MIETINTÖ ennakkoarviosta Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2011

3.5.2010 - (2010/2005(BUD))

Budjettivaliokunta
Esittelijä: Helga Trüpel


Menettely : 2010/2005(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0134/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0134/2010
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ennakkoarviosta Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2011

(2010/2005(BUD))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – talousarvio)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002[1] ja erityisesti sen 31 artiklan,

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[2],

–   ottaa huomioon talousarviomenettelyn 2011 suuntaviivoista – pääluokat I, II, IV, V, VI, VII, VIII ja IX 25. maaliskuuta 2010 antamansa päätöslauselman[3],

–   ottaa huomioon pääsihteerin raportin puhemiehistölle parlamentin alustavasta ennakkoarvioesityksestä varainhoitovuodeksi 2011,

–   ottaa huomioon puhemiehistön 19. huhtikuuta 2010 työjärjestyksen 23 artiklan 6 kohdan ja 79 artiklan 1 kohdan mukaisesti laatiman alustavan ennakkoarvioesityksen,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan työjärjestyksen 79 artiklan 2 kohdan mukaisesti laatiman ennakkoarvioesityksen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 79 artiklan,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7‑0134/2010),

A. ottaa huomioon, että voidakseen hoitaa perussopimuksen mukaiset tehtävänsä Euroopan parlamentti aikoo käyttää ja hyödyntää erioikeuksiaan täysimääräisesti, ja katsoo, että tämän vuoksi on tarpeen vahvistaa eräitä painopistealoja samalla kun saatavilla olevien resurssien käyttöä on ohjattava tiukasti,

B.  ottaa huomioon, että tässä yhteydessä budjettitilanne otsakkeessa 5 (hallintomenot) edellyttää vuonna 2011 entistäkin huolellisempaa ja kurinalaisempaa suhtautumista parlamentin talousarvioon, jotta poliittiset tavoitteet ja niitä koskeva rahoitus vastaisivat toisiaan,

C.  ottaa huomioon, että puhemiehistön ja budjettivaliokunnan kesken sovittu kokeilu, jossa nämä tiivistävät yhteistyötään, käynnistettiin kaksi vuotta sitten ja sitä on jatkettu vuoden 2011 talousarviomenettelyn aikana,

D.  ottaa huomioon, että täysistunnon valtaoikeudet ennakkoarvion ja lopullisen talousarvion hyväksymisen suhteen säilyvät täysin ennallaan perussopimuksen määräysten ja työjärjestyksen mukaisesti,

E.   ottaa huomioon, että puhemiehistön ja budjettivaliokunnan valtuuskuntien välillä pidettiin 24. maaliskuuta 2010 ja 13. huhtikuuta 2010 kaksi neuvottelumenettelyä valmistelevaa kokousta, joissa kyseiset kaksi valtuuskuntaa keskustelivat joistakin keskeisistä kysymyksistä,

Yleinen kehys ja talousarvio kokonaisuutena

1.   panee merkille, että vuoden 2011 talousarvion kokonaismäärä nousee puhemiehistön ehdotuksessa 1 710 547 354 euroon, joka vastaa 20,32:ta prosenttia monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeesta 5; toteaa, että ehdotettu korotus merkitsisi 5,8 prosentin lisäystä verrattuna vuoden 2010 talousarvioon, lisätalousarvioesitys nro 1/2010 mukaan lukien;

2.   on täysin tietoinen tulevista haasteista mutta katsoo, että talousarvion kasvuprosenttia ja lopullista määrää on muutettava tässä ennakkoarviossa; päättää, että tässä vaiheessa talousarvion kokonaismäärä asetetaan 1 706 547 354 euroon, joka merkitsee 5,5 prosentin lisäystä ja vastaa 20,28 prosentin osuutta otsakkeesta 5; aikoo myös selvittää eräitä kysymyksiä ja perehtyä tarkemmin ehdotettuihin toimiin sekä määrittää säästökohteita ennen lopullisen talousarvion vahvistamista syksyllä 2010;

3.   palauttaa mieleen kantansa, jonka mukaan vuonna 2006 neuvotellun ja vuodesta 2007 lähtien voimassa olleen monivuotisen rahoituskehyksen pohjalta parlamentin menojen olisi asetuttava perinteisen 20 prosentin rajan tienoille, kun otetaan huomioon muiden toimielinten tarpeet ja käytettävissä oleva liikkumavara; panee tässä yhteydessä merkille, että Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ja alueiden komitea ovat pyytäneet yli 10:tä miljoonaa euroa pelkästään vuodeksi 2010; toistaa, että myös Euroopan ulkosuhdehallinnolla voi olla otsaketta 5 koskevia vaikutuksia; vahvistaa kantansa, jonka mukaan puhemiehistön ja budjettivaliokunnan on tehtävä yhteistyötä ja arvioitava tätä raja-arvoa uudelleen, ennen kuin asiasta käynnistetään toimielinten välinen vuoropuhelu; ehdottaa, että tarkoitusta varten perustetaan työryhmä, jonka olisi aloitettava työnsä heinäkuun 2010 loppuun mennessä;

4.   pyytää selventämään otsaketta 5 koskevaa rahoitussuunnittelua kauden puolivälissä sekä kaavailtuja liikkumavaroja, jotka ovat 109 miljoonaa euroa vuoden 2011, 102 miljoonaa euroa vuoden 2012 ja 157 miljoonaa euroa vuoden 2013 osalta; katsoo, että olisi hyödyllistä saada tietoa siitä, miten tarkasteltavana olevassa ehdotuksessa ennakkoarvioksi esitetyt määrärahat ja toimet vastaavat pääsihteerien kuudetta vuosittaista kertomusta (lokakuu 2009) laadittaessa käytettyjä parlamentin työhypoteeseja; haluaisi saada selvyyden siitä, mitkä merkittävät (mahdolliset) hankkeet ja henkilöstön määrän muutokset on jo otettu huomioon seuraavien 2–3 vuoden rahoitussuunnitelmassa; korostaa samalla, että rahoitussuunnitelma ei ole sitova vaan ainoastaan ohjeellinen suunnittelun väline ja että budjettivallan käyttäjä tekee lopulliset ratkaisut;

5.   ei ole eri mieltä pääasiallisesta perustelusta sille, että yhden prosentin suuruista ennakoimattomia menoja koskevaa varausta pidetään kohtuullisena, mutta yhtyy otsakkeen 5 hyvin vähäisen liikkumavaran vuoksi kuitenkin puhemiehistön ehdotukseen, että kyseisen varauksen määräksi asetetaan 14 miljoonaa euroa;

6.   on siinä käsityksessä, että unionin tuomioistuimessa vireillä olevan palkkoja koskevan asian kokonaisvaikutus, joka voi parlamentissa nousta vuonna 2011 noin 12 miljoonaan euroon, mikäli tuomioistuimen ratkaisu on komission kannan mukainen, on sisällytetty varauksena ehdotuksen useisiin budjettikohtiin;

7.   palauttaa mieleen aikaisemmat pyyntönsä, että keväisin olisi ennakkoarviovaiheessa annettava täysimittainen talousarvioehdotus, johon olisi odotettavissa ainoastaan vähäisiä tai teknisiä muutoksia syksyllä laadittavan ns. oikaisukirjelmän muodossa;

8.   korostaa uudelleen pitävänsä tärkeänä puhemiehistön ja budjettivaliokunnan tiivistä yhteistyötä, kun ne yhdessä selvittävät, miten tehtävät päätökset vaikuttavat talousarvioon; korostaa myös, että kussakin päättävässä elimessä on olennaisen tärkeää käyttää rahoitusselvityksiä, joissa kaikki talousarviovaikutukset tehdään selviksi jäsenille;

Erityisiä kysymyksiä

Lissabonin sopimukseen liittyvät asiat

9.   pitää puhemiehistön näihin toimiin liittyviä ehdotuksia myönteisinä ja hyväksyy niiden rahoittamisen näitä 18 jäsentä varten perustettavasta erityisestä 9,4 miljoonan euron suuruisesta varauksesta;

10. voi hyväksyä sen, että puhemiehistö keskittyy asiantuntemuksen vahvistamiseen toimivaa lainsäädäntöä koskevan tavoitteen edistämiseksi;

11. tukee tässä yhteydessä ajatusta pyrkiä toimialayksiköissä sopivaan yhdistelmään parlamentin sisäistä ja ulkoista asiantuntemusta sen mukaan, millaista tietoa tarvitaan kussakin käsiteltävänä olevassa erityiskysymyksessä, mutta pyytää tarkennuksia sen suhteen, voidaanko ehdotettuja henkilöstölisäyksiä käyttää joustavasti ja miten joustava käyttö toteutettaisiin, ja toivoo saavansa lisätietoja aiemmista toteutumisasteista ja valiokuntien esittämistä asiantuntija-apua koskevista pyynnöistä;

12. panee tyytyväisenä merkille, että puhemiehistö otti huomioon huolet AD- ja AST-toimien suhteesta ja vähensi alkuperäisen ehdotuksen AST-toimia kolmella; hyväksyy määrärahojen ottamisen ennakkoarvioon toimialayksikköihin perustettavia 19:ää AD5-tointa ja 13:a AST1-tointa varten puhemiehistön nyt tekemän ehdotuksen mukaisesti;

13. hyväksyy tarpeen lisätä ulkopuolisten tutkimusten määrää ja pitää myönteisenä puhemiehistön ja budjettivaliokunnan sopimusta siitä, että määrärahoja korotetaan 1,7 miljoonalla eurolla;

14. panee merkille ehdotuksen osoittaa kirjastolle 28 lisätointa, joista 13 on määrä sijoittaa jäsenille tarkoitettuun käyttäjäpalveluun (aiemmin sopimussuhteisten toimihenkilöiden tarjoama palvelu); voi hyväksyä näiden 13 toimen rahoittamisen ja sisällyttämisen kirjaston henkilöstötaulukkoon, mikäli varmistetaan, että virat täytetään avointen kilpailujen perusteella ja että määräaikaisiin sopimuksiin osoitetuissa määrärahoissa saavutetaan vastaavansuuruiset säästöt; katsoo, että nykyisten tietopalvelujen taloudellisten ja henkilöresurssien kasvattamisen rinnalla olisi kehitettävä käyttäjäystävällinen järjestelmä, jonka avulla jäsenet voisivat helposti tutustua kaikkeen talon sisällä tuotettuun tietoon; päättää ottaa näiden 15 lisätoimen määrärahat ennakkoarvioon mutta ottaa puolet tästä määrästä varaukseen, kunnes

–   saadaan tarkemmat perustelut sille, miten näitä toimia käytettäisiin jäsenten asiantuntijapalvelujen parantamiseen

–   saadaan konkreettisia tietoja puhemiehistön ja hallinnon toimista sisäisen tiedonhallintajärjestelmän käyttöönottamiseksi, muun muassa sen suunnitellusta toteuttamisaikataulusta ja tietolähteiden järkeistämisellä mahdollisesti saavutettavista säästöistä;

15. katsoo, että jäsenten edun vuoksi kahta edellä mainittua välillistä tukipalvelua olisi tehtävä tunnetuksi ja olisi huolehdittava niiden näkyvyydestä muun muassa parlamentin verkkosivuston kautta;

16. palauttaa mieleen suuntaviivoja koskevan päätöslauselmansa, jossa jo kehotettiin toteuttamaan arviointi ja muun muassa antamaan yksityiskohtainen rahoitusselvitys kaikista ehdotetusta avustajakorvausten korotuksesta aiheutuvista kustannuksista; päättää siksi ottaa asianomaiset määrärahat varaukseen;

Laajentuminen

17. pitää varautumista Kroatian liittymiseen myönteisenä ja hyväksyy asianomaiset määrärahat ja henkilöresursseja koskevat toimenpiteet;

Yleinen henkilöstötaulukko

18. panee merkille, että Lissabonin sopimuksesta aiheutuvien 68 toimen ja laajentumiseen liittyvien 62 toimen (ryhmien 11 tointa mukaan lukien) lisäksi pyydetään perustamaan 17 tointa vuoden 2010 talousarviomenettelyssä sovitun infrastruktuurin ja logistiikan pääosaston kolmivuotisen suunnitelman toisen vuoden tavoitteiden täyttämiseksi sekä 30 tointa sellaisia muita tarpeita varten, joita ei voitu kattaa senkään jälkeen, kun vuotta 2011 varten oli määritetty 20 mahdollista virkojen uudelleenjärjestelyä, mikä tarkoittaa, että kaikkiaan aiotaan perustaa 180 uutta tointa; pyytää saada tarkempia tietoja vaalikauden alusta lukien tehdyistä virkojen uudelleenjärjestelyistä tai siirroista ja esittämään arvion vuonna 2010 ja mikäli mahdollista vuonna 2011 toteutettavista uudelleenjärjestelyistä ja siirroista; päättää ottaa ennakkoarvioon määrärahat näiden toimien perustamiseksi mutta ottaa määrärahat "muita tarpeita" koskevien 30 toimen perustamiseksi varaukseen, kunnes pyydetyt tiedot on arvioitu;

19. panee merkille, että puhemiehistön ehdotukseen sisältyy nyt myös 1 AD5- ja 1 AST1-toimi Euro–Välimeri-alueen parlamentaariselle edustajakokoukselle ja 3 AD5-tointa ja 1 AST1-toimi riskinhallintaan mutta siihen ei enää sisälly suunniteltua 3 miljoonan euron lisämäärärahaa innovoinnin ja teknisen tuen pääosastolle;

20. panee myös merkille, että puhemiehistö on lisännyt vielä 56 tointa poliittisia ryhmiä varten;

21. hyväksyy viime vuonna vahvistetun infrastruktuurin ja logistiikan pääosaston kolmivuotisen suunnitelman mukaisesti esitetyt toimenpiteet ja toimet vuodeksi 2011, joka on suunnitelman toinen toteuttamisvuosi;

