ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ) της ΕΕ και την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια «συν» (ΕΑΒ +)

  5.5.2010 - (2009/2218(INI))

  Επιτροπή Ανάπτυξης
  Εισηγήτρια: Franziska Keller


  Διαδικασία : 2009/2218(INI)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0140/2010
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0140/2010
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ) της ΕΕ και την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια «συν» (ΕΑΒ +)

  (2009/2218(INI))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη τα άρθρα 9 και 35 της κοινής δήλωσης του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη»[1],

  –   έχοντας υπόψη τον τίτλο V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως το άρθρο 21, παράγραφος 2 που καθορίζει τις αρχές και τους στόχους της Ένωσης στον τομέα των διεθνών σχέσεων, καθώς και το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συνθήκη της Λισαβόνας) που επαναβεβαιώνει ότι η ΕΕ λαμβάνει υπόψη τους στόχους της συνεργασίας για την ανάπτυξη κατά την εφαρμογή πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συνθήκη της Λισαβόνας), το οποίο επιβεβαιώνει ότι η ΕΕ πρέπει να διασφαλίζει συνοχή μεταξύ των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της, συνυπολογίζοντας όλους τους στόχους της,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 12 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ (Συμφωνία του Κοτονού),

  –   έχοντας υπόψη την κοινή στρατηγική Αφρικής-ΕΕ, που εγκρίθηκε στη Λισαβόνα τον Δεκέμβριο του 2007,

  –   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής: επιτάχυνση της προόδου που σημειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας» (SEC(2005)0455),

  –   έχοντας υπόψη την πρώτη διετή έκθεση της ΕΕ σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (COM(2007)0545) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SEC(2007)1202),

  –   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο "Κώδικας δεοντολογίας της ΕΕ για τον καταμερισμό της εργασίας στην αναπτυξιακή πολιτική" (COM(2007)0072),

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της ΕΕ σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής 2009 (COM(2009)0461 τελικό) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SEC(2009)1137),

  –   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών - Δημιουργία του πολιτικού πλαισίου για μια προσέγγιση για το σύνολο της Ένωσης» (COM(2009)0458),

  –   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής "Συνεκτικότητα όσον αφορά την πολιτική για το πρόγραμμα εργασίας σχετικά με την ανάπτυξη" (SEC(2010) 421 τελικό) που συνοδεύει την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών,

  –   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: πρόγραμμα δράσης δώδεκα σημείων της ΕΕ για την ενίσχυση των στόχων της Χιλιετίας για την ανάπτυξη (COM(2010)159);

  –   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών για να αντιμετωπίσουν την κρίση" (COM(2009)160),

  –   έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (COM(2009)163),

     έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2010 για την Πράσινη Βίβλο σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής,

  –   έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της 24ης Απριλίου 2009 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/48/ΕΚ για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, και ειδικότερα το σχετικό παράρτημα Ι,

  –   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου στις 21 και 22 Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με τη γεωργία και την αλιεία,

  –   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου στις 24 Μαΐου 2005 σχετικά με την επιτάχυνση της προόδου που σημειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας,

  –   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου στις 17 Οκτωβρίου 2006 σχετικά με την ενσωμάτωση των αναπτυξιακών ζητημάτων στη λήψη αποφάσεων από το Συμβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την παράγραφο 49 των συμπερασμάτων της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 2006,

  –   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου στις 19 και 20 Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής,

  –   έχοντας υπόψη την παράγραφο 61 των συμπερασμάτων της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 19 και 20 Ιουνίου 2008,

  –   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 18ης Μαΐου 2009 σχετικά με τη στήριξη προς τις αναπτυσσόμενες χώρες για την αντιμετώπιση της κρίσης,

  –   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής και το επιχειρησιακό πλαίσιο για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας,

  –   έχοντας υπόψη το έγγραφο στρατηγικής του ΟΟΣΑ του 1996 με τίτλο «Shaping the 21st Century: the Contributions of Development Cooperation» [Διαμορφώνοντας τον 21ο αιώνα: η συνεισφορά της αναπτυξιακής συνεργασίας] και την υπουργική δήλωση του ΟΟΣΑ του 2002 με τίτλο «Action for a Shared Development Agenda» [Δράση για μια κοινή αναπτυξιακή ατζέντα], καθώς και την έκθεση αυτού του 2008 με τίτλο «Building Blocks for Policy Coherence for Development» [Συστατικά στοιχεία για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής],

  –   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Παρισιού για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας και το σχέδιο δράσης της Άκκρα,

  –   έχοντας υπόψη την υπουργική δήλωση για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής που εγκρίθηκε από τον ΟΟΣΑ στις 4 Ιουνίου 2008,

  –   έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών του 2000 και τον 8ο αναπτυξιακό στόχο της χιλιετίας,

  –   έχοντας υπόψη την υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ τον Νοέμβριο του 2001 και τη Συναίνεση του Μοντερέι του 2002,

  –   έχοντας υπόψη την Παγκόσμια Διάσκεψη για την αειφόρο ανάπτυξη του 2002 και το ψήφισμα που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Διάσκεψης του 2005,

  –   έχοντας υπόψη το ψήφισμα σχετικά με τον ρόλο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης της Κοτονού στην αντιμετώπιση της επισιτιστικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης στις χώρες ΑΚΕ που εγκρίθηκε κατά τη 17η σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ[2] που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα μεταξύ 4 και 9 Απριλίου 2009,

  –   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του βάσει εκθέσεων της Επιτροπής Ανάπτυξης αυτού: ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 2006 σχετικά με τον αναπτυξιακό αντίκτυπο των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ)[3]·ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης της αειφορίας στις πολιτικές αναπτυξιακής συνεργασίας[4]· ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την πρόοδο στις σχέσεις ΕΕ-Αφρικής[5]· ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής και τις επιπτώσεις της εκμετάλλευσης εκ μέρους της ΕΕ ορισμένων βιολογικών φυσικών πόρων στην ανάπτυξη της Δυτικής Αφρικής[6]· ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την ανάπτυξη της αφρικανικής γεωργίας – πρόταση για τη γεωργική ανάπτυξη και την επισιτιστική ασφάλεια στην Αφρική[7]· και ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2008 σχετικά με την παρακολούθηση της Διακήρυξης του Παρισιού του 2005 για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας[8],

  –   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του βάσει των εκθέσεων της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου: ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαΐου 2007 σχετικά με τη βοήθεια της ΕΕ για το εμπόριο[9] και ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με το εμπόριο και τη φτώχεια: χάραξη εμπορικών πολιτικών για τη μεγιστοποίηση της συμβολής του εμπορίου στον μετριασμό της φτώχειας[10],

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας ΜΚΟ για την αρωγή και την ανάπτυξη CONCORD του 2009 με τίτλο «Spotlight on Policy Coherence» [Εστιάζοντας στη συνοχή των πολιτικών],

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση του 2003 της ActionAid με τίτλο «Policy (in)coherence in European Union support to developing countries: a three country case study» [Συνοχή (ή μη) στις πολιτικές ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις αναπτυσσόμενες χώρες: περιπτωσιολογική μελέτη τριών χωρών],

  –   έχοντας υπόψη τη μελέτη του 2006 του Guido Ashoff (2006) με τίτλο «Enhancing policy coherence for development: conceptual issues, institutional approaches and lessons from comparative evidence” [Αυξάνοντας τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής: εννοιολογικά ζητήματα, θεσμικές προσεγγίσεις και διδάγματα από συγκριτικά δεδομένα],

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση του 2007 του Ευρωπαϊκού Κέντρου Διαχείρισης Αναπτυξιακής Πολιτικής (ECDPM) με τίτλο «The EU institutions & Member States’ mechanisms for promoting policy coherence for development: final report’ [Οι μηχανισμοί των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών υπέρ της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής: τελική έκθεση],

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7‑0140/2009),

  Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΟΣΑ πρότεινε να οριστεί η έννοια της "συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ)" ως "οι ενέργειες που διασφαλίζουν ότι οι στόχοι και τα αποτελέσματα των αναπτυξιακών πολιτικών των κυβερνήσεων δεν διαβρώνονται από άλλες πολιτικές των ίδιων κυβερνήσεων που επηρεάζουν τις αναπτυσσόμενες χώρες, και ότι οι άλλες αυτές πολιτικές υποστηρίζουν αναπτυξιακούς στόχους όπου είναι δυνατόν"[11]· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει μια έννοια της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής, που αποσκοπεί στην δημιουργία συνεργιών μεταξύ των πολιτικών της Ένωσης και έχοντας υπόψη ότι η έλλειψη πολιτικής δράσης για το σκοπό αυτό μπορεί να έχει αρνητική επίπτωση στο αναμενόμενο αποτέλεσμα της αναπτυξιακής συνεργασίας,

  Β.  υπενθυμίζοντας τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβει μέτρα για την ενίσχυση της Συνοχής των Αναπτυξιακών Πολιτικών, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2005[12],

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη συνέπεια μεταξύ πολιτικών (αποφεύγοντας αντιφάσεις μεταξύ διαφόρων τομέων εξωτερικής πολιτικής) και στη συνοχή για την ανάπτυξη (υποχρέωση της ΕΕ να λαμβάνει υπόψη τους αναπτυξιακούς στόχους από όλες τις πολιτικές της ΕΕ, οι οποίες έχουν αντίκτυπο στις αναπτυσσόμενες χώρες),

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίζει τη μείωση και, μακροπρόθεσμα, την εξάλειψη της φτώχειας ως κύριο στόχο της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ και ότι η ΣΑΠ ενισχύει τους στόχους αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ μέσω όλων των πολιτικών αυτής,

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σαφείς ελλείψεις συνοχής στις πολιτικές της ΕΕ στους εξής τομείς: εμπόριο, γεωργία, αλιεία, κλίμα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, μετανάστευση, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπλα και πρώτες ύλες και ότι η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της φτώχειας, μέσω της αναζήτησης συνεργιών μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ,

  ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιορισμοί της ΣΑΠ είναι η έλλειψη πολιτικής υποστήριξης, οι ασαφείς εντολές, οι ανεπαρκείς πόροι, η απουσία αποτελεσματικών μέσων και δεικτών παρακολούθησης, καθώς και η μη υπερίσχυση της ΣΑΠ έναντι των συγκρουόμενων συμφερόντων,

