 000 EUR.

Artikel 2 1 4 — Teknisk materiel og tekniske anlæg

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

17 907 821

18 327 750

14 526 966,49

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg såvel som deres forvaltning, herunder:

 diverse materiel og tekniske anlæg (faste og mobile) til trykkeri, sikkerhed, restaurationer, bygninger osv.

 udstyr i trykkeriet inden for telefontjenesten og i kantinerne og indkøbscentralerne samt sikkerheds- og konferenceudstyr, den audiovisuelle sektor osv.

 specielt materiel (elektronisk, it og elektrisk) og tilhørende eksterne ydelser

 installering af to yderligere telefonlinjer til medlemmernes kontorer efter anmodning.

Den dækker også udgifter til offentliggørelse af salg og udrangering af materiel.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 205 000 EUR.

Artikel 2 1 6 — Transportmateriel

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

6 500 000

6 826 000

4 880 605,64

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb, vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel (bil- og cykelparken) og leje af vogne, taxier, busser og lastbiler med eller uden chauffør, herunder relevante forsikringer og andre administrationsudgifter. Når bilparken skal udskiftes, eller der skal indkøbes eller lejes biler, vil de mindst forurenende biler, f.eks. hybridbiler, blive foretrukket.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 175 000 EUR.

Kapitel 2 3 — Løbende administrative driftsudgifter

Anmærkninger

Hvad angår udbudsprocedurer, hører institutionen de øvrige institutioner om de betingelser, de hver især har opnået.

Artikel 2 3 0 — Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

2 575 000

2 655 500

2 098 026,82

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb af papir, kuverter, kontorartikler, materiale til trykkeri- og reproduktionsafdelingerne osv. såvel som administrationsudgifter i forbindelse hermed.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 15 000 EUR.

Artikel 2 3 1 — Finansielle udgifter

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

370 000

370 000

318 975,87

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække bankomkostninger (provisioner, kursdifferencer og diverse omkostninger) og andre finansielle udgifter, herunder udgifter i tilknytning til finansieringen af bygninger.

Artikel 2 3 2 — Retsomkostninger og skadeserstatning

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

1 314 000

1 312 000

1 318 035,60

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

 omkostninger, som Domstolen og Retten, Retten for EU-personalesager og medlemsstaternes retter tilpligter Europa-Parlamentet at bære

 advokatbistand i sager ved medlemsstaternes og Unionens retter, juridisk rådgivning eller ekspertrådgivning i forbindelse med andre sager, som forelægges for Den Juridiske Tjeneste

 refusioner af udgifter til advokater i forbindelse med disciplinære og lignende procedurer

 skadeserstatninger, renter samt eventuel gæld som nævnt i finansforordningens artikel 8, stk. 3

 aftalte godtgørelser i forbindelse med mindelig bilæggelse i henhold til artikel 69 og 70 i procesreglementet for Retten for EU-personalesager.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 5 000 EUR.

Artikel 2 3 5 — Telekommunikation

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

9 405 000

6 850 000

5 529 693,88

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til datatransmissionsnet mellem de tre arbejdssteder, datacentraler, og informationskontorer såvel som dem til abonnenter og kommunikation (fastnet, mobilnet og tv).

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 20 000 EUR.

Artikel 2 3 6 — Porto og andre forsendelsesomkostninger

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

422 000

440 000

330 500,55

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til porto, ekspedition og befordring med de nationale postvæsener eller kurerservice.

Denne bevilling skal ligeledes dække udgifter til posthåndteringstjenester.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 5 000 EUR.

Artikel 2 3 7 — Flytning

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

700 000

650 000

656 863,44

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til flytning og intern transport foretaget af flyttefirmaer eller ved hjælp af midlertidige flyttefolks serviceydelser.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 40 000 EUR.

Artikel 2 3 8 — Andre udgifter til den administrative drift

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

631 000

564 000

526 602,66

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

 forsikringer, der ikke udtrykkeligt er medtaget under andre konti

 køb og vedligeholdelse af beklædning til parlamentsbetjente, chauffører og flyttemænd, læge- og sundhedspersonalet og teknikere

 diverse driftsudgifter og administrationsudgifter, herunder dem til et center for mobilitetsadministration inden for rammerne af EMAS, indkøb af køreplaner og tidstabeller for jernbane og fly, offentliggørelse i dagblade af salg af udrangeret materiel osv.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 50 000 EUR.

Afsnit 3 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver

Kapitel 3 0 — Møder og konferencer

Artikel 3 0 0 — Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

29 820 000

27 970 000

21 907 000,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 71 samt artikel 11-13 i bilag VII.

Denne bevilling skal dække udgifterne i forbindelse med rejser foretaget af institutionens personale og tilknyttede nationale eksperter eller praktikanter mellem tjenestestedet og et af Europa-Parlamentets tre arbejdssteder (Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg) og i forbindelse med tjenesterejser til alle andre steder end de tre arbejdssteder. Udgifterne er befordringsudgifter, dagpenge og opholdsudgifter. Ekstraudgifter (herunder udstedelse af rejsehjemmel, reservationer, elektronisk fakturering, navnlig for chartertransporter organiseret af Europa-Parlamentet) eller alle ekstraordinære udgifter dækkes også.

Bevillingen skal også dække udgifter til enhver form for CO2-kompensation i overensstemmelse med EMAS-handlingsplanen som vedtaget af Præsidiet.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 50 000 EUR.

Artikel 3 0 2 — Udgifter til receptioner og repræsentation

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

2 047 450

1 105 200

769 155,64

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

 de forpligtelser, der påhviler institutionen i form af udgifter til reception og repræsentation i forbindelse med arbejdet i institutionens enhed for Vurdering af Videnskabelige og Teknologiske Projekter (STOA), og til medlemmernes repræsentation

 formandens repræsentationsudgifter uden for arbejdsstederne

 repræsentation og tilskud til sekretariatsudgifter for formandens kontor

 generalsekretariatets receptioner og repræsentation, herunder indkøb af artikler og medaljer til tjenestemænd med 15 og/eller 25 års tjenestetid

 diverse udgifter i Protokoltjenesten såsom til flag, gaveæsker, indbydelser, trykte menuer osv.

 udgifter til rejser og ophold for meget vigtige gæster af institutionen

 udgifter til receptioner og repræsentation og andre specifikke udgifter for medlemmer, som udøver officielle funktioner i Europa-Parlamentet.

Artikel 3 0 4 — Diverse udgifter til møder

Konto 3 0 4 0 — Diverse udgifter til interne møder

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

2 594 000

3 050 000

2 124 976,46

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til forfriskninger og andre drikkevarer, lejlighedsvis til lette måltider, der serveres i forbindelse med institutionens møder samt til forvaltning af disse ydelser.

Konto 3 0 4 2 — Møder, kongresser og konferencer

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

1 350 000

1 310 000

868 097,21

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

 udgifterne i forbindelse med afholdelse af møder uden for arbejdsstederne (udvalg eller disses delegationer, politiske grupper), herunder i givet fald udgifter til repræsentation

 bidrag til internationale organisationer, som Europa-Parlamentet eller et af dets organer er medlem af (Den Interparlamentariske Union, Sammenslutningen af Parlamenternes Generalsekretærer, 12+-Gruppen under Den Interparlamentariske Union).

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 20 000 EUR.

Konto 3 0 4 4 — Diverse organisationsudgifter til den parlamentariske konference om Verdenshandelsorganisationen (WTO) og andre interparlamentariske delegationer, ad hoc-delegationer og møder i WTO

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

858 000

850 000

353 756,14

Anmærkninger

Denne bevilling skal bl.a. dække diverse organisationsudgifter, som ikke dækkes af kapitel 1 0 og artikel 3 0 0, til møder i interparlamentariske delegationer, ad hoc-delegationer, blandede parlamentariske udvalg, parlamentariske samarbejdsudvalg og WTO samt udgifterne til planlægningen af møder i forbindelse med den parlamentariske konference om WTO og dens styringsudvalg.

Konto 3 0 4 6 — Diverse organisationsudgifter til møder i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

451 000

451 000

185 765,77

Anmærkninger

Denne bevilling skal navnlig dække de udgifter i forbindelse med afholdelse af møder i delegationer ved Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU, som ikke dækkes af kapitel 1 0 og artikel 3 0 0.

Konto 3 0 4 7 — Diverse organisationsudgifter til møder i Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

80 000

50 000

42 493,42

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække de udgifter i forbindelse med afholdelse af møder i Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling, dennes udvalg og præsidium, som ikke dækkes af kapitel 1 0 og artikel 3 0 0.

Konto 3 0 4 8 — Diverse organisationsudgifter til Den Parlamentariske Forsamling Euromed

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

216 319

40 000

24 796,05

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne i forbindelse med afholdelse af møder i Den Parlamentariske Forsamling Euromed, dennes udvalg og præsidium, som ikke dækkes af kapitel 1 0 og artikel 3 0 0.

Konto 3 0 4 9 — Udgifter til rejsebureauydelser

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

1 463 000

1 248 000

1 223 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække driftsudgifterne for det rejsebureau, Europa-Parlamentet har kontrakt med.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 50 000 EUR.

Kapitel 3 2 — Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation

Artikel 3 2 0 — Køb af ekspertise

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

11 582 500

10 360 000

6 080 996,67

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

 kontrakter med kvalificerede eksperter og forskningsinstitutter med henblik på undersøgelser og andre forskningsaktiviteter (workshopper, rundbordskonferencer, ekspertpaneler, konferencer), der gennemføres for Europa-Parlamentets organer og administration, herunder for færdiggørelsen af huset for europæisk historie

 evaluering af undersøgelserne og institutionens enhed for Vurdering af Videnskabelige og Teknologiske Projekters (STOA) deltagelse i videnskabelige organer

 rejse- og opholdsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed for sagkyndige og andre — herunder personer, der har indgivet andragender til Europa-Parlamentet — der indkaldes til udvalgsmøder, studie- og arbejdsgrupper

 indkaldelse af eksterne personer til at deltage i arbejdet i f.eks. disciplinærudvalget eller det specialiserede panel til behandling af finansielle uregelmæssigheder.

Artikel 3 2 2 — Udgifter til information og arkivering

Konto 3 2 2 0 — Udgifter til dokumentation og bibliotek

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

4 593 826

4 432 300

3 512 010,23

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

 udvidelse og fornyelse af de generelle oversigtsværker og ajourføring af bibliotekets værker

 abonnementer på aviser, tidsskrifter, hos nyhedsbureauer ved offentliggørelse og onlinetjenester, herunder udgifter til copyrightafgifter i forbindelse med reproduktion og skriftlig og/eller elektronisk udbredelse af disse abonnementer og servicekontrakter vedrørende levering af avisartikelanalyser og presseudklip

 abonnementer eller servicekontrakter vedrørende levering af artikelanalyser af tidsskrifter eller indlæsning på optisk læsbare medier af uddrag af disse tidsskrifter

 udgifter til brug af eksterne databaser for dokumentation og statistik, bortset fra edb-materiel og udgifter til telekommunikation

 de opgaver, Europa-Parlamentet påtager sig inden for rammerne af det internationale og/eller interinstitutionelle samarbejde

 køb eller leje af specielt materiel, herunder elektrisk, elektronisk, edb-, biblioteks-, dokumentations- og mediatekmateriel og -systemer samt ydelser udefra i forbindelse med erhvervelse, udvikling, installation, anvendelse og vedligeholdelse af dette materiel og disse systemer

 udgifter til ydelser i forbindelse med bibliotekets aktiviteter i forhold til kunderne (undersøgelse, analyse), kvalitetsstyringssystemet og lign.

 indbindings- og vedligeholdelsesmaterialer og -arbejder til biblioteket, dokumentationen og mediateket

 udgifter, herunder materiel, til interne publikationer (brochurer, undersøgelser osv.) og kommunikation (newsletter, videoer, cd-rommer osv.)

 anskaffelse af nye eller erstatning af ordbøger, leksika, på alle medier, herunder til de nye sprogafdelinger, og andre værker til sprogtjenesterne og Lovgivningskvalitetsenhederne.

Konto 3 2 2 2 — Udgifter til arkivsamlinger

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

1 895 000

1 858 200

1 755 946,77

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43) samt gennemførelsesbestemmelser vedtaget af Europa-Parlamentet.

Præsidiets afgørelse af 16. december 2002 om styrkelse af informationen og gennemskueligheden: Europa-Parlamentets arkiver.

Regulativ om behandling af arkivmateriale fra Europa-Parlamentets medlemmer, Præsidiets afgørelse af 10. oktober 2007som ændret ved Præsidiets afgørelse af 21. april 2009.

Denne bevilling skal dække eksterne ydelser i forbindelse med arkivering som f.eks. :

 arkivering, overførsel af arkivsamlinger til forskellige medier (mikrofilm, diskette, bånd osv.), indkøb, leje, vedligeholdelse og reparation af specielt materiel (elektronisk, it og elektrisk, bøger og tidsskrifter) og tilhørende eksterne ydelser

 udgifter til offentliggørelse på samtlige medier (brochurer, cd-rommer osv.)

 udgifter til eksterne aktiviteter i forbindelse med erhvervelse af primære arkivkilder (vidneudsagn, som er indsamlet af journalister og/eller historikere og/eller arkivarer) eller sekundære arkivkilder (dokumenter på alle former for medier).

Den skal endvidere dække behandling af arkivmateriale, som Europa-Parlamentets medlemmer har indsamlet under udøvelsen af deres mandat og overdraget i form af gaver eller ved testamente til Europa-Parlamentet, Den Europæiske Unions Historiske Arkiver eller en sammenslutning eller stiftelse inden for rammerne af et regulativ vedtaget af Europa-Parlamentet.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 20 000 EUR.

Artikel 3 2 3 — Forbindelser med tredjelandes parlamenter og støtte til parlamentarisk demokrati

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

520 000

470 000

310 310,77

Anmærkninger

Formandskabets konklusioner fra konferencen af EU-parlamentsformænd i København 2006 og i Bratislava 2007.

Præsidiets afgørelse af 18. juni 2007.

Geografisk område: lande uden for Den Europæiske Union med undtagelse af kandidat- og prækandidatlande.

Denne bevilling skal dække følgende udgifter: udgiftsforpligtelser med henblik på fremme af forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og demokratisk valgte nationale parlamenter i tredjelande samt tilsvarende regionale parlamentariske institutioner. Den skal først og fremmest dække aktiviteter, der tager sigte på at styrke den parlamentariske kapacitet i nye og fremvoksende demokratier og fremme parlamenternes brug af nye informations- og kommunikationsteknologier.

Artikel 3 2 4 — Produktion og publikation

Konto 3 2 4 0 — Den Europæiske Unions Tidende

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

5 359 450

5 361 000

6 939 095,52

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække institutionens andel af Publikationskontorets udgifter til offentliggørelse og udgivelse og andre udgifter i forbindelse med tekster, som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 500 000 EUR.

Konto 3 2 4 1 — Digitale og traditionelle publikationer

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

4 224 000

4 395 000

2 749 099,12

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

 samtlige udgifter til digital udgivelse (intranetsteder) og traditionel udgivelse (dokumenter og tryksager i udlicitering), herunder distribution

 opdatering og evolutiv og korrigerende vedligeholdelse af redigerings- og oversættelsessystemer.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 210 000 EUR.

Konto 3 2 4 2 — Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer

Tal

 

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

3 2 4 2

19 615 000

13 708 000

16 678 677,36

10 0

 

3 427 000

 

I alt

19 615 000

17 135 000

16 678 677,36

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække tilskud til informationspublikationer, herunder elektroniske publikationer, informationsaktiviteter, forbindelser til offentligheden, deltagelse i offentlige arrangementer, udstillinger og messer i medlemsstaterne og i ansøgerlandene, herunder opdatering af lovgivningsobservationssystemet (OEIL).

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 5 000 EUR.

Denne bevilling opføres i reserven, indtil der foreligger en rapport, som identificerer udgifterne under afsnit 2 og 3, der stammer fra kontrakter eller andre udgifter, såsom løn, ejendomsvedligeholdelse osv., og udgifter, som afhænger af aktiviteter eller foranstaltninger, som kræver en forhåndsgodkendelse fra Parlamentet baseret på en cost-benefit-analyse.

Konto 3 2 4 3 — Besøgscentret

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

3 000 000

12 100 000

3 897 236,76

Anmærkninger

Denne bevilling skal finansiere Besøgscentret.

Konto 3 2 4 4 — Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

29 710 000

27 100 000

24 485 352,52

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække tilskud til besøgsgrupper samt alle udgifter til modtagelse, ledelse og infrastrukturer, udgifter til Euroscola-programmet og finansiering af praktikantophold for opinionsdannende personer fra tredjelande. Den forhøjes hvert år under anvendelse af en deflator, der tager højde for BNI- og prisudsving.

Loftet for, hvor mange besøgere der kan få tilskud, bør forhøjes væsentligt. Hvert medlem af Europa-Parlamentet bør have ret til at indbyde højst fem grupper i hvert kalenderår op til i alt 100 besøgende. Antallet af deltagere i et besøg kan variere fra mindst 10 til højst 100.

Et passende beløb afsættes til besøgende med handicap.

Tilskuddet skal øges for at stå i et rimeligt forhold til den afstand, der skal tilbagelægges af besøgende, og til transportforholdene. Den service, der ydes de besøgende, bør også forbedres.

Det bør besluttes, hvorvidt de nye regler tager hensyn til de særlige forhold og begrænsningerne i forbindelse med de besøgendes oprindelse, og der bør forelægges forslag til at reservere en del af det nye Besøgscenter til de politiske grupper og udarbejde en redegørelse for besøgendes adgang til Besøgscentret og plenarmødesalen såvel som at vurdere tilstedeværelsen af det nødvendige antal mødeværelser og ansatte.

Konto 3 2 4 5 — Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

2 475 000

2 245 000

1 790 335,14

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter og tilskud i forbindelse med tilrettelæggelse af nationale og internationale kollokvier og seminarer for opinionsdannende personer fra medlemsstaterne og ansøgerlandene samt udgifter til tilrettelæggelse af parlamentariske kollokvier og symposier og finansiering af kulturelle initiativer af europæisk interesse, f.eks. Sakharovprisen, fælles møder for unge politiske ledere fra EU, Israel og Palæstina samt Europa-Parlamentets LUX-pris til europæisk film.

Bevillingen skal desuden op til et beløb på højst 300 000 EUR dække udgifterne i forbindelse med »mødesalsarrangementerne« i Strasbourg og Bruxelles i overensstemmelse med det årsprogram, som Præsidiet har vedtaget.

Denne bevilling skal også dække udgifter til foranstaltninger til fremme af flersprogethed som f.eks. møder med udbydere af tolkeuddannelse, foranstaltninger og tiltag til at højne bevidstheden om flersprogethed og tolkeerhvervet, tiltag og foranstaltninger som del af interinstitutionelt og internationalt samarbejde samt deltagelse i lignende projekter og foranstaltninger, der organiseres i samarbejde med andre tjenestegrene inden for rammerne af det interinstitutionelle og internationale samarbejde.

Det skal også dække driftsomkostningerne for Sakharovnetværket samt udgifter til tjenesterejser for dets medlemmer.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 5 000 EUR.

Konto 3 2 4 6 — Europa-Parlamentets tv-kanal (web-tv)

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

9 000 000

9 000 000

8 787 767,35

Anmærkninger

Denne bevilling skal finansiere Europa-Parlamentets tv-kanal (web-tv).

Der vil blive foretaget en evaluering af prototypen. Den skal tage højde for projektets indhold og omkostninger, herunder strukturerne og omfanget af de politiske gruppers deltagelse og definitionen af programmernes indhold.

Konto 3 2 4 8 — Udgifter til audiovisuel information

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

13 600 000

12 200 000

15 124 447,23

Anmærkninger

Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2002 om retningslinjerne for 2003-budgetproceduren (EUT C 47 E af 27.2.2003, s. 72).

Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2002 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2003 (EUT C 180 E af 31.7.2003, s. 150).

Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2003 om Europa-Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2004 (EUT C 67 E af 17.3.2004, s. 179).

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

 den audiovisuelle sektors driftsbudget (ydelser i institutionens eget regi og ekstern bistand som f.eks. teknisk arbejde for radio- og tv-stationer, indspilning, produktion og samproduktion af audiovisuelle programmer, leje af linjer og transmission af tv- og radioprogrammer, andre foranstaltninger til udvikling af institutionens forbindelser med de organer, der benytter audiovisuelle medier)

 direkte transmission af plenarmøder og udvalgsmøder på internettet

 optagelse af plenarmøder på dvd-rom

 oprettelse af passende arkiver og etablering af en søgemaskine, der kan sikre borgerne permanent adgang til disse oplysninger.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 13 000 EUR.

Konto 3 2 4 9 — Udveksling af information med de nationale parlamenter

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

700 000

900 000

561 657,05

Anmærkninger

Konferencen af formænd for de europæiske parlamentariske forsamlinger (juni 1977), for parlamenterne i Den Europæiske Union (september 2000 og marts 2001). Geografisk område: lande i Den Europæiske Union samt kandidat og prækandidatlande.

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

 fremme af forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter. Den vedrører de parlamentariske forbindelser med undtagelse af dem, der er dækket af kapitel 1 0 og 3 0, informations- og dokumentationsudveksling samt bistand til analyse og forvaltning af disse oplysninger, herunder med Det Europæiske Center for Parlamentarisk Forskning og Dokumentation (CERDP)

 finansieringen af samarbejdsprogrammer og uddannelsesforanstaltninger for de ovennævnte parlamenters tjenestemænd og aktiviteter til styrkelse af deres parlamentariske kapacitet generelt

Uddannelsesforanstaltningerne omfatter informationsbesøg i Europa-Parlamentet i Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg; bevillingen dækker helt eller delvis deltagernes udgifter, især rejse- og opholdsudgifter og dagpenge

 samarbejdsforanstaltninger navnlig på lovgivningsområdet samt foranstaltninger i forbindelse med dokumentation, analyse og information, herunder med CERDP.

Artikel 3 2 5 — Udgifter til informationskontorer

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

1 200 000

1 040 000

974 747,47

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække alle udgifter (personale, bygninger, konferencer, møder, publikationer osv.), der er forbundet med Europa-Parlamentets informationskontorer.

Afsnit 4 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

Kapitel 4 0 — Særlige udgifter for visse institutioner og organer

Artikel 4 0 0 — De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

54 850 000

53 750 000

52 337 886,15

Anmærkninger

Regulativ vedtaget ved Præsidiets afgørelse af 1. februar 2001.

Denne bevilling skal for de politiske grupper og løsgængerne dække:

 sekretariats-, administrations- og driftsudgifter

 udgifter til politiske aktiviteter og informationsvirksomhed som led i Den Europæiske Unions politiske aktiviteter.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 50 000 EUR.

Artikel 4 0 2 — Bidrag til europæiske politiske partier

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

17 400 000

14 075 000

10 512 377,00

Anmærkninger

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 224.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 af 4. november 2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (EUT L 297 af 15.11.2003, s. 1).

Europa-Parlamentets præsidiums afgørelse af 29. marts 2004 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan.

Denne bevilling skal finansiere politiske partier på europæisk plan.

Artikel 4 0 3 — Bidrag til politiske fonde på europæisk plan

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

11 400 000

9 140 000

6 365 561,00

Anmærkninger

Traktaten Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 224.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 af 4. november 2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (EUT L 297 af 15.11.2003, s. 1).

Europa-Parlamentets præsidiums afgørelse af 29. marts 2004 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan.

Denne bevilling skal finansiere politiske fonde på europæisk plan.

Kapitel 4 2 — Udgifter til parlamentarisk assistance

Artikel 4 2 2 — Parlamentarisk assistance

Konto 4 2 2 0 — Parlamentarisk assistance

Tal

 

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

4 2 2 0

177 800 000

168 724 000

153 358 430,04

10 0

13 200 000

 

 

I alt

191 000 000

168 724 000

153 358 430,04

Anmærkninger

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 21

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 33-44.

Rådets forordning (EF) nr. 160/2009 af 23. februar 2009 om ændring af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber (EUT L 55 af 27.2.2009, s.1).

Gennemførelsesbestemmelser for afsnit VII i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber vedtaget af Præsidiet.

Denne bevilling skal dække udgifter til parlamentarisk assistance.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e)-j), anslås til 400 000 EUR.

Konto 4 2 2 2 — Kursdifferencer

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

250 000

250 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække kursdifferencer, der belaster Europa-Parlamentets budget i henhold til bestemmelserne om godtgørelse af udgifter til parlamentarisk assistance.

Kapitel 4 4 — Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter

Artikel 4 4 0 — Udgifter til tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

200 000

170 000

170 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til møder i foreningen af tidligere medlemmer af Europa-Parlamentet samt eventuelle andre udgifter.

Artikel 4 4 2 — Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

140 000

140 000

140 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder samt eventuelle andre udgifter.

Afsnit 10 — Andre udgifter

Kapitel 10 0 — Formålsbestemte reserver

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

14 164 419

15 691 800

0,—

Anmærkninger

1.

Konto

1 2 0 0

Vederlag og godtgørelser

964 419

2.

Konto

4 2 2 0

Parlamentarisk assistance

13 200 000

 

 

 

Ansatte

14 164 419

Kapitel 10 1 — Reserve til uforudsete udgifter

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

14 000 000

10 000 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække de uforudsete udgifter som følge af budgetbeslutninger truffet i løbet af regnskabsåret.

Kapitel 10 3 — Reserve til udvidelsen

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

3 835 000

750 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifterne til institutionens forberedelser med henblik på udvidelsen.

Kapitel 10 4 — Reserve til informations- og kommunikationspolitikken

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til informations- og kommunikationspolitikken.

Kapitel 10 5 — Formålsbestemt reserve i forbindelse med fast ejendom

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

p.m.

11 000 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til institutionens investeringer og indretningsarbejder. Europa-Parlamentets Præsidium anmodes om, for så vidt angår fast ejendom og bygninger, at vedtage sammenhængende og ansvarlige langsigtede strategier, som tager højde for det særlige problem med stigende vedligeholdelsesomkostninger, renoveringsbehov og sikkerhedsomkostninger samt sikrer bæredygtighed i Parlamentets budget.

Kapitel 10 6 — Reserve til prioriterede projekter under udvikling

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

p.m.

5 000 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til institutionens prioriterede projekter, der er under udvikling.

Kapitel 10 8 — EMAS-RESERVE

Tal

Budget 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Som følge af Præsidiets afgørelser om gennemførelse af EMAS-handlingsplanen, navnlig efter Europa-Parlamentets CO2-revision, skal denne bevilling bruges til at finansiere de relevante driftsmæssige budgetposter.

Bilag S — STILLINGER

1. Bilag S 1 — Sektion I — Europa-Parlamentet

Ansættelsesgrupper og lønklasser

2010

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Andet

Politiske grupper

Uden for ansættelsesgruppe

1

 

 

 

AD 16

11

 

1

7

AD 15

35

 

1

4

AD 14

141

2

6

23

AD 13

227

8

2

30

AD 12

503

 

8

71

AD 11

131

 

7

36

AD 10

191

 

7

29

AD 9

155

 

7

17

AD 8

107

 

8

18

AD 7

259

 

 

23

AD 6

249

 

1

26

AD 5

360

 

8

93

I alt ansættelsesgruppe AD

2 369

10

56

377

AST 11

91

10

 

33

AST 10

136

 

17

18

AST 9

115

 

3

27

AST 8

215

 

4

39

AST 7

653

 

2

50

AST 6

559

 

5

72

AST 5

365

 

8

64

AST 4

251

 

11

62

AST 3

124

 

16

63

AST 2

245

 

5

55

AST 1

97

 

 

77

I alt ansættelsesgruppe AST

2 851

10

71

560

I alt

5 221[1]

20[2]

127[3]

937

Ansatte i alt

6 285[4]

 

 

 

 

 

Ansættelsesgrupper og lønklasser

2011

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Andet

Politiske grupper

Uden for ansættelsesgruppe

1

 

 

 

AD 16

11

 

1

7

AD 15

35

 

1

4

AD 14

149

2

6

23

AD 13

279

8

2

34

AD 12

443

 

8

67

AD 11

131

 

7

37

AD 10

191

 

7

28

AD 9

155

 

7

17

AD 8

130

 

8

21

AD 7

304

 

 

22

AD 6

269

 

5

30

AD 5

363

 

4

119

I alt ansættelsesgruppe AD

2 460

10

56

409

AST 11

151

10

 

33

AST 10

76

 

17

21

AST 9

115

 

3

30

AST 8

365

 

5

34

AST 7

753

 

1

55

AST 6

389

 

6

68

AST 5

330

 

7

66

AST 4

206

 

11

67

AST 3

184

 

16

59

AST 2

225

 

5

64

AST 1

134

 

1

98

I alt ansættelsesgruppe AST

2 928

10

72

595

I alt

5 389[5]

20[6]

128[7]

1004

Ansatte i alt

6 462[8]

Bilag

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

Budgetpost

Tekst

Faktiske indtægter

Overslag

2009

2011

5000

Indtægter ved salg af transportmateriel

0,00

364 000

5001

Indtægter ved salg af andet løsøre

15 000,00

5 000

5002

Indtægter ved levering af varer til andre institutioner eller organer

0,00

70 000

502

Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film

489 477,89

390 000

5110

Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom

1 324 196,29

1 000 000

5111

Refusion af diverse lejeafgifter

15 317,47

150 000

550

Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser

3 347 371,92

1 377 800

551

Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning

3 551 741,34

p.m.

570

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb

1 766 049,19

995 000

571

Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter

0,00

p.m.

573

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen

3 217 174,16

p.m.

581

Indtægter fra forsikringserstatninger

677 015,63

25 000

6600

Andre bidrag og tilbagebetalinger

13 191 164,09

2 102 000

 

I ALT

27 594 507,98

6 478 800

 • [1]  Heraf 6 forfremmelser med personlig indplacering (3 AD 14 til AD 15, 1 AST 10 til AST 11 og 2 AST 4 til AST 5), der gives i undtagelsestilfælde til fortjenstfulde tjenestemænd.
 • [2]  Virtuel reserve til tjenestemænd, der midlertidigt gør tjeneste i tjenestens interesse, og som ikke er medregnet i det samlede tal.
 • [3]  Heraf 4 AD (sproglærere) på halvtid og 1 AD 10 (GD IPOL) tidsbegrænset til fem år.
 • [4]  1 AD 5 og 4 AST 3 (faglig uddannelse), såvel som 2 AD 5 og 2 AST 1 (oversættelse) opføres i reserven i stillingsfortegnelsen uden bevillinger.
 • [5]  Heraf 6 forfremmelser med personlig indplacering (3 AD 14 til AD 15, 1 AST 10 til AST 11 og 2 AST 4 til AST 5), der gives i undtagelsestilfælde til fortjenstfulde tjenestemænd.
 • [6]  Virtuel reserve til tjenestemænd, der midlertidigt gør tjeneste i tjenestens interesse, og som ikke er medregnet i det samlede tal.
 • [7]  Heraf 4 AD (sproglærere) på halvtid og 1 AD 10 (GD IPOL) tidsbegrænset til fem år.
 • [8]  1 AD 5 og 4 AST 3 (faglig uddannelse), såvel som 2 AD 5 og 2 AST 1 (oversættelse) opføres i reserven i stillingsfortegnelsen uden bevillinger.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

28.4.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

35

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, Sergio Paolo Francesco Silvestris, László Surján, Helga Trüpel, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Franziska Katharina Brantner, Roberto Gualtieri, Giovanni La Via, Peter Šťastný, Theodor Dumitru Stolojan

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Marita Ulvskog