RAPORT referitor la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2011

  3.5.2010 - (2010/2005(BUD))

  Comisia pentru bugete
  Raportoare: Helga Trüpel


  Procedură : 2010/2005(BUD)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A7-0134/2010

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2011

  (2010/2005(BUD))

  Parlamentul European,

  (Procedura legislativă specială – buget)

  –    având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  –    având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, în special articolul 31[1],

  –    având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară[2],

  –    având în vedere Rezoluția sa din 25 martie 2010 privind orientările referitoare la procedura bugetară 2011 – secțiunile I, II, IV, V, VI, VII, VIII și IX[3],

  –    având în vedere raportul prezentat Biroului de către Secretarul General privind proiectul preliminar de estimare a bugetului Parlamentului pentru exercițiul financiar 2011,

  –    având în vedere proiectul preliminar de estimare a bugetului întocmit de Birou la 19 aprilie 2010 în conformitate cu articolul 23 alineatul (6) și articolul 79 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Parlamentului,

  –    având în vedere proiectul de estimare a bugetului întocmit de Comisia pentru bugete în conformitate cu articolul 79 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Parlamentului,

  –    având în vedere articolul 79 din Regulamentul său de procedură,

  –    având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7-0134/2010),

  A. întrucât, pentru a-și îndeplini sarcinile care îi revin în temeiul tratatului, Parlamentul intenționează să utilizeze și să își dezvolte pe deplin prerogativele, iar acest obiectiv impune consolidarea anumitor domenii prioritare și, în același timp, o abordare strictă în ceea ce privește utilizarea resurselor disponibile;

  B.  întrucât, în această privință, situația bugetară a rubricii 5 (Cheltuieli administrative) pentru 2011 impune, mai mult decât niciodată, o abordare atentă și disciplinată a bugetului Parlamentului pentru concilierea obiectivelor politice și a finanțării acestora;

  C.  întrucât acum doi ani a fost inițiat un proiect-pilot de cooperare consolidată între Birou și Comisia pentru bugete, proiect care a fost menținut și pentru procedura 2011;

  D.  întrucât prerogativele plenului de adoptare a estimării și a bugetului final vor fi păstrate integral în conformitate cu dispozițiile tratatului și cu Regulamentul de procedură;

  E.   întrucât la 24 martie 2010 și la 13 aprilie 2010 au avut loc două reuniuni preliminare concilierii între delegațiile Biroului și Comisiei pentru bugete, în cadrul cărora au fost discutate un număr de aspecte-cheie,

  Cadrul general și bugetul total

  1.   constată că bugetul 2011, în forma propusă de Birou, se ridică la 1 710 547 354 EUR, reprezentând 20,32% din rubrica 5 din cadrul financiar multianual (CFM); constată că rata de creștere sugerată este de 5,8 % față de bugetul 2010, inclusiv proiectul de buget rectificativ nr. 1/2010;

  2.   pe deplin conștient de provocările cu care se va confrunta, este de părere că rata de creștere și nivelul final al bugetului prevăzute în cadrul estimării trebuie ajustate; decide ca în această etapă bugetul total să se ridice la 1 706 547 354 EUR, reprezentând o rată de creștere de 5,5% și o cotă procentuală de 20,28% din rubrica 5; intenționează să clarifice diversele probleme, să continue să analizeze măsurile propuse și să identifice surse de economii înainte de adoptarea bugetului final în toamna lui 2010;

  3.   își reiterează opinia conform căreia, pe baza referințelor inițiale din CFM negociat în 2006 și intrat în vigoare în 2007, cheltuielile sale ar trebui stabilite în jurul tradiționalei limite de 20%, ținând seama de necesitățile celorlalte instituții și de marja disponibilă; remarcă, din acest punct de vedere, solicitările Comitetului Economic și Social European și ale Comitetului Regiunilor care se ridică la peste 10 milioane EUR doar pentru 2010; reafirmă faptul că Serviciul european pentru acțiune externă s-ar putea să aibă, la rândul lui, un impact asupra rubricii 5; își confirmă opinia conform căreia Biroul și Comisia pentru bugete trebuie să coopereze în vederea reevaluării acestei limite înainte de deschiderea unui dialog interinstituțional pe acest subiect; sugerează ca în acest scop să se creeze un grup de lucru, care să-și înceapă activitatea cel târziu la sfârșitul lui iulie 2010;

  4.   solicită clarificări cu privire la programarea financiară la mijlocul perioadei în ceea ce privește rubrica 5 și marjele preconizate de 109 milioane EUR pentru 2011, 102 milioane EUR pentru 2012 și 157 de milioane EUR pentru 2013; consideră că ar fi util să primească informații privind ipotezele de lucru ale Parlamentului pentru cel de-al șaselea raport al secretarilor generali (octombrie 2009) în ceea ce privește bugetul și posturile, comparativ cu estimările propuse pe care le analizează acum; ar dori să clarifice ce proiecte (potențiale) semnificative și măsuri de personal sunt deja incluse în această programare pentru următorii 2-3 ani; subliniază, de asemenea, că programarea financiară este doar un instrument de planificare orientativ, neobligatoriu, și că autoritatea bugetară este cea care ia deciziile finale;

  5.   deși nu se împotrivește raționamentului de principiu conform căruia 1% din buget ar fi o rezervă rezonabilă pentru cheltuieli neprevăzute, este de acord cu propunerea Biroului, ținând seama de situația precară de la rubrica 5, de a stabili această rezervă la 14 milioane EUR;

  6.   înțelege că, în ceea ce privește cauza privind salariile pe rol în fața Curții de Justiție și al cărei efect total asupra Parlamentului s-ar putea ridica în 2011 la cca 12 milioane EUR în cazul unei hotărâri în favoarea Comisiei, propunerea prevede un provizion defalcat la mai multe linii bugetare;

  7.   își reiterează cererile anterioare ca primăvara, în etapa estimării bugetului, să fie prezentată o propunere bugetară completă, ceea ce ar conduce exclusiv la modificări minore sau tehnice în așa-numita „scrisoare rectificativă” din toamnă;

  8.   subliniază din nou importanța pe care o acordă unei strânse cooperări între Birou și Comisia pentru bugete pentru a clarifica împreună consecințele bugetare ale deciziilor care urmează a fi luate; subliniază, de asemenea, că pentru fiecare organ de decizie este crucială prezentarea unor fișe financiare care să prezinte în mod clar toate consecințele bugetare;

  Aspecte specifice

  Aspecte privind Tratatul de la Lisabona

  9.   salută și aprobă finanțarea propunerilor Biroului în legătură cu aceste măsuri, și anume crearea unei rezerve specifice pentru cei 18 noi deputați, în valoare de 9,4 milioane EUR;

  10. aprobă faptul că Biroul se axează pe consolidarea expertizei pentru a contribui la obiectivul de excelență legislativă;

  11. în această privință, sprijină ideea finanțării unei combinații adecvate de expertiză internă și externă pentru departamentele tematice în funcție de tipul de informații necesare pentru fiecare dosar în curs de analiză, dar ar dori să primească explicații suplimentare cu privire la modul în care creșterea propusă a efectivelor de personal ar putea fi utilizată într-un mod flexibil, precum și mai multe informații privind ratele anterioare de aplicare și cererile emise de comisii de astfel de servicii de expertiză;

  12. salută faptul că Biroul a ținut seama de preocupările legate de raportul dintre posturile AD și AST, ceea ce a dus la eliminarea a trei posturi AST în comparație cu propunerea inițială; aprobă creditele alocate pentru crearea a 19 posturi AD5 și a 13 posturi AST1 în cadrul departamentelor tematice, așa cum sugerează în prezent Biroul;

  13. este de acord că studiile externe trebuie consolidate și salută acordul încheiat între Birou și Comisia pentru bugete de a stabili cuantumul suplimentar la 1,7 milioane EUR;

  14. ia act de propunerea de a mări efectivele bibliotecii cu 28 de posturi, din care 13 pentru serviciul de informare pentru deputați (posturi ocupate anterior de agenți contractuali); poate aproba finanțarea și includerea acestor 13 posturi în schema de personal, cu condiția să primească asigurări că aceste posturi vor fi ocupate în urma unor concursuri deschise și, de asemenea, că pachetul financiar pentru contracte va fi redus cu suma corespondentă; consideră că o consolidare suplimentară a fondurilor și a resurselor umane aflate la dispoziția serviciilor de informații existente în cadrul PE ar trebui să fie însoțită de dezvoltarea unui sistem ușor de utilizat, care să permită deputaților un acces facil la toate informațiile elaborate intern; decide să includă în estimări creditele aferente celor 15 posturi suplimentare, dar înscrie jumătate din sumă în rezervă până când va primi:

  -    justificări suplimentare privind modul în care acest posturi vor fi utilizate pentru îmbunătățirea serviciilor de expertiză oferite deputaților;

  -    informații concrete cu privire la măsurile luate de Birou și de serviciile administrative pentru crearea unui sistem intern de gestionare a cunoștințelor, inclusiv calendarul preconizat pentru implementarea acestuia și valoarea economiilor rezultate din raționalizarea surselor de informații;

  15. consideră că cele două servicii de sprijin indirect menționate mai sus ar trebui să fie făcute cunoscute, inclusiv prin intermediul paginilor de internet ale Parlamentului, în beneficiul deputaților;

  16. reamintește rezoluția sa privind orientările, în care solicitase deja o evaluare, inclusiv o situație financiară detaliată a costurilor totale generate de majorarea propusă a indemnizației de asistență; prin urmare, decide să înscrie în rezervă creditele corespunzătoare;

  Extindere

  17. salută dispozițiile prevăzute pentru aderarea Croației și aprobă creditele și măsurile de personal conexe;

  Organigrama generală

  18. ia act de faptul că, în plus față de cele 68 de posturi legate de Tratatul de la Lisabona și cele 62 aferente extinderii (inclusiv 11 posturi alocate grupurilor), sunt solicitate 17 posturi noi pentru realizarea măsurilor prevăzute în cel de-al doilea an din planul trienal pentru DG INLO care a fost adoptat în procedura 2010 și 30 de posturi noi pentru alte domenii, posturi care nu au putut fi acoperite din cele 20 de redistribuiri identificate a fi posibile în 2011, ceea ce înseamnă un total de 180 de posturi noi; solicită informații detaliate suplimentare privind posturile redistribuite sau transferate de la începutul acestei legislaturi, inclusiv estimări ale redistribuirilor și transferurilor pentru 2010 și, dacă este posibil, pentru 2011; decide să introducă creditele alocate pentru crearea acestor posturi în estimări, dar înscrie în rezervă suma legată de crearea a 30 de posturi pentru „alte domenii”, în așteptarea analizei informațiilor solicitate;

  19. constată că propunerea Biroului include acum un post AD5 și un post AST1 pentru Adunarea Parlamentară Euromediteraneeană, precum și trei posturi AD5 și un post AST1 pentru gestionarea riscurilor, dar nu mai prevede suma suplimentară preconizată de 3 milioane EUR pentru DG ITEC;

  20. ia act, de asemenea, de faptul că Biroul a inclus alte 56 de posturi pentru grupurile politice;

  21. aprobă măsurile și posturile prevăzute pentru 2011 aferente celui de-al doilea an de aplicare a programului trienal al DG INLO care a fost convenit anul trecut;

  22. dorește să primească informații suplimentare privind defalcarea creditelor aferente agenților contractuali și o situație globală a costurilor nete sau a economiilor nete aferente pachetului financiar pentru agenții contractuali ca urmare a aprobării unor majorări de efective, în special prin internalizarea unor funcții din domenii precum securitatea, TIC și biblioteca;

  Operațiuni imobiliare

  23. subliniază că o politică imobiliară rezonabilă este strâns legată de procedura 2011 și, de asemenea, de chestiunea generală a durabilității bugetului;

  24. salută faptul că Biroul a răspuns, prin decizia sa din 24 martie 2010, solicitării Parlamentului European privind o politică imobiliară pe termen mediu și lung; își exprimă o îngrijorare inițială cu privire la fezabilitatea continuării în paralel a tuturor operațiunilor imobiliare curente și planificate care ar putea emana din strategia imobiliară pe termen mediu și lung; nu îi este clar în ce fel aceste numeroase proiecte se înscriu în CFM și solicită clarificările necesare;

  25. ia act în această privință de propunerea Biroului de a utiliza 85,9 milioane EUR din veniturile alocate (de utilizat în sfera politicii imobiliare a Parlamentului) pentru birourile deputaților din Bruxelles; reamintește că orice proiect imobiliar care ar putea avea efecte financiare semnificative asupra bugetului trebuie să facă obiectul unei consultări cu autoritatea bugetară conform articolului 179 alineatul (3) din Regulamentul financiar; reamintește, de asemenea, că, în ceea ce privește reportările, Regulamentul financiar prevede că veniturile alocate reportate trebuie utilizate primele; salută în acest context faptul că Parlamentul, prin rambursarea a 85,9 milioane EUR de către statul belgian, este în măsură să devanseze noi proiecte imobiliare și astfel să aplice mai rapid o parte a strategiei imobiliare pe termen mediu;

  26. nu poate fi de acord să rezerve aceste venituri alocate pentru acest proiect imobiliar;

  27. solicită ca în viitor creditele necesare în conformitate cu planificarea imobiliară pe termen mediu să fie prevăzute în buget; solicită, de asemenea, crearea unei linii bugetare specifice destinată proiectelor imobiliare majore pentru a facilita planificarea financiară pe termen mediu a proiectelor imobiliare și pentru a spori transparența;

  28. ia act de faptul că s-a constituit în propunerea Biroului un provizion pentru prefinanțarea directă a etapei inițiale a construcției noii clădiri KAD, în valoare de 10,2 milioane EUR la linia bugetară aferentă chiriilor; recunoaște că astfel de prefinanțări opționale ar contribui la reducerea costurilor de finanțare dar, ținând seama de situația extrem de precară din 2011, decide să introducă în acest scop în estimări o sumă mai mică, respectiv de 6,2 milioane EUR; își afirmă disponibilitatea de a reevalua această sumă în toamna anului 2010, pe baza unei actualizări a situației bugetare și a evoluțiilor înregistrate de politica imobiliară a Parlamentului;

  Securitate

  29. acordă importanță revizuirii detaliate a politicii de securitate anunțate de Birou și, în această privință, reamintește opțiunea sa pentru o utilizare mai prudentă a resurselor, în special pentru un echilibru între personalul intern și agenții externi în ceea ce privește raportul costuri-beneficii; solicită Biroului să examineze atent implicațiile operaționale și financiare ale noii strategii cu scopul de a ajunge la propuneri care să asigure un echilibru adecvat între cerințele de securitate, pe de o parte, și accesibilitate și deschidere, pe de altă parte; subliniază că Parlamentul ar trebui să rămână o instituție cât mai deschisă și mai accesibilă; în acest sens, dorește să primească mai multe informații de la serviciile administrative cu privire la așa-numitul proiect Wiertz pentru a evalua efectul acestuia în ceea ce privește accesibilitatea Parlamentului pentru public;

  Strategia privind TIC

  30. salută noua abordare mai structurată în domeniul TIC și elaborarea unei strategii cuprinzătoare în acest domeniu; își reiterează, de asemenea, sprijinul pentru un nivel suficient de internalizare care să reducă dependența de furnizorii externi; remarcă totuși că au fost deja create posturi noi în trei exerciții consecutive; prin urmare, consideră că această chestiune trebuie clarificată;

  31. ia act de faptul că 5 milioane EUR au fost alocate unui proiect privind mobilitatea informatică a deputaților, în special pentru acoperirea costurilor comunicațiilor mobile; ar dori să primească informații suplimentare având în vedere suma relativ mare;

  Chestiuni de mediu

  32. salută majorarea modestă a finanțării aferente EMAS și măsurilor de reducere a emisiilor de CO2, care sunt incluse în diverse linii bugetare, și subliniază din nou importanța pe care o acordă acestui domeniu;

  33. ia act de evoluția din 2006 încoace a indicatorilor-cheie de performanță din acest domeniu, incluși în Revizuirea managementului de mediu pentru 2008, în special de reducerea amprentei de carbon cu 12,9%, reducerea consumului de electricitate cu 0,8%, creșterea consumului de gaz/combustibil lichid/energie termică de 7,4% în 2008, după reducerea lui cu 17,5% în 2007, creșterea emisiilor eferente mobilității/transporturilor cu 8,8%, creșterea procentajului de deșeuri reciclate de la 49,8% în 2006 la 55,4% în 2008, creșterea consumului de apă cu 18,1% și scăderea consumului de hârtie cu 16,9%;

  34. salută anexa la buget referitoare la managementul de mediu care oferă o situație tehnică adecvată a liniilor bugetare implicate; ar dori, în acest context, ca rapoartele anuale EMAS să includă, în aceeași anexă, mai multe informații cu privire la amprenta diferențiată de carbon a clădirilor Parlamentului din Strasbourg, Bruxelles și Luxemburg și cu privire la impactul deplasărilor și al activităților de transport conexe sesiunilor, precum și să prezinte rezultatele actuale obținute în reducerea amprentei de carbon a Parlamentului și să ilustreze impactul benefic pe care aceste investiții îl au asupra mediului și eventualele economii realizate pe termen mai lung;

  35. își exprimă sprijinul pentru continuarea măsurilor de reducere a amprentei de carbon a Parlamentului; salută în această privință studiile în curs cu privire la economiile de energie în clădiri și la modalități de aplicare a unui sistem de compensare pentru emisiile de carbon aferente deplasărilor; sprijină, de asemenea, stimulentele care promovează utilizarea transporturilor publice în locul automobilelor și disponibilitatea mai multor biciclete la Strasbourg;

  36. constată că linia bugetară aferentă cheltuielilor de deplasare ale deputaților este mai mare decât cea aferentă salariilor; subliniază că este necesar ca indemnizațiile, în special cele de călătorie, să fie utilizate responsabil și remarcă faptul că, fără a modifica normele actuale și prin utilizarea altor mijloace de transport decât transportul aerian la clasa business ori de câte ori acest lucru este posibil în deplasările către și dinspre locurile de desfășurare a activității Parlamentului, amprenta de carbon a instituției poate fi redusă și se pot face, în același timp, economii; solicită Biroului, așa cum s-a convenit în cadrul ultimei reuniuni de conciliere prealabilă, să prezinte la timp pentru prima lectură a Parlamentului un studiu axat pe funcționarea noului sistem și pe posibile soluții pentru realizarea de economii;

  37. reamintește că, în urma unei inițiative a dlui Barroso, autoritatea bugetară a alocat în bugetele instituțiilor europene venituri alocate pentru finanțarea unei subvenții pentru utilizarea transporturilor publice de către personal, ca măsură ecologică; solicită informații actualizate cu privire la situația din Parlament;

  38. solicită ca, ori de câte ori este posibil și oportun, situațiile financiare utilizate în cadrul instituției să fie completate cu informații privind mediul;

  39. consideră că directivele privind achizițiile publice trebuie să fie adaptate mai bine pentru a facilita, acolo unde este posibil și adecvat, includerea unor clauze sociale și de mediu;

  Proiecte multianuale și alte elemente de cheltuieli

  40. salută acordul referitor la majorarea cu 2,6 milioane EUR a cheltuielilor cu vizitatorii, astfel încât deputații să poată invita 110 de vizitatori anual, în loc de 100 cât au dreptul în prezent; consideră că, înainte de a lua o decizie cu privire la orice majorare suplimentară, ar trebui să se evalueze funcționarea noului centru pentru vizitatori; serviciile responsabile pentru organizarea vizitelor ar trebui să țină seama, de asemenea, de faptul că deputații ar putea dori să primească grupuri de vizitatori de diverse dimensiuni de-a lungul anului;

  41. aprobă suma de 3 milioane EUR prevăzută în buget pentru deschiderea centrului pentru vizitatori și acoperirea costurilor de funcționare pentru un exercițiu standard complet; atrage atenția că ar trebui să se facă o analiză a primului an de funcționare și din punct de vedere financiar, care să abordeze inclusiv aceste costuri de funcționare;

  42. ia act de decizia Biroului de a introduce indemnizații pentru deputații care dețin funcții oficiale, propunere care are un impact bugetar de 400 000 EUR; remarcă totuși că discuția de principiu a fost controversată; salută în acest sens faptul că trebuie furnizate documente justificative pentru rambursarea costurilor suplimentare suportate în exercitarea funcțiilor lor;

  43. ia act de propunerea Biroului de a include 2,5 milioane EUR pentru Casa istoriei europene care să acopere costurile aferente unor studii realizate după încheierea concursului de arhitectură aflat în curs de jurizare; reamintește că anul trecut a solicitat o prezentare clară a costurilor prevăzute pentru ansamblul proiectului, inclusiv a costurilor administrative, cel târziu cu ocazia proiectului preliminar de estimare a bugetului pentru exercițiul financiar 2011; reamintește, de asemenea, acordul la care s-a ajuns cu Biroul în cursul reuniunii preliminare concilierii din 2009; subliniază că raportul comitetului de experți de pe lângă Casei istoriei europene menționează 11 puncte, care presupun costuri suplimentare: „consiliu academic format din experți și specialiști ai muzeului”, (2) „independența instituțională a instituției”, (3) „oferte pedagogice extinse ale muzeului”, (4) „loc de întâlnire pentru tinerii cercetători”, (5) „evaluarea permanentă”, (6) „expoziții temporare și expoziții itinerante”, (7) „evenimente relevante cu o temă europeană”, (8) „publicații proprii”, (9) „oferte online extinse”, (10) „crearea unei colecții proprii a muzeului”, (11) „dezvoltarea continuă a expozițiilor și a infrastructurii muzeului”; subliniază, prin urmare, că costul total al acestui proiect trebuie identificat cât mai repede posibil;

  Chestiuni orizontale

  44. salută cu căldură includerea unei analize inițiale care prezintă costurile fixe și variabile din propunerea de buget; recunoaște dificultățile metodologice întâmpinate, dar este convins că aceste concepte ar trebui analizate mai detaliat; așteaptă un răspuns în această privință din partea organelor competente cu privire la modalitatea în care poate fi aplicată în contextul procedurii bugetare a PE o politică bugetară cu punct de plecare zero care să facă și distincția între costurile fixe și costurile variabile; solicită examinarea mai aprofundată a costurilor fixe, făcându-se distincție între costurile fixe permanente, costurile fixe pentru perioade determinate și domeniile în care ar putea fi făcute economii; solicită examinarea mai aprofundată a costurilor variabile, stabilindu-se o legătură clară între costuri și obiective, politici și acțiuni și identificându-se prioritățile, care trebuie clasate în funcție de importanța lor;

  45. atrage atenția asupra faptului că, pentru instituțiile europene, limitele pentru diversele proceduri de achiziții publice sunt mai stricte în prezent decât cele prevăzute în directivele europene privind achizițiile publice și că această situație generează costuri administrative și de resurse umane suplimentare care ar putea fi reduse printr-o mai bună aliniere a limitelor;

  46. sprijină activitățile care au o dimensiune socială, culturală sau lingvistică și se adresează personalului și familiilor lor, dar nu este de acord să se ofere subvenții individuale în acest context și, prin urmare, modifică comentariile de la linia bugetară relevantă;

  47. sprijină cu tărie eforturile suplimentare destinate unei mai bune adaptări a instituției pentru persoanele cu handicap, atât în ceea ce privește modificările necesare ale infrastructuri, cât și în ceea ce privește măsurile de personal;

  Considerații finale

  48.  subliniază că ar trebui să se realizeze o analiză mai atentă a liniilor bugetare individuale, inclusiv o analiză a ratelor de execuție, înainte de votul asupra proiectului de buget din toamnă; prin urmare, va examina și va lua deciziile finale privind bugetul la momentul respectiv;

  49. adoptă proiectul de estimare a bugetului pentru exercițiul financiar 2011 în forma anexată la prezenta rezoluție și reamintește că Parlamentul va adopta o poziție cu privire la proiectul de buget, astfel cum a fost modificat de Consiliu, în octombrie 2010, în conformitate cu procedura de vot prevăzută în tratat;

  50. aprobă concluziile comune ale reuniunii bugetare trilaterale din 25 martie 2010, anexate la prezenta rezoluție;

  o

  o        o

  51. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție și estimarea bugetului Consiliului și Comisiei.

  ANEXA 1: CONCLUZIILE COMUNE ALE REUNIUNII BUGETARE TRILATERALE DIN 25 MARTIE 2010

  REUNIUNEA BUGETARĂ TRILATERALĂ

  25 MARTIE 2010

  Concluzii

  Parlamentul European, Consiliul și Comisia au luat act de preocupările exprimate de Grefa Curții de Conturi și de secretariatele generale ale Curții de Conturi, Comitetului Regiunilor și Comitetului Economice și Social European în scrisorile pe care le-au trimis secretariatelor generale ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei cu privire la noua procedură, în special comitetul de conciliere. Acestor instituții li se sugerează să își trimită în scris, direct comitetului de conciliere, observațiile cu privire la impactul poziției Consiliului și al amendamentelor Parlamentului European.

  ANEXA 2: PROIECT DE ESTIMARE A BUGETULUI

  Contribuția Comunităților Europene la finanțarea cheltuielilor

  Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2011

  Titlu

  Suma

   

   

  Cheltuieli

  1.706.547.354

  Resurse proprii

  128.030.788

  Contribuție de încasat

  1.578.516.566

  SITUAȚIA VENITURILOR

  Titlul Capitolul Articolul Postul

  Titlu

  Buget 2011

  Buget 2010

  + BR 1/2010

  Execuție 2009

   

  4

   

  VENITURI PROVENITE DE LA PERSOANE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIILE ȘI CU ALTE ORGANISME COMUNITARE

   

   

   

  4 0

  IMPOZITE ȘI REȚINERI DIVERSE

   

   

   

  4 0 0

  Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituțiilor, ale funcționarilor, ale celorlalți agenți și ale beneficiarilor de pensii

  48 159 863

  47 208 729

  45 987 620,64

  4 0 3

  Încasări din contribuția temporară care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

  p.m.

  p.m.

  84,54

  4 0 4

  Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituțiilor, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

  8 209 828

  9 157 662

  5 709 275,13

   

   

  Capitolul 4 0 — Total

  56 369 691

  56 366 391

  51 696 980,31

  4 1

  CONTRIBUȚIA LA SISTEMUL DE PENSII

   

   

   

  4 1 0

  Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

  61 216 159

  58 910 854

  47 760 097,53

  4 1 1

  Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal

  9.134.938

  13 046 060

  7 209 550,25

  4 1 2

  Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii

  10 000

  5 000

  0,00

   

   

  Capitolul 4 1 — Total

  70 361 097

  71 961 914

  54 969 647,78

  4 2

  ALTE CONTRIBUȚII LA SISTEMUL DE PENSII

   

   

   

  4 2 1

  Contribuții ale membrilor Parlamentului la un sistem de pensii

  p.m.

  p.m.

  820 485,37

   

  Capitolul 4 2 — Total

  p.m.

  p.m.

  820 485,37

   

   

  Titlul 4 — Total

  126 730 788

  128 328 305

  107 487 113,46

  5

  VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI

   

   

   

  5 0

   

  ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE (LIVRĂRI DE BUNURI) ȘI IMOBILE

   

   

   

  5 0 0

  Încasări din vânzarea de bunuri mobile (livrări de bunuri)

   

   

   

  5 0 0 0

  Încasări din vânzarea de mijloace de transport – Venituri alocate

  p.m.

  p.m.

  0,00

  5 0 0 1

  Încasări din vânzarea de alte bunuri mobile – Venituri alocate

  p.m.

  p.m.

  15 000,00

  5 0 0 2

  Încasări din livrările de bunuri către alte instituții sau organisme – Venituri alocate

  p.m.

  p.m.

  0,00

  5 0 1

  Încasări din vânzarea de bunuri imobile

  p.m.

  p.m.

  0,00

  5 0 2

  Încasări din vânzarea de publicații, de imprimate și de filme — Venituri alocate

  p.m.

  p.m.

  489 477,89

   

  Capitolul 5 0 — Total

  p.m.

  p.m.

  504 477,89

  5 1

  ÎNCASĂRI DIN ÎNCHIRERI

   

   

   

  5 1 1

  Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile și rambursarea de cheltuieli locative

   

   

   

  5 1 1 0

  Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile – Venituri alocate

  p.m.

  p.m.

  1 324 196,29

  5 1 1 1

  Rambursarea de cheltuieli locative — Venituri alocate

  p.m.

  p.m.

  15 317,47

   

  Capitolul 5 1 — Total

  p.m.

  p.m.

  1 339 513,76

  5 2

  VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

   

   

   

  5 2 0

  Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției

  1 300 000

   

  2 000 000

  1 316 525,41

   

  Capitolul 5 2 — Total

  1 300 000

  2 000 000

  1 316 525,41

  5 5

  VENITURI PROVENITE DIN ÎNCASĂRILE PENTRU SERVICIILE ȘI LUCRĂRILE PRESTATE

   

   

   

  5 5 0

  Venituri provenite din încasările pentru serviciile și lucrările prestate în beneficiul altor instituții sau organisme, inclusiv cuantumul indemnizațiilor de misiune plătite în numele altor instituții sau organisme și rambursate de către acestea — Venituri alocate

  p.m.

  p.m.

  3 347 371,92

  5 5 1

  Venituri provenite de la terți pentru serviciile și lucrările prestate la cererea acestora — Venituri alocate

  p.m.

  p.m.

  3 551 741,34

   

  Capitolul 5 5 — Total

  p.m.

  p.m.

  6 899 113,26

  5 7

  ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI AFERENTE FUNCȚIONĂRII ADMINISTRATIVE A INSTITUȚIEI

   

   

   

  5 7 0

  Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – Venituri alocate

  p.m.

  p.m.

  1 766 049,19

  5 7 1

  Venituri corespunzătoare unei anumite destinații, precum veniturile provenite de la fundații, din subvenții, donații și moșteniri, inclusiv veniturile alocate proprii fiecărei instituții — Venituri alocate

  p.m.

  p.m.

  0,00

  5 7 2

  Rambursarea cheltuielilor de asigurări sociale efectuate în numele unei alte instituții

  p.m.

  p.m.

  0,00

  5 7 3

  Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției — Venituri alocate

  p.m.

  p.m.

  3 217 174,16

   

  Capitolul 5 7 — Total

  p.m.

  p.m.

  4 983 223,35

  5 8

  INDEMNIZAȚII DIVERSE

   

   

   

  5 8 1

  Venituri provenind din indemnizațiile de asigurări încasate – Venituri alocate

  p.m.

  p.m.

  677 015,63

   

  Capitolul 5 8 — Total

  p.m.

  p.m.

  677 015,63

   

   

  Titlul 5 — Total

  1 300 000

  2 000 000

  15 659 869,3

  6

   

  CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI ÎN CADRUL ACORDURILOR ȘI AL PROGRAMELOR COMUNITARE

   

   

   

  6 6

  ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI

   

   

   

  6 6 0

  Alte contribuții și restituiri

   

   

   

  6 6 0 0

  Alte contribuții și restituiri alocate — Venituri alocate

  p.m.

  p.m.

  13 191 164,09

  6 6 0 1

  Alte contribuții și restituiri nealocate

  p.m.

  p.m.

  0,00

   

  Capitolul 6 6 — Total

  p.m.

  p.m.

  13 191 164,09

   

  Titlul 6 — Total

  p.m.

  p.m.

  13 191 164,09

  9

  VENITURI DIVERSE

   

   

   

  9 0

  VENITURI DIVERSE

   

   

   

  9 0 0

  Venituri diverse

  p.m.

  p.m.

  4 851 911,67

   

  Capitolul 9 0 — Total

  p.m.

  p.m.

  4 851 911,67

   

  Titlul 9 — Total

  p.m.

  p.m.

  4 851 911,67

   

   

  TOTAL GENERAL

  128.030.788

  130 328 305

  141 250 058,52

  SITUAȚIA CHELTUIELILOR

  Recapitularea generală a creditelor (2011 și 2010) și a execuției (2009)

  Titlul Capitolul

  Titlu

  Credite 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

   

  1

   

  1 0

   

  PERSOANE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA

   

  MEMBRII INSTITUȚIEI

  227.453.567

  220.332.000

  167.952.341,79

  1 2

  FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI

  576.949.290

  525.898.973

  502.188.864,04

  1 4

  ALTE CATEGORII DE PERSONAL ȘI SERVICII EXTERNE

  121.802.596

  108.313.800

  90.934.826,73

  1 6

  ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA

  15.555.500

  15.516.000

  12.762.741,59

   

   

  Titlul 1 — Total

  941.760.953

  870.060.773

  773.838.774,15

   

  2

   

   

  2 0

   

  CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI

  DIVERSE DE FUNCȚIONARE

   

  CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

  189.688.366

  186.909.476

  193.001.220,62

  2 1

  INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER

  119.287.071

  117.014.150

  106.080.063,59

  2 3

  CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

  15.417.000

  12.841.500

  10.778.698,82

   

  Titlul 2 — Total

  324.392.437

  316.765.126

  309.859.983,03

   

  3

   

   

  3 0

   

  CHELTUIELI AFERENTE EXERCITĂRII DE CĂTRE INSTITUȚIE A MISIUNILOR SALE GENERALE

   

  REUNIUNI ȘI CONFERINȚE

  38.879.769

  36.074.200

  27.499.040,69

  3 2

  EXPERTIZĂ ȘI INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE

  107.474.776

  105.169.500

  93.647.679,96

   

   

  Titlul 3 — Total

  146.354.545

  141.243.700

  121.146.720,65

   

   

  4

   

   

  4 0

   

   

  CHELTUIELI AFERENTE EXERCITĂRII DE CĂTRE INSTITUȚIE A MISIUNILOR SALE SPECIFICE

   

  CHELTUIELI SPECIFICE ALE ANUMITOR INSTITUȚII ȘI ALE ANUMITOR ORGANE

  83.650.000

  76.965.000

  69.215.824,15

  4 2

  CHELTUIELI AFERENTE ASISTENȚEI PARLAMENTARE

  178.050..000

  168.974.000

  153.358.430,04

  4 4

  REUNIUNI ȘI ALTE ACTIVITĂȚI ALE DEPUTAȚILOR ȘI ALE FOȘTILOR DEPUTAȚI

  340.000

  310.000

  310.000

   

   

  Titlul 4 — Total

  262.040.000

  246.249.000

  222.884.254,19

   

   

  10

   

  10 0

   

   

  ALTE CHELTUIELI

   

  CREDITE PROVIZORII

  14.164.419

  15.691.800

  0,00

  10 1

  REZERVĂ PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

  14.000.000

  10.000.000

  0,00

  10 3

  REZERVĂ PENTRU EXTINDERE

  3.835.000

  750.000

  0,00

  10 4

  REZERVĂ PENTRU POLITICA DE INFORMARE ȘI DE COMUNICARE

  p.m.

  p.m.

  0,00

  10 5

  CREDITE PROVIZORII PENTRU CLĂDIRI

  p.m.

  11.000.000

  0,00

  10 6

  REZERVĂ PENTRU NOI OBIECTIVE PRIORITARE ÎN CURS DE DEZVOLTARE

  p.m.

  5.000.000

  0,00

  10 8

  REZERVĂ EMAS

  p.m.

  p.m.

  0,00

   

  Titlul 10 — Total

  31.999.419

  42.441.800

  0,00

   

  TOTAL GENERAL

  1.706.547.354

  1.616.760.399

  1.427.729.732,02

  SECȚIUNEA I – PARLAMENTUL

  Venituri — RESURSE PROPRII

  Titlul 4 — VENITURI PROVENITE DE LA PERSOANE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIILE ȘI CU ALTE ORGANISME ALE UNIUNII

  Capitolul 4 0 — IMPOZITE ȘI REȚINERI DIVERSE

  Articolul 4 0 0 — Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituțiilor, ale funcționarilor, ale celorlalți agenți și ale beneficiarilor de pensii

  Cifre

  Buget 2011

  Buget 2010

  Execuție 2009

  48 159 863

  37 889 783

  45 987 620,64

  Comentarii

  Protocol privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, în special articolul 12.

  Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 260/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de stabilire a condițiilor și a procedurii de aplicare a impozitului stabilit în beneficiul Comunităților Europene (JO L 56, 4.3.1968, p. 8).

  Articolul 4 0 3 — Încasări din contribuția temporară care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

  Cifre

  Buget 2011

  Buget 2010

  Execuție 2009

  p.m.

  p.m.

  84,54

  Comentarii

  Regulamentul (CECO, CEE, Euratom) nr. 3831/91 al Consiliului din 19 decembrie 1991 de modificare a Statutului funcționarilor Comunităților Europene și a Regimului aplicabile celorlalți agenți ai Comunităților Europene, în vederea introducerii unei contribuții temporare (JO L 361, 31.12.1991, p. 7).

  Articolul 4 0 4 — Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituțiilor, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

  Cifre

  Buget 2011

  Buget 2010

  Execuție 2009

  8 209 828

  8 859 744

  5 709 275,13

  Comentarii

  Statutul funcționarilor Comunităților Europene, în special articolul 66a.

  Capitolul 4 1 — CONTRIBUȚIA LA SISTEMUL DE PENSII

  Articolul 4 1 0 — Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

  Cifre

  Buget 2011

  Buget 2010

  Execuție 2009

  61 216 159

  44 658 716

  47 760 097,53

  Comentarii

  Statutul funcționarilor Comunităților Europene, în special articolul 83 alineatul (2).

  Articolul 4 1 1 — Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal

  Cifre

  Buget 2011

  Buget 2010

  Execuție 2009

  9 134 938

  4 315 724

  7 209 550,25

  Comentarii

  Statutul funcționarilor Comunităților Europene, în special articolul 4, articolul 11 alineatele (2) și (3) și articolul 48 din anexa VIII.

  Articolul 4 1 2 — Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii

  Cifre

  Buget 2011

  Buget 2010

  Execuție 2009

  10 000

  5 000

  0,—

  Capitolul 4 2 — ALTE CONTRIBUȚII LA SISTEMUL DE PENSII

  Articolul 4 2 1 — Contribuții ale membrilor Parlamentului la un sistem de pensii

  Cifre

  Buget 2011

  Buget 2010

  Execuție 2009

  p.m.

  864 000

  820 485,37

  Comentarii

  Normele privind cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul European, în special anexa III.

  Titlul 5 — VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI

  Capitolul 5 0 — ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE (LIVRĂRI DE BUNURI) ȘI IMOBILE

  Articolul 5 0 0 — Încasări din vânzarea de bunuri mobile (livrări de bunuri)

  Postul 5 0 0 0 — Încasări din vânzarea de mijloace de transport – Venituri alocate

  Cifre

  Buget 2011

  Buget 2010

  Execuție 2009

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Comentarii

  Acest post este destinat înregistrării veniturilor provenite din vânzarea sau răscumpărarea parțială a mijloacelor de transport aparținând instituțiilor.

  În conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

  Postul 5 0 0 1 — Încasări din vânzarea de alte bunuri mobile – Venituri alocate

  Cifre

  Buget 2011

  Buget 2010

  Execuție 2009

  p.m.

  p.m.

  15 000,00

  Comentarii

  Acest post este destinat înregistrării veniturilor provenite din vânzarea sau răscumpărarea parțială de bunuri mobile aparținând instituțiilor, altele decât mijloace de transport.

  În conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

  Postul 5 0 0 2 — Încasări din livrările de bunuri către alte instituții sau organisme – Venituri alocate

  Cifre

  Buget 2011

  Buget 2010

  Execuție 2009

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Comentarii

  În conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

  Detaliile privind cheltuielile și veniturile rezultate din împrumuturi și închirieri sau din prestări de servicii în cadrul acestui post sunt prezentate într-o anexă la prezentul buget.

  Articolul 5 0 1 — Încasări din vânzarea de bunuri imobile

  Cifre

  Buget 2011

  Buget 2010

  Execuție 2009

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Comentarii

  Prezentul articol este destinat înregistrării veniturilor provenite din vânzarea de bunuri imobile aparținând instituțiilor.

  Articolul 5 0 2 — Încasări din vânzarea de publicații, de imprimate și de filme — Venituri alocate

  Cifre

  Buget 2011

  Buget 2010

  Execuție 2009

  p.m.

  p.m.

  489 477,89

  Comentarii

  În conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (j) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

  Acest articol cuprinde, de asemenea, veniturile din vânzarea acestor produse pe suport electronic.

  Capitolul 5 1 — ÎNCASĂRI DIN ÎNCHIRIERI

  Comentarii

  Articolul 5 1 1 — Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile și rambursarea de cheltuieli locative

  Comentarii

  Postul 5 1 1 0 — Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile – Venituri alocate

  Cifre

  Buget 2011

  Buget 2010

  Execuție 2009

  p.m.

  p.m.

  1 324 196,29

  Comentarii

  În conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

  Detaliile privind cheltuielile și veniturile rezultate din împrumuturi și închirieri sau din prestări de servicii în cadrul acestui post sunt prezentate într-o anexă la prezentul buget.

  Postul 5 1 1 1 — Rambursarea de cheltuieli locative — Venituri alocate

  Cifre

  Buget 2011

  Buget 2010

  Execuție 2009

  p.m.

  p.m.

  15 317,47

  Comentarii

  În conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

  Capitolul 5 2 — VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

  Articolul 5 2 0 — Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției

  Cifre

  Buget 2011

  Buget 2010

  Execuție 2009

  1 300 000

  2 500 000

  1 316 525,41

  Comentarii

  Acest articol este destinat înregistrării veniturilor provenite din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției.

  Capitolul 5 5 — VENITURI PROVENITE DIN ÎNCASĂRILE PENTRU SERVICIILE ȘI LUCRĂRILE PRESTATE

  Articolul 5 5 0 — Venituri provenite din încasările pentru serviciile și lucrările prestate în beneficiul altor instituții sau organisme, inclusiv cuantumul indemnizațiilor de misiune plătite în numele altor instituții sau organisme și rambursate de către acestea — Venituri alocate

  Cifre

  Buget 2011

  Buget 2010

  Execuție 2009

  p.m.

  p.m.

  3 347 371,92

  Comentarii

  În conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

  Articolul 5 5 1 — Venituri provenite de la terți pentru serviciile și lucrările prestate la cererea acestora — Venituri alocate

  Cifre

  Buget 2011

  Buget 2010

  Execuție 2009

  p.m.

  p.m.

  3 551 741,34

  Comentarii

  În conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

  Capitolul 5 7 — ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI AFERENTE FUNCȚIONĂRII ADMINISTRATIVE A INSTITUȚIEI

  Articolul 5 7 0 — Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – Venituri alocate

  Cifre

  Buget 2011

  Buget 2010

  Execuție 2009

  p.m.

  p.m.

  1 706 049,19

  Comentarii

  În conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

  Articolul 5 7 1 — Venituri corespunzătoare unei anumite destinații, precum veniturile provenite de la fundații, din subvenții, donații și moșteniri, inclusiv veniturile alocate proprii fiecărei instituții — Venituri alocate

  Cifre

  Buget 2011

  Buget 2010

  Execuție 2009

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Comentarii

  În conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

  Articolul 5 7 2 — Rambursarea cheltuielilor de asigurări sociale efectuate în numele unei alte instituții

  Cifre

  Buget 2011

  Buget 2010

  Execuție 2009

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Comentarii

  Acest articol este destinat înregistrării veniturilor aferente rambursării de cheltuieli de asigurări sociale efectuate în numele unei alte instituții.

  Articolul 5 7 3 — Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției — Venituri alocate

  Cifre

  Buget 2011

  Buget 2010

  Execuție 2009

  p.m.

  p.m.

  3 217 174,16

  Capitolul 5 8 — INDEMNIZAȚII DIVERSE

  Articolul 5 8 1 — Venituri provenind din indemnizațiile de asigurări încasate – Venituri alocate

  Cifre

  Buget 2011

  Buget 2010

  Execuție 2009

  p.m.

  p.m.

  677 015,63

  Comentarii

  În conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

  Acest articol cuprinde, de asemenea, rambursarea de către societățile de asigurare a remunerațiilor funcționarilor implicați în accidente.

  Titlul 6 — CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI ÎN CADRUL ACORDURILOR ȘI AL PROGRAMELOR UNIUNII

  Capitolul 6 6 — ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI

  Articolul 6 6 0 — Alte contribuții și restituiri

  Postul 6 6 0 0 — Alte contribuții și restituiri alocate — Venituri alocate

  Cifre

  Buget 2011

  Buget 2010

  Execuție 2009

  p.m.

  p.m.

  13 191 164,09

  Comentarii

  Acest post este destinat înregistrării, în conformitate cu dispozițiile articolului 18 din Regulamentul financiar, a eventualelor venituri care nu sunt prevăzute în altă parte în titlul 6 și care conduc la deschiderea de credite suplimentare destinate finanțării cheltuielilor pentru care aceste venituri sunt alocate.

  Postul 6 6 0 1 — Alte contribuții și restituiri nealocate

  Cifre

  Buget 2011

  Buget 2010

  Execuție 2009

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Titlul 9 — VENITURI DIVERSE

  Capitolul 9 0 — VENITURI DIVERSE

  Articolul 9 0 0 — Venituri diverse

  Cifre

  Buget 2011

  Buget 2010

  Execuție 2009

  p.m.

  p.m.

  4 851 911,67

  Comentarii

  Acest articol este destinat înregistrării veniturilor diverse.

  Detaliile privind cheltuielile și veniturile rezultate din împrumuturi și închirieri sau din prestări de servicii în cadrul acestui articol sunt prezentate într-o anexă la prezentul buget.

  Cheltuieli — CHELTUIELI

  Titlul 1 — PERSOANE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA

  Capitolul 1 0 — MEMBRII INSTITUȚIEI

  Articolul 1 0 0 — Indemnizații și alocații

  Postul 1 0 0 0 — Indemnizații

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  67 843 057

  66 695 000

  30 601 982,96

  Comentarii

  Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolele 9 și 10.

  Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 1 și 2.

  Acest credit este destinat să acopere finanțarea indemnizațiilor prevăzute de Statutul deputaților.

  Postul 1 0 0 4 — Cheltuieli de deplasare ordinare

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  75 396 756

  79 319 000

  64 968 671,93

  Comentarii

  Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 20.

  Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 10-21 și 24.

  Acest credit este destinat rambursării cheltuielilor de deplasare și de ședere legate de deplasările spre și dinspre locurile de desfășurare a activității și alte misiuni.

  Acesta este destinat, de asemenea, să acopere cheltuielile aferente compensării emisiilor de carbon, în conformitate cu planul de acțiune privind Sistemul de management de mediu și audit (EMAS) adoptat de Birou.

  Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 10 000 EUR.

  Postul 1 0 0 5 — Alte cheltuieli pentru deplasări

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  11 396 317

  9 170 000

  1 874 928,93

  Comentarii

  Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 20.

  Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 22, 23 și 29.

  Acest credit este destinat rambursării cheltuielilor pentru deplasările complementare, a cheltuielilor pentru deplasările efectuate în statul membru în care a fost ales deputatul și a cheltuielilor de repatriere.

  Acest credit este destinat, de asemenea, să acopere cheltuielile aferente compensării emisiilor de carbon, în conformitate cu planul de acțiune EMAS adoptat de Birou.

  Postul 1 0 0 6 — Indemnizație pentru cheltuieli generale

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  38 330 147

  38 144 000

  42 629 278,00

  Comentarii

  Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 20.

  Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 25-28.

  Această indemnizație este destinată să acopere cheltuielile generate de activitățile parlamentare ale deputaților în statele în care au fost aleși.

  Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 25 000 EUR.

  Postul 1 0 0 7 — Indemnizații pentru exercitarea funcțiilor

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  179 000

  177 000

  169 747,88

  Comentarii

  Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 20.

  Decizia Biroului din 16-17 iunie 2009.

  Acest credit este destinat să acopere indemnizațiile forfetare de ședere și de reprezentare aferente funcțiilor Președintelui Parlamentului European, precum și rambursarea cheltuielilor specifice aferente exercitării unei funcții oficiale în cadrul Parlamentului European.

  Articolul 1 0 1 — Asigurări de accident, de boală și alte măsuri de protecție socială

  Postul 1 0 1 0 — Asigurări de accident, de boală și alte cheltuieli de asigurări sociale

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  3 477 040

  3 417 000

  2 557 021,72

  Comentarii

  Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolele 18 și 19.

  Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 3-9.

  Normele comune privind asigurările de accident și de boli profesionale ale funcționarilor Comunităților Europene.

  Normele comune privind asigurările de boală ale funcționarilor Comunităților Europene.

  Decizia Comisiei de stabilire a dispozițiilor generale de punere în aplicare privind rambursarea cheltuielilor medicale.

  Normele privind cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul European, în special articolul 21 și anexa IV (aplicarea temporară timp de 18 luni după încheierea celei de a șasea legislaturi).

  Acest credit este destinat să acopere asigurările de accident, rambursarea cheltuielilor medicale ale deputaților și asigurările de pierdere și furt pentru efectele și obiectele personale ale deputaților.

  Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 50 000 EUR.

  Postul 1 0 1 2 — Intervenții specifice în beneficiul deputaților cu handicap

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  380 000

  350 000

  77 327,90

  Comentarii

  Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolul 30.

  Acest credit este destinat să acopere anumite cheltuieli necesare furnizării de asistență unui deputat cu handicap grav.

  Articolul 1 0 2 — Indemnizații tranzitorii

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  1 510 000

  7 628 000

  5 456 756,89

  Comentarii

  Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 13.

  Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 45-48 și 77.

  Acest credit este destinat să acopere finanțarea indemnizației tranzitorii la încetarea mandantului unui deputat.

  Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 10 000 EUR.

  Articolul 1 0 3 — Pensii

  Postul 1 0 3 0 — Pensii pentru limită de vârstă

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  11 131 000

  11 215 000

  9 583 361,56

  Comentarii

  Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolele 14 și 28.

  Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 49, 50 și 75.

  Acest credit este destinat să acopere plata unei pensii pentru limită de vârstă după încheierea mandatului unui deputat.

  Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 50 000 EUR.

  Postul 1 0 3 1 — Pensii de invaliditate

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  406 742

  504 000

  383 595,33

  Comentarii

  Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 15.

  Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 51-57 și 75.

  Acest credit este destinat să acopere plata unei pensii în caz de invaliditate a unui deputat, ce survine în cursul mandatului acestuia.

  Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 20 000 EUR.

  Postul 1 0 3 2 — Pensii de urmaș

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  3 072 147

  2 744 000

  2 690 744,23

  Comentarii

  Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 17.

  Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 58-60 și 75.

  Acest credit este destinat să acopere plata unei pensii de urmaș în caz de deces al unui deputat sau al unui fost deputat.

  Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 15 000 EUR.

  Postul 1 0 3 3 — Regimul facultativ de pensii al membrilor

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  55 000

  169 000

  6 433 924,46

  Comentarii

  Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 27.

  Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolul 76.

  Acest credit este destinat să acopere cota-parte a instituției din contribuția la regimul voluntar de pensii suplimentare al deputaților.

  Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 300 000 EUR.

  Articolul 1 0 5 — Cursuri de limbi străine și informatică

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  800 000

  800 000

  525 000,00

  Comentarii

  Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolul 44.

  Decizia Biroului din 4 mai 2009 privind cursurile de limbi și informatică pentru deputați.

  Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente cursurilor de limbi străine și cheltuielile aferente cursurilor de informatică pentru deputați.

  Articolul 1 0 8 — Diferențe de curs valutar

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere diferențele de curs valutar acoperite de la bugetul Parlamentului European în conformitate cu dispozițiile aplicabile plății indemnizațiilor de cheltuieli generale.

  Articolul 1 0 9 — Credit provizoriu

  Postul 1 0 9 0 — Credit provizoriu

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  4 076 097

  p.m.

  0,—

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere efectele eventualelor ajustări ale plăților către membrii instituției.

  Acest credit are un caracter pur provizoriu și nu poate fi utilizat decât după efectuarea unui transfer către alte linii în conformitate cu dispozițiile din Regulamentul financiar.

  Postul 1 0 9 1 — Credit provizoriu pentru 18 membri - Tratatul de la Lisabona

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  9 400 264

  0,—

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de sosirea a 18 membri noi în conformitate cu Tratatul de la Lisabona.

  Acest credit are un caracter pur provizoriu și nu poate fi utilizat decât după efectuarea unui transfer către alte linii în conformitate cu dispozițiile din Regulamentul financiar.

  Temei legal

  Acte de referință

  Capitolul 1 2 — FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI

  Articolul 1 2 0 — Remunerații și alte drepturi

  Postul 1 2 0 0 — Remunerații și indemnizații

  Cifre

   

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  1 2 0 0

  562 440 090

  517 388 973

  494 054 418,49

  10 0

  964 419

   

   

  Total

  563 404 509

  517 388 973

  494 054 418,49

  Comentarii

  Statutul funcționarilor Comunităților Europene.

  Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene.

  Acest credit este destinat să acopere în special următoarele elemente, pentru funcționarii și agenții temporari care ocupă un post prevăzut în organigramă:

   salariile, indemnizațiile și alocațiile aferente salariilor;

   asigurarea de boală, asigurarea de accident și de boli profesionale, precum și alte cheltuieli de asigurări sociale;

   indemnizațiile forfetare pentru ore suplimentare;

   celelalte alocații și indemnizații diverse;

   plata cheltuielilor de călătorie pentru funcționarul sau agentul temporar, pentru soțul sau soția sa și pentru persoanele aflate în întreținerea sa de la locul de muncă la locul de origine;

   efectele coeficienților de corecție aplicabili remunerațiilor și cotei din plăți transferate într-o altă țară decât cea a locului de muncă;

   asigurarea de șomaj pentru agenții temporari, precum și plățile pe care instituția trebuie să le efectueze în beneficiul agenților temporari pentru a constitui sau a menține drepturile acestora la pensie în țara lor de origine.

  Acest credit este destinat să acopere, de asemenea, primele de asigurare «accidente – activități sportive» pentru utilizatorii centrului sportiv al Parlamentului European de la Bruxelles și Strasbourg.

  Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 1 800 000 EUR.

  Postul 1 2 0 2 — Ore suplimentare plătite

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  455 200

  400 000

  350 000,00

  Comentarii

  Statutul funcționarilor Comunităților Europene, în special articolul 56 și anexa VI.

  Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene.

  Acest credit este destinat să acopere plata orelor suplimentare în condițiile prevăzute de dispozițiile menționate mai sus.

  Postul 1 2 0 4 — Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  5 034 000

  4 900 000

  3 520 000,00

  Comentarii

  Statutul funcționarilor Comunităților Europene.

  Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene.

  Acest credit este destinat să acopere:

   cheltuielile de călătorie datorate funcționarilor și agenților temporari (inclusiv membrilor familiilor lor) la începerea sau la încetarea activității sau în cazul unui transfer care implică schimbarea locului de muncă;

   indemnizațiile de instalare/reinstalare și cheltuielile de mutare datorate funcționarilor și agenților temporari care trebuie să își schimbe reședința după începerea activității sau în urma unui transfer la un nou loc de muncă, precum și în momentul încetării definitive a activității, urmată de stabilirea într-o altă localitate;

   diurnele datorate funcționarilor și agenților temporari care dovedesc că sunt obligați să își schimbe reședința la începerea activității sau în cazul unui transfer la un nou loc de muncă;

   indemnizația de plecare pentru un funcționar după perioada de probă, în caz de inaptitudine manifestă;

   indemnizația de reziliere de către instituție a contractului unui agent temporar;

   diferența dintre cotizațiile plătite de către agenții contractuali unui sistem de pensii într-un stat membru și cele datorate sistemului comunitar în cazul reclasificării unui contract.

  Articolul 1 2 2 — Indemnizații după încetarea anticipată a activității

  Postul 1 2 2 0 — Indemnizații în caz de pensionare în interes de serviciu

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  530 000

  760 000

  917 369,49

  Comentarii

  Statutul funcționarilor Comunităților Europene, în special articolele 41 și 50 și anexa IV.

  Acest credit este destinat să acopere indemnizațiile care trebuie plătite funcționarilor:

  —           disponibilizați ca urmare a unei măsuri de reducere a numărului de locuri de muncă din instituție;

  —           care ocupă un post de gradul AD 16 sau AD 15 și sunt pensionați în interes de serviciu.

  Acest credit acoperă, de asemenea, cota-parte a angajatorului din asigurarea medicală și efectele coeficienților de corecție aplicabili acestor indemnizații.

  Postul 1 2 2 2 — Indemnizații pentru încetarea definitivă a activității și sistemul special de pensionare pentru funcționari și agenți temporari

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  1 390 000

  2 450 000

  3 347 076,06

  Comentarii

  Statutul funcționarilor Comunităților Europene, în special articolele 64 și 72.

  Acest credit este destinat să acopere:

  —           indemnizațiile care trebuie plătite în conformitate cu Statutul funcționarilor sau cu regulamentele menționate mai jos;

  —           cota-parte a angajatorului din asigurarea medicală a beneficiarilor indemnizațiilor;

  —           efectul coeficienților de corecție aplicabili diverselor indemnizații.

  Temei juridic

  Regulamentul (CE, Euratom, CECO) nr. 2689/95 al Consiliului din 17 noiembrie 1995 de instituire, cu ocazia aderării Austriei, Finlandei și Suediei, a unor măsuri specifice de încetare definitivă a activității funcționarilor Comunităților Europene (JO L 280, 23.11.1995, p. 4).

  Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1748/2002 al Consiliului din 30 septembrie 2002 de stabilire, în cadrul modernizării instituției, a unor măsuri speciale privind încetarea definitivă a funcțiilor unor funcționari ai Comunităților Europene, numiți într-un post permanent al Parlamentului European și ca agenți temporari ai grupurilor politice din Parlamentul European (JO L 264, 2.10.2002, p. 9).

  Articolul 1 2 4 — Credit provizoriu

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  7 100 000

   

   

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere efectul eventualelor ajustări ale remunerațiilor aprobate de către Consiliu în cursul exercițiului financiar.

  Acest credit are caracter provizoriu și nu poate fi utilizat decât după un transfer către liniile relevante de la acest capitol.

  Temei juridic

  Statutul funcționarilor Comunităților Europene, în special articolul 65 și anexa XI.

  Acte de referință

  Capitolul 1 4 — ALTE CATEGORII DE PERSONAL ȘI SERVICII EXTERNE

  Articolul 1 4 0 — Alți agenți și personal extern

  Postul 1 4 0 0 — Alți agenți

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  29 621 596

  23 830 000

  24 230 464,67

  Comentarii

  Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene.

  Acest credit este destinat în special să acopere următoarele cheltuieli:

   remunerația, inclusiv alocațiile și indemnizațiile, a celorlalți agenți, în special a agenților contractuali, a agenților locali, a consilierilor speciali (în sensul Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene), cotizațiile angajatorului la diversele sisteme de securitate socială, precum și efectele coeficienților de corecție aplicabili remunerațiilor acestor agenți;

   angajarea de agenți temporari.

  Postul 1 4 0 2 — Interpreți de conferință

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  60 000 000

  55 005 000

  43 273 028,22

  Comentarii

  Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene.

  Convenția privind agenții auxiliari interpreți de conferință.

  Acest credit este destinat să acopere următoarele cheltuieli în cadrul cooperării interinstituționale:

   retribuțiile, cotizațiile sociale, cheltuielile de deplasare și indemnizațiile de ședere pentru agenții auxiliari interpreți de conferință convocați de Parlamentul European pentru reuniunile organizate de acesta sau de alte instituții, în cazul în care serviciile necesare nu pot fi asigurate de interpreții Parlamentului (funcționari sau agenți temporari);

   cheltuielile pentru operatori, tehnicieni și administratori de conferință pentru reuniunile menționate anterior, în cazul în care serviciile nu pot fi asigurate de funcționari, agenți temporari sau alți agenți;

   serviciile prestate Parlamentului de interpreți funcționari sau agenți temporari ai celorlalte instituții;

   cheltuielile de deplasare și diurnele aferente serviciilor prestate Parlamentului în contextul cooperării internaționale de interpreți care sunt angajați ai unor instituții internaționale;

   activitățile de cooperare interinstituțională în domeniul lingvistic.

  Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 200 000 EUR.

  Postul 1 4 0 4 — Stagii, subvenții și schimburi de funcționari

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  7 138 000

  7 150 000

  6 068 983,48

  Comentarii

  Norme privind punerea unor funcționari ai Parlamentului European și a unor agenți temporari ai grupurilor politice la dispoziția autorităților naționale, a organismelor asimilate acestora și a unor organizații internaționale.

  Norme privind detașarea unor experți naționali la Parlamentul European.

  Normele interne privind stagiile și vizitele de studiu la Secretariatul General al Parlamentului European.

  Acest credit este destinat să acopere:

   o indemnizație și cheltuieli de deplasare pentru stagiari la începutul și sfârșitul stagiului;

   costurile asigurării de accident și de boală pentru stagiari în cursul stagiilor;

   cheltuielile aferente schimbului de personal dintre Parlament și sectorul public din statele membre sau alte țări menționate în normele aplicabile;

   cheltuielile aferente detașării unor experți naționali la Parlamentul European;

   organizarea de acțiuni de formare de interpreți de conferință și traducători, în special în colaborare cu școlile de interpreți și universitățile care oferă programe de formare a traducătorilor, precum și acordarea de burse pentru formarea și perfecționarea profesională a interpreților și traducătorilor, achiziționarea de material didactic și cheltuielile conexe;

   cheltuieli suplimentare pentru stagiarii din programul-pilot de stagii pentru persoanele cu handicap, direct legate de handicapul lor, în conformitate cu articolul 20 alineatul (8) din Normele interne privind stagiile și vizitele de studiu la Secretariatul General al Parlamentului European.

  Postul 1 4 0 6 — Observatori

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Comentarii

  Acest credit este destinat acoperirii plăților aferente cheltuielilor pentru observatori, în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European.

  Postul 1 4 0 7 — Indemnizație de formare (programul de instruire al Parlamentului European)

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  p.m.

  0,—

  Comentarii

  Acest credit este destinat remunerării muncii stagiarilor care participă la programul de instruire al Parlamentului European.

  Articolul 1 4 2 — Servicii externe

  Postul 1 4 2 0 — Servicii externe

  Cifre

   

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  1 4 2 0

  24 200 000

  21 945 000

  16 953 510,86

  10 0

   

  1 155 000

   

  Total

  24 200 000

  23 100 000

  16 953 510,86

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu serviciile de traducere, dactilografiere, codificare și asistență tehnică prestate de terți.

  Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 200 000 EUR.

  Postul 1 4 2 2 — Activități de cooperare interinstituțională în domeniul lingvistic

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  343 000

  383 800

  408 839,50

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere:

  – cheltuielile aferente acțiunilor stabilite de către Comitetul Interinstituțional pentru Traducere și Interpretare (CITI) în vederea promovării cooperării interinstituționale în domeniul lingvistic;

  – cheltuielile pentru publicații, activități de informare, relații publice, participarea la manifestări publice, la târguri și expoziții lingvistice.

  Articolul 1 4 4 — Credit provizoriu

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  500 000

   

   

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere efectul eventualelor ajustări ale remunerațiilor aprobate de către Consiliu în cursul exercițiului financiar.

  Acest credit are caracter provizoriu și nu poate fi utilizat decât după un transfer către liniile relevante de la acest capitol.

  Temei juridic

  Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene.

  Capitolul 1 6 — ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA

  Articolul 1 6 1 — Cheltuieli aferente administrării personalului

  Postul 1 6 1 0 — Cheltuieli de recrutare

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  515 500

  600 000

  685 000,00

  Comentarii

  Statutul funcționarilor Comunităților Europene, în special articolele 27-31 și 33 și anexa III.

  Decizia 2002/620/CE a Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a Curții de Justiție, a Curții de Conturi, a Comitetului Economic și Social, a Comitetului Regiunilor și a Ombudsmanului European din 25 iulie 2002 de înființare a Oficiului pentru Selecția Personalului Comunităților Europene (JO L 197, 26.7.2002, p. 53) și Decizia 2002/621/CE a secretarilor generali ai Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, a grefierului Curții de Justiție, a secretarilor generali ai Curții de Conturi, Comitetului Economic și Social și Comitetului Regiunilor și a reprezentantului Ombudsmanului European din 25 iulie 2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului pentru Selecția Personalului Comunităților Europene (JO L 197, 26.7.2002, p. 56).

  Acest credit este destinat să acopere:

   cheltuielile de organizare a concursurilor prevăzute la articolul 3 din Decizia 2002/621/CE, precum și cheltuielile de deplasare și de ședere ale candidaților la interviurile de angajare și la vizitele medicale de angajare;

   cheltuielile de organizare a procedurilor de selecție a personalului.

  În cazuri justificate în mod corespunzător de nevoile funcționale și după consultarea Oficiului pentru Selecția Personalului Comunităților Europene, acest credit poate fi utilizat pentru concursuri organizate chiar de instituție.

  Postul 1 6 1 2 — Perfecționare profesională

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  4 100 000

  4 000 000

  3 387 946,49

  Comentarii

  Statutul funcționarilor Comunităților Europene, în special articolul 24a.

  Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene.

  Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de formare în scopul îmbunătățirii competențelor personalului și a performanței și eficienței instituției.

  Articolul 1 6 3 — Intervenții în favoarea personalului instituției

  Postul 1 6 3 0 — Serviciul social

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  650 000

  601 000

  516 821,63

  Comentarii

  Statutul funcționarilor Comunităților Europene, în special articolul 9 alineatul (3) al treilea paragraf și articolul 76.

  Acest credit este destinat să acopere:

   în cadrul unei politici interinstituționale în favoarea persoanelor cu handicap aparținând următoarelor categorii:

   funcționari și agenți temporari în activitate;

   soții și soțiile funcționarilor și agenților temporari în activitate;

   copii aflați în întreținere în sensul Statutului funcționarilor Comunităților Europene,

  rambursarea, în limitele posibilităților bugetare, după epuizarea drepturilor eventual acordate la nivel național în țara de reședință sau de origine, a cheltuielilor de altă natură decât medicale care sunt recunoscute ca fiind necesare și sunt generate de handicap, justificate în mod corespunzător și nerambursate de către regimul comun de asigurări medicale;

   intervențiile în favoarea funcționarilor și a agenților care sunt într-o situație deosebit de dificilă;

   acordarea unei subvenții în beneficiul Comitetului pentru personal și pentru cheltuielile accesorii ale Serviciului social. Contribuțiile Comitetului pentru personal sau sumele rambursate de acesta participanților la o activitate socială sunt supuse următoarelor condiții:

   este eligibil personalul instituției până la gradul AST4, inclusiv;

   cuantumul maxim al contribuției se stabilește pe baza unei grile în funcție de venitul net al familiei și numărul de copii.

  Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 8 000 EUR.

  Postul 1 6 3 1 — Mobilitate

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  745 000

  832 000

  186 382,71

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu planul de mobilitate din diferitele locuri de desfășurare a activității.

  Postul 1 6 3 2 — Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  310 000

  310 000

  287 888,28

  Comentarii

  Acest credit este destinat să încurajeze și să susțină financiar orice inițiativă de promovare a relațiilor sociale între agenții de diverse naționalități, de exemplu prin subvenții pentru cluburi, cercuri sportive și culturale ale personalului, precum și să contribuie la costul unei structuri permanente de întrunire (activități culturale și recreative, restaurant) pentru timpul liber.

  Acest credit acoperă, de asemenea, participarea financiară la activitățile sociale interinstituționale.

  Cuantumul veniturilor alocate conform articolului 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 800 000 EUR.

  Articolul 1 6 5 — Activități privind toate persoanele care lucrează cu instituția

  Postul 1 6 5 0 — Serviciul medical

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  1 285 000

  1 260 000

  997 557,25

  Comentarii

  Statutul funcționarilor Comunităților Europene, în special articolul 59 și articolul 8 din anexa II.

  Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de funcționare a cabinetului medical în cele trei locuri de desfășurare a activității, inclusiv achiziționarea de materiale, produse farmaceutice etc., cheltuielile aferente examenelor medicale preventive, cheltuielile ocazionate de funcționarea Comitetului pentru invaliditate, precum și cheltuielile aferente serviciilor externe prestate de specialiști medicali, considerate necesare de consilierii medicali.

  Acest credit acoperă, de asemenea, cheltuielile de achiziționare a anumitor instrumente de lucru considerate necesare din punct de vedere medical și cheltuielile cu personalul medical sau paramedical plătit în conformitate cu regimul de prestări de servicii sau de suplinire pe termen scurt.

  Postul 1 6 5 2 — Cheltuieli de funcționare curentă pentru restaurante și cantine

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  2 600 000

  2 313 000

  2 260 000,00

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de gestiune și de exploatare a restaurantelor și a cantinelor.

  Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 2 000 000 EUR.

  Postul 1 6 5 4 — Centrul pentru copii preșcolari și creșele de zi aprobate

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  5 350 000

  5 600 000

  4 441 145,23

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere cota-parte a Parlamentului din totalul cheltuielilor Centrului pentru copii preșcolari și ale creșelor externe cu care a fost încheiat un contract.

  Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar provenite din contribuțiile părinților este estimat la 1 010 000 EUR.

  Titlul 2 — CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

  Comentarii

  Întrucât societățile de asigurare au anulat acoperirea riscului de conflicte de muncă și de atentate teroriste la care sunt expuse clădirile Parlamentului European, acest risc trebuie să fie acoperit de la bugetul Uniunii Europene.

  Prin urmare, creditele înscrise la acest titlu acoperă toate cheltuielile ocazionate de daunele cauzate de conflicte de muncă și atentate.

  Capitolul 2 0 — CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

  Articolul 2 0 0 — Clădiri

  Postul 2 0 0 0 — Chirii

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  34 327 626

  33 768 000

  28 303 815,68

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere chiriile pentru clădirile ocupate, parțial sau integral, de către instituție.

  Acest credit acoperă, de asemenea, impozitele pe clădiri. Chiriile sunt calculate pentru 12 luni, pe baza contractelor existente sau în curs de pregătire, care prevăd, în mod normal, indexarea în funcție de costul vieții sau de costul de construcție.

  Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 500 000 EUR.

  Postul 2 0 0 1 — Plata chiriei pentru locațiunea pe termen lung

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  12 155 000

  5 900 000

  14 636 040,32

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere plata anuală a chiriei pentru locațiunea pe termen lung a clădirilor sau a părților de clădiri, în temeiul contractelor în vigoare sau al contractelor în curs de pregătire.

  Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 100 000 EUR.

  Postul 2 0 0 3 — Achiziționarea de bunuri imobile

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  p.m.

  p.m.

  9 100 000,00

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere achiziționarea de bunuri imobile. Subvențiile pentru terenuri și viabilizarea acestora sunt tratate conform dispozițiilor din Regulamentul financiar.

  Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 100 000 EUR.

  Postul 2 0 0 5 — Construcția de clădiri

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  7 644 000

  4 346 600

  3 859 764,01

  Comentarii

  Acest post este destinat înregistrării unui eventual credit pentru construcția de clădiri.

  Postul 2 0 0 7 — Amenajarea spațiilor

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  24 695 000

  29 018 000

  31 611 447,34

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere executarea de lucrări de amenajare, precum și celelalte cheltuieli aferente acestor amenajări, în special cheltuielile aferente onorariilor arhitecților sau ale inginerilor etc.

  Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 500 000 EUR.

  Postul 2 0 0 8 — Alte cheltuieli aferente clădirilor

  Cifre

   

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  2 0 0 8

  4 637 000

  9 360 000

  14 066 706,95

  10 0

   

  2 340 000

   

  Total

  4 637 000

  11 700 000

  14 066 706,95

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente gestiunii clădirilor care nu sunt prevăzute în mod expres la alte articole din prezentul capitol, în special:

   gestionarea și tratarea deșeurilor;

   controalele obligatorii, controalele de calitate, expertize, audituri, monitorizare regulamentară etc.;

   biblioteca tehnică;

   asistență de gestiune (Building Helpdesk);

   gestionarea planurilor clădirilor și a suporturilor de informare;

   celelalte cheltuieli.

  Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 10 000 EUR.

  Articolul 2 0 2 — Cheltuieli aferente clădirilor

  Postul 2 0 2 2 — Întreținerea, mentenanța, gestionarea și curățenia clădirilor

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  44 749 000

  41 407 444

  34 464 154,98

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de întreținere, mentenanță, gestionare și curățenie aferente clădirilor (spații și echipamente tehnice) ocupate, în proprietate sau în chirie, de Parlamentul European, conform contractelor în curs.

  Înainte de reînnoirea sau încheierea contractelor, instituția se consultă cu celelalte instituții asupra condițiilor contractuale (preț, moneda aleasă, indexare, durată, alte clauze) obținute de fiecare dintre ele, cu respectarea articolului 91 alineatul (3) din Regulamentul financiar.

  Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 75 000 EUR.

  Postul 2 0 2 4 — Consumul de energie

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  20 947 000

  21 487 594

  16 917 600,84

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere în special cheltuielile ocazionate de consumul de apă, gaz, electricitate și de încălzire.

  Acest credit este destinat, de asemenea, să acopere cheltuielile aferente compensării emisiilor de carbon, în conformitate cu planul de acțiune EMAS adoptat de Birou.

  Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 82 000 EUR.

  Postul 2 0 2 6 — Securitatea și supravegherea clădirilor

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  39 624 740

  40 587 000

  38 478 370,92

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere în special cheltuielile cu paza și supravegherea clădirilor ocupate de Parlament în cele trei locuri de desfășurare a activității și a birourilor de informare.

  Înainte de reînnoirea sau încheierea contractelor, instituția se consultă cu celelalte instituții asupra condițiilor contractuale (preț, moneda aleasă, indexare, durată, alte clauze) obținute de fiecare dintre ele, cu respectarea articolului 91 alineatul (3) din Regulamentul financiar.

  Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 180 000 EUR.

  Postul 2 0 2 8 — Asigurări

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  909 000

  1 034 838

  1 563 319,58

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere plata primelor de asigurare.

  Capitolul 2 1 — INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER

  Comentarii

  În ceea ce privește achizițiile publice, instituția se consultă cu celelalte instituții asupra condițiilor contractuale obținute de fiecare dintre ele.

  Articolul 2 1 0 — Informatică și telecomunicații

  Postul 2 1 0 0 — Hardware și software pentru tehnologiile informației și inovației

  Cifre

   

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  2 1 0 0

  35 174 000

  36 225 000

  43 008 335,49

  10 0

   

  4 000 000

   

  Total

  35 174 000

  40 225 000

  43 008 335,49

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziționării, închirierii, reparației și întreținerii hardware-ului și software-ului pentru instituție și lucrările conexe. Hardware-ul și software-ul în cauză includ sistemele din centrul informatic și de telecomunicații, sistemul informatic al diverselor departamente și al grupurilor politice, precum și sistemul electronic de vot.

  Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 400 000 EUR.

  Postul 2 1 0 2 — Servicii externe pentru tehnologiile informației și inovației

  Cifre

   

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  2 1 0 2

  56 481 250

  52 637 000

  41 155 588,44

  10 0

   

  4 000 000

   

  Total

  56 481 250

  56 637 000

  41 155 588,44

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente asistenței oferite de societățile de servicii și consultanță informatică pentru exploatarea centrului informatic și a rețelei, realizarea și întreținerea aplicațiilor, asistența acordată utilizatorilor, inclusiv deputaților și grupurilor politice, realizarea de studii, redactarea și introducerea documentației tehnice.

  Este destinat, de asemenea, să acopere partea de cheltuieli ce revine Parlamentului pentru funcționarea serviciului de ajutor pentru folosirea aplicației de salarizare NAP, creat în urma unui acord stabilit între instituții.

  Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 700 000 EUR.

  Articolul 2 1 2 — Mobilier

  Cifre

   

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  2 1 2

  3 224 000

  2 998 400

  2 508 567,53

  10 0

   

  749 600

   

  Total

  3 224 000

  3 748 000

  2 508 567,53

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere achiziția, închirierea, întreținerea și reparația mobilierului, în special achiziția de mobilier ergonomic de birou, înlocuirea mobilierului învechit și scos din uz, precum și a echipamentelor de birou. Este destinat să acopere, de asemenea, cheltuielile diverse de gestiune a bunurilor mobile ale instituției.

  În ceea ce privește operele de artă, acest credit este destinat să acopere atât cheltuielile de achiziție a operelor și a materialelor specifice, cât și cheltuielile curente conexe, inclusiv cheltuielile de înrămare, de restaurare, de curățare, de asigurare, precum și cheltuielile de transport ocazionale.

  Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

  Articolul 2 1 4 — Echipament și instalații tehnice

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  17 907 821

  18 327 750

  14 526 966,49

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere achiziția, închirierea, întreținerea și reparația de echipamente și instalații tehnice, precum și gestionarea acestora, în special:

   diverse materiale și instalații tehnice, fixe și mobile, pentru editare, securizare, restaurare, imobile etc.;

   echipamente, în special pentru atelierul de tipografie, serviciul telefonic, cantine, magazinele pentru personal, securitate, serviciul tehnic de conferințe, sectorul audiovizual etc.;

   echipamente speciale (electronice, informatice, electrice) cu prestațiile externe aferente;

   instalarea a două linii telefonice suplimentare în birourile deputaților, la cerere.

  Acest credit acoperă, de asemenea, cheltuielile de publicitate pentru revânzarea și eliminarea bunurilor casate.

  Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 205 000 EUR.

  Articolul 2 1 6 — Mijloace de transport

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  6 500 000

  6 826 000

  4 880 605,64

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere achiziția, întreținerea, exploatarea și reparația mijloacelor de transport (parc auto și biciclete) și închirierea de mașini, taxiuri, autocare și camioane, cu sau fără șofer, inclusiv asigurările aferente și alte cheltuieli de gestionare. La înlocuirea parcului auto sau la achiziționarea sau închirierea de mijloace de transport se vor prefera mijloacele de transport cel mai puțin poluante, cum ar fi mașinile hibrid.

  Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 175 000 EUR.

  Capitolul 2 3 — CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

  Comentarii

  În ceea ce privește achizițiile publice, instituția se consultă cu celelalte instituții asupra condițiilor contractuale obținute de fiecare dintre ele.

  Articolul 2 3 0 — Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  2 575 000

  2 655 500

  2 098 026,82

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere achizițiile de hârtie, plicuri, materiale de birou, produse pentru imprimerie și atelierele de reproducere etc., precum și cheltuielile de gestionare aferente.

  Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 15 000 EUR.

  Articolul 2 3 1 — Cheltuieli financiare

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  370 000

  370 000

  318 975,87

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere cheltuielile bancare (comisioane, agiouri, costuri diverse) și celelalte cheltuieli financiare, inclusiv cheltuielile conexe pentru finanțarea clădirilor.

  Articolul 2 3 2 — Cheltuieli judiciare și daune

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  1 314 000

  1 312 000

  1 318 035,60

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere:

   sumele la plata cărora Parlamentul European este eventual condamnat prin hotărâri pronunțate de Curtea de Justiție, de Tribunal, de Tribunalul Funcției Publice, precum și de instanțele naționale;

   angajarea de avocați externi pentru reprezentarea Parlamentului în fața instanțelor naționale și ale Uniunii, angajarea de consilieri juridici sau experți pentru a acorda asistență Serviciului juridic;

   rambursarea cheltuielilor pentru avocați în cadrul procedurilor disciplinare și asimilate;

   cheltuieli privind daunele, dobânzile și eventualele debite menționate la articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul financiar;

   cuantumul despăgubirilor acordate, convenite în înțelegerile amiabile, conform articolelor 69 și 70 din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice.

  Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

  Articolul 2 3 5 — Telecomunicații

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  9 405 000

  6 850 000

  5 529 693,88

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente rețelelor de transmitere de date între cele trei locuri de desfășurare a activității, centrele de calcul și birourile de informate, precum și cheltuielile aferente abonamentelor și cheltuielilor de comunicații (telefonie fixă și mobilă, televiziune).

  Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 20 000 EUR.

  Articolul 2 3 6 — Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  422 000

  440 000

  330 500,55

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de francare, de procesare și de expediere de către serviciile poștale naționale și serviciile de mesagerie.

  Acest credit este destinat să acopere, de asemenea, costul serviciilor de curierat.

  Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

  Articolul 2 3 7 — Mutări

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  700 000

  650 000

  656 863,44

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente lucrărilor de mutare și de manipulare efectuate prin intermediul unor societăți specializate în acest domeniu sau de către manipulanți temporari puși la dispoziție de agenții externe.

  Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 40 000 EUR.

  Articolul 2 3 8 — Alte cheltuieli administrative

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  631 000

  564 000

  526 602,66

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere:

   asigurările care nu sunt prevăzute în mod expres la alt post;

   achiziția și întreținerea de uniforme de serviciu pentru aprozi, șoferi și manipulanți, serviciile medicale și diverse servicii tehnice;

   cheltuieli de funcționare și gestionare diverse, inclusiv cele aferente unui centru de gestionare a mobilității în contextul EMAS, achiziționării de anuare cu orarul transporturilor feroviare și aeriene, publicării de anunțuri privind vânzarea de materiale uzate etc.

  Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 50 000 EUR.

  Titlul 3 — CHELTUIELI AFERENTE EXERCITĂRII DE CĂTRE INSTITUȚIE A MISIUNILOR SALE GENERALE

  Capitolul 3 0 — REUNIUNI ȘI CONFERINȚE

  Articolul 3 0 0 — Cheltuieli de misiune și de deplasare între cele trei locuri de desfășurare a activității ale personalului

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  29 820 000

  27 970 000

  21 907 000,00

  Comentarii

  Statutul funcționarilor Comunităților Europene, în special articolul 71 și articolele 11-13 din anexa VII.

  Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente deplasărilor personalului instituției, experților naționali detașați sau stagiarilor între locul de muncă și unul dintre cele trei locuri de desfășurare a activității Parlamentului European (Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg) și cheltuielile aferente misiunilor în orice alt loc decât cele trei locuri de muncă. Cheltuielile sunt constituite din cheltuieli de transport, diurne și cheltuieli de cazare. Sunt, de asemenea, acoperite cheltuielile conexe (inclusiv cele pentru eliberarea legitimațiilor de transport, rezervări, facturi electronice, în special pentru transporturile de tip charter organizate de Parlamentul European) sau orice cheltuieli excepționale.

  Acest credit este destinat, de asemenea, să acopere cheltuielile aferente compensării emisiilor de carbon, în conformitate cu planul de acțiune EMAS adoptat de Birou.

  Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 50 000 EUR.

  Articolul 3 0 2 — Cheltuieli de protocol și de reprezentare

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  2 047 450

  1 105 200

  769 155,64

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere:

   cheltuielile aferente obligațiilor de protocol ce revin instituției, inclusiv în ceea ce privește activitatea Unității pentru Evaluarea Opțiunilor Științifice și Tehnologice (STOA) a instituției și cheltuielile de reprezentare ale membrilor instituției;

   cheltuielile de reprezentare ale președintelui efectuate în cursul deplasărilor în afara locurilor de desfășurare a activității;

   cheltuielile de reprezentare și participarea la cheltuielile de secretariat ale Cabinetului președintelui;

   cheltuielile de protocol și de reprezentare ale Secretariatului General, inclusiv achiziționarea de articole și medalii pentru funcționarii care au 15 și/sau 25 de ani de muncă;

   cheltuieli diverse ale Serviciului protocol, precum drapele, standuri de expunere, invitații, imprimarea de meniuri etc.;

   cheltuielile de deplasare și de ședere ale vizitatorilor VIP ai instituției;

   cheltuielile de primire și de reprezentare și celelalte cheltuieli specifice deputaților care exercită o funcție oficială în cadrul Parlamentului European.

  Articolul 3 0 4 — Cheltuieli diverse aferente reuniunilor

  Postul 3 0 4 0 — Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  2 594 000

  3 050 000

  2 124 976,46

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente servirii, în cursul reuniunilor instituției, de băuturi răcoritoare și de altă natură și, ocazional, de gustări, precum și cheltuielile aferente gestionării acestor servicii.

  Postul 3 0 4 2 — Reuniuni, congrese și conferințe

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  1 350 000

  1 310 000

  868 097,21

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere, inter alia:

   cheltuielile generate de organizarea de reuniuni în afara locurilor de desfășurare a activității (comisii sau delegații ale acestora, grupuri politice), inclusiv, dacă este cazul, cheltuielile de reprezentare;

   cotizațiile la organizațiile internaționale la care este membru Parlamentul sau unul dintre organele sale (Uniunea Interparlamentară, Asociația Secretarilor Generali de Parlamente, Grupul 12 Plus al Uniunii Interparlamentare).

  Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 20 000 EUR.

  Postul 3 0 4 4 — Cheltuieli diverse de organizare a Conferinței parlamentare privind OMC, precum și a altor reuniuni ale delegațiilor interparlamentare, ad hoc și OMC

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  858 000

  850 000

  353 756,14

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere în special cheltuielile pentru organizarea reuniunilor delegațiilor interparlamentare, ale delegațiilor ad hoc, ale comisiilor parlamentare mixte, ale comisiilor parlamentare de cooperare și ale OMC, altele decât cele de la capitolul 1 0 și articolul 3 0 0, precum și cheltuielile aferente în special organizării reuniunilor Conferinței parlamentare privind OMC și a comitetului său director.

  Postul 3 0 4 6 — Cheltuieli diverse de organizare a reuniunilor Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  451 000

  451 000

  185 765,77

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere în special cheltuielile de organizare a reuniunilor delegațiilor la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE, altele decât cele de la capitolul 1 0 și articolul 3 0 0.

  Postul 3 0 4 7 — Cheltuieli diverse de organizare a reuniunilor Adunării Parlamentare Eurolat

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  80 000

  50 000

  42 493,42

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru organizarea reuniunilor Adunării Parlamentare Eurolat, ale comisiilor sale și ale biroului său, altele decât cele acoperite de capitolul 1 0 și articolul 3 0 0.

  Postul 3 0 4 8 — Cheltuieli diverse de organizare a reuniunilor Adunării Parlamentare Euromed

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  216 319

  40 000

  24 796,05

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru organizarea reuniunilor Adunării Parlamentare Euromed, ale comisiilor sale și ale biroului său, altele decât cele acoperite de capitolul 1 0 și articolul 3 0 0.

  Postul 3 0 4 9 — Cheltuieli pentru serviciile agențiilor de voiaj

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  1 463 000

  1 248 000

  1 223 000,00

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente funcționării agenției de voiaj cu care Parlamentul are contract.

  Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 50 000 EUR.

  Capitolul 3 2 — EXPERTIZĂ ȘI INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE

  Articolul 3 2 0 — Achiziționarea de servicii de expertiză

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  11 582 500

  10 360 000

  6 080 996,67

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere:

   costurile contractelor cu experți calificați și institute de cercetare pentru studii și celelalte activități de cercetare (ateliere, mese rotunde, grupuri de experți, conferințe) realizate pentru organele Parlamentului și pentru administrație, inclusiv pentru realizarea Casei istoriei europene;

   costul evaluării studiilor și costurile aferente participării STOA la activitățile organismelor științifice;

   cheltuielile de deplasare, de ședere și accesorii ale experților și ale altor personalități, inclusiv ale persoanelor care au adresat o petiție Parlamentului, convocate pentru a participa la lucrările comisiilor și ale grupurilor de studiu și de lucru;

   cheltuielile aferente persoanelor externe care sunt invitate să participe la lucrările unor organe, precum consiliul de disciplină sau Grupul specializat în nereguli financiare.

  Articolul 3 2 2 — Achiziționarea de informații și arhivare

  Postul 3 2 2 0 — Cheltuieli de documentare și ale bibliotecii

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  4 593 826

  4 432 300

  3 512 010,23

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere:

   extinderea sau reînnoirea sectorului de lucrări de referință generală și actualizarea fondurilor de carte;

   abonamentele la ziare, periodice, agenții de presă, la publicațiile și serviciile online ale acestora, inclusiv drepturile de autor pentru reproducerea și difuzarea în scris și/sau prin mijloace electronice a acestor abonamente și contractele de servicii pentru revista presei și extrase din presă;

   abonamentele sau contractele de prestări servicii pentru furnizarea de rezumate și analize ale conținutului periodicelor și pentru înregistrarea pe suport optic a articolelor extrase din aceste periodice;

   cheltuielile aferente utilizării bazelor de date documentare și statistice externe, cu excepția echipamentelor informatice și a costurilor serviciilor de telecomunicații;

   costurile aferente obligațiilor asumate de Parlamentul European în cadrul cooperării internaționale și/sau interinstituționale;

   achiziționarea și închirierea de materiale speciale, inclusiv materiale și/sau sisteme electrice, electronice și informatice pentru bibliotecă, centrul de documentare, mediatecă, precum și contractarea de servicii externe pentru achiziționarea, dezvoltarea, instalarea, exploatarea și întreținerea acestor materiale și sisteme;

   cheltuielile cu serviciile conexe activității bibliotecii, în special în ceea ce privește clienții săi (anchetă, analiză), sistemul de gestionare a calității etc.;

   materialele și lucrările de legătorie și de conservare pentru bibliotecă, centrul de documentare și mediatecă;

   cheltuielile, inclusiv cu materialul, aferente publicațiilor interne (broșuri, studii etc.) și comunicărilor (scrisori de informare, imagini video, CD-ROM etc.);

   achiziționarea și înlocuirea dicționarelor și a glosarelor, pe orice suport, inclusiv pentru noile secțiuni lingvistice, și a altor lucrări destinate serviciilor lingvistice și unităților pentru calitate legislativă.

  Postul 3 2 2 2 — Cheltuieli pentru fondul de arhivă

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  1 895 000

  1 858 200

  1 755 946,77

  Comentarii

  Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43), precum și normele de aplicare a acestuia, adoptate în cadrul Parlamentului European.

  Decizia Biroului Parlamentului European din 16 decembrie 2002 privind creșterea nivelului de informare și transparență: arhivele Parlamentului European.

  Normele privind procesarea patrimoniului arhivistic al deputaților europeni, adoptate prin Decizia Biroului din 10 octombrie 2007 și modificate prin Decizia Biroului din 21 aprilie 2009.

  Acest credit este destinat să acopere costurile serviciilor arhivistice externe, precum:

   transpunerea fondurilor de arhivă pe diverse suporturi (microfilme, discuri, casete etc.), achiziționarea, închirierea, întreținerea și repararea unor materiale speciale (electronice, informatice, electrice, cărți, reviste) împreună cu serviciile externe aferente;

   cheltuielile cu publicațiile pe orice suport (broșuri, CD-ROM etc.);

   costurile activităților externe de achiziționare de surse arhivistice primare (mărturii, culese de jurnaliști și/sau istorici și/sau arhiviști) sau secundare (documente pe orice tip de suport).

  Acest credit este destinat să acopere, de asemenea, cheltuielile cu procesarea patrimoniului arhivistic al deputaților europeni constituit în exercitarea mandatului lor și acordat cu titlul de donație sau moștenire legală Parlamentului European, Arhivelor Istorice ale Uniunii Europene (AIUE) sau unei asociații sau fundații, în conformitate cu normele adoptate de Parlamentul European.

  Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 20 000 EUR.

  Articolul 3 2 3 — Relațiile cu parlamentele țărilor terțe și sprijin pentru democrația parlamentară

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  520 000

  470 000

  310 310,77

  Comentarii

  Concluziile președinției, Conferința reprezentanților parlamentelor din UE, Copenhaga 2006 și Bratislava 2007.

  Decizia Biroului din 18 iunie 2007.

  Zonă geografică acoperită: țările din afara Uniunii Europene, cu excepția țărilor candidate și precandidate la aderarea la Uniunea Europeană.

  Acest credit este destinat să acopere: cheltuielile angajate pentru favorizarea relațiilor dintre Parlamentul European și parlamentele naționale alese în mod democratic din țări terțe, precum și dintre acesta și organizații parlamentare regionale corespondente. Are legătură mai ales cu activitățile menite să consolideze capacitatea parlamentară în cadrul democrațiilor noi și emergente și să promoveze utilizarea de către parlamente a noilor tehnologii IC.

  Articolul 3 2 4 — Producție și difuzare

  Postul 3 2 4 0 — Jurnalul Oficial

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  5 359 450

  5 361 000

  6 939 095,52

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere partea instituției la cheltuielile de publicare, de difuzare și la alte cheltuieli conexe ale Oficiului pentru Publicații pentru textele pe care Parlamentul trebuie să le publice în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

  Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 500 000 EUR.

  Postul 3 2 4 1 — Publicații electronice și tradiționale

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  4 224 000

  4 395 000

  2 749 099,12

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere:

   toate cheltuielile de editare digitală (site-uri intranet) și tradițională (documente și imprimate diverse, subcontractate), inclusiv difuzarea;

   actualizarea și întreținerea evolutivă și corectivă a sistemelor editoriale și de traducere.

  Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 210 000 EUR.

  Postul 3 2 4 2 — Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice

  Cifre

   

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  3 2 4 2

  19 615 000

  13 708 000

  16 678 677,36

  10 0

   

  3 427 000

   

  Total

  19 615 000

  17 135 000

  16 678 677,36

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru publicațiile informative, inclusiv electronice, activitățile de informare, relațiile publice, participarea la manifestări publice, la târguri și expoziții în statele membre și în țările aderente, precum și actualizarea Observatorului legislativ (OEIL).

  Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

  Acest credit este înscris în rezervă până la prezentarea unui raport care identifică cheltuielile din titlurile 2 și 3 care provin din contracte sau alte cheltuieli, cum ar fi salariile și întreținerea clădirilor, și costuri care depind de activități sau acțiuni care necesită aprobarea prealabilă a autorităților competente ale Parlamentului, pe baza unei analizei a raportului cost-beneficii.

  Postul 3 2 4 3 — Centrul pentru vizitatori

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  3 000 000

  12 100 000

  3 897 236,76

  Comentarii

  Acest credit este destinat să finanțeze Centrul pentru vizitatori.

  Postul 3 2 4 4 — Organizarea și primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola și invitații adresate multiplicatorilor de opinie din țări terțe

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  29 710 000

  27 100 000

  24 485 352,52

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere subvențiile acordate grupurilor de vizitatori, precum și cheltuielile de supraveghere și de infrastructură conexe, cheltuielile de funcționare a programului Euroscola și finanțarea stagiilor pentru multiplicatorii de opinie din țări terțe. Acest credit va fi majorat anual cu un coeficient de corecție în funcție de variațiile VNB și ale prețurilor.

  Numărul maxim de vizitatori care poate fi subvenționat ar trebui majorat substanțial. Fiecare deputat din Parlamentul European ar trebui să aibă dreptul de a invita cel mult cinci grupuri cu un total de 100 de vizitatori într-un an calendaristic. Numărul vizitatorilor poate varia între cel puțin 10 și cel mult 100 în cadrul oricărei vizite.

  Este inclusă o sumă adecvată pentru vizitatorii cu handicap.

  Subvenția acordată va fi majorată, astfel încât să reflecte în mod corespunzător distanța și condițiile de transport disponibile. Serviciile furnizate vizitatorilor ar trebui, de asemenea, îmbunătățite.

  Trebuie prezentate o evaluare privind respectarea de către noile norme a cerințelor și a restricțiilor specifice privind originea vizitatorilor, propuneri privind o zonă care urmează a fi rezervată noului Centru pentru vizitatori pentru grupuri politice și un raport privind accesul grupurilor de vizitatori în noul Centru pentru vizitatori și vizita la ședința plenară, disponibilitatea sălilor de reuniune și necesarul de personal pentru operarea sa.

  Postul 3 2 4 5 — Organizarea de colocvii, seminare și acțiuni culturale

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  2 475 000

  2 245 000

  1 790 335,14

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere cheltuielile sau subvențiile aferente organizării de colocvii și seminarii naționale și multinaționale destinate liderilor de opinie din statele membre și țările în curs de aderare, cheltuielile de organizare a colocviilor și a seminariilor parlamentare și finanțarea proiectelor culturale de interes european, cum ar fi premiul Saharov, reuniunile comune ale tinerilor lideri politici din Europa, Israel și Palestina și premiul LUX pentru cinematografia europeană al Parlamentului European.

  Acest credit acoperă, de asemenea, până la concurența sumei de 300 000 EUR, cheltuielile aferente realizării operațiunilor hemiciclu la Strasbourg și Bruxelles, conform programului anual adoptat de Birou.

  Acest credit este destinat să acopere, de asemenea, măsuri de sprijinire a multilingvismului, cum ar fi reuniunile cu formatorii de interpreți, măsuri și acțiuni de sensibilizare cu privire la multilingvism și la profesia de interpret, acțiuni și măsuri care fac parte din cooperarea interinstituțională și internațională, precum și participarea la acțiuni și măsuri similare organizate împreună cu alte servicii în contextul cooperării interinstituționale și internaționale.

  Creditul este destinat, de asemenea, acoperirii cheltuielilor de funcționare a rețelei Premiului Saharov, precum și cheltuielilor de misiune ale membrilor acesteia.

  Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

  Postul 3 2 4 6 — Postul de televiziune al Parlamentului (Web TV)

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  9 000 000

  9 000 000

  8 787 767,35

  Comentarii

  Acest credit este destinat să finanțeze postul de televiziune al Parlamentului (Web TV).

  Se va face o evaluare a prototipului. Acesta va trebui să țină cont de conținutul și costul proiectului, inclusiv de structura și nivelul de participare a grupurilor politice și de definiția conținutului programelor.

  Postul 3 2 4 8 — Cheltuieli pentru informare audiovizuală

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  13 600 000

  12 200 000

  15 124 447,23

  Comentarii

  Rezoluția Parlamentului European din 12 martie 2002 privind orientările pentru procedura bugetară 2003 (JO C 47 E, 27.2.2003, p. 72).

  Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2002 privind estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului pentru exercițiul financiar 2003 (JO C 180 E, 31.7.2003, p. 150).

  Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2003 privind estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului pentru exercițiul financiar 2004 (JO C 67 E, 17.3.2004, p. 179).

  Acest credit este destinat să acopere:

   bugetul de funcționare a sectorului audiovizual (servicii în regie proprie și asistență externă, precum servicii tehnice pentru stațiile radio și de televiziune, realizarea, producția, coproducția și difuzarea de programe audiovizuale, închirierea de frecvențe și transmiterea de programe de televiziune și radio, alte acțiuni de dezvoltare a relațiilor instituției cu organismele de difuziune audiovizuale);

   cheltuielile aferente transmiterii în direct, pe internet, a ședințelor plenare și a reuniunilor comisiilor parlamentare;

   înregistrarea sesiunilor pe DVD-ROM;

   crearea de arhive adecvate și a unui motor de căutare care să garanteze cetățenilor accesul permanent la aceste informații.

  Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 13 000 EUR.

  Postul 3 2 4 9 — Schimburi de informații cu parlamentele naționale

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  700 000

  900 000

  561 657,05

  Comentarii

  Conferința Președinților Adunărilor Parlamentare Europene (iunie 1977) și Conferințele Parlamentelor din Uniunea Europeană (septembrie 2000, martie 2001). Zonă geografică acoperită: țările din Uniunea Europeană și țările candidate și precandidate la aderarea la Uniunea Europeană.

  Acest credit este destinat să acopere:

   cheltuielile angajate pentru favorizarea relațiilor dintre Parlamentul European și parlamentele naționale. Cheltuielile în cauză vizează relațiile parlamentare, altele decât cele care intră sub incidența capitolelor 1 0 și 3 0, schimburile de informații și documente, asistența pentru analiza și gestionarea informațiilor, inclusiv schimburile cu Centrul European de Cercetare și Documentare Parlamentară (CECDP);

   finanțarea programelor de cooperare și a operațiunilor de formare a funcționarilor parlamentelor menționate mai sus și, în general, a activităților de consolidare a capacităților lor parlamentare.

  Aceste operațiuni includ vizite de informare la Parlamentul European la Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg; creditele acoperă, integral sau parțial, cheltuielile participanților, în special cheltuielile de deplasare și cazare și diurna;

   acțiunile de cooperare, în special cele privind activitatea legislativă, precum și acțiunile vizând activitatea de documentare, de analiză și de informare, inclusiv cele desfășurate în cadrul CECDP.

  Articolul 3 2 5 — Cheltuieli aferente birourilor de informare

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  1 200 000

  1 040 000

  974 747,47

  Comentarii

  Acest credit este destinat să finanțeze cheltuielile (personal, spații, conferințe, reuniuni, publicații etc.) aferente birourilor de informare ale Parlamentului European.

  Titlul 4 — CHELTUIELI AFERENTE EXERCITĂRII DE CĂTRE INSTITUȚIE A MISIUNILOR SALE SPECIFICE

  Capitolul 4 0 — CHELTUIELI SPECIFICE ALE ANUMITOR INSTITUȚII ȘI ALE ANUMITOR ORGANE

  Articolul 4 0 0 — Cheltuieli administrative de funcționare, activități de informare și cheltuieli ale grupurilor politice și ale deputaților neafiliați

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  54 850 000

  53 750 000

  52 337 886,15

  Comentarii

  Normele adoptate prin decizia Biroului din 1 februarie 2001.

  Acest credit este destinat să acopere, pentru grupurile politice și deputații neafiliați:

   cheltuielile de secretariat, administrative și de funcționare;

   cheltuielile aferente activităților lor politice și de informare în cadrul activităților politice ale Uniunii Europene.

  Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 50 000 EUR.

  Articolul 4 0 2 — Contribuții în beneficiul partidelor politice europene

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  17 400 000

  14 075 000

  10 512 377,00

  Comentarii

  Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 224.

  Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind statutul și finanțarea partidelor politice la nivel european (JO L 297, 15.11.2003, p. 1).

  Decizia Biroului Parlamentului European din 29 martie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2004/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind statutul și finanțarea partidelor politice la nivel european.

  Acest credit este destinat să finanțeze partidele politice la nivel european.

  Articolul 4 0 3 — Contribuții la fundațiile politice europene

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  11 400 000

  9 140 000

  6 365 561,00

  Comentarii

  Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 224.

  Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind statutul și finanțarea partidelor politice la nivel european (JO L 297, 15.11.2003, p. 1).

  Decizia Biroului Parlamentului European din 29 martie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2004/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind statutul și finanțarea partidelor politice la nivel european.

  Creditul este destinat să finanțeze fundațiile politice la nivel european.

  Capitolul 4 2 — CHELTUIELI AFERENTE ASISTENȚEI PARLAMENTARE

  Articolul 4 2 2 — Asistență parlamentară

  Postul 4 2 2 0 — Asistență parlamentară

  Cifre

   

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  4 2 2 0

  177 800 000

  168 724 000

  153 358 430,04

  10 0

  13 200 000

   

   

  Total

  191 000 000

  168 724 000

  153 358 430,04

  Comentarii

  Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 21.

  Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 33-44.

  Regulamentul (CE) nr. 160/2009 al Consiliului din 23 februarie 2009 de modificare a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene (JO L 55, 27.2.2009, p. 1).

  Normele de aplicare a titlului VII din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene, adoptate de Birou.

  Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de asistență parlamentară.

  Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 400 000 EUR.

  Postul 4 2 2 2 — Diferențe de curs valutar

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  250 000

  250 000

  0,—

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere diferențele de curs valutar acoperite de la bugetul Parlamentului European în conformitate cu dispozițiile aplicabile rambursării cheltuielilor de asistență parlamentară.

  Capitolul 4 4 — REUNIUNI ȘI ALTE ACTIVITĂȚI ALE DEPUTAȚILOR ȘI ALE FOȘTILOR DEPUTAȚI

  Articolul 4 4 0 — Cheltuieli aferente reuniunilor și altor activități ale foștilor deputați

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  200 000

  170 000

  170 000,00

  Comentarii

  Acest credit este destinat să finanțeze reuniunile Asociației Foștilor Deputați în Parlamentul European, precum și, după caz, alte cheltuieli conexe.

  Articolul 4 4 2 — Costul reuniunilor și al altor activități ale Asociației Parlamentare Europene

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  140 000

  140 000

  140 000,00

  Comentarii

  Acest credit este destinat să finanțeze reuniunea Asociației Parlamentare Europene, precum și, după caz, alte cheltuieli conexe.

  Titlul 10 — ALTE CHELTUIELI

  Capitolul 10 0 — CREDITE PROVIZORII

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  14 164 419

  15 691 800

  0,—

  Comentarii

  1.

  Postul

  1 2 0 0

  Remunerații și indemnizații

  964 419

  2.

  Postul

  4 2 2 0

  Asistență parlamentară

  13 200 000

   

   

   

  Total

  14 164 419

  Capitolul 10 1 — REZERVĂ PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  14 000 000

  10 000 000

  0,—

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere cheltuielile neprevăzute care sunt generate de deciziile bugetare adoptate în cursul exercițiului (cheltuieli care nu pot fi estimate).

  Capitolul 10 3 — REZERVĂ PENTRU EXTINDERE

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  3 835 000

  750 000

  0,—

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere costurile pregătirii instituției pentru extindere.

  Capitolul 10 4 — REZERVĂ PENTRU POLITICA DE INFORMARE ȘI DE COMUNICARE

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere cheltuielile privind politica de informare și de comunicare.

  Capitolul 10 5 — CREDITE PROVIZORII PENTRU CLĂDIRI

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  p.m.

  11 000 000

  0,—

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu investițiile imobiliare și lucrările de amenajare ale instituției. Biroul Parlamentului este invitat să adopte o strategie coerentă și responsabilă pe termen lung în domeniul proprietății și al clădirilor, care să ia în considerare problema specială a creșterii costurilor de întreținere, nevoile de renovare și costurile de securitate și să asigure durabilitatea bugetului Parlamentului.

  Capitolul 10 6 — REZERVE PENTRU PROIECTE PRIORITARE ÎN CURS DE DEZVOLTARE

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  p.m.

  5 000 000

  0,—

  Comentarii

  Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu proiectele prioritare în curs de dezvoltare ale instituției.

  Capitolul 10 8 — Rezerva EMAS

  Cifre

  Buget 2011

  Credite 2010

  Execuție 2009

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Comentarii

  În urma deciziilor care urmează să fie adoptate de către Birou pentru aplicarea Planului EMAS, în special în urma auditului emisiilor de dioxid de carbon generate de Parlament, acest credit este destinat să alimenteze capitolele operaționale corespunzătoare.

  Anexa S — Personal

  Anexa S 1 — secțiunea I – Parlamentul European

  Grupa de funcții și gradul

  2010

  Posturi permanente

  Posturi temporare

  Altele

  Grupuri politice

  În afara categoriilor

  1

   

   

   

  AD 16

  11

   

  1

  7

  AD 15

  35

   

  1

  4

  AD 14

  141

  2

  6

  23

  AD 13

  227

  8

  2

  30

  AD 12

  503

   

  8

  71

  AD 11

  131

   

  7

  36

  AD 10

  191

   

  7

  29

  AD 9

  155

   

  7

  17

  AD 8

  107

   

  8

  18

  AD 7

  259

   

   

  23

  AD 6

  249

   

  1

  26

  AD 5

  360

   

  8

  93

  Total AD

  2 369

  10

  56

  377

  AST 11

  91

  10

   

  33

  AST 10

  136

   

  17

  18

  AST 9

  115

   

  3

  27

  AST 8

  215

   

  4

  39

  AST 7

  653

   

  2

  50

  AST 6

  559

   

  5

  72

  AST 5

  365

   

  8

  64

  AST 4

  251

   

  11

  62

  AST 3

  124

   

  16

  63

  AST 2

  245

   

  5

  55

  AST 1

  97

   

   

  77

  Total AST

  2 851

  10

  71

  560

  Total

  5 221[1]

  20[2]

  127[3]

  937

  Total general

  6 285[4]

   

   

   

   

   

  Grupa de funcții și gradul

  2011

  Posturi permanente

  Posturi temporare

  Altele

  Grupuri politice

  În afara categoriilor

  1

   

   

   

  AD 16

  11

   

  1

  7

  AD 15

  35

   

  1

  4

  AD 14

  149

  2

  6

  23

  AD 13

  279

  8

  2

  34

  AD 12

  443

   

  8

  67

  AD 11

  131

   

  7

  37

  AD 10

  191

   

  7

  28

  AD 9

  155

   

  7

  17

  AD 8

  130

   

  8

  21

  AD 7

  304

   

   

  22

  AD 6

  269

   

  5

  30

  AD 5

  363

   

  4

  119

  Total AD

  2 460

  10

  56

  409

  AST 11

  151

  10

   

  33

  AST 10

  76

   

  17

  21

  AST 9

  115

   

  3

  30

  AST 8

  365

   

  5

  34

  AST 7

  753

   

  1

  55

  AST 6

  389

   

  6

  68

  AST 5

  330

   

  7

  66

  AST 4

  206

   

  11

  67

  AST 3

  184

   

  16

  59

  AST 2

  225

   

  5

  64

  AST 1

  134

   

  1

  98

  Total AST

  2 928

  10

  72

  595

  Total

  5 389[5]

  20[6]

  128[7]

  1004

  Total general

  6 521[8]

  Anexă

  VENITURI ALOCATE

  Linia bugetară

  Titlu

  Venituri realizate

  Previziuni

  2009

  2011

  5000

  Încasări din vânzarea de materiale de transport

  0,00

  364.000

  5001

  Încasări din vânzarea de alte bunuri mobile

  15.000,00

  5.000

  5002

  Venituri din livrările de bunuri către alte instituții sau organisme

  0,00

  70.000

  502

  Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme

  489.477,89

  390.000

  5110

  Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile

  1.324.196,29

  1.000.000

  5111

  Rambursarea de cheltuieli locative

  15.317,47

  150.000

  550

  Venituri provenite din încasările pentru serviciile și lucrările prestate în beneficiul altor instituții sau organisme, inclusiv cuantumul indemnizațiilor de misiune plătite în numele altor instituții sau organizații și rambursate de către acestea

  3.347.371,92

  1.377.800

  551

  Venituri provenite de la terți pentru serviciile și lucrările prestate la cererea acestora

  3.551.741,34

  p.m.

  570

  Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat

  1.766.049,19

  995.000

  571

  Venituri corespunzătoare unei anumite destinații, precum veniturile provenite de la fundații, din subvenții, donații și moșteniri, inclusiv veniturile alocate proprii fiecărei instituții

  0,00

  p.m.

  573

  ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI AFERENTE FUNCȚIONĂRII ADMINISTRATIVE A INSTITUȚIEI

  3.217.174,16

  p.m.

  581

  Venituri provenind din indemnizațiile de asigurări încasate

  677.015,63

  25.000

  6600

  Alte contribuții și restituiri alocate

  13.191.164,09

  2.102.000

   

  TOTAL

  27.594.507,98

  6.478.800

  • [1]  Din care 6 nominalizări ad personam (3 AD14 în AD15, 1 AST10 în AST11, 2 AST4 în AST5) acordate în cazuri excepționale unor funcționari merituoși;
  • [2]  Rezervă virtuală pentru funcționari detașați în interes de serviciu, care nu sunt incluși în totalul general.
  • [3]  Din care 4 AD cu jumătate de normă (profesori de limbi) și 1 AD 10 (DG IPOL), cu durată limitată la 5 ani.
  • [4]  1 AD5 și 4 AST3 (formare profesională), precum și 2 AD5 și 2 AST1 (TRAD) sunt înscrise în rezerva schemei de personal, fără credite alocate.
  • [5]  Din care 6 nominalizări ad personam (3 AD14 în AD15, 1 AST10 în AST11, 2 AST4 în AST5) acordate în cazuri excepționale unor funcționari merituoși;
  • [6]  Rezervă virtuală pentru funcționari detașați în interes de serviciu, care nu sunt incluși în totalul general.
  • [7]  Din care 4 AD cu jumătate de normă (profesori de limbi) și 1 AD 10 (DG IPOL), cu durată limitată la 5 ani.
  • [8]  1 AD5 și 4 AST3 (formare profesională), precum și 2 AD5 și 2 AST1 (TRAD) sunt înscrise în rezerva schemei de personal, fără credite alocate.

  REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

  Data adoptării

  28.4.2010

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  35

  4

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, Sergio Paolo Francesco Silvestris, László Surján, Helga Trüpel, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Franziska Katharina Brantner, Roberto Gualtieri, Giovanni La Via, Peter Šťastný, Theodor Dumitru Stolojan

  Membri supleanți (articolul 187 alineatul (2)) prezenți la votul final

  Marita Ulvskog