POROČILO o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2011

3.5.2010 - (2010/2005(BUD))

Odbor za proračun
Poročevalka: Helga Trüpel


Postopek : 2010/2005(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0134/2010

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2011

(2010/2005(BUD))

Evropski parlament,

(Posebni zakonodajni postopek – proračun)

–    ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti[1], zlasti člena 31,

–   ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju[2],

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. marca 2010 o smernicah za proračunski postopek 2011 – oddelki I, II, IV, V, VI, VII, VIII in IX[3],

–   ob upoštevanju poročila generalnega sekretarja predsedstvu glede priprave predhodnega predloga načrta odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2011,

–   ob upoštevanju predhodnega predloga načrta odhodkov, ki ga je pripravilo predsedstvo dne 19. aprila 2010 v skladu s členoma 23(6) in 79(1) poslovnika Parlamenta,

–   ob upoštevanju predloga načrta prihodkov in odhodkov, ki ga je pripravil Odbor za proračun v skladu s členom 79(2) poslovnika Parlamenta,

–   ob upoštevanju člena 79 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0134/2010),

A. ker namerava Parlament za izpolnitev svojih nalog v skladu s Pogodbo uporabiti in v celoti razviti svoje pristojnosti in ker bo treba zaradi tega okrepiti številna prednostna področja, sočasno pa bo potreben strog pristop na področju uporabe razpoložljivih sredstev,

B.  ker v zvezi s tem proračunsko stanje glede postavke 5 (upravni odhodki) za leto 2011 bolj kot kdaj koli prej upravičuje previdno in disciplinirano obravnavo proračuna Parlamenta, da bi uskladili politične cilje in njihovo financiranje,

C.  ker se je pred dvema letoma začel poskusni proces okrepljenega sodelovanja med predsedstvom in Odborom za proračun, ki se je ohranil za postopek za leto 2011,

D.  ker bodo pristojnosti plenarnega zasedanja pri sprejemu načrta prihodkov in odhodkov ter proračuna v skladu z določbami Pogodbe in Poslovnika v celoti ohranjene,

E.   ker sta 24. marca 2010 in 13. aprila 2010 potekali predhodni usklajevalni srečanji delegacij predsedstva in Odbora za proračun, na katerih so bila obravnavana številna bistvena vprašanja,

Splošni okvir in skupni proračun

1.   ugotavlja, da raven proračuna za leto 2011, kot jo je predlagalo predsedstvo, znaša 1.710.547.354 EUR, kar je 20,32 % razdelka 5 večletnega finančnega okvira; ugotavlja, da je predlagana stopnja povečanja 5,8 % glede na proračun za leto 2010, vključno s predlogom spremembe proračuna št. 1/2010;

2.   medtem ko se popolnoma zaveda prihodnjih izzivov, meni, da je treba v tem načrtu prihodkov in odhodkov prilagoditi stopnjo rasti in končno raven proračuna; je sklenil, da v tej fazi skupni proračun znaša 1.706.547.354 EUR, kar pomeni povečanje za 5,5 % in predstavlja 20,28 % delež razdelka 5; prav tako namerava pred določitvijo končnega proračuna v jeseni 2010 pojasniti številna vprašanja in nadalje preučiti predlagane ukrepe ter ugotoviti, kakšni so prihranki;

3.   meni, da bi se morali na podlagi prvotnih vrednosti iz večletnega finančnega okvira, o katerih so se pogajali leta 2006 in ki veljajo od leta 2007, odhodki Parlamenta gibati okrog običajne omejitve v višini 20 %, ob upoštevanju potreb drugih institucij in razpoložljive razlike do zgornje meje; v zvezi s tem upošteva zahtevi Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij za več kot 10 milijonov EUR samo za leto 2010; ponovno poudarja, da bi Evropska služba za zunanje delovanje prav tako lahko vplivala na razdelek 5; potrjuje svoje stališče, da morata predsedstvo in Odbor za proračun to omejitev skupaj ponovno oceniti, preden začneta medinstitucionalni dialog o tem vprašanju; priporoča, da se v ta namen oblikuje delovna skupina, ki bi začela svoje delo pred koncem julija 2010;

4.   želi pojasnilo o vmesnem finančnem načrtovanju za razdelek 5 in načrtovane razpoložljive rezerve v višini 109 milijonov EUR za leto 2011, 102 milijona EUR za leto 2012 in 157 milijonov EUR za leto 2013; meni, da bi bilo koristno, če bi prejel informacije o delovnih hipotezah Parlamenta za šesto poročilo generalnih sekretarjev (oktober 2009) glede proračuna in delovnih mest v primerjavi s predlogom za načrt prihodkov in odhodkov, ki je zdaj na voljo; želi pojasniti, kateri pomembni (potencialni) projekti in kadrovske spremembe so že vključeni v ta načrt za naslednja dve do tri leta; hkrati poudarja, da je finančno načrtovanje zgolj orodje za nezavezujoče okvirno načrtovanje in da končne odločitve sprejema proračunski organ;

5.   medtem ko ne nasprotuje načelni utemeljitvi, ki predlaga, da je 1 % delež proračuna primerna rezerva za nepredvidene odhodke, soglaša s predlogom predsedstva, da bo ta rezerva ob upoštevanju majhnega manevrskega prostora v razdelku 5 znašala 14 milijonov EUR;

6.   se zaveda, da so v zvezi s primerom o plačah, ki je v postopku pred Sodiščem, celotne posledice za Parlament za leto 2011, ki bi lahko znašale okrog 12 milijonov EUR, če bi Sodišče odločilo v prid Komisiji, vključene v predlog kot določba v več proračunskih vrsticah;

7.   opozarja, da je že večkrat zahteval, da bi bilo treba v fazi načrta prihodkov in odhodkov spomladi predstaviti predlog za celoten proračun, in bi posledično pričakoval le manjše ali tehnične spremembe v pisnih predlogih sprememb jeseni;

8.   ponovno poudarja, da pripisuje velik pomen tesnemu sodelovanju med predsedstvom in Odborom za proračun pri skupnem pojasnjevanju proračunskih posledic odločitev, ki bodo sprejete; prav tako poudarja, da je v vsakem organu, ki sprejema odločitve, odločilnega pomena uporaba računovodskih izkazov, v katerih so članom jasno predstavljene vse proračunske posledice;

Posebna vprašanja

Vprašanja, povezana z Lizbonsko pogodbo

9.   pozdravlja in odobri financiranje predlogov predsedstva v zvezi s temi ukrepi, tj. uvedbo posebne rezerve za 18 članov v višini 9,4 milijona EUR;

10. se lahko strinja z odločitvijo predsedstva za osredotočenje na krepitev strokovnega znanja, da bi tako prispevali k cilju zakonodajne odličnosti;

11. v zvezi s tem podpira zamisel, da se poišče ustrezna mešanica lastnih in zunanjih strokovnjakov za tematske sektorje glede na vrsto informacij, potrebnih za posamezne zadeve v obravnavi, vendar si želi nadaljnje obrazložitve glede vprašanja, ali in kako bi bilo predlagano povečanje števila zaposlenih mogoče uporabiti na fleksibilen način, ter želi biti bolj obveščen o preteklih stopnjah izvajanja in povpraševanju odborov po takšnih strokovnjakih;

12. pozdravlja dejstvo, da je predsedstvo upoštevalo pomisleke glede razmerja med delovnimi mesti AD in AST, kar pomeni tri delovna mesta AST manj v primerjavi z začetnim predlogom; odobri proračunska sredstva za odprtje 19 delovnih mest AD5 in 13 mest AST1 za oddelke za posamezne politike v skladu s sedanjim predlogom predsedstva;

13. potrjuje, da je treba okrepiti zunanje študije in pozdravlja dogovor med predsedstvom in Odborom za proračun o tem, da se določi dodatni znesek v višini 1,7 milijona EUR;

14. je seznanjen s predlogom za razširitev knjižnice za 28 delovnih mest, od katerih je 13 namenjenih analitični službi za poslance (prej pogodbeni uslužbenci); lahko potrdi financiranje in vključitev teh 13 delovnih mest v svoj kadrovski načrt, pod pogojem da bo dano zagotovilo, da bodo zapolnjena na podlagi javnih natečajev in da bo za pogodbe namenjen ustrezen prihranek v okviru finančnih sredstev; meni, da bi morala dodatna okrepitev v smislu sredstev in človeških virov obstoječih informacijskih služb potekati sočasno z razvojem uporabniku prijaznega sistema, ki bi poslancem omogočil preprosto dostopanje do vseh informacij, pripravljenih znotraj te institucije; sklene, da se v načrt prihodkov in odhodkov vnesejo proračunska sredstva za 15 dodatnih delovnih mest, vendar uvrsti polovico tega zneska v rezervo, dokler ne bo prejel:

-    dodatnih pojasnil o tem, na kakšen način bodo ta delovna mesta prispevala k izboljšanju strokovnih služb za poslance;

-    konkretnih informacij o ukrepih, ki sta jih predsedstvo in uprava sprejela za vzpostavitev notranjega sistema za upravljanje znanja, vključno s predvidenim časovnim okvirom za njegovo izvajanje in vsemi prihranki, ki bi nastali kot rezultat racionalizacije informacijskih virov;

15. meni, da bi bilo treba v korist poslancem zagotoviti obveščenost o obeh omenjenih podpornih službah in njuno prepoznavnost, med drugim prek spletnih strani Parlamenta;

16. opozarja na svojo resolucijo o smernicah, v kateri je že pozval k oceni, vključno s podrobnim računovodskim izkazom skupnih stroškov, ki bi nastali zaradi predlaganega povečanja nadomestila za pomoč; zato sklene uvrstiti v rezervo ustrezna proračunska sredstva;

Širitev

17. pozdravlja določbe v zvezi s širitvijo za vključitev Hrvaške ter odobri ustrezna sredstva in kadrovske ukrepe;

Splošni kadrovski načrt

18. ugotavlja, da je poleg zahtev za 68 delovnih mest, povezanih z Lizbonsko pogodbo, in 62 delovnih mest (kar vključuje 11 delovnih mest za skupine), povezanih s širitvijo, zahtevanih še 17 delovnih mest za dokončanje drugega leta triletnega načrta GD INLO, dogovorjenih v postopku za leto 2010, in 30 delovnih mest za druga področja, ki jih tudi po določitvi 20 mogočih prerazporeditev za leto 2011 ne bi bilo mogoče pokriti, kar skupaj pomeni 180 novih delovnih mest; zahteva podrobnejše informacije o prerazporejenih ali premeščenih delovnih mestih od začetka zakonodajnega mandata, vključno z napovedmi prerazporeditev in premestitev za leto 2010 in po možnosti 2011; sklene, da se v načrt prihodkov in odhodkov vnesejo proračunska sredstva za odprtje teh delovnih mest, vendar uvrsti v rezervo znesek, povezan z odprtjem 30 delovnih mest za "druga področja", dokler ne bodo analizirane zahtevane informacije;

19. ugotavlja, da predlog predsedstva zdaj vključuje tudi po eno delovno mesto AD5 in AST1 za evro-sredozemsko parlamentarno skupščino ter tri mesta AD5 in eno mesto AST1 za upravljanje tveganja, vendar predlog ne vključuje več načrtovanih treh milijonov EUR za GD ITEC;

20. prav tako ugotavlja, da je predsedstvo vključilo nadaljnjih 56 delovnih mest za politične skupine;

21. odobri ukrepe za leto 2011 in predlagana delovna mesta za drugo leto triletnega programa GD INLO, dogovorjena lansko leto;

22. želi biti bolj obveščen o dodeljevanju sredstev za pogodbene uslužbence in pregled neto stroškov ali neto prihrankov v okviru sredstev za pogodbene uslužbence zaradi odobrenih povečanj svojega kadrovskega načrta, zlasti glede internalizacije raznih funkcij na področjih varnosti, informacijsko-komunikacijske tehnologije in knjižnice;

Stavbe

23. poudarja, da je racionalna politika stavb zelo povezana s postopkom za leto 2011, pa tudi s splošnim vprašanjem glede trajnostnega proračuna;

24. pozdravlja, da je predsedstvo s sklepom dne 24. marca 2010 izpolnilo zahtevo Evropskega parlamenta po srednjeročni do dolgoročni politiki na področju nepremičnin in zgradb; izraža začetni pomislek glede izvedljivosti vzporednega izvajanja vseh sedanjih in načrtovanih gradenj, ki bi lahko izhajalo iz srednje in dolgoročne nepremičninske strategije; nima jasne predstave o tem, kako je množica projektov vključena v večletni finančni načrt, in zahteva potrebna pojasnila;

25. v zvezi s tem je seznanjen s predlogom predsedstva o porabi 85,9 milijonov EUR za namenske prejemke (ki se porabijo v okviru nepremičninske politike Parlamenta) za pisarne poslancev v Bruslju; opozarja, da se je treba o vsakem nepremičninskem projektu, pri katerem obstaja verjetnost, da bo imel precejšnje finančne posledice za proračun, v skladu s členom 179(3) finančne uredbe posvetovati s proračunskim organom; poleg tega opozarja, da finančna uredba v zvezi s prenosi proračunskih sredstev določa, da je treba najprej porabiti preneseni namenski prejemek; v zvezi s tem pozdravlja dejstvo, da bo lahko Parlament po zaslugi vračila belgijske države v višini 85,9 milijona EUR dal prednost novim nepremičninskim projektom in tako hitreje uresničil del srednjeročne strategije na področju nepremičnin;

26. ne more pristati, da bo te namenske prejemke namenil prav za ta gradbeni projekt;

27. zahteva, da se v prihodnosti ustrezna sredstva za srednjeročno načrtovanje na področju nepremičnin uvrstijo v proračun; prav tako zahteva, da se za večje nepremičninske projekte odpre lastna proračunska vrstica, da bi olajšali srednjeročno finančno načrtovanje nepremičninskih projektov in povečali preglednost;

