Procedură : 2008/0195(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0137/2010

Texte depuse :

A7-0137/2010

Dezbateri :

PV 15/06/2010 - 4
CRE 15/06/2010 - 4

Voturi :

PV 16/06/2010 - 8.10
CRE 16/06/2010 - 8.10
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0221

RAPORT     ***I
PDF 167kWORD 192k
5.5.2010
PE 431.059v03-00 A7-0137/2010

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2002/15/CE privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier

(COM(2008)0650 – C6‑0354/2008 – 2008/0195(COD))

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raportoare: Edit Bauer

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2002/15/CE privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier

(COM(2008)0650 – C6‑0354/2008 – 2008/0195(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0650),

–  având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 71 și articolul 137 alineatul (2) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0354/2009),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu, intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3), articolul 91 și articolul 153 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7‑0137/2010),

1.  respinge propunerea Comisiei;

2.  invită Comisia să își retragă propunerea și să efectueze, împreună cu Parlamentul, demersurile necesare pentru a prezenta o nouă propunere;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


EXPUNERE DE MOTIVE

(I) Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier

Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2002, care a intrat în vigoare la 23 martie 2005, a reprezentat un pas important în direcția îmbunătățirii protecției sănătății și siguranței lucrătorilor mobili din sectorul transportului rutier. Aceasta constituie o lex specialis la Directiva generală 2003/88/CE privind timpul de lucru și completează Regulamentul (CE) nr. 561/2006 (JO E 102, 11.4.2006) de stabilire a normelor comune privind timpul de conducere auto și perioadele de odihnă pentru conducătorii auto.

În conformitate cu Directiva 2002/15/CE și, în special, cu dispozițiile care se aplică conducătorilor auto independenți începând cu data de 23 martie 2009, Comisia a supus atenției Parlamentului European și Consiliului un raport (COM (2007) 266 final) privind posibilele consecințe ale includerii sau excluderii conducătorilor auto independenți din domeniul de aplicare al directivei.

În raport sunt evaluate și consecințele aplicării dispozițiilor privind munca de noapte. În plus, se evaluează efectele generale ale punerii în aplicare a directivei asupra siguranței rutiere, condițiilor de concurență, structurii profesiei și aspectelor sociale.

S-a constatat că:

(a) Nu a fost absolut necesară includerea conducătorilor auto independenți în domeniul de aplicare a directivei.

(b) Nu a fost clară distincția dintre conducătorii auto independenți și lucrătorii mobili, ceea ce a condus la creșterea riscului de apariție a „falșilor” conducători auto independenți, care, pentru a evita încadrarea în domeniul de aplicare al directivei, nu au un contract de muncă cu un angajator, dar nu au nici libertatea de a avea relații cu mai mulți clienți.

(c) În ceea ce privește munca de noapte, Comisia concluzionează că nu se impune modificarea sau armonizarea suplimentară a dispozițiilor; este suficientă modificarea definiției „muncii de noapte” [articolul 3 litera (i) din Directiva 2002/15/CE], deoarece formularea în vigoare ar cuprinde și perioadele foarte scurte de lucru, de exemplu de câteva minute, efectuate pe timpul nopții.

Din punctul de vedere al Comisiei, dispoziția nu este necesară și este disproporționată din punct de vedere economic și social.

(II) Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2002/15/CE privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier (CΟΜ(2008)650).

În urma consultărilor cu părțile interesate și în urma evaluării impactului, cu scopul de a evita sarcini administrative care nu sunt necesare și, în același timp, de a promova obiectivele politicii de transporturi a UE, propunerea aflată în discuție de modificare a Directivei 2002/15/CE s-a considerat a fi cea mai bună opțiune de politică. Conform Comisiei, nu apar modificări ale obiectivului global al directivei, respectiv protecția sănătății și siguranței lucrătorilor din transporturile rutiere și se diminuează denaturarea concurenței, precum și costurile administrative și economice pentru statele membre.

Propuneri:

(a) Clarificarea domeniului de aplicare

- excluderea lucrătorilor mobili independenți autentici [eliminarea articolului 3 litera (e)];

- aplicarea directivei în cazul tuturor lucrătorilor mobili și al celor care nu sunt liberi să își organizeze activitățile lucrative, adică al „falșilor” conducători auto independenți [articolul 2 alineatul (1), articolul 3 litera (d)];

- eliminarea definiției „timpului de lucru” pentru conducătorii auto independenți și adăugarea unei definiții mai precise pentru „lucrătorii mobili”.

(b) Munca de noapte [articolul 3 litera (i)]

- Comisia propune o definiție a muncii de noapte care, în opinia sa, este aplicabilă în practică prin reintroducerea timpului minim de lucru de noapte de două ore.

(c) Aplicare

- articolul 11a (nou) introduce principii comune menite să asigure o mai mare transparență și eficacitate a sistemelor naționale de aplicare a directivei;

- se propune o cooperare mai strânsă între autoritățile responsabile cu punerea în aplicare a directivei din statele membre;

- se propune, de asemenea, acordarea de sprijin din partea Comisiei în vederea facilitării dialogului între organismele interesate.

ΙΙΙ. Poziția Parlamentului European

- Exceptând intervențiile pentru actualizarea structurală, raportoarea recunoaște riscul presupus de faptul că fenomenul „falșilor” lucrători independenți reprezintă o problemă generală a pieței forței de muncă, care ar trebui abordată ca atare.

- Raportoarea este convinsă că reglementarea timpului de lucru al lucrătorilor independenți este fără precedent și că legislația în domeniul respectiv ar avea consecințe importante.

- Raportoarea consideră disproporțională, pentru atingerea obiectivelor directivei, instituirea sistemelor de schimb de informații.

- Raportoarea solicită facilitarea și îmbunătățirea accesului la informațiile privind legislația socială în domeniul transporturilor rutiere.


PROCEDURĂ

Titlu

Organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier

Referințe

COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD)

Data prezentării la PE

15.10.2008

Comisia competentă în fond

  Data anunțului în plen

EMPL

19.10.2009

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

  Data anunțului în plen

TRAN

19.10.2009

 

 

 

Raportor(i)

  Data numirii

Edit Bauer

21.7.2009

 

 

Examinare în comisie

2.9.2009

1.12.2009

27.1.2010

22.2.2010

 

17.3.2010

 

 

 

Data adoptării

28.4.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

18

0

Membri titulari prezenți la votul final

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Sari Essayah, Pascale Gruny, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Stephen Hughes, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Membri supleanți prezenți la votul final

Raffaele Baldassarre, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Gesine Meissner, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Claude Turmes, Emilie Turunen, Gabriele Zimmer

Membri supleanți (articolul 187 alineatul (2)) prezenți la votul final

Martin Callanan, Philip Claeys, Derk Jan Eppink, João Ferreira

Aviz juridic - Politica de confidențialitate