ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania) (prepracované znenie)

6.5.2010 - (11962/2009 – C7‑0034/2010 – 2007/0286(COD)) - ***II

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajca: Holger Krahmer


Postup : 2007/0286(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0145/2010

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania) (prepracované znenie)

(11962/2009 – C7‑0034/2010 – 2007/0286(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie – prepracovanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (11962/2009 – C7-0034/2010),

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0844),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 175 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0002/2008),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 7 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ,

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní[1],

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru[2],

–   so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov[3],

–   so zreteľom na článok 66 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7‑0145/2010),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v druhom čítaní;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh                  1

Pozícia Rady

Odôvodnenie 2

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) V súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ a zásadou prevencie znečisťovania je s cieľom prevencie, zníženia a čo možno najväčšej eliminácie znečisťovania spôsobovaného priemyselnými činnosťami potrebné ustanoviť všeobecný rámec kontroly hlavných priemyselných činností, pričom prednosť majú zásahy pri zdroji znečistenia, a zabezpečovať uvážlivé hospodárenie s prírodnými zdrojmi.

(2) V súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ a zásadou prevencie znečisťovania je s cieľom prevencie, zníženia a čo možno najväčšej eliminácie znečisťovania spôsobovaného priemyselnými činnosťami potrebné ustanoviť všeobecný rámec kontroly hlavných priemyselných činností, pričom prednosť majú zásahy pri zdroji znečistenia, zabezpečovať uvážlivé hospodárenie s prírodnými zdrojmi a zároveň sa v prípade potreby zohľadní sociálno-ekonomická situácia a špecifické charakteristiky miesta, v ktorom sa činnosť vykonáva.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je posilniť podporu na stanovenie opodstatnených výnimiek, ktoré už obsahuje pozícia Rady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Pozícia Rady

Odôvodnenie 3

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Rozdielne koncepcie oddelenej kontroly emisií do ovzdušia, vody alebo pôdy môžu viesť k prenosu znečistenia z jednej zložky životného prostredia do inej a nie k ochrane životného prostredia ako celku. Je preto vhodné zabezpečiť integrovanú koncepciu v oblasti prevencie a kontroly emisií do ovzdušia, vody a pôdy, v oblasti odpadového hospodárstva, energetickej účinnosti a prevencie havárií.

(3) Rozdielne koncepcie oddelenej kontroly emisií do ovzdušia, vody alebo pôdy môžu viesť k prenosu znečistenia z jednej zložky životného prostredia do inej a nie k ochrane životného prostredia ako celku. Je preto vhodné zabezpečiť integrovanú koncepciu v oblasti prevencie a kontroly emisií do ovzdušia, vody a pôdy, v oblasti odpadového hospodárstva, energetickej účinnosti a prevencie havárií a vytvoriť v Európskej únii rovnaké podmienky zosúladením požiadaviek na environmentálne správanie priemyselných zariadení.

Odôvodnenie

Vyššiu úroveň ochrany životného prostredia bez porušenia hospodárskej súťaže v EÚ možno dosiahnuť iba vtedy, keď budú všetky priemyselné zariadenia v celej EÚ dodržiavať environmentálne normy založené na najlepších dostupných technikách (BAT).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Pozícia Rady

Odôvodnenie 9

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) V záujme zamedzenia dvojitej regulácie by povolenie pre zariadenie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve nemalo obsahovať limitnú hodnotu emisií pre priame emisie skleníkových plynov uvedených v prílohe I k uvedenej smernici, s výnimkou prípadov, keď je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k žiadnemu významnému miestnemu znečisteniu, alebo prípadov, keď je zariadenie vylúčené z uvedeného systému.

(9) V záujme zamedzenia dvojitej regulácie povolenie pre zariadenie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve nemusí obsahovať limitnú hodnotu emisií pre priame emisie skleníkových plynov uvedených v prílohe I k uvedenej smernici, s výnimkou prípadov, keď je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k žiadnemu významnému miestnemu znečisteniu, alebo prípadov, keď je zariadenie vylúčené z uvedeného systému.

Odôvodnenie

PDN sa zakladá na článku 66 ods. 2 písm. d): a) kvôli právnej jasnosti, keďže podľa článku 193 ZFEÚ zákony EÚ nebránia členským štátom uplatňovať prísnejšie vnútroštátne požiadavky v súvislosti so skleníkovým plynom; b) aby sa členským štátom, ktoré sa rozhodnú uplatňovať takéto požiadavky, umožnilo urobiť tak na základe súhlasu vyjadreného v tejto smernici. Po prvom čítaní v EP Spojené kráľovstvo, Holandsko a Komisia naznačovali odlišnú interpretáciu právnych ustanovení článku 9 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Pozícia Rady

Odôvodnenie 9a (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(9a) V súlade s článkom 193 Zmluvy o fungovaní Európskej únie nič v tejto smernici nebráni členským štátom udržiavať alebo zavádzať prísnejšie ochranné opatrenia, napríklad požiadavky týkajúce sa emisií skleníkových plynov pri zariadeniach, na ktoré sa vzťahuje príloha I smernice 2003/87/ES, za predpokladu, že tieto opatrenia sú zlučiteľné so zmluvami a že štáty o tom informovali Komisiu.

Odôvodnenie

Po prvom čítaní sa v niekoľkých členských štátoch rozvinula verejná diskusia o prijatí pravidiel v súvislosti s emisiami CO2 z nových tepelných elektrární. Názory o zlučiteľnosti takýchto opatrení s právom EÚ sa rôznili. PDN na objasnenie tejto veci je preto opodstatnený podľa článku 66 ods. 2 písm. d) rokovacieho poriadku EP: „...zohľadnenie nového skutkového alebo právneho stavu, ktorý nastal od prvého čítania“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Pozícia Rady

Odôvodnenie 14

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Je dôležité poskytnúť príslušným orgánom dostatočnú flexibilitu, aby sa stanovili také limitné hodnoty emisií, ktoré zabezpečia, že za bežných prevádzkových podmienok nepresiahnu úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami. Príslušný orgán preto môže stanoviť emisné limity, ktoré sa úrovňou, časovým obdobím a použitými referenčnými podmienkami líšia od úrovní znečisťovania súvisiacich s najlepšími dostupnými technikami v prípade, že výsledkami monitorovania emisií možno preukázať, že emisie nepresiahli úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami.

(14) Je dôležité poskytnúť príslušným orgánom dostatočnú flexibilitu, aby sa stanovili také limitné hodnoty emisií, ktoré zabezpečia, že za bežných prevádzkových podmienok nepresiahnu úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami. Dôsledkom dodržiavania limitných hodnôt emisií stanovených v povoleniach sú prevádzkové hodnoty, ktoré sú nižšie než tieto limitné hodnoty emisií. Príslušný orgán preto môže stanoviť emisné limity, ktoré sa úrovňou, časovým obdobím a použitými referenčnými podmienkami líšia od úrovní znečisťovania súvisiacich s najlepšími dostupnými technikami v prípade, že výsledkami monitorovania emisií možno preukázať, že emisie nepresiahli úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Pozícia Rady

Odôvodnenie 37

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) Mali by sa preskúmať možnosti použitia trhových nástrojov, ako obchodovanie s emisiami oxidov dusíka a oxidu siričitého, cieľom zabrániť znečisteniu z priemyselných činností, znížiť ho a pokiaľ možno odstrániť, a to čo najefektívnejším spôsobom z hľadiska nákladov, pričom sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany životného prostredia ako celku, najmä zavádzaním najlepších dostupných techník.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Zavedenie trhových nástrojov by ďalej komplikovalo právne predpisy. Emisie oxidov dusíka a oxidu siričitého majú navyše miestny a/alebo regionálny dosah, a preto nemôžu byť predmetom obchodovania na úrovni EÚ. Vypustenie nového textu Rady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Pozícia Rady

Odôvodnenie 38

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(38) Opatrenia potrebné na vykonávanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu.

(38) Podľa článku 291 Zmluvy o fungovaní EÚ sa pravidlá a všeobecné zásady kontrolného mechanizmu, ktorým členské štáty uskutočňujú kontrolu nad vykonávaním vykonávacích právomocí Komisie, vopred upravia nariadením prijatým prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu. Do prijatia tohto nového nariadenia a z dôvodu potreby prijať a vykonávať túto smernicu čo najskôr , by sa kontrola členskými štátmi mala uskutočňovať v súlade s ustanoveniami rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu, pokiaľ sú tieto ustanovenia v súlade so zmenenými a doplnenými zmluvami. Odkazy na tieto ustanovenia by sa napriek tomu mali nahradiť odkazmi na pravidlá a zásady stanovené v novom nariadení hneď po nadobudnutí účinnosti uvedeného nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Pozícia Rady

Odôvodnenie 39

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(39) Na účely prispôsobenia ustanovení tejto smernice vedeckému a technickému pokroku na základe najlepších dostupných techník, by Komisia by mala byť splnomocnená na prijatie delegovaných aktov v súlade s článkom 290 zmluvy v súvislosti s prispôsobením určitých častí príloh V, VI a VII uvedenému vedeckému a technickému pokroku. V prípade spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov sa môžu ustanoviť kritériá na povoľovanie výnimiek z nepretržitého monitorovania celkových prašných emisií. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia konzultovala s odborníkmi počas svojich prípravných prác, v súlade so záväzkami prijatými v oznámení Komisie z 9. decembra 2009 o vykonávaní článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

(39) Na účely prispôsobenia ustanovení tejto smernice vedeckému a technickému pokroku na základe najlepších dostupných techník by Komisia by mala byť splnomocnená na prijatie delegovaných aktov v súlade s článkom 290 ZFEÚ v súvislosti s prijímaním záverov o BAT a doplnením alebo zmenou limitných hodnôt emisií a pravidiel pre monitorovanie a dodržiavanie súladu, ktoré sú už stanovené v tejto smernici. V prípade spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov sa môžu okrem iného ustanoviť kritériá na povoľovanie výnimiek z nepretržitého monitorovania celkových prašných emisií. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočňovala náležité konzultácie vrátane konzultácií s odborníkmi.

Odôvodnenie

Okrem výnimiek z požiadaviek monitorovania spaľovní odpadov by sa mali zvážiť iné výnimky, pokiaľ sú primerané vzhľadom na ochranu životného prostredia. To by mohlo viesť k ďalšiemu zníženiu zbytočnej administratívnej záťaže najmä pre malé a stredné podniky, v prípade ktorých sa uplatňujú prísne ustanovenia kapitoly IV, v ktorej sa nestanovujú minimálne prahové hodnoty. Počas prípravnej fázy prijímania delegovaných aktov je dôležité, aby Komisia zabezpečila rozsiahlu účasť odborníkov z členských štátov, priemyslu, mimovládnych organizácií, ako sa okrem iného zdôrazňuje v kapitole 3.1 dokumentu KOM (2007) 0844 v konečnom znení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Pozícia Rady

Odôvodnenie 39a (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(39a) Okrem toho, s cieľom umožniť doplniť alebo zmeniť ustanovenia tejto smernice na zabezpečenie konzistentného používania najlepších dostupných techník opísaných v referenčných dokumentoch o BAT v celej Únii, by Komisia mala byť v prípade potreby splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ na ďalšie spresnenie kritérií, ktoré musia príslušné orgány zohľadniť, keď v obmedzenom počte osobitných prípadov stanovia menej prísne hodnoty emisií pre zariadenia, pričom vezmú do úvahy posúdenie výsledkov hodnotenia geografickej polohy alebo miestnych podmienok životného prostredia zariadenia alebo jeho technických vlastností. Tieto hodnoty emisií by však nemali prekročiť minimálne požiadavky na limitné hodnoty emisií a pravidlá pre monitorovanie a dodržiavanie súladu v celej Únii.

Odôvodnenie

Súčasť kompromisného balíka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Pozícia Rady

Odôvodnenie 39b (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(39b) Okrem toho, s cieľom umožniť doplniť alebo zmeniť ustanovenia tejto smernice na zabezpečenie konzistentného používanie najlepších dostupných techník opísaných v referenčných dokumentov o BAT v celej Únii a systematického hodnotenia environmentálnych rizík všetkých dotknutých zariadení by Komisia mala byť splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ v súvislosti s pravidlami týkajúcimi sa stanovovania období nábehu a odstávky zariadenia, dátumu uskutočňovania kontinuálnych meraní emisií ťažkých kovov, dioxínov a furánov do ovzdušia, typu, formátu a frekvencie informácií, ktoré majú sprístupňovať členské štáty Komisii, a ďalších kritérií na vyhodnotenie rizík pre životné prostredie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Pozícia Rady

Odôvodnenie 39c (nové)

Council position

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(39c) Pokiaľ ide o riešenie porušovania hospodárskej súťaže na vnútornom trhu alebo závažných prípadov v súvislosti so životným prostredím, Komisia by mala predložiť návrhy na minimálne požiadavky na limitné hodnoty emisií a pravidlá monitorovania a dodržiavania súladu, s platnosťou pre celú Úniu; návrhy budú vychádzať z posúdenia používania najlepších dostupných techník v určitých činnostiach alebo z posúdenia vplyvu týchto činností na celkové životné prostredie.

Odôvodnenie

Súčasť kompromisného balíka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Pozícia Rady

Článok 3 – bod 14

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) „prevádzkovateľ“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá úplne alebo čiastočne prevádzkuje alebo riadi zariadenie alebo spaľovacie zariadenie, spaľovňu odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov, alebo, ak to umožňujú vnútroštátne právne predpisy, osoba, na ktorú bola prenesená rozhodujúca hospodárska právomoc nad technickým fungovaním zariadenia alebo závodu;

(14) „prevádzkovateľ“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje alebo riadi zariadenie alebo spaľovacie zariadenie, spaľovňu odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov, alebo, ak to umožňujú vnútroštátne právne predpisy, osoba, na ktorú bola prenesená rozhodujúca hospodárska právomoc nad technickým fungovaním zariadenia alebo závodu;

Odôvodnenie

Vypustenie nového výrazu zavedeného Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Pozícia Rady

Článok 3 – bod 18

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

18. „východisková správa“ sú informácie o stave kontaminácie pôdy a podzemných vôd príslušnými nebezpečnými látkami;

18. „východisková správa“ sú kvantifikované informácie o stave kontaminácie pôdy a podzemných vôd príslušnými nebezpečnými látkami;

Odôvodnenie

Opätovné predloženie PDN 15 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Pozícia Rady

Článok 3 – bod 22

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

22. „hydina“ znamená hydinu vymedzenú v článku 2 bod 1 smernice 90/539/EHS o veterinárnych podmienkach, ktorými sa spravuje obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva a ich dovoz z tretích krajín1;

22. „hydina“ znamená hydinu vymedzenú v článku 2 bod 1 smernice 90/539/EHS o veterinárnych podmienkach, ktorými sa spravuje obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva a ich dovoz z tretích krajín1, s výnimkou bažantovitých;

Odôvodnenie

V rámci smernice sa prepelice zahrnujú (0,25 kg) do kategórie hydiny, pričom sa chov prepelíc prirovnáva k chovu kurčiat (2 kg) alebo moriek (10 kg), hoci v skutočnosti je ich vplyv na životné prostredie oveľa menší. Preto je dôležité, aby sme vzali do úvahy osobitný charakter chovu prepelíc v porovnaní s chovom iných druhov hydiny. Uplatňovanie smernice na chov prepelíc je neprimerané a nemožno ho zdôvodniť vplyvom na životné prostredie. Ak sa budú tieto odlišnosti ignorovať, hrozí, že chov prepelíc v Európe zanikne a s ním aj stovky pracovných miest.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Pozícia Rady

Článok 3 – bod 26

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

26. „prevádzkové hodiny“ je čas vyjadrený v hodinách, počas ktorého je spaľovacie zariadenie ako celok alebo sčasti v prevádzke a vypúšťa do ovzdušia emisie s výnimkou období nábehu a uzatvorenia ;

26. „prevádzkové hodiny“ je čas vyjadrený v hodinách, počas ktorého je spaľovacie zariadenie ako celok alebo sčasti v prevádzke a vypúšťa do ovzdušia emisie vrátane období nábehu a odstavenia;

Odôvodnenie

PDN k novému vymedzeniu, ktoré vložila Rada.

Počas nábehu a odstávky zariadenia dochádza k značným emisiám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Pozícia Rady

Článok 3 – bod 46a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

46a. „všeobecne záväzné pravidlá“ sú limitné hodnoty emisií alebo iné podmienky definované v právnych predpisoch týkajúcich sa životného prostredia stanovené aspoň na odvetvovej úrovni, ktoré sú stanovené tak, aby sa dali priamo použiť na určenie podmienok povolenia.

Odôvodnenie

Treba jasne vymedziť pojem všeobecné záväzné pravidlá. Obnovenie PDN 17 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Pozícia Rady

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 2

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak porušenie podmienok povolenia predstavuje bezprostredné nebezpečenstvo pre ľudské zdravie alebo hrozí spôsobenie okamžitého významného negatívneho účinku na životné prostredie, prevádzkovanie zariadenia alebo spaľovacieho zariadenia, spaľovne odpadov zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, alebo jeho príslušnej časti sa pozastaví až dovtedy, kým nebude opäť zabezpečené splnenie požiadaviek podľa podmienok písmen b) a c) prvého pododseku.

Ak porušenie podmienok povolenia predstavuje výrazné nebezpečenstvo pre ľudské zdravie alebo životné prostredie, prevádzkovanie zariadenia alebo spaľovacieho zariadenia, spaľovne odpadov zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, alebo jeho príslušnej časti sa pozastaví až dovtedy, kým nebude opäť zabezpečené splnenie požiadaviek podľa podmienok písmen b) a c) prvého pododseku.

Odôvodnenie

Čiastočné obnovenie PDN 21 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Pozícia Rady

Článok 9 – odsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak sú emisie skleníkových plynov zo zariadenia špecifikované v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES vo vzťahu k činnosti vykonávanej v tomto zariadení, povolenie neobsahuje limitnú hodnotu emisií pre priame emisie tohto plynu, pokiaľ nie je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k významnému miestnemu znečisteniu.

1. Ak sú emisie skleníkových plynov zo zariadenia špecifikované v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES vo vzťahu k činnosti vykonávanej v tomto zariadení, členské štáty sa môžu rozhodnúť nezaviesť limitnú hodnotu emisií pre priame emisie tohto plynu, pokiaľ nie je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k významnému miestnemu znečisteniu.

Odôvodnenie

PDN sa zakladá na článku 66 ods. 2 písm. d): a) kvôli právnej jasnosti, keďže podľa článku 193 ZFEÚ zákony EÚ nebránia členským štátom uplatňovať prísnejšie vnútroštátne požiadavky v súvislosti so skleníkovým plynom; b) aby sa členským štátom, ktoré sa rozhodnú uplatňovať takéto požiadavky, umožnilo urobiť tak na základe súhlasu vyjadreného v tejto smernici. Po prvom čítaní v EP Spojené kráľovstvo, Holandsko a Komisia naznačovali odlišnú interpretáciu právnych ustanovení článku 9 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Pozícia Rady

Článok 13 – odsek 3 – pododsek 3

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Po zohľadnení stanoviska fóra sa usmernenia uvedené v predchádzajúcom pododseku v písmenách c) a d) prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 75 ods. 2.

Po zohľadnení stanoviska fóra sa usmernenia uvedené v predchádzajúcom pododseku v písmenách c) a d) prijmú konzistentne v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 75 ods. 2 a sú v súlade so stanoviskom fóra.

Odôvodnenie

Je potrebné zabezpečiť, aby rozhodnutia prijaté v regulačnom výbore boli v súlade so stanoviskom fóra.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Pozícia Rady

Článok 13 – odsek 4

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia získa stanovisko fóra k navrhovanému obsahu referenčných dokumentov o BAT a zohľadní ho pri postupoch uvedených v odseku 5.

4. Komisia získa a zverejní stanovisko fóra k navrhovanému obsahu referenčných dokumentov o BAT a zohľadní ho pri postupoch uvedených v odseku 5.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Pozícia Rady

Článok 13 – odsek 5

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Rozhodnutia o záveroch o BAT sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 75 ods. 2.

5. Komisia prijme rozhodnutia o záveroch o BAT delegovanými aktmi v súlade s článkom 76.

Odôvodnenie

Súčasť kompromisného balíka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Pozícia Rady

Článok 13 – odsek 5a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Komisia po prijatí rozhodnutia o záveroch o BAT podľa článku 5 preskúma potrebu opatrení Únie stanovením minimálnych požiadaviek na limitné hodnoty emisií a pravidiel pre monitorovanie a dodržiavanie súladu v celej Únii pri činnostiach v rámci príslušných záverov o BAT na základe týchto kritérií:

 

a) vplyv týchto činností na životné prostredie ako celok a

 

b) situácia v používaní najlepších dostupných techník v týchto činnostiach.

 

Kapitola III tejto smernice a príloha V k nej sa uplatnia s cieľom zabezpečiť plnenie minimálnych požiadaviek v prípade veľkých spaľovacích zariadení v celej Únii.

 

Po získaní stanoviska fóra uvedeného v odseku 3 a najneskôr do 18 mesiacov od prijatia rozhodnutia o záveroch o BAT Komisia predloží správu o záveroch preskúmania Európskemu parlamentu a Rade.

Odôvodnenie

Súčasť kompromisného balíka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Pozícia Rady

Článok 13 – odsek 5b (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5b. Ak sa v správe uvedenej v odseku 5a stanoví, že sú potrebné minimálne požiadavky na limitné hodnoty emisií alebo pravidlá monitorovania a posudzovania dodržiavania súladu v celej Únii, Komisia vyhodnotí možnosti stanovenia takýchto požiadaviek. V prípade potreby Komisia predloží legislatívny návrh týkajúci sa minimálnych požiadaviek do 18 mesiacov od predloženia správy uvedenej v odseku 5a.

Odôvodnenie

Súčasť kompromisného balíka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Pozícia Rady

Článok 13 – odsek 6

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Po prijatí rozhodnutia v súlade s odsekom 5 Komisia bezodkladne referenčný dokument o BAT verejne sprístupní.

6. Po prijatí rozhodnutia v súlade s odsekom 5 Komisia bezodkladne referenčný dokument o BAT verejne sprístupní a zabezpečí, aby sa závery o BAT v referenčných dokumentoch o BAT sprístupnili v úradných jazykoch členských štátov. Na žiadosť členského štátu Komisia poskytne kompletné referenčné dokumenty o BAT v požadovanom jazyku. Aktualizácia referenčných dokumentov o BAT sa ukončí najneskôr do 8 rokov po zverejnení predchádzajúcej verzie.