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές αποζημιώσεις που χορηγούνται από την Ένωση στο πλαίσιο συμφωνιών αλιευτικής σύμπραξης (ΣΑΣ) δεν συνέβαλαν στην παγιοποίηση των αλιευτικών πολιτικών των χωρών εταίρων, και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πλημμελή εποπτεία όσον αφορά την εφαρμογή των εν λόγω συμφωνιών, στη βραδύτητα με την οποία παρέχεται η βοήθεια ή ακόμη και στη μη αξιοποίηση σε ορισμένες περιπτώσεις της εν λόγω βοήθειας,

  Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώτος αναπτυξιακός στόχος της χιλιετίας αποβλέπει στη μείωση κατά το ήμισυ του αριθμού των ατόμων που υποφέρουν από πείνα μέχρι το 2015 αλλά ότι περίπου ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι εξακολουθούν να υποσιτίζονται όλες τις ημέρες, τη στιγμή που ο πλανήτης παράγει επαρκή τροφή για την ικανοποίηση των αναγκών όλου του πληθυσμού,

  Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιδοτήσεις της Ένωσης για τις εξαγωγές ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων έχουν καταστροφικές συνέπειες στην επισιτιστική ασφάλεια και την ανάπτυξη ενός βιώσιμου γεωργικού τομέα στις αναπτυσσόμενες χώρες,

  Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δεσμευθεί να επιτύχει τον στόχο των Ηνωμένων Εθνών για χορήγηση του 0,7% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΕ) στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) έως το 2015, και ότι ο ενδιάμεσος στόχος χορήγησης βοήθειας για το σύνολο της ΕΕ ανέρχεται στο 0,56% έως το 2010,

  ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) τον Νοέμβριο 2008, σύμφωνα με την οποία οι πράξεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ) στις αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη, έναντι κάθε οικονομικού ή πολιτικού στόχου,

  ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση απέδειξε τη μοναδικότητα της ΕΑΒ όσον αφορά τη στοχοθέτηση των φτωχότερων χωρών και την παροχή αναπτυξιακής χρηματοδότησης με περισσότερο προβλέψιμο και αξιόπιστο τρόπο σε σύγκριση με άλλες χρηματοοικονομικές ροές,

  ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μελέτες έδειξαν ότι περίπου 900 δισεκατομμύρια ευρώ παράνομων χρηματοοικονομικών ροών ετησίως προέρχονται από αναπτυσσόμενες χώρες, γεγονός το οποίο παρακωλύει σημαντικά τα φορολογικά έσοδα των αναπτυσσόμενων χωρών και, κατά συνέπεια, την ανάπτυξη με τις δικές τους δυνατότητες,

  1.  χαιρετίζει την ολοένα και μεγαλύτερη εστίαση και δέσμευση της Επιτροπής, του Συμβουλίου και των κρατών μελών σε θέματα ΣΑΠ, όπως φαίνεται στις διετείς εκθέσεις·

  2.  επαναβεβαιώνει τη δική του δέσμευση για ενίσχυση της ΣΑΠ στην ΕΕ και στο κοινοβουλευτικό του έργο·

  3.  τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μακράν ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας στον κόσμο (η βοήθεια της ΕΕ ανήλθε στα 49 δισεκατομμύρια ευρώ το 2008, εκπροσωπώντας το 0,40% του ΑΕΕ) και ότι ο όγκος της βοήθειας αναμένεται να αυξηθεί στα 69 δισεκατομμύρια ευρώ το 2010 προκειμένου να εκπληρώσει τη συλλογική δέσμευση του 0,56% του ΑΕΕ της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στη διάσκεψη κορυφής της G8 στο Gleneagles το 2005· επισημαίνει ότι αυτό θα αποδέσμευε επιπροσθέτως 20 δισεκατομμύρια ευρώ για αναπτυξιακούς στόχους·

  4.  υπενθυμίζει την έγκριση, τον Οκτώβριο του 2007, της στρατηγικής της ΕΕ σχετικά με τη βοήθεια για το εμπόριο, με δέσμευση να αυξηθεί η συλλογική βοήθεια της ΕΕ σε σχέση με το εμπόριο στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως ως το 2010 (1 δισεκατομμύριο ευρώ από την Κοινότητα και 1 δισεκατομμύριο ευρώ από τα κράτη μέλη)·

  5.  καλεί τις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως εκείνες που επωφελούνται περισσότερο από τη βοήθεια της ΕΕ, να διασφαλίσουν τη χρηστή διακυβέρνηση σε όλα τα δημόσια ζητήματα, και ιδίως στη διαχείριση της λαμβανόμενης βοήθειας, και προτρέπει την Επιτροπή να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει τη διαφανή και αποτελεσματική υλοποίηση της βοήθειας·

  6.  χαιρετίζει το πρόγραμμα εργασίας της ΣΑΠ 2010-2013 ως κατευθυντήρια γραμμή για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη και αναγνωρίζει το ρόλο του ως ένα σύστημα πρόωρης ειδοποίησης για μελλοντικές πολιτικές πρωτοβουλίες· χαιρετίζει επίσης τις διασυνδέσεις μεταξύ των διαφόρων πολιτικών τομέων·

  7.  υπενθυμίζει την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των αναπτυσσόμενων χωρών και των πολιτών τους·

  8.  θεωρεί ότι όλοι οι τομείς πολιτικής της ΕΕ με εξωτερικό αντίκτυπο θα πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο που θα ενισχύει την καταπολέμηση της φτώχειας και την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, καθώς και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων και της ισότητας των φύλων·

  9.  τονίζει την ανάγκη να ληφθούν υπόψη σχετικές πτυχές της συνοχής της πολιτικής για την ανάπτυξη σε διμερείς και περιφερειακές εμπορικές συμφωνίες και σε πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες με βάση τη σθεναρή δέσμευση στο σύστημα του ΠΟΕ που βασίζεται σε κανόνες, και προτρέπει εν προκειμένω την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν ενεργά μαζί με όλους τους άλλους σχετικούς εταίρους του ΠΟΕ που μπορούν να συμβάλουν ώστε να υπάρξει μια έκβαση ισορροπημένη, φιλόδοξη και με στόχο την ανάπτυξη στον γύρο της Ντόχα στο προσεχές μέλλον·

  10. υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα λεγόμενα «Θέματα της Σιγκαπούρης», όπως η ελευθέρωση των υπηρεσιών, των επενδύσεων και των δημοσίων συμβάσεων, η εισαγωγή κανόνων ανταγωνισμού και ισχυρότερης επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν εξυπηρετούν τον σκοπό της επίτευξης των οκτώ αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας·

  11. ζητεί επίμονα η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη και η ΕΤΕ να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό και να καταστήσουν τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω των φορολογικών παραδείσων λιγότερο ελκυστικές θεσπίζοντας κανόνες σχετικά με τις δημόσιες αγορές και τη χορήγηση δημόσιων πόρων που να απαγορεύουν σε κάθε επιχείρηση, τράπεζα ή άλλο οργανισμό που είναι εγγεγραμμένος σε φορολογικό παράδεισο να επωφελείται από δημόσιους πόρους· για τον σκοπό αυτόν ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επωφεληθούν από την ενδιάμεση αναθεώρηση των εξωτερικών δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕ, προκειμένου να βελτιώσουν εμπράκτως τις ικανότητές τους σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των δικαιούχων των πιστώσεών τους και να εξασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις τους στις αναπτυσσόμενες χώρες συμβάλλουν αποτελεσματικά στην εξάλειψη της φτώχειας, παρέχοντας ετήσιες εκθέσεις για την σχετική πρόοδο·

  12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν σε μια συνολική αξιολόγηση των ΣΑΣ με τις τρίτες χώρες, έτσι ώστε η εξωτερική πολιτική της Ένωσης στον τομέα αυτό να είναι πλήρως συνεπής με την πολιτική στον τομέα της ανάπτυξης αυξάνοντας το δυναμικό των κρατών εταίρων της Ένωσης στο να εγγυώνται μια βιώσιμη αλιεία στα ύδατά τους, πράγμα το οποίο θα ενισχύσει την επισιτιστική ασφάλεια και την τοπική απασχόληση στον συγκεκριμένο κλάδο·

  13. υπενθυμίζει ότι η πρόσβαση της ΕΕ σε ιχθυαποθέματα τρίτων χωρών δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελεί προϋπόθεση για την παροχή αναπτυξιακής βοήθειας στις εν λόγω χώρες·

  14. προτρέπει την Επιτροπή, εκτός από τις κοινωνικές ρήτρες, να συμπεριλάβει ρήτρες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις ΣΑΣ, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η προσφυγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση αποδεδειγμένων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει ΣΑΣ με την Ένωση·

  15. υπενθυμίζει ότι το 75% του φτωχού πληθυσμού του κόσμου ζει σε αγροτικές περιοχές, αλλά ότι μόλις το 4% της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) προορίζεται για τη γεωργία· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις αναπτυσσόμενες χώρες να ασχοληθούν αποτελεσματικότερα με το ζήτημα της γεωργίας στο πλαίσιο των αναπτυξιακών πολιτικών τους·

  16. ανησυχεί για τον αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη των τρίτων χωρών των χρηματοπιστωτικών οργανισμών που επιδίδονται κυρίως στην οργάνωση της φοροδιαφυγής· για τον σκοπό αυτόν, ζητεί από την Επιτροπή να εντείνει τη συνεργασία σε θέματα διακυβέρνησης επί φορολογικών ζητημάτων, ιδιαίτερα με τις χώρες που αναφέρονται στο παράρτημα 1 της νομοθετικής πρότασής της, της 24ης Απριλίου 2009 (A6-0244/2009), οι οποίες επωφελούνται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης·

  17. χαιρετίζει τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στα συμπεράσματα της συνεδρίασης της 14ης Μαΐου 2008 του Συμβουλίου τα οποία αποσκοπούν στη συμπερίληψη στις εμπορικές συμφωνίες ρήτρας σχετικά με τη χρηστή διακυβέρνηση στα φορολογικά ζητήματα, διότι αυτές συνιστούν το πρώτο βήμα για την κατάργηση των μέτρων και των φορολογικών πρακτικών που ενθαρρύνουν τη φοροδιαφυγή και τη φορολογική απάτη· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει αμέσως μια παρόμοια ρήτρα στις διαπραγματεύσεις της για μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες·

  18. καλεί την Επιτροπή και τις χώρες ΑΚΕ να συνεχίσουν τον διάλογό τους σχετικά με τη μετανάστευση με σκοπό να ενισχύσουν την αρχή της κυκλικής μετανάστευσης καθώς και τρόπους ενθάρρυνσής της μέσω της χορήγησης κυκλικών θεωρήσεων· επισημαίνει ότι το εν λόγω άρθρο δίνει έμφαση στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην ισότιμη μεταχείριση των πολιτών των χωρών ΑΚΕ, αλλά ότι η εφαρμογή αυτών των αρχών υπονομεύεται σε μεγάλο βαθμό από διμερείς συμφωνίες επανεισδοχής με χώρες διέλευσης, σε ένα πλαίσιο ανάθεσης από την Ευρώπη της διαχείρισης της μετανάστευσης σε τρίτους, συμφωνίες που δεν εγγυώνται το σεβασμό των δικαιωμάτων των μεταναστών και οδηγούν ενδεχομένως σε κατά συρροήν επανεισδοχές οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των μεταναστών·

  19. καλεί το Συμβούλιο να επιτύχει μια ταχεία και συνεκτική συμφωνία σχετικά με την πρόταση αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και ειδικότερα σε σχέση με τις χώρες που αναφέρονται στο παράρτημα 1 της ανωτέρω νομοθετικής πρότασης, οι οποίες επωφελούνται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης·

  20. υπογραμμίζει την ανάγκη να συμπεριληφθεί το ΕΤΑ, το οποίο είναι το κύριο χρηματοδοτικό όργανο για την αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ, στο πλαίσιο της ΣΑΠ· επιβεβαιώνει την υποστήριξή του στην πλήρη ενσωμάτωση στον προϋπολογισμό του ΕΤΑ, στο πλαίσιο του δημοκρατικού κοινοβουλευτικού ελέγχου καθώς και της διαφάνειας στην υλοποίησή του, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως την αυξανόμενη σημασία της εφαρμογής των αναπτυξιακών πολιτικών της ΕΕ που θα καθορίζουν ειδικές διευκολύνσεις (όπως στην περίπτωση της στρατηγικής της ΕΕ-Αφρική)·

  21. καλεί την Επιτροπή όχι μόνο να παρακολουθεί τους στόχους της οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στη μείωση των ανισοτήτων σε ό,τι αφορά την κατανομή του εισοδήματος τόσο στις μεμονωμένες αναπτυσσόμενες χώρες όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη των συμμετοχικών διαδικασιών βιώσιμης αυτοανάπτυξης με μορφές οργάνωσης συνεταιριστικού τύπου και μεθόδους PRA ("Participatory Reflection and Action") οι οποίες, καθώς βασίζονται στη συναίνεση και στη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων, εγγυώνται αποτελεσματικότερα οργανωτικά μοντέλα με πλέον μακροχρόνιο αντίκτυπο, προωθώντας τον ρόλο της κοινωνικής οικονομίας για την ανάπτυξη·

  22. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μέτρα αναπτυξιακής βοήθειας, τα οποία, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσης, θα μπορέσουν να αποτρέψουν την αύξηση της ανασφάλειας και των συγκρούσεων, την παγκόσμια πολιτική και οικονομική αστάθεια, την αύξηση των ανεξέλεγκτων και αθρόων μεταναστευτικών ροών ("πρόσφυγες της πείνας")·

  23. καλεί τις αναπτυσσόμενες χώρες να παράσχουν βασικές δημόσιες και να εγγυηθούν την πρόσβαση στη γη, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων για γεωργούς σε μικρή κλίμακα, με σκοπό να ενισχύσουν την επισιτιστική ασφάλεια και τον αγώνα κατά της ένδειας, που βοηθά τη μείωση της συγκεντρώσεως μεγάλων αγροκτημάτων και την εντατική εκμετάλλευση των πόρων με σκοπό την κερδοσκοπία με την καταστροφή των οικοσυστημάτων, καλεί περαιτέρω την Επιτροπή να ενισχύσει τις προαναφερθείσες πολιτικές·

  24. καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει τις επιπτώσεις του ψηφιακού χάσματος μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών, εστιάζοντας κυρίως στους κινδύνους που απορρέουν από τις τεχνολογίες της πληροφορικής οι οποίες φαίνεται ότι ενθαρρύνουν τη νοοτροπία των διακρίσεων, καθώς περιθωριοποιούν όσους για κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς λόγους δεν διαθέτουν πρόσβαση στα νέα προϊόντα που αποτελούν το όχημα της νέας επανάστασης της πληροφορικής·

  25. ζητεί σαφείς εντολές για την αξιολόγηση της ΣΑΠ, σαφείς και συγκεκριμένους επιχειρησιακούς στόχους και αναλυτικές διαδικασίες για την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων·

  26. τονίζει την καίρια ανάγκη να αντιμετωπισθεί η ΣΑΠ ως μακροπρόθεσμη προσπάθεια, ώστε να διασφαλισθεί η διαρκής ενίσχυσή της· τονίζει τη σημασία της έγκαιρης αξιολόγησης των πολιτικών προς αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες· για τον σκοπό αυτόν, ζητεί να ελέγχεται ο αντίκτυπος των ευρωπαϊκών και μη ευρωπαϊκών ιδιωτικών φορέων με ιδιαίτερη έμφαση στις πολυεθνικές·

  27. ζητεί την αξιολόγηση με συγκριτική ανάλυση της προσέγγισης, της μεθοδολογίας και των αποτελεσμάτων των εξωευρωπαϊκών πολιτικών συνεργασίας και βοήθειας και των σχετικών επιπέδων διεθνούς συνεργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις παρεμβάσεις της Κίνας στην Αφρική·

  28. υπογραμμίζει ότι η απόφαση του Συμβουλίου να επικεντρωθεί σε πέντε ευρύτερα πεδία για την ΣΑΠ κατά τη χρήση του 2009 δεν θα πρέπει να αντικαταστήσει τον έλεγχο των 12 παραδοσιακών πολιτικών τομέων, δηλαδή του εμπορίου, του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής, της ασφάλειας, της γεωργίας, των διμερών αλιευτικών συμφωνιών, των κοινωνικών πολιτικών (απασχόληση), της μετανάστευσης, της έρευνας/καινοτομίας, των τεχνολογιών πληροφοριών, των μεταφορών και της ενέργειας· καλεί, περαιτέρω, την Επιτροπή να αναγνωρίσει υφιστάμενες ασυνέπειες μεταξύ ευρωπαϊκών πολιτικών που έχουν αρνητική επίπτωση στην ανάπτυξη και να προτείνει συγκεκριμένες λύσεις· καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μηχανισμούς για τη συμπερίληψη νέων τομέων πολιτικής οι οποίοι δεν μπορούν να συμπεριληφθούν κατά τρόπο ικανοποιητικό στις υφιστάμενες δώδεκα πολιτικές όπως, π.χ,, ο τομέας των πρώτων υλών·

  29. υπενθυμίζει τις σημαντικές διεθνείς δεσμεύσεις της όσον αφορά το ποσοστό 0,7% της ΕΑΒ/ΑΕΠ ως στόχο για το 2015, που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την εξάλειψη της φτώχειας· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι μια προσέγγιση "ΕΑΒ+προσέγγισης" μπορεί να μειώσει τη συμβολή της ΕΕ στο πλαίσιο της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας για την καταπολέμηση της ένδειας· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι στο πλαίσιο της "ΕΑΒ+προσέγγισης" οι πιστώσεις που διατίθενται δεν είναι από νομικής απόψεως δεσμευτικές όσον αφορά την εξάλειψη της φτώχειας ή για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας·

  30. σημειώνει με ανησυχία ότι οι χρηματοοικονομικές ροές από τις αναπτυσσόμενες χώρες στην ΕΕ, οι οποίες βασίζονται σε πολιτικές που χαρακτηρίζονται από έλλειψη συνοχής, δεν αναφέρονται καν στο πλαίσιο της "ΕΑΒ +", και ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι ζημίες τις οποίες υφίστανται οι αναπτυσσόμενες χώρες λόγω του αθέμιτου φορολογικού ανταγωνισμού και της παράνομης εκροής κεφαλαίων·

  31. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η "προσέγγιση ΕΑΒ+" επικεντρώνεται μόνο στις χρηματοοικονομικές εισροές από την ΕΕ προς το Νότο και παραβλέπει τις χρηματοοικονομικές εκροές από το Νότο προς την ΕΕ, γεγονός το οποίο δημιουργεί μια παραπλανητική εικόνα όσον αφορά την κατεύθυνση των χρηματοοικονομικών ροών·

  32. ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει περαιτέρω την προσέγγιση «για το σύνολο της Ένωσης» και τον αντίκτυπο αυτής στην αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο ένταξης αυτής της προσέγγισης στην επόμενη δημοσιονομική προοπτική·

  33. καλεί τα ευρωπαϊκά μέλη της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ να απορρίψουν κάθε απόπειρα διεύρυνσης του ορισμού της ΕΑΒ, που θα συμπεριλάμβανε τις προσεγγίσεις "Whole of the Union" [Ολόκληρη η Ένωση] και "ΕΑΒ +" που πρόσφατα πρότεινε η Επιτροπή, καθώς και των θεμάτων τα οποία δεν άπτονται της βοήθειας, όπως οι χρηματοοικονομικές ροές, οι στρατιωτικές δαπάνες, η παραγραφή χρεών, ειδικότερα η παραγραφή χρεών που οφείλονται σε εξαγωγικές πιστώσεις και κονδύλια που διατίθενται για σπουδαστές και πρόσφυγες στην Ευρώπη·

  34. αναγνωρίζει ότι καθίσταται επιτακτική η τήρηση των δεσμεύσεων της ΕΑΒ, αν και συνεχίζουν να μην επαρκούν για την αντιμετώπιση της κρίσης στον τομέα της ανάπτυξης, και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να εντοπίσει επειγόντως επιπρόσθετες καινοτόμες πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη και να παρουσιάσει προτάσεις για την εισαγωγή ενός διεθνούς φόρου για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, προκειμένου να δημιουργηθούν επιπρόσθετοι πόροι με σκοπό την αντιμετώπιση των χειρότερων επιπτώσεων της κρίσης και τη συνέχιση της προσπάθειας για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας·

  35. υπενθυμίζει σταθερά στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη ότι η ΕΑΒ πρέπει να παραμείνει η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας με στόχο την εξάλειψη της φτώχειας· επομένως, υπογραμμίζει ότι εάν πρόκειται να προωθηθούν ευρέως καινοτόμες πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη, αυτές πρέπει να είναι επιπρόσθετες πηγές, να χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο προσέγγισης υπέρ των φτωχών και να μην είναι δυνατή σε καμία περίπτωση η χρησιμοποίησή τους για την αντικατάσταση της ΕΑΒ·

  36. εκφράζει τι φόβο ότι, στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες, οι περισσότεροι ΑΣΧ δεν θα επιτευχθούν μέχρι το 2015· προτρέπει, συνεπώς, τα κράτη μέλη να επιτύχουν τον συλλογικό στόχο τους και να προχωρήσουν στη θέσπιση δεσμευτικής νομοθεσίας, καθώς και να εκδίδουν ετήσια χρονοδιαγράμματα για την τήρηση των υποσχέσεών τους· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, το "Σχέδιο πρότασης νόμου για τη διεθνή ανάπτυξη" που παρουσίασε η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου τον Ιανουάριο του 2010·

  37. υπενθυμίζει ότι, σε συμφωνία με το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ, προτείνει να ορισθεί ένας μόνιμος εισηγητής όσον αφορά τη "συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής", με εντολή την παρακολούθηση και την ενημέρωση της Επιτροπής Ανάπτυξης σχετικά με κρούσματα ασυνέπειας στις πολιτικές της ΕΕ·

  38. καλεί την Επιτροπή να κάνει χρήση συστηματικών, σαφών και τακτικά ενημερωνόμενων σημείων αναφοράς και δεικτών για τη μέτρηση της ΣΑΠ, για παράδειγμα τους δείκτες αειφόρου ανάπτυξης, καθώς και να ενισχύσει τη διαφάνεια προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη αποδέκτες της βοήθειας και την κοινωνία των πολιτών·

  39. καλεί τις αναπτυσσόμενες χώρες να δημιουργήσουν ειδικούς δείκτες ανάλογα την χώρα όσον αφορά την ΣΑΠ σύμφωνα με τους γενικούς δείκτες της ΕΕ, προκειμένου να αξιολογήσουν τις πραγματικές ανάγκες και τις επιτεύξεις από απόψεως ανάπτυξης·

  40. θεωρεί ότι, εάν οι δράσεις και τα μέτρα στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ δεν τηρούν τις αρχές και τους στόχους εξωτερικής δράσης της Ένωσης όπως απαριθμούνται στο άρθρο 208 της Συνθήκης της Λισαβόνας και στο άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τούτο συνιστά παράβαση καθήκοντος η οποία μπορεί να οδηγήσει σε προσφυγή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει των άρθρων 263 και 265 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  41. επισημαίνει τη σημασία της συνοχής μεταξύ των εμπορικών και αναπτυξιακών πολιτικών για την καλύτερη ανάπτυξη και την απτή εφαρμογή, και επιδοκιμάζει εν προκειμένω την έκθεση της ΕΕ σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής 2009 (COM(2009)0461

  42. επαναλαμβάνει την ανάγκη για συνοχή μεταξύ της εμπορικής πολιτικής και άλλων πολιτικών (περιβαλλοντικής και κοινωνικής), ιδίως σε ό,τι αφορά τις εμπορικές συμφωνίες που περιέχουν κίνητρα για την παραγωγή βιοκαυσίμων σε αναπτυσσόμενες χώρες·

  43. επαναλαμβάνει τη σημασία της συνοχής μεταξύ των εμπορικών και αναπτυξιακών πολιτικών και τονίζει ότι η εφαρμογή των κεφαλαίων για την αειφόρο ανάπτυξη στις εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να προωθήσει τη χρηστή διακυβέρνηση και την εφαρμογή θεμελιωδών ευρωπαϊκών αξιών·

  44. θεωρεί την πρόσφατη απόφαση της ΕΕ να θεσπίσει εκ νέου τις επιδοτήσεις εξαγωγών για το γάλα σε σκόνη και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα, που κατά κύριο λόγο επιδοτούν αγροτικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη εις βάρος των φτωχών αγροτών στις αναπτυσσόμενες χώρες, μια κατάφωρη παραβίαση των βασικών αρχών της συνοχής της πολιτικής για την ανάπτυξη, και ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ανακαλέσουν αυτήν την απόφαση άμεσα·

  45. ζητεί τη διακοπή των επιδοτήσεων των εξαγωγών· υπενθυμίζει σχετικά τη δέσμευση την οποία ανέλαβαν το 2001 στη Ντόχα όλα τα μέλη του ΠΟΕ να περατώσουν τον αναπτυξιακό γύρο διαπραγματεύσεων με στόχο τη διόρθωση των υφιστάμενων ανισομερειών στο εμπορικό σύστημα και την τοποθέτηση του εμπορίου στην υπηρεσία της ανάπτυξης, συμβάλλοντας στην εξάλειψη της φτώχειας και στην επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας·

  46. καλεί την Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η ΓΔ Εμπορίου διαθέτει συνεκτική εντολή για εμπορικές διαπραγματεύσεις, να λάβει δεόντως υπόψη τις προϋποθέσεις του Κοινοβουλίου προκειμένου να παράσχει τη σύμφωνη γνώμη του για τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών·

  47. καλεί την Επιτροπή να λάβει κάθε διαθέσιμο μέτρο έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι, κατά τη χρονική στιγμή που το πρωτόκολλο για τη ζάχαρη φθάνει στη λήξη του και πραγματοποιείται η μεταρρύθμιση της ΕΕ για το καθεστώς της ζάχαρης, θα προστατεύσει τους ενεχόμενους εταίρους από οιεσδήποτε προσωρινές αναταράξεις της αγοράς·

  48. προτείνει την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων εργαλείων της ΕΕ για τη μείωση των τελωνειακών δασμών, όπως το σύστημα ΣΓΠ/ΣΓΠ+ και κεφάλαια σε ΣΕΣ και ΣΟΕΣ, και την περαιτέρω ενσωμάτωση εργασιακών και περιβαλλοντικών προτύπων που έχουν συμφωνηθεί σε διεθνές επίπεδο στα εν λόγω εργαλεία·

  49. καλεί εκ νέου την Επιτροπή να αξιοποιήσει στο έπακρο τους μηχανισμούς του ΣΓΠ και του ΣΓΠ + για την ανάπτυξη θεσμικής ικανότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να ενισχυθεί η εσωτερική τους συνοχή όσον αφορά τη χάραξη αναπτυξιακών στρατηγικών·

  50. τονίζει ότι η συστηματική διαβούλευση εργατικών οργανώσεων και συνδικαλιστικών ενώσεων σχετικά με την εφαρμογή κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων σε χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ, κυρίως πριν από τη σύναψη ΣΟΕΣ ή τη χορήγηση ΣΓΠ+, θα διασφάλιζε την καλύτερη συνοχή στις εμπορικές πολιτικές που βοηθούν την αειφόρο ανάπτυξη σε αναπτυσσόμενες χώρες·

  51. αναγνωρίζει ότι σύμφωνα με την έκθεση παρακολούθησης της Επιτροπής 2009 (CΟΜ(2009)160 τελικό, σ. 30), Βοήθεια για το Εμπόριο (ΒγΕ), οι πιστώσεις της ΒγΕ της ΕΕ προς τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) περιορίσθηκαν από 2.975 εκατομμύρια ευρώ το 2005 σε 2 097 εκατομμύρια ευρώ το 2007, το μερίδιο των χωρών ΑΚΕ στο σύνολο των πιστώσεων της ΕΕ για τη ΒγΕ σημείωσε πτώση από 50% σε 36% την ίδια χρονική περίοδο και ότι αυτό δεν είναι βεβαίως συνεπές με προηγούμενες υποσχέσεις για προτεραιότητα σε ό,τι αφορά την εξάλειψη της φτώχειας και την ανάπτυξη·

  52. επιδοκιμάζει, σε αυτό το πλαίσιο, όλες τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες στον τομέα του εμπορίου με αναπτυσσόμενες χώρες σε επίπεδο ΕΕ και ΠΟΕ, ιδίως την πρωτοβουλία «Όλα εκτός από όπλα», τα ΣΓΠ και ΣΓΠ+, την ασυμμετρία και τις μεταβατικές περιόδους σε όλες τις υφιστάμενες ευρωπαϊκές συμφωνίες εταιρικής σχέσης και το πρόγραμμα "βοήθεια για το εμπόριο" 2010-2011, και ζητεί την αναθεώρηση του τελευταίου, με σκοπό να αποκτήσει μεγαλύτερη ώθηση για την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης·

  53. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΓΣΠ+ της ΕΕ στην ενθάρρυνση της χρηστής διακυβέρνησης και της αειφόρου ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες, και ενθαρρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι αυτό το εργαλείο είναι αποτελεσματικό και ότι οι συμβάσεις της ΔΟΕ και του ΟΗΕ υλοποιούνται κατάλληλα επί τόπου·

  54. επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει εκείνες τις αναπτυσσόμενες χώρες που χρησιμοποιούν τις «ευελιξίες» που ενσωματώνονται στη συμφωνία ΤRIPS προκειμένου να είναι σε θέση να εξασφαλίσουν φάρμακα σε προσιτές τιμές στο πλαίσιο των εγχώριων δημόσιων προγραμμάτων τους για την υγεία·

  55. επιδοκιμάζει τη ρήτρα διασφάλισης σχετικά με την επισιτιστική ασφάλεια που ενσωματώνεται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης, και προτρέπει την Επιτροπή να διασφαλίσει την αποτελεσματική της εφαρμογή·

  56. εκφράζει τη λύπη του για τις διατάξεις TRIPS+ που συμπεριελήφθησαν στη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης CARIFORUM-EΚ και στις συμφωνίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τις χώρες της Κοινότητας των Άνδεων και της Κεντρικής Αμερικής, διατάξεις που δημιουργούν εμπόδια στην πρόσβαση σε βασικά φάρμακα·

  57. παροτρύνει την Επιτροπή να εγκαταλείψει την προσέγγιση TRIPS+ που τηρεί επί του παρόντος κατά τις διαπραγματεύσεις για συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης, όσον αφορά τα φαρμακευτικά και τα ιατρικά προϊόντα, ώστε να επιτραπεί σε αναπτυσσόμενες χώρες να παρέχουν φάρμακα σε προσιτές τιμές στο πλαίσιο των εγχώριων προγραμμάτων τους για τη δημόσια υγεία·

  58. επισημαίνει ότι οποιοδήποτε μέτρο στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων της ACTA για την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων στον διασυνοριακό έλεγχο και στις κατασχέσεις εμπορευμάτων, δεν θα πρέπει να ζημιώνει την παγκόσμια πρόσβαση σε νόμιμα, φθηνά και ασφαλή φάρμακα·

