Betänkande - A7-0134/2010Betänkande
A7-0134/2010

BETÄNKANDE om beräkningen av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2011

3.5.2010 - (2010/2005(BUD))

Budgetutskottet
Föredragande: Helga Trüpel


Förfarande : 2010/2005(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0134/2010

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om beräkningen av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2011

(2010/2005(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

(Särskilt lagstiftningsförfarande: budget)

–   med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[1], särskilt artikel 31,

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[2],

–   med beaktande av sin resolution av den 25 mars 2010 om riktlinjerna för budgetförfarandet 2011[3] – Avsnitten I, II, IV, V, VI, VII, VIII och IX,

–   med beaktande av generalsekreterarens rapport till presidiet inför upprättandet av det preliminära förslaget till parlamentets budgetberäkning för budgetåret 2011,

–   med beaktande av det preliminära förslag till budgetberäkning som presidiet upprättade den 19 april 2010 i enlighet med artikel 23.6 och artikel 79.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av förslaget till budgetberäkning som budgetutskottet upprättat i enlighet med artikel 79.2 i arbetsordningen,

–   med beaktande av artikel 79 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7‑0134/2010), och av följande skäl:

A. I syfte att fullgöra sina uppgifter enligt fördraget avser parlamentet att helt och fullt utnyttja och utveckla sina befogenheter, vilket både kommer att kräva en förstärkning av flera politikområden och en strikt hållning när det gäller utnyttjandet av tillgängliga resurser.

B.  I detta sammanhang kräver situationen för rubrik 5 (administrativa utgifter) för 2011 mer än någonsin en försiktig och disciplinerad hållning när det gäller parlamentets budget, för att stämma av de politiska målen mot deras finansiering.

C.  För två år sedan inleddes en pilotprocess för förstärkt samarbete mellan presidiet och budgetutskottet, och denna har fortsatt under förfarandet för 2011.

D.  Plenarförsamlingens behörighet att anta budgetberäkningen och den slutliga budgeten kommer att hävdas fullt ut i enlighet med bestämmelserna i fördraget och arbetsordningen.

E.  Två inledande medlingssammanträden med presidiets och budgetutskottets delegationer ägde rum den 24 mars och den 13 april 2010, vid vilka ett antal nyckelfrågor diskuterades.

De allmänna ramarna och den totala budgeten

1.   Europaparlamentet noterar att budgeten för 2011, enligt presidiets förslag, uppgår till 1 710 547 354 EUR, vilket utgör 20,32 procent av rubrik 5 i den fleråriga budgetramen. Den föreslagna ökningen är 5,8 procent jämfört med budgeten för 2010, inklusive förslaget till ändringsbudget nr 1/2010.

2.   Europaparlamentet inser till fullo de framtida utmaningarna, men anser att ökningstakten och budgetens slutliga nivå i denna budgetberäkning måste justeras. Parlamentet beslutar i detta läge att budgetens totalbelopp ska vara 1 706 547 354 EUR, vilket innebär en ökningstakt på 5,5 procent och utgör 20,28 procent av rubrik 5. Parlamentet avser också att klargöra olika frågor, ytterligare granska de föreslagna åtgärderna och identifiera besparingar innan budgeten slutgiltigt fastställs under hösten 2010.

3.   Europaparlamentet upprepar sin uppfattning att dess utgifter bör fastställas nära den traditionella 20-procentsnivån, grundat på de ursprungliga hänvisningarna i den fleråriga budgetramen som framförhandlades 2006 och som varit i kraft sedan 2007, och med hänsyn tagen till de andra institutionernas behov och den tillgängliga marginalen. I detta sammanhang noterar parlamentet Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs och Regionkommitténs begäran om över 10 miljoner EUR enbart för 2010. Parlamentet upprepar att den europeiska avdelningen för yttre åtgärder också kan påverka rubrik 5. Parlamentet bekräftar sin uppfattning att presidiet och budgetutskottet måste samarbeta för att utvärdera denna nivå innan man inleder en interinstitutionell dialog om saken. Parlamentet föreslår att en arbetsgrupp inrättas för detta syfte, vilken bör inleda sitt arbete före slutet av juli 2010.

4.   Europaparlamentet efterlyser ett klargörande av finansieringsplanerna för rubrik 5 på medellång sikt samt av de prognostiserade marginalerna på 109 miljoner EUR för 2011, 102 miljoner EUR för 2012 och 157 miljoner EUR för 2013. Det skulle vara till hjälp att få information om parlamentets arbetshypoteser för den sjätte rapporten från generalsekreterarna (oktober 2009) vad gäller budget och tjänster, jämfört med det föreliggande förslaget till budgetberäkning. Parlamentet skulle vilja klargöra vilka viktiga (potentiella) projekt och vilken utveckling av personalstyrkan som redan ingår i denna planering för de närmaste 2–3 åren. Samtidigt är det viktigt att understryka att den finansiella planeringen endast är ett icke bindande vägledande planeringsredskap, och att det är budgetmyndigheten som fattar det slutgiltiga beslutet.

5.   Europaparlamentet motsätter sig inte det principiella resonemanget när presidiet föreslår att man avsätter 1 procent av budgeten som en rimlig reserv för oförutsedda utgifter och instämmer i presidiets förslag, med hänsyn till den mycket begränsande situationen i rubrik 5, att fastställa denna reserv till 14 miljoner EUR.

6.   När det gäller fallet rörande lönerna som väntar på avgörande i EU-domstolen, och vars effekt för parlamentet under 2011 kan uppgå till ca 12 miljoner EUR om domstolen beslutar till kommissionens fördel, inser Europaparlamentet att denna effekt ingår i förslaget som en reserv som fördelar sig på flera budgetposter.

7.   Europaparlamentet påminner om sitt tidigare krav att ett fullständigt budgetförslag ska presenteras på budgetberäkningsstadiet under våren, och att sålunda endast mindre förändringar eller förändringar av teknisk karaktär bör ingå i den s.k. ändringsskrivelsen under hösten.

8.   Europaparlamentet understryker åter hur viktigt man anser att det nära samarbetet mellan presidiet och budgetutskottet är när det gäller att gemensamt klargöra budgetkonsekvenserna av de beslut som ska fattas. Parlamentet understryker också att det för varje beslutsfattande instans är mycket viktigt att använda sig av finansieringsöversikter som ger ledamöterna en tydlig bild av budgetkonsekvenserna.

Särskilda frågor

Frågor med kopplingar till Lissabonfördraget

9.   Europaparlamentet välkomnar och godkänner finansieringen av presidiets förslag avseende dessa åtgärder, d.v.s. inrättandet av en särskild reserv för 18 ledamöter, uppgående till 9,4 miljoner EUR.

10. Europaparlamentet kan instämma i presidiets fokusering på förstärkning av expertkunskapen för att kunna leva upp till målet om hög kvalitet på lagstiftningen.

11. Europaparlamentet stöder i detta sammanhang idén att man bör finna en lämplig blandning av intern och extern expertis för utredningsavdelningarna, beroende på vilken typ av information som krävs för de särskilda ärendena i fråga, men skulle vilja få ytterligare förklaringar av i vilken utsträckning och hur de föreslagna personalökningarna kan utnyttjas på ett flexibelt sätt samt önskar få mer information om tidigare utnyttjande och utskottens efterfrågan på sådan expertis.

12. Europaparlamentet välkomnar att presidiet tog hänsyn till den oro som uttrycktes över förhållandet mellan AD och AST, och som resulterade i en minskning med 3 AST‑tjänster jämfört med det ursprungliga förslaget. Parlamentet godkänner de anslag som presidiet nu föreslår för inrättandet av 19 AD 5‑tjänster och 13 AST 1-tjänster hos utredningsavdelningarna.

13. Europaparlamentet instämmer i att de externa utredningarna behöver förstärkas och välkomnar överenskommelsen mellan presidiet och budgetutskottet om att fastställa det extra beloppet till 1,7 miljoner EUR.

14. Europaparlamentet noterar förslaget att kraftigt utöka biblioteket med 28 tjänster, varav 13 tjänster avser ledamöternas informationstjänst (tidigare kontraktsanställda). Parlamentet kan stödja finansieringen och inkluderingen av dessa 13 tjänster i tjänsteförteckningen under förutsättning att det garanteras att de tillsätts efter ett öppet uttagningsprov och att motsvarande besparing görs i finansieringsramen för kontraktsanställda. En ytterligare pekuniär och personalmässig förstärkning av de nuvarande informationstjänsterna bör gå hand i hand med utvecklingen av användarvänliga system som på ett enkelt sätt ger ledamöterna tillgång till all information som produceras i huset. Parlamentet beslutar att föra in anslagen för de 15 extra tjänsterna i budgetberäkningen, men placerar hälften av detta belopp i reserven i avvaktan på

      –  ytterligare förklaringar till hur dessa tjänster skulle användas för att förbättra expertstödet åt ledamöterna, och

      –  konkret information om vad presidiet och administrationen har gjort för att införa ett internt kunskapshanteringssystem, inklusive den tidplan som man tänkt följa för införandet samt eventuella besparingar som rationaliseringen av informationskällorna ger.

15. Europaparlamentet anser att man för ledamöternas bästa måste sprida kunskap om de två ovan nämnda indirekta stödtjänsterna och göra dem synliga, inklusive via parlamentets webbsidor.

16. Europaparlamentet påminner om sin resolution om riktlinjerna i vilken man begärde en utvärdering, inklusive en detaljerad finansieringsöversikt över samtliga kostnader som skulle bli följden av den föreslagna ökningen av ersättningen för assistentstöd. Parlamentet beslutar därför att placera motsvarande anslag i reserven.

Utvidgning

17. Europaparlamentet välkomnar utvidgningsåtgärderna för att ansluta Kroatien till EU och godkänner de anslag och personalåtgärder som denna anslutning medför.

Övergripande tjänsteförteckning

18. Europaparlamentet konstaterar att utöver 68 tjänster kopplade till Lissabonfördraget och 62 kopplade till utvidgningen (inklusive 11 tjänster för grupperna) begärs 17 tjänster för att fullgöra andra året av den treårsplan för GD INLO som beslutades inom ramen för förfarandet för 2010 och 30 tjänster för övriga områden som inte kunde täckas ens efter att man identifierat 20 möjliga omflyttningar för 2011, vilket innebär sammanlagt 180 nya tjänster. Parlamentet efterlyser mera detaljinformation om de tjänster som omfördelats eller överförts från början av valperioden, inklusive en uppskattning av omfördelningar och överföringar för 2010 och, om möjligt, för 2011. Parlamentet beslutar att föra in anslagen för inrättandet av dessa tjänster i budgetberäkningen, men placerar det belopp som är kopplat till inrättandet av 30 tjänster för ”andra områden” i reserven i väntan på en analys av den begärda informationen.

19. Europaparlamentet noterar att presidiets förslag nu även omfattar 1 AD 5-tjänst och 1 AST 1-tjänst för den parlamentariska församlingen Euromed och 3 AD 5-tjänster och 1 AST 1-tjänst för riskhantering men inte längre innehåller ett planerat extra belopp på 3 miljoner EUR för GD ITEC.

20. Europaparlamentet konstaterar även att presidiet har tagit med ytterligare 56 tjänster för de politiska grupperna.

21. Europaparlamentet godkänner de åtgärder och tjänster för 2011 som lagts fram för andra året för GD INLO:s treårsprogram som beslutades förra året.

22. Europaparlamentet önskar mer information om fördelningen av anslag för kontraktsanställda och en överblick över nettokostnaderna eller nettobesparingarna i budgeten för kontraktsanställda efter de beviljade ökningarna av antalet tjänster i tjänsteförteckningen, särskilt i förhållande till internaliseringen av olika funktioner inom områdena säkerhet, informations- och kommunikationsteknik och bibliotek.

Fastigheter

23. Europaparlamentet betonar att en rimlig fastighetspolitik är nära kopplad till budgetförfarandet för 2011 och även till den övergripande frågan om en hållbar budget.

24. Europaparlamentet välkomnar att presidiet genom sitt beslut av den 24 mars 2010 har rättat sig efter Europaparlamentets krav på en medel- till långfristig fastighets- och byggnadspolicy. Parlamentet uttrycker en viss oro över möjligheten att parallellt fortsätta samtliga pågående och planerade byggnadsprojekt, något som kan bli resultatet av den medel- till långfristiga fastighetsstrategin. Parlamentet förstår inte hur alla projekt ska få plats i den fleråriga budgetramen och efterlyser nödvändiga förtydliganden.

25. Europaparlamentet konstaterar i detta sammanhang att presidiet föreslagit att man ska använda 85,9 miljoner EUR av inkomster avsatta för särskilda ändamål (som ska användas för parlamentets fastigheter) till ledamöternas kontor i Bryssel. Parlamentet påminner om att alla fastighetsprojekt som kan få betydande ekonomiska konsekvenser för budgeten ska vara föremål för samråd med budgetmyndigheten i enlighet med artikel 179.3 i budgetförordningen. Parlamentet påminner dessutom om att när det gäller överföringar av anslag så anger budgetförordningen att inkomster avsatta för särskilda ändamål måste användas först. I detta sammanhang är det glädjande att parlamentet, på grund av återbetalningen på 85,9 miljoner EUR från belgiska staten, kan tidigarelägga nya fastighetsprojekt och därigenom snabbare förverkliga en del av den medelfristiga fastighetsstrategin.

26. Europaparlamentet kan därför inte gå med på att reservera dessa öronmärkta inkomster till detta särskilda fastighetsprojekt.

27. Europaparlamentet kräver att man i framtiden i budgeten för in de medel som motsvarar den medelfristiga fastighetsplanen. Parlamentet kräver dessutom att det inrättas en särskild budgetpost för stora fastighetsprojekt, för att underlätta den finansiella planeringen på medellång sikt för fastighetsprojekt och öka transparensen.

28. Europaparlamentet konstaterar att en avsättning till en direkt förfinansiering av inledningsskedet av uppförandet av den nya KAD-byggnaden har gjorts i presidiets förslag till ett belopp på 10,2 miljoner EUR i budgetposten för leasingavgifter. Parlamentet erkänner att en sådan frivillig förfinansiering skulle bidra till att minska finansieringskostnaderna men beslutar, med beaktande av det extremt kärva läget för 2011, att föra in ett lägre belopp på 6,2 miljoner EUR för detta syfte i budgetberäkningen. Parlamentet är villigt att åter utvärdera detta belopp under hösten 2010 baserat på en aktualisering av budgetsituationen och utvecklingen av parlamentets fastighetspolicy.

Säkerhet

29. Europaparlamentet fäster vikt vid den grundliga översyn av åtgärderna när det gäller säkerhet som presidiet meddelat och påminner i detta sammanhang om att parlamentet anser det vara viktigt att dess medel används på ett klokt sätt och särskilt att det råder en kostnadseffektiv balans mellan egen fast anställd och extern personal. Parlamentet uppmanar presidiet att noga undersöka de driftsmässiga och finansiella effekterna av en ny strategi, så att de förslag som ska läggas fram får en god balans mellan å ena sidan oro för säkerheten och å andra sidan tillgänglighet och öppenhet. Parlamentet bör i så stor utsträckning som möjligt förbli en öppen och tillgänglig institution. Därför önskar parlamentet få mer information från administrationen om det s.k. Wiertz‑projektet för att utvärdera vad det betyder för allmänhetens tillträde till parlamentet.

Strategi för informations- och kommunikationsteknik

30. Europaparlamentet välkomnar det mera strukturerade tillvägagångssättet när det gäller informations- och kommunikationsteknik och utarbetandet av en heltäckande strategi på detta område. Parlamentet upprepar även sitt stöd för en tillräcklig internalisering av funktioner för att minska beroendet av utomstående leverantörer. Parlamentet noterar dock att nya tjänster har tillkommit tre år i rad. Parlamentet menar därför att detta är en fråga som måste klargöras.

31. Europaparlamentet konstaterar att 5 miljoner EUR har öronmärkts för ett projekt för IT‑rörlighet för ledamöterna, särskilt för att täcka mobilkommunikationer. Parlamentet skulle vilja ha mer information med tanke på det förhållandevis stora belopp som det rör sig om.

Miljörelaterade frågor

32. Europaparlamentet välkomnar den lilla ökningen av anslagen till genomförande av miljöstyrningssystemet EMAS och åtgärderna för att minska koldioxidutsläppen, som spridits över hela budgeten, och understryker åter vilken viktig fråga parlamentet anser att detta är.

33. Europaparlamentet noterar nyckelindikatorernas utveckling sedan 2006 vilken framgår av översynen av miljöledningen för 2008, särskilt en minskning av koldioxidutsläppen med 12,9 procent, en minskning av elförbrukningen med 0,8 procent, en ökning av förbrukningen av gas, olja, och uppvärmning med 7,4 procent under 2008, efter en minskning med 17,5 procent under 2007, en ökning av rörlighet/utsläpp från transporter med 8,8 procent, en ökning av andelen återvunnet avfall från 49,8 procent under 2006 till 55,4 procent för 2008, en ökning av vattenförbrukningen med 18,1 procent och en minskning av pappersförbrukningen med 16,9 procent.

34. Europaparlamentet välkomnar den nya bilagan i budgeten som behandlar miljöledningen och som ger en god teknisk överblick över de budgetposter som berörs. Parlamentet skulle i detta sammanhang välkomna om man i samma bilaga tog med den årliga EMAS‑rapporten med mer information om de olika koldioxidutsläppen från parlamentets byggnader i Strasbourg, Bryssel och Luxemburg samt sessionsrelaterade resor och transporter, en redogörelse av de aktuella resultaten när det gäller att minska parlamentets koldioxidutsläpp och en illustration av hur dessa investeringar bidragit till positiva effekter på miljön, och eventuella besparingar som uppnåtts på längre sikt.

35. Europaparlamentet uttrycker sitt stöd för fortsatta åtgärder för att ytterligare minska parlamentets koldioxidutsläpp. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang de studier som är på gång i fråga om energibesparingsaspekter när det gäller fastigheter och sätt att genomföra program för att kompensera för koldioxidutsläpp som orsakas av resande. Parlamentet stöder även åtgärder för att främja användningen av kollektivtrafik istället för bil, och tillgång till fler cyklar i Strasbourg.

36. Europaparlamentet konstaterar att budgetposten för ledamöternas resekostnader faktiskt är högre än posten för löner. Parlamentet framhåller behovet av ansvarsfullt utnyttjande av ersättningar, särskilt reseersättningar, och påpekar att om man, utan att ändra de gällande bestämmelserna, när det är möjligt använder andra transportmedel än flyg i affärsklass till och från parlamentets arbetsorter så kan parlamentets klimatpåverkan minska samtidigt som kostnader sparas. Presidiet uppmanas att i enlighet med överenskommelsen vid det senaste förberedande medlingssammanträdet och i tid för parlamentets första behandling presentera en studie som handlar om hur det nya systemet fungerar och möjliga lösningar för att genomföra besparingar.

37. Europaparlamentet påminner att EU-institutionernas budgetar fick öronmärkta pengar av budgetmyndigheten för att finansiera en subventionering av kollektivtrafiken för sina anställda, som en miljöåtgärd på initiativ av José Manuel Barroso. Parlamentet efterlyser en uppdatering av situationen för parlamentets del.

38. Europaparlamentet begär att miljöredovisningar läggs till de vanliga ekonomiska redovisningar som används inom institutionen, när så är möjligt.

39. Europaparlamentet menar att direktiven för offentlig upphandling måste anpassas för att underlätta tillägg av miljöbestämmelser och sociala bestämmelser när detta är möjligt och lämpligt.

Fleråriga projekt och andra utgiftsposter

40. Europaparlamentet välkomnar överenskommelsen om en ökning med 2,6 miljoner EUR för att finansiera 110 besökare per år som ledamöterna kan bjuda in istället för dagens 100. Parlamentet menar att det kunde vara lämpligt med en utvärderingsperiod för att se hur det nya besökscentrumet fungerar innan man tar ställning till varje ytterligare ökning.De avdelningar som ansvarar för att organisera besöken borde också ta hänsyn till att ledamöterna kanske vill ha olika stora besöksgrupper under året.

41. Europaparlamentet godkänner de 3 miljoner EUR som budgeterats för öppnandet av parlamentets besökscentrum och driftskostnader för ett normalår. Parlamentet framhåller att det första året måste utvärderas även ur budgetsynpunkt, inklusive driftskostnader.

42. Europaparlamentet noterar presidiets beslut att införa ersättningar för ledamöter med särskilda uppdrag med en budgeteffekt på 400 000 EUR. Parlamentet konstaterar dock att diskussionen om denna princip var kontroversiell. I detta sammanhang välkomnar parlamentet att styrkande handlingar måste visas upp för utbetalning av ersättning för extra kostnader som har uppkommit under tjänsteutövning.

43. Europaparlamentet noterar presidiets förslag att anslå 2,5 miljoner EUR i budgeten till Den europeiska historiens hus för utredningar efter att resultatet av den pågående arkitekttävlingen blivit klar. Parlamentet påminner om sin begäran från förra året om en tydlig översikt över de beräknade kostnaderna för projektet i sin helhet, inklusive administrativa kostnader, senast i samband med det preliminära förslaget till budgetberäkning för budgetförfarandet för 2011. Parlamentet påminner också om överenskommelsen med presidiet från det förberedande medlingssammanträdet 2009. Parlamentet understryker att rapporten från experterna som bistår Den europeiska historiens hus tar upp 11 punkter som medför ytterligare kostnader: 1) En rådgivare på akademisk nivå bestående av experter och museispecialister, 2) institutionens oberoende, 3) många museipedagogiska erbjudanden, 4) mötesplats för unga akademiskt verksamma personer, 5) permanent utveckling, 6) tillfälliga utställningar och vandringsutställningar, 7) relevanta evenemang med europeisk anknytning, 8) egna publikationer, 9) många erbjudanden via Internet, 10) uppbyggnad av egna samlingar, 11) ständig utveckling av utställningar och museets infrastruktur. Därför måste den totala kostnaden för detta projekt beräknas så snart som möjligt.

Övergripande frågor

44. Europaparlamentet välkomnar varmt att man tagit med en första analys som identifierar fasta och rörliga kostnader i budgetförslagen. Parlamentet inser att detta innebär svårigheter när det gäller metod, men är övertygat om att dessa koncept bör undersökas närmare. Parlamentet påminner mot denna bakgrund om att man väntar på svar från de behöriga organen om hur en nollbasbaserad budgetpolicy, där denna skillnad mellan fasta och rörliga kostnader används, kan tillämpas inom ramen för parlamentets budgetförfarande. Parlamentet begär en djupare analys av de fasta kostnaderna, vilken skiljer mellan permanent fasta kostnader, fasta kostnader inom fasta tidsperioder och områden där besparingar kan göras. Parlamentet begär en djupare analys av de rörliga kostnaderna, vilken gör en tydlig koppling mellan kostnader och mål, politik och åtgärder samt identifierar och sorterar prioriteringar enligt angelägenhetsgrad.

45. Europaparlamentet påpekar att tröskelvärdena för de olika offentliga upphandlingsförfarandena för närvarande är strängare för EU-institutionerna än vad som anges i EU:s direktiv om offentlig upphandling och att denna situation leder till ytterligare administrativa kostnader och användning av personal som skulle kunna sparas genom en bättre anpassning av tröskelvärdena.

46. Europaparlamentet stöder verksamhet som har både en social, kulturell och språklig dimension för de anställda och deras familjer, men stöder inte enskilda bidrag som ges i detta sammanhang och ändrar därför anmärkningarna till den berörda budgetposten.

47. Europaparlamentet stöder helhjärtat ytterligare insatser för att göra institutionen bättre anpassad till personer med funktionshinder, både när det gäller nödvändiga förändringar av infrastrukturen och personalåtgärder.

Slutsatser

48. Europaparlamentet framhåller att en mer detaljerad granskning av enskilda budgetposter, inklusive en analys av genomförandegrad, bör ske före omröstningen om förslaget till budget i höst. Parlamentet kommer alltså att granska och fatta ett slutgiltigt beslut om budgeten vid denna tidpunkt.

49. Europaparlamentet antar det bifogade förslaget till budgetberäkning för budgetåret 2011 och påminner om att antagandet av parlamentets ståndpunkt om rådets ändrade förslag till budget kommer att äga rum i oktober 2010, i enlighet med det omröstningsförfarande som anges i fördraget.

