RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European şi a Consiliului privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării) (reformare)

6.5.2010 - (11962/2009 – C7‑0034/2010 – 2007/0286(COD)) - ***II

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
Raportor: Holger Krahmer


Procedură : 2007/0286(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0145/2010

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European şi a Consiliului privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării) (reformare)

(11962/2009 – C7‑0034/2010 – 2007/0286(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură - reformare)

Parlamentul European,

–   având în vedere poziţia comună a Consiliului în primă lectură (11962/2009 – C7-0034/2010),

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2007)0844),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 175 alineatul (1) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0002/2008),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu intitulată „Consecinţele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituţionale în curs de desfăşurare” (COM(2009)0665),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (7) şi articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea UE,

–   având în vedere poziţia sa în primă lectură[1],

–   având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European[2],

–   având în vedere avizul Comitetului Regiunilor[3],

–   având în vedere articolul 66 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (A7-0145/2010),

1.  adoptă în a doua lectură poziţia prezentată în continuare;

2.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei şi parlamentelor naţionale poziţia Parlamentului.

Amendamentul                     1

Poziţia Consiliului

Considerentul 2

Poziţia Consiliului

Amendamentul

(2) Pentru a preveni, reduce şi, pe cât posibil, elimina poluarea provenind din activităţile industriale în conformitate cu principiul „poluatorul plăteşte” şi cu principiul prevenirii poluării, este necesar să se stabilească un cadru general pentru controlul principalelor activităţi industriale, acordând prioritate intervenţiilor la sursă şi asigurând o gestionare prudentă a resurselor naturale.

(2) Pentru a preveni, reduce şi, pe cât posibil, elimina poluarea provenind din activităţile industriale în conformitate cu principiul „poluatorul plăteşte” şi cu principiul prevenirii poluării, este necesar să se stabilească un cadru general pentru controlul principalelor activităţi industriale, acordând prioritate intervenţiilor la sursă, asigurând o gestionare prudentă a resurselor naturale şi ţinând seama, atunci când este necesar, de situaţia socio-economică şi de caracteristicile locale specifice ale locului unde se desfăşoară activitatea.

Justificare

Scopul prezentului amendament este de a consolida sprijinul acordat pentru stabilirea unor excepţii justificate care sunt incluse deja în poziţia Consiliului.

Amendamentul  2

Poziţia Consiliului

Considerentul 3

Poziţia Consiliului

Amendamentul

(3) Abordările diferite pentru controlarea, în mod separat, a emisiilor în aer, apă sau sol pot favoriza trecerea poluării de la o componentă a mediului la alta, mai degrabă decât protecţia mediului în ansamblu. Prin urmare, este necesar să se prevadă o abordare integrată de prevenire şi control al emisiilor în aer, apă şi sol, de management al deşeurilor, de eficienţă energetică şi de prevenire a accidentelor.

(3) Abordările diferite pentru controlarea, în mod separat, a emisiilor în aer, apă sau sol pot favoriza trecerea poluării de la o componentă a mediului la alta, mai degrabă decât protecţia mediului în ansamblu. Prin urmare, este necesar să se prevadă o abordare integrată de prevenire şi control al emisiilor în aer, apă şi sol, de management al deşeurilor, de eficienţă energetică şi de prevenire a accidentelor, precum şi să se creeze condiţii de concurenţă echitabile în Uniunea Europeană prin alinierea cerinţelor legate de performanţele de mediu ale instalaţiilor industriale.

Justificare

Doar atunci când toate instalaţiile industriale de pe teritoriul UE respectă standardele de mediu bazate pe BAT se poate atinge un nivel mai ridicat de protecţie a mediului fără să se creeze distorsiuni ale concurenţei în interiorul UE.

Amendamentul  3

Poziţia Consiliului

Considerentul 9

Poziţia Consiliului

Amendamentul

(9) În vederea evitării dublei reglementări, autorizaţia pentru o instalaţie care intră sub incidenţa Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii ar trebui nu includă o valoare limită pentru emisiile directe de gaze cu efect de seră specificate în anexa I la respectiva directivă, cu excepţia cazului în care este necesar să se asigure că nu este provocată o poluare locală semnificativă sau a cazului în care instalaţia respectivă este exclusă din sistem.

(9) În vederea evitării dublei reglementări, nu se prevede ca autorizaţia pentru o instalaţie care intră sub incidenţa Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii să includă o valoare limită pentru emisiile directe de gaze cu efect de seră specificate în anexa I la respectiva directivă, cu excepţia cazului în care este necesar să se asigure că nu este provocată o poluare locală semnificativă sau a cazului în care instalaţia respectivă este exclusă din sistem.

Justificare

Amendamentul se bazează pe articolul 66 alineatul (2) litera (d) pentru: (i) a asigura claritatea juridică, deoarece, în conformitate cu articolul 193 din TFUE, legislaţia Uniunii nu împiedică statele membre să aplice cerinţe naţionale mai stricte în ceea ce priveşte emisiile de gaze cu efect de seră şi (ii) a le permite acelor state membre care optează pentru aplicarea unor asemenea cerinţe să facă acest lucru în cadrul autorizaţiei integrate, eliberate conform prezentei directive. De la prima lectură a Parlamentului European, Regatul Unit, Ţările de Jos şi Comisia au prezentat interpretări juridice diferite ale dispoziţiilor de la articolul 9 alineatul (1).

Amendamentul  4

Poziţia Consiliului

Considerentul 9a (nou)

Poziţia Consiliului

Amendamentul

 

(9a) În conformitate cu articolul 193 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, nicio dispoziţie din prezenta directivă nu împiedică statele membre să menţină sau să introducă măsuri de protecţie mai stricte, cum ar fi cerinţe legate de emisiile de gaze cu efect de seră aplicabile instalaţiilor care intră sub incidenţa anexei I la Directiva 2003/87/CE, cu condiţia ca aceste măsuri să fie compatibile cu tratatele şi să fie notificate Comisiei.

Justificare

De la prima lectură au avut loc dezbateri publice în mai multe state membre în legătură cu adoptarea unor norme privind emisiile de CO2 provenite de la noile centrale termoelectrice. Părerile au fost divergente în ceea ce priveşte compatibilitatea acestor măsuri cu legislaţia UE. Un amendament menit să clarifice acest aspect este justificat prin urmare de articolul 66 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul de procedură al Parlamentului, pentru „luarea în considerare a unui fapt sau a unei situaţii juridice noi, apărute după prima lectură”.

Amendamentul  5

Poziţia Consiliului

Considerentul 14

Poziţia Consiliului

Amendamentul

(14) Este important să se asigure autorităţilor competente suficientă flexibilitate în stabilirea valorilor limită de emisie care să garanteze că, în condiţii de funcţionare normală, emisiile nu depăşesc nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile. În acest scop, autoritatea competentă poate stabili valori limită de emisie care sunt diferite de nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile în ceea ce priveşte valorile, perioadele de timp şi condiţiile de referinţă aplicate, atât timp cât se poate demonstra, prin rezultatele monitorizării emisiilor, că emisiile nu depăşesc nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile.

(14) Este important să se asigure autorităţilor competente suficientă flexibilitate în stabilirea valorilor limită de emisie care să garanteze că, în condiţii de funcţionare normală, emisiile nu depăşesc nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile. Respectarea valorilor limită de emisie stabilite în autorizaţii conduce la niveluri de funcţionare inferioare respectivelor valori limită de emisie. În acest scop, autoritatea competentă poate stabili valori limită de emisie care sunt diferite de nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile în ceea ce priveşte valorile, perioadele de timp şi condiţiile de referinţă aplicate, atât timp cât se poate demonstra, prin rezultatele monitorizării emisiilor, că emisiile nu depăşesc nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile.

Amendamentul  6

Poziţia Consiliului

Considerentul 37

Poziţia Consiliului

Amendamentul

(37) Pentru a preveni, reduce şi, pe cât posibil, elimina poluarea rezultată din activităţile industriale în modul cel mai eficient din punct de vedere al costurilor, asigurând, totodată, un nivel ridicat al protecţiei mediului în ansamblul său, în special prin punerea în aplicare a celor mai bune tehnici disponibile, ar putea fi analizate posibilităţile de utilizare a instrumentelor de piaţă, cum ar fi certificatele de emisii pentru oxizi de azot şi dioxid de sulf.

eliminat

Justificare

Instituirea unor instrumente bazate pe mecanismele pieţei ar complica şi mai mult legislaţia. Mai mult decât atât, emisiile de oxizi de azot şi de dioxid de sulf au un impact local şi/sau regional şi, prin urmare, nu pot face obiectul unei comercializări la nivelul Uniunii Europene. Eliminarea textului nou al Consiliului.

Amendamentul  7

Poziţia Consiliului

Considerentul 38

Poziţia Consiliului

Amendamentul

(38) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui se adopte în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei.

(38) Conform articolului 291 din TFUE, normele şi principiile generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competenţelor de executare de către Comisie se stabilesc în prealabil printr-un regulament adoptat în conformitate cu procedura legislativă ordinară. În aşteptarea adoptării acestui nou regulament şi având în vedere necesitatea adoptării şi punerii în aplicare în cel mai scurt termen posibil a prezentei directive, statele membre ar trebui să-şi exercite controlul în conformitate cu dispoziţiile Deciziei 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei, în măsura în care dispoziţiile respective rămân compatibile cu tratatele modificate. Cu toate acestea, ar trebui ca trimiterile la dispoziţiile respective să fie înlocuite cu trimiteri la normele şi principiile stabilite în noul regulament odată cu intrarea în vigoare a noului regulament.

Amendamentul  8

Poziţia Consiliului

Considerentul 39

Poziţia Consiliului

Amendamentul

(39) Pentru a permite adaptarea prevederilor prezentei directive la progresul ştiinţific şi tehnic pe baza celor mai bune tehnici disponibile, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din tratat cu privire la adaptarea anumitor părţi din anexele V, VI şi VII la un astfel de progres ştiinţific şi tehnic. În cazul instalaţiilor de incinerare a deşeurilor şi al instalaţiilor de coincinerare a deşeurilor, aceasta poate include stabilirea criteriilor de acordare a derogărilor de la monitorizarea continuă a emisiilor totale de pulberi. De importanţă deosebită este ca în timpul lucrărilor pregătitoare Comisia să consulte experţi, în conformitate cu angajamentele făcute în Comunicarea Comisiei din 9 decembrie 2009 cu privire la punerea în aplicare a articolului 290 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

(39) Pentru a permite adaptarea prevederilor prezentei directive la progresul ştiinţific şi tehnic pe baza celor mai bune tehnici disponibile, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din TFUE cu privire la adoptarea concluziilor BAT şi completarea sau modificarea valorilor limită de emisie şi a normelor privind monitorizarea şi conformitatea, deja stabilite în temeiul prezentei directive. În cazul instalaţiilor de incinerare a deşeurilor şi al instalaţiilor de coincinerare a deşeurilor, aceasta poate include, printre altele, stabilirea criteriilor de acordare a derogărilor de la monitorizarea continuă a emisiilor totale de pulberi. De importanţă deosebită este ca în timpul lucrărilor pregătitoare Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experţi.

Justificare

În afară de derogările de la cerinţele privind monitorizarea pulberilor în cazul instalaţiilor de incinerare a deşeurilor, ar trebui avute în vedere şi alte derogări, dacă acestea sunt adecvate în ceea ce priveşte protecţia mediului. Acest lucru ar putea duce la o şi mai mare reducere a obligaţiilor administrative inutile, în special pentru IMM-uri, care sunt puternic afectate de dispoziţiile capitolului IV, întrucât acesta nu face obiectul unui prag minim. În cursul fazei pregătitoare a adoptării actelor delegate, este esenţială asigurarea de către Comisie a implicării la scară largă a experţilor din statele membre, industrie şi ONG-uri, astfel cum se menţionează, printre altele, la capitolul 3.1 din COM(2007)844 final.

Amendamentul  9

Poziţia Consiliului

Considerentul 39a (nou)

Poziţia Consiliului

Amendamentul

 

(39a) În plus, pentru a permite completarea sau modificarea dispoziţiilor prezentei directive în scopul asigurării punerii în aplicare coerente pe întreg teritoriul Uniunii a celor mai bune tehnici disponibile, astfel cum sunt descrise în documentele de referinţă BAT, Comisia ar trebui să fie împuternicită, atunci când este cazul, să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din TFUE, pentru a clarifica şi mai mult criteriile de care trebuie să ţină seama autorităţile competente atunci când stabilesc, într-un număr limitat de cazuri specifice, valori limită de emisie mai puţin stricte pentru instalaţii, luând în considerare rezultatele evaluărilor cu privire la amplasarea geografică sau la condiţiile locale de mediu ale unei instalaţii sau caracteristicile tehnice ale acesteia. Cu toate acestea, valorile de emisie respective nu ar trebui să depăşească cerinţele minime referitoare la valorile limită de emisie şi normele privind monitorizarea şi conformitatea aplicabile la nivelul întregii Uniuni.

Justificare

Face parte din pachetul de compromis.

Amendamentul  10

Poziţia Consiliului

Considerentul 39b (nou)

Poziţia Consiliului

Amendamentul

 

(39b) Mai mult, pentru a permite completarea sau modificarea dispoziţiilor prezentei directive în scopul asigurării punerii în aplicare coerente pe întreg teritoriul Uniunii a celor mai bune tehnici disponibile şi a evaluării sistematice a riscurilor de mediu asociate instalaţiilor în cauză, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din TFUE în ceea ce priveşte normele de stabilire a fazelor de punere în funcţiune şi de închidere, data de la care se efectuează măsurarea continuă a emisiilor în aer de metale grele, dioxine şi furani, tipul, formatul şi periodicitatea informaţiilor care sunt puse la dispoziţia Comisiei de statele membre şi criteriile suplimentare referitoare la evaluarea riscurilor de mediu.

Amendamentul  11

Poziţia Consiliului

Considerentul 39c (nou)

Poziţia Consiliului

Amendamentul

 

(39c) Pentru a aborda chestiunea denaturării concurenţei în cadrul pieţei interne sau aspectele de mediu semnificative, pe baza unei evaluări a punerii în aplicare a celor mai bune tehnici disponibile în cadrul anumitor activităţi sau a impactului acestor activităţi asupra mediului în ansamblul său, Comisia prezintă propuneri pentru stabilirea unor cerinţe minime la nivelul Uniunii pentru valorile limită de emisie şi pentru normele privind monitorizarea şi conformitatea.

Justificare

Face parte din pachetul de compromis.

Amendamentul  12

Poziţia Consiliului

Articolul 3 – punctul 14

Poziţia Consiliului

Amendamentul

14. „operator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care exploatează sau deţine controlul total sau parţial asupra instalaţiei sau a instalaţiei de ardere, a instalaţiei de incinerare a deşeurilor sau a instalaţiei de coincinerare a deşeurilor sau, dacă acest lucru se specifică în dreptul intern, căreia i-a fost delegată o putere economică decisivă asupra funcţionării instalaţiei din punct de vedere tehnic;

14. „operator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care exploatează sau deţine controlul asupra instalaţiei sau a instalaţiei de ardere, a instalaţiei de incinerare a deşeurilor sau a instalaţiei de coincinerare a deşeurilor sau, dacă acest lucru se specifică în dreptul intern, căreia i-a fost delegată o putere economică decisivă asupra funcţionării instalaţiei din punct de vedere tehnic;

Justificare

Eliminarea unui termen nou introdus de Consiliu.

Amendamentul  13

Poziţia Consiliului

Articolul 3 – punctul 18

Poziţia Consiliului

Amendamentul

18. „raport privind situaţia de referinţă” înseamnă informaţii privind starea de contaminare a solului şi a apelor subterane cu substanţe periculoase relevante;

18. „raport privind situaţia de referinţă” înseamnă informaţii cuantificate privind starea de contaminare a solului şi a apelor subterane cu substanţe periculoase relevante;

Justificare

Se reintroduce amendamentul 15 din primă lectură.

Amendamentul  14

Poziţia Consiliului

Articolul 3 – punctul 22

Poziţia Consiliului

Amendamentul

22. „păsări de curte” înseamnă păsări de curte astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 1 din Directiva 90/539/CEE a Consiliului din 15 octombrie 1990 privind condiţiile de sănătate animală care reglementează comerţul intracomunitar şi importurile din ţări terţe de păsări de curte şi de ouă pentru incubaţie1.

22. „păsări de curte” înseamnă păsări de curte astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 1 din Directiva 90/539/CEE a Consiliului din 15 octombrie 1990 privind condiţiile de sănătate animală care reglementează comerţul intracomunitar şi importurile din ţări terţe de păsări de curte şi de ouă pentru incubaţie1, cu excepţia păsărilor aparţinând speciei prepeliţelor;

Justificare

Directiva include prepeliţa (0,25 kg) în categoria păsărilor de curte, echivalându-se astfel creşterea prepeliţelor cu cea a puilor (2 kg) sau a curcanilor (10 kg) când, de fapt, impactul acestora asupra mediului este mult mai scăzut. De aceea, este esenţial să se ţină seama de specificitatea creşterii prepeliţelor în comparaţie cu alte tipuri de creştere a păsărilor de curte. Aplicarea dispoziţiilor directivei în cazul creşterii prepeliţelor este disproporţionată şi nu îşi poate găsi justificarea în motive legate de protecţia mediului. Ignorarea acestor diferenţe poate duce la dispariţia creşterii prepeliţelor din Europa şi odată cu aceasta, la pierderea a sute de locuri de muncă.

Amendamentul  15

Poziţia Consiliului

Articolul 3 – punctul 26

Poziţia Consiliului

Amendamentul

26. „ore de funcţionare” înseamnă timpul, exprimat în ore, în care o instalaţie de ardere, în totalitatea sa sau parţial, funcţionează şi evacuează emisii în aer, cu excepţia perioadelor de pornire şi de oprire;

26. „ore de funcţionare” înseamnă timpul, exprimat în ore, în care o instalaţie de ardere, în totalitatea sa sau parţial, funcţionează şi evacuează emisii în aer, inclusiv perioadele de pornire şi de oprire;

Justificare

Modificarea unei noi definiţii introduse de Consiliu.

În timpul perioadelor de pornire şi de oprire se generează emisii considerabile.

Amendamentul  16

Poziţia Consiliului

Articolul 3 – punctul 46a (nou)

Poziţia Consiliului

Amendamentul

 

46a. „norme generale obligatorii” înseamnă valori limită de emisie sau alte condiţii, definite în legislaţia privind mediul, cel puţin la nivel de sector, prevăzute pentru a fi utilizate în mod direct la stabilirea condiţiilor de autorizare.

Justificare

Este necesară o definiţie clară a „normelor generale obligatorii”. Se reintroduce amendamentul 17 din prima lectură.

Amendamentul  17

Poziţia Consiliului

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2

Poziţia Consiliului

Amendamentul

În cazul în care încălcarea condiţiilor de autorizare reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau ameninţă să aibă un efect nefavorabil semnificativ imediat asupra mediului şi atât timp cât conformitatea nu este restabilită în conformitate cu primul paragraf literele (b) şi (c), exploatarea instalaţiei, a instalaţiei de ardere, a instalaţiei de incinerare a deşeurilor, a instalaţiei de coincinerare a deşeurilor sau a unor părţi ale acestora este suspendată.

În cazul în care încălcarea condiţiilor de autorizare reprezintă un pericol semnificativ pentru sănătatea umană sau pentru mediu şi atât timp cât conformitatea nu este restabilită în conformitate cu primul paragraf literele (b) şi (c), exploatarea instalaţiei, a instalaţiei de ardere, a instalaţiei de incinerare a deşeurilor, a instalaţiei de coincinerare a deşeurilor sau a unor părţi ale acestora este suspendată.

Justificare

Se reintroduce parţial amendamentul 21 din prima lectură.

Amendamentul  18

Poziţia Consiliului

Articolul 9 – alineatul 1

Poziţia Consiliului

Amendamentul

(1) În cazul în care emisiile de gaz cu efect de seră dintr-o instalaţie sunt specificate în anexa I la Directiva 2003/87/CE în legătură cu o activitate desfăşurată în instalaţia respectivă, autorizaţia include o valoare limită pentru emisiile directe de astfel de gaze numai în cazul în care este necesar să se garanteze că nu este provocată o poluare locală semnificativă.

(1) În cazul în care emisiile de gaz cu efect de seră dintr-o instalaţie sunt specificate în anexa I la Directiva 2003/87/CE în legătură cu o activitate desfăşurată în instalaţia respectivă, statele membre pot decide să nu impună o valoare limită pentru emisiile directe de astfel de gaze numai în cazul în care este necesar să se garanteze că nu este provocată o poluare locală semnificativă.

Justificare

Amendamentul se bazează pe articolul 66 alineatul (2) litera (d) pentru: (i) a asigura claritatea juridică, deoarece, în conformitate cu articolul 193 din TFUE, legislaţia Uniunii nu împiedică statele membre să aplice cerinţe naţionale mai stricte în ceea ce priveşte emisiile de gaze cu efect de seră şi (ii) a le permite acelor state membre care optează pentru aplicarea unor asemenea cerinţe să facă acest lucru în cadrul autorizaţiei integrate, eliberate conform prezentei directive. De la prima lectură a Parlamentului European, Regatul Unit, Ţările de Jos şi Comisia au prezentat interpretări juridice diferite ale dispoziţiilor de la articolul 9 alineatul (1).

Amendamentul  19

Poziţia Consiliului

Articolul 13 – alineatul 3 – paragraful 3

Poziţia Consiliului

Amendamentul

Ţinând seama de avizul forumului, ghidurile menţionate la literele (c) şi (d) din paragraful al doilea sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare menţionată la articolul 75 alineatul (2).

Ţinând seama de avizul forumului, ghidurile menţionate la literele (c) şi (d) din paragraful al doilea sunt adoptate consecvent, în conformitate cu procedura de reglementare menţionată la articolul 75 alineatul (2) şi sunt coerente cu avizul forumului.

Justificare

Trebuie să se asigure că luarea deciziilor în cadrul comitetului de reglementare se desfăşoară într-o manieră coerentă cu avizul forumului.

Amendamentul  20

Poziţia Consiliului

Articolul 13 – alineatul 4

Poziţia Consiliului

Amendamentul

(4) Comisia trebuie să obţină avizul forumului cu privire la conţinutul propus al documentelor de referinţă BAT şi ţine seama de acesta în cadrul procedurilor prevăzute la alineatul (5).

(4) Comisia trebuie să obţină şi să pună la dispoziţia publicului avizul forumului cu privire la conţinutul propus al documentelor de referinţă BAT şi ţine seama de acesta în cadrul procedurilor prevăzute la alineatul (5).

Amendamentul  21

Poziţia Consiliului

Articolul 13 – alineatul 5

Poziţia Consiliului

Amendamentul

(5) Se adoptă decizii privind concluziile BAT în conformitate cu procedura de reglementare menţionată la articolul 75 alineatul (2).

(5) Comisia adoptă prin intermediul actelor delegate în conformitate cu articolul 76 decizii privind concluziile BAT.

Justificare

Face parte din pachetul de compromis.

Amendamentul  22

Poziţia Consiliului

Articolul 13 – alineatul 5a (nou)

Poziţia Consiliului

Amendamentul

 

(5a) În urma adoptării unei decizii privind concluziile BAT în temeiul alineatului (5), Comisia evaluează necesitatea acţiunii Uniunii prin stabilirea de cerinţe minime privind valorile limită de emisie şi normele în materie de monitorizare şi conformitate pentru activităţile care intră sub incidenţa concluziilor BAT vizate, aplicabile pe întreg teritoriul Uniunii, pe baza următoarelor criterii:

 

(a) impactul activităţilor vizate asupra mediului în ansamblu, precum şi

 

(b) stadiul punerii în aplicare a celor mai bune tehnici disponibile pentru activităţile vizate.

 

Capitolul III din prezenta directivă şi anexa V la aceasta servesc ca bază pentru stabilirea cerinţelor minime la nivelul Uniunii în cazul instalaţiilor de combustie de mari dimensiuni.

 

După ce a obţinut avizul forumului menţionat la alineatul (3) şi în termen de cel mult 18 luni de la adoptarea unei decizii privind concluziile BAT, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport privind constatările evaluării.

Justificare

Face parte din pachetul de compromis.

Amendamentul  23

Poziţia Consiliului

Articolul 13 – alineatul 5b (nou)

Poziţia Consiliului

Amendamentul

 

(5b) În cazul în care raportul menţionat la alineatul (5a) identifică necesitatea unor cerinţe minime pentru valorile limită de emisie sau a unor norme de monitorizare şi de evaluare a conformităţii la nivelul Uniunii, Comisia evaluează opţiunile în ceea ce priveşte stabilirea unor astfel de cerinţe. Dacă este necesar, Comisia prezintă o propunere legislativă referitoare la cerinţele minime în termen de 18 luni de la înaintarea raportului menţionat la alineatul (5a).

Justificare

Face parte din pachetul de compromis.

Amendamentul  24

Poziţia Consiliului

Articolul 13 – alineatul 6

Poziţia Consiliului

Amendamentul

(6) După adoptarea unei decizii în conformitate cu alineatul (5), Comisia pune la dispoziţia publicului fără întârziere documentul de referinţă BAT.

(6) După adoptarea unei decizii în conformitate cu alineatul (5), Comisia pune la dispoziţia publicului fără întârziere documentul de referinţă BAT şi asigură disponibilitatea concluziilor privind BAT din documentul de referinţă BAT în limbile oficiale ale statelor membre. La solicitarea unui stat membru, Comisia pune la dispoziţie întregul document de referinţă BAT în limba solicitată. Actualizarea documentelor de referinţă BAT se finalizează cel târziu în termen de opt ani de la publicarea versiunii anterioare.