  59. εκφράζει ανησυχία σχετικά με τα πρόσφατα κρούσματα κατάσχεσης γενόσημων φαρμάκων από τελωνειακές αρχές κρατών μελών της ΕΕ κατά τη διαμετακόμισή τους σε ευρωπαϊκούς λιμένες και αερολιμένες, και υπογραμμίζει ότι η εν λόγω συμπεριφορά υπονομεύει τη Διακήρυξη του ΠΟΕ σχετικά με την πρόσβαση στα φάρμακα· ζητεί από τα ενεχόμενα κράτη μέλη της ΕΕ να σταματήσουν άμεσα την εν λόγω πρακτική· καλεί την Επιτροπή να διαβεβαιώσει το Κοινοβούλιο ότι η ACTA, η οποία τελεί επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση, δεν θα εμποδίζει την πρόσβαση των αναπτυσσόμενων χωρών σε φάρμακα·

  60. πιστεύει ότι η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και ζητεί συστηματική αξιολόγηση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής σε όλες τις πτυχές χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου, της γεωργίας και της επισιτιστικής ασφάλειας· ζητεί τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης να χρησιμοποιούνται για την εκπόνηση σαφών και συνεκτικών εγγράφων στρατηγικής ανά χώρα και ανά περιφέρεια, καθώς και σε όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα και σχέδια·

  61. επιδοκιμάζει τα πρόσφατα σχόλια της Επιτροπής ως προς το ότι θα εξετάσει ξανά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2003, ο οποίος είχε ακούσιες συνέπειες στη διαμετακόμιση μέσω της ΕΕ γενόσημων φαρμάκων τα οποία είχαν ως τελικό προορισμό αναπτυσσόμενες χώρες·

  62. πιστεύει ότι πρωτοβουλίες όπως η τράπεζα ευρεσιτεχνιών Unitaid για φάρμακα κατά του HIV/Aids μπορούν να βοηθήσουν ώστε να συμβάλουν στη συνοχή των πολιτικών της ΕΕ για την υγεία και την πνευματική ιδιοκτησία·

  63. επιδοκιμάζει τη στήριξη της Επιτροπής για προτάσεις με σκοπό να βοηθηθούν ιθαγενείς κοινότητες να εκμεταλλευθούν και να επωφεληθούν από τις παραδοσιακές τους γνώσεις και τους γενετικούς τους πόρους·

  64. επιδοκιμάζει τα σχόλια της Επιτροπής ως προς το ότι η ΕΕ θα μπορούσε να μειώσει τους δασμούς για φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα με χώρες παρόμοιας νοοτροπίας σε περίπτωση που δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία στο πλαίσιο του ΠΟΕ·

  65. στηρίζει την Επιτροπή όσον αφορά τη διευκόλυνση της μεταφοράς τεχνολογίας σε αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως τεχνολογίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτικής στο κλίμα, κάτι που είναι στοιχειώδες για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος·

  66. αναγνωρίζει την οικονομική σημασία των εμβασμάτων προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το θέμα της «διαρροής εγκεφάλων» στην εφαρμογή διμερών εμπορικών συμφωνιών, ιδίως στον τομέα της υγείας·

  67. επισημαίνει το έργο που πραγματοποιείται από πολλές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για τη φοροδιαφυγή από πολυεθνικές της ΕΕ σε αναπτυσσόμενες χώρες και ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις συστάσεις τους σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις·

  68. χαιρετίζει τους μηχανισμούς για την ενίσχυση της ΣΑΠ εντός της Επιτροπής, συγκεκριμένα δε το σύστημα διϋπηρεσιακής διαβούλευσης, τη διαδικασία εκτίμησης επιπτώσεων, την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην αειφορία και τη διϋπηρεσιακή ομάδα στήριξης της ποιότητας και όπου αυτό κρίνεται κατάλληλο, τη στρατηγική αξιολόγηση όσον αφορά το περιβάλλον· ερωτά, εντούτοις, ποια κριτήρια εφάρμοσε η ΓΔ Ανάπτυξη όταν αποφάσισε την ανατροπή πρωτοβουλιών πολιτικής που εμφάνιζαν έλλειψη συνοχής και ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς την έκβαση των διϋπηρεσιακών διαβουλεύσεων· ζητεί οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο των εκτιμήσεων των επιπτώσεων να υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε περισσότερο κατανοητή μορφή· ζητεί περαιτέρω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα εθνικά κοινοβούλια καθώς και τα κοινοβούλια των αναπτυσσόμενων χωρών να έχουν πιο ενεργή εμπλοκή στους ανωτέρω μηχανισμούς·

  69. ζητεί όλες οι αναπτυσσόμενες χώρες να επωφεληθούν από τη στρατηγική "aid for trade" και όχι μόνο αυτές που συμφωνούν σε μεγαλύτερη απελευθέρωση των αγορών τους· καλεί την Επιτροπή κατά τη διάρκεια των εμπορικών διαπραγματεύσεων, κυρίως στο πλαίσιο των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης, να μην επιβάλει ενάντια στις επιθυμίες των αναπτυσσόμενων χωρών την έναρξη κεφαλαίων διαπραγματεύσεων για "θέματα Σιγκαπούρης" και ζητήματα που αφορούν τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, και να μην συνάπτει συμφωνίες αυτού του τύπου, για όσο χρονικό διάστημα οι εν λόγω χώρες δεν έχουν δημιουργήσει ένα κατάλληλο εθνικό ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο·

  70. ζητεί από την Επιτροπή τη συστηματική συμπερίληψη νομικά δεσμευτικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών κανόνων στις εμπορικές συμφωνίες που διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό την προώθηση του στόχου ενός εμπορίου στην υπηρεσία της ανάπτυξης·

  71. ζητεί από την Επιτροπή να ξεκινήσει νωρίτερα τις εκτιμήσεις επιπτώσεων, δηλαδή προτού η διαδικασία κατάρτισης πρωτοβουλιών πολιτικής προχωρήσει πολύ, και να βασίσει τις εκτιμήσεις σε υφιστάμενες ή ειδικά εκπονηθείσες μελέτες, και να συμπεριλαμβάνει συστηματικά κοινωνικές, περιβαλλοντικές διαστάσεις και διαστάσεις που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, επειδή μια ανάλυση των προοπτικών είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και απτή, δεδομένης της έλλειψης στοιχείων και του πολύπλοκου χαρακτήρα μέτρησης της ΣΑΠ· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων επιπτώσεων στα έγγραφα στρατηγικής ανά περιφέρεια και ανά χώρα του Μέσου Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ) καθώς και τις προτάσεις για τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί·

  72. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι από τις 82 εκτιμήσεις επιπτώσεων που διενεργήθηκαν το 2009 από την Επιτροπή, μόνο μία αφορούσε την ανάπτυξη· επισημαίνει την ανάγκη συστηματικής προσέγγισης σε ό,τι αφορά τη μέτρηση της επίδοσης της ΣΑΠ· συνεπώς, καλεί την Επιτροπή να αναθέσει στη μονάδα μελλοντικών ερευνών και συνοχής των πολιτικών, η οποία θα υπάγεται στη ΓΔ Ανάπτυξης, πρωταγωνιστικό ρόλο για την εμβριθέστερη εξέταση της ΣΑΠ·

  73. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαδικασία της έκθεσης της Επιτροπής για τη ΣΑΠ, για παράδειγμα όσον αφορά το ερωτηματολόγιο, τον καλύτερο συγχρονισμό και τη συνεκτίμηση των εκθέσεων πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου·

  74. ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει τις αντιπροσωπείες της ΕΕ στο έργο της για τη ΣΑΠ διορίζοντας σημεία εστίασης ΣΑΠ που θα είναι αρμόδια για θέματα ΣΑΠ σε κάθε αντιπροσωπεία, ώστε να παρακολουθείται ο αντίκτυπος της πολιτικής της ΕΕ σε επίπεδο χωρών-εταίρων· ζητεί τη συμπερίληψη της διάστασης ΣΑΠ στην κατάρτιση του προσωπικού· καλεί την Επιτροπή να εκδίδει σε ετήσια βάση τα αποτελέσματα επιτόπιων διαβουλεύσεων που θα διεξάγονται από αντιπροσωπείες της ΕΕ· για τον σκοπό αυτό, καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι αντιπροσωπείες της ΕΕ έχουν επαρκείς ικανότητες, προκειμένου αυτές να διαβουλεύονται ευρέως με τις τοπικές κυβερνήσεις και να εγγυώνται ευκαιρίες για ενεργό συμμετοχή σε μη κρατικούς παράγοντες και στην κοινωνία των πολιτών σχετικά με το ζήτημα της ΣΑΠ·

  75. προτείνει η κατάρτιση των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των μελών των αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο πεδίο της ΣΑΠ να πραγματοποιείται με σκοπό τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίησή τους ως προς τον εν λόγω πολιτικό στόχο·

  76. καλεί την Επιτροπή να αναθέσει στον Επίτροπο Ανάπτυξης την μόνη αρμοδιότητα για τις χορηγήσεις προς τις χώρες, για θεματικά στρατηγικά έγγραφα και στρατηγικά έγγραφα για επιμέρους χώρες και περιφέρειες, για εθνικά και πολυετή ενδεικτικά προγράμματα καθώς και για ετήσια προγράμματα δράσης όπως επίσης και την υλοποίηση της βοήθειας προς όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες σε στενή συνεργασία με την Ύπατη Εκπρόσωπο και τον αρμόδιο Επίτροπο για την ανθρωπιστική βοήθεια με σκοπό να αποφευχθούν μη συνεπείς προσεγγίσεις εντός της Επιτροπής και του Συμβουλίου·

  77. καλεί τα κράτη μέλη και τα εθνικά κοινοβούλιά τους να προωθήσουν τη ΣΑΠ μέσω ενός ειδικού προγράμματος εργασίας με δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα, προκειμένου να βελτιωθεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα εργασίας για τη ΣΑΠ, καθώς και οι προσπάθειες για τη βοήθεια, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι το εν λόγω χρονοδιάγραμμα δεν έρχεται σε αντίθεση με τις αναπτυξιακές στρατηγικές των εταίρων χωρών·

  78. προτείνει τη συμπερίληψη της ΣΑΠ στην ενδιάμεση αξιολόγηση του ΜΑΣ, ιδιαίτερα στα συναφή θεματικά προγράμματα·

  79. προτείνει τη συμπερίληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων ΣΑΠ στο πρόγραμμα εργασίας κάθε Προεδρίας·

  80. συνιστά στο Συμβούλιο να βελτιώσει το έργο των υφιστάμενων δομών για την ενίσχυση της ΣΑΠ, για παράδειγμα με τη σύγκληση περισσότερων κοινών συνεδριάσεων των ομάδων εργασίας και με τη δημοσιοποίηση του προγράμματος εργασίας·

  81. προτείνει την εκπόνηση διετούς έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη ΣΑΠ· προτείνει σε όλες τις επιτροπές του να εκπονούν εκθέσεις που θα εξετάζουν τις αναπτυξιακές διαστάσεις της εκάστοτε επιτροπής·

  82. υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· για τον σκοπό αυτόν, προτείνει, όταν συζητείται ένα ευαίσθητο ζήτημα σχετικά με τη ΣΑΠ από μια επιτροπή, οι άλλες σχετικές επιτροπές να συμμετέχουν άμεσα, και όταν μια επιτροπή διοργανώνει ακρόαση εμπειρογνωμόνων για ένα ευαίσθητο ζήτημα σχετικά με τη ΣΑΠ, οι άλλες σχετικές επιτροπές να εμπλέκονται στη διοργάνωση αυτής της ακρόασης·

  83. ενθαρρύνει τον διορισμό από τις κοινοβουλευτικές συνελεύσεις ίσης εκπροσώπησης, όπως η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, μόνιμων εισηγητών για τη ΣΑΠ και τη σύνταξη διετούς έκθεσης ΣΑΠ για τον εντοπισμό κρουσμάτων έλλειψης συνοχής στις πολιτικές·

  84. ζητεί διευκρινίσεις θεσμικής φύσεως σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών (COM(2009)458), όσον αφορά την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης και του διαλόγου με τις αναπτυσσόμενες χώρες για το θέμα της ΣΑΠ· ερωτά αν η ενισχυμένη αυτή εταιρική σχέση θα συμπεριλαμβάνει και μηχανισμό παροχής συμβουλών προς τις αναπτυσσόμενες χώρες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες αυτές μπορούν να προβαίνουν προκειμένου να προωθούν τη ΣΑΠ, καθώς και ένα σχέδιο για την ανάπτυξη δυνατοτήτων σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να διενεργείται αξιολόγηση της ΣΑΠ·

  85. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

  • [1]  ΕΕ C 46 της 24.2.2006, σ. 1.
  • [2]  ΑΚΕ-ΕΕ/100.568/09/fin.
  • [3]  ΕΕ C 292E της 1.12.2006, σ. 121.
  • [4]  ΕΕ C 250E της 25.10.2007, σ. 77.
  • [5]  ΕΕ C 263E της 16.10.2008, σ. 633.
  • [6]  ΕΕ C 286E της 27.11.2009, σ. 5.
  • [7]  ΕΕ C 297E της 20.11.2008, σ. 201.
  • [8]  ΕΕ C 279E της 19.11.2009, σ. 100.
  • [9]  ΕΕ C 102E της 24.4.2008, σ. 291.
  • [10]  ΕΕ C 298E της 8.12.2006, σ. 261.
  • [11]  "Συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής: Θεσμικές προσεγγίσεις: τεχνικό σεμινάριο": Σεμινάριο του ΟΟΣΑ στο Παρίσι στις 13 Οκτωβρίου 2003.
  • [12]  Άρθρο 35 της κοινής δήλωσης του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχομένων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη" (2006/C 46/01).

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Συνοχή της πολιτικής σημαίνει ότι όλοι οι τομείς πολιτικής της ΕΕ θα πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο που να υποστηρίζει τις αναπτυξιακές ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών. Παρά τη δέσμευση της ΕΕ υπέρ της ΣΑΠ, οι πολιτικές της υπονομεύουν ποικιλοτρόπως τους αναπτυξιακούς στόχους, όπως π.χ.:

   Στις αγορές των αναπτυσσόμενων χωρών υπάρχει υπερπληθώρα υπερβολικά επιδοτούμενων ευρωπαϊκών αγαθών, γεγονός που εντείνει την αποδυνάμωση της οικονομικής και κοινωνικής υποδομής αυτών των χωρών, οξύνει τον υποσιτισμό και την πείνα και εκθέτει τους εγχώριους αγρότες στον κίνδυνο της διαρθρωτικής φτώχειας και στην εντεινόμενη εξάρτηση από εξωτερική βοήθεια·

   Διάφορες χώρες, όπως η Μαλαισία, η Ινδονησία και η Κολομβία, καθώς και ορισμένες αφρικανικές χώρες, διαθέτουν μεγάλο μέρος των καλλιεργήσιμων εδαφών τους για την παραγωγή βιοκαυσίμων για την κάλυψη των αναγκών της ΕΕ σε ανανεώσιμη ενέργεια εις βάρος της επισιτιστικής ασφάλειας και της βιοποικιλότητας·

   Η μαζική υφαρπαγή γης για την παραγωγή βιοκαυσίμων συνιστά σοβαρή απειλή για την επιβίωση των μικροκαλλιεργητών. Περισσότερα από 10 000 εκτάρια έχουν εκχερσωθεί για τη φύτευση ζατρόφα (jatropha) στη Βόρεια Γκάνα· ποσοστό έως και 60% της αροτραίας γης έχει αποδοθεί στην παραγωγή βιοκαυσίμων στην Τανζανία· 50 000 έως 200 000 εκτάρια είναι υπό διαπραγμάτευση στη Σενεγάλη, και εντούτοις οι χώρες αυτές δεν είναι αυτάρκεις ως προς την παραγωγή τροφίμων για την κάλυψη της εγχώριας κατανάλωσης·

   Το έγγραφο «Η Ευρώπη στον κόσμο: η συμμετοχή της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό» που περιέχει την εμπορική στρατηγική της ΕΕ δείχνει ότι οι διμερείς και περιφερειακές στρατηγικές για τις ελεύθερες συναλλαγές προωθούν την πρόσβαση της ΕΕ στις αγορές πρώτων υλών των αναπτυσσόμενων χωρών, περιλαμβανομένων των γεωργικών προϊόντων, ανοίγοντάς τις στις μεγάλες εταιρείες της ΕΕ εις βάρος της γεωργίας μικρής κλίμακας και της νεοσύστατης βιομηχανίας·

   Η πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ για τις αναπτυσσόμενες χώρες στην πράξη περιορίζεται απλώς στην εξαγωγή πρώτων υλών, οι οποίες φορολογούνται λιγότερο σε σύγκριση με τα μεταποιημένα αγαθά. Η πολιτική αυτή διαιωνίζει τον ρόλο των αναπτυσσόμενων χωρών ως προμηθευτών πρώτων υλών για τη βιομηχανία της ΕΕ·

   Η ελευθέρωση των χρηματοοικονομικών αγορών, περιλαμβανομένων των κερδοσκοπικών και ασταθών χρηματοοικονομικών ροών τις οποίες ελάχιστα ελέγχουν οι αναπτυσσόμενες χώρες, έχει προκαλέσει μεγάλη αστάθεια σε διεθνές επίπεδο με καταστροφικές συνέπειες για τις οικονομίες των αναπτυσσόμενων χωρών·

   Οι διάφορες συμφωνίες σύνδεσης και ελευθέρων συναλλαγών που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση ενέχουν τον κίνδυνο ελευθέρωσης του τραπεζικού τομέα και του τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών κατά τρόπο ανεύθυνο, απειλώντας τις ήδη φτωχές κοινότητες με επισφαλή χρηματοοικονομικά προϊόντα, κερδοσκοπία, φοροδιαφυγή κλπ. ·

   Το 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανεισήγαγε τις επιδοτήσεις των εξαγωγών για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα οποία κατά κύριο λόγο εξάγονται στις χώρες ΑΚΕ, ενώ παράλληλα οι αγορές στις φτωχές χώρες είναι απροστάτευτες. Για παράδειγμα, οι παγκόσμιες τιμές για το γάλα κυριαρχούν επί των τιμών στις χώρες ΑΚΕ και η μεγάλη αστάθεια των τιμών έχει σοβαρές επιπτώσεις στους εγχώριους κτηνοτρόφους και στην εγχώρια βιομηχανία γάλακτος (περιλαμβανομένης μιας κατακόρυφης αύξησης της εξάρτησης από εισαγωγές και της υπονόμευσης των τοπικών τιμών). Στη Νιγηρία, όπου το 80% του πληθυσμού εκτρέφει βοοειδή, οι εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων έχουν τετραπλασιαστεί από το 1996, ενώ το μερίδιο της ΕΕ αντιστοιχεί στο 65% των εισαγωγών·

   Ως σημαντικός εξαγωγέας όπλων, η ΕΕ εξάγει ή διευκολύνει την αποστολή όπλων πέραν των συνόρων της. Μολονότι η ΕΕ παρέχει σημαντικά ποσά αναπτυξιακής βοήθειας, εξάγει όπλα, άμεσα ή έμμεσα, στις ίδιες χώρες όπου δαπανώνται εκατομμύρια για τα ταμεία ανάπτυξης (η ΕΕ των 15 δαπανά περίπου 70 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για τα ταμεία ανάπτυξης, ενώ η αξία των εξαγωγών όπλων της ΕΕ ανέρχεται σε περίπου 360 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως)·

   Επίσης, με τις νέες συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης θα εξακολουθεί να υφίσταται το φαινόμενο της υπεραλίευσης, καθώς συχνά εκλείπουν αξιόπιστα επιστημονικά στοιχεία για τον προσδιορισμό των αειφόρων ανώτατων ορίων αλιευμάτων. Οι τοπικοί αλιείς δεν έχουν κατά προτεραιότητα πρόσβαση σε τόπους αλιείας και θα εξακολουθούν να πλήττονται από τον επιδοτούμενο ανταγωνισμό που συνιστούν τα ευρωπαϊκά σκάφη. Σε αυτήν την περίπτωση, η εγχώρια μεταποιητική βιομηχανία, με την υψηλότερη πιθανή προστιθέμενη αξία στην αλυσίδα παραγωγής, λαμβάνει πενιχρή ενίσχυση·

   Η ΕΕ έχει θέσει την αειφόρο ανάπτυξη, την αποψίλωση, τη συναφή απώλεια βιοποικιλότητας, την αλλαγή του κλίματος και τη μείωση της φτώχειας ψηλά στην ατζέντα πολιτικής της. Η προσαρμογή του σχεδίου δράσης για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT) συνενώνει όλα τα στοιχεία μιας συνεκτικής προσέγγισης στην αειφόρο ανάπτυξη. Εντούτοις, κατά την εφαρμογή αυτών των δεσμεύσεων, η ΕΕ δεν φαίνεται να σημειώνει ιδιαίτερη πρόοδο. Η τρέχουσα εφαρμογή του σχεδίου FLEGT δεν θα αποβεί καθοριστική στην καταπολέμηση της παράνομης και καταστροφικής υλοτομίας·

   Όσον αφορά την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, η ΕΕ δεν περικόπτει τις εκπομπές της επαρκώς ώστε να φθάσει τον στόχο 2C και μια αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας πρώτα και κύρια θα πλήξει τις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι χώρες της ΕΕ οφείλουν να μειώσουν τις εκπομπές τους κατά ποσοστό έως και 70% και μέχρι τούδε ελάχιστες συγκεκριμένες δεσμεύσεις έχουν εκφραστεί για τη χορήγηση χρηματοδότησης προς αναπτυσσόμενες χώρες σε θέματα κλίματος και δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική συνεργασία για μεταφορά τεχνογνωσίας προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (τα περισσότερα προγράμματα του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης υλοποιούνται με αναδυόμενες οικονομίες όπως η Κίνα)·

   Αν δούμε μόνο τις περιπτώσεις που έχει καλύψει ο Τύπος, ο αριθμός των θανάτων στα σύνορα της ΕΕ από το 1988 και εξής έχει φθάσει τους 14 794. Παράλληλα, ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα (FRONTEX) διπλασιάστηκε μεταξύ 2007 και 2009. Ο κοινοτικός προϋπολογισμός που δαπανάται για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης εξαπλασιάστηκε το ίδιο διάστημα. Κάποια παραδείγματα αναδεικνύουν τη σημασία που έχει αποκτήσει αυτή η πολιτική: τα κράτη μέλη της ΕΕ πραγματοποίησαν 174 275 απελάσεις το 2007· τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ κατέγραψαν περίπου 240 000 αιτούντες άσυλο το 2008, δηλαδή 480 αιτούντες ανά ένα εκατομμύριο κατοίκων. Ποσοστό έως και 73% αυτών των αιτήσεων απορρίφθηκε και σε μόλις 24 425 αιτούντες άσυλο (13%) αναγνωρίσθηκε το καθεστώς πρόσφυγα, σε 18 560 (10%) χορηγήθηκε επικουρική προστασία και σε 8 970 (5%) δόθηκε άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

  Ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός και θα μπορούσαν να προστεθούν πολλές ακόμη περιπτώσεις έλλειψης συνοχής. Συνολικά, μολονότι η διαδικασία ΣΑΠ ξεκίνησε το 2005, δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος. Η κατάσταση δεν θα βελτιωθεί εάν αντιμετωπίζονται μόνο επιμέρους προβλήματα: πολλά φαινόμενα έλλειψης συνοχής είναι εγγενή του συστήματος. Τα βραχυπρόθεσμα συμφέροντα της ΕΕ συχνά κυριαρχούν επί των μακροπρόθεσμων συμφερόντων και των αναπτυξιακών στόχων.

  Συνολικός στόχος της παρούσας έκθεσης είναι η εξέταση των κυρίαρχων φαινομένων έλλειψης συνοχής και η επισήμανση των διαρθρωτικών προβλημάτων που αφορούν τη ΣΑΠ. Επιπλέον, η εισηγήτρια ελπίζει να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο τα θεσμικά όργανα της ΕΕ σε θέματα ΣΑΠ, να εμπλακεί περαιτέρω το ΕΚ στη διαδικασία ΣΑΠ της Επιτροπής και να βελτιωθεί η ΣΑΠ εντός του ΕΚ. Για τον λόγο αυτόν η εισηγήτρια συμπεριέλαβε και ορισμένες δεσμεύσεις για το ίδιο το Κοινοβούλιο.

  Τέλος, μία από τις βασικές συστάσεις της παρούσας έκθεσης είναι η θέσπιση μηχανισμού καταγγελιών που θα λειτουργεί ως σημείο εστίασης για τη ΣΑΠ εντός της ΕΕ και θα λαμβάνει τις καταγγελίες και εκπονεί ανεξάρτητα εκθέσεις για την έλλειψη συνοχής στις πολιτικές. Η εισηγήτρια συνιστά την αξιοποίηση του Διαμεσολαβητή για αυτήν τη θέση, γεγονός που θα είχε ως πλεονέκτημα τη χρήση υφιστάμενων δομών. Εάν η ευρωπαϊκή διοίκηση, δηλαδή εν προκειμένω κυρίως η Επιτροπή, δεν ενεργεί σύμφωνα με τον νόμο ή παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα, τούτο συνιστά τουλάχιστον κρούσμα κακοδιοίκησης, για το οποίο μπορεί να διενεργεί έρευνες ο Διαμεσολαβητής – ιδία πρωτοβουλία, όπως ορίζεται ρητώς στο άρθρο 228(2) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ένωσης. Για παράδειγμα, τέτοιους είδους έρευνα ιδία πρωτοβουλία είχε ως αποτέλεσμα την έγκριση των πρώτων κανόνων για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα της ΕΕ, μέσω αποφάσεων που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και αργότερα το Κοινοβούλιο.

  Επιπροσθέτως, η παραβίαση της νομοθεσίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σαφώς συνιστά παράλληλα αυτού του είδους έλλειψη συνοχής που θέλει να αποφύγει η ανακοίνωση της Επιτροπής. Τέλος, θα ήταν αντίθετο προς τους στόχους και τις αρχές που διέπουν την πολιτική της Ένωσης στον τομέα της ανάπτυξης, όπως θεσπίζεται στο άρθρο 209 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ένωσης.

  Όσον αφορά τον ρόλο των εθνικών εποπτικών αρχών στις αναπτυσσόμενες χώρες, δεν πρόκειται να υπάρχει σύγκρουση αρμοδιοτήτων μεταξύ αυτών και του Διαμεσολαβητή, καθώς η εντολή του Διαμεσολαβητή περιορίζεται στα θεσμικά όργανα και τους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης – τα οποία, αφετέρου, είναι πέραν της εντολής και των αρμοδιοτήτων των εθνικών εποπτικών αρχών.

  Δεν απαιτείται τροποποίηση της εντολής του Διαμεσολαβητή. Ο Διαμεσολαβητής έχει δεσμευτεί δημοσίως να κάνει χρήση των εξουσιών του για διενέργεια έρευνας ιδία πρωτοβουλία εάν το καθεστώς του καταγγέλλοντα είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο χαρακτηρίζεται μη παραδεκτή μια κατά τα άλλα παραδεκτή καταγγελία. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η ίδια η Επιτροπή Αναφορών του ΕΚ, η οποία δύναται, χωρίς να υποχρεούται, να εξετάζει αναφορές από μη κατοίκους μη υπηκόους κράτους μέλους.

  Εάν ο Διαμεσολαβητής δηλώσει, σε απάντηση συγκεκριμένης έκκλησης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι είναι διατεθειμένος να κάνει χρήση των εξουσιών του για διενέργεια έρευνας ιδία πρωτοβουλία όταν λαμβάνει καταγγελίες για κρούσματα έλλειψης συνοχής –με συναφείς στόχους, αρχές και κριτήρια– όσον αφορά τις ενέργειες της ΕΕ στον τομέα της αναπτυξιακής πολιτικής, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Διαμεσολαβητής θα υποχρεούται να κάνει χρήση αυτών των εξουσιών για διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν άλλα ζητήματα.

  Τέλος, παρόμοια συμφωνία είναι ήδη σε ισχύ: το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Διαμεσολαβητή τέθηκε για πρώτη φορά το 2007 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεση Sbarbati σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2006[1], βάσει δύο τροπολογιών της Margrete Auken[2].

  • [1]  A6-0301/2007
  • [2]  Χαιρετίζει τη δήλωση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή όσον αφορά την πρόθεσή του να επιληφθεί των πιστωτικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ) εκτός της ΕΕ χρησιμοποιώντας τις εξουσίες του για διενέργεια έρευνας ιδία πρωτοβουλία, και επισημαίνει ότι ο διαμεσολαβητής θα πρέπει να αξιολογεί και να διασφαλίζει την εσωτερική ικανότητα εξέτασης καταγγελιών σε αυτό το πλαίσιο.·
   Καλεί τον Διαμεσολαβητή να εξετάσει το ενδεχόμενο σύναψης μνημονίου συνεννόησης με την ΕΤΕ σχετικά με τους όρους συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων όσον αφορά την άσκηση των εξουσιών του Διαμεσολαβητή να διερευνά καταγγελίες σχετικά με περιπτώσεις κακοδιοίκησης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ΕΤΕ, και είναι της γνώμης ότι η ΕΤΕ είναι η πλέον κατάλληλη να ενημερώνει ενεργά τους πολίτες τους οποίους αφορούν έργα που χρηματοδοτούνται από την Τράπεζα όσον αφορά τη δυνατότητα υποβολής καταγγελιών στον Διαμεσολαβητή, ακόμη και εάν αυτοί είναι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν εκτός της ΕΕ·

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (2.3.2010)

  προς την Επιτροπή Ανάπτυξης

  σχετικά με τη συνοχή της των ευρωπαϊκών πολιτικών για την ανάπτυξη και την «Επίσημη Βοήθεια για Ανάπτυξη +»
  (2009/2218(INI))

  Συντάκτης γνωμοδότησης: Vital Moreira

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  1.      επισημαίνει τη σημασία της συνοχής μεταξύ των εμπορικών και αναπτυξιακών πολιτικών για την καλύτερη ανάπτυξη και την απτή εφαρμογή, και επιδοκιμάζει εν προκειμένω την έκθεση της ΕΕ σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής 2009 (COM(2009)0461) και την ισορροπημένη προσέγγιση που ακολούθησε η ΓΔ Εμπορίου κατά την εφαρμογή εμπορικών συμφωνιών που όχι μόνο προωθούν τα στρατηγικά οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, αλλά και υπογραμμίζουν την ανάγκη για χρηστή διακυβέρνηση και εφαρμογή των θεμελιωδών ευρωπαϊκών αξιών·

  2.      επαναλαμβάνει την ανάγκη για συνοχή μεταξύ της εμπορικής πολιτικής και άλλων πολιτικών (περιβαλλοντικής και κοινωνικής), ιδίως σε ό,τι αφορά τις εμπορικές συμφωνίες που περιέχουν κίνητρα για την παραγωγή βιοκαυσίμων σε αναπτυσσόμενες χώρες·

  3.      τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μακράν ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας στον κόσμο (η βοήθεια της ΕΕ ανήλθε στα 49 δισεκατομμύρια ευρώ το 2008, εκπροσωπώντας το 0,40% του ΑΕΕ) και ότι ο όγκος της βοήθειας αναμένεται να αυξηθεί στα 69 δισεκατομμύρια ευρώ το 2010 προκειμένου να εκπληρώσει τη συλλογική δέσμευση του 0,56% του ΑΕΕ της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στη διάσκεψη κορυφής της G8 στο Gleneagles το 2005· επισημαίνει ότι αυτό θα αποδέσμευε επιπροσθέτως 20 δισεκατομμύρια ευρώ για αναπτυξιακούς στόχους·

  4.      επαναλαμβάνει τη σημασία της συνοχής μεταξύ των εμπορικών και αναπτυξιακών πολιτικών και τονίζει ότι η εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών θα πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να προωθήσει τη χρηστή διακυβέρνηση και την εφαρμογή θεμελιωδών ευρωπαϊκών αξιών·

  5.      τονίζει ότι η συστηματική διαβούλευση εργατικών οργανώσεων και συνδικαλιστικών ενώσεων σχετικά με την εφαρμογή κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων σε χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ, κυρίως πριν από τη σύναψη ΣΟΕΣ ή τη χορήγηση ΣΓΠ+, θα διασφάλιζε την καλύτερη συνοχή στις εμπορικές πολιτικές που βοηθούν την αειφόρο ανάπτυξη σε αναπτυσσόμενες χώρες·

  6.      αναγνωρίζει ότι σύμφωνα με την έκθεση παρακολούθησης της Επιτροπής 2009 (CΟΜ(2009)160 τελικό, σ. 30), Βοήθεια για το Εμπόριο (ΒγΕ), οι πιστώσεις της ΒγΕ της ΕΕ προς τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) περιορίσθηκαν από 2.975 εκατομμύρια ευρώ το 2005 σε 2 097 εκατομμύρια ευρώ το 2007, το μερίδιο των χωρών ΑΚΕ στο σύνολο των πιστώσεων της ΕΕ για τη ΒγΕ σημείωσε πτώση από 50% σε 36% την ίδια χρονική περίοδο και ότι αυτό δεν είναι βεβαίως συνεπές με προηγούμενες υποσχέσεις για προτεραιότητα σε ό,τι αφορά την εξάλειψη της φτώχειας και την ανάπτυξη·

  7.      επιδοκιμάζει, σε αυτό το πλαίσιο, όλες τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες στον τομέα του εμπορίου με αναπτυσσόμενες χώρες σε επίπεδο ΕΕ και ΠΟΕ, ιδίως την πρωτοβουλία «Όλα εκτός από όπλα», τα ΣΓΠ και ΣΓΠ+, την ασυμμετρία και τις μεταβατικές περιόδους σε όλες τις υφιστάμενες ευρωπαϊκές συμφωνίες εταιρικής σχέσης και το πρόγραμμα εργασίας σχετικά με τη βοήθεια για το εμπόριο 2020-2011, και ζητεί την αναθεώρηση του τελευταίου, με σκοπό να αποκτήσει μεγαλύτερη ώθηση για την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης·

  8.      θεωρεί την πρόσφατη απόφαση της ΕΕ να θεσπίσει εκ νέου τις επιδοτήσεις εξαγωγών για το γάλα σε σκόνη και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα, που κατά κύριο λόγο επιδοτούν αγροτικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη εις βάρος των φτωχών αγροτών στις αναπτυσσόμενες χώρες, μια κατάφωρη παραβίαση των βασικών αρχών της συνοχής της πολιτικής για την ανάπτυξη, και ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ανακαλέσουν αυτήν την απόφαση άμεσα·

  9.      τονίζει την ανάγκη να ληφθούν υπόψη σχετικές πτυχές της συνοχής της πολιτικής για την ανάπτυξη σε διμερείς και περιφερειακές εμπορικές συμφωνίες και σε πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες με βάση τη σθεναρή δέσμευση στο σύστημα του ΠΟΕ που βασίζεται σε κανόνες, και προτρέπει εν προκειμένω την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν ενεργά μαζί με όλους τους άλλους σχετικούς εταίρους του ΠΟΕ που μπορούν να συμβάλουν ώστε να υπάρξει μια έκβαση ισορροπημένη, φιλόδοξη και με στόχο την ανάπτυξη στον γύρο της Ντόχα στο προσεχές μέλλον·

  10.    υπενθυμίζει την έγκριση, τον Οκτώβριο του 2007, της στρατηγικής της ΕΕ σχετικά με τη βοήθεια για το εμπόριο, με δέσμευση να αυξηθεί η συλλογική βοήθεια της ΕΕ σε σχέση με το εμπόριο στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως ως το 2010 (1 δισεκατομμύριο ευρώ από την Κοινότητα και 1 δισεκατομμύριο ευρώ από τα κράτη μέλη)·

  11.    υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα λεγόμενα «Θέματα της Σιγκαπούρης», όπως η ελευθέρωση των υπηρεσιών, των επενδύσεων και των δημοσίων συμβάσεων, η εισαγωγή κανόνων ανταγωνισμού και ισχυρότερης επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν εξυπηρετούν τον σκοπό της επίτευξης των οκτώ αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας·

  12.    καλεί τις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως εκείνες που επωφελούνται περισσότερο από τη βοήθεια της ΕΕ, να διασφαλίσουν τη χρηστή διακυβέρνηση σε όλα τα δημόσια ζητήματα, και ιδίως στη διαχείριση της λαμβανόμενης βοήθειας, και προτρέπει την Επιτροπή να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει τη διαφανή και αποτελεσματική υλοποίηση της βοήθειας·

  13.    επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει εκείνες τις αναπτυσσόμενες χώρες που χρησιμοποιούν τις «ευελιξίες» που ενσωματώνονται στη συμφωνία ΤRIPS προκειμένου να είναι σε θέση να εξασφαλίσουν φάρμακα σε προσιτές τιμές στο πλαίσιο των εγχώριων δημόσιων προγραμμάτων τους για την υγεία·

  14.    επιδοκιμάζει τη ρήτρα διασφάλισης σχετικά με την επισιτιστική ασφάλεια που ενσωματώνεται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης, και προτρέπει την Επιτροπή να διασφαλίσει την αποτελεσματική της εφαρμογή·

  15.    εκφράζει τη λύπη του για τις διατάξεις TRIPS+ που συμπεριελήφθησαν στη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης CARIFORUM-EΚ και στις συμφωνίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τις χώρες της Κοινότητας των Άνδεων και της Κεντρικής Αμερικής, διατάξεις που δημιουργούν εμπόδια στην πρόσβαση σε βασικά φάρμακα·

  16.    επιδοκιμάζει τα πρόσφατα σχόλια της Επιτροπής ως προς το ότι θα εξετάσει ξανά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2003, ο οποίος είχε ακούσιες συνέπειες στη διαμετακόμιση μέσω της ΕΕ γενόσημων φαρμάκων τα οποία είχαν ως τελικό προορισμό αναπτυσσόμενες χώρες·

  17.    πιστεύει ότι πρωτοβουλίες όπως η τράπεζα ευρεσιτεχνιών Unitaid για φάρμακα κατά του HIV/Aids μπορούν να βοηθήσουν ώστε να συμβάλουν στη συνοχή των πολιτικών της ΕΕ για την υγεία και την πνευματική ιδιοκτησία·

  18.    επιδοκιμάζει τη στήριξη της Επιτροπής για προτάσεις με σκοπό να βοηθηθούν ιθαγενείς κοινότητες να εκμεταλλευθούν και να επωφεληθούν από τις παραδοσιακές τους γνώσεις και τους γενετικούς τους πόρους·

  19.    καλεί την Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η ΓΔ Εμπορίου διαθέτει συνεκτική εντολή για εμπορικές διαπραγματεύσεις, να λάβει δεόντως υπόψη τις προϋποθέσεις του Κοινοβουλίου προκειμένου να παράσχει τη σύμφωνη γνώμη του για τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών·

  20.    επιδοκιμάζει τα σχόλια της Επιτροπής ως προς το ότι η ΕΕ θα μπορούσε να μειώσει τους δασμούς για φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα με χώρες παρόμοιας νοοτροπίας σε περίπτωση που δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία στο πλαίσιο του ΠΟΕ·

  21.    στηρίζει την Επιτροπή όσον αφορά τη διευκόλυνση της μεταφοράς τεχνολογίας σε αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως τεχνολογίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτικής στο κλίμα, κάτι που είναι στοιχειώδες για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος·

  22.    αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΓΣΠ+ της ΕΕ στην ενθάρρυνση της χρηστής διακυβέρνησης και της αειφόρου ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες, και ενθαρρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι αυτό το εργαλείο είναι αποτελεσματικό και ότι οι συμβάσεις της ΔΟΕ και του ΟΗΕ υλοποιούνται κατάλληλα επί τόπου·

  23.    αναγνωρίζει την οικονομική σημασία των εμβασμάτων προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το θέμα της «διαρροής εγκεφάλων» στην εφαρμογή διμερών εμπορικών συμφωνιών, ιδίως στον τομέα της υγείας·

  24.    επισημαίνει το έργο που πραγματοποιείται από πολλές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για τη φοροδιαφυγή από πολυεθνικές της ΕΕ σε αναπτυσσόμενες χώρες και ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις συστάσεις τους σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις·

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  23.2.2010

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  16

  4

  8

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  William (The Earl of) Dartmouth, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Joe Higgins, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

  Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

  Catherine Bearder, José Bové, George Sabin Cutaş, Mário David, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried, Matteo Salvini, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa

  Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 187, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

  Patrice Tirolien

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  27.4.2010

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  26

  0

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu, Véronique De Keyser, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, David-Maria Sassoli, Michèle Striffler, Alf Svensson, Patrice Tirolien, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer, Ελένη Θεοχάρους

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Proinsias De Rossa, Santiago Fisas Ayxela, Krzysztof Lisek, Isabella Lövin, Emma McClarkin, Cristian Dan Preda, Patrizia Toia