50. Europaparlamentet godkänner de gemensamma slutsatserna från trepartsöverläggningen om budgeten den 25 mars 2010, vilka återfinns i bilagan.

o

o        o

51. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och budgetberäkningen till rådet och kommissionen.

 • [1]  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [2]  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
 • [3]  Antagna texter från detta sammanträde, P7_TA(2010)0087.

BILAGA 1: GEMENSAMMA SLUTSATSER FRÅN TREPARTSMÖTET OM BUDGETEN DEN 25 MARS 2010

TREPARTSMÖTET OM BUDGETEN

den 25 mars 2010

Slutsatser

Europaparlamentet, rådet och kommissionen har noterat den oro som domstolens justitiesekreterare samt revisionsrättens, Regionkommitténs och Ekonomiska och sociala kommitténs generalsekreterare har uttryckt i sin skrivelse till Europaparlamentets, rådets och kommissionens generalsekreterare om det nya budgetförfarandet och särskilt om förlikningskommittén. De föreslår att dessa institutioner uppmanas att skriftligen sända sina kommentarer direkt till förlikningskommittén om inverkan av rådets ståndpunkt och Europaparlamentets ändringsförslag.

BILAGA 2: PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BUDGETBERÄKNING

Europeiska gemenskapernas bidrag till finansieringen av parlamentets

utgifter budgetåret 2011

Rubrik

Belopp

 

 

Utgifter

1 706 547 354

Egna inkomster

128 030 788

Bidrag

1 578 516 566

INKOMSTER

Avdel-ning Kapitel Artikel Punkt

Rubrik

Budget 2011

Budget 2010

+ ÄB 1/2010

Genom-förande 2009

 

4

 

INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA GEMENSKAPSORGAN

 

 

 

4 0

SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG

 

 

 

4 0 0

Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionernas ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som erhåller pension

48 159 863

47 208 729

45 987 620,64

4 0 3

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

p.m.

p.m.

84,54

4 0 4

Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

8 209 828

9 157 662

5 709 275,13

 

 

Kapitel 4 0 — Totalt

56 369 691

56 366 391

51 696 980,31

4 1

AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

 

 

 

4 1 0

Personalens avgifter till pensionssystemet

61 216 159

58 910 854

47 760 097,53

4 1 1

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

9.134.938

13 046 060

7 209 550,25

4 1 2

Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl

10 000

5 000

0,00

 

 

Kapitel 4 1 — Totalt

70 361 097

71 961 914

54 969 647,78

4 2

ÖVRIGA AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

 

 

 

4 2 1

Avgifter från parlamentets ledamöter till ett pensionssystem

p.m.

p.m.

820 485,37

 

Kapitel 4 2 — Totalt

p.m.

p.m.

820 485,37

 

 

Avdelning 4 — Totalt

126 730 788

128 328 305

107 487 113,46

5

INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATION

 

 

 

5 0

 

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS (VAROR) OCH FAST EGENDOM

 

 

 

5 0 0

Inkomster från försäljning av lös egendom (varor)

 

 

 

5 0 0 0

Inkomster från försäljning av transportmedel – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,00

5 0 0 1

Inkomster från försäljning av annan lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

15 000,00

5 0 0 2

Inkomster från leverans av varor för övriga institutioners eller organs räkning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,00

5 0 1

Inkomster från försäljning av fast egendom

p.m.

p.m.

0,00

5 0 2

Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

489 477,89

 

Kapitel 5 0 — Totalt

p.m.

p.m.

504 477,89

5 1

HYRESINKOMSTER

 

 

 

5 1 1

Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och återbetalning av hyresavgifter

 

 

 

5 1 1 0

Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

1 324 196,29

5 1 1 1

Återbetalning av hyresutgifter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

15 317,47

 

Kapitel 5 1 — Totalt

p.m.

p.m.

1 339 513,76

5 2

AVKASTNING PÅ INVESTERAT ELLER UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

 

 

 

5 2 0

Inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton

1 300 000

 

2 000 000

1 316 525,41

 

Kapitel 5 2 — Totalt

1 300 000

2 000 000

1 316 525,41

5 5

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER OCH BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN

 

 

 

5 5 0

Inkomster från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats ut – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

3 347 371,92

5 5 1

Inkomster från tredje part för tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts på dennes begäran – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

3 551 741,34

 

Kapitel 5 5 — Totalt

p.m.

p.m.

6 899 113,26

5 7

ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

 

 

 

5 7 0

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

1 766 049,19

5 7 1

Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,00

5 7 2

Återbetalning av sociala utgifter som har uppkommit för en annan institutions räkning

p.m.

p.m.

0,00

5 7 3

Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

3 217 174,16

 

Kapitel 5 7 — Totalt

p.m.

p.m.

4 983 223,35

5 8

DIVERSE ERSÄTTNINGAR

 

 

 

5 8 1

Inkomster från försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

677 015,63

 

Kapitel 5 8 — Totalt

p.m.

p.m.

677 015,63

 

 

Avdelning 5 — Totalt

1 300 000

2 000 000

15 659 869,3

6

 

BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR INOM RAMEN FÖR GEMENSKAPSAVTAL OCH GEMENSKAPSPROGRAM

 

 

 

6 6

ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR

 

 

 

6 6 0

Andra bidrag och återbetalningar

 

 

 

6 6 0 0

Andra bidrag och återbetalningar som avsatts för särskilda ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

13 191 164,09

6 6 0 1

Andra bidrag och återbetalningar som inte avsatts för särskilt ändamål

p.m.

p.m.

0,00

 

Kapitel 6 6 — Totalt

p.m.

p.m.

13 191 164,09

 

Avdelning 6 — Totalt

p.m.

p.m.

13 191 164,09

9

DIVERSE INKOMSTER

 

 

 

9 0

DIVERSE INKOMSTER

 

 

 

9 0 0

Diverse inkomster

p.m.

p.m.

4 851 911,67

 

Kapitel 9 0 — Totalt

p.m.

p.m.

4 851 911,67

 

Avdelning 9 — Totalt

p.m.

p.m.

4 851 911,67

 

 

TOTALSUMMA

128 030 788

130 328 305

141 250 058,52

UTGIFTER

Allmän sammanfattning av anslag (2011 och 2010) och genomförande (2009)

Avdel-ning Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genom-förande 2009

 

1

 

1 0

 

PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

 

LEDAMÖTER

227 453 567

220 332 000

167 952 341,79

1 2

TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

576 949 290

525 898 973

502 188 864,04

1 4

ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

121 802 596

108 313 800

90 934 826,73

1 6

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

15 555 500

15 516 000

12 762 741,59

 

 

Avdelning 1 — Totalt

941 760 953

870 060 773

773 838 774,15

 

2

 

 

2 0

 

FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH

DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

 

FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

189 688 366

186 909 476

193 001 220,62

2 1

INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER

119 287 071

117 014 150

106 080 063,59

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

15 417 000

12 841 500

10 778 698,82

 

Avdelning 2 — Totalt

324 392 437

316 765 126

309 859 983,03

 

3

 

 

3 0

 

UTGIFTER PÅ GRUND AV DE ALLMÄNNA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR

 

SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

38 879 769

36 074 200

27 499 040,69

3 2

EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

107 474 776

105 169 500

93 647 679,96

 

 

Avdelning 3 — Totalt

146 354 545

141 243 700

121 146 720,65

 

 

4

 

 

4 0

 

 

UTGIFTER PÅ GRUND AV DE SÄRSKILDA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR

 

SÄRSKILDA UTGIFTER FÖR VISSA INSTITUTIONER OCH ORGAN

83 650 000

76 965 000

69 215 824,15

4 2

UTGIFTER FÖR ASSISTENTSTÖD TILL LEDAMÖTERNA

178 050 000

168 974 000

153 358 430,04

4 4

SAMMANTRÄDEN OCH ÖVRIG VERKSAMHET FÖR LEDAMÖTER OCH FÖRE DETTA LEDAMÖTER

340 000

310 000

310 000

 

 

Avdelning 4 — Totalt

262 040 000

246 249 000

222 884 254,19

 

 

10

 

10 0

 

 

ÖVRIGA UTGIFTER

 

PRELIMINÄRA ANSLAG

14 164 419

15 691 800

0,00

10 1

RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

14 000 000

10 000 000

0,00

10 3

RESERV FÖR UTVIDGNINGEN

3 835 000

750 000

0,00

10 4

Reserv för informations- och kommunikationspolitiken

p.m.

p.m.

0,00

10 5

PRELIMINÄRA ANSLAG FÖR FASTIGHETER

p.m.

11 000 000

0,00

10 6

RESERV FÖR PRIORITERADE PROJEKT UNDER UTVECKLING

p.m.

5 000 000

0,00

10 8

EMAS-RESERV

p.m.

p.m.

0,00

 

Avdelning 10 — Totalt

31 999 419

42 441 800

0,00

 

TOTALSUMMA

1 706 547 354

1 616 760 399

1 427 729 732,02

AVSNITT I — PARLAMENTET

Inkomster — EGNA INKOMSTER

Avdelning 4 — INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN

Kapitel 4 0 — SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG

Artikel 4 0 0 — Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionernas ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som erhåller pension

Siffror

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

48 159 863

37 889 783

45 987 620,64

Anmärkningar

Protokoll om Europeiska unionens förmåner och immunitet, särskilt artikel 12.

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8).

Artikel 4 0 3 — Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

Siffror

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

p.m.

p.m.

84,54

Anmärkningar

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 3831/91 av den 19 december 1991 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper i syfte att införa en tillfällig avgift (EGT L 361, 31.12.1991, s. 7).

Artikel 4 0 4 — Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

Siffror

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

8 209 828

8 859 744

5 709 275,13

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 66a.

Kapitel 4 1 — AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

Artikel 4 1 0 — Personalens avgifter till pensionssystemet

Siffror

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

61 216 159

44 658 716

47 760 097,53

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 83.2.

Artikel 4 1 1 — Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

Siffror

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

9 134 938

4 315 724

7 209 550,25

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 4, artikel 11.2 och 11.3 samt artikel 48 i bilaga VIII.

Artikel 4 1 2 — Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl

Siffror

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

10 000

5 000

0,—

Kapitel 4 2 — ÖVRIGA AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

Artikel 4 2 1 — Avgifter från parlamentets ledamöter till ett pensionssystem

Siffror

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

p.m.

864 000

820 485,37

Anmärkningar

Bestämmelser för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter, särskilt bilaga III.

Avdelning 5 — INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATION

Kapitel 5 0 — INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS (VAROR) OCH FAST EGENDOM

Artikel 5 0 0 — Inkomster från försäljning av lös egendom (varor)

Punkt 5 0 0 0 — Inkomster från försäljning av transportmedel – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd för inkomster från försäljning eller inbyte av institutionernas transportmedel.

I enlighet med artikel 18.1 e i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Punkt 5 0 0 1 — Inkomster från försäljning av övrig lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

p.m.

p.m.

15 000,00

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd för inkomster från försäljning och inbyte av annan lös institutionsegendom än transportmedel.

I enlighet med artikel 18.1 e i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Punkt 5 0 0 2 — Inkomster från leverans av varor för övriga institutioners eller organs räkning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

I enlighet med artikel 18.1 g i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Uppgifter om utgifter och inkomster från lån eller hyror eller tillhandahållande av tjänster under denna punkt ska anges i en bilaga till denna budget.

Artikel 5 0 1 — Inkomster från försäljning av fast egendom

Siffror

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för inkomster från försäljning av institutionernas fasta egendom.

Artikel 5 0 2 — Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

p.m.

p.m.

489 477,89

Anmärkningar

I enlighet med artikel 18.1 j i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Under denna artikel samlas även inkomster från försäljning av dessa produkter i elektronisk form.

Kapitel 5 1 — HYRESINKOMSTER

Anmärkningar

Artikel 5 1 1 — Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och återbetalning av hyresavgifter

Anmärkningar

Punkt 5 1 1 0 — Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

p.m.

p.m.

1 324 196,29

Anmärkningar

I enlighet med artikel 18.1 e i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Uppgifter om utgifter och inkomster från lån eller hyror eller tillhandahållande av tjänster under denna punkt ska anges i en bilaga till denna budget.

Punkt 5 1 1 1 — Återbetalning av hyresutgifter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

p.m.

p.m.

15 317,47

Anmärkningar

I enlighet med artikel 18.1 e i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Kapitel 5 2 — INKOMSTER FRÅN INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

Artikel 5 2 0 — Inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton

Siffror

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

1 300 000

2 500 000

1 316 525,41

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton.

Kapitel 5 5 — INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER OCH BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN

Artikel 5 5 0 — Inkomster från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats ut – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

p.m.

p.m.

3 347 371,92

Anmärkningar

I enlighet med artikel 18.1 g i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Artikel 5 5 1 — Inkomster från tredje part för tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts på dennes begäran – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

p.m.

p.m.

3 551 741,34

Anmärkningar

I enlighet med artikel 18.1 e i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Kapitel 5 7 — ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

Artikel 5 7 0 — Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

p.m.

p.m.

1 706 049,19

Anmärkningar

I enlighet med artikel 18.1 f i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Artikel 5 7 1 — Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

I enlighet med artikel 18.1 c i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Artikel 5 7 2 — Återbetalning av sociala utgifter som har uppkommit för en annan institutions räkning

Siffror

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för inkomster från återbetalning av sociala utgifter som har uppkommit för en annan institutions räkning.

Artikel 5 7 3 — Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

p.m.

p.m.

3 217 174,16

Kapitel 5 8 — DIVERSE ERSÄTTNINGAR

Artikel 5 8 1 — Inkomster från försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

p.m.

p.m.

677 015,63

Anmärkningar

I enlighet med artikel 18.1 h i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

I denna artikel ingår även återbetalningar från försäkringar för tjänstemäns löner vid olycksfall.

Avdelning 6 — BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR INOM RAMEN FÖR UNIONSAVTAL OCH UNIONSPROGRAM

Kapitel 6 6 — ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR

Artikel 6 6 0 — Andra bidrag och återbetalningar

Punkt 6 6 0 0 — Andra bidrag och återbetalningar som avsatts för särskilda ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

p.m.

p.m.

13 191 164,09

Anmärkningar

Under denna punkt ska, i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen, införas eventuella inkomster som inte är förutsedda inom andra delar av avdelning 6 och som ska användas för att tillhandahålla kompletterande anslag avsedda att finansiera utgifter för vilka dessa inkomster är avsatta.

Punkt 6 6 0 1 — Andra bidrag och återbetalningar som inte avsatts för särskilt ändamål

Siffror

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 — DIVERSE INKOMSTER

Kapitel 9 0 — DIVERSE INKOMSTER

Artikel 9 0 0 — Diverse inkomster

Siffror

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

p.m.

p.m.

4 851 911,67

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för diverse inkomster.

Uppgifter om utgifter och inkomster från lån eller hyror eller tillhandahållande av tjänster under denna artikel ska anges i en bilaga till denna budget.

Utgifter — UTGIFTER

Avdelning 1 — PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

Kapitel 1 0 — LEDAMÖTER

Artikel 1 0 0 — Arvoden och ersättningar

Punkt 1 0 0 0 — Arvoden

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

67 843 057

66 695 000

30 601 982,96

Anmärkningar

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 9 och 10.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 1 och 2.

Detta anslag ska täcka utbetalningen av det arvode som föreskrivs i ledamotsstadgan.

Punkt 1 0 0 4 — Utgifter för ordinarie resor

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

75 396 756

79 319 000

64 968 671,93

Anmärkningar

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 20.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 10–21 och 24.

Detta anslag är avsett att ersätta utgifter för resa och uppehälle i samband med resor till och från arbetsorterna och övriga tjänsteresor.

Det är också avsett att täcka utgifter för återställning av koldioxidbalansen, enligt vad som anges i handlingsplanen från gemenskapens miljöstyrnings- och miljörevisionsordning (Emas-handlingsplan) som presidiet antagit.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 10 000 EUR.

Punkt 1 0 0 5 — Övriga reseutgifter

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

11 396 317

9 170 000

1 874 928,93

Anmärkningar

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 20.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 22, 23 och 29.

Detta anslag är avsett att ersätta utgifter för kompletterande resor, utgifter för resor i den medlemsstat där ledamoten valts och utgifter för hemsändning.

Det är också avsett att täcka utgifter för återställning av koldioxidbalansen, enligt vad som anges i den Emas-handlingsplan som presidiet antagit.

Punkt 1 0 0 6 — Ersättning för allmänna utgifter

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

38 330 147

38 144 000

42 629 278,00

Anmärkningar

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 20.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 25–28.

Denna ersättning ska täcka utgifter i samband med ledamöternas parlamentariska verksamhet i den stat i vilken de valts.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 25 000 EUR.

Punkt 1 0 0 7 — Ersättning för utövande av ämbeten

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

179 000

177 000

169 747,88

Anmärkningar

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 20.

Presidiets beslut av den 16–17 juni 2009.

Detta anslag ska täcka de fasta ersättningarna för uppehälle och representation i samband med att Europaparlamentets talman utför sina uppgifter.

Artikel 1 0 1 — Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala åtgärder

Punkt 1 0 1 0 — Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

3 477 040

3 417 000

2 557 021,72

Anmärkningar

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 18 och 19.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 3–9.

Gemensamma regler om olycksfallsförsäkring och arbetssjukdomsförsäkring för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.

Gemensamma regler om sjukförsäkring för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.

Kommissionens beslut om allmänna genomförandebestämmelser för ersättning för läkarkostnader.

Bestämmelser för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter, särskilt artikel 21 och bilaga IV (övergångstillämpning under 18 månader efter den sjätte valperiodens slut).

Detta anslag är avsett att täcka olycksfallsförsäkring, ersättning för ledamöternas läkarkostnader samt försäkring mot stöld och förlust av ledamöternas personliga tillhörigheter och ägodelar.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 50 000 EUR.

Punkt 1 0 1 2 — Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

380 000

350 000

77 327,90

Anmärkningar

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 30.

Detta anslag är avsett att täcka vissa nödvändiga utgifter för stöd till en gravt funktionshindrad ledamot.

Artikel 1 0 2 — Övergångsersättningar

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

1 510 000

7 628 000

5 456 756,89

Anmärkningar

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 13.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 45–48 och 77.

Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av den övergångsersättning som utbetalas då ledamotens mandat upphör.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 10 000 EUR.

Artikel 1 0 3 — Pensioner

Punkt 1 0 3 0 — Ålderspensioner

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

11 131 000

11 215 000

9 583 361,56

Anmärkningar

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 14 och 28.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 49, 50 och 75.

Detta anslag är avsett att täcka utbetalningen av en ålderspension efter det att en ledamots mandat upphört.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 50 000 EUR.

Punkt 1 0 3 1 — Invaliditetspensioner

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

406 742

504 000

383 595,33

Anmärkningar

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 15.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 51–57 och 75.

Detta anslag är avsett att täcka utbetalningen av pension i händelse av att en ledamot blir invalidiserad under mandattiden.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 20 000 EUR.

Punkt 1 0 3 2 — Efterlevandepensioner

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

3 072 147

2 744 000

2 690 744,23

Anmärkningar

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 17.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 58–60 och 75.

Detta anslag är avsett att täcka utbetalningen av efterlevandepension och/eller barnpension i händelse av att en ledamot eller f.d. ledamot avlider.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 15 000 EUR.

Punkt 1 0 3 3 — Frivillig pensionsplan för ledamöter

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

55 000

169 000

6 433 924,46

Anmärkningar

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 27.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 76.

Detta anslag är avsett att täcka institutionens andel av den frivilliga tilläggspensionsplanen för ledamöterna.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 300 000 EUR.

Artikel 1 0 5 — Språk- och datakurser

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

800 000

800 000

525 000,00

Anmärkningar

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 44.

Presidiets beslut av den 4 maj 2009 om språk- och datakurser för ledamöterna.

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för språkkurser och datakurser för ledamöterna.

Artikel 1 0 8 — Växelkursskillnader

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka växelkursskillnader som belastar Europaparlamentets budget i enlighet med bestämmelserna för utbetalning av ersättning för allmänna utgifter.

Artikel 1 0 9 — Reserv

Punkt 1 0 9 0 — Reserv

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

4 076 097

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för eventuella justeringar av ledamöternas ersättningar.

Anslaget är endast en reserv och kan användas först sedan det överförts till andra budgetposter, enligt bestämmelserna i budgetförordningen.

Punkt 1 0 9 1 — Reserv för 18 ledamöter – Lissabonfördraget

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

9 400 264

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna i samband med ankomsten av ytterligare 18 ledamöter, i enlighet med Lissabonfördraget.

Anslaget är endast en reserv och kan användas först sedan det överförts till andra budgetposter, enligt bestämmelserna i budgetförordningen.

Kapitel 1 2 — TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

Artikel 1 2 0 — Löner och andra rättigheter

Punkt 1 2 0 0 — Löner och ersättningar

Siffror

 

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

1 2 0 0

562 440 090

517 388 973

494 054 418,49

10 0

964 419

 

 

Totalt

563 404 509

517 388 973

494 054 418,49

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att främst täcka följande utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen:

 Löner, andra ersättningar och utbetalningar med anknytning till lön.

 Försäkring mot sjukdom, olycksfall och yrkessjukdom samt andra sociala avgifter.

 Schablonersättningar för övertid.

 Diverse ersättningar och bidrag.

 Reseutgifter för tjänstemän eller tillfälligt anställda, för medföljande och för personer gentemot vilka försörjningsplikt föreligger, från anställningsorten till ursprungsorten.

 Effekterna av de justeringskoefficienter som tillämpas på lönerna och den del av ersättningen som överförs till ett annat land än anställningslandet.

 Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda och utbetalningar som institutionen ska verkställa för att tillfälligt anställda ska få eller bibehålla pensionsrättigheter i sitt ursprungsland.

Detta anslag är också avsett att täcka försäkringspremier avseende ”olycksfall i samband med idrottsutövning” för personer som utnyttjar Europaparlamentets sport- och idrottsanläggning i Bryssel och Strasbourg.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 1 800 000 EUR.

Punkt 1 2 0 2 — Övertidsersättning

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

455 200

400 000

350 000,00

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 56 och bilaga VI.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett för betalning av övertid enligt de villkor som föreskrivs i ovannämnda bestämmelser.

Punkt 1 2 0 4 — Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

5 034 000

4 900 000

3 520 000,00

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Resekostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda (inklusive familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar en tjänst eller vid förflyttning till en annan anställningsort.

 Bosättningsbidrag, flyttbidrag och flyttkostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på en annan ort.

 Tillfälliga traktamenten för tjänstemän och tillfälligt anställda som kan påvisa att de måste byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort.

 Ersättningar om en provanställd tjänsteman avskedas på grund av uppenbar olämplighet.

 Ersättningar om institutionen säger upp en tillfälligt anställds kontrakt.

 Skillnaden mellan de avgifter som kontraktsanställda betalat till ett pensionssystem i en medlemsstat och de avgifter som ska betalas till gemenskapens pensionssystem vid omvandling av ett kontrakt.

Artikel 1 2 2 — Ersättning vid förtida avgång

Punkt 1 2 2 0 — Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

530 000

760 000

917 369,49

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 41 och 50 samt bilaga IV.

Detta anslag är avsett att täcka ersättningar till tjänstemän som

—       står till förfogande till följd av en nedskärning av antalet tjänster vid institutionen,

—       innehar en tjänst i lönegrad AD 16 eller AD 15 som dragits in i tjänstens intresse.

Det är också avsett att täcka arbetsgivaravgifter för sjukförsäkringen och effekten av de justeringskoefficienter som tillämpas för dessa ersättningar.

Punkt 1 2 2 2 — Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

1 390 000

2 450 000

3 347 076,06

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 64 och 72.

Detta anslag är avsett att täcka följande:

—       Ersättningar som ska utbetalas enligt tjänsteföreskrifterna eller de förordningar som nämns nedan.

—       Arbetsgivaravgiften för ersättningsmottagarnas sjukförsäkring.

—       Effekten av de korrigeringskoefficienter som tillämpas för diverse ersättningar.

Rättslig grund

Rådets förordning (EG, Euratom, EKSG) nr 2689/95 av den 17 november 1995 om vidtagande av särskilda åtgärder vid avgång från tjänsten för tillfälligt anställda vid Europeiska gemenskaperna med anledning av Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning (EGT L 280, 23.11.1995, s. 4).

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1748/2002 av den 30 september 2002 om införande, inom ramen för moderniseringen av institutionen, av särskilda åtgärder när det gäller definitiv avgång från tjänsten för tjänstemän vid Europeiska gemenskapen som är fast anställda vid Europaparlamentet och tillfälligt anställda i Europaparlamentets politiska grupper (EGT L 264, 2.10.2002, s. 9).

Artikel 1 2 4 — Reserv

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

7 100 000

 

 

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för eventuella lönejusteringar som beslutas av rådet under budgetåret.

Anslaget är en reserv och kan användas först sedan det överförts till relevanta poster i detta kapitel.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 65 och bilaga XI.

Referensrättsakter

Kapitel 1 4 — ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

Artikel 1 4 0 — Övriga anställda och externa personer

Punkt 1 4 0 0 — Övriga anställda

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

29 621 596

23 830 000

24 230 464,67

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är huvudsakligen avsett att täcka följande utgifter:

 Löner, inklusive anslag och ersättningar, till övriga anställda, bland annat extraanställda, kontraktsanställda, lokalt anställda och särskilda rådgivare (enligt anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna), arbetsgivaravgifter till olika socialförsäkringssystem samt effekterna av de justeringskoefficienter som tillämpas på löner till dessa anställda.

 Anställningen av tillfälligt inhyrd personal.

Punkt 1 4 0 2 — Konferenstolkar

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

60 000 000

55 005 000

43 273 028,22

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Avtal om extraanställda konferenstolkar.

Detta anslag är avsett att täcka följande utgifter inom ramen för det interinstitutionella samarbetet:

 Ersättningar, socialförsäkringsavgifter, resekostnader och traktamenten för extraanställda konferenstolkar inkallade av parlamentet till möten som organiseras av parlamentet eller av andra institutioner och under vilka ett tillräckligt stort antal fast och tillfälligt anställda tolkar inte har möjlighet att tjänstgöra.

 Utgifter för konferensoperatörer, konferenstekniker och konferensadministratörer för ovannämnda möten under vilka ett tillräckligt stort antal tjänstemän vid parlamentet, tillfälligt anställda eller andra anställda inte kan tjänstgöra.

 Tjänster som tillhandahålls parlamentet av de övriga institutionernas fast och tillfälligt anställda tolkar.

 Resekostnader och traktamenten knutna till tjänster som i samband med internationellt samarbete tillhandahålls parlamentet av tolkar som är anställda av internationella institutioner.

 Interinstitutionellt samarbete inom språkområdet.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 200 000 EUR.

Punkt 1 4 0 4 — Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

7 138 000

7 150 000

6 068 983,48

Anmärkningar

Bestämmelser om utlåning av tjänstemän vid Europaparlamentet och tillfälligt anställda vid de politiska grupperna till nationella eller motsvarande organ och internationella organisationer.

Bestämmelser för utstationering av nationella experter vid Europaparlamentet.

Interna bestämmelser om praktiktjänstgöring och studiebesök vid Europaparlamentets generalsekretariat.

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Traktamenten och utgifter för resor i början och slutet av praktikperioden för praktikanterna.

 Olycksfalls- och sjukförsäkring för praktikanterna under praktikperioden.

 Utgifterna för personalutbyte mellan Europaparlamentet och den offentliga sektorn i medlemsstaterna eller i andra länder som särskilt anges i regelverket.

 Utgifterna i samband med utstationering av nationella experter vid Europaparlamentet.

 Organisationen av utbildningsåtgärder för konferenstolkar och översättare, bland annat i samarbete med tolkskolorna och de universitet som tillhandahåller översättarutbildningar, liksom stipendier till utbildning och vidareutbildning av tolkar och översättare, inköp av undervisningsmateriel samt utgifter i samband härmed.

 Extra utgifter för praktikanterna i pilotprogrammet med praktikplatser avsedda för personer med funktionshinder. Utgifterna ska vara direkt knutna till deras funktionshinder, i enlighet med artikel 20.8 i de interna bestämmelserna om praktiktjänstgöring och studiebesök vid Europaparlamentets generalsekretariat.

Punkt 1 4 0 6 — Observatörer

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka betalningen av utgifter för observatörer, i enlighet med artikel 11 i Europaparlamentets arbetsordning.

Punkt 1 4 0 7 — Ersättning för utbildning (Europaparlamentets lärlingsprogram)

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att ersätta det arbete som utförs av praktikanter som deltar i Europaparlamentets lärlingsprogram.

Artikel 1 4 2 — Externa tjänster

Punkt 1 4 2 0 — Externa tjänster

Siffror

 

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

1 4 2 0

24 200 000

21 945 000

16 953 510,86

10 0

 

1 155 000

 

Totalt

24 200 000

23 100 000

16 953 510,86

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka översättning, maskinskrivning, kodning och teknisk assistans som utförs av utomstående.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 200 000 EUR.

Punkt 1 4 2 2 — Interinstitutionellt samarbete på språkområdet

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

343 000

383 800

408 839,50

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

Utgifter för verksamhet som beslutats av den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning och som syftar till att främja det interinstitutionella samarbetet på språkområdet.

Utgifter för publikationer, informationsverksamhet och PR-verksamhet samt deltagande i offentliga arrangemang, utställningar och mässor på språkområdet.

Artikel 1 4 4 — Reserv

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

500 000

 

 

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för eventuella lönejusteringar som beslutas av rådet under budgetåret.

Anslaget är en reserv och kan användas först sedan det överförts till relevanta poster i detta kapitel.

Rättslig grund

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Kapitel 1 6 — ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

Artikel 1 6 1 — Utgifter knutna till personaladministration

Punkt 1 6 1 0 — Utgifter för rekrytering

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

515 500

600 000

685 000,00

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 27–31 och 33 samt bilaga III.

Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Ekonomiska och sociala kommitténs, Regionkommitténs och EU-ombudsmannens beslut 2002/620/EG av den 25 juli 2002 om upprättande av Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EGT L 197, 26.7.2002, s. 53) och beslut 2002/621/EG fattat av generalsekreterarna vid Europaparlamentet, rådet, kommissionen, justitiesekreteraren vid domstolen, generalsekreterarna vid revisionsrätten, Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och EU-ombudsmannens representant av den 25 juli 2002 om hur Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov skall organiseras och fungera (EGT L 197, 26.7.2002, s. 56).

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Utgifter för organisationen av de uttagningsprov som föreskrivs i artikel 3 i beslut 2002/621/EG samt rese- och traktamentsutgifter för de sökande i samband med intervjuer och läkarbesök före anställningen.

 Utgifter för att organisera förfarandena för att välja ut anställda.

I fall som berättigas av verksamheten och efter att ha rådfrågat byrån för uttagningsprov för rekrytering av personal får detta anslag användas för uttagningsprov som organiseras i parlamentets egen regi.

Punkt 1 6 1 2 — Vidareutbildning

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

4 100 000

4 000 000

3 387 946,49

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 24a.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för utbildning i syfte att höja personalens kompetens och förbättra institutionens prestationer och effektivitet.

Artikel 1 6 3 — Åtgärder till förmån för institutionens personal

Punkt 1 6 3 0 — Socialt stöd

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

650 000

601 000

516 821,63

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 9.3 tredje stycket och artikel 76.

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Inom ramen för en interinstitutionell politik som gynnar personer med funktionshinder och omfattar kategorierna

 tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst,

 makar till tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst,

 barn för vilka försörjningsplikt föreligger enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna,

inom budgetens ramar och sedan eventuella nationella rättigheter i antingen uppehållslandet eller ursprungslandet ej längre kan utnyttjas, ersättning för andra nödvändiga utgifter än läkarutgifter som är en följd av handikappet och som är välgrundade och som inte ersätts genom det gemensamma sjukförsäkringssystemet.

 Insatser till förmån för tjänstemän och andra anställda som befinner sig i en särskilt svår situation.

 Beviljande av ett bidrag till personalkommittén och mindre utgifter till socialt stöd. Personalkommitténs bidrag till eller del av utgifterna för deltagare i en social verksamhet ska begränsas enligt följande:

 Enbart institutionspersonal upp till och med lönegrad AST 4 kan komma i fråga.

 Maximalt belopp för stödet: enligt en tabell som tar hänsyn till familjens nettoinkomst och antalet barn.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 8 000 EUR.

Punkt 1 6 3 1 — Rörlighet

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

745 000

832 000

186 382,71

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna i samband med rörlighetsplanen på de olika arbetsorterna.

Punkt 1 6 3 2 — Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

310 000

310 000

287 888,28

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att uppmuntra och finansiellt stödja varje initiativ som har till syfte att främja den sociala samvaron mellan anställda av olika nationaliteter, i form av bidrag till personalens klubbar och sport- och kulturaktiviteter, samt bidra till att täcka omkostnaderna i samband med ett permanent fritidscentrum (kulturaktiviteter, fritidsaktiviteter, restaurang).

Dessutom ska det täcka ekonomiska bidrag till sociala aktiviteter institutionerna emellan.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 800 000 EUR.

Artikel 1 6 5 — Verksamhet som berör samtliga personer knutna till institutionen

Punkt 1 6 5 0 — Hälsovård

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

1 285 000

1 260 000

997 557,25

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 59 samt artikel 8 i bilaga II.

Detta anslag är avsett att täcka driftsutgifter för läkartjänsten på de tre arbetsorterna, inbegripet inköp av materiel, farmaceutiska produkter m.m., utgifter för förebyggande läkarundersökningar, utgifter för invaliditetskommitténs verksamhet samt utgifter för tjänster som tillhandahålls av utomstående experter, som bedöms nödvändiga av den medicinska personalen.

Det ska också täcka utgifter för inköp av vissa arbetshjälpmedel som bedöms nödvändiga av medicinska skäl samt utgifter för medicinsk eller paramedicinsk personal som betalas i egenskap av tjänsteleverantörer eller som är anställda på korttidsvikariat.

Punkt 1 6 5 2 — Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

2 600 000

2 313 000

2 260 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för förvaltning och drift av restaurangerna och personalmatsalarna.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 2 000 000 EUR.

Punkt 1 6 5 4 — Daghemmet och kontrakterade daghem

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

5 350 000

5 600 000

4 441 145,23

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka Europaparlamentets andel av de samlade utgifterna till daghemmet och av utgifterna för de platser som är reserverade i externa daghem, med vilka man ingått avtal.

Det inkomstbelopp från föräldraavgifter som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen uppskattas till 1 010 000 EUR.

Avdelning 2 — FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

Anmärkningar

Eftersom försäkringsbolagen har upphört med sin risktäckning, måste risken vad gäller konflikter på arbetsmarknaden och terroristattacker mot Europaparlamentets byggnader täckas via Europeiska unionens budget.

Anslagen under denna avdelning täcker alla kostnader för skador orsakade av konflikter på arbetsmarknaden och terroristattacker.

Kapitel 2 0 — FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

Artikel 2 0 0 — Fastigheter

Punkt 2 0 0 0 — Hyror

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

34 327 626

33 768 000

28 303 815,68

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyror för de byggnader eller delar av byggnader som institutionen utnyttjar.

Detta anslag täcker också fastighetsskatt. Hyran är uträknad för tolv månader och utifrån existerande kontrakt eller kontrakt som är under utarbetande, där det normalt förekommer indexering i förhållande till levnadskostnader och byggkostnader.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 500 000 EUR.

Punkt 2 0 0 1 — Årliga leasingavgifter

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

12 155 000

5 900 000

14 636 040,32

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka årliga leasingavgifter för fastigheter eller delar av fastigheter utifrån existerande kontrakt eller kontrakt som är under utarbetande.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 100 000 EUR.

Punkt 2 0 0 3 — Fastighetsförvärv

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

p.m.

p.m.

9 100 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka förvärv av fastigheter. Bidrag beträffande mark och färdigställande av denna kommer att ges i enlighet med bestämmelserna i budgetförordningen.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 100 000 EUR.

Punkt 2 0 0 5 — Uppförande av byggnader

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

7 644 000

4 346 600

3 859 764,01

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd för eventuella anslag för uppförande av byggnader.

Punkt 2 0 0 7 — Inredning av lokaler

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

24 695 000

29 018 000

31 611 447,34

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för inredning av lokaler, inklusive andra utgifter i samband med sådant arbete, särskilt arkitekt- eller ingenjörsarvoden etc.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 500 000 EUR.

Punkt 2 0 0 8 — Andra utgifter rörande byggnader

Siffror

 

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

2 0 0 8

4 637 000

9 360 000

14 066 706,95

10 0

 

2 340 000

 

Totalt

4 637 000

11 700 000

14 066 706,95

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för fastighetsförvaltning som inte är särskilt angivna under de övriga artiklarna i detta kapitel, bland annat

 förvaltning och hantering av avfall,

 obligatoriska inspektioner, kvalitetskontroller, expertutlåtanden, revisioner, regelövervakning etc.,

 tekniska biblioteket,

 förvaltningsstöd (Building Helpdesk),

 förvaltning av byggnadsritningar och informationslagringsmedier,

 övriga utgifter.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 10 000 EUR.

Artikel 2 0 2 — Utgifter rörande fastigheter

Punkt 2 0 2 2 — Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

44 749 000

41 407 444

34 464 154,98

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden, utifrån existerande kontrakt, för underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter (lokaler och teknisk utrustning) som Europaparlamentet hyr eller äger.

Innan parlamentet förnyar eller sluter några avtal ska det med vederbörligt iakttagande av artikel 91.3 i budgetförordningen rådfråga de andra institutionerna om avtalsvillkoren som varje institution har fått (priser, valuta, indexreglering, varaktighet, andra klausuler).

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 75 000 EUR.

Punkt 2 0 2 4 — Energiförbrukning

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

20 947 000

21 487 594

16 917 600,84

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bland annat utgifter för förbrukningen av vatten, gas, elektricitet och värme.

Anslaget är också avsett att täcka utgifter för eventuell kompensation för koldioxidutsläpp, i enlighet med Emas-handlingsplanen som antagits av presidiet.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 82 000 EUR.

Punkt 2 0 2 6 — Säkerhet och övervakning av byggnader

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

39 624 740

40 587 000

38 478 370,92

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för bevakning och tillsyn av Europaparlamentets byggnader på de tre vanliga arbetsorterna och av informationskontoren.

Innan parlamentet förnyar eller sluter några avtal ska det med vederbörligt iakttagande av artikel 91.3 i budgetförordningen rådfråga de andra institutionerna om avtalsvillkoren som varje institution har fått (priser, valuta, indexreglering, varaktighet, andra klausuler).

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 180 000 EUR.

Punkt 2 0 2 8 — Försäkringar

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

909 000

1 034 838

1 563 319,58

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka försäkringspremier.

Kapitel 2 1 — INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER

Anmärkningar

När det gäller offentlig upphandling ska institutionen samråda med övriga institutioner om de avtalsvillkor som var och en av dem har erhållit.

Artikel 2 1 0 — Databehandling och telekommunikationer

Punkt 2 1 0 0 — Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik

Siffror

 

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

2 1 0 0

35 174 000

36 225 000

43 008 335,49

10 0

 

4 000 000

 

Totalt

35 174 000

40 225 000

43 008 335,49

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för inköp, hyra, service och underhåll av hårdvara och programvara för institutionen och arbeten i samband med detta. Denna hårdvara och denna programvara är i synnerhet till för data- och telekommunikationscentrets system, avdelningarnas och de politiska gruppernas informationsteknik samt den elektroniska omröstningen.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 400 000 EUR.

Punkt 2 1 0 2 — Externa tjänster för informations- och innovationsteknik

Siffror

 

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

2 1 0 2

56 481 250

52 637 000

41 155 588,44

10 0

 

4 000 000

 

Totalt

56 481 250

56 637 000

41 155 588,44

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag i samband med driften av datacentrumet och nätverket, skapande och underhåll av programvara, stöd till användare, inbegripet ledamöterna och de politiska grupperna, genomförandet av undersökningar samt utarbetande och inmatning av teknisk dokumentation.

Det ska också täcka parlamentets del av kostnaderna för rådgivningstjänsten för det nya löneutbetalningssystemet för personalen (NAP) som inrättats genom en överenskommelse mellan institutionerna.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 700 000 EUR.

Artikel 2 1 2 — Inventarier

Siffror

 

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

2 1 2

3 224 000

2 998 400

2 508 567,53

10 0

 

749 600

 

Totalt

3 224 000

3 748 000

2 508 567,53

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp, hyra, underhåll och reparationer av inventarier, och särskilt inköp av ergonomiska kontorsmöbler samt utbyte av utnötta och skadade inventarier och kontorsmaskiner. Det är också avsett att täcka diverse utgifter för förvaltningen av institutionens lösa egendom.

När det gäller konstverk ska detta anslag täcka kostnaderna för såväl förvärvande av konst som inköp av särskild materiel samt även löpande kostnader i samband härmed, bland annat kostnaderna för inramning, restaurering, rengöring, försäkring och tillfälliga transporter.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Artikel 2 1 4 — Teknisk utrustning och tekniska installationer

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

17 907 821

18 327 750

14 526 966,49

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp, hyra, underhåll, reparationer och förvaltning av teknisk utrustning och tekniska installationer, i synnerhet

 diverse teknisk utrustning och tekniska installationer, fasta och rörliga, för publicering, säkerhet, restauranger, fastigheter osv.,

 utrustning särskilt i tryckeriet, inom telefontjänsten, i personalmatsalar, i personalbutiker, för säkerhet, för konferensteknik, inom den audiovisuella sektorn osv.,

 specialmateriel (elektronisk, informationsteknisk, elektrisk) och externa tjänster i samband med denna,

 ytterligare två telefonlinjer, som på begäran ska installeras i ledamöternas kontor.

Detta anslag är även avsett att täcka utgifterna för annonsering vid återförsäljning och utrangering av avskriven egendom.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 205 000 EUR.

Artikel 2 1 6 — Fordon

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

6 500 000

6 826 000

4 880 605,64

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med inköp, underhåll, drift och reparation av fordon (fordons- och cykelparken) och hyra av bilar, taxibilar, bussar och lastbilar, med eller utan förare, inklusive nödvändiga försäkringar och andra förvaltningskostnader. När bilparken ersätts eller när fordon köps eller hyrs ska företräde ges för de bilar som är minst miljöförorenande, exempelvis hybridbilar.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 175 000 EUR.

Kapitel 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

Anmärkningar

När det gäller offentlig upphandling ska institutionen samråda med övriga institutioner om de avtalsvillkor som var och en av dem har erhållit.

Artikel 2 3 0 — Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

2 575 000

2 655 500

2 098 026,82

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av papper, kuvert, kontorsmateriel, materiel till tryckeri- och reproduktionsavdelningarna osv. samt förvaltningskostnader i samband med detta.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 15 000 EUR.

Artikel 2 3 1 — Utgifter i samband med finansiella transaktioner

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

370 000

370 000

318 975,87

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter (kommissioner, agio och diverse utgifter) och andra finansiella utgifter inklusive utgifter i samband med finansiering av fastigheter.

Artikel 2 3 2 — Rättskostnader och skadestånd

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

1 314 000

1 312 000

1 318 035,60

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Utgifter som domstolen, tribunalen, förstainstansrätten, personaldomstolen eller nationella domstolar ådömer Europaparlamentet att bära.

 Utgifter för advokatbistånd i mål inför unionens och medlemsstaternas domstolar samt för juridisk rådgivning eller sakkunniga till stöd för rättstjänsten.

 Ersättning för advokatutgifter i samband med disciplinära och liknande förfaranden.

 Skadeståndsersättningar, räntor samt eventuella utestående skulder som anges i artikel 8.3 i budgetförordningen.

 Överenskomna ersättningar i samband med förlikningar enligt artiklarna 69 och 70 i rättegångsreglerna för Europeiska unionens personaldomstol.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Artikel 2 3 5 — Telekommunikationer

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

9 405 000

6 850 000

5 529 693,88

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för nätverk för dataöverföring mellan de tre arbetsorterna, datorcentralerna och informationsbyråerna samt för abonnemang och kommunikationsavgifter (fast och mobil telefoni, television).

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 20 000 EUR.

Artikel 2 3 6 — Porto och andra försändelsekostnader

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

422 000

440 000

330 500,55

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto, expedition och vidarebefordran med nationell post eller privata budfirmor.

Det ska också täcka tjänster som tillhandahålls för posthanteringen.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Artikel 2 3 7 — Flyttningar

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

700 000

650 000

656 863,44

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för flytt- och hanteringsarbete som utförs av flyttfirmor eller av tillfällig personal som ställts till förfogande av utomstående byråer.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 40 000 EUR.

Artikel 2 3 8 — Övriga administrativa utgifter

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

631 000

564 000

526 602,66

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Försäkringar som inte uttryckligen finns under andra punkter.

 Inköp och underhåll av tjänste- och arbetskläder till parlamentsvaktmästare, chaufförer och flyttkarlar, läkare och vårdpersonal samt tekniker.

 Diverse utgifter för drift och förvaltning, bland annat utgifter för ett administrativt centrum för mobilitet inom ramen för Emas, inköp av tidtabeller för järnvägs- och flygtransporter, offentliggörande i tidningar av försäljning av begagnad utrustning etc.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 50 000 EUR.

Avdelning 3 — UTGIFTER PÅ GRUND AV DE ALLMÄNNA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR

Kapitel 3 0 — SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

Artikel 3 0 0 — Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

29 820 000

27 970 000

21 907 000,00

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 71 och artiklarna 11–13 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med resor som företas av personal vid institutionerna, utlånade nationella experter eller praktikanter mellan anställningsorten och en av Europaparlamentets arbetsorter (Bryssel, Luxemburg och Strasbourg) samt i samband med tjänsteresor till annan ort än de tre arbetsorterna. Det ska täcka utgifter för resor, traktamenten och övernattningar. Anslaget ska också täcka ytterligare utgifter (inklusive för upprättande av resehandlingar, reservationer, elektroniska fakturor, bland annat för chartrade resor anordnade av Europaparlamentet) och andra extraordinära utgifter.

Anslaget är också avsett att täcka utgifter för eventuell kompensation för koldioxidutsläpp, i enlighet med Emas-handlingsplanen som antagits av presidiet.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 50 000 EUR.

Artikel 3 0 2 — Utgifter för mottagning och representation

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

2 047 450

1 105 200

769 155,64

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Utgifter i samband med de mottagningar som institutionen ålagts att anordna, bland annat mottagningarna till följd av arbete som utförs av institutionens enhet för bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa), samt parlamentsledamöternas representation.

 Talmannens representationsutgifter i samband med dennes resor utanför arbetsorterna.

 Representationsutgifter och bidrag till sekretariatsutgifter för talmannens kansli.

 Utgifter för generalsekretariatets mottagningar och representation, bland annat inköp av gåvor och medaljer för de tjänstemän som varit anställda i 15 och/eller 25 år.

 Diverse utgifter i samband med det diplomatiska ceremonielet, exempelvis för flaggor, utställningshyllor, inbjudningskort, tryckta menyer etc.

 Utgifter för resa och uppehälle för mycket viktiga personer som besöker parlamentet.

 Utgifter för mottagningar och representation samt övriga specifika utgifter för de ledamöter som utövar ett officiellt uppdrag inom Europaparlamentet.

Artikel 3 0 4 — Diverse utgifter för sammanträden

Punkt 3 0 4 0 — Diverse utgifter för interna sammanträden

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

2 594 000

3 050 000

2 124 976,46

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för förfriskningar och andra drycker samt eventuellt en lätt måltid vid institutionens sammanträden, liksom även förvaltningen av dessa tjänster.

Punkt 3 0 4 2 — Sammanträden, kongresser och konferenser

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

1 350 000

1 310 000

868 097,21

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka särskilt följande utgifter:

 Utgifter i samband med anordnandet av sammanträden utanför arbetsorterna (utskotten eller deras delegationer, politiska grupper), inbegripet, där så är lämpligt, representationsutgifter.

 Medlemsavgifter till internationella organisationer, som parlamentet eller ett av dess organ är medlemmar i (Interparlamentariska unionen, sammanslutningen av parlamentens generalsekreterare och 12+-gruppen vid Interparlamentariska unionen).

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 20 000 EUR.

Punkt 3 0 4 4 — Diverse utgifter i samband med anordnandet av sammanträden i den parlamentariska konferensen om WTO samt i andra interparlamentariska delegationer, ad hoc-delegationer och WTO-delegationer

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

858 000

850 000

353 756,14

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bland annat utgifter, andra än de som täcks genom kapitel 1 0 och artikel 3 0 0, i samband med anordnandet av sammanträdena för de interparlamentariska delegationerna, ad hoc-delegationerna, de gemensamma parlamentarikerkommittéerna, de parlamentariska samarbetskommittéerna och WTO-delegationerna samt organisationsutgifter i samband med sammanträden i den parlamentariska konferensen om WTO och dess styrkommitté.

Punkt 3 0 4 6 — Diverse organisationsutgifter för sammanträden med den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

451 000

451 000

185 765,77

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka organisationsutgifter för sammanträden med den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen, utöver de utgifter som täcks av kapitel 1 0 och artikel 3 0 0.

Punkt 3 0 4 7 — Diverse utgifter för anordnandet av möten i den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

80 000

50 000

42 493,42

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för anordnandet av möten i den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika, i dess utskott och i dess presidium, utöver de utgifter som täcks av kapitel 1 0 och artikel 3 0 0.

Punkt 3 0 4 8 — Diverse organisationsutgifter för den parlamentariska Euromed-församlingen

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

216 319

40 000

24 796,05

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka organisationsutgifter för sammanträden med den parlamentariska Euromed-församlingen, med dess utskott och med dess presidium, utöver de utgifter som täcks av kapitel 1 0 och artikel 3 0 0.

Punkt 3 0 4 9 — Utgifter för resebyråtjänster

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

1 463 000

1 248 000

1 223 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka driftskostnaderna för resebyråer som har kontrakt med parlamentet.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 50 000 EUR.

Kapitel 3 2 — EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

Artikel 3 2 0 — Experthjälp

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

11 582 500

10 360 000

6 080 996,67

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Utgifter för kontrakt med kvalificerade experter och forskningsinstitut för utredningar, studier och annan forskningsverksamhet (workshoppar, rundabordskonferenser, expertpaneler och konferenser) som utförs för parlamentets organ och för administration, bland annat för förverkligandet av ”Den europeiska historiens hus”.

 Utgifter för utvärdering av studierna och medverkan av institutionens enhet för bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa) i vetenskapliga organ.

 Utgifter för resa och uppehälle samt andra utgifter i samband härmed för sakkunniga och andra, inbegripet personer som har lämnat in framställningar till parlamentet, som kallas till utskottssammanträden samt till studie- och arbetsgrupper.

 Utgifter för att inkalla utomstående personer att delta i det arbete som utförs av organ som disciplinnämnden eller den specialiserade instansen för finansiella oegentligheter.

Artikel 3 2 2 — Informationsanskaffning samt arkivering

Punkt 3 2 2 0 — Utgifter för dokumentation och bibliotek

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

4 593 826

4 432 300

3 512 010,23

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Utvidgning och förnyelse av allmänna översiktsverk och uppdatering av bibliotekens verk.

 Prenumeration på tidningar och tidskrifter och abonnemang hos nyhetsbyråer på deras publikationer och onlinetjänster, inklusive upphovsrättsliga kostnader för att mångfaldiga och sprida ovanstående i skriftlig och/eller elektronisk form, samt avtal om leverans av pressammanfattningar och urklipp.

 Prenumerationer/abonnemang eller avtal om leverans av sammanfattning och analyser av innehållet i tidskrifter eller insamlandet på optiskt medium av artiklar ur dessa tidskrifter.

 Användning av externa databaser med dokument och statistik (ej datorutrustning och kostnader för telekommunikation).

 Kostnaderna i samband med de förpliktelser som Europaparlamentet åtagit sig inom ramen för internationellt och/eller interinstitutionellt samarbete.

 Inköp eller hyra av särskilt materiel, inklusive materiel och/eller system av elektrisk, elektronisk och informationsteknisk art för bibliotek, dokumentation och mediatek, samt externa tjänster för inköp, utveckling, installation, användning och underhåll av detta materiel och dessa system.

 Kostnader för tjänster knutna till bibliotekets verksamhet, i synnerhet i förhållande till kunderna (enkäter, analyser), system för kvalitetsförvaltning etc.

 Arbetsmateriel och tjänster för inbindning och konservering för biblioteket, dokumentationen och mediateket.

 Utgifter för interna publikationer (broschyrer, undersökningar etc.), inklusive utrustning, och utgifter för meddelanden (nyhetsbrev, videor, cd-rom etc.).

 Inköp av nya eller ersättning av gamla ordböcker, lexikon, i pappersform, elektronisk form eller annan form, även för de nya språkenheterna, och andra verk för språkavdelningarna och för enheterna för god lagstiftning.

Punkt 3 2 2 2 — Utgifter för arkivsamlingar

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

1 895 000

1 858 200

1 755 946,77

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43), samt de tillämpningsföreskrifter som antagits inom Europaparlamentet.

Presidiets beslut av den 16 december 2002 om att förbättra information och insyn: Europaparlamentets arkiv.

Bestämmelser för behandlingen av arkiv tillhörande Europaparlamentets ledamöter som antogs genom presidiets beslut av den 10 oktober 2007, såsom ändrade genom presidiets beslut av den 21 april 2009.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för externa tjänster för arkivering, exempelvis för

 överföring av arkivsamlingar på olika medier (mikrofilm, disketter, magnetband etc.) samt inköp, hyra, underhåll och reparationer av särskild materiel (elektronisk, informationsteknisk, elektrisk, böcker, tidskrifter) och tillhörande externa tjänster,

 kostnader för publikationer på olika medier (broschyrer, cd-rom etc.),

 kostnader för extern verksamhet för att förvärva primära arkivkällor (vittnesmål som erhållits genom journalisters och/eller historikers och/eller arkivariers arbete) eller sekundära arkivkällor (dokument på alla typer av medier).

Detta anslag ska också täcka utgifter för att behandla de arkiv som parlamentsledamöterna har byggt upp under sin mandatperiod och vilka i form av en gåva eller donation har överlämnats till Europaparlamentet, Europeiska unionens historiska arkiv eller till en förening eller stiftelse, inom ramen för ett regelverk som upprättats av parlamentet.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 20 000 EUR.

Artikel 3 2 3 — Förbindelser med parlament i tredjeländer och stöd för parlamentarisk demokrati

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

520 000

470 000

310 310,77

Anmärkningar

Slutsatser från konferensen för EU:s talmän i Köpenhamn 2006 och Bratislava 2007.

Presidiets beslut av den 18 juni 2007.

Berört geografiskt område: länder utanför Europeiska unionen, med undantag för kandidatländer och potentiella kandidatländer.

Detta anslag är avsett att täcka följande: Utgifter för att främja förbindelser mellan Europaparlamentet och demokratiskt valda nationella parlament från tredjeländer samt med motsvarande regionala parlamentariska organisationer. Det ska i första hand täcka verksamhet som syftar till att stärka den parlamentariska kapaciteten i nya och framväxande demokratier och till att främja parlamentens användning av ny IT-teknik.

Artikel 3 2 4 — Produktion och spridning

Punkt 3 2 4 0 — Europeiska unionens officiella tidning

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

5 359 450

5 361 000

6 939 095,52

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka institutionens andel av publikationsbyråns utgifter för publicering och distribution samt andra kostnader i samband med detta avseende texter som ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 500 000 EUR.

Punkt 3 2 4 1 — Traditionella och digitala publikationer

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

4 224 000

4 395 000

2 749 099,12

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Samtliga utgifter för digital utgivning (intranetsidor) och traditionell utgivning (olika dokument och trycksaker genom underleverantörer), inklusive distribution.

 Uppdatering samt utvecklande och korrigerande underhåll av utgivnings- och översättningssystem.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 210 000 EUR.

Punkt 3 2 4 2 — Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

Siffror

 

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

3 2 4 2

19 615 000

13 708 000

16 678 677,36

10 0

 

3 427 000

 

Totalt

19 615 000

17 135 000

16 678 677,36

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för informationspublikationer, inklusive elektroniska publikationer, informationsverksamhet, PR-verksamhet, deltagande i offentliga arrangemang, utställningar och mässor i medlemsstaterna och i kandidatländerna, samt även uppdatering av lagstiftningsdatabasen (OEIL).

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Detta anslag har placerats i reserven i väntan på att det ska läggas fram en rapport som kartlägger de utgifter under avdelningarna 2 och 3 som är en följd av avtal eller andra utgifter såsom löner, fastighetsunderhåll och kostnader som är en följd av verksamhet eller åtgärder som kräver ett förhandsgodkännande av parlamentets behöriga organ, med utgångspunkt i en kostnads- och nyttoanalys.

Punkt 3 2 4 3 — Besökscentrumet

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

3 000 000

12 100 000

3 897 236,76

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att finansiera besökscentrumet.

Punkt 3 2 4 4 — Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

29 710 000

27 100 000

24 485 352,52

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bidrag till besöksgrupper samt värdskap och infrastruktur i samband med dessa besök, utgifter för programmet Euroscola samt finansiering av praktikperioder för opinionsbildare i icke-medlemsstater. Det ska ökas varje år med en deflator som tar hänsyn till förändringar i BNI och priser.

Det högsta antal besökare som kan få anslag bör ökas avsevärt. Varje ledamot av Europaparlamentet bör ha rätt att bjuda in högst fem grupper varje kalenderår bestående av totalt 100 besökare. Antalet deltagare i ett besök kan variera mellan minst 10 och högst 100.

Ett adekvat belopp ingår till förmån för besökare med funktionshinder.

Bidraget som ges ska höjas för att i vederbörlig ordning motsvara de avstånds- och transportförhållanden som råder för besökare. De tjänster som erbjuds besökarna bör också förbättras.

Det är lämpligt att göra en utvärdering om huruvida de nya reglerna beaktar krav och restriktioner till följd av besökarnas ursprung, lägga fram förslag om att ge de politiska grupperna ett utrymme i det nya besökscentrumet och utarbeta en rapport om besöksgruppernas tillträde till det nya besökscentrumet och besök i plenisalen, tillgången till sammanträdesrum och personalbehovet för denna verksamhet.

Punkt 3 2 4 5 — Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

2 475 000

2 245 000

1 790 335,14

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter eller bidrag i samband med anordnande av nationella och internationella symposier och seminarier för opinionsbildare från medlemsstaterna och kandidatländerna, liksom utgifter för anordnande av parlamentariska symposier och seminarier samt finansiering av kulturella projekt i europeiskt intresse, exempelvis Sacharovpriset, gemensamma möten mellan unga politiska ledare från EU, Israel och Palestina samt Europaparlamentets LUX-pris för europeisk film.

Detta anslag ska även till ett belopp på högst 300 000 EUR täcka utgifter för genomförandet av särskilda arrangemang i plenisalarna i Strasbourg och Bryssel i enlighet med det årliga program som antagits av presidiet.

Detta anslag är även avsett att täcka åtgärder till stöd för flerspråkighet såsom möten med tolkutbildare, åtgärder och insatser för att höja medvetenheten om flerspråkighet och tolkyrket, insatser och åtgärder som genomförs som en del av det interinstitutionella och internationella samarbetet samt deltagande i liknande insatser och åtgärder som organiseras gemensamt med andra enheter inom ramen för det interinstitutionella och internationella samarbetet.

Det ska även täcka Sacharov-nätverkets driftskostnader och utgifterna för tjänsteresor för dess medlemmar.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Punkt 3 2 4 6 — Europaparlamentets TV-kanal (webb-TV)

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

9 000 000

9 000 000

8 787 767,35

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att finansiera Europaparlamentets TV-kanal (webb-TV)

En utvärdering av prototypen kommer att göras. I denna utvärdering måste man beakta innehållet och kostnaden för projektet, inklusive strukturerna och nivån för de politiska gruppernas deltagande och fastställandet av programmens innehåll.

Punkt 3 2 4 8 — Utgifter för audivisuell information

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

13 600 000

12 200 000

15 124 447,23

Anmärkningar

Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2002 om riktlinjerna för budgetförfarandet för 2003 (EUT C 47 E, 27.2.2003, s. 72).

Europaparlamentets resolution av den 14 maj 2002 om parlamentets beräknade inkomster och utgifter för budgetåret 2003 (EUT C 180 E, 31.7.2003, s. 150).

Europaparlamentets resolution av den 14 maj 2003 om parlamentets beräknade inkomster och utgifter för budgetåret 2004 (EUT C 67 E, 17.3.2004, s. 179).

