SPRAWOZDANIE w sprawie preliminarza wpływów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2011

3.5.2010 - (2010/2005(BUD))

Komisja Budżetowa
Sprawozdawczyni: Helga Trüpel


Procedura : 2010/2005(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0134/2010

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie preliminarza wpływów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2011

(2010/2005(BUD))

Parlament Europejski,

(Specjalna procedura ustawodawcza – budżet)

–   uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[1], a w szczególności jego art. 31,

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami[2],

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej 2011 – sekcje I, II, IV, V, VI, VII, VIII i IX[3],

–   uwzględniając sprawozdanie sekretarza generalnego dla Prezydium dotyczące sporządzenia wstępnego projektu preliminarza budżetowego Parlamentu na rok budżetowy 2011,

–   uwzględniając wstępny projekt preliminarza budżetowego sporządzony przez Prezydium w dniu 19 kwietnia 2010 r., zgodnie z art. 23 ust. 6 oraz art. 79 ust. 1 Regulaminu Parlamentu,

–   uwzględniając projekt preliminarza budżetowego sporządzony przez Komisję Budżetową zgodnie z art. 79 ust. 2 Regulaminu Parlamentu,

–   uwzględniając art. 79 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0134/2010),

A. mając na uwadze, że aby spełnić swoje zobowiązania traktatowe Parlament stara się w pełni wykorzystać i rozwijać swoje prerogatywy oraz mając na uwadze, że będzie to wymagało wzmocnienia pewnych obszarów priorytetowych przy jednoczesnym wymogu rygorystycznego podejścia do wykorzystania dostępnych środków,

B.  mając w związku z tym na uwadze, że sytuacja budżetowa w odniesieniu do działu 5 (wydatki administracyjne) na 2011 r. uzasadnia w stopniu większym niż kiedykolwiek ostrożne i metodyczne podejście do budżetu Parlamentu, tak aby pogodzić cele polityczne z ich finansowaniem;

C. mając na uwadze, że pilotażowy proces w zakresie ściślejszej współpracy między Prezydium a Komisją Budżetową został zainicjowany 2 lata temu i został utrzymany do procedury budżetowej na rok 2011 r.,

D. mając na uwadze, że zgodnie z zapisami w traktacie i w Regulaminie prawa Parlamentu w zakresie przyjmowania preliminarza i budżetu w jego postaci końcowej zostaną w pełni utrzymane,

E.  mając na uwadze, że w dniu 24 marca i 13 kwietnia 2010 r. odbyły się dwa wstępne posiedzenia pojednawcze z udziałem delegacji Prezydium i Komisji Budżetowej, na których obydwie delegacje omówiły szereg kluczowych kwestii,

Ogólne ramy i budżet ogólny

1.  zauważa, że wysokość budżetu na 2011 r. zgodnie z propozycją Prezydium, wynosi 1 710 547 354 EUR, co stanowi 20,32 % działu 5 wieloletnich ram finansowych (MFF); zauważa, że sugerowana stopa wzrostu wynosi 5,8 % w stosunku do budżetu na 2010 r., łącznie z projektem budżetu korygującego nr 1/2010;

2.  chociaż jest w pełni świadomy stojących przed nim wyzwań uważa, że wskaźnik wzrostu i ostateczny poziom budżetu powinny być w tych szacunkach skorygowane; postawania, że na tym etapie całkowity poziom budżetu wynosi 1 706 547 354 EUR, co stanowi wzrost w wysokości 5,5 % oraz procentowy udział w dziale 5 w wysokości 20,28% ; pragnie również wyjaśnić szereg kwestii i poddać dalszej analizie proponowane środki oraz znaleźć oszczędności przed ustaleniem ostatecznego budżetu jesienią 2010 r.;

3.  przypomina swoją opinię, że w oparciu o pierwotne poziomy referencyjne dla wieloletnich ram finansowych, wynegocjowane w 2006 r., a obowiązujące od 2007 r., wydatki PE powinny być ustalone w tradycyjnym limicie 20%, uwzględniając potrzeby innych instytucji oraz dostępną rezerwę; zauważa w tym kontekście wnioski Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów o ponad 10 mln EUR tylko na rok 2010; powtarza, że Europejska Służba Działań Zewnętrznych może również mieć wpływ na dział 5; powtarza swoja opinię, że Prezydium i Komisja Budżetowa muszą wspólnie pracować nad ponowną oceną tego limitu przed podjęciem międzyinstytucjonalnego dialogu w tej kwestii; proponuje stworzenie w tym celu grupy roboczej, która powinna zacząć swoją pracę przed końcem lipca 2010 r.;

4.  domaga się wyjaśnień w sprawie średnioterminowego programowania finansowego w odniesieniu do działu 5 oraz przewidywanych marginesów w wysokości 109 mln EUR na 2011 r., 102 mln EUR na 2012 r. oraz 157 mln EUR na 2013 r.; uważa, że przydatne byłoby uzyskanie informacji na temat hipotez roboczych Parlamentu w odniesieniu do 6. sprawozdania sekretarzy generalnych (październik 2009), jeśli chodzi o budżet i stanowiska w zestawieniu z propozycją dotyczącą dostępnego obecnie preliminarza; chciałby jasno określić, które istotne (potencjalne) projekty i zmiany dotyczące pracowników są już zawarte w tych programach na następne 2-3 lata; podkreśla jednocześnie, że programowanie finansowe jest jedynie niewiążącym, wskaźnikowym narzędziem planowania, a ostateczne decyzje podejmuje władza budżetowa;

5.  chociaż zgadza się z podstawą rozumowania, że 1% środków z budżetu to rozsądna rezerwa na nieprzewidziane wydatki, zgadza się z wnioskiem Prezydium, biorąc pod uwagę bardzo ograniczone pole manewru w dziale 5, aby ustalić rezerwę w wysokości 14 mln EUR;

6.  rozumie, że jeżeli chodzi o sprawę toczącą przed Trybunałem Sprawiedliwości dotyczącą płac, całkowity „skutek” dla Parlamentu w 2011r., który mógłby oznaczać kwotę w wysokości ok. 12 mln EUR w przypadku orzeczenia na korzyść Komisji, jest uwzględniony we wniosku w obrębie różnych linii budżetowych;

7.  przypomina swoje poprzednie wnioski, w których domagał się, aby pełny wniosek budżetowy był przedstawiany na etapie preliminarza, na wiosnę, i konsekwentnie oczekiwałby jedynie małych zmian technicznych w tzw. „piśmie korygującym” na jesieni;

8.  ponownie podkreśla, że przykłada duże znaczenie do współpracy między Prezydium i Komisją Budżetową w zakresie wspólnego określenia budżetowych konsekwencji decyzji do podjęcia; podkreśla również, że dla każdego organu decyzyjnego kluczowe znaczenie ma wykorzystanie sprawozdań finansowych zawierających jasną prezentację wszelkich konsekwencji budżetowych dla posłów;

Kwestie szczegółowe

Kwestie związane z Traktatem z Lizbony

9.  z zadowoleniem przyjmuje i popiera finansowanie propozycji Prezydium w odniesieniu do tych środków, tzn. utworzenie specjalnej rezerwy dla 18 członków w wysokości 9,4 mln EUR;

10. może się zgodzić z tym, że Prezydium kładzie nacisk na większą wiedzę fachową w celu zbliżenia się do celu doskonałości legislacyjnej;

11. w związku z tym popiera pomysł odnalezienia właściwego połączenia ekspertyzy wewnętrznej i zewnętrznej w odniesieniu do działów tematycznych w zależności od rodzaju wymaganych informacji dotyczących konkretnych rozważanych spraw, jednak chciałby uzyskać dalsze wyjaśnienia dotyczące tego czy i jak proponowane zwiększenie liczby pracowników może zostać wykorzystane w elastyczny sposób oraz pragnie uzyskać od komisji więcej informacji dotyczących byłych wskaźników wykorzystania takiej ekspertyzy i zapotrzebowania na nią;

12. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Prezydium wzięło pod uwagę zaniepokojenie dotyczące stosunku liczby stanowisk AD do liczby stanowisk AST wynikającego ze zmniejszeniem o 3 liczby stanowisk AST w porównaniu z pierwotnym wnioskiem; zatwierdza środki na utworzenie 19 stanowisk AD5 i 13 stanowisk AST1 w działach tematycznych, zgodnie z obecną propozycją Prezydium;

13. zgadza się z potrzebą zwiększenia badań zewnętrznych i z zadowoleniem przyjmuje porozumienie między Prezydium a Komisją Budżetową dotyczące ustanowienia dodatkowej kwoty w wysokości 1,7 mln EUR;

14. odnotowuje propozycję zwiększenia liczby stanowisk w bibliotece o 28, z czego 13 dla służb informacyjnych dla posłów (wcześniej pracownicy kontraktowi); może poprzeć finansowanie i włączenie tych 13 stanowisk do planu zatrudnienia, pod warunkiem gwarancji, że zostaną one obsadzone w wyniku otwartych konkursów oraz że w kopercie finansowej poświęconej na pracowników kontraktowych wprowadzone zostaną odpowiednie oszczędności; uważa, że dalsze wzmocnienie istniejących służb informacyjnych pod kątem finansowania i zasobów ludzkich powinno iść w parze z opracowaniem przyjaznego użytkownikowi systemu, który umożliwiałby posłom łatwy dostęp do wszelkich informacji wytwarzanych w Parlamencie; postanawia ująć w preliminarzu środki na te dodatkowe 15 stanowisk, jednak połowę tej kwoty umieszcza w rezerwie do momentu:

-    przedstawienia dalszych wyjaśnień, w jaki sposób te stanowiska byłyby wykorzystane do poprawy usług eksperckich dla posłów;

-    przedstawienia konkretnych informacji o krokach podjętych przez Prezydium i administrację w celu wprowadzenia wewnętrznego systemu zarządzania wiedzą, w tym o przewidywanym harmonogramie jego wdrożenia oraz wszelkich oszczędnościach wynikających z racjonalizacji źródeł informacji;

15. uważa, że z myślą o posłach należy rozpowszechnić wspomniane wyżej dwie niebezpośrednie usługi wspierające i zwiększyć ich widoczność, między innymi za pośrednictwem stron internetowych Parlamentu;

16. przypomina swoją rezolucję na temat wytycznych, w której już wzywano do przeprowadzenia oceny, w tym szczegółowego sprawozdania finansowego obejmującego całkowite koszty, jakie pociągnęłoby za sobą proponowane podwyższenie dodatku na koszty pomocy parlamentarnej; dlatego postanawia umieścić odnośne środki w rezerwie;

Rozszerzenie

17. z zadowoleniem odnosi się do postanowień związanych z rozszerzeniem w celu przyjęcia Chorwacji i zatwierdza odpowiednie środki finansowe i środki w zakresie potrzeb kadrowych;

Ogólny plan zatrudnienia

18. zauważa, że oprócz potrzebnych 68 stanowisk związanych z traktatem lizbońskim i 62 związanych z rozszerzeniem (w tym 11 stanowisk dla grup), wnioskuje się o 17 stanowisk w celu ukończenia drugiego roku trzyletniego planu dla DG INLO ustalonego w ramach procedury 2010, oraz o 30 stanowisk dla innych obszarów, które nie mogą zostać objęte nawet po 20 przesunięciach, określonych jako możliwe w 2011 r., co ogółem wyniesie 180 nowych stanowisk; domaga się bardziej szczegółowych informacji na temat przesuniętych lub przeniesionych stanowisk od początku kadencji, w tym szacowanych przesunięć i przeniesień na 2010 r. i w miarę możliwości na 2011 r.; postanawia ująć w preliminarzu środki na stworzenie tych stanowisk, jednak kwotę przeznaczoną na stworzenie 30 stanowisk dla „innych obszarów” umieszcza w rezerwie do momentu przeprowadzenia analizy wnioskowanych informacji;

19. zwraca uwagę, że propozycja Prezydium przewiduje obecnie również 1 stanowisko AD5 i 1 stanowisko AST1 dla Euro-śródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego, a także 3 stanowiska AD5 i 1 stanowisko AST1 w obszarze zarządzania ryzykiem, nie przewiduje już jednak planowanej dodatkowej kwoty dla DG ITEC w wysokości 3 mln EUR;

20. zauważa również, że Prezydium przewidziało dalsze 56 stanowisk dla grup politycznych;

21. zatwierdza środki i stanowiska na 2011 r. przedstawione w odniesieniu do drugiego roku trzyletniego programu DG INLO ustalonego w ubiegłym roku;

22. pragnie uzyskać więcej informacji na temat przyznawania środków na pracowników kontraktowych i przegląd kosztów netto lub oszczędności netto w budżecie przeznaczonym na pracowników kontraktowych, wynikających z zatwierdzonego rozszerzenia planu zatrudnienia, zwłaszcza w związku z internalizacją różnych funkcji w dziedzinie bezpieczeństwa, technologii informacyjnej i komunikacyjnej i biblioteki;

Budynki

23. kładzie nacisk na fakt, że rozsądna polityka w zakresie nieruchomości jest ściśle związana z procedurą 2011, a także z ogólną kwestią zrównoważonego budżetu;

24. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w decyzji z dnia 24 marca 2010 r. Prezydium wyszło naprzeciw postulatowi Parlamentu Europejskiego dotyczącemu średnio- lub długoterminowej polityki w zakresie nieruchomości i budynków; wyraża początkowe obawy dotyczące możliwości równoczesnego kontynuowania wszystkich obecnych i zaplanowanych operacji, które mogą wynikać ze średnio lub długoterminowej strategii w zakresie nieruchomości; nie jest pewien jak liczne projekty wpisują się w wieloletnie ramy finansowe i domaga się niezbędnych wyjaśnień;

25. odnotowuje w tym kontekście propozycję Prezydium dotyczącą wykorzystania 85,9 mln EUR z przyznanych na określony cel dochodów (do wykorzystania w obszarze polityki Parlamentu w zakresie nieruchomości) na biura posłów w Brukseli; przypomina, że projekty budowlane mogące mieć istotne następstwa finansowe dla budżetu podlegają konsultacji z organami władzy budżetowej na mocy art. 179 ust. 3 rozporządzenia finansowego; ponadto przypomina, że w odniesieniu do przeniesień rozporządzenie finansowe stanowi, że w pierwszej kolejności należy wykorzystać przyznane na określony cel przeniesione dochody; w tym kontekście wyraża zadowolenie, iż dzięki zwrotowi przez państwo belgijskie kwoty 85,9 mln EUR Parlament może realizować nowe projekty w dziedzinie nieruchomości, wdrażając tym samym szybciej część średnioterminowej strategii w zakresie nieruchomości;

26.  nie może udzielić zgody na przeznaczenie tych przyznanych na określony cel dochodów na ten konkretny projekt budowlany;

27. domaga się, aby w przyszłości umieszczano w budżecie środki wymagane w związku ze średnioterminowym planowaniem w dziedzinie nieruchomości; ponadto domaga się stworzenia osobnej linii budżetowej dla dużych projektów z zakresu nieruchomości, aby ułatwić średnioterminowe planowanie finansowe projektów związanych z budynkami oraz zwiększyć przejrzystość;

28. zauważa, że we wniosku Prezydium przewidziano bezpośrednie wstępne finansowanie początkowego stadium budowy nowego budynku KAD, wynoszące 10,2 mln EUR, z linii budżetowej na opłaty za użytkowanie wieczyste; uznaje, że takie dobrowolne wstępne finansowanie pomogłoby ograniczyć koszty finansowania, ale uwzględniając niezwykle napiętą sytuację na 2011 r., postanawia umieścić w preliminarzu niższą kwotę na ten cel, wynoszącą 6,2 mln EUR; wyraża gotowość do ponownego wyliczenia tej kwoty jesienią 2010 r. w oparciu o zaktualizowane informacje dotyczące sytuacji budżetowej oraz rozwój polityki Parlamentu w zakresie nieruchomości;

Bezpieczeństwo

29. przywiązuje znaczenie do zapowiedzianego przez Prezydium szczegółowego przeglądu polityki bezpieczeństwa i przypomina w związku z tym o swoim przywiązaniu do ostrożnego wykorzystywania środków, a zwłaszcza równowagi kosztowej w zakresie zatrudniania pracowników wewnętrznych i zewnętrznych; zwraca się do Prezydium o wnikliwe zbadanie operacyjnych i finansowych skutków nowej strategii, z myślą o znalezieniu w odniesieniu do przyszłych propozycji złotego środka między kwestiami bezpieczeństwa z jednej strony, a dostępnością i otwartością z drugiej strony; podkreśla, że Parlament powinien pozostać instytucją jak najbardziej otwartą i dostępną; z tego powodu pragnie otrzymać od administracji więcej informacji na temat tzw. „projektu Wiertz”, aby ocenić jego skutki w odniesieniu do dostępności Parlamentu dla obywateli;

Strategia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej

30. z zadowoleniem przyjmuje bardziej usystematyzowane podejście do technologii informacyjnej i komunikacyjnej i opracowanie kompleksowej strategii w tej dziedzinie; ponawia także wsparcie dla internalizacji zadań w stopniu wystarczającym do ograniczenia zależności od zewnętrznych usługodawców; zauważa jednak, że nowe stanowiska były już przyznane przez trzy lata z rzędu; uważa zatem, że jest to kwestia do wyjaśnienia;

31. odnotowuje, że 5 mln EUR przyznano na projekt w zakresie mobilności informatycznej dla posłów, w szczególności w celu objęcia komunikacji mobilnej; chciałby uzyskać więcej informacji z uwagi na dość wysoką kwotę;

Kwestie związane z ochroną środowiska

32. z zadowoleniem przyjmuje skromny wzrost w finansowaniu wdrażania środków związanych z EMAS i redukcją emisji CO2, rozłożonych na cały budżet i podkreśla po raz kolejny znaczenie, jakie przywiązuje do tej kwestii;

33. odnotowuje ewolucję kluczowych wskaźników wydajności w tym względzie od 2006 r. zawartą w przeglądzie eko-zarządzania za 2008 r., mianowicie redukcję śladu węglowego o 12,9%, zmniejszenie zużycia energii o 0,8%, wzrost konsumpcji gazu/paliwa/ogrzewania o 7,4% w 2008 r. po spadku o 17,5% w 2007 r., zwiększenie emisji związanych z mobilnością/transportem o 8,8%, wzrost odsetka odpadów poddawanych recyklingowi z 49,8% w 2006 r. do 55,4% w 2008 r., wzrost zużycia wody o 18,1% i spadek zużycia papieru o 16,9%;

34. z zadowoleniem przyjmuje załącznik do budżetu dotyczący zarządzania środowiskiem, który dokonuje rzetelnego technicznego przeglądu odpowiednich pozycji budżetowych; uważa w tym kontekście, że korzystne byłoby również, gdyby ten sam załącznik do sprawozdań rocznych EMAS zawierał więcej informacji na temat zróżnicowanego śladu węglowego budynków Parlamentu w Strasburgu, Brukseli i Luksemburgu oraz skutków podróżowania i transportu związanego z sesjami, przedstawiał aktualne wyniki działań mających na celu zmniejszenie śladu węglowego Parlamentu i prezentował korzystny wpływ na środowisko tych inwestycji, a także wszystkie oszczędności poczynione w perspektywie długoterminowej;

35. wyraża poparcie dla wysiłków podejmowanych w celu dalszego zmniejszania śladu węglowego Parlamentu; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje trwające badania na temat energooszczędności budynków i sposobów na wdrożenie programów kompensacji emisji w związku z podróżami służbowymi; ponadto popiera zachęty do korzystania z transportu publicznego zamiast samochodów i fakt udostępnienia większej liczby rowerów w Strasburgu;

36. zauważa, że pozycja budżetowa dotycząca kosztów podróży posłów jest w rzeczywistości wyższa niż ta przeznaczona na wynagrodzenia; podkreśla potrzebę odpowiedzialnego wykorzystania dodatków, zwłaszcza dodatków na podróże, i zwraca uwagę, że bez zmieniania obecnych zasad i dzięki korzystaniu, o ile to możliwe, z innych środków transportu niż podróże lotnicze w klasie biznes z i do miejsca pracy Parlamentu ślad węglowy Parlamentu zostałby zmniejszony, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów; wzywa Prezydium, zgodnie z ustaleniami podjętymi na ostatnim wstępnym posiedzeniu pojednawczym, do przedstawienia przed pierwszym czytaniem w Parlamencie analizy dotyczącej funkcjonowania nowego systemu oraz możliwych rozwiązań służących uzyskaniu oszczędności;

37. przypomina, że w budżetach instytucji europejskich znalazły się środki przekazane przez władzę budżetową na sfinansowanie dopłat do transportu publicznego dla pracowników, w ramach działań dotyczących środowiska w odpowiedzi na inicjatywę Jose Manuela Barroso; domaga się przedstawienia bieżącej sytuacji, w zakresie dotyczącym Parlamentu;

38. domaga się, aby tam gdzie jest to możliwe i właściwe dodawano deklaracje środowiskowe do oświadczeń finansowych wykorzystywanych wewnątrz instytucji;

39. uważa, że dyrektywy dotyczące zamówień publicznych muszą być lepiej dostosowane, aby ułatwić – tam, gdzie jest to możliwe i odpowiednie – włączenie klauzul środowiskowych i społecznych;

Projekty wieloletnie i inne pozycje wydatków

40. z zadowoleniem przyjmuje porozumienie dotyczące zwiększenia o 2,6 mln EUR środków służących pokryciu kosztów związanych ze 110 osobami odwiedzającymi rocznie, które posłowie mogą zaprosić w ciągu roku (dotychczas było to 100 osób). jest zdania, że powinno się odczekać pewien okres, aby ocenić funkcjonowanie nowej Wszechnicy przed rozważeniem jakiegokolwiek dalszego zwiększenia środków; służby odpowiedzialne za organizację wizyt powinny również wziąć pod uwagę, że posłowie mogą chcieć podzielić odwiedzających na grupy różnej wielkości w ciągu roku;

41. zatwierdza kwotę 3 mln EUR zapisaną w budżecie w związku z otwarciem Wszechnicy Parlamentu Europejskiego i kosztów operacyjnych na pełen rok obrachunkowy; zwraca uwagę na potrzebę oceny pierwszego roku również z finansowego punktu widzenia, w tym pod względem tych kosztów operacyjnych;

42. odnotowuje decyzję Prezydium o wprowadzeniu dodatków dla posłów sprawujących dodatkowe urzędy o konsekwencjach dla budżetu w wysokości 400 000 EUR; zauważa jednak, że dyskusja na temat zasady budziła kontrowersje; w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje fakt, że konieczne jest przedłożenie dokumentów uzupełniających, aby otrzymać zwrot dodatkowych kosztów powstałych w trakcie wykonywania obowiązków;

43. przyjmuje do wiadomości wniosek Prezydium dotyczący wpisania 2,5 mln EUR na rzecz Domu Historii Europejskiej w związku z badaniami dotyczącymi wyników konkursu architektonicznego, który znajduje się obecnie w trakcie oceny; podobnie jak w roku ubiegłym domaga się otrzymania jasnego przeglądu kosztów przewidzianych w związku z całym projektem, w tym również kosztów administracyjnych, najpóźniej na etapie sporządzania wstępnego preliminarza budżetowego do procedury budżetowej na 2011 r.; przypomina również o porozumieniu z Prezydium zawartym podczas wstępnego posiedzenia pojednawczego w 2009 r.; pokreśla, że w sprawozdaniu komitetu ekspertów ds. Domu Historii Europejskiej wymienia się 11 punktów, z którymi wiążą się dodatkowe koszty: (1) „naukowe ciało doradcze, składające się z ekspertów i specjalistów z dziedziny muzealnictwa”, (2) „instytucjonalna niezależność tej instytucji”, (3) „szeroka oferta muzealno-pedagogiczna”, (4) „miejsce spotkań młodych pracowników naukowych”, (5) „stała ocena”, (6) „wystawy czasowe i objazdowe”, (7) „wydarzenia o charakterze europejskim”, (8) „publikacje własne”, (9) „szeroka oferta internetowa”, (10) „stworzenie nowej kolekcji muzealnej”, (11) „nieustanny rozwój wystaw i infrastruktury muzeum”; dlatego podkreśla, że w trybie pilnym należy określić całkowity koszt tego projektu;

Kwestie horyzontalne

44. z zadowoleniem przyjmuje włączenie początkowej analizy identyfikującej koszty stałe i zmienne we wniosku budżetowym; jest świadomy metodologicznych trudności z tym związanych, lecz wyraża przekonanie, że pojęcia te powinny zostać zbadane bliżej; w związku z tym przypomina, że Parlament oczekuje na odpowiedź właściwych organów dotyczącą sposobu zastosowania pojęcia polityki budżetowania od zera, przy wykorzystaniu rozróżnienia między kosztami stałymi i zmiennymi, w kontekście procedury budżetowej PE; wnioskuje o dokładniejszą analizę kosztów stałych, wyróżniającą trwałe koszty stałe, okresowe koszty stałe oraz obszary, w których można dokonać oszczędności; wnioskuje o dokładniejszą analizę kosztów zmiennych, pokazującą wyraźnie związek między kosztami i celami, strategiami politycznymi i działaniami, a także identyfikującą i dzielącą priorytety według ważności;

45. zwraca uwagę, że pułapy dotyczące różnych procedur zamówień publicznych są obecnie bardziej rygorystyczne w przypadku instytucji europejskich niż te proponowane w odpowiednich dyrektywach wspólnotowych dotyczących zamówień publicznych, a sytuacja ta prowadzi do dodatkowych kosztów administracyjnych i wykorzystania zasobów ludzkich, które można byłoby zaoszczędzić poprzez lepsze dostosowanie pułapów;

46. wspiera działania, które mają wymiar społeczny, kulturalny lub językowy, a skierowane są do pracowników i ich rodzin, ale negatywnie odnosi się do indywidualnych dopłat przyznawanych w tym kontekście i w związku z tym wprowadza zmiany do uwag do odnośnej pozycji budżetowej;

47. zdecydowanie popiera dalsze wysiłki zmierzające do przekształcenia instytucji w lepiej przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, zarówno pod względem koniecznych zmian w infrastrukturze, jak i działań kadrowych;

Uwagi końcowe

48. podkreśla, że przed jesiennym głosowaniem nad budżetem należy dokonać dokładniejszej analizy poszczególnych pozycji budżetowych, w tym analizy wskaźników wykonania; w związku z tym właśnie wtedy podejmie ostateczne decyzje budżetowe;

49. przyjmuje preliminarz na rok budżetowy 2011 w wersji załączonej i przypomina, że przyjęcie stanowiska Parlamentu w sprawie projektu budżetu, ze zmianami Rady, nastąpi w październiku 2010 r. zgodnie z procedurą głosowania określoną w traktacie;

50. Zatwierdza załączone, wspólne konkluzje rozmów trójstronnych dotyczących budzetu z 25 marca 2010 r.

o

o    o

51. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji i preliminarza budżetowego Radzie i Komisji.

 • [1]  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
 • [2]  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
 • [3]  Teksty przyjęte, P7_TA (2010)0087.

ZAŁĄCZNIK 1: WSPÓLNE KONKLUZJE ROZMÓW TRÓJSTRONNYCH DOTYCZĄCYCH BUDZETU Z DNIA 25 MARCA 2010 r.

ROZMOWY TRÓJSTRONNE DOTYCZĄCE BUDŻETU

25 marca 2010 r.

Wnioski

     Parlament Europejski, Rada i Komisja przyjęły do wiadomości obawy wyrażone przez sekretarza Trybunału Sprawiedliwości oraz sekretarzy generalnych Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów w ich pismie wystosowanym do sekretarzy generalnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, dotyczące nowej procedury budżetowej , a w szczególności komitetu pojednawczego. Sugerują oni, żeby instytucje te zostały proszone do wysłania bezposrednio do komitetu pojednawczego pisemnych uwag dotyczących wpływu stanowiska Rady oraz poprawek Parlamentu Europejskiego.

ZAŁĄCZNIK 2: PROJEKT PRELIMINARZA BUDŻETOWEGO

Wkład Wspólnot Europejskich w finansowanie wydatków

Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2011

Treść

Kwota

 

 

Wydatki

1.706.547.354

Środki własne

128.030.788

Kwota do pozyskania

1.578.516.566

DOCHODY

Tytuł RodziałArtykułPozycja

Treść

Budżet 2011

Budżet 2010

+ BR 1/2010

Wykonanie 2009

 

4

 

DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB ZWIĄZANYCH Z INSTYTUCJAMI I INNYMI ORGANAMI WSPÓLNOTOWYMI

 

 

 

4 0

PODATKI I INNE POTRĄCENIA

 

 

 

4 0 0

Wpływy z podatków od uposażeń i świadczeń członków instytucji, urzędników, innych pracowników oraz osób korzystających z rent i emerytur

48 159 863

47 208 729

45 987 620,64

4 0 3

Wpływy z tymczasowych składek od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników oraz innych czynnie zatrudnionych pracowników

p.m.

p.m.

84,54

4 0 4

Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników oraz innych czynnie zatrudnionych pracowników

8 209 828

9 157 662

5 709 275,13

 

 

Rozdział 4 0 — Ogółem

56 369 691

56 366 391

51 696 980,31

4 1

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

 

 

 

4 1 0

Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

61 216 159

58 910 854

47 760 097,53

4 1 1

Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników

9.134.938

13 046 060

7 209 550,25

4 1 2

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urlopach z przyczyn osobistych

10 000

5 000

0,00

 

 

Rozdział 4 1 — Ogółem

70 361 097

71 961 914

54 969 647,78

4 2

INNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

 

 

 

4 2 1

Składki posłów na ubezpieczenia emerytalne

p.m.

p.m.

820 485,37

 

Rozdział 4 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

820 485,37

 

 

Tytuł 4 — Ogółem

126 730 788

128 328 305

107 487 113,46

5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

 

 

 

5 0

 

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWY) I NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

5 0 0

Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostawy)

 

 

 

5 0 0 0

Wpływy ze sprzedaży pojazdów — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

0,00

5 0 0 1

Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

15 000,00

5 0 0 2

Wpływy z tytułu dostaw na rzecz innych instytucji lub organów — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

0,00

5 0 1

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

p.m.

p.m.

0,00

5 0 2

Wpływy ze sprzedaży publikacji, dzieł drukowanych i filmów — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

489 477,89

 

Rozdział 5 0 — Ogółem

p.m.

p.m.

504 477,89

5 1

WPŁYWY Z NAJMU

 

 

 

5 1 1

Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości oraz zwrot opłat związanych z najmem

 

 

 

5 1 1 0

Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

1 324 196,29

5 1 1 1

Zwrot opłat związanych z najmem — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

15 317,47

 

Rozdział 5 1 — Ogółem

p.m.

p.m.

1 339 513,76

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK

 

 

 

5 2 0

Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji

1 300 000

 

2 000 000

1 316 525,41

 

Rozdział 5 2 — Ogółem

1 300 000

2 000 000

1 316 525,41

5 5

DOCHODY Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG I WYKONYWANIA PRAC

 

 

 

5 5 0

Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych instytucji lub organów, w tym dokonanych przez takie instytucje lub organy zwrotów dodatków delegacyjnych, które zostały opłacone w ich imieniu — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

3 347 371,92

5 5 1

Dochody pochodzące od osób trzecich z tytułu świadczonych usług lub prac wykonanych na ich zlecenie — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

3 551 741,34

 

Rozdział 5 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

6 899 113,26

5 7

INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI

 

 

 

5 7 0

Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

1 766 049,19

5 7 1

Dochody przeznaczone na określony cel, takie jak wpływy z fundacji, subwencje, darowizny i zapisy, wraz z dochodami przeznaczonymi na określony cel, właściwymi dla każdej instytucji — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

0,00

5 7 2

Zwrot wydatków socjalnych poniesionych na rzecz innej instytucji

p.m.

p.m.

0,00

5 7 3

Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

3 217 174,16

 

Rozdział 5 7 — Ogółem

p.m.

p.m.

4 983 223,35

5 8

RÓŻNE ODSZKODOWANIA

 

 

 

5 8 1

Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

677 015,63

 

Rozdział 5 8 — Ogółem

p.m.

p.m.

677 015,63

 

 

Tytuł 5 — Ogółem

1 300 000

2 000 000

15 659 869,3

6

 

SKŁADKI I ZWROTY W RAMACH POROZUMIEŃ I PROGRAMÓW WSPÓLNOTOWYCH

 

 

 

6 6

INNE SKŁADKI I ZWROTY

 

 

 

6 6 0

Inne składki i zwroty

 

 

 

6 6 0 0

Inne składki i zwroty przeznaczone na określony cel — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

13 191 164,09

6 6 0 1

Inne składki i zwroty nieprzeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

0,00

 

Rozdział 6 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

13 191 164,09

 

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

13 191 164,09

9

DOCHODY RÓŻNE

 

 

 

9 0

DOCHODY RÓŻNE

 

 

 

9 0 0

Dochody różne

p.m.

p.m.

4 851 911,67

 

Rozdział 9 0 — Ogółem

p.m.

p.m.

4 851 911,67

 

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

4 851 911,67

 

 

ŁĄCZNIE

128.030.788

130 328 305

141 250 058,52

WYDATKI

Ogólny wykaz środków (2011 i 2010) oraz wykonanie (2009)

Tytuł Rozdział

Treść

Środki 2011

Środki 2010

Wykonanie 2009

 

1

 

1 0

 

PRACOWNICY INSTYTUCJI

 

POSŁOWIE

227.453.567

220.332.000

167.952.341,79

1 2

URZĘDNICY I PRACOWNICY CZASOWI

576.949.290

525.898.973

502.188.864,04

1 4

INNI PRACOWNICY I ŚWIADCZENIA ZEWNĘTRZNE

121.802.596

108.313.800

90.934.826,73

1 6

INNE WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

15.555.500

15.516.000

12.762.741,59

 

 

Tytuł 1 — Ogółem

941.760.953

870.060.773

773.838.774,15

 

2

 

 

2 0

 

BUDYNKI< MEBLE, WYPOSAŻENIE i RÓŻNE

WYDATKI OPERACYJNE

 

BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

189.688.366

186.909.476

193.001.220,62

2 1

INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY

119.287.071

117.014.150

106.080.063,59

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

15.417.000

12.841.500

10.778.698,82

 

Tytuł 2 — Ogółem

324.392.437

316.765.126

309.859.983,03

 

3

 

 

3 0

 

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRZEZ INSTYTUCJĘ JEJ ZADAŃ ZWYCZAJOWYCH

 

POSIEDZENIA I KONFERENCJE

38.879.769

36.074.200

27.499.040,69

3 2

DORADZTWO I INFORMACJA: ZAKUP, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

107.474.776

105.169.500

93.647.679,96

 

 

Tytuł 3 — Ogółem

146.354.545

141.243.700

121.146.720,65

 

 

4

 

 

4 0

 

 

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRZEZ INSTYTUCJĘ JEJ ZADAŃ SPECJALNYCH

 

WYDATKI SPECJALNE NIEKTÓRYCH INSTYTUCJI I ORGANÓW

83.650.000

76.965.000

69.215.824,15

4 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z POMOCĄ PARLAMENTARNĄ

178.050..000

168.974.000

153.358.430,04

4 4

POSIEDZENIA I INNA DZIAŁALNOŚĆ POSŁÓW ORAZ BYŁYCH POSŁÓW

340.000

310.000

310.000

 

 

Tytuł 4 — Ogółem

262.040.000

246.249.000

222.884.254,19

 

 

10

 

10 0

 

 

INNE WYDATKI

 

ŚRODKI TYMCZASOWE

14.164.419

15.691.800

0,00

10 1

REZERWY NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

14.000.000

10.000.000

0,00

10 3

REZERWY NA ROZSZERZENIE

3.835.000

750.000

0,00

10 4

REZERWY NA POLITYKĘ INFORMACYJNĄ I POLITYKĘ KOMUNIKACJI

p.m.

p.m.

0,00

10 5

ŚRODKI TYMCZASOWE NA BUDYNKI

p.m.

11.000.000

0,00

10 6

PEZERWA NA PRIORYTETOWE PROJEKTY W FAZIE ROZWOJU

p.m.

5.000.000

0,00

10 8

REZERWA NA EMAS

p.m.

p.m.

0,00

 

Tytuł 10 — Ogółem

31.999.419

42.441.800

0,00

 

ŁĄCZNIE

1.706.547.354

1.616.760.399

1.427.729.732,02

SEKCJA I — PARLAMENT

Dochody — Środki własne

Tytuł 4 — Dochody pochodzące od osób związanych z instytucjami i innymi organami Unii

Rozdział 4 0 — Podatki i inne potrącenia

Artykuł 4 0 0 — Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników, innych pracowników oraz osób korzystających z rent i emerytur

Dane liczbowe

Budżet 2011

Budżet 2010

Wynik 2009

48 159 863

37 889 783

45 987 620,64

Uwagi

Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 12.

Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWIS) nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 8).

Artykuł 4 0 3 — Wpływy z tymczasowych składek od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników oraz innych czynnie zatrudnionych pracowników

Dane liczbowe

Budżet 2011

Budżet 2010

Wynik 2009

p.m.

p.m.

84,54

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 3831/91 z dnia 19 grudnia 1991 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudniania innych pracowników Wspólnot Europejskich w celu wprowadzenia tymczasowej składki (Dz.U. L 361 z 31.12.1991, s. 7).

Artykuł 4 0 4 — Wpływy z potrącenia specjalnego od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników

Dane liczbowe

Budżet 2011

Budżet 2010

Wynik 2009

8 209 828

8 859 744

5 709 275,13

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 66a.

Rozdział 4 1 — Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Artykuł 4 1 0 — Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dane liczbowe

Budżet 2011

Budżet 2010

Wynik 2009

61 216 159

44 658 716

47 760 097,53

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 83 ust. 2.

Artykuł 4 1 1 — Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników

Dane liczbowe

Budżet 2011

Budżet 2010

Wynik 2009

9 134 938

4 315 724

7 209 550,25

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 4, art. 11 ust. 2 i 3 oraz art. 48 załącznika VIII.

Artykuł 4 1 2 — Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urlopach ze względów rodzinnych

Dane liczbowe

Budżet 2011

Budżet 2010

Wynik 2009

10 000

5 000

0,—

Rozdział 4 2 — Inne składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Artykuł 4 2 1 — Składki posłów na ubezpieczenia emerytalne

Dane liczbowe

Budżet 2011

Budżet 2010

Wynik 2009

p.m.

864 000

820 485,37

Uwagi

Przepisy dotyczące zwrotu kosztów oraz diet posłów do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich załącznik III.

Tytuł 5 — Dochody z działalności administracyjnej instytucji

Rozdział 5 0 — Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostarczenie towarów) i nieruchomości

Artykuł 5 0 0 — Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostarczenie towarów)

Pozycja 5 0 0 0 — Wpływy ze sprzedaży pojazdów — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2011

Budżet 2010

Wynik 2009

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

W pozycji tej przewidziane są dochody ze sprzedaży lub przejęcia pojazdów będących własnością instytucji.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e) rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych, obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Pozycja 5 0 0 1 — Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2011

Budżet 2010

Wynik 2009

p.m.

p.m.

15 000,00

Uwagi

W pozycji tej przewidziane są dochody ze sprzedaży lub przejęcia majątku ruchomego innego niż pojazdy, będącego własnością instytucji.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e) rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Pozycja 5 0 0 2 — Wpływy z tytułu dostaw na rzecz innych instytucji lub organów — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2011

Budżet 2010

Wynik 2009

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. g) rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów i wydatków związanych z udostępnieniem lub wynajmem oraz dostawą usług w ramach niniejszej pozycji zamieszczone są w załączniku do niniejszego budżetu.

Artykuł 5 0 1 — Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

Dane liczbowe

Budżet 2011

Budżet 2010

Wynik 2009

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

W pozycji tej przewidziane są dochody ze sprzedaży nieruchomości będących własnością instytucji.

Artykuł 5 0 2 — Wpływy ze sprzedaży publikacji, dzieł drukowanych i filmów — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2011

Budżet 2010

Wynik 2009

p.m.

p.m.

489 477,89

Uwagi

Zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. j) rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Artykuł ten obejmuje również dochody ze sprzedaży tych produktów zapisanych na nośnikach elektronicznych.

Rozdział 5 1 — Wpływy z najmu

Uwagi

Artykuł 5 1 1 — Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości oraz zwrot opłat związanych z najmem

Uwagi

Pozycja 5 1 1 0 — Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2011

Budżet 2010

Wynik 2009

p.m.

p.m.

1 324 196,29

Uwagi

Zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e) rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów i wydatków związanych z udostępnieniem lub wynajmem oraz dostawą usług w ramach niniejszej pozycji zamieszczone są w załączniku do niniejszego budżetu.

Pozycja 5 1 1 1 — Zwrot opłat związanych z najmem — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2011

Budżet 2010

Wynik 2009

p.m.

p.m.

15 317,47

Uwagi

Zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e) rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Rozdział 5 2 — Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek

Artykuł 5 2 0 — Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji

Dane liczbowe

Budżet 2011

Budżet 2010

Wynik 2009

1 300 000

2 500 000

1 316 525,41

Uwagi

W artykule tym przewidziane są dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji.

Rozdział 5 5 — Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac

Artykuł 5 5 0 — Wpływy z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych instytucji lub organów, w tym dokonanych przez takie instytucje zwrotów diet, które zostały wypłacone w ich imieniu — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2011

Budżet 2010

Wynik 2009

p.m.

p.m.

3 347 371,92

Uwagi

Zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. g) rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Artykuł 5 5 1 — Wpływy pochodzące od osób trzecich z tytułu świadczonych usług lub prac wykonanych na ich życzenie — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2011

Budżet 2010

Wynik 2009

p.m.

p.m.

3 551 741,34

Uwagi

Zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e) rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Rozdział 5 7 — Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji

Artykuł 5 7 0 — Wpływy pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2011

Budżet 2010

Wynik 2009

p.m.

p.m.

1 706 049,19

Uwagi

Zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. f) rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Artykuł 5 7 1 — Dochody przeznaczone na określony cel, takie jak wpływy z fundacji, subwencje, darowizny i zapisy, wraz z dochodami przeznaczonymi na dany cel właściwymi dla każdej instytucji — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2011

Budżet 2010

Wynik 2009

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. c) rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Artykuł 5 7 2 — Zwrot wydatków socjalnych poniesionych na rzecz innej instytucji

Dane liczbowe

Budżet 2011

Budżet 2010

Wynik 2009

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

W artykule tym przewidziane są dochody związane ze zwrotem wydatków socjalnych poniesionych na rzecz innej instytucji.

Artykuł 5 7 3 — Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2011

Budżet 2010

Wynik 2009

p.m.

p.m.

3 217 174,16

Rozdział 5 8 — Różne odszkodowania

Artykuł 5 8 1 — Wpływy z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2011

Budżet 2010

Wynik 2009

p.m.

p.m.

677 015,63

Uwagi

Zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. h) rozporządzenia finansowego dochody te są traktowane jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Niniejszy artykuł obejmuje również zwrot wynagrodzeń urzędników, którzy ulegli wypadkom, dokonany przez firmy ubezpieczeniowe.

Tytuł 6 — Składki i zwroty w ramach porozumień i programów unijnych

Rozdział 6 6 — Inne wpływy i zwroty

Artykuł 6 6 0 — Inne wpływy i zwroty

Pozycja 6 6 0 0 — Inne składki i zwroty przeznaczone na określony cel — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2011

Budżet 2010

Wynik 2009

p.m.

p.m.

13 191 164,09

Uwagi

Zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego pozycja niniejsza obejmuje ewentualne dochody nieprzypisane do określonego celu w ramach innych pozycji tytułu 6 i stanowiące podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Pozycja 6 6 0 1 — Pozostałe wkłady i zwroty nieprzeznaczone na określone cele

Dane liczbowe

Budżet 2011

Budżet 2010

Wynik 2009

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Różne dochody

Rozdział 9 0 — Różne dochody

Artykuł 9 0 0 — Różne dochody

Dane liczbowe

Budżet 2011

Budżet 2010

Wynik 2009

p.m.

p.m.

4 851 911,67

Uwagi

W artykule tym przewidziane są dochody różne.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków i dochodów związanych z udostępnieniem lub wynajmem oraz dostawą usług w ramach niniejszej pozycji zamieszczone są w załączniku do niniejszego budżetu.

Wydatki — Wydatki

Tytuł 1 — Pracownicy instytucji

Rozdział 1 0 — Posłowie

Artykuł 1 0 0 — Wynagrodzenia i dodatki

Pozycja 1 0 0 0 — Wynagrodzenia

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

67 843 057

66 695 000

30 601 982,96

Uwagi

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 9 i 10.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 1 i 2.

Środki te przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń przewidzianych w statucie posła.

Pozycja 1 0 0 4 — Zwykłe koszty podróży

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

75 396 756

79 319 000

64 968 671,93

Uwagi

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 20.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 10–21 i 24.

Środki te są przeznaczone na pokrycie zwrotu kosztów podróży i pobytu związane z podróżami pomiędzy miejscami pracy i innymi podróżami służbowymi.

Środki te są również przeznaczone na pokrycie wszelkich wydatków związanych z rekompensowaniem emisji dwutlenku węgla, tak jak to przewidziano w przyjętym przez Prezydium planie działania systemu ekologicznego zarządzania i audytu (EMAS).

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 litery e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 10 000 euro.

Pozycja 1 0 0 5 — Zwrot innych kosztów podróży

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

11 396 317

9 170 000

1 874 928,93

Uwagi

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 20.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 22, 23 i 29.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu dodatkowych kosztów podróży, kosztów podróży odbytych w państwie, w którym posłowie zostali wybrani, oraz kosztów powrotu do kraju zamieszkania.

Środki te są również przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z ewentualną kompensacją emisji dwutlenku węgla określoną w planie działania EMAS uchwalonym przez Prezydium.

Pozycja 1 0 0 6 — Zwrot kosztów ogólnych

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

38 330 147

38 144 000

42 629 278,00

Uwagi

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 20.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 25–28.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności parlamentarnej posłów w państwie, w którym zostali wybrani.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 litery e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 25 000 euro.

Pozycja 1 0 0 7 — Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

179 000

177 000

169 747,88

Uwagi

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 20.

Decyzja Prezydium z dnia 16–17 czerwca 2009 r.

Środki te przeznaczone są na ryczałt z tytułu pobytu służbowego i kosztów reprezentacyjnych związanych z pełnieniem funkcji przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, a także na zwrot kosztów związanych z pełnieniem niektórych funkcji w Parlamencie Europejskim.

Artykuł 1 0 1 — Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

Pozycja 1 0 1 0 — Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

3 477 040

3 417 000

2 557 021,72

Uwagi

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 18 i 19.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 3–9.

Wspólne przepisy dotyczące ubezpieczenia urzędników Wspólnot Europejskich od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych.

Wspólne przepisy dotyczące ubezpieczenia na wypadek choroby urzędników Wspólnot Europejskich.

Decyzja Komisji ustalająca ogólne przepisy wykonawcze dotyczące zwrotu kosztów opieki medycznej.

Przepisy dotyczące zwrotu kosztów oraz diet posłów do Parlamentu Europejskiego, w szczególności art. 21 i załącznik IV (zastosowanie przejściowe przez 18 miesięcy od zakończenia VI kadencji).

Środki te przeznaczone są na pokrycie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, zwrotu kosztów opieki medycznej i ryzyka kradzieży lub utraty rzeczy osobistych posłów.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 50 000 euro.

Pozycja 1 0 1 2 — Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

380 000

350 000

77 327,90

Uwagi

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 30.

Środki te przeznaczone są na pokrycie pewnych wydatków niezbędnych do zapewnienia wsparcia poważnie niepełnosprawnym posłom.

Artykuł 1 0 2 — Odprawy przejściowe

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

1 510 000

7 628 000

5 456 756,89

Uwagi

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 13.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 45–48 i 77.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów odpraw przejściowych wypłacanych wraz z wygaśnięciem mandatu poselskiego.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 10 000 euro.

Artykuł 1 0 3 — Świadczenia emerytalne i rentowe

Pozycja 1 0 3 0 — Emerytury z tytułu wysługi lat

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

11 131 000

11 215 000

9 583 361,56

Uwagi

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 14 i 28.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 49, 50 i 75.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wypłat emerytur z tytułu wysługi lat po wygaśnięciu mandatu poselskiego.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 50 000 euro.

Pozycja 1 0 3 1 — Renty inwalidzkie

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

406 742

504 000

383 595,33

Uwagi

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 15.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 51–57 i 75.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wypłacania renty inwalidzkiej posłom, którzy stali się inwalidami w trakcie pełnienia mandatu.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 20 000 euro.

Pozycja 1 0 3 2 — Renty rodzinne

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

3 072 147

2 744 000

2 690 744,23

Uwagi

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 17.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 58–60 i 75.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wypłacania renty rodzinnej i/lub sierocej w wyniku zgonu posła lub byłego posła.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 15 000 euro.

Pozycja 1 0 3 3 — Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

55 000

169 000

6 433 924,46

Uwagi

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 27.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 76.

Środki te przeznaczone są na pokrycie składki instytucji na uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne posłów.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 300 000 euro.

Artykuł 1 0 5 — Kursy językowe i komputerowe

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

800 000

800 000

525 000,00

Uwagi

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 44.

Decyzja Prezydium z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie kursów językowych i komputerowych dla posłów.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kursów językowych oraz kursów komputerowych dla posłów.

Artykuł 1 0 8 — Różnice kursów walutowych

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnic kursów walutowych w ramach wydatków z budżetu Parlamentu Europejskiego, w myśl postanowień dotyczących zwrotu kosztów ogólnych.

Artykuł 1 0 9 — Rezerwa

Pozycja 1 0 9 0 — Rezerwa

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

4 076 097

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie ewentualnych zmian wysokości świadczeń dla posłów.

Mają one charakter rezerw i mogą być wykorzystane jedynie po uprzednim przyporządkowaniu ich do odpowiednich linii budżetowych zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego.

Pozycja 1 0 9 1 — Rezerwa przeznaczona dla 18 posłów – Traktat z Lizbony

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

9 400 264

0,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z dodatkowymi 18 posłami, o których rozszerzy się Parlament w wyniku przyjęcia Traktatu z Lizbony.

Mają one charakter rezerw i mogą być wykorzystane jedynie po uprzednim przyporządkowaniu ich do odpowiednich linii budżetowych zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego.

Rozdział 1 2 — Urzędnicy i pracownicy czasowi

Artykuł 1 2 0 — Wynagrodzenia i inne świadczenia

Pozycja 1 2 0 0 — Wynagrodzenia i zwroty kosztów

Dane liczbowe

 

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

1 2 0 0

562 440 090

517 388 973

494 054 418,49

10 0

964 419

 

 

Ogółem

563 404 509

517 388 973

494 054 418,49

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.

Środki te przeznaczone są przede wszystkim, w odniesieniu do urzędników i pracowników czasowych zajmujących stanowisko przewidziane w tabeli zatrudnienia, na pokrycie następujących kosztów:

 wynagrodzeń, zwrótów kosztów i dodatków do wynagrodzeń,

 ubezpieczeń chorobowych, wypadkowych i od chorób zawodowych oraz innych opłat z zakresu zabezpieczenia socjalnego,

 ryczałtów z tytułu godzin nadliczbowych,

 innych dodatków i zwrotów różnych kosztów,

 kosztów podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia przysługujących urzędnikom i pracownikom czasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu,

 kosztów związanych z zastosowaniem wskaźnika korygującego do wynagrodzenia i części poborów przekazywanych do kraju innego niż kraj zatrudnienia,

 ubezpieczenia od bezrobocia dla personelu czasowego oraz dokonywanych przez instytucję wpłat na ustanowienie lub utrzymanie dla tego personelu praw emerytalnych w jego kraju pochodzenia.

Środki te mają jednocześnie pokryć składki na ubezpieczenie o „wypadków związanych z uprawianiem sportów” dla użytkowników centrum sportowego Parlamentu Europejskiego w Brukseli i Strasburgu.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 1 800 000 euro.

Pozycja 1 2 0 2 — Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

455 200

400 000

350 000,00

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 56 i załącznik VI.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, na warunkach przewidzianych w wyżej wymienionych przepisach.

Pozycja 1 2 0 4 — Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

5 034 000

4 900 000

3 520 000,00

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

 kosztów podróży urzędników i pracowników czasowych (wraz z rodzinami) przy obejmowaniu i opuszczaniu stanowiska lub przy zmianie miejsca pracy,

 dodatków z tytułu zagospodarowania, ponownego zagospodarowania i przeniesienia, należnych urzędnikom i pracownikom czasowym zmuszonym do zmiany miejsca zamieszkania przy obejmowaniu stanowiska, zmianie miejsca pracy oraz przy ostatecznym opuszczaniu stanowiska związanym ze zmianą miejsca zamieszkania,

 diet dla urzędników i pracowników czasowych, którzy udokumentują konieczność zmiany przez nich miejsca zamieszkania w związku z objęciem stanowiska lub zmianą miejsca pracy,

 odprawę w przypadku zakończenia stosunku pracy urzędnika w okresie próbnym, którego wyniki pracy są bezspornie niedostateczne,

 odprawę w przypadku wypowiedzenia przez instytucję umowy o pracę z pracownikiem czasowym,

 różnicę pomiędzy składkami odprowadzanymi przez personel kontraktowy na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w państwie członkowskim a składkami należnymi w ramach systemu ubezpieczeń społecznych Wspólnoty w przypadku zmiany rodzaju umowy o pracę.

Artykuł 1 2 2 — Odprawa w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy

Pozycja 1 2 2 0 — Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

530 000

760 000

917 369,49

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 41 i 50 oraz załącznik IV.

Środki te przeznaczone są na świadczenia pobierane przez urzędników, którzy:

—       otrzymali status pozostających w dyspozycji w związku z procesem redukcji stanowisk w instytucji,

—       zachowują stanowisko stopnia AD 16 lub AD 15 i przeszli na emeryturę z przyczyn służbowych.

Ze środków tych pokrywane są również składki pracodawcy na ubezpieczenie zdrowotne oraz koszty związane z zastosowaniem do powyższych świadczeń wskaźnika korygującego.

Pozycja 1 2 2 2 — Odprawy w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

1 390 000

2 450 000

3 347 076,06

Uwagi

Regulamin pracowniczy Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 72.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

—       świadczeń wypłacanych zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie pracowniczym lub we wspomnianych poniżej rozporządzeniach,

—       składek pracodawcy na ubezpieczenie chorobowe osób korzystających z tych świadczeń,

—       kosztów wynikających z zastosowania do poszczególnych świadczeń wskaźnika korygującego.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom, EWWiS) nr 2689/95 z dnia 17 listopada 1995 r. ustanawiające, w związku z przystąpieniem Austrii, Finlandii i Szwecji, specjalne środki dotyczące zakończenia służby pracowników czasowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 280 z 23.11.1995, s. 4).

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1748/2002 z dnia 30 września 2002 r. wprowadzające, w związku z modernizacją instytucji, specjalne środki mające na celu zakończenie służby urzędników Wspólnot Europejskich mianowanych na stanowisko w Parlamencie Europejskim oraz pracowników czasowych zatrudnionych w grupach politycznych Parlamentu Europejskiego (Dz.U. L 264 z 2.10.2002, s. 9).

Artykuł 1 2 4 — Rezerwa

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

7 100 000

 

 

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie skutków ewentualnych zmian wysokości wynagrodzeń, o których może zadecydować Rada w trakcie roku budżetowego.

Mają one charakter rezerw i mogą być wykorzystane dopiero po przyporządkowaniu ich do odpowiednich linii budżetowych niniejszego rozdziału.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 65 oraz załącznik XI.

Odnośne akty prawne

Rozdział 1 4 — Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne

Artykuł 1 4 0 — Inni pracownicy i osoby zapewniające świadczenia z zewnątrz

Pozycja 1 4 0 0 — Inni pracownicy

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

29 621 596

23 830 000

24 230 464,67

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.

Środki te przeznaczone są głównie na pokrycie następujących wydatków:

 wynagrodzenia i dodatkowe świdczenia innych pracowników, w szczególności kontraktowych, lokalnych oraz doradców specjalnych (w rozumieniu warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich), składki pracodawcy na różne systemy ubezpieczeń społecznych oraz koszty związane z zastosowaniem wskaźników korygujących do wynagrodzenia tych pracowników,

 zatrudnienie personelu czasowego.

Pozycja 1 4 0 2 — Tłumacze konferencyjni

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

60 000 000

55 005 000

43 273 028,22

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.

Konwencja dotycząca tłumaczy konferencyjnych posiadających status pracowników pomocniczych.

Środki te przeznaczone są, w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej, na pokrycie następujących kosztów:

 wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie, kosztów podróży i diet tłumaczy konferencyjnych posiadających status pracowników pomocniczych, wezwanych przez Parlament na posiedzenia zwołane przez Parlament lub inne instytucje w sytuacji, gdy niezbędne świadczenia nie mogą zostać zapewnione przez tłumaczy ustnych posiadających status urzędników lub pracowników czasowych,

 kosztów związanych z pracownikami obsługi, technikami i administratorami konferencji w przypadku wspomnianych wyżej posiedzeń, w sytuacji, gdy usługi te nie mogą zostać zapewnione przez urzędników, pracowników czasowych lub innych pracowników,

 kosztów świadczeń na rzecz Parlamentu zapewnianych przez tłumaczy konferencyjnych będących urzędnikami lub pracownikami czasowymi innych instytucji,

 kosztów podróży i diet związanych z usługami świadczonymi dla Parlamentu w kontekście współpracy międzynarodowej przez tłumaczy ustnych będących pracownikami instytucji międzynarodowych,

 prac związanych ze współpracą lingwistyczną między instytucjami.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 200 000 euro.

Pozycja 1 4 0 4 — Staże, dofinansowania i wymiany urzędników

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

7 138 000

7 150 000

6 068 983,48

Uwagi

Przepisy regulujące oddelegowywanie urzędników Parlamentu Europejskiego i pracowników czasowych grup politycznych na potrzeby organów administracji krajowych, organów do nich zbliżonych oraz organizacji międzynarodowych.

Przepisy regulujące oddelegowanie ekspertów krajowych do Parlamentu Europejskiego.

Przepisy wewnętrzny dotyczący staży i wizyt naukowych w Sekretariacie Generalnym Parlamentu Europejskiego.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

 wynagrodzenia stażystów i zwrotu kosztów podróży związanej z rozpoczęciem i zakończeniem stażu,

 kosztów ubezpieczenia na wypadek choroby i od wypadków w czasie trwania stażu,

 kosztów związanych z oddelegowaniem do dyspozycji Parlamentu personelu sektora publicznego państw członkowskich lub innych państw wskazanych w przepisach,

 kosztów związanych z oddelegowaniem ekspertów krajowych do Parlamentu Europejskiego,

 kosztów organizacji programów kształcenia tłumaczy konferencyjnych i tłumaczy pisemnych, zwłaszcza we współpracy ze szkołami tłumaczy ustnych i uniwersytetami kształcącymi w zakresie tłumaczeń pisemnych, jak również stypendiów na kształcenie i doskonalenie zawodowe tłumaczy ustnych i pisemnych, zakup pomocy dydaktycznych i związanych z tym kosztów,

 dodatkowych kosztów ponoszonych przez stażystów objętych programem pilotażowym dotyczącym staży dla osób niepełnosprawnych, które bezpośrednio wiążą się z ich niepełnosprawnością, zgodnie z art. 20 ust. 8 Przepisów wewnętrznych dotyczących staży i wizyt naukowych w Sekretariacie Generalnym Parlamentu Europejskiego.

Pozycja 1 4 0 6 — Obserwatorzy

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z obserwatorami, stosownie do art. 11 Regulaminu Parlamentu Europejskiego.

Pozycja 1 4 0 7 — Świadczenia z tytułu szkoleń (program szkoleń Parlamentu Europejskiego)

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia dla stażystów biorących udział w programie szkoleń Parlamentu Europejskiego.

Artykuł 1 4 2 — Usługi zewnętrzne

Pozycja 1 4 2 0 — Świadczenia zewnętrzne

Dane liczbowe

 

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

1 4 2 0

24 200 000

21 945 000

16 953 510,86

10 0

 

1 155 000

 

Ogółem

24 200 000

23 100 000

16 953 510,86

Uwagi

Środki te przeznaczone są na tłumaczenia, maszynopisanie, kodowanie oraz pomoc techniczną zlecane firmom zewnętrznym.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 200 000 euro.

Pozycja 1 4 2 2 — Międzyinstytucjonalna współpraca językowa

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

343 000

383 800

408 839,50

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— wydatków związanych z działaniami podjętymi przez Międzyinstytucjonalny Komitet ds. Tłumaczeń (MKT), mających na celu wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie tłumaczeń,

— wydatków na publikacje, na działania informacyjne, relacje publiczne, udział w imprezach o charakterze publicznym oraz w wystawach i targach językowych.

Artykuł 1 4 4 — Rezerwa

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

500 000

 

 

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie skutków ewentualnych zmian wysokości wynagrodzeń, o których może zadecydować Rada w trakcie roku budżetowego.

Mają one charakter rezerw i mogą być wykorzystane dopiero po przyporządkowaniu ich do odpowiednich linii budżetowych niniejszego rozdziału.

Podstawa prawna

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.

Rozdział 1 6 — Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji

Artykuł 1 6 1 — Wydatki związane z zarządzaniem personelem

Pozycja 1 6 1 0 — Koszty rekrutacji

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

515 500

600 000

685 000,00

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27-31 i art. 33 oraz załącznik III.

Decyzja 2002/620/WE Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25 lipca 2002 r. ustanawiająca Urząd Doboru Kadr Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 197 z 26.7.2002, s. 53) i decyzja 2002/621/WE sekretarzy generalnych Parlamentu Europejskiego, Rady. Komisji, sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, sekretarzy generalnych Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz przedstawiciela Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie organizacji i działania Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (Dz.U. L 197 z 26.7.2002, s. 56).

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

 wydatków związanych z organizacją konkursów przewidzianych w art. 3 decyzji 2002/621/WE, a także na pokrycie kosztów podróży i utrzymania kandydatów podczas rozmów kwalifikacyjnych oraz badań lekarskich przeprowadzanych przy zatrudnianiu,

 kosztów organizacji procedur naboru pracowników.

W uzasadnionych przypadkach i po konsultacji z Europejskim Biurem Doboru Kadr środki te mogą być użyte do przeprowadzenia własnego naboru przez dany organ.

Pozycja 1 6 1 2 — Doskonalenie zawodowe

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

4 100 000

4 000 000

3 387 946,49

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 24 lit. a).

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków na szkolenia mające na celu doskonalenie umiejętności personelu oraz podniesienie wydajności i sprawności instytucji.

Artykuł 1 6 3 — Zapomogi na rzecz pracowników instytucji

Pozycja 1 6 3 0 — Świadczenia socjalne

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

650 000

601 000

516 821,63

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 9 ust. 3 akapit trzeci i art. 76.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

 wydatków na następujące kategorie osób niepełnosprawnych, w ramach międzyinstytucjonalnej polityki pomocy osobom niepełnosprawnym:

 urzędnicy oraz pracownicy czasowi czynnie zatrudnieni,

 małżonkowie urzędników i pracowników czasowych czynnie zatrudnionych,

 dzieci na utrzymaniu, w rozumieniu Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich,

w granicach kwoty uwzględnionej w budżecie, po wykorzystaniu uprawnień przysługujących w kraju zamieszkania lub pochodzenia, wydatki o charakterze pozamedycznym, które zostały uznane za niezbędne, wynikają z niepełnosprawności, zostały odpowiednio udokumentowane i nie są zwracane przez powszechny system ubezpieczeń chorobowych,

 pomoc urzędnikom i innym pracownikom, których sytuacja jest szczególnie trudna,

 dofinansowania na rzecz Komitetu Pracowniczego oraz drobnych wydatków służb socjalnych. dopłaty lub przejęcia kosztów finansowane przez Komitet Pracowniczy uczestnikom działań o charakterze społecznym są ograniczone w następujący sposób:

 kwalifikowalność ograniczona do pracowników instytucji do stopnia AST4 włącznie,

 maksymalna kwota dopłaty: na podstawie matrycy uwzględniającej dochody rodzin i liczbę dzieci.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 8 000 euro.

Pozycja 1 6 3 1 — Mobilność

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

745 000

832 000

186 382,71

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków dotyczących mobilności w różnych miejscach pracy.

Pozycja 1 6 3 2 — Aktywność społeczna pracowników i inna działalność socjalna

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

310 000

310 000

287 888,28

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wsparcie i rozwój wszelkich inicjatyw służących rozwojowi kontaktów społecznych pracowników różnych narodowości, m.in. dotacje dla klubów oraz stowarzyszeń sportowych i kulturalnych pracowników, a także udział w kosztach utrzymania stałego miejsca spotkań w czasie wolnym (działalność kulturalna, hobby, gastronomia).

Środki te służą również współfinansowaniu międzyinstytucjonalnej działalności socjalnej.

Dochody przeznaczone na ten cel, w myśl art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego, szacuje się na 800 000 EUR.

Artykuł 1 6 5 — Działalność dotycząca wszystkich pracowników instytucji

Pozycja 1 6 5 0 — Służba zdrowia

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

1 285 000

1 260 000

997 557,25

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59 oraz art. 8 załącznika II.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności gabinetów lekarskich we wszystkich trzech miejscach pracy instytucji, w tym zakupu wyposażenia, leków itd., na pokrycie kosztów profilaktycznych badań lekarskich, wydatków związanych z działalnością komisji orzekającej o niezdolności do pracy, a także na pokrycie wydatków na specjalistyczne świadczenia lekarskie, uznanych za niezbędne przez lekarzy pierwszego kontaktu.

Środki te przeznaczone są również na pokrycie wydatków na zakup narzędzi pracy niezbędnych z medycznego punktu widzenia, a także wydatków na personel medyczny i pomocniczy w ramach umów o świadczenie usług lub krótkoterminowych zastępstw.

Pozycja 1 6 5 2 — Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

2 600 000

2 313 000

2 260 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia i użytkowania restauracji i stołówek.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 2 000 000 euro.

Pozycja 1 6 5 4 — „Centrum Małego Dziecka” oraz inne żłobki

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

5 350 000

5 600 000

4 441 145,23

Uwagi

Kwota ta przeznaczona jest na pokrycie udziału Parlamentu w łącznych wydatkach na Centrum Małego Dziecka i te żłobki zewnętrzne, z którymi została zawarta stosowna umowa.

Dochody przeznaczone na ten cel, pochodzące z opłat wnoszonych przez rodziców, zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego, szacuje się na 1 010 000 euro.

Tytuł 2 — Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

Uwagi

Ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe wypowiedziały ochronę ubezpieczeniową, ryzyko wynikające ze sporów pracowniczych oraz zamachów terrorystycznych na budynki Parlamentu Europejskiego musi zostać pokryte z budżetu Unii Europejskiej.

W związku z tym środki wymienione w tym tytule pokrywają wszystkie wydatki związane ze szkodami wynikającymi z następstw sporów pracowniczych bądź zamachów terrorystycznych.

Rozdział 2 0 — Budynki i koszty dodatkowe

Artykuł 2 0 0 — Budynki

Pozycja 2 0 0 0 — Czynsze

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

34 327 626

33 768 000

28 303 815,68

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie czynszów za budynki lub części budynków zajmowanych przez instytucję.

Przeznaczone są one także na opłacenie podatku od nieruchomości. Czynsze zostają naliczone na okres 12 miesięcy, na podstawie umów już obowiązujących bądź będących w przygotowaniu, w których z reguły przewiduje się indeksację na podstawie wskaźnika inflacji lub wzrostu cen robót lub materiałów budowlanych.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 500 000 euro.

Pozycja 2 0 0 1 — Opłaty za użytkowanie wieczyste

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

12 155 000

5 900 000

14 636 040,32

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty za użytkowanie wieczyste budynków służbowych lub ich części, na podstawie umów już obowiązujących bądź będących w przygotowaniu.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 100 000 euro.

Pozycja 2 0 0 3 — Zakup nieruchomości

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

p.m.

p.m.

9 100 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu nieruchomości. Dofinansowanie na zakup działki i uzbrojenie przyznawane są zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego.

Kwota wpływów rozdysponowanych według art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 100 000 euro.

Pozycja 2 0 0 5 — Budowa budynków

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

7 644 000

4 346 600

3 859 764,01

Uwagi

W ramach pozycji tej mogą zostać zapisane ewentualne środki przeznaczone na budowę budynków.

Pozycja 2 0 0 7 — Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

24 695 000

29 018 000

31 611 447,34

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przebudowy oraz innych związanych z tym wydatków, w szczególności honorariów architektonicznych i inżynieryjnych.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 500 000 euro.

Pozycja 2 0 0 8 — Inne wydatki związane z budynkami

Dane liczbowe

 

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

2 0 0 8

4 637 000

9 360 000

14 066 706,95

10 0

 

2 340 000

 

Ogółem

4 637 000

11 700 000

14 066 706,95

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem budynkami, nieprzewidzianych wyraźnie w innych artykułach niniejszego rozdziału, w szczególności:

 utylizację odpadów i zarządzanie w tym zakresie,

 kontrole obowiązkowe, kontrole jakości, ekspertyzy, audyt, kontrolę regulacyjną itd.,

 bibliotekę techniczną,

 wsparcie administracyjne (punkt informacyjny w budynku),

 zarządzanie w zakresie planów budynków oraz nośników informacji,

 inne wydatki.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 10 000 euro.

Artykuł 2 0 2 — Koszty związane z budynkami

Pozycja 2 0 2 2 — Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

44 749 000

41 407 444

34 464 154,98

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie, zgodnie z bieżącymi umowami, kosztów utrzymania, konserwacji, administracji i sprzątania budynków (pomieszczeń i wyposażenia technicznego), które Parlament Europejski zajmuje jako najemca lub właściciel.

Przed przedłużeniem lub zawarciem umowy instytucja winna uzgodnić z innymi instytucjami uzyskane przez każdą z nich warunki umowy (cena, wybrana waluta, indeksacja, czas trwania umowy, inne klauzule) zgodnie z art. 91 ust. 3 rozporządzenia finansowego.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 75 000 euro.

Pozycja 2 0 2 4 — Zużycie energii

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

20 947 000

21 487 594

16 917 600,84

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia wody, gazu, energii elektrycznej i ogrzewania.

Środki te są również przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z ewentualną kompensacją emisji dwutlenku węgla określoną w planie działania EMAS uchwalonym przez Prezydium.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 82 000 euro.

Pozycja 2 0 2 6 — Ochrona i nadzór budynków

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

39 624 740

40 587 000

38 478 370,92

Uwagi

Środki te przeznaczone są w głównej mierze na pokrycie kosztów ochrony i nadzoru budynków służbowych Parlamentu we wszystkich trzech zwyczajowych miejscach pracy oraz w biurach informacyjnych.

Przed przedłużeniem lub zawarciem umowy instytucja winna uzgodnić z innymi instytucjami uzyskane przez każdą z nich warunki umowy (cena, wybrana waluta, indeksacja, czas trwania umowy, inne klauzule) zgodnie z art. 91 ust. 3 rozporządzenia finansowego.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 180 000 euro.

Pozycja 2 0 2 8 — Ubezpieczenia

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

909 000

1 034 838

1 563 319,58

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek ubezpieczeniowych.

Rozdział 2 1 — Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy

Uwagi

W odniesieniu do zamówień publicznych, instytucja powinna uzyskać informacje od innych instytucji o wynegocjowanych przez nie warunekach umowy.

Artykuł 2 1 0 — Informatyka i telekomunikacja

Pozycja 2 1 0 0 — Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych:

Dane liczbowe

 

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

2 1 0 0

35 174 000

36 225 000

43 008 335,49

10 0

 

4 000 000

 

Ogółem

35 174 000

40 225 000

43 008 335,49

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków wynikających z zakupu, wynajmu, konserwacji oraz utrzymania sprzętu i oprogramowania komputerowego przeznaczonego dla instytucji oraz związanych z tym prac. Sprzęt i oprogramowanie komputerowe dotyczy w szczególności systemów centrum informatycznego i telekomunikacyjnego, systemów informatycznych poszczególnych departamentów i grup politycznych, a także elektronicznego systemu głosowania.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 400 000 euro.

Pozycja 2 1 0 2 — Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych

Dane liczbowe

 

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

2 1 0 2

56 481 250

52 637 000

41 155 588,44

10 0

 

4 000 000

 

Ogółem

56 481 250

56 637 000

41 155 588,44

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie świadczonych przez firmy usługowe i doradztwa informatycznego usług związanych z eksploatacją centrum informatycznego oraz sieci komputerowej, instalacją i konserwacją oprogramowania, pomocą dla użytkowników, w tym posłów i grup politycznych, przeprowadzaniem badań oraz sporządzaniem i udostępnianiem dokumentacji technicznej.

Środki te przeznaczone są również na pokrycie części kosztów serwisu aplikacji NAP służącej do obliczania wynagrodzeń, który powstał za zgodą wszystkich instytucji.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 700 000 euro.

Artykuł 2 1 2 — Meble

Dane liczbowe

 

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

2 1 2

3 224 000

2 998 400

2 508 567,53

10 0

 

749 600

 

Ogółem

3 224 000

3 748 000

2 508 567,53

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zakupem, wynajęciem, utrzymaniem i naprawą mebli, w szczególności z nabyciem ergonomicznego umeblowania biur, wymiany mebli zużytych i nienadających się do użytku oraz urządzeń biurowych. Środki te przeznaczone są na pokrycie również różnych wydatków związanych z zarządzaniem majątkiem ruchomym instytucji.

W przypadku dzieł sztuki środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z pozyskaniem lub zakupem materiałów specjalnych oraz wynikających z tego kosztów bieżących, m.in. kosztów oprawy, renowacji, czyszczenia, ubezpieczenia oraz doraźnych kosztów transportu.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5 000 euro.

Artykuł 2 1 4 — Wyposażenie i instalacje techniczne

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

17 907 821

18 327 750

14 526 966,49

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu, wynajmu, utrzymania i naprawy instalacji i wyposażenia technicznego, jak również kosztów zarządzania nimi, w szczególności:

 różnego rodzaju wyposażenia oraz stałych bądź ruchomych instalacji technicznych związanych z publikacją, ochroną, stołówkami, budynkami itd.,

 wyposażenia drukarni, centrali telefonicznej, stołówek, sklepów dla personelu, ochrony, obsługi technicznej konferencji, działu audiowizualnego itd.,

 materiałów specjalnych (elektronicznych, informatycznych, elektrycznych) oraz związanych z tym usług zewnętrznych,

 instalacji w biurach posłów dwóch dodatkowych linii telefonicznych na życzenie.

Środki te pokrywają również koszty ogłoszeń dotyczących sprzedaży lub wyprzedaży mienia zewidencjonowanego po cenach zaniżonych.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 205 000 euro.

Artykuł 2 1 6 — Pojazdy

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

6 500 000

6 826 000

4 880 605,64

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup, utrzymanie, eksploatację i naprawę pojazdów (flota samochodowa i rowery) oraz na wynajem samochodów, taksówek, autokarów i ciężarówek, z kierowcą lub bez, w tym na pokrycie stosownych ubezpieczeń i innych kosztów związanych z zarządzaniem. Podczas wymiany floty samochodowej lub kupna albo wynajmu pojazdów preferowane będą samochody, które najmniej zanieczyszczają środowisko, takie jak samochody hybrydowe.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 175 000 euro.

Rozdział 2 3 — Bieżące wydatki administracyjne

Uwagi

W odniesieniu do zamówień publicznych, instytucja powinna uzyskać informacje od innych instytucji o wynegocjowanych przez nie warunekach umowy.

Artykuł 2 3 0 — Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

2 575 000

2 655 500

2 098 026,82

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup papieru, kopert, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek itp., a także na pokrycie wynikających z tego kosztów zarządzania.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 15 000 euro.

Artykuł 2 3 1 — Opłaty finansowe

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

370 000

370 000

318 975,87

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych (opłat, prowizji, kosztów różnych) oraz innych kosztów finansowych, łącznie z kosztami dodatkowymi przeznaczonymi na finansowanie budynków.

Artykuł 2 3 2 — Koszty prawne i odszkodowania

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

1 314 000

1 312 000

1 318 035,60

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

 ewentualnych kar nałożonych na Parlament Europejski przez Trybunał Sprawiedliwości, Sąd, Sąd do spraw Służby Publicznej i sądy krajowe,

 kosztów usług adwokatów zewnętrznych występujących w sprawach przed sądami unijnymi i krajowymi, zatrudnienia radców prawnych w celu wsparcia Wydziału Prawnego,

 zwrotu kosztów usług adwokackich w ramach postępowań dyscyplinarnych i podobnych,

 wydatków z tytułu odszkodowań, odsetek jak również ewentualnych zobowiązań w rozumieniu art. 8 ust. 3 rozporządzenia finansowego.

 kosztów odszkodowań uzgodnionych w ramach postępowań polubownych, na mocy art. 69 i 70 regulaminu postępowania Sądu do spraw Służby Publicznej.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5 000 euro.

Artykuł 2 3 5 — Telekomunikacja

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

9 405 000

6 850 000

5 529 693,88

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przesyłaniem danych pomiędzy trzema miejscami pracy, centrami danych i biurami informacyjnymi, jak również tych wynikających z umów abonamentowych i kosztów telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne i komórkowe, telewizja).

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 20 000 euro.

Artykuł 2 3 6 — Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

422 000

440 000

330 500,55

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, obsługi dostarczania przesyłek pocztowych przez pocztę krajową bądź firmy kurierskie.

Środki te są również przeznaczone na pokrycie usług przewozowych w zakresie dostarczania korespondencji.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5 000 euro.

Artykuł 2 3 7 — Przeprowadzki

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

700 000

650 000

656 863,44

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie prac związanych z przeprowadzkami i transportem, wykonywanych przez firmy świadczące usługi w zakresie przeprowadzek lub tymczasowo powierzane zewnętrznym przedsiębiorstwom usług przewozowych.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 40 000 euro.

Artykuł 2 3 8 — Inne wydatki operacyjno-administracyjne

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

631 000

564 000

526 602,66

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

 wydatki związane z ubezpieczeniami, niewyszczególnione w innych pozycjach,

 zakup i utrzymanie we właściwym stanie odzieży służbowej dla gońców, kierowców i pracowników działu usług przewozowych, służb medycznych oraz różnych służb technicznych,

 wydatków operacyjnych i wydatków związanych z zarządzaniem, w tym wydatków związanych z centrum zarządzania mobilnością w kontekście programu EMAS, zakupem rozkładów kolejowych i rozkładów lotów czy ogłoszeń w gazetach dotyczących sprzedaży rzeczy używanych itd.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 50 000 euro.

Tytuł 3 — Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych

Rozdział 3 0 — Posiedzenia i narady

Artykuł 3 0 0 — Koszty podróży służbowych pracowników

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

29 820 000

27 970 000

21 907 000,00

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 71 oraz art. 11–13 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z podróżami służbowymi pracowników instytucji, oddelegowanych ekspertów krajowych lub stażystów między miejscem zatrudnienia a trzema miejscami pracy Parlamentu Europejskiego (Bruksela, Luksemburg i Strasburg) oraz z podróżami służbowymi we wszelkie miejsca poza trzema miejscami pracy PE. Wydatki obejmują koszty podróży, diety dzienne oraz koszty zakwaterowania. Środki obejmują również koszty dodatkowe (w tym koszty zakupu biletów, dokonywania rezerwacji, elektronicznego fakturowania, a zwłaszcza czarterów organizowanych przez Parlament Europejski) oraz wszelkie koszty nadzwyczajne.

Środki te są również przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z ewentualną kompensacją emisji dwutlenku węgla określoną w planie działania EMAS uchwalonym przez Prezydium.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 50 000 euro.

Artykuł 3 0 2 — Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

2 047 450

1 105 200

769 155,64

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

 wydatków związanych ze zobowiązaniami instytucji dotyczącymi przyjęć i celów reprezentacyjnych, w tym przyjęć wynikających z działalności prowadzonej przez grupę Naukowej Weryfikacja Rozwiązań Technologicznych (STOA) oraz celów reprezentacyjnych posłów,

 kosztów reprezentacyjnych przewodniczącego podczas odbywanych przez niego wyjazdów poza miejsca pracy Parlamentu,

 kosztów reprezentacyjnych i udziału w kosztach sekretariatu Gabinetu Przewodniczącego,

 wydatków na przyjęcia i kosztów reprezentacyjnych Sekretariatu Generalnego, w tym na zakup artykułów oraz odznaczeń dla urzędników, którzy przepracowali piętnaście i/lub dwadzieścia pięć lat w służbie,

 wydatków różnych wynikających z protokołu, tj. flag, stojaków, zaproszeń, druku jadłospisów itp.,

 kosztów podróży i utrzymania w związku z wizytami ważnych osobistości w instytucji,

 wydatków na przyjęcia i cele reprezentacyjne oraz innych wydatków posłów związanych z pełnieniem funkcji w Parlamencie Europejskim.

Artykuł 3 0 4 — Wydatki na posiedzenia wewnętrzne

Pozycja 3 0 4 0 — Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

2 594 000

3 050 000

2 124 976,46

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na napoje zimne i gorące, jak również na przekąski serwowane w trakcie posiedzeń instytucji, jak również na zarządzanie tymi usługami.

Pozycja 3 0 4 2 — Posiedzenia, kongresy i konferencje

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

1 350 000

1 310 000

868 097,21

Uwagi

Środki te przeznaczone są w szczególności na pokrycie:

 kosztów związanych z organizacją posiedzeń poza miejscami pracy (komisji lub ich delegacji, grup politycznych), w tym również, w miarę potrzeby, wydatków reprezentacyjnych,

 składek na organizacje międzynarodowe, do których należy Parlament lub któryś z jego organów (Unia Międzyparlamentarna, Związek Sekretarzy Generalnych Parlamentów, Grupa Dwanaście Plus przy Unii Międzyparlamentarnej).

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 20 000 euro.

Pozycja 3 0 4 4 — Koszty organizacji konferencji parlamentarnej ds. WTO oraz innych posiedzeń delegacji międzyparlamentarnych, delegacji ad hoc oraz do WTO

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

858 000

850 000

353 756,14

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów innych niż te objęte rozdziałem 1 0 i artykułem 3 0 0, związanych z organizacją posiedzeń delegacji międzyparlamentarnych, delegacji ad hoc, wspólnych komisji parlamentarnych, parlamentarnych komisji współpracy i ds. WTO, a także kosztów organizacji posiedzeń Konferencji Parlamentarnej ds. WTO oraz jej komitetu zarządzającego.

Pozycja 3 0 4 6 — Różne wydatki organizacyjne Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

451 000

451 000

185 765,77

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów innych niż te objęte rozdziałem 1 0 i artykułem 3 0 0, związanych z organizacją posiedzeń delegacji w ramach Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE.

Pozycja 3 0 4 7 — Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia Parlamentarnego Eurolat

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

80 000

50 000

42 493,42

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów innych niż te objęte rozdziałem 1 0 i artykułem 3 0 0, związanych z organizacją posiedzeń Zgromadzenia Parlamentarnego Eurolat, jego komisji i prezydium.

Pozycja 3 0 4 8 — Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia Parlamentarnego Euromed

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

216 319

40 000

24 796,05

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów innych niż te objęte rozdziałem 1 0 i artykułem 3 0 0, związanych z organizacją posiedzeń Zgromadzenia Parlamentarnego Euromed, jego komisji i prezydium.

Pozycja 3 0 4 9 — Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

1 463 000

1 248 000

1 223 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów operacyjnych biura podróży wynikających z umowy z Parlamentem.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 50 000 EUR.

Rozdział 3 2 — Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

Artykuł 3 2 0 — Pozyskiwanie opinii ekspertów

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

11 582 500

10 360 000

6 080 996,67

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

 kosztów umów z wysoko kwalifikowanymi ekspertami i instytucjami badawczymi w zakresie studiów i prac badawczych (warsztaty, dyskusje przy okrągłym stole, panele eksperckie, konferencje), przeprowadzanych na rzecz organów Parlamentu i administracji, w tym także realizacji Domu Historii Europejskiej,

 kosztów oceny badań i udział grupy Naukowej Weryfikacji Rozwiązań Technologicznych (STOA) w działalności instytucji naukowych,

 kosztów podróży, pobytu oraz dodatkowych kosztów związanych z zapraszaniem na posiedzenia komisji oraz grup roboczych ekspertów i osobistości, w tym osób, które skierowały petycje do Parlamentu,

 wydatków ekspertów zewnętrznych, wezwanych przez instytucję w celu uczestniczenia w pracy jej zespołów, takich jak rada dyscyplinarna lub wyspecjalizowany zespół do spraw nieprawidłowości finansowych.

Artykuł 3 2 2 — Pozyskiwanie informacji i archiwizacja

Pozycja 3 2 2 0 — Wydatki na dokumentację i na bibliotekę

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

4 593 826

4 432 300

3 512 010,23

Uwagi

Środki te przeznaczone są na:

 powiększanie i uzupełnianie księgozbioru w obszarze kompendiów ogólnych oraz bieżącą aktualizację zasobów bibliotecznych,

 prenumeratę dzienników, czasopism oraz serwisów agencji informacyjnych, w tym koszty opłat wynikających z przepisów prawa autorskiego za powielanie i rozpowszechnianie tychże prenumerat w formie pisemnej i/lub elektronicznej, umów w zakresie sporządzania i dostarczania przeglądów prasowych i wycinków z gazet,

 prenumeratę bądź umowę na sporządzanie streszczeń oraz analiz treści czasopism lub archiwizację artykułów pochodzących z tych czasopism na optycznych nośnikach danych,

 pokrycie kosztów korzystania z zewnętrznych baz danych statystycznych i dokumentów (z wyjątkiem sprzętu komputerowego i opłat telekomunikacyjnych),

 koszty związane z podjętymi przez Parlament Europejski zobowiązaniami w ramach współpracy międzynarodowej i/lub międzyinstytucjonalnej,

 zakup lub wynajem specjalnego wyposażenia, w tym materiałów i/lub systemów elektrycznych, elektronicznych i komputerowych przeznaczonych dla bibliotek, centrów dokumentacji oraz zbiorów multimedialnych, a także na zewnętrzne usługi związane z kupnem, rozwojem, instalacją, użytkowaniem i konserwacją ww. materiałów i systemów,

 koszty świadczonych usług związanych z działalnością bibliotek, zwłaszcza biorąc pod uwagę jej użytkowników (ankiety, statystyki), system zarządzania jakością itd.,

 materiały i prace związane z oprawianiem i konserwacją dla bibliotek, centrów dokumentacji i zbiorów multimedialnych,

 pokrycie kosztów publikacji wewnętrznych (broszury, opracowania itd.), w tym materiałów, a także rozpowszechniania informacji (listy informacyjne, wideokasety, CD-ROM-y itd.),

 zakup nowych słowników, leksykonów na wszelkich nośnikach lub zastąpienie ich nowszymi egzemplarzami, w tym dla nowych działów językowych, oraz zakup innych publikacji z przeznaczeniem dla służb językowych oraz dla działów ds. jakości tekstów legislacyjnych.

Pozycja 3 2 2 2 — Wydatki na zbiory archiwalne

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

1 895 000

1 858 200

1 755 946,77

Uwagi

Rozporządzenie (WE) 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43), oraz przyjęte przez Parlament Europejski przepisy wykonawcze.

Decyzja Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie poprawy przejrzystości i dostępu do informacji: archiwa Parlamentu Europejskiego.

Przepisy w sprawie opracowania dokumentów przekazanych przez posłów europejskich, przyjęte decyzją Prezydium z dnia 10 października 2007 r., zmienione następnie decyzją Prezydium z dnia 21 kwietnia 2009 r.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zewnętrznych usług archiwizacyjnych, takich jak:

 przeniesienie zbiorów archiwalnych na różne nośniki (mikrofilmy, dyskietki, kasety itp.), zakup, wynajem, utrzymanie oraz naprawa materiałów specjalnych (elektronicznych, informatycznych, elektrycznych, książek, pism) oraz związanych z tym usług zewnętrznych,

 koszty publikacji na wszelkich nośnikach (prospekty, CD-ROM-y itd.),

 koszty działań zewnętrznych związanych z zakupem pierwotnych materiałów archiwalnych (relacji będących wynikiem pracy dziennikarzy, historyków lub archiwistów) lub materiałów pochodnych (dokumenty na wszystkich nośnikach).

Przeznaczone są one również na pokrycie kosztów opracowania dokumentów, które posłowie europejscy zgromadzili podczas swojego mandatu oraz które przekazali w formie darowizn lub zapisów testamentowych Parlamentowi Europejskiemu, Archiwom Historycznym Unii Europejskiej (AHCE) bądź stowarzyszeniom lub fundacjom – w oparciu o przepisy przyjęte przez Parlament Europejski.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 20 000 euro.

Artykuł 3 2 3 — Stosunki z parlamentami krajów trzecich i wspieranie demokracji parlamentarnej

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

520 000

470 000

310 310,77

Uwagi

Konkluzje Prezydencji, Konferencja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej, Kopenhaga 2006 i Bratysława 2007.

Decyzja Prezydium z dnia 18 czerwca 2007 r.

Obszar geograficzny: kraje spoza UE, z wyjątkiem krajów posiadających status kraju kandydującego lub potencjalnego kraju kandydującego do Unii Europejskiej.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z promowaniem stosunków między Parlamentem Europejskim a demokratycznie wybranymi parlamentami krajowymi z krajów trzecich, a także odpowiednimi regionalnymi organizacjami parlamentarnymi. Finansowana jest głównie działalność mająca na celu wzmocnienie parlamentarnego potencjału w nowych i rodzących się demokracjach, a także szersze wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez parlamenty.

Artykuł 3 2 4 — Produkcja i rozpowszechnianie

Pozycja 3 2 4 0 — Dziennik Urzędowy

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

5 359 450

5 361 000

6 939 095,52

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie udziału instytucji w kosztach publikacji, rozpowszechniania i innych kosztach dodatkowych Urzędu Publikacji ponoszonych na teksty do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 500 000 euro.

Pozycja 3 2 4 1 — Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

4 224 000

4 395 000

2 749 099,12

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

 całości kosztów publikacji w formie cyfrowej (strony intranetowe) i w formie tradycyjnej (dokumenty i różne druki wymagające podzlecania wydania), w tym dystrybucji,

 kosztów aktualizacji oraz obsługi (gwarantującej wprowadzanie zmian i korekt) systemów redakcji i tłumaczenia.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 210 000 euro.

Pozycja 3 2 4 2 — Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

Dane liczbowe

 

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

3 2 4 2

19 615 000

13 708 000

16 678 677,36

10 0

 

3 427 000

 

Ogółem

19 615 000

17 135 000

16 678 677,36

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na publikacje informacyjne, w tym publikacje elektroniczne, na działania informacyjne, udział w imprezach o charakterze publicznym oraz w wystawach i targach w państwach Unii Europejskiej oraz krajach przystępujących, a także aktualizację obserwatorium legislacyjnego (OEIL).

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5 000 euro.

Środki te zostają umieszczone w rezerwie do czasu przedstawienia sprawozdania, które określa wydatki w ramach tytułów 2 i 3, wynikające z umów lub innych przyjętych wydatków, jak płace, utrzymanie budynków itp., oraz koszty, które uzależnione są od działalności lub imprez wymagających uzyskania zgody uprawnionych władz Parlamentu, w oparciu o analizę kosztów i korzyści.

Pozycja 3 2 4 3 — Wszechnica Parlamentu Europejskiego

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

3 000 000

12 100 000

3 897 236,76

Uwagi

Środki te przeznaczone są na sfinansowanie Wszechnicy Parlamentu Europejskiego.

Pozycja 3 2 4 4 — Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

29 710 000

27 100 000

24 485 352,52

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie dofinansowania dla grup odwiedzających, jak również związanych z tym kosztów infrastrukturalnych i organizacyjnych, wydatków na realizację programu Euroscola, a także na finansowanie stażu dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich. Powinny one być co roku zwiększane przy zastosowaniu deflatora, który uwzględnia zmiany DNB i cen.

Liczba zwiedzających objętych dofinansowaniem powinna zostać znacząco zwiększona. Każdy poseł do Parlamentu Europejskiego powinien mieć prawo zaproszenia nie więcej niż pięciu grup w ciągu roku kalendarzowego, w sumie 100 osób. Liczba odwiedzających w ramach jednej wizyty może się wahać w przedziale od co najmniej 10 do nie więcej niż 100 osób.

Odpowiednią kwotę przeznacza się dla niepełnosprawnych osób zwiedzających.

Przyznana kwota dofinansowania powinna być współmierna do odległości pokonywanej przez odwiedzających i dostępnych im środków transportu. Obsługa grup zwiedzających również powinna ulec poprawie.

Należy przedstawić ocenę stwierdzającą, czy nowe zasady biorą pod uwagę specyficzne potrzeby oraz restrykcje związane z miejscem pochodzenia osób odwiedzających, projekty przeznaczenia na rzecz grup politycznych przestrzeni w Centrum Odwiedzających oraz sprawozdanie w sprawie dostępu grup odwiedzających do nowego Centrum i wizyt w czasie posiedzenia plenarnego, dostępność sal posiedzeń oraz potrzeby personalne związane z operacyjnością.

Pozycja 3 2 4 5 — Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

2 475 000

2 245 000

1 790 335,14

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków lub dofinansowanie organizacji krajowych lub międzynarodowych kolokwiów i seminariów dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw członkowskich i krajów przystępujących do Unii, jak również na pokrycie kosztów organizacji kolokwiów i sympozjów parlamentarnych oraz finansowanie inicjatyw kulturalnych o wymiarze europejskim, jak np. Nagroda im. Sacharowa, wspólne spotkania młodych europejskich, izraelskich i palestyńskich przywódców politycznych i nagroda Parlamentu Europejskiego „LUX” dla kina Europejskiego.

Środki te, o maksymalnej wysokości 300 000 euro, przeznaczone są ponadto na pokrycie wydatków związanych z organizacją szczególnych wydarzeń w salach obrad plenarnych w Strasburgu i Brukseli, zgodnie z harmonogramem rocznym przyjętym przez Prezydium.

Środki te przeznaczone są również na pokrycie działań wspierających wielojęzyczność, takich jak spotkania szkoleniowe dla tłumaczy ustnych, środki i działania mające na celu uwrażliwienie na kwestię wielojęzyczności i zawód tłumacza ustnego, działania i środki podejmowane w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej i międzynarodowej oraz udział w podobnych przedsięwzięciach, a także działania organizowane wspólnie z innymi służbami w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej i międzynarodowej.

Środki te są również przeznaczone na pokrycie wydatków operacyjnych sieci Nagrody im. Sacharowa oraz kosztów podróży służbowych jej członków.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5 000 euro.

Pozycja 3 2 4 6 — Parlamentarny kanał telewizyjny (Web TV)

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

9 000 000

9 000 000

8 787 767,35

Uwagi

Środki te przeznaczone są na finansowanie parlamentarnego kanału telewizyjnego (Web TV).

Przeprowadzona zostanie ocena prototypu. Będzie ona musiała uwzględniać zawartość merytoryczną i koszty projektu, w tym również strukturę i poziom zaangażowania grup politycznych, a także określenie treści programów.

Pozycja 3 2 4 8 — Wydatki na informację audiowizualną

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

13 600 000

12 200 000

15 124 447,23

Uwagi

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej w 2003 r. (Dz. U. C 47 E z 27.2.2003, s. 72).

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2003 (Dz.U. C 180 E z 31.7.2003, s. 150).

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2004 (Dz.U. C 67 E z 17.3.2004, s. 179).

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

 wydatków administracyjnych w zakresie mediów audiowizualnych (działania we własnym zakresie oraz wsparcie zewnętrzne, takie jak usługi techniczne dla stacji radiowych i telewizyjnych, produkcja, koprodukcja i rozpowszechnianie programów audiowizualnych, rezerwacja częstotliwości i transmisja programów radiowych i telewizyjnych, inne działania zmierzające do rozwoju współpracy instytucji z mediami audiowizualnymi),

 wydatków na transmitowanie na żywo za pośrednictwem Internetu posiedzeń plenarnych i posiedzeń komisji parlamentarnych,

 nagrywania posiedzeń na DVD-ROM-ach,

 stworzenia stosownego archiwum oraz wyszukiwarki, umożliwiającej obywatelom ciągły dostęp do tego typu informacji.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 13 000 euro.

Pozycja 3 2 4 9 — Wymiana informacji z parlamentami krajowymi

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

700 000

900 000

561 657,05

Uwagi

Konferencje przewodniczących Europejskich Zgromadzeń Parlamentarnych (czerwiec 1977), parlamentów Unii Europejskiej (wrzesień 2000, marzec 2001). Obszar geograficzny: kraje Unii Europejskiej oraz kraje posiadające status kraju kandydującego lub potencjalnego kraju kandydującego do Unii Europejskiej.

Środki te przeznaczone są na:

 pokrycie wydatków przewidzianych na wspieranie stosunków między Parlamentem Europejskim a parlamentami krajowymi. Wydatki te dotyczą stosunków parlamentarnych, nieujętych w rozdziałach 1 0 i 3 0, wymiany informacji i dokumentacji, jak również wsparcia przy analizie i zarządzaniu tymi informacjami, w tym wymiany z Europejskim Centrum Badań i Dokumentacji Parlamentarnej (ECPRD),

 finansowanie programów współpracy oraz działań mających na celu kształcenie urzędników wyżej wymienionych parlamentów oraz poprawę ich kompetencji w zakresie wykonywania funkcji parlamentarnych.

Działania te obejmują wizyty o charakterze informacyjnym w siedzibach Parlamentu Europejskiego w Brukseli, w Luksemburgu i w Strasburgu; powyższe kwoty pokrywają całkowicie lub częściowo koszty uczestnictwa w tych wizytach, w szczególności podróży, przejazdów, zakwaterowania i diet,

 współpracę, szczególnie w zakresie działalności legislacyjnej, jak również na działania o charakterze dokumentacyjnym, analitycznym i informacyjnym, w tym działalność Europejskiego Centrum Badań i Dokumentacji Parlamentarnej (ECPRD).

Artykuł 3 2 5 — Wydatki związane z biurami informacyjnymi

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

1 200 000

1 040 000

974 747,47

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich wydatków (personel, budynki, konferencje, posiedzenia, publikacje itp.) związanych z biurami informacyjnymi Parlamentu Europejskiego.

Tytuł 4 — Wydatki związane z wykonywaniem zadań specjalnych przez instytucję

Rozdział 4 0 — Wydatki specjalne niektórych instytucji i organów

Artykuł 4 0 0 — Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

54 850 000

53 750 000

52 337 886,15

Uwagi

Przepisy przyjęte decyzją Prezydium dnia 1 lutego 2001 r.

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących wydatków grup politycznych i posłów niezrzeszonych:

 wydatków administracyjnych, operacyjnych oraz na utrzymanie sekretariatu,

 wydatków związanych z prowadzoną działalnością polityczną i informacyjną w ramach działalności politycznej Unii Europejskiej.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 50 000 euro.

Artykuł 4 0 2 — Subwencje dla europejskich partii politycznych

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

17 400 000

14 075 000

10 512 377,00

Uwagi

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 224.

Rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania (Dz.U. L 297 z 15.11.2003, s. 1).

Decyzja Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2004 ustanawiająca szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania.

Środki przeznaczone na finansowanie partii politycznych na poziomie europejskim.

Artykuł 4 0 3 — Subwencje dla europejskich fundacji politycznych

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

11 400 000

9 140 000

6 365 561,00

Uwagi

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 224.

Rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania (Dz.U. L 297 z 15.11.2003, s. 1).

Decyzja Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2004 ustanawiająca szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania.

Środki przeznaczone na finansowanie fundacji politycznych na poziomie europejskim.

Rozdział 4 2 — Wydatki związane z asystentami posłów

Artykuł 4 2 2 — Asystenci posłów

Pozycja 4 2 2 0 — Asystenci posłów

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

177 800 000

168 724 000

153 358 430,04

Uwagi

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 21,

Przepisy wykonawcze do Statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 33–44.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 160/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 55 z 27.2.2009, s. 1).

Przepisy wykonawcze do tytułu VII warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, przyjęte przez Prezydium.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów pomocy parlamentarnej.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 400 000 euro.

Pozycja 4 2 2 2 — Różnice kursów walutowych

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

250 000

250 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnic kursowych w ramach wydatków z budżetu Parlamentu Europejskiego, w myśl postanowień dotyczących zwrotu kosztów pomocy parlamentarnej.

Rozdział 4 4 — Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów

Artykuł 4 4 0 — Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

200 000

170 000

170 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów posiedzeń Stowarzyszenia Byłych Posłów Parlamentu Europejskiego, jak również ewentualne inne związane z nimi koszty.

Artykuł 4 4 2 — Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

140 000

140 000

140 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów posiedzeń Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego, jak również ewentualne inne związane z nimi koszty.

Tytuł 10 — Inne wydatki

Rozdział 10 0 — Środki tymczasowe

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

14 164 419

15 691 800

0,—

Uwagi

1.

Pozycja

1 2 0 0

Wynagrodzenia i zwroty kosztów

964 419

2.

Pozycja

4 2 2 0

Asystenci posłów

13 200 000

 

 

 

Razem

14 164 419

Rozdział 10 1 — Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

14 000 000

10 000 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie nieprzewidzianych wydatków wynikających z decyzji budżetowych podjętych w trakcie roku budżetowego.

Rozdział 10 3 — Rezerwy na rozszerzenie

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

3 835 000

750 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przygotowania instytucji do rozszerzenia.

Rozdział 10 4 — Rezerwa na politykę informacyjną i politykę komunikacji

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków z tytułu polityki informacyjnej i komunikacji.

Rozdział 10 5 — Środki tymczasowe na budynki

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

p.m.

11 000 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków instytucji na inwestycje w nieruchomości oraz ich zagospodarowanie. Prezydium PE proszone jest o przyjęcie spójnej i rozsądnie długoterminowej strategii w obszarze własności i budynków, która uwzględnia szczegółowy problem rosnących kosztów utrzymania, potrzeby remontowe i w zakresie bezpieczeństwa, a także zapewnia trwałość budżetu Parlamentu.

Rozdział 10 6 — Rezerwa na priorytetowe projekty w fazie rozwoju

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

p.m.

5 000 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z priorytetowymi projektami instytucji znajdującymi się w fazie rozwoju.

Rozdział 10 8 — Rezerwa na EMAS

Dane liczbowe

Budżet 2011

Środki 2010

Wynik 2009

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

W nawiązaniu do decyzji, które Prezydium ma podjąć odnośnie do wdrażania planu EMAS, szczególnie po przeprowadzonym przez Parlament audycie emisji dwutlenku węgla, niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie odpowiednich pozycji operacyjnych.

Załącznik S — PRACOWNICY

Załącznik S 1 — sekcja 1 – Parlament Europejski

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2010

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Inne

Grupy polityczne

Bez kategorii

1

 

 

 

AD 16

11

 

1

7

AD 15

35

 

1

4

AD 14

141

2

6

23

AD 13

227

8

2

30

AD 12

503

 

8

71

AD 11

131

 

7

36

AD 10

191

 

7

29

AD 9

155

 

7

17

AD 8

107

 

8

18

AD 7

259

 

 

23

AD 6

249

 

1

26

AD 5

360

 

8

93

AD ogółem

2 369

10

56

377

AST 11

91

10

 

33

AST 10

136

 

17

18

AST 9

115

 

3

27

AST 8

215

 

4

39

AST 7

653

 

2

50

AST 6

559

 

5

72

AST 5

365

 

8

64

AST 4

251

 

11

62

AST 3

124

 

16

63

AST 2

245

 

5

55

AST 1

97

 

 

77

AST ogółem

2 851

10

71

560

Razem

5 221[1]

20[2]

127[3]

937

Łącznie

6 285[4]

 

 

 

 

 

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2011

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Inne

Grupy polityczne

Bez kategorii

1

 

 

 

AD 16

11

 

1

7

AD 15

35

 

1

4

AD 14

149

2

6

23

AD 13

279

8

2

34

AD 12

443

 

8

67

AD 11

131

 

7

37

AD 10

191

 

7

28

AD 9

155

 

7

17

AD 8

130

 

8

21

AD 7

304

 

 

22

AD 6

269

 

5

30

AD 5

363

 

4

119

AD ogółem

2 460

10

56

409

AST 11

151

10

 

33

AST 10

76

 

17

21

AST 9

115

 

3

30

AST 8

365

 

5

34

AST 7

753

 

1

55

AST 6

389

 

6

68

AST 5

330

 

7

66

AST 4

206

 

11

67

AST 3

184

 

16

59

AST 2

225

 

5

64

AST 1

134

 

1

98

AST ogółem

2 928

10

72

595

Razem

5 389[5]

20[6]

128[7]

1004

Łącznie

6 521[8]

Załącznik

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

Linia budżetowa

Treść

Uzyskane dochody

Prognozy

2009

2011

5000

Wpływy ze sprzedaży pojazdów

0,00

364.000

5001

Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego

15.000,00

5.000

5002

Wpływy z tytułu dostaw na rzecz innych instytucji lub organów

0,00

70.000

502

Wpływy ze sprzedaży publikacji, dzieł drukowanych i filmów

489.477,89

390.000

5110

Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości

1.324.196,29

1.000.000

5111

Zwrot opłat związanych z najmem

15.317,47

150.000

550

Wpływy z tytułu dostarczenia towarów, świadczenia usług i prac wykonanych na rzecz innych instytucji lub organów, w tym dokonanych przez takie instytucje czy organy zwrotów dodatków delegacyjnych, które zostały opłacone w ich imieniu;

3.347.371,92

1.377.800

551

Wpływy od osób trzecich z tytułu świadczonych usług lub prac wykonanych na ich życzenie;

3.551.741,34

p.m.

570

Wpływy pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo

1.766.049,19

995.000

571

Dochody przeznaczone na określony cel, takie jak wpływy z fundacji, subwencje, darowizny i zapisy, wraz z dochodami przeznaczonymi na dany cel właściwymi dla każdej instytucji

0,00

p.m.

573

Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji

3.217.174,16

p.m.

581

Wpłaty z odszkodowań uzyskanych z tytułu ubezpieczeń.

677.015,63

25.000

6600

Inne składki i zwroty przeznaczone na określony cel

13.191.164,09

2.102.000

 

OGÓŁEM

27.594.507,98

6.478.800

 • [1]  Z czego sześć awansów ad personam (trzy AD 14 na AD 15, jeden AST 10 na AST 11, i dwa AST 4 na AST 5) przyznanych w wyjątkowych przypadkach zasłużonym urzędnikom.
 • [2]  Pozycja łącznie nie obejmuje rezerwy ryczałtowej dla urzędników oddelegowanych w interesie służby.
 • [3]  Z czego cztery stanowiska AD na pół etatu (nauczyciele języków) i jedno stanowisko AD 10 (DG-IPOL) ograniczone do 5 lat.
 • [4]  Jedno stanowisko AD 5 i cztery AST 3 (dział szkoleń zawodowych) oraz dwa AD 5 i dwa AST 1 (dział tłumaczeń) zostają wpisane do rezerwy w tabeli zatrudnienia bez przydziału środków.
 • [5]  Z czego sześć awansów ad personam (trzy AD 14 na AD 15, jeden AST 10 na AST 11, i dwa AST 4 na AST 5) przyznanych w wyjątkowych przypadkach zasłużonym urzędnikom.
 • [6]  Pozycja łącznie nie obejmuje rezerwy ryczałtowej dla urzędników oddelegowanych w interesie służby.
 • [7]  Z czego cztery stanowiska AD na pół etatu (nauczyciele języków) i jedno stanowisko AD 10 (DG-IPOL) ograniczone do 5 lat.
 • [8]  Jedno stanowisko AD 5 i cztery AST 3 (dział szkoleń zawodowych) oraz dwa AD 5 i dwa AST 1 (dział tłumaczeń) zostają wpisane do rezerwy w tabeli zatrudnienia bez przydziału środków.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

28.4.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

35

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, Sergio Paolo Francesco Silvestris, László Surján, Helga Trüpel, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Franziska Katharina Brantner, Roberto Gualtieri, Giovanni La Via, Peter Šťastný, Theodor Dumitru Stolojan

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Marita Ulvskog