22. pyytää saada lisätietoja sopimussuhteisia toimihenkilöitä koskevien määrärahojen kohdentamisesta sekä selvityksen sopimussuhteisille toimihenkilöille osoitettuihin määrärahoihin kohdistuvista nettokustannuksista tai nettosäästöistä, jotka johtuvat parlamentin henkilöstötaulukkoon myönnetyistä lisäyksistä, erityisesti kun on kyse erilaisten turvapalveluihin, tieto- ja viestintätekniikkaan ja kirjastotoimintaan liittyvien toimintojen siirtämisestä parlamentin oman henkilöstön hoidettaviksi;

Kiinteistöt

23. korostaa, että järkevä kiinteistöpolitiikka on kiinteä osa vuoden 2011 talousarviomenettelyä ja yleensäkin kestävää talousarviota;

24. panee tyytyväisenä merkille, että puhemiehistö noudatti 24. maaliskuuta 2010 tekemällään päätöksellä Euroopan parlamentin vaatimusta keskipitkän–pitkän aikavälin kiinteistöstrategiasta; alkaa olla huolissaan siitä, onko mahdollista toteuttaa samanaikaisesti kaikki nykyiset ja keskipitkän ja pitkän aikavälin kiinteistöstrategiaan mahdollisesti sisältyvät tulevat rakennushankkeet; ei ole täysin perillä siitä, miten moninaiset hankkeet ovat yhteensopivia monivuotisen rahoituskehyksen kanssa, ja pyytää toimittamaan tarvittavat selvitykset;

25. panee tässä yhteydessä merkille puhemiehistön ehdotuksen, jonka mukaan 85,9 miljoonaa euroa käyttötarkoitukseen sidotuista tuloista käytettäisiin (parlamentin kiinteistöpolitiikan puitteissa) jäsenten Brysselin-toimistoihin; palauttaa mieleen, että varainhoitoasetuksen 179 artiklan 3 kohdan mukaan budjettivallan käyttäjää on kuultava kaikista kiinteistöhankkeista, joilla saattaa olla merkittäviä talousarviovaikutuksia; muistuttaa lisäksi, että varainhoitovuodelta toiselle tehtävien siirtojen osalta varainhoitoasetuksessa säädetään, että ensin on käytettävä käyttötarkoitukseen sidotut tulot; pitää tässä yhteydessä myönteisenä, että parlamentti pystyy Belgian valtion maksaman 85,9 miljoonan euron suuruisen korvauksen ansiosta aikaistamaan uusia kiinteistöhankkeita ja näin nopeuttamaan osittain keskipitkän aikavälin kiinteistöstrategian toteuttamista;

26. ei voi hyväksyä näiden käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen varaamista kyseiseen rakennushankkeeseen;

27. kehottaa vastaisuudessa ottamaan keskipitkän aikavälin kiinteistösuunnittelun edellyttämät määrärahat talousarvioon; kehottaa myös perustamaan suuria kiinteistöhankkeita varten oman budjettikohdan, jotta voidaan helpottaa rakennushankkeiden keskipitkän aikavälin rahoitussuunnittelua ja lisätä avoimuutta;

28. panee merkille, että uuden KAD-rakennuksen alkuvaiheen suoraan ennakkorahoitukseen on puhemiehistön ehdotuksessa varattu 10,2 miljoonaa euroa pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvia maksuja koskevasta budjettikohdasta; myöntää, että tällaisella vapaaehtoisella ennakkorahoituksella voidaan laskea rahoituskustannuksia, mutta kun otetaan huomioon vuoden 2011 äärimmäisen tiukka tilanne, päättää ottaa ennakkoarvioon tähän tarkoitukseen alhaisemman 6,2 miljoonan euron määrän; on valmis arvioimaan mainittua määrää syksyllä 2010 uudelleen ajantasaisen talousarviotilanteen ja parlamentin kiinteistöpolitiikan muutosten pohjalta;

Turvallisuus

29. pitää puhemiehistön julkistamaa turvallisuuspolitiikan perusteellista uudelleentarkastelua tärkeänä ja muistuttaa edellyttävänsä resurssien harkittua käyttöä ja erityisesti oman henkilöstön ja ulkopuolisen henkilöstön kustannustehokasta yhdistelyä; pyytää puhemiehistöä tarkastelemaan huolellisesti uuden strategian toiminnallisia ja rahoituksellisia vaikutuksia, jotta ehdotuksissa otettaisiin tasapuolisesti huomioon toisaalta turvallisuusnäkökohdat ja toisaalta saavutettavuus ja avoimuus; korostaa, että parlamentin olisi pysyttävä mahdollisimman avoimena ja helposti lähestyttävänä toimielimenä; haluaa tästä syystä saada hallinnolta lisää tietoa niin sanotusta Wiertz-hankkeesta, jotta se voi arvioida sen vaikutuksia parlamentin saavutettavuuteen;

Tieto- ja viestintätekninen strategia

30. pitää entistä jäsentyneempää suhtautumista tieto- ja viestintätekniikkaan sekä alan kattavaa strategiaa myönteisenä; toistaa myös tukevansa sitä, että alan toimintoja siirretään riittävässä määrin oman henkilöstön hoidettaviksi, jotta voidaan vähentää riippuvuutta ulkoisista palveluntarjoajista; panee kuitenkin merkille, että uusia toimia on hyväksytty jo kolmena peräkkäisenä vuonna; katsoo siksi, että asiaa on selvennettävä;

31. panee merkille, että jäsenten liikkuvuuteen liittyvään tietotekniikkahankkeeseen ja erityisesti matkaviestinpalvelujen kattamiseen on korvamerkitty 5 miljoonaa euroa; haluaa lisätietoja tästä suhteellisen kalliista hankkeesta;

Ympäristökysymykset

32. pitää myönteisenä, että EMAS-toimien ja hiilidioksidin vähennystoimien rahoitusta on kasvatettu maltillisesti koko talousarviossa, ja korostaa jälleen pitävänsä asiaa tärkeänä;

33. panee merkille ympäristöasioiden hallintaa vuonna 2008 koskevaan raporttiin ("Environmental Management Review") sisältyneissä keskeisissä suorituskykyindikaattoreissa vuodesta 2006 tapahtuneen kehityksen ja erityisesti seuraavat seikat: hiilijalanjälki pieneni 12,9 prosentilla, sähkönkulutus laski 0,8 prosentilla, kaasun/öljyn/lämmön kulutus kasvoi vuonna 2008 7,4 prosentilla laskettuaan 17,5 prosentilla vuonna 2007, liikkuvuudesta ja liikenteestä aiheutuvat päästöt kasvoivat 8,8 prosentilla, jätteiden kierrätysprosentti nousi vuoden 2006 49,8 prosentista 55,4 prosenttiin vuonna 2008, veden kulutus kasvoi 18,1 prosentilla ja paperin kulutus väheni 16,9 prosentilla;

34. pitää myönteisenä ympäristöasioiden hallintaa koskevaa talousarvioliitettä, jossa annetaan hyvä tekninen yleiskuva asiaan liittyvistä budjettikohdista; olisi tyytyväinen, jos samaisessa liitteessä esitettäisiin vuotuisissa EMAS-raporteissa lisätietoja parlamentin kunkin Strasbourgissa, Brysselissä ja Luxemburgissa sijaitsevan rakennuksen hiilijalanjäljestä samoin kuin istuntoihin liittyvästä matkustamisesta ja liikenteestä sekä esitettäisiin tämänhetkiset tulokset parlamentin hiilijalanjäljen vähentämistoimista ja kuvattaisiin investointien ympäristöhyötyjä ja pitkällä aikavälillä saavutettavia säästöjä;

35. kannattaa parlamentin hiilijalanjäljen vähentämistoimien jatkamista edelleen; pitää myönteisinä meneillään olevia tutkimuksia kiinteistöjen energiansäästönäkökohdista ja tavoista toteuttaa matkustuksen hiilipäästökorvausjärjestelmiä; kannattaa myös kannustimia, joilla houkutellaan käyttämään yksityisautojen sijasta joukkoliikennevälineitä, sekä Strasbourgin lainapyöräjärjestelmän laajentamista;

36. panee merkille, että jäsenten matkakustannuksia koskevaan budjettikohtaan on itse asiassa osoitettu enemmän määrärahoja kuin palkkoja koskevaan budjettikohtaan; korostaa, että korvauksia ja erityisesti matkakorvauksia on käytettävä vastuullisesti, ja toteaa, että jos jäsenet käyttävät matkoihinsa parlamentin toimipaikoille ja toimipaikoilta mahdollisuuksien mukaan muita liikennemuotoja kuin business-luokan lentomatkoja, parlamentin hiilijalanjälki pienenee nykyisiä sääntöjä muuttamatta ja samalla voidaan säästää kustannuksissa; kehottaa puhemiehistöä esittämään edellisessä neuvottelumenettelyä valmistelleessa kokouksessa sovitun mukaisesti ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä selvityksen, jossa keskitytään uuden järjestelmän toimintaan ja mahdollisesti säästöjä tuoviin ratkaisuihin;

37. palauttaa mieleen, että budjettivallan käyttäjä on ympäristötoimenpiteenä korvamerkinnyt José Manuel Barroson aloitteesta unionin toimielinten talousarvioissa määrärahoja, joilla rahoitetaan henkilöstölle tarkoitettu julkisen liikenteen tuki; pyytää antamaan ajantasaiset tiedot parlamentin tilanteesta;

38. pyytää lisäämään toimielimen käyttämiin rahoitusselvityksiin ympäristöselvityksen aina kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista;

39. katsoo, että julkisista hankinnoista annettuja direktiivejä on mukautettava niin, että niihin voidaan mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan sisällyttää ympäristö- ja sosiaalilausekkeita;

Monivuotiset hankkeet ja muut menokohteet

40. pitää myönteisenä sopimusta 2,6 miljoonan euron määrärahakorotuksesta, jonka turvin jäsenet voivat jatkossa kutsua vuosittain 110 vierailijaa nykyisten 100 vierailijan sijasta; katsoo, että ennen uusien lisäysten harkitsemista olisi ehkä aiheellista arvioida rauhassa uuden vierailukeskuksen toimintaa; katsoo, että vierailujen järjestämisestä vastaavien yksiköiden olisi otettava huomioon myös, että jäsenet saattavat haluta kutsua vuoden aikana erikokoisia vierailijaryhmiä;

41. hyväksyy vierailukeskuksen käynnistämiseen ja yhden tavanomaisen toimintavuoden toimintakuluihin budjetoidut 3 miljoonaa euroa; katsoo, että ensimmäistä vuotta arvioitaessa on tarpeen kiinnittää huomiota myös rahoitukseen, muun muassa näihin toimintakustannuksiin;

42. panee merkille puhemiehistön päätöksen ottaa talousarvioon parlamentin tai jonkin sen elimen tehtävissä toimivia jäseniä koskeva määräraha, jonka talousarviovaikutus on 400 000 euroa; toteaa kuitenkin, että periaatekeskustelu oli ristiriitainen; pitääkin myönteisenä, että tehtävien hoitamisesta aiheutuneiden ylimääräisten kustannusten korvaaminen edellyttää tositteiden esittämistä;

43. panee merkille puhemiehistön ehdotuksen ottaa talousarvioon 2,5 miljoonan euron määräraha Euroopan historian talolle selvityksiin, jotka on tehtävä arvioitavana olevan arkkitehtikilpailun tulosten selvittyä; pyytää viime vuoden tapaan havainnollista selvitystä hankkeen kokonaiskustannuksista, myös hallintokuluista, viimeistään siinä vaiheessa vuoden 2011 talousarviomenettelyä, kun käsitellään alustavaa ennakkoarvioesitystä; palauttaa lisäksi mieleen vuonna 2009 neuvottelumenettelyä valmistelleessa kokouksessa puhemiehistön kanssa tehdyn sopimuksen; huomauttaa, että Euroopan historian talon asiantuntijakomitean selvityksessä luetellaan 11 kohtaa, joihin liittyy lisäkustannuksia: 1) asiantuntijoista ja museoalan ammattilaisista koostuva tieteellinen neuvontaelin, 2) laitoksen institutionaalinen riippumattomuus, 3) laaja museopedagoginen tarjonta, 4) kokoontumispaikka nuorille tutkijoille, 5) jatkuva arviointi, 6) väliaikainen näyttely ja kiertävä näyttely, 7) Eurooppa-aiheiset tilaisuudet, 8) omat julkaisut, 9) laaja tarjonta verkossa, 10) oman museokokoelman perustaminen sekä 11) näyttelyjen ja museoinfrastruktuurin jatkuva kehittäminen; korostaa siksi, että hankkeen kokonaiskustannukset on saatava pikaisesti selville;

Laaja-alaiset kysymykset

44. pitää erittäin myönteisenä, että talousarvioehdotukseen on sisällytetty alustava arvio, jossa yksilöidään kiinteät ja muuttuvat kustannukset; myöntää asiaan liittyvät metodologiset vaikeudet, mutta on vakuuttunut siitä, että ajatusta on syytä tarkastella tarkemmin; toistaa odottavansa toimivaltaisten elinten vastausta siihen, miten parlamentin talousarviomenettelyssä voitaisiin soveltaa nollapohjabudjetointia, jossa erotetaan toisistaan kiinteät ja muuttuvat kustannukset; pyytää tarkastelemaan kiinteitä kustannuksia perusteellisemmin ja erittelemään pysyvät kiinteät kustannukset, määräaikaiset kiinteät kustannukset ja alat, joilla voitaisiin saada aikaan säästöjä; pyytää tarkastelemaan muuttuvia kustannuksia perusteellisemmin ja kytkemään selvästi yhteen kustannukset ja tavoitteet, toimintalinjat ja toimet sekä määrittämään painopisteet ja asettamaan ne tärkeysjärjestykseen;

45. toteaa, että unionin toimielimiin sovelletaan nykyään hankintamenettelyjen kynnysarvoja, jotka ovat tiukempia kuin mistä säädetään julkisista hankinnoista annetuissa unionin direktiiveissä, ja että tästä aiheutuu ylimääräisiä hallintokuluja ja henkilöstölle lisätyötä, jotka olisivat vältettävissä kynnysarvoja mukauttamalla;

46. kannattaa henkilöstölle ja henkilöstön perheenjäsenille suunnattua sosiaalista ja kulttuuritoimintaa sekä kieliin liittyvää toimintaa, mutta ei hyväksy henkilökohtaisia avustuksia vaan muuttaa kyseisen budjettikohdan selvitysosaa;

47. kannattaa vakaasti sitä, että jatketaan sekä infrastruktuurin muuttamista että henkilöstöön kohdistuvia toimia toimielimen saamiseksi vammaisille henkilöille sopivammaksi;

Loppupäätelmät

48.  korostaa, että yksittäisiä budjettikohtia olisi tarkasteltava ja toteuttamisasteita olisi analysoitava tarkemmin ennen talousarvioesityksestä syksyllä pidettävää äänestystä; aikoo näin ollen tarkastella asiaa ja tehdä tuolloin lopulliset talousarviopäätöksensä;

49. hyväksyy liitteenä olevan ennakkoarvioesityksen varainhoitovuodeksi 2011 ja muistuttaa, että parlamentin kanta neuvoston muuttamaan talousarvioesitykseen hyväksytään lokakuussa 2010 perussopimuksessa määrättyä äänestysmenettelyä noudattaen;

50. hyväksyy liitteenä olevat 25. maaliskuuta 2010 pidetyn talousarviota koskevan kolmikantakokouksen yhteiset päätelmät;

o

o        o

51. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja ennakkoarvion neuvostolle ja komissiolle.

LIITE 1: 25. MAALISKUUTA 2010 PIDETYN TALOUSARVIOTA KOSKEVAN KOLMIKANTAKOKOUKSEN YHTEISET PÄÄTELMÄT

TALOUSARVIOTA KOSKEVA KOLMIKANTAKOKOUS

25. maaliskuuta 2010

Päätelmät

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat panneet merkille uutta talousarviomenettelyä ja erityisesti sovittelukomiteaa koskevan huolen, jonka unionin tuomioistuimen kirjaaja sekä tilintarkastustuomioistuimen, alueiden komitean ja talous ja sosiaalikomitean pääsihteerit ovat ilmaisseet Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission pääsihteereille lähettämässään kirjeessä. Ne ehdottavat, että edellä mainittuja toimielimiä pyydetään lähettämään kirjalliset huomautuksensa neuvoston kannan ja Euroopan parlamentin tarkistusten vaikutuksista suoraan sovittelukomitealle.

LIITE 2:ENNAKKOARVIOESITYS

Euroopan yhteisöjen osuus Euroopan parlamentin menojen rahoittamisesta

varainhoitovuonna 2011

Nimike

Määrä

 

 

Menot

1 706 547 354

Omat tulot

128 030 788

Saatava

1 578 516 566

TULOTAULUKKO

Osasto Luku Mo-mentti Ala-moment-ti

Nimike

Talousarvio 2011

Talousarvio 2010

+ LT 1/2010

Toteutus 2009

 

4

 

TOIMIELINTEN JA MUIDEN YHTEISÖN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT

 

 

 

4 0

ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET

 

 

 

4 0 0

Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

48 159 863

47 208 729

45 987 620,64

4 0 3

Toimielimen jäsenten, palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto

p.m.

p.m.

84,54

4 0 4

Toimielinten jäsenten, palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto

8 209 828

9 157 662

5 709 275,13

 

 

Luku 4 0 — Yhteensä

56 369 691

56 366 391

51 696 980,31

4 1

ELÄKEMAKSUT

 

 

 

4 1 0

Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään

61 216 159

58 910 854

47 760 097,53

4 1 1

Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

9.134.938

13 046 060

7 209 550,25

4 1 2

Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään

10 000

5 000

0,00

 

 

Luku 4 1 — Yhteensä

70 361 097

71 961 914

54 969 647,78

4 2

MUUT ELÄKEMAKSUT

 

 

 

4 2 1

Parlamentin jäsenten maksut eläkejärjestelmään

p.m.

p.m.

820 485,37

 

Luku 4 2 — Yhteensä

p.m.

p.m.

820 485,37

 

 

Osasto 4 — Yhteensä

126 730 788

128 328 305

107 487 113,46

5

TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT

 

 

 

5 0

 

IRTAIMEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

 

 

 

5 0 0

Irtaimen omaisuuden (tavaroiden) myynnistä kertyvä tuotto

 

 

 

5 0 0 0

Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

0,00

5 0 0 1

Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

15 000,00

5 0 0 2

Tulot muille toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista kertyvästä tuotosta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

0,00

5 0 1

Kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

p.m.

p.m.

0,00

5 0 2

Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

489 477,89

 

Luku 5 0 — Yhteensä

p.m.

p.m.

504 477,89

5 1

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO

 

 

 

5 1 1

Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen

 

 

 

5 1 1 0

Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

1 324 196,29

5 1 1 1

Vuokrauskulujen korvaaminen – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

15 317,47

 

Luku 5 1 — Yhteensä

p.m.

p.m.

1 339 513,76

5 2

SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT

 

 

 

5 2 0

Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut erät

1 300 000

 

2 000 000

1 316 525,41

 

Luku 5 2 — Yhteensä

1 300 000

2 000 000

1 316 525,41

5 5

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA JA TEHDYISTÄ URAKOISTA

 

 

 

5 5 0

Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

3 347 371,92

5 5 1

Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

3 551 741,34

 

Luku 5 5 — Yhteensä

p.m.

p.m.

6 899 113,26

5 7

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

 

 

 

5 7 0

Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

1 766 049,19

5 7 1

Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

0,00

5 7 2

Toisen toimielimen puolesta maksettujen sosiaalimenojen takaisinmaksu

p.m.

p.m.

0,00

5 7 3

Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

3 217 174,16

 

Luku 5 7 — Yhteensä

p.m.

p.m.

4 983 223,35

5 8

SEKALAISET KORVAUKSET

 

 

 

5 8 1

Vakuutuskorvauksista kertyvät tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

677 015,63

 

Luku 5 8 — Yhteensä

p.m.

p.m.

677 015,63

 

 

Osasto 5 — Yhteensä

1 300 000

2 000 000

15 659 869,3

6

 

YHTEISÖN OHJELMIIN JA SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

 

 

 

6 6

MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

 

 

 

6 6 0

Muut maksut ja palautukset

 

 

 

6 6 0 0

Muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

p.m.

13 191 164,09

6 6 0 1

Muut maksut ja palautukset, joita ei sidota käyttötarkoitukseen

p.m.

p.m.

0,00

 

Luku 6 6 — Yhteensä

p.m.

p.m.

13 191 164,09

 

Osasto 6 — Yhteensä

p.m.

p.m.

13 191 164,09

9

SEKALAISET TULOT

 

 

 

9 0

SEKALAISET TULOT

 

 

 

9 0 0

Sekalaiset tulot

p.m.

p.m.

4 851 911,67

 

Luku 9 0 — Yhteensä

p.m.

p.m.

4 851 911,67

 

Osasto 9 — Yhteensä

p.m.

p.m.

4 851 911,67

 

 

KAIKKI YHTEENSÄ

128 030 788

130 328 305

141 250 058,52

MENOTAULUKKO

Yhteenveto määrärahoista (2011 ja 2010) sekä toteutuksesta (2009)

Osasto Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

 

1

 

1 0

 

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

 

TOIMIELIMEN JÄSENET

227.453.567

220.332.000

167.952.341,79

1 2

VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT

576.949.290

525.898.973

502.188.864,04

1 4

MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

121.802.596

108.313.800

90.934.826,73

1 6

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

15.555.500

15.516.000

12.762.741,59

 

 

Osasto 1 — Yhteensä

941.760.953

870.060.773

773.838.774,15

 

2

 

 

2 0

 

KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

 

KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

189.688.366

186.909.476

193.001.220,62

2 1

TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS

119.287.071

117.014.150

106.080.063,59

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

15.417.000

12.841.500

10.778.698,82

 

Osasto 2 — Yhteensä

324.392.437

316.765.126

309.859.983,03

 

3

 

 

3 0

 

TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA YLEISISTÄ TEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT

 

KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

38.879.769

36.074.200

27.499.040,69

3 2

ASIANTUNTEMUS JA TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

107.474.776

105.169.500

93.647.679,96

 

 

Osasto 3 — Yhteensä

146.354.545

141.243.700

121.146.720,65

 

 

4

 

 

4 0

 

 

TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA ERITYISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT

 

TIETTYJEN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ERITYISMENOT

83.650.000

76.965.000

69.215.824,15

4 2

PARLAMENTIN JÄSENTEN AVUSTAJIIN LIITTYVÄT MENOT

178.050..000

168.974.000

153.358.430,04

4 4

JÄSENTEN JA ENTISTEN JÄSENTEN KOKOUKSET JA MUU TOIMINTA

340.000

310.000

310.000

 

 

Osasto 4 — Yhteensä

262.040.000

246.249.000

222.884.254,19

 

 

10

 

10 0

 

 

MUUT MENOT

 

ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT

14.164.419

15.691.800

0,00

10 1

VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

14.000.000

10.000.000

0,00

10 3

VARAUS LAAJENTUMISTA VARTEN

3.835.000

750.000

0,00

10 4

Tiedotus- ja viestintäpolitiikkaa koskeva varaus

p.m.

p.m.

0,00

10 5

ALUSTAVA MÄÄRÄRAHA KIINTEISTÖJÄ VARTEN

p.m.

11.000.000

0,00

10 6

VARAUS KEHITTEILLÄ OLEVIA ENSISIJAISIA HANKKEITA VARTEN

p.m.

5.000.000

0,00

10 8

EMAS-VARAUS

p.m.

p.m.

0,00

 

Osasto 10 — Yhteensä

31.999.419

42.441.800

0,00

 

KAIKKI YHTEENSÄ

1.706.547.354

1.616.760.399

1.427.729.732,02

PÄÄLUOKKA I — PARLAMENTTI

Tulot — Omat tulot

Osasto 4 — Toimielinten ja muiden unionin elinten henkilöstöltä saatavat tulot

Luku 4 0 — Erilaiset verot ja pidätykset

Momentti 4 0 0 — Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Talousarvio 2010

Toteutus 2009

48 159 863

37 889 783

45 987 620,64

Selvitysosa

Pöytäkirja Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista ja erityisesti sen 12 artikla.

Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 8).

Momentti 4 0 3 — Toimielimen jäsenten, palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Talousarvio 2010

Toteutus 2009

p.m.

p.m.

84,54

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 3831/91, annettu 19 päivänä joulukuuta 1991, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta tilapäisen maksun käyttöön ottamiseksi (EYVL L 361, 31.12.1991, s. 7).

Momentti 4 0 4 — Toimielinten jäsenten, palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Talousarvio 2010

Toteutus 2009

8 209 828

8 859 744

5 709 275,13

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla.

Luku 4 1 — Eläkemaksut

Momentti 4 1 0 — Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Talousarvio 2010

Toteutus 2009

61 216 159

44 658 716

47 760 097,53

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 83 artiklan 2 kohta.

Momentti 4 1 1 — Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Talousarvio 2010

Toteutus 2009

9 134 938

4 315 724

7 209 550,25

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VIII oleva 4 artikla, 11 artiklan 2 ja 3 kohta sekä 48 artikla.

Momentti 4 1 2 — Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Talousarvio 2010

Toteutus 2009

10 000

5 000

0,—

Luku 4 2 — Muut eläkemaksut

Momentti 4 2 1 — Parlamentin jäsenten maksut eläkejärjestelmään

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Talousarvio 2010

Toteutus 2009

p.m.

864 000

820 485,37

Selvitysosa

Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt ja erityisesti niiden liite III.

Osasto 5 — Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

Luku 5 0 — Irtaimen (tavaroiden) ja kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

Momentti 5 0 0 — Irtaimen omaisuuden (tavaroiden) myynnistä kertyvä tuotto

Alamomentti 5 0 0 0 — Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Talousarvio 2010

Toteutus 2009

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Alamomentille otetaan toimielimille kuuluvan kuljetuskaluston myynnistä tai vaihdosta kertyvät tulot.

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Alamomentti 5 0 0 1 — Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Talousarvio 2010

Toteutus 2009

p.m.

p.m.

15 000,00

Selvitysosa

Alamomentille otetaan toimielimille kuuluvan muun irtaimen omaisuuden kuin kuljetuskaluston myynnistä tai vaihdosta kertyvät tulot.

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Alamomentti 5 0 0 2 — Tulot muille toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista kertyvästä tuotosta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Talousarvio 2010

Toteutus 2009

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Alamomenttiin liittyvistä lainoista, vuokrista tai suoritetuista palveluista aiheutuvat menot ja niistä saatavat tulot on yksilöitävä selkeästi tämän talousarvion liitteessä.

Momentti 5 0 1 — Kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Talousarvio 2010

Toteutus 2009

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Momentille otetaan toimielimille kuuluvan kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvät tulot.

Momentti 5 0 2 — Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Talousarvio 2010

Toteutus 2009

p.m.

p.m.

489 477,89

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan j alakohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Momentti sisältää myös sähköisten tallenteiden myynnistä kertyvät tulot.

Luku 5 1 — Vuokrauksesta kertyvä tuotto

Selvitysosa

Momentti 5 1 1 — Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen

Selvitysosa

Alamomentti 5 1 1 0 — Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Talousarvio 2010

Toteutus 2009

p.m.

p.m.

1 324 196,29

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Alamomenttiin liittyvistä lainoista, vuokrista tai suoritetuista palveluista aiheutuvat menot ja niistä saatavat tulot on yksilöitävä selkeästi tämän talousarvion liitteessä.

Alamomentti 5 1 1 1 — Vuokrauskulujen korvaaminen – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Talousarvio 2010

Toteutus 2009

p.m.

p.m.

15 317,47

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Luku 5 2 — Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut erät

Momentti 5 2 0 — Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut erät

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Talousarvio 2010

Toteutus 2009

1 300 000

2 500 000

1 316 525,41

Selvitysosa

Momentille otetaan toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut erät.

Luku 5 5 — Tulot suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista

Momentti 5 5 0 — Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Talousarvio 2010

Toteutus 2009

p.m.

p.m.

3 347 371,92

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Momentti 5 5 1 — Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Talousarvio 2010

Toteutus 2009

p.m.

p.m.

3 551 741,34

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Luku 5 7 — Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset

Momentti 5 7 0 — Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Talousarvio 2010

Toteutus 2009

p.m.

p.m.

1 706 049,19

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Momentti 5 7 1 — Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Talousarvio 2010

Toteutus 2009

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Momentti 5 7 2 — Toisen toimielimen puolesta maksettujen sosiaalimenojen takaisinmaksu

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Talousarvio 2010

Toteutus 2009

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Momentille otetaan toisen toimielimen puolesta maksettujen sosiaalimenojen takaisinmaksusta kertyvät tulot.

Momentti 5 7 3 — Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Talousarvio 2010

Toteutus 2009

p.m.

p.m.

3 217 174,16

Luku 5 8 — Sekalaiset korvaukset

Momentti 5 8 1 — Vakuutuskorvauksista kertyvät tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Talousarvio 2010

Toteutus 2009

p.m.

p.m.

677 015,63

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan h alakohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Momentille sisältyvät myös vakuutuskorvaukset, joilla katetaan onnettomuuden sattuessa virkamiehille maksettavat palkat.

Osasto 6 — Unionin ohjelmiin ja sopimuksiin liittyvät rahoitusosuudet ja palautukset

Luku 6 6 — Muut maksut ja palautukset

Momentti 6 6 0 — Muut maksut ja palautukset

Alamomentti 6 6 0 0 — Muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Talousarvio 2010

Toteutus 2009

p.m.

p.m.

13 191 164,09

Selvitysosa

Alamomentille otetaan varainhoitoasetuksen 18 artiklan mukaisesti mahdolliset tulot, joihin ei ole varauduttu osaston 6 muissa osissa ja jotka voidaan ottaa lisämäärärahoiksi rahoittamaan menoja, joihin nämä tulot on sidottu.

Alamomentti 6 6 0 1 — Muut maksut ja palautukset, joita ei sidota käyttötarkoitukseen

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Talousarvio 2010

Toteutus 2009

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 — Sekalaiset tulot

Luku 9 0 — Sekalaiset tulot

Momentti 9 0 0 — Sekalaiset tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Talousarvio 2010

Toteutus 2009

p.m.

p.m.

4 851 911,67

Selvitysosa

Momentille otetaan sekalaisia tuloja.

Momenttiin liittyvistä lainoista, vuokrista tai suoritetuista palveluista aiheutuvat menot ja niistä saatavat tulot on yksilöitävä selkeästi tämän talousarvion liitteessä.

Maksut — Menot

Osasto 1 — Toimielimen henkilöstö

Luku 1 0 — Toimielimen jäsenet

Momentti 1 0 0 — Edustajanpalkkiot ja lisät

Alamomentti 1 0 0 0 — Edustajanpalkkiot

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

67 843 057

66 695 000

30 601 982,96

Selvitysosa

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 9 ja 10 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 1 ja 2 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäsenten asemaa koskevissa säännöissä määrätty edustajanpalkkio.

Alamomentti 1 0 0 4 — Tavanomaiset matkakulut

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

75 396 756

79 319 000

64 968 671,93

Selvitysosa

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 20 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 10–21 ja 24 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkoihin työskentelypaikkakunnalle ja takaisin sekä muihin työmatkoihin liittyvät matka- ja oleskelukulut.

Se on tarkoitettu kattamaan myös menot, joita aiheutuu mahdollisista hiilidioksidipäästöjä koskevista korvauksista, jotka on määritelty puhemiehistön hyväksymässä yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän (EMAS-järjestelmä) toimintasuunnitelmassa.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 10 000 euroa.

Alamomentti 1 0 0 5 — Muut matkakulut

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

11 396 317

9 170 000

1 874 928,93

Selvitysosa

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 20 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 22, 23 ja 29 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan täydentävät matkakulut, kulut matkoista jäsenvaltiossa, josta jäsen on valittu, sekä kotimaahan palaamiseen liittyvät kulut.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös menot, joita aiheutuu mahdollisista hiilidioksidipäästöjä koskevista korvauksista, jotka on määritelty puhemiehistön hyväksymässä EMAS-toimintasuunnitelmassa.

Alamomentti 1 0 0 6 — Yleinen kulukorvaus

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

38 330 147

38 144 000

42 629 278,00

Selvitysosa

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 20 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 25–28 artikla.

Korvaus kattaa kulut jäsenten parlamentaarisesta toiminnasta valtiossa, josta heidät on valittu.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 25 000 euroa.

Alamomentti 1 0 0 7 — Tehtävien hoitoon liittyvät korvaukset

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

179 000

177 000

169 747,88

Selvitysosa

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 20 artikla.

Puhemiehistön päätös, tehty 16 ja 17 päivänä kesäkuuta 2009.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset oleskelu- ja edustuskorvaukset, jotka liittyvät Euroopan parlamentin puhemiehen tehtävien hoitoon, sekä korvaukset erityiskuluista, jotka liittyvät julkisen viran hoitoon Euroopan parlamentissa.

Momentti 1 0 1 — Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaalikulut

Alamomentti 1 0 1 0 — Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

3 477 040

3 417 000

2 557 021,72

Selvitysosa

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 18 ja 19 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 3–9 artikla.

Yhteiset määräykset Euroopan yhteisöjen virkamiesten tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta.

Yhteiset määräykset Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutusjärjestelmästä.

Komission päätös sairauskulujen korvaamista koskevista yleisistä täytäntöönpanosäännöistä.

Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt ja erityisesti niiden 21 artikla ja liite IV (väliaikainen soveltaminen 18 kuukauden ajan kuudennen vaalikauden päättymisen jälkeen).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tapaturmavakuutukset, jäsenten sairauskulujen korvaaminen sekä katoamis- ja varkausvakuutus, joka kattaa jäsenten henkilökohtaiset tavarat.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 50 000 euroa.

Alamomentti 1 0 1 2 — Vammaisia jäseniä koskevat erityistoimenpiteet

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

380 000

350 000

77 327,90

Selvitysosa

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 30 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vaikeavammaisen jäsenen avustamisesta johtuvat tietyt välttämättömät menot.

Momentti 1 0 2 — Siirtymäkorvaukset

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

1 510 000

7 628 000

5 456 756,89

Selvitysosa

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 13 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 45–48 ja 77 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäsenille toimikauden päättyessä maksettavat siirtymäkorvaukset.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 10 000 euroa.

Momentti 1 0 3 — Eläkkeet

Alamomentti 1 0 3 0 — Vanhuuseläkkeet

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

11 131 000

11 215 000

9 583 361,56

Selvitysosa

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 14 ja 28 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 49, 50 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäsenille toimikauden päätyttyä maksettavat vanhuuseläkkeet.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 50 000 euroa.

Alamomentti 1 0 3 1 — Työkyvyttömyyseläkkeet

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

406 742

504 000

383 595,33

Selvitysosa

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 15 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 51–57 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimikautensa aikana työkyvyttömiksi tulleiden jäsenten eläkkeet.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 20 000 euroa.

Alamomentti 1 0 3 2 — Perhe-eläkkeet

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

3 072 147

2 744 000

2 690 744,23

Selvitysosa

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 17 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 58–60 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäsenen tai entisen jäsenen kuoltua maksettavat lesken- ja/tai orvoneläkkeet.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 15 000 euroa.

Alamomentti 1 0 3 3 — Jäsenten vapaaehtoinen eläkejärjestelmä

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

55 000

169 000

6 433 924,46

Selvitysosa

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 27 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 76 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen osuus jäsenten vapaaehtoisesta lisäeläkejärjestelmästä.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 300 000 euroa.

Momentti 1 0 5 — Kieli- ja atk-kurssit

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

800 000

800 000

525 000,00

Selvitysosa

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 44 artikla.

Puhemiehistön päätös, tehty 4 päivänä toukokuuta 2009, jäsenten kieli- ja atk-koulutuksesta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäsenten kieli- ja atk-kurssien kustannukset.

Momentti 1 0 8 — Valuuttakurssierot

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin talousarviosta katettavat valuuttakurssierot yleisen kulukorvauksen maksamiseen sovellettavien määräysten mukaisesti.

Momentti 1 0 9 — Alustava määräraha

Alamomentti 1 0 9 0 — Alustava määräraha

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

4 076 097

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäsenille suoritettavien maksujen mahdollisten tarkistusten vaikutukset.

Määräraha on puhtaasti alustava, eikä sitä voida käyttää ennen kuin se on siirretty varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti toisiin budjettikohtiin.

Alamomentti 1 0 9 1 — Alustava määräraha 18:aa uutta jäsentä varten (Lissabonin sopimus)

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

9 400 264

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat, kun parlamenttiin tulee Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen 18 uutta jäsentä.

Määräraha on puhtaasti alustava, eikä sitä voida käyttää ennen kuin se on siirretty varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti toisiin budjettikohtiin.

Luku 1 2 — Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

Momentti 1 2 0 — Palkat ja muut etuudet

Alamomentti 1 2 0 0 — Palkat ja palkanlisät

Numerotiedot

 

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

1 2 0 0

562 440 090

517 388 973

494 054 418,49

10 0

964 419

 

 

Yhteensä

563 404 509

517 388 973

494 054 418,49

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot.

Määräraha on pääasiassa tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta:

 palkat, korvaukset ja palkkoihin liittyvät lisät,

 sairausvakuutukset, tapaturma- ja ammattitautivakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut,

 ylityötunneista maksettavat kiinteämääräiset korvaukset,

 muut lisät ja erilaiset korvaukset,

 virkamiesten tai väliaikaisten toimihenkilöiden, heidän puolisoidensa ja heidän huollettavanaan olevien henkilöiden matkakulut asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle,

 niiden korjauskerrointen vaikutus, joita sovelletaan palkkaan ja siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti eri maahan kuin missä asemapaikka on,

 väliaikaisten toimihenkilöiden työttömyysvakuutus sekä maksut, jotka toimielin suorittaa väliaikaisille toimihenkilöille heidän eläkeoikeuksiensa muodostamiseksi tai niiden säilyttämiseksi maassa, josta he ovat lähtöisin.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös Brysselissä ja Strasbourgissa sijaitsevan Euroopan parlamentin urheilukeskuksen käyttäjien vakuuttaminen urheilutapaturmien varalta.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 800 000 euroa.

Alamomentti 1 2 0 2 —  Palkallinen ylityö

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

455 200

400 000

350 000,00

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla sekä liite VI.

Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylityökorvaus edellä mainituissa säännöksissä säädettyjen edellytysten mukaisesti.

Alamomentti 1 2 0 4 — Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

5 034 000

4 900 000

3 520 000,00

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

 virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden (sekä heidän perheenjäsentensä) matkakulut heidän aloittaessaan tehtävänsä ja heidän lähtiessään toimielimen palveluksesta tai heidän vaihtaessaan asemapaikkaa,

 asettautumis-/uudelleenasettautumiskorvaukset ja muuttokulut virkamiehille ja väliaikaisille toimihenkilöille, jotka joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien aloittamisen jälkeen tai uuteen asemapaikkaan siirtymisen yhteydessä sekä tehtävien päättymisen jälkeen toiseen paikkaan tapahtuvan uudelleenasettautumisen yhteydessä,

 päivärahat niille virkamiehille tai väliaikaisille toimihenkilöille, jotka voivat osoittaa, että heidän on vaihdettava asuinpaikkaa tehtäviensä aloittamisen jälkeen tai asemapaikan vaihdon vuoksi,

 irtisanomiskorvaus koeaikana erotetulle virkamiehelle, joka on ilmeisen soveltumaton,

 väliaikaiselle toimihenkilölle maksettava korvaus siitä, että toimielin irtisanoo sopimuksen,

 sopimussuhteisten toimihenkilöiden jäsenvaltion eläkejärjestelmään suorittamien maksujen ja yhteisön järjestelmään kuuluvien maksujen (mikäli sopimus muuttuu) välinen erotus.

Momentti 1 2 2 — Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset

Alamomentti 1 2 2 0 — Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

530 000

760 000

917 369,49

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 41 ja 50 artikla sekä liite IV.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvaukset virkamiehille,

—       jotka on vapautettu tehtävistään toimielimen toimien määrää vähennettäessä,

—       jotka siirretään yksikön edun vuoksi eläkkeelle AD 16- tai AD 15 -palkkaluokan virasta.

Se kattaa myös työnantajan osuuden sairausvakuutuksesta ja näihin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutuksen.

Alamomentti 1 2 2 2 — Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

1 390 000

2 450 000

3 347 076,06

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 72 artikla.

Määräraha on tarkoitettu seuraavien rahoitukseen:

—       henkilöstösääntöjen tai jäljempänä mainittavien asetusten nojalla maksettavat korvaukset,

—       työnantajan osuus näiden korvausten saajien sairausvakuutuksesta,

—       erilaisiin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutus.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY, Euratom, EHTY) N:o 2689/95, annettu 17 päivänä marraskuuta 1995, Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisen vuoksi toteutettavista Euroopan yhteisöjen tilapäiseen henkilöstöön kuuluvien henkilöiden palvelussuhteen päättymistä koskevista erityisistä toimenpiteistä (EYVL L 280, 23.11.1995, s. 4).

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1748/2002, annettu 30 päivänä syyskuuta 2002, Euroopan parlamentin vakinaisessa palvelussuhteessa olevien Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja Euroopan parlamentin puolueryhmien väliaikaisten toimihenkilöiden palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevista erityistoimenpiteistä toimielimen nykyaikaistamisen yhteydessä (EYVL L 264, 2.10.2002, s. 9).