Odôvodnenie

Súčasť kompromisného balíka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Pozícia Rady

Článok 14 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c – bod i

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) metodiku merania jeho frekvenciu a postup vyhodnocovania a

i) metodiku merania, jeho frekvenciu a postup vyhodnocovania alebo rovnocenné metódy a

Odôvodnenie

Článok 14 ods. 1 stanovuje, že povolenie by malo obsahovať všetky potrebné merania. Presnejšie je to vyjadrené v odseku 1 písm. c) bod i. Kvôli objasneniu treba doplniť, že sa môžu ďalej používať aj iné osvedčené metódy, ktoré spĺňajú požadované vysoké normy v oblasti životného prostredia. Týmto PDN by sa mohli povoliť aj alternatívne metódy, aby sa nemecký systém (bez meraní v zariadeniach živočíšnej výroby, namiesto toho používať metódu počítania zvierat) mohol používať ďalej.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Pozícia Rady

Článok 14 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno d

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) povinnosť oznamovať príslušnému orgánu pravidelne a aspoň raz ročne

d) povinnosť oznamovať príslušnému orgánu pravidelne a aspoň raz ročne

i) informácie, ktoré vychádzajú z výsledkov monitorovania emisií uvedeného v písmene c) a iné údaje, ktoré príslušnému orgánu umožňujú overiť plnenie podmienok povolenia a

i) informácie, ktoré vychádzajú z výsledkov monitorovania emisií uvedeného v písmene c) a iné požadované údaje, ktoré príslušnému orgánu umožňujú overiť plnenie podmienok povolenia a

ii) tam, kde sa uplatňujú ustanovenia článku 15 ods. 3 písm. b), a súhrn výsledkov monitorovania emisií , ktorý umožňuje porovnanie s úrovňami emisií súvisiacimi s najlepšími dostupnými technikami,

ii) tam, kde sa uplatňujú ustanovenia článku 15 ods. 3 písm. b), a súhrn výsledkov monitorovania emisií , ktorý umožňuje porovnanie s úrovňami emisií súvisiacimi s najlepšími dostupnými technikami,

 

Ak sa počas inšpekcie nezistí žiadne závažné porušenie podmienok povolenia, príslušný orgán môže žiadať informácie uvedené v bode i) iba každých 24 mesiacov.

Odôvodnenie

Tento PDN hľadá kompromis, pokiaľ ide o frekvenciu nahlasovacej povinnosti prevádzkovateľov príslušným orgánom. Berie do úvahy PDN č. 20 z pozície Parlamentu v prvom čítaní (podávanie správ aspoň každý druhý rok – so zreteľom na výsledky inšpekcie) a objasňuje, že podmienky povolenia by mali predpisovať iba predkladanie údajov, ktoré príslušné orgány naozaj potrebujú na kontrolu dodržiavania súladu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Pozícia Rady

Článok 14 - odsek 1 - pododsek 2 - písmeno f

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) opatrenia vzťahujúce sa na výnimočné prevádzkové podmienky, ako napríklad uvedenie zariadenia do chodu, možné úniky, chybnú prevádzku, dočasné prerušenie prevádzkovania a jeho definitívne odstavenie;

f) opatrenia vzťahujúce sa na podmienky, ktoré nie sú bežnými prevádzkovými podmienkami, napríklad uvedenie zariadenia do chodu a jeho odstavenie, možné úniky, chybnú prevádzku, dočasné prerušenie prevádzkovania a jeho definitívne odstavenie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Pozícia Rady

Článok 14 – odsek 4

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 18, príslušný orgán môže stanoviť prísnejšie podmienky povolenia, ako sú podmienky dosiahnuteľné použitím najlepších dostupných techník opísaných v záveroch o BAT.

4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 18, príslušný orgán môže stanoviť prísnejšie podmienky povolenia, ako sú podmienky dosiahnuteľné použitím najlepších dostupných techník opísaných v záveroch o BAT. Členské štáty môžu stanoviť pravidlá, na základe ktorých môže príslušný orgán stanoviť takéto prísnejšie podmienky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Pozícia Rady

Článok 14 – odsek 6

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. V prípade, že sa na činnosť, alebo typ výrobného procesu v zariadení nevzťahujú závery o BAT, alebo v prípade, že sa v týchto záveroch neriešia všetky potenciálne vplyvy činnosti alebo procesu na životné prostredie, príslušný orgán stanoví s osobitným zreteľom na kritériá uvedené v prílohe III podmienky povolenia na základe najlepších dostupných techník, ktoré určil pre dotknuté činnosti alebo procesy .

6. V prípade, že sa na činnosť alebo typ výrobného procesu v zariadení nevzťahujú závery o BAT, alebo v prípade, že sa v týchto záveroch neriešia všetky potenciálne vplyvy činnosti alebo procesu na životné prostredie, príslušný orgán stanoví s osobitným zreteľom na kritériá uvedené v prílohe III po porade s prevádzkovateľom podmienky povolenia na základe najlepších dostupných techník, ktoré určil pre dotknuté činnosti alebo procesy.

Odôvodnenie

Prevádzkovateľ pozná svoj proces najlepšie a mal by sa podieľať na stanovení podmienok povolenia, ktoré možno dosiahnuť použitím najlepších dostupných techník. Čiastočné obnovenie PDN 30 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Pozícia Rady

Článok 15 – odsek 4

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Odchylne od odseku 3 môže príslušný orgán v špecifických prípadoch na základe posúdenia environmentálnych a ekonomických nákladov a výnosov a s prihliadnutím na technické vlastnosti dotknutého zariadenia, jeho geografickú polohu a miestne podmienky životného prostredia stanoviť limitné hodnoty emisií, ktoré sa odchyľujú od úrovní stanovených v súlade s odsekom 3.

4 . Odchylne od odseku 3 a bez toho, aby bol dotknutý článok 18, môže príslušný orgán v obmedzenom počte a v špecifických prípadoch stanoviť menej prísne limitné hodnoty emisií. Takáto výnimka sa môže uplatniť len vtedy, ak preskúmanie preukáže, že:

 

a) geografická poloha a miestne podmienky životného prostredia príslušného zariadenia úplne alebo čiastočne bránia používaniu najlepších dostupných techník opísaných v referenčnom dokumente o BAT, alebo;

 

b) v prípade zariadení existujúcich v čase prijatia záverov o BAT technické vlastnosti príslušného zariadenia úplne alebo čiastočne bránia používaniu najlepších dostupných techník opísaných v referenčných dokumentoch o BAT a;

 

c) zavedenie najlepších dostupných techník opísaných v referenčných dokumentoch o BAT by viedlo k neúmerne vysokým nákladom v porovnaní s environmentálnym prínosom. Týmito neúmerne vysokými nákladmi musia byť náklady, ktoré sa nezohľadnili pri výmene informácií o najlepších dostupných technikách uvedených v článku 13.

Príslušný orgán poskytne dôvody na uplatňovanie prvého pododseku vrátane výsledku posúdenia a zdôvodnenia stanovených podmienok.

Príslušný orgán v prílohe k podmienkam povolenia uvedie dôvody na uplatňovanie prvého pododseku vrátane výsledku posúdenia a zdôvodnenia stanovených podmienok a oznámi túto informáciu Komisii.

Limitné hodnoty emisií však nesmú presiahnuť limitné hodnoty emisií stanovené v prílohách V až VIII.

Tieto limitné hodnoty emisií však nesmú presiahnuť minimálne požiadavky na limitné hodnoty emisií stanovené v súlade s článkom 13 ods. 5b, prípadne v prílohách k tejto smernici.

 

Príslušné orgány neuplatňujú tento odsek, ak existuje riziko, že normy kvality životného prostredia sa nebudú plniť, a v každom prípade zabezpečia, aby žiadna výnimka nemala výrazný vplyv na životné prostredie.

 

Členské štáty zabezpečia, aby sa dotknutej verejnosti poskytla včasná a účinná príležitosť zúčastniť sa na rozhodovacom procese o udelení výnimky uvedenej v tomto odseku.

Komisia môže stanoviť usmernenia, v ktorých uvedú kritériá, ktoré sa majú zohľadniť pri uplatňovaní tohto odseku.

V prípade potreby Komisia môže ďalej objasniť kritériá, ktoré sa majú zohľadniť pri uplatňovaní tohto odseku, prostredníctvom prijatia delegovaných aktov v súlade s článkom 76 na základe správ uvedených v článku 72 ods. 1 a najmä uplatňovania tohto odseku.

Príslušné orgány prehodnotia uplatňovanie prvého pododseku v rámci každého opätovného zváženia podmienok povolenia v súlade s článkom 21.

Príslušné orgány prehodnotia uplatňovanie prvého pododseku v rámci každého opätovného zváženia podmienok povolenia v súlade s článkom 21.

Odôvodnenie

Súčasť kompromisného balíka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Pozícia Rady

Článok 15 – odsek 4a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Odseky 2, 3 a 4 sa uplatňujú na rozmetávanie hnoja a kalov hovädzieho dobytka mimo lokality zariadenia uvedenej v bode 6.6 prílohy I s výnimkou oblastí, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov1.

 

Ú. v. ES L 375, 31.12.1991, s. 1.

Odôvodnenie

Obnovenie PDN 114 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Pozícia Rady

Článok 17

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri prijímaní všeobecne záväzných pravidiel v súlade s článkom 6 členské štáty zabezpečia integrovaný prístup a vysokú úroveň ochrany životného prostredia rovnocennú s úrovňou, ktorá sa dá dosiahnuť pomocou jednotlivých podmienok povolení. Členské štáty zabezpečia nepretržitú aktualizáciu všeobecne záväzných pravidiel v súlade s vývojom v oblasti najlepších dostupných techník.

1. Pri prijímaní všeobecne záväzných pravidiel členské štáty zabezpečia integrovaný prístup a vysokú úroveň ochrany životného prostredia rovnocennú s úrovňou, ktorá sa dá dosiahnuť pomocou jednotlivých podmienok povolení.

Odôvodnenie

Vypustenie textu doplneného Radou. Súvisí s PDN k článku 17 ods. 3a (nový).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Pozícia Rady

Článok 17 – odsek 1a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Všeobecne záväzné pravidlá vychádzajú z najlepších dostupných techník bez toho, aby predpisovali používanie akejkoľvek techniky alebo špecifickej technológie s cieľom zabezpečiť dodržiavanie článkov 14 a 15.

Odôvodnenie

Opätovné predloženie PDN 34 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Pozícia Rady

Článok 17 – odsek 1b (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1b. Členské štáty zabezpečia nepretržitú aktualizáciu všeobecne záväzných pravidiel na základe vývoja v oblasti najlepších dostupných techník s cieľom zabezpečiť dodržiavanie článku 21.

Odôvodnenie

Opätovné predloženie PDN 35 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Pozícia Rady

Článok 17 – odsek 1c (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1c. Všeobecne záväzné pravidlá prijaté v súlade s odsekmi 1 až 1b obsahujú odkaz na túto smernicu alebo sa takýto odkaz uvádza pri ich úradnom uverejnení.

Odôvodnenie

Opätovné predloženie Komisiou navrhnutého textu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Pozícia Rady

Článok 19

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty musia zabezpečiť, aby príslušné orgány sledovali alebo boli informované o vývoji najlepších dostupných techník a o uverejnení akýchkoľvek nových alebo aktualizovaných záverov o BAT.

Členské štáty musia zabezpečiť, aby príslušné orgány sledovali alebo boli informované o vývoji najlepších dostupných techník a o uverejnení akýchkoľvek nových alebo aktualizovaných záverov o BAT a informovali aj dotknutú verejnosť.

Odôvodnenie

Je užitočné, aby členské štáty informovali dotknutú verejnosť o vývoji záverov o BAT. Opätovné predloženie PDN 36 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Pozícia Rady

Článok 21 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Do piatich rokov od uverejnenia rozhodnutí o záveroch o BAT v súlade s článkom 13 ods. 5, ktoré súvisia s hlavnou činnosťou zariadenia , príslušný orgán zabezpečí, aby:

3. Do štyroch rokov od uverejnenia rozhodnutí o záveroch o BAT v súlade s článkom 13 ods. 5 príslušný orgán zabezpečí, aby:

(Opätovné čiastočné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 37 z prvého čítania.)

Odôvodnenie

Dokumenty BREF sú výsledkom dlhého procesu a hneď po prijatí rozhodnutia týkajúceho sa záverov o BAT je potrebné zaviesť ich do praxe rýchlejšie, aby sa zabezpečila podpora úsilia o dosahovanie inovácií týkajúcich sa životného prostredia. Navrhovaná lehota štyroch rokov od uverejnenia je preto vhodným kompromisom medzi návrhmi Komisie a Rady. Znenie textu Rady by mohlo viesť k nedostatočnému uplatňovaniu členskými štátmi, pretože príslušné orgány si môžu pojem „hlavná činnosť“ vysvetľovať rozličným spôsobom, čo by mohlo viesť k odlišnému prístupu k priemyslu a k nerovnakým podmienkam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Pozícia Rady

Článok 22 – odsek 2 – pododsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V prípade, že činnosť zahŕňa používanie, výrobu alebo vypúšťanie príslušných nebezpečných látok a s prihliadnutím na možnosť kontaminácie pôdy a podzemných vôd v lokalite zariadenia, prevádzkovateľ pripraví a predloží východiskovú správu príslušnému orgánu pred spustením prevádzky zariadenia alebo pred prvou aktualizáciou povolenia pre zariadenie po …*.

2. V prípade, že činnosť zahŕňa používanie, výrobu alebo vypúšťanie významných množstiev príslušných nebezpečných látok, a s prihliadnutím na možnosť kontaminácie pôdy a podzemných vôd v lokalite zariadenia prevádzkovateľ pripraví a predloží východiskovú správu príslušnému orgánu pred spustením prevádzky zariadenia alebo pred prvou aktualizáciou povolenia pre zariadenie po …*.

 

V prípadoch, keď sa na vnútroštátnej úrovni už vykonávajú ustanovenia o ochrane vody a pôdy, členské štáty nevypracúvajú východiskovú správu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Pozícia Rady

Článok 22 – odsek 3– pododsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Po definitívnom ukončení činností prevádzkovateľ posúdi stav kontaminácie pôdy a podzemných vôd príslušnými nebezpečnými látkami, ktoré zariadenie používa, produkuje, alebo vypúšťa. V prípade, že zariadenie spôsobilo významné znečistenie pôdy alebo podzemných vôd príslušnými nebezpečnými látkami v porovnaní so stavom uvedeným vo východiskovej správe podľa odseku 2, prevádzkovateľ prijme potrebné opatrenia na odstránenie znečistenia, aby túto lokalitu vrátil do uvedeného stavu. Na tento účel sa môže zohľadniť technická priechodnosť takýchto opatrení.

3. Po definitívnom ukončení činností prevádzkovateľ posúdi stav kontaminácie pôdy a podzemných vôd príslušnými nebezpečnými látkami, ktoré zariadenie používa, produkuje, alebo vypúšťa. V prípade, že zariadenie spôsobilo znečistenie pôdy alebo podzemných vôd príslušnými nebezpečnými látkami v porovnaní so stavom uvedeným vo východiskovej správe podľa odseku 2, prevádzkovateľ prijme potrebné opatrenia na odstránenie znečistenia, aby túto lokalitu vrátil do uvedeného stavu. Na tento účel sa môže zohľadniť technická priechodnosť takýchto opatrení.

Odôvodnenie

PDN k zneniu, ktorý zaviedla Rada.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Pozícia Rady

Článok 22 – odsek 3 – pododsek 1a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

V prípadoch, keď sa na vnútroštátnej úrovni už vykonávajú ustanovenia o ochrane vody a pôdy, členské štáty nevyžadujú od prevádzkovateľa, aby posúdil stav kontaminácie pôdy a podzemných vôd príslušnými nebezpečnými látkami, ktoré zariadenie používa, produkuje, alebo vypúšťa.

Odôvodnenie

Ďalšia byrokratická administratíva a povinnosť monitorovania spojená s vypracovaním správy o stave pôdy by viedla k značnému objemu administratívnej práce a k veľmi vysokým nákladom pre poľnohospodárov aj vnútroštátne orgány. Toto nemá súvislosť so zamýšľanou pridanou hodnotou pre ochranu životného prostredia, ani s cieľom znížiť objem byrokracie obsiahnutej v celej smernici o IPKZ. Predpokladá sa, že táto správa o stave pôdy by mala zabezpečovať ochranu vody a pôdy. Požiadavky na ochranu vody sú v každom prípade regulované na európskej úrovni a ochrana pôdy je právne upravená na vnútroštátnej úrovni na základe zásady subsidiarity. V tomto prípade by sa malo zamedziť dvojitej regulácii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Pozícia Rady

Článok 22 – odsek 4a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Tento článok sa vykladá v súlade so zásadami uvedenými v článku 191 ods. 2 ZFEÚ. Členské štáty okrem toho zabezpečia, aby široká verejnosť bola riadne informovaná, a prijmú všetky potrebné opatrenia na splnenie podstaty týchto zásad.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Pozícia Rady

Článok 23 – odsek 4

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Na základe plánov inšpekcií príslušný orgán pravidelne vypracúva program bežných environmentálnych inšpekcií, v ktorom sa okrem iného určuje frekvencia návštev vykonávaných na mieste pre rôzne typy zariadení.

4. Na základe plánov inšpekcií príslušný orgán pravidelne vypracúva programy inšpekcie, v ktorých sa určuje frekvencia návštev vykonávaných na mieste pre rôzne typy zariadení.

 

Členské štáty zabezpečia, aby bol na vykonávanie týchto inšpekcií k dispozícii dostatočný počet primerane kvalifikovaných ľudí.

 

Tieto programy obsahujú najmenej jednu náhodnú návštevu na mieste každých 18 mesiacov v každom zariadení. Ak inšpekcia zistí porušenie podmienok povolenia, táto frekvencia sa zvýši, a to až na najmenej raz za každých šesť mesiacov.

Obdobie medzi dvoma návštevami na mieste sa zakladá na systematickom hodnotení environmentálnych rizík a nepresahuje jeden rok pri zariadeniach s najvyšším rizikom a tri roky pri zariadeniach s najnižším rizikom.

Ak sa tieto programy zakladajú na systematickom vyhodnotení environmentálnych rizík dotknutých zariadení, frekvencia návštev na mieste sa môže znížiť na najmenej jednu návštevu za 24 mesiacov.

Pri systematickom posudzovaní environmentálnych rizík sa vychádza aspoň z týchto kritérií:

Pri systematickom posudzovaní environmentálnych rizík sa vychádza z týchto objektívnych kritérií:

a) potenciálne a skutočné vplyvy dotknutých zariadení na ľudské zdravie a životné prostredie so zreteľom na úrovne a typy emisií, citlivosť miestneho prostredia a riziko nehôd;

 

b) dodržiavanie podmienok povolenia v minulosti;

a) dodržiavanie podmienok povolenia prevádzkovateľom v minulosti;

 

b) vplyvy zariadenia na životné prostredie a ľudské zdravie; alebo

c) účasť v schéme Únie pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS).

c) účasť prevádzkovateľa v schéme Únie pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) podľa nariadenia (ES) č. 1221/200911 alebo zavádzanie ekvivalentných systémov environmentálneho manažérstva.

 

Komisia môže prijať ďalšie kritériá posudzovania environmentálnych rizík delegovanými aktmi v súlade s článkom 76.

 

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) (Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 1).

Odôvodnenie

Opätovné predloženie PDN 44 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Pozícia Rady

Článok 23 – odsek 6 – pododsek 2

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Návrh správy sa zašle dotknutému prevádzkovateľovi a verejnosti sa konečná správa sprístupní v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí1 do troch mesiacov od uskutočnenia návštevy na mieste.

Správa sa oznámi dotknutému prevádzkovateľovi do dvoch mesiacov. Príslušný orgán sprístupní správu verejnosti prostredníctvom internetu do štyroch mesiacov od uskutočnenia návštevy na mieste.

Odôvodnenie

Opätovné čiastočné PDN 46 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Pozícia Rady

Článok 24 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno ca (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ca) aktualizácia povolenia alebo podmienok povolenia pre zariadenie, ktorému sa udeľuje výnimka v súlade s článkom 15 ods. 4.

Odôvodnenie

Súčasť kompromisného balíka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Pozícia Rady

Článok 24 – odsek 2 – úvodná časť

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak sa prijalo rozhodnutie o udelení, prehodnotení alebo aktualizácii povolenia, príslušný orgán sprístupní verejnosti– v súvislosti s bodmi a) a b) aj na internete – tieto informácie:

2. Ak sa prijalo rozhodnutie o udelení, prehodnotení alebo aktualizácii povolenia, príslušný orgán sprístupní verejnosti – v súvislosti s bodmi a) až f) a odsekom 3 aj na internete – tieto informácie:

Odôvodnenie

Čiastočne opätovné predloženie PDN 54 z prvého čítania.Aby sa všetky tieto informácie sprístupnili, mali by byť k dispozícii na internete.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Pozícia Rady

Článok 24 – odsek 2 – písmeno e

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) spôsob určenia podmienok povolenia vrátane limitných hodnôt emisií v súvislosti s najlepšími dostupnými technikami a súvisiacimi úrovňami emisií:

e) spôsob určenia podmienok povolenia uvedených v článku 14 v súvislosti s najlepšími dostupnými technikami a súvisiacimi úrovňami emisií opísanými v referenčných dokumentoch o BAT;

Odôvodnenie

Opätovné predloženie PDN 51 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Pozícia Rady

Článok 24 – odsek 2 – písmeno f

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) v prípade uplatňovania článku 15 ods. 4 dôvody tohto uplatňovania, ako sa uvádza v článku 15 ods. 4 druhom pododseku.

f) v prípade udelenia výnimky podľa článku 15 ods. 4 konkrétne dôvody tejto výnimky na základe kritérií stanovených v uvedenom odseku a uložené podmienky;

Odôvodnenie

Súčasť kompromisného balíka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Pozícia Rady

Článok 24 – odsek 2 – písmeno fa (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

fa) výsledok preskúmania podmienok povolenia podľa článku 21.

Odôvodnenie

Opätovné predloženie PDN 53 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Pozícia Rady

Článok 28 – pododsek 2 – písmeno i

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) plynové turbíny používané na morských plošinách;

i) plynové turbíny a plynové motory používané na morských plošinách;

Odôvodnenie

Technológie využívajúce plynové turbíny a plynové motory spolu súťažia v trhovom segmente morských plošín. Aby sa pre tieto dve technológie zabezpečili rovnaké podmienky, plynové motory používané na morských plošinách sa tiež musia vyňať z rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Pozícia Rady

Článok 30 – odsek 2 – pododsek 2

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Všetky povolenