ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2011

3.5.2010 - (2010/2005(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών
Εισηγήτρια: Helga Trüpel


Διαδικασία : 2010/2005(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0134/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0134/2010
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2011

(2010/2005(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – προϋπολογισμός)

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–    έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[1], και ιδίως το άρθρο 31,

–    έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[2],

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25 Μαρτίου 2010 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία προϋπολογισμού 2011 – τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII και IX[3],

–    έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα προς το Προεδρείο σχετικά με την κατάρτιση του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2011,

–    έχοντας υπόψη το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων που κατάρτισε το Προεδρείο στις 19 Απριλίου 2010 σύμφωνα με τα άρθρα 23, παράγραφος 6, και 79, παράγραφος 1, του δημοσιονομικού κανονισμού,

–    έχοντας υπόψη το σχέδιο κατάστασης προβλέψεων που κατάρτισε η Επιτροπή Προϋπολογισμών σύμφωνα με το άρθρο 79, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 79 του Κανονισμού του,

–    έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0134/2010),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να εκπληρώσει τα καθήκοντα που του ανατίθενται με τη Συνθήκη, το Κοινοβούλιο προτίθεται να χρησιμοποιήσει και να αναπτύξει πλήρως τις εξουσίες του, και ότι για τούτο θα απαιτηθεί η ενίσχυση ορισμένων τομέων προτεραιότητας ενώ, παράλληλα, θα χρειαστεί μια αυστηρή προσέγγιση στη χρήση των διαθέσιμων πόρων,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, η δημοσιονομική κατάσταση όσον αφορά τον τομέα 5 (δαπάνες διοικητικής λειτουργίας) για το 2011 επιβάλλει περισσότερο από ποτέ μια προσεκτική και πειθαρχημένη προσέγγιση στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου, για το συμβιβασμό των πολιτικών στόχων και της χρηματοδότησής τους,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από δύο χρόνια δρομολογήθηκε πιλοτική διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών, η οποία διατηρείται στη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2011,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προνόμια της ολομέλειας όσον αφορά την έγκριση της κατάστασης προβλέψεων και του τελικού προϋπολογισμού θα διατηρηθούν πλήρως, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Συνθήκης και τον Κανονισμό,

E.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 24 Μαρτίου 2010 και στις 13 Απριλίου 2010 πραγματοποιήθηκαν δύο προσυνδιαλλακτικές συναντήσεις μεταξύ αντιπροσωπειών του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών, κατά τις οποίες συζητήθηκαν ορισμένα βασικά ζητήματα,

Γενικό πλαίσιο και συνολικός προϋπολογισμός

1.   επισημαίνει ότι το επίπεδο του προϋπολογισμού του 2011, όπως προτείνεται από το Προεδρείο, ανέρχεται σε 1 710 547 354 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 20,32% του τομέα 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)· επισημαίνει ότι το προτεινόμενο ποσοστό αύξησης ανέρχεται σε 5,8 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2010, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) 1/2010·

2.   με πλήρη συνείδηση των επικείμενων προκλήσεων, πιστεύει ότι το ποσοστό αύξησης και το τελικό επίπεδο του προϋπολογισμού χρειάζεται να προσαρμοστούν στις προβλέψεις αυτές· αποφασίζει ότι, στο παρόν στάδιο, το συνολικό επίπεδο του προϋπολογισμού ανέρχεται σε 1 706 547 354 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 5,5 % και ποσοστό 20,28 % του τομέα 5· προτίθεται επίσης, πριν καταρτίσει τον τελικό προϋπολογισμό το φθινόπωρο του 2010, να αποσαφηνίσει και να εξετάσει περαιτέρω τα προτεινόμενα μέτρα, καθώς επίσης να προσδιορίσει πού είναι δυνατές εξοικονομήσεις·

3.   υπενθυμίζει ότι, βάσει των αρχικών αναφορών του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγματεύσεων το 2006 και τέθηκαν σε εφαρμογή το 2007, οι δαπάνες του πρέπει να κινούνται στα πλαίσια του καθιερωμένου ορίου 20%, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των λοιπών θεσμικών οργάνων και του διαθέσιμου περιθωρίου· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τα αιτήματα της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών, που υπερβαίνουν τα 10 εκατ. ευρώ μόνο για το 2010· επαναλαμβάνει ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης μπορεί επίσης να έχει αντίκτυπο στον τομέα 5· εμμένει στην άποψη ότι το Προεδρείο και η Επιτροπή Προϋπολογισμών επιβάλλεται να συνεργαστούν για να αποτιμήσουν εκ νέου αυτό το όριο πριν αρχίσουν διοργανικό διάλογο για το θέμα· προτείνει να συσταθεί προς τούτο ομάδα εργασίας, που θα πρέπει να αρχίσει τις εργασίες της πριν από το τέλος Ιουλίου 2010·

4.   ζητεί την αποσαφήνιση του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού για τον τομέα 5 και των προβλεπόμενων περιθωρίων ύψους 109 εκατ. ευρώ για το 2011, 102 εκατ. ευρώ για το 2012 και 157 εκατ. ευρώ για το 2013· θεωρεί ότι θα ήταν χρήσιμο να λάβει πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις εργασίας του Κοινοβουλίου για την έκτη έκθεση των γενικών γραμματέων (Οκτώβριος 2009) όσον αφορά τον προϋπολογισμό και το οργανόγραμμα, σε σχέση με την παρούσα πρόταση κατάστασης προβλέψεων· επιθυμεί να διευκρινίσει, ποια σημαντικά (δυνητικά) έργα και ποιες εξελίξεις όσον αφορά το προσωπικό περιλαμβάνονται ήδη στον εν λόγω προγραμματισμό για τα προσεχή 2-3 έτη· υπογραμμίζει, παράλληλα, ότι ο δημοσιονομικός προγραμματισμός αποτελεί απλώς ένα μη δεσμευτικό ενδεικτικό προγραμματιστικό εργαλείο και ότι οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή·

5.   ενώ δεν διαφωνεί ως προς την αρχή με το σκεπτικό με το οποίο προτείνεται ποσοστό 1% του προϋπολογισμού ως λογικό αποθεματικό για απρόβλεπτα, συμφωνεί με την πρόταση του Προεδρείου να ορίσει το αποθεματικό αυτό σε 14 εκατ. ευρώ, λαμβανομένης υπόψη της μεγάλης στενότητας στον τομέα 5·

6.   κατανοεί ότι, με την υπόθεση των μισθών να εκκρεμεί στο Δικαστήριο, ο συνολικός αντίκτυπος για το Κοινοβούλιο το 2011, που θα ανέλθει σε 12 εκατ. ευρώ περίπου σε περίπτωση που ληφθεί απόφαση υπέρ της Επιτροπής, περιλαμβάνεται στην πρόταση ως πρόβλεψη σε διάφορες θέσεις του προϋπολογισμού·

7.   υπενθυμίζει τα προηγούμενα αιτήματά του όσον αφορά την υποβολή πλήρους δημοσιονομικής πρότασης στο στάδιο των προβλέψεων την άνοιξη και θα ανέμενε κατά συνέπεια μικρές μόνο ή τεχνικές αλλαγές στη λεγόμενη διορθωτική επιστολή το φθινόπωρο·

8.   υπογραμμίζει εκ νέου τη σημασία που αποδίδει στη στενή συνεργασία μεταξύ του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών για την από κοινού διευκρίνιση των δημοσιονομικών συνεπειών των αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν· υπογραμμίζει, επίσης, ότι έχει ουσιαστική σημασία, όλα τα όργανα λήψης αποφάσεων να χρησιμοποιούν δημοσιονομικά δελτία που να παρέχουν στα μέλη σαφή εικόνα για όλες τις δημοσιονομικές συνέπειες·

Ειδικά ζητήματα

Θέματα που έχουν σχέση με τη Συνθήκη της Λισαβόνας

9.   εκφράζει την ικανοποίηση και την επιδοκιμασία του για την χρηματοδότηση των προτάσεων του Προεδρείου σε σχέση με τα μέτρα αυτά, δηλ. τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού για τους 18 βουλευτές, ύψους 9,4 εκατ. ευρώ·

10. μπορεί να συμφωνήσει με την έμφαση που δίνει το Προεδρείο στην ενίσχυση της εμπειρογνωμοσύνης στο πλαίσιο του στόχου της νομοθετικής αριστείας·

11. στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζει την ιδέα της εξεύρεσης κατάλληλου μίγματος εσωτερικής και εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για τα τμήματα πολιτικής τα οποία εξαρτώνται από τον τύπο πληροφοριών που απαιτούνται για τα συγκεκριμένα ζητήματα που εξετάζουν, θα επιθυμούσε ωστόσο περαιτέρω εξηγήσεις ως προς το αν και με ποιο τρόπο οι προτεινόμενες αυξήσεις προσωπικού θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με ευελιξία, και επιθυμεί να λάβει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προηγούμενα ποσοστά εκτέλεσης και τα αιτήματα των επιτροπών για τέτοιου είδους εμπειρογνωμοσύνη·

12. χαιρετίζει το ότι το Προεδρείο έλαβε υπόψη τις ανησυχίες που εκφράσθηκαν για τον λόγο AD προς AST με αποτέλεσμα μείωση 3 θέσεων AST εν συγκρίσει προς την αρχική πρόταση· εγκρίνει τις πιστώσεις για τη δημιουργία 19 θέσεων AD5 και 13 θέσεων AST1 για τα θεματικά τμήματα όπως προτείνει τώρα το Προεδρείο·

13. συμμερίζεται την ανάγκη για ενίσχυση των εξωτερικών μελετών και χαιρετίζει τη συμφωνία Προεδρείου και Επιτροπής Προϋπολογισμών που ορίζει το πρόσθετο ποσό σε 1,7 εκατ. ευρώ·

14. επισημαίνει την πρόταση για ενίσχυση της βιβλιοθήκης με 28 θέσεις, από τις οποίες 13 για την υπηρεσία ενημέρωσης των βουλευτών (προηγουμένως προσωπικό με σύμβαση)· μπορεί να συναινέσει στη χρηματοδότηση και την ενσωμάτωση των 13 αυτών θέσεων στο οργανόγραμμά του, με την προϋπόθεση να δοθεί διαβεβαίωση ότι θα καλυφθούν με ανοικτούς διαγωνισμούς και θα γίνει αντίστοιχη εξοικονόμηση στον προϋπολογισμό για συμβάσεις· θεωρεί ότι περαιτέρω ενίσχυση των υφισταμένων υπηρεσιών πληροφοριών τόσο με χρηματοδοτικούς όσο και με ανθρώπινους πόρους πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη φιλικού προς τον χρήστη συστήματος, το οποίο να επιτρέπει στους βουλευτές να έχουν εύκολη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που παράγονται εντός του θεσμικού οργάνου· αποφασίζει να εγγράψει τις πιστώσεις για τις 15 πρόσθετες θέσεις στις προβλέψεις εσόδων και δαπανών, θέτει όμως το ήμισυ αυτού του ποσού στο αποθεματικό αναμένοντας:

-    να αιτιολογηθεί περαιτέρω η χρήση αυτών των θέσεων με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών εμπειρογνωμοσύνης για τους βουλευτές·

-    συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν το Προεδρείο και η διοίκηση για να τεθεί σε λειτουργία Σύστημα Διαχείρισης Γνώσεων, περιλαμβανομένων του χρονοδιαγράμματος που προβλέπεται για την υλοποίησή του και οιωνδήποτε εξοικονομήσεων θα απορρέουν από τον εξορθολογισμό των πηγών πληροφοριών·

15. θεωρεί ότι θα πρέπει να εξασφαλιστούν, προς όφελος των βουλευτών, η γνώση της ύπαρξης και η ορατότητα των δύο υπηρεσιών έμμεσης υποστήριξης που αναφέρονται ανωτέρω·

16. υπενθυμίζει το ψήφισμά του σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές, στο οποίο περιλαμβάνεται ήδη αίτημα για αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένου λεπτομερούς δημοσιονομικού δελτίου για το συνολικό κόστος της προτεινόμενης αύξησης της αποζημίωσης κοινοβουλευτικής επικουρίας· συνεπώς αποφασίζει να εγγράψει τις αντίστοιχες πιστώσεις στο αποθεματικό·

Διεύρυνση

17. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις διατάξεις σχετικά με τη συμπερίληψη της Κροατίας στη διεύρυνση και εγκρίνει τις σχετικές πιστώσεις και τα αντίστοιχα μέτρα πρόσληψης προσωπικού·

Γενικό οργανόγραμμα

18. επισημαίνει ότι, πέρα από τα αιτήματα για 68 θέσεις σε σχέση με τη Λισαβόνα και 62 θέσεις σε σχέση με τη διεύρυνση (περιλαμβανομένων11 θέσεων για τις πολιτικές ομάδες), ζητούνται 17 θέσεις για τη συμπλήρωση του δεύτερου έτους του τριετούς προγράμματος για τη ΓΔ INLO που συμφωνήθηκε κατά τη διαδικασία του 2010, ενώ εντοπίστηκαν για το 2011 άλλες 30 πιθανές θέσεις σε άλλους τομείς, οι οποίες δεν στάθηκε δυνατό να καλυφθούν ούτε με 20 αναδιατάξεις, με αποτέλεσμα το σύνολο των νέων θέσεων να ανέρχεται σε 180· ζητεί λεπτομερέστερη πληροφόρηση σχετικά με τις θέσεις που έχουν ανακατανεμηθεί ή μεταφερθεί από την αρχή της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, συμπεριλαμβανομένων προβλέψεων σχετικά με τις αναδιατάξεις και τις μεταφορές για το 2010 και, όπου είναι δυνατόν, για το 2011· αποφασίζει να εγγράψει τις πιστώσεις για τη δημιουργία αυτών των θέσεων, θέτει όμως το ποσό που συνδέεται με τη δημιουργία 30 θέσεων για "λοιπούς τομείς" στο αποθεματικό αναμένοντας να παρασχεθεί ανάλυση των πληροφοριών που έχουν ζητηθεί·

19. σημειώνει ότι η πρόταση του Προεδρείου τώρα περιλαμβάνει επίσης 1 θέση AD5 και 1 θέση AST1 για την Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση και 3 θέσεις AD5 και 1 θέση AST1 για τη Διαχείριση Κινδύνου αλλά δεν περιέχει πλέον ένα σχεδιασμένο πρόσθετο ποσό 3 εκατ. ευρώ για τη ΓΔ ITEC·

20. επισημαίνει επίσης ότι το Προεδρείο περιέλαβε άλλες 56 θέσεις για τις πολιτικές ομάδες·

21. εγκρίνει τα μέτρα για το 2011 και τις θέσεις οι οποίες προτείνονται για το δεύτερο έτος του τριετούς προγράμματος της ΓΔ INLO που συμφωνήθηκε πέρσι·

22. επιθυμεί να λάβει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση των πιστώσεων για το προσωπικό με σύμβαση και μια επισκόπηση του καθαρού κόστους ή της καθαρής εξοικονόμησης στον προϋπολογισμό για συμβασιούχους λόγω των αυξήσεων που εγκρίνονται στο οργανόγραμμά του, ιδιαίτερα σε σχέση με την ανάθεση εντός του οργάνου διαφόρων καθηκόντων στους τομείς της ασφάλειας, της ΤΠΕ και της βιβλιοθήκης·

Κτίρια

23. υπογραμμίζει ότι μία εύλογη πολιτική για τα ακίνητα συνδέεται άμεσα με τη διαδικασία του 2011 και το γενικότερο ζήτημα της βιωσιμότητας του προϋπολογισμού·

24. χαιρετίζει την απόφαση του Προεδρείου της 24ης Μαρτίου 2010 που επιλαμβάνεται του αιτήματος του Κοινοβουλίου για μεσοπρόθεσμη έως μακροπρόθεσμη πολιτική στον τομέα της ιδιοκτησίας και των κτιρίων· εκφράζει σε πρώτη φάση ανησυχία σχετικά με τη σκοπιμότητα παράλληλης πραγματοποίησης όλων των τρεχόντων και σχεδιαζόμενων εγχειρημάτων που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη μεσο- έως μακροπρόθεσμη στρατηγική για τα ακίνητα· δεν του είναι σαφές, με ποιο τρόπο εντάσσεται στο ΠΔΠ η πληθώρα των προγραμμάτων και ζητεί αποσαφηνίσεις·

25. επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό την πρόταση του Προεδρείου, 85,9 εκατ. ευρώ εσόδων για ειδικό προορισμό (προς χρήση στον τομέα της πολιτικής του Κοινοβουλίου για τα ακίνητα) να χρησιμοποιηθούν για γραφεία των βουλευτών στις Βρυξέλλες· υπενθυμίζει ότι για οποιοδήποτε σχέδιο για ακίνητα που ενδέχεται να έχει σημαντική δημοσιονομική επίπτωση επιβάλλεται διαβούλευση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής σύμφωνα με το άρθρο 179 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού· υπενθυμίζει, ακόμα, ότι για τις μεταφορές πιστώσεων ο δημοσιονομικός κανονισμός ορίζει πως τα έσοδα ειδικού προορισμού που μεταφέρονται πρέπει να χρησιμοποιούνται πρώτα· χαιρετίζει επ' αυτού το ότι το Κοινοβούλιο χάρις στην επιστροφή ποσού 85,9 εκατ. από το βελγικό κράτος θα είναι σε θέση να επισπεύσει την εκτέλεση νέων έργων ακινήτων και ούτως να επιταχύνει την υλοποίηση μέρους της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής του για τα ακίνητα·

26. δεν μπορεί να συμφωνήσει στη δέσμευση αυτού του εσόδου ειδικού προορισμού για το συγκεκριμένο σχέδιο περί ακινήτων·

27. ζητεί οι πόροι που απαιτούνται για τον μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό στον τομέα των ακινήτων να εγγράφονται στον προϋπολογισμό στο μέλλον· ζητεί επίσης να δημιουργηθεί χωριστό κονδύλιο του προϋπολογισμού για μεγάλης κλίμακας έργα ακινήτων για να καθίσταται ευκολότερος ο σχεδιασμός μεσοπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων για έργα ανεγέρσεως κτιρίων και να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διαφάνεια·

28. επισημαίνει ότι στην πρόταση του Προεδρείου έχει γίνει πρόβλεψη για άμεση προχρηματοδότηση της αρχικής φάσης κατασκευής του νέου κτιρίου KAD, για ποσό 10,2 εκατ. ευρώ, στη θέση του προϋπολογισμού για πληρωμές μισθωμάτων· αναγνωρίζει ότι η εν λόγω εθελοντική προχρηματοδότηση θα βοηθήσει να μειωθεί το χρηματοδοτικό κόστος, δεδομένης ωστόσο της εξαιρετικής στενότητας που χαρακτηρίζει το 2011, αποφασίζει να εγγράψει μικρότερο ποσό ύψους 6,2 εκατ. ευρώ για τον σκοπό αυτό στις προβλέψεις εσόδων και δαπανών· είναι πρόθυμο να αποτιμήσει εκ νέου αυτό το ποσό το φθινόπωρο 2010 βάσει επικαιροποίησης της κατάστασης του προϋπολογισμού και των εξελίξεων της πολιτικής του Κοινοβουλίου για τα ακίνητα·

Ασφάλεια

29. αποδίδει σημασία στην εξέταση σε βάθος της πολιτικής για την ασφάλεια που ανακοίνωσε το Προεδρείο και, στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει την προσήλωσή του στη συνετή χρήση των πόρων και, ιδιαίτερα, στη διατήρηση μιας οικονομικά αποδοτικής ισορροπίας μεταξύ εσωτερικού προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών· ζητεί από το Προεδρείο να εξετάσει προσεκτικά τις λειτουργικές και οικονομικές συνέπειες της νέας στρατηγικής, προκειμένου οι προτάσεις που θα υποβληθούν να είναι ισορροπημένες όσον αφορά τη μέριμνα για ασφάλεια από τη μία πλευρά, και την προσβασιμότητα και τον ανοικτό χαρακτήρα από την άλλη· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να παραμείνει ανοικτού χαρακτήρα και προσιτό θεσμικό όργανο όσο το δυνατό περισσότερο· για αυτόν τον λόγο επιθυμεί να λάβει περισσότερες πληροφορίες από τη διοίκηση σχετικά με το αποκαλούμενο "έργο Wiertz" για να αποτιμήσει τι συνεπάγεται σε σχέση με τη δυνατότητα πρόσβασης στο Κοινοβούλιο για το κοινό

Στρατηγική στον τομέα της ΤΠΕ

30. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διαρθρωμένη προσέγγιση στην ΤΠΕ και τη χάραξη ολοκληρωμένης στρατηγικής στο συγκεκριμένο τομέα· επαναλαμβάνει επίσης ότι υποστηρίζει την ανάθεση καθηκόντων εντός του οργάνου σε επαρκή βαθμό ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών· επισημαίνει, ωστόσο, ότι νέες θέσεις διατέθηκαν ήδη επί τρία συναπτά έτη· θεωρεί, επομένως, ότι επιβάλλεται να δοθούν σχετικές διευκρινίσεις·

31. επισημαίνει ότι ποσό 5 εκατ. ευρώ προορίζεται για ένα πρόγραμμα κινητής ΤΠ για τους βουλευτές και, ειδικότερα, για την κάλυψη των κινητών επικοινωνιών· θα επιθυμούσε να έχει περισσότερες πληροφορίες, δεδομένου ότι το ποσό είναι σχετικά υψηλό·

Θέματα σχετικά με το περιβάλλον

32. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μικρή αύξηση της χρηματοδότησης για την υλοποίηση των μέτρων στο πλαίσιο του EMAS και των μέτρων για τη μείωση των εκπομπών CO2, που κατανέμεται σε ολόκληρο τον προϋπολογισμό, και υπογραμμίζει εκ νέου τη σημασία που αποδίδει στο ζήτημα·

33. επισημαίνει την εξέλιξη των σχετικών βασικών δεικτών απόδοσης από το 2006 όπως περιλαμβάνονται στην Ανασκόπηση της περιβαλλοντικής διαχείρισης για το έτος 2008, ιδιαίτερα δε τη μείωση κατά 12,9% του αποτυπώματος άνθρακα, τη μείωση κατά 0,8% στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, την αύξηση κατά 7,4% στην κατανάλωση αερίου/πετρελαίου/θερμότητας το 2008, αφού είχε προηγηθεί μείωση κατά 17,5% το 2007, την αύξηση κατά 8,8% στις εκπομπές στο πλαίσιο της κινητικότητας και των μεταφορών, την αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης αποβλήτων από 49,8% το 2006 σε 55,4% το 2008, την αύξηση κατά 18,1% στην κατανάλωση νερού και τη μείωση κατά 16,9% στην κατανάλωση χαρτιού·

34. εκφράζει την ικανοποίησή του για το παράρτημα του προϋπολογισμού που αφορά τη διαχείριση περιβάλλοντος, το οποίο προσφέρει μια καλή τεχνική επισκόπηση των σχετικών κονδυλίων του προϋπολογισμού· θα επιθυμούσε, ακόμα, στο ίδιο πλαίσιο και στο συγκεκριμένο παράρτημα, να περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις EMAS περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαφοροποιημένο αποτύπωμα άνθρακα των κτιρίων του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, τις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο καθώς και με τον αντίκτυπο των μετακινήσεων και μεταφορών κατά τις περιόδους συνόδου, για να παρουσιάζουν τα επί του παρόντος αποτελέσματα μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα του Κοινοβουλίου και να εξηγούν τον ευεργετικό αντίκτυπο των επενδύσεων αυτών στο περιβάλλον αλλά και τις μακροπρόθεσμες εξοικονομήσεις που επιτυγχάνονται·

35. εκφράζει την υποστήριξή του στην επιδίωξη μέτρων για περαιτέρω μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του Κοινοβουλίου· στο πλαίσιο αυτό εκφράζει την ικανοποίησή του για τις διεξαγόμενες μελέτες σχετικά με πτυχές εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια και τρόπους εφαρμογής συστημάτων αντιστάθμισης για εκπομπές άνθρακα από ταξίδια· υποστηρίζει, ακόμα, την παροχή κινήτρων για χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς αντί αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, και τη διάθεση περισσότερων ποδηλάτων στο Στρασβούργο·

36. επισημαίνει ότι το κονδύλιο για τα έξοδα ταξιδιού των βουλευτών είναι αυτή τη στιγμή μεγαλύτερο από εκείνο για τους μισθούς· υπογραμμίζει την ανάγκη για υπεύθυνη χρήση των αποζημιώσεων, ιδιαίτερα δε των αποζημιώσεων ταξιδιού, και επισημαίνει ότι χωρίς αλλαγή στους εν ισχύι κανόνες και με τη χρησιμοποίηση, όπου είναι δυνατόν, μεταφορικών μέσων άλλων από την πρώτη θέση του αεροπλάνου για τις μετακινήσεις από και προς τους τόπους εργασίας του Κοινοβουλίου, το αποτύπωμα άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να μειωθεί και να περιοριστεί παράλληλα το κόστος· καλεί το Προεδρείο να υποβάλει κατά τα συμπεφωνημένα στη διάρκεια της τελευταίας συνάντηση πριν από τη συνεννόηση και εγκαίρως για την πρώτη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο μελέτη που να εστιάζεται στη λειτουργία του νέου συστήματος και τις δυνατές λύσεις για εξοικονομήσεις που πρέπει να επιτευχθούν·

37. υπενθυμίζει ότι η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενέγραψε στους προϋπολογισμούς των θεσμικών οργάνων ειδικά κονδύλια για τη χρηματοδότηση επιδότησης δημόσιων μεταφορών για το προσωπικό, ως μέτρο υπέρ του περιβάλλοντος, μετά από πρωτοβουλία του κ. Barroso· ζητεί να ενημερωθεί για την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το Κοινοβούλιο·

38. ζητεί, όπου είναι δυνατό και σκόπιμο, να προστεθούν περιβαλλοντικές δηλώσεις στα δημοσιονομικά δελτία που χρησιμοποιούνται στο όργανο·

39. πιστεύει ότι οι οδηγίες για τις δημόσιες προμήθειες χρειάζεται να προσαρμοστούν καλύτερα ώστε να διευκολύνουν, όπου είναι δυνατό και ενδείκνυται, τη συμπερίληψη περιβαλλοντικών και κοινωνικών ρητρών·

Πολυετή σχέδια και άλλα κονδύλια δαπανών

40. χαιρετίζει τη συμφωνία για αύξηση κατά 2,6 εκατ. ευρώ για να χρηματοδοτούνται 110 επισκέπτες προσκεκλημένοι από βουλευτές ετησίως αντί των 100 που είναι σήμερα· πιστεύει ότι ίσως είναι σκόπιμο να υπάρχει λίγος χρόνος για την αξιολόγηση της λειτουργίας του νέου κέντρου επισκεπτών πριν εξεταστεί το ενδεχόμενο οιασδήποτε περαιτέρω αύξησης· οι αρμόδιες για τη διοργάνωση των επισκέψεων υπηρεσίες πρέπει να λαμβάνουν επίσης υπόψη τους ότι οι βουλευτές μπορεί να επιθυμούν να χωρίζουν τους επισκέπτες σε ομάδες διαφόρων μεγεθών στη διάρκεια του έτους·

41. εγκρίνει τα 3 εκατ. ευρώ που εγγράφηκαν για το άνοιγμα του κέντρου επισκεπτών και το κόστος λειτουργίας του για ένα τυπικό πλήρες έτος· επισημαίνει την ανάγκη να αξιολογηθεί το αρχικό έτος και από οικονομική σκοπιά, συμπεριλαμβανομένου του εν λόγω κόστους λειτουργίας·

42. λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση του Προεδρείου για την καθιέρωση αποζημιώσεων για αξιωματούχους, με δημοσιονομική επίπτωση 400.000 εκατ. ευρώ· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η συζήτηση επί της αρχής ήταν αμφιλεγόμενη· επ' αυτού χαιρετίζει το ότι πρέπει να παρέχονται δικαιολογητικά για να επιστραφεί το επιπλέον κόστος που έχει καταβληθεί κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους·

43. λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση του Προεδρείου σχετικά με την εγγραφή 2,5 εκατ. ευρώ για τον Οίκο Ευρωπαϊκής Ιστορίας, για μελέτες σε συνέχεια των αποτελεσμάτων του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού που βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης· υπενθυμίζει το περσινό αίτημά του για σαφή επισκόπηση των δαπανών που προβλέπονται για το έργο συνολικά, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών διοικητικής λειτουργίας, το αργότερο στο στάδιο του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων της διαδικασίας προϋπολογισμού του 2011· υπενθυμίζει επίσης τη συμφωνία με το Προεδρείο από τη συνάντηση που προηγήθηκε της συνεννόησης του 2009· τονίζει ότι η έκθεση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων προς τον Οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας απαριθμεί 11 σημεία που συνεπάγονται περαιτέρω κόστος: (1)"ακαδημαϊκός συμβουλευτικός φορέας αποτελούμενος από εμπειρογνώμονες και ειδικούς μουσείων", (2)"θεσμική ανεξαρτησία του ιδρύματος", (3)"εκτενείς προσφορές μουσείου παιδαγωγικού χαρακτήρα", (3)"τόπος συνάντησης νέων πανεπιστημιακών", (5)"μόνιμη αποτίμηση", (6)"προσωρινά εκθέματα και περιοδεύουσα έκθεση", (7)"σχετικές εκδηλώσεις με ευρωπαϊκή διάσταση", (8)"εκδόσεις του ιδρύματος", (9)"εκτενείς επιγραμμικές προσφορές", (10)"δημιουργία ιδιωτικής συλλογής μουσείου", (11)"συνεχής ανάπτυξη εκθέσεων και της υποδομής του μουσείου"· ως εκ τούτου τονίζει ότι το συνολικό κόστος αυτού του έργου πρέπει να προσδιορισθεί κατεπειγόντως·

Οριζόντια ζητήματα

44. εκφράζει τη βαθειά ικανοποίησή του για τη συμπερίληψη αρχικής ανάλυσης για τον προσδιορισμό του πάγιου και του μεταβλητού κόστους στην πρόταση του προϋπολογισμού· αναγνωρίζει τις συνακόλουθες μεθοδολογικές δυσκολίες, αλλά είναι πεπεισμένο ότι οι έννοιες αυτές θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω· στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει ότι αναμένει απάντηση από τα αρμόδια όργανα στο ερώτημα πώς μπορεί να εφαρμοστεί στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου η έννοια της πολιτικής για την κατάρτιση προϋπολογισμού σε μηδενική βάση με τη διάκριση αυτή ανάμεσα σε πάγιο και μεταβλητό κόστος· ζητεί να διενεργηθεί περισσότερο εις βάθος εξέταση όσον αφορά το σταθερό κόστος προβαίνοντας σε διάκριση ανάμεσα στο μόνιμο σταθερό κόστος, το σταθερό κόστος για σταθερά χρονικά διαστήματα και τομείς όπου θα μπορούσε να επιτευχθεί εξοικονόμηση· ζητεί να διενεργηθεί περισσότερο εις βάθος εξέταση όσον αφορά το μεταβλητό κόστος η οποία να προβαίνει σε σαφή σύνδεση ανάμεσα στο κόστος και τους στόχους, τις πολιτικές και τις δράσεις και να προσδιορίζει και ταξινομεί τις προτεραιότητες συναρτήσει της σημασίας που έχουν·

45. επισημαίνει ότι τα όρια για τις διάφορες διαδικασίες δημόσιων προμηθειών είναι αυτή τη στιγμή αυστηρότερα για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα από ό,τι προβλέπεται στις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες για τις δημόσιες προμήθειες, και ότι η κατάσταση αυτή προκαλεί πρόσθετο διοικητικό κόστος και χρήση ανθρώπινων πόρων, που θα μπορούσαν να αποφευχθούν με καλύτερη ευθυγράμμιση των ορίων·

46. υποστηρίζει τις δραστηριότητες με κοινωνική, πολιτιστική ή γλωσσική διάσταση, για τους υπαλλήλους και τις οικογένειές τους, αποδοκιμάζει ωστόσο τη χορήγηση ειδικών επιδομάτων στο πλαίσιο αυτό και για τούτο τροποποιεί τις παρατηρήσεις του σχετικού κονδυλίου του προϋπολογισμού·

47. υποστηρίζει σθεναρά τις περαιτέρω προσπάθειες για να καταστεί το Όργανο καταλληλότερο για άτομα με αναπηρία, όσον αφορά τόσο τις αναγκαίες αλλαγές στην υποδομή όσο και τα μέτρα σε επίπεδο προσωπικού·

Τελικοί προβληματισμοί

48.  υπογραμμίζει ότι πρέπει πριν από την ψηφοφορία επί του σχεδίου προϋπολογισμού το φθινόπωρο να πραγματοποιηθεί λεπτομερέστερη εξέταση των επιμέρους κονδυλίων περιλαμβανομένης και ανάλυσης των ποσοστών εκτέλεσης αυτών· κατά συνέπεια, θα εξετάσει και θα λάβει τότε τις τελικές δημοσιονομικές αποφάσεις·

49. εγκρίνει το συνημμένο σχέδιο κατάστασης προβλέψεων για το οικονομικό έτος 2011 και υπενθυμίζει ότι θα εγκρίνει τη θέση του επί του σχεδίου προϋπολογισμού, όπως θα τροποποιηθεί από το Συμβούλιο, τον Οκτώβριο του 2010, σύμφωνα με τη διαδικασία ψηφοφορίας που καθορίζεται στη Συνθήκη·

50. εγκρίνει τα συνημμένα κοινά συμπεράσματα της τριμερούς σύσκεψης για τον προϋπολογισμό της 25ης Μαρτίου 2010·

o

o        o

51. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την κατάσταση προβλέψεων στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

 • [1]  ΕΕ L 248, 16.9.2002, σελ. 1.
 • [2]  ΕΕ C 139 της 14.06.2006, σ. 1.
 • [3]  Εγκριθέντα κείμενα, Ρ7_ΤΑ(2010)0087.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΚΟΙΝΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

25 Μαρτίου 2010

Συμπεράσματα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή λαμβάνουν υπό σημείωση τις ανησυχίες που εξέφρασαν ο Γραμματέας του Δικαστηρίου και οι Γενικοί Γραμματείς του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Επιτροπής των Περιφερειών και της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής στην επιστολή τους προς τους Γενικούς Γραμματείς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη νέα διαδικασία του προϋπολογισμού και ειδικότερα με την επιτροπή συνδιαλλαγής. Προτείνουν να κληθούν αυτά τα θεσμικά όργανα να στείλουν απευθείας γραπτώς στην επιτροπή συνδιαλλαγής τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τον αντίκτυπο της θέσης του Συμβουλίου και των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Συνεισφορά των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στη χρηματοδότηση των δαπανών

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2011

Ονομασία

Ποσό

 

 

Δαπάνες

1.706.547.354

Ίδια έσοδα

128.030.788

Συνεισφορά προς είσπραξη

1.578.516.566

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΤίτλοςΚεφάλαιο

Άρθρο

Θέση

 

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2011

Προϋπολογισμός 2010

+ Διορθ. προϋπ. 1/2010

Εκτέλεση 2009

 

4

 

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

 

 

 

4 0

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 

 

 

4 0 0

Προϊόν του φόρου επί των μισθών, ημερομισθίων και επιδομάτων των μελών των οργάνων, των υπαλλήλων, του λοιπού προσωπικού και των δικαιούχων συντάξεως

48 065 890

47 208 729

45 987 620,64

4 0 3

Προϊόν της προσωρινής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία

p.m.

p.m.

84,54

4 0 4

Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αμοιβών των μελών των οργάνων, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία

8 188 510

9 157 662

5 709 275,13

 

 

Κεφάλαιο 4 0 — Σύνολο

56 254 400

56 366 391

51 696 980,31

4 1

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

 

 

4 1 0

Εισφορές του προσωπικού στη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

61 114 247

58 910 854

47 760 097,53

4 1 1

Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

9.134.938

13 046 060

7 209 550,25

4 1 2

Εισφορά των μόνιμων υπαλλήλων και των εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα

10 000

5 000

0,00

 

 

Κεφάλαιο 4 1 — Σύνολο

70.259.185

71 961 914

54 969 647,78

4 2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

 

 

4 2 1

Eισφορά των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο συνταξιοδοτικό σύστημα

p.m.

p.m.

820 485,37

 

Κεφάλαιο 4 2 — Σύνολο

p.m.

p.m.

820 485,37

 

 

Τίτλος 4 — Σύνολο

126.513.585

128 328 305

107 487 113,46

5

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

 

 

 

5 0

 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

 

 

5 0 0

Προϊόν πώλησης κινητών αγαθών (προμηθειών)

 

 

 

5 0 0 0

Προϊόν πώλησης μέσων μεταφοράς — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

0,00

5 0 0 1

Προϊόν πώλησης λοιπών κινητών αγαθών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

15 000,00

5 0 0 2

Έσοδα που προέρχονται από την προμήθεια αγαθών σε άλλα όργανα ή οργανισμούς — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

0,00

5 0 1

Προϊόν πώλησης ακινήτων

p.m.

p.m.

0,00

5 0 2

Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

489 477,89

 

Κεφάλαιο 5 0 — Σύνολο

p.m.

p.m.

504 477,89

5 1

ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

 

 

 

5 1 1

Προϊόν των εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων και επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης

 

 

 

5 1 1 0

Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

1 324 196,29

5 1 1 1

Επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

15 317,47

 

Κεφάλαιο 5 1 — Σύνολο

p.m.

p.m.

1 339 513,76

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

 

 

 

5 2 0

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι που προέρχονται από τους λογαριασμούς του οργάνου

1 300 000

 

2 000 000

1 316 525,41

 

Κεφάλαιο 5 2 — Σύνολο

1 300 000

2 000 000

1 316 525,41

5 5

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

 

 

5 5 0

Έσοδα που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών και εργασιών που πραγματοποιήθηκαν υπέρ άλλων Οργάνων ή οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των αποζημιώσεων αποστολής που κατεβλήθησαν για λογαριασμό άλλων Οργάνων ή οργανισμών και επεστράφησαν από αυτά — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

3 347 371,92

5 5 1

Έσοδα προερχόμενα από τρίτους για την παροχή υπηρεσιών ή εργασιών που πραγματοποιούνται τη αιτήσει τους — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

3 551 741,34

 

Κεφάλαιο 5 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

6 899 113,26

5 7

ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

 

 

 

5 7 0

Έσοδα που προέρχονται από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

1 766 049,19

5 7 1

Έσοδα που αντιστοιχούν σε καθορισμένο προορισμό όπως οι πρόσοδοι ιδρυμάτων, οι επιχορηγήσεις, οι δωρεές ή τα κληροδοτήματα, συμπεριλαμβανομένων και των ιδίων εσόδων για ειδικό προορισμό κάθε οργάνου — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

0,00

5 7 2

Επιστροφή των κοινωνικών δαπανών που έγιναν για λογαριασμό άλλου οργάνου

p.m.

p.m.

0,00

5 7 3

Άλλες εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

3 217 174,16

 

Κεφάλαιο 5 7 — Σύνολο

p.m.

p.m.

4 983 223,35

5 8

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

 

 

 

5 8 1

Έσοδα που προέρχονται από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

677 015,63

 

Κεφάλαιο 5 8 — Σύνολο

p.m.

p.m.

677 015,63

 

 

Τίτλος 5 — Σύνολο

1 300 000

2 000 000

15 659 869,3

6

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

 

 

6 6

ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

 

 

 

6 6 0

Άλλες εισφορές και επιστροφές

 

 

 

6 6 0 0

Άλλες εισφορές και επιστροφές με ειδικό προορισμό — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

13 191 164,09

6 6 0 1

Άλλες εισφορές και επιστροφές χωρίς ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

0,00

 

Κεφάλαιο 6 6 — Σύνολο

p.m.

p.m.

13 191 164,09

 

Τίτλος 6 — Σύνολο

p.m.

p.m.

13 191 164,09

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

 

 

 

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

 

 

 

9 0 0

Διάφορα έσοδα

p.m.

p.m.

4 851 911,67

 

Κεφάλαιο 9 0 — Σύνολο

p.m.

p.m.

4 851 911,67

 

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

4 851 911,67

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

127.813.585

130 328 305

141 250 058,52

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Γενική ανακεφαλαίωση των πιστώσεων (2011 και 2010) και της εκτέλεσης (2009)

ΤίτλοςΚεφάλαιο

 

Ονομασία

Πιστώσεις 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

 

1

 

1 0

 

ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

 

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

227.453.567

220.332.000

167.952.341,79

1 2

ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

576.949.290

525.898.973

502.188.864,04

1 4

ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

121.802.596

108.313.800

90.934.826,73

1 6

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ

15.555.500

15.516.000

12.762.741,59

 

 

Τίτλος 1 — Σύνολο

941.760.953

870.060.773

773.838.774,15

 

2

 

 

2 0

 

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

189.688.366

186.909.476

193.001.220,62

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ

119.287.071

117.014.150

106.080.063,59

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

15.417.000

12.841.500

10.778.698,82

 

Τίτλος 2 — Σύνολο

324.392.437

316.765.126

309.859.983,03

 

3

 

 

3 0

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

38.879.769

36.074.200

27.499.040,69

3 2

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

107.474.776

105.169.500

93.647.679,96

 

 

Τίτλος 3 — Σύνολο

146.354.545

141.243.700

121.146.720,65

 

 

4

 

 

4 0

 

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

83.650.000

76.965.000

69.215.824,15

4 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

178.050..000

168.974.000

153.358.430,04

4 4

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

340.000

310.000

310.000

 

 

Τίτλος 4 — Σύνολο

262.040.000

246.249.000

222.884.254,19

 

 

10

 

10 0

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

14.164.419

15.691.800

0,00

10 1

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

14.000.000

10.000.000

0,00

10 3

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ

3.835.000

750.000

0,00

10 4

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

p.m.

p.m.

0,00

10 5

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

p.m.

11.000.000

0,00

10 6

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

p.m.

5.000.000

0,00

10 8

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ EMAS

p.m.

p.m.

0,00

 

Τίτλος 10 — Σύνολο

31.999.419

42.441.800

0,00

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.706.547.354

1.616.760.399

1.427.729.732,02

ΤΜΗΜΑ I — ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Έσοδα — ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Τίτλος 4 — ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Κεφάλαιο 4 0 — ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Άρθρο 4 0 0 — Προϊόν του φόρου επί των μισθών, ημερομισθίων και επιδομάτων των μελών των οργάνων, των υπαλλήλων, του λοιπού προσωπικού και των δικαιούχων συντάξεως

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Προϋπολογισμός 2010

Εκτέλεση 2009

48 159 863

37 889 783

45 987 620,64

Παρατηρήσεις

Πρωτόκολλο περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 12.

Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 260/68 του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 1968, περί καθορισμού των όρων και της διαδικασίας επιβολής του φόρου του θεσπισθέντος υπέρ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 8).

Άρθρο 4 0 3 — Προϊόν της προσωρινής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Προϋπολογισμός 2010

Εκτέλεση 2009

p.m.

p.m.

84,54

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (EKAX, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 3831/91 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1991, που τροποποιεί τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού αυτών των Κοινοτήτων για τη θέσπιση προσωρινής συνεισφοράς (ΕΕ L 361 της 31.12.1991, σ. 7).

Άρθρο 4 0 4 — Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αμοιβών των μελών των οργάνων, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Προϋπολογισμός 2010

Εκτέλεση 2009

8 209 828

8 859 744

5 709 275,13

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 66α.

Κεφάλαιο 4 1 — ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Άρθρο 4 1 0 — Εισφορές του προσωπικού στη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Προϋπολογισμός 2010

Εκτέλεση 2009

61 216 159

44 658 716

47 760 097,53

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 83 παράγραφος 2.

Άρθρο 4 1 1 — Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Προϋπολογισμός 2010

Εκτέλεση 2009

9 134 938

4 315 724

7 209 550,25

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4, το άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 3 και το άρθρο 48 του παραρτήματος VIII.

Άρθρο 4 1 2 — Εισφορά των μόνιμων υπαλλήλων και των εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Προϋπολογισμός 2010

Εκτέλεση 2009

10 000

5 000

0,—

Κεφάλαιο 4 2 — ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Άρθρο 4 2 1 — Eισφορά των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο συνταξιοδοτικό σύστημα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Προϋπολογισμός 2010

Εκτέλεση 2009

p.m.

864 000

820 485,37

Παρατηρήσεις

Διατάξεις που αφορούν τα έξοδα και τις αποζημιώσεις των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το παράρτημα III.

Τίτλος 5 — ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Κεφάλαιο 5 0 — ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Άρθρο 5 0 0 — Προϊόν πώλησης κινητών αγαθών (προμηθειών)

Θέση 5 0 0 0 — Προϊόν πώλησης μέσων μεταφοράς — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Προϋπολογισμός 2010

Εκτέλεση 2009

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να δεχθεί τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση ή την εξαγορά μέσων μεταφοράς που ανήκουν στα όργανα.

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται ως έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Θέση 5 0 0 1 — Προϊόν πώλησης λοιπών κινητών αγαθών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Προϋπολογισμός 2010

Εκτέλεση 2009

p.m.

p.m.

15 000,00

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να δεχθεί τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση ή την επιστροφή κινητών αγαθών που ανήκουν στα όργανα εκτός από τα μέσα μεταφοράς.

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται ως έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Θέση 5 0 0 2 — Έσοδα που προέρχονται από την προμήθεια αγαθών σε άλλα όργανα ή οργανισμούς — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Προϋπολογισμός 2010

Εκτέλεση 2009

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται ως έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις δαπάνες και τα έσοδα που απορρέουν από δάνεια, μισθώματα ή παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του κονδυλίου αυτού εμφαίνονται σε παράρτημα στον παρόντα προϋπολογισμό.

Άρθρο 5 0 1 — Προϊόν πώλησης ακινήτων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Προϋπολογισμός 2010

Εκτέλεση 2009

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να δεχθεί τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση ακινήτων που ανήκουν στα όργανα.

Άρθρο 5 0 2 — Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Προϋπολογισμός 2010

Εκτέλεση 2009

p.m.

p.m.

489 477,89

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται ως έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει επίσης τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση των προϊόντων αυτών με ηλεκτρονικά μέσα.

Κεφάλαιο 5 1 — ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Παρατηρήσεις

Άρθρο 5 1 1 — Προϊόν των εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων και επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης

Παρατηρήσεις

Θέση 5 1 1 0 — Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Προϋπολογισμός 2010

Εκτέλεση 2009

p.m.

p.m.

1 324 196,29

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται ως έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις δαπάνες και τα έσοδα που απορρέουν από δάνεια, μισθώματα ή παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του κονδυλίου αυτού εμφαίνονται σε παράρτημα στον παρόντα προϋπολογισμό.

Θέση 5 1 1 1 — Επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Προϋπολογισμός 2010

Εκτέλεση 2009

p.m.

p.m.

15 317,47

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται ως έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Κεφάλαιο 5 2 — ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

Άρθρο 5 2 0 — Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι που προέρχονται από τους λογαριασμούς του οργάνου

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Προϋπολογισμός 2010

Εκτέλεση 2009

1 300 000

2 500 000

1 316 525,41

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να δεχθεί τα έσοδα που προέρχονται από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικούς και άλλους τόκους από τους λογαριασμούς του οργάνου.

Κεφάλαιο 5 5 — ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Άρθρο 5 5 0 — Έσοδα που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών και εργασιών που πραγματοποιήθηκαν υπέρ άλλων Οργάνων ή οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των αποζημιώσεων αποστολής που κατεβλήθησαν για λογαριασμό άλλων Οργάνων ή οργανισμών και επεστράφησαν από αυτά — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Προϋπολογισμός 2010

Εκτέλεση 2009

p.m.

p.m.

3 347 371,92

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται ως έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Άρθρο 5 5 1 — Έσοδα προερχόμενα από τρίτους για την παροχή υπηρεσιών ή εργασιών που πραγματοποιούνται τη αιτήσει τους — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Προϋπολογισμός 2010

Εκτέλεση 2009

p.m.

p.m.

3 551 741,34

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται ως έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Κεφάλαιο 5 7 — ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Άρθρο 5 7 0 — Έσοδα που προέρχονται από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Προϋπολογισμός 2010

Εκτέλεση 2009

p.m.

p.m.

1 706 049,19

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται ως έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Άρθρο 5 7 1 — Έσοδα που αντιστοιχούν σε καθορισμένο προορισμό όπως οι πρόσοδοι ιδρυμάτων, οι επιχορηγήσεις, οι δωρεές ή τα κληροδοτήματα, συμπεριλαμβανομένων και των ιδίων εσόδων για ειδικό προορισμό κάθε οργάνου — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Προϋπολογισμός 2010

Εκτέλεση 2009

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται ως έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Άρθρο 5 7 2 — Επιστροφή των κοινωνικών δαπανών που έγιναν για λογαριασμό άλλου οργάνου

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Προϋπολογισμός 2010

Εκτέλεση 2009

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να δεχθεί τα έσοδα που συνδέονται με την επιστροφή των κοινωνικών δαπανών που έγιναν για λογαριασμό άλλου οργάνου.

Άρθρο 5 7 3 — Άλλες εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Προϋπολογισμός 2010

Εκτέλεση 2009

p.m.

p.m.

3 217 174,16

Κεφάλαιο 5 8 — ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Άρθρο 5 8 1 — Έσοδα που προέρχονται από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Προϋπολογισμός 2010

Εκτέλεση 2009

p.m.

p.m.

677 015,63

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο η) του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται ως έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει επίσης την επιστροφή από τις ασφάλειες των αποδοχών των υπαλλήλων λόγω ατυχήματος.

Τίτλος 6 — ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Κεφάλαιο 6 6 — ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Άρθρο 6 6 0 — Άλλες εισφορές και επιστροφές

Θέση 6 6 0 0 — Άλλες εισφορές και επιστροφές με ειδικό προορισμό — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Προϋπολογισμός 2010

Εκτέλεση 2009

p.m.

p.m.

13 191 164,09

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να δεχθεί, σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού, τα ενδεχόμενα έσοδα που δεν έχουν προβλεφθεί στα άλλα μέρη του τίτλου 6 και οδηγούν σε άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προοριζομένων να χρηματοδοτήσουν τις δαπάνες για τις οποίες προορίζονται τα έσοδα αυτά.

Θέση 6 6 0 1 — Άλλες εισφορές και επιστροφές χωρίς ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Προϋπολογισμός 2010

Εκτέλεση 2009

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 9 — ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

Κεφάλαιο 9 0 — ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

Άρθρο 9 0 0 — Διάφορα έσοδα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Προϋπολογισμός 2010

Εκτέλεση 2009

p.m.

p.m.

4 851 911,67

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να δεχθεί διάφορα έσοδα.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις δαπάνες και τα έσοδα που απορρέουν από δάνεια, μισθώματα ή παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του άρθρου αυτού εμφαίνονται σε παράρτημα στον παρόντα προϋπολογισμό.

Έξοδα — ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος 1 — ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Κεφάλαιο 1 0 — ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Άρθρο 1 0 0 — Αποζημιώσεις και επιδόματα

Θέση 1 0 0 0 — Αποζημιώσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

67 843 057

66 695 000

30 601 982,96

Παρατηρήσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα του 9 και 10.

Μέτρα εφαρμογής για το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 1 και 2.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αποζημίωση που προβλέπεται από το καθεστώς των βουλευτών.

Θέση 1 0 0 4 — Συνήθη έξοδα ταξιδίου

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

75 396 756

79 319 000

64 968 671,93

Παρατηρήσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 20.

Μέτρα εφαρμογής για το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 10 έως 21 και 24.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την επιστροφή εξόδων ταξιδίου και διαμονής για μετακινήσεις μεταξύ των τόπων εργασίας και άλλες μετακινήσεις στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει επίσης τις δαπάνες για ενδεχόμενες αντισταθμίσεις λόγω εκπομπών άνθρακα, όπως ορίζονται στο πρόγραμμα δράσης του Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) που ενέκρινε το Προεδρείο.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 10 000 ευρώ.

Θέση 1 0 0 5 — Λοιπά έξοδα ταξιδίου

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

11 396 317

9 170 000

1 874 928,93

Παρατηρήσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 20.

Μέτρα εφαρμογής για το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 22, 23 και 29.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την επιστροφή πρόσθετων εξόδων ταξιδίου, εξόδων ταξιδίου στο κράτος μέλος εκλογής και εξόδων επαναπατρισμού.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει επίσης τις δαπάνες για ενδεχόμενες αντισταθμίσεις λόγω εκπομπών άνθρακα, όπως ορίζονται στο πρόγραμμα δράσης της EMAS που ενέκρινε το Προεδρείο.

Θέση 1 0 0 6 — Αποζημιώσεις γενικών εξόδων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

38 330 147

38 144 000

42 629 278,00

Παρατηρήσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 20.

Μέτρα εφαρμογής για το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 25 έως 28.

Η αποζημίωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που απορρέουν από την κοινοβουλευτική δραστηριότητα των βουλευτών στο κράτος στο οποίο εκλέγονται.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 25 000 ευρώ.

Θέση 1 0 0 7 — Αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

179 000

177 000

169 747,88

Παρατηρήσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 20.

Απόφαση του Προεδρείου της 16ης-17ης Ιουνίου 2009.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις κατ’ αποκοπή αποζημιώσεις διαμονής και παράστασης που έχουν σχέση με τα καθήκοντα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και την επιστροφή ειδικών εξόδων που συνδέονται με την επιτέλεση επισήμου καθήκοντος εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 1 0 1 — Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις

Θέση 1 0 1 0 — Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

3 477 040

3 417 000

2 557 021,72

Παρατηρήσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα του 18 και 19.

Μέτρα εφαρμογής για το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 3 έως 9.

Κοινές διατάξεις σχετικά με την κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Κοινές διατάξεις σχετικά με την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Απόφαση της Επιτροπής που ορίζει γενικές διατάξεις εφαρμογής σχετικά με την επιστροφή ιατρικών εξόδων.

Διατάξεις περί καταβολής των εξόδων και αποζημιώσεων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως το άρθρο 21 και το παράρτημα IV (μεταβατική εφαρμογή επί 18 μήνες μετά τη λήξη της VI κοινοβουλευτικής περιόδου).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τους κινδύνους ατυχήματος, την επιστροφή των ιατρικών εξόδων των βουλευτών και τους κινδύνους απώλειας και κλοπής των προσωπικών αντικειμένων των βουλευτών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 50 000 ευρώ.

Θέση 1 0 1 2 — Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με αναπηρία

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

380 000

350 000

77 327,90

Παρατηρήσεις

Μέτρα εφαρμογής για το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 30.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει ορισμένες δαπάνες απαραίτητες για την παροχή βοήθειας σε βουλευτή με σοβαρή αναπηρία.

Άρθρο 1 0 2 — Μεταβατικές αποζημιώσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

1 510 000

7 628 000

5 456 756,89

Παρατηρήσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 13.

Μέτρα εφαρμογής για το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 45 έως 48 και 77.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μεταβατική αποζημίωση μετά τη λήξη της θητείας των βουλευτών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 10 000 ευρώ.

Άρθρο 1 0 3 — Συντάξεις

Θέση 1 0 3 0 — Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

11 131 000

11 215 000

9 583 361,56

Παρατηρήσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 14 και 28.

Μέτρα εφαρμογής για το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 49, 50 και 75.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την καταβολή συντάξεων γήρατος μετά τη λήξη της θητείας των βουλευτών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 50 000 ευρώ.

Θέση 1 0 3 1 — Συντάξεις αναπηρίας

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

406 742

504 000

383 595,33

Παρατηρήσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 15.

Μέτρα εφαρμογής για το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 51 έως 57 και 75.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την καταβολή συντάξεως σε βουλευτή στην περίπτωση αναπηρίας που επέρχεται κατά τη διάρκεια της εντολής του.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 20 000 ευρώ.

Θέση 1 0 3 2 — Συντάξεις επιζώντων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

3 072 147

2 744 000

2 690 744,23

Παρατηρήσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 17.

Μέτρα εφαρμογής για το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 58 έως 60 και 75.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την καταβολή συντάξεως επιζώντων ή/και ορφανού παιδιού στην περίπτωση θανάτου βουλευτή ή πρώην βουλευτή.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 15 000 ευρώ.

Θέση 1 0 3 3 — Προαιρετικό καθεστώς συντάξεως των βουλευτών

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

55 000

169 000

6 433 924,46

Παρατηρήσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 27.

Μέτρα εφαρμογής για το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 76.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το μερίδιο του οργάνου για το καθεστώς προαιρετικής συμπληρωματικής συντάξεως των μελών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 300 000 ευρώ.

Άρθρο 1 0 5 — Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

800 000

800 000

525 000,00

Παρατηρήσεις

Μέτρα εφαρμογής για το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 44.

Απόφαση του Προεδρείου της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με τα μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής των βουλευτών.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μαθημάτων γλωσσών και μαθημάτων πληροφορικής των βουλευτών.

Άρθρο 1 0 8 — Συναλλαγματικές διαφορές

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις συναλλαγματικές διαφορές που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται για τις αποζημιώσεις γενικών εξόδων.

Άρθρο 1 0 9 — Προσωρινή πίστωση

Θέση 1 0 9 0 — Προσωρινή πίστωση

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

4 076 097

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επιπτώσεις των ενδεχόμενων αναπροσαρμογών των υπηρεσιών που παρέχονται στα μέλη του θεσμικού οργάνου.

Έχει καθαρά προσωρινό χαρακτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον αφού μεταφερθεί στα προσήκοντα κονδύλια, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού.

Θέση 1 0 9 1 — Προσωρινή πίστωση για τους 18 βουλευτές – Συνθήκη της Λισσαβώνας

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

9 400 264

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που συνδέονται με την έλευση των 18 προσθέτων βουλευτών κατ' εφαρμογήν της Συνθήκης της Λισσαβώνας.

Έχει καθαρά προσωρινό χαρακτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον αφού μεταφερθεί στα προσήκοντα κονδύλια, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού.

Κεφάλαιο 1 2 — ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Άρθρο 1 2 0 — Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα

Θέση 1 2 0 0 — Αποδοχές και αποζημιώσεις

Αριθμητικά δεδομένα

 

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

1 2 0 0

562 440 090

517 388 973

494 054 418,49

10 0

964 419

 

 

Σύνολο

563 404 509

517 388 973

494 054 418,49

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται κατά κύριο λόγο να καλύψει, για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους που κατέχουν θέση η οποία προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού:

 τους μισθούς, τις αποζημιώσεις και τα επιδόματα που συνδέονται με τους μισθούς,

 την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας, ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου και λοιπές επιβαρύνσεις κοινωνικής ασφαλίσεως,

 κατ’ αποκοπή αποζημιώσεις υπερωριών,

 τα λοιπά επιδόματα και τις διάφορες αποζημιώσεις,

 την πληρωμή των εξόδων ταξιδίου από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής για τον μόνιμο ή έκτακτο υπάλληλο, τον (την) σύζυγό του και τα συντηρούμενα από αυτόν πρόσωπα,

 την επίπτωση από την εφαρμογή του διορθωτικού συντελεστή στις αποδοχές και στο μέρος των απολαβών που μεταφέρονται σε χώρα διαφορετική εκείνης του τόπου διορισμού,

 τον κίνδυνο ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων καθώς και τα ποσά που καταβάλλονται από το όργανο υπέρ αυτών για τη σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων στη χώρα καταγωγής τους.

Η πίστωση αυτή προορίζεται επίσης να καλύψει τις δαπάνες για την ασφάλιση έναντι ατυχήματος κατά την άσκηση αθλητικής δραστηριότητας για τους χρήστες του αθλητικού κέντρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 1 800 000 ευρώ.

Θέση 1 2 0 2 — Υπερωρίες επ’ αμοιβή

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

455 200

400 000

350 000,00

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 56 και το παράρτημα VI.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την πληρωμή των υπερωριών, υπό τους όρους που ορίζονται στις προαναφερθείσες διατάξεις.

Θέση 1 2 0 4 — Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση, λήξη καθηκόντων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

5 034 000

4 900 000

3 520 000,00

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με:

 τα έξοδα ταξιδιού των υπαλλήλων και έκτακτων υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογενείας τους) με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων τους, της εξόδου από την υπηρεσία ή της μετάθεσής τους σε άλλον τόπο διορισμού,

 τα έξοδα εγκατάστασης/επανεγκατάστασης και τα έξοδα μετακόμισης που οφείλει το όργανο στους υπαλλήλους και εκτάκτους υπαλλήλους όταν είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν κατοικία μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή κατά τη μετάθεσή τους σε νέο τόπο υπηρεσίας, καθώς και κατά την οριστική λήξη καθηκόντων η οποία ακολουθείται από επανεγκατάσταση σε άλλο οικισμό,

 τις ημερήσιες αποζημιώσεις των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων που αποδεικνύουν ότι λόγω της ανάληψης των καθηκόντων τους ή λόγω τοποθέτησής τους σε νέο τόπο υπηρεσίας είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν κατοικία,

 την αποζημίωση που καταβάλλεται σε ασκούμενο υπάλληλο απολυόμενο λόγω προφανούς ανικανότητας,

 την αποζημίωση καταγγελίας της σύμβασης εκτάκτου υπαλλήλου από το όργανο,

 τη διαφορά μεταξύ των εισφορών που καταβάλλουν οι επί συμβάσει υπάλληλοι σε συνταξιοδοτικό καθεστώς κράτους μέλους και εκείνων που καταβάλλουν στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό καθεστώς στην περίπτωση μετατροπής σύμβασης.

Άρθρο 1 2 2 — Αποζημιώσεις μετά την πρόωρη λήξη καθηκόντων

Θέση 1 2 2 0 — Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης από την υπηρεσία προς το συμφέρον της υπηρεσίας

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

530 000

760 000

917 369,49

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 41 και 50 και το παράρτημα IV.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους υπαλλήλους:

—       που τίθενται σε διαθεσιμότητα συνεπεία μείωσης του αριθμού των θέσεων εντός του οργάνου,

—       που κατέχουν θέση AD 16 ή AD 15 η οποία αφαιρείται προς το συμφέρον της υπηρεσίας.

Καλύπτει επίσης τις εργοδοτικές εισφορές για την ασφάλιση κατά των κινδύνων ασθενείας και τις συνέπειες των συντελεστών αναπροσαρμογής που εφαρμόζονται στις ως άνω αποζημιώσεις.

Θέση 1 2 2 2 — Αποζημιώσεις για οριστική λήξη καθηκόντων και ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

1 390 000

2 450 000

3 347 076,06

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 64 και 72.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

—       τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται δυνάμει του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης ή του κάτωθι κανονισμού,

—       τις εργοδοτικές εισφορές για την ασφάλιση κατά των κινδύνων ασθενείας για τους λαμβάνοντες τις αποζημιώσεις,

—       τις συνέπειες των συντελεστών αναπροσαρμογής οι οποίοι εφαρμόζονται στις διάφορες αποζημιώσεις.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 2689/95 του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 1995, για τη θέσπιση ειδικών μέτρων που αφορούν την οριστική λήξη των καθηκόντων έκτακτων υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την ευκαιρία της προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας (ΕΕ L 280 της 23.11.1995, σ. 4).

Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1748/2002 του Συμβουλίου, της 30ής Σεπτεμβρίου 2002, για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του οργάνου, των ιδιαιτέρων μέτρων που αφορούν την οριστική λήξη καθηκόντων υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οι οποίοι έχουν διορισθεί σε μόνιμη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έκτακτων υπαλλήλων των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΕ L 264 της 2.10.2002, σ. 9).

