ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2002/15/ΕΚ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών

5.5.2010 - (COM(2008)0650 – C6‑0354/2008 – 2008/0195(COD)) - ***I

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Εισηγήτρια: Edit Bauer


Διαδικασία : 2008/0195(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0137/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0137/2010
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2002/15/ΕΚ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών

(COM(2008)0650 – C6‑0354/2008 – 2008/0195(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0650),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2 και τα άρθρα 71 και 137, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0354/2009),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο "Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" (COM(2009)0665),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 και τα άρθρα 91 και 153, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0137/2009),

1.  απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  καλεί την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα θέση του στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(I) Οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών

Η οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2002, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 23 Μαρτίου 2005, υπήρξε ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών. Συνιστά ειδικό νομοθέτημα ως προς τη γενική οδηγία 2003/88/ΕΚ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας και συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΚ) 561/2006 (ΕΕ L 102, 11.4.2006) με τον οποίο ορίζονται οι κοινοί κανόνες για τους χρόνους οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης των οδηγών.

Κατά τα οριζόμενα στην οδηγία 2002/15/ΕΚ και συγκεκριμένα τη διάταξη για εφαρμογή της στους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς από 23 Μαρτίου 2009,η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση (CΟΜ(2007)0266 τελικό) που παρουσιάζει τις πιθανές συνέπειες της ένταξης ή της εξαίρεσης των αυτοαπασχολουμένων οδηγών από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Στην έκθεση αξιολογούνται επίσης τα αποτελέσματα εφαρμογής των διατάξεων περί νυχτερινού χρόνου εργασίας. Διερευνά εξάλλου τα γενικότερα αποτελέσματα εφαρμογής της οδηγίας στην οδική ασφάλεια, τους όρους ανταγωνισμού, τη διάρθρωση του επαγγέλματος και τις κοινωνικές πτυχές.

Διαπιστώθηκε ότι :

(α) Δεν είναι αποφασιστικής σημασίας να περιληφθούν οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

(β) Είναι ασαφής η διάκριση μεταξύ αυτοαπασχολουμένων οδηγών και μετακινουμένων εργαζομένων με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος εμφανίσεως 'ψευδο'αυτοαπασχολουμένων οδηγών, οι οποίοι, για να μην εμπίπτουν στο πεδίο της οδηγίας, δεν συνδέονται με σύμβαση εργασίας με έναν εργοδότη, όμως δεν έχουν την ελευθερία να έχουν σχέση με πολλούς πελάτες.

(γ) Ως προς τον νυχτερινό χρόνο εργασίας, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν χρειάζεται να αλλάξουν ή να εναρμονιστούν περαιτέρω οι διατάξεις· πρέπει απλώς να τροποποιηθεί ο ορισμός της 'νυχτερινής εργασίας' (άρθρο 3, στοιχείο θ της οδηγίας 2002/15/ΕΚ), διότι η ισχύουσα διατύπωση περιλαμβάνει και τις πολύ μικρές, ακόμα και ολιγόλεπτες, περιόδους νυχτερινής εργασίας.

Κατά την Επιτροπή η διάταξη είναι δυσανάλογη και άσκοπη από οικονομική και κοινωνική άποψη.

(ΙΙ) Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2002/15/ΕΚ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών (CΟΜ(2008)0650)

Μετά τη διενέργεια διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερομένους κύκλους συμφερόντων και αξιολόγηση του αντικτύπου με στόχο να αποφευχθεί το άσκοπο διοικητικό βάρος και, παράλληλα, να προωθηθούν οι στόχοι της πολιτικής μεταφορών της ΕΕ θεωρήθηκε ως βέλτιστη επιλογή πολιτικής η υπό εξέταση πρόταση τροποποίησης της οδηγίας 2002/15/ΕΚ. Κατή την Επιτροπή, δεν μεταβάλλεται ο γενικός σκοπός της οδηγίας για προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στις οδικές μεταφορές και μειώνονται οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού καθώς και το διοικητικό και οικονομικό κόστος για τα κράτη μέλη.

Προτάσεις:

(α) Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής

– Εξαίρεση των γνησίως αυτοαπασχολούμενων μετακινουμένων εργαζομένων (διαγραφή άρθρου 3, στοιχείο ε).

– Εφαρμογή σε όλους τους μετακινούμενους εργαζόμενους και σε όσους δεν είναι ελεύθεροι να οργανώσουν τις εργασιακές τους δραστηριότητες, ήτοι τους 'ψευδο'αυτοαπασχολούμενους (άρθρο 2, παράγραφος 1, άρθρο 3, παράγραφος δ).

– Διαγραφή του ορισμού του 'χρόνου εργασίας' για τους αυτοαπασχολούμενους και ακριβής ορισμός των "μετακινουμένων εργαζομένων".

(β) Νυχτερινή εργασία (άρθρο 3, στοιχείο θ)

- Προτείνεται ορισμός της νυχτερινής εργασίας ο οποίος κατά την Επιτροπή μπορεί να εφαρμοσθεί στην πράξη: επανεγγράφεται το δίωρο ως ελαχίστη περίοδος νυχτερινής εργασίας.

(γ) Εφαρμογή

– Το άρθρο 11 α (νέο) εισάγει κοινές αρχές προς εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας και αποτελεσματικότητας των εθνικών συστημάτων επιβολής.

– Ζητείται να επιτευχθεί στενότερη συνεργασία μεταξύ των αρχών των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της οδηγίας.

– Προτείνεται επίσης η παροχή στήριξης από την Επιτροπή για διευκόλυνση του διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων.

ΙΙΙ. Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

– Εκτός από διαρθρωτικά μέτρα επικαιροποίησης η εισηγήτρια αναγνωρίζει κίνδυνο στο φαινόμενο των 'ψευδο'αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων το οποίο συνιστά γενικό πρόβλημα της αγοράς εργασίας και πρέπει να αντιμετωπισθεί ως γενικό πρόβλημα.

– Η εισηγήτρια είναι πεπεισμένη ότι η επιβολή κανονιστικών διατάξεων στον χρόνο εργασίας των αυτοαπασχολουμένων είναι άνευ προηγουμένου και η νομοθεσία προς αυτή την κατεύθυνση θα έχει ευρύτατες συνέπειες.

– Θεωρεί την καθιέρωση συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών δυσανάλογη για την επίτευξη των στόχων της οδηγίας.

– Ζητεί τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της πρόσβασης στην πληροφόρηση που αφορά την κοινωνική νομοθεσία στο πεδίο των οδικών μεταφορών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Οργάνωση του χρόνου εργασίας των κατ’ επάγγελμα εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

15.10.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

19.10.2009

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

19.10.2009

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Edit Bauer

21.7.2009

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

2.9.2009

1.12.2009

27.1.2010

22.2.2010

 

17.3.2010

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

28.4.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

18

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Sari Essayah, Pascale Gruny, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Stephen Hughes, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Κωνσταντίνος Πουπάκης , Συλβάνα Ράπτη, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Raffaele Baldassarre, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Gesine Meissner, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Claude Turmes, Emilie Turunen, Gabriele Zimmer

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Martin Callanan, Philip Claeys, Derk Jan Eppink, João Ferreira