Ziņojums - A7-0134/2010Ziņojums
A7-0134/2010

ZIŅOJUMS par Eiropas Parlamenta 2011. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi

3.5.2010 - (2010/2005(BUD))

Budžeta komiteja
Referente: Helga Trüpel


Procedūra : 2010/2005(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0134/2010

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Parlamenta 2011. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi

(2010/2005(BUD))

Eiropas Parlaments,

(Īpašā likumdošanas procedūra — budžets)

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[1], un it īpaši tās 31. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību[2],

–   ņemot vērā 2010. gada 25. marta rezolūciju par 2011. gada budžeta procedūras pamatnostādnēm — I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII un IX iedaļa[3],

–   ņemot vērā ģenerālsekretāra ziņojumu Prezidijam par Parlamenta 2011. finanšu gada tāmes provizorisko projektu,

–   ņemot vērā tāmes provizorisko projektu, ko Prezidijs sagatavojis 2010. gada 19. aprīlī saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 23. panta 6. punktu un 79. panta 1. punktu,

–   ņemot vērā tāmes projektu, ko Budžeta komiteja sagatavojusi saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 79. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 79. pantu,

–    ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7-0134/2010),

A. tā kā Parlaments, lai spētu pildīt Līgumā noteiktos uzdevumus, gatavojas pilnībā izmantot un attīstīt savas prerogatīvas un tā kā tamdēļ būs jāstiprina vairākas prioritāras jomas, bet vienlaikus jāievēro stingrība pieejamo resursu izmantošanā;

B.  tā kā šajā sakarībā situācija 5. izdevumu kategorijā (administratīvie izdevumi) 2011. gadā vairāk nekā agrāk prasa piesardzīgu un disciplinētu pieeju Parlamenta budžetam, lai politiskos mērķus saskaņotu ar to finansējumu;

C.  tā kā pirms diviem gadiem tika uzsākta izmēģinājuma kārtība, kas paredz ciešāku sadarbību starp Prezidiju un Budžeta komiteju, un to ir nolemts turpināt 2011. gada budžeta procedūrā;

D.  tā kā saskaņā ar Līguma noteikumiem un Reglamentu Parlamenta pilnvaras attiecībā uz tāmes un galīgā budžeta pieņemšanu tiks pilnībā saglabātas;

E.   tā kā 2010. gada 24. martā un 2010. gada 13. aprīlī notika divas iepriekšējas saskaņošanas sanāksmes, kurās piedalījās Prezidija un Budžeta komitejas delegācijas, apspriežot vairākus būtiskus jautājumus,

Vispārēji pamatprincipi un kopējais budžets

1.   norāda, ka Prezidija ierosinātais 2011. gada budžeta kopējais apjoms ir EUR 1 710 547 354, proti, 20,32 % no daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 5. izdevumu kategorijas; norāda, ka ierosinātais palielinājums salīdzinājumā ar 2010. gada budžetu ir 5,8 %, ierēķinot arī budžeta grozījuma Nr. 1/2010 projektu;

2.   pilnībā apzinoties turpmāk veicamos uzdevumus, uzskata, ka palielinājuma līmenis un budžeta galīgais apjoms šajā tāmē ir jākoriģē; šajā posmā nolemj, ka budžeta kopējais apjoms ir EUR 1 706 547 354, kas nozīmē palielinājumu 5,5 % apmērā un atbilst 20,28 % no 5. izdevumu kategorijas; gatavojas arī precizēt dažādus jautājumus un sīkāk izskatīt ierosinātos pasākumus, kā arī noteikt ietaupījumu iespējas pirms budžeta pieņemšanas galīgajā variantā 2010. gada rudenī;

3.   atgādina savu viedokli, ka, pamatojoties uz DFS sākotnēji iekļautajām summām, par kurām vienojās 2006. gadā un kuras ir spēkā kopš 2007. gada, Parlamenta izdevumi orientējoši būtu jānosaka tradicionālo 20 % robežās, ņemot vērā pārējo iestāžu vajadzības un pieejamo rezervi; šajā sakarībā norāda uz Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas pieprasījumiem vairāk nekā EUR 10 miljonu apmērā tikai par 2010. gadu; atkārtoti norāda, ka arī Eiropas Ārējās darbības dienesta izveide var ietekmēt 5. izdevumu kategoriju; uzskata, ka Prezidijam un Budžeta komitejai būtu kopīgi vēlreiz jāizvērtē minētais ierobežojums, pirms tiek uzsākts iestāžu dialogs par šo jautājumu; ierosina šim nolūkam izveidot darba grupu, kas sāktu darbu līdz 2010. gada jūlija beigām;

4.   prasa paskaidrojumus attiecībā uz 5. izdevumu kategorijas termiņa vidusposma finanšu plānojumu un prognozētajām rezervēm EUR 109 miljonu apmērā 2011. gadam, EUR 102 miljonu apmērā 2012. gadam un EUR 157 miljonu apmērā 2013. gadam; uzskata, ka būtu lietderīgi saņemt informāciju par to, kādi — salīdzinājumā ar pašreizējo tāmes priekšlikumu — bija Parlamenta pieņēmumi attiecībā uz budžetu un amata vietām, gatavojot ģenerālsekretāru sesto ziņojumu (2009. gada oktobris); vēlas precizēt, kādi nozīmīgi (iespējamie) projekti un personāla izmaiņas jau ir iekļauti šajā plānojumā nākamajiem diviem līdz trim gadiem; vienlaikus uzsver, ka finanšu plānošana ir tikai indikatīvs, nesaistošs plānošanas instruments un ka galīgos lēmumus pieņem budžeta lēmējinstitūcija;

5.   lai gan neiebilst pret galvenajām nostādnēm, kas pamato ierosinājumu 1 % budžeta noteikt kā saprātīgu rezervi neparedzētiem izdevumiem, piekrīt Prezidija ierosinājumam noteikt šo rezervi EUR 14 miljonu apmērā, ņemot vērā ļoti ierobežoto līdzekļu apjomu 5. izdevumu kategorijā;

6.   apzinās, ka algu lietas, kas gaida izskatīšanu Tiesā, kopējā „ietekme” uz Parlamenta budžetu 2011. gadā (šī ietekme Komisijai labvēlīga sprieduma gadījumā varētu būt aptuveni EUR 12 miljoni) ir iekļauta priekšlikumā, sadalot to pa vairākām budžeta pozīcijām;

7.   atgādina savu iepriekš pausto prasību, ka pilnīgs budžeta priekšlikums jāiesniedz tāmes stadijā pavasarī, un tādēļ rēķinās, ka tā saucamajā grozījumu vēstulē rudenī būs iekļautas tikai nelielas vai tehniskas izmaiņas;

8.   vēlreiz uzsver, cik liela nozīme ir Prezidija un Budžeta komitejas ciešai sadarbībai, kopīgi precizējot plānoto lēmumu ietekmi uz budžetu; uzsver arī to, ka katrā lēmējstruktūrā būtiska ir finanšu pārskatu izmantošana, tādējādi nodrošinot to locekļiem ietekmes uz budžetu skaidru izklāstu;

Konkrēti jautājumi

Ar Lisabonas līgumu saistīti jautājumi

9.   atzinīgi vērtē un apstiprina ar šiem pasākumiem saistīto Prezidija priekšlikumu finansēšanu, t. i., īpašas 18 deputātiem paredzētas rezerves izveidi EUR 9,4 miljonu apmērā;

10. ir gatavs piekrist Prezidija ierosinājumam vairāk izmantot ekspertu zināšanas, lai veicinātu izcilu darbu likumdošanas jomā;

11. šajā sakarībā atbalsta ierosinājumu panākt atbilstošu samēru starp iekšējiem un ārējiem speciālistiem politikas departamentos atkarībā no tā, kāda informācija nepieciešama attiecīgajās izskatāmajās lietās, taču cer saņemt sīkākus skaidrojumus par to, vai un kādā veidā būtu iespējams elastīgi izmantot ierosināto darbinieku skaita palielinājumu, un vēlas saņemt vairāk informācijas par šādu speciālistu izmantošanas apmēru un pieprasījumu no komiteju puses iepriekšējos gados;

12. atzinīgi vērtē to, ka Prezidijs ņēma vērā bažas par AD un AST kategorijas amata vietu samēru un tā rezultātā sākotnējā priekšlikumā iekļauto AST amata vietu skaitu samazināja par trim vietām; apstiprina apropriācijas 19 AD5 un 13 AST1 vietu izveidei politikas departamentos, ko tagad ierosina Prezidijs;

13. piekrīt, ka ir jāatbalsta ārēji pētījumi, un atzinīgi vērtē Prezidija un Budžeta komitejas vienošanos papildu līdzekļu piešķīrumu noteikt EUR 1,7 miljonu apmērā;

14. pieņem zināšanai priekšlikumu piešķirt bibliotēkai vēl 28 amata vietas, no kurām 13 būtu paredzētas deputātu informācijas dienestam (agrāko līgumdarbinieku vietā); ir gatavs atbalstīt šo 13 amata vietu finansēšanu un iekļaušanu amatu sarakstā, ja tiek apliecināts, ka tās aizpildīs atklātu konkursu kārtībā un ka tādējādi līgumiem paredzētajā finansējumā tiks ietaupīts attiecīgs līdzekļu apjoms; uzskata, ka EP pašreizējo informācijas dienestu vēl lielākai atbalstīšanai gan finansējuma, gan cilvēkresursu ziņā būtu jānotiek vienlaikus ar tādas lietotājiem draudzīgas sistēmas izveidi, kas ļautu deputātiem viegli piekļūt visai EP sagatavotajai informācijai; nolemj tāmē paredzēt apropriācijas 15 papildu amata vietām, bet pusi šīs summas iekļauj rezervē, gaidot:

–    sīkāku pamatojumu tam, kā šīs vietas tiks izmantotas, lai uzlabotu deputātiem sniegtos speciālistu pakalpojumus;

–    konkrētu informāciju par pasākumiem, ko Prezidijs un administrācija veikuši, lai ieviestu iekšēju zināšanu pārvaldības sistēmu, tostarp šīs sistēmas īstenošanai paredzēto grafiku un informāciju par ietaupījumiem, ko nodrošinātu šāda informācijas avotu racionalizācija;

15. uzskata, ka deputātu labā ir jānodrošina informācija par abiem iepriekš minētajiem netiešajiem atbalsta pakalpojumiem un to redzamība, šim nolūkam izmantojot arī Parlamenta tīmekļa vietnes;

16. atgādina rezolūciju par pamatnostādnēm, kurā jau tika prasīts veikt izvērtējumu, tostarp sniegt detalizētu finanšu pārskatu par kopējām izmaksām, kuras izraisītu ierosinātais parlamentārās palīdzības piemaksu palielinājums; tādēļ nolemj attiecīgās apropriācijas iekļaut rezervē;

Paplašināšanās

17. atzinīgi vērtē līdzekļu piešķiršanu paplašināšanās pasākumiem, lai uzņemtu Horvātiju, un apstiprina attiecīgās apropriācijas un personāla komplektēšanas pasākumus;

Vispārējais amatu saraksts

18. norāda, ka papildus 68 amata vietu pieprasījumiem saistībā ar Lisabonas līgumu un 62 pieprasījumiem saistībā ar paplašināšanos (tostarp 11 amata vietām politiskajās grupās) tiek prasītas 17 amata vietas, lai noslēgtu otro gadu Infrastruktūras un loģistikas ģenerāldirektorāta (DG INLO) trīsgadu plānā, kuru apstiprināja 2010. gada budžeta procedūrā, un 30 amata vietas citās jomās, kuras nebija iespējams rast arī pēc 2011. gadā iespējamās 20 amata vietu pārcelšanas , un tādējādi pavisam tiek prasītas 180 jaunas vietas; prasa sīkāku informāciju par amata vietām, kas pārceltas vai pārdalītas kopš šī sasaukuma sākuma, tostarp aplēses par pārcelšanu vai pārdali 2010. gadā un, ja iespējams, 2011. gadā; nolemj tāmē paredzēt apropriācijas šo amata vietu izveidei, bet summu, kas paredzēta 30 vietām „citās jomās”, iekļauj rezervē, līdz būs izvērtēta prasītā informācija;

19. norāda, ka Prezidija priekšlikums tagad ietver arī 1 AD5 un 1 AST1 vietu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu parlamentārajai asamblejai un 3 AD5 un 1 AST1 vietu riska pārvaldības jomā, bet vairs neietver plānotos papildu EUR 3 miljonus Jauninājumu un tehnoloģiskā atbalsta ģenerāldirektorātam (DG ITEC);

20. norāda arī to, ka Prezidijs ir iekļāvis vēl 56 amata vietas politiskajām grupām;

21. apstiprina tos 2011. gada pasākumus un amata vietas, kas paredzēti otrajam gadam pagājušajā gadā pieņemtajā DG INLO trīsgadu programmā;

22. vēlas saņemt vairāk informācijas par līgumdarbiniekiem paredzēto apropriāciju piešķiršanu, kā arī pārskatu par neto izmaksām vai neto ietaupījumiem līgumdarbiniekiem paredzētajā finansējumā, kas izriet no jaunu vietu iekļaušanas amatu sarakstā, it īpaši saistībā ar vairāku funkciju nodošanu štata darbiniekiem drošības un IKT jomā un bibliotēkā;

Ēkas

23. uzsver, ka saprātīga ēku politika ir cieši saistīta ar 2011. gada procedūru, kā arī ar budžeta ilgtspējību kā tādu;

24. atzinīgi vērtē to, ka Prezidijs, pieņemot 2010. gada 24. marta lēmumu, ir ievērojis Eiropas Parlamenta prasību par vidēja termiņa un ilgtermiņa politikas nepieciešamību ēku un nekustamā īpašuma jomā; pauž zināmas bažas par iespējām vienlaikus īstenot visas pašreizējās un plānotās darbības ar ēkām, kas varētu būt paredzētas nekustamā īpašuma stratēģijā vidējam un ilgam termiņam; pauž neziņu par to, kā daudzie projekti atbilst DFS un aicina sniegt vajadzīgos precizējumus;

25. šajā sakarībā norāda uz Prezidija priekšlikumu EUR 85,9 miljonus no piešķirtajiem ieņēmumiem (kas jāizmanto Parlamenta nekustamā īpašuma politikas jomā) novirzīt deputātu birojiem Briselē; atgādina, ka par visiem nekustamā īpašuma projektiem, kuri varētu būtiski finansiāli ietekmēt budžetu, ir jākonsultējas ar budžeta lēmējinstitūciju saskaņā ar Finanšu regulas 179. panta 3. punktu; turklāt atgādina, ka attiecībā uz apropriāciju pārnesumiem Finanšu regulā noteikts, ka pārnestie piešķirtie ieņēmumi jāizlieto vispirms; šajā sakarībā atzinīgi vērtē to, ka, pateicoties Beļģijas atmaksātajiem līdzekļiem EUR 85,9 miljonu apmērā, Parlaments ir guvis iespēju agrāk uzsākt jaunus nekustamā īpašuma projektus un tādējādi ātrāk īstenot daļu no savas vidējam termiņam paredzētās nekustamā īpašuma stratēģijas;

26. tādēļ nevar piekrist šo piešķirto ieņēmumu rezervēšanai konkrētajam nekustamā īpašuma projektam;

27. prasa turpmāk budžetā paredzēt līdzekļus, kuri nepieciešami saskaņā ar vidēja termiņa plāniem nekustamā īpašuma jomā; turklāt prasa izveidot atsevišķu budžeta pozīciju lieliem nekustamā īpašuma projektiem, lai atvieglotu ēku projektu finansējuma plānošanu vidējā termiņā un palielinātu pārredzamību;

28. norāda, ka Prezidija priekšlikumā ilgtermiņa nomas maksājumiem paredzētajā budžeta pozīcijā ir iekļauts EUR 10,2 miljonus liels piešķīrums jaunās KAD ēkas celtniecības sākotnējā posma tiešai priekšfinansēšanai; atzīst, ka šāds brīvprātīgs priekšfinansējums ļautu samazināt finansēšanas izmaksas, bet, ņemot vērā ļoti ierobežotos līdzekļus 2011. gadā, nolemj tāmē šim nolūkam iekļaut mazāku summu, proti, EUR 6,2 miljonus; ir gatavs 2010. gada rudenī pārskatīt šo summu, pamatojoties uz jaunāko informāciju par stāvokli budžetā un attīstību Parlamenta nekustamā īpašuma politikas jomā;

Drošība

29. uzskata par svarīgu padziļinātu drošības politikas pārskatīšanu, par ko paziņojis Prezidijs, un šajā sakarībā atgādina tā vēlmi panākt resursu optimālu izmantošanu un it īpaši štata darbinieku un ārējo darbinieku rentablu samēru; aicina Prezidiju rūpīgi izpētīt jaunās stratēģijas darbības un finansiālās sekas, lai priekšlikumos atbilstoši samērotu rūpes par drošību, no vienas puses, un pieejamību un atklātību, no otras puses; uzsver, ka Parlamentam kā iestādei būtu jāpaliek pēc iespējas atvērtam un pieejamam; tādēļ vēlas no administrācijas saņemt vairāk informācijas par tā saucamo Wiertz projektu, lai novērtētu tā ietekmi uz Parlamenta pieejamību sabiedrībai;

IKT stratēģija

30. atzinīgi vērtē strukturētāku pieeju IKT un visaptverošas stratēģijas izstrādi šajā jomā; atkārtoti pauž atbalstu arī pietiekamai funkciju nodošanai štata darbiniekiem, lai mazinātu atkarību no ārējiem pakalpojumu sniedzējiem; tomēr norāda, ka jaunas amata vietas jau ir piešķirtas trīs gadus pēc kārtas; tādēļ uzskata, ka šis jautājums ir jāprecizē;

31. norāda, ka EUR 5 miljoni ir paredzēti deputātu IT mobilitātes projektam un it īpaši mobilās saziņas izmaksām; ņemot vērā salīdzinoši lielo summu, vēlas saņemt vairāk informācijas;

Ar vidi saistīti jautājumi

32. atzinīgi vērtē dažādās budžeta pozīcijās iekļauto nelielo finansējuma palielinājumu EMAS un CO2 samazināšanas pasākumu īstenošanai un vēlreiz uzsver šī jautājuma svarīgumu;

33. pieņem zināšanai šīs jomas galveno darbības rādītāju izmaiņas kopš 2006. gada, kā norādīts Vides vadības pārskatā par 2008. gadu, it īpaši oglekļa dioksīda emisijas ietekmes samazinājumu par 12,9 %, elektroenerģijas patēriņa samazinājumu par 0,8 %, gāzes/naftas/siltuma patēriņa pieaugumu par 7,4 % 2008. gadā pēc samazinājuma par 17,5 % 2007. gadā, mobilitātes/transporta radīto izmešu pieaugumu par 8,8 %, pārstrādāto atkritumu īpatsvara pieaugumu no 49,8 % 2006. gadā līdz 55,4 % 2008. gadā, ūdens patēriņa pieaugumu par 18,1 % un papīra patēriņa samazinājumu par 16,9 %;

34. atzinīgi vērtē budžeta pielikumu par vides vadību, kas nodrošina labu tehnisku pārskatu par attiecīgajām budžeta pozīcijām; šajā sakarībā priecātos, ja minētajā pielikumā iekļautu arī ikgadējos EMAS ziņojumus, kuros sniegtu vairāk informācijas par Parlamenta ēku Strasbūrā, Briselē un Luksemburgā oglekļa dioksīda emisijas ietekmi, kā arī par pārbraucieniem un transportu saistībā ar sesijām, lai parādītu Parlamenta oglekļa dioksīda emisijas ietekmes mazināšanas pašreizējos rezultātus un atspoguļotu labvēlīgo ietekmi uz vidi, ko rada šie ieguldījumi, kā arī ilgtermiņā nodrošinātie ietaupījumi;

35. pauž atbalstu to pasākumu turpināšanai, kas paredzēti Parlamenta oglekļa dioksīda emisijas ietekmes tālākai samazināšanai; šajā sakarībā atzinīgi vērtē izstrādes stadijā esošos pētījumus par ēku energotaupības aspektiem un to, kā īstenot oglekļa emisiju kompensāciju pasākumus saistībā ar pārbraucieniem; atbalsta arī pasākumus, kas veicina sabiedriskā transporta izmantošanu automašīnu vietā un velosipēdu lielāku pieejamību Strasbūrā;

36. norāda, ka deputātu ceļa izdevumiem paredzētā budžeta pozīcija faktiski ir lielāka par to, kas paredzēta algām; uzsver, ka piemaksas, it īpaši ceļa un uzturēšanās izdevumu segšanai, jāizmanto atbildīgi, un norāda, ka, nemainot pašreizējos noteikumus un pēc iespējas izmantojot citus ceļošanas veidus, nevis lidojumus biznesa klasē no Parlamenta darba vietām un uz tām, iespējams samazināt Parlamenta oglekļa dioksīda emisijas ietekmi un vienlaikus ietaupīt līdzekļus; aicina Prezidiju saskaņā ar pēdējā iepriekšējas saskaņošanas sanāksmē panākto vienošanos līdz pirmajam lasījumam Parlamentā iesniegt pētījumu par jaunās sistēmas darbību un iespējamos risinājumus ietaupījumu nodrošināšanai;

37.  atgādina, ka budžeta lēmējinstitūcija Eiropas iestāžu budžetos piešķīra īpašus līdzekļus, lai pēc J. M. Barroso iniciatīvas finansētu darbinieku sabiedriskā transporta subsīdiju kā vides aizsardzības pasākumu; aicina iesniegt pārskatu par to, kāda situācija šajā jomā ir Parlamentā;

38. ja iespējams un vēlams, aicina pievienot vides pārskatus finanšu pārskatiem, kuri paredzēti iekšējai lietošanai iestādē;

39. uzskata, ka direktīvas publiskā iepirkuma jomā ir labāk jāpielāgo, lai atvieglotu vides un sociālo klauzulu iekļaušanu, ja tas iespējams un nepieciešams;

Daudzgadu projekti un citi izdevumu posteņi

40. atzinīgi vērtē vienošanos par līdzekļu palielinājumu EUR 2,6 miljonu apmērā, lai deputāti līdzšinējo 100 apmeklētāju vietā gada laikā varētu uzaicināt 110 apmeklētājus; uzskata, ka pirms jebkāda turpmāka palielinājuma apsvēršanas būtu lietderīgi atvēlēt laiku jaunā Apmeklētāju centra darbības izvērtēšanai; turklāt uzskata, ka saistībā ar ierosināto apmeklētāju skaita palielināšanu par apmeklējumu organizēšanu atbildīgajiem dienestiem būtu jāņem vērā arī tas, ka deputāti var vēlēties gada laikā sadalīt apmeklētājus dažāda lieluma grupās;

41. apstiprina EUR 3 miljonus, kas budžetā iekļauti, lai segtu Apmeklētāju centra atklāšanas un darbības izmaksas pilna gada garumā; norāda, ka pirmais gads jāizvērtē arī no finansiālā viedokļa, ietverot arī šīs ekspluatācijas izmaksas;

42. pieņem zināšanai Prezidija lēmumu ieviest piemaksas deputātiem, kas ieņem noteiktus amatus Parlamentā, un to, ka šim nolūkam budžetā būtu jāparedz EUR 400 000; tomēr norāda, ka diskusija par šo principu bija pretrunīga; šajā sakarībā atzinīgi vērtē to, ka ir jāiesniedz apliecinoši dokumenti, lai saņemtu kompensācijas par papildu izmaksām, kas radušās, veicot darba pienākumus;

43. pieņem zināšanai Prezidija priekšlikumu iekļaut EUR 2,5 miljonus Eiropas vēstures namam pētījumu veikšanai pēc tam, kad būs zināmi pašreiz notiekošā arhitektu konkursa rezultāti; atgādina savu iepriekšējā gada prasību ne vēlāk kā 2011. gada budžeta procedūras provizoriskā tāmes projekta posmā saņemt skaidru pārskatu par visa projekta plānotajām izmaksām, tostarp administratīvajām izmaksām; atgādina arī iepriekšējas saskaņošanas sanāksmē 2009. gadā panākto vienošanos ar Prezidiju; uzsver, ka Eiropas vēstures namam sniegtajā ekspertu komitejas ziņojumā ir 11 punktu, kas paredz tālākas izmaksas: 1) „akadēmiskas konsultācijas, kurās iesaistīti eksperti un muzeju speciālisti”, 2) „iestādes institucionālā neatkarība”, 3) „plašs muzeja pedagoģisko piedāvājumu klāsts”, 4) „jauno zinātnieku tikšanās vieta”, 5) „pastāvīga izvērtēšana”, 6) „pagaidu eksponāti un ceļojošās izstādes”, 7) „svarīgi pasākumi saistībā ar Eiropu”, 8) „pašu publikācijas”, 9) „plašs tiešsaistes piedāvājumu klāsts”, 10) „muzeja kolekcijas veidošana”, 11) „pastāvīga izstāžu un muzeja infrastruktūras pilnveidošana”; tādēļ uzsver, ka steidzami jānosaka šī projekta kopējās izmaksas;

Horizontālie jautājumi

44. ļoti atzinīgi vērtē to, ka budžeta priekšlikumā ir iekļauta sākotnēja analīze, kurā noteiktas nemainīgās un mainīgās izmaksas; atzīst ar to saistītās metodoloģiskās grūtības, taču ir pārliecināts, ka šīs koncepcijas jāturpina izskatīt; šajā sakarībā atgādina, ka gaida kompetento struktūru atbildi jautājumā par to, kā EP budžeta procedūrā varētu izmantot bāzes budžeta politiku, nošķirot nemainīgās un mainīgās izmaksas; prasa veikt nemainīgo izmaksu pamatīgāku izpēti, nošķirot pastāvīgās nemainīgās izmaksas, noteiktos laika posmos nemainīgās izmaksas un jomas, kurās būtu iespējams ietaupīt; prasa veikt mainīgo izmaksu pamatīgāku izpēti, skaidri sasaistot izmaksas ar mērķiem, politikas virzieniem un darbībām, kā arī nosakot prioritātes un sarindojot tās nozīmīguma secībā;

45. norāda, ka pašreizējie sliekšņi dažādām publiskā iepirkuma procedūrām Eiropas iestādēs ir stingrāki nekā tie, kas noteikti attiecīgajās Eiropas publiskā iepirkuma direktīvās, un ka šāda situācija rada papildu administratīvās izmaksas un prasa papildu cilvēkresursus, ko varētu novērst, labāk saskaņojot minētos sliekšņus;

46. atbalsta pasākumus ar sociālu, kultūras vai valodniecisku ievirzi, kas paredzēti darbiniekiem un viņu ģimenēm, bet neatbalsta šajā sakarībā individuāli maksātas subsīdijas un tādēļ groza attiecīgā budžeta posteņa piezīmes;

47. noteikti atbalsta turpmākus centienus iestādi labāk pielāgot personām ar invaliditāti, gan veicot nepieciešamās izmaiņas infrastruktūrā, gan īstenojot personāla komplektēšanas pasākumus;

Noslēguma apsvērumi

48. uzsver, ka pirms rudenī paredzētā balsojuma par budžeta projektu būtu jāveic atsevišķu budžeta posteņu sīkāka analīze, tostarp to izpildes līmeņa analīze; tādēļ šajā laikā arī veiks izpēti un pieņems galīgos lēmumus budžeta jomā;

49. pieņem pielikumā iekļauto 2011. finanšu gada tāmes projektu un atgādina, ka Parlamenta nostājas pieņemšana attiecībā uz Padomes grozīto budžeta projektu notiks 2010. gada oktobrī, ievērojot Līgumā noteikto balsošanas procedūru;

50. apstiprina pielikumā pievienotos 2010. gada 25. marta budžeta trialogā pieņemtos kopīgos secinājumus;

o

o        o

51. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.

1. PIELIKUMS. 2010. gada 25. marta budžeta trialogā pieņemtie kopīgie secinājumi

2010. gada 25. marta

BUDŽETA TRIALOGS

Secinājumi

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija ņem vērā Tiesas sekretāra un Revīzijas palātas, Reģionu komitejas un Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ģenerālsekretāru bažas par jauno budžeta procedūru un īpaši par Saskaņošanas komiteju, ko viņi pauda Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas ģenerālsekretāriem nosūtītajā vēstulē. Viņi ierosina, lai šīs iestādes tiktu aicinātas nosūtīt tieši Saskaņošanas komitejai savas rakstiskās piezīmes par Padomes nostājas un Eiropas Parlamenta grozījumu ietekmi.

2. PIELIKUMS. TĀMES PROJEKTS

Eiropas Kopienu iemaksa Parlamenta izdevumu finansēšanai

2011. finanšu gadā

Nosaukums

Summa

 

 

Izdevumi

1 706 547 354

Pašu resursi

128 030 788

Saņemamā iemaksa

1 578 516 566

IEŅĒMUMI

Sadaļa Nodaļa Pants Postenis

Nosaukums

2011. gada budžets

2010. g. budžets

+ budž. groz. Nr. 1/2010

Izpilde 2009. gadā

 

4

 

IEŅĒMUMI NO KOPIENAS IESTĀDĒS UN CITĀS STRUKTŪRĀS STRĀDĀJOŠAJIEM

 

 

 

4 0

DAŽĀDI NODOKĻI UN ATSKAITĪJUMI

 

 

 

4 0 0

Nodokļu ieņēmumi no iestāžu locekļu, ierēdņu, pārējo darbinieku un pensijas saņēmēju algām un piemaksām

48 159 863

47 208 729

45 987 620,64

4 0 3

Ieņēmumi no pagaidu iemaksas, ko piemēro iestāžu locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam

p.m.

p.m.

84,54

4 0 4

Ieņēmumi no īpašās nodevas, ko piemēro iestāžu locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam

8 209 828

9 157 662

5 709 275,13

 

 

4 0. nodaļa — Kopā

56 369 691

56 366 391

51 696 980,31

4 1

IEMAKSAS PENSIJU SHĒMĀ

 

 

 

4 1 0

Personāla iemaksas pensiju shēmā

61 216 159

58 910 854

47 760 097,53

4 1 1

Personāla veiktā pensijas tiesību pārņemšana vai atgūšana

9 134 938

13 046 060

7 209 550,25

4 1 2

To ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju shēmā, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ

10 000

5 000

0,00

 

 

4 1. nodaļa — Kopā

70 361 097

71 961 914

54 969 647,78

4 2

CITAS IEMAKSAS PENSIJU SHĒMĀ

 

 

 

4 2 1

Parlamenta locekļu iemaksas vecuma pensiju shēmā

p.m.

p.m.

820 485,37

 

4 2. nodaļa — Kopā

p.m.

p.m.

820 485,37

 

 

4. sadaļa — Kopā

126 730 788

128 328 305

107 487 113,46

5

IEŅĒMUMI NO IESTĀDES ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS

 

 

 

5 0

 

IEŅĒMUMI NO KUSTAMĀ ĪPAŠUMA (PREČU PIEGĀDE) UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS

 

 

 

5 0 0

Ieņēmumi no kustamā īpašuma pārdošanas (preču piegāde)

 

 

 

5 0 0 0

Ieņēmumi no transportlīdzekļu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

0,00

5 0 0 1

Ieņēmumi no transportlīdzekļu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

15 000,00

5 0 0 2

Ieņēmumi no preču piegādes citām iestādēm vai struktūrām – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

0,00

5 0 1

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas

p.m.

p.m.

0,00

5 0 2

Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

489 477,89

 

5 0. nodaļa — Kopā

p.m.

p.m.

504 477,89

5 1

IEŅĒMUMI NO IZĪRĒŠANAS

 

 

 

5 1 1

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un apakšizīrēšanas, un ar izīrēšanu saistīto maksājumu atmaksāšanas

 

 

 

5 1 1 0

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un apakšizīrēšanas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

1 324 196,29

5 1 1 1

Ar izīrēšanu saistīto maksājumu atmaksāšana – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

15 317,47

 

5 1. nodaļa — Kopā

p.m.

p.m.

1 339 513,76

5 2

IEŅĒMUMI NO IEGULDĪJUMIEM VAI PIEŠĶIRTIEM AIZDEVUMIEM, BANKAS UN CITIEM PROCENTIEM

 

 

 

5 2 0

Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem

1 300 000

 

2 000 000

1 316 525,41

 

5 2. nodaļa — Kopā

1 300 000

2 000 000

1 316 525,41

5 5

IEŅĒMUMI NO PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS UN DARBU VEIKŠANAS

 

 

 

5 5 0

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas citām iestādēm vai struktūrām, ieskaitot šādu citu iestāžu vai struktūru atmaksātās summas par komandējuma naudu, kas samaksāta to labā – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

3 347 371,92

5 5 1

Ieņēmumi no trešajām personām par pakalpojumu sniegšanu un darbiem, kas veikti pēc to pieprasījuma – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

3 551 741,34

 

5 5. nodaļa — Kopā

p.m.

p.m.

6 899 113,26

5 7

CITAS IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDES ADMINISTRATĪVO DARBĪBU

 

 

 

5 7 0

Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksāšanas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

1 766 049,19

5 7 1

Īpašam mērķim iezīmēti ieņēmumi, piemēram, ieņēmumi no fondiem, subsīdijas, dāvinājumi un novēlējumi, tostarp arī iezīmēti ieņēmumi, kas ir specifiski katrai iestādei – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

0,00

5 7 2

Tādu sociālo izdevumu atmaksāšana, kas radušies citas iestādes vārdā

p.m.

p.m.

0,00

5 7 3

Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

3 217 174,16

 

5 7. nodaļa — Kopā

p.m.

p.m.

4 983 223,35

5 8

DAŽĀDI MAKSĀJUMI

 

 

 

5 8 1

Ieņēmumi no saņemtajiem apdrošināšanas maksājumiem – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

677 015,63

 

5 8. nodaļa — Kopā

p.m.

p.m.

677 015,63

 

 

5. sadaļa — Kopā

1 300 000

2 000 000

15 659 869,3

6

 

IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI SAISTĪBĀ AR KOPIENAS NOLĪGUMIEM UN PROGRAMMĀM

 

 

 

6 6

CITAS IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI

 

 

 

6 6 0

Citas iemaksas un atmaksājumi

 

 

 

6 6 0 0

Citas piešķirtās iemaksas un atmaksājumi – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

13 191 164,09

6 6 0 1

Citas nepiešķirtās iemaksas un atmaksājumi

p.m.

p.m.

0,00

 

6 6. nodaļa — Kopā

p.m.

p.m.

13 191 164,09

 

6. sadaļa — Kopā

p.m.

p.m.

13 191 164,09

9

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

 

 

 

9 0

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

 

 

 

9 0 0

Dažādi ieņēmumi

p.m.

p.m.

4 851 911,67

 

9 0. nodaļa — Kopā

p.m.

p.m.

4 851 911,67

 

9. sadaļa — Kopā

p.m.

p.m.

4 851 911,67

 

 

PAVISAM KOPĀ

128 030 788

130 328 305

141 250 058,52

IZDEVUMI

Vispārējs kopsavilkums par apropriācijām (2011. un 2010. gads) un izpildi (2009. gads)

Sadaļa Nodaļa

Nosaukums

Apropriācijas 2011. gadam

Apropriācijas 2010. gadam

Izpilde 2009. gadā

 

1

 

1 0

 

IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE

 

IESTĀDES LOCEKĻI

227 453 567

220 332 000

167 952 341,79

1 2

IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI

576 949 290

525 898 973

502 188 864,04

1 4

PĀRĒJIE DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI

121 802 596

108 313 800

90 934 826,73

1 6

CITI IZDEVUMI, KAS IR SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM

15 555 500

15 516 000

12 762 741,59

 

 

1. sadaļa — Kopā

941 760 953

870 060 773

773 838 774,15

 

2

 

 

2 0

 

ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI

 

ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

189 688 366

186 909 476

193 001 220,62

2 1

DATU APSTRĀDE, IEKĀRTAS UN MĒBELES

119 287 071

117 014 150

106 080 063,59

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

15 417 000

12 841 500

10 778 698,82

 

2. sadaļa — Kopā

324 392 437

316 765 126

309 859 983,03

 

3

 

 

3 0

 

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDES VISPĀRĪGAJIEM UZDEVUMIEM

 

SANĀKSMES UN KONFERENCES

38 879 769

36 074 200

27 499 040,69

3 2

EKSPERTĪZES UN INFORMĀCIJA: IEGUVE, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA

107 474 776

105 169 500

93 647 679,96

 

 

3. sadaļa — Kopā

146 354 545

141 243 700

121 146 720,65

 

 

4

 

 

4 0

 

 

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDES ĪPAŠAJIEM UZDEVUMIEM

 

ATSEVIŠĶU IESTĀŽU UN STRUKTŪRU ĪPAŠIE IZDEVUMI

83 650 000

76 965 000

69 215 824,15

4 2

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR PARLAMENTĀRO PALĪDZĪBU

178 050 000

168 974 000

153 358 430,04

4 4

SANĀKSMES UN CITAS PAŠREIZĒJO UN BIJUŠO DEPUTĀTU DARBĪBAS

340 000

310 000

310 000

 

 

4. sadaļa — Kopā

262 040 000

246 249 000

222 884 254,19

 

 

10

 

10 0

 

 

CITI IZDEVUMI

 

PROVIZORISKAS APROPRIĀCIJAS

14 164 419

15 691 800

0,00

10 1

REZERVE NEPAREDZĒTIEM IZDEVUMIEM

14 000 000

10 000 000

0,00

10 3

PAPLAŠINĀŠANĀS REZERVE

3 835 000

750 000

0,00

10 4

Rezerve informācijas un KOMUNIKĀCIJAs politikai

p.m.

p.m.

0,00

10 5

PROVIZORISKA APROPRIĀCIJA NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM

p.m.

11 000 000

0,00

10 6

REZERVE PRIORITĀRIEM PROJEKTIEM SAGATAVOŠANAS POSMĀ

p.m.

5 000 000

0,00

10 8

EMAS REZERVE

p.m.

p.m.

0,00

 

10. sadaļa — Kopā

31 999 419

42 441 800

0,00

 

PAVISAM KOPĀ

1 706 547 354

1 616 760 399

1 427 729 732,02

I IEDAĻA — PARLAMENTS

Ieņēmumi — Pašu resursi

4. sadaļa — Ieņēmumi no Savienības iestādēs un citās struktūrās strādājošajiem

4 0. nodaļa — Dažādi nodokļi un atskaitījumi

4 0 0. pants — Nodokļu ieņēmumi no iestāžu locekļu, ierēdņu, pārējo darbinieku un pensijas saņēmēju algām un piemaksām

Skaitļi

2011. gada budžets

2010. gada budžets

Izpilde 2009

48 159 863

37 889 783

45 987 620,64

Piezīmes

Protokols par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā un jo īpaši tā 12. pants.

Padomes 1968. gada 29. februāra Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 260/68, ar ko paredz Eiropas Kopienu nodokļa piemērošanas nosacījumus un procedūru (OV L 56, 4.3.1968., 8. lpp.).

4 0 3. pants — Ieņēmumi no pagaidu iemaksas, ko piemēro iestāžu locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam

Skaitļi

2011. gada budžets

2010. gada budžets

Izpilde 2009

p.m.

p.m.

84,54

Piezīmes

Padomes 1991. gada 19. decembra Regula (EOTK, EEK, Euratom) Nr. 3831/91, ar ko groza Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, lai ieviestu pagaidu iemaksu (OV L 361, 31.12.1991., 7. lpp.).

4 0 4. pants — Ieņēmumi no īpašās nodevas, ko piemēro iestāžu locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam

Skaitļi

2011. gada budžets

2010. gada budžets

Izpilde 2009

8 209 828

8 859 744

5 709 275,13

Piezīmes

Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 66.a pants.

4 1. nodaļa — Iemaksas pensiju shēmā

4 1 0. pants — Personāla iemaksas pensiju shēmā

Skaitļi

2011. gada budžets

2010. gada budžets

Izpilde 2009

61 216 159

44 658 716

47 760 097,53

Piezīmes

Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 83. panta 2. punkts.

4 1 1. pants — Personāla veiktā pensijas tiesību pārņemšana vai atgūšana

Skaitļi

2011. gada budžets

2010. gada budžets

Izpilde 2009

9 134 938

4 315 724

7 209 550,25

Piezīmes

Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un jo īpaši to VIII pielikuma 4. pants, 11. panta 2. un 3. punkts un 48. pants.

4 1 2. pants — To ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju shēmā, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ

Skaitļi

2011. gada budžets

2010. gada budžets

Izpilde 2009

10 000

5 000

0,—

4 2. nodaļa — Citas iemaksas pensiju shēmā

4 2 1. pants — Parlamenta locekļu iemaksas vecuma pensiju shēmā

Skaitļi

2011. gada budžets

2010. gada budžets

Izpilde 2009

p.m.

864 000

820 485,37

Piezīmes

Noteikumi par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām un jo īpaši to III pielikums.

5. sadaļa — Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības

5 0. nodaļa — Ieņēmumi no kustamā īpašuma (preču piegāde) un nekustamā īpašuma pārdošanas

5 0 0. pants — Ieņēmumi no kustamā īpašuma pārdošanas (preču piegāde)

5 0 0 0. postenis — Ieņēmumi no transportlīdzekļu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2011. gada budžets

2010. gada budžets

Izpilde 2009

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šajā postenī paredzēts iegrāmatot ieņēmumus no iestādēm piederošu transportlīdzekļu pārdošanas vai apmaiņas.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 0 0 1. postenis — Ieņēmumi no transportlīdzekļu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2011. gada budžets

2010. gada budžets

Izpilde 2009

p.m.

p.m.

15 000,00

Piezīmes

Šajā postenī paredzēts iegrāmatot ieņēmumus no iestādēm piederoša kustamā īpašuma, izņemot transportlīdzekļus, pārdošanas vai apmaiņas.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 0 0 2. postenis — Ieņēmumi no preču piegādes citām iestādēm vai struktūrām – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2011. gada budžets

2010. gada budžets

Izpilde 2009

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta g) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

Sīkāku informāciju par izdevumiem un ieņēmumiem no aizdevumiem, nomas un pakalpojumu sniegšanas saskaņā ar šo budžeta posteni norādīs šā budžeta pielikumā.

5 0 1. pants — Ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas

Skaitļi

2011. gada budžets

2010. gada budžets

Izpilde 2009

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts iegrāmatot ieņēmumus no iestādēm piederoša nekustamā īpašuma pārdošanas.

5 0 2. pants — Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2011. gada budžets

2010. gada budžets

Izpilde 2009

p.m.

p.m.

489 477,89

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta j) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

Šajā pantā iekļauti arī ieņēmumi no šādu darbu pārdošanas elektroniskajos informācijas nesējos.

5 1. nodaļa — Ieņēmumi no izīrēšanas

Piezīmes

5 1 1. pants — Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un apakšizīrēšanas, un ar izīrēšanu saistīto maksājumu atmaksāšanas

Piezīmes

5 1 1 0. postenis — Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un apakšizīrēšanas – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2011. gada budžets

2010. gada budžets

Izpilde 2009

p.m.

p.m.

1 324 196,29

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

Sīkāku informāciju par izdevumiem un ieņēmumiem no aizdevumiem, nomas un pakalpojumu sniegšanas saskaņā ar šo budžeta posteni norādīs šā budžeta pielikumā.

5 1 1 1. postenis — Ar izīrēšanu saistīto maksājumu atmaksāšana – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2011. gada budžets

2010. gada budžets

Izpilde 2009

p.m.

p.m.

15 317,47

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 2. nodaļa — Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem

5 2 0. pants — Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem

Skaitļi

2011. gada budžets

2010. gada budžets

Izpilde 2009

1 300 000

2 500 000

1 316 525,41

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts iegrāmatot ieņēmumus no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem.

5 5. nodaļa — Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas

5 5 0. pants — Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas citām iestādēm vai struktūrām, ieskaitot šādu citu iestāžu vai struktūru atmaksātās summas par komandējuma naudu, kas samaksāta to labā — Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2011. gada budžets

2010. gada budžets

Izpilde 2009

p.m.

p.m.

3 347 371,92

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta g) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 5 1. pants — Ieņēmumi no trešajām personām par pakalpojumu sniegšanu un darbiem, kas veikti pēc to pieprasījuma – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2011. gada budžets

2010. gada budžets

Izpilde 2009

p.m.

p.m.

3 551 741,34

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 7. nodaļa — Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību

5 7 0. pants — Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksāšanas – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2011. gada budžets

2010. gada budžets

Izpilde 2009

p.m.

p.m.

1 706 049,19

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta f) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 7 1. pants — Īpašam mērķim iezīmēti ieņēmumi, piemēram, ieņēmumi no fondiem, subsīdijas, dāvinājumi un novēlējumi, tostarp arī iezīmēti ieņēmumi, kas ir specifiski katrai iestādei – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2011. gada budžets

2010. gada budžets

Izpilde 2009

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta c) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 7 2. pants — Tādu sociālo izdevumu atmaksāšana, kas radušies citas iestādes vārdā

Skaitļi

2011. gada budžets

2010. gada budžets

Izpilde 2009

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts iegrāmatot ieņēmumus no tādu sociālo izdevumu atmaksāšanas, kas radušies citas iestādes vārdā.

5 7 3. pants — Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2011. gada budžets

2010. gada budžets

Izpilde 2009

p.m.

p.m.

3 217 174,16

5 8. nodaļa — Dažādi maksājumi

5 8 1. pants — Ieņēmumi no saņemtajiem apdrošināšanas maksājumiem – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2011. gada budžets

2010. gada budžets

Izpilde 2009

p.m.

p.m.

677 015,63

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta h) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

Šis pants ietver arī apdrošināšanas sabiedrību veikto algojuma atmaksāšanu tiem ierēdņiem, kuri bijuši iesaistīti nelaimes gadījumos.

6. sadaļa — Iemaksas un atmaksājumi saistībā ar Savienības nolīgumiem un programmām

6 6. nodaļa — Citas iemaksas un atmaksājumi

6 6 0. pants — Citas iemaksas un atmaksājumi

6 6 0 0. postenis — Citas piešķirtās iemaksas un atmaksājumi – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2011. gada budžets

2010. gada budžets

Izpilde 2009

p.m.

p.m.

13 191 164,09

Piezīmes

Šajā postenī saskaņā ar Finanšu regulas 18. pantu paredzēts iegrāmatot ieņēmumus, kuri nav noteikti citās 6. sadaļas daļās, un to izmanto, lai noteiktu papildu apropriācijas to izdevumu finansēšanai, kam šie ieņēmumi ir piešķirti.

6 6 0 1. postenis — Citas nepiešķirtās iemaksas un atmaksājumi

Skaitļi

2011. gada budžets

2010. gada budžets

Izpilde 2009

p.m.

p.m.

0,—

9. sadaļa — Dažādi ieņēmumi

9 0. nodaļa — Dažādi ieņēmumi

9 0 0. pants — Dažādi ieņēmumi

Skaitļi

2011. gada budžets

2010. gada budžets

Izpilde 2009

p.m.

p.m.

4 851 911,67

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts iegrāmatot dažādus ieņēmumus.

Sīkāku informāciju par izdevumiem un ieņēmumiem no aizdevumiem, nomas un pakalpojumu sniegšanas saskaņā ar šo pantu norādīs šā budžeta pielikumā.

Izdevumi — IZDEVUMI

1. sadaļa — Iestādē strādājošie

1 0. nodaļa — Iestādes locekļi

1 0 0. pants — Algas un piemaksas

1 0 0 0. postenis — Algas

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

67 843 057

66 695 000

30 601 982,96

Piezīmes

Eiropas Parlamenta deputātu nolikums un jo īpaši tā 9. un 10. pants.

Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 1. un 2. pants.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu Deputātu nolikumā noteikto algu.

1 0 0 4. postenis — Parastie ceļa izdevumi

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

75 396 756

79 319 000

64 968 671,93

Piezīmes

Eiropas Parlamenta deputātu nolikums un jo īpaši tā 20. pants.

Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 10. līdz 21. pants un 24. pants.

Šī apropriācija paredzēta, lai atmaksātu ceļa un uzturēšanās izdevumus saistībā ar braucieniem uz darba vietām un no tām un citiem dienesta komandējumiem.

Tā arī paredzēta, lai segtu ar oglekļa emisiju kompensāciju saistītos izdevumus, kā paredzēts Prezidija pieņemtajā rīcības plānā par Vides pārvaldības un audita sistēmu (EMAS).

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 10 000.

1 0 0 5. postenis — Citi ceļa izdevumi

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

11 396 317

9 170 000

1 874 928,93

Piezīmes

Eiropas Parlamenta deputātu nolikums un jo īpaši tā 20. pants.

Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 22., 23. un 29. pants.

Šī apropriācija paredzēta, lai atmaksātu papildu ceļa izdevumus, ceļa izdevumus, kas radušies dalībvalstī, no kuras deputāts ievēlēts, un repatriācijas izdevumus.

Tā arī paredzēta, lai segtu ar oglekļa emisiju kompensāciju saistītos izdevumus, kā paredzēts Prezidija pieņemtajā EMAS rīcības plānā.

1 0 0 6. postenis — Piemaksa par vispārējiem izdevumiem

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

38 330 147

38 144 000

42 629 278,00

Piezīmes

Eiropas Parlamenta deputātu nolikums un jo īpaši tā 20. pants.

Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 25. līdz 28. pants.

Šī piemaksa paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar deputātu parlamentāro darbību dalībvalstī, no kuras viņi ir ievēlēti.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 25 000.

1 0 0 7. postenis — Piemaksas saistībā ar pienākumu veikšanu

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

179 000

177 000

169 747,88

Piezīmes

Eiropas Parlamenta deputātu nolikums un jo īpaši tā 20. pants.

Prezidija 2007. gada 16.–17. jūnija lēmums.

Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu vienotu noteiktas likmes komandējuma dienas naudu un reprezentācijas naudu saistībā ar Parlamenta priekšsēdētāja pienākumu izpildi.

1 0 1. pants — Apdrošināšana nelaimes gadījumiem, veselības apdrošināšana un citi sociālie pasākumi

1 0 1 0. postenis — Apdrošināšana nelaimes gadījumiem, veselības apdrošināšana un citas sociālās apdrošināšanas izmaksas

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

3 477 040

3 417 000

2 557 021,72

Piezīmes

Eiropas Parlamenta deputātu nolikums un jo īpaši tā 18. un 19. pants.

Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 3. līdz 9. pants.

Kopīgie noteikumi par Eiropas Kopienu ierēdņu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumu un arodslimību risku.

Kopīgie noteikumi par Eiropas Kopienu ierēdņu apdrošināšanu slimības gadījumiem.

Komisijas Lēmums, ar ko nosaka medicīnisko izdevumu atmaksāšanas vispārējos īstenošanas noteikumus.

Noteikumi par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām un jo īpaši to 21. pants un IV pielikums (pagaidu piemērošana 18 mēnešus pēc sestā Parlamenta sasaukuma darbības beigām).

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem un medicīnisko izdevumu atmaksāšanu, kā arī nozaudēšanas un zādzības riska apdrošināšanu, kas attiecas uz deputātu personiskās lietošanas priekšmetiem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 50 000.

1 0 1 2. postenis — Īpaši pasākumi deputātiem ar invaliditāti

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

380 000

350 000

77 327,90

Piezīmes

Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 30. pants.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu atsevišķus izdevumus par palīdzības sniegšanu deputātiem ar smagu invaliditāti.

1 0 2. pants — Pagaidu pabalsti

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

1 510 000

7 628 000

5 456 756,89

Piezīmes

Eiropas Parlamenta deputātu nolikums un jo īpaši tā 13. pants.

Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 45. līdz 48. pants un 77. pants.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu pārejas posma pabalstu pēc deputāta pilnvaru termiņa beigām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 10 000.

1 0 3. pants — Pensijas

1 0 3 0. postenis — Vecuma pensijas

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

11 131 000

11 215 000

9 583 361,56

Piezīmes

Eiropas Parlamenta deputātu nolikums un jo īpaši tā 14. un 28. pants.

Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 49., 50. un 75. pants.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu vecuma pensiju pēc deputāta pilnvaru termiņa beigām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 50 000.

1 0 3 1. postenis — Invaliditātes pensijas

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

406 742

504 000

383 595,33

Piezīmes

Eiropas Parlamenta deputātu nolikums un jo īpaši tā 15. pants.

Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 51. līdz 57. pants un 75. pants.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu pensiju deputātiem, kas zaudējuši darbspējas pilnvaru termiņa laikā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 20 000.

1 0 3 2. postenis — Apgādnieka zaudējuma pensijas

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

3 072 147

2 744 000

2 690 744,23

Piezīmes

Eiropas Parlamenta deputātu nolikums un jo īpaši tā 17. pants.

Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 58. līdz 60. pants un 75. pants.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu apgādnieka zaudējuma pensiju un bāreņa pensiju deputāta vai bijušā deputāta nāves gadījumā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 15 000.

1 0 3 3. postenis — Locekļu brīvprātīgā pensiju shēma

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

55 000

169 000

6 433 924,46

Piezīmes

Eiropas Parlamenta deputātu nolikums un jo īpaši tā 27. pants.

Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 76. pants.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu iestādes iemaksu locekļiem paredzētajā brīvprātīgajā papildu pensiju shēmā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 300 000.

1 0 5. pants — Valodu kursi un datorkursi

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

800 000

800 000

525 000,00

Piezīmes

Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 44. pants.

Prezidija 2009. gada 4. maija Lēmums par deputātu valodu kursiem un datorkursiem.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu deputātu valodu kursu un IT kursu izmaksas.

1 0 8. pants —  Atšķirības, kas rodas valūtas maiņas rezultātā

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu atšķirības, kuras rodas valūtas maiņas rezultātā un kuras jāsedz no Eiropas Parlamenta budžeta atbilstoši noteikumiem, ko piemēro piemaksai par vispārējiem izdevumiem.

1 0 9. pants — Provizoriska apropriācija

1 0 9 0. postenis — Provizoriska apropriācija

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

4 076 097

p.m.

0,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu iestādes locekļiem paredzēto maksājumu pielāgojumus.

Apropriācija ir provizoriska, un to var izmantot tikai pēc pārvietošanas uz citām pozīcijām saskaņā ar Finanšu regulu.

1 0 9 1. postenis — Provizoriska apropriācija 18 papildu deputātiem — Lisabonas līgums

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

9 400 264

0,—

Piezīmes

Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar 18 papildu deputātu stāšanos amatā, ko paredz Lisabonas līgums.

Apropriācija ir provizoriska, un to var izmantot tikai pēc pārvietošanas uz citām pozīcijām saskaņā ar Finanšu regulu.

1 2. nodaļa — Ierēdņi un pagaidu darbinieki

1 2 0. pants — Atalgojums un citas tiesības

1 2 0 0. postenis — Atalgojums un piemaksas

Skaitļi

 

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

1 2 0 0

562 440 090

517 388 973

494 054 418,49

Piezīmes

Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi.

Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

Šī apropriācija galvenokārt paredzēta, lai amatu sarakstā paredzētajiem ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem segtu:

 algas, piemaksas un ar algām saistītus maksājumus,

 apdrošināšanu pret slimībām, nelaimes gadījumiem un arodslimībām, kā arī citas sociālās apdrošināšanas iemaksas,

 fiksētas likmes piemaksas par virsstundu darbu,

 dažādus pabalstus un piemaksas,

 ierēdņa vai pagaidu darbinieka, kā arī viņa laulātā un apgādībā esošo personu ceļa izdevumus braucienam no darba vietas uz izcelsmes vietu,

 izdevumus saistībā ar korekcijas koeficientiem, ko piemēro algām un tai atalgojuma daļai, kuru pārskaita uz valsti, kas nav darba vieta,

 bezdarba apdrošināšanu pagaidu darbiniekiem un iestādes maksājumus pagaidu darbiniekiem, lai izveidotu un uzturētu tiesības uz pensiju viņu izcelsmes valstī.

Šī apropriācija arī paredzēta, lai segtu apdrošināšanas prēmijas apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem sporta nodarbību laikā Eiropas Parlamenta sporta centru izmantotājiem Briselē un Strasbūrā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 1 800 000.

1 2 0 2. postenis — Apmaksāts virsstundu darbs

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

455 200

400 000

350 000,00

Piezīmes

Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 56. pants un VI pielikums.

Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

Šī apropriācija paredzēta virsstundu darba apmaksai saskaņā ar iepriekš minētajiem noteikumiem.

1 2 0 4. postenis — Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

5 034 000

4 900 000

3 520 000,00

Piezīmes

Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi.

Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 ierēdņu un pagaidu darbinieku (arī ģimenes locekļu) ceļa izdevumus, stājoties amatā, beidzot darbu iestādē vai saistībā ar pārcelšanu citā amatā, kas ietver darba vietas maiņu,

 pabalstus par iekārtošanos/iekārtošanos citā dzīvesvietā un pārcelšanās izdevumus ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuriem jāmaina dzīvesvieta, stājoties amatā, tiekot pārceltiem uz citu darba vietu, beidzot darbu iestādē un pārceļoties citur,

 dienas naudu ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kas sniedz pierādījumu, ka viņiem ir jāmaina dzīvesvieta, stājoties amatā vai tiekot pārceltiem uz citu darba vietu,

 atlaišanas pabalstu ierēdņiem uz pārbaudes laiku, kurus atlaiž acīmredzamas neatbilstības dēļ,

 atlaišanas pabalstu darbiniekiem uz noteiktu laiku, ar kuriem iestāde lauž līgumu,

 starpību par iemaksām, ko dalībvalsts pensiju shēmā veikuši līgumdarbinieki, un iemaksām, kuras jāmaksā Kopienas pensiju shēmā darba līguma pārskatīšanas gadījumā.

1 2 2. pants — Pabalsti saistībā ar dienesta attiecību priekšlaicīgu izbeigšanos

1 2 2 0. postenis — Pabalsti darbiniekiem, kurus atceļ no amata dienesta interesēs

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

530 000

760 000

917 369,49

Piezīmes

Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 41. un 50. pants, kā arī IV pielikums.

Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar piemaksām, ko maksā ierēdņiem:

—       kuriem piešķirts neaktīvs statuss saistībā ar darbavietu skaita samazināšanu iestādē,

—       kuri ieņem AD 16 vai AD 15 amata vietu un kuri ir atcelti no amata dienesta interesēs.

No tās sedz arī darba devēja iemaksu veselības apdrošināšanas shēmā un izdevumus saistībā ar korekcijas koeficientu piemērošanu šīm piemaksām.

1 2 2 2. postenis — Pabalsti par dienesta attiecību izbeigšanos un ierēdņu un pagaidu darbinieku īpašo pensiju shēma

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

1 390 000

2 450 000

3 347 076,06

Piezīmes

Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un jo īpaši 64. un 72. pants.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

—       piemaksas, ko maksā saskaņā ar Civildienesta noteikumiem vai zemāk minētajām regulām,

—       darba devēja iemaksu attiecīgo piemaksu saņēmēju veselības apdrošināšanas shēmā,

—       izdevumus saistībā ar korekcijas koeficientu piemērošanu dažādajām piemaksām.

Juridiskais pamats

Padomes 1995. gada 17. novembra Regula (EK, EOTK, Euratom) Nr. 2689/95, ar ko ievieš īpašus pasākumus Eiropas Kopienu pagaidu darbinieku dienesta attiecību izbeigšanai sakarā ar Austrijas, Somijas un Zviedrijas pievienošanos (OV L 280, 23.11.1995., 4. lpp.).

Padomes 2002. gada 30. septembra Regula (EK, Euratom) Nr. 1748/2002, kas iestādes modernizācijas sakarā ievieš īpašus pasākumus attiecībā uz Eiropas Parlamentā pastāvīgā darbā iecelto Eiropas Kopienu ierēdņu un Eiropas Parlamenta politiskajās grupās strādājošo pagaidu darbinieku darba attiecību pārtraukšanu (OV L 264, 2.10.2002., 9. lpp.).

1 2 4. pants — Provizoriska apropriācija

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

7 100 000

 

 

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu visus algu pielāgojumus, par kuriem Padome lemj finanšu gada laikā.

Tā ir provizoriska, un to var izmantot tikai pēc pārvietošanas uz attiecīgajām šīs nodaļas pozīcijām.

Juridiskais pamats

Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 65. pants un XI pielikums.

Atsauces dokumenti

1 4. nodaļa — Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi

1 4 0. pants — Pārējie darbinieki un ārštata darbinieki

1 4 0 0. postenis — Pārējie darbinieki

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

29 621 596

23 830 000

24 230 464,67

Piezīmes

Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu šādus izdevumus:

 pārējo darbinieku, tostarp līgumdarbinieku, vietējo darbinieku un īpašu padomdevēju (Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības nozīmē) atalgojumu, ietverot piemaksas un pabalstus, darba devēja iemaksas dažādās sociālās drošības sistēmās, kā arī izdevumus saistībā ar šādu darbinieku atalgojumam piemērojamiem korekcijas koeficientiem,

 ar aģentūras starpniecību nodarbinātu darbinieku uz noteiktu laiku algošanu.

1 4 0 2. postenis — Konferenču tulki

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

60 000 000

55 005 000

43 273 028,22

Piezīmes

Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

Vienošanās par konferenču palīgtulkiem.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu šādus izdevumus saistībā ar iestāžu sadarbību:

 samaksu, sociālās iemaksas, ceļa izdevumus un dienas naudu konferenču palīgtulkiem, kurus uzaicina Parlaments uz Parlamenta vai citu iestāžu organizētām sanāksmēm, ja tulki, kas ir ierēdņi vai pagaidu darbinieki, nevar nodrošināt vajadzīgos pakalpojumus,

 izdevumus saistībā ar konferenču aģentūrām, tehniskajiem darbiniekiem un konferenču vadību iepriekš minētajām sanāksmēm, ja Parlamenta ierēdņi, pagaidu darbinieki vai pārējie darbinieki nevar nodrošināt šādus pakalpojumus,

 pakalpojumus, ko Parlamentam sniedz pārējo iestāžu tulki, kuri ir ierēdņi vai pagaidu darbinieki,

 ceļa izdevumus un dienas naudu saistībā ar pakalpojumiem, ko starptautiskas sadarbības ietvaros Parlamentam sniedz tulki, kas ir starptautisku institūciju štata darbinieki,

 iestāžu sadarbību valodu jomā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 200 000.

1 4 0 4. postenis — Stažēšanās, stipendijas un ierēdņu apmaiņa

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

7 138 000

7 150 000

6 068 983,48

Piezīmes

Noteikumi par Eiropas Parlamenta ierēdņu un politisko grupu pagaidu darbinieku norīkošanu uz valsts pārvaldes iestādēm, tām pielīdzinām iestādēm un starptautiskām organizācijām.

Noteikumi par valstu ekspertu norīkošanu uz Eiropas Parlamentu.

Iekšējie noteikumi par praksi Eiropas Parlamenta Ģenerālsekretariātā un mācību braucieniem turp.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 stažieriem piemaksu un ceļa izdevumus stažēšanās sākumā un beigās,

 stažieru apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem un veselības apdrošināšanu stažēšanās laikā,

 izdevumus, kas radušies darbinieku apmaiņā starp Eiropas Parlamentu un dalībvalstu valsts sektoru vai citām noteikumos paredzētajām valstīm,

 izdevumus saistībā ar valstu ekspertu norīkošanu uz Eiropas Parlamentu,

 konferenču tulku un tulkotāju apmācību organizēšanu, it īpaši sadarbībā ar tulku skolām un universitātēm, kuras nodrošina tulkotāju apmācību, kā arī stipendiju piešķiršanu tulku un tulkotāju profesionālajai apmācībai un tālākapmācībai, mācību palīglīdzekļu pirkšanu un saistītus izdevumus,

 papildu izmaksas stažieriem, kuri iesaistīti izmēģinājuma programmā, kas paredz stažēšanās iespējas cilvēkiem ar invaliditāti, saskaņā ar 20. panta 8. punktu Iekšējos noteikumos par praksi Eiropas Parlamenta Ģenerālsekretariātā un mācību braucieniem turp.

1 4 0 6. postenis — Novērotāji

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šī apropriācija ir paredzēta, lai novērotājiem atmaksātu izdevumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamenta 11. pantu.

1 4 0 7. postenis — Apmācības pabalsts (Eiropas Parlamenta māceklības programma)

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

p.m.

0,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai atalgotu to stažieru darbu, kuri piedalās Eiropas Parlamenta māceklības programmā.

1 4 2. pants — Ārējie pakalpojumi

1 4 2 0. postenis — Ārējie pakalpojumi

Skaitļi

 

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

1 4 2 0

24 200 000

21 945 000

16 953 510,86

10 0

 

1 155 000

 

Kopā

24 200 000

23 100 000

16 953 510,86

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu rakstiskās tulkošanas, mašīnrakstīšanas, kodēšanas un tehniskas palīdzības darbus, ko veic ārēji pakalpojumu sniedzēji.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 200 000.

1 4 2 2. postenis — Iestāžu sadarbības pasākumi valodu jomā

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

343 000

383 800

408 839,50

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

— izdevumus saistībā ar pasākumiem, kurus Iestāžu rakstiskās un mutiskās tulkošanas komiteja nolēmusi veikt, lai sekmētu iestāžu sadarbību valodu jomā,

— izdevumus par publicēšanu, informatīviem pasākumiem, sabiedrisko attiecību veidošanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos, izstādēs un valodniecībai veltītos gadatirgos.

1 4 4. pants — Provizoriska apropriācija

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

500 000

 

 

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu visus algu pielāgojumus, par kuriem Padome lemj finanšu gada laikā.

Tā ir provizoriska, un to var izmantot tikai pēc pārvietošanas uz attiecīgajām šīs nodaļas pozīcijām.

Juridiskais pamats

Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

1 6. nodaļa — Citi izdevumi, kas ir saistīti ar iestādē strādājošajiem

1 6 1. pants — Izdevumi saistībā ar personāla vadību

1 6 1 0. postenis — Izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

515 500

600 000

685 000,00

Piezīmes

Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 27. līdz 31. pants, 33. pants un III pielikums.

Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas, Tiesas, Revīzijas palātas, Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, Reģionu komitejas un Eiropas ombuda 2002. gada 25. jūlija Lēmums 2002/620/EK par Eiropas Kopienu Personāla atlases biroja izveidi (OV L 197, 26.7.2002., 53. lpp.) un Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas ģenerālsekretāru, Tiesas sekretāra, Revīzijas palātas, Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas ģenerālsekretāru un Eiropas ombuda pārstāvja 2002. gada 25. jūlija Lēmums 2002/621/EK par Eiropas Kopienu Personāla atlases biroja uzbūvi un darbību (OV L 197, 26.7.2002., 56. lpp.).

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 izdevumus par Lēmuma 2002/621/EK 3. pantā noteikto konkursu organizēšanu, kā arī to kandidātu ceļa un uzturēšanās izdevumus, kuri ir uzaicināti uz intervijām un medicīnisko apskati,

 izdevumus par darbinieku atlases procedūru organizēšanu.

Pienācīgi pamatotos gadījumos, kad tas nepieciešams iestādes darbībai, un pēc apspriešanās ar Personāla atlases biroju to var izlietot arī pašas iestādes rīkoto konkursu finansēšanai.

1 6 1 2. postenis — Kvalifikācijas celšana

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

4 100 000

4 000 000

3 387 946,49

Piezīmes

Eiropas Kopienu ierēdņu Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 24.a pants.

Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar apmācību, kas paredzēta personāla prasmju un iestādes darbības un efektivitātes uzlabošanai.

1 6 3. pants — Pasākumi iestādes personāla atbalstam

1 6 3 0. postenis — Sociālais dienests

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

650 000

601 000

516 821,63

Piezīmes

Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 9. panta 3. punkta trešā daļa un 76. pants.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 saskaņā ar iestāžu politiku šādām personām ar invaliditāti:

 aktīvi nodarbinātajiem ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem,

 aktīvi nodarbināto ierēdņu un pagaidu darbinieku laulātajiem,

 apgādībā esošajiem bērniem saskaņā ar Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumiem,

pēc tam, kad ir beigušās tiesības saņemt iespējamo atmaksu, kas šādos gadījumos noteikta mītnes valstī vai izcelsmes valstī, nepārsniedzot budžetā noteiktos limitus, tādu izdevumu atmaksāšanu, kuri nav medicīniska rakstura izdevumi un kurus kopīgā veselības apdrošināšanas shēma neatmaksā, bet kuri ir atzīti par nepieciešamiem, ir radušies sakarā ar invaliditāti un ir pienācīgi pamatoti,

 pasākumus, lai atbalstītu ierēdņus un pārējos darbiniekus, kas nonākuši īpaši grūtos apstākļos,

 dotācijas piešķiršanu Personāla komitejai un Sociālā dienesta papildu izdevumiem. Uz atbalstu vai izdevumu segšanu, ko Personāla komiteja nodrošina sociālā atbalsta pasākumos iesaistītajiem, attiecas šādi ierobežojumi:

 uz to var pretendēt tikai tie Parlamenta darbinieki, kuru amata pakāpe ir AST4 vai zemāka,

 maksimālais atbalsta apjoms — atbilstoši skalai, kurā ņemti vērā ģimenes neto ienākumi un bērnu skaits.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 8 000.

1 6 3 1. postenis — Mobilitāte

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

745 000

832 000

186 382,71

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu ar mobilitāti saistītos izdevumus dažādajās darba vietās.

1 6 3 2. postenis — Darbinieku sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

310 000

310 000

287 888,28

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai veicinātu un finansiāli atbalstītu darbības, kas sekmē sociālos kontaktus starp dažādu tautību darbiniekiem, piemēram, lai dotētu darbinieku klubus, sporta un kultūras apvienības, kā arī lai piedalītos brīvā laika pavadīšanas centra pastāvīgas darbības finansēšanā (kultūras pasākumi, vaļasprieki, restorāni).

No tās sedz arī izdevumus par piedalīšanos vairākām iestādēm kopīgu sociālo pasākumu finansēšanā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 800 000.

1 6 5. pants — Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem

1 6 5 0. postenis — Medicīnas dienests

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

1 285 000

1 260 000

997 557,25

Piezīmes

Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 59. pants un II pielikuma 8. pants.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu medicīnas dienesta darbības izdevumus trijās darba vietās, tai skaitā materiālu un farmaceitisko preparātu un citus iepirkumus, izdevumus par profilaktisko medicīnisko izmeklēšanu, darba nespējas komisijas darbības izdevumus, kā arī izdevumus par pakalpojumiem, ko sniedz pieaicinātie medicīnas speciālisti, ja iestādes mediķi to uzskata par vajadzīgu.

No tās sedz arī izdevumus par dažu aprīkojumu iegādi, kas ir vajadzīgi medicīnisku apsvērumu dēļ, kā arī samaksu medicīnas darbiniekiem un medicīnas palīgdarbiniekiem, kuri veic darbu saskaņā ar noteikumiem par pakalpojumu sniegšanu vai īstermiņa pagaidu uzdevumus.

1 6 5 2. postenis — Restorānu un ēdnīcu kārtējie darbības izdevumi

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

2 600 000

2 313 000

2 260 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu restorānu un ēdnīcu pārvaldības un darbības izdevumus.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 2 000 000.

1 6 5 4. postenis — Mazbērnu novietne un silītes, ar kurām ir noslēgti līgumi

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

5 350 000

5 600 000

4 441 145,23

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu Eiropas Parlamenta daļu no visiem izdevumiem par mazbērnu novietni un ārējām silītēm, ar kurām ir noslēgts līgums.

Ir paredzams, ka saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa no vecāku iemaksām būs EUR 1 010 000.

2. sadaļa — Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi

Piezīmes

Tā kā apdrošināšanas sabiedrības ir atsaukušas to risku apdrošināšanu, kas saistīti ar darba strīdiem un ar terora aktiem, kuriem ir pakļautas Eiropas Parlamenta ēkas, tie jāsedz no Eiropas Savienības budžeta.

Tādējādi šajā iedaļā iekļautās apropriācijas paredzētas visu to izmaksu segšanai, kas radušās no zaudējumiem sakarā ar darba strīdiem un terora aktiem.

2 0. nodaļa — Ēkas un saistītie izdevumi

2 0 0. pants — Ēkas

2 0 0 0. postenis — Īres maksa

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

34 327 626

33 768 000

28 303 815,68

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu īres maksājumus par ēkām vai ēku daļām, kuras iestāde izmanto.

No tās sedz arī nodokļus saistībā ar ēkām. Īres maksu aprēķina divpadsmit mēnešiem, pamatojoties uz īres līgumiem, kuri ir noslēgti vai kurus gatavo un kuri parasti paredz arī indeksāciju saskaņā ar dzīves dārdzību vai celtniecības izmaksām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 500 000.

2 0 0 1. postenis — Ilgtermiņa nomas maksājumi

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

12 155 000

5 900 000

14 636 040,32

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu ilgtermiņa nomas maksājumus par ēkām vai ēku daļām saskaņā ar noslēgtajiem vai sagatavošanā esošajiem līgumiem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 100 000.

2 0 0 3. postenis — Nekustamā īpašuma iegāde

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

p.m.

p.m.

9 100 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu nekustamā īpašuma iegādi. Subsīdijām zemes gabalu iegādei un to sagatavošanai būvdarbiem piemēro Finanšu regulas noteikumus.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 100 000.

2 0 0 5. postenis — Ēku celtniecība

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

7 644 000

4 346 600

3 859 764,01

Piezīmes

Šajā postenī var iekļaut apropriāciju ēku celtniecībai.

2 0 0 7. postenis — Telpu iekārtošana

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

24 695 000

29 018 000

31 611 447,34

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par telpu iekārtošanu, kā arī citas izmaksas, kas ar šo iekārtošanu saistītas, it īpaši samaksu arhitektam vai inženierim u. c.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 500 000.

2 0 0 8. postenis — Citi izdevumi saistībā ar ēkām

Skaitļi

 

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

2 0 0 8

4 637 000

9 360 000

14 066 706,95

10 0

 

2 340 000

 

Kopā

4 637 000

11 700 000

14 066 706,95

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu šādus nekustamā īpašuma pārvaldības izdevumus, kas nav īpaši paredzēti citos šīs nodaļas pantos:

 atkritumu apsaimniekošana un pārstrāde,

 obligātās inspekcijas, kvalitātes pārbaudes, ekspertu atzinumi, revīzijas, atbilstības uzraudzību u. c.,

 tehniskā bibliotēka,

 atbalsts ēku pārvaldībai (ēku palīdzības dienests),

 ēku plānu un informācijas nesēju administratīva pārvaldība,

 citi izdevumi.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 10 000.

2 0 2. pants — Citi izdevumi saistībā ar ēkām

2 0 2 2. postenis — Ēku uzturēšana, apsaimniekošana, ekspluatācija un uzkopšana

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

44 749 000

41 407 444

34 464 154,98

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem segtu Eiropas Parlamenta nomāto vai īpašumā esošo ēku (biroju, citu telpu un instalāciju) uzturēšanas, apsaimniekošanas, ekspluatācijas un uzkopšanas izmaksas.

Pirms līgumu noslēgšanas vai atjaunošanas iestāde apspriežas ar pārējām iestādēm par līguma nosacījumiem, kurus tās ir panākušas (cena, izraudzītā valūta, indeksācija, ilgums, citi nosacījumi), ņemot vērā Finanšu regulas 91. panta 3. punktu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 75 000.

2 0 2 4. postenis — Enerģijas patēriņš

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

20 947 000

21 487 594

16 917 600,84

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai it īpaši segtu izdevumus par ūdensapgādi, gāzi, elektrību un apkuri.

Tā arī paredzēta, lai segtu ar oglekļa emisiju kompensāciju saistītos izdevumus, kā paredzēts Prezidija pieņemtajā EMAS rīcības plānā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 82 000.

2 0 2 6. postenis — Ēku drošība un novērošana

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

39 624 740

40 587 000

38 478 370,92

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu galvenokārt tos izdevumus, kas saistīti ar Eiropas Parlamenta lietoto ēku apsardzi un novērošanu tā trijās parastajās darba vietās un informācijas birojos.

Pirms līgumu noslēgšanas vai atjaunošanas iestāde apspriežas ar pārējām iestādēm par līguma nosacījumiem, kurus tās ir panākušas (cena, izraudzītā valūta, indeksācija, ilgums, citi nosacījumi), ņemot vērā Finanšu regulas 91. panta 3. punktu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 180 000.

2 0 2 8. postenis — Apdrošināšana

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

909 000

1 034 838

1 563 319,58

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par apdrošināšanas prēmijām.

2 1. nodaļa — Datu apstrāde, iekārtas un mēbeles

Piezīmes

Saistībā ar iepirkumiem iestāde apspriežas ar pārējām iestādēm par katras iestādes panāktajiem līgumu nosacījumiem.

2 1 0. pants — Datu elektroniska apstrāde un telekomunikācijas

2 1 0 0. postenis — Iekārtas un programmatūra informācijas un jauninājumu tehnoloģiju jomā

Skaitļi

 

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

2 1 0 0

35 174 000

36 225 000

43 008 335,49

10 0

 

4 000 000

 

Kopā

35 174 000

40 225 000

43 008 335,49

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar iestādei domāto iekārtu un programmatūru pirkšanu, nomu, apkalpošanu un uzturēšanu un ar tām saistītos darbus. Šīs iekārtas un programmatūras it īpaši attiecas uz datu apstrādes centra un telekomunikāciju sistēmām, datoriekārtām nodaļās un politiskajās grupās, kā arī elektronisko balsošanas sistēmu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 400 000.

2 1 0 2. postenis — Ārējie pakalpojumi informācijas un jauninājumu tehnoloģiju jomā

Skaitļi

 

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

2 1 0 2

56 481 250

52 637 000

41 155 588,44

10 0

 

4 000 000

 

Kopā

56 481 250

56 637 000

41 155 588,44

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par pakalpojumu uzņēmumu un IT konsultāciju firmu sniegtiem ārējiem pakalpojumiem Informātikas centra un tīkla ekspluatācijā, lietojumprogrammu izstrādē un uzturēšanā, par lietotājiem, tostarp deputātiem un politiskajām grupām, sniegto palīdzību, par izpēti un tehniskās dokumentācijas izstrādi un ievadi.

Tā arī paredzēta, lai segtu Parlamenta daļu no izmaksām saistībā ar NAP algu saraksta lietojumprogrammas palīdzības dienestu, kas izveidots saskaņā ar iestāžu kopīgo vienošanos.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 5 000.

2 1 2. pants — Mēbeles

Skaitļi

 

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

2 1 2

3 224 000

2 998 400

2 508 567,53

10 0

 

749 600

 

Kopā

3 224 000

3 748 000

2 508 567,53

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu mēbeļu iegādi, nomu, uzturēšanu un labošanu, it īpaši ergonomisku biroja mēbeļu iegādi, nolietotu un salauztu mēbeļu un biroja iekārtu aizstāšanu. Tā paredzēta, lai segtu arī dažādus izdevumus saistībā ar visu Parlamenta mēbeļu pārvaldību.

Attiecībā uz mākslas darbiem šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par noteiktu darbu iegādi un pirkšanu, kā arī ar tiem saistītos kārtējos izdevumus, tai skaitā ierāmēšanu, restaurāciju, tīrīšanu, apdrošināšanu, kā arī neregulārus transporta izdevumus.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 5 000.

2 1 4. pants — Tehniskās iekārtas un aprīkojums

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

17 907 821

18 327 750

14 526 966,49

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta tehnisko iekārtu un aprīkojuma iegādei, nomai, uzturēšanai, labošanai un pārvaldībai, it īpaši:

 dažādām fiksētām un mobilām iekārtām un tehniskajam aprīkojumam saistībā ar publicēšanu, drošību, ēdināšanu, ēkām u. c.,

 iekārtām saistībā ar iespieddarbiem, telefona pakalpojumiem, ēdnīcām, veikaliem, drošību, konferenču tehnisko aprīkojumu, audiovizuālo nozari u. c.,

 īpašām iekārtām (elektroniskām, informātikas un elektriskām) un ar to saistītiem ārpakalpojumiem,

 divu papildu telefona līniju ierīkošanai deputātu birojos (pēc pieprasījuma).

No šīs apropriācijas sedz arī izdevumus par reklāmu saistībā ar norakstītā īpašuma tālākpārdošanu vai izmantošanu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 205 000.

2 1 6. pants — Transportlīdzekļi

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

6 500 000

6 826 000

4 880 605,64

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu transportlīdzekļu (autoparks un velosipēdi) iegādi, uzturēšanu, izmantošanu, labošanu, kā arī izdevumus par automašīnu, taksometru, autobusu un kravas mašīnu nomu ar šoferi vai bez tā, kā arī ar to saistīto apdrošināšanu un citas pārvaldības izmaksas. Atjaunojot autoparku un pērkot vai īrējot automašīnas, priekšroka tiks dota automašīnām, kuras vismazāk piesārņo vidi, piemēram, hibrīdautomobiļiem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 175 000.

2 3. nodaļa — Kārtējie administratīvie izdevumi

Piezīmes

Saistībā ar iepirkumiem iestāde apspriežas ar pārējām iestādēm par katras iestādes panāktajiem līgumu nosacījumiem.

2 3 0. pants — Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

2 575 000

2 655 500

2 098 026,82

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par papīra, aplokšņu, biroja aprīkojuma, drukāšanas un kopēšanas iekārtu u. c. palīglīdzekļu pirkšanu, kā arī ar to saistītās pārvaldības izmaksas.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 15 000.

2 3 1. pants — Finansiālas izmaksas

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

370 000

370 000

318 975,87

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu maksājumus par bankas pakalpojumiem (komisijas maksas, ažio un citas maksas) un citas finansiālas izmaksas, to skaitā saistītos izdevumus par ēku finansēšanu.

2 3 2. pants — Tiesāšanās izdevumi un zaudējumu atlīdzība

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

1 314 000

1 312 000

1 318 035,60

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 summas, ko Tiesa, Vispārējā tiesa, Civildienesta tiesa vai dalībvalstu tiesas var piespriest Parlamentam maksāt,

 izmaksas saistībā ar pieaicināto juristu pakalpojumiem, lai pārstāvētu Parlamentu Savienības un dalībvalstu tiesās, un izmaksas par juriskonsultu vai ekspertu pakalpojumiem, lai sniegtu palīdzību Juridiskajam dienestam,

 samaksu juristiem saistībā ar disciplinārlietām vai līdzvērtīgām lietām,

 zaudējumu atlīdzību, procentus un iespējamus parādus saskaņā ar Finanšu regulas 8. panta 3. punktu,

 saskaņā ar Civildienesta tiesas Reglamenta 69. un 70. pantu izlīguma ceļā panāktas kompensācijas.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 5 000.

2 3 5. pants — Telekomunikācijas

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

9 405 000

6 850 000

5 529 693,88

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par datu pārraides tīkliem trijās darba vietās, datorcentriem un informācijas birojiem, kā arī telekomunikāciju abonēšanas un lietošanas izmaksas (fiksētie un mobilie telefonsakari, televīzija).

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 20 000.

2 3 6. pants — Izdevumi par pastmarkām un sūtījumiem

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

422 000

440 000

330 500,55

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par pastmarkām, sūtījumu apstrādi, nogādāšanu un piegādi, ko veic valsts pasts vai kurjeru pakalpojumu uzņēmumi.

Tā arī paredzēta, lai segtu izdevumus par sūtījumu apstrādes pakalpojumiem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 5 000.

2 3 7. pants — Pārvadājumi

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

700 000

650 000

656 863,44

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar pārvadāšanas un iekraušanas/izkraušanas darbiem, ko veic ar pārvadājumu uzņēmumu starpniecību vai izmantojot ar aģentūru starpniecību pieejamus iekrāvēju/izkrāvēju pakalpojumus.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 40 000.

2 3 8. pants — Citi administratīvie izdevumi

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

631 000

564 000

526 602,66

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 apdrošināšanu, kas nav īpaši paredzēta citā postenī,

 sēžu zāles apkalpojošo darbinieku, šoferu, pārvadātāju, medicīnas darbinieku un dažādu tehnisko darbinieku darba apģērba iegādi un kopšanu,

 citas ar komitejas darbību un pārvaldību saistītas izmaksas, tostarp ar EMAS saistīta mobilitātes pārvaldības centra darbība, dzelzceļa un gaisa satiksmes sarakstu iegāde, sludinājumu par lietotām iekārtām publicēšana laikrakstos u. c.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 50 000.

3. sadaļa — Izdevumi saistībā ar iestādes vispārīgajiem uzdevumiem

3 0. nodaļa — Sanāksmes un konferences

3 0 0. pants — Izdevumi par personāla komandējumiem un dienesta braucieniem starp trim darba vietām

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

29 820 000

27 970 000

21 907 000,00

Piezīmes

Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 71. pants un VII pielikuma 11. līdz 13. pants.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par iestādes personāla, valsts norīkotu ekspertu un stažieru dienesta braucieniem starp nodarbinātības vietu un jebkuru no trim Eiropas Parlamenta darba vietām (Brisele, Luksemburga un Strasbūra) un par komandējumiem uz jebkuru citu vietu, kas nav viena no Parlamenta darba vietām. Izdevumu veido transporta izmaksas, dienas naudas un uzturēšanās izmaksas. Tiek segtas arī saistītās izmaksas (tostarp tās, kas saistītas ar biļešu izsniegšanu, rezervāciju un elektroniskiem rēķiniem, it īpaši saistībā ar Eiropas Parlamenta organizētu čartertransportu) un visas neparedzētās izmaksas.

Tā arī paredzēta, lai segtu ar oglekļa emisiju kompensāciju saistītos izdevumus, kā paredzēts Prezidija pieņemtajā EMAS rīcības plānā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 50 000.

3 0 2. pants — Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

2 047 450

1 105 200

769 155,64

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 izdevumus, kas saistīti ar iestādes pienākumiem rīkot pieņemšanas, tai skaitā saistībā ar iestādes Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšanas (STOA) nodaļas darbu, un iestādes locekļu reprezentācijas izdevumus,

 Parlamenta priekšsēdētāja reprezentācijas izdevumus braucienos ārpus darba vietām,

 reprezentācijas izdevumus un daļu no Parlamenta priekšsēdētāja kabineta sekretariāta izdevumiem,

 ģenerālsekretāra rīkoto pieņemšanu un reprezentācijas izdevumus, tostarp dažādu priekšmetu un medaļu iegādi ierēdņiem, kuru darba stāžs iestādē ir 15 vai 25 gadi,

 dažādus protokola izdevumus, piemēram, izdevumus karogiem, stendiem, ielūgumiem, ēdienkartēm utt.,

 īpaši svarīgu iestādes apmeklētāju ceļa un uzturēšanās izdevumus,

 pieņemšanu un reprezentācijas izdevumus un citus īpašus izdevumus deputātiem, kas ieņem oficiālus amatus Eiropas Parlamentā.

3 0 4. pants — Dažādi izdevumi par sanāksmēm

3 0 4 0. postenis — Dažādi izdevumi par iekšējām sanāksmēm

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

2 594 000

3 050 000

2 124 976,46

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par atspirdzinošiem un citiem dzērieniem, atsevišķos gadījumos uzkodām, ko pasniedz iestādes sanāksmju laikā, kā arī šo pakalpojumu pārvaldības izmaksas.

3 0 4 2. postenis — Sanāksmes, kongresi un konferences

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

1 350 000

1 310 000

868 097,21

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai it īpaši segtu:

 izdevumus saistībā ar sanāksmju organizēšanu ārpus darba vietām (komitejas vai to delegācijas, politiskās grupas), tostarp attiecīgā gadījumā reprezentācijas izdevumus,

 maksas par dalību starptautiskās organizācijās, kurās Eiropas Parlaments ir biedrs (Parlamentu savienība, Parlamentu ģenerālsekretāru asociācija, Parlamentu savienības “Divpadsmit plus” grupa).

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 20 000.

3 0 4 4. postenis — Dažādi izdevumi saistībā ar PTO veltītās parlamentārās konferences, kā arī parlamentu sadarbības delegāciju, ad hoc delegāciju un PTO delegāciju sanāksmju organizēšanu

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

858 000

850 000

353 756,14

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai it īpaši segtu 1 0. nodaļā un 3 0 0. pantā neiekļautos izdevumus saistībā ar parlamentu sadarbības delegāciju, ad hoc delegāciju, apvienoto parlamentāro komiteju, parlamentārās sadarbības komiteju un PTO delegāciju sanāksmju, kā arī PTO veltītās parlamentārās konferences un tās vadības komitejas sanāksmju organizēšanu.

3 0 4 6. postenis — Dažādi izdevumi saistībā ar ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas sanāksmju organizēšanu

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

451 000

451 000

185 765,77

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai it īpaši segtu 1 0. nodaļā un 3 0 0. pantā neiekļautos izdevumus saistībā ar ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas delegāciju sanāksmju organizēšanu.

3 0 4 7. postenis — Dažādi izdevumi saistībā ar Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārās asamblejas sanāksmju organizēšanu

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

80 000

50 000

42 493,42

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus, kas nav iekļauti 1 0. nodaļā un 3 0 0. pantā, saistībā ar Eurolat Parlamentārās asamblejas, tās komiteju un prezidija sanāksmju organizēšanu.

3 0 4 8. postenis — Dažādi izdevumi saistībā ar Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Parlamentārās asamblejas sanāksmju organizēšanu

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

216 319

40 000

24 796,05

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu 1 0. nodaļā un 3 0 0. pantā neiekļautos izdevumus saistībā ar Euromed Parlamentārās asamblejas, tās komiteju un prezidija sanāksmju organizēšanu.

3 0 4 9. postenis — Izdevumi par ceļojumu aģentūras pakalpojumiem

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

1 463 000

1 248 000

1 223 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta ceļojumu aģentūras darbības izmaksu segšanai saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar Parlamentu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 50 000.

3 2. nodaļa — Ekspertīzes un informācija: ieguve, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

3 2 0. pants — Ekspertīžu ieguve

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

11 582 500

10 360 000

6 080 996,67

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 izdevumus par līgumiem, ko slēdz ar ekspertiem un pētījumu institūtiem saistībā ar pētījumiem un citām ar pētniecību saistītām darbībām (semināriem, apaļajiem galdiem, speciālistu grupām, konferencēm), kuras rīko Parlamenta struktūrvienībām un administrācijai, tostarp Eiropas vēstures nama izveidei,

 pētījumu novērtēšanas izmaksas un iestādes Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšanas (STOA) nodaļas dalību zinātniskās organizācijās,

 ceļa, uzturēšanās un ar tiem saistītos izdevumus ekspertiem un citām personām, ieskaitot tās personas, kas iesniegušas lūgumrakstu Eiropas Parlamentam, ja šīs personas ir uzaicinātas piedalīties komiteju, pētījumu vai darba grupu darbā,

 izdevumus par ārēju personu uzaicināšanu piedalīties tādu struktūru darbā kā Disciplinārā padome vai Īpašā finanšu pārkāpumu komisija.

3 2 2. pants — Informācijas ieguve un arhivēšana

3 2 2 0. postenis — Izdevumi par dokumentāciju un bibliotēku

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

4 593 826

4 432 300

3 512 010,23

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 vispārējās uzziņu literatūras fondu paplašināšanu un atjaunošanu, kā arī bibliotēkas fondu atjaunošanu,

 avīžu, periodisko izdevumu, ziņu aģentūru pakalpojumu un to publikāciju un tiešsaistes pakalpojumu abonēšanu, tai skaitā maksu par autortiesībām par šādā veidā iegūtu materiālu rakstisku un/vai elektronisku reproducēšanu un izplatīšanu, kā arī pakalpojumu līgumus par preses apskatiem un izgriezumiem,

 abonēšanu vai pakalpojumu līgumus par periodisko izdevumu pārskatiem vai analīzēm vai par šajos periodiskajos izdevumos publicēto materiālu saglabāšanu optiskajos informācijas nesējos,

 dokumentu un statistikas ārējo datubāzu izmantošanu, izņemot informātikas iekārtas un telekomunikāciju izmaksas,

 izmaksas saistībā ar Eiropas Parlamenta uzdevumiem starptautiskajā un/vai iestāžu sadarbībā,

 izdevumus par īpašu iekārtu, ieskaitot elektrisko, elektronisko un informātikas iekārtu un/vai sistēmu, iepirkšanu vai īri bibliotēkas, dokumentācijas un mediatēkas vajadzībām, kā arī par ārējiem pakalpojumiem saistībā ar šo iekārtu un/vai sistēmu iegādi, attīstīšanu, instalāciju, lietošanu un uzturēšanu,

 izdevumus par pakalpojumiem saistībā ar bibliotēkas darbībām, it īpaši attiecībā uz tās klientiem (pētījumi, analīze), kvalitātes vadības sistēmu u. c.,

 bibliotēkai, dokumentācijai un mediatēkai domātas iekārtas un darbus saistībā ar iesiešanu un glabāšanu,

 izdevumus, tai skaitā iekārtu izmaksas, saistībā ar iekšējām publikācijām (brošūrām, pētījumiem u. c.) un informāciju (informatīvām vēstulēm, videomateriāliem, CD-ROM u. c.),

 jaunu vārdnīcu un leksikonu iegādi, to aizstāšanu neatkarīgi no informācijas nesēja, tostarp jaunajām valodu nodaļām, kā arī citu valodu dienestiem un Tiesību aktu kvalitātes nodaļām domātu darbu iegādi.

3 2 2 2. postenis — Izdevumi saistībā ar arhīvu resursiem

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

1 895 000

1 858 200

1 755 946,77

Piezīmes

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.), kā arī Eiropas Parlamenta noteikumi par tās piemērošanu.

Eiropas Parlamenta Prezidija 2002. gada 16. decembra Lēmums par informēšanas veicināšanu un pārredzamību attiecībā uz Eiropas Parlamenta arhīviem.

Ar Prezidija 2007. gada 10. oktobra Lēmumu apstiprinātie Noteikumi par Eiropas Parlamenta deputātu dokumentu apstrādi, kas grozīti ar Prezidija 2009. gada 21. aprīļa Lēmumu.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par ārējiem arhivēšanas pakalpojumiem, proti:

 arhīvu fondu pārnešanu uz dažādiem informācijas nesējiem (mikrofilmām, diskiem, kasetēm utt.), īpašu materiālu un iekārtu (elektroniski materiāli, elektriskas un informātikas iekārtas, grāmatas un žurnāli) pirkšanu, īri, uzturēšanu un labošanu, tostarp attiecīgiem ārējiem pakalpojumiem,

 izdevumus par publicēšanu visu veidu informācijas nesējos (brošūras, CD-ROM u. c.),

 ārējiem pasākumiem, lai iegūtu primārus arhīva materiālu (žurnālistu un/vai vēsturnieku, un/vai arhivāru u. c. savāktas tiešas liecības) vai sekundārus arhīva materiālus (dokumenti jebkādā informācijas nesējā).

Tā arī paredzēta, lai segtu izdevumus par Eiropas Parlamenta deputātu tādu dokumentu apstrādi, kuri uzkrāti viņu pilnvaru laikā un nodoti dāvinājumu vai novēlējumu veidā Eiropas Parlamentam, Eiropas Savienības vēstures arhīvam (ESVA), kādai sabiedriskai organizācijai vai fondam saskaņā ar Eiropas Parlamenta pieņemtajiem noteikumiem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 20 000.

3 2 3. pants — Attiecības ar trešo valstu parlamentiem un atbalsts parlamentārajai demokrātijai

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

520 000

470 000

310 310,77

Piezīmes

ES Parlamentu spīkeru konferences 2006. gadā Kopenhāgenā un 2007. gadā Bratislavā Prezidentvalsts secinājumi.

Prezidija 2007. gada 18. jūnija Lēmums.

Ģeogrāfiskais apgabals, uz ko attiecas minētais: valstis ārpus Eiropas Savienības, izņemot Eiropas Savienības kandidātvalstis un pirmspievienošanās valstis.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus, lai veicinātu Eiropas Parlamenta attiecības ar trešo valstu demokrātiski ievēlētiem parlamentiem un attiecīgajām reģionālajām parlamentārajām organizācijām. Tā attiecas uz darbībām, kuru mērķis ir sekmēt parlamentu darbību jaunās demokrātijas valstīs un veicināt jaunu IT tehnoloģiju izmantošanu parlamentos.

3 2 4. pants — Sagatavošana un izplatīšana

3 2 4 0. postenis — Oficiālais Vēstnesis

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

5 359 450

5 361 000

6 939 095,52

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu iestādes daļu Publikāciju biroja izdevumos par tādu tekstu publicēšanu un izplatīšanu, kuri jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un citās ar to saistītajās izmaksās.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 500 000.

3 2 4 1. postenis — Digitālas un tradicionālas publikācijas

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

4 224 000

4 395 000

2 749 099,12

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 visas izmaksas saistībā ar digitālo publicēšanu (iekštīkla (Intranet) vietnēs) un tradicionālo publicēšanu (dažādi dokumenti un iespieddarbi, par kuriem noslēgti apakšlīgumi), tostarp izplatīšanu,

 redaktorisko un tulkošanas sistēmu koriģējošu atjaunināšanu un uzturēšanu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 210 000.

3 2 4 2. postenis — Izdevumi par publikācijām, informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

Skaitļi

 

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

3 2 4 2

19 615 000

13 708 000

16 678 677,36

10 0

 

3 427 000

 

Kopā

19 615 000

17 135 000

16 678 677,36

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par informatīvu materiālu publicēšanu, ieskaitot publicēšanu elektroniskā formātā, sabiedrisko attiecību veidošanu, piedalīšanos sabiedriskos pasākumos, izstādēs un gadatirgos ES dalībvalstīs un tās kandidātvalstīs, kā arī Likumdošanas observatorijas (OEIL) atjaunināšanu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 5 000.

Šī apropriācija ir iekļauta rezervē līdz brīdim, kad būs sniegts ziņojums, kurā būs norādīti 2. un 3. sadaļas izdevumi, kas radušies saistībā ar līgumiem vai citiem izdevumiem, piemēram, algām vai ēku uzturēšanu, un tādu darbību vai pasākumu izmaksas, kurām nepieciešams Parlamenta kompetento struktūrvienību iepriekšējs apstiprinājums, pamatojoties uz izmaksu un ieguvumu analīzi.

3 2 4 3. postenis — Apmeklētāju centrs

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

3 000 000

12 100 000

3 897 236,76

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai finansētu Apmeklētāju centru.

3 2 4 4. postenis — Apmeklētāju grupu uzņemšana, programma Euroscola un viedokļu izplatītāju uzaicināšana no trešām valstīm

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

29 710 000

27 100 000

24 485 352,52

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu grupu apmeklējumiem piešķirtās subsīdijas, kā arī papildu izdevumus saistībā ar to pārvaldību un infrastruktūrām, programmas Euroscola darbības izdevumus, kā arī lai finansētu stažēšanos viedokļu izplatītājiem no trešām valstīm. To palielinās katru gadu, pamatojoties uz deflatoru, ņemot vērā NKI un cenu svārstības.

Subsidējamo apmeklētāju maksimālais skaits ir būtiski jāpalielina. Katram Eiropas Parlamenta deputātam ir jānodrošina tiesības katrā kalendārajā gadā uzaicināt ne vairāk kā piecas apmeklētāju grupas, kuru dalībnieku kopējais skaits nepārsniedz 100. Apmeklētāju skaits vienā apmeklējuma reizē var būt no 10 līdz 100 cilvēkiem.

Attiecīga summa ir iekļauta apmeklētājiem ar invaliditāti.

Piešķirtā subsīdija jāpalielina, lai tā proporcionāli atbilstu attālumam un apmeklētājiem pieejamiem transportlīdzekļiem. Jāuzlabo arī apmeklētājiem sniegtie pakalpojumi.

Jāizvērtē, vai jaunajos noteikumos ir ņemtas vērā apmeklētāju izcelsmes noteiktas īpatnības un ierobežojumi, jāiesniedz priekšlikumi jaunajā Apmeklētāju centrā piešķirt telpas politiskajām grupām, kā arī jāsagatavo ziņojums par apmeklētāju piekļuvi jaunajam Apmeklētāju centram un plenārsēdes apmeklējumu, kā arī jānodrošina sanāksmju telpu pieejamība un nepieciešamie darbinieki.

3 2 4 5. postenis — Kolokviju, semināru un kultūras pasākumu organizēšana

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

2 475 000

2 245 000

1 790 335,14

Piezīmes

Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus vai subsīdijas saistībā ar valsts vai starptautiska līmeņa simpoziju un semināru rīkošanu viedokļu izplatītājiem no dalībvalstīm un pievienošanās sarunvalstīm, kā arī izmaksas saistībā ar parlamentāro simpoziju un semināru organizēšanu un lai finansētu Eiropas nozīmes kultūras projektus, piemēram, Saharova balvu, Eiropas, Izraēlas un Palestīnas jauno politisko līderu apvienotās sanāksmes un Eiropas Parlamenta Eiropas kino LUX balvu.

Šī apropriācija sedz arī izdevumus ne vairāk kā EUR 300 000 apmērā saistībā ar speciālajiem plenārsēžu zāļu pasākumiem Strasbūrā vai Briselē atbilstoši Prezidija pieņemtajai gada programmai.

Šī apropriācija arī paredzēta, lai segtu izmaksas saistībā ar daudzvalodības atbalsta pasākumiem, piemēram, sanāksmēm ar tulku apmācības organizētājiem, pasākumiem un darbībām, lai veicinātu izpratni par daudzvalodību un tulka profesiju, darbībām un pasākumiem, ko veic saistībā ar iestāžu un starptautisko sadarbību un dalību līdzīgās darbībās un pasākumos, kurus organizē kopīgi ar citiem dienestiem iestāžu un starptautiskās sadarbības kontekstā.

Tā ir arī paredzēta, lai segtu Saharova balvas tīkla darbības izdevumus un tā locekļu komandējuma izdevumus.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 5 000.

3 2 4 6. postenis — Parlamenta televīzijas kanāls (Web TV)

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

9 000 000

9 000 000

8 787 767,35

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai finansētu Parlamenta televīzijas kanālu (Web TV).

Tiks izvērtēts prototips. Šajā izvērtējumā jāņem vērā projekta saturs un izmaksas, tostarp politisko grupu struktūras un iesaistīšanās pakāpe, kā arī programmu satura noteikšana.

3 2 4 8. postenis — Izdevumi saistībā ar audiovizuālo informāciju

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

13 600 000

12 200 000

15 124 447,23

Piezīmes

Eiropas Parlamenta 2002. gada 12. marta Rezolūcija par 2003. gada budžeta procedūras pamatnostādnēm (OV C 47 E, 27.2.2003., 72. lpp.).

Eiropas Parlamenta 2002. gada 14. maija Rezolūcija par Eiropas Parlamenta ieņēmumu un izdevumu tāmi 2003. finanšu gadam (OV C 180 E, 31.7.2003., 150. lpp.).

Eiropas Parlamenta 2003. gada 14. maija Rezolūcija par Eiropas Parlamenta ieņēmumu un izdevumu tāmi 2004. finanšu gadam (OV C 67 E, 17.3.2004., 179. lpp.).

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 audiovizuālās informācijas nozares darbības budžetu (pašu vadības nodrošināšana un tāda ārējā palīdzība kā tehniskie pakalpojumi radio un televīzijas raidstacijām, audiovizuālo programmu nodrošinājums, produkcija un kopprodukcija, televīzijas un radio līniju īre, televīzijas un radio programmu raidīšana, kā arī citi pasākumi, lai attīstītu attiecības starp iestādi un raidorganizācijām),

 izdevumus par plenārsēžu un Parlamenta komiteju sanāksmju tiešraidi internetā,

 sesiju ierakstīšanu DVD-ROM,

 attiecīgu arhīvu izveidi, kā arī meklētājprogrammu, kas iedzīvotājiem nodrošinātu pastāvīgu pieeju šai informācijai.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 13 000.

3 2 4 9. postenis — Informācijas apmaiņa ar valstu parlamentiem

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

700 000

900 000

561 657,05

Piezīmes

Eiropas parlamentāro asambleju priekšsēdētāju konference (1977. gada jūnijs), Eiropas Savienības parlamentu konference (2000. gada septembris, 2001. gada marts). Ģeogrāfiskais apgabals, uz ko attiecas minētais: Eiropas Savienības dalībvalstis un Eiropas Savienības kandidātvalstis un pirmspievienošanās valstis.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 izdevumus saistībā ar Eiropas Parlamenta attiecību veicināšanu ar dalībvalstu parlamentiem. Tā attiecas arī uz parlamentārajām attiecībām, izņemot 1 0. un 3 0. nodaļā noteiktās attiecības, informācijas apmaiņu un dokumentāciju, palīdzību šīs informācijas analīzei un pārvaldībai, tostarp apmaiņu ar Eiropas Pētniecības un parlamentārās dokumentācijas informācijas centru (EPPDIC),

 iepriekš minēto parlamentu ierēdņu sadarbības programmu finansēšanu un apmācības darbības, kā arī vispārējus pasākumus šo ierēdņu parlamentārās darbības sekmēšanai.

Šīs darbības ietver arī Eiropas Parlamenta Briselē, Luksemburgā vai Strasbūrā informatīvos apmeklējumus. Šī apropriācija pilnībā vai daļēji sedz dalībnieku izdevumus, it īpaši ceļa, braucienu un uzturēšanās izdevumus, kā arī dienas naudas,

 darbības saistībā ar sadarbību likumdošanas jomā, kā arī darbībām dokumentācijas, analīzes un informēšanas jomā, ieskaitot tās darbības, kuras organizē EPPDIC.

3 2 5. pants — Izdevumi saistībā ar informācijas birojiem

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

1 200 000

1 040 000

974 747,47

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu visus izdevumus (personāls, ēkas, konferences, sanāksmes, publikācijas utt.), kas saistīti ar Eiropas Parlamenta informācijas birojiem.

4. sadaļa — Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem

4 0. nodaļa — Atsevišķu iestāžu un struktūru īpašie izdevumi

4 0 0. pants — Administratīvie darbības izdevumi, politisko grupu un pie grupām nepiederošo deputātu politiskā darbība un informācijas pasākumi

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

54 850 000

53 750 000

52 337 886,15

Piezīmes

Ar Prezidija 2001. gada 1. februāra Lēmumu apstiprinātie Noteikumi.

Šī apropriācija paredzēta, lai politiskajām grupām un pie grupām nepiederošiem deputātiem segtu šādus izdevumus:

 sekretariāta, administratīvos un darbības izdevumus,

 izdevumus saistībā ar šo grupu/deputātu politisko darbību un informācijas pasākumiem saistībā ar Eiropas Savienības politiskajām darbībām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 50 000.

4 0 2. pants — Iemaksas Eiropas līmeņa politiskajām partijām

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

17 400 000

14 075 000

10 512 377,00

Piezīmes

Līgums par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 224. pants.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Regula (EK) Nr. 2004/2003 par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu (OV L 297, 15.11.2003., 1. lpp.).

Eiropas Parlamenta Prezidija 2004. gada 29. marta lēmums attiecībā uz piemērošanas noteikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 2004/2003 par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu.

Šī apropriācija ir paredzēta, lai finansētu politiskās partijas Eiropas līmenī.

4 0 3. pants — Iemaksas Eiropas politiskajiem fondiem

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

11 400 000

9 140 000

6 365 561,00

Piezīmes

Līgums par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 224. pants.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Regula (EK) Nr. 2004/2003 par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu (OV L 297, 15.11.2003., 1. lpp.).

Eiropas Parlamenta Prezidija 2004. gada 29. marta lēmums attiecībā uz piemērošanas noteikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 2004/2003 par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu.

Šī apropriācija ir paredzēta, lai finansētu politiskos fondus Eiropas līmenī.

4 2. nodaļa — Izdevumi saistībā ar parlamentāro palīdzību

4 2 2. pants — Parlamentārā palīdzība

4 2 2 0. postenis — Parlamentārā palīdzība

Skaitļi

 

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

4 2 2 0

177 800 000

168 724 000

153 358 430,04

Piezīmes

Eiropas Parlamenta deputātu nolikums un jo īpaši tā 21. pants.

Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 33. līdz 44. pants.

Padomes 2009. gada 23. februāra Regula (EK) Nr. 160/2009, ar ko groza Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (OV L 55, 27.2.2009., 1. lpp.).

Prezidija pieņemtie Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības VII sadaļas īstenošanas noteikumi.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par parlamentāro palīdzību.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 400 000.

4 2 2 2. postenis — Atšķirības, kas rodas valūtas maiņas rezultātā

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

250 000

250 000

0,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu atšķirības, kuras rodas valūtas maiņas rezultātā un kuras jāsedz no Eiropas Parlamenta budžeta atbilstoši noteikumiem, ko piemēro ar parlamentāro palīdzību saistīto izdevumu atmaksāšanai.

4 4. nodaļa — Sanāksmes un citas pašreizējo un bijušo deputātu darbības

4 4 0. pants — Izdevumi saistībā ar bijušo deputātu sanāksmēm un citām viņu darbībām

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

200 000

170 000

170 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai finansētu Eiropas Parlamenta bijušo deputātu asociācijas sanāksmju izdevumus, kā arī vajadzības gadījumā citus izdevumus šajā sakarā.

4 4 2. pants — Izdevumi saistībā ar Eiropas Parlamentu asociācijas sanāksmēm un citām tās darbībām

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

140 000

140 000

140 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai finansētu Eiropas Parlamentu asociācijas sanāksmju izdevumus, kā arī vajadzības gadījumā citus izdevumus šajā sakarā.

10. sadaļa — Citi izdevumi

10 0. nodaļa — Provizoriskas apropriācijas

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

14 164 419

15 691 800

0,—

Piezīmes

1.

Postenis

1 2 0 0

Atalgojums un piemaksas

964 419

2.

Postenis

4 2 2 0

Parlamentārā palīdzība

13 200 000

 

 

 

Kopā

14 164 419

10 1. nodaļa — Rezerve neparedzētiem izdevumiem

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

14 000 000

10 000 000

0,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu neparedzētus izdevumus, ko nosaka ar budžetu saistītos lēmumos, kurus pieņem finanšu gada laikā (izdevumu apjomu nav iespējams aplēst).

10 3. nodaļa — Paplašināšanās rezerve

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

3 835 000

750 000

0,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar iestādes gatavošanos paplašināšanai.

10 4. nodaļa — Rezerve informācijas un saziņas politikai

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus informācijas un saziņas politikai.

10 5. nodaļa — Provizoriska apropriācija nekustamajam īpašumam

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

p.m.

11 000 000

0,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu iestādes izdevumus par ieguldījumiem nekustamajā īpašumā un aprīkošanas darbiem. Parlamenta Prezidijam ir jāpieņem saskaņota un atbildīga ilgtermiņa stratēģija nekustamā īpašuma un ēku apsaimniekošanas jomā, tajā ņemot vērā īpašās problēmas, ko rada uzturēšanās izmaksu pieaugums, remontdarbu nepieciešamība un drošības izmaksas, kā arī nodrošinot Parlamenta budžeta ilgtspējību.

10 6. nodaļa — Rezerve prioritāriem projektiem sagatavošanas posmā

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

p.m.

5 000 000

0,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar iestādes prioritārajiem projektiem sagatavošanas posmā.

10 8. nodaļa — EMAS rezerve

Skaitļi

2011. gada budžets

Apropriācijas 2010

Izpilde 2009

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Ņemot vērā lēmumus, ko Prezidijs plāno pieņemt saistībā ar EMAS plāna īstenošanu, jo īpaši pēc oglekļa emisijas audita Parlamentā, šī apropriācija paredzēta, lai nodrošinātu attiecīgās darbības pozīcijas.

Pielikums S — PERSONĀLS

Pielikums S 1 — I iedaļa— Eiropas Parlaments

Funkciju grupa un pakāpe

2010

Pastāvīgās amata vietas

Pagaidu amata vietas

Citas

Politiskās grupas

Ārpus kategorijas

1

 

 

 

AD 16

11

 

1

7

AD 15

35

 

1

4

AD 14

141

2

6

23

AD 13

227

8

2

30

AD 12

503

 

8

71

AD 11

131

 

7

36

AD 10

191

 

7

29

AD 9

155

 

7

17

AD 8

107

 

8

18

AD 7

259

 

 

23

AD 6

249

 

1

26

AD 5

360

 

8

93

Kopā AD

2 369

10

56

377

AST 11

91

10

 

33

AST 10

136

 

17

18

AST 9

115

 

3

27

AST 8

215

 

4

39

AST 7

653

 

2

50

AST 6

559

 

5

72

AST 5

365

 

8

64

AST 4

251

 

11

62

AST 3

124

 

16

63

AST 2

245

 

5

55

AST 1

97

 

 

77

Kopā AST

2 851

10

71

560

Kopā

5 221[1]

20[2]

127[3]

937

Pavisam kopā

6 285[4]

 

 

 

 

 

Funkciju grupa un pakāpe

2011

Pastāvīgās amata vietas

Pagaidu amata vietas

Citas

Politiskās grupas

Ārpus kategorijas

1

 

 

 

AD 16

11

 

1

7

AD 15

35

 

1

4

AD 14

149

2

6

23

AD 13

279

8

2

34

AD 12

443

 

8

67

AD 11

131

 

7

37

AD 10

191

 

7

28

AD 9

155

 

7

17

AD 8

130

 

8

21

AD 7

304

 

 

22

AD 6

269

 

5

30

AD 5

363

 

4

119

Kopā AD

2 460

10

56

409

AST 11

151

10

 

33

AST 10

76

 

17

21

AST 9

115

 

3

30

AST 8

365

 

5

34

AST 7

753

 

1

55

AST 6

389

 

6

68

AST 5

330

 

7

66

AST 4

206

 

11

67

AST 3

184

 

16

59

AST 2

225

 

5

64

AST 1

134

 

1

98

Kopā AST

2 928

10

72

595

Kopā

5 389[5]

20[6]

128[7]

1004

Pavisam kopā

6 521[8]

Pielikums

PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI

Budžeta pozīcija

Nosaukums

2009. gadā

Prognozes

saņemtie ieņēmumi

2011. gadā

5000

Ieņēmumi no transportlīdzekļu pārdošanas

0,00

364 000

5001

Ieņēmumi no cita kustamā īpašuma pārdošanas

15 000,00

5 000

5002

Ieņēmumi no preču piegādes citām iestādēm vai struktūrām

0,00

70 000

502

Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas

489 477,89

390 000

5110

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un apakšizīrēšanas

1 324 196,29

1 000 000

5111

Ar izīrēšanu saistīto maksājumu atmaksāšana

15 317,47

150 000

550

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas citām iestādēm vai struktūrām, ieskaitot šādu citu iestāžu vai struktūru atmaksātās summas par komandējuma naudu, kas samaksāta to labā

3 347 371,92

1 377 800

551

Ieņēmumi no trešajām personām par pakalpojumu sniegšanu un darbiem, kas veikti pēc to pieprasījuma

3 551 741,34

p.m.

570

Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksāšanas

1 766 049,19

995 000

571

Īpašam mērķim iezīmēti ieņēmumi, piemēram, ieņēmumi no fondiem, subsīdijas, dāvinājumi un novēlējumi, tostarp arī iezīmēti ieņēmumi, kas ir specifiski katrai iestādei

0,00

p.m.

573

Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību

3 217 174,16

p.m.

581

Ieņēmumi no saņemtajiem apdrošināšanas maksājumiem

677 015,63

25 000

6600

Citas piešķirtās iemaksas un atmaksājumi

13 191 164,09

2 102 000

 

KOPĀ

27 594 507,98

6 478 800

  • [1]  No tām sešas ad personam paaugstinājumi (trijām AD 14 amata vietām uz AD 15, vienai AST 10 uz AST 11 un divām AST 4 uz AST 5), ko izņēmuma gadījumos piešķir ierēdņiem par izciliem sasniegumiem.
  • [2]  Nosacīta rezerve attiecībā uz ierēdņiem, kas ir norīkoti darbā dienesta interesēs un kas nav iekļauti kopējā skaitā.
  • [3]  No tām četras AD kategorijas amata vietas uz pusslodzi (valodu skolotāji) un viena AD 10 amata vieta (DG IPOL) uz laiku, kas nepārsniedz 5 gadus.
  • [4]  Viena AD 5 un četras AST 3 (profesionālā apmācība), divas AD 5 un divas AST 1 (rakstiskā tulkošana) ir iekļautas amatu sarakstā, nepiešķirot apropriācijas.
     
  • [5]  No tām sešas ad personam paaugstinājumi (trijām AD 14 amata vietām uz AD 15, vienai AST 10 uz AST 11 un divām AST 4 uz AST 5), ko izņēmuma gadījumos piešķir ierēdņiem par izciliem sasniegumiem.
  • [6]  Nosacīta rezerve attiecībā uz ierēdņiem, kas ir norīkoti darbā dienesta interesēs un kas nav iekļauti kopējā skaitā.
  • [7]  No tām četras AD kategorijas amata vietas uz pusslodzi (valodu skolotāji) un viena AD 10 amata vieta (DG IPOL) uz laiku, kas nepārsniedz 5 gadus.
  • [8]  Viena AD 5 un četras AST 3 (profesionālā apmācība), divas AD 5 un divas AST 1 (rakstiskā tulkošana) ir iekļautas amatu sarakstā, nepiešķirot apropriācijas.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

28.4.2010

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

35

4

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, Sergio Paolo Francesco Silvestris, László Surján, Helga Trüpel, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Franziska Katharina Brantner, Roberto Gualtieri, Giovanni La Via, Peter Šťastný, Theodor Dumitru Stolojan

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marita Ulvskog