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Den audiovisuella sektorns driftsbudget (både interna och externa tjänster som t.ex. tekniskt arbete för radio- och TV-stationer, inspelning, produktion, samproduktion och distribution av audiovisuella program, hyra av riktade radiosignaler, överföring av TV- och radioprogram och andra åtgärder för att utveckla relationerna mellan institutionen och organ för audiovisuella sändningar).

 Utgifter för direktsändning på Internet av plenarsammanträden och utskottssammanträden.

 Inspelning av plenarsammanträdena på dvd-rom.

 Inrättande av lämpliga arkiv och en sökmotor som garanterar att medborgarna ständigt har tillgång till denna information.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 13 000 EUR.

Punkt 3 2 4 9 — Informationsutbyte med nationella parlament

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

700 000

900 000

561 657,05

Anmärkningar

Konferenser för talmännen i de europeiska parlamentariska församlingarna (juni 1977) och i parlamenten i Europeiska unionen (september 2000 och mars 2001). Berört geografiskt område: länder i Europeiska unionen samt kandidatländer och länder som ännu inte har fått status av kandidatland.

Detta anslag är avsett att täcka följande:

 Utgifter för att främja förbindelserna mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten. Anslaget avser utgifter för andra parlamentariska förbindelser än de som täcks av kapitlen 1 0 och 3 0, informations- och dokumentationsutbyte samt stöd till förvaltning och analys av denna information, bland annat utbyte med Europeiskt centrum för parlamentarisk forskning och dokumentation (CERDP).

 Finansiering av samarbetsprogram och utbildningsåtgärder för ovannämnda parlaments personal och, i allmänhet, av verksamhet för att stärka deras parlamentariska arbete.

Dessa åtgärder inbegriper informationsbesök vid Europaparlamentet i Bryssel, Luxemburg eller Strasbourg. Anslagen ska helt eller delvis täcka deltagarnas utlägg, främst för resor, logi och dagtraktamenten.

 Samarbetsåtgärder, särskilt sådana som rör lagstiftningsverksamhet och åtgärder som hänför sig till dokumentations-, analys- och informationsverksamhet, inbegripet inom CERDP.

Artikel 3 2 5 — Utgifter med anknytning till informationskontoren

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

1 200 000

1 040 000

974 747,47

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka samtliga utgifter (personal, byggnader, konferenser, möten, publikationer, etc.) för Europaparlamentets informationskontor.

Avdelning 4 — UTGIFTER PÅ GRUND AV DE SÄRSKILDA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR

Kapitel 4 0 — SÄRSKILDA UTGIFTER FÖR VISSA INSTITUTIONER OCH ORGAN

Artikel 4 0 0 — Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

54 850 000

53 750 000

52 337 886,15

Anmärkningar

Bestämmelser antagna genom presidiets beslut av den 1 februari 2001.

För de politiska grupperna och de grupplösa ledamöterna ska detta anslag täcka

 sekretariatsutgifter, administrativa utgifter och driftsutgifter,

 utgifter för politisk verksamhet och informationsverksamhet som bedrivs inom ramen för Europeiska unionens politiska verksamhet.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 50 000 EUR.

Artikel 4 0 2 — Bidrag till europeiska politiska partier

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

17 400 000

14 075 000

10 512 377,00

Anmärkningar

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 224.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november 2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå (EUT L 297, 15.11.2003, s. 1).

Beslut av Europaparlamentets presidium av den 29 mars 2004 om tillämpningsföreskrifter till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå.

Detta anslag är avsett att finansiera politiska partier på europeisk nivå.

Artikel 4 0 3 — Bidrag till europeiska politiska stiftelser

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

11 400 000

9 140 000

6 365 561,00

Anmärkningar

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 224.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november 2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå (EUT L 297, 15.11.2003, s. 1).

Beslut av Europaparlamentets presidium av den 29 mars 2004 om tillämpningsföreskrifter till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå.

Detta anslag är avsett att finansiera politiska stiftelser på europeisk nivå.

Kapitel 4 2 — UTGIFTER FÖR ASSISTENTSTÖD TILL LEDAMÖTERNA

Artikel 4 2 2 — Assistentstöd till ledamöterna

Punkt 4 2 2 0 — Assistentstöd till ledamöterna

Siffror

 

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

4 2 2 0

177 800 000

168 724 000

153 358 430,04

10 0

13 200 000

 

 

Totalt

191 000 000

168 724 000

153 358 430,04

Anmärkningar

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 21.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 33–44.

Rådets förordning (EG) nr 160/2009 av den 23 februari 2009 om ändring av anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna (EUT L 55, 27.2.2009, s. 1).

Tillämpningsföreskrifter för avdelning VII i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna antagna av presidiet.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för assistentstöd till ledamöterna.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 e–j i budgetförordningen beräknas till 400 000 EUR.

Punkt 4 2 2 2 — Växelkursskillnader

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

250 000

250 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka växelkursskillnader som belastar Europaparlamentets budget i överensstämmelse med bestämmelserna som avser ersättningar för utgifter för assistentstöd till ledamöterna.

Kapitel 4 4 — SAMMANTRÄDEN OCH ÖVRIG VERKSAMHET FÖR LEDAMÖTER OCH FÖRE DETTA LEDAMÖTER

Artikel 4 4 0 — Kostnader för sammanträden och andra aktiviteter för före detta ledamöter

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

200 000

170 000

170 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för sammanträden som anordnas av föreningen för Europaparlamentets före detta ledamöter och, i förekommande fall, andra eventuella dithörande kostnader.

Artikel 4 4 2 — Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

140 000

140 000

140 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och, i förekommande fall, andra eventuella dithörande kostnader.

Avdelning 10 — ÖVRIGA UTGIFTER

Kapitel 10 0 — PRELIMINÄRA ANSLAG

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

14 164 419

15 691 800

0,—

Anmärkningar

1.

Punkt

1 2 0 0

Löner och ersättningar

964 419

2.

Punkt

4 2 2 0

Assistentstöd till ledamöterna

13 200 000

 

 

 

Totalt

14 164 419

Kapitel 10 1 — RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

14 000 000

10 000 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är en allmän reserv för att täcka utgifter beroende på budgetbeslut som fattats under budgetåret (utgifter som inte kan beräknas).

Kapitel 10 3 — RESERV FÖR UTVIDGNINGEN

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

3 835 000

750 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för institutionens förberedelser för utvidgning.

Kapitel 10 4 — RESERV FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLITIKEN

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för informations- och kommunikationspolitiken.

Kapitel 10 5 — PRELIMINÄRA ANSLAG FÖR FASTIGHETER

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

p.m.

11 000 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för institutionens investeringar i fastigheter och inredning av dessa. Parlamentets presidium måste anta en välavvägd och ansvarsfull långsiktig strategi för fastigheter och byggnader som tar hänsyn till de särskilda problemen med ökande underhållskostnader, renoveringsbehov och säkerhetskostnader och som garanterar att parlamentets budget är hållbar.

Kapitel 10 6 — RESERV FÖR PRIORITERADE PROJEKT UNDER UTVECKLING

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

p.m.

5 000 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för institutionens prioriterade projekt under utveckling.

Kapitel 10 8 — EMAS-RESERV

Siffror

Budget 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Som ett resultat av beslut som kommer att fattats av presidiet avseende genomförande av Emas-planen, i synnerhet efter parlamentets ”koldioxidgranskning”, ska detta anslag användas för att fylla på relevanta driftsbudgetposter.

Bilaga S — PERSONAL

Bilaga S 1 — Avsnitt I — Europaparlamentet

Tjänstegrupper och grader

2010

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Övriga

Politiska grupper

Utanför kategori

1

 

 

 

AD 16

11

 

1

7

AD 15

35

 

1

4

AD 14

141

2

6

23

AD 13

227

8

2

30

AD 12

503

 

8

71

AD 11

131

 

7

36

AD 10

191

 

7

29

AD 9

155

 

7

17

AD 8

107

 

8

18

AD 7

259

 

 

23

AD 6

249

 

1

26

AD 5

360

 

8

93

Totalt AD

2 369

10

56

377

AST 11

91

10

 

33

AST 10

136

 

17

18

AST 9

115

 

3

27

AST 8

215

 

4

39

AST 7

653

 

2

50

AST 6

559

 

5

72

AST 5

365

 

8

64

AST 4

251

 

11

62

AST 3

124

 

16

63

AST 2

245

 

5

55

AST 1

97

 

 

77

Totalt AST

2 851

10

71

560

Totalt

5 221[1]

20[2]

127[3]

937

Totalsumma

6 285[4]

 

 

 

 

 

Tjänstegrupper och grader

2011

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Övriga

Politiska grupper

Utanför kategori

1

 

 

 

AD 16

11

 

1

7

AD 15

35

 

1

4

AD 14

149

2

6

23

AD 13

279

8

2

34

AD 12

443

 

8

67

AD 11

131

 

7

37

AD 10

191

 

7

28

AD 9

155

 

7

17

AD 8

130

 

8

21

AD 7

304

 

 

22

AD 6

269

 

5

30

AD 5

363

 

4

119

Totalt AD

2 460

10

56

409

AST 11

151

10

 

33

AST 10

76

 

17

21

AST 9

115

 

3

30

AST 8

365

 

5

34

AST 7

753

 

1

55

AST 6

389

 

6

68

AST 5

330

 

7

66

AST 4

206

 

11

67

AST 3

184

 

16

59

AST 2

225

 

5

64

AST 1

134

 

1

98

Totalt AST

2 928

10

72

595

Totalt

5 389[5]

20[6]

128[7]

1004

Totalsumma

6 521[8]

Bilaga

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

Budgetpost

Rubrik

Erhållna inkomster

Prognoser

2009

2011

5000

Inkomster från försäljning av transportmedel

0,00

364 000

5001

Inkomster från försäljning av övrig lös egendom

15 000,00

5 000

5002

Inkomster från leverans av varor för övriga institutioners eller organs räkning

0,00

70 000

502

Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer

489 477,89

390 000

5110

Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom

1 324 196,29

1 000 000

5111

Återbetalning av hyresutgifter

15 317,47

150 000

550

Inkomster från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats ut

3 347 371,92

1 377 800

551

Inkomster från tredje part för tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts på dennes begäran

3 551 741,34

p.m.

570

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder

1 766 049,19

995 000

571

Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål

0,00

p.m.

573

Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet

3 217 174,16

p.m.

581

Inkomster från försäkringsersättningar

677 015,63

25 000

6600

Andra bidrag och återbetalningar som avsatts för särskilda ändamål

13 191 164,09

2 102 000

 

TOTALT

27 594 507,98

6 478 800

 • [1]  Varav sex personliga befordringar ”ad personam” (tre AD 14 till AD 15, en AST 10 till AST 11 och två AST 4 till AST 5) som beviljas i vissa undantagsfall till förtjänstfulla tjänstemän.
 • [2]  Fiktiv reserv för de tjänstemän som utlånats i tjänstens intresse och inte ingår i totalsumman.
 • [3]  Varav fyra AD (språklärare) på halvtid och en AD 10 (GD IPOL) som är tidsbegränsad till 5 år.
 • [4]  En AD 5 och fyra AST 3 (fortbildning) samt två AD 5 och två AST 1 (översättning) är inskrivna i reserven i tjänsteförteckningen utan tilldelning av anslag.
 • [5]  Varav sex personliga befordringar ”ad personam” (tre AD 14 till AD 15, en AST 10 till AST 11 och två AST 4 till AST 5) som beviljas i vissa undantagsfall till förtjänstfulla tjänstemän.
 • [6]  Fiktiv reserv för de tjänstemän som utlånats i tjänstens intresse och inte ingår i totalsumman.
 • [7]  Varav fyra AD (språklärare) på halvtid och en AD 10 (GD IPOL) som är tidsbegränsad till 5 år.
 • [8]  En AD 5 och fyra AST 3 (fortbildning) samt två AD 5 och två AST 1 (översättning) är inskrivna i reserven i tjänsteförteckningen utan tilldelning av anslag.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

28.4.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

35

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, Sergio Paolo Francesco Silvestris, László Surján, Helga Trüpel, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Franziska Katharina Brantner, Roberto Gualtieri, Giovanni La Via, Peter Šťastný, Theodor Dumitru Stolojan

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Marita Ulvskog