Menettely : 2008/0195(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0137/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0137/2010

Keskustelut :

PV 15/06/2010 - 4
CRE 15/06/2010 - 4

Äänestykset :

PV 16/06/2010 - 8.10
CRE 16/06/2010 - 8.10
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0221

MIETINTÖ     ***I
PDF 155kWORD 176k
5.5.2010
PE 431.059v02-00 A7-0137/2010

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä annetun direktiivin 2002/15/EY muuttamisesta

(KOM(2008)0650 – C6‑0354/2008 – 2008/0195(COD))

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Esittelijä: Edit Bauer

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä annetun direktiivin 2002/15/EY muuttamisesta

(KOM(2008)0650 – C6‑0354/2008 – 2008/0195(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0650),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan sekä 71 artiklan ja 137 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0354/2008),

–   ottaa huomioon komission Euroopan parlamentille ja neuvostolle antaman tiedonannon "Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutukset käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin" (KOM(2009)0665),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan sekä 91 artiklan ja 153 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A7‑0137/2010),

1.  hylkää komission ehdotuksen;

2.  pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksensa ja ryhtymään yhdessä parlamentin kanssa asianmukaisiin toimiin uuden ehdotuksen antamiseksi;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


PERUSTELUT

I. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/15/EY maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä

Maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä 11. maaliskuuta 2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/15/EY merkitsi maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisen kannalta tärkeää edistysaskelta. Kyseessä on yleiseen työaikadirektiiviin 2003/88/EY liittyvä erityissäädös, jolla täydennetään asetusta (EY) N:o 561/2006 (EUVL E 102, 11.4.2006), jossa vahvistetaan kuljettajien ajo- ja lepoaikoja koskevat yhteiset säännöt.

Noudattaen direktiiviä 2002/15/EY ja erityisesti säännöstä, jonka mukaan sitä olisi sovellettava itsenäisiin kuljettajiin 23. maaliskuuta 2009 alkaen, komissio antoi Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen (KOM(2007)0266 lopullinen), jossa arvioidaan, miten itsenäisten kuljettajien sisällyttäminen direktiivin soveltamisalaan tai heidän jättämisensä sen ulkopuolelle todennäköisesti vaikuttaa.

Kertomuksessa arvioidaan myös direktiivin yöaikaa koskevien säännöksien täytäntöönpanon vaikutuksia. Lisäksi siinä tarkastellaan direktiivin täytäntöönpanon yleisiä vaikutuksia liikenneturvallisuuteen, kilpailun edellytyksiin, ammattikunnan rakenteeseen ja sosiaalisiin näkökohtiin.

Tältä osin todettiin seuraavaa:

a)   Direktiivin ulottaminen koskemaan itsenäisiä kuljettajia ei ollut välttämätöntä.

b)   Itsenäisten kuljettajien ja liikkuvien työntekijöiden välinen ero ei ollut selvä, ja tämä lisäsi vaaraa "näennäisesti itsenäisistä" kuljettajista, jotka direktiivin kiertämistä varten eivät ole sidottuja työnantajaan työsopimuksilla mutta eivät myöskään voi pitää yllä suhteita useisiin asiakkaisiin.

c)   Yötyön osalta komissio tuli tulokseen, ettei säännöksiä ole tarpeen muuttaa tai yhdenmukaistaa nykyistä pidemmälle ja katsoi, että (direktiivin 2005/15/EY 3 artiklan i alakohdassa esitettyä) yötyön määritelmää olisi ainoastaan muutettava, koska nykyisessä muodossaan määritelmä käsittää lyhyetkin, jopa muutaman minuutin pituiset, työjaksot, jotka suoritetaan yöaikaan.

Komissio katsoo, että kyseinen ehdotus on taloudelliselta ja sosiaaliselta kannalta katsottuna kohtuuton ja tarpeeton.

IΙ. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä annetun direktiivin 2002/15/EY muuttamisesta (KOM(2008)0650)

Sen jälkeen, kun oli suoritettu sidosryhmien kuuleminen ja vaikutusten arviointi, jotta vältettäisiin tarpeettomat hallinnolliset rasitteet ja edistettäisiin samalla EU:n liikennepoliittisten tavoitteiden saavuttamista, parhaana vaihtoehtona pidettiin tässä käsiteltävää ehdotusta direktiivin 2002/15/EY tarkistamisesta. Komission mukaan direktiivin yleistä tarkoitusta eli tieliikenteen työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemista ei muuteta, mutta kilpailun vääristymistä ja jäsenvaltioille aiheutuvia hallinnollisia ja taloudellisia kustannuksia vähennetään.

Ehdotukset:

a) Soveltamisalan selventäminen

–    Aidosti itsenäisten liikkuvien työntekijöiden jättäminen soveltamisalan ulkopuolelle (3 artiklan e alakohdan poistaminen).

–    Direktiivin soveltaminen kaikkiin liikkuviin työntekijöihin, joilla ei ole vapautta järjestellä toimintaansa, kuten näennäisesti itsenäiset kuljettajat (2 artiklan 1 kohta, 3 artiklan d alakohta).

–    Itsenäisiä kuljettajia koskeva työajan määritelmä poistetaan ja lisätään tarkempi liikkuvia työntekijöitä koskeva määritelmä.

b) Yötyö (3 artiklan i alakohta)

–    Ehdotetaan, että palautetaan yötyötä koskeva määritelmä, jota voidaan komission mukaan soveltaa käytännössä seuraavasti: yötyön on kestettävä vähintään kaksi tuntia.

c) Hakemus

–    11 a artiklassa (uusi) esitetään yhteiset periaatteet, joilla pyritään lisäämään kansallisten täytäntöönpanojärjestelmien avoimuutta ja toimivuutta.

–    Jäsenvaltioiden täytäntöönpanoviranomaisten välistä yhteistyötä pyritään lisäämään.

–    Kyseisten elinten välisen vuoropuhelun helpottamiseksi ehdotetaan komission tukea.

ΙΙΙ. Euroopan parlamentin kanta

–    Rakenteellisten päivitystoimien lisäksi esittelijä panee merkille näennäisesti itsenäisten ammatinharjoittajien ilmiön yleistymisvaaran työmarkkinoilla ja katsoo, että ongelmaan olisi puututtava sellaisena.

–    Esittelijä on vakuuttunut, että itsenäisten kuljettajien työajan sääntely on ennen näkemätöntä ja että tämänsuuntaisella lainsäädännöllä olisi kauaskantoisia seurauksia.

–    Esittelijä katsoo, että tietojen vaihtoa koskevien järjestelmien perustaminen on kohtuutonta direktiivin tavoitteisiin verrattuna.

–    Esittelijä kehottaa helpottamaan ja tehostamaan maantieliikenteen alan sosiaalilainsäädäntöä koskevaa tiedonsaantia.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestäminen

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

15.10.2008

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

19.10.2009

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

19.10.2009

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Edit Bauer

21.7.2009

 

 

Valiokuntakäsittely

2.9.2009

1.12.2009

27.1.2010

22.2.2010

 

17.3.2010

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

28.4.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

18

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Sari Essayah, Pascale Gruny, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Stephen Hughes, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Raffaele Baldassarre, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Gesine Meissner, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Claude Turmes, Emilie Turunen, Gabriele Zimmer

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Martin Callanan, Philip Claeys, Derk Jan Eppink, João Ferreira

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö