JELENTÉS az Európai Parlament tervezett bevételeiről és kiadásairól a 2011-es pénzügyi évre

3.5.2010 - (2010/2005(BUD))

Költségvetési Bizottság
Előadó: Helga Trüpel


Eljárás : 2010/2005(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0134/2010

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Parlament tervezett bevételeiről és kiadásairól a 2011-es pénzügyi évre

(2010/2005(BUD))

Az Európai Parlament,

(Különleges jogalkotási eljárás – költségvetés)

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[1], és különösen annak 31. cikkére,

–   tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra[2],

–   tekintettel a 2011-es költségvetési eljárásra ‑ I., II., IV., V., VI., VII., VIII. és IX. szakasz ‑ vonatkozó iránymutatásokról szóló, 2010. márc. 25-i állásfoglalására[3],

–   tekintettel a Parlament 2011-es pénzügyi évre vonatkozó előzetes előirányzat-tervezetének kidolgozása céljából a főtitkár által az Elnökség számára készített jelentésre,

–   tekintettel az Elnökség által 2010.április 19-én, az eljárási szabályzat 23. cikkének (6) bekezdése és 79. cikkének (1) bekezdése értelmében elkészített, előzetes előirányzat-tervezetre,

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság által az eljárási szabályzat 79. cikkének (2) bekezdése értelmében megállapított előirányzat-tervezetre,

–   tekintettel eljárási szabályzata 79. cikkére,

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7–0134/2010),

A. mivel a Parlament a Szerződés szerinti feladatai elvégzése érdekében arra törekszik, hogy előjogaival éljen, illetve teljes mértékben kiaknázza azokat, és mivel ennek érdekében meg kell erősíteni néhány kiemelt területet, ugyanakkor szigorú megközelítést kell alkalmazni a rendelkezésre álló források felhasználása tekintetében,

B.  mivel a költségvetési helyzet 2011-re az 5. fejezet tekintetében (igazgatási kiadások) minden eddiginél óvatosabb és fegyelmezettebb megközelítés alkalmazását indokolja a Parlament költségvetése vonatkozásában a politikai célkitűzések és azok finanszírozásának összeegyeztetése érdekében;

C.  mivel az Elnökség és a Költségvetési Bizottság között két éve megerősített együttműködéssel kapcsolatos kísérleti jellegű folyamat indult el, amelyet a 2011-es eljárásra is megtartottak,

D.  mivel a plenáris ülésnek a költségvetési előirányzat és a végleges költségvetés elfogadásával kapcsolatos előjogai teljes mértékben megmaradnak a Szerződés rendelkezéseivel és az eljárási szabályzattal összhangban,

E.   mivel az Elnökség és a Költségvetési Bizottság küldöttségei között az egyeztetést megelőzően két megbeszélésre került sor 2010. március 24-én és 2010. április 13-án, amelyek során a két küldöttség számos kulcsfontosságú kérdést megvitatott,

Általános keret és átfogó költségvetés

1.   megállapítja, hogy a 2011-es költségvetés Elnökség által javasolt összege 1 710 547 354 EUR, amely a többéves pénzügyi keret 5. fejezetének 20,32 %-át teszi ki; megállapítja, hogy a 2010-es költségvetéshez képest javasolt növekedési arány 5,8%, beleértve az 1/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetet;

2.   miközben teljes mértékig tudatában van az előtte álló kihívásoknak, úgy véli, hogy e becslésekben a költségvetés növekedési arányát és végső szintjét ki kell igazítani; úgy határoz ebben a fázisban, hogy a költségvetés teljes összege 1 706 547 354 EUR, ami 5,5%-os növekedést jelent, és az 5. fejezet 20,28%-át teszi ki; továbbá a végleges költségvetés 2010 őszén való megállapítása előtt törekszik különböző kérdések tisztázására, a javasolt intézkedések további vizsgálatára, illetve a megtakarítások meghatározására;

3.   emlékeztet azon álláspontjára, hogy a többéves pénzügyi keretre vonatkozóan 2006-ban megtárgyalt és 2007 óta érvényben lévő eredeti referenciaértékek alapján kiadásainak továbbra is az eddigi 20%-os határon belül kell maradnia, figyelembe véve a többi intézmény szükségleteit és a rendelkezésre álló mozgásteret; ezzel kapcsolatban tudomásul veszi a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottságának csak a 2010-es évre vonatkozó, 10 millió eurót meghaladó kérését; megismétli, hogy az Európai Külügyi Szolgálat szintén kihatással lehet az 5. fejezetre; megerősíti azon véleményét, hogy az Elnökségnek és a Költségvetési Bizottságnak együtt kell dolgoznia e határérték újraértékelésén, mielőtt intézményközi párbeszéd nyílik e kérdésben; javasolja, hogy e célból hozzanak létre egy munkacsoportot, amelynek 2010 júliusa előtt meg kell kezdenie a munkáját;

4.   az 5. fejezet félidős pénzügyi programozásával, valamint a 2011-re tervezett 109 millió eurós, a 2012-re tervezett 102 millió eurós és a 2012-re tervezett 157 millió eurós tartalékkal kapcsolatban tisztán szeretne látni; úgy véli, hogy hasznos lenne tájékoztatást kapni a főtitkárok hatodik jelentésével kapcsolatos parlamenti munkahipotézisekről (2009. október) a költségvetés és a munkahelyek tekintetében, összehasonlítva a becslésekre vonatkozó jelenleg rendelkezésre álló javaslattal; pontosítani szeretné, hogy mely jelentős (potenciális) projektek és személyzetfejlesztéssel kapcsolatos tervek szerepelnek a következő 2–3 évre szóló programozásban; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a pénzügyi programozás csak egy nem kötelező erejű, indikatív tervezési eszköz, valamint azt, hogy a végső döntéseket a költségvetési hatóság hozza meg;

5.   egyetértve a fő indokolással, amely szerint a költségvetés 1%-ából az előre nem látható kiadások számára elfogadható nagyságú rendkívüli tartalékalapot képeznek, egyetért az Elnökség arra irányuló javaslatával, hogy figyelembe veszi az 5. fejezetben rendkívül szűkre szabott mozgásteret, és e tartalékalapot 14 millió euróban állapítja meg;

6.   megérti, hogy az Európai Bíróság előtt a fizetésekkel kapcsolatban beadott folyamatban lévő ügy – amennyiben a Bíróság a Bizottság javára döntene – a Parlament számára 2011-ben mintegy 12 millió eurót jelentene, melynek fedezetét számos költségvetési sor tartalmazza a javaslatban;

7.   emlékeztet előző kéréseire, melyek szerint az egész költségvetési javaslat tavasszal kerüljön bemutatásra a költségvetési előirányzat készítésének stádiumában, és ennek megfelelően elvárja, hogy ősszel csak kisebb vagy technikai jellegű változtatásokra kerüljön sor az úgynevezett módosító indítványokban;

8.   ismételten hangsúlyozza, milyen fontos számára az Elnökség és a Költségvetési Bizottság között a meghozandó döntések költségvetési következményeinek együttes tisztázása érdekében történő szoros együttműködés; hangsúlyozza továbbá, hogy minden döntéshozó testületen belül döntő fontosságú olyan pénzügyi kimutatások felhasználása, amelyek valamennyi költségvetési következményt egyértelműen bemutatnak a tagok számára;

Konkrét kérdések

A Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos kérdések

9.   üdvözli és 9,4 millió euróval jóváhagyja az Elnökség ezen intézkedésekkel – azaz a 18 képviselő számára történő külön tartalék létrehozásával – kapcsolatos javaslatainak finanszírozását;

10. egyetért az Elnökség azon törekvésével, hogy a jogalkotás kiválóságával kapcsolatos célkitűzéshez való hozzájárulás érdekében szükséges a szakértelem fokozása;

11. e tekintetben támogatja az ötletet, hogy a szakpolitikai osztályoknak meg kell találni a megfelelő egyensúlyt a belső és külső szakértelem között attól függően, hogy milyen típusú információra van szükség az adott ügyek kapcsán, azonban bővebb magyarázatot vár el a tekintetben, hogy a javasolt létszámnövelés vajon hogyan bonyolítható le rugalmasan, valamint részletesebb tájékoztatást kér a korábbi végrehajtási arányokkal és az ilyen szakértelem iránt a bizottságok részéről megmutatkozó igényekkel kapcsolatban;

12. üdvözli, hogy az Elnökség figyelembe vette az AD és az AST álláshelyek arányával kapcsolatos aggodalmakat, aminek következtében az eredeti javaslathoz képest 3-mal csökkent az AST álláshelyek száma; az Elnökség jelenlegi javaslata alapján jóváhagyja a 19 AD5 és 13 AST1 álláshelynek a tematikus főosztályokon történő létrehozására szolgáló előirányzatokat;

13. elismeri, hogy szükség van a külső tanulmányok megerősítésére, és üdvözli az Elnökség és a Költségvetési Bizottság közötti megállapodást, miszerint a kiegészítő összeget 1,7 millió euróban állapítják meg;

14. tudomásul veszi a könyvtári dolgozók létszámának 28-cal történő növelésére irányuló javaslatot, közülük 13-an a képviselők rendelkezésére álló tájékoztatási szolgálatban fognak dolgozni (ezt megelőzően szerződéses alkalmazottak); jóváhagyja e 13 állás finanszírozását és a létszámtervbe történő beépítését feltéve, hogy biztosítékot kap arra vonatkozóan, hogy ezek betöltésére nyílt pályázat útján fog sor kerülni, valamint arra, hogy a szerződések pénzügyi keretében ennek megfelelő megtakarítás történik; úgy véli, hogy a jelenlegi tájékoztatási szolgálatok finanszírozását és emberi erőforrásait tovább kell erősíteni és ki kell fejleszteni egy felhasználóbarát rendszert, amely lehetővé teszi a képviselők számára, hogy a házon belül készült valamennyi információhoz könnyen hozzáférjenek; úgy határoz, hogy a 15 további álláshelyhez szükséges előirányzatokat felveszi a költségvetési javaslatba, azonban az összeg felét tartalékba helyezi,

-    annak további megindokolásáig, hogy ezen álláshelyeket miként fogják felhasználni a képviselőknek nyújtott szakértői szolgáltatások javítása érdekében;

-    amíg konkrét tájékoztatást nem kap az Elnökség és az igazgatás által a belső tudásmenedzsment-rendszer kialakítása érdekében tett lépésekről, beleértve a megvalósítás tervezett menetrendjét és az információforrások racionalizálásából esetleg adódó megtakarításokat is;

15. úgy véli, hogy a fent említett két közvetett támogatási szolgáltatást tudatosítani kellene és láthatóvá kellene tenni a képviselők számára, többek között a Parlament honlapjainak segítségével;

16. emlékeztet az iránymutatásokról szóló állásfoglalására, amelyben már szorgalmazta egy olyan értékelés elkészítését, amely tartalmazná az asszisztensi juttatás javasolt növeléséből eredő összes költségre vonatkozó részletes pénzügyi kimutatást is; úgy határoz ezért, hogy a megfelelő előirányzatokat tartalékba helyezi;

Bővítés

17. üdvözli a Horvátország csatlakozásával kapcsolatos rendelkezéseket és jóváhagyja az ennek megfelelő előirányzatokra vonatkozó és személyzeti jellegű intézkedéseket;

Általános létszámterv

18. megjegyzi, hogy a Lisszaboni Szerződésből eredő 68, és a bővítéssel kapcsolatos 62 álláshely (melyből 11 álláshely a képviselőcsoportok számára) iránti kérelmen kívül 17 álláshely iránti kérelem érkezett a 2010-es eljárás során a DG INLO számára jóváhagyott hároméves terv második évének lezárásával összefüggésben, illetve 30 álláshely iránti kérelem egyéb olyan területekre vonatkozóan, amelyeket még 20 álláshely 2011-ben történő lehetséges átcsoportosítását követően sem tudtak lefedni, így az új álláshelyek száma összesen 180; részletesebb tájékoztatást kér a jogalkotási időszak kezdete óta átcsoportosított álláshelyekről, ideértve a 2010-re, és adott esetben a 2011-re becsült átcsoportosításokat is; úgy határoz, hogy az ezen álláshelyek létrehozására szolgáló előirányzatokat beiktatja a költségvetési javaslatba, azonban az „egyéb területeken” létrehozandó 30 álláshelyhez kapcsolódó előirányzatokat tartalékba helyezi a kért tájékoztatás elemzéséig;

19. megjegyzi, hogy az Elnökség javaslata most 1 AD5 és 1 AST1 álláshelyet is tartalmaz az Euromediterrán Parlamenti Közgyűlés, 3 AD5 és 1 AST1 álláshelyet pedig a kockázatkezelés számára, azonban már nem tartalmazza a tervezett további 3 millió eurót a DG ITEC számára;

20. megjegyzi továbbá, hogy az Elnökség a képviselőcsoportok számára további 56 álláshelyet kért;

21. jóváhagyja a DG INLO tavaly elfogadott hároméves terve második évére vonatkozóan 2011-re javasolt intézkedéseket és álláshelyeket;

22. bővebb tájékoztatást kér a szerződéses alkalmazottakra vonatkozó előirányzatok elosztásáról, valamint a szerződéses alkalmazottak kerete – a létszámterv megítélt növeléséből és főként a biztonság, az információs és kommunikációs technológiák területén és a könyvtárban különböző feladatok internalizálásából származó – nettó költségeinek, illetve nettő megtakarításainak áttekintéséről;

Ingatlanok

23. hangsúlyozza, hogy az ésszerű ingatlanpolitika szoros összefüggésben áll a 2011-es eljárással, valamint a fenntartható költségvetés általános kérdésével is;

24. üdvözli az Elnökség 2010. március 24-i határozatát, mely az Európai Parlament közép- és hosszú távú ingatlan- és épületekkel kapcsolatos politikára irányuló kérésével foglalkozik; kezdeti aggodalmának ad hangot annak megvalósíthatóságát illetően, hogy párhuzamosan folytatódjon valamennyi, a közép- és hosszú távú ingatlanstratégiából eredő jelenlegi és tervezett építési művelet; nem lát tisztán a tekintetben, hogy a rengeteg projekt hogyan illeszkedik a többéves pénzügyi keretbe, és kellő pontosítást kér;

25. megemlíti e tekintetben az Elnökség azon javaslatát, hogy a képviselők brüsszeli irodáinak céljaira használjanak fel 85,9 millió EUR (a Parlament ingatlanpolitikájára fordítandó) címzett bevételt; emlékeztet arra, hogy a költségvetési rendelet 179. cikkének (3) bekezdése értelmében a költségvetés szempontjából jelentős pénzügyi hatással járó mindenfajta ingatlanprojekttel kapcsolatosan konzultálni kell a költségvetési hatósággal; emlékeztet továbbá arra, hogy az átvitelek tekintetében a költségvetési rendelet előírja, hogy először az átvitt címzett bevételeket kell felhasználni; ezzel összefüggésben üdvözli, hogy a Parlament a belga államtól érkező 85,9 millió EUR visszatérítésnek köszönhetően abban a helyzetben lesz, hogy új ingatlanprojekteket kezdhet, és ezáltal gyorsabban megvalósíthatja a középtávú ingatlanstratégia egy részét;

26.  nem tud egyetérteni azzal, hogy ezt a címzett bevételt kifejezetten erre az ingatlanprojektre tegyék félre;

27. kéri, hogy a jövőben kerüljenek be a költségvetésbe a középtávú ingatlantervezéshez szükséges eszközök; továbbá kéri, hogy az épületekkel kapcsolatos projektek középtávú pénzügyi tervezésének megkönnyítésére és az átláthatóság növelésére a nagy ingatlanprojektekhez hozzanak létre saját költségvetési tételt;

28. megjegyzi, hogy az Elnökség javaslatában az új KAD épület építési munkálatainak kezdeti fázisára vonatkozó közvetlen előfinanszírozás biztosítására 10,2 millió eurót különítettek el az éves lízingdíjak költségvetési sorból; elismeri, hogy egy ilyen önkéntes előfinanszírozás segítené a finanszírozási költségek csökkentését, azonban – figyelembe véve a 2011. évre vonatkozó rendkívül szorító helyzetet – úgy határoz, hogy e célból alacsonyabb összeget, 6,2 millió eurót szerepeltet a költségvetési javaslatban; kész arra, hogy 2010 őszén újraértékelje ezt az összeget a költségvetési helyzet alakulása és a Parlament ingatlanpolitikájában bekövetkezett fejlemények alapján;

Biztonság

29. fontosnak tartja az Elnökség által bejelentett, a biztonsági politikára vonatkozó alapos felülvizsgálatot, és emlékeztet e tekintetben a források felelősségteljes felhasználása és különösen a belső és külső személyzet közötti költséghatékony egyensúly melletti elkötelezettségére; kéri az Elnökséget, hogy alaposan vizsgálja meg az új stratégia működési és pénzügyi vonatkozásait azzal a céllal, hogy a későbbi javaslatok során megfelelő egyensúlyt hozzon létre egy részről a biztonsági megfontolások, más részről a hozzáférhetőség és a nyitottság között; hangsúlyozza, hogy a Parlamentnek a lehető legnagyobb mértékben nyitott és elérhető intézménynek kell maradnia; ezért több tájékoztatást kér az igazgatástól az úgynevezett „Wiertz-projekttel” kapcsolatban, hogy értékelje annak a Parlament nyilvánosság általi elérhetőségére gyakorolt hatásait;

Információs és kommunikációs technológiai stratégia

30. üdvözli az információs és kommunikációs technológiai stratégia strukturáltabb megközelítését és az átfogó stratégia kidolgozását e területen; ismételten kijelenti továbbá, hogy a külső szolgáltatóktól való függés csökkentése érdekében támogatja a feladatok megfelelő internalizálását; megjegyzi azonban, hogy már egymás után három éven keresztül biztosítottak új álláshelyeket; ezért úgy véli, hogy ezt a kérdést tisztázni kell;

31. megjegyzi, hogy 5 millió eurót különítettek el a képviselők informatikai mobilitási projektjére, és különösen a mobil kommunikáció fedezésére; a viszonylag magas összeg miatt szeretne több információt kapni erről;

A környezetvédelemmel kapcsolatos ügyek

32. üdvözli az EMAS CO2-kibocsátást csökkentő intézkedéseinek végrehajtására szánt pénzeszközök kismértékű növelését, amely a teljes költségvetésben elosztottan jelenik meg, és továbbra is hangsúlyozza, hogy fontosnak tartja ezt a kérdést;

33. tudomásul veszi az alapvető teljesítménymutatók 2006 óta megfigyelhető alakulását, ahogy azt a környezetvédelmi vezetési rendszer 2008-as évre vonatkozó áttekintése is tartalmazza, nevezetesen 2008-ban a szénlábnyom 12,9%-os csökkenését, az villamosenergia-felhasználás 0,8%-os csökkenését, a gáz/olaj/hőfelhasználás 7,4%-os növekedését a 2007. évi 17,5%-os csökkenést követően, a mobilitási/közlekedési kibocsátás 8,8%-os növekedését, az újrahasznosított hulladék 2006-os 49,8%-os arányról 2008-ra 55,4%-os arányra való növekedését, a vízfelhasználás 18,1%-os növekedését és a papírfelhasználás 16,9%-os csökkenését;

34. üdvözli a környezetvédelmi vezetésről szóló költségvetési mellékletet, amely jó technikai áttekintést ad az érintett költségvetési tételekről; ennek kapcsán üdvözölné, ha ugyanebben a mellékletben az éves EMAS-jelentések több információt tartalmaznának a Parlament strasbourgi, brüsszeli és luxembourgi épületeinek szénlábnyomával és az üléshetekhez kötődő utazással és szállítással kapcsolatban, bemutatnák a Parlament szénlábnyomának csökkentése terén elért aktuális eredményeket, valamint megjelenítenék az ezen befektetések által elért kedvező környezetvédelmi hatásokat és a hosszú távon ténylegesen elért megtakarításokat;

35. támogatja a Parlament szénlábnyomát tovább csökkentő intézkedések folytatását; üdvözli e tekintetben az ingatlanok energiamegtakarítással kapcsolatos aspektusairól és az utazások vonatkozásában a szén-dioxid-ellentételezési rendszerek alkalmazásáról szóló, folyamatban lévő tanulmányokat; támogatja ezenkívül a gépkocsi helyett a tömegközlekedési eszközök használatának ösztönzését, és hogy Strasbourgban több kerékpár álljon rendelkezésre;

36. megjegyzi, hogy a képviselők utazási költségeinek költségvetési sora tulajdonképpen magasabb a fizetések költségvetési soránál; hangsúlyozza, hogy a juttatásokat, nevezetesen az utazási juttatásokat, felelősségteljesen kell felhasználni, és rámutat arra, hogy ha a Parlament munkahelyszíneire való és az onnan történő elutazáshoz első osztályon történő légi utazás helyett lehetőség szerint más közlekedési módot vennének igénybe, azzal a jelenlegi szabályok megváltoztatása nélkül is csökkenthető lenne a Parlament szénlábnyoma, és egyúttal költségmegtakarítást lehetne elérni; felhívja az Elnökséget, hogy a legutolsó előzetes egyeztetésen elért megállapodás szerint a Parlament első olvasata előtt időben mutasson be tanulmányt az új rendszer működéséről és az elérhető megtakarításokra vonatkozó lehetséges megoldásokról;

37. emlékeztet arra, hogy José Manuel Barroso kezdeményezése nyomán a költségvetési hatóság az európai intézmények költségvetéseiben környezetvédelmi intézkedésként pénzeszközöket különített el a személyzet számára tömegközlekedési támogatás finanszírozására; aktuális információkat kér a helyzetről a Parlament vonatkozásában;

38. kéri, hogy ahol lehetséges és alkalmas, az intézményen belül használt pénzügyi kimutatásokat egészítsék ki környezetvédelmi nyilatkozatokkal;

39. meggyőződése, hogy a közbeszerzési irányelveket – lehetőség és szükség szerint – még jobban ki kell igazítani a környezetvédelmi és szociális záradékok beillesztésének megkönnyítése érdekében;

Többéves projektek és egyéb kiadási tételek

40. üdvözli a 2,6 millió eurós növelésről szóló megállapodást, amely annak finanszírozását célozza, hogy a képviselők a jelenlegi 100 fő helyett évente 110 főt hívhassanak meg; úgy véli, hogy bármely további növelés fontolóra vétele előtt helyénvaló lehet egy kis időt adni az új látogatóközpont működésének kiértékelésére; a látogatások szervezéséért felelős szolgálatoknak azt is figyelembe kellene venniük, hogy a képviselők esetleg különböző méretű csoportokra kívánják osztani a látogatócsoportokat az év folyamán;

41. jóváhagyja a látogatói központ megnyitása és egy teljes normál év működési költségei kapcsán a költségvetésben előirányzott 3 millió eurót; rámutat arra, hogy az első évet pénzügyi szempontból is értékelni kell, beleértve ezeket a működési költségeket is;

42. tudomásul veszi az Elnökség azon határozatát, mely szerint juttatásokat vezetnek be bizonyos tisztségek betöltői számára, melynek költségvetési kihatása 400 000 EUR; megjegyzi azonban, hogy az elvvel kapcsolatos viták ellentmondásosak voltak; e tekintetben üdvözli, hogy a feladataik teljesítése során felmerülő többletköltségek megtérítéséhez az érintett tisztviselőknek bizonylatokat kell benyújtaniuk;

43. tudomásul veszi az Elnökség azon javaslatát, hogy 2,5 millió eurót irányozzanak elő az Európai Történelem Háza céljaira, a jelenleg kiértékelés alatt álló építészeti pályázat eredményeit követő szakértői tanulmányokra vonatkozóan; emlékeztet arra, hogy az elmúlt évben kérte a projekt egészére tervbe vett költségek világos áttekintését – beleértve az igazgatási költségekét is –, legkésőbb a 2011-es költségvetési eljárás során az előzetes költségvetési előirányzat-tervezet elkészítésének szakaszában; emlékeztet az Elnökséggel a 2009-es előzetes egyeztető ülésen létrejött megállapodásra; kiemeli, hogy az Európai Történelem Házának szakértői bizottsága által készített jelentés 11 pontot sorol fel, amelyek további költségekkel járnak: (1) „szakértőkből és múzeumi szakértőkből álló tudományos tanácsadó testület”, (2) „az intézet intézményektől való függetlensége”, (3) „széles körű múzeumpedagógiai kínálat”, (4) „fiatal tudósok találkozóhelye”, (5) „állandó értékelés”, (6) „ideiglenes kiállítás és utazó kiállítás”, (7) „aktuális európai vonatkozású események”, (8) „saját kiadványok”, (9) „széles körű on-line kínálat”, (10) „saját múzeumi gyűjtemény létrehozása”, (11) „a kiállítások és a múzeumi infrastruktúra folyamatos fejlesztése”; ezért hangsúlyozza, hogy e projekt összköltségét sürgősen meg kell határozni;

Horizontális kérdések

44. örömmel üdvözli, hogy a költségvetési javaslatba bekerült az állandó és változó költségeket azonosító első elemzés; elismeri a felmerült módszertani nehézségeket, de meggyőződése, hogy tovább kell tanulmányozni ezeket a fogalmakat; emlékeztet e tekintetben arra, hogy választ vár az illetékes szervektől a tekintetben, hogy hogyan alkalmazható a Parlament költségvetési eljárása során a nullbázisú költségvetési politika koncepciója, amely alkalmazza az állandó és a változó költségek közötti ezen különbségtételt; az állandó költségek mélyrehatóbb vizsgálatát kéri, amely különbséget tesz a permanens állandó költségek, a meghatározott időszakban felmerülő állandó költségek és azon területek között, ahol megtakarításokat lehet elérni; a változó költségek mélyrehatóbb vizsgálatát kéri, amely egyértelműen összekapcsolja a költségeket és a célokat, stratégiákat és intézkedéseket, és fontosságuk szerint azonosítja és sorolja be a kiemelt célokat;

45. rámutat arra, hogy az európai intézmények tekintetében az egyes közbeszerzésekre vonatkozó küszöbök jelenleg szigorúbbak a vonatkozó európai közbeszerzési irányelvekben meghatározottaknál, és hogy ez a helyzet további adminisztratív költségekhez és több munkaerő felhasználásához vezet, ami a küszöbök jobb összehangolásával megtakarítható lenne;

46. támogatja a szociális, kulturális vagy nyelvi vonatkozású tevékenységeket a személyzet és azok családtagjai számára, de ellenzi az ennek kapcsán adott egyéni támogatásokat, és következésképpen módosítja a vonatkozó költségvetési sorhoz kapcsolódó megjegyzéseket;

47. határozottan támogatja az intézmény fogyatékkal élő személyek számára való jobb megfelelését célzó további intézkedéseket, mind a szükséges infrastrukturális változtatások, mind a személyzeti intézkedések tekintetében;

Végső megfontolások

48.  hangsúlyozza, hogy részletesebben meg kell vizsgálni az egyes költségvetési tételeket, beleértve a végrehajtási arányok elemzését is, még a költségvetési tervezetről történő őszi szavazás előtt; a végleges költségvetési döntéseket tehát akkor fogja megvizsgálni és meghozni;

49. a mellékletnek megfelelően elfogadja a 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetési előirányzat-tervezetet, és emlékeztet arra, hogy a Tanács által módosított költségvetési tervezetről szóló parlamenti álláspont 2010 októberében fog megszületni a Szerződés által meghatározott szavazási eljárás szerint.

