RAPPORT dwar kompetenzi ewlenin għal dinja li qed tinbidel: l-implimentazzjoni tal-programm ta’ ħidma dwar l-Edukazzjoni u t-Taħriġ 2010

5.5.2010 - (2010/2013(INI))

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
Rapporteur: Maria Badia i Cutchet

Proċedura : 2010/2013(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A7-0141/2010
Testi mressqa :
A7-0141/2010
Dibattiti :
Testi adottati :

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar kompetenzi ewlenin għal dinja li qed tinbidel: l-implimentazzjoni tal-programm ta’ ħidma dwar l-Edukazzjoni u t-Taħriġ 2010

(2010/2013(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–    wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta’ Novembru 2009 bit-titlu ‘Kompetenzi ewlenin għal dinja li qed tinbidel’ (COM(2009)0640),

–    wara li kkunsidra t-tmien ħiliet ewlenin spjegati fir-Rakkomandazzjoni 2006/962/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 intitolata ‘Kompetenzi Ewlenin għat-Tagħlim Tul il-Ħajja - Qafas ta’ Referenza Ewropew’[1],

–    wara li kkunsidra l-programm ta’ ħidma ta’ 10 snin ‘Edukazzjoni u Taħriġ 2010’ u r-rapporti interim konġunti sussegwenti dwar il-progress lejn l-implimentazzjoni tiegħu,

–    wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-15 ta’ Novembru 2007 dwar ħiliet ġodda għal impjiegi ġodda[2],

–    wara li kkunsidra r-rapport tal-Grupp ta’ Esperti dwar Ħiliet ġodda għal impjiegi ġodda bit-titlu ‘Ħiliet Ġodda għal Impjiegi Ġodda: Nieħdu Azzjoni Minnufih’,

–    wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-12 ta’ Mejju 2009 dwar qafas strateġiku għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ ('ET 2020')[3],

–    wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta’ Jannar 2008 dwar it-tagħlim għall-adulti: qatt ma huwa tard wisq biex titgħallem[4],

–    wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta’ Diċembru 2008 dwar l-għoti ta’ tagħlim tul il-ħajja għat-tagħrif, il-kreattività u l-innovazzjoni – l-implimentazzjoni tal-‘Programm ta’ ħidma dwar l-Edukazzjoni u t-Taħriġ 2010’[5],

–    wara li kkunsidra l-Qafas ta' Koperazzjoni Ewropea fil-qasam taż-żgħażagħ adottat f’Novembru 2009,

–    wara li kkunsidra ‘Il-Kunsens Ewropew dwar l-Iżvilupp tal-Edukazzjoni’, qafas strateġiku mfassal minn rappreżentanti tal-istituzzjonijiet tal-UE, l-Istati Membri, is-soċjetà ċivili u partijiet oħra interessati f’Novembru 2007,

–    wara li kkunsidra l-valutazzjoni ddettaljata tal-prestazzjoni u r-rapporti nazzjonali fi sfond ta’ sensiela ta’ indikaturi u standards referenzjarji (SEC(2009)1598 u SEC(2009)1616),

–    wara li kkunsidra l-Artikoli 165 u 166 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE,

–    wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–    wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (A7-0141/2010),

A.  billi l-edukazzjoni u t-taħriġ ta’ kwalità għolja huma assolutament neċessarji f’termini ta’ sodisfazzjon personali tal-individwu, l-ugwaljanza, il-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali u l-faqar, ċittadinanza attiva u koeżjoni soċjali,

B.   billi t-titjib fil-kwalità tal-edukazzjoni u t-taħriġ għall-istudenti kollha sabiex jiksbu riżultati u kompetenzi aħjar, inizjalment permezz ta’ politiki ġodda u aktar inċiżivi biex ikabbru l-provvista edukattiva, hija prijorità,

C.  billi minkejja ċertu titjib fil-prestazzjoni tal-edukazzjoni u t-taħriġ fl-Unjoni Ewropea, il-biċċa l-kbira tal-krieterji tal-UE stabbiliti għall-2010 mhux se jintlaħqu, billi f’livelli partikolari tal-ħiliet jibqgħu inadegwati u billi terz tal-popolazzjoni tal-Ewropa għandha kwalifiki edukattivi ta’ livell baxx,

D.  billi, għaxar snin wara t-tnedija tal-Proċess ta’ Bologna, il-konverġenza mixtieqa bejn l-Istati Membri rigward edukazzjoni ogħla ma nkisbitx,

E.   billi l-politiki dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ għandhom jagħtu l-possibilità liċ-ċittadini kollha, irrispettivament mill-età, is-sess, il-kundizzjonijiet tas-saħħa fiżika, mentali, u psikiċi u l-isfond lingwistiku, etniku, nazzjonali, reliġjuż u soċjoekonomiku tagħhom, li jiksbu, jaġġornaw u jiżviluppaw il-ħiliet u l-kompetenzi tagħhom tul ħajjithom kollha,

F.   billi l-edukazzjoni u t-taħriġ huma elementi ewlenin fl-implimentazzjoni b’suċċess tal-Aġenda Soċjali Mġedda għal opportunitajiet, aċċess u solidarjetà; billi l-implimentazzjoni tal-aġenda tgħin biex jinħolqu aktar impjiegi u impjiegi aħjar u jagħtu liċ-ċittadini Ewropej aktar opportunità biex jilħqu l-potenzjal tagħhom,

G.  billi jinħtieġ sforz kontinwu biex jiżgura li n-nisa jkollhom aċċess ugwali għall-edukazzjoni fil-livelli kollha u li l-għażliet edukattivi ma jkunux determinati minn qabel skont l-isterjotipi bbażati fuq is-sessi,

H.  billi l-implimentazzjoni sħiħa tal-kompetenzi ewlenin titlob aktar azzjoni politika kemm fil-livell Ewropew u kemm f’dak nazzjonali,

I.    billi l-isfida kruċjali għall-edukazzjoni u t-taħriġ fl-Ewropa hija r-riforma tal-edukazzjoni lejn sistema ta’ edukazzjoni olistika mibnija madwar it-tagħlim li tipprepara liż-żgħażagħ biex ikunu ċittadini globali kuntenti u attivi, lesti biex jidħlu fis-suq tax-xogħol,

J.    billi l-implimentazzjoni u t-tkomplija tal-iżvilupp tal-istrateġiji tat-tagħlim tul il-ħajja għadhom sfida kritika għal ħafna Stati Membri; billi jinħtieġ fokus aktar qawwi fuq iċ-ċiklu kollu tal-ħajja flok konċentrazzjoni fuq setturi jew gruppi speċifiċi,

