SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/15/WE w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego

5.5.2010 - (COM(2008)0650 – C6‑0354/2008 – 2008/0195(COD)) - ***I

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Sprawozdawca: Edit Bauer


Procedura : 2008/0195(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0137/2010

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/15/WE w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego

(COM(2008)0650 – C6‑0354/2008 – 2008/0195(COD))

(Zwykła procedura prawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2008)0650),

–  uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 71 i art. 137 ust. 2 traktatu WE, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C6-0354/2009),

–  uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowany „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 oraz art. 91 i art. 153 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A7-0137/2010),

1.  odrzuca wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o wycofanie wniosku oraz o rozpoczęcie wraz z Parlamentem odpowiednich działań mających na celu przedstawienie nowego wniosku;

3.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom krajowym.

UZASADNIENIE

(i) Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu EuropejskiegoRadysprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynnościtrasiezakresie transportu drogowego.

Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r., która weszła w życie w dniu 23 marca 2005 r., była ważnym krokiem na drodze do zwiększenia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników wykonujących czynności związane z przewozem w sektorze transportu drogowego. Stanowi ona przepisy szczególne w stosunku do ogólnej dyrektywy 2003/88/WE dotyczącej organizacji czasu pracy i uzupełnia rozporządzenie (WE) nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólne zasady w zakresie czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku dla kierowców (Dz.U. E 102 z 11.4.2006).

Zgodnie z dyrektywą 2002/15/WE, a zwłaszcza z przepisem, że od dnia 23 marca 2009 r. ma ona stosować się do kierowców pracujących na własny rachunek, Komisja przedłożyła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie (CΟΜ(2007)0266 wersja ostateczna), które przedstawia prawdopodobne konsekwencje włączenia kierowców pracujących na własny rachunek w zakres stosowania tej dyrektywy lub wyłączenia ich z jej zakresu.

W sprawozdaniu oceniono również konsekwencje wdrożenia przepisów dotyczących pracy w porze nocnej. Ponadto dokonano w nim analizy bardziej ogólnych skutków wdrożenia dyrektywy dla bezpieczeństwa drogowego, warunków konkurencji, struktury branży i kwestii socjalnych.

Ze sprawozdania wynika, że:

(a) Nie ma decydujących powodów, by włączać kierowców pracujących na własny rachunek w zakres stosowania dyrektywy.

(b) Rozróżnienie na pracowników wykonujących czynności związane z przewozem i kierowców pracujących na własny rachunek jest niejasne, co powoduje wzrost ryzyka występowania zjawiska kierowców pozornie pracujących na własny rachunek, którzy nie są związani umową o pracę z pracodawcą, by uniknąć objęcia zakresem dyrektywy, ale nie mają swobody utrzymywania stosunków z wieloma klientami.

(c) Komisja stwierdziła, że przepisy dotyczące pracy w porze nocnej nie wymagają zmiany ani dalszego ujednolicania; trzeba jedynie zmienić definicję „pracy w porze nocnej” (art. 3 lit. i) dyrektywy 2002/15/WE), ponieważ jej obecne sformułowanie obejmuje nawet bardzo krótkie okresy pracy w godzinach nocnych, w tym zaledwie kilkuminutowe.

Zdaniem Komisji przepis ten jest ekonomicznie i społecznie niewspółmierny i zbędny.

(IΙ) Wnioseksprawie dyrektywy Parlamentu EuropejskiegoRady zmieniającej dyrektywę 2002/15/WEsprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynnościtrasiezakresie transportu drogowego (COM(2008)0650).

Po konsultacji z zainteresowanymi stronami i dokonaniu oceny skutków w celu uniknięcia zbędnego obciążenia administracyjnego przy równoczesnym wspieraniu celów polityki transportowej UE uznano omawiany wniosek dotyczący zmiany dyrektywy 2002/15/WΕ za najlepszy wariant polityczny. Zdaniem Komisji nie uległ zmianie ogólny cel dyrektywy, czyli ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracowników transportu drogowego, a przy tym ograniczono zakłócenia konkurencji oraz koszty administracyjne i gospodarcze ponoszone przez państwa członkowskie.

Propozycje:

(a) Sprecyzowanie zakresu stosowania

- Wyłączenie osób wykonujących czynności związane z przewozem rzeczywiście pracujących na własny rachunek (skreślenie art. 3 lit. e));

- Zastosowanie dyrektywy do wszystkich pracowników wykonujących czynności związane z przewozem oraz do osób niemogących swobodnie organizować swoich czynności pracowniczych, czyli kierowców pozornie pracujących na własny rachunek (art. 2 ust. 1, art. 3 lit. d));

- Skreślenie definicji „czasu pracy” w odniesieniu do kierowców pracujących na własny rachunek i dodanie bardziej precyzyjnej definicji „pracowników wykonujących czynności związane z przewozem”.

(b) Praca w porze nocnej (art. 3 lit. i))

- Zaproponowano definicję „pracy w porze nocnej”, która zdaniem Komisji jest możliwa do zastosowania w praktyce: ponownie wprowadzono minimalny okres pracy w porze nocnej, wynoszący dwie godziny.

(c) Stosowanie

- Artykuł 11 lit. a) (nowa) wprowadza wspólne zasady mające zapewnić większą przejrzystość i skuteczność krajowych systemów egzekwowania.

- Wezwano do ściślejszej współpracy między organami egzekwowania państw członkowskich.

- Zaproponowano również wsparcie Komisji na rzecz ułatwiania dialogu między zainteresowanymi podmiotami.

(ΙΙΙ) Stanowisko Parlamentu Europejskiego

- Niezależnie od strukturalnych środków aktualizujących sprawozdawczyni uznaje za zagrożenie, że zjawisko osób pozornie pracujących na własny rachunek stanowi ogólny problem rynku pracy i uważa, że należy się tym zająć.

- Sprawozdawczyni wyraża przekonanie, że regulacja czasu pracy osób pracujących na własny rachunek jest bezprecedensowa i że przepisy prawne w tym celu mogłyby mieć daleko idące konsekwencje.

- Sprawozdawczyni uważa, że wprowadzenie systemów wymiany informacji jest niewspółmierne do celów dyrektywy.

- Sprawozdawczyni wzywa do ułatwienia i poprawy dostępu do informacji dotyczących przepisów socjalnych w dziedzinie transportu drogowego.

PROCEDURA

Tytuł

Organizacja czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego

Odsyłacze

COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD)

Data przedstawieniaPE

15.10.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

19.10.2009

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

19.10.2009

 

 

 

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Edit Bauer

21.7.2009

 

 

Rozpatrzeniekomisji

2.9.2009

1.12.2009

27.1.2010

22.2.2010

 

17.3.2010

 

 

 

Data przyjęcia

28.4.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

18

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Sari Essayah, Pascale Gruny, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Stephen Hughes, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Raffaele Baldassarre, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Gesine Meissner, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Claude Turmes, Emilie Turunen, Gabriele Zimmer

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Martin Callanan, Philip Claeys, Derk Jan Eppink, João Ferreira