50. jóváhagyja a 2010. március 25-i háromoldalú költségvetési egyeztetés mellékelt együttes következtetéseit;

o

o        o

51. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és a költségvetési javaslatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

1. MELLÉKLET: A 2010. MÁRCIUS 25-I HÁROMOLDALÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYEZTETÉS EGYÜTTES KÖVETKEZTETÉSEI

HÁROMOLDALÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYEZTETÉS

2010. március 25.

Következtetések

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság tudomásul vette a Bíróság hivatalvezetőjének, valamint a Számvevőszék, a Régiók Bizottsága és a Gazdasági és Szociális Bizottság főtitkárainak aggodalmát, amelyet az új költségvetési eljárással, és különösen az egyeztetőbizottsággal kapcsolatban az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság főtitkárainak küldött levélben fogalmaztak meg. Azt javasolják, hogy az említett intézményeket kérjék fel arra, hogy a Tanács álláspontjának és az Európai Parlament módosításainak hatásával kapcsolatos írásbeli megjegyzéseiket közvetlenül az egyeztetőbizottságnak küldjék meg.

2. MELLÉKLET: KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLATTERVEZET

Az Európai Közösségeknek a Parlament 2011-es pénzügyi évi kiadásai finanszírozásához való hozzájárulása

Megnevezés

Összeg

 

 

Kiadások

1.706.547.354

Saját források

128.030.788

Esedékes hozzájárulás

1.578.516.566

BEVÉTELI KIMUTATÁS

Cím Alcím Jogcím-csoport Jogcím

Megnevezés

2011. évi költségvetés

2010. évi költségvetés

+ 1/2010. sz. költségvetés-módosítás

2009. évi teljesítés

 

4

 

AZ INTÉZMÉNYEKNÉL ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZERVEKNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

 

 

 

4 0

KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK

 

 

 

4 0 0

Az intézmények tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és nyugdíjra jogosultak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

48 159 863

47 208 729

45 987 620,64

4 0 3

Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont átmeneti hozzájárulásokból adódó bevételek

p.m.

p.m.

84,54

4 0 4

Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont speciális bevételek

8 209 828

9 157 662

5 709 275,13

 

 

4 0. alcím – Összesen

56 369 691

56 366 391

51 696 980,31

4 1

NYUGDÍJJÁRULÉKOK

 

 

 

4 1 0

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

61 216 159

58 910 854

47 760 097,53

4 1 1

Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele

9.134.938

13 046 060

7 209 550,25

4 1 2

Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

10 000

5 000

0,00

 

 

4 1. alcím – Összesen

70 361 097

71 961 914

54 969 647,78

4 2

EGYÉB NYUGDÍJJÁRULÉKOK

 

 

 

4 2 1

Európai parlamenti képviselők által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok

p.m.

p.m.

820 485,37

 

4 2. alcím – Összesen

p.m.

p.m.

820 485,37

 

 

4. cím – Összesen

126 730 788

128 328 305

107 487 113,46

5

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

 

 

 

5 0

 

INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

 

 

 

5 0 0

Ingó vagyon (berendezések) értékesítéséből származó bevételek

 

 

 

5 0 0 0

Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,00

5 0 0 1

Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

15 000,00

5 0 0 2

Berendezéseknek más intézmények vagy szervek rendelkezésére bocsátásából származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,00

5 0 1

Ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

p.m.

p.m.

0,00

5 0 2

Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

489 477,89

 

5 0. alcím – Összesen

p.m.

p.m.

504 477,89

5 1

BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

 

 

 

5 1 1

Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek, a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése

 

 

 

5 1 1 0

Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

1 324 196,29

5 1 1 1

Bérleményekhez kapcsolódó díjak visszatérítése – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

15 317,47

 

5 1. alcím – Összesen

p.m.

p.m.

1 339 513,76

5 2

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

 

 

 

5 2 0

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény számláinak banki és egyéb kamatai

1 300 000

 

2 000 000

1 316 525,41

 

5 2. alcím – Összesen

1 300 000

2 000 000

1 316 525,41

5 5

SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS EGYÉB MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

 

 

 

5 5 0

Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési juttatásokat – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

3 347 371,92

5 5 1

Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

3 551 741,34

 

5 5. alcím – Összesen

p.m.

p.m.

6 899 113,26

5 7

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

 

 

 

5 7 0

Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

1 766 049,19

5 7 1

Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott címzett bevételeket – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,00

5 7 2

Más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítése

p.m.

p.m.

0,00

5 7 3

Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

3 217 174,16

 

5 7. alcím – Összesen

p.m.

p.m.

4 983 223,35

5 8

EGYÉB BEVÉTELEK

 

 

 

5 8 1

Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

677 015,63

 

5 8. alcím – Összesen

p.m.

p.m.

677 015,63

 

 

5. cím – Összesen

1 300 000

2 000 000

15 659 869,3

6

 

HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK A KÖZÖSSÉGI MEGÁLLAPODÁSOK ÉS PROGRAMOK KERETÉN BELÜL

 

 

 

6 6

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

 

 

 

6 6 0

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

 

 

 

6 6 0 0

Egyéb, címzett hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

13 191 164,09

6 6 0 1

Egyéb, nem címzett hozzájárulások és visszatérítések

p.m.

p.m.

0,00

 

6 6. alcím – Összesen

p.m.

p.m.

13 191 164,09

 

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

13 191 164,09

9

EGYÉB BEVÉTELEK

 

 

 

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

 

 

 

9 0 0

Egyéb bevételek

p.m.

p.m.

4 851 911,67

 

9 0. alcím – Összesen

p.m.

p.m.

4 851 911,67

 

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

4 851 911,67

 

 

MINDÖSSZESEN

128.030.788

130 328 305

141 250 058,52

KIADÁSI KIMUTATÁS

Az előirányzatok (2011 és 2010) és a teljesítés (2009) általános összefoglalója

Cím Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

 

1

 

1 0

 

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT KÉPVISELŐI

227.453.567

220.332.000

167.952.341,79

1 2

TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

576.949.290

525.898.973

502.188.864,04

1 4

EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

121.802.596

108.313.800

90.934.826,73

1 6

AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK

15.555.500

15.516.000

12.762.741,59

 

 

1. cím – Összesen

941.760.953

870.060.773

773.838.774,15

 

2

 

 

2 0

 

ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

 

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

189.688.366

186.909.476

193.001.220,62

2 1

ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK

119.287.071

117.014.150

106.080.063,59

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

15.417.000

12.841.500

10.778.698,82

 

2. cím – Összesen

324.392.437

316.765.126

309.859.983,03

 

3

 

 

3 0

 

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT ÁLTALÁNOS FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK

ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

38.879.769

36.074.200

27.499.040,69

3 2

SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, GYÁRTÁS ÉS TERJESZTÉS

107.474.776

105.169.500

93.647.679,96

 

 

3. cím – Összesen

146.354.545

141.243.700

121.146.720,65

 

 

4

 

 

4 0

 

 

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK

 

EGYES INTÉZMÉNYEKHEZ ÉS SZERVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

83.650.000

76.965.000

69.215.824,15

4 2

PARLAMENTI ASSZISZTENSEK ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

178.050..000

168.974.000

153.358.430,04

4 4

A JELENLEGI ÉS VOLT KÉPVISELŐK ÜLÉSEINEK ÉS EGYÉB TEVÉKENYSÉGEINEK KÖLTSÉGE

340.000

310.000

310.000

 

 

4. cím – Összesen

262.040.000

246.249.000

222.884.254,19

 

 

10

 

10 0

 

 

EGYÉB KIADÁSOK

 

ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK

14.164.419

15.691.800

0,00

10 1

RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

14.000.000

10.000.000

0,00

10 3

BŐVÍTÉSI TARTALÉKALAP

3.835.000

750.000

0,00

10 4

A tájékoztatási és kommunikációs politika tartaléka

p.m.

p.m.

0,00

10 5

INGATLANOKRA VONATKOZÓ ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

11.000.000

0,00

10 6

ELSŐBBSÉGET ÉLVEZŐ, FEJLESZTÉS ALATT ÁLLÓ PROJEKTEKRE KÉPZETT TARTALÉK

p.m.

5.000.000

0,00

10 8

EMAS-TARTALÉK

p.m.

p.m.

0,00

 

10. cím – Összesen

31.999.419

42.441.800

0,00

 

MINDÖSSZESEN

1.706.547.354

1.616.760.399

1.427.729.732,02

I. SZAKASZ – PARLAMENT

Bevételek — SAJÁT FORRÁSOK

4. cím — Az intézményeknél és egyéb uniós szerveknél dolgozó személyektől származó bevételek

4 0. alcím — Különböző adók és levonások

4 0 0. jogcímcsoport — Az intézmények tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és nyugdíjra jogosultak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi költségvetés

2009. évi teljesítés

48 159 863

37 889 783

45 987 620,64

Megjegyzések

Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke.

Az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, 1968. február 29-i 260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.).

4 0 3. jogcímcsoport — Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont átmeneti hozzájárulásokból adódó bevételek

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi költségvetés

2009. évi teljesítés

p.m.

p.m.

84,54

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzatának és az egyéb alkalmazottai alkalmazási feltételeinek egy átmeneti hozzájárulás bevezetése céljából történő módosításáról szóló, 1991. december 19-i 3831/91/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 361., 1991.12.31., 7. o.).

4 0 4. jogcímcsoport — Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont speciális bevételek

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi költségvetés

2009. évi teljesítés

8 209 828

8 859 744

5 709 275,13

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke.

4 1. alcím — Nyugdíjjárulékok

4 1 0. jogcímcsoport — A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi költségvetés

2009. évi teljesítés

61 216 159

44 658 716

47 760 097,53

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 83. cikke (2) bekezdése.

4 1 1. jogcímcsoport — Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi költségvetés

2009. évi teljesítés

9 134 938

4 315 724

7 209 550,25

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VIII. melléklete 4. cikke, 11. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint 48. cikke.

4 1 2. jogcímcsoport — Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi költségvetés

2009. évi teljesítés

10 000

5 000

0,—

4 2. alcím — Egyéb nyugdíjjárulékok

4 2 1. jogcímcsoport — Európai parlamenti képviselők által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi költségvetés

2009. évi teljesítés

p.m.

864 000

820 485,37

Megjegyzések

Az Európai Parlament képviselőit megillető költségtérítésekre és juttatásokra vonatkozó szabályzat és különösen annak III. melléklete.

5. cím — Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek

5 0. alcím — Ingó vagyon (berendezések) és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

5 0 0. jogcímcsoport — Ingó vagyon (berendezések) értékesítéséből származó bevételek

5 0 0 0. jogcím — Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi költségvetés

2009. évi teljesítés

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő járművek értékesítéséből vagy részleges lecseréléséből származó bevételek kimutatására szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 0 0 1. jogcím — Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi költségvetés

2009. évi teljesítés

p.m.

p.m.

15 000,00

Megjegyzések

Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő, nem szállítási eszközök értékesítéséből vagy visszavételéből származó bevételek kimutatására szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 0 0 2. jogcím — Berendezéseknek más intézmények vagy szervek rendelkezésére bocsátásából származó bevételek — Címzett bevétel

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi költségvetés

2009. évi teljesítés

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének g) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

Az e költségvetési jogcím alatt szereplő hitelekből, bérleti díjakból vagy szolgáltatásokból származó kiadásokat és bevételeket tartalmazó részletes kimutatást mellékelni kell a költségvetéshez.

5 0 1. jogcímcsoport — Ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi költségvetés

2009. évi teljesítés

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az intézmény tulajdonában lévő ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek kimutatására szolgál.

5 0 2. jogcímcsoport — Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi költségvetés

2009. évi teljesítés

p.m.

p.m.

489 477,89

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének j) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

E jogcímcsoport tartalmazza továbbá az ilyen termékek elektronikus eszköz útján történő értékesítéséből származó jövedelmeket.

5 1. alcím — Bérbeadásokból származó bevételek

Megjegyzések

5 1 1. jogcímcsoport — Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek, a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése

Megjegyzések

5 1 1 0. jogcím — Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek — Címzett bevétel

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi költségvetés

2009. évi teljesítés

p.m.

p.m.

1 324 196,29

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

Az e költségvetési jogcím alatt szereplő hitelekből, bérleti díjakból vagy szolgáltatásokból származó kiadásokat és bevételeket tartalmazó részletes kimutatást mellékelni kell a költségvetéshez.

5 1 1 1. jogcím — Bérleményekhez kapcsolódó díjak visszatérítése – Címzett bevétel

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi költségvetés

2009. évi teljesítés

p.m.

p.m.

15 317,47

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 2. alcím — Befektetésekből vagy folyósított hitelekből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

5 2 0. jogcímcsoport — Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi költségvetés

2009. évi teljesítés

1 300 000

2 500 000

1 316 525,41

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport a befektetésekből vagy folyósított hitelekből, az intézmény követeléseivel kapcsolatos banki vagy egyéb kamatokból származó bevétel kimutatására szolgál.

5 5. alcím — Szolgáltatások nyújtásából és egyéb munkákból származó bevételek

5 5 0. jogcímcsoport — Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési juttatásokat – Címzett bevétel

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi költségvetés

2009. évi teljesítés

p.m.

p.m.

3 347 371,92

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének g) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 5 1. jogcímcsoport — Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek – Címzett bevétel

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi költségvetés

2009. évi teljesítés

p.m.

p.m.

3 551 741,34

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7. alcím — Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések

5 7 0. jogcímcsoport — Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi költségvetés

2009. évi teljesítés

p.m.

p.m.

1 706 049,19

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7 1. jogcímcsoport — Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott bevételeket — Címzett bevétel

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi költségvetés

2009. évi teljesítés

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7 2. jogcímcsoport — Más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítése

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi költségvetés

2009. évi teljesítés

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport a más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítéséből származó bevételek kimutatására szolgál.

5 7 3. jogcímcsoport — Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések — Címzett bevétel

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi költségvetés

2009. évi teljesítés

p.m.

p.m.

3 217 174,16

5 8. alcím — Egyéb bevételek

5 8 1. jogcímcsoport — Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek – Címzett bevétel

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi költségvetés

2009. évi teljesítés

p.m.

p.m.

677 015,63

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének h) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

Ez a jogcímcsoport a balesetet szenvedő tisztviselők biztosítótársaságok által megtérített bérének kimutatására is szolgál.

6. cím — Hozzájárulások és visszatérítések a közösségi megállapodások és programok keretén belül

6 6. alcím — Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6 6 0. jogcímcsoport — Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6 6 0 0. jogcím — Egyéb, címzett hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi költségvetés

2009. évi teljesítés

p.m.

p.m.

13 191 164,09

Megjegyzések

Ez a jogcím a költségvetési rendelet 18. cikke értelmében a 6. cím egyéb részei alatt elő nem irányzott bevételek kimutatására szolgál, amelyeket további előirányzatok létrehozására használnak olyan költségek finanszírozásához, amelyekre ezek a bevételek címezve vannak.

6 6 0 1. jogcím — Egyéb, nem címzett hozzájárulások és visszatérítések

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi költségvetés

2009. évi teljesítés

p.m.

p.m.

0,—

9. cím — Egyéb bevételek

9 0. alcím — Egyéb bevételek

9 0 0. jogcímcsoport — Egyéb bevételek

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi költségvetés

2009. évi teljesítés

p.m.

p.m.

4 851 911,67

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az egyéb költségek feltüntetésére szolgál.

Az ezen jogcímcsoport alatt szereplő hitelekből, bérleti díjakból vagy szolgáltatásokból származó kiadásokat és bevételeket tartalmazó részletes kimutatást mellékelni kell a költségvetéshez.

Kiadások — KIADÁSOK

1. cím — Az intézménynél dolgozó személyek

1 0. alcím — Az Európai Parlament képviselői

1 0 0. jogcímcsoport — Tiszteletdíjak és juttatások

1 0 0 0. jogcím — Tiszteletdíjak

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

67 843 057

66 695 000

30 601 982,96

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 9. és 10. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen azok 1. és 2. cikke.

Ez az előirányzat a képviselői statútum által előirányzott juttatások finanszírozására szolgál.

1 0 0 4. jogcím — Szokásos utazási költségek

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

75 396 756

79 319 000

64 968 671,93

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 20. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen azok 10–21. és 24. cikke.

Ez az előirányzat a munkahelyekre való utazáshoz és visszaúthoz, valamint egyéb küldetésekhez kapcsolódó utazásokhoz kapcsolódó költségek és a tartózkodási költségek visszatérítésének fedezésére szolgál.

Az előirányzat célja továbbá, hogy az Elnökség által elfogadott közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) cselekvési tervében meghatározottaknak megfelelően fedezze a szén-dioxid-kibocsátás esetleges ellensúlyozásával kapcsolatos kiadásokat.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 10 000 EUR.

1 0 0 5. jogcím — Egyéb utazási költségek

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

11 396 317

9 170 000

1 874 928,93

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 20. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen azok 22., 23. és 29. cikke.

Az előirányzat a további utazási költségek, a megválasztás tagállamában felmerült utazási költségek és a holttest hazaszállításával kapcsolatos költségek visszatérítésére szolgál.

Az előirányzat célja továbbá, hogy az Elnökség által elfogadott EMAS cselekvési tervben meghatározottaknak megfelelően fedezze a szén-dioxid-kibocsátás esetleges ellensúlyozásával kapcsolatos kiadásokat.

1 0 0 6. jogcím — Általános költségtérítés

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

38 330 147

38 144 000

42 629 278,00

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 20. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen azok 25–28. cikke.

Ez a juttatás a képviselőknek a megválasztásuk szerinti tagállamban folytatott parlamenti tevékenységeivel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 25 000 EUR.

1 0 0 7. jogcím — Tisztségek ellátásával összefüggő juttatás

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

179 000

177 000

169 747,88

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 20. cikke.

Az Elnökség 2009. június 16–17-i határozata.

Ez az előirányzat az Európai Parlament elnökének megbízatásával járó átalánynapidíj és reprezentatív költségek fedezésére, valamint az Európai Parlamenten belül hivatalos tisztségek ellátásához kötődő különleges költségek visszatérítésére szolgál.

1 0 1. jogcímcsoport — Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb jólléti intézkedések

1 0 1 0. jogcím — Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

3 477 040

3 417 000

2 557 021,72

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 18. és 19. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen azok 3–9. cikke.

Az Európai Közösségek tisztviselőinek baleseti és foglalkozási betegségi kockázatok elleni biztosítására vonatkozó közös szabályok.

Az Európai Közösségek tisztviselőinek betegségbiztosítására vonatkozó közös szabályozás.

A Bizottság határozata az orvosi költségek visszatérítésére vonatkozó általános végrehajtási rendelkezések megállapításáról.

Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak 21. cikke és IV. melléklete (átmeneti szabályozás a VI. ciklus végét követő 18 hónapon keresztül).

Ez az előirányzat a képviselői baleset-biztosítás és a személyes tárgyakra kötött, lopáskár elleni és leveszítés esetére szóló biztosítás költségeinek, valamint a képviselők orvosi költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 50 000 EUR.

1 0 1 2. jogcím — Fogyatékkal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

380 000

350 000

77 327,90

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen azok 30. cikke.

Ez az előirányzat a súlyos fogyatékkal élő képviselők támogatásához szükséges kiadások fedezésére szolgál.

1 0 2. jogcímcsoport — Átmeneti ellátás

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

1 510 000

7 628 000

5 456 756,89

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 13. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen azok 45–48. és 77. cikke.

Ez az előirányzat a képviselők megbízásának lejártát követő ideiglenes juttatások finanszírozására szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 10 000 EUR.

1 0 3. jogcímcsoport — Nyugdíjak

1 0 3 0. jogcím — Öregségi nyugdíjak

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

11 131 000

11 215 000

9 583 361,56

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 14. és 28. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen azok 49., 50. és 75. cikke.

Ez az előirányzat a képviselői megbízatás lejártát követően folyósított öregségi nyugdíj fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 50 000 EUR.

1 0 3 1. jogcím — Rokkantsági nyugdíjak

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

406 742

504 000

383 595,33

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 15. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen azok 51–57. és 75. cikke.

Az előirányzat a képviselői megbízatás ideje alatt bekövetkező rokkantság miatti nyugdíjfolyósítás fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 20 000 EUR.

1 0 3 2. jogcím — Túlélő hozzátartozói nyugdíjak

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

3 072 147

2 744 000

2 690 744,23

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 17. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen azok 58–60. és 75. cikke.

Az előirányzat egy képviselő vagy volt képviselő elhalálozása esetén folyósítandó, túlélő hozzátartozói/árvasági nyugdíj fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 15 000 EUR.

1 0 3 3. jogcím — Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

55 000

169 000

6 433 924,46

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 27. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen azok 76. cikke.

Ez az előirányzat az intézmény által az önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztárba fizetett tagdíj fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 300 000 EUR.

1 0 5. jogcímcsoport — Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

800 000

800 000

525 000,00

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen azok 44. cikke.

Az Elnökség 2009. május 4-i határozata a képviselők nyelvi és számítástechnikai képzéséről.

Ez az előirányzat a képviselőknek szervezett nyelvtanfolyamok és számítástechnikai tanfolyamok költségeinek fedezésére szolgál.

1 0 8. jogcímcsoport — Árfolyamveszteségek

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az általános költségtérítésre vonatkozó rendelkezésekkel összhangban az árfolyamveszteségeknek az Európai Parlament költségvetéséből történő fedezésére szolgál.

1 0 9. jogcímcsoport — Előzetes előirányzatok

1 0 9 0. jogcím — Előzetes előirányzatok

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

4 076 097

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a képviselőknek történő kifizetések esetleges kiigazításának fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat kizárólag ideiglenes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő tételekhez való átcsoportosítás után használható fel.

1 0 9 1. jogcím — A 18 képviselővel kapcsolatos előzetes előirányzatok – Lisszaboni Szerződés

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

9 400 264

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Lisszaboni Szerződés értelmében szükséges további 18 képviselő érkezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat kizárólag ideiglenes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő tételekhez való átcsoportosítás után használható fel.

Jogalapok

Hivatkozott jogi aktusok

1 2. alcím — Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

1 2 0. jogcímcsoport — Javadalmazás és egyéb jogok

1 2 0 0. jogcím — Javadalmazás és juttatások

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

562.440.090

517 388 973

494 054 418,49

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselőkre és ideiglenes alkalmazottakra vonatkozóan:

 bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok,

 betegség-, baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, illetve egyéb szociális kiadások,

 túlórák miatti átalánykifizetések,

 egyéb juttatások és támogatások,

 a tisztviselő vagy ideiglenes alkalmazott, házastársa és az általa eltartott személyek számára a munkavégzés helyéről a származási országba történő utazás költségeinek kifizetése,

 a díjazásra és a javadalmazásoknak a munkavégzés helyétől eltérő országba átutalt részére alkalmazandó esetleges korrekciós együtthatók hatása,

 munkanélküliségi biztosítás az ideiglenes alkalmazottak számára és a nyugdíjjogosultságok származási országukban történő megszerzése és megtartása érdekében az intézmény által részükre történő kifizetések.

Az előirányzat ezen felül az Európai Parlament brüsszeli vagy strasbourgi sportcentrumának szolgáltatásait igénybe vevők által elszenvedett sportbalesetekkel kapcsolatos biztosítási díjak fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 1 800 000 EUR.

1 2 0 2. jogcím — Túlórák díjazása

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

455 200

400 000

350 000,00

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete.

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat a túlóradíj kifizetésére szolgál a fent említett rendelkezésekben foglalt feltételek mellett.

1 2 0 4. jogcím — A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogok

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

5 034 000

4 900 000

3 520 000,00

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

 a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak (ideértve azok családjait is) a szolgálati jogviszony megkezdése, megszűnése vagy a munkavégzés helyének megváltozásával járó áthelyezése miatt felmerült utazási költségei,

 az olyan tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére fizetendő beilleszkedési/újrabeilleszkedési támogatások és költözési költségek, akik a munkavállalás megkezdésekor, más szolgálatteljesítési helyre történő áthelyezéskor és az intézmény végleges elhagyásakor és máshol történő letelepedéskor bizonyíthatóan lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek,

 napidíj azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak, akik bizonyítják, hogy a szolgálati jogviszony megkezdésekor vagy az alkalmazás helyének megváltozásakor meg kell változtatniuk tartózkodási helyüket,

 nyilvánvaló alkalmatlanság esetén a próbaidős tisztviselők végkielégítése,

 az a juttatás, amely az ideiglenes alkalmazottat szerződésének az intézmény által történő felmondása esetén illeti meg,

 a szerződéses személyzet által valamelyik tagállam nyugdíjpénztárának fizetett, illetve a Közösségek nyugdíjrendszerébe az alkalmazottak szerződéses besorolásának változása következtében fizetendő járulékok összege közötti különbözet.

1 2 2. jogcímcsoport — A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások

1 2 2 0. jogcím — A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

530 000

760 000

917 369,49

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 41. és 50. cikke, illetve IV. melléklete.

Ez az előirányzat azon tisztviselők juttatásainak fedezésére szolgál,

—       akik az intézmény személyzeti állományának csökkentése miatt tartalékállományba kerültek,

—       akiket AD 16-os vagy AD 15-ös fokozatból nyugdíjaznak a szolgálat érdekében.

Fedezi továbbá a betegségbiztosítással kapcsolatos munkáltatói hozzájárulást és az ezekre a juttatásokra vonatkozó esetleges korrekciós együtthatók hatását is.

1 2 2 2. jogcím — Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

1 390 000

2 450 000

3 347 076,06

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 72. cikke.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—       a személyzeti szabályzat vagy az alább említett rendeletek alkalmazásából eredő juttatások,

—       a juttatás kedvezményezettjének betegségbiztosításával kapcsolatos munkáltatói hozzájárulás,

—       a különböző juttatások esetében alkalmazandó korrekciós együtthatók hatása.

Jogalap

Az Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozása következtében szükségessé vált, az Európai Közösségek ideiglenes tisztviselői szolgálati jogviszonyának végleges megszűnésével kapcsolatos különleges intézkedések bevezetéséről szóló, 1995. november 17-i 2689/95/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 280., 1995.11.23., 4. o.).

Az Európai Közösségek az Európai Parlamentben létesített álláshelyre kinevezett tisztviselőinek és az Európai Parlament politikai csoportjaiban dolgozó ideiglenes alkalmazottainak szolgálati viszonyát megszüntető különleges intézkedéseknek az intézmény reformjával összefüggő bevezetéséről szóló, 2002. szeptember 30-i 1748/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 264., 2002.10.2., 9. o.).

1 2 4. jogcímcsoport — Előzetes előirányzatok

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

7 100 000

 

 

Megjegyzések

Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.

Az előirányzat ideiglenes jellegű, és csak az ebben az alcímben található megfelelő tételekhez való átcsoportosítás után használható fel.

Jogalapok

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. cikke és XI. melléklete.

Hivatkozott jogi aktusok

1 4. alcím — Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

1 4 0. jogcímcsoport — Egyéb személyzet és külső személyek

1 4 0 0. jogcím — Egyéb személyzet

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

29 621 596

23 830 000

24 230 464,67

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat elsősorban a következő kiadások fedezésére szolgál:

 egyéb alkalmazottak, köztük a szerződéses alkalmazottak és helyi alkalmazottak, valamint szaktanácsadók (az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek értelmében) javadalmazása, beleértve a juttatásokat, a különböző szociális biztonsági rendszerekbe fizetett munkáltatói járulékok, valamint az ezen alkalmazottak javadalmazása esetében alkalmazandó bérkorrekciók hatásai,

 helyettesítő személyzet alkalmazása.

1 4 0 2. jogcím — Konferenciatolmácsok

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

60 000 000

55 005 000

43 273 028,22

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

A kisegítő konferenciatolmácsokra vonatkozó megállapodás.

Az előirányzat az intézményközi együttműködés keretében az alábbiak fedezésére szolgál:

 azon kisegítő konferenciatolmácsok díja, társadalombiztosítási járulékai, utazási költségei és napidíjai, akiket a Parlament alkalmaz a Parlament vagy más intézmények által szervezett olyan üléseken, amelyek kiszolgálását a Parlament tolmácsai (tisztviselők vagy ideiglenes alkalmazottak) nem tudják ellátni,

 a fenti üléseken szolgálatot teljesítő konferenciaszervezők, technikusok és ügyintézők költségei abban az esetben, ha ezeket a feladatokat nem tudják ellátni a Parlament tisztviselői, ideiglenes alkalmazottai vagy egyéb alkalmazottai,

 a Parlament számára olyan tolmácsok által nyújtott szolgáltatások, akik más intézmény tisztviselői vagy ideiglenes alkalmazottjai,

 nemzetközi együttműködés keretében nemzetközi intézmények személyzetéhez tartozó tolmácsok által a Parlamentnek nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó utazási költségek és napidíjak,

 nyelvekkel kapcsolatos intézményközi együttműködés.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 200 000 EUR.

1 4 0 4. jogcím — Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

7 138 000

7 150 000

6 068 983,48

Megjegyzések

Az Európai Parlament tisztviselőinek és a képviselőcsoportok ideiglenes alkalmazottainak nemzeti közigazgatások, az azokhoz kapcsolódó szervek és nemzetközi szervezetek részére történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó szabályzat.

A nemzeti szakértők Európai Parlamenthez való kirendelésére vonatkozó szabályzat.

Az Európai Parlament Főtitkárságán folytatott gyakorlatokra és tanulmányi látogatásokra vonatkozó belső szabályok.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

 gyakornokok részére fizetett juttatás és a gyakorlatuk elején és végén felmerülő utazási költségek,

 baleset- és betegségbiztosítás a gyakornokok számára gyakorlatuk idejére,

 az Európai Parlament és a tagállamok, vagy a szabályzatban meghatározott más országok állami szektora közötti személycserék költségei,

 a nemzeti szakértők Európai Parlamenthez való kirendelésére vonatkozó szabályok,

 a konferenciatolmácsok és a fordítók képzési rendszerének – többek között a tolmácsképzőkkel és a fordítóképzést biztosító egyetemekkel együttműködésben történő – megszervezésével, valamint a tolmácsok és fordítók képzésével és továbbképzésével, tansegédeszközök vásárlásával kapcsolatos juttatások, illetve járulékos költségek,

 a fogyatékkal élő személyek számára kidolgozott kísérleti gyakornoki program gyakornokainak közvetlenül a fogyatékosságukhoz kapcsolódó többletköltsége, az Európai Parlament Főtitkárságán sorra kerülő gyakorlatokra és tanulmányi látogatásokra vonatkozó belső szabályok 20. cikkének (8) bekezdése szerint.

1 4 0 6. jogcím — Megfigyelők

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a megfigyelőkkel kapcsolatos költségek kifizetésére szolgál, az Európai Parlament eljárási szabályzatának 11. cikkével összhangban.

1 4 0 7. jogcím — Képzési juttatás (az Európai Parlament gyakornoki programja)

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Parlament gyakornoki programjában részt vevő gyakornokok munkájának díjazására szolgál.

1 4 2. jogcímcsoport — Külső szolgáltatások

Megjegyzések

1 4 2 0. jogcím — Külső szolgáltatások

Számadatok

 

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

1 4 2 0

24 200 000

21 945 000

16 953 510,86

10 0

 

1 155 000

 

Összesen

24 200 000

23 100 000

16 953 510,86

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső szolgáltatóknak kiadott fordítással, gépeléssel, kódolással és technikai jellegű segítségnyújtással kapcsolatban felmerülő költségek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 200 000 EUR.

Jogalapok

Hivatkozott jogi aktusok

1 4 2 2. jogcím — Intézményközi nyelvi együttműködés

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

343 000

383 800

408 839,50

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

— az Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási Bizottság (ICTI) által a nyelvekre vonatkozó intézményközi együttműködés elősegítése érdekében hozott intézkedésekkel kapcsolatban felmerülő költségek;

— kiadványok, információs tevékenységek, közönségkapcsolatok, állami rendezvényeken, kereskedelmi vásárokon és nyelvekkel kapcsolatos kiállításokon való részvétel.

Jogalapok

Hivatkozott jogi aktusok

1 4 4. jogcímcsoport — Előzetes előirányzatok

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

500 000

 

 

Megjegyzések

Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.

Az előirányzat ideiglenes jellegű, és csak az ebben az alcímben található megfelelő tételekhez való átcsoportosítás után használható fel.

Jogalapok

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Hivatkozott jogi aktusok

1 6. alcím — Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek

1 6 1. jogcímcsoport — Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1 6 1 0. jogcím — Munkaerő-felvételi költségek

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

515 500

600 000

685 000,00

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. cikke és 33. cikke, valamint III. melléklete.

Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az Ombudsman 2002. július 25-i 2002/620/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának létrehozásáról (HL L 197., 2002.7.26., 53. o.), valamint az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság főtitkárainak, a Bíróság hivatalvezetőjének, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága főtitkárainak, továbbá az Ombudsman képviselőjének 2002. július 25-i 2002/621/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának szervezeti felépítéséről és működéséről (HL L 197., 2002.7.26., 56. o.).

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

 a 2002/621/EK határozat 3. cikkében foglalt versenyvizsgák szervezésével kapcsolatban felmerülő költségek és a felvételi elbeszélgetésre, valamint orvosi vizsgálatra behívott jelöltek útiköltsége és tartózkodási költségei,

 a személyzet kiválasztási folyamatának szervezése során felmerülő költségek.

A működési követelmények által kellően indokolt esetekben, a Személyzeti Felvételi Hivatallal történő egyeztetést követően ez az előirányzat felhasználható az intézmények által szervezett versenyvizsgákra is.

1 6 1 2. jogcím — Továbbképzés

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

4 100 000

4 000 000

3 387 946,49

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24a. cikke.

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat az alkalmazottak képességeinek továbbfejlesztését, valamint az intézmény teljesítményének és hatékonyságának fokozását célzó képzéssel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

1 6 3. jogcímcsoport — Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

1 6 3 0. jogcím — Szociális intézkedések

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

650 000

601 000

516 821,63

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 9. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdése és 76. cikke.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

 egy intézményközi politika részeként azon fogyatékkal élő személyek támogatására, akik a következő kategóriák valamelyikébe tartoznak:

 aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak,

 aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak házastársai,

 az Európai Közösségek személyzeti szabályzata rendelkezéseinek értelmében eltartott gyermekek,

a lakóhely szerinti vagy származási országban nemzeti szinten megítélt jogosultságok kimerítése után a szükségesnek ítélt, a fogyatékosság következményeként felmerülő, kellően indokolt és a közös egészségbiztosítási rendszer által vissza nem térített, nem egészségügyi jellegű költségek megtérítése a költségvetési kereteken belül,

 a különösen nehéz helyzetbe került tisztviselők és egyéb alkalmazottak tekintetében hozott intézkedések,

 a személyzeti bizottságnak megítélt támogatás és a szociális osztály kisebb költségeinek finanszírozása. A személyzeti bizottság az alábbiak szerint járul hozzá a szociális tevékenységek résztvevőinek költségeihez, illetve vállal részt e költségekből:

 a támogathatóság a személyzet beosztási fokozatát tekintve az AST4-es szintig korlátozódik,

 a hozzájárulás maximális mértéke: a család nettó bevételének és a gyermekek számának figyelembevételével meghatározott osztályozás szerint.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 8 000 EUR.

1 6 3 1. jogcím — Mobilitás

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

745 000

832 000

186 382,71

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különböző munkahelyeken a mobilitási tervvel összefüggő költségek fedezésére szolgál.

1 6 3 2. jogcím — A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb intézkedések

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

310 000

310 000

287 888,28

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különféle nemzetiségű alkalmazottak közötti társadalmi kapcsolatok fejlesztését célzó tevékenységek ösztönzésére, ezek anyagi hátterének, például az alkalmazotti kluboknak, sportegyesületeknek, kulturális társaságoknak stb. nyújtott támogatások révén történő biztosítására, valamint egy állandó szabadidőközpont (kulturális tevékenységek, szabadidős programok, étterem) költségeihez való hozzájárulás fedezésére is szolgál.

Az előirányzat az intézményközi szociális tevékenységek pénzügyi támogatását is fedezi.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 800 000 EUR.

1 6 5. jogcímcsoport — Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

1 6 5 0. jogcím — Orvosi ellátás

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

1 285 000

1 260 000

997 557,25

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke és II. mellékletének 8. cikke.

Ez az előirányzat az orvosi szolgálat három munkahelyen történő működtetése költségeinek fedezésére szolgál, beleértve az anyagok és gyógyszerkészítmények stb. beszerzésének költségeit, a megelőző orvosi vizsgálatokkal kapcsolatos költségeket, a rokkantságot elbíráló bizottság működésével kapcsolatos költségeket, illetve az intézmény szakorvosai által szükségesnek ítélt, külső szakorvosok által nyújtott szolgáltatások kapcsán felmerülő kiadásokat.

Fedezi továbbá bizonyos orvosilag szükségesnek ítélt munkaeszközök beszerzési költségét is, valamint a szolgáltatási szerződések vagy rövid távú megbízatások keretében foglalkoztatott orvosi és paramedikális személyzettel kapcsolatos költségeket.

1 6 5 2. jogcím — Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

2 600 000

2 313 000

2 260 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az éttermek és étkezdék irányítási és működési költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 2 000 000 EUR.

1 6 5 4. jogcím — Gyermekfelügyeleti központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

5 350 000

5 600 000

4 441 145,23

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a Parlament hozzájárulását a gyermekfelügyeleti központ és a Parlamenttel szerződéses viszonyban álló, külsős bölcsődék valamennyi kiadásához.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti – szülői hozzájárulásból származó – címzett bevételek becsült összege 1 010 000 EUR.

2. cím — Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek

Megjegyzések

Mivel a biztosítótársaságok visszavonták a kockázatfedezést, a munkahelyi konfliktusok és az Európai Parlament épületei elleni terrortámadások kockázatát az Európai Unió költségvetésének kell fedeznie.

E cím előirányzatai ennek megfelelően a munkahelyi konfliktusokból és a terrortámadásokból származó károkhoz kapcsolódó valamennyi költséget fedezik.

2 0. alcím — Épületek és járulékos költségek

2 0 0. jogcímcsoport — Épületek

2 0 0 0. jogcím — Bérleti díjak

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

34 327 626

33 768 000

28 303 815,68

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Parlament által használt épületek vagy épületrészek bérleti díjának fedezésére szolgál.

Az előirányzat fedezi a vagyonadót is. A bérleti díjakat 12 hónapra számítják ki a meglévő vagy előkészítés alatt álló bérleti szerződések alapján, amelyek rendes körülmények között a megélhetési költségekhez vagy az építési költségekhez történő indexálásról is rendelkeznek.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 500 000 EUR.

2 0 0 1. jogcím — Éves lízingdíjak

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

12 155 000

5 900 000

14 636 040,32

Megjegyzések

Ez az előirányzat a meglévő vagy előkészítés alatt álló bérleti szerződések alapján bérelt épületek vagy épületrészek éves lízingdíjának fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 100 000 EUR.

2 0 0 3. jogcím — Ingatlanvásárlás

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

p.m.

p.m.

9 100 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ingatlanvásárlás fedezésére szolgál. A telkekkel és azok fejlesztésével kapcsolatos támogatásokat a költségvetési rendelet előírásaival összhangban kell kezelni.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében az e címzett bevételek becsült összege 100 000 EUR.

2 0 0 5. jogcím — Építkezések

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

7 644 000

4 346 600

3 859 764,01

Megjegyzések

Ez a jogcím az ingatlanberuházásokra történő esetleges hitelfelvétel fedezésére szolgál.

2 0 0 7. jogcím — Épületek berendezése

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

24 695 000

29 018 000

31 611 447,34

Megjegyzések

Ez az előirányzat az átalakítási munkák elvégzésének fedezésére szolgál, beleértve az ilyen munkákkal járó egyéb költségeket is, különösen az építészek és mérnökök honoráriumát stb.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 500 000 EUR.

2 0 0 8. jogcím — Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások

Számadatok

 

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

2 0 0 8

4 637 000

9 360 000

14 066 706,95

10 0

 

2 340 000

 

Összesen

4 637 000

11 700 000

14 066 706,95

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ingatlankezeléssel kapcsolatos egyéb olyan kiadások fedezésére szolgál, amelyekről az ezen alcímben található egyéb jogcímcsoportok nem rendelkeznek, nevezetesen:

 hulladékgazdálkodás és -kezelés,

 kötelező ellenőrzések, minőségi ellenőrzések, szakértői jelentések, auditok, szabályoknak való megfelelés ellenőrzése stb.,

 műszaki könyvtár,

 épületigazgatási támogatás (Building Helpdesk),

 épülettervek és adathordozók kezelése,

 egyéb kiadások.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 10 000 EUR.

2 0 2. jogcímcsoport — Épületekkel kapcsolatos költségek

2 0 2 2. jogcím — Az épületek karbantartása, fenntartása, kezelése és tisztítása

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

44 749 000

41 407 444

34 464 154,98

Megjegyzések

Ez az előirányzat a jelenlegi szerződések alapján az Európai Parlament által bérelt vagy tulajdonában lévő épületek (helyiségek és műszaki berendezések) karbantartása, fenntartása, kezelése és tisztítása költségeinek fedezésére szolgál.

A szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért szerződési feltételekről (árak, választott valuta, indexálás, időtartam, egyéb kikötések), különös tekintettel a költségvetési rendelet 91. cikkének (3) bekezdésére.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 75 000 EUR.

2 0 2 4. jogcím — Energiafogyasztás

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

20 947 000

21 487 594

16 917 600,84

Megjegyzések

Ez az előirányzat különösen a víz-, gáz-, elektromosáram- és fűtési költségek fedezésére szolgál.

Az előirányzat célja továbbá, hogy az Elnökség által elfogadott EMAS cselekvési tervben meghatározottaknak megfelelően fedezze a szén-dioxid-kibocsátás esetleges ellensúlyozásával kapcsolatos kiadásokat.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 82 000 EUR.

2 0 2 6. jogcím — Épületek biztonsága és őrzése

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

39 624 740

40 587 000

38 478 370,92

Megjegyzések

Ez az előirányzat alapvetően a Parlament által három szokásos munkahelyén és a tájékoztató irodák által használt épületek fenntartási és őrzési költségeinek fedezésére szolgál.

A szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért szerződési feltételekről (árak, választott valuta, indexálás, időtartam, egyéb kikötések), különös tekintettel a költségvetési rendelet 91. cikkének (3) bekezdésére.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 180 000 EUR.

2 0 2 8. jogcím — Biztosítás

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

909 000

1 034 838

1 563 319,58

Megjegyzések

Ez az előirányzat a biztosítási díjak kifizetésének fedezésére szolgál.

2 1. alcím — Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok

Megjegyzések

A közbeszerzéssel kapcsolatban az intézmény konzultál a többi intézménnyel az általuk elért szerződési feltételekről.

2 1 0. jogcímcsoport — Informatika és telekommunikáció

2 1 0 0. jogcím — Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek

Számadatok

 

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

2 1 0 0

35 174 000

36 225 000

43 008 335,49

10 0

 

4 000 000

 

Összesen

35 174 000

40 225 000

43 008 335,49

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések és szoftverek intézmények részére történő beszerzésének, bérlésének, szervizelésének és karbantartásának, valamint a kapcsolódó munkák költségeinek fedezésére szolgál. Ezek a berendezések és szoftverek főleg az adatfeldolgozási és távközlési központ, az osztályok és a képviselőcsoportok számítástechnikai rendszereit, valamint az elektronikus szavazórendszert jelentik.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 400 000 EUR.

2 1 0 2. jogcím — Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól

Számadatok

 

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

2 1 0 2

56 481 250

52 637 000

41 155 588,44

10 0

 

4 000 000

 

Összesen

56 481 250

56 637 000

41 155 588,44

Megjegyzések

Ez az előirányzat az adatfeldolgozó központ és a hálózat működésével, az alkalmazások kifejlesztésével és karbantartásával, a felhasználói támogatással, beleértve a képviselőket és a képviselőcsoportokat, tanulmányok készítésével, valamint műszaki dokumentáció kidolgozásával és átadásával kapcsolatban igénybe vett informatikai szolgáltató és tanácsadó cégek költségeinek fedezésére szolgál.

Ez a jogcím fedezi továbbá az intézmények közös megegyezése alapján a bérszámfejtési alkalmazással (NAP) kapcsolatban felállított ügyfélszolgálat költségeinek a Parlamentre eső részét.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 700 000 EUR.

2 1 2. jogcímcsoport — Bútorok

Számadatok

 

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

2 1 2

3 224 000

2 998 400

2 508 567,53

10 0

 

749 600

 

Összesen

3 224 000

3 748 000

2 508 567,53

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorok beszerzésére, bérletére, karbantartására és javítására szolgál, beleértve az ergonomikus bútorok beszerzését, az elhasználódott és tönkrement bútorok és irodai gépek cseréjét is. Az előirányzat emellett az intézmény ingó vagyonával kapcsolatos egyéb kiadások fedezésére is szolgál.

Műalkotások kapcsán ez az előirányzat mind a különleges anyagok beszerzésének és megvásárlásának, mind az azokkal kapcsolatos folyó költségeknek a fedezésére szolgál, beleértve a keretezést, a restaurálást, a tisztítást, a biztosítást és az alkalmi szállítási költségeket is.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

2 1 4. jogcímcsoport — Műszaki berendezések és felszerelések

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

17 907 821

18 327 750

14 526 966,49

Megjegyzések

Ez az előirányzat különösen az alábbi műszaki berendezések és felszerelések beszerzésére, bérlésére, karbantartására, javítására és kezelésére szolgál:

 a közzététellel, a biztonsággal, az éttermekkel és az épületekkel stb. kapcsolatos egyéb rögzített és mobil műszaki felszerelések és berendezések,

 különösen a nyomda, a telefonszolgáltatás, az éttermek, az intézményi dolgozók részére fenntartott boltok, a biztonság, a konferenciatermek, az audiovizuális ágazat stb. berendezései,

 speciális (elektronikai, informatikai, elektromos) berendezések és a hozzájuk kapcsolódó külső szolgáltatások,

 két további telefonvonal igény szerinti beszerelése a képviselők irodáiba.

Ez az előirányzat fedezi a leltározott tételek újraértékesítésével és leselejtezésével kapcsolatos hirdetési költségeket is.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 205 000 EUR.

2 1 6. jogcímcsoport — Járművek

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

6 500 000

6 826 000

4 880 605,64

Megjegyzések

Ez az előirányzat a járművek (gépjárműflották és kerékpárok) vásárlására, karbantartására, használatára és javítására, valamint gépjárművek, taxik, autóbuszok és tehergépkocsik, gépjárművezetővel vagy anélkül történő bérlésének fedezésére szolgál, beleértve a szükséges biztosításokat és az egyéb kezelési költségeket is. Ha a járműflotta cseréjére vagy járművek beszerzésére vagy bérlésére kerül sor, előnyben kell részesíteni az olyan járműveket, amelyek a legkevésbé szennyezik a környezetet, mint például a hibrid gépkocsik.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 175 000 EUR.

2 3. alcím — Folyó igazgatási költségek

Megjegyzések

A közbeszerzéssel kapcsolatban a szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért feltételekről.

2 3 0. jogcímcsoport — Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

2 575 000

2 655 500

2 098 026,82

Megjegyzések

Ez az előirányzat a papír, borítékok, irodai eszközök, a nyomda és a sokszorosítóüzem készletei stb. beszerzésének, és a kapcsolódó kezelési költségeknek a fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 15 000 EUR.

2 3 1. jogcímcsoport — Pénzügyi költségek

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

370 000

370 000

318 975,87

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bankköltségek (jutalék, ázsió és egyéb költségek) és az egyéb pénzügyi költségek fedezésére szolgál, beleértve az épületek finanszírozásának járulékos költségeit.

2 3 2. jogcímcsoport — Jogi költségek és kártérítések

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

1 314 000

1 312 000

1 318 035,60

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

 azon költségek fedezése, amelyek viselésére a Bíróság, a Törvényszék, a Közszolgálati Törvényszék vagy a nemzeti bíróságok kötelezhetik a Parlamentet,

 külső ügyvédek megbízásának költsége, akik a Parlamentet uniós és nemzeti bíróságok előtt képviselik, továbbá jogi tanácsadók és szakértők megbízásának költsége, akik a Jogi Szolgálatot segítik,

 ügyvédi díjak megtérítése fegyelmi és azzal egyenértékű eljárásokkal összefüggésben,

 a költségvetési rendelet 8. cikkének (3) bekezdése értelmében a kártérítéssel, kamatokkal és egyéb kötelezettségekkel kapcsolatos költségek,

 a peren kívüli egyezségekben fizetendő összegek a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzatának 69. és 70. cikke szerint.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

2 3 5. jogcímcsoport — Telekommunikáció

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

9 405 000

6 850 000

5 529 693,88

Megjegyzések

Ez az előirányzat a három munkahely, az adatfeldolgozó központok és a tájékoztatási irodák közötti adatátviteli hálózatokkal, valamint az előfizetésekkel és kommunikációs költségekkel (vonalas és mobiltelefon, televízió) kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 20 000 EUR.

2 3 6. jogcímcsoport — Levelek postaköltsége és szállítási díjak

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

422 000

440 000

330 500,55

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postaköltségek, valamint az állami postaszolgálatok, illetve a magántulajdonban lévő szállítócégek által történő feldolgozás és szállítás díjának fedezésére szolgál.

Az előirányzat fedezi továbbá a levelezéssel kapcsolatos szolgáltatások költségeit is.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

2 3 7. jogcímcsoport — Költöztetés

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

700 000

650 000

656 863,44

Megjegyzések

Ez az előirányzat a költöztető cégek vagy a külső ügynökségek által biztosított, ideiglenesen alkalmazott rakodószemélyzet által végzett költöztető- és csomagoló- vagy rakodómunka költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 40 000 EUR.

2 3 8. jogcímcsoport — Egyéb igazgatási költségek

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

631 000

564 000

526 602,66

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

 egyéb jogcímben külön nem meghatározott biztosítás,

 a teremőrök, gépjárművezetők és költöztetők, az orvosi szolgálat és a különböző műszaki szolgálatok egyenruhái,

 egyéb működési és irányítási költségek, mint például az EMAS keretében működő mobilitáskezelési központ, a vasúti és légi menetrendek beszerzése, a használt berendezések értékesítéséről szóló közlemények közzététele újságokban stb.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 50 000 EUR.

3. cím — Az intézmény által betöltött általános funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

3 0. alcím — Ülések és konferenciák

3 0 0. jogcímcsoport — Személyzeti kiküldetési költségek

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

29 820 000

27 970 000

21 907 000,00

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 71. cikke és VII. mellékletének 11–13. cikke.

Ez az előirányzat az intézményi tisztviselők, a tagállami szakértők és a gyakornokok útiköltségeit fedezi az Európai Parlament három munkahelye (Brüsszel, Luxembourg és Strasbourg) között, valamint az e helyektől eltérő helyekre irányuló kiküldetések esetében. A járulékos (beleértve a jegyekkel, foglalásokkal, elektronikus számlázással – például az Európai Parlament által szervezett charterjáratokkal kapcsolatban felmerülő költségeket) és az egyéb rendkívüli költségeket is fedezik.

Az előirányzat célja továbbá, hogy az Elnökség által elfogadott EMAS cselekvési tervben meghatározottaknak megfelelően fedezze a szén-dioxid-kibocsátás esetleges ellensúlyozásával kapcsolatos kiadásokat.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 50 000 EUR.

3 0 2. jogcímcsoport — Fogadási és reprezentációs költségek

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

2 047 450

1 105 200

769 155,64

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

 az intézmény fogadási és reprezentációs kötelezettségeivel kapcsolatos költségek, beleértve az intézmény tudományos és technológiai alternatívák értékelésével foglalkozó egysége (STOA) által elvégzett munkával kapcsolatos költségeket és az intézmény tagjainak reprezentációs költségeit,

 az elnöknek az intézmény munkahelyein kívül tett utazásai során felmerülő reprezentációs költségek,

 reprezentációs költségek és a hivatal titkársági kiadásaihoz való hozzájárulás,

 a Főtitkárság által adott fogadások költségei és reprezentációs költségek, beleértve a 15 és/vagy 25 év szolgálati időt letöltött tisztviselők számára vásárolt ajándékokat és kitüntetéseket,

 egyéb protokollköltségek (zászlók, bemutatóállványok, meghívókártyák, menü nyomtatása stb.),

 az intézmény VIP vendégeinek utazási költségei és napidíja,

 az Európai Parlamenten belül hivatalos tisztségeket ellátó képviselők fogadási, reprezentációs és egyéb különleges költségei.

3 0 4. jogcímcsoport — Ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

3 0 4 0. jogcím — Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

2 594 000

3 050 000

2 124 976,46

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény által tartott ülések során felszolgált italok, üdítőitalok és az alkalmanként felszolgált ételek költségeinek, valamint e szolgáltatás irányítási költségeinek fedezésére szolgál.

3 0 4 2. jogcím — Ülések, kongresszusok és konferenciák

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

1 350 000

1 310 000

868 097,21

Megjegyzések

Ez az előirányzat különösen az alábbiak fedezésére szolgál:

 a munkahelyeken kívüli ülések megszervezésével kapcsolatos költségek (bizottságok és bizottsági küldöttségek, képviselőcsoportok), beleértve adott esetben a reprezentációs költségeket is,

 azon nemzetközi szervezeteknek fizetendő tagdíjak, amelyeknek tagja az Európai Parlament vagy annak egy szerve (Parlamentközi Unió, a Parlamentek Főtitkárainak Társulása, Tizenkettő Plusz Csoport a Parlamentközi Unión belül).

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 20 000 EUR.

3 0 4 4. jogcím — A WTO-ról szóló parlamenti konferencia, valamint egyéb parlamentközi, eseti és WTO-küldöttségek üléseinek szervezésével kapcsolatos egyéb kiadások

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

858 000

850 000

353 756,14

Megjegyzések

Ez az előirányzat konkrétan a parlamentközi küldöttségek, az eseti küldöttségek, a parlamenti vegyes bizottságok, a parlamenti együttműködési és WTO-bizottságok, valamint a WTO-ról szóló parlamenti konferencia és az irányítóbizottsága üléseinek szervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, kivéve az 1 0. alcím és a 3 0 0. jogcímcsoport által fedezett költségeket.

3 0 4 6. jogcím — Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés üléseinek egyéb szervezési költségei

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

451 000

451 000

185 765,77

Megjegyzések

Ez az előirányzat az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttségek üléseinek szervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, kivéve az 1 0. alcím és a 3 0 0. jogcímcsoport által fedezett költségeket.

3 0 4 7. jogcím — Az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlés üléseinek egyéb szervezési költségei

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

80 000

50 000

42 493,42

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlés, valamint bizottságai és elnöksége üléseinek szervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, kivéve az 1 0. alcím és a 3 0 0. jogcímcsoport által fedezett költségeket.

3 0 4 8. jogcím — Az Euromediterrán Parlamenti Közgyűlés üléseinek egyéb szervezési költségei

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

216 319

40 000

24 796,05

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Euromediterrán Parlamenti Közgyűlés, bizottságai és elnöksége üléseinek szervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, az 1 0. alcím és a 3 0 0. jogcímcsoport által fedezett költségeket kivéve.

3 0 4 9. jogcím — Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

1 463 000

1 248 000

1 223 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Parlamenttel szerződésben álló utazási iroda működési költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 50 000 EUR.

3 2. alcím — Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, GYÁRTÁS és terjesztés

3 2 0. jogcímcsoport — Szakértelem igénybevétele

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

11 582 500

10 360 000

6 080 996,67

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak szolgál:

 az okleveles szakértőkkel és kutatóintézetekkel a Parlament irányítószervei és az adminisztráció részére tanulmányok készítése és egyéb kutatótevékenységek (tudományos tanácskozások, kerekasztal-beszélgetések, szakértői bizottságok és konferenciák) végzése céljából kötött szerződések költségei, beleértve az Európai Történelem Házának létrehozását is,

 a tanulmányok értékelésének és az intézmény tudományos és technológiai alternatívák értékelésével foglalkozó egysége (STOA) tudományos testületekben való részvételének költségei,

 azon szakértők és más személyek – beleértve a Parlamenthez petíciót benyújtó személyeket is – útiköltségei, napidíja és előre nem látott költségei, akiket bizottsági, kutató- vagy munkacsoportülésekre hívtak meg,

 külső személyek meghívásával kapcsolatos kiadások, akik olyan testületek munkájában vesznek részt, mint a fegyelmi bizottság vagy a pénzügyi szabálytalanságokat figyelő szakosított testület.

3 2 2. jogcímcsoport — Információ beszerzése és archiválás

3 2 2 0. jogcím — Dokumentációs és könyvtári költségek

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

4 593 826

4 432 300

3 512 010,23

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

 az általános referenciaművek részlegének bővítése és frissítése, valamint a könyvtári állomány naprakészen tartása,

 napilapok, folyóiratok előfizetése, hírügynökségek kiadványainak és online szolgáltatásainak előfizetése, beleértve az előfizetett tartalom írásos vagy elektronikus sokszorosításáért és terjesztéséért járó szerzői jogdíjakat is, valamint sajtószemle- és sajtóválogatás-szolgáltatási szerződések,

 a folyóiratok tartalmának összefoglalásával és elemzésével kapcsolatos előfizetések vagy szolgáltatási szerződések vagy az e folyóiratokból származó cikkek optikai adathordozókon való tárolása,

 külső dokumentációs és statisztikai adatbázisok használatával kapcsolatos költségek, a számítógépes hardver és a telekommunikáció költségeit nem számolva,

 az Európai Parlament által nemzetközi és/vagy intézményközi együttműködési megállapodások keretében vállalt kötelezettségek,

 speciális könyvtári, dokumentációs és médiakönyvtári anyagok beszerzése vagy bérlése, beleértve az elektromos, elektronikus és számítógépes berendezéseket és/vagy kutatási rendszereket, valamint külső szolgáltatások igénybevétele ezen berendezések és rendszerek beszerzése, fejlesztése, telepítése, használata és karbantartása céljából,

 a könyvtár tevékenységével összefüggő, elsősorban az ügyfelekkel történő kapcsolattartás (felmérések, elemzések) során felmerülő kiadások, a minőségbiztosítási rendszerek stb. költségei,

 könyvkötő és állagmegóvó berendezések és munkák a könyvtár, a dokumentáció és a médiakönyvtár számára,

 a belső kiadványok (tájékoztató füzetek, tanulmányok stb.) költsége, beleértve a berendezéseket is, valamint a kommunikációs költségek (hírlevelek, videokazetták, CD-ROM-ok stb.),

 új szótárak, szószedetek és egyéb művek beszerzése bármilyen adathordozón a nyelvi szolgálatok – többek között az új nyelvi részlegek – és a jogalkotási szövegek minőségét ellenőrző osztályok részére, illetve a régi művek frissítése.

3 2 2 2. jogcím — Az archív állomány költségei

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

1 895 000

1 858 200

1 755 946,77

Megjegyzések

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.), valamint az Európai Parlament által elfogadott végrehajtási intézkedések.

Az Elnökség 2002. december 16-i határozata az információ és az átláthatóság növeléséről: az Európai Parlament archívumai.

Az Elnökség által 2007. október 10-i határozatával elfogadott szabályzat az európai parlamenti képviselők iratainak feldolgozásáról, annak a 2009. április 21-i elnökségi határozattal módosított formájában.

Ez az előirányzat a külső szolgáltatók által végzett archiválással kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, úgymint:

 az archív állomány különböző adathordozókra történő átvétele (mikrofilmek, lemezek, kazetták stb.), továbbá a speciális elektronikus, informatikai és elektromos berendezések, könyvek és folyóiratok beszerzése, bérlése, fenntartása és javítása, a kapcsolódó külső szolgáltatásokkal együtt,

 a bármilyen jellegű adathordozón (tájékoztató füzetek, CD-ROM-ok stb.) történő megjelentetéssel kapcsolatos költségek,

 elsődleges levéltári források (újságírók és/vagy történészek és/vagy levéltárosok által megszerzett, szemtanúktól származó beszámolók) vagy másodlagos levéltári források (dokumentumok bármilyen adathordozón) beszerzésével kapcsolatos külső tevékenységek költségei.

Az előirányzat az Európai Parlament képviselői által hivataluk gyakorlása során összegyűjtött, és jogi adományok vagy hagyaték formájában az Európai Parlamentnek, az Európai Unió Levéltárának (HAEU), illetve egy egyesületnek vagy alapítványnak az Európai Parlament által megállapított szabályokkal összhangban átadott iratok feldolgozási költségeinek fedezésére is szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 20 000 EUR.

3 2 3. jogcímcsoport — Kapcsolat harmadik országok parlamentjeivel és a parlamenti demokrácia támogatása

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

520 000

470 000

310 310,77

Megjegyzések

Elnökségi következtetések, az Euróoai Uniós Parlamentek Elnökeinek Konferenciája: 2006, Koppenhága és 2007, Pozsony.

Az Elnökség 2007. június 18-i határozata.

Érintett földrajzi terület: az Európai Unión kívüli országok, kivéve a tagjelölt és a lehetséges tagjelölt országokat.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: az Európai Parlament és harmadik országok demokratikusan megválasztott parlamentjei, valamint az ezeknek megfelelő regionális parlamenti szervezetek közötti kapcsolatok előmozdítására szánt költségek. A támogatás nevezetesen új vagy kialakulóban lévő demokráciák parlamenti kapacitásfejlesztésére, valamint az új információs és kommunikációs technológiák parlamentek általi használatának előmozdítására irányul.

3 2 4. jogcímcsoport — Gyártás és terjesztés

3 2 4 0. jogcím — Hivatalos Lap

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

5 359 450

5 361 000

6 939 095,52

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteendő szövegekkel kapcsolatban a Kiadóhivatalnál felmerülő kiadási, terjesztési és egyéb járulékos költségeknek az intézményre eső részét.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 500 000 EUR.

3 2 4 1. jogcím — Digitális és hagyományos kiadványok

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

4 224 000

4 395 000

2 749 099,12

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

 a digitális közzététel (intranetoldalak) és a hagyományos közzététel (alvállalkozók által előállított különböző dokumentumok és nyomtatott anyagok), beleértve a terjesztést is, valamennyi költsége,

 a szerkesztői és fordítói rendszerek frissítése, valamint fejlesztési és javítási célú karbantartása.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 210 000 EUR.

3 2 4 2. jogcím — Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

Számadatok

 

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

3 2 4 2

19 615 000

13 708 000

16 678 677,36

10 0

 

3 427 000

 

Összesen

19 615 000

17 135 000

16 678 677,36

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tájékoztató kiadványokkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, beleértve az elektronikus kiadványokat, az információs tevékenységeket, a PR-t, a tagállamokban és a csatlakozó országokban sorra kerülő állami rendezvényeken, kereskedelmi vásárokon és kiállításokon való részvételt, valamint a jogalkotási figyelő (OEIL) frissítését is.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

Az előirányzat tartalékba kerül, amíg el nem készül egy olyan jelentés, amely bemutatja a szerződésekből vagy más vélelmezett kiadásokból, például bérekből vagy épületfenntartásból stb. eredő költségeket a 2. és a 3. címen belül, illetve azon költségeket, amelyek a Parlament illetékes hatóságai által meghozott, költség-haszon elemzésen alapuló előzetes jóváhagyáshoz kötött tevékenységektől vagy fellépésektől függenek.

3 2 4 3. jogcím — Látogatóközpont

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

3 000 000

12 100 000

3 897 236,76

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Látogatóközpont finanszírozására szolgál.

3 2 4 4. jogcím — Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

29 710 000

27 100 000

24 485 352,52

Megjegyzések

Ez az előirányzat a csoportlátogatásokra és ehhez kapcsolódó felügyeleti és infrastrukturális költségekre biztosított támogatásoknak, az Euroscola program működési költségeinek, valamint a harmadik országbeli véleményformálóknak szervezett gyakornoki képzések finanszírozásának fedezésére szolgál. Minden évben növelni kell egy olyan deflátor alkalmazásával, amely figyelembe veszi GNI és az árak változását.

A támogatásban részesíthető látogatók maximális számát jelentősen növelni kell. Az Európai Parlament minden képviselőjének jogosultnak kell lennie arra, hogy naptári évenként legfeljebb öt csoportot – összesen száz látogatót – meghívhasson. Az egyes látogatásokon részt vevők száma legalább tíz és legfeljebb száz fő között lehet.

Megfelelő összeget tartalmaz a fogyatékossággal élő látogatók számára is.

A juttatott támogatást növelni kell, hogy megfelelően arányos legyen a távolsággal és a látogatók rendelkezésére álló közlekedési feltételekkel. A látogatók számára nyújtott szolgáltatásokat is javítani kell.

Értékelni kell, hogy az új szabályok figyelembe veszik-e a látogatók származási helyére vonatkozó egyedi követelményeket és korlátozásokat, javaslatokat kell előterjeszteni a képviselőcsoportok számára elkülönítendő helyiségre az új Látogatóközpontban, jelentést kell készíteni a látogatócsoportoknak az új Látogatóközpontba történő belépéséről és a plenáris ülés általuk történő megtekintéséről, valamint előre kell jelezni az üléstermek rendelkezésre állását és a szükséges személyzetet.

3 2 4 5. jogcím — Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

2 475 000

2 245 000

1 790 335,14

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tagállamokból és a csatlakozó országokból érkező véleményformálóknak szóló, országos és nemzetközi szimpóziumok és szemináriumok szervezésével kapcsolatos költségek vagy támogatások, parlamenti szimpóziumok és szemináriumok szervezési költségeinek fedezésére, valamint az európai érdekeket érintő kulturális kezdeményezések, például a Szaharov-díj, az európai, izraeli és palesztin ifjú politikai vezetők találkozóinak és az Európai Parlament európai filmművészeti LUX díjának finanszírozására szolgál.

Ebből az előirányzatból legfeljebb 300 000 EUR – az Elnökség által elfogadott éves programmal összhangban – a strasbourgi és brüsszeli ülésteremben sorra kerülő, különleges rendezvényekkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat fedezi továbbá a többnyelvűséget támogató intézkedéseket, például a tolmácsképzőkkel tartott találkozókat, a többnyelvűségről és a tolmácsi hivatásról szóló tájékoztató kampányokat, az intézményközi és nemzetközi együttműködés részeként végrehajtott fellépéseket és intézkedéseket, valamint az intézményközi és nemzetközi együttműködés keretei között más szolgálatokkal közösen szervezett hasonló fellépésekben és intézkedésekben való részvételt.

Emellett fedezi a Szaharov-hálózat működési kiadásait és tagjainak kiküldetési költségeit is.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

3 2 4 6. jogcím — Parlamenti televíziós csatorna (web-tv)

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

9 000 000

9 000 000

8 787 767,35

Megjegyzések

Ez az előirányzat a parlamenti televíziós csatorna (web-tv) finanszírozására szolgál.

Értékelés készül a prototípusról. Az értékelésnek figyelembe kell majd vennie a projekt tartalmát és költségeit, beleértve a képviselőcsoportok struktúráit és részvételi szintjét, valamint a programok tartalmának meghatározását is.

3 2 4 8. jogcím — Audiovizuális tájékoztatási költségek

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

13 600 000

12 200 000

15 124 447,23

Megjegyzések

A 2003. évi költségvetési eljárásra vonatkozó iránymutatásokról szóló, 2002. március 12-i európai parlamenti állásfoglalás (HL C 47. E, 2003.2.27., 72. o.).

A Parlamentnek a 2003-as pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló, 2002. május 14-i európai parlamenti állásfoglalás (HL C 180. E, 2003.7.31., 150. o.).

A Parlamentnek a 2004-es pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló, 2003. május 14-i európai parlamenti állásfoglalás (HL C 67. E, 2004.3.17., 179. o.).

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

 az audiovizuális terület működési költségvetése (beleértve a saját szolgáltatásokat és a külső támogatást is, mint például a rádió- és televízióállomásoknak nyújtott műszaki szolgáltatások, audiovizuális műsorok gyártása, koprodukciója és sugárzása, csatornabérlés, televízió- és rádióműsorok közvetítése és az intézmény és az audiovizuális műsorszóró szervek közötti kapcsolatok fejlesztését célzó egyéb intézkedések),

 a plenáris ülések és a parlamenti bizottsági ülések élő internetes közvetítésének költségei,

 a havi ülések DVD-ROM-on történő rögzítése,

 megfelelő archívumok és olyan keresőprogram létrehozása, amely a polgárok számára megszakítás nélküli hozzáférést biztosít ezen információhoz.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 13 000 EUR.

3 2 4 9. jogcím — Információcsere a nemzeti parlamentekkel

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

700 000

900 000

561 657,05

Megjegyzések

Az Európai Parlamenti Közgyűlések Elnökeinek Konferenciája (1977. június) és az Európai Uniós Parlamentek Elnökeinek Konferenciái (2000. szeptember és 2001. március). Érintett földrajzi terület: európai uniós tagállamok, tagjelölt és leendő tagjelölt országok.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

 az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti kapcsolatok előmozdítására szánt költségek. Az 1 0. és 3 0. alcím alá nem tartozó parlamenti kapcsolatokra, információk és dokumentumok cseréjére, valamint az ezen információk elemzése és kezelése során nyújtott segítségre vonatkozik, beleértve az Európai Parlamenti Kutatási és Dokumentációs Központtal (ECPRD) folytatott együttműködést is,

 az említett parlamentekben dolgozó tisztviselők együttműködési programjainak és képzési rendszereinek finanszírozása, valamint a parlamenti kapacitásfejlesztés általában.

A képzési rendszerek magukban foglalják az Európai Parlamentben tett tanulmányutakat Brüsszelben, Luxembourgban és Strasbourgban; az előirányzat a résztvevők költségeinek – különösen az úti- és szállásköltségek, valamint a napidíj – teljes vagy részleges fedezésére szolgál,

 együttműködési intézkedések – beleértve a jogalkotási munkával kapcsolatosakat is –, valamint a dokumentációval, elemzéssel és tájékoztatással kapcsolatos intézkedések, beleértve az ECPRD által hozottakat is.

3 2 5. jogcímcsoport — A tájékoztatási irodákkal kapcsolatos kiadások

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

1 200 000

1 040 000

974 747,47

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Parlament tájékoztatási irodáival kapcsolatos összes kiadás (személyzet, épületek, konferenciák, ülések, kiadványok, stb.) fedezésére szolgál.

4. cím — Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

4 0. alcím — Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek

4 0 0. jogcímcsoport — Folyó igazgatási költségek és a képviselőcsoportok, illetve a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

54 850 000

53 750 000

52 337 886,15

Megjegyzések

Az Elnökség 2001. február 1-jei határozatával elfogadott szabályok.

Ez az előirányzat a képviselőcsoportok és a független képviselők tekintetében az alábbiak fedezésére szolgál:

 titkársági, adminisztrációs és működési költségek,

 az Európai Unió politikai tevékenységeivel összefüggésben folytatott politikai és információs tevékenységekkel kapcsolatos költségek.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 50 000 EUR.

4 0 2. jogcímcsoport — Európai politikai pártoknak nyújtott támogatások

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

17 400 000

14 075 000

10 512 377,00

Megjegyzések

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés és különösen annak 224. cikke.

Az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló, 2003. november 4-i 2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 297., 2003.11.15., 1. o.).

Az Európai Parlament Elnökségének 2004. március 29-i határozata az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló 2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó eljárások megállapításáról.

Ez az előirányzat az európai szintű politikai pártok finanszírozását szolgálja.

4 0 3. jogcímcsoport — Európai politikai alapítványoknak nyújtott támogatások

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

11 400 000

9 140 000

6 365 561,00

Megjegyzések

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés és különösen annak 224. cikke.

Az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló, 2003. november 4-i 2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 297., 2003. 11.15., 1. o.).

Az Európai Parlament Elnökségének 2004. március 29-i határozata az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló 2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó eljárások megállapításáról.

Ez az előirányzat az európai szintű politikai alapítványok finanszírozását szolgálja.

4 2. alcím — Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek

4 2 2. jogcímcsoport — Parlamenti asszisztensek alkalmazása

4 2 2 0. jogcím — Parlamenti asszisztensek alkalmazása

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

177.800.000

168 724 000

153 358 430,04

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 21. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen annak 33–44. cikke.

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek módosításáról szóló, 2009. február 23-i 160/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 55., 2009.2.27., 1. o.).

A Közösségek egyéb alkalmazottai foglalkoztatási feltételeinek VII. címére vonatkozó, az Elnökség által elfogadott végrehajtási intézkedések.

Ez az előirányzat a parlamenti asszisztensekkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 400 000 EUR.

4 2 2 2. jogcím — Árfolyamveszteségek

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

250 000

250 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az árfolyamveszteségeknek az Európai Parlament költségvetéséből történő fedezésére szolgál, a parlamenti asszisztensekkel kapcsolatos költségek megtérítésére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban.

4 4. alcím — A jelenlegi és volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

4 4 0. jogcímcsoport — A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

200 000

170 000

170 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a volt európai parlamenti képviselők egyesülete üléseinek költségét, továbbá adott esetben minden más járulékos költséget is.

4 4 2. jogcímcsoport — Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

140 000

140 000

140 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Parlamenti Társulás ülései költségének, továbbá adott esetben minden más járulékos költségnek a fedezésére is szolgál.

10. cím — Egyéb kiadások

10 0. alcím — Előzetes előirányzatok

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

14 164 419

15 691 800

0,—

Megjegyzések

1.

Jogcím

1 2 0 0

Javadalmazás és juttatások

964 419

2.

Jogcím

4 2 2 0

Parlamenti asszisztensek alkalmazása

13 200 000

 

 

 

összesen

14 164 419

10 1. alcím — Rendkívüli tartalékalap

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

14 000 000

10 000 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a pénzügyi év folyamán hozott költségvetési döntésekből eredő kiadások fedezésére szolgál (meg nem becsülhető kiadások).

10 3. alcím — Bővítési tartalékalap

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

3 835 000

750 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény által a bővítéssel kapcsolatban tett előkészületek költségeinek fedezésére szolgál.

10 4. alcím — a tájékoztatási és kommunikációs politika tartaléka

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tájékoztatási és kommunikációs politikával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

10 5. alcím — Ingatlanokra vonatkozó előzetes előirányzatok

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

p.m.

11 000 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény által végrehajtott ingatlanberuházások és épületátalakítások fedezésére szolgál. A Parlament Elnökségének következetes és előrelátó hosszú távú stratégiát kell elfogadnia az ingatlanokra és épületekre vonatkozóan, amely figyelembe veszi a növekvő fenntartási költségek, felújítási igények és biztonsági költségek sajátos problémáját, és biztosítja a Parlament költségvetésének fenntarthatóságát.

10 6. alcím — Elsőbbséget élvező, fejlesztés alatt álló projektekre képzett tartalék

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

p.m.

5 000 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény fejlesztés alatt álló prioritási projektjeivel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

10 8. alcím — EMAS-tartalék

Számadatok

2011. évi költségvetés

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Az Elnökség által, az EMAS-terv végrehajtására vonatkozóan hozandó döntéseknek megfelelően, különösen a Parlament szén-dioxid-terhelésének vizsgálatát követően, ez az előirányzat a releváns működési tételek finanszírozására szolgál.

S. melléklet — SZEMÉLYZET

S 1. melléklet — I. szakasz – Európai Parlament

Csoport és besorolási fokozat

2010

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Egyéb

Egyéb

Kategória nélküli

1

 

 

 

AD 16

11

 

1

7

AD 15

35

 

1

4

AD 14

141

2

6

23

AD 13

227

8

2

30

AD 12

503

 

8

71

AD 11

131

 

7

36

AD 10

191

 

7

29

AD 9

155

 

7

17

AD 8

107

 

8

18

AD 7

259

 

 

23

AD 6

249

 

1

26

AD 5

360

 

8

93

AD összesen

2 369

10

56

377

AST 11

91

10

 

33

AST 10

136

 

17

18

AST 9

115

 

3

27

AST 8

215

 

4

39

AST 7

653

 

2

50

AST 6

559

 

5

72

AST 5

365

 

8

64

AST 4

251

 

11

62

AST 3

124

 

16

63

AST 2

245

 

5

55

AST 1

97

 

 

77

AST összesen

2 851

10

71

560

Összesen

5 221[1]

20[2]

127[3]

937

Mindösszesen

6 285[4]

 

 

 

 

 

Csoport és besorolási fokozat

2011

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Egyéb

Egyéb

Kategória nélküli

1

 

 

 

AD 16

11

 

1

7

AD 15

35

 

1

4

AD 14

149

2

6

23

AD 13

279

8

2

34

AD 12

443

 

8

67

AD 11

131

 

7

37

AD 10

191

 

7

28

AD 9

155

 

7

17

AD 8

130

 

8

21

AD 7

304

 

 

22

AD 6

269

 

5

30

AD 5

363

 

4

119

AD összesen

2 460

10

56

409

AST 11

151

10

 

33

AST 10

76

 

17

21

AST 9

115

 

3

30

AST 8

365

 

5

34

AST 7

753

 

1

55

AST 6

389

 

6

68

AST 5

330

 

7

66

AST 4

206

 

11

67

AST 3

184

 

16

59

AST 2

225

 

5

64

AST 1

134

 

1

98

AST összesen

2 928

10

72

595

Összesen

5 389[5]

20[6]

128[7]

1004

Mindösszesen

6 521[8]

Melléklet

CÍMZETT BEVÉTELEK

Költségvetési sor

 

Megnevezés

 

Megvalósult bevételek

Tervezett bevételek

2009

2011

5000

Járművek értékesítéséből származó bevételek

0,00

364.000

5001

Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek

15.000,00

5.000

5002

Berendezéseknek más intézmények vagy szervek rendelkezésére bocsátásából származó bevételek

0,00

70.000

502

Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek

489.477,89

390.000

5110

Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek

1.324.196,29

1.000.000

5111

Bérleményekhez kapcsolódó díjak visszatérítése

15.317,47

150.000

550

Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési juttatásokat

3.347.371,92

1.377.800

551

Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek

3.551.741,34

p.m.

570

Jogalap nélkül kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek

1.766.049,19

995.000

571

Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott bevételeket

0,00

p.m.

573

Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések

3.217.174,16

p.m.

581

Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek

677.015,63

25.000

6600

Egyéb címzett hozzájárulások és visszafizetések

13.191.164,09

2.102.000

 

ÖSSZESEN

27.594.507,98

6.478.800

  • [1]  Ebből hat ad personam előléptetés (három AD 14-ből AD 15-be, egy AST 10-ből AST 11-be és két AST 4-ből AST 5-be), amelyet kivételes esetekben ítélnek oda az arra érdemes tisztviselőknek.
  • [2]  A végső összesítésben nem szereplő, a szolgálat érdekében kirendelt tisztviselők számára elkülönített virtuális tartalék.
  • [3]  Ebből négy félállású AD (nyelvtanárok) és egy AD 10 (DG IPOL) legfeljebb 5 évig.
  • [4]  Egy AD 5 és négy AST 3 (Képzési Osztály), valamint két AD 5 és két AST 1 (fordítás) álláshely tartalékba kerül a létszámtervben előirányzatok elkülönítése nélkül.
  • [5]  Ebből hat ad personam előléptetés (három AD 14-ből AD 15-be, egy AST 10-ből AST 11-be és két AST 4-ből AST 5-be), amelyet kivételes esetekben ítélnek oda az arra érdemes tisztviselőknek.
  • [6]  A végső összesítésben nem szereplő, kirendelt tisztviselők számára elkülönített virtuális tartalék.
  • [7]  Ebből négy félállású AD (nyelvtanárok) és egy AD 10 (DG IPOL) legfeljebb 5 évig.
  • [8]  Egy AD 5 és négy AST 3 (Képzési Osztály), valamint két AD 5 és két AST 1 (fordítás) álláshely tartalékba kerül a létszámtervben előirányzatok elkülönítése nélkül.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

28.4.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

35

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, Sergio Paolo Francesco Silvestris, László Surján, Helga Trüpel, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Franziska Katharina Brantner, Roberto Gualtieri, Giovanni La Via, Peter Šťastný, Theodor Dumitru Stolojan

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Marita Ulvskog