Justificare

Face parte din pachetul de compromis.

Amendamentul  25

Poziţia Consiliului

Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c - punctul i

Poziţia Consiliului

Amendamentul

(i) metodologia de măsurare, frecvenţa şi procedura de evaluare; şi

(i) metodologia de măsurare, frecvenţa şi procedura de evaluare sau metode echivalente; şi

Justificare

Articolul 14 alineatul (1) prevede că autorizaţia ar trebui să includă toate măsurătorile necesare. Acestea sunt indicate mai clar la alineatul (1) litera (c) punctul (i). Pentru clarificare, ar trebui să se adauge că se pot aplica în continuare alte metode consacrate, care îndeplinesc standardele de mediu ridicate impuse. Acest amendament ar permite şi aplicarea unor metode alternative, astfel încât sistemul german (care în locul măsurătorilor în cadrul exploataţiilor zootehnice recurge la o numărătoare fixă a animalelor) ar putea fi menţinut în continuare.

Amendamentul  26

Poziţia Consiliului

Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera d

Poziţia Consiliului

Amendamentul

(d) obligaţia de a furniza autorităţii competente cu regularitate şi cel puţin o dată pe an:

(d) obligaţia de a furniza autorităţii competente cu regularitate şi cel puţin o dată pe an:

(i) informaţii pe baza rezultatelor monitorizării emisiilor menţionate la litera (c) şi alte date care permit autorităţii competente să verifice conformitatea cu condiţiile de autorizare; şi

(i) informaţii pe baza rezultatelor monitorizării emisiilor menţionate la litera (c) şi alte date obligatorii care permit autorităţii competente să verifice conformitatea cu condiţiile de autorizare; şi

(ii) în cazul aplicării articolul 15 alineatul (3) litera (b), un rezumat al rezultatelor monitorizării emisiilor, care să permită comparaţia cu nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile;

(ii) în cazul aplicării articolul 15 alineatul (3) litera (b), un rezumat al rezultatelor monitorizării emisiilor, care să permită comparaţia cu nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile;

 

Autoritatea competentă poate solicita informaţiile prevăzute la punctul (i) numai o dată la 24 de luni, cu condiţia ca, în cursul efectuării unei inspecţii să nu se fi identificat nicio încălcare gravă a condiţiilor de autorizare.

Justificare

Prezentul amendament urmăreşte un compromis în ceea ce priveşte obligaţia operatorilor de a prezenta periodic rapoarte autorităţii competente. Acesta ţine seama de amendamentul 20 al poziţiei Parlamentului prezentate în primă lectură (raportare cel puţin la intervale de doi ani, în funcţie de rezultatele inspecţiei) şi clarifică faptul că în condiţiile de autorizare ar trebui să se prevadă numai furnizarea datelor care le sunt necesare efectiv autorităţilor competente pentru verificarea conformităţii.

Amendamentul  27

Poziţia Consiliului

Articolul 14 - alineatul 1 - paragraful 2 - litera f

Poziţia Consiliului

Amendamentul

(f) măsuri privind unele condiţii, altele decât condiţiile normale de funcţionare, cum ar fi pornirea, scurgerile, defecţiunile, opririle momentane şi întreruperea definitivă a funcţionării;

(f) măsuri privind unele condiţii, altele decât condiţiile normale de funcţionare, cum ar fi operaţiunile de pornire şi de oprire, scurgerile, defecţiunile, opririle momentane şi întreruperea definitivă a funcţionării;

Amendamentul  28

Poziţia Consiliului

Articolul 14 – alineatul 4

Poziţia Consiliului

Amendamentul

(4) Fără a aduce atingere articolului 18, autoritatea competentă poate stabili condiţii de autorizare mai stricte decât cele rezultate din utilizarea celor mai bune tehnici disponibile, astfel cum sunt descrise în concluziile BAT.

(4) Fără a aduce atingere articolului 18, autoritatea competentă poate stabili condiţii de autorizare mai stricte decât cele rezultate din utilizarea celor mai bune tehnici disponibile, astfel cum sunt descrise în concluziile BAT. Statele membre pot stabili reguli în temeiul cărora autoritatea competentă poate institui astfel de condiţii mai stricte.

Amendamentul  29

Poziţia Consiliului

Articolul 14 – alineatul 6

Poziţia Consiliului

Amendamentul

(6) În cazul în care o activitate sau un tip de proces de producţie desfăşurat în interiorul unei instalaţii nu este acoperit de niciuna dintre concluziile BAT sau dacă aceste concluzii nu iau în considerare toate efectele potenţiale ale activităţii sau ale procesului asupra mediului, autoritatea competentă prevede condiţiile de autorizare pe baza celor mai bune tehnici disponibile pe care le-a stabilit pentru activităţile sau pentru procesele în cauză, acordând o atenţie deosebită criteriilor enumerate în anexa III.

(6) În cazul în care o activitate sau un tip de proces de producţie desfăşurat în interiorul unei instalaţii nu este acoperit de niciuna dintre concluziile BAT sau dacă aceste concluzii nu iau în considerare toate efectele potenţiale ale activităţii sau ale procesului asupra mediului, autoritatea competentă prevede, în urma consultărilor cu operatorul, condiţiile de autorizare pe baza celor mai bune tehnici disponibile pe care le-a stabilit pentru activităţile sau pentru procesele în cauză, acordând o atenţie deosebită criteriilor enumerate în anexa III.

Justificare

Întrucât operatorul cunoaşte cel mai bine modul de funcţionare a instalaţiilor, acesta ar trebui implicat în procesul de stabilire a condiţiilor de autorizare care pot fi obţinute prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile. Se reintroduce parţial amendamentul 30 din prima lectură.

Amendamentul  30

Poziţia Consiliului

Articolul 15 – alineatul 4

Poziţia Consiliului

Amendamentul

(4) Prin derogare de la alineatul (3), autoritatea competentă poate stabili, în cazuri specifice, pe baza unei evaluări a costurilor şi beneficiilor ecologice şi economice şi luând în considerare caracteristicile tehnice ale instalaţiei în cauză, amplasarea geografică a acesteia şi condiţiile locale de mediu, valori limită de emisie care diferă de cele stabilite prin aplicarea alineatului (3).

(4) Prin derogare de la alineatul (3) şi fără a aduce atingere articolului 18, autoritatea competentă poate stabili, într-un număr limitat de cazuri specifice, valori limită de emisie mai puţin stricte. O astfel de derogare nu se poate aplica decât în cazul în care o evaluare demonstrează că:

 

(a) amplasarea geografică sau condiţiile locale de mediu ale instalaţiei în cauză împiedică aplicarea în întreaga instalaţie sau doar într-o parte a acesteia a celor mai bune tehnici disponibile descrise în documentul de referinţă BAT sau

 

(b) în cazul instalaţiilor existente în momentul adoptării concluziilor BAT, caracteristicile tehnice specifice ale instalaţiei în cauză împiedică aplicarea în întreaga instalaţie sau doar într-o parte a acesteia a celor mai bune tehnici disponibile descrise în documentul de referinţă BAT şi

 

(c) punerea în aplicare a celor mai bune tehnici disponibile astfel cum sunt descrise în documentele de referinţă BAT ar duce la costuri disproporţionat de mari pentru instalaţia respectivă în comparaţie cu beneficiile pentru mediu. Aceste costuri disproporţionat de mari trebuie să fie costuri care nu au fost luate în considerare în schimbul de informaţii privind cele mai bune tehnici disponibile menţionat la articolul 13.

Autoritatea competentă motivează aplicarea primului paragraf, incluzând rezultatul evaluării şi justificarea condiţiilor impuse.

Autoritatea competentă motivează într-o manieră documentată în anexa la condiţiile de autorizare aplicarea primului paragraf, incluzând rezultatul evaluării şi justificarea condiţiilor impuse, iar apoi notifică aceste informaţii Comisiei.

Valorile limită de emisie nu depăşesc însă valorile limită de emisie stabilite în anexele V-VIII, după caz.

Aceste valori limită de emisie nu depăşesc însă cerinţele minime privind valorile limită de emisie stabilite în conformitate cu articolul 13 alineatul (5b) sau, după caz, în anexele la prezenta directivă.

 

Autorităţile competente nu aplică prezentul alineat în cazul în care există riscul ca standardele de calitate a mediului să nu fie respectate şi, în orice caz, se asigură că orice abatere nu are ca rezultat un impact semnificativ asupra mediului local.

 

Statele membre se asigură că publicul interesat beneficiază din timp de posibilităţi reale de participare la procesul de luare a deciziilor privind acordarea derogării menţionate la prezentul alineat.

Comisia poate stabili ghiduri cuprinzând criteriile care trebuie luate în considerare pentru aplicarea prezentului alineat.

Comisia poate clarifica şi mai mult, după caz, criteriile care trebuie luate în considerare pentru aplicarea prezentului alineat, prin intermediul adoptării actelor delegate în conformitate cu articolul 76, pe baza rapoartelor menţionate la articolul 72 alineatul (1) şi în special în ceea ce priveşte aplicarea prezentului alineat.

Autorităţile competente reevaluează aplicarea primului paragraf în cadrul reanalizării condiţiilor de autorizare în temeiul articolului 21.

Autorităţile competente reevaluează aplicarea primului paragraf în cadrul reanalizării condiţiilor de autorizare în temeiul articolului 21.

Justificare

Face parte din pachetul de compromis.

Amendamentul  31

Poziţia Consiliului

Articolul 15 – alineatul 4a (nou)

Poziţia Consiliului

Amendamentul

 

(4a) Alineatele (2), (3) şi (4) se aplică împrăştierii gunoiului de grajd şi a dejecţiilor în afara amplasamentului instalaţiei menţionate la punctul 6.6 din anexa I, cu excepţia zonelor incluse în domeniul de aplicare al Directivei 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole1.

 

1 JO L 375, 31.12.1991, p. 1.

Justificare

Se reintroduce amendamentul 114 din prima lectură.

Amendamentul  32

Poziţia Consiliului

Articolul 17

Poziţia Consiliului

Amendamentul

La adoptarea regulilor generale obligatorii, astfel cum sunt prevăzute la articolul 6, statele membre asigură o abordare integrată şi un nivel ridicat de protecţie a mediului, echivalent celui care poate fi atins prin condiţii de autorizare individuală. Statele membre se asigură că aceste reguli generale obligatorii sunt actualizate în funcţie de evoluţia celor mai bune tehnici disponibile.

(1) La adoptarea regulilor generale obligatorii, statele membre asigură o abordare integrată şi un nivel ridicat de protecţie a mediului, echivalent celui care poate fi atins prin condiţii de autorizare individuală.

Justificare

Eliminarea elementelor adăugate de Consiliu. Corelat cu amendamentul la articolul 17 alineatul (3a) (nou).

Amendamentul  33

Poziţia Consiliului

Articolul 17 – alineatul 1a (nou)

Poziţia Consiliului

Amendamentul

 

(1a) Regulile generale obligatorii se bazează pe cele mai bune tehnici disponibile, fără a impune utilizarea unei anumite tehnici sau tehnologii, pentru a asigura conformitatea cu articolele 14 şi 15.

Justificare

Se reintroduce amendamentul 34 din primă lectură.

Amendamentul  34

Poziţia Consiliului

Articolul 17 – alineatul 1b (nou)

Poziţia Consiliului

Amendamentul

 

(1b) Statele membre se asigură că regulile generale obligatorii sunt actualizate în funcţie de evoluţia celor mai bune tehnici disponibile, pentru a asigura conformitatea cu articolul 21.

Justificare

Se reintroduce amendamentul 35 din primă lectură.

Amendamentul  35

Poziţia Consiliului

Articolul 17 – alineatul 1c (nou)

Poziţia Consiliului

Amendamentul

 

(1c) Regulile generale obligatorii adoptate în conformitate cu alineatele (1)-(1b) cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoţite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale.

Justificare

Reintroducerea textului din propunerea Comisiei.

Amendamentul  36

Poziţia Consiliului

Articolul 19

Poziţia Consiliului

Amendamentul

Statele membre se asigură că autoritatea competentă urmăreşte sau este informată cu privire la progresul înregistrat în legătură cu cele mai bune tehnici disponibile şi la publicarea oricăror concluzii BAT noi sau actualizate.

Statele membre se asigură că autoritatea competentă urmăreşte sau este informată cu privire la progresul înregistrat în legătură cu cele mai bune tehnici disponibile şi la publicarea oricăror concluzii BAT noi sau actualizate, informând, de asemenea, publicul interesat.

Justificare

Este util ca statele membre să informeze publicul interesat despre evoluţia concluziilor BAT. Se reintroduce amendamentul 36 din primă lectură.

Amendamentul  37

Poziţia Consiliului

Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Poziţia Consiliului

Amendamentul

(3) În termen de cinci ani de la publicarea deciziilor privind concluziile BAT adoptate în conformitate cu articolul 13 alineatul (5), referitor la activitatea principală a unei instalaţii, autoritatea competentă se asigură că:

(3) În termen de patru ani de la publicarea deciziilor privind concluziile BAT adoptate în conformitate cu articolul 13 alineatul (5), autoritatea competentă se asigură că:

(Se reintroduce parţial amendamentul 37 din primă lectură.)

Justificare

Documentele BREF sunt rezultatul unui proces de durată, iar atunci când se ia o decizie privind concluziile BAT, aceasta trebuie pusă în practică mai rapid, pentru a se asigura menţinerea eforturilor de inovare în materie de mediu. Prin urmare, termenul de patru ani de la data publicării propus reprezintă un bun compromis între propunerea Comisiei şi cea a Consiliului. Textul Consiliului riscă să ducă la implementări divergente de către statele membre, întrucât autorităţile competente pot interpreta în mod diferit conceptul de „activitate principală”, ceea ce duce la un tratament diferit aplicat industriei şi la condiţii concurenţiale inechitabile.

Amendamentul  38

Poziţia Consiliului

Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1

Poziţia Consiliului

Amendamentul

(2) În cazul în care activitatea implică utilizarea, producerea sau eliberarea de substanţe periculoase relevante şi ţinând seama de posibilitatea de contaminare a solului şi a apelor subterane de la amplasamentul instalaţiei, operatorul întocmeşte şi prezintă autorităţii competente un raport privind situaţia de referinţă înainte de punerea în funcţiune a instalaţiei sau înainte de actualizarea autorizaţiei acordate unei instalaţii pentru prima dată ulterior datei de …*.

(2) În cazul în care activitatea implică utilizarea, producerea sau eliberarea unor cantităţi semnificative de substanţe periculoase relevante şi ţinând seama de posibilitatea de contaminare a solului şi a apelor subterane de la amplasamentul instalaţiei, operatorul întocmeşte şi prezintă autorităţii competente un raport privind situaţia de referinţă înainte de punerea în funcţiune a instalaţiei sau înainte de actualizarea autorizaţiei acordate unei instalaţii pentru prima dată ulterior datei de …*.

 

Atunci când sunt deja puse în aplicare dispoziţii referitoare la protecţia apei şi a solului la nivel naţional, statele membre nu elaborează raportul privind situaţia de referinţă.

Amendamentul  39

Poziţia Consiliului

Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 1

Poziţia Consiliului

Amendamentul

(3) La încetarea definitivă a activităţii, operatorul evaluează starea de contaminare a solului şi a apelor subterane cu substanţe periculoase relevante utilizate, produse sau emise de instalaţie. În cazul în care instalaţia a provocat o poluare semnificativă a solului sau a apelor subterane cu substanţe periculoase relevante în raport cu starea prezentată în raportul privind situaţia de referinţă menţionat la alineatul (2), operatorul ia măsurile necesare pentru privind poluarea astfel încât să readucă amplasamentul în respectiva stare. În acest scop, se poate ţine seama de fezabilitatea tehnică a unor astfel de măsuri.

(3) La încetarea definitivă a activităţii, operatorul evaluează starea de contaminare a solului şi a apelor subterane cu substanţe periculoase relevante utilizate, produse sau emise de instalaţie. În cazul în care instalaţia a provocat o poluare a solului sau a apelor subterane cu substanţe periculoase relevante în raport cu starea prezentată în raportul privind situaţia de referinţă menţionat la alineatul (2), operatorul ia măsurile necesare privind poluarea astfel încât să readucă amplasamentul în respectiva stare. În acest scop, se poate ţine seama de fezabilitatea tehnică a unor astfel de măsuri.

Justificare

Amendament la textul introdus de Consiliu.

Amendamentul  40

Poziţia Consiliului

Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)

Poziţia Consiliului

Amendamentul

 

Atunci când sunt deja puse în aplicare dispoziţii referitoare la protecţia apei şi a solului la nivel naţional, statele membre nu obligă operatorul să evalueze situaţia solului şi a apelor subterane contaminate cu substanţe periculoase relevante utilizate, produse sau emise de instalaţie.

Justificare

Responsabilităţile suplimentare de ordin birocratic, administrativ şi de monitorizare pe care le implică redactarea unui raport privind condiţia solului ar genera mari eforturi administrative şi costuri foarte ridicate atât pentru fermieri, cât şi pentru autorităţile naţionale. Acest lucru nu are legătură cu intenţia de a obţine valoare adăugată pentru mediu sau cu scopul reducerii birocraţiei prevăzute în întreaga Directivă IPPC. Se prevede ca raportul privind condiţia solului să asigure protecţia apei şi a solului. Cu toate acestea, cerinţele referitoare la protecţia apei sunt reglementate la nivel european, iar protecţia solului este reglementată la nivel naţional, pe baza principiului subsidiarităţii. Ar trebui evitată dubla reglementare în acest caz.

Amendamentul  41

Poziţia Consiliului

Articolul 22 – alineatul 4a (nou)

Poziţia Consiliului

Amendamentul

 

(4a) Prezentul articol se interpretează în conformitate cu principiile stabilite la articolul 191 alineatul (2) din TFUE. De asemenea, statele membre se asigură că publicul larg este informat în mod corespunzător, luând toate măsurile necesare pentru a pune în practică prevederile din prezentul articol.

Amendamentul  42

Poziţia Consiliului

Articolul 23 – alineatul 4

Poziţia Consiliului

Amendamentul

(4) Pe baza planului de inspecţii, autoritatea competentă întocmeşte în mod regulat programe pentru inspecţii de mediu de rutină inclusiv frecvenţa vizitelor la faţa locului pentru diversele tipuri de instalaţii.

(4) Pe baza planului de inspecţii, autoritatea competentă întocmeşte în mod regulat programe pentru inspecţii şi stabileşte frecvenţa vizitelor la faţa locului pentru diversele tipuri de instalaţii.

 

Statele membre se asigură că sunt disponibile suficiente persoane care dispun de calificarea corespunzătoare pentru a efectua inspecţiile.

 

Aceste programe includ cel puţin o vizită inopinată la faţa locului la fiecare optsprezece luni, pentru fiecare instalaţie. Această frecvenţă este mărită la cel puţin o vizită la şase luni, dacă în urma unei inspecţii s-a constatat nerespectarea condiţiilor de autorizare.

Intervalul de timp dintre două vizite la faţa locului se stabileşte pe baza unei evaluări sistematice a riscurilor de mediu asociate instalaţiilor în cauză şi nu depăşeşte un an pentru instalaţiile care prezintă cele mai mari riscuri şi trei ani pentru instalaţiile care prezintă cele mai reduse riscuri.

În cazul în care programele respective se bazează pe o evaluare sistematică a riscurilor de mediu asociate instalaţiilor în cauză, frecvenţa vizitelor la faţa locului poate fi redusă la minimum o vizită la 24 de luni.

Evaluarea sistematică a riscurilor pentru mediu se realizează cel puţin pe baza următoarelor criterii:

Evaluarea sistematică a riscurilor de mediu se bazează pe criterii obiective, cum ar fi:

(a) impactul potenţial şi impactul concret al instalaţiilor în cauză asupra sănătăţii umane şi asupra mediului, ţinând seama de nivelurile şi de tipurile de emisii, de sensibilitatea mediului local şi de riscul de accidente;

 

(b) istoricul conformităţii cu condiţiile de autorizare;

(a) istoricul respectării de către operator a condiţiilor de autorizare;

 

(b) impactul instalaţiei asupra mediului şi sănătăţii umane; sau

(c) participarea la sistemul Uniunii de management de mediu şi audit (EMAS).

(c) participarea operatorului la sistemul Uniunii de management de mediu şi audit (EMAS), în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1221/20091, la ISO 14 001 sau implementarea unor sisteme echivalente de management de mediu.

 

Comisia poate adopta prin intermediul actelor delegate în conformitate cu articolul 76 criterii suplimentare referitoare la evaluarea riscurilor de mediu.

 

1 Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) (JO L 342, 22.12.2009, p. 1).

Justificare

Se reintroduce amendamentul 44 din prima lectură a Parlamentului adus articolului 25 alineatul (4).

Amendamentul  43

Poziţia Consiliului

Articolul 23 – alineatul 6 – paragraful 2

Poziţia Consiliului

Amendamentul

Proiectul de raport se trimite operatorului în cauză, iar raportul final se pune la dispoziţia publicului, în conformitate cu Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informaţiile despre mediu1, în termen de trei luni de la efectuarea vizitei la faţa locului.

Raportul se notifică operatorului în cauză în termen de două luni. Raportul se pune la dispoziţia publicului pe internet de către autoritatea competentă în termen de patru luni de la efectuarea vizitei la faţa locului.

Justificare

Se reintroduce parţial amendamentul 46 din prima lectură a Parlamentului.

Amendamentul  44

Poziţia Consiliului

Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Poziţia Consiliului

Amendamentul

 

(ca) actualizarea unei autorizaţii sau a condiţiilor de autorizare pentru o instalaţie în cazul căreia urmează să se acorde o derogare în conformitate cu articolul 15 alineatul (4).

Justificare

Face parte din pachetul de compromis.

Amendamentul  45

Poziţia Consiliului

Articolul 24 – alineatul 2 – partea introductivă

Poziţia Consiliului

Amendamentul

(2) După luarea unei decizii privind acordarea, reexaminarea sau actualizarea unei autorizaţii, autoritatea competentă pune la dispoziţia publicului următoarele informaţii în legătură cu literele (a) şi (b), inclusiv prin intermediul internetului:

(2) După luarea unei decizii privind acordarea, reexaminarea sau actualizarea unei autorizaţii, autoritatea competentă pune la dispoziţia publicului următoarele informaţii în legătură cu literele (a) - (f) şi cu alineatul (3), inclusiv prin intermediul internetului:

Justificare

Se reintroduce parţial amendamentul 54 din primă lectură.

Pentru ca aceste informaţii să fie făcute publice, ar trebuie să fie disponibile în întregime pe internet.

Amendamentul  46

Poziţia Consiliului

Articolul 24 – alineatul 2 – litera e

Poziţia Consiliului

Amendamentul

(e) metoda utilizată pentru determinarea condiţiilor de autorizare, inclusiv a valorilor limită de emisie, în raport cu cele mai bune tehnici disponibile şi cu nivelurile de emisii asociate acestora;

(e) metoda utilizată pentru determinarea condiţiilor de autorizare menţionate la articolul 14, în raport cu cele mai bune tehnici disponibile şi cu nivelurile de emisii asociate acestora, astfel cum sunt descrise în documentele de referinţă BAT;

Justificare

Se reintroduce amendamentul 51 din primă lectură.

Amendamentul  47

Poziţia Consiliului

Articolul 24 – alineatul 2 – litera f

Poziţia Consiliului

Amendamentul

(f) în cazul aplicării articolului 15 alineatul (4), motivele acestei aplicări, în conformitate cu articol 15 alineatul (4) al doilea paragraf.

(f) în cazul acordării unei derogări în conformitate cu articolul 15 alineatul (4), motivele specifice ale acestei derogări pe baza criteriilor enunţate în alineatul respectiv şi a condiţiilor impuse;

Justificare

Face parte din pachetul de compromis.

Amendamentul  48

Poziţia Consiliului

Articolul 24 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Poziţia Consiliului

Amendamentul

 

(fa) rezultatul reexaminării condiţiilor de autorizare astfel cum se menţionează la articolul 21.

Justificare

Se reintroduce amendamentul 53 din primă lectură.

Amendamentul  49

Poziţia Consiliului

Articolul 28 – paragraful 2 – litera i

Poziţia Consiliului

Amendamentul

(i) turbine cu gaz folosite pe platformele maritime;

(i) turbine cu gaz şi motoare cu gaz folosite pe platformele maritime;

Justificare

Turbinele cu gaz şi motoarele cu gaz sunt tehnologii concurente pe segmentul de piaţă al platformelor maritime. Pentru a asigura condiţii concurenţiale echitabile între aceste două tehnologii, motoarele cu gaz utilizate pe platformele maritime trebuie, de asemenea, excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive.

Amendamentul  50

Poziţia Consiliului

Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 2

Poziţia Consiliului

Amendamentul

Toate autorizaţiile acordate instalaţiilor care cuprind echipamente de ardere cărora li s-a acordat o derogare în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Directiva 2001/80/CE şi care sunt în exploatare după 1 ianuarie 2016, includ condiţii care să garanteze faptul că emisiile în aer provenind de la aceste instalaţii nu depăşesc valorile limită de emisie prevăzute în anexa V partea 2.

Toate autorizaţiile acordate instalaţiilor care cuprind echipamente de ardere cărora li s-a acordat o derogare în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Directiva 2001/80/CE şi care sunt în exploatare după 1 ianuarie 2016, includ condiţii care să garanteze faptul că emisiile în aer provenind de la aceste instalaţii nu depăşesc valorile limită de emisie prevăzute în anexa V partea 1.

Justificare

Având în vedere că este vorba despre instalaţii existente, valorile limită de emisie aplicabile sunt cele care vizează instalaţiile existente (anexa V partea 1) şi nu noile instalaţii (anexa V partea 2).

Amendamentul  51

Poziţia Consiliului

Articolul 30 – alineatul 9

Poziţia Consiliului

Amendamentul

(9) Pe baza celor mai bune tehnici disponibile, Comisia reanalizează necesitatea stabilirii unor valori limită de emisie la nivelul Uniunii, precum şi a modificării valorilor limită de emisie prevăzute în anexa V, pentru următoarele instalaţii de ardere:

eliminat

(a) instalaţiile de ardere menţionate la alineatul (8);

 

(b) instalaţiile de ardere din cadrul rafinăriilor care folosesc reziduurile de distilare şi conversie de la rafinarea ţiţeiului brut pentru propriul consum, independent sau împreună cu alţi combustibili, ţinând seama de specificul sistemelor energetice ale rafinăriilor;

 

(c) instalaţiile de ardere care utilizează gaze, altele decât gazul natural.

 

(d) instalaţiile de ardere din cadrul instalaţiilor chimice care folosesc reziduurile lichide din producţie drept combustibil necomercial pentru consumul propriu.

 

Până la 31 decembrie 2013, Comisia raportează rezultatele acestei revizuiri Parlamentului European şi Consiliului împreună cu o propunere legislativă, dacă este cazul.

 

Justificare

Elimină o revizuire introdusă de Consiliu. Nu este adecvată prevederea excluderii rafinăriilor sau a industriei chimice din domeniul de aplicare a valorilor limită în temeiul capitolului III.

Amendamentul  52

Poziţia Consiliului

Articolul 31

Poziţia Consiliului

Amendamentul

În cazul instalaţiilor de ardere care utilizează combustibil solid indigen şi care nu pot respecta valorile limită de emisie în ceea ce priveşte dioxidul de sulf prevăzute la articolul 30 alineatele (2) şi (3) din cauza caracteristicilor acestui combustibil, statele membre pot aplica în locul respectivelor valori ratele minime de desulfurare prevăzute în anexa V partea 5, în conformitate cu normele de conformitate prevăzute în partea 6 a anexei respective.

În cazul instalaţiilor de ardere care utilizează combustibil solid indigen şi care nu pot respecta valorile limită de emisie în ceea ce priveşte dioxidul de sulf prevăzute la articolul 30 alineatele (2) şi (3) din cauza caracteristicilor acestui combustibil, statele membre pot aplica în locul respectivelor valori, până cel târziu la 31 decembrie 2017, ratele minime de desulfurare prevăzute în anexa V partea 5, în conformitate cu normele de conformitate prevăzute în partea 6 a anexei respective şi în urma validării de către autoritatea competentă a raportului tehnic menţionat la articolul 72 alineatul (4) litera (a).

 

Până la 31 decembrie 2013, Comisia evaluează posibilitatea acordării unei extensii a ratelor minime de desulfurare stabilite în anexa V partea 5, ţinând seama în mod deosebit de cele mai bune tehnici disponibile şi de beneficiile generate de reducerea emisiilor de SO2.

Justificare

Amendament la noile derogări introduse de Consiliu.

Statele membre în care există instalaţii care pun în aplicare rata specială de desulfurare trebuie să prezinte justificări tehnice privind imposibilitatea de a respecta valorile limită de emisie obişnuite.

Amendamentul  53

Poziţia Consiliului

Articolul 32

Poziţia Consiliului

Amendamentul

 

 

 

 

(1) În perioada 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2020, statele membre pot elabora şi pune în aplicare un plan naţional de tranziţie aplicabil instalaţiilor de ardere cărora li s-a acordat prima autorizaţie înainte de 27 noiembrie 2002, sau ai căror operatori au prezentat o cerere completă de autorizare înainte de această dată, cu condiţia ca instalaţia să fi intrat în exploatare cel târziu la 27 noiembrie 2003. Pentru fiecare instalaţie de ardere care face obiectul planului naţional, acesta precizează emisiile pentru cel puţin unul dintre următorii poluanţi: oxizi de azot, dioxid de sulf şi pulberi. Pentru turbinele cu gaz, planul precizează numai emisiile de oxizi de azot.

(1) În perioada 1 ianuarie 2016 - 30 iunie 2019, statele membre pot elabora şi pune în aplicare un plan naţional de tranziţie aplicabil instalaţiilor de ardere cărora li s-a acordat prima autorizaţie înainte de 27 noiembrie 2002, sau ai căror operatori au prezentat o cerere completă de autorizare înainte de această dată, cu condiţia ca instalaţia să fi intrat în exploatare cel târziu la 27 noiembrie 2003. Pentru fiecare instalaţie de ardere care face obiectul planului naţional, acesta precizează emisiile pentru cel puţin unul dintre următorii poluanţi: oxizi de azot, dioxid de sulf şi pulberi. Pentru turbinele cu gaz, planul precizează numai emisiile de oxizi de azot.

Planul naţional de tranziţie nu include niciuna din următoarele instalaţii de ardere:

Planul naţional de tranziţie nu include niciuna din următoarele instalaţii de ardere:

(a) cele cărora li se aplică articolul 33 alineatul (1);

(a) cele cărora li se aplică articolul 33 alineatul (1);

(b) cele din cadrul rafinăriilor care utilizează gaze cu putere calorică redusă rezultate din gazeificarea reziduurilor de la rafinare, sau a reziduurilor de distilare şi conversie de la rafinarea ţiţeiului brut pentru propriul consum, independent sau împreună cu alţi combustibili;

(b) cele din cadrul rafinăriilor care utilizează gaze cu putere calorică redusă rezultate din gazeificarea reziduurilor de la rafinare, sau a reziduurilor de distilare şi conversie de la rafinarea ţiţeiului brut pentru propriul consum, independent sau împreună cu alţi combustibili;

(c) cele cărora li se aplică articolul 35.

(c) cele cărora li se aplică articolul 35;

 

(d) cele cărora li s-a acordat o derogare în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Directiva 2001/80/CE.

(2) Instalaţiile de ardere care fac obiectul planului pot fi scutite de respectarea valorilor limită de emisie prevăzute la articolul 30 alineatul (2) pentru poluanţii care fac obiectul planului sau, după caz, a ratelor de desulfurare prevăzute la articolul 31.

(2) Instalaţiile de ardere care fac obiectul planului pot fi scutite de respectarea valorilor limită de emisie prevăzute la articolul 30 alineatul (2) pentru poluanţii care fac obiectul planului sau, după caz, a ratelor de desulfurare prevăzute la articolul 31.

Valorile limită de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi prevăzute în autorizaţia instalaţiei de ardere, aplicabile la 31 decembrie 2015, în temeiul îndeosebi al dispoziţiilor Directivelor 2001/80/CE şi 2008/1/CE, sunt cel puţin menţinute.

Valorile limită de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi prevăzute în autorizaţia instalaţiei de ardere, aplicabile la 31 decembrie 2015, în temeiul îndeosebi al dispoziţiilor Directivelor 2001/80/CE şi 2008/1/CE, sunt cel puţin menţinute.

Instalaţiile de ardere cu o putere termică instalată totală peste de peste 500 MW care utilizează combustibili solizi, cărora li s-a acordat prima autorizaţie după 1 iulie 1987, respectă valorile limită de emisie pentru oxizi de azot prevăzute în anexa V partea 1.

Instalaţiile de ardere cu o putere termică instalată totală peste de peste 500 MW care utilizează combustibili solizi, cărora li s-a acordat prima autorizaţie după 1 iulie 1987, respectă valorile limită de emisie pentru oxizi de azot prevăzute în anexa V partea 1.

(3) Pentru fiecare poluant pe care îl reglementează, planul naţional de tranziţie stabileşte un plafon care defineşte totalul maxim anual al emisiilor pentru toate instalaţiile care fac obiectul planului pe baza puterii termice instalate totale a fiecărei instalaţii la 31 decembrie 2010, a numărului anual real de ore de funcţionare şi a combustibilului utilizat de aceasta, pentru care se va face o medie pe ultimii zece ani de funcţionare, şi anume până în 2010 inclusiv.

(3) Pentru fiecare poluant pe care îl reglementează, planul naţional de tranziţie stabileşte un plafon care defineşte totalul maxim anual al emisiilor pentru toate instalaţiile care fac obiectul planului pe baza puterii termice instalate totale a fiecărei instalaţii la 31 decembrie 2010, a numărului anual real de ore de funcţionare şi a combustibilului utilizat de aceasta, pentru care se va face o medie pe ultimii zece ani de funcţionare, şi anume până în 2010 inclusiv.

Plafonul pentru anul 2016 se calculează pe baza valorilor de emisie relevante prevăzute în anexele III-VII la Directiva 2001/80/CE sau după caz, pe baza ratelor de desulfurare prevăzute în anexa III la Directiva 2001/80/CE. În cazul turbinelor cu gaz, se utilizează valorile limită de emisie pentru oxizi de azot stabilite pentru astfel de instalaţii în anexa VI partea B la Directiva 2001/80/CE. Plafoanele pentru anii 2019 şi 2020 se calculează pe baza valorilor limită de emisii relevante prevăzute în anexa V partea 1 din prezenta directivă sau, după caz, a ratelor de desulfurare relevante prevăzute în anexa V partea 5 din prezenta directivă. Plafoanele pentru anii 2017 şi 2018 se stabilesc astfel încât să se asigure o descreştere liniară a plafoanelor între anii 2016 şi 2019.

Plafonul pentru anul 2016 se calculează pe baza valorilor de emisie relevante prevăzute în anexele III-VII la Directiva 2001/80/CE sau după caz, pe baza ratelor de desulfurare prevăzute în anexa III la Directiva 2001/80/CE. În cazul turbinelor cu gaz, se utilizează valorile limită de emisie pentru oxizi de azot stabilite pentru astfel de instalaţii în anexa VI partea B la Directiva 2001/80/CE. Plafonul pentru anul 2019 se calculează pe baza valorilor limită de emisii relevante prevăzute în anexa V partea 1 din prezenta directivă sau, după caz, a ratelor de desulfurare relevante prevăzute în anexa V partea 5 din prezenta directivă. Plafoanele pentru anii 2017 şi 2018 se stabilesc astfel încât să se asigure o descreştere liniară a plafoanelor între anii 2016 şi 2019.

Situaţia în care o instalaţie inclusă în planul naţional de tranziţie îşi încetează activitatea sau nu se mai încadrează în domeniul de aplicare al capitolului III nu are drept rezultat o creştere a emisiilor anuale totale pentru celelalte instalaţii care fac în continuare obiectul planului naţional.

Situaţia în care o instalaţie inclusă în planul naţional de tranziţie îşi încetează activitatea sau nu se mai încadrează în domeniul de aplicare al capitolului III nu are drept rezultat o creştere a emisiilor anuale totale pentru celelalte instalaţii care fac în continuare obiectul planului naţional.

(4) Planul naţional de tranziţie prevede, de asemenea, dispoziţii privind monitorizarea şi raportarea, care respectă măsurile de punere în aplicare stabilite în conformitate cu articolul 41 litera (b), precum şi măsurile prevăzute pentru fiecare instalaţie pentru a asigura respectarea la timp a valorilor limită de emisie care se vor aplica după 1 ianuarie 2021.

(4) Planul naţional de tranziţie prevede, de asemenea, dispoziţii privind monitorizarea şi raportarea, care respectă măsurile de punere în aplicare stabilite în conformitate cu articolul 41 litera (b), precum şi măsurile prevăzute pentru fiecare instalaţie pentru a asigura respectarea la timp a valorilor limită de emisie care se vor aplica după 1 iulie 2019.

(5) Statele membre transmit Comisiei, până la 1 ianuarie 2013, planurile lor naţionale de tranziţie.

(5) Statele membre transmit Comisiei, până la 1 ianuarie 2013, planurile lor naţionale de tranziţie.

Comisia evaluează planurile şi în cazul în care Comisia nu ridică nicio obiecţie în termen de 12 luni de la data primirii unui plan, statul membru în cauză consideră că acesta a fost acceptat.

Comisia evaluează planurile în ceea ce priveşte obiectivele UE pentru calitatea aerului şi posibilele discriminări pe piaţa internă de energie electrică şi în cazul în care Comisia nu ridică nicio obiecţie în termen de 12 luni de la data primirii unui plan, statul membru în cauză consideră că acesta a fost acceptat.

În cazul în care consideră că un plan nu este în conformitate cu măsurile de punere în aplicare stabilite în conformitate cu articolul 41 litera (b), Comisia informează statul membru în cauză cu privire la faptul că planul său naţional nu poate fi acceptat. Pentru evaluarea unei noi versiuni a unui plan pe care un stat membru îl comunică Comisiei, perioada de timp menţionată la paragraful al doilea este de şase luni.