Momentti 1 2 4 — Alustava määräraha

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

7 100 000

 

 

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten palkkoihin tehtävien muutosten vaikutukset, joista neuvosto päättää varainhoitovuoden kuluessa.

Määräraha on alustava, eikä sitä voida käyttää ennen kuin se on siirretty tämän luvun asiaankuuluviin budjettikohtiin.

Oikeusperusta

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla sekä liite XI.

Viiteasiakirjat/-säädökset

Luku 1 4 — Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

Momentti 1 4 0 — Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt

Alamomentti 1 4 0 0 — Muu henkilöstö

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

29 621 596

23 830 000

24 230 464,67

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot.

Määräraha on pääasiassa tarkoitettu kattamaan seuraavat kulut:

 muun henkilöstön, erityisesti (Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevissa palvelussuhteen ehdoissa tarkoitettujen) ylimääräisten, sopimussuhteisten ja paikallisten toimihenkilöiden ja erityisneuvonantajien palkat, lisät ja korvaukset mukaan lukien, toimihenkilöiden sosiaaliturvaan kuuluvat työnantajamaksut sekä näiden toimihenkilöiden palkkaukseen sovellettavien korjauskerrointen vaikutus,

 väliaikaisen ulkopuolisen henkilöstön käytöstä aiheutuvat menot.

Alamomentti 1 4 0 2 — Konferenssitulkit

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

60 000 000

55 005 000

43 273 028,22

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot.

Ylimääräisiä konferenssitulkkeja koskeva yleissopimus.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat toimielinten väliseen yhteistyöhön kuuluvat menot:

 niiden ylimääräisten konferenssitulkkien palkkiot, sosiaalimaksut, matkakulut ja päivärahat, jotka parlamentti kutsuu parlamentin tai muiden toimielinten järjestämiin kokouksiin, kun virkamiehinä tai väliaikaisina toimihenkilöinä työskentelevät tulkit eivät voi hoitaa kaikkia tarvittavia tehtäviä,

 menot, jotka aiheutuvat edellä mainittuihin kokouksiin palkattavista konferenssitoimitsijoista, ‑teknikoista ja ‑apulaisista, kun parlamentin virkamiehet sekä väliaikaiset tai ylimääräiset toimihenkilöt eivät voi hoitaa kaikkia tarvittavia tehtäviä,

 muiden toimielinten virkamiehinä tai väliaikaisina toimihenkilöinä työskentelevien tulkkien palvelut parlamentille,

 matkakulut ja päivärahat, joita maksetaan kansainvälisten elinten palveluksessa olevien tulkkien palveluista parlamentille, kun tehdään kansainvälistä yhteistyötä,

 toimielinten välinen yhteistyö kielten alalla.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 200 000 euroa.

Alamomentti 1 4 0 4 — Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

7 138 000

7 150 000

6 068 983,48

Selvitysosa

Säännöt Euroopan parlamentin virkamiesten ja poliittisten ryhmien väliaikaisten toimihenkilöiden siirtämisestä kansallisten hallintoelinten, niihin verrattavissa olevien elinten tai kansainvälisten järjestöjen palvelukseen.

Kansallisten asiantuntijoiden tilapäistä siirtoa Euroopan parlamenttiin koskevat säännöt.

Harjoittelujaksoja ja opintokäyntejä Euroopan parlamentin pääsihteeristössä koskevat sisäiset säännöt.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

 harjoittelijoiden palkat ja matkakulut harjoittelun alussa ja lopussa,

 harjoittelijoiden tapaturma- ja sairausvakuutus harjoittelujaksojen aikana,

 kulut, jotka liittyvät Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden tai muiden säännöissä määriteltyjen maiden julkisen sektorin henkilöstön tilapäiseen siirtämiseen,

 kulut, jotka liittyvät kansallisten asiantuntijoiden tilapäiseen siirtoon Euroopan parlamenttiin,

 koulutustilaisuuksien järjestäminen konferenssitulkeille ja kääntäjille erityisesti yhteistyössä tulkkikoulujen ja kääntäjänkoulutusta tarjoavien korkeakoulujen kanssa sekä tulkkien ja kääntäjien koulutus- ja jatkokoulutusapurahat, opetusmateriaalin hankinta ja liitännäiskulut,

 vammaisille tarkoitettuun pilottimuotoiseen harjoitteluohjelmaan osallistujien suoraan vammasta aiheutuvat lisäkulut harjoittelujaksoja ja opintokäyntejä Euroopan parlamentin pääsihteeristössä koskevien sisäisten sääntöjen 20 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

Alamomentti 1 4 0 6 — Tarkkailijat

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määrärahalla on tarkoitus kattaa tarkkailijoista aiheutuvien kustannusten korvaaminen Euroopan parlamentin työjärjestyksen 11 artiklan mukaisesti.

Alamomentti 1 4 0 7 — Koulutuskorvaus (Euroopan parlamentin oppisopimuskoulutusohjelma)

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu Euroopan parlamentin oppisopimuskoulutusohjelmaan osallistuvien harjoittelijoiden palkkaamiseen.

Momentti 1 4 2 — Ulkoiset palvelut

Alamomentti 1 4 2 0 — Ulkoiset palvelut

Numerotiedot

 

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

1 4 2 0

24 200 000

21 945 000

16 953 510,86

10 0

 

1 155 000

 

Yhteensä

24 200 000

23 100 000

16 953 510,86

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alihankintana tilatut käännös-, konekirjoitus- ja koodauspalvelut ja tekninen apu.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 200 000 euroa.

Alamomentti 1 4 2 2 — Toimielinten välinen yhteistyö kielten alalla

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

343 000

383 800

408 839,50

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

— menot, jotka liittyvät toimielinten välisen käännös- ja tulkkauskomitean (CITI) päättämiin toimiin, joilla pyritään edistämään toimielinten välistä yhteistyötä kielten alalla,

— julkaisut, tiedotus- ja suhdetoiminta ja osallistuminen julkisiin tapahtumiin, näyttelyihin ja kielimessuille.

Momentti 1 4 4 — Alustava määräraha

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

500 000

 

 

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten palkkoihin tehtävien muutosten vaikutukset, joista neuvosto päättää varainhoitovuoden kuluessa.

Määräraha on alustava, eikä sitä voida käyttää ennen kuin se on siirretty tämän luvun asiaankuuluviin budjettikohtiin.

Oikeusperusta

Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot.

Luku 1 6 — Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

Momentti 1 6 1 — Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

Alamomentti 1 6 1 0 — Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

515 500

600 000

685 000,00

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27–31 ja 33 artikla sekä liite III.

Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean ja Euroopan oikeusasiamiehen päätös 2002/620/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston perustamisesta (EYVL L 197, 26.7.2002, s. 53) ja Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission pääsihteerien, tuomioistuimen kirjaajan, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean pääsihteerien sekä oikeusasiamiehen edustajan päätös 2002/621/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston organisaatiosta ja toiminnasta (EYVL L 197, 26.7.2002, s. 56).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

 päätöksen 2002/621/EY 3 artiklassa tarkoitettujen kilpailujen järjestämismenot sekä haastatteluihin ja lääkärintarkastuksiin ennen palvelukseen ottamista osallistuvien matka- ja oleskelukulut,

 toimihenkilöiden valintamenettelyihin liittyvät kulut.

Käytännön tarpeilla asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja sen jälkeen kun Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimistoa on kuultu, osa näistä määrärahoista voidaan käyttää toimielimen itse järjestämiin kilpailuihin.

Alamomentti 1 6 1 2 — Ammatillinen täydennyskoulutus

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

4 100 000

4 000 000

3 387 946,49

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 a artikla.

Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön pätevyyden lisäämiseksi ja toimielimen toiminnan ja tehokkuuden parantamiseksi järjestettävään koulutukseen liittyvät menot.

Momentti 1 6 3 — Toimielimen henkilöstölle annettava tuki

Alamomentti 1 6 3 0 — Sosiaalipalvelut

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

650 000

601 000

516 821,63

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 9 artiklan 3 kohdan kolmas alakohta ja 76 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

 seuraaviin ryhmiin kuuluville vammaisille osana heidän hyväkseen harjoitettavaa toimielintenvälistä politiikkaa:

 palveluksessa olevat virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt,

 palveluksessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden puolisot,

 huollettavana olevat lapset Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti,

muut kuin lääketieteelliset, vammautumisesta aiheutuvat ja asianmukaisella tavalla tarpeellisiksi osoitetut kulut, joita ei korvata yhteisestä sairausvakuutuksesta; korvaus myönnetään talousarvion suomien mahdollisuuksien rajoissa siltä osin kuin asianomaisen henkilön asuin- tai kotimaan kansallinen korvausjärjestelmä ei kata kyseisiä menoja,

 toimenpiteet, joilla tuetaan erityisen vaikeaan tilanteeseen joutuneita virkamiehiä ja toimihenkilöitä,

 henkilöstökomitealle myönnettävä tuki sekä sosiaalipalvelujen satunnaiskulut. Henkilöstökomitean rahoittamia osuuksia tai ennakkomaksuja sosiaaliseen toimintaan osallistujille koskevat seuraavat rajoitukset:

 avustuksia voidaan myöntää parlamentin henkilöstölle, jonka palkkaluokka on AST4 tai sitä alempi,

 avustuksen kertamäärä määritetään asteikolla, jossa otetaan huomioon perheen nettotulot ja lasten määrä.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 8 000 euroa.

Alamomentti 1 6 3 1 — Liikkuvuus

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

745 000

832 000

186 382,71

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työmatkaliikennettä koskevaan suunnitelmaan liittyvät menot eri toimipaikoissa.

Alamomentti 1 6 3 2 — Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

310 000

310 000

287 888,28

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu rohkaisemaan ja tukemaan taloudellisesti toimintoja, jotka edistävät eri kansallisuuksia edustavien työntekijöiden välistä yhteydenpitoa, esimerkiksi tukemaan henkilöstön kerhoja, urheilu- ja kulttuuritoimintaa jne. ja pysyvän vapaa-ajankeskuksen osarahoittamiseen (kulttuuri- ja harrastustoiminta, ravintolapalvelut).

Määräraha kattaa myös osallistumisen toimielinten välisen sosiaalisen toiminnan rahoitukseen.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 800 000 euroa.

Momentti 1 6 5 — Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

Alamomentti 1 6 5 0 — Työterveyshuolto

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

1 285 000

1 260 000

997 557,25

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla sekä liitteessä II oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kolmen toimipaikan työterveysasemien toimintakulut, kuten lääketarvikkeiden ja ‑tuotteiden jne. hankinta, ennalta ehkäiseviin tutkimuksiin liittyvät menot, työkyvyttömyyslautakunnan toiminnasta aiheutuvat menot sekä työterveyshuollon asiantuntijalääkäreiden tarpeellisiksi katsomiin ulkopuolisten hoitoasiantuntijoiden palveluihin liittyvät menot.

Määräraha kattaa myös lääketieteellisesti tarpeellisten työvälineiden hankintakustannukset ja hoitohenkilöstön ja avustavan hoitohenkilöstön palkkiot, jotka maksetaan palvelujen järjestämisen pohjalta tai lyhytaikaisista sijaisuuksista.

Alamomentti 1 6 5 2 — Ravintoloiden ja ruokaloiden juoksevat toimintakulut

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

2 600 000

2 313 000

2 260 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden ja ruokaloiden liikkeenharjoittamiskulut.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 2 000 000 euroa.

Alamomentti 1 6 5 4 — Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

5 350 000

5 600 000

4 441 145,23

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan parlamentin maksettavaksi kuuluva osuus kuluista, jotka liittyvät lasten päiväkotiin ja ulkopuolisiin lastentarhoihin, joiden kanssa on tehty sopimus.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen, vanhempien maksuosuudesta saatavien tulojen määräksi arvioidaan 1 010 000 euroa.

Osasto 2 — Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot

Selvitysosa

Koska vakuutusyhtiöt ovat peruneet vakuutusturvan, työtaisteluihin ja terrori-iskuihin liittyvät riskit Euroopan parlamentin rakennuksille on katettava Euroopan unionin talousarviosta.

Tämän osaston määrärahoilla katetaan siten kaikki työtaisteluista tai terrori-iskuista johtuvien vahinkojen aiheuttamat kustannukset.

Luku 2 0 — Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

Momentti 2 0 0 — Kiinteistöt

Alamomentti 2 0 0 0 — Vuokrat

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

34 327 626

33 768 000

28 303 815,68

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen käytössä olevien kiinteistöjen tai kiinteistöjen osien vuokrat.

Määräraha kattaa myös kiinteistöveron. Vuokrat lasketaan kahdeltatoista kuukaudelta vanhojen tai valmisteilla olevien sopimusten perusteella, jotka normaalisti mahdollistavat indeksoinnin elinkustannuksiin tai rakennuskustannuksiin.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 500 000 euroa.

Alamomentti 2 0 0 1 — Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

12 155 000

5 900 000

14 636 040,32

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen tai kiinteistöjen osien pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut voimassa tai valmisteilla olevien sopimusten perusteella.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 000 euroa.

Alamomentti 2 0 0 3 — Kiinteän omaisuuden hankinta

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

p.m.

p.m.

9 100 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen hankinta. Tontteja ja niiden kunnallistekniikkaa koskevat tuet käsitellään varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 000 euroa.

Alamomentti 2 0 0 5 — Kiinteistöjen rakennuttaminen

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

7 644 000

4 346 600

3 859 764,01

Selvitysosa

Alamomentille voidaan ottaa määräraha, joka on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen rakennuttaminen.

Alamomentti 2 0 0 7 — Tilojen kunnostus

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

24 695 000

29 018 000

31 611 447,34

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kunnostustyöt ja niihin liittyvät muut menot, kuten arkkitehtien ja insinöörien palkkiot.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 500 000 euroa.

Alamomentti 2 0 0 8 — Muut kiinteistömenot

Numerotiedot

 

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

2 0 0 8

4 637 000

9 360 000

14 066 706,95

10 0

 

2 340 000

 

Yhteensä

4 637 000

11 700 000

14 066 706,95

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen hallinnointimenot, joita ei ole erikseen kohdistettu tämän luvun muille momenteille, etenkin

 jätehuolto ja jätteiden käsittely,

 pakolliset tarkastukset, laadunvalvonta, asiantuntijalausunnot, tilintarkastukset, säännösten noudattamisen seuranta jne.,

 tekninen kirjasto,

 hallinnointituki (Building Helpdesk),

  rakennuspiirustusten ja tietovälineiden hallinnointi,

 muut menot.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 10 000 euroa.

Momentti 2 0 2 — Kiinteistöihin liittyvät kulut

Alamomentti 2 0 2 2 — Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

44 749 000

41 407 444

34 464 154,98

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan voimassa olevien sopimusten mukaisesti Euroopan parlamentin käytössä olevien, vuokrattujen tai parlamentin omistamien kiinteistöjen (tilat ja tekniset laitteistot) huolto-, kunnossapito-, hoito- ja siivouskulut.

Ennen sopimusten uusimista tai tekemistä toimielin tiedustelee muilta toimielimiltä niiden saavuttamia sopimusehtoja (hinnat, valuutta, indeksikorotukset, kesto, muut ehdot) varainhoitoasetuksen 91 artiklan 3 kohdan säännöksiä noudattaen.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 75 000 euroa.

Alamomentti 2 0 2 4 — Energiankulutus

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

20 947 000

21 487 594

16 917 600,84

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti vesi-, kaasu-, sähkö- ja lämmityskustannukset.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös menot, joita aiheutuu mahdollisista hiilidioksidipäästöjä koskevista korvauksista, jotka on määritelty puhemiehistön hyväksymässä EMAS-toimintasuunnitelmassa.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 82 000 euroa.

Alamomentti 2 0 2 6 — Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

39 624 740

40 587 000

38 478 370,92

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ensisijaisesti parlamentin kolmessa toimipaikassa käyttämien rakennusten ja tiedotustoimistojen vartioinnista ja valvonnasta aiheutuvat kulut.

Ennen sopimusten uusimista tai tekemistä toimielin tiedustelee muilta toimielimiltä niiden saavuttamia sopimusehtoja (hinnat, valuutta, indeksikorotukset, kesto, muut ehdot) varainhoitoasetuksen 91 artiklan 3 kohdan säännöksiä noudattaen.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 180 000 euroa.

Alamomentti 2 0 2 8 — Vakuutukset

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

909 000

1 034 838

1 563 319,58

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakuutusmaksut.

Luku 2 1 — Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus

Selvitysosa

Julkisten hankintojen yhteydessä toimielin tiedustelee muilta toimielimiltä niiden saavuttamia sopimusehtoja.

Momentti 2 1 0 — Tietojenkäsittely ja televiestintä

Alamomentti 2 1 0 0 — Tietotekniikan ja uuden tekniikan laitteet ja ohjelmistot

Numerotiedot

 

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

2 1 0 0

35 174 000

36 225 000

43 008 335,49

10 0

 

4 000 000

 

Yhteensä

35 174 000

40 225 000

43 008 335,49

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät toimielimen laitteistojen ja ohjelmistojen hankintaan, vuokraukseen, huoltoon ja ylläpitoon, sekä niihin liittyvät työt. On kyse erityisesti atk-keskuksen järjestelmiin ja televiestintäjärjestelmiin, osastojen ja poliittisten ryhmien atk-palveluihin sekä koneäänestykseen tarvittavista laitteistoista ja ohjelmistoista.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 400 000 euroa.

Alamomentti 2 1 0 2 — Tietotekniikkaan ja uuteen tekniikkaan liittyvät ulkoiset palvelut

Numerotiedot

 

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

2 1 0 2

56 481 250

52 637 000

41 155 588,44

10 0

 

4 000 000

 

Yhteensä

56 481 250

56 637 000

41 155 588,44

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot atk-palvelukeskuksilta ja atk-konsulteilta saadusta ulkopuolisesta avusta atk-keskuksen ja verkon käytössä, sovellusten tuottamisessa ja ylläpidossa, käyttäjätuessa (jäsenet ja poliittiset ryhmät mukaan lukien), selvitysten toteuttamisessa sekä teknisten asiakirjojen laatimisessa ja julkaisussa.

Se on tarkoitettu myös kattamaan parlamentin osuus toimielinten yhteisellä sopimuksella perustetun NAP-palkanlaskentasovelluksen käyttötuen kustannuksista.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 700 000 euroa.

Momentti 2 1 2 — Irtain omaisuus

Numerotiedot

 

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

2 1 2

3 224 000

2 998 400

2 508 567,53

10 0

 

749 600

 

Yhteensä

3 224 000

3 748 000

2 508 567,53

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan irtaimen omaisuuden hankinta, vuokraus, huolto ja korjaus ja erityisesti ergonomisten toimistokalusteiden hankinta, vanhojen ja käytöstä poistettavien kalusteiden korvaaminen ja konttorikoneiden hankinta. Se on myös tarkoitettu kattamaan parlamentin irtaimen omaisuuden hallinnoinnista aiheutuvat sekalaiset menot.

Taideteosten osalta määräraha on tarkoitettu kattamaan erityismateriaalin hankinnasta ja ostosta aiheutuvat kulut sekä niihin liittyvät juoksevat kulut, muun muassa kehystys-, restaurointi-, puhdistus- ja vakuutuskulut sekä satunnaiset kuljetuskulut.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Momentti 2 1 4 — Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

17 907 821

18 327 750

14 526 966,49

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisten tarvikkeiden ja laitteiden hankinta, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen sekä tähän liittyvä hallinnointi ja se kattaa erityisesti

 erilaiset tekniset tarvikkeet ja laitteistot (sekä kiinteät että liikuteltavat) julkaisutoiminnan, turvallisuuden, ruokaloiden, kiinteistöjen jne. tarpeisiin,

 etenkin monistamon, puhelinvaihteen, ruokaloiden ja henkilöstömyymälöiden laitteistot sekä turvallisuuslaitteistot, konferenssitekniset laitteistot ja audiovisuaaliset laitteistot,

 erityismateriaalit (elektroniset, atk- ja sähköiset materiaalit) sekä niihin liittyvät ulkoiset palvelut,

 jäsenten toimistoihin pyynnöstä asennettavat kaksi ylimääräistä puhelinlinjaa.

Määräraha kattaa myös jälleenmyynnistä aiheutuvat mainoskulut ja hävittämisestä aiheutuvat kulut.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 205 000 euroa.

Momentti 2 1 6 — Kuljetuskalusto

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

6 500 000

6 826 000

4 880 605,64

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston (auto- ja polkupyöräkanta) hankinta, huolto, käyttö ja korjaus sekä autojen, taksien, linja-autojen ja kuorma-autojen vuokraus kuljettajineen tai ilman, mukaan lukien niihin liittyvät vakuutukset ja muut hallinnointikulut. Autokantaa vaihdettaessa tai ajoneuvoja hankittaessa tai vuokrattaessa etusijalle on asetettava ympäristöä vähemmän saastuttavat ajoneuvot, kuten hybridiautot.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 175 000 euroa.

Luku 2 3 — Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

Selvitysosa

Julkisten hankintojen yhteydessä toimielin tiedustelee muilta toimielimiltä niiden saavuttamia sopimusehtoja.

Momentti 2 3 0 — Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

2 575 000

2 655 500

2 098 026,82

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin, kirjekuorien, toimistotarvikkeiden, kirjapainotarvikkeiden, monistustarvikkeiden jne. hankinta sekä siihen liittyvät hallinnointikulut.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 15 000 euroa.

Momentti 2 3 1 — Rahoituskulut

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

370 000

370 000

318 975,87

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut (provisiot, vaihtopalkkiot, sekalaiset kulut) ja muut rahoituskulut, mukaan lukien kiinteistöjen rahoittamisen liitännäiskulut.

Momentti 2 3 2 — Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

1 314 000

1 312 000

1 318 035,60

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

 kulut, jotka unionin tuomioistuin, unionin yleinen tuomioistuin, virkamiestuomioistuin ja kansalliset tuomioistuimet saattavat määrätä Euroopan parlamentin maksettaviksi,

 ulkopuolisen asianajajan palkkaaminen edustamaan parlamenttia unionin tuomioistuimissa ja kansallisissa tuomioistuimissa sekä oikeudellisten neuvonantajien palkkaaminen avustamaan oikeudellista yksikköä,

 kurinpitomenettelyihin ja vastaaviin menettelyihin liittyvien asianajajapalkkioiden korvaaminen,

 menot, jotka liittyvät varainhoitoasetuksen 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin mahdollisiin vahingonkorvauksiin, korkoihin ja velkoihin,

 sovintoratkaisujen yhteydessä sovitut korvaukset virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 69 ja 70 artiklan mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Momentti 2 3 5 — Televiestintä

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

9 405 000

6 850 000

5 529 693,88

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan verkkopalveluihin liittyvät menot kolmen toimipaikan, datakeskusten ja tiedotustoimistojen välillä sekä liittymistä ja lähetysmaksuista aiheutuvat menot (kiinteät puhelimet, matkapuhelimet, televisiot).

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 20 000 euroa.

Momentti 2 3 6 — Postitus- ja toimitusmaksut

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

422 000

440 000

330 500,55

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kansallisten postipalvelujen ja lähettipalvelujen toteuttamasta frankeerauksesta, postinkäsittelystä ja -kuljetuksesta aiheutuvat kulut.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös postinkäsittelypalvelut.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Momentti 2 3 7 — Muutot

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

700 000

650 000

656 863,44

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muuttokulut ja muuttofirmojen tai ulkopuolisten yritysten tilapäistyövoiman suorittamat työt.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 40 000 euroa.

Momentti 2 3 8 — Muut hallinnosta johtuvat menot

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

631 000

564 000

526 602,66

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

 vakuutukset, joita ei ole erikseen kohdistettu muille alamomenteille,

 menot, jotka aiheutuvat vahtimestarien, autonkuljettajien, muuttohenkilöstön, terveydenhoitopalvelujen ja erilaisten teknisten yksiköiden henkilöstön virka-asujen hankinnasta ja hoidosta,

 sekalaiset toiminta- ja hallintomenot, kuten EMAS-järjestelmän yhteydessä toteutettava liikkuvuuden hallintakeskus, rautatie- ja lentoliikenneaikataulujen hankinta ja käytettyjen laitteiden myynnin yhteydessä lehtimainonnasta aiheutuvat kulut.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 50 000 euroa.

Osasto 3 — Toimielimen suorittamista yleisistä tehtävistä aiheutuvat menot

Luku 3 0 — Kokoukset ja konferenssit

Momentti 3 0 0 — Henkilöstön virkamatkakulut

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

29 820 000

27 970 000

21 907 000,00

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 71 artikla sekä liitteessä VII oleva 11–13 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen henkilöstön, kansallisten asiantuntijoiden tai harjoittelijoiden matkakulut asemapaikan ja Euroopan parlamentin kolmen toimipaikan (Bryssel, Luxemburg ja Strasbourg) välillä sekä virkamatkakulut muihin kuin näihin kolmeen toimipaikkaan kohdistuvista matkoista. Menoihin lasketaan matkustuskulut, päivärahat sekä majoituskulut. Lisäksi määrärahasta katetaan liitännäiskulut (mukaan lukien kulut, jotka liittyvät matkalippujen kirjoittamiseen, varauksiin ja sähköiseen laskutukseen etenkin Euroopan parlamentin järjestämien tilauskuljetusten yhteydessä) tai poikkeukselliset kulut.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös menot, joita aiheutuu mahdollisista hiilidioksidipäästöjä koskevista korvauksista, jotka on määritelty puhemiehistön hyväksymässä EMAS-toimintasuunnitelmassa.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 50 000 euroa.

Momentti 3 0 2 — Vastaanotto- ja edustuskulut

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

2 047 450

1 105 200

769 155,64

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

 menot, jotka liittyvät toimielimelle aiheutuviin vastaanottovelvoitteisiin, mukaan lukien toimielimen tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arviointi (STOA) -yksikön työhön liittyvät vastaanotot, ja toimielimen jäsenten edustusvelvoitteisiin,

 puhemiehen edustuskulut, jotka aiheutuvat matkoista kolmen toimipaikan ulkopuolelle,

 puhemiehen kabinetin edustuskulut ja osuus puhemiehen kabinetin sihteeristökuluista,

 pääsihteeristön vastaanotto- ja edustuskulut, mukaan lukien 15 ja/tai 25 vuotta palveluksessa olleille virkamiehille annettavien esineiden ja mitalien hankinta,

 sekalaiset protokollamenot lippuja, esittelytelineitä, kutsukortteja, ruokalistojen painatusta jne. varten,

 toimielimen VIP-vieraiden matka- ja oleskelukulut,

 vastaanotto- ja edustuskulut sekä julkisen viran hoitoon Euroopan parlamentissa liittyvät jäsenten muut erityiskulut.

Momentti 3 0 4 — Kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut

Alamomentti 3 0 4 0 — Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

2 594 000

3 050 000

2 124 976,46

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen kokouksissa tarjottavista virvokkeista ja muista juomista sekä satunnaisista kevyistä aterioista sekä näiden palvelujen hallinnoinnista aiheutuvat kulut.

Alamomentti 3 0 4 2 — Kokoukset, kongressit ja konferenssit

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

1 350 000

1 310 000

868 097,21

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti

 menot, jotka liittyvät kokousten järjestämiseen muualla kuin toimipaikoissa (valiokunnat tai niiden valtuuskunnat, poliittiset ryhmät), mukaan luettuna tarvittaessa edustuskulut,

 jäsenmaksut kansainvälisille järjestöille, joihin Euroopan parlamentti tai jokin sen elimistä kuuluu (parlamenttien välinen liitto, parlamenttien pääsihteerien liitto, ryhmä 12+ parlamenttien välisessä liitossa).

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 20 000 euroa.

Alamomentti 3 0 4 4 — WTO:ta käsittelevän parlamentaarisen konferenssin ja muiden parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien, tilapäisten valtuuskuntien ja WTO-valtuuskuntien sekalaiset kokouskulut

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

858 000

850 000

353 756,14

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti muut kuin lukuun 1 0 ja momentille 3 0 0 sisältyvät parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien, tilapäisten valtuuskuntien, parlamentaaristen sekavaliokuntien, parlamentaaristen yhteistyövaliokuntien ja WTO-valtuuskuntien kokousten järjestämiseen liittyvät kulut sekä WTO:ta käsittelevän parlamentaarisen konferenssin ja sen valmistelukomitean kokousten järjestämiseen liittyvät kulut.

Alamomentti 3 0 4 6 — AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen sekalaiset kokouskulut

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

451 000

451 000

185 765,77

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti muut kuin lukuun 1 0 ja momentille 3 0 0 sisältyvät AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen valtuuskuntien kokousten järjestämiseen liittyvät kulut.

Alamomentti 3 0 4 7 — Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisen edustajakokouksen sekalaiset kokouskulut

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

80 000

50 000

42 493,42

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut kuin lukuun 1 0 ja momentille 3 0 0 sisältyvät Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisen edustajakokouksen, sen valiokuntien ja sen työvaliokunnan kokousten järjestämiseen liittyvät kulut.

Alamomentti 3 0 4 8 — Euro–Välimeri-alueen parlamentaarisen edustajakokouksen sekalaiset kokouskulut

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

216 319

40 000

24 796,05

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut kuin lukuun 1 0 ja momentille 3 0 0 sisältyvät Euro–Välimeri-alueen parlamentaarisen edustajakokouksen, sen valiokuntien ja sen puheenjohtajiston kokousten järjestämiseen liittyvät kulut.

Alamomentti 3 0 4 9 — Matkatoimistopalveluita koskevat menot

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

1 463 000

1 248 000

1 223 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin kanssa sopimuksen tehneen matkatoimiston juoksevat kulut.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 50 000 euroa.

Luku 3 2 — Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

Momentti 3 2 0 — Asiantuntemuksen hankinta

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

11 582 500

10 360 000

6 080 996,67

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

 kustannukset asiantuntijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa tehtävistä sopimuksista, jotka koskevat selvitysten tai muun tutkimustoiminnan (työryhmät, pyöreän pöydän keskustelut, asiantuntijapaneelit, konferenssit) toteuttamista parlamentin elimiä ja hallintoa varten, mukaan lukien Euroopan historian talon toteuttaminen,

 tutkimusten arviointikustannukset ja toimielimen tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arviointi (STOA) yksikön osallistuminen tieteellisten elinten toimintaan,

 valiokuntiin ja tutkimus- tai työryhmiin kutsuttujen asiantuntijoiden ja muiden henkilöiden – mukaan lukien parlamentille vetoomuksia esittäneet henkilöt – matkustus-, oleskelu- ja liitännäiskulut,

 menot ulkopuolisten henkilöiden kutsumisesta osallistumaan eri elinten työhön, kuten kurinpitolautakunnan tai taloudellisten väärinkäytösten tutkintaelimen toimintaan.

Momentti 3 2 2 — Tiedonhankinta ja arkistointi

Alamomentti 3 2 2 0 — Dokumentaatio- ja kirjastomenot

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

4 593 826

4 432 300

3 512 010,23

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

 yleisten lähdeteosten osaston laajentaminen ja uusiminen ja kirjastovarojen pitäminen ajan tasalla,

 sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset sekä julkaisujen ja verkkopalveluiden tilaukset tietotoimistoista, mukaan lukien tällaisen tilausmateriaalin kopioimisesta ja jakelusta kirjallisessa ja/tai elektronisessa muodossa aiheutuvat copyright-kulut, ja lehdistökatsauksia ja lehtileikkeitä koskevat palvelusopimukset,

 aikakauslehtien sisältötiivistelmiä koskevat tilaukset tai palvelusopimukset tai aikakauslehtiartikkelien tallennus optisille välineille,

 ulkopuolisten asiakirja- ja tilastotietokantojen käyttökulut lukuun ottamatta tietokonelaitteisto- ja televiestintäkustannuksia,

 kansainväliseen ja/tai toimielinten väliseen yhteistyöhön liittyvien Euroopan parlamentin velvoitteiden täyttämisestä aiheutuvat kustannukset,

 erityismateriaalin, mukaan lukien kirjasto-, dokumentointi- ja mediakirjastomateriaalin ja/tai sähköisten, elektronisten ja tietojenkäsittelyyn liittyvien järjestelmien hankinta tai vuokraus sekä ulkopuoliset palvelut näiden materiaalien ja järjestelmien hankintaa, kehittämistä, asennusta, käyttöä ja ylläpitoa varten,

 kirjastopalveluista ja etenkin asiakaspalvelusta (tutkimukset, analyysit), laadunvalvontajärjestelmästä jne. aiheutuvat kulut,

 kirjaston, dokumentaation ja mediakirjaston sidonta- ja konservointityö sekä siihen liittyvät materiaalit,

 sisäisiin julkaisuihin (esitteet, selvitykset jne.) ja viestintään (tiedotteet, videot, cd-romit jne.) liittyvät kulut, mukaan lukien materiaalikulut,

 sanakirjojen ja sanastojen uusiminen tai uusien hankinta kaikissa julkaisumuodoissa muun muassa uusille kieliyksiköille sekä muiden teosten uusiminen tai uusien hankinta kielipalveluihin ja lainsäädännön laadusta vastaaville yksiköille.

Alamomentti 3 2 2 2 — Arkistomenot

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

1 895 000

1 858 200

1 755 946,77

Selvitysosa

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) sekä Euroopan parlamentin hyväksymät täytäntöönpanotoimenpiteet.

Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 2002, tiedotuksen ja avoimuuden lisäämisestä: Euroopan parlamentin arkistot.

Säännöt Euroopan parlamentin jäsenten arkistojen käsittelystä, annettu 10 päivänä lokakuuta 2007 tehdyllä puhemiehistön päätöksellä, sellaisena kuin ne on muutettuina 21 päivänä huhtikuuta 2009 tehdyllä puhemiehistön päätöksellä.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisista arkistopalveluista aiheutuvat kustannukset, kuten

 arkistojen siirtäminen eri tietovälineille (mikrofilmit, levyt, kasetit jne.), erityismateriaalin (sähköisen, elektronisen ja atk-materiaalin, kirjojen ja aikakausjulkaisujen) hankinta, vuokraus, ylläpito ja korjaus ja siihen liittyvät ulkopuoliset palvelut,

 erimuotoisten julkaisujen (esitteet, cd-romit jne.) kustannukset,

 kustannukset, jotka aiheutuvat ensisijaisista (esimerkiksi toimittajilta, historiantutkijoilta tai arkistonhoitajilta saadut lausunnot) tai toissijaisista arkistolähteistä (eri välineiden kautta saadut asiakirjat) tehtävistä ulkoisista hankinnoista.

Se on tarkoitettu kattamaan myös Euroopan parlamentin jäsenten edustajantointaan harjoittaessaan keräämien sellaisten arkistojen käsittelystä aiheutuvat kulut, jotka on lahjoitettu tai testamentattu Euroopan parlamentille, Euroopan unionin historiallisille arkistoille (HAEU) tai jollekin yhdistykselle tai säätiölle, Euroopan parlamentin hyväksymien sääntöjen mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 20 000 euroa.

Momentti 3 2 3 — Suhteet unionin ulkopuolisten maiden parlamentteihin ja parlamentaarisen demokratian tukeminen

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

520 000

470 000

310 310,77

Selvitysosa

Euroopan unionin parlamenttien puhemiesten Kööpenhaminassa 2006 ja Bratislavassa 2007 pitämien kokousten puheenjohtajan päätelmät.

Puhemiehistön päätös, tehty 18 päivänä kesäkuuta 2007.

Toimenpide kattaa seuraavat maantieteelliset alueet: Euroopan unionin ulkopuoliset maat lukuun ottamatta ehdokasmaita ja ehdokkuutta edeltävässä vaiheessa olevia maita.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin ja kolmansien maiden demokraattisesti valittujen parlamenttien sekä alueellisten parlamentaaristen järjestöjen välisten suhteiden edistämiseen sidotut menot. Erityisesti kyseeseen tulevat parlamenttien valmiuksien parantaminen uusissa ja kehittyvissä demokratioissa ja uuden tieto- ja viestintätekniikan käytön edistäminen parlamenteissa.

Momentti 3 2 4 — Tuotanto ja levitys

Alamomentti 3 2 4 0 — Virallinen lehti

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

5 359 450

5 361 000

6 939 095,52

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen osuus julkaisu-, levitys- ja muista liitännäiskuluista, joita julkaisutoimistolle aiheutuu Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavista teksteistä.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 500 000 euroa.

Alamomentti 3 2 4 1 — Digitaaliset ja perinteiset julkaisut

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

4 224 000

4 395 000

2 749 099,12

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

 kaikki digitaalisista julkaisuista (intranet-sivustot) sekä perinteisistä julkaisuista (erilaiset alihankintana tuotettavat asiakirjat ja painotyöt) aiheutuvat kustannukset jakelu mukaan luettuna,

 julkaisu- ja käännösjärjestelmien päivittäminen sekä kehittävä ja korjaava ylläpito.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 210 000 euroa.

Alamomentti 3 2 4 2 — Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

Numerotiedot

 

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

3 2 4 2

19 615 000

13 708 000

16 678 677,36

10 0

 

3 427 000

 

Yhteensä

19 615 000

17 135 000

16 678 677,36

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedotusmateriaalin julkaiseminen, mukaan lukien sähköinen materiaali, sekä tiedotus- ja suhdetoiminta, osallistuminen julkisiin tapahtumiin, näyttelyihin ja messuille jäsenvaltioissa ja ehdokasvaltioissa ja lainsäädäntötyön seurantatietokannan (OEIL) päivittäminen.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Määräraha otetaan varaukseen, kunnes esitetään kertomus, jossa yksilöidään osastojen 2 ja 3 menot, jotka johtuvat sopimuksista tai muista parlamentin vastuulla olevista menoista, kuten palkoista ja kiinteistöjen kunnossapidosta, sekä kustannukset, jotka ovat riippuvaisia toiminnoista tai toimista, jotka edellyttävät parlamentin toimivaltaisten viranomaisten ennakkohyväksyntää kustannus-hyötyanalyysin perusteella.

Alamomentti 3 2 4 3 — Vierailukeskus

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

3 000 000

12 100 000

3 897 236,76

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vierailukeskuksen menot.

Alamomentti 3 2 4 4 — Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

29 710 000

27 100 000

24 485 352,52

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan avustukset vierailijaryhmille sekä liitännäiset infrastruktuurikulut, Euroscola-ohjelman toimintakulut ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajille tarkoitettujen harjoittelujaksojen rahoitus. Rahoitusta lisätään vuosittain soveltaen BKTL:n ja hintojen muutosten perusteella mukautettavaa deflaattoria.

Ryhmää kohti tuettavien vierailijoiden määrää on lisättävä merkittävästi. Kunkin Euroopan parlamentin jäsenen olisi voitava kutsua kunakin kalenterivuonna enintään viisi ryhmää siten, että vierailijoita on kaikkiaan sata. Vierailulla voi olla läsnä vähintään kymmenen ja enintään sata osallistujaa.

Alamomentille sisältyy aiheellinen määräraha vammaisia vieraita varten.

Myönnettyä avustusta on lisättävä sen suhteuttamiseksi vierailijoiden matkan pituuteen ja käytettävissä oleviin liikennepalveluihin. Vierailijoille tarjottavia palveluja olisi myös parannettava.

On määriteltävä, otetaanko uusissa säännöissä huomioon vierailijoiden alkuperää koskevat erityisnäkökohdat ja rajoitukset, ja tehtävä ehdotuksia, joilla osa vierailukeskuksesta varataan poliittisille ryhmille, ja laadittava selonteko vierailijoiden pääsemisestä uuteen vierailukeskukseen ja täysistuntosaliin sekä arvioitava kokoussalien ja henkilökunnan saatavuutta.

Alamomentti 3 2 4 5 — Symposiumien, seminaarien ja kulttuuritoiminnan järjestäminen

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

2 475 000

2 245 000

1 790 335,14

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäsenvaltioista ja ehdokasvaltioista tuleville mielipiteenmuokkaajille tarkoitettujen kansallisten tai monikansallisten seminaarien ja symposiumien järjestämiseen liittyvät menot tai avustukset ja parlamentaaristen seminaarien ja symposiumien järjestämiskulut sekä eurooppalaisten kulttuurialoitteiden, kuten Saharov-palkinnon, nuorten eurooppalaisten, israelilaisten ja palestiinalaisten poliittisten johtajien yhteisten tapaamisten ja Euroopan parlamentin LUX-elokuvapalkinnon, rahoittaminen.

Määräraha kattaa myös enintään 300 000 euroa menoihin, jotka liittyvät erityisten "istuntosalitoimintojen" toteutukseen Strasbourgissa ja Brysselissä puhemiehistön hyväksymän vuosiohjelman pohjalta.

Määräraha on lisäksi tarkoitettu kattamaan monikielisyyttä tukevat toimet, kuten tapaamiset tulkkien kouluttajien kanssa, toimet monikielisyyttä ja tulkin ammattia koskevan tuntemuksen lisäämiseksi, toimielinten väliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön liittyvät toimet sekä osallistuminen muiden yksiköiden kanssa yhteistyössä järjestettäviin samankaltaisiin toimiin osana toimielinten välistä ja kansainvälistä yhteistyötä.

Se on lisäksi tarkoitettu kattamaan Saharov-verkoston jäsenten toimintaan ja virkamatkoihin liittyvät kulut.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Alamomentti 3 2 4 6 — Parlamentin televisiokanava (Web TV)

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

9 000 000

9 000 000

8 787 767,35

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan parlamentin televisiokanava (Web TV).