28. ugotavlja, da je bilo v proračunski vrstici za plačilo najemnin zagotovljeno neposredno vnaprejšnje financiranje začetne stopnje gradnje nove stavbe KAD v višini 10,2 milijona EUR v predlogu predsedstva; se zaveda, da bi to prostovoljno vnaprejšnje financiranje pomagalo zmanjšati stroške financiranja, vendar pa glede na zelo tesne razmere za leto 2011 sklene v načrt prihodkov in odhodkov za ta namen vnesti znesek, nižji za 6,2 milijona EUR; izraža pripravljenost, da jeseni 2010 ponovno oceni ta znesek na podlagi novih podatkov o proračunskih razmerah in razvoja dogodkov glede nepremičninske politike Parlamenta;

Varovanje

29. pripisuje pomen temeljitemu pregledu varnostne politike, ki ga je napovedalo predsedstvo, in v zvezi s tem spominja, da vztraja pri premišljeni porabi sredstev in, zlasti pri stroškovno učinkovitem ravnotežju med notranjim in zunanjim osebjem; prosi predsedstvo, naj skrbno preuči operativne in finančne posledice nove strategije, tako da bo v predloženem predlogu poskrbljeno za dobro ravnotežje med varnostnimi vidiki na eni strani ter dostopnostjo in odprtostjo na drugi; poudarja, da bi moral Parlament ostati čim bolj odprta in dostopna institucija; zato si želi prejemati več informacij s strani uprave o tako imenovanem projektu Wiertz, da bo lahko ocenil učinke glede dostopnosti Parlamenta za javnost;

Strategija Informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT)

30. pozdravlja bolj strukturiran pristop k IKT in oblikovanje celostne strategije za to področje; poleg tega ponovno poudarja, da podpira internalizacijo funkcij, kar bi zmanjšalo odvisnost od zunanjih izvajalcev; vendar pa ugotavlja, da so bila že tretje leto zapored zagotovljena nova delovna mesta; zato meni, da je to vprašanje treba pojasniti;

31. ugotavlja, da je za projekt IT mobilnosti poslancev, in zlasti za pokritje mobilnih komunikacij, namenjenih 5 milijonov EUR; želi dodatne informacije glede na ta sorazmerno visok znesek;

Vprašanja, povezana z okoljem

32. pozdravlja majhno povišanje finančnih sredstev za uresničevanje ukrepov, povezanih s sistemom EMAS in zmanjševanjem ogljika, razporejenih po celotnem proračunu, in ponovno poudarja pomen, ki ga daje temu vprašanju;

33. se v zvezi s tem seznanja z razvojem ključnih kazalnikov uspešnosti od leta 2006, kot so predloženi v Pregledu okoljskega upravljanja za leto 2008, zlasti 12,9 % zmanjšanje emisij ogljika, 0,8 % zmanjšanje porabe elektrike, 7,4 % povečanje porabe plina/nafte/ogrevanja v letu 2008, potem ko se je leta 2007 ta poraba zmanjšala za 17,5 %, 8,8 % povečanje emisij zaradi premičnosti/prometa, povečanje odstotka recikliranih odpadkov od 49,8 % v letu 2006 na 55,4 % v letu 2008, 18,1 % povečanje porabe vode in 16,9 % zmanjšanje porabe papirja;

34. pozdravlja prilogo k proračunu o upravljanju okolja, ki podaja dober tehnični pregled zadevnih proračunskih postavk; v zvezi s tem bi pozdravil tudi, če bi bila v tej prilogi vključena letna poročila EMAS z obsežnejšimi informaciji o diferenciranem ogljičnem odtisu stavb Parlamenta v Strasbourgu, Bruslju in Luxembourgu ter o potovanjih in prevozu, povezanih z zasedanji, tekočih rezultatih zmanjšanja emisij ogljika Parlamenta in opisanih koristnih vplivih teh naložb na okolje ter morebitnih dolgoročnejših prihrankih;

35. izraža podporo prizadevanjem za ukrepe, namenjene nadaljnjemu zmanjševanju emisij ogljika Parlamenta; v zvezi s tem pozdravlja študije, ki potekajo o vidikih energijske varčnosti stavb in načinih, kako uresničiti ogljično izravnalne sheme za potovanja; poleg tega podpora pobude, naj se namesto avtomobilov uporablja javni prevoz in pobude o zagotovitvi večjega števila koles v Strasbourgu;

36. ugotavlja, da je proračunska postavka za potne stroške poslancev pravzaprav višja od postavke za plače; poudarja potrebo po odgovorni porabi nadomestil, zlasti nadomestil za potne stroške, in poudarja, da bi lahko brez spremembe sedanjih pravil zmanjšali emisije ogljika Parlamenta in obenem prihranili stroške, če bi takrat, ko je to mogoče, med kraji delovanja Parlamenta namesto letov v poslovnem razredu uporabljali druga prevozna sredstva; poziva predsedstvo, naj v skladu z dogovorom iz predhodnega usklajevanja in pravočasno za prvo obravnavo Parlamenta predstavi študijo, osredotočeno na delovanju novega sistema in možnih rešitvah, ki jih je treba izvajati, da se ustvarijo prihranki;

37. spominja, da je proračunski organ na pobudo g. Barrosa kot okoljevarstveni ukrep dal proračunom evropskih institucij denar, namenjen financiranju subvencij javnega prevoza za osebje, zahteva poročilo o tem kar zadeva Parlament;

38. zahteva, da se tam, kjer je to mogoče in primerno, računovodskim izkazom dodajo okoljske izjave, ki se uporabljajo znotraj institucije;

39. meni, da je treba direktive o javnih naročilih spremeniti tako, da bo vanje lažje vključiti, kjer je to možno in ustrezno, okoljske in socialne klavzule;

Večletni projekti in druge odhodkovne postavke

40. pozdravlja dogovor o povečanju zneska za 2,6 milijonov EUR za financiranje 110 obiskovalcev, ki bi jih poslanci lahko letno povabili namesto sedanjih 100; meni, da bi utegnilo biti primerno, da bi si pred preučitvijo kakršnega koli dodatnega povečanja vzeli nekaj časa za oceno delovanja novega centra za obiskovalce; službe, pristojne za organizacijo obiskov morajo upoštevati tudi to, da bi poslanci morda želeli razdeliti obiskovalce na različno velike skupine v obdobju enega leta;

41. odobrava 3 milijone EUR proračunskih sredstev, namenjenih odprtju centra za obiskovalce in stroškom delovanja za celo običajno leto; poudarja, da je treba prvo leto oceniti tudi iz finančnega vidika, vključno s temi tekočimi stroški;

42. je seznanjen s sklepom predsedstva o uvedbi dodatkov za nosilce funkcije, kar pomeni 400.000 EUR proračunskih sredstev; vendar ugotavlja, da so si razprave o tem načelu medsebojno nasprotovale; v zvezi s tem pozdravlja dejstvo, da je treba predložiti ustrezna dokazila za povračilo dodatnih stroškov, ki so nastali pri opravljanju takšnih dolžnosti;

43. se je seznanil s predlogom predsedstva o vnosu 2,5 milijona EUR za Hišo evropske zgodovine za študije na podlagi rezultatov natečaja arhitektov, ki se ravnokar ocenjuje; spominja na zahtevo iz prejšnjega leta, da pričakuje jasen pregled stroškov, predvidenih za celoten projekt, vključno z upravnimi stroški, najkasneje v predhodnem osnutku načrta prihodkov in odhodkov za proračunski postopek za leto 2011; poleg tega spominja na dogovor s predsedstvom, sklenjen na predhodnem usklajevalnem srečanju leta 2009; poudarja, da je v poročilu odbora strokovnjakov za Hišo evropske zgodovine 11 točk, ki predvidevajo dodatne stroške: (1)"organ akademskih svetovalcev, ki ga sestavljajo strokovnjaki in muzejski izvedenci", (2) "institucionalna neodvisnost institucije", (3) "široka muzejsko-pedagoška ponudba", (4)"kraj za srečevanje mladih akademikov", (5) stalno ocenjevanje", (6) "začasno razstavljanje in potujoča razstava", (7) "pomembni dogodki evropskega pomena", (8) "lastne publikacije", (9) "izčrpne ponudbe na spletu", (10) "ustvarjanje lastne muzejske zbirke", (11) "stalen razvoj razstav in infrastrukture muzeja"; zato poudarja, da je treba nujno opredeliti skupni strošek tega projekta;

Horizontalna vprašanja

44. toplo pozdravlja, da predlog proračuna vključuje začetno analizo, ki opredeljuje fiksne in spremenljive stroške; se zaveda metodoloških težav, povezanih s tem, vendar je prepričan, da je treba te pojme podrobneje preučiti; v zvezi s tem spominja, da pričakuje odgovor pristojnih organov, kako bi koncept ničelnega predračunavanja, ki razlikuje med fiksnimi in spremenljivimi stroški, lahko uporabili v proračunskem postopku Parlamenta; zahteva podrobnejšo analizo fiksnih stroškov, pri čemer bo opravljeno razlikovanje med stalnimi fiksnimi stroški, fiksnimi stroški za določeno obdobje in področji, kjer se lahko ustvarijo prihranki; zahteva, da se opravi podrobnejša analiza variabilnih stroškov, vzpostavi jasna povezava med stroški in cilji, politikami in ukrepi ter opredelijo in izberejo prednostne naloge na podlagi njihove pomembnosti;

45. poudarja, da so pragovi za različne postopke javnih naročil za evropske institucije sedaj višji kot jih narekujejo zadevne evropske direktive o javnih naročilih in da zaradi tega nastajajo dodatni upravni stroški in se uporabljajo dodatni človeški viri, ki bi jih z boljšo uskladitvijo teh pragov lahko prihranili;

46. podpira dejavnosti z družbeno, kulturno ali lingvistično razsežnostjo za osebje in njihove družine, vendar se ne strinja s posameznimi subvencijami, dodeljenimi v zvezi s tem, in zato spreminja pripombe k zadevni proračunski postavki;

47. močno podpira nadaljnja prizadevanja za to, da bi institucije postale bolj primerne za invalidne osebe tako kar zadeva potrebnih infrastrukturnih sprememb kot ukrepov, povezanih z osebjem;

Končne ugotovitve

48. poudarja, da je treba pred jesenskim glasovanjem o predlogu proračuna podrobneje preučiti posamezne proračunske postavke, vključno z analizo stopnje izvrševanja; zato bo opravil ta pregled in takrat sprejel dokončne proračunske odločitve;

49. sprejme v prilogi predložen načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2011 in opominja, da bo Parlament sprejel stališče o predlogu proračuna, kot ga bo spremenil Svet, oktobra 2009, skladno s postopkom glasovanja, ki ga določa Pogodba;

50. odobri priložene skupne sklepe tristranskega srečanja o proračunu z dne 25. marca 2010,

o

o        o

51. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo ter načrt prihodkov in odhodkov posreduje Svetu in Komisiji.

PRILOGA 1: SKUPNI SKLEPI TRISTRANSKIH POGOVOROV O PRORAČUNU Z DNE 25. MARCA 2010

TRISTRANSKI POGOVORI O PRORAČUNU

25. marec 2010

Sklepne ugotovitve

Evropski parlament, Svet in Komisija so seznanjeni s pomisleki sodnega tajnika Sodišča ter generalnih sekretarjev Računskega sodišča, Odbora regij in Ekonomsko-socialnega odbora glede novega proračunskega postopka, zlasti glede spravnega odbora, ki so jih izrazili v pismu, naslovljenem na generalne sekretarje Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije. Predlagajo, naj se navedene institucije pozove, da svoje pripombe o vplivu stališča Sveta in sprememb Evropskega parlamenta pisno sporočijo neposredno spravnemu odboru.

PRILOGA 2: PREDLOG NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Prispevek Evropskih skupnosti k financiranju odhodkov

Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2011

Naslov

Znesek

 

 

Odhodki

1.706.547.354

Lastna sredstva

128.030.788

Prispevek za plačilo

1.578.516.566

NAČRT PRIHODKOV

Naslov Poglavje Člen Postavka

Naslov

Proračun 2011

Proračun 2010

+ SP 1/2010

Realizacija 2009

 

4

 

PRIHODKI OD ZAPOSLENIH V INSTITUCIJAH IN DRUGIH ORGANIH SKUPNOSTI

 

 

 

4 0

RAZNI DAVKI IN ODBITKI

 

 

 

4 0 0

Prihodki od davka na plače in prejemke članov institucij, uradnikov, drugih uslužbencev ter prejemnikov pokojnin

48 159 863

47 208 729

45 987 620,64

4 0 3

Prihodki od prehodnega prispevka iz plač članov institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

v vednost

v vednost

84,54

4 0 4

Prihodki od posebne dajatve na prejemke članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

8 209 828

9 157 662

5 709 275,13

 

 

Poglavje 4 0 – skupaj

56 369 691

56 366 391

51 696 980,31

4 1

PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

 

 

 

4 1 0

Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje

61 216 159

58 910 854

47 760 097,53

4 1 1

Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev

9.134.938

13 046 060

7 209 550,25

4 1 2

Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnih uslužbencev na dopustu iz osebnih razlogov

10 000

5 000

0,00

 

 

Poglavje 4 1 – skupaj

70 361 097

71 961 914

54 969 647,78

4 2

DRUGI PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

 

 

 

4 2 1

Prispevki poslancev Evropskega parlamenta za starostno pokojnino

v vednost

v vednost

820 485,37

 

Poglavje 4 2 – skupaj

v vednost

v vednost

820 485,37

 

 

Naslov 4 – skupaj

126 730 788

128 328 305

107 487 113,46

5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

 

 

 

5 0

 

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN (PRODAJA BLAGA) IN NEPREMIČNIN

 

 

 

5 0 0

Prihodki od prodaje premičnin (prodaja blaga)

 

 

 

5 0 0 0

Prihodki od prodaje vozil – Namenski prejemki

v vednost

v vednost

0,00

5 0 0 1

Prihodki od prodaje drugih premičnin — namenski prejemki

v vednost

v vednost

15 000,00

5 0 0 2

Prihodki od prodaje blaga drugim institucijam ali organom – namenski prejemki

v vednost

v vednost

0,00

5 0 1

Prihodki od prodaje nepremičnin

v vednost

v vednost

0,00

5 0 2

Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – namenski prejemki

v vednost

v vednost

489 477,89

 

Poglavje 5 0 – skupaj

v vednost

v vednost

504 477,89

5 1

PRIHODKI OD NAJEMNIN

 

 

 

5 1 1

Prihodki od oddajanja nepremičnin v najem in podnajem ter povračila stroškov, povezanih z oddajanjem nepremičnin

 

 

 

5 1 1 0

Prihodki od dajanja v najem in podnajem nepremičnin — Namenski prejemki

v vednost

v vednost

1 324 196,29

5 1 1 1

Povračila najemniških stroškov — Namenski prejemki

v vednost

v vednost

15 317,47

 

Poglavje 5 1 – skupaj

v vednost

v vednost

1 339 513,76

5 2

PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI

 

 

 

5 2 0

Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije

1 300 000

 

2 000 000

1 316 525,41

 

Poglavje 5 2 – skupaj

1 300 000

2 000 000

1 316 525,41

5 5

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV IN DEL

 

 

 

5 5 0

Prihodki od opravljenih storitev in izvedenih del za druge institucije ali organe, vključno s povračili stroškov službenih potovanj, ki so bili plačani v imenu drugih institucij ali organov — Namenski prejemki

v vednost

v vednost

3 347 371,92

5 5 1

Prihodki od tretjih oseb za storitve ali dela, opravljena na njihovo zahtevo – namenski prejemki

v vednost

v vednost

3 551 741,34

 

Poglavje 5 5 – skupaj

v vednost

v vednost

6 899 113,26

5 7

DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

 

 

 

5 7 0

Prihodki iz povračil neupravičeno izplačanih zneskov — Namenski prejemki

v vednost

v vednost

1 766 049,19

5 7 1

Namenski prihodki, kot so prihodki iz fundacij, subvencije, donacije in volila, vključno z namenskimi prejemki, specifičnimi za vsako institucijo — Namenski prejemki

v vednost

v vednost

0,00

5 7 2

Povračilo izdatkov za socialno skrbstvo, nastalih v imenu druge institucije

v vednost

v vednost

0,00

5 7 3

Drugi prispevki in povračila v zvezi z upravnim poslovanjem institucije — Namenski prejemki

v vednost

v vednost

3 217 174,16

 

Poglavje 5 7 – skupaj

v vednost

v vednost

4 983 223,35

5 8

RAZNA PLAČILA

 

 

 

5 8 1

Prihodki od prejetih zavarovalnin – Namenski prejemki

v vednost

v vednost

677 015,63

 

Poglavje 5 8 – skupaj

v vednost

v vednost

677 015,63

 

 

Naslov 5 – skupaj

1 300 000

2 000 000

15 659 869,3

6

 

PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI S SPORAZUMI IN PROGRAMI SKUPNOSTI

 

 

 

6 6

DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA

 

 

 

6 6 0

Drugi prispevki in nadomestila

 

 

 

6 6 0 0

Drugi namenski prispevki in vračila –– Namenski prejemki

v vednost

v vednost

13 191 164,09

6 6 0 1

Drugi nenamenski prispevki in nadomestila

v vednost

v vednost

0,00

 

Poglavje 6 6 – skupaj

v vednost

v vednost

13 191 164,09

 

Naslov 6 – skupaj

v vednost

v vednost

13 191 164,09

9

RAZNI PRIHODKI

 

 

 

9 0

RAZNI PRIHODKI

 

 

 

9 0 0

Razni prihodki

v vednost

v vednost

4 851 911,67

 

Poglavje 9 0 – skupaj

v vednost

v vednost

4 851 911,67

 

Naslov 9 – skupaj

v vednost

v vednost

4 851 911,67

 

 

SKUPNI SEŠTEVEK

128.030.788

130 328 305

141 250 058,52

ODHODKI

Splošen pregled proračunskih sredstev (2011 in 2010) ter realizacije (2009)

Naslov Poglavje

Naslov

Odobrena sredstva 2011

Odobrena sredstva 2010

Realizacija 2009

 

1

 

1 0

 

ZAPOSLENI V INSTITUCIJI

 

ČLANI INSTITUCIJE

227.453.567

220.332.000

167.952.341,79

1 2

URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI

576.949.290

525.898.973

502.188.864,04

1 4

DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE

121.802.596

108.313.800

90.934.826,73

1 6

DRUGI ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI

15.555.500

15.516.000

12.762.741,59

 

 

Naslov 1 – skupaj

941.760.953

870.060.773

773.838.774,15

 

2

 

 

2 0

 

STAVBE, PREMIČNINE, OPREMA IN

OPERATING EXPENDITURE

 

NEPREMIČNINE IN PRIPADAJOČI STROŠKI

189.688.366

186.909.476

193.001.220,62

2 1

OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN POHIŠTVO

119.287.071

117.014.150

106.080.063,59

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

15.417.000

12.841.500

10.778.698,82

 

Naslov 2 – skupaj

324.392.437

316.765.126

309.859.983,03

 

3

 

 

3 0

 

ODHODKI ZA SPLOŠNE NALOGE, KI JIH IZVAJA INSTITUCIJA

 

SEJE IN KONFERENCE

38.879.769

36.074.200

27.499.040,69

3 2

IZVEDENSKA MNENJA IN INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE

107.474.776

105.169.500

93.647.679,96

 

 

Naslov 3 – skupaj

146.354.545

141.243.700

121.146.720,65

 

 

4

 

 

4 0

 

 

ODHODKI ZA POSEBNE NALOGE, KI JIH IZVAJA INSTITUCIJA

 

ODHODKI NEKATERIH INSTITUCIJ IN ORGANOV

83.650.000

76.965.000

69.215.824,15

4 2

ODHODKI ZA PARLAMENTARNO POMOČ

178.050..000

168.974.000

153.358.430,04

4 4

SEJE IN DRUGE DEJAVNOSTI SEDANJIH IN NEKDANJIH POSLANCEV

340.000

310.000

310.000

 

 

Naslov 4 – skupaj

262.040.000

246.249.000

222.884.254,19

 

 

10

 

10 0

 

 

DRUGI ODHODKI

 

ZAČASNA SREDSTVA

14.164.419

15.691.800

0,00

10 1

REZERVA ZA NEPREDVIDENE IZDATKE

14.000.000

10.000.000

0,00

10 3

REZERVA ZA ŠIRITEV

3.835.000

750.000

0,00

10 4

Rezerva za informacijsko in komunikacijsko politiko

v vednost

v vednost

0,00

10 5

ZAČASNA SREDSTVA ZA STAVBE

v vednost

11.000.000

0,00

10 6

REZERVA ZA PREDNOSTNE PROJEKTE V PRIPRAVI

v vednost

5.000.000

0,00

10 8

Rezerva ZA EMAS

v vednost

v vednost

0,00

 

Naslov 10 – skupaj

31.999.419

42.441.800

0,00

 

SKUPNI SEŠTEVEK

1.706.547.354

1.616.760.399

1.427.729.732,02

ODDELEK I – PARLAMENT

Prihodki — LASTNA SREDSTVA

Naslov 4 — PRIHODKI OD ZAPOSLENIH V INSTITUCIJAH IN DRUGIH ORGANIH UNIJE

Poglavje 4 0 — RAZNI DAVKI IN ODBITKI

Člen 4 0 0 — Prihodki od davka na plače in prejemke članov institucij, uradnikov, drugih uslužbencev ter prejemnikov pokojnin

Številke

Proračun 2011

Proračun 2010

Realizacija 2009

48 159 863

37 889 783

45 987 620,64

Opombe

Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije, zlasti člen 12 tega protokola.

Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 z dne 29. februarja 1968 o pogojih in postopku obdavčevanja v korist Evropskih skupnosti (UL L 56, 4.3.1968, str. 8).

Člen 4 0 3 — Prihodki od začasnega prispevka iz plač članov institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

Številke

Proračun 2011

Proračun 2010

Realizacija 2009

p.m.

p.m.

84,54

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 3831/91 z dne 19. decembra 1991 o spremembi kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti zaradi uvedbe prehodnega prispevka (UL L 361, 31.12.1991, str. 7).

Člen 4 0 4 — Prihodki od posebnih dajatev na plače članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

Številke

Proračun 2011

Proračun 2010

Realizacija 2009

8 209 828

8 859 744

5 709 275,13

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 66a.

Poglavje 4 1 — PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

Člen 4 1 0 — Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje

Številke

Proračun 2011

Proračun 2010

Realizacija 2009

61 216 159

44 658 716

47 760 097,53

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 83(2) teh predpisov.

Člen 4 1 1 — Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev

Številke

Proračun 2011

Proračun 2010

Realizacija 2009

9 134 938

4 315 724

7 209 550,25

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 4, člen 11(2)(3) in člen 48 Priloge VIII.

Člen 4 1 2 — Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnih uslužbencev na dopustu iz osebnih razlogov

Številke

Proračun 2011

Proračun 2010

Realizacija 2009

10 000

5 000

0,—

Poglavje 4 2 — DRUGI PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

Člen 4 2 1 — Prispevki poslancev Evropskega parlamenta za pokojninsko zavarovanje

Številke

Proračun 2011

Proračun 2010

Realizacija 2009

p.m.

864 000

820 485,37

Opombe

Pravilnik o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Evropskega parlamenta, zlasti Priloga III.

Naslov 5 — PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

Poglavje 5 0 — PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN (PRODAJA BLAGA) IN NEPREMIČNIN

Člen 5 0 0 — Prihodki od prodaje premičnin (prodaja blaga)

Postavka 5 0 0 0 — Prihodki od prodaje vozil – Namenski prejemki

Številke

Proračun 2011

Proračun 2010

Realizacija 2009

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

V to postavko se vpišejo prihodki od prodaje ali zamenjave vozil v lasti institucij.

V skladu s členom 18(1)(e) finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Postavka 5 0 0 1 — Prihodki od prodaje drugih premičnin — namenski prejemki

Številke

Proračun 2011

Proračun 2010

Realizacija 2009

p.m.

p.m.

15 000,00

Opombe

V to postavko se knjižijo prihodki od prodaje ali zamenjave premičnin (razen vozil), ki so v lasti institucij.

V skladu s členom 18(1)(e) finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Postavka 5 0 0 2 — Prihodki od prodaje blaga drugim institucijam ali organom – namenski prejemki

Številke

Proračun 2011

Proračun 2010

Realizacija 2009

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

V skladu s členom 18(1)(g) finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Podrobnosti, ki se nanašajo na odhodke in prihodke iz posojil, najemnin ali izvajanja storitev iz te proračunske vrstice, je treba navesti v prilogi k temu proračunu.

Člen 5 0 1 — Prihodki od prodaje nepremičnin

Številke

Proračun 2011

Proračun 2010

Realizacija 2009

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

V ta člen se vpišejo prihodki od prodaje nepremičnin v lasti institucij.

Člen 5 0 2 — Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – Namenski prejemki

Številke

Proračun 2011

Proračun 2010

Realizacija 2009

p.m.

p.m.

489 477,89

Opombe

V skladu s členom 18(1)(j) finančne uredbe se ti prihodki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva pa se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

V ta člen se vpišejo tudi prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov na elektronskih nosilcih podatkov.

Poglavje 5 1 — PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM

Opombe

Člen 5 1 1 — Prihodki od dajanja v najem in podnajem nepremičnin, povračila najemniških stroškov

Opombe

Postavka 5 1 1 0 — Prihodki od dajanja v najem in podnajem nepremičnin — Namenski prejemki

Številke

Proračun 2011

Proračun 2010

Realizacija 2009

p.m.

p.m.

1 324 196,29

Opombe

V skladu s členom 18(1)(e) finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Podrobnosti, ki se nanašajo na odhodke in prihodke iz posojil, najemnin ali izvajanja storitev iz te proračunske vrstice, je treba navesti v prilogi k temu proračunu.

Postavka 5 1 1 1 — Povračila najemniških stroškov — Namenski prejemki

Številke

Proračun 2011

Proračun 2010

Realizacija 2009

p.m.

p.m.

15 317,47

Opombe

V skladu s členom 18(1)(e) finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Poglavje 5 2 — PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI

Člen 5 2 0 — Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije

Številke

Proračun 2011

Proračun 2010

Realizacija 2009

1 300 000

2 500 000

1 316 525,41

Opombe

Ta člen je namenjen evidentiranju prihodkov od investicij ali odobrenih posojil, bančnih ali drugih obresti na računih institucij.

Poglavje 5 5 — PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV IN DEL

Člen 5 5 0 — Prihodki od opravljenih storitev in izvedenih del za druge institucije ali organe, vključno s povračili stroškov službenih potovanj, ki so bili plačani v imenu drugih institucij ali organov — Namenski prejemki

Številke

Proračun 2011

Proračun 2010

Realizacija 2009

p.m.

p.m.

3 347 371,92

Opombe

V skladu s členom 18(1)(g) finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Člen 5 5 1 — Prihodki od tretjih oseb za storitve ali dela, opravljena na njihovo zahtevo — namenski prihodki

Številke

Proračun 2011

Proračun 2010

Realizacija 2009

p.m.

p.m.

3 551 741,34

Opombe

V skladu s členom 18(1)(e) finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Poglavje 5 7 — DRUGI PRISPEVKI IN POVRAČILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

Člen 5 7 0 — Prihodki iz povračil neupravičeno izplačanih zneskov — Namenski prejemki

Številke

Proračun 2011

Proračun 2010

Realizacija 2009

p.m.

p.m.

1 706 049,19

Opombe

V skladu s členom 18(1)(f) finančne uredbe se ti prihodki štejejo za namenske, tako nastala dodatna sredstva pa se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Člen 5 7 1 — Namenski prihodki, kot so prihodki iz fundacij, subvencije, donacije in volila, vključno z namenskimi prejemki, specifičnimi za vsako institucijo — Namenski prejemki

Številke

Proračun 2011

Proračun 2010

Realizacija 2009

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

V skladu s členom 18(1)(c) finančne uredbe se ti prihodki štejejo za namenske, tako nastala dodatna sredstva pa se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Člen 5 7 2 — Povračila socialnih izdatkov, nastalih v imenu druge institucije

Številke

Proračun 2011

Proračun 2010

Realizacija 2009

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

V ta člen se vpišejo prihodki iz vračila stroškov za socialno skrbstvo, nastalih v imenu druge institucije.

Člen 5 7 3 — Drugi prispevki in povračila v zvezi z upravnim poslovanjem institucije — Namenski prejemki

Številke

Proračun 2011

Proračun 2010

Realizacija 2009

p.m.

p.m.

3 217 174,16

Poglavje 5 8 — RAZNA NADOMESTILA

Člen 5 8 1 — Prihodki od prejetih zavarovalnin – Namenski prejemki

Številke

Proračun 2011

Proračun 2010

Realizacija 2009

p.m.

p.m.

677 015,63

Opombe

V skladu s členom 18(1)(h) finančne uredbe se ti prihodki štejejo za namenske, tako nastala dodatna sredstva pa se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Ta člen prav tako zajema vračilo plač uradnikov in drugih zaposlenih, udeleženih v nesrečah, ki ga izplačajo zavarovalnice.

Naslov 6 — PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI S SPORAZUMI IN PROGRAMI UNIJE

Poglavje 6 6 — DRUGI PRISPEVKI IN VRAČILA

Člen 6 6 0 — Drugi prispevki in vračila

Postavka 6 6 0 0 — Drugi namenski prispevki in vračila –– Namenski prejemki

Številke

Proračun 2011

Proračun 2010

Realizacija 2009

p.m.

p.m.

13 191 164,09

Opombe

V to postavko se v skladu s členom 18 finančne uredbe vpišejo vsi prihodki, ki niso vključeni v druge dele naslova 6 in s katerimi se zagotovijo dodatna proračunska sredstva za financiranje izdatkov, katerim je ta prihodek namenjen.

Postavka 6 6 0 1 — Drugi nenamenski prispevki in vračila

Številke

Proračun 2011

Proračun 2010

Realizacija 2009

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 — RAZNI PRIHODKI

Poglavje 9 0 — RAZNI PRIHODKI

Člen 9 0 0 — Razni prihodki

Številke

Proračun 2011

Proračun 2010

Realizacija 2009

p.m.

p.m.

4 851 911,67

Opombe

V ta člen se knjižijo razni prihodki.

Podrobnosti, ki se nanašajo na odhodke in prihodke iz posojil, dajanja v najem ali izvajanja storitev iz te proračunske vrstice, je treba navesti v prilogi k temu proračunu.

Odhodki — ODHODKI

Naslov 1 — ZAPOSLENI V INSTITUCIJI

Poglavje 1 0 — ČLANI INSTITUCIJE

Člen 1 0 0 — Plače in nadomestila

Postavka 1 0 0 0 — Plače

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

67 843 057

66 695 000

30 601 982,96

Opombe

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti členov 9 in 10.

Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člena 1 in 2.

Ta sredstva so namenjena plačam, ki jih predvideva statut poslancev.

Postavka 1 0 0 4 — Redni potni stroški

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

75 396 756

79 319 000

64 968 671,93

Opombe

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 20.

Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti členi od 10 do 21 in 24.

Sredstva so namenjena nadomestilom potnih stroškov in stroškov bivanja, ki so povezani s potovanjem v in iz treh krajev dela in drugimi nalogami.

Prav tako so namenjena odhodkom, povezanim z zmanjšanjem ogljikovih emisij, kot je določeno v akcijskem programu EMAS (shema okoljskega ravnanja in presoje)), ki ga je sprejelo predsedstvo.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 18(1)(e) do (j) finančne uredbe je ocenjen na 10 000 EUR.

Postavka 1 0 0 5 — Drugi potni stroški

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

11 396 317

9 170 000

1 874 928,93

Opombe

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 20.

Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti členi od 22, 23 in 29.

Ta sredstva so namenjena nadomestilu dodatnih potnih stroškov, potnih stroškov v državi članici, kjer je bil poslanec izvoljen, in stroškov vrnitve v domovino.

Ta sredstva so namenjena tudi odhodkom, povezanim z zmanjšanjem ogljikovih emisij, kot je določeno v akcijskem programu EMAS, ki ga je sprejelo predsedstvo.

Postavka 1 0 0 6 — Nadomestila splošnih stroškov

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

38 330 147

38 144 000

42 629 278,00

Opombe

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 20.

Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti členov 25 do 28.

To nadomestilo je namenjeno stroškom parlamentarnih dejavnosti poslancev v državi članici, v kateri so bili izvoljeni.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 18(1)(e) do (j) finančne uredbe je ocenjen na 25 000 EUR.

Postavka 1 0 0 7 — Nadomestila za opravljanje nalog

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

179 000

177 000

169 747,88

Opombe

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 20.

Sklep predsedstva z dne 16. in 17. junija 2009.

Sredstva so namenjena pavšalnim dnevnicam za bivanje in reprezentančnim stroškom v zvezi z opravljanjem dolžnosti predsednika Evropskega parlamenta.

Člen 1 0 1 — Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi izdatki za socialno varnost

Postavka 1 0 1 0 — Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi izdatki za socialno varnost

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

3 477 040

3 417 000

2 557 021,72

Opombe

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člena 18 in 19.

Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti členov 3 do 9.

Skupna pravila o zavarovanju uradnikov Evropskih skupnosti za primer nezgode ali poklicne bolezni.

Skupna pravila o zdravstvenem zavarovanju uradnikov Evropskih skupnosti.

Odločba Komisije o splošnih izvedbenih določbah za povračilo zdravstvenih stroškov.

Pravilnik o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Evropskega parlamenta, zlasti člen 21 in Priloga IV tega pravilnika (začasna uporaba za 18 mesecev po koncu šestega parlamentarnega obdobja).

Ta sredstva so namenjena nezgodnemu zavarovanju in povračilu zdravstvenih stroškov poslancev ter zavarovanju za primer izgube in kraje osebnih predmetov poslancev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 18(1)(e) do (j) finančne uredbe je ocenjen na 50 000 EUR.

Postavka 1 0 1 2 — Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

380 000

350 000

77 327,90

Opombe

Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 30.

Ta sredstva so namenjena za nekatere odhodke za pomoč poslancem s hudo stopnjo invalidnosti.

Člen 1 0 2 — Začasna nadomestila

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

1 510 000

7 628 000

5 456 756,89

Opombe

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 13.

Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti členi od 45 do 58 in člen 77.

Ta sredstva se namenijo za kritje začasnega nadomestila po izteku mandata poslancev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 18(1)(e) do (j) finančne uredbe je ocenjen na 10 000 EUR.

Člen 1 0 3 — Pokojnine

Postavka 1 0 3 0 — Starostne pokojnine

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

11 131 000

11 215 000

9 583 361,56

Opombe

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člena 14 in 28.

Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti členi 49, 50 in 75.

Ta sredstva so namenjena plačilu starostne pokojnine po prenehanju mandata poslancev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 18(1)(e) do (j) finančne uredbe je ocenjen na 50 000 EUR.

Postavka 1 0 3 1 — Invalidske pokojnine

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

406 742

504 000

383 595,33

Opombe

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 15.

Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti členi od 51 do 57 in člen 75.

Ta sredstva so namenjena plačilu pokojnine poslancem, ki so med mandatom postali invalidi.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 18(1)(e) do (j) finančne uredbe je ocenjen na 20 000 EUR.

Postavka 1 0 3 2 — Družinske pokojnine

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

3 072 147

2 744 000

2 690 744,23

Opombe

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 17.

Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti členi od 58 do 60 in člen 75.

Ta sredstva so namenjena plačilu družinskih pokojnin za preživele zakonce in/ali sirote v primeru smrti poslanca oziroma nekdanjega poslanca.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 18(1)(e) do (j) finančne uredbe je ocenjen na 15 000 EUR.

Postavka 1 0 3 3 — Prostovoljno pokojninsko zavarovanje za poslance

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

55 000

169 000

6 433 924,46

Opombe

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 27.

Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 76.

Sredstva so namenjena prispevkom institucije za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje poslancev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 18(1)(e) do (j) finančne uredbe je ocenjen na 300 000 EUR.

Člen 1 0 5 — Jezikovni in računalniški tečaji

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

800 000

800 000

525 000,00

Opombe

Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 44.

Sklep predsedstva z dne 4. maja 2009 o jezikovnem in računalniškem izobraževanju za poslance.

Ta sredstva so namenjena stroškom jezikovnih in računalniških tečajev za poslance.

Člen 1 0 8 — Tečajne razlike

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Ta sredstva se namenijo za kritje tečajnih razlik iz proračuna Evropskega parlamenta v skladu z določbami, ki se uporabljajo za izplačilo nadomestila za splošne stroške.

Člen 1 0 9 — Začasna sredstva

Postavka 1 0 9 0 — Začasna sredstva

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

4 076 097

p.m.

0,—

Opombe

Sredstva so namenjena izdatkom, nastalim zaradi usklajevanja izplačil poslancem.

Ta sredstva so začasna in se lahko uporabijo le po prerazporeditvi v ustrezne postavke v skladu s finančno uredbo.

Postavka 1 0 9 1 — Začasna sredstva za 18 dodatnih poslancev – Lizbonska pogodba

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

9 400 264

0,—

Opombe

Sredstva so namenjena izdatkom v zvezi s prihodom 18 dodatnih poslancev v skladu z Lizbonsko pogodbo.

Ta sredstva so začasna in se lahko uporabijo le po prerazporeditvi v ustrezne postavke v skladu s finančno uredbo.

Poglavje 1 2 — URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI

Člen 1 2 0 — Plače in druge pravice

Postavka 1 2 0 0 — Osebni prejemki in nadomestila

Številke

 

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

1 2 0 0

562 440 090

517 388 973

494 054 418,49

10 0

964 419

 

 

Skupaj

563 404 509

517 388 973

494 054 418,49

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti.

Ta sredstva so namenjena v glavnem kritju naslednjih stroškov za uradnike in začasno zaposleno osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu:

 plače, dodatki in druga plačila, ki se nanašajo na plače,

 zdravstvenega zavarovanja, nezgodnega zavarovanja, zavarovanja za primer poklicne bolezni in drugih prispevkov za socialno varnost,

 pavšalnih nadomestil za nadurno delo,

 razni dodatki in finančna pomoč,

 plačilu potnih stroškov od kraja zaposlitve do matičnega kraja za uradnike ali začasno zaposlene, njihove zakonce in vzdrževane družinske člane,

 učinku količnikov plač na osebne prejemke in del prejemkov, prenesen v državo, različno od države zaposlitve,

 zavarovanju začasno zaposlenih za primer brezposelnosti in plačilom institucije začasno zaposlenim za pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic v matičnih državah.

Iz teh sredstev se krijejo tudi zavarovalne premije za nezgode med športnim udejstvovanjem uporabnikov športnega središča Evropskega parlamenta v Bruslju in Strasbourgu.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 18(1)(e) do (j) finančne uredbe je ocenjen na 1 800 000 EUR.

Postavka 1 2 0 2 — Plačano nadurno delo

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

455 200

400 000

350 000,00

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 56 in priloga VI teh predpisov.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti.

Ta sredstva so namenjena kritju plačila nadurnega dela v skladu z zgoraj navedenimi določbami.

Postavka 1 2 0 4 — Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

5 034 000

4 900 000

3 520 000,00

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti.

Ta sredstva so namenjena kritju:

 potni stroški za uradnike in začasne uslužbence (vključno z njihovimi družinami) ob nastopu ali prenehanju zaposlitve oziroma premestitvi v drug kraj zaposlitve,

 nadomestila za nastanitev/preselitev in stroški selitve uradnikov ter začasno zaposlenih, ki morajo spremeniti stalno prebivališče ob nastopu službe, premestitvi v nov kraj zaposlitve in ob dokončnem odhodu iz institucije ter preselitvi v drug kraj,

 dnevna nadomestila za uradnike in začasno zaposlene uslužbence, ki predložijo dokazilo, da se morajo preseliti iz svojega kraja prebivanja ob nastopu službe ali premestitvi v drug kraj zaposlitve,

 odpravnine v primeru odpustitve uradnika na poskusnem delu zaradi očitne neustreznosti,

 odpravnine v primeru, da ustanova prekliče pogodbo o začasni zaposlitvi,

 razlika med prispevki, ki so jih pogodbeni uslužbenci plačali za pokojninsko zavarovanje v državi članici, in prispevki, ki jih je treba plačati za pokojninsko zavarovanje Skupnosti, v primeru spremembe pogodbe.

Člen 1 2 2 — Nadomestila po predčasnem prenehanju zaposlitve

Postavka 1 2 2 0 — Nadomestila v primeru razrešitve v interesu službe

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

530 000

760 000

917 369,49

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členov 41 in 50 ter priloge IV k tem predpisom.

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila, ki se izplačujejo uradnikom:

—       jim je dodeljen neaktiven status kot posledica zmanjšanja števila položajev v instituciji,

—       ki so bili v službenem interesu razrešeni z delovnega mesta stopnje AD 16 ali AD 15.

Krije se tudi prispevek delodajalca za zdravstveno zavarovanje in učinek količnikov na ta nadomestila.

Postavka 1 2 2 2 — Nadomestila ob dokončnem prenehanju zaposlitve in posebno pokojninsko zavarovanje za uradnike in začasne uslužbence

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

1 390 000

2 450 000

3 347 076,06

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 64 in 72.

Ta sredstva so namenjena kritju:

—       nadomestil, ki se izplačajo v skladu s kadrovskimi predpisi ali omenjeno uredbo,

—       prispevkov delodajalca za zdravstveno zavarovanje prejemnikov nadomestil,

—       učinka korekcijskih količnikov plač na razna nadomestila.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES, Euratom, ESPJ) št. 2689/95 z dne 17. novembra 1995 o uvedbi posebnih ukrepov za dokončno prenehanje službe uradnikov Evropskih skupnosti zaradi pristopa Avstrije, Finske in Švedske (UL L 280, 23.11.1995, str. 4).

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1748/2002 z dne 30. septembra 2002 o uvedbi, v okviru posodabljanja institucije, posebnih ukrepov za prenehanje zaposlitve uradnikov Evropskih skupnosti, imenovanih na stalno delovno mesto v Evropskem parlamentu, in začasnih uslužbencev, ki delajo v političnih skupinah Evropskega parlamenta (UL L 264, 2.10.2002, str. 9).

Člen 1 2 4 — Začasna sredstva

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

7 100 000

 

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju učinkov uskladitve plač, ki jo Svet odobri med proračunskim letom.

Sredstva so začasnega značaja in se lahko uporabijo le po prerazporeditvi v ustrezne vrstice tega poglavja.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 65 in priloga XI teh predpisov.

Spremljajoči akti

Poglavje 1 4 — DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE

Člen 1 4 0 — Drugi uslužbenci in zunanje osebje

Postavka 1 4 0 0 — Drugi uslužbenci

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

29 621 596

23 830 000

24 230 464,67

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti.

S temi sredstvi se poravnajo naslednji odhodki:

 osebni prejemki, izplačila in nadomestila drugih uslužbencev, vključno s pogodbenimi in lokalnimi uslužbenci ter posebnimi svetovalci (v smislu pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti), prispevki delodajalca v razne sisteme socialnega zavarovanja ter učinek količnikov plač na osebne prejemke teh uslužbencev,

 zaposlitev začasnih uslužbencev v agencijah.

Postavka 1 4 0 2 — Konferenčni tolmači

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

60 000 000

55 005 000

43 273 028,22

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti.

Sporazum o pomožnih konferenčnih tolmačih.

Iz teh sredstev se v okviru medinstitucionalnega sodelovanja izplačajo:

 honorarji, prispevki za socialno varnost, potni stroški in dnevnice pomožnih konferenčnih tolmačev, ki jih Parlament najema za pripravo sej, ki jih organizira sam ali druge institucije, kadar tolmači Parlamenta (uradniki in začasni uslužbenci) potrebnih storitev ne morejo opraviti,

 storitve konferenčnih agencij, tehnikov in administratorjev za pripravo zgoraj omenjenih sej, kadar uradniki, začasni uslužbenci ali drugi uslužbenci Parlamenta ne morejo zagotoviti potrebnih storitev,

 storitve tolmačev, ki so uradniki ali začasni uslužbenci v drugih institucijah, za Parlament,

 potni stroški in dnevnice v zvezi s storitvami, ki jih Parlamentu v okviru mednarodnega sodelovanja zagotavljajo tolmači, zaposleni v mednarodnih institucijah,

 medinstitucionalno sodelovanje na jezikovnem področju.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 18(1)(e) do (j) finančne uredbe je ocenjen na 200 000 EUR.

Postavka 1 4 0 4 — Pripravništvo diplomantov, štipendije in izmenjava uradnikov

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

7 138 000

7 150 000

6 068 983,48

Opombe

Pravilnik o premeščanju uradnikov Evropskega parlamenta in uslužbencev za določen čas pri političnih skupinah na mesta v nacionalnih organih, podobnih telesih ali mednarodnih organizacijah.

Pravilnik o začasni napotitvi nacionalnih strokovnjakov v Evropski parlament.

Interni pravilnik za opravljanje prakse in študijske obiske v sekretariatu Evropskega parlamenta.

S temi sredstvi se poravnajo naslednji odhodki:

 nadomestila in potni stroški za pripravnike ob začetku in koncu pripravništva,

 nezgodno in zdravstveno zavarovanje za pripravnike v času pripravništva,

 izdatki, nastali zaradi izmenjave uslužbencev med Evropskim parlamentom in javnim sektorjem v državah članicah ali drugih državah, določenih v predpisih,

 izdatki, nastali zaradi začasne napotitve nacionalnih strokovnjakov v Evropski parlament,

 organizacija programov usposabljanja za konferenčne tolmače in prevajalce, med drugim v sodelovanju s šolami za tolmače in univerzami, ki ponujajo usposabljanje iz prevajanja, pa tudi štipendije za usposabljanje in nadaljnje usposabljanje tolmačev in prevajalcev, nakup učnega gradiva in s tem povezani stroški,

 dodatni stroški za pripravnike, ki sodelujejo v pilotnem programu pripravništva za invalide, neposredno povezani z njihovo invalidnostjo v skladu s členom 20(8) internega pravilnika za opravljanje prakse in študijske obiske v sekretariatu Evropskega parlamenta.

Postavka 1 4 0 6 — Opazovalci

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Sredstva se namenijo plačilu stroškov v zvezi z opazovalci v skladu s členom 11 pravilnika Evropskega parlamenta.

Postavka 1 4 0 7 — Nadomestilo za usposabljanje (vajeniški program Evropskega parlamenta)

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

p.m.

0,—

Opombe

Sredstva so namenjena plačilu pripravnikov v vajeniškem programu Evropskega parlamenta.

Člen 1 4 2 — Zunanje storitve

Postavka 1 4 2 0 — Zunanje storitve

Številke

 

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

1 4 2 0

24 200 000

21 945 000

16 953 510,86

10 0

 

1 155 000

 

Skupaj

24 200 000

23 100 000

16 953 510,86

Opombe

Sredstva so namenjena storitvam prevajanja, tipkanja, kodiranja in tehnične pomoči zunanjih izvajalcev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 18(1)(e) do (j) finančne uredbe je ocenjen na 200 000 EUR.

Postavka 1 4 2 2 — Medinstitucionalno sodelovanje na jezikovnem področju

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

343 000

383 800

408 839,50

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju:

— odhodkov v zvezi z ukrepi, ki jih sprejme medinstitucionalni odbor za prevajanje in tolmačenje, da bi spodbudil medinstitucionalno sodelovanje na jezikovnem področju,

— odhodkov za publikacije, informacijske dejavnosti, stike z javnostmi ter udeležbo na javnih prireditvah, razstavah in jezikovnih sejmih.

Člen 1 4 4 — Začasna sredstva

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

500 000

 

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju učinkov uskladitve plač, ki jo Svet odobri med proračunskim letom.

Sredstva so začasnega značaja in se lahko uporabijo le po prerazporeditvi v ustrezne vrstice tega poglavja.

Pravna podlaga

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti.

Poglavje 1 6 — DRUGI ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI

Člen 1 6 1 — Izdatki za upravljanje kadrov

Postavka 1 6 1 0 — Stroški zaposlovanja

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

515 500

600 000

685 000,00

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi od 27 do 31, člen 33 in priloga III.

Sklep 2002/620/ES Evropskega parlamenta, Sveta, Komisije, Sodišča, Računskega sodišča, Ekonomsko-socialnega odbora, Odbora regij in Evropskega varuha človekovih pravic z dne 25. julija 2002 o ustanovitvi Urada za izbor osebja Evropskih skupnosti (UL 197, 26.7.2002, str. 53) in Sklep 2002/621/ES generalnega sekretariata Evropskega parlamenta, Sveta, Komisije, sodnega tajnika Sodišča, generalnih sekretarjev Računskega sodišča, Ekonomsko-socialnega odbora, Odbora regij in predstavnika evropskega varuha človekovih pravic z dne 25. julija 2002 o organizaciji in delovanju Urada za izbor osebja Evropskih skupnosti (UL 197, 26.7.2002, str. 56).

Ta sredstva so namenjena kritju:

 izdatki za organizacijo natečajev iz člena 3 Sklepa 2002/621/ES, potni stroški in dnevnice kandidatov, poklicanih na razgovor ter zdravniške preglede,

 stroški organizacije izbirnih postopkov za uslužbence.

V primerih, upravičenih zaradi operativnih potreb, in po posvetovanju z Uradom za izbor osebja Evropskih skupnosti lahko institucija ta sredstva uporabi tudi za organizacijo lastnih natečajev.

Postavka 1 6 1 2 — Strokovno izpopolnjevanje

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

4 100 000

4 000 000

3 387 946,49

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 24a.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti.

Sredstva so namenjena stroškom usposabljanja za izboljšanje znanja zaposlenih ter storilnosti in učinkovitosti institucije.

Člen 1 6 3 — Ukrepi v korist uslužbencev institucije

Postavka 1 6 3 0 — Socialna služba

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

650 000

601 000

516 821,63

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti tretja alineja člena 9(3) in člen 76.

Ta sredstva so namenjena kritju:

 v okviru medinstitucionalne politike pomoč invalidom za naslednje kategorije invalidnih oseb:

 aktivno zaposleni uradniki in začasni uslužbenci,

 zakonci aktivno zaposlenih uradnikov ali začasnih uslužbencev,

 vzdrževani otroci v smislu kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti,

povračilo, kolikor to dopušča proračun in po uveljavitvi vseh zajamčenih pravic v državi bivanja ali matični državi, nemedicinskih izdatkov, ki so ocenjeni kot nujni, so posledica invalidnosti, za katere obstajajo ustrezna dokazila in se ne povrnejo v okviru skupnega sistema zdravstvenega zavarovanja,

 ukrepi, sprejeti za uradnike in druge uslužbence v posebno težavnih razmerah,

 donacije za odbor uslužbencev in manjši izdatki službe socialnega varstva. Prispevki ali stroški, ki jih udeležencem v socialnem varstvu krije odbor uslužbencev, se omejijo takole:

 upravičeni so samo uslužbenci Parlamenta razreda AST4 in nižjih razredov,

 najvišji znesek za posamezni prispevek: v skladu z razpredelnico, ki upošteva neto družinski dohodek in število otrok.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 18(1)(e) do (j) finančne uredbe je ocenjen na 8 000 EUR.

Postavka 1 6 3 1 — Mobilnost

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

745 000

832 000

186 382,71

Opombe

Ta sredstva so namenjena stroškom v zvezi z mobilnostjo med posameznimi kraji dela.

Postavka 1 6 3 2 — Družabni stiki med uslužbenci in druge družabne dejavnosti

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

310 000

310 000

287 888,28

Opombe

Sredstva so namenjena spodbujanju in subvencioniranju vseh dejavnosti za druženje uslužbencev različnih narodnosti, na primer subvencije klubom, športnim združenjem, kulturnim društvom itd., ter prispevku za stalni center za dejavnosti med prostim časom (kulturne, športne, rekreativne in gostinske).

Sredstva so namenjena tudi finančni podpori za medinstitucionalne družabne dejavnosti.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 18(1)(e) do (j) finančne uredbe je ocenjen na 800 000 EUR.

Člen 1 6 5 — Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji

Postavka 1 6 5 0 — Zdravstvena služba

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

1 285 000

1 260 000

997 557,25

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 59 in člen 8 Priloge II.

Sredstva so namenjena delovanju zdravstvene službe na treh krajih dela, vključno z nakupom opreme, farmacevtskih izdelkov itd., preventivnim zdravniškim pregledom, delovanju invalidske komisije in zdravstveni oskrbi pri zunanjih zdravnikih specialistih, ki so jo zdravniki ocenili za potrebno.

Namenjena so tudi odhodkom za delovna orodja, ki so z medicinskega vidika nepogrešljiva, vključno z odhodki za medicinsko in reševalno osebje, ki dela po pogodbah o opravljanju storitev ali opravlja kratkoročno nadomeščanje.

Postavka 1 6 5 2 — Tekoči stroški delovanja restavracij in menz

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

2 600 000

2 313 000

2 260 000,00

Opombe

Sredstva so namenjena delovanju in upravljanju restavracij in menz.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 18(1)(e) do (j) finančne uredbe je ocenjen na 2 000 000 EUR.

Postavka 1 6 5 4 — Vrtec in jaslice

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

5 350 000

5 600 000

4 441 145,23

Opombe

Sredstva so namenjena prispevku Parlamenta k celotnim stroškom vrtca in zunanjih jaslic, s katerimi je bila sklenjena pogodba.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 18(1)(e) do (j) finančne uredbe je ocenjen na 1 010 000 EUR.

Naslov 2 — NEPREMIČNINE, POHIŠTVO, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

Opombe

Škoda zaradi morebitnega terorističnega napada na stavbe Evropskega parlamenta ali poslovnih sporov se krije iz proračuna Evropske unije, ker so zavarovalnice kritje preklicale.

Sredstva iz tega naslova so namenjena za vse izdatke, povezane s škodo zaradi terorističnih napadov in poslovnih sporov.

Poglavje 2 0 — Nepremičnine in pripadajoči stroški

Člen 2 0 0 — Nepremičnine

Postavka 2 0 0 0 — Najemnine

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

34 327 626

33 768 000

28 303 815,68

Opombe

Sredstva so namenjena najemninam za stavbe ali dele stavb, kjer ima Parlament prostore.

Iz njih se poravna tudi davek na nepremičnine. Najemnine se izračunajo na letni ravni, na podlagi obstoječih najemnih pogodb ali najemnih pogodb v pripravi, ki so ponavadi vezane na indeks življenjskih stroškov oziroma indeks cen v gradbeništvu.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 18(1)(e) do (j) finančne uredbe je ocenjen na 500 000 EUR.

Postavka 2 0 0 1 — Letne zakupnine

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

12 155 000

5 900 000

14 636 040,32

Opombe

Sredstva so namenjena letnim zakupninam za stavbe ali dele stavb na podlagi obstoječih zakupnih pogodb ali pogodb v pripravi.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 18(1)(e) do (j) finančne uredbe je ocenjen na 100 000 EUR.

Postavka 2 0 0 3 — Nakup nepremičnin

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

p.m.

p.m.

9 100 000,00

Opombe

Sredstva so namenjena nakupu nepremičnin. Subvencije za zemljišča in njihovo urejanje se obravnavajo v skladu z določbami finančne uredbe.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 18(1)(e) do (j) finančne uredbe je ocenjen na 100 000 EUR.

Postavka 2 0 0 5 — Gradnja nepremičnin

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

7 644 000

4 346 600

3 859 764,01

Opombe

V to postavko se vpišejo sredstva za gradnjo stavb.

Postavka 2 0 0 7 — Oprema prostorov

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

24 695 000

29 018 000

31 611 447,34

Opombe

Sredstva so namenjena opremljanju, vključno z drugimi izdatki v zvezi s tem delom, predvsem honorarji za arhitekte ali inženirje itd.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 18(1)(e) do (j) finančne uredbe je ocenjen na 500 000 EUR.

Postavka 2 0 0 8 — Drugi stroški v zvezi z nepremičninami

Številke

 

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

2 0 0 8

4 637 000

9 360 000

14 066 706,95

10 0

 

2 340 000

 

Skupaj

4 637 000

11 700 000

14 066 706,95

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju odhodkov za upravljanje nepremičnin, ki niso posebej predvideni v drugih členih tega poglavja, npr.:

 ravnanje z odpadki in njihova obdelava,

 obvezni pregledi, preverjanje kakovosti, mnenja strokovnjakov, revizije, spremljanje skladnosti ipd.,

 tehnična knjižnica,

 podpora pri upravljanju (služba pomoči na področju nepremičnin),

 skrb za načrte stavb in informacijske medije,

 drugi odhodki.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 18(1)(e) do (j) finančne uredbe je ocenjen na 10 000 EUR.

Člen 2 0 2 — Stroški v zvezi z nepremičninami

Postavka 2 0 2 2 — Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

44 749 000

41 407 444

34 464 154,98

Opombe

Sredstva so na podlagi veljavnih pogodb namenjena kritju stroškov za vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb (pisarn, drugih prostorov in naprav), ki jih ima Evropski parlament v najemu ali lasti.

Evropski parlament se pred obnovitvijo ali sklenitvijo pogodb ob upoštevanju člena 91(3) finančne uredbe posvetuje z drugimi institucijami glede pogodbenih pogojev (cena, izbrana denarna enota, indeksacija, trajanje pogodbe, druga določila), o katerih se je vsaka od institucij dogovorila.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 18(1)(e) do (j) finančne uredbe je ocenjen na 75.000 EUR.

Postavka 2 0 2 4 — Poraba energije

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

20 947 000

21 487 594

16 917 600,84

Opombe

Sredstva so namenjena zlasti kritju stroškov vode, plina, električne energije in ogrevanja.

Ta sredstva so namenjena tudi odhodkom, povezanim z zmanjšanjem ogljikovih emisij, kot je določeno v akcijskem programu EMAS, ki ga je sprejelo predsedstvo.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 18(1)(e) do (j) finančne uredbe je ocenjen na 82.000 EUR.

Postavka 2 0 2 6 — Varnost in nadzor nepremičnin

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

39 624 740

40 587 000

38 478 370,92

Opombe

Ta sredstva so namenjena predvsem za kritje stroškov hišniških storitev in nadzora v nepremičninah, v katerih ima Evropski parlament prostore v treh običajnih krajih dela in v informacijskih pisarnah.

Evropski parlament se pred obnovitvijo ali sklenitvijo pogodb ob upoštevanju člena 91(3) finančne uredbe posvetuje z drugimi institucijami glede pogodbenih pogojev (cena, izbrana denarna enota, indeksacija, trajanje pogodbe, ostala določila), o katerih se je vsaka od institucij dogovorila.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 18(1)(e) do (j) finančne uredbe je ocenjen na 180 000 EUR.

Postavka 2 0 2 8 — Zavarovanje

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

909 000

1 034 838

1 563 319,58

Opombe

Sredstva so namenjena plačilu zavarovalnih premij.

Poglavje 2 1 — OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN POHIŠTVO

Opombe

Parlament se glede javnih naročil posvetuje z drugimi institucijami o pogodbenih pogojih, o katere se je vsaka od njih dogovorila.

Člen 2 1 0 — Računalništvo in telekomunikacije

Postavka 2 1 0 0 — Oprema in računalniški programi informacijske in inovacijske tehnologije

Številke

 

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

2 1 0 0

35 174 000

36 225 000

43 008 335,49

10 0

 

4 000 000

 

Skupaj

35 174 000

40 225 000

43 008 335,49

Opombe

Sredstva so namenjena nakupu, najemu, servisiranju in vzdrževanju opreme in računalniških programov institucije ter stroškom s tem povezanega dela. Ta oprema in računalniški programi so namenjeni predvsem za center za obdelavo podatkov in telekomunikacijski center, računalniški sistem na ravni oddelkov in političnih skupin ter elektronski sistem glasovanja.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 18(1)(e) do (j) finančne uredbe je ocenjen na 400 000 EUR.

Postavka 2 1 0 2 — Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo

Številke

 

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

2 1 0 2

56 481 250

52 637 000

41 155 588,44

10 0

 

4 000 000

 

Skupaj

56 481 250

56 637 000

41 155 588,44

Opombe

Ta sredstva so namenjena izdatkom za zunanjo pomoč podjetij in računalniških strokovnjakov pri delovanju računalniškega centra in omrežja, razvoju in vzdrževanju programov, pomoči uporabnikom na splošno, vključno s poslanci in političnimi skupinami, pripravi raziskav ter izdelavi in vnosu tehnične dokumentacije.

Namenjeni so tudi plačilu deleža stroškov, ki jih mora Parlament poravnati za službo za podporo pri uporabi programa za plačilne liste NAP, ki je bila vzpostavljena na podlagi dogovora med institucijami.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 18(1)(e) do (j) finančne uredbe je ocenjen na 700.000 EUR.

Člen 2 1 2 — Pohištvo

Številke

 

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

2 1 2

3 224 000

2 998 400

2 508 567,53

10 0

 

749 600

 

Skupaj

3 224 000

3 748 000

2 508 567,53

Opombe

Iz teh sredstev se poravna nakup, najem, vzdrževanje in popravilo pohištva, vključno z nakupom ergonomskega pohištva, zamenjava zastarelega in zlomljenega pohištva ter pisarniških strojev. Iz teh sredstev se prav tako krijejo razni odhodki, povezani z upravljanjem pohištvenega inventarja Parlamenta.

Kar zadeva umetniška dela, se iz teh sredstev poravnajo stroški nakupa in nabave posebnega materiala ter s tem povezani tekoči izdatki, vključno s stroški uokvirjanja, restavriranja, čiščenja, zavarovanja in izrednega prevoza.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 18(1)(e) do (j) finančne uredbe je ocenjen na 5 000 EUR.

Člen 2 1 4 — Tehnične naprave in material

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

17 907 821

18 327 750

14 526 966,49

Opombe

Sredstva so namenjena kritju nakupa, najema, vzdrževanja, popravila ter upravljanja tehnične opreme in naprav, zlasti:

 različnim neprenosnim in prenosnim tehničnim napravam in opremi za tiskanje, varovanje, menze, stavbe itd.,

 opremi za tiskarno, telefonske storitve, menze, prodajalne za uslužbence, varovanje, konference, avdiovizualni sektor itd.,

 posebni opremi (elektronski, računalniški in električni) ter z njo povezanim zunanjim storitvam,

 namestitvi dveh dodatnih telefonskih linij v pisarnah poslancev (na zahtevo).

Prav tako so namenjena oglaševanju za nadaljnjo prodajo in uničenju predmetov.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 18(1)(e) do (j) finančne uredbe je ocenjen na 205.000 EUR.

Člen 2 1 6 — Vozila

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

6 500 000

6 826 000

4 880 605,64

Opombe

Sredstva so namenjena nakupu, vzdrževanju, uporabi in popravilom vozil (avtomobilov in koles) ter najemu avtomobilov, taksijev, avtobusov in tovornjakov z voznikom ali brez, vključno s potrebnim zavarovanjem in drugimi stroški upravljanja. Pri zamenjavi voznega parka ter nakupu in najemu vozil imajo prednost avtomobili, ki manj onesnažujejo okolje, na primer avtomobili na hibridni pogon.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 18(1)(e) do (j) finančne uredbe je ocenjen na 175 000 EUR.

Poglavje 2 3 — TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

Opombe

Parlament se glede javnih naročil posvetuje z drugimi institucijami o pogodbenih pogojih, o katere se je vsaka od njih dogovorila.

Člen 2 3 0 — Pisalne potrebščine, pisarniški material in drug potrošni material

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

2 575 000

2 655 500

2 098 026,82

Opombe

S temi sredstvi se krije nakup papirja, ovojnic, pisarniškega materiala, materiala za tiskarne in fotokopirnice itd. ter s tem povezani stroški upravljanja.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 18(1)(e) do (j) finančne uredbe je ocenjen na 15 000 EUR.

Člen 2 3 1 — Finančni stroški

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

370 000

370 000

318 975,87

Opombe

S temi sredstvi se krijejo bančni stroški (provizije, premije in razni stroški) ter drugi finančni stroški, vključno z drugimi dodatnimi stroški financiranja stavb.

Člen 2 3 2 — Pravni stroški in odškodnine

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

1 314 000

1 312 000

1 318 035,60

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju:

 stroški, ki jih Evropskemu parlamentu naloži Sodišče Evropskih skupnosti, Sodišče splošne pristojnosti, Sodišče za uslužbence ali nacionalna sodišča,

 stroški najema odvetnikov za zastopanje Parlamenta na sodiščih Unije in nacionalnih sodiščih ter stroški najema pravnih svetovalcev ali strokovnjakov za pomoč pravni službi,

 odvetniški honorarji za disciplinske in podobne postopke,

 odškodnine, obresti in vse obveznosti v smislu člena 8(3) finančne uredbe,

 nadomestila, dogovorjena po poravnavi v skladu s členoma 69 in 70 Poslovnika Sodišča za uslužbence.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 18(1)(e) do (j) finančne uredbe je ocenjen na 5 000 EUR.

Člen 2 3 5 — Telekomunikacije

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

9 405 000

6 850 000

5 529 693,88

Opombe

S temi sredstvi se krijejo odhodki za omrežja za prenos podatkov med tremi kraji dela, računalniškimi centri in informacijskimi pisarnami, skupaj z naročninami in stroški za telekomunikacije (fiksna in mobilna telefonija, televizija).

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 18(1)(e) do (j) finančne uredbe je ocenjen na 20.000 EUR.

Člen 2 3 6 — Poštnine in stroški dostave

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

422 000

440 000

330 500,55

Opombe

S temi sredstvi se krijejo stroški poštnine, obdelave in dostave, ki jih opravljajo nacionalne pošte ali zasebna dostavna podjetja.

Sredstva so namenjena tudi stroškom za poštne storitve.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 18(1)(e) do (j) finančne uredbe je ocenjen na 5 000 EUR.

Člen 2 3 7 — Selitve

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

700 000

650 000

656 863,44

Opombe

Sredstva so namenjena izdatkom za selitvena dela, ki jih izvajajo selitvena podjetja ali začasno osebje, najeto pri zunanjih agencijah.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 18(1)(e) do (j) finančne uredbe je ocenjen na 40 000 EUR.

Člen 2 3 8 — Drugi odhodki za poslovanje

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

631 000

564 000

526 602,66

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju:

 zavarovanje, ki ni posebej predvideno v drugih postavkah,

 nakup in vzdrževanje uniform za vratarje, voznike in selitvene delavce ter za zdravstvene in razne tehnične službe,

 razni stroški poslovanja in upravljanja, vključno s tistimi za center za upravljanje mobilnosti v okviru EMAS, nakup voznih redov vlakov in letal, objave oglasov za prodajo rabljene opreme v časopisih itd.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 18(1)(e) do (j) finančne uredbe je ocenjen na 50 000 EUR.

Naslov 3 — ODHODKI ZA SPLOŠNE NALOGE, KI JIH IZVAJA INSTITUCIJA

Poglavje 3 0 — SEJE IN KONFERENCE

Člen 3 0 0 — Stroški službenih potovanj

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

29 820 000

27 970 000

21 907 000,00

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 71 teh predpisov ter členi od 11 do 13 Priloge VII teh predpisov.

S temi sredstvi se poravnajo stroški službenih poti uslužbencev institucij, dodeljenih nacionalnih strokovnjakov in pripravnikov med krajem zaposlitve ter katerim koli od treh krajev dela Evropskega parlamenta (Bruselj, Luxembourg in Strasbourg) ter stroški službenih potovanj v druge kraje. Odhodki zajemajo stroške prevoza, dnevnice in stroške nastavitve. Kriti so tudi dodatni stroški (vključno s tistimi, povezanimi z izdajo vozovnic, rezervacijami in elektronskimi računi, zlasti za prevoz z zakupljenimi prevoznimi sredstvi v organizaciji Evropskega parlamenta) in vsi izredni stroški.

Ta sredstva so namenjena tudi odhodkom, povezanim z zmanjšanjem ogljikovih emisij, kot je določeno v akcijskem programu EMAS, ki ga je sprejelo predsedstvo.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 18(1)(e) do (j) finančne uredbe je ocenjen na 50 000 EUR.

Člen 3 0 2 — Stroški za sprejeme in reprezentanco

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

2 047 450

1 105 200

769 155,64

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju:

 stroški, povezani z obveznostmi institucije glede sprejemov, tudi sprejemov v zvezi z delom enote za presojo znanstvenih in tehnoloških možnosti (STOA), ter reprezentančni stroški poslancev,

 reprezentančni stroški predsednika, kadar potuje zunaj krajev dela,

 reprezentančni stroški in prispevek za stroške tajništva urada predsednika,

 reprezentančni stroški in stroški sprejemov generalnega sekretariata, vključno z nakupom blaga in medalj za uradnike, ki dopolnijo 15 ali 25 let delovne dobe,

 razni protokolarni stroški, na primer za nakup zastav, stojnic, vabil, tiskanje jedilnikov itd.,

 potni stroški in dnevnice pomembnih obiskovalcev institucije,

 odhodki za sprejeme in reprezentanco ter drugi posebni odhodki poslancev, povezani z opravljanjem uradnih dolžnosti v Evropskem parlamentu.

Člen 3 0 4 — Razni izdatki za seje

Postavka 3 0 4 0 — Razni izdatki za interne seje

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

2 594 000

3 050 000

2 124 976,46

Opombe

Sredstva so namenjena izdatkom za pijače, okrepčila in priložnostne prigrizke, postrežene na sejah, ki jih skliče institucija, vključno s stroški upravljanja teh storitev.

Postavka 3 0 4 2 — Seje, kongresi in konference

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

1 350 000

1 310 000

868 097,21

Opombe

Sredstva so med drugim namenjena za kritje:

 stroškov v zvezi s organizacijo sej zunaj krajev dela (odbori ali njihove delegacije, politične skupine), vključno z reprezentančnimi stroški, če so potrebni,

 stroškov članstva v mednarodnih organizacijah, v katere je vključen Evropski parlament ali eno izmed njegovih teles (medparlamentarna unija, združenje generalnih sekretarjev parlamentov, skupina „Dvanajst plus“ medparlamentarne unije).

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 18(1)(e) do (j) finančne uredbe je ocenjen na 20 000 EUR.

Postavka 3 0 4 4 — Razni izdatki za organizacijo parlamentarnih konferenc o STO ter drugih srečanj medparlamentarnih delegacij, ad hoc delegacij in delegacij STO

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

858 000

850 000

353 756,14

Opombe

Ta sredstva so namenjena zlasti za kritje stroškov, povezanih z organizacijo sej medparlamentarnih in ad hoc delegacij, skupnih parlamentarnih odborov, odborov za parlamentarno sodelovanje in STO ter srečanj parlamentarne konference o STO in njenega usmerjevalnega odbora, z izjemo tistih, ki se poravnajo s sredstvi iz poglavja 1 0 in člena 3 0 0.

Postavka 3 0 4 6 — Razni stroški organizacije sej Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

451 000

451 000

185 765,77

Opombe

Ta sredstva so namenjena zlasti za kritje stroškov, povezanih z organizacijo sej delegacij skupne parlamentarne skupščine AKP-EU, z izjemo tistih, ki se poravnajo s sredstvi iz poglavja 1 0 in člena 3 0 0.

Postavka 3 0 4 7 — Razni izdatki za organizacijo sej parlamentarne skupščine EU in Latinske Amerike

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

80 000

50 000

42 493,42

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje stroškov v zvezi z organizacijo sej parlamentarne skupščine Eurolat, njenih odborov in predsedstva, z izjemo tistih, ki se poravnajo s sredstvi iz poglavja 1 0 in člena 3 0 0.

Postavka 3 0 4 8 — Razni stroški organizacije parlamentarne skupščine Euromed

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

216 319

40 000

24 796,05

Opombe

Ta sredstva so namenjena zlasti plačilu drugih izdatkov, ne tistih, ki se poravnajo s sredstvi iz poglavja 1 0 in člena 3 0 0, povezanih z organizacijo srečanj evro-sredozemske parlamentarne skupščine, njenih odborov in predsedstva.

Postavka 3 0 4 9 — Izdatki za storitve potovalnih agencij

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

1 463 000

1 248 000

1 223 000,00

Opombe

Sredstva so namenjena tekočim stroškom potovalne agencije, ki ima s Parlamentom sklenjeno pogodbo.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 18(1)(e) do (j) finančne uredbe je ocenjen na 50 000 EUR.

Poglavje 3 2 — IZVEDENSKA MNENJA IN INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE

Člen 3 2 0 — Pridobivanje izvedenskih mnenj

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

11 582 500

10 360 000

6 080 996,67

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju:

 stroški pogodb z usposobljenimi strokovnjaki in raziskovalnimi inštituti za raziskave in druge raziskovalne dejavnosti (delavnice, okrogle mize, skupine izvedencev, konference), opravljene za organe Parlamenta in upravo, vključno z ustvaritvijo hiše evropske zgodovine,

 stroški ocenjevanja študij in sodelovanja STOA v znanstvenih organih,

 potni stroški, dnevnice in dodatni stroški izvedencev in drugih, tudi predlagateljev peticij, povabljenih na seje odborov, študijskih ali delovnih skupin,

 izdatki v zvezi z zunanjimi osebami, ki so bile pozvane k sodelovanju pri delu v organih, kot je disciplinska komisija ali posebna komisija za ugotavljanje finančnih nepravilnosti.

Člen 3 2 2 — Pridobivanje informacij in arhiviranje

Postavka 3 2 2 0 — Stroški za dokumentacijo in knjižnični stroški

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

4 593 826

4 432 300

3 512 010,23

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju:

 širitev in obnavljanje oddelka splošnih referenčnih del ter posodabljanje knjižnične zaloge,

 naročnine na časopise, periodični tisk, agencijske novice in njihove publikacije, spletne storitve, vključno z avtorskimi pravicami za razmnoževanje in širjenje navedenega v pisni in/ali elektronski obliki, ter naročila tiskovnih recenzij in povzetkov,

 naročnine ali naročila povzetkov in analiz vsebine periodičnega tiska ali shranjevanje člankov iz takšnega tiska na optične nosilce podatkov,

 uporaba zunanjih dokumentarnih in statističnih podatkovnih zbirk (razen stroškov računalniške strojne opreme in telekomunikacije),

 obveznosti, ki jih je Evropski parlament prevzel v okviru mednarodnih in/ali medinstitucionalnih sporazumov o sodelovanju,

 nakup ali najem posebne opreme za knjižnico, dokumentacijo, mediateko, med drugim električne, elektronske in računalniške opreme in/ali sistemov, pa tudi zunanje storitve v zvezi z nakupom, razvijanjem, namestitvijo, uporabo in vzdrževanjem te opreme in sistemov,

 stroški storitev v zvezi z dejavnostmi knjižnice, zlasti poslovanja z uporabniki (poizvedovanje, analize), in sistemi upravljanja kakovosti itd.,

 stroški vezave in hranjenja gradiva ter delo v knjižnici, dokumentacijskem oddelku in središču z večpredstavnostnimi viri,

 stroški internih publikacij (brošure, študije itd.), vključno z materialom, in stroški obveščanja (glasila, videoposnetki, CD-ROM-i itd.),

 nakup novih slovarjev in glosarjev ali njihova nadomestitev, ne glede na sredstvo, tudi za nove jezikovne oddelke, ter drugih del za jezikovne službe in za oddelke za kakovost zakonodajnih besedil.

Postavka 3 2 2 2 — Odhodki v zvezi z arhivskimi viri

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

1 895 000

1 858 200

1 755 946,77

Opombe

Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43) ter izvedbeni ukrepi, ki jih je sprejel Evropski parlament.

Sklep predsedstva z dne 16. decembra 2002 o izboljšanju informiranja in preglednosti: arhivi Evropskega parlamenta.

Pravilnik o urejanju gradiva poslancev Evropskega parlamenta, ki ga je predsedstvo sprejelo s sklepom 10. oktobra 2007, kakor je bil spremenjen s sklepom predsedstva z dne 21. aprila 2009.

Sredstva so namenjena stroškom za zunanje storitve arhiviranja, kot so:

 prenos arhivskih virov na različne nosilce podatkov (mikrofilm, disk, kaseta itd.), nakup, najem, vzdrževanje in popravilo posebnih naprav in gradiva (elektronskih, računalniških in električnih, knjig in revij), tudi za povezane zunanje storitve,

 odhodki za publikacije na vseh nosilcih podatkov (brošure, CD-ROM itd.),

 zunanje dejavnosti za pridobivanje primarnih arhivskih virov (podatki iz prve roke, ki so jih zbrali poročevalci in/ali zgodovinarji in/ali arhivarji ipd.) ali sekundarnih arhivskih virov (dokumenti na poljubnem nosilcu).

Namenijo se tudi za kritje stroškov urejanja arhivskega gradiva poslancev Evropskega parlamenta, zbranega med opravljanjem njihovega mandata in izročenega kot donacija ali volilo Evropskemu parlamentu, Zgodovinskim arhivom Evropske unije (HAEU) ali združenju oz. fundaciji v skladu s pravili, ki jih je določil Evropski parlament,

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 18(1)(e) do (j) finančne uredbe je ocenjen na 20 000 EUR.

Člen 3 2 3 — Odnosi s parlamenti tretjih držav in podpora parlamentarni demokraciji

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

520 000

470 000

310 310,77

Opombe

Sklepi predsedstva, konferenca predsednikov parlamentov EU, København 2006 in Bratislava 2007.

Sklep predsedstva z dne 18. junija 2007.

Geografsko območje: države zunaj Evropske unije, razen držav kandidatk za pridružitev Evropski uniji in držav, ki bi lahko za status kandidatke zaprosile.

Ta sredstva se namenijo izdatkom za krepitev odnosov med Evropskim parlamentom in demokratično izvoljenimi nacionalnimi parlamenti tretjih držav, pa tudi ustreznimi regionalnimi parlamentarnimi organizacijami. Namenjena so zlasti dejavnostim za povečanje zmogljivosti parlamentov v novih in nastajajočih demokracijah ter spodbujanje uporabe novih informacijsko-komunikacijskih tehnologij v teh parlamentih.

Člen 3 2 4 — Izdelava in širjenje

Postavka 3 2 4 0 — Uradni list

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

5 359 450

5 361 000

6 939 095,52

Opombe

S temi sredstvi se poravna delež izdatkov urada za uradne publikacije za objavo in razpečevanje, ki ga je dolžan plačati Parlament, in drugi dodatni stroški v zvezi z besedili, ki bodo objavljena v Uradnem listu Evropske unije.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 18(1)(e) do (j) finančne uredbe je ocenjen na 500 000 EUR.

Postavka 3 2 4 1 — Digitalne in tradicionalne publikacije

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

4 224 000

4 395 000

2 749 099,12

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju:

 vsi stroški digitalnih (intranetna mesta) in običajnih objav (različni dokumenti in tiskovine, ki jih izdelujejo podizvajalci), vključno z distribucijo,

 nadgradnja in popravki ter nadaljnji razvoj uredniških in prevajalskih sistemov.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 18(1)(e) do (j) finančne uredbe je ocenjen na 210 000 EUR.

Postavka 3 2 4 2 — Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah

Številke

 

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

3 2 4 2

19 615 000

13 708 000

16 678 677,36

10 0

 

3 427 000

 

Skupaj

19 615 000

17 135 000

16 678 677,36

Opombe

Ta sredstva so namenjena odhodkom za informativne in elektronske publikacije, informacijske dejavnosti, stike z javnostmi ter udeležbo na javnih prireditvah, sejmih in razstavah v državah članicah in državah pristopnicah, vključno s posodabljanjem zakonodajnega observatorija (OEIL).

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 18(1)(e) do (j) finančne uredbe je ocenjen na 5 000 EUR.

Sredstva so bila uvrščena v rezervo, dokler ne bo predstavljeno poročilo, v katerem bodo navedeni odhodki iz naslovov 2 in 3, ki izhajajo iz pogodb ter drugi odhodki, kot so plače, stroški vzdrževanja stavb, pa tudi stroški, odvisni od dejavnosti ali ukrepov, za katere je na podlagi analize stroškov in koristi potrebna predhodna odobritev pristojnih organov Parlamenta.

Postavka 3 2 4 3 — Center za obiskovalce

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

3 000 000

12 100 000

3 897 236,76

Opombe

Ta sredstva so namenjena financiranju centra za obiskovalce.

Postavka 3 2 4 4 — Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

29 710 000

27 100 000

24 485 352,52

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje subvencij, dodeljenih za skupine obiskovalcev, s tem povezanih stroškov infrastrukture in nadzora, stroškov izvajanja programa Euroscola in financiranja pripravništev za oblikovalce javnega mnenja iz držav izven EU. Sredstva se vsako leto povečajo na podlagi deflatorja, ki upošteva gibanje BND in cen.

Treba je občutno povečati največje število obiskovalcev, za katerega se lahko odobri subvencija. Vsak poslanec Evropskega parlamenta bi moral imeti pravico, da vsako koledarsko leto povabi pet skupin oziroma največ sto obiskovalcev. Število obiskovalcev v skupini bi se lahko gibalo med najmanj deset in največ sto.

Vključen je ustrezen znesek za invalidne obiskovalce.

Dodeljeno subvencijo je treba povečati, da bi bila ustrezno sorazmerna s prevoženo razdaljo in prevoznimi razmerami obiskovalcev. Izboljšati je treba tudi storitve, zagotovljene obiskovalcem.

Treba bo zagotoviti oceno o tem, ali nova pravila upoštevajo posebnosti in omejitve v zvezi z izvorom obiskovalcev, predloge o prostoru v novem centru za obiskovalce, namenjenem političnim skupinam, ter poročilo o dostopu skupin obiskovalcev do novega centra za obiskovalce in plenarnih zasedanj ter razpoložljivosti prostorov za seje in kadrovskih potrebah za njihovo delovanje.

Postavka 3 2 4 5 — Organizacija simpozijev, seminarjev in kulturnih dejavnosti

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

2 475 000

2 245 000

1 790 335,14

Opombe

Ta sredstva so namenjena izdatkom in subvencijam za organizacijo nacionalnih in mednarodnih simpozijev, seminarjev za oblikovalce javnega mnenja iz držav članic in držav pristopnic, parlamentarnih simpozijev in seminarjev ter financiranje kulturnih projektov na evropski ravni, zlasti nagrade Saharova, skupnih srečanj mladih evropskih, izraelskih in palestinskih političnih voditeljev ter filmske nagrade LUX Evropskega parlamenta.

Največ 300.000 EUR iz teh sredstev je namenjenih posebnim prireditvam v sejnih dvoranah v Strasbourgu in Bruslju v skladu z letnim programom, ki ga je sprejelo predsedstvo.

Ta sredstva so namenjena tudi financiranju ukrepov za večjezično podporo, kot so sestanki z osebami, ki skrbijo za usposabljanje tolmačev, ukrepov za ozaveščanje o večjezičnosti in poklicu tolmača, ukrepov v okviru medinstitucionalnega in mednarodnega sodelovanja ter udeležbe pri podobnih ukrepih, organiziranih skupaj z drugimi službami v okviru medinstitucionalnega in mednarodnega sodelovanja.

Namenjena so tudi stroškom delovanja mreže nagrade Saharova in stroškom službenih potovanj njenih članov.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 18(1)(e) do (j) finančne uredbe je ocenjen na 5 000 EUR.

Postavka 3 2 4 6 — Parlamentarni televizijski program (spletna televizija)

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

9 000 000

9 000 000

8 787 767,35

Opombe

Ta sredstva so namenjena financiranju parlamentarnega televizijskega programa (spletna televizija).

Treba je opraviti oceno prototipa, ki bo morala upoštevati vsebino in stroške projekta, tudi strukturo in raven udeležbe političnih skupin ter opredelitev vsebine programov.

Postavka 3 2 4 8 — Odhodki za avdiovizualno informiranje

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

13 600 000

12 200 000

15 124 447,23

Opombe

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2002 o smernicah za proračunski postopek 2003 (UL C 47 E, 27.2.2003, str. 72).

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. maja 2002 o načrtu prihodkov in odhodkov Parlamenta za proračunsko leto 2003 (UL C 180 E, 31.7.2003, str. 150).

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. maja 2003 o načrtu prihodkov in odhodkov Parlamenta za proračunsko leto 2004 (UL C 67 E, 17.3.2004, str. 179).

Ta sredstva so namenjena kritju:

 operativnega proračuna avdiovizualnega oddelka (ki vključuje lastne storitve in zunanjo pomoč, na primer tehnične storitve za radijske in televizijske postaje, pripravo, produkcijo in koprodukcijo avdiovizualnih programov, najem linij, oddajanje televizijskih in radijskih programov ter druge ukrepe za razvoj odnosov med institucijo in ponudniki avdiovizualnih storitev),

 izdatkov neposrednega prenosa plenarnih zasedanj in sestankov parlamentarnih odborov v spletu,

 zapisovanja zasedanj na DVD-ROM-e,

 vzpostavitve primernih arhivov in iskalnikov, ki bi zagotovili nemoten dostop javnosti do teh informacij.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 18(1)(e) do (j) finančne uredbe je ocenjen na 13 000 EUR.

Postavka 3 2 4 9 — Izmenjava informacij z nacionalnimi parlamenti

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

700 000

900 000

561 657,05

Opombe

Konferenca predsednikov evropskih parlamentarnih skupščin (junij 1977) in parlamentov Evropske unije (september 2000, marec 2001). Geografsko območje: države članice Evropske unije, države kandidatke za pridružitev Evropski uniji in države, ki so za status kandidatke zaprosile.

Ta sredstva so namenjena kritju:

 izdatkom za spodbujanje odnosov med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti; odhodki se nanašajo na parlamentarne odnose, ki niso navedeni v poglavjih 1 0 in 3 0, izmenjavo informacij in dokumentacije, pomoč pri analizi in upravljanju teh informacij, vključno z izmenjavami z Evropskim centrom za parlamentarne raziskave in dokumentacijo (CEDRP),

 financiranju programov sodelovanja in usposabljanja za uradnike omenjenih parlamentov ter dejavnostim za povečanje zmogljivosti teh parlamentov nasploh;

programi usposabljanja obsegajo študijske obiske Evropskega parlamenta v Bruslju, Luxembourgu in Strasbourgu; iz teh sredstev se krijejo vsi izdatki ali del izdatkov udeležencev, zlasti potni stroški, dodatki za bivanje in dnevnice,

 ukrepom sodelovanja, tudi na področju zakonodajnega dela, in ukrepom v zvezi z dokumentacijo, analizami ter informacijami, vključno s tistimi ukrepi, ki jih izvaja Evropski center za parlamentarne raziskave in dokumentacijo (ECPRD).

Člen 3 2 5 — Odhodki za informacijske pisarne

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

1 200 000

1 040 000

974 747,47

Opombe

Sredstva so namenjena vsem izdatkom (uslužbenci, stavbe, konference, seje, objave itd.) v zvezi z informacijskimi pisarnami Evropskega parlamenta.

Naslov 4 — ODHODKI ZA POSEBNE NALOGE, KI JIH IZVAJA INSTITUCIJA

Poglavje 4 0 — POSEBNI ODHODKI NEKATERIH INSTITUCIJ IN ORGANOV

Člen 4 0 0 — Tekoči odhodki za poslovanje ter odhodki za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

54 850 000

53 750 000

52 337 886,15

Opombe

Pravilnik, ki ga je sprejelo predsedstvo s sklepom 1. februarja 2001.

Za politične skupine in samostojne poslance se iz teh sredstev krijejo:

 izdatki za pisarniško pomoč, upravo in poslovanje,

 izdatki za politične in informacijske dejavnosti v okviru političnih dejavnosti Evropske unije.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 18(1)(e) do (j) finančne uredbe je ocenjen na 50 000 EUR.

Člen 4 0 2 — Prispevki za evropske politične stranke

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

17 400 000

14 075 000

10 512 377,00

Opombe

Pogodba o delovanju Evropske unije in zlasti člen 224 Pogodbe.

Uredba (ES) št. 2004/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in pravilih glede njihovega financiranja (UL L 297, 15.11.2003, str. 1).

Sklep predsedstva evropskega parlamenta z dne 29. marca 2004 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2004/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in pravilih glede njihovega financiranja.

S temi sredstvi se financirajo politične stranke na evropski ravni.

Člen 4 0 3 — Prispevki za evropske politične ustanove

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

11 400 000

9 140 000

6 365 561,00

Opombe

Pogodba o delovanju Evropske unije in zlasti člen 224 Pogodbe.

Uredba (ES) št. 2004/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in pravilih glede njihovega financiranja (UL L 297, 15.11.2003, str. 1).

Sklep predsedstva evropskega parlamenta z dne 29. marca 2004 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2004/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in pravilih glede njihovega financiranja.

Ta sredstva so namenjena financiranju političnih ustanov na evropski ravni.

Poglavje 4 2 — ODHODKI ZA PARLAMENTARNO POMOČ

Člen 4 2 2 — Parlamentarna pomoč

Postavka 4 2 2 0 — Parlamentarna pomoč

Številke

 

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

4 2 2 0

177 800 000

168 724 000

153 358 430,04

10 0

13 200 000

 

 

Skupaj

191 000 000

168 724 000

153 358 430,04

Opombe

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 21.

Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti členi od 33 do 44.

Uredba Sveta (ES) št. 160/2009 z dne 23. februarja 2009 o spremembi pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 55, 27.2.2009, str. 1).

Izvedbeni ukrepi za naslov VII pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Skupnosti, ki jih je sprejelo predsedstvo.

Ta sredstva so namenjena stroškom parlamentarne pomoči.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 18(1)(e) do (j) finančne uredbe je ocenjen na 400 000 EUR.

Postavka 4 2 2 2 — Tečajne razlike

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

250 000

250 000

0,—

Opombe

Sredstva so namenjena kritju tečajnih razlik iz proračuna Evropskega parlamenta v skladu z določbami, ki se uporabljajo za povračilo stroškov za parlamentarno pomoč.

Poglavje 4 4 — SEJE IN DRUGE DEJAVNOSTI SEDANJIH IN NEKDANJIH POSLANCEV

Člen 4 4 0 — Stroški sej in drugih dejavnosti nekdanjih poslancev

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

200 000

170 000

170 000,00

Opombe

Sredstva so namenjena stroškom sej združenja nekdanjih poslancev Evropskega parlamenta in, če je primerno, povezanim stroškom.

Člen 4 4 2 — Stroški sej in drugih dejavnosti Evropskega parlamentarnega združenja

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

140 000

140 000

140 000,00

Opombe

Sredstva so namenjena stroškom sej Evropskega parlamentarnega združenja in, če je primerno, povezanih stroškov.

Naslov 10 — DRUGI ODHODKI

Poglavje 10 0 — ZAČASNA SREDSTVA

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

14 164 419

15 691 800

0,—

Opombe

1.

Postavka

1 2 0 0

Osebni prejemki in nadomestila

964 419

2.

Postavka

4 2 2 0

Parlamentarna pomoč

13 200 000

 

 

 

Seštevek

14 164 419

Poglavje 10 1 — REZERVA ZA NEPREDVIDENE IZDATKE

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

14 000 000

10 000 000

0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena nepredvidenim izdatkom, nastalim zaradi odločitev, sprejetih med proračunskim letom.

Poglavje 10 3 — REZERVA ZA ŠIRITEV

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

3 835 000

750 000

0,—

Opombe

Sredstva so namenjena kritju stroškov institucije za priprave na širitev.

Poglavje 10 4 — REZERVA ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO POLITIKO

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Iz teh proračunskih sredstev se krijejo odhodki za informacijsko in komunikacijsko politiko.

Poglavje 10 5 — ZAČASNA SREDSTVA ZA STAVBE

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

p.m.

11 000 000

0,—

Opombe

Ta sredstva se namenijo za naložbe institucije v nepremičnine in njihovo opremljanje. Predsedstvo Evropskega parlamenta mora na področju premoženja in stavb sprejeti skladno in odgovorno dolgoročno strategijo, ki bo upoštevala problematiko rastočih stroškov vzdrževanja, potreb po prenovi in stroškov varovanja ter zagotovila trajnost proračuna Parlamenta.

Poglavje 10 6 — REZERVA ZA PREDNOSTNE PROJEKTE V PRIPRAVI

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

p.m.

5 000 000

0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena odhodkom za prednostne projekte institucije v pripravi.

Poglavje 10 8 — REZERVA ZA EMAS

Številke

Proračun 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

V zvezi s sklepi, ki jih mora predsedstvo sprejeti o izvajanju načrta EMAS, zlasti ob upoštevanju revizije ogljikovih emisij Parlamenta, se ta sredstva namenijo za financiranje ustreznih operativnih postavk.

Priloga S — USLUŽBENCI

Priloga S 1 — oddelek I – Evropski parlament

Funkcijska skupina in razred

2010

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Drugo

Politične skupine

Brez kategorije

1

 

 

 

AD 16

11

 

1

7

AD 15

35

 

1

4

AD 14

141

2

6

23

AD 13

227

8

2

30

AD 12

503

 

8

71

AD 11

131

 

7

36

AD 10

191

 

7

29

AD 9

155

 

7

17

AD 8

107

 

8

18

AD 7

259

 

 

23

AD 6

249

 

1

26

AD 5

360

 

8

93

Skupaj AD

2 369

10

56

377

AST 11

91

10

 

33

AST 10

136

 

17

18

AST 9

115

 

3

27

AST 8

215

 

4

39

AST 7

653

 

2

50

AST 6

559

 

5

72

AST 5

365

 

8

64

AST 4

251

 

11

62

AST 3

124

 

16

63

AST 2

245

 

5

55

AST 1

97

 

 

77

Skupaj AST

2 851

10

71

560

Seštevek

5 221[1]

20[2]

127[3]

937

Skupni seštevek

6 285[4]

 

 

 

 

 

Funkcijska skupina in razred

2011

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Drugo

Politične skupine

Brez kategorije

1

 

 

 

AD 16

11

 

1

7

AD 15

35

 

1

4

AD 14

149

2

6

23

AD 13

279

8

2

34

AD 12

443

 

8

67

AD 11

131

 

7

37

AD 10

191

 

7

28

AD 9

155

 

7

17

AD 8

130

 

8

21

AD 7

304

 

 

22

AD 6

269

 

5

30

AD 5

363

 

4

119

Skupaj AD

2 460

10

56

409

AST 11

151

10

 

33

AST 10

76

 

17

21

AST 9

115

 

3

30

AST 8

365

 

5

34

AST 7

753

 

1

55

AST 6

389

 

6

68

AST 5

330

 

7

66

AST 4

206

 

11

67

AST 3

184

 

16

59

AST 2

225

 

5

64

AST 1

134

 

1

98

Skupaj AST

2 928

10

72

595

Seštevek

5 389[5]

20[6]

128[7]

1004

Skupni seštevek

6 521[8]

Priloga

NAMENSKI PREJEMKI

Proračunska vrstica

Naslov

Prihodki v letu

Predvidevanja

2009

2011

5000

Prihodki od prodaje vozil

0,00

364.000

5001

Prihodki od prodaje premičnin

15.000,00

5.000

5002

Prihodki od prodaje blaga drugim institucijam ali organom

0,00

70.000

502

Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov

489.477,89

390.000

5110

Prihodki od oddajanja nepremičnin v najem in podnajem

1.324.196,29

1.000.000

5111

Povračila stroškov, povezanih z oddajanjem v najem

15.317,47

150.000

550

Prihodki od opravljenih storitev in del za druge institucije ali organe, skupaj z nadomestili stroškov službenih potovanj, ki so bili plačani v imenu drugih institucij ali organov

3.347.371,92

1.377.800

551

Prihodki od tretjih oseb za storitve ali dela, opravljena na njihovo zahtevo

3.551.741,34

v vednost

570

Prihodki iz vračila nepravilno plačanih zneskov

1.766.049,19

995.000

571

Namenski prejemki, kot so prihodki iz fundacij, subvencije, donacije in volila, skupaj z namenskimi prejemki, ki so specifični za vsako institucijo

0,00

v vednost

573

Drugi prispevki in nadomestila v zvezi s poslovanjem institucije

3.217.174,16

v vednost

581

Prihodki od prejetih zavarovalnin

677.015,63

25.000

6600

Drugi namenski prispevki in nadomestila

13.191.164,09

2.102.000

 

SKUPAJ

27.594.507,98

6.478.800

  • [1] Od tega je bilo šestim zaposlenim odobreno napredovanje ad personam (trije AD14 v AD15, eden AST10 v AST11, dva AST4 v AST5), ki se podeli zaslužnim uradnikom v izjemnih primerih.
  • [2] Teoretična rezerva za uradnike, premeščene v interesu službe, ki ni vključena v skupno vsoto.
  • [3] Od tega štiri delovna mesta AD za polovični delovni čas (jezikovni učitelji) in eno delovno mesto AD10 za 5 let (GD IPOL).
  • [4] Eno delovno mesto AD5 in štiri delovna mesta AST3 (poklicno usposabljanje) ter dve delovni mesti AD5 in dve delovni mesti AST1 (prevajanje) so bila premeščena v rezervo v kadrovskem načrtu in sredstva jim niso bila dodeljena.
  • [5] Od tega je bilo šestim zaposlenim odobreno napredovanje ad personam (trije AD14 v AD15, eden AST10 v AST11, dva AST4 v AST5), ki se podeli zaslužnim uradnikom v izjemnih primerih.
  • [6] Teoretična rezerva za uradnike, premeščene v interesu službe, ki ni vključena v skupno vsoto.
  • [7] Od tega štiri delovna mesta AD za polovični delovni čas (jezikovni učitelji) in eno delovno mesto AD10 za 5 let (GD IPOL).
  • [8] Eno delovno mesto AD5 in štiri delovna mesta AST3 (poklicno usposabljanje) ter dve delovni mesti AD5 in dve delovni mesti AST1 (prevajanje) so bila premeščena v rezervo v kadrovskem načrtu in sredstva jim niso bila dodeljena.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

28.4.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

35

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, Sergio Paolo Francesco Silvestris, László Surján, Helga Trüpel, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Franziska Katharina Brantner, Roberto Gualtieri, Giovanni La Via, Peter Šťastný, Theodor Dumitru Stolojan

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Marita Ulvskog