Άρθρο 1 2 4 — Προσωρινή πίστωση

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

7 100 000

 

 

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επιπτώσεις των ενδεχόμενων αναπροσαρμογών των αποδοχών που θα αποφασίσει το Συμβούλιο στη διάρκεια του οικονομικού έτους.

Έχει προσωρινό χαρακτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον αφού μεταφερθεί στα προσήκοντα κονδύλια του παρόντος κεφαλαίου.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 65 και το παράρτημα XI.

Πράξεις αναφοράς

Κεφάλαιο 1 4 — ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Άρθρο 1 4 0 — Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες

Θέση 1 4 0 0 — Λοιπό προσωπικό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

29 621 596

23 830 000

24 230 464,67

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται, ιδίως, να καλύψει:

 τις αποδοχές, περιλαμβανομένων των επιδομάτων και αποζημιώσεων, του λοιπού προσωπικού, συγκεκριμένα προσωπικού επί συμβάσει, τοπικών υπαλλήλων, ειδικών συμβούλων (κατά την έννοια του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), τις εισφορές εργοδότη στα διάφορα καθεστώτα κοινωνικών ασφαλίσεων καθώς και τις συνέπειες των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές αυτού του προσωπικού,

 την απασχόληση προσωρινού προσωπικού μέσω εταιρειών εύρεσης εργασίας.

Θέση 1 4 0 2 — Διερμηνείς συνεδριάσεων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

60 000 000

55 005 000

43 273 028,22

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Σύμβαση περί επικουρικών διερμηνέων συνεδριάσεων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες στο πλαίσιο της διοργανικής συνεργασίας:

 τις αμοιβές, τις ασφαλιστικές εισφορές, τα έξοδα ταξιδίου και τις ημερήσιες αποζημιώσεις των επικουρικών διερμηνέων συνεδριάσεων τους οποίους καλεί το Κοινοβούλιο για συνεδριάσεις που είτε διοργανώνει το ίδιο είτε διοργανώνουν άλλα θεσμικά όργανα, όταν δεν μπορεί να εξασφαλισθεί κάλυψη των απαιτούμενων υπηρεσιών από τους διερμηνείς μονίμους ή εκτάκτους υπαλλήλους,

 τις δαπάνες για υπεύθυνους λειτουργίας, τεχνικούς και διαχειριστές συνεδριάσεων για τις ως άνω συνεδριάσεις, όταν δεν μπορεί να εξασφαλισθεί κάλυψη των υπηρεσιών από μονίμους υπαλλήλους του Κοινοβουλίου ή εκτάκτους υπαλλήλους ή λοιπό προσωπικό,

 τις υπηρεσίες που παρέχουν στο Κοινοβούλιο οι διερμηνείς μόνιμοι ή έκτακτοι υπάλληλοι των άλλων θεσμικών οργάνων,

 τα έξοδα ταξιδίου και τις ημερήσιες αποζημιώσεις που σχετίζονται με υπηρεσίες που παρέχουν στο Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας διερμηνείς οι οποίοι είναι υπάλληλοι διεθνών θεσμικών οργάνων,

 τις δραστηριότητες διοργανικής συνεργασίας στον γλωσσικό κλάδο.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 200 000 ευρώ.

Θέση 1 4 0 4 — Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, επιδοτήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

7 138 000

7 150 000

6 068 983,48

Παρατηρήσεις

Διατάξεις που διέπουν τη διάθεση μονίμων υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκτάκτων υπαλλήλων των πολιτικών ομάδων στις δημόσιες διοικήσεις των κρατών μελών, τους φορείς που εξομοιούνται προς αυτές και τους διεθνείς οργανισμούς.

Διατάξεις που διέπουν την απόσπαση εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Εσωτερικοί κανόνες περί περιόδων ασκήσεως και επισκέψεων μελέτης στη Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με:

 αποζημίωση και έξοδα ταξιδίου για την έναρξη και λήξη της περιόδου ασκήσεως για τους ασκούμενους,

 το κόστος ασφάλισης έναντι των κινδύνων ατυχήματος και ασθενείας κατά την περίοδο ασκήσεως για τους ασκούμενους,

 τις δαπάνες που προκύπτουν από τη διάθεση προσωπικού μεταξύ του Κοινοβουλίου και του δημόσιου τομέα των κρατών μελών ή άλλων κρατών που προβλέπονται από τις διατάξεις,

 τα έξοδα που σχετίζονται με την απόσπαση εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 τις ενέργειες στον τομέα της κατάρτισης των διερμηνέων συνεδριάσεων και μεταφραστών, ιδίως σε συνεργασία με τις σχολές διερμηνείας και με πανεπιστήμια που παρέχουν κατάρτιση στη μετάφραση, καθώς και τη χορήγηση υποτροφιών για την κατάρτιση και την επαγγελματική τελειοποίηση διερμηνέων και μεταφραστών, την αγορά διδακτικού υλικού και τα συναφή έξοδα,

 τα πρόσθετα έξοδα των ασκούμενων του προτύπου προγράμματος περιόδων ασκήσεως για τα άτομα με αναπηρία τα οποία συνδέονται άμεσα με την αναπηρία τους, σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφος 8 των εσωτερικών κανόνων περί περιόδων ασκήσεως και επισκέψεων μελέτης στη Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Θέση 1 4 0 6 — Παρατηρητές

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για να καλυφθούν οι δαπάνες σε σχέση με τους παρατηρητές, σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Θέση 1 4 0 7 — Αποζημίωση επαγγελματικής εκπαίδευσης (πρόγραμμα μαθητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αμοιβή της εργασίας των ασκούμενων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μαθητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άρθρο 1 4 2 — Ανάθεση υπηρεσιών εκτός οργάνου

Θέση 1 4 2 0 — Ανάθεση υπηρεσιών εκτός οργάνου

Αριθμητικά δεδομένα

 

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

1 4 2 0

24 200 000

21 945 000

16 953 510,86

10 0

 

1 155 000

 

Σύνολο

24 200 000

23 100 000

16 953 510,86

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις εργασίες για μεταφράσεις, δακτυλογραφήσεις, κωδικοποίηση και τεχνική συνδρομή που ανατίθενται σε τρίτους.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 200 000 ευρώ.

Θέση 1 4 2 2 — Δραστηριότητες διοργανικής συνεργασίας στον γλωσσικό κλάδο

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

343 000

383 800

408 839,50

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

— τις δαπάνες που σχετίζονται με τις δράσεις που αποφασίζει η διοργανική επιτροπή μετάφρασης και διερμηνείας (ΔΕΜΔ) με στόχο την προώθηση της διοργανικής συνεργασίας στον γλωσσικό κλάδο·

— τις δημοσιεύσεις, τις δραστηριότητες πληροφόρησης, τις δημόσιες σχέσεις, τη συμμετοχή σε δημόσιες εκδηλώσεις, εκθέσεις και εμποροπανηγύρεις των γλωσσών.

Άρθρο 1 4 4 — Προσωρινή πίστωση

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

500 000

 

 

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επιπτώσεις των ενδεχόμενων αναπροσαρμογών των αποδοχών που θα αποφασίσει το Συμβούλιο στη διάρκεια του οικονομικού έτους.

Έχει προσωρινό χαρακτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον αφού μεταφερθεί στα προσήκοντα κονδύλια του παρόντος κεφαλαίου.

Νομικές βάσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Κεφάλαιο 1 6 — ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ

Άρθρο 1 6 1 — Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού

Θέση 1 6 1 0 — Έξοδα πρόσληψης

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

515 500

600 000

685 000,00

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και 33 του παραρτήματος ΙII.

Απόφαση 2002/620/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, της 25ης Ιουλίου 2002, για την ίδρυση της Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 197 της 26.7.2002, σ. 53) και απόφαση 2002/621/ΕΚ των Γενικών Γραμματέων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του Γραμματέα του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και του αντιπροσώπου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, της 25ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της υπηρεσίας επιλογής του προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 197 της 26.7.2002, σ. 56).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με:

 τις δαπάνες διοργάνωσης των διαγωνισμών που προβλέπει το άρθρο 3 της απόφασης 2002/621/ΕΚ, καθώς και τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής των υποψηφίων που καλούνται σε συνεντεύξεις πρόσληψης και των ιατρικών εξετάσεων πρόσληψης,

 το κόστος διοργάνωσης διαδικασιών για την επιλογή προσωπικού.

Σε περιπτώσεις που δικαιολογούνται δεόντως από τις λειτουργικές ανάγκες και αφού ληφθεί η γνώμη της Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η πίστωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί εν μέρει για τη διοργάνωση διαγωνισμών από το ίδιο το όργανο.

Θέση 1 6 1 2 — Επαγγελματική επιμόρφωση

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

4 100 000

4 000 000

3 387 946,49

Παρατηρήσεις

Καθεστώς υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 24α.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την επιμόρφωση με στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων του προσωπικού και της επίδοσης και αποτελεσματικότητας του θεσμικού οργάνου.

Άρθρο 1 6 3 — Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου

Θέση 1 6 3 0 — Κοινωνική υπηρεσία

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

650 000

601 000

516 821,63

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 76.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με:

 στο πλαίσιο μιας διοργανικής πολιτικής υπέρ των ατόμων με αναπηρίες που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

 τους εν ενεργεία μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους,

 σύζυγοι των εν ενεργεία μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων,

 των συντηρουμένων τέκνων υπό την έννοια του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

την επιστροφή, στο βαθμό που επιτρέπεται από τον προϋπολογισμό και μετά την εξάντληση των ποσών που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος στη χώρα κατοικίας ή στη χώρα καταγωγής του, των εξόδων (πλην των ιατρικών) που αναγνωρίζονται ως αναγκαία και απορρέουν από την αναπηρία, στοιχειοθετούνται δεόντως και δεν επιστρέφονται από το κοινό σύστημα ασφαλίσεως κατά των κινδύνων ασθενείας,

 τις παρεμβάσεις υπέρ υπαλλήλων και λοιπού προσωπικού που ευρίσκονται σε ιδιαιτέρως δύσκολη κατάσταση,

 τη χορήγηση επιδοτήσεως υπέρ της επιτροπής του προσωπικού και μικρών δαπανών της κοινωνικής υπηρεσίας. Οι συνεισφορές ή αναλήψεις δαπανών οι οποίες παρέχονται από την Επιτροπή Προσωπικού στους συμμετέχοντες μιας κοινωνικής δραστηριότητας περιορίζονται ως εξής:

 η επελεξιμότητα περιορίζεται στο προσωπικό του θεσμικού οργάνου βαθμού έως και AST4·

 μέγιστο ανά συνεισφορά ποσό: σύμφωνα με κλίμακα που λαμβάνει υπόψη το καθαρό οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των παιδιών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 8 000 ευρώ.

Θέση 1 6 3 1 — Κινητικότητα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

745 000

832 000

186 382,71

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών σχετικών με την κινητικότητα στους τόπους εργασίας.

Θέση 1 6 3 2 — Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

310 000

310 000

287 888,28

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την ενθάρρυνση και την οικονομική ενίσχυση κάθε πρωτοβουλίας που στοχεύει στην αναβάθμιση των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ υπαλλήλων διαφορετικών εθνικοτήτων, όπως επιδοτήσεις στις λέσχες, τα αθλητικά σωματεία και τους πολιτιστικούς συλλόγους του προσωπικού, καθώς και ως συνεισφορά στο κόστος μόνιμου εντευκτηρίου για τον ελεύθερο χρόνο (με πολιτιστικές δραστηριότητες, ψυχαγωγία, εστιατόριο).

Καλύπτει επίσης τη χρηματοδοτική συμμετοχή στις διοργανικές κοινωνικές δραστηριότητες.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 800 000 ευρώ.

Άρθρο 1 6 5 — Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου

Θέση 1 6 5 0 — Ιατρική υπηρεσία

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

1 285 000

1 260 000

997 557,25

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 59 και το άρθρο 8 του παραρτήματος II.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας της ιατρικής υπηρεσίας στους τρεις τόπους εργασίας, στα οποία περιλαμβάνονται επίσης οι αγορές υλικού, φαρμακευτικών προϊόντων κ.λπ., οι δαπάνες για τις προληπτικές ιατρικές εξετάσεις, οι δαπάνες λειτουργίας της επιτροπής κρίσης αναπηριών, καθώς και οι δαπάνες που σχετίζονται με την παροχή εξωτερικών υπηρεσιών από ειδικούς ιατρούς όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τους ιατρούς-συμβούλους.

Καλύπτει επίσης τις δαπάνες αγοράς ορισμένων εργαλείων που κρίνονται ιατρικώς απαραίτητα και τις δαπάνες για ιατρικό ή παραϊατρικό προσωπικό που εμπίπτει σε διευθετήσεις παροχής υπηρεσιών ή στο οποίο ανατίθενται καθήκοντα βραχείας διαρκείας προς αναπλήρωση άλλων εργαζομένων.

Θέση 1 6 5 2 — Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

2 600 000

2 313 000

2 260 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των εκμεταλλεύσεων των εστιατορίων και κυλικείων.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 2 000 000 ευρώ.

Θέση 1 6 5 4 — Κέντρο παιδικής μέριμνας και επιδοτούμενοι βρεφονηπιακοί σταθμοί

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

5 350 000

5 600 000

4 441 145,23

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στο σύνολο των δαπανών του κέντρου παιδικής μέριμνας και των εξωτερικών βρεφονηπιακών σταθμών με τους οποίους έχει συνάψει συμφωνία.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, που προέρχεται από εισφορές των γονέων εκτιμάται σε 1 010 000 ευρώ.

Τίτλος 2 — ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Παρατηρήσεις

Δεδομένου ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες ακύρωσαν τη σχετική κάλυψη, οι κίνδυνοι εργασιακών συγκρούσεων και τρομοκρατικών επιθέσεων στους οποίους είναι εκτεθειμένα τα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να καλυφθούν από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά συνέπεια, οι πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στο συγκεκριμένο τίτλο καλύπτουν όλες τις δαπάνες λόγω ζημιών που οφείλονται σε εργασιακές συγκρούσεις και τρομοκρατικές επιθέσεις.

Κεφάλαιο 2 0 — ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

Άρθρο 2 0 0 — Κτίρια

Θέση 2 0 0 0 — Μισθώματα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

34 327 626

33 768 000

28 303 815,68

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα μισθώματα των κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων που καταλαμβάνει το Κοινοβούλιο.

Καλύπτει επίσης τους φόρους των ακινήτων. Οι μισθώσεις υπολογίζονται για δώδεκα μήνες και με βάση τα υπάρχοντα ή υπό προετοιμασία συμβόλαια που προβλέπουν κανονικά την προσαρμογή τους στο κόστος ζωής ή στο κατασκευαστικό κόστος.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 500 000 ευρώ.

Θέση 2 0 0 1 — Εμφυτευτικές δόσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

12 155 000

5 900 000

14 636 040,32

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την καταβολή των εμφυτευτικών δόσεων των σχετικών με τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων δυνάμει συμβάσεων που ισχύουν ή προετοιμάζονται.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 000 ευρώ.

Θέση 2 0 0 3 — Απόκτηση ακινήτων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

p.m.

p.m.

9 100 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την απόκτηση ακινήτων. Οι επιδοτήσεις για τα οικόπεδα και ο χαρακτηρισμός τους ως οικοδομήσιμων θα εξετασθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 100 000 ευρώ.

Θέση 2 0 0 5 — Ανέγερση κτιρίων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

7 644 000

4 346 600

3 859 764,01

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την ενδεχόμενη εγγραφή πίστωσης που προορίζεται για την ανέγερση κτιρίων.

Θέση 2 0 0 7 — Διαρρύθμιση των χώρων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

24 695 000

29 018 000

31 611 447,34

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης των χώρων, καθώς και τις λοιπές δαπάνες τις σχετικές με αυτές τις διαρρυθμίσεις, ειδικότερα τις αμοιβές αρχιτέκτονα ή μηχανικού κ.λπ.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 500 000  ευρώ.

Θέση 2 0 0 8 — Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

Αριθμητικά δεδομένα

 

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

2 0 0 8

4 637 000

9 360 000

14 066 706,95

10 0

 

2 340 000

 

Σύνολο

4 637 000

11 700 000

14 066 706,95

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες του τομέα διαχείρισης ακινήτων για τις οποίες δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη στα λοιπά άρθρα του παρόντος κεφαλαίου, συγκεκριμένα:

 τη διαχείριση και επεξεργασία των αποβλήτων,

 τους υποχρεωτικούς ελέγχους, τους ελέγχους ποιότητας, τις υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων, τους λογιστικούς ελέγχους, τη βάσει των διατάξεων εγρήγορση κλπ.,

 την τεχνική βιβλιοθήκη,

 την παροχή βοήθειας για τη διαχείριση (Building Helpdesk),

 τη διαχείριση των σχεδίων των κτιρίων και των μέσων αποθήκευσης πληροφοριών,

 τις λοιπές δαπάνες.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 1, στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 10 000 ευρώ.

Άρθρο 2 0 2 — Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

Θέση 2 0 2 2 — Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των ακινήτων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

44 749 000

41 407 444

34 464 154,98

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διατήρησης, συντήρησης, τεχνικής παρακολούθησης και καθαρισμού, σύμφωνα με τις εν ισχύι συμβάσεις, των επ' ενοικίω ή δικής του ιδιοκτησίας ακινήτων (χώροι και τεχνικοί εξοπλισμοί) που καταλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πριν από την ανανέωση ή τη σύναψη συμβάσεων, το θεσμικό όργανο συνεννοείται με τα άλλα θεσμικά όργανα σχετικά με τους όρους των συμβάσεων που επέτυχε έκαστο (τιμή, επιλεγέν νόμισμα, συντελεστής αναπροσαρμογής, διάρκεια, άλλες ρήτρες), σύμφωνα με το άρθρο 91, παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 1, στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 75 000 ευρώ.

Θέση 2 0 2 4 — Καταναλώσεις ενεργείας

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

20 947 000

21 487 594

16 917 600,84

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα κατανάλωσης νερού, υγραερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει επίσης τις δαπάνες για ενδεχόμενες αντισταθμίσεις λόγω εκπομπών άνθρακα, όπως ορίζονται στο πρόγραμμα δράσης της EMAS που ενέκρινε το Προεδρείο.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 1, στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 82 000 ευρώ.

Θέση 2 0 2 6 — Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

39 624 740

40 587 000

38 478 370,92

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται ιδίως να καλύψει τα έξοδα φύλαξης και επίβλεψης των κτιρίων που καταλαμβάνει το Κοινοβούλιο στους συνήθεις τρεις τόπους εργασίας καθώς και των γραφείων πληροφοριών.

Πριν από την ανανέωση ή τη σύναψη συμβάσεων, το θεσμικό όργανο συνεννοείται με τα άλλα θεσμικά όργανα σχετικά με τους όρους των συμβάσεων που επέτυχε έκαστο (τιμή, επιλεγέν νόμισμα, συντελεστής αναπροσαρμογής, διάρκεια, άλλες ρήτρες), σύμφωνα με το άρθρο 91 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 180 000 ευρώ.

Θέση 2 0 2 8 — Ασφαλίσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

909 000

1 034 838

1 563 319,58

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα ασφάλιστρα.

Κεφάλαιο 2 1 —  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ

Παρατηρήσεις

Επί θεμάτων δημοσίων συμβάσεων το θεσμικό όργανο συνεννοείται με τα άλλα θεσμικά όργανα σχετικά με τους συμβατικούς όρους που έχει επιτύχει έκαστο εξ αυτών.

Άρθρο 2 1 0 — Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες

Θέση 2 1 0 0 — Μηχανήματα και λογισμικό για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας

Αριθμητικά δεδομένα

 

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

2 1 0 0

35 174 000

36 225 000

43 008 335,49

10 0

 

4 000 000

 

Σύνολο

35 174 000

40 225 000

43 008 335,49

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά, τη μίσθωση, τη διατήρηση και τη συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού που χρησιμοποιεί το όργανο και με τις σχετικές εργασίες. Το συγκεκριμένο υλικό και λογισμικό αφορούν τα συστήματα του κέντρου υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών, τη χρήση υπολογιστών ανά τμήματα και από τις πολιτικές ομάδες, καθώς και το σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 400 000 ευρώ.

Θέση 2 1 0 2 — Ανάθεση υπηρεσιών για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας εκτός οργάνου

Αριθμητικά δεδομένα

 

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

2 1 0 2

56 481 250

52 637 000

41 155 588,44

10 0

 

4 000 000

 

Σύνολο

56 481 250

56 637 000

41 155 588,44

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την παροχή βοήθειας από εταιρείες παροχής υπηρεσιών και συμβουλών σε θέματα πληροφορικής, οι οποίες αφορούν τη λειτουργία του κέντρου υπολογιστών και του δικτύου, την υλοποίηση και τη συντήρηση εφαρμογών, τη συνδρομή στους χρήστες, περιλαμβανομένων των βουλευτών και των πολιτικών ομάδων, την εκπόνηση μελετών, τη σύνταξη και την ηλεκτρονική καταχώριση τεχνικής τεκμηρίωσης.

Προορίζεται επίσης να καλύψει τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στο κόστος του γραφείου υποστήριξης για το νέο λογισμικό του συστήματος μισθοδοσίας (NAP), γραφείου του οποίου τη σύσταση συμφώνησαν από κοινού τα θεσμικά όργανα.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 1, στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 700 000 ευρώ.

Άρθρο 2 1 2 — Έπιπλα

Αριθμητικά δεδομένα

 

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

2 1 2

3 224 000

2 998 400

2 508 567,53

10 0

 

749 600

 

Σύνολο

3 224 000

3 748 000

2 508 567,53

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά, μίσθωση, συντήρηση και επισκευή επίπλων, περιλαμβανομένης της αγοράς εργονομικών επίπλων, την αντικατάσταση πεπαλαιωμένων και εκτός χρήσεως επίπλων και μηχανών γραφείου. Προορίζεται επίσης να καλύψει τις διαφόρων ειδών δαπάνες διαχείρισης των κινητών αγαθών του οργάνου.

Σε σχέση με τα έργα τέχνης η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, τόσο τις δαπάνες για την απόκτηση και την αγορά ειδικού υλικού, όσο και τις σχετικές τρέχουσες δαπάνες, μεταξύ άλλων τις ενδεχόμενες δαπάνες για κορνίζες, αποκατάσταση, καθαρισμό, ασφαλίσεις και μεταφορά.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 5 000 ευρώ.

Άρθρο 2 1 4 — Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

17 907 821

18 327 750

14 526 966,49

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την αγορά, τη μίσθωση, τη συντήρηση και την επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων καθώς και για τη διαχείρισή τους, και συγκεκριμένα:

 διαφόρων τεχνικών υλικών και εγκαταστάσεων, σταθερών και κινητών, που αφορούν τις εκδόσεις, την ασφάλεια, τα εστιατόρια, τα ακίνητα κ.λπ.,

 ειδών εξοπλισμού του τυπογραφείου, της τηλεφωνικής υπηρεσίας, των κυλικείων, των καταστημάτων του προσωπικού, της ασφάλειας, της τεχνικής υπηρεσίας διασκέψεων και του οπτικοακουστικού τομέα, κ.λπ.

 ειδικών υλικών (ηλεκτρονικών, υλικού πληροφορικής, ηλεκτρικών) και την εκτέλεση των σχετικών κατ' ανάθεση υπηρεσιών,

 δύο συμπληρωματικών τηλεφωνικών γραμμών προς εγκατάσταση, κατόπιν αιτήσεως, στα γραφεία των βουλευτών.

Καλύπτει επίσης τις δαπάνες δημοσιότητας για τη μεταπώληση και την απόσυρση αντικειμένων.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 1, στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 205 000 ευρώ.

Άρθρο 2 1 6 — Μεταφορικά μέσα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

6 500 000

6 826 000

4 880 605,64

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά, συντήρηση, χρήση και επιδιόρθωση των μεταφορικών μέσων (αυτοκινήτων και δικύκλων) και τη μίσθωση οχημάτων, αγοραίων αυτοκινήτων, λεωφορείων και φορτηγών, με ή χωρίς οδηγό, καθώς και τις σχετικές ασφαλίσεις και άλλα έξοδα διαχείρισης. Κατά την αντικατάσταση του στόλου οχημάτων, την αγορά ή τη μίσθωση αυτοκινήτων, θα δίδεται προτεραιότητα στα λιγότερο ρυπογόνα για το περιβάλλον αυτοκίνητα, όπως τα υβριδικά.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 1, στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 175 000 ευρώ.

Κεφάλαιο 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

Παρατηρήσεις

Επί θεμάτων δημοσίων συμβάσεων το θεσμικό όργανο συνεννοείται με τα άλλα θεσμικά όργανα σχετικά με τους συμβατικούς όρους που έχει επιτύχει έκαστο εξ αυτών.

Άρθρο 2 3 0 — Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

2 575 000

2 655 500

2 098 026,82

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά χαρτιού, φακέλων, ειδών γραφείου, προϊόντων για το τυπογραφείο και τα εργαστήρια αναπαραγωγής κ.λπ. καθώς και τα παρεπόμενα έξοδα διαχείρισης.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 1, στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 15 000 ευρώ.

Άρθρο 2 3 1 — Χρηματοδοτικά έξοδα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

370 000

370 000

318 975,87

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τραπεζικά έξοδα [προμήθειες, επικαταλλαγές (agios), διάφορα έξοδα], τα λοιπά χρηματοδοτικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων δαπανών για τη χρηματοδότηση των κτιρίων.

Άρθρο 2 3 2 — Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

1 314 000

1 312 000

1 318 035,60

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με:

 το ποσό της ενδεχόμενης καταβολής δικαστικών δαπανών από το Κοινοβούλιο βάσει αποφάσεων του Δικαστηρίου, του Γενικού Δικαστηρίου, του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης ή των εθνικών δικαστηρίων,

 τα έξοδα πρόσληψης εξωτερικών δικηγόρων που εκπροσωπούν το Κοινοβούλιο σε δικαστήρια της Ένωσης και εθνικά δικαστήρια, και τα έξοδα πρόσληψης νομικών συμβούλων ή ειδικών για τη συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας,

 τις επιστροφές καταβληθέντων εξόδων σε δικηγόρους στο πλαίσιο διαδικασιών πειθαρχικών μέτρων και των εξομοιουμένων προς αυτές,

 τις δαπάνες που έχουν σχέση με τις αποζημιώσεις, τους τόκους, καθώς και τα ενδεχόμενα χρέη που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού,

 το ποσό των αποζημιώσεων που συμφωνούνται στο πλαίσιο φιλικών διακανονισμών κατ’ εφαρμογή των άρθρων 69 και 70 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης,

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 5 000 ευρώ.

Άρθρο 2 3 5 — Τηλεπικοινωνίες

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

9 405 000

6 850 000

5 529 693,88

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με τα δίκτυα μετάδοσης δεδομένων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας, τα κέντρα υπολογιστή και τα γραφεία πληροφοριών καθώς και εκείνες που απορρέουν από τα πάγια τέλη και τα έξοδα για επικοινωνίες (σταθερή και κινητή τηλεφωνία, τηλεόραση).

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 1, στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 20 000 ευρώ.

Άρθρο 2 3 6 — Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

422 000

440 000

330 500,55

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα γραμματοσήμανσης, επεξεργασίας και αποστολής με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες ή τις ιδιωτικές εταιρείες διανομής.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει επίσης την παροχή υπηρεσιών στον τομέα του ταχυδρομείου.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 5 000 ευρώ.

Άρθρο 2 3 7 — Τηλεπικοινωνίες

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

700 000

650 000

656 863,44

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με εργασίες μετακόμισης και διαρρύθμισης χώρων, για τις οποίες χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες εταιρειών μετακόμισης ή εταιρειών που προμηθεύουν προσωρινό προσωπικό διαρρύθμισης χώρων.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 40 000 ευρώ.

Άρθρο 2 3 8 — Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

631 000

564 000

526 602,66

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με:

 τις ασφάλειες που δεν προβλέπονται ειδικά σε άλλη θέση,

 την αγορά και συντήρηση στολών υπηρεσίας για κλητήρες, οδηγούς και μεταφορείς, τις ιατρικές υπηρεσίες και διάφορες τεχνικές υπηρεσίες,

 διάφορες δαπάνες λειτουργίας και διαχείρισης, περιλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με ένα κέντρο διαχείρισης της κινητικότητας στο πλαίσιο της EMAS, για την αγορά φυλλαδίων με ωράρια σιδηροδρόμων και πτήσεων, για τη δημοσίευση πωλήσεων χρησιμοποιημένου υλικού στις εφημερίδες κ.λπ.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 50 000 ευρώ.

Τίτλος 3 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Κεφάλαιο 3 0 — ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

Άρθρο 3 0 0 — Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

29 820 000

27 970 000

21 907 000,00

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 71 και τα άρθρα 11 έως 13 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που συνδέονται με τις μετακινήσεις του προσωπικού του οργάνου, των αποσπασμένων εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη ή των ασκούμενων ανάμεσα στον τόπο διορισμού και έναν των τριών τόπων εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο και Στρασβούργο) και με τις αποστολές προς οιονδήποτε άλλον τόπο πλην των ανωτέρω τριών τόπων εργασίας. Δαπάνες είναι τα έξοδα μεταφοράς, οι ημερήσιες αποζημιώσεις και τα έξοδα στέγασης. Τα παρεπόμενα έξοδα (μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η έκδοση εισιτηρίων, οι κρατήσεις, οι ηλεκτρονικές τιμολογήσεις συγκεκριμένα για τις ναυλωμένες μεταφορές που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) ή παντός είδους έκτακτα έξοδα καλύπτονται επίσης.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει επίσης τις δαπάνες για ενδεχόμενες αντισταθμίσεις λόγω εκπομπών άνθρακα, όπως ορίζονται στο πρόγραμμα δράσης της EMAS που ενέκρινε το Προεδρείο.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 50 000 ευρώ.

Άρθρο 3 0 2 — Έξοδα υποδοχής και παράστασης

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

2 047 450

1 105 200

769 155,64

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με:

 τις δαπάνες που αφορούν τις υποχρεώσεις που βαρύνουν το όργανο στον τομέα της υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων των εκδηλώσεων που σχετίζονται με τις εργασίες της ομάδας εργασίας STOA (αξιολόγηση επιστημονικών και τεχνολογικών επιλογών), και της παράστασης για τα μέλη του οργάνου,

 τα έξοδα παράστασης του Προέδρου κατά τις μετακινήσεις του εκτός των τόπων εργασίας,

 τα έξοδα παράστασης και τη συμμετοχή στα έξοδα γραμματείας του ιδιαιτέρου γραφείου του Προέδρου,

 τα έξοδα δεξιώσεων και παράστασης της Γενικής Γραμματείας, περιλαμβανομένης και της αγοράς αντικειμένων και μεταλλείων για τους υπαλλήλους που συμπληρώνουν δεκαπενταετή ή/και εικοσιπενταετή υπηρεσία,

 τα διάφορα έξοδα πρωτοκόλλου όπως σημαίες, προθήκες, προσκλητήρια, εκτύπωση καταλόγων εστιατορίων κ.λπ.,

 τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής που συνδέονται με την επίσκεψη υψηλών προσώπων στο όργανο,

 τα έξοδα υποδοχής και παράστασης και τα λοιπά ειδικά έξοδα για τους βουλευτές που επιτελούν επίσημα καθήκοντα εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άρθρο 3 0 4 — Διάφορα έξοδα συνεδριάσεων

Θέση 3 0 4 0 — Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

2 594 000

3 050 000

2 124 976,46

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα αναψυκτικών και άλλων ποτών, περιστασιακά και πρόχειρου φαγητού, που σερβίρονται κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του οργάνου, καθώς και της διαχείρισής τους.

Θέση 3 0 4 2 — Συνεδριάσεις, συνέδρια και διασκέψεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

1 350 000

1 310 000

868 097,21

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, ιδίως:

 τα έξοδα τα σχετικά με τη διοργάνωση συνεδριάσεων εκτός των τόπων εργασίας (κοινοβουλευτικές επιτροπές ή αντιπροσωπείες τους, πολιτικές ομάδες), περιλαμβανομένων, σε ορισμένες περιπτώσεις, των εξόδων παράστασης,

 τις συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς των οποίων είναι μέλος το Κοινοβούλιο ή ένα από τα όργανά του (διακοινοβουλευτική ένωση, σύνδεσμος γενικών γραμματέων των κοινοβουλίων, Groupe 12 + στη διακοινοβουλευτική ένωση).

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 20 000 ευρώ.

Θέση 3 0 4 4 — Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και άλλων συναντήσεων διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, ειδικών αντιπροσωπειών και του ΠΟΕ

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

858 000

850 000

353 756,14

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται ιδίως να καλύψει τα έξοδα, πλην αυτών που καλύπτουν το κεφάλαιο 1 0 και το άρθρο 3 0 0, που σχετίζονται με τη διοργάνωση συνεδριάσεων διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, ειδικών αντιπροσωπειών, μεικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών, κοινοβουλευτικών επιτροπών συνεργασίας και του ΠΟΕ, καθώς και με τη διοργάνωση συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης του ΠΟΕ και της διευθύνουσας επιτροπής του.

Θέση 3 0 4 6 — Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα των συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

451 000

451 000

185 765,77

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται ιδίως να καλύψει τα έξοδα, πλην αυτών που καλύπτουν το κεφάλαιο 1 0 και το άρθρο 3 0 0, που σχετίζονται με τη διοργάνωση των συνεδριάσεων αντιπροσωπειών στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.

Θέση 3 0 4 7 — Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα των συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ευρώπης-Λατινικής Αμερικής

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

80 000

50 000

42 493,42

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται ιδίως να καλύψει τα έξοδα, πλην αυτών που καλύπτουν το κεφάλαιο 1 0 και το άρθρο 3 0 0, που σχετίζονται με τη διοργάνωση των συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ευρώπης-Λατινικής Αμερικής, των επιτροπών της και του Προεδρείου της.

Θέση 3 0 4 8 — Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα των συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ευρωμεσογειακής Εταιρικής Σχέσης

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

216 319

40 000

24 796,05

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται ιδίως να καλύψει τα έξοδα, πλην αυτών που καλύπτουν το κεφάλαιο 1 0 και το άρθρο 3 0 0, που σχετίζονται με τη διοργάνωση των συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Euromed, των επιτροπών της και του προεδρείου της και τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον προϋπολογισμό της αυτόνομης γραμματείας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ευρωμεσογειακής Εταιρικής Σχέσης.

Θέση 3 0 4 9 — Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

1 463 000

1 248 000

1 223 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση προορίζεται να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας του γραφείου ταξιδίων που έχει συνάψει σύμβαση με το Κοινοβούλιο.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 50 000 ευρώ.

Κεφάλαιο 3 2 — ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

Άρθρο 3 2 0 — Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

11 582 500

10 360 000

6 080 996,67

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με:

 το κόστος των συμβάσεων με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και ερευνητικά ιδρύματα για τις μελέτες και τις άλλες ερευνητικές δραστηριότητες (εργαστήρια, στρογγυλές τράπεζες, ομάδες εμπειρογνωμόνων, διασκέψεις) που πραγματοποιούνται για τα όργανα του Κοινοβουλίου και για τη διοίκηση, περιλαμβανομένης και της υλοποίησης του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας,

 το κόστος αξιολόγησης μελετών και τη συμμετοχή του STOA στις δραστηριότητες επιστημονικών φορέων,

 τα έξοδα ταξιδίου, έξοδα διαμονής και παρεπόμενα έξοδα των εμπειρογνωμόνων και άλλων προσωπικοτήτων —συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν υποβάλει αναφορά στο Κοινοβούλιο— που έχουν κληθεί να συμμετάσχουν στις κοινοβουλευτικές επιτροπές και ομάδες μελέτης και εργασίας,

 τις δαπάνες μετακλήσεως ατόμων εκτός του θεσμικού οργάνου για να συμμετάσχουν στις εργασίες οργάνων όπως είναι το πειθαρχικό συμβούλιο και η ειδικευμένη ομάδα οικονομικών παρατυπιών.

Άρθρο 3 2 2 — Απόκτηση πληροφοριών και αρχειοθέτηση

Θέση 3 2 2 0 — Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

4 593 826

4 432 300

3 512 010,23

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με:

 τη διεύρυνση και ανανέωση του τομέα των γενικών και συμβουλευτικών βιβλίων και την ανανέωση του συνόλου των βιβλίων της βιβλιοθήκης,

 τις συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά, πρακτορεία ειδήσεων, τηλεματικές εκδόσεις και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών για δικαιώματα copyright σε περίπτωση αναπαραγωγής και διάδοσης με γραπτή ή/και ηλεκτρονική μορφή των συνδρομών αυτών και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για τις ανασκοπήσεις τύπου και τα αποκόμματα τύπου,

 τις συνδρομές ή συμβάσεις υπηρεσιών για την προμήθεια περιλήψεων και αναλύσεων του περιεχομένου των περιοδικών ή τη σε οπτικά μέσα αντιγραφή άρθρων που είναι δημοσιευμένα στα περιοδικά αυτά,

 τις δαπάνες χρήσεως των εξωτερικών βάσεων στατιστικών δεδομένων ή τεκμηρίωσης (πλην του κόστους του μηχανογραφικού υλικού και των τηλεπικοινωνιών),

 την κάλυψη του κόστους του σχετικού με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της διεθνούς ή/και διοργανικής συνεργασίας,

 την αγορά ή τη μίσθωση υλικών, συμπεριλαμβανομένων και υλικών ή/και συστημάτων ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και πληροφορικής για τη βιβλιοθήκη, την τεκμηρίωση, τη βιβλιοθήκη πολυμέσων, καθώς και για εξωτερικές παροχές υπηρεσιών για την προμήθεια, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση, την εκμετάλλευση και τη συντήρηση των υλικών και των συστημάτων αυτών,

 το κόστος υπηρεσιών που συνδέονται με τις δραστηριότητες της βιβλιοθήκης, ιδίως σε σχέση με τους πελάτες (έρευνα, ανάλυση), το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας κλπ.,

 τα υλικά και τις εργασίες βιβλιοδεσίας και συντήρησης για τη βιβλιοθήκη, την τεκμηρίωση και τη βιβλιοθήκη πολυμέσων,

 τις δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου και του υλικού, για εσωτερικές δημοσιεύσεις (φυλλάδια, μελέτες κ.λπ.), καθώς και για τις ανάγκες επικοινωνίας (δελτία τύπου, βίντεο, CD-ROM κ.λπ.),

 την αγορά νέων ή την ανανέωση λεξικών, γλωσσαρίων επί παντός μέσου και για τις νέες γλωσσικές υπηρεσίες, καθώς και άλλων έργων που προορίζονται για τις γλωσσικές υπηρεσίες και για την υπηρεσία νομοθετικών πράξεων.

Θέση 3 2 2 2 — Δαπάνες για υλικό των αρχείων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

1 895 000

1 858 200

1 755 946,77

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43), καθώς και τα μέτρα εφαρμογής του που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με την ενίσχυση της ενημέρωσης και της διαφάνειας: τα αρχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Κανονισμός σχετικά με την επεξεργασία των αρχείων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε με απόφαση του Προεδρείου στις 10 Οκτωβρίου 2007, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση του Προεδρείου της 21ης Απριλίου 2009.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος των υπηρεσιών αρχειοθέτησης που ανατίθενται εκτός οργάνου, όπως είναι:

 η μεταφορά αρχειακού υλικού σε διάφορα μέσα (μικροφίλμ, δίσκους, κασέτες κ.λπ.), η αγορά, μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση ειδικού υλικού (ηλεκτρονικού, υλικού πληροφορικής, ηλεκτρικού, βιβλίων, περιοδικών) και η εκτέλεση των σχετικών κατ' ανάθεση υπηρεσιών,

 οι δαπάνες δημοσιεύσεων υπό οιαδήποτε μορφή (φυλλάδια, CD-ROM κ.λπ.),

 το κόστος των εκτός οργάνου δραστηριοτήτων απόκτησης πηγών αρχειακού υλικού πρωτογενούς (μαρτυρίες, υλικό από τη δραστηριότητα δημοσιογράφων και/ή ιστορικών και/ή αρχειοθετών …) ή δευτερογενούς (έγγραφα επί παντός είδους μέσων).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει επίσης τα έξοδα επεξεργασίας των αρχείων που οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συγκεντρώνουν κατά την άσκηση της εντολής τους και τα οποία διατίθενται υπό μορφή δωρεάς ή κληροδοτήματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα Ιστορικά Αρχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (IAEΕ) ή σε μια ένωση ή ίδρυμα, στο πλαίσιο ρυθμίσεως την οποία ορίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 20 000 ευρώ.

Άρθρο 3 2 3 — Σχέσεις με τα κοινοβούλια τρίτων κρατών και παροχή στήριξης για την κοινοβουλευτική δημοκρατία

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

520 000

470 000

310 310,77

Παρατηρήσεις

Συμπεράσματα της Προεδρίας, Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων της ΕΕ, Κοπεγχάγη 2006 και Μπρατισλάβα 2007.

Απόφαση του Προεδρείου της 18ης Ιουνίου 2007.

Γεωγραφική περιοχή που καλύπτεται: κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη εξαιρέσει των υποψηφίων προς ένταξη κρατών και των δυνάμει υποψηφίων προς ένταξη κρατών.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με: τις δαπάνες που αναλαμβάνονται προς προώθηση των σχέσεων ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα δημοκρατικά εκλεγμένα κοινοβούλια τρίτων κρατών καθώς και με αντίστοιχα κοινοβουλευτικά σε περιφερειακό επίπεδο σώματα. Σχετίζονται κυρίως με δραστηριότητες που αποσκοπούν να ενδυναμώσουν την κοινοβουλευτική ικανότητα σε νέες και νεοεμφανιζόμενες δημοκρατίες και να προωθήσουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας από τα κοινοβούλια.

Άρθρο 3 2 4 — Παραγωγή και διάδοση

Θέση 3 2 4 0 — Επίσημη Εφημερίδα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

5 359 450

5 361 000

6 939 095,52

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το μερίδιο του θεσμικού οργάνου στις δαπάνες δημοσίευσης, διάδοσης και άλλα παρεπόμενα έξοδα της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων για τα κείμενα προς δημοσίευση στην ΕπίσημηΕφημερίδατηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 500 000 ευρώ.

Θέση 3 2 4 1 — Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

4 224 000

4 395 000

2 749 099,12

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με:

 το σύνολο των εξόδων έκδοσης με ψηφιακά (θέσεις στο ενδοδίκτυο) και παραδοσιακά μέσα (έγγραφα, διάφορα έντυπα με υπεργολαβία), περιλαμβανομένης και της διανομής,

 την επικαιροποίηση και εξελικτική και διορθωτική συντήρηση των συστημάτων εκδόσεων και μετάφρασης.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 210 000 ευρώ.

Θέση 3 2 4 2 — Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

Αριθμητικά δεδομένα

 

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

3 2 4 2

19 615 000

13 708 000

16 678 677,36

10 0

 

3 427 000

 

Σύνολο

19 615 000

17 135 000

16 678 677,36

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τις δημοσιεύσεις ενημέρωσης, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής διάθεσης εκδόσεων, τις δραστηριότητες πληροφόρησης, τις δημόσιες σχέσεις, τη συμμετοχή σε δημόσιες εκδηλώσεις, εκθέσεις και εμποροπανηγύρεις στα κράτη μέλη και στα υποψήφια προς ένταξη κράτη καθώς και την ενημέρωση του νομοθετικού παρατηρητηρίου (OEIL).

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 5 000 ευρώ.

Η πίστωση αυτή εγγράφεται στο αποθεματικό έως ότου να παρουσιασθεί έκθεση η οποία να προσδιορίζει τις δαπάνες των τίτλων 2 και 3 που απορρέουν από συμβάσεις ή άλλες δαπάνες που αναλαμβάνονται, όπως είναι πληρωμές και συντήρηση κτιρίων κ.λπ. και τα διάφορα κόστη που εξαρτώνται από δραστηριότητες ή ενέργειες που απαιτούν εκ των προτέρων έγκριση από τις αρμόδιες αρχές του Κοινοβουλίου, βάσει μιας αναλύσεως κόστους-οφέλους.

Θέση 3 2 4 3 — Κέντρο Επισκεπτών

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

3 000 000

12 100 000

3 897 236,76

Παρατηρήσεις

Η πίστωση προορίζεται για τη χρηματοδότηση του Κέντρου Επισκεπτών.

Θέση 3 2 4 4 — Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

29 710 000

27 100 000

24 485 352,52

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επιδοτήσεις ομάδων επισκεπτών, καθώς και τα παρεπόμενα έξοδα πλαισίωσης και υποδομής, τις δαπάνες λειτουργίας του προγράμματος Εurοscοla, και τη χρηματοδότηση περιόδων πρακτικής άσκησης για παράγοντες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης σε τρίτες χώρες. Θα αυξάνεται κατ’ έτος χρησιμοποιώντας έναν αποπληθωριστικό συντελεστή που λαμβάνει υπόψη τις αλλαγές στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα και τις τιμές.

Ο μέγιστος επιδοτήσιμος αριθμός επισκεπτών πρέπει να αυξηθεί σημαντικά. Κάθε βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να έχει το δικαίωμα να καλεί ανά ημερολογιακό έτος πέντε ομάδες επισκεπτών, κατ’ ανώτατο όριο, και συνολικά 100 επισκέπτες. Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε επίσκεψη μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 10 κατ’ ελάχιστο και 100 κατ’ ανώτατο όριο.

Ένα αρμόζον ποσό θα διατεθεί για επισκέπτες με αναπηρίες.

Η χορηγούμενη επιδότηση θα αυξηθεί ώστε να είναι ανάλογη προς την απόσταση και τους όρους μεταφοράς που παρέχονται στους επισκέπτες. Θα πρέπει επίσης να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που παρέχονται στους επισκέπτες.

Πρέπει να υποβληθούν: αξιολόγηση σχετικά με το κατά πόσον οι νέοι κανόνες λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τους περιορισμούς που οφείλονται στην καταγωγή των επισκεπτών, προτάσεις για την παραχώρηση ενός χώρου στο νέο Κέντρο Επισκεπτών για τις πολιτικές ομάδες και έκθεση σχετικά με την πρόσβαση ομάδων επισκεπτών στο νέο Κέντρο Επισκεπτών και την επίσκεψη στην Ολομέλεια, τη διαθεσιμότητα αιθουσών συνεδριάσεων και τις σχετικές ανάγκες σε προσωπικό.

Θέση 3 2 4 5 — Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

2 475 000

2 245 000

1 790 335,14

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες ή επιδοτήσεις για τη διοργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων σε εθνικό ή πολυεθνικό επίπεδο, για τους παράγοντες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τα κράτη μέλη και τα υποψήφια προς ένταξη κράτη, καθώς και τα έξοδα για τη διοργάνωση κοινοβουλευτικών ημερίδων και συμποσίων και τη χρηματοδότηση πολιτιστικών πρωτοβουλιών ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως είναι το Βραβείο Ζαχάρωφ, οι κοινές συναντήσεις ευρωπαίων, ισραηλινών και παλαιστίνιων νέων πολιτικών ηγετών και το Βραβείο LUX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει επίσης, κατά μέγιστο ποσό 300 000 ευρώ, τις δαπάνες που σχετίζονται με την πραγματοποίηση «εκδηλώσεων στα ημικύκλια» στο Στρασβούργο και τις Βρυξέλλες, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα που εγκρίνει το Προεδρείο.

Η πίστωση αυτή προορίζεται επίσης να καλύψει μέτρα στήριξης της πολυγλωσσίας όπως συναντήσεις με παρόχους υπηρεσιών κατάρτισης στη διερμηνεία, μέτρα και ενέργειες ευαισθητοποίησης για την πολυγλωσσία και το επάγγελμα του διερμηνέα, ενέργειες και μέτρα στο πλαίσιο της διοργανικής και διεθνούς συνεργασίας, καθώς επίσης τη συμμετοχή σε παρόμοιες ενέργειες και μέτρα που οργανώνονται από κοινού με άλλες υπηρεσίες στο πλαίσιο της διοργανικής και διεθνούς συνεργασίας.

Προορίζεται επίσης να καλύψει τις επιχειρησιακές δαπάνες του Δικτύου του Βραβείου Ζαχάρωφ και τα έξοδα αποστολών των μελών του.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 5 000 ευρώ.

Θέση 3 2 4 6 — Τηλεοπτικό κανάλι του Κοινοβουλίου (web TV)

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

9 000 000

9 000 000

8 787 767,35

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για τη χρηματοδότηση του τηλεοπτικού καναλιού του Κοινοβουλίου (Web TV).

Θα διεξαχθεί αξιολόγηση του πειραματικού καναλιού. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να λάβει υπόψη το περιεχόμενο και το κόστος του έργου περιλαμβανομένων των δομών και του επιπέδου συμμετοχής πολιτικών ομάδων και του προσδιορισμού του περιεχομένου των προγραμμάτων.

Θέση 3 2 4 8 — Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

13 600 000

12 200 000

15 124 447,23

Παρατηρήσεις

Ψήφισμά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2002, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2003 (ΕΕ C 47 Ε της 27.2.2003, σ. 72).

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 14ης Μαΐου 2002, σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2003 (ΕΕ C 180 Ε της 31.7.2003, σ. 150).

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 14ης Μαΐου 2003, σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2004 (ΕΕ C 67 Ε της 17.3.2004, σ. 179).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με:

 τον προϋπολογισμό λειτουργίας του οπτικοακουστικού τομέα (με ίδια μέσα ή με εξωτερική συνδρομή, όπως τεχνική συνδρομή προς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, σκηνοθεσία, παραγωγή, συμπαραγωγή και διανομή οπτικοακουστικών προγραμμάτων, ενοικίαση συχνοτήτων και μετάδοση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, και άλλες ενέργειες για την ανάπτυξη των σχέσεων του οργάνου με τους οργανισμούς οπτικοακουστικών μέσων),

 τις δαπάνες για την απευθείας μετάδοση των συνεδριάσεων της ολομέλειας και των κοινοβουλευτικών επιτροπών στο Διαδίκτυο,

 την εγγραφή της διεξαγωγής των συνόδων σε DVD-ROM,

 τη δημιουργία κατάλληλων αρχείων καθώς και μηχανής αναζήτησης που θα εξασφαλίζει στους πολίτες διαρκή πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 13 000 ευρώ.

Θέση 3 2 4 9 — Ανταλλαγές πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

700 000

900 000

561 657,05

Παρατηρήσεις

Διασκέψεις των προέδρων των ευρωπαϊκών κοινοβουλευτικών συνελεύσεων (Ιούνιος 1977), των κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σεπτέμβριος 2000, Μάρτιος 2001). Γεωγραφική περιοχή που καλύπτεται: χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποψήφιες προς ένταξη χώρες και δυνάμει υποψήφιες προς ένταξη χώρες.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με:

 τις δαπάνες για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κοινοβουλίων των κρατών μελών. Οι δαπάνες αυτές αφορούν τις κοινοβουλευτικές σχέσεις εκτός των σχέσεων που καλύπτονται από τα κεφάλαια 1 0 και 3 0, τις ανταλλαγές πληροφοριών και τεκμηρίωσης, καθώς και τη συνδρομή για την ανάλυση και τη διαχείριση των πληροφοριών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (CERDP),

 τη χρηματοδότηση προγραμμάτων συνεργασίας και δραστηριοτήτων για την κατάρτιση υπαλλήλων από τα ως άνω κοινοβούλια και εν γένει δραστηριότητες προς ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων αυτών των κοινοβουλίων.

Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν επισκέψεις ενημέρωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, στο Λουξεμβούργο ή στο Στρασβούργο. Οι πιστώσεις καλύπτουν πλήρως ή εν μέρει τα έξοδα των συμμετεχόντων, ιδίως έξοδα ταξιδίου, μετακινήσεων, στέγασης, καθώς και τις ημερήσιες αποζημιώσεις.

 τις δράσεις συνεργασίας, που έχουν σχέση κυρίως με τη νομοθετική δραστηριότητα, καθώς και τις δράσεις που έχουν σχέση με την τεκμηρίωση, την ανάλυση και την πληροφόρηση, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που επιτελούνται εντός του Ευρωπαϊκού Κέντρου Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (CERDP).

Άρθρο 3 2 5 — Δαπάνες για τα γραφεία πληροφοριών

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

1 200 000

1 040 000

974 747,47

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη όλων των δαπανών (προσωπικού, κτηρίων, συσκέψεων, συνεδριάσεων, δημοσιεύσεων, κλπ.) που αφορούν τα γραφεία πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τίτλος 4 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Κεφάλαιο 4 0 — ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

Άρθρο 4 0 0 — Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, ενημερωτικές δραστηριότητες και δαπάνες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

54 850 000

53 750 000

52 337 886,15

Παρατηρήσεις

Ρύθμιση την οποία ενέκρινε το Προεδρείο με απόφασή του την 1η Φεβρουαρίου 2001.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει για τις πολιτικές ομάδες και τα μη εγγεγραμμένα μέλη:

 τις δαπάνες γραμματείας, τις διοικητικές δαπάνες και τις λειτουργικές δαπάνες,

 τις δαπάνες που συνδέονται με τις πολιτικές και ενημερωτικές τους δραστηριότητες στο πλαίσιο των πολιτικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 50 000 ευρώ.

Άρθρο 4 0 2 — Εισφορές σε ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

17 400 000

14 075 000

10 512 377,00

Παρατηρήσεις

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 224.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ΕΕ L 297 της 15.11.2003, σ. 1).

Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 29ης Μαρτίου 2004, για τον καθορισμό των όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Άρθρο 4 0 3 — Συνεισφορές σε ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

11 400 000

9 140 000

6 365 561,00

Παρατηρήσεις

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 224.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ΕΕ L 297 της 15.11.2003, σ. 1).

Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 29ης Μαρτίου 2004, για τον καθορισμό των όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για τη χρηματοδότηση των πολιτικών ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κεφάλαιο 4 2 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Άρθρο 4 2 2 — Επικούρηση των βουλευτών

Θέση 4 2 2 0 — Επικούρηση των βουλευτών

Αριθμητικά δεδομένα

 

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

4 2 2 0

177 800 000

168 724 000

153 358 430,04

10 0

13 200 000

 

 

Σύνολο

191 000 000

168 724 000

153 358 430,04

Παρατηρήσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 21.

Μέτρα εφαρμογής για το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 33 έως 44.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 160/2009 του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2009, για την τροποποίηση του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 55 της 27.2.2009 σ. 1).

Μέτρα εφαρμογής για τον τίτλο VII του Καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα οποία εγκρίθηκαν από το Προεδρείο.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα κοινοβουλευτικής επικουρίας.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 400 000 ευρώ.

Θέση 4 2 2 2 — Συναλλαγματικές διαφορές

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

250 000

250 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις συναλλαγματικές διαφορές που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται για τις αποζημιώσεις εξόδων επικούρησης των βουλευτών.

Κεφάλαιο 4 4 — ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Άρθρο 4 4 0 — Δαπάνες για συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες των τέως βουλευτών

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

200 000

170 000

170 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για συνεδριάσεις του συνδέσμου πρώην μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και άλλες ενδεχόμενες δαπάνες.

Άρθρο 4 4 2 — Κόστος των συνεδριάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

140 000

140 000

140 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου, καθώς και άλλες ενδεχόμενες δαπάνες στο αυτό πλαίσιο.

Τίτλος 10 — ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Κεφάλαιο 10 0 — ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

14 164 419

15 691 800

0,—

Παρατηρήσεις

1.

Θέση

1 2 0 0

Αποδοχές και αποζημιώσεις

964 419

2.

Θέση

4 2 2 0

Επικούρηση των βουλευτών

13 200 000

 

 

 

Σύνολο θέσεων

14 164 419

Κεφάλαιο 10 1 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

14 000 000

10 000 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες που δεν μπορούν να προβλεφθούν προς το παρόν, οι οποίες απορρέουν από αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

Κεφάλαιο 10 3 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

3 835 000

750 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος της προετοιμασίας του θεσμικού οργάνου για τη διεύρυνση.

Κεφάλαιο 10 4 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την πολιτική πληροφόρησης και επικοινωνίας.

Κεφάλαιο 10 5 — ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

p.m.

11 000 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για επενδύσεις του οργάνου σε ακίνητα και για έργα προς διαρρύθμιση χώρων. Ζητείται από το Προεδρείο του Κοινοβουλίου να εγκρίνει συνεκτική και υπεύθυνη μακρόπνοη στρατηγική στον τομέα της ιδιοκτησίας και των κτιρίων, η οποία θα λαμβάνει υπόψη το ιδιαίτερο πρόβλημα του αυξανομένου κόστους για τη συντήρηση, των αναγκών για ανακαίνιση και του κόστους για την ασφάλεια και θα εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου.

Κεφάλαιο 10 6 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

p.m.

5 000 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με τα υπό ανάπτυξη έργα προτεραιότητας του οργάνου.

Κεφάλαιο 10 8 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ EMAS

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Εν συνεχεία των αποφάσεων που θα ληφθούν από το Προεδρείο για την εφαρμογή του έργου EMAS, ιδίως μετά την κατάρτιση ισοζυγίου άνθρακα του Κοινοβουλίου, η πίστωση αυτή προορίζεται να τροφοδοτήσει τα σχετικά επιχειρησιακά κονδύλια.

Παράρτημα S — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Παράρτημα S 1 — Τμήμα I — Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Κατηγορία και βαθμός

2010

Θέσεις μονίμων υπαλλήλων

Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων

Λοιπές θέσεις

Θέσεις πολιτικών ομάδων

Εκτός κατηγορίας

1

 

 

 

AD 16

11

 

1

7

AD 15

35

 

1

4

AD 14

141

2

6

23

AD 13

227

8

2

30

AD 12

503

 

8

71

AD 11

131

 

7

36

AD 10

191

 

7

29

AD 9

155

 

7

17

AD 8

107

 

8

18

AD 7

259

 

 

23

AD 6

249

 

1

26

AD 5

360

 

8

93

Σύνολο θέσεων AD

2 369

10

56

377

AST 11

91

10

 

33

AST 10

136

 

17

18

AST 9

115

 

3

27

AST 8

215

 

4

39

AST 7

653

 

2

50

AST 6

559

 

5

72

AST 5

365

 

8

64

AST 4

251

 

11

62

AST 3

124

 

16

63

AST 2

245

 

5

55

AST 1

97

 

 

77

Σύνολο θέσεων AST

2 851

10

71

560

Σύνολο

5 221[1]

20[2]

127[3]

937

Γενικό σύνολο

6 285[4]

 

 

 

 

 

Κατηγορία και βαθμός

2011

Θέσεις μονίμων υπαλλήλων

Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων

Λοιπές θέσεις

Θέσεις πολιτικών ομάδων

Εκτός κατηγορίας

1

 

 

 

AD 16

11

 

1

7

AD 15

35

 

1

4

AD 14

149

2

6

23

AD 13

279

8

2

34

AD 12

443

 

8

67

AD 11

131

 

7

37

AD 10

191

 

7

28

AD 9

155

 

7

17

AD 8

130

 

8

21

AD 7

304

 

 

22

AD 6

269

 

5

30

AD 5

363

 

4

119

Σύνολο θέσεων AD

2 460

10

56

409

AST 11

151

10

 

33

AST 10

76

 

17

21

AST 9

115

 

3

30

AST 8

365

 

5

34

AST 7

753

 

1

55

AST 6

389

 

6

68

AST 5

330

 

7

66

AST 4

206

 

11

67

AST 3

184

 

16

59

AST 2

225

 

5

64

AST 1

134

 

1

98

Σύνολο θέσεων AST

2 928

10

72

595

Σύνολο

5 389[5]

20[6]

128[7]

1004

Γενικό σύνολο

6 521[8]

Παράρτημα

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Ονομασία

Πραγματοποιηθέντα έσοδα

Προβλέψεις

2009

2011

5000

Προϊόν πώλησης μέσων μεταφοράς

0,00

364.000

5001

Προϊόν πώλησης λοιπών κινητών αγαθών

15.000,00

5.000

5002

Έσοδα που προέρχονται από την προμήθεια αγαθών σε άλλα όργανα ή οργανισμούς

0,00

70.000

502

Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών

489.477,89

390.000

5110

Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων

1.324.196,29

1.000.000

5111

Επιστροφή εξόδων εκμίσθωσης

15.317,47

150.000

550

Έσοδα που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών και εργασιών που πραγματοποιήθηκαν υπέρ άλλων Οργάνων ή οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των αποζημιώσεων αποστολής που κατεβλήθησαν για λογαριασμό άλλων Οργάνων ή οργανισμών και επεστράφησαν από αυτά

3.347.371,92

1.377.800

551

Έσοδα προερχόμενα από τρίτους για την παροχή υπηρεσιών ή εργασιών που πραγματοποιούνται τη αιτήσει τους

3.551.741,34

p.m.

570

Έσοδα που προέρχονται από επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

1.766.049,19

995.000

571

Έσοδα που αντιστοιχούν σε καθορισμένο προορισμό όπως οι πρόσοδοι ιδρυμάτων, οι επιχορηγήσεις, οι δωρεές ή τα κληροδοτήματα, συμπεριλαμβανομένων και των ιδίων εσόδων για ειδικό προορισμό κάθε οργάνου

0,00

p.m.

573

Άλλες εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

3.217.174,16

p.m.

581

Έσοδα που προέρχονται από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις

677.015,63

25.000

6600

Άλλες εισφορές και επιστροφές για ειδικό προορισμό

13.191.164,09

2.102.000

 

ΣΥΝΟΛΟ

27.594.507,98

6.478.800

 • [1]  Εκ των οποίων 6 προαγωγές επί προσωπικής βάσεως (3 θέσεις AD14 σε AD15, 1 θέση AST10 σε AST11 και 2 AST4 σε AST5) που χορηγούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε άξιους υπαλλήλους
 • [2]  Εικονικό αποθεματικό για τους μόνιμους υπαλλήλους που βρίσκονται σε απόσπαση προς το συμφέρον της υπηρεσίας το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο γενικό σύνολο
 • [3]  Εκ των οποίων 4 AD (καθηγητές γλωσσών) με ημιαπασχόληση και 1 θέση AD 10 (DG-IPOL) που περιορίζεται σε 5έτη
 • [4]  1 θέση AD5 και 4 AST3 (Επαγγελ. κατάρτιση) καθώς και 2 AD5 και 2 AST1 (Μετάφραση) έχουν εγγραφεί στο αποθεματικό του οργανογράμματος χωρίς εγγραφή πιστώσεων.
 • [5]  Εκ των οποίων 6 προαγωγές επί προσωπικής βάσεως (3 θέσεις AD14 σε AD15, 1 θέση AST10 σε AST11 και 2 AST4 σε AST5) που χορηγούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε άξιους υπαλλήλους
 • [6]  Εικονικό αποθεματικό για τους μόνιμους υπαλλήλους που βρίσκονται σε απόσπαση προς το συμφέρον της υπηρεσίας το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο γενικό σύνολο
 • [7]  Εκ των οποίων 4 AD (καθηγητές γλωσσών) με ημιαπασχόληση και 1 θέση AD 10 (DG-IPOL) που περιορίζεται σε 5έτη
 • [8]  1 θέση AD5 και 4 AST3 (Επαγγελ. κατάρτιση) καθώς και 2 AD5 και 2 AST1 (Μετάφραση) έχουν εγγραφεί στο αποθεματικό του οργανογράμματος χωρίς εγγραφή πιστώσεων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.4.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Miguel Portas, Dominique Riquet, Sergio Paolo Francesco Silvestris, László Surján, Helga Trüpel, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Ивайло Калфин, Надежда Нейнски

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Franziska Katharina Brantner, Roberto Gualtieri, Giovanni La Via, Peter Šťastný, Theodor Dumitru Stolojan

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marita Ulvskog