În cazul în care consideră că un plan nu este în conformitate cu măsurile de punere în aplicare stabilite în conformitate cu articolul 41 litera (b), Comisia informează statul membru în cauză cu privire la faptul că planul său naţional nu poate fi acceptat. Pentru evaluarea unei noi versiuni a unui plan pe care un stat membru îl comunică Comisiei, perioada de timp menţionată la paragraful al doilea este de şase luni.

(6) Statele membre informează Comisia cu privire la orice modificări ulterioare ale planului naţional.

(6) Statele membre informează Comisia cu privire la orice modificări ulterioare ale planului naţional.

Justificare

Face parte din pachetul de compromis.

Amendamentul  54

Poziţia Consiliului

Articolul 33

Poziţia Consiliului

Amendamentul

 

 

 

 

(1) În perioada 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2023, instalaţiile de ardere pot fi scutite de respectarea valorilor limită de emisie prevăzute la articolul 30 alineatul (2) şi a ratelor de desulfurare prevăzute la articolul 31, după caz, precum şi de obligaţia includerii acestora în planul naţional de tranziţie menţionat la articolul 32, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

(1) În perioada 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2020, instalaţiile de ardere pot fi scutite de respectarea valorilor limită de emisie prevăzute la articolul 30 alineatul (2) şi a ratelor de desulfurare prevăzute la articolul 31, după caz, precum şi de obligaţia includerii acestora în planul naţional de tranziţie menţionat la articolul 32, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

(a) operatorul instalaţiei de ardere se angajează, printr-o declaraţie scrisă transmisă autorităţii competente până cel târziu la 1 ianuarie 2014, să nu menţină în funcţiune instalaţia mai mult de 20 000 de ore de funcţionare începând cu 1 ianuarie 2016 şi până la 31 decembrie 2023;

(a) operatorul instalaţiei de ardere se angajează, printr-o declaraţie scrisă transmisă autorităţii competente până cel târziu la 1 ianuarie 2014, să nu menţină în funcţiune instalaţia mai mult de 12 500 de ore de funcţionare începând cu 1 ianuarie 2016 şi până la 31 decembrie 2020;

(b) operatorul are obligaţia de a transmite anual autorităţii competente o evidenţă a numărului de ore de funcţionare înregistrate începând cu 1 ianuarie 2016;

(b) operatorul are obligaţia de a transmite anual autorităţii competente o evidenţă a numărului de ore de funcţionare înregistrate începând cu 1 ianuarie 2016;

(c) valorile limită de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi, prevăzute în autorizaţia acordată instalaţiei de ardere, aplicabile la 31 decembrie 2015, în special în temeiul Directivelor 2001/80/CE şi 2008/1/CE, rămân valabile cel puţin până la sfârşitul duratei operaţionale a instalaţiei de ardere. Instalaţiile de ardere cu o putere termică instalată totală de peste 500 MW care utilizează combustibili solizi, cărora li s-a acordat prima autorizaţie după 1 iulie 1987, respectă valorile limită de emisie pentru oxizi de azot prevăzute în anexa V partea 1; şi

(c) valorile limită de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi, prevăzute în autorizaţia acordată instalaţiei de ardere, aplicabile la 31 decembrie 2015, în special în temeiul Directivelor 2001/80/CE şi 2008/1/CE, rămân valabile cel puţin până la sfârşitul duratei operaţionale a instalaţiei de ardere. Instalaţiile de ardere cu o putere termică instalată totală de peste 500 MW care utilizează combustibili solizi, cărora li s-a acordat prima autorizaţie după 1 iulie 1987, respectă valorile limită de emisie pentru oxizi de azot prevăzute în anexa V partea 1; şi

(d) instalaţiei de ardere să nu i se fi acordat o derogare în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Directiva 2001/80/CE.

(d) instalaţiei de ardere să nu i se fi acordat o derogare în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Directiva 2001/80/CE.

(2) Fiecare stat membru comunică Comisiei, cel târziu la 1 ianuarie 2016, o listă a tuturor instalaţiilor de ardere cărora li se aplică alineatul (1), inclusiv puterea lor instalată totală, tipurile de combustibil utilizat şi valorile limită de emisie aplicabile pentru dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi. În ceea ce priveşte instalaţiile care intră sub incidenţa alineatului (1), statele membre transmit anual Comisiei o evidenţă a numărului de ore de funcţionare înregistrate începând cu 1 ianuarie 2016.

(2). Fiecare stat membru comunică Comisiei, cel târziu la 1 ianuarie 2016, o listă a tuturor instalaţiilor de ardere cărora li se aplică alineatul (1), inclusiv puterea lor instalată totală, tipurile de combustibil utilizat şi valorile limită de emisie aplicabile pentru dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi. În ceea ce priveşte instalaţiile care intră sub incidenţa alineatului (1), statele membre transmit anual Comisiei o evidenţă a numărului de ore de funcţionare înregistrate începând cu 1 ianuarie 2016.

(3) În cazul unei instalaţii de ardere care, la …*, face parte dintr-un sistem izolat mic şi produce, la data respectivă, cel puţin 35% din energia electrică furnizată în cadrul reţelei în cauză şi care, din cauza caracteristicilor sale tehnice, nu este în măsură să respecte valorile limită de emisie prevăzute la articolul 30 alineatul (2), numărul de ore de funcţionare prevăzut la alineatul (1) litera (a) din prezentul articol este de 18 000, începând cu 1 ianuarie 2020 şi până la 31 decembrie 2023, iar data prevăzută la alineatul (1) litera (b) şi la alineatul (2) din prezentul articol este 1 ianuarie 2020.

(3) În cazul unei instalaţii de ardere care, la …*, face parte dintr-un sistem izolat mic şi produce, la data respectivă, cel puţin 35% din energia electrică furnizată în cadrul reţelei în cauză şi care, din cauza caracteristicilor sale tehnice, nu este în măsură să respecte valorile limită de emisie prevăzute la articolul 30 alineatul (2), numărul de ore de funcţionare prevăzut la alineatul (1) litera (a) din prezentul articol este de 18 000, începând cu 1 ianuarie 2020 şi până la 31 decembrie 2023, iar data prevăzută la alineatul (1) litera (b) şi la alineatul (2) din prezentul articol este 1 ianuarie 2020.

(4) În cazul unei instalaţii de ardere cu o putere termică instalată totală de peste 1 500 MW care a intrat în funcţiune înainte de 31 decembrie 1986 şi care utilizează combustibili solizi indigeni cu o putere calorifică netă de cel mult 5 800 kJ/kg, cu un conţinut umed mai mare de 45% în greutate, cu un conţinut combinat de umezeală şi cenuşă mai mare de 60% în greutate şi cu un conţinut de oxid de calciu mai mare de 10%, numărul de ore de funcţionare prevăzut la alineatul (1) litera (a) este de 32 000.

(4) In case of a combustion plant with a total rated thermal input of more than 1 500 MW which started operating before 31 December 1986 and fires indigenous solid fuel with a net calorific value of less than 5 800 kJ/kg, a moisture content greater than 45 % by weight, a combined moisture and ash content greater than 60 % by weight and a calcium oxide content in ash greater than 10 %, the number of operating hours referred to in point (a) of paragraph 1 shall be 32 000.În cazul unei instalaţii de ardere cu o putere termică instalată totală de peste 1 500 MW care a intrat în funcţiune înainte de 31 decembrie 1986 şi care utilizează combustibili solizi indigeni cu o putere calorifică netă de cel mult 5 800 kJ/kg, cu un conţinut umed mai mare de 45% în greutate, cu un conţinut combinat de umezeală şi cenuşă mai mare de 60% în greutate şi cu un conţinut de oxid de calciu mai mare de 10%, numărul de ore de funcţionare prevăzut la alineatul (1) litera (a) este de 32 000.

Justificare

Face parte din pachetul de compromis.

Amendamentul  55

Poziţia Consiliului

Articolul 35 – alineatul 1 – partea introductivă

Poziţia Consiliului

Amendamentul

(1) Până la 31 decembrie 2023, o instalaţie de ardere poate fi scutită de la respectarea valorilor limită de emisie menţionate la articolul 30 alineatul (2) şi a ratelor de desulfurare menţionate la articolul 31, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

(1) Până la 31 decembrie 2019, o instalaţie de ardere poate fi scutită de la respectarea valorilor limită de emisie menţionate la articolul 30 alineatul (2) şi a ratelor de desulfurare menţionate la articolul 31, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

Justificare

Face parte din pachetul de compromis.

Amendamentul  56

Poziţia Consiliului

Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Poziţia Consiliului

Amendamentul

 

În cazul instalaţiilor de coincinerare a deşeurilor care utilizează combustibil solid indigen şi care nu pot respecta valorile limită de emisie în ceea ce priveşte dioxidul de sulf, menţionate în anexa VI partea 4, din cauza caracteristicilor acestui combustibil, statele membre pot aplica în locul respectivelor valori ratele minime de desulfurare stabilite în anexa V partea 5, în conformitate cu normele de conformitate stabilite în partea 6 a anexei respective.

Justificare

În temeiul Directivelor 2000/76/CE şi 2001/80/CE, coincinerarea deşeurilor este permisă şi în instalaţiile de ardere care utilizează combustibili indigeni cu un conţinut bogat în sulf. Poziţia comună a Consiliului prevede, de asemenea, posibilitatea utilizării cărbunelui indigen cu un conţinut bogat în sulf, chiar dacă nu în instalaţiile de coincinerare. Pentru a economisi resursele şi a asigura un tratament egal, ar trebui să fie posibilă folosirea cărbunelui indigen cu un conţinut ridicat de sulf şi în instalaţiile de coincinerare, respectându-se condiţiile privind desulfurarea stabilite în anexa V.

Amendamentul  57

Poziţia Consiliului

Articolul 48 – alineatul 5

Poziţia Consiliului

Amendamentul

(5) De îndată ce tehnicile de măsurare corespunzătoare vor fi disponibile în Uniune, se stabileşte data de la care se efectuează măsurarea continuă a emisiilor în aer de metale grele, dioxine şi furani, în conformitate cu procedura de reglementare menţionată la articolul 75 alineatul (2).

(5) De îndată ce tehnicile de măsurare corespunzătoare vor fi disponibile în Uniune, Comisia stabileşte, prin intermediul actelor delegate în conformitate cu articolul 76, data de la care se efectuează măsurarea continuă a emisiilor în aer de metale grele, dioxine şi furani.

Amendamentul  58

Poziţia Consiliului

Articolul 72 – alineatul 1

Poziţia Consiliului

Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că sunt puse la dispoziţia Comisiei informaţii privind punerea în aplicare a prezentei directive, date reprezentative privind emisiile şi alte forme de poluare, valorile limită de emisie, aplicarea celor mai bune tehnici disponibile în conformitate cu articolele 14 şi 15, precum şi privind progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea şi aplicarea tehnicilor emergente în conformitate cu articolul 27. Statele membre furnizează informaţiile respective în format electronic.

(1) Statele membre se asigură că sunt puse la dispoziţia Comisiei informaţii privind punerea în aplicare a prezentei directive, date reprezentative privind emisiile şi alte forme de poluare, valorile limită de emisie, aplicarea celor mai bune tehnici disponibile în conformitate cu articolele 14 şi 15, în special în ceea ce priveşte acordarea derogărilor în conformitate cu articolul 15 alineatul (4), precum şi privind progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea şi aplicarea tehnicilor emergente în conformitate cu articolul 27. Statele membre furnizează informaţiile respective în format electronic.

Justificare

Face parte din pachetul de compromis.

Amendamentul  59

Poziţia Consiliului

Articolul 72 – alineatul 2

Poziţia Consiliului

Amendamentul

(2) Tipul, formatul şi periodicitatea informaţiilor care sunt furnizate în conformitate cu alineatul (1) se stabilesc în conformitate cu procedura de reglementare menţionată la articolul 75 alineatul (2). Aceasta presupune stabilirea activităţilor specifice şi a poluanţilor în privinţa cărora se pun la dispoziţie datele prevăzute la alineatul (1).

(2) Comisia adoptă prin intermediul actelor delegate în conformitate cu articolul 76 cerinţe privind tipul, formatul şi periodicitatea informaţiilor care sunt furnizate în conformitate cu alineatul (1). Aceasta presupune stabilirea activităţilor specifice şi a poluanţilor în privinţa cărora se pun la dispoziţie datele prevăzute la alineatul (1).

Amendamentul  60

Poziţia Consiliului

Articolul 72 – alineatul 4 – litera a

Poziţia Consiliului

Amendamentul

(a) pentru instalaţiile de ardere cărora li se aplică articolul 31, media lunară a conţinutul de sulf din combustibilul solid indigen utilizat şi a ratei de desulfurare atinse; şi

(a) pentru instalaţiile de ardere cărora li se aplică articolul 31, justificarea tehnică a imposibilităţii de a respecta valorile limită de emisie menţionate la articolul 30 alineatele (2) şi (3), media lunară a conţinutul de sulf din combustibilul solid indigen utilizat şi a ratei de desulfurare atinse; şi

Justificare

Amendament la noile derogări introduse de Consiliu. Statele membre în care există instalaţii care pun în aplicare rata specială de desulfurare trebuie să prezinte justificări tehnice privind imposibilitatea de a respecta valorile limită de emisie obişnuite.

Amendamentul  61

Poziţia Consiliului

Articolul 73 – alineatul 2 – litera a – punctul ii

Poziţia Consiliului

Amendamentul

(ii) creşterea in sistem intensiv a vitelor; şi

eliminat

Justificare

Eliminarea textului nou al Consiliului.

Amendamentul  62

Poziţia Consiliului

Articolul 73 – alineatul 2 – litera a – punctul iii

Poziţia Consiliului

Amendamentul

(iii) împrăştierea gunoiului de grajd; şi

eliminat

Justificare

Acest text nou introdus de Consiliu este cuprins în prezent în amendamentul adus articolului 15 alineatul (4a) (nou). Eliminarea textului nou al Consiliului.

Amendamentul  63

Poziţia Consiliului

Articolul 73 – alineatul 2 – litera a – punctele iiia - iiid (noi)

Poziţia Consiliului

Amendamentul

 

(iiia) instalaţiile care desfăşoară activităţile menţionate în anexa I punctele 2.1 şi 2.2, în special în ceea ce priveşte dioxinele şi furanii;

 

(iiib) instalaţiile care desfăşoară activităţile menţionate în anexa I punctele 1.1 şi 1.2, în special în ceea ce priveşte mercurul;

 

(iiic) instalaţiile care desfăşoară activităţile menţionate în anexa I punctele 2.1, 2.2, 2.3 şi 2.4, în special în ceea ce priveşte metalele grele şi componentele acestora, cum ar fi arsenicul, cadmiul, cromul, cianurile, plumbul, nichelul, cuprul, dioxinele şi furanii, perfluorocarburile, fenolii, hidrocarburile aromatice policiclice şi hexafluorura de sulf; şi

 

(iiid) toate celelalte instalaţii care fac obiectul anexei I, în cazul în care în anul de raportare 2007 pentru PRTR (registrul emisiilor şi transferului de poluanţi) european s-a stabilit că o anumită activitate din anexa I are un aport de cel puţin 20% la totalul emisiilor generate de activităţile cuprinse în anexa I.

Justificare

Amendament la textul nou introdus de Consiliu. Sistemul european de siguranţă oferă o importantă protecţie minimă împotriva continuării unei proaste implementări a BAT. Este esenţial ca Comisia să evalueze totalul emisiilor generate de activităţile cuprinse în anexa I şi să propună măsuri legislative pentru a controla emisiile generate de sectoarele care au cel mai mare aport la totalul emisiilor, în conformitate cu principiul prevenirii poluării.

Amendamentul  64

Poziţia Consiliului

Articolul 74

Poziţia Consiliului

Amendamentul

Pentru a permite adaptarea prevederilor prezentei directive la progresul ştiinţific şi tehnic pe baza celor mai bune tehnici disponibile, Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 76 cu privire la adaptarea anexei V părţile 3 şi 4, a anexei VI părţile 2, 6, 7 şi 8, şi a anexei VII părţile 5, 6, 7 şi 8 la un astfel de progres ştiinţific şi tehnic.

(1) Pentru a permite adaptarea prevederilor prezentei directive la progresul ştiinţific şi tehnic pe baza celor mai bune tehnici disponibile, astfel cum sunt descrise în documentele de referinţă BAT în cauză, în termen de cel mult 12 luni de la publicarea concluziilor BAT în conformitate cu articolul 13, Comisia completează sau modifică, prin intermediul actelor delegate în conformitate cu articolul 76, cerinţele minime privind valorile limită de emisie şi normele privind monitorizarea şi conformitatea, astfel cum sunt deja stabilite în temeiul prezentei directive.

Justificare

Face parte din pachetul de compromis.

Amendamentul  65

Poziţia Consiliului

Articolul 74 – alineatul 1a (nou)

Poziţia Consiliului

Amendamentul

 

(1a) Înainte de adoptarea măsurilor menţionate la alineatul (1), Comisia consultă sectoarele industriale relevante şi organizaţiile neguvernamentale care promovează protecţia mediului şi prezintă un raport cu privire la rezultatul consultărilor şi la modul în care s-a ţinut seama de acestea.

Justificare

Face parte din pachetul de compromis.

Amendamentul  66

Poziţia Consiliului

Articolul 76 – alineatul 1

Poziţia Consiliului

Amendamentul

(1) Competenţa de a adopta actele delegate menţionate la articolul 74 este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive. Comisia prezintă un raport privind competenţele delegate cel târziu cu şase luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competenţe se reînnoieşte automat pentru perioade de timp identice, cu excepţia cazului în care Parlamentul European sau Consiliul o revocă, în conformitate cu articolul 77.

(1) Competenţa de a adopta actele delegate menţionate la articolul 13 alineatul (5), articolul 15 alineatul (4), articolul 23 alineatul (4), articolul 41, articolul 48 alineatul (5), articolul 72 alineatul (2) şi articolul 74 este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive. Comisia prezintă un raport privind competenţele delegate cel târziu cu şase luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competenţe se reînnoieşte automat pentru perioade de timp identice, cu excepţia cazului în care Parlamentul European sau Consiliul o revocă, în conformitate cu articolul 77.

Amendamentul  67

Poziţia Consiliului

Articolul 77 – alineatul 1

Poziţia Consiliului

Amendamentul

(1) Delegarea de competenţe menţionată la articolul 74 poate fi revocată de Parlamentul European sau de Consiliu.

(1) Delegarea de competenţe menţionată la articolul 13 alineatul (5), articolul 15 alineatul (4), articolul 23 alineatul (4), articolul 41, articolul 48 alineatul (5), articolul 72 alineatul (2) şi articolul 74 poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu.

Amendamentul  68

Poziţia Consiliului

Articolul 77 – alineatul 2

Poziţia Consiliului

Amendamentul

(2) Instituţia care a iniţiat o procedură internă pentru a decide dacă intenţionează să revoce delegarea de competenţe informează cealaltă instituţie şi Comisia cel târziu cu o lună înaintea adoptării unei decizii finale, indicând competenţele delegate care ar putea face obiectul unei revocări, precum şi motivele acesteia.

(2) Instituţia care a iniţiat o procedură internă pentru a decide dacă intenţionează să revoce delegarea de competenţe ia măsuri pentru a informa cealaltă instituţie şi Comisia într-un termen rezonabil înaintea adoptării unei decizii finale, indicând competenţele delegate care ar putea face obiectul unei revocări, precum şi motivele posibile ale acesteia.

Amendamentul  69

Poziţia Consiliului

Articolul 77 – alineatul 3

Poziţia Consiliului

Amendamentul

(3) Decizia de revocare pune capăt delegării competenţelor specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte imediat sau de la o dată ulterioară, menţionată în aceasta. Decizia nu aduce atingere actelor delegate deja în vigoare. Decizia se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3) Decizia de revocare menţionează motivele revocării şi pune capăt delegării competenţelor specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte imediat sau de la o dată ulterioară, menţionată în aceasta. Decizia nu aduce atingere actelor delegate deja în vigoare. Decizia se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Amendamentul  70

Poziţia Consiliului

Articolul 78

Poziţia Consiliului

Amendamentul

(1) Parlamentul European sau Consiliul pot formula obiecţiuni la actul delegat în termen de trei luni de la data notificării.

(1) Parlamentul European sau Consiliul pot formula obiecţiuni la un act delegat în termen de două luni de la data notificării. La iniţiativa Parlamentului European sau a Consiliului, acest termen se prelungeşte cu două luni.

(2) În cazul în care, la expirarea acestui termen, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecţiuni la actul delegat sau dacă, înaintea acestei date, Parlamentul European şi Consiliul au informat Comisia că au decis să nu formuleze obiecţiuni, actul delegat intră în vigoare la data prevăzută în acesta.

(2) În cazul în care, la expirarea acestui termen, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecţiuni la actul delegat, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi intră în vigoare la data prevăzută în cuprinsul său.

(3) În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul formulează obiecţiuni la actul delegat, acesta nu intră în vigoare. Instituţia care formulează obiecţiuni îşi expune motivele care au stat la baza acestora.

(3) În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul formulează obiecţiuni la un act delegat, acesta nu intră în vigoare. Instituţia care formulează obiecţiuni îşi expune motivele care au stat la baza acestora.

Amendamentul  71

Poziţia Consiliului

Anexa I – partea introductivă - paragraful 1a (nou)

Poziţia Consiliului

Amendamentul

 

La calcularea puterii termice instalate totale a instalaţiilor menţionate la punctul 1.1, doar capacitatea de funcţionare normală se ia în considerare, în cazul instalaţiilor de ardere utilizate în unităţile de îngrijire medicală.

Justificare

Acest amendament a fost adoptat de PE în primă lectură. Acesta recunoaşte că este necesară deţinerea unei capacităţi de rezervă importante în spitale, esenţială pentru asigurarea continuităţii îngrijirii pacienţilor în cazul unei defecţiuni tehnice. De asemenea, prin acest amendament se evită sancţionarea spitalelor pentru potenţialul lor de emisii, în loc de emisiile lor reale.

Amendamentul  72

Poziţia Consiliului

Anexa I – partea introductivă - paragraful 1b (nou)

Poziţia Consiliului

Amendamentul

 

La calcularea puterii instalate totale a instalaţiilor menţionate la punctul 1.1, nu se iau în considerare instalaţiile de ardere cu o putere termică instalată mai mică de 50 MW şi care funcţionează mai puţin de 500 de ore pe an.

Justificare

Acest amendament reintroduce textul original al Comisiei, precum şi amendamentul 63 al Parlamentului European din prima lectură, destinat să abordeze aspectele legate de capacitatea de rezervă a generatoarelor de urgenţă, de tipul celor existente în spitale. Aceste instalaţii nu reprezintă o sursă semnificativă de emisii deoarece, în principiu, funcţionează un număr redus de ore pe an, doar în cazul unei avarii majore în alimentarea cu energie şi/sau în realizarea de teste. Amendamentul exclude, de asemenea, instalaţiile foarte mici, sub 3 MW, în cazul cărora costurile şi formalităţile administrative legate de includerea acestora sunt mult mai mari decât avantajele posibile.

Amendamentul  73

Poziţia Consiliului

Anexa I – punctul 3.5

Poziţia Consiliului

Amendamentul

3.5. Fabricarea produselor de ceramică prin ardere, în special ţigle, cărămizi, cărămizi refractare, plăci ceramice (gresie, faianţă), obiecte din ceramică sau porţelan cu o capacitate de producţie de peste 75 de tone pe zi şi/sau cu o capacitate a cuptorului de peste 4 m3 şi cu o densitate pe cuptor de peste 300 kg/m3

3.5. Fabricarea produselor de ceramică prin ardere, în special ţigle, cărămizi, cărămizi refractare, plăci ceramice (gresie, faianţă), obiecte din ceramică sau porţelan cu o capacitate de producţie de peste 75 de tone pe zi şi cu o capacitate a cuptorului de peste 4 m3 şi cu o densitate pe cuptor de peste 300 kg/m3

Justificare

Acest amendament reintroduce parţial amendamentul 117 din prima lectură şi are ca scop eliminarea ambiguităţii prin înlocuirea cuvintelor„şi/sau” cu „şi”.

Amendamentul  74

Poziţia Consiliului

Anexa I – punctul 5.3 – litera b – paragraful 2

Poziţia Consiliului

Amendamentul

Atunci când singura activitate de tratare a deşeurilor desfăşurată este digestia anaerobă, pragul de capacitate pentru activitatea respectivă este de 100 de tone pe zi.

eliminat

Amendamentul  75

Poziţia Consiliului

Anexa V – Partea 4 – punctul 1

Poziţia Consiliului

Amendamentul

1. În cazul în care se efectuează măsurători continue, se consideră că valorile limită de emisie stabilite în părţile 1 şi 2 sunt respectate dacă în urma evaluării rezultatelor se arată că, pentru orele de exploatare de pe parcursul unui an calendaristic, au fost îndeplinite toate condiţiile următoare:

1. În cazul în care se efectuează măsurători continue, se consideră că valorile limită de emisie stabilite în părţile 1 şi 2 sunt respectate dacă în urma evaluării rezultatelor se arată că, pentru orele de exploatare de pe parcursul unui an calendaristic, au fost îndeplinite toate condiţiile următoare:

(a) niciuna dintre valorile medii lunare validate nu depăşeşte valorile limită de emisie relevante stabilite în părţile 1 şi 2;

(a) niciuna dintre valorile medii zilnice validate nu depăşeşte valorile limită de emisie relevante stabilite în părţile 1 şi 2;

(b) niciuna dintre valorile medii zilnice validate nu depăşeşte 110 % din valorile limită de emisie relevante stabilite în părţile 1 şi 2;

 

(c) în cazul instalaţiilor de ardere totală compuse doar din cazane care utilizează cărbune cu o putere termică instalată de sub 50 MW, niciuna dintre valorile medii zilnice validate nu depăşeşte 150 % din valorile limită de emisie relevante stabilite în părţile 1 şi 2;

 

(d) 95 % din toate valorile medii pe oră validate pe parcursul anului nu depăşesc 200 % din valorile limită de emisie relevante stabilite în părţile 1 şi 2.