Prototyyppi arvioidaan. Arvioinnissa on otettava huomioon hankkeen sisältö ja kustannukset, poliittisten ryhmien osallistumisen rakenteet ja taso sekä ohjelmien sisällön määritteleminen.

Alamomentti 3 2 4 8 — Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

13 600 000

12 200 000

15 124 447,23

Selvitysosa

Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2002, vuoden 2003 talousarviomenettelyn suuntaviivoista (EUVL C 47 E, 27.2.2003, s. 72).

Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 14 päivänä toukokuuta 2002, ennakkoarviosta parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2003 (EUVL C 180 E, 31.7.2003, s. 150).

Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 14 päivänä toukokuuta 2003, ennakkoarviosta parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2004 (EUVL C 67 E, 17.3.2004, s. 179).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

 audiovisuaalisen alan toimintabudjetti (toimielimen omat palvelut ja ulkopuolinen apu kuten tekninen työ radio- ja tv-asemille, audiovisuaalisten ohjelmien nauhoitukset, tuotanto, yhteistuotanto ja levitys, tv- ja radio-ohjelmien lähetyslinjojen vuokraus ja lähetykset sekä muut toimet, joilla parannetaan toimielimen yhteyksiä audiovisuaalisia välineitä käyttäviin elimiin),

 menot, jotka aiheutuvat parlamentin täysistuntojen ja valiokuntien kokousten suorista lähetyksistä internetin välityksellä,

 istuntojaksojen tallentaminen dvd-romeille,

 asianmukaisten arkistojen sekä sellaisen hakukoneen luominen, jolla kansalaisille taataan jatkuva tiedon saanti.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 13 000 euroa.

Alamomentti 3 2 4 9 — Tiedonvaihto kansallisten parlamenttien kanssa

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

700 000

900 000

561 657,05

Selvitysosa

Euroopan kansanedustuslaitosten puhemiesten kokous (kesäkuu 1977) ja Euroopan unionin parlamenttien puhemiesten kokoukset (syyskuu 2000, maaliskuu 2001). Toimenpide kattaa seuraavat maantieteelliset alueet: Euroopan unionin jäsenvaltiot ja ehdokasmaat sekä ehdokkuutta edeltävässä vaiheessa olevat maat.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

 Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välisten suhteiden edistämiseen sidotut menot. Se kattaa parlamentaariset suhteet lukuun ottamatta niitä, jotka on mainittu luvuissa 1 0 ja 3 0, sekä tietojen ja dokumentoinnin vaihdon ja avustustyön tietojen analysoimiseksi ja käyttämiseksi, mukaan lukien vaihdot Euroopan parlamentaarisen tutkimus- ja dokumentointikeskuksen (ECPRD) kanssa,

 edellä mainittujen parlamenttien virkamiesten yhteistyöohjelmien ja koulutustoimien rahoitus ja yleisesti toimet parlamenttien valmiuksien parantamiseksi.

Koulutustoimiin sisältyy vierailukäyntejä Euroopan parlamenttiin Brysselissä, Luxemburgissa ja Strasbourgissa; määräraha kattaa kokonaan tai osittain osallistujien kulut erityisesti matkojen, matkustamiseen liittyvien yleiskulujen, majoituksen ja päivärahojen osalta,

 erityisesti lainsäädäntötoimintaan liittyvät yhteistyötoimet sekä dokumentaatio-, analyysi- ja tiedotustoimintaan liittyvät toimet, mukaan lukien toiminta Euroopan parlamentaarisessa tutkimus- ja dokumentointikeskuksessa (ECPRD).

Momentti 3 2 5 — Tiedotustoimistoja koskevat menot

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

1 200 000

1 040 000

974 747,47

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki Euroopan parlamentin tiedotustoimistoihin liittyvät menot (henkilöstö, rakennukset, konferenssit, kokoukset, julkaisut jne.).

Osasto 4 — Toimielimen suorittamista erityistehtävistä aiheutuvat menot

Luku 4 0 — Tiettyjen toimielinten ja elinten erityismenot

Momentti 4 0 0 — Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

54 850 000

53 750 000

52 337 886,15

Selvitysosa

Säännöt, annettu 1 päivänä helmikuuta 2001 tehdyllä puhemiehistön päätöksellä.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten

 sihteeristökulut, hallinnosta johtuvat menot ja toimintamenot,

 poliittiseen toimintaan ja tiedotukseen liittyvät menot Euroopan unionin poliittisen toiminnan yhteydessä.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 50 000 euroa.

Momentti 4 0 2 — Rahoitus eurooppalaisille poliittisille puolueille

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

17 400 000

14 075 000

10 512 377,00

Selvitysosa

Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus ja erityisesti sen 224 artikla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2004/2003, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä (EUVL L 297, 15.11.2003, s. 1).

Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, tehty 29 päivänä maaliskuuta 2004, Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2004/2003 soveltamissääntöjen vahvistamisesta.

Määräraha on tarkoitettu Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoittamiseen.

Momentti 4 0 3 — Rahoitus eurooppalaisille poliittisille säätiöille

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

11 400 000

9 140 000

6 365 561,00

Selvitysosa

Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus ja erityisesti sen 224 artikla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2004/2003, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä (EUVL L 297, 15.11.2003, s. 1).

Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, tehty 29 päivänä maaliskuuta 2004, Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2004/2003 soveltamissääntöjen vahvistamisesta.

Määräraha on tarkoitettu Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoittamiseen.

Luku 4 2 — Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot

Momentti 4 2 2 — Parlamentin jäsenten avustaminen

Alamomentti 4 2 2 0 — Parlamentin jäsenten avustaminen

Numerotiedot

 

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

4 2 2 0

177 800 000

168 724 000

153 358 430,04

10 0

13 200 000

 

 

Yhteensä

191 000 000

168 724 000

153 358 430,04

Selvitysosa

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 21 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 33–44 artikla.

Neuvoston asetus (EY) N:o 160/2009, annettu 23 päivänä helmikuuta 2009, Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EUVL L 55, 27.2.2009, s. 1).

Puhemiehistön hyväksymät Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen VII osastoa koskevat täytäntöönpanotoimet.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan parlamentin jäsenten avustamisesta aiheutuvat kustannukset.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 400 000 euroa.

Alamomentti 4 2 2 2 — Valuuttakurssierot

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

250 000

250 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin talousarviosta katettavat valuuttakurssierot parlamentin avustajakorvaukseen sovellettavien määräysten mukaisesti.

Luku 4 4 — Jäsenten ja entisten jäsenten kokoukset ja muu toiminta

Momentti 4 4 0 — Entisten jäsenten kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

200 000

170 000

170 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin entisten jäsenten yhdistyksen kokouksista aiheutuvat kulut ja mahdolliset muut vastaavat kulut.

Momentti 4 4 2 — Euroopan parlamentaarisen yhdistyksen kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

140 000

140 000

140 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentaarisen yhdistyksen kokouksista aiheutuvat kulut ja mahdolliset muut vastaavat kulut.

Osasto 10 — Muut menot

Luku 10 0 — Alustavat määrärahat

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

14 164 419

15 691 800

0,—

Selvitysosa

1.

Alamomentti

1 2 0 0

Palkat ja palkanlisät

964 419

2.

Alamomentti

4 2 2 0

Parlamentin jäsenten avustaminen

13 200 000

 

 

 

Yhteensä

14 164 419

Luku 10 1 — Varaus ennakoimattomia menoja varten

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

14 000 000

10 000 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan varainhoitovuoden aikana tehdyistä budjettipäätöksistä koituvat ennakoimattomat menot.

Luku 10 3 — Varaus laajentumista varten

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

3 835 000

750 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen laajentumisvalmisteluista aiheutuvat menot.

Luku 10 4 — Tiedotus- ja viestintäpolitiikkaa koskeva varaus

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedotus- ja viestintäpolitiikasta aiheutuvat menot.

Luku 10 5 — Alustava määräraha kiinteistöjä varten

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

p.m.

11 000 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen investoinnit kiinteään omaisuuteen ja kunnostustyöt. Parlamentin puhemiehistöä pyydetään ottamaan käyttöön johdonmukainen ja vastuullinen kiinteää omaisuutta ja kiinteistöjä koskeva pitkän aikavälin strategia, jossa otetaan huomioon kunnossapitokustannusten nousun erityisongelma, kunnostustarpeet ja turvallisuuskustannukset ja jossa varmistetaan parlamentin talousarvion kestävyys.

Luku 10 6 — Varaus kehitteillä olevia ensisijaisia hankkeita varten

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

p.m.

5 000 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen kehitteillä oleviin ensisijaisiin hankkeisiin liittyvät menot.

Luku 10 8 — EMAS-varaus

Numerotiedot

Talousarvio 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi asianomaisissa toimintamäärärahojen budjettikohdissa puhemiehistön tehtyä päätökset EMAS-järjestelmää koskevan suunnitelman toteuttamisesta erityisesti parlamentin hiilitaseselvityksen nojalla.

Liite S — HENKILÖSTÖ

Liite S 1 — Pääluokka I — Euroopan parlamentti

Ura-alue ja palkkaluokka

2010

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Muut

Muut

Tehtäväryhmiin kuulumattomat

1

 

 

 

AD 16

11

 

1

7

AD 15

35

 

1

4

AD 14

141

2

6

23

AD 13

227

8

2

30

AD 12

503

 

8

71

AD 11

131

 

7

36

AD 10

191

 

7

29

AD 9

155

 

7

17

AD 8

107

 

8

18

AD 7

259

 

 

23

AD 6

249

 

1

26

AD 5

360

 

8

93

AD yhteensä

2 369

10

56

377

AST 11

91

10

 

33

AST 10

136

 

17

18

AST 9

115

 

3

27

AST 8

215

 

4

39

AST 7

653

 

2

50

AST 6

559

 

5

72

AST 5

365

 

8

64

AST 4

251

 

11

62

AST 3

124

 

16

63

AST 2

245

 

5

55

AST 1

97

 

 

77

AST yhteensä

2 851

10

71

560

Yhteensä

5 221[1]

20[2]

127[3]

937

Kaikki yhteensä

6 285[4]

Ura-alue ja palkkaluokka

2011

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Muut

Muut

Tehtäväryhmiin kuulumattomat

1

 

 

 

AD 16

11

 

1

7

AD 15

35

 

1

4

AD 14

149

2

6

23

AD 13

279

8

2

34

AD 12

443

 

8

67

AD 11

131

 

7

37

AD 10

191

 

7

28

AD 9

155

 

7

17

AD 8

130

 

8

21

AD 7

304

 

 

22

AD 6

269

 

5

30

AD 5

363

 

4

119

AD yhteensä

2 460

10

56

409

AST 11

151

10

 

33

AST 10

76

 

17

21

AST 9

115

 

3

30

AST 8

365

 

5

34

AST 7

753

 

1

55

AST 6

389

 

6

68

AST 5

330

 

7

66

AST 4

206

 

11

67

AST 3

184

 

16

59

AST 2

225

 

5

64

AST 1

134

 

1

98

AST yhteensä

2 928

10

72

595

Yhteensä

5 389[5]

20[6]

128[7]

1004

Kaikki yhteensä

6 521[8]

Liite

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

Budjetti-kohta

Nimike

Toteutuneet tulot

Ennakkoarvio

2009

2011

5000

Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto

0,00

364.000

5001

Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

15.000,00

5.000

5002

Tulot muille toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista kertyvästä tuotosta

0,00

70.000

502

Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto

489.477,89

390.000

5110

Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto

1.324.196,29

1.000.000

5111

Vuokrauskulujen korvaaminen

15.317,47

150.000

550

Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

3.347.371,92

1.377.800

551

Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista

3.551.741,34

p.m.

570

Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta

1.766.049,19

995.000

571

Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0,00

p.m.

573

Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset

3.217.174,16

p.m.

581

Vakuutuskorvauksista kertyvät tulot

677.015,63

25.000

6600

Muut käyttötarkoitukseensa sidotut maksut ja palautukset

13.191.164,09

2.102.000

 

YHTEENSÄ

27.594.507,98

6.478.800

  • [1]  Näistä 6 on poikkeustapauksissa myönnettäviä henkilökohtaisia ylennyksiä (3 AD14:ää AD15:ksi, 1 AST10 AST11:ksi, 2 AST4:ää AST5:ksi) ansioituneille virkamiehille.
  • [2]  Näennäisvaraus yksikön edun vuoksi siirretyille virkamiehille, yleiseen kokonaismäärään kuulumaton.
  • [3]  Näistä 4 AD:tä on puolipäiväistä (kieltenopettajat) ja 1 AD10 (PO IPOL) enintään 5 vuotta.
  • [4]  1 AD5-virka ja 4 AST3-virkaa (ammatillinen koulutus) sekä 2 AD5-virkaa ja 2 AST1-virkaa (kääntäminen) on otettu varauksena henkilöstötaulukkoon ilman määrärahoja.
  • [5]  Näistä 6 on poikkeustapauksissa myönnettäviä henkilökohtaisia ylennyksiä (3 AD14:ää AD15:ksi, 1 AST10 AST11:ksi, 2 AST4:ää AST5:ksi) ansioituneille virkamiehille.
  • [6]  Näennäisvaraus yksikön edun vuoksi siirretyille virkamiehille, yleiseen kokonaismäärään kuulumaton.
  • [7]  Näistä 4 AD:tä on puolipäiväistä (kieltenopettajat) ja 1 AD10 (PO IPOL) enintään 5 vuotta.
  • [8]  1 AD5-virka ja 4 AST3-virkaa (ammatillinen koulutus) sekä 2 AD5-virkaa ja 2 AST1-virkaa (kääntäminen) on otettu varauksena henkilöstötaulukkoon ilman määrärahoja.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

28.4.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

35

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, Sergio Paolo Francesco Silvestris, László Surján, Helga Trüpel, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Franziska Katharina Brantner, Roberto Gualtieri, Giovanni La Via, Peter Šťastný, Theodor Dumitru Stolojan

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Marita Ulvskog