K.  billi l-benefiċċji tal-investimenti fl-edukazzjoni jidhru biss fuq medda twila ta’ żmien u huwa importanti li jiġi żgurat li ma jitwarrbux fl-aġenda politika; billi jeħtieġ li nistiednu lill-UE tipprovdi gwida fir-rigward tal-kwalità tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ, u għandhom jiġu evitati restrizzjonijiet baġitarji, jew tal-anqas ir-riżorsi allokati għandhom jiżdiedu u mhux jonqsu; billi l-UE teħtieġ għalhekk li tattrezza lilha nnifisha b’mekkaniżmi baġitarji li mhumiex marbuta ma’ programmar annwali fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ,

L.   billi l-investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ, fit-taħriġ mill-ġdid u fl-aġġornament u fl-adattament tal-għarfien u l-ħiliet ta’ kulħadd huwa prekundizzjoni essenzjali għall-ħruġ mill-kriżi u l-wasla għall-isfidi fit-tul tal-kompetittività, l-impjiegi, il-mobilizzazzjoni u l-inklużjoni soċjali tal-ekonomija globali,

M.  billi fl-Unjoni, aktar minn 80 % tal-għalliema tal-iskejjel primarji u 97 % ta’ dawk li jgħallmu lit-tfal preskolari huma nisa filwaqt li l-perċentwal ekwivalenti fl-iskejjel sekondarji huwa biss 60 %, u fl-edukazzjoni ogħla u r-riċerka inqas minn 40%,

N.  billi l-isfidi li jħabbtu wiċċhom magħhom l-għalliema qed jiżdiedu billi l-ambjenti edukattivi qed isiru aktar kumplessi u eteroġenji, tibdil fit-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT), restrizzjonijiet finanzjarji kkawżati mill-kriżi ekonomika, bidliet fl-istrutturi soċjali u familjari, u l-multikulturaliżmu,

O.  billi l-implimentazzjoni tal-Qafas Strateġiku tal-UE 2020 għall-Koperazzjoni Ewropea fl-Edukazzjoni u t-Taħriġ tkun essenzjali biex jiġu indirizzati dawn l-isfidi kruċjali,

P.   billi l-kompetenzi diġitali se jkunu ta’ importanza li dejjem tikber fl-ekonomija li qed tevolvi bbażata fuq l-għarfien u s-suq tax-xogħol tal-UE; billi dawn il-kompetenzi joffru opportunitajiet għal irkupru ekonomiku, trawwim tal-intraprenditorija, u aċċess akbar għall-impjiegi,

Q.  billi l-isport huwa wieħed mill-mezzi l-aktar effikaċi fil-ġlieda kontra l-abbuż mis-sustanzi (it-tipjip, l-alkoħol u t-teħid tad-droga), peress li l-istudenti fl-edukazzjoni ogħla huma wieħed mill-gruppi soċjali l-aktar fir-riskju f’dan ir-rigward; billi l-parteċipazzjoni tal-istudenti fl-isports tiddependi primarjament mill-eżistenza ta’ infrastruttura xierqa ta' sfond,

1.   Jilqa’ b’sodisfazzjon il-Komunikazzjoni msemmija hawn fuq tal-Kummissjoni dwar ‘Kompetenzi ewlenin għal dinja li qed tinbidel’;

2.   Jinnota li minkejja l-progress li sar matul dawn l-aħħar snin, ħafna ċittadini Ewropej għadhom mingħajr ħiliet suffiċjenti; jiġbed l-attenzjoni li waħda minn kull 7 persuni żgħażagħ (18-24 sena) titlaq l-iskola kmieni (6 miljun persuna abbandunaw l-iskola fis-27 Stat Membru tal-UE), li waħda minn kull erba’ persuni tal-età ta’ 15-il sena għandha ħiliet baxxi fil-qari, li madwar 77 miljun persuna (kważi terz tal-popolazzjoni Ewropea bejn il-25 u l-64 sena) huma mingħajr kwalifiki formali jew għandhom kwalifiki formali ta’ livell baxx biss, li kwart biss għandhom kwalifiki ta’ livell għoli u li ħafna ċittadini tal-UE m’għandhomx ħiliet tal-ICT; jenfasizza li teżisti l-problema persistenti ta' livell baxx ħafna ta' ħiliet fl-UE kollha kemm hi, u jinsab imħasseb dwar iż-żieda fin-numru ta’ żgħażagħ li mhumiex kompletament litterati fl-età ta’ 15-il sena (21.3% fl-2000, 24.1% fl-2006);

3.   Jitlob lill-Kummissjoni biex tkompli d-dibattitu dwar ‘Ħiliet ġodda għal impjiegi ġodda’; jiġbed l-attenzjoni li sal-2020, 16-il miljun impjieg aktar se jirrikjedu kwalifiki għoljin u erba’ miljun impjieg aktar se jirrikjedu kwalifiki medji waqt li se jkun hemm 12-il miljun impjieg inqas li jirrikjedu kwalifiki baxxi; jenfasizza li sal-2015, il- maġġoranza l-kbira tal-impjiegi, fis-setturi kollha, se jkunu jeħtieġu ħiliet tal-ICT; jitlob li dan id-dibattitu jinvolvi lill-partijiet interessati kollha, inklużi l-għalliema, l-istudenti, organizzazzjonijiet professjonali konċernati, l-NGOs relevanti u l-għaqdiet tal-ħaddiema, il-partijiet interessati tas-soċjetà ċivili, b’mod partikolari l-assoċjazzjonijiet tal-ġenituri u l-istudenti, u rappreżentanti tan-negozju;

4.   Iqis bħala vitali li jiġu introdotti politiki li jfittxu li jtejbu l-kwalità tal-edukazzjoni u t-taħriġ għall-istudenti kollha u jenfasizza li, sabiex is-sistemi edukattivi Ewropej jilqgħu l-isfida tal-kompetittività globali, huwa meħtieġ li jiżdiedu l-opportunitajiet edukattivi disponibbli, li għandhom ikunu ta’ livell ogħla u ta’ firxa usa’ sabiex ilaħħqqu mad-domandi urġenti tas-setturi professjonali u s-suq tax-xogħol;

5.   Iqis t-tagħlim tal-lingwa bħala kruċjali biex jiffaċilita l-aċċess taż-żgħażagħ għas-suq tax-xogħol u għall-promozzjoni tal-mobilità tagħhom u opportunitajiet indaqs;

6.   Jistieden lill-Istati Membri biex jimplimentaw aktar il-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki;

7.   Iħeġġeġ li tingħata l-attenzjoni mhux biss lejn l-impjiegi l-ġodda l-hekk imsejħa ‘ħodor’, iżda wkoll lejn l-‘impjiegi l-bojod’; jenfasizza li sal-2030 il-proporzjon tal-persuni ta’ ’l fuq minn 65 sena, meta mqabbel ma’ dak tal-persuni bejn il-15 u l-64 sena ,se jiżdied minn 26 % fl-2008 għal 38 % sal-2030; jinnota għalhekk li se jkun hemm żieda dejjem tikber għal politiki komuni dwar anżjanità attiva, b’referenza partikolari għal miżuri li jippromwovu l-litteriżmu u jirrevedu u jaġġornaw il-ħiliet ewlenin fil-qasam tal-ICT sabiex jegħlbu l-qasma diġitali, li hija fattur li qed dejjem iżid l-esklużjoni soċjali tal-anzjani;

8.   Jinnota li l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-UE 2020 tenfasizza li “r-rata ta’ impjiegi tan-nisa hija partikolarment baxxa” (63% biss tan-nisa jaħdmu meta mqabbla ma’ 76% tal-irġiel) u li “l-politiki biex jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi se jkunu meħtieġa biex iżidu l-parteċipazzjoni tal-ħaddiema”; konsegwentement il-politika tal-edukazzjoni u t-taħriġ jeħtieġ li jkunu mmirati biex jimlew dan il-vojt fis-suq tax-xogħol, b’hekk jikkontribwixxu għall-ksib ta’ tkabbir sostenibbli u l-koeżjoni soċjali; jenfasizza l-importanza ta’ edukazzjoni li ma tkunx ibbażata fuq is-sessi mill-iżgħar età possibbli;

9.   Jitlob li tingħata attenzjoni partikulari għall-ħtieġa li tiġi ffaċilitata l-integrazzjoni tal-persuni b’diżabilità fl-edukazzjoni u t-taħriġ, irrispettivament mill-età tagħhom, b’referenza partikolari għall-integrazzjoni ġenwina ta’ tfal b’diżabilità minn età bikrija fl-istabbilimenti edukattivi; jenfasizza l-ħtieġa għal investimenti xierqa u għal strateġija fuq medda twila ta’ żmien biex tneħħi kwalunkwe limitu f'dan il-qasam;

10. Jemmen li l-edukazzjoni kollha għandha trawwem il-ksib ta’ kompetenzi demokratiċi billi tappoġġa l-kunsilli tal-istudenti u tippermetti lill-istudenti li jieħdu responsabilità konġunta għall-edukazzjoni tagħhom kif jiġi stabbilit f’Karta dwar id-Drittijiet tal-Istudenti; f’dan ir-rigward, jitlob li jsir dibattitu bir-reqqa fis-soċjetà Ewropea dwar il-funzjonament u r-rwol tal-edukazzjoni u jissuġġerixxi li l-Agora taċ-Ċittadini Ewropej tista’ tkun il-post għal tali dibattitu;

11. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri u lill-impjegati, f’koperazzjoni mill-qrib mal-fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ, biex iħeġġu t-titjib tal-ħiliet għal persuni minn sfondi żvantaġġati;

12. Jirrikonoxxi li l-globalizzazzjoni bidlet profondament is-soċjetajiet tal-Ewropa u jirrakkomanda li tiġi inkluża l-Edukazzjoni Globali/dwar l-Iżvilupp fl-edukazzjoni kollha biex tippermetti liċ-ċittadini biex jittrattaw it-theddid u l-opportunitajiet ta’ dinja li qed tinbidel;

13. Iqisu essenzjali li l-litteriżmu diġitali u tal-midja jiġi stabbilit fil-livelli kollha tal-edukazzjoni u t-taħriġ, u li tiġi pprovduta introduzzjoni għal teknoloġiji ġodda u li kulħadd jiġi mgħallem japplika ammonti bilanċi ta' għarfien speċjalizzat u ta' ġudizzju kritiku meta wieħed juża l-forom moderni ta’ komunikazzjoni u l-kontenut tal-midja; jenfasizza l-ħtieġa urġenti li jiġu mtejba l-ħiliet tal-informatika taċ-ċittadini kollha Ewropej; jenfasizza li t-taħriġ u l-edukazzjoni fl-ICT, kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll fil-livell tal-UE, huma ħtieġa, meta wieħed iqis l-importanza li kulma jmur dejjem qegħda tikber ta’ dawn il-ħiliet f'suq tax-xogħol li qed jevolvi;

14. Jenfasizza l-importanza ta’ appoġġ suffiċjenti u ta’ kwalità għolja għall-iżvilupp tal-kompetenzi tal-għalliema u biex jintroduċu mezzi ġodda ta’ organizzazzjoni tat-tagħlim f’ambjenti skolastiċi attraenti;

15. Jisħaq fuq l-importanza tal-arti, il-kultura u l-isport fl-edukazzjoni u t-taħriġ, u l-ħtieġa li tingħatalhom attenzjoni partikolari fl-edukazzjoni ta’ qabel il-primarja, fl-edukazzjoni primarja u sekondarja, kif wkoll fit-tagħlim tul il-ħajja; iqis li, flimkien mal-iżvilupp ta' ħiliet vokazzjonali u tekniċi, l-edukazzjoni kulturali u soċjali hi parti integrali mill-politika tal-edukazzjoni u t-taħriġ għax din tgħin l-iżvilupp ta' kwalitajiet mhux akkademiċi, u b'hekk issawwar il-sens ta' sodisfazzjon individwali u l-akkwist ta' ħiliet bażiċi;

16. Jistieden lill-Istati Membri biex jiżguraw li jkun hemm biżżejjed fondi għall-investiment fl-isport għall- istituzzjonijiet edukattivi u biex iżidu l-koperazzjoni tal-isferi pubbliċi u privati f’dan il-qasam;

17. Jitlob lill-Istati Membri biex jiżguraw li jkun hemm biżżejjed investiment fl-edukazzjoni li jiggarantixxi l-aċċessibilità għas-suq tax-xogħol għall-kategoriji kollha;

18. Jenfasizza l-importanza tal-użu tal-istorja u tal-lingwa bħala mezzi għall-ksib tal-integrazzjoni soċjali u kulturali Ewropea;

L-edukazzjoni ta’ qabel il-primarja

19. Jiġbed l-attenzjoni għall-importanza ta’ edukazzjoni ta’ kwalità għolja waqt it-tfulija bikrija għall-ksib bikri ta’ kompetenzi ewlenin, inkluża l-ħila tat-tfal li jikkomunikaw kemm bil-lingwa nattiva tagħhom u kemm bil-lingwa tal-pajjiż ospitanti kkonċernat, u b’mod partikulari għall-appoġġ tat-tfal li ġejjin minn sfond żvantaġġat u dawk bi bżonnijiet (ta’ tagħlim) speċjali biex jiġu miġġielda l-faqar u l-esklużjoni soċjali fil-ġejjieni;

20. Jiġbed l-attenzjoni għall-importanza tal-promozzjoni ta’ kultura favur il-qari mill-istadju preskolastiku ’l quddiem, u l-importanza tal-aċċess għall-materjal ta’ qari fl-età preskolastika;

21. Jiġbed l-attenzjoni għall-importanza tal-edukazzjoni fil-lingwa nattiva inkluż fil-każ ta' minoranzi tradizzjonali;

22. Jenfasizza l-importanza tal-multilingwiżmu għall-mobilità: għal din ir-raġuni jitstieden lill-Istati Membri biex jintroduċu t-tagħlim tat-tieni lingwa f’fażi bikrija;

23. Jenfasizza li huwa essenzjali li jiġu implimentati miżuri edukattivi ta’ appoġġ għal tfal ta’ immigranti sabiex jiġi ffaċilitat l-aġġustament tagħhom għall-ambjent edukattiv u soċjali tal-pajjiż ospitanti;

24. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu inkoraġġuti u appoġġati azzjonijiet għat-tisħiħ tal-kreattività tat-tfal minn fażi bikrija tal-ħajja, u b’hekk titwitta aħjar it-triq li twassal għal kultura tal-innovazzjoni fl-Ewropa;

25. Jiġbed l-attenzjoni għall-objettivi ta’ Barċellona, li kienu jimmiraw biex sal-2010 tiġi pprovduta kura tat-tfal għal tal-anqas 90 % tat-tfal bejn it-tliet snin u l-età obbligatorja tal-iskola u tal-anqas 33 % tat-tfal taħt it-tliet snin u li l-kura tat-tfal tkun offruta bi prezzijiet li jintlaħqu mill-akbar għadd ta’ nies possibbli;

L-edukazzjoni primarja u sekondarja

26. Jenfasizza l-ħtieġa li l-ksib tal-lingwi jkompli jiżviluppa u jiġi kkonfermat fl-iskola primarja u sekondarja, anke fir-rigward ta' tfal immigranti, u l-importanza tat-tagħlim bil-lingwa nattiva tagħhom fil-każ ta’ minoranzi tradizzjonali;

27. Jappoġġa l-idea ta’ approċċ edukattiv li jippermetti konsultazzjoni aktar regolari minn, u parteċipazzjoni akbar tal-istudenti fil-ġestjoni tal-proċess edukattiv, tal-parteċipazzjoni edukattiv mill-ġenituri tal-istudenti fil-komunità edukattiv u l-iżvilupp ta’ relazzjoni bbażata fuq il-fiduċja bejn l-istudenti u l-għalliema, li jservu biex jistimulaw l-ispirtu ta’ inizjattiva u l-ksib ta’ ħiliet soċjali u ċiviċi li huma essenzjali għaċ-ċittadinanza attiva;

28. Jenfasizza l-importanza tal-inkorporazzjoni ta’ teknoloġiji ġodda fis-sillabu bħala għodda neċessarja tat-tagħlim f’sistema edukattiva moderna; jappoġġa l-idea li, taħt superviżjoni xierqa, it-tfal ikunu jistgħu minn età bikrija jakkwistaw ħiliet li jippermettulhom jittrattaw il-kontenut tal-midja, u b’mod partikolari tal-internet, b’sens ta’ responsabilità u ġudizzju kritiku, u jqis li huwa essenzjali li t-tfal jitgħarrfu dwar il-kwistjonijiet ta’ protezzjoni tal-privatezza u tad-data professjonali u l-konformità mar-regoli tad-drittijiet tal-awtur;

29. Huwa tal-fehma li l-progress li sar biex jiġu adattati l-kurrikuli tal-iskejjel għall-kompetenzi ewlenin huwa pass pożittiv, iżda huwa ta’ importanza deċiżiva li jsiru aktar sforzi, partikolarment permezz tar-rikonoxximent u taċ-ċertifikazzjoni tal-ħiliet miksuba f’edukazzjoni formali u mhux formali, u favur il-ksib ta’ kompetenzi ewlenin għall-ġid ta’ persuni li jinsabu fis-sogru li jkollhom prestazzjoni mhux daqstant tajba fl-edukazzjoni u li jbatu l-esklużjoni soċjali;

30. Jitlob li tittieħed azzjoni li tippromwovi l-attività fiżika u l-isport u għat-twaqqif ta’ kampjonati tal-iskejjel u l-parteċipazzjoni fihom, li jtejbu s-saħħa, irawmu l-integrazzjoni u jgħinu l-iżvilupp ta' valuri li se jikkontribwixxu għall-ħolqien ta’ mudelli pożittivi ta’ mġiba;

31. Huwa favur l-edukazzjoni u t-taħriġ għal tfal li jkunu ġejjin minn familji migranti, filwaqt li jenfasizza l-kontribuzzjoni ewlenija tal-edukazzjoni fl-integrazzjoni ta’ suċċess tal-migranti fis-soċjetà Ewropea;

32. Jitlob li jkun hemm strateġija komprensiva għall-ksib tal-kompetenzi ewlenin, li għandha tinkludi l-aspetti kollha, mir-riforma tal-kurrikuli tal-iskejjel sal-appoġġ favur taħriġ kontinwu u l-iżvilupp professjonali tal-għalliema, biex b'hekk ikollna komunità edukattiva mħarrġa sew; iqis li għandhom jiġu offruti inċentivi għall-għalliema sabiex dawn jingħataw lok itejbu t-tagħlim tagħhom u jiffukaw fuq l-iżvilupp professjonali;

33. Jistieden lill-Istati Membri biex jintroduċu taħlita ta' suġġetti ġodda u materjali ġodda fl-iskejjel li jipprovdu l-edukazzjoni ġenerali sabiex iż-żgħażagħ li jbatu minn waħda mill-aktar kundizzjonijiet frekweni relatati mat-tagħlim – id-dyslexia – itemmu l-istudji tagħhom b’suċċess; minkejja d-diżabilità tagħhom relatata mat-tagħlim;

34. Jenfasizza l-importanza tal-edukazzjoni integrata sabiex ma jkunx hemm preġudizzji soċjali u diskriminazzjoni u b’hekk tikkontribwixxi għas-solidarjetà soċjali tal-Ewropa;

L-edukazzjoni ogħla

35. Jitlob li titjieb il-mobilità bejn l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni ogħla, id-dinja tal-kummerċ u t-taħriġ u l-edukazzjoni vokazzjonali (pereżempju studenti, għalliema, impjegati, ħarrieġa) biex jinġiebu 'l quddiem it-tagħlim iċċentrat fuq l-istudenti u l-ksib ta’ kompetenzi bħall-intraprenditorjat, il-fehim interkulturali, il-ħsieb kritiku u l-kreattività, li huma aktar u aktar meħtieġa fis-suq tax-xogħol; iqis li sabiex jintlaħaq dan l-għan għandhom jiġu indirizzati b’mod urġenti l-ostakoli eżistenti fl-UE, b’attenzjoni speċjali mogħtija lill-ostakoli li jirrigwardaw il-barrieri finanzjarji u ta’ rinkonoxximent, sabiex titjieb il-kwalità tal-esperjenzi ta’ mobilità għall-istudenti kollha; jappoġġja l-iżgurar ta’ kwalità ogħla tal-edukazzjoni bħala mezz li jsaħħaħ il-mobilità għal raġunijiet akademiċi u ta’ riċerka u bħala prekundizzjoni għal opportunitajiet ugwali ta’ xogħol għaċ-ċittadini tal-UE;

36. Jenfasizza kemm huwa importanti li ż-żgħażagħ kollha jiġu provduti b’bażi sostanzjali fil-ħiliet bażiċi essenzjali għall-promozzjoni tal-mobilità tul il-ħajja sabiex ikunu jistgħu jaffaċċjaw l-iżviluppi fis-suq tax-xogħol u fl-emerġenza tal-ħtiġijiet ġodda ekonomiċi u soċjali;

37. Jappella biex jiġu promossi programmi ta’ riċerka sabiex isaħħu t-‘trijangolu tal-għarfien’ li huwa kruċjali biex tingħata spinta ’l quddiem lit-tkabbir u lill-impjieg fl-Unjoni Ewropea;

38. Jistieden lill-Istati Membri biex jimmoderizzaw l-aġenda tal-edukazzjoni ogħla, u b’mod partikolari, biex jikkoordinaw il-kurrikuli mal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol;

39. Jappella lill-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni ogħla biex jimmoderizzaw il-korsijiet tagħhom u, b’mod ġenerali, biex jaċċelleraw il-Proċess ta’ Bologna;

40. Iqis li l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni ogħla għandhom jinfetħu aktar u jkun aktar mħejjija aktar għall-istudenti kollha, b'mod partikolari l-istudenti mhux tradizzjonali, l-istudenti bi bżonnijiet speċjali u l-gruppi żvantaġġati, u li wieħed mill-aktar mezzi utli sabiex jinkiseb dan l-għan huwa li jkun hemm sistemi tal-għoti li jkunu finanzjati sew fejn iż-żgħażagħ minn familji foqra jkunu jistgħu jiġu inkoraġġiti jibdew kors ta’ studju; jikkunsidra wkoll li l-politiki speċifiċi għandhom ikunu implimentati mill-Istati Membri sabiex jiġi żgurat id-dritt fundamentali tal-edukazzjoni għal kulħadd, inklużi żgħażagħ b'opportunitajiet finanzjarji inqas, u li fil-ġejjiena għandu jiġi kkunsidrat krieterju għall-ekwità fl-edukazzjoni ogħla, bħala parti mill-qafas strateġiku għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ;

41. Jerġa’ jfakkar, f’dan il-kuntest, il-Konklużjonijiet tal-Kunsill[6] ta’ Mejju 2007 dwar l-indikazzjonijiet imfassla għas-segwitu tal-Pjattaforma ta’ Azzjoni ta’ Beijing fl-oqsma tal-edukazzjoni u t-taħriġ tan-nisa, partikolarment l-edukazzjoni ogħla u r-riċerka; jiddispjaċih, għaldaqstant, li dawn l-indikaturi mhumiex meqjusa bis-sħiħ fis-sorveljanza tal-implimentazzjoni tal-programm ta’ ħidma tal-2010 għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ; jinkoraġġixxi f’dan ir-rigward l-użu tagħhom bħala strument għas-sorveljanza tal-progress lejn l-ugwaljanza bejn is-sessi fl-edukazzjoni u t-taħriġ;

42. Jinnota li filwaqt li l-progress sar fir-rigward tal-aċċess tan-nisa għal edukazzjoni ogħla, in-nisa għad għandhom rappreżentazzjoni baxxa fid-dixxipplini tal-matematika, x-xjenzi u t-teknoloġija (32% biss tal-gradwati huma nisa, filwaqt li 68% minnhom huma rġiel); jenfasizza li t-tnaqqis ta’ żbilanċji fir-rigward tas-sessi f’dawn l-oqsma se twassal għal anqas nuqqasijiet ta’ ħiliet iffaċċjati fl-UE f’dawn is-setturi;

43. Iqis li l-edukazzjoni mhux formali hi qasam edukattiv kumplimentarju għall-edukazzjoni formali u jirrakkomanda li għandu jiġi ttrattat b’dan il-mod fit-tfassil tal-politika dwar l-edukazzjoni skont ET 2020;

44. Jitlob li jkun hemm investiment aktar effikaċi u wiesa’ fl-edukazzjoni ogħla;

45. Jistieden lill-Istati Membri biex jinkoraġġixxu s-sħubijiet (f’livell internazzjonali, nazzjonali, reġjonali u lokali) bejn l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni ogħla, l-universitajiet, iċ-ċentri ta' riċerka u d-dinja tal-kummerċ u tal-investiment finanzjarju mid-dinja tal-kummerċ fl-edukazzjoni ogħla;

46. Jistieden lill-Istati Membri biex jallokaw ir-riżorsi neċessarji lis-settur tal-edukazzjoni ogħla, sabiex jippermettuh jirrispondi għall-isfidi globali, bħala strument ewlieni għall-irkupru ekonomiku u soċjali wara l-kriżi ekonomika reċenti;

47. Jistieden lill-Istati Membri jappoġġaw, permezz ta’ mezzi leġiżlattivi, amministrattivi u finanzjarji, l-edukazzjoni f’ilsien art twelidhom għall-minoranzi tradizzjonali;

It-taħriġ u l-edukazzjoni vokazzjonali

48. Jisħaq li t-taħriġ u l-edukazzjoni vokazzjonali ta’ kwalità għolja huma fundamentali għall-provvista ta’ professjonisti ġodda u essenzjali għall-azzjoni dwar ‘ħiliet ġodda għal impjiegi ġodda’ billi tingħata attenzjoni partikulari lill-espansjoni tat-tagħlim imsejjes fuq ix-xogħol u l-apprentistati, inkluż għall-gradwati żgħażagħ abbażi ta’ ftehimiet bejn l-universitajiet u n-negozji; ikompli jqis li huwa importanti li jiġu promossi perjodi ta’ studju u perjodi ta' prattika għall-istudenti tat-taħriġ vokazzjonali f’pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea, b’mod simili bħall-programm tal-Erasmus għall-istudenti universitarji; jitlob sabiex jingħata aktar appoġġ u prestiġju lit-taħriġ vokazzjonali;

49. Jenfasizza l-ħtieġa li jkomplu jiġu moderizzati l-programmi ta’ taħriġ vokazzjonali billi jitqiesu l-kompetenzi ewlenin, sabiex, min-naħa l-waħda, tiżdied il-kwalità tagħhom u tagħmilhom aktar attraenti għaż-żgħażagħ filwaqt li, min-naħa l-oħra, isiru aktar adegwati għall-ħtiġijiet li qed jiżviluppaw fis-suq tax-xogħol; iqis li l-programmi tat-taħriġ vokazzjonali għandhom itejbu l-kompetenzi ewlenin trasversali;

50. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi adottat, abbażi tal-prattiki tajba eżistenti, mudell għar-rikonoxximent ta' krediti edukattivi li jirrigwardaw ħiliet taċ-ċittadinanza għal żgħażagħ li jkunu qed jieħdu sehem f’xogħol volontarju u servizzi komunitarji mwettqa minn assoċjazzjonijiet mhux għall-qligħ jew fil-kuntest tal-koperazzjoni għall-iżvilupp;

51. Jitlob li jkun hemm titjib fit-tranżizzjoni bejn l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali f’livell sekondarju u l-edukazzjoni ogħla, li jiggarantixxi kwalifiki ogħla;

52. Jenfasizza d-dimensjoni relatata mat-tagħlim tul il-ħajja tar-Rakkomandazzjoni dwar il-Kompetenzi Ewlenin u jisħaq li sabiex tintlaħaq implimentazzjoni sħiħa tagħha, hemm bżonn ta’ aktar progress fil-qasam tat-taħriġ u l-edukazzjoni vokazzjonali u t-tagħlim għall-adulti, inkluż permezz tar-rikonoxximent legali tad-dritt universali għall-edukazzjoni tul il-ħajja;

53. Jenfasizza l-importanza tal-iskambju ta’ informazzjoni u ta’ prattiki tajba u ta’ suċċess bejn l-Istati Membri fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali;

It-tagħlim Tul il-Ħajja

54. Jitlob li tittieħed azzjoni malajr biex tiġi indirizzata ż-żieda fl-għadd ta’ persuni b’livell baxx ta’ ħiliet fil-qari, filwaqt li jiġi provdut appoġġ partikolari lill-awtoritajiet lokali, ladarba dawn tal-aħħar huma l-aktar l-awtoritajiet li l-aktar aċċessibbli faċilment għall-pubbliku; jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jiffukaw l-attenzjoni tagħhom fuq il-persuni illitterati, li l-għadd tagħhom għadu kbir wisq, u biex jieħdu azzjoni riżoluta biex jegħlbu din il-problema – anke rigward l-adulti;

55. Jinsab ferm imħasseb dwar l-għadd dejjem ikbar ta’ żgħażagħ qiegħda, speċjalment fil-kriżi ekonomika attwali; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jiżguraw li s-swieq tax-xogħol ikunu kemm jista’ jkun flessibbli sabiex jiġi żgurat li ż-żgħażagħ ikunu jistgħu jsibu xogħol faċilment u jiċċaqilqu faċilment minn impjieġ għall-ieħor;

56. Jenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm titjib fl-inklużjoni tal-fornituri tal-edukazzjoni fl-iżvilupp ta’ oqfsa nazzjonali ġenerali tal-kwalifiki, u li jkun hemm aktar rikonoxximent tal-edukazzjoni preċedenti, inkluż dik miksuba fuq bażi informali jew ad hoc;

57. Jinnota li fir-rigward ta’ erbgħa mill-ħames kriterji adottati fl-2003, il-miri stabbiliti mhux se jintlaħqu; jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri, lill-awtoritajiet reġjonali u lokali u atturi oħrajn biex jeżaminaw ir-raġunijiet ta’ dan u biex jieħdu azzjoni adegwata biex jaqilbu s-sitwazzjoni;

58. Jenfasizza l-importanza ta’ djalogu u konsultazzjoni strutturati kontinwi bejn dawk li jinsabu fl-aħħar stadji tal-edukazzjoni u tat-taħriġ, l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni ogħla u n-negozji;

59. Jappoġġja l-objettiv li l-parteċipazzjoni tal-adulti fit-tagħlim tul il-ħajja tiżdied minn 12.5 % għal 15 % sal-2020 u jħeġġeġ biex tittieħed azzjoni adegwata; għal dan l-għan, jappella lill-universitajiet biex jiffaċilitaw aċċess aktar wiesa’ għall-istudju, jiddiversifikaw u jwessgħu l-bażi ta’ studenti u biex jemendaw programmi ta’ studju sabiex jagħmluhom attraenti għall-adulti li jkunu se jerġgħu jibdew jistudjaw; jappella lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jieħdu azzjoni aktar deċiżiva biex jappoġġaw u jxerdu l-istituzzjonijiet ta’ tagħlim tul il-ħajja bħal pereżempju l-‘Skejjel li jagħtu t-Tieni Ċans’; jappella biex il-perspettiva fir-rigward tas-sessi tittieħed inkunsiderazzjoni u tiġi promossa, fl-implimetazzjoni tal-istrateġiji tat-tagħlim tul il-ħajja; jiġbed l-attenzjoni dwar il-fatt li l-universitajiet tat-tielet età jkollhom rwol essenzjali fit-tagħlim tul il-ħajja;

60. Jinnota li wieħed mill-ostakli ewlenin li jħabbtu wiċċhom miegħu l-adulti li jridu jipparteċipaw fl-edukazzjoni u t-taħriġ huwa n-nuqqas ta’ faċilitajiet ta’ appoġġ għall-familji tagħhom; għaldaqstant, jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex joħolqu miżuri ta’ appoġġ bħala mezz li jiżgura li l-istudenti u l-ħaddiema kollha b’responsabilitajiet familjari (bħal pereżempju l-kura tat-tfal jew ta’ dipendenti oħrajn) ikollhom l-opportunità biex jaġġornaw u/jew ikabbru l-ħiliet u l-kompetenzi tagħhom, abbażi l-prattiki tajba żviluppati f’dan il-qasam taħt il-programmar tal-Fond Soċjali Ewropew, filwaqt li jiġu involuti kupuni għas-servizz u għar-rikonċiljazzjoni; iqis li l-opportunitajiet tat-tagħlim-e, b’mod partikolari, għandhom jiġu studjati minħabba li dawn jagħtu lok għal aktar flessibilità biex wieħed jgħaqqad flimkien l-edukazzjoni, ix-xogħol u l-kura ta' persuni dipendenti;

61. Jinkoraġġixxi lill-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi biex jieħu passi bl-għan li jtejjeb il-ġabra u l-analiżi tad-dejta komparabbli dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-qasam tal-edukazzjoni u tat-taħriġ, u biex jiżgura li l-istatistika dwar l-indikaturi relevanti li jirrigwardaw il-Pjattaforma għall-Azzjoni issir disponibbli u tiġi aġġornata regolament;

62. Jirrakkomanda lill-istabbilimenti edukattiv u ta’ taħriġ biex jippubliċizzaw b’mod aktar wiesa’ lill-programmi tagħhom li huma miftuħa għall-adulti u biex jissimplifikaw il-proċeduri amministrattivi għall-ksib tal-aċċess għal dawn il-programmi;

63. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea biex tikkunsidra b'mod sħiħ l-għarfien speċjalizzat tal-partijiet konċernati u r-rwol tagħhom fl-implimentazzjoni tal-istrateġija ET2020;

64. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea biex tinkludi l-edukazzjoni mhux formali, l-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali u l-istudenti tal-iskola fil-Kriterju tal-Mobilità għall-ET 2020 li għadu jrid isir u biex tieħu r-responsabilità tal-kriterju tal-Proċess ta’ Bologna dwar il-mobilità tal-istudenti;

65. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.

  • [1]  ĠU L 394, 30.12.2006, p. 10.
  • [2]  ĠU C 290, 4.12.2007, p. 1
  • [3]  ĠU C 119, 28.5.2009, p. 2
  • [4]  ĠU C 41 E, 19.2.2009, p. 46.
  • [5]  ĠU C 45 E, tad-23.2.2010, p.33.
  • [6]  Dokument tal-Kunsill 9152/07

NOTA SPJEGATTIVA

Minn mindu ġiet adottata l-Istrateġija ta’ Lisbona fl-2000, il-politika tal-UE dwar l-Edukazzjoni u t-Taħriġ ħadet spinta 'l quddiem. Ir-rikonoxximent li l-Edukazzjoni u t-Taħriġ huma essenzjali għas-suċċess tas-soċjetà u l-ekonomija tal-għarfien tal-ġejjieni m’għadux sempliċiment leġġenda.

Il-gvernijiet nazzjonali huma responsabbli għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ, iżda xi wħud mill-isfidi huma komuni għall-Istati Mebri kollha (il-bidla demografika, in-nuqqas ta’ ħiliet fost il-forza tax-xogħol, eċċ.). L-edukazzjoni (ta' qabel il-primarja, primarja, sekondarja u għolja) u t-taħriġ vokazzjonali ta’ kwalità għolja huma fundamentali biex jiġu affrontati l-isfidi tal-Ewropa u t-tnedija tal-programm ta’ ħidma ET 2010.

Nafu lkoll li minkejja titjib ġenerali fil-prestazzjoni tal-edukazzjoni u t-taħriġ fl-UE, il-biċċa l-kbira tal-kriterji stabbiliti għall-2010 mhux se jintlaħqu. Dan hu l-aħjar waqt biex nirrevedu u nivvalutaw l-iżbalji li saru.

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni:

Id-dokument jikkonsisti f’rapport dwar il-progress li sar fil-politika tal-edukazzjoni u tat-taħriġ f’livell Ewropew matul il-perjodu 2007-2009. Huwa msejjes fuq valutazzjoni ddettaljata tar-rapporti u tal-prestazzjonijiet nazzjonali flimkien ma’ sensiela ta’ indikaturi u kriterji, u jiffoka l-aktar fuq l-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni dwar il-Kompetenzi Ewlenin tal-2006. Ir-rapport jikkunsidra wkoll l-iżvilupp tal-istrateġiji nazzjonali dwar it-tagħlim tul il-ħajja u tar-riformi meħuda sabiex it-taħriġ u l-edukazzjoni vokazzjonali (TEV) ikunu aktar attraenti u adattati għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol kif ukoll dwar il-modernizzazzjoni tal-Edukazzjoni Ogħla.

Fl-aħħar mill-aħħar, ir-rapport jindirizza wkoll l-isfidi ġodda li ġew identifikati, partikolarment dawk konnessi mal-inizjattiva ‘Ħiliet Ġodda għal Impjiegi Ġodda’.

Barra milli tindika l-progress li sar u tidentifika l-oqsma fejn tista’ tittieħed aktar azzjoni, il-Komunikazzjoni tipproponi wkoll sensiela ta’ miżuri biex jinġiebu 'l quddiem l-isforzi li qed isiru f’dan il-qasam.

Stampa ġenerali tas-sitwazzjoni attwali:

L-abbozz tar-rapport ta’ progress konġunt tal-2010 jiġbed l-attenzjoni għat-titjib miksub fir-rigward tal-objettivi tal-edukazzjoni u t-taħriġ matul dawn l-aħħar snin:

•          L-integrazzjoni tal-komptenzi ewlenin

- Sar progress sinifikanti fir-rigward tal-kurrikuli tal-iskejjel. Suġġetti tradizzjonali, bħall-ilsien nattiv u l-ilsna barranin jew il-matematika u x-xjenza qegħdin jiġu ttrattati b’mod aktar transkurrikulari u applikazzjonijiet aktar siewi għall-ħajja ta' kuljum.

Xi pajjiżi ħolqu strateġiji jew pjanijiet ta’ azzjoni speċifiċi biex jgħollu l-livelli tal-ħiliet bażiċi, partikolarment fejn jidħlu l-qari, il-matematika u x-xjenza.

- Ġie identifikat għadd dejjem jikber ta’ eżempji ta’ kif titħeġġeġ l-intraprenditorija, bħal sħubijiet mal-intrapriżi jew it-tiswir ta’ negozji żgħar immexxija minn studenti.

•          L-iżvilupp tal-istrateġiji tat-tagħlim tul il-ħajja

- Il-biċċa l-kbira tal-pajjiżi tal-UE adottaw strateġiji speċifiċi għat-tagħlim tul il-ħajja, u saru sforzi biex jiġu appoġġati rotot tat-tagħlim flessibbli bejn is-sistemi edukattivi differenti.

- Sar titjib ukoll fit-tiswir ta’ oqfsa nazzjonali tal-kwalifiki u fir-referenzi tagħhom mal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki (QEK)

•          It-taħriġ u l-edukazzjoni vokazzjonali

- Fi ħdan il-proċess ta’ Kopenħagen, ġiet indirizzata l-kwistjoni ta’ kemm huma attraenti s-sistemi tat-taħriġ u l-edukazzjoni vokazzjonali (TEV), u l-biċċa l-kbira tal-pajjiżi tal-UE taw prijorità lill-adozzjoni tal-Qafas Referenzjarju Ewropew għall-Assikurazzjoni tal-Kwalità fit-TEV.

- Qed tingħata attenzjoni partikolari lill-professjonalizzazzjoni tal-għalliema u tal-ħarrieġa tat-TEV, u kulma jmur qed tintuża aktar il-modularizzazzjoni sabiex it-TEV jsir aktar flessibbli għall-ħtiġijiet tal-istudenti u dawk tan-negozji.

•          Il-Modernizzazzjoni tal-Edukazzjoni ogħla

Fil-pajjiżi tal-UE hemm għarfien dejjem jikber dwar il-fatt li l-aċċess ta' studenti mhux tradizzjonali għat-tagħlim tul il-ħajja huwa fundamentali. Il-biċċa l-kbira minnhom stabbilixxew miżuri għat-titjib tal-parteċipazzjoni ta' studenti żvantaġġati f'termini soċjoekonomiċi.

Rimarki tar-rapporteur u sfidi għall-ġejjieni:

Minkejja li l-progress huwa viżibbli, għad hawn xi sfidi li għandhom jiġu indirizzati:

1 – Titjib relatat mal-metodoloġija msejsa fuq il-kompetenzi

Minkejja l-progress tajjeb li sar fl-użu tal-qafas tal-Kompetenzi Ewlenin, ir-Rapporteur tixtieq tenfasizza l-ħtieġa li jissaħħu l-attitudnijiet favur tagħlim ulterjuri, il-ħsieb kritiku u l-kreattività.

Ta’ importanza partikulari huwa l-iżvilupp ta’ kompetenzi ewlenin trasversali bħall-kompetenza diġitali, il-kapaċità għat-tagħlim u l-kompetenzi soċjali u ċiviċi, is-sens ta’ inizjattiva u ta’ intraprenditorija u l-għarfien kulturali.

Għal dan il-għan, fil-Komunikazzjoni ssemmew diversi strateġiji li wieħed jista’ jistabbilixxi, bħall-appoġġ favur l-iżvilupp tal-kompetenzi tal-għalliema, l-aġġornament tal-metodi ta' valutazzjoni u l-introduzzjoni ta’ metodi ġodda ta’ kif jista’ jkun organizzat it-tagħlim.

Tema oħra għal qalb ir-rapporteur hija l-importanza ta’ edukazzjoni ta’ kwalità għolja waqt it-tfulija bikrija bħala l-fażi tal-ksib bikri ta’ kompetenzi ewlenin.

Huwa ta’ importanza partikulari li tingħata enfasi lill-iżvilupp ta’ kompetenzi ewlenin fit-TEV u t-Tagħlim tal-Adulti. Fil-każ tat-TEV, il-firxa sħiħa tal-kompetenzi tali mhux qed tiġi koperta għalkollox. Pereżempju, għandha tingħata aktar attenzjoni lill-komunikazzjoni b’ilsna barranin u lill-kompetenzi trasversali ewlenin.

2 – Aktar azzjoni fuq il-litteriżmu u l-iżvantaġġati

Fejn jidħol il-litteriżmu, ġie identifikat deterjorament fil-prestazzjoni fir-rigward tal-ħiliet tal-qari. Hemm bżonn ta’ inizjattivi aktar effettivi ladarba l-ksib tal-kompetenzi ewlenin l-oħrajn tiddependi ħafna fuq il-kapaċità tal-qari u tal-interpretazzjoni. Fejn jidħlu l-istudenti żvantaġġati, approċċ personalizzat lejn it-tagħlim jitqies bħala metodu li ħalla riżultati tajba.

3 – Implimentazzjoni aħjar tas-sistemi ta’ tagħlim tul il-ħajja

Ir-rapport juri li għad jeħtieġ li titjieb il-koerenza u li jitwessa' l-ambitu tal-istrateġiji f’dan il-qasam. Ikun xieraq li dawn ikopru perjodi ta’ żmien itwal, jipprovdu opportunitajiet għal persuna ta' kull età, ikunu suġġetti għal reviżjonijiet u valutazzjonijiet u jiġu żviluppati aktar. Huwa mixtieq wkoll li jkun hemm involviment ikbar tal-partijiet interessati u koperazzjoni aħjar bejn il-parteċipanti tal-politika.

4 – Il-modernizzazzjoni tat-TEV u tal-edukazzjoni ogħla

Bħalma ġie ppreżentat fl-inizjattiva ‘Ħiliet Ġodda għal Impjiegi Ġodda’, l-iżbilanċ bejn il-livelli tal-ħiliet u tar-rekwiżiti tal-impjiegi aktarx ħafna li se jkomplu jikbru jekk is-sistemi tat-TEV ma jkunux jistgħu jirrispondu għar-rekwiżiti ġodda ta' kwalifiki u ħiliet. Qed isiru aktar u aktar meħtieġa r-relazzjonijiet aktar mill-qrib mad-dinja tal-kummerċ u huwa kruċjali l-iżvilupp ta’ perspettivi ta’ kwalifiki u opportunitajiet ta’ mobilità ġodda u aktar attreanti għall-istudenti tat-TEV.

Fir-rigward tal-edukazzjoni ogħla, l-investimenti minn riżorsi pubbliċi kif ukoll privati għadhom sfida. Hemm ukoll ostakli strutturali u kulturali li jagħmluha diffiċli biex persuni li jkunu fid-dinja tax-xogħol jitħajru jistudjaw fil-livell ta' edukazzjoni ogħla.

5 – It-twessigħ tal-istrateġija ta’ sħubija

Il-Komunikazzjoni tenfasizza l-importanza tas-sħubijiet bejn istituzzjonijiet edukattiv u oqsma differenti, partikularment is-suq tax-xogħol. Dan il-mudell għandu jiġi applikat fil-livelli kollha tal-edukazzjoni, b'mod speċjali t-TEV u t-tagħlim tul il-ħajja.

6 – L-Għalliema

It-taħriġ tal-għalliema huwa essenzjali, u wieħed għandu jikkunsidra l-possibilità ta’ appoġġ li jista’ jżid il-mobilità tal-għalliema.

Ir-rapporteur titlob li ssir ftit riflessjoni dwar il-ġejjieni tat-taħriġ tal-għalliema, filwaqt li jitqiesu r-rekwiżiti l-ġodda għall-ambjent tal-impjiegi l-ġdid.

7 – Rimarki oħra

Ir-rapporteur tixtieq tirreferi għall-importanza tas-sena 2010 bħala s-Sena Ewropea għall-Ġlieda Kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali. Skont l-Istħarriġ tal-2009 tal-Ewrobarometru dwar il-Faqar u l-Esklużjoni, in-nuqqas ta’ edukazzjoni, taħriġ jew ħiliet jitqies fost l-aktar raġunijiet ‘personali’ li jistgħu jikkawżaw il-faqar.

Anki s-sena 2011 bħala s-Sena Ewropea tal-Volontarjat se tagħti l-possibilità lill-parteċipanti li jifhmu li l-attivitajiet voluntarji jikkostitwixxu esperjenza ta’ tagħlim mhux formali, permezz tal-iżvilupp tal-ħiliet u l-kompetenzi soċjali, li hija ta’ ġid u ta’ sodisfazzjon personali u tikkontribwixxi b’mod qawwi għat-tisħiħ tal-valuri komuni Ewropej bħas-solidarjetà u l-koeżjoni soċjali. Il-volontarjat għandu potenzjal kbir għall-iżvilupp soċjali tal-Ewropa, li s’issa però mhux qed jiġi sfruttat bis-sħiħ.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI TAL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

27.4.2010

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

26

1

2

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Maria Badia i Cutchet, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Mary Honeyball, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Timo Soini, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, László Tőkés, Marie-Christine Vergiat, Milan Zver

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Liam Aylward, Ivo Belet, Oriol Junqueras Vies, Hans-Peter Martin, Iosif Matula

Sostitut(i) skont l-Artikolu 187(2) preżenti għall-votazzjoni finali

Vicky Ford