(b) 95 % din toate valorile medii pe oră validate pe parcursul anului nu depăşesc 200 % din valorile limită de emisie relevante stabilite în părţile 1 şi 2.

Valorile medii validate se determină după cum se arată în partea 3 punctul 10.

Valorile medii validate se determină după cum se arată în partea 3 punctul 10.

În scopul calculării valorilor medii de emisie nu se iau în considerare valorile măsurate în decursul perioadelor prevăzute la articolul 30 alineatele (5) şi (6) şi la articolul 37, precum şi pe parcursul perioadelor de pornire şi de oprire.

 

Justificare

Se reintroduce amendamentul 77 din primă lectură. În timp ce nivelurile din documentele de referinţă BAT se referă la medii zilnice, anexa V impune ca valorile limită de emisie să fie respectate pe bază lunară. În plus, valorile medii zilnice nu pot depăşi 110% din valorile limită ale emisiilor, iar 95% din valorile medii orare în cursul unui an nu depăşesc mai mult de dublul valorilor limită ale emisiilor. Propunerea Comisiei nu stabileşte nicio distincţie între instalaţiilede dinainte de 2016 şi cele de după 2016. Păstrându-se aceleaşi norme de conformitate pentru instalaţiile noi şi cele existente, este necesar ca acestea să ţină seama de concluziile BAT din BREF care sunt bazate pe medii zilnice, şi nu lunare.

Amendamentul  76

Poziţia Consiliului

Anexa VI – partea 6 – punctul 2.6 – partea introductivă

Poziţia Consiliului

Amendamentul

2.6. Autoritatea competentă poate decide să impună realizarea unei măsurători din doi în doi ani pentru metale grele şi a unei măsurători pe an pentru dioxine şi furani în următoarele cazuri:

2.6. Autoritatea competentă poate decide să impună realizarea unei singure măsurători pe an pentru metale grele şi pentru dioxine şi furani în următoarele cazuri:

Justificare

Se reintroduce amendamentul 78 din prima lectură a Parlamentului. Este inacceptabil faptul că propunerea oferă autorităţilor competente dreptul de a permite renunţarea la măsurători pentru emisiile de metale grele, dioxine şi furani în atmosferă pe baza unor informaţii prezentate de operatori privind calitatea deşeurilor. Odată măsurătorile întrerupte, două dintre condiţii devin nerelevante, deoarece informaţiile privind rezultatele monitorizării nu sunt disponibile pentru evaluarea emisiilor. Este nevoie de un sistem de monitorizare continuă pentru metalele grele, întrucât monitorizarea continuă a tuturor metalelor grele este singura modalitate de a asigura faptul că emisiile de aceste substanţe foarte toxice, persistente şi bioacumulative se află sub valorile limită de emisii obligatorii.

  • [1]  JO C 87 E, 1.4.2010, p. 191.
  • [2]  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
  • [3]  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

EXPUNERE DE MOTIVE

I.         CONTEXT

Obiectivul Directivei din 1996 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (IPPC) este de a preveni şi controla pe întregul teritoriu al Uniunii Europene emisiile în atmosferă, apă şi sol care provin de la instalaţii industriale. Pentru a realiza acest obiectiv, Directiva PCIP urmăreşte să promoveze aplicarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT), şi anume a tehnicilor viabile din punct de vedere economic şi tehnic care oferă rezultatele cele mai eficiente în atingerea unui nivel ridicat de protecţie a mediului. Cele mai bune tehnici disponibile sunt definite în aşa-numitele documente de referinţă BAT (BREF). Acestea documente au un caracter tehnic şi sunt întocmite în urma unui schimb de informaţii la care participă Comisia, autorităţile statelor membre şi alte părţi interesate („Procesul de la Sevilla”).

Sub incidenţa Directivei IPPC intră aproximativ 52 000 de instalaţii industriale, care se află la originea unui procentaj semnificativ din volumul total al poluării atmosferice din UE. În conformitate cu Directiva IPPC, autorităţile statelor membre sunt obligate să ia în considerare documentele BREF atunci când eliberează autorizaţii pentru fiecare instalaţie industrială şi stabilesc valorile limită de emisie (VLE) pentru anumite instalaţii. Pe lângă poluarea atmosferică, activităţile industriale pot avea drept efect şi poluarea apelor şi a solului sau pot genera deşeuri, motiv pentru care este necesară o abordare integrată, astfel încât să poată fi luat în considerare impactul global asupra mediului. În 2005, Comisia a întreprins o revizuire a Directivei IPPC, în urma căreia a fost prezentată o propunere de directivă privind emisiile industriale care a revizuit şi a unit în cadrul unei directive unice şapte directive distincte în vigoare privind emisiile industriale. Propunerea a urmărit să asigure îmbunătăţirea punerii în aplicare şi a controlului aplicării legislaţiei de către autorităţile naţionale, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului, simplificând totodată legislaţia şi reducând sarcinile administrative inutile. Raportorul a susţinut în general strategia Comisiei, concentrându-se asupra următoarelor elemente:

- eliminarea diferenţelor dintre statele membre în materie de punere în aplicare a legislaţiei şi de control al aplicării acesteia; disparităţile din transpunerea legislaţiei în vigoare periclitează protecţia mediului şi generează denaturări ale concurenţei;

- menţinerea în măsura posibilităţilor a schimburilor de informaţii realizate prin intermediu „Procesului de la Sevilla”, care sunt deosebit de importante;

- reducerea birocraţiei inutile.

II.       PRIMA LECTURĂ ÎN CADRUL PE

Parlamentul European a adoptat poziţia sa în prima lectură cu ocazia şedinţei în plen din 10 martie 2009 cu o largă majoritate: 402 voturi pentru şi 189 împotrivă.

Propunerea Comisiei de a stabili valorile limită de emisie în mod direct pe baza documentelor de referinţă BAT a constituit un important subiect al dezbaterilor în primă lectură. În opinia Parlamentului European, această măsură nu putea fi pusă în practică. Aceasta ar fi avut drept urmare ar fi o influenţă politică de nedorit asupra Procesului de la Sevilla. Din acest motiv, Parlamentul European a propus o modificare fundamentală, prevăzând înfiinţarea unei comisii de comitologie supusă controlului parlamentar, care ar urma să fie însărcinată cu stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor sub forma unor cerinţe minime. Cerinţele minime ar constitui un sistem european de siguranţă, care nu ar putea fi încălcat de nicio instalaţie. La nivelul autorităţilor locale competente se stabilesc măsuri de limitare a emisiilor pentru instalaţiile individuale, măsuri care trebuie să se concretizeze prin niveluri de emisie care respectă, în medie, cerinţele din documentele de referinţă BAT, prevăzând totodată o marjă de flexibilitate, astfel încât să se ia în considerare în măsura cuvenită caracteristicile locale. În acest mod se rezolvă problema cauzată de faptul că, în cadrul funcţionării normale a fiecărei instalaţii, apar valori maxime ale emisiilor care pot depăşi nivelurile asociate descrierilor privind cele mai bune tehnici disponibile; acestea apar, de exemplu, la punerea în funcţiune a unei instalaţii. În niciun caz nu se vor depăşi limitele stabilite de sistemul european de siguranţă. Această propunere stabileşte un echilibru între instituirea unor standarde europene privind eliberarea de autorizaţii pentru instalaţiile industriale, pe de o parte, şi, pe de altă parte, acordarea statelor membre a unei marje de manevre absolut necesare astfel încât acestea să poată lua în considerare caracteristicile tehnice ale unei anumite instalaţii, amplasarea geografică a acesteia şi condiţiile locale de mediu.

III.      A DOUA LECTURĂ

Poziţia Consiliului în prima lectură referitoare la Directiva privind emisiile industriale a fost adoptată la 15 februarie 2010. Dacă poziţia adoptată de Parlamentul European în primă lectură urmărea să asigure îmbunătăţirea punerii în aplicare a Directivei IPPC şi să evite denaturările concurenţei, anumite dispoziţii noi introduse de Consiliu erau, în opinia raportorului, contrare acestui obiectiv. Poziţia Consiliului nu a preluat ideea unui sistem european de siguranţă pentru valorile limită de emisie, dar a prevăzut mai multă flexibilitate pentru instalaţiile de ardere de dimensiuni mari (IADM) în vederea respectării valorilor limită stabilite în anexele V-VIII.

În raportul prezentat în a doua lectură, raportorul respectă în măsura posibilităţilor poziţia adoptată de Parlamentul European în primă lectură, având în vedere majoritatea largă cu care aceasta a fost adoptată. Multe dintre amendamentele adoptate în primă lectură au fost reintroduse. În ceea ce priveşte sistemul european de siguranţă, raportorul a formulat o nouă propunere, care menţine obiectivul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a mediului şi al remedierii denaturărilor concurenţei din Uniunea Europeană, cauzate de disparităţile apărute în transpunerea legislaţiei în vigoare. Raportorul propune stabilirea unor cerinţe minime privind valorile limită de emisie şi a unor norme privind monitorizarea şi conformitatea bazate pe concluziile BAT şi aplicabile pe întregul teritoriu al Uniunii, dar numai pentru activităţile care necesită intervenţia Uniunii pe baza criteriilor următoare:

(a) impactul sectorului în cauză asupra mediului în ansamblu;

(b) stadiul punerii în aplicare a celor mai bune tehnici disponibile în sectorul vizat.

În schimb, raportorul reduce numeroasele dispoziţii derogatorii introduse de poziţia Consiliului. Derogările nu ar trebui acordate decât în cazuri excepţionale. Aşa-numitul plan naţional de tranziţie (PNT), pe care statele membre îl pot pune în aplicare pentru a acorda IADM un termen suplimentar de cinci ani pentru a implementa valorile limită de emisie prevăzute în anexa V acordă o flexibilitate excesivă. Acesta poate genera denaturări ale concurenţei în cadrul Uniunii, deoarece anumite instalaţii de ardere au realizat deja investiţii pentru a respecta valorile limită de emisie respective. Mai mult decât atât, nu toate statele membre vor pune în aplicare un plan naţional de tranziţie. „Derogarea pentru durata de viaţă limitată” poate genera, la rândul său, denaturări ale concurenţei în cadrul Uniunii. Instalaţiile de ardere cu un ciclu de viaţă limitat la 20 000 de ore de funcţionare nu sunt obligate să investească în cele mai bune tehnici disponibile pentru a respecta valorile limită de emisie stabilite în anexa V. Mai mult decât atât, derogarea pentru durata de viaţă limitată va periclita „Strategia tematică privind poluarea aerului”, elaborată de Comisie, care are drept obiectiv, printre altele, reducerea cu 82% a emisiilor de SO2 şi cu 60% a emisiilor de NOx până în 2020, comparativ cu nivelurile din 2000. Din acest motiv, raportorul propune, de asemenea, ca data limită pentru instalaţiile de încălzire urbană să fie prevăzută în 2020.

Raportorul nu este în favoarea creşterii gradului de complexitate a legislaţiei prin introducerea de instrumente bazate pe piaţă în vederea atingerii obiectivelor directivei. Implementarea instrumentelor bazate pe mecanismele pieţei, precum comercializarea, ca element complementar stabilirii de valori limită de emisie, nu va avea drept rezultat decât o reducere suplimentară limitată a emisiilor în condiţiile unor costuri disproporţionate.

PROCEDURĂ

Titlu

Emisii industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării) (versiune reformată)

Referinţe

11962/3/2009 – C7-0034/2010 – 2007/0286(COD)

Data primei lecturi a PENumărul P

10.3.2009                     T6-0093/2009

Propunerea Comisiei

COM(2007)0844 - C6-0002/2008

Data anunţului în plen al primirii poziţiei comune

11.3.2010

Comisia competentă în fond

       Data anunţului în plen

ENVI

11.3.2010

Raportor(i)

       Data numirii

Holger Krahmer

21.2.2008

 

 

Examinare în comisie

17.3.2010

 

 

 

Data adoptării

4.5.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

40

13

4

Membri titulari prezenţi la votul final

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Sabine Wils

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Tadeusz Cymański, Matthias Groote, Jiří Maštálka, Miroslav Mikolášik, Bill Newton Dunn, Renate Sommer, Bart Staes, Michail Tremopoulos, Marita Ulvskog, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Membri supleanţi (articolul 187 alineatul (2)) prezenţi la votul final

George Sabin Cutaş, Francesco Enrico Speroni