ДОКЛАД относно ключови умения в променящ се свят: изпълнение на работната програма „Образование и обучение 2010 г.”

5.5.2010 - (2010/2013(INI))

Комисия по култура и образование
Докладчик: Maria Badia i Cutchet

Процедура : 2010/2013(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0141/2010
Внесени текстове :
A7-0141/2010
Разисквания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно ключови умения за променящ се свят: изпълнение на работната програма „Образование и обучение 2010 г."

(2010/2013(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 25 ноември 2009 г., озаглавено „Ключови умения за променящ се свят” (COM(2009)0640),

–   като взе предвид осемте ключови умения, изложени в Препоръка 2006/962/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г., озаглавена „Ключови умения за учене през целия живот – Европейска референтна рамка“[1],

–   като взе предвид 10-годишната работна програма „Образование и обучение 2010 г.” и последващите съвместни междинни доклади относно постигнатия напредък по отношение на нейното прилагане,

–   като взе предвид резолюцията на Съвета от 15 ноември 2007 г. относно нови умения за нови работни места[2],

–   като взе предвид доклада на Експертната група за нови умения за нови работни места, озаглавен „Нови умения за нови работни места: действие сега”,

–   като взе предвид заключенията на Съвета от 12 май 2009 г. относно стратегическата рамка за европейско сътрудничество в образованието и обучението („ОО 2020“)[3],

–   като взе предвид резолюция си от 16 януари 2008 г. относно обучението при възрастните: никога не е твърде късно да се учи,[4],

–   като взе предвид резолюцията си от 18 декември 2008 г. относно предоставяне на обучение през целия живот за знание, творчество и иновации – прилагане на работната програма „Образование и обучение 2010 г.“[5],

–   като взе предвид рамката за европейско сътрудничество в областта на младежта, приета през ноември 2009 г.,

–   като взе предвид Европейския консенсус за образование за развитие – стратегическа рамка, изготвена от представители на институциите на ЕС, държавите-членки, гражданското общество и други заинтересовани страни през ноември 2007 г.,

–   като взе предвид подробната оценка на националните доклади и постижения, проведена по набор от показатели и критерии (SEC(2009) 1598 и SEC(2009) 1616),

–   като взе предвид членове 165 и 166 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид член 48 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по култура и образование (A7‑0141/2010),

А. като има предвид, че качественото образование и обучение са задължителни по отношение на личностната реализация, равнопоставеността, борбата със социалната изолация и бедността, активната гражданска позиция и социалното сближаване,

Б.  като има предвид, че съществува приоритетна необходимост от подобряване качеството на образованието и обучението за всички учащи се, за да се постигнат по-добри резултати и по-висока компетентност, първоначално посредством нови и по-решителни политики за повишаване предлагането на образование,

В.  като има предвид, че въпреки известно подобрение на резултатите в образованието и обучението в Европейския съюз, болшинството от целите на ЕС, заложени за 2010 г., няма да бъдат достигнати, като има предвид, че особено нивото на уменията остава неадекватно и че една трета от населението на Европа има много ниски образователни квалификации,

Г.  като има предвид, че десет години след началото на Болонския процес не е постигнато желаното сближаване между държавите-членки по отношение на висшето образование,

Д. като има предвид, че политиките за образование и обучение би следвало да дават възможност на всички граждани, независимо от тяхната възраст, пол, здраве, физическо, умствено и психическо състояние, език, етническа принадлежност, националност, религиозни убеждения и социално-икономическо положение, да придобиват, актуализират и развиват своите умения и компетентност през целия си живот,

Е.   като има предвид, че образованието и обучението са ключови елементи за успешното изпълнение на обновената Социална програма за възможности, достъп и солидарност; като има предвид, че изпълнението на тази програма би спомогнало за създаването на повече и по-добри работни места и би дало на европейските граждани възможността да достигнат своя потенциал,

Ж.  като има предвид, че е необходимо непрекъснато да се полагат усилия, за да се гарантира, че жените имат равен достъп до всички нива на образование и че изборът на образование не се предопределя от стереотипи, свързани с половата принадлежност,

З.   като има предвид, че за пълното прилагане на ключовите умения са необходими допълнителни действия по политиките както на европейско, така и на национално равнище,

И.  като има предвид, че най-важното предизвикателство за образованието и обучението в Европа е реформата на образованието към холистична образователна система, в ядрото на която е ученето и която подготвя младите хора да бъдат щастливи, активни граждани на света и да бъдат готови да навлязат на пазара на труда,

Й.  като има предвид, че прилагането и допълнителното развитие на стратегии за учене през целия живот остава предизвикателство с решаващо значение за много държави-членки; като има предвид, че следва да се обърне по-съществено внимание върху целия жизнен цикъл, вместо само върху конкретни сектори или групи,

К.  като има предвид, че ползите от инвестициите в образованието се виждат едва в дългосрочна перспектива и е важно да се гарантира, че те не са пренебрегвани в дневния ред на политиките; като има предвид, че следва да призоваваме за насоки на ЕС по отношение на качеството на системите за образование и обучение и за избягване на бюджетните ограничения, или най-малкото разпределените ресурси следва да се увеличават, а не да намаляват, като има предвид, че във връзка са това ЕС трябва да си осигури бюджетни механизми, които не са обвързани с годишно програмиране в областта на образованието и обучението,

Л.  като има предвид, че инвестициите в образование, обучение и преквалификация и актуализирането и адаптирането на знанията и уменията на всички е съществено предварително условие за излизане от кризата и справяне с дългосрочните предизвикателства за постигането на глобална икономическа конкурентоспособност, заетост, мобилизация и социално приобщаване,

М.  като има предвид, че повече от 80 % от учителите в началните училища и 97 % от учителите в предучилищния образователен цикъл в Съюза са жени, докато в средното образование съответстващата цифра е едва 60 %, а във висшето образование и в изследователската сфера е по-малко от 40%;

Н.  като има предвид, че предизвикателствата, пред които са изправени учителите, се увеличават с тенденцията образователната среда да става по-сложна и хетерогенна, като например промени в информационните и комуникационни технологии (ИКТ), финансови ограничения, причинени от икономическата криза, промени в социалните и семейните структури и възникването на многокултурни общества,

О.  като има предвид, че прилагането на Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението – „ЕС 2020”, ще бъде важно за посрещането на тези жизненоважни предизвикателства,

П.  като има предвид, че цифровата грамотност ще придобива все по-голямо значение за развиващата се, основана на знанието икономика и пазара на труда в ЕС; като има предвид, че тази грамотност предлага възможности за икономическо възстановяване, насърчаване на предприемачеството и по-голям достъп до заетост,

Р.   като има предвид, че спортът е едно от най-ефективните средства за борба със злоупотребата с наркотични вещества (тютюнопушене, алкохолизъм и приемане на наркотици), тъй като учениците и студентите са една от социалните групи, която е най-много изложена на риск в това отношение; като има предвид, че спортуването на учениците и студентите зависи преди всичко от съществуването на подходяща инфраструктура,

1.   приветства гореспоменатото съобщение на Комисията, озаглавено „Ключови умения за променящ се свят“;

2.   отбелязва, че въпреки напредъка през последните години много европейски граждани все още нямат достатъчни умения; посочва, че един от седем млади хора (18-24 г.) напуска училище рано (6 милиона отпаднали ученици в ЕС 27), че един от четири 15-годишни има слабо развити умения за четене, че около 77 милиона души (близо една-трета от населението на Европа на възраст между 25 и 64 г.) нямат никакви формални квалификации или имат ниски такива, че едва една четвърт имат високо ниво на квалификация и че твърде много европейски граждани не притежават умения в областта на ИКТ; подчертава, че ниските нива на умения са постоянен проблем в целия ЕС и изразява безпокойство от увеличаването на броя на младежите, които не са напълно грамотни на 15-годишна възраст (21.3% през 2000 г., 24.1% през 2006 г.);

3.   приканва Комисията да продължава да провежда разисквания по темата „Нови умения за нови работни места“; изтъква, че до 2020 г. още 16 милиона работни места ще изискват високи квалификации, а още четири милиона работни места ще изискват средни квалификации, докато работните места, за които е достатъчно ниско ниво на квалификация, ще бъдат с 12 милиона по-малко; изтъква, че до 2015 г. по-голямата част от работните места във всички сектори ще изискват умения в областта на ИКТ; призовава този дебат да включва всички страни, включително учителите, учениците, компетентните професионални организации, съответните НПО, заинтересовани лица от гражданското общество, особено сдружения на родители и ученици и представители на бизнеса;

4.   счита за изключително важно въвеждането на политики, които имат за цел подобряване качеството на образованието и обучението за всички учащи се, и подчертава, че за да може европейската образователна система да посрещне предизвикателството на глобалната конкурентоспособност, е необходимо да се увеличат наличните образователни възможности, които трябва да са от по-високо ниво и с по-широк обхват, за да може да се отговори на непосредственото търсене на професионалните сектори и пазара на труда;

5.   счита, че изучаването на езици е от особена важност за улесняване достъпа на младите хора до пазара на труда и за насърчаване на тяхната мобилност и равни възможности;

6.   призовава държавите-членки да прилагат в по-голяма степен Европейската квалификационна рамка;

7.   настоятелно призовава да бъде обърнато внимание не само върху така наречените „зелени работни места”, но и върху „белите работни места“; посочва, че до 2030 г. съотношението на хората над 65 години спрямо тези на възраст между 15 и 64 години ще се увеличи от 26 % през 2008 г. на 38 % до 2030 г.; следователно отбелязва, че ще нараства нуждата от споделени политики за активно остаряване с особено внимание към мерки за насърчаване на грамотността и опресняване и актуализиране на основни умения в областта на ИКТ, за да се превъзмогне цифровото разделение, което е все по-голям фактор в социалната изолация на възрастните;

8.   отбелязва, че съобщението на Комисията относно „ЕС 2020” подчертава, че „равнището на заетост при жените е изключително ниско” (само 63% от жените работят, докато този процент при мъжете е 76%) и че „ще са необходими политики за насърчаване на равенството между половете, за да се увеличи участието на трудовата сила”; отбелязва, че във връзка с това политиката в областта на образованието и обучението трябва да бъде насочена към премахването на тези разлики на пазара на труда, допринасяйки по този начин за постигането на устойчив растеж и социално сближаване; подчертава значението на образование, което не е основано на половете, от възможно най-ранна възраст;

9.   призовава да бъде обърнато специално внимание на нуждата от улесняване на интеграцията на инвалидите, независимо от тяхната възраст, в образованието и обучението, като се обърне особено внимание към действителната интеграция на децата с увреждания от ранна възраст в учебните заведения; подчертава необходимостта от подходящи инвестиции и дългосрочна стратегия за премахване на всякакви пречки в тази област;

10. счита, че цялото образование следва да насърчава придобиването на компетентност в областта на демокрацията чрез оказване на подкрепа на ученическите съвети и даване възможност на учащите да споделят отговорността за тяхното образование, както е предвидено в хартата за правата на учащите; в тази връзка призовава за провеждането на задълбочено разискване в европейското общество относно функцията и ролята на образованието и предлага „Агората на европейските граждани” да бъде мястото за провеждането на този дебат;

11. призовава Европейската комисия, държавите-членки и работодателите, в тясно сътрудничество с доставчиците на услуги в областта на образованието и обучението, да насърчават повишаването на уменията на хората в неравностойно положение;

12. признава, че глобализацията дълбоко промени обществата в Европа и препоръчва включването на образованието за глобално развитие на всички нива на образование, за да се даде възможност на гражданите да се справят със заплахите и възможностите на един променящ се свят;

13. счита, че е от съществено значение да се установи дигитална и медийна грамотност и да се осигури въвеждане в новите технологии на всички нива в образованието и обучението и всички да бъдат обучавани на всички нива в образованието и обучението да прилагат еднакво експертен опит и критичност, когато използват съвременни форми на комуникация и медийно съдържание; подчертава неотложната необходимост от подобряване на електронните умения на всички европейски граждани; изтъква, че образованието и обучението в областта на ИКТ, на национално и европейско равнище, са необходимост, предвид нарастващото значение на тези умения в развиващия се пазар на труда;

14. подчертава значението на висококачествената и достатъчна подкрепа за развитие на компетентността на учителите и въвеждане на нови методи за организация на обучението в привлекателна училищна среда;

15. подчертава значението на изкуството, културата и спорта в образованието и обучението и нуждата да им се обърне особено внимание, не само в предучилищното, основното и средното образование, но и в хода на ученето през целия живот; счита, че както развиването на професионални и технически умения, то така и културното и социално обучение са неразделна част от образованието и обучението, тъй като те спомагат за развиването на неакадемични умения, като по този начин насърчават личностната реализация и придобиването на основни умения;

16. призовава държавите-членки да осигурят достатъчно средства на образователните институции за инвестиции в спорта и да увеличат сътрудничеството на публичния и частния сектор в тази област;

17. призовава държавите-членки да осигурят достатъчно инвестиции в образование, за да гарантират достъп до пазара на труда за всички категории;

18. подчертава важността от използването на историята и езика като средства за постигане на европейска социална и културна интеграция;

Предучилищно образование

19. обръща внимание на значимостта на висококачественото образование в ранното детство за ранно придобиване на ключови умения, включително способността на детето да общува на родния си език и на езика на приемащата държава, и в частност за подпомагане на децата в неблагоприятна среда и тези със специални (образователни) нужди с цел воденето на борба срещу бъдеща бедност и социална изолация;

20. обръща внимание на факта колко е от значение насърчаването на културата на четене още в предучилищните форми на обучение и на значението на достъпа до материали за четене още от предучилищна възраст;

21. обръща внимание на значението на образование на роден език особено по отношение на традиционните малцинства;

22. подчертава значението на многоезичието за мобилността: поради тази причина призовава държавите-членки да въведат изучаването на втори език от ранна възраст;

23. подчертава, че е от особено значение да се създадат мерки в подкрепа на обучението за деца на имигранти, за да се улесни тяхното приспособяване към образователната и социална среда на приемащата държава;

24. подчертава нуждата да бъдат насърчавани и подкрепяни действията за подобряване на творческите способности от ранна детска възраст, с което да се подготви пътят за култура на иновации в Европа;

25. обръща внимание на целите от Барселона, които са насочени към осигуряване на грижа за деца до 2010 г. за най-малко 90 % от децата на възраст между три години и задължителната възраст за започване на обучението в училище, и за най-малко 33 % от децата на възраст под три години, и създаване на възможности за достъпни грижи за деца за възможно най-голям брой хора;

Основно и средно образование

26. подчертава нуждата да бъде продължено развитието и затвърждаването на ученето на езици в началното и средното училище с внимание, насочено към децата на имигрантите, и значението на обучението на роден език по отношение на традиционните малцинства;

27. подкрепя идеята за образователен подход, който позволява по-редовни консултации на учениците и по-голямо тяхно участие в управлението на образователния процес, активно участие на родителите в образователната общност и развиване на отношения основани на доверие между ученици и учители, които служат за стимулиране на инициативния дух и придобиването на социални и граждански умения, които са от съществено значение за активна гражданска позиция;

28. подчертава значението на включването на новите технологии в учебната програма като необходим инструмент за обучение в една модерна образователна система; подкрепя идеята децата в ранна възраст, при подходящ надзор, да придобиват умения, които им дават възможност да боравят с медийно съдържание, и в частност интернет, с чувство за отговорност и критичност и счита за особено важно децата да са запознати с въпросите, свързани със защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни и спазването на нормите за авторското право;

29. счита, че отбелязаният напредък при адаптирането на учебните програми на училищата е стъпка в положителна посока, но е от жизнено значение да се положат по-нататъшни усилия, особено чрез признаване и сертифициране на умения, придобити в неформалното и неофициалното образование, за подпомагане на придобиването на ключови умения от хората, застрашени от посредствени резултати в образованието и социална изолация;

30. призовава за действия с цел насърчаване на физическите и спортни дейности в училищата и създаване на училищни шампионати и участие в тях, което ще подобри здравето, ще насърчи интеграцията и ще помогне за развиването на ценности, които ще допринесат за създаване на положителни модели на поведение;

31. застъпва се за образование и обучение на децата от семейства на мигранти, като подчертава големия принос на образованието за успешната интеграция на мигрантите в европейското общество;

32. призовава за широкообхватна стратегия за придобиването на ключови умения, започваща с реформа в учебната програма и преминаваща през подкрепа за текущото обучение и професионално развитие на учителите, като по този начин се осигури добре обучено образователна общност; счита, че на учителите следва да бъдат предлагани стимули, за да им се позволи да подобрят своето преподаване и да съсредоточат своето внимание върху професионалното развитие;

33. призовава държавите-членки да въведат нови комбинации от предмети и материали в училищата, които предоставят общо образование, за да се даде възможност на младите хора с едно от най-разпространените разстройства свързани с ученето – дислексията – успешно да завършат обучението си, въпреки своето увреждане;

34. изтъква значението на интегрираното образование с цел избягване на социални предразсъдъци и дискриминация, като по този начин се допринесе за европейска социална солидарност;

Висше образование

35. призовава за засилване на мобилността между институциите за висше образование, света на бизнеса и професионалното образование и обучение (например студенти, учители, служители, обучаващи) за поощряване на обучение, в чийто център са студентите и придобиването на умения като предприемчивост, междукултурно разбирателство, критично мислене и творчески способности, които стават все по-нужни на пазара на труда; за тази цел счита, че е наложително да се обърне внимание на съществуващите в ЕС пречки, по-специално на пречките свързани с финансовите бариери и тези пред признаването, така че да се повиши качеството на мобилността за всички студенти; подкрепя осигуряването на качество на висшето образование като средство за засилване на мобилността за научни и за изследователски цели и като предварително условие за равни възможности за работа за всички граждани на ЕС;

36. изтъква колко е важно на всички млади хора да бъде предоставена солидна основа за основните умения, които са особено важни за насърчаване на мобилността през целия живот и които им дават възможност да се справят с развитието на пазара на труда и появата на нови икономически и социални нужди;

37. призовава да се насърчават научноизследователските програми, за да се укрепи „триъгълникът на знанието”, който е от особено значение за повишаване на растежа и заетостта в Европейския съюз;

38. призовава държавите-членки да модернизират програмата на висшето образование и, по-специално, да съгласуват учебните планове с търсенето на пазара на труда;

39. призовава институциите в сферата на висшето образование да модернизират своите курсове на обучение и като цяло да ускорят Болонския процес;

40. счита, че институциите в сферата на висшето образование следва да стават по-отворени и да бъдат готови за всички видове учащи се, по-специално за нетрадиционни учащи, студенти със специални потребности и групи в неравностойно положение и че едно от най-полезните средства в тази връзка биха били добре финансирани системи за предоставяне на стипендии, чрез които младежите от бедни семейства могат да бъдат насърчени да започнат курс на обучение; счита също така, че държавите-ленки следва да прилагат специални политики, за да гарантират основното право на образование за всички, включително младежи с по-малки финансови възможности и че в бъдеще следва да се проучи референтен критерий за равнопоставеност във висшето образование като част от Стратегическата рамка за образование и обучение;

41. в тази връзка припомня заключенията на Съвета [6] от май 2007 г. относно показателите, разработени за последващите действия в изпълнение на Платформата за действие от Пекин в областта на образованието и обучението на жените, по-специално висше образование и научни изследвания; изразява съжаление обаче, че тези показатели не са изцяло взети предвид при наблюдението на изпълнението на работната програма „Образование и обучение 2010 г.”; в тази връзка насърчава тяхното използване като инструмент за наблюдение на напредъка към равенство между жените и мъжете в образованието и обучението;

42. отбелязва, че независимо от напредъка по отношение на достъпа на жените до висше образование, те все още не са достатъчно представени в дисциплините математика, науки и технологии (само 32% от завършилите са жени, а 68% са мъже); изтъква, че намаляването на неравенството между жените и мъжете в тези области би допринесло за намаляване недостига на умения, който изпитва ЕС в тези сектори;

43. счита неформалното образование за образователна област, допълваща формалното образование и препоръчва то да се третира като такова при изготвянето на образователната политика съгласно „Образование и обучение 2020 г.“;

44. призовава за повече, по-ефективни и широкообхватни инвестиции във висшето образование;

45. призовава държавите-членки да насърчават партньорствата (на международно, национално, регионално и местно ниво) между институциите в сферата на висшето образование, университетите, изследователските центрове и света на бизнеса, както и финансовите инвестиции от страна на бизнеса във висшето образование;

46. призовава държавите-членки да отделят необходимите ресурси за сектора на висшето образование, за да може той да реагира на глобалните предизвикателства като основен инструмент за икономическо и социално възстановяване след последния спад;

47. призовава държавите-членки да подкрепят със законодателни, административни и финансови средства образованието на роден език за малцинствата;

Професионално образование и обучение

48. настоява, че висококачественото професионално образование и обучение са основополагащи за осигуряването на нови специалисти и е от съществено значение за действието, предприето във връзка с придобиването на „нови умения за нови работни места”, като обръща специално внимание на разпростирането на обучението в процеса на работа и стажовете, включително за млади дипломанти, въз основа на споразумения между университетите и предприятията; освен това счита, че е важно да се подпомагат периоди на обучение и стажове за учащите в рамките на професионалното образование в други държави от Европейския съюз по модела на програмата Erasmus за студентите; призовава за предоставянето на по-голяма подкрепа и придаването на по-голям престиж на професионалното обучение;

49. подчертава необходимостта от допълнително модернизиране на програмите за професионално обучение, като се вземат предвид слючовите умения, за да се подобри тяхното качество и да станат по-привлекателни за младите хора, от една страна, и за да станат по-подходящи за развиващите се нужди на пазара на труда, от друга; счита, че програмите за професионално обучение следва да подобряват широко приложимите ключови умения;

50. подчертава необходимостта от приемане, въз основа на съществуващите добри практики, на модел за признаване на свързани с граждански умения кредити за млади хора, които участват в доброволни и обществени дейности, организирани от сдружения с нестопанска цел или в контекста на сътрудничеството за развитие;

51. призовава за по-добър преход между средното професионално образование и обучение и висшето образование, което осигурява по-високи квалификации;

52. изтъква измерението на ученето през целия живот на Препоръката относно ключовите умения и настоява, че за да бъде постигнато пълното й приложение, е необходим допълнителен напредък в областите на професионалното образование и обучение и обучението за възрастни, включително посредством законно признаване на всеобщото право на обучение през целия живот;

53. изтъква значението на обмена на информация и добри и успешни практики между държавите-членки в областта на професионалното образование и обучение;

Учене през целия живот

54. призовава за бързи действия за справяне с нарастващия брой хора с ниско равнище на четивна грамотност, осигурявайки специална подкрепа на местните органи, тъй като те са най-достъпни за обществеността; призовава държавите-членки и Комисията да насочат своето внимание към неграмотните, чийто брой все още е твърде голям, и да предприемат решителни действия за справяне с този проблем, включително когато става въпрос за възрастни;

55. изразява изключителна загриженост относно увеличаващия се брой безработни млади хора, особено по време на настоящата икономическа криза; настоятелно призовава държавите-членки да гарантират, че пазарите на труда са възможно най-гъвкави, за да могат младите хора лесно да намират работа и да могат да се прехвърлят от едно работно място на друго;

56. изтъква необходимостта от по-добро включване на доставчиците на услуги в областта на образованието в разработването на общи национални квалификационни рамки и за по-голямо признаване на предходно образование, включително придобитото на неформална или ad hoc основа;

57. отбелязва, че целите, заложени по отношение на четири от петте критерия, приети през 2003 г., няма да бъдат достигнати; призовава Комисията, държавите-членки, регионалните и местни органи и другите действащи лица да проучат причините и да предприемат уместни действия за постигане на обрат в тази ситуация;

58. подчертава значението на един текущ структуриран диалог и консултации между хората, които са в последния етап на образованието и обучението си, институциите в сферата на висшето образование и бизнеса;

59. подкрепя целта за повишаване участието на възрастни в учене през целия живот от 12,5 % на 15 % до 2020 г. и призовава за предприемане на съответните действия; за тази цел призовава университетите да улесняват по-широк достъп до обучение, като разнообразят и разширят студентската база и променят учебните програми, за да ги направят по-привлекателни за възрастните, които започват отново да учат; призовава Комисията и държавите-членки да предприемат още по-решителни действия за подкрепа и разпространение на институции за учене през целия живот като училищата „втори шанс”; призовава равенството между половете да се отчита и насърчава при прилагането на стратегиите за учене през целия живот; обръща внимание на факта, че университетите на третата възраст играят изключително важна роля в ученето през целия живот;

60. отбелязва, че една от основните пречки, пред които са изправени възрастните, желаещи да вземат участие в образователни инициативи и обучение, е липсата на инструменти за подпомагане на техните семейства; следователно насърчава държавите-членки да създават мерки за подпомагане, като средство за осигуряване на възможност за всички студенти и работници със семейни задължения (например гледане на деца или други зависими лица) да имат възможност да актуализират и/или увеличават своите умения и компетенции, въз основа на добрите практики, разработени в тази област по програмите на Европейския социален фонд, които включват ваучери за услуги и съвместяване; счита, че възможностите за провеждане на електронното обучение, по-специално, следва да се проучат, тъй като те позволяват по-голяма гъвкавост при съчетаването на образование, работа и грижи за други лица;

61. насърчава Европейския институт за равенство между половете да предприеме мерки с оглед подобряване събирането и анализа на сравними данни относно равенството между мъжете и жените в областта на образованието и обучението и да гарантира, че статистическите данни по съответните показатели, свързани с Платформата за действие от Пекин, са лесно достъпни и редовно се актуализират;

62. препоръчва на учебните заведения да се стремят да рекламират по-широко своите програми, които са отворени за възрастни, и да опростят административните процедури за получаване на достъп до тези програми;

63. призовава Европейската комисия да отчете напълно експертните умения на заинтересованите лица и тяхната роля за прилагането на стратегията „Образование и обучение 2020 г.”;

64. призовава Европейската комисия да включи неформалното образование, професионалното образование и обучение и учениците в предстоящия критерий за мобилност за „Образование и обучение 2020 г.” и да възприеме критерия за мобилност на учениците от Болонския процес;

65. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и правителствата и парламентите на държавите-членки.

  • [1]               ОВ L 394, 30.12.2006 г., стр. 10.
  • [2]               ОВ C 290, 4.12.2007 г., стр. 1.
  • [3]               ОВ C 119, 28.5.2009 г., стр. 2.
  • [4]               Приети текстове, P6_TA(2008)0013.
  • [5]               Приети текстове, P6_TA(2008)0625.
  • [6]  Council Document 9152/07

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

От приемането на Лисабонската стратегия през 2000 г. на политиката на ЕС в областта на образованието и обучението се вменява допълнителна отговорност. Признанието, че образованието и обучението са от съществена важност за успеха на утрешното общество, основано на знанията, и утрешната икономика, вече не е просто мит.

Националните правителства носят отговорност за образованието и обучението, но някои от предизвикателствата са всеобщи за всички държави-членки (демографските промени, недостигът на умения на работното място и т.н.). Висококачественото предучилищно, основно, средно, висше образование и професионалното обучение играят фундаментална роля за посрещането на предизвикателствата, пред които е поставена Европа и стартирането на работната програма „Образование и обучение 2010 г.”.

Всички знаем, че въпреки общото подобрение на резултатите в образованието и обучението в Европейския съюз, болшинството от критериите, заложени за 2010 г., няма да бъдат достигнати. Сега е най-подходящият момент да преразгледаме и направим преценка за това, къде са допуснати грешки.

Съобщението на Комисията:

Документът се състои от доклад относно напредъка на политиките за образование и обучение на европейско равнище през периода 2007-2009 г. Той се основава на подробна оценка на националните доклади и резултати, заедно с набор от показатели и критерии, съсредоточени най-вече върху приложението на Препоръката за ключовите умения от 2006 г. Освен това докладът взема под внимание развитието на националните стратегии за учене през целия живот и предприетите реформи за превръщане на професионалното образование и обучение (ПОО) в по-привлекателно и по-свързано с нуждите на пазара на труда и за модернизация на висшето образование.

Накрая той разглежда установените нови предизвикателства, по-конкретно онези, свързани с инициативата „Нови умения за нови работни места”.

Освен че показва осъществения напредък и идентифицира областите, в които може да бъде направено повече, съобщението предлага и поредица от мерки за по-нататъшно развитие на усилията, предприемани в тази област.

Общ преглед на текущата ситуация:

Проектът на съвместен доклад относно напредък за 2010 г. посочва постигнатите през последните години подобрения по целите за образованието и обучението:

· Интегриране на ключови умения

- Значителен напредък е постигнат по отношение на учебните планове за училищата. При традиционни дисциплини, като преподаването на роден език, чужди езици или математика и естествени науки се възприема много по-интердисциплинарен подход, с по-висока приложимост в реалния живот.

- Някои държави са създали ясни стратегии или специфични планове за действие с цел повишаване на равнището на основните умения, по-специално по отношение на четенето, математиката и естествените науки.

- Нараства броят на примерите на насърчаване на предприемачеството, като партньорства с предприятия или развитие на минипредприятия, управлявани от студенти.

· Развитие на стратегии за учене през целия живот

- Болшинството от държавите от ЕС са възприели конкретни стратегии за учене през целия живот и са положени усилия за подпомагане на гъвкави пътеки на обучение между различни образователни системи.

- Направени са и подобрения по отношение на развитието на национални квалификационни рамки и за тяхното съотнасяне към Европейската квалификационна рамка (ЕКР).

· Професионално образование и обучение

- Обърнато е внимание на привлекателността на системите за ПОО като част от Копенхагенския процес и повечето държави от ЕС са поставили като приоритет възприемането на Европейската референтна рамка за обезпечаване на качеството в ПОО[1].

- Особено внимание е отделено на специализирането на учителите и обучаващите в ПОО, а освен това все повече се прилага разделение на модулен принцип, за да се направи ПОО по-гъвкаво за нуждите на учащите и бизнеса.

· Модернизация на висшето образование

- В страните от ЕС все по-ясно се осъзнава фактът, че достъпът на нетрадиционните учащи до висше образование е от фундаментално значение за стратегиите за учене през целия живот. Повечето от тях са възприели мерки за подобряване на участието на учащи в неблагоприятно социално-икономически положение.

Забележки на докладчика и предстоящи предизвикателства:

Макар напредъкът да е ясно забележим, все още трябва да се обърне внимание на някои предизвикателства:

1- Подобряване на подхода, основан на компетентност

Въпреки добрия напредък, постигнат при използването на рамката за ключови умения[2], докладчикът би искал да изтъкне необходимостта от конструктивен подход спрямо по-нататъшното обучение, критичното мислене и творчеството.

От особено значение са развитието на широко приложими ключови умения, като например умения в областта на цифровите технологии, способността за усвояване на по-ефективни методи за учене, както и на социални и граждански умения, чувство за инициатива и предприемачески дух, и културна осведоменост.

За тази цел съобщението представи няколко стратегии, които биха могли да се приложат, като например подпомагане на развитието на учителските умения, актуализиране на методите за оценка и въвеждане на нови начини за организация на ученето.

Друго повод за загриженост у докладчика е значението на висококачественото образование в ранна детска възраст като решаващ фактор за ранното придобиване на ключови умения.

От особено значение е да се наблегне на развитието на ключови умения в ПОО и при обучението за възрастни. В случая с ПОО пълният набор от такива умения не е изцяло покрит. Например, следва да се обърне повече внимание на изучаванетона чужди езици и на широко приложимите ключови умения.

2- Повече действия за грамотността и грижата за хората в неблагоприятно положение

Що се отнася до грамотността, установено е влошаване на резултатите по отношение на уменията за четене. Налице е нужда от по-ефективни национални инициативи за придобиване на други ключови умения, а това зависи до голяма степен от способността за четене и тълкуване. По отношение на учениците в неблагоприятно положение, персонализираният подход към обучението се разглежда като метод, довел до добри резултати.

3- По-добро прилагане на системите за учене през целия живот.

Докладът показва, че все още има нужда от подобрения в последователността и всеобхватност на стратегиите в тази област. Те следва да покриват дълги времеви периоди, да осигуряват възможности за всички възрастови нива, да подлежат на преразглеждане и оценка и да бъдат допълнително развивани. Желателно е също така по-голямото участие на заинтересованите страни и по-доброто сътрудничество между секторите, обхванати от участниците в политиките.

4- Модернизация на ПОО и висшето образование

Както се посочва в инициативата „Нови умения за нови работни места”, несъответствията между нивата на развити умения и изискванията на работните места вероятно ще нарастват до 2020 г., ако системите за ПОО не успеят да отговорят на очакваното увеличение на новите нужди от квалификация и умения. По-близките взаимоотношения със света на бизнеса стават все по-необходими и затова е от решаващо значение да бъдат развивани нови и привлекателни квалификационни перспективи и мобилни възможности за учащи, които се обучават чрез ПОО.

По отношение на висшето образование, инвестициите от обществени и частни източници продължават да бъдат предизвикателство. Освен това съществуват и структурни и културни прегради, които затрудняват хората, влизащи в състава на работната сила, да се чувстват насърчени да се записват за висше образование.

5- Разширяване на партньорския подход

Съобщението набляга на огромната важност на партньорствата между образователните институции и други области, в частност пазара на труда. Този модел следва да бъде прилаган на всички нива на образование и по-специално при ПОО и при обучението на възрастни.

6 - Учители

Обучението на учителите е от съществено значение, поради което е необходимо да се обмислят начини за стимулиране на повишена мобилност на учителите.

Докладчикът приканва към известно обмисляне по отношение на бъдещето на обучението на учителите , като се вземат предвид новите изисквания на новата работна среда.

7 – Други забележки

Докладчикът би искал да обърне внимание на значимостта на 2010 г. като Европейска година за борба с бедността и социалното изключване. Съгласно проучването на Евробарометър относно бедността и изключването от 2009 г. недостигът на образование, обучение или умения са сред най-често посочваните „лични” причини за бедността.

Също така, 2011 г. като Европейска година на доброволчеството ще даде възможност на участниците да се убедят, че доброволческите дейности представляват форма на обогатяващо и носещо лично удовлетворение неформално обучение чрез развитие на социални умения и компетенции и че те силно допринасят за укрепването на общите европейски ценности като сплотеност и социално сближаване. Доброволчеството крие огромен, макар и досега доста слабо използван потенциал за социалното развитие на Европа.

  • [1]               ОВ C 155, 8.7.2009 г., стр. 1.
  • [2]               Ключови умения за учене през целия живот, OВ L 394, 30.12.2006, стр. 10.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

27.4.2010 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

26

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Maria Badia i Cutchet, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Mary Honeyball, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Timo Soini, Емил Стоянов, Hannu Takkula, László Tőkés, Marie-Christine Vergiat, Milan Zver

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Liam Aylward, Ivo Belet, Oriol Junqueras Vies, Hans-Peter Martin, Iosif Matula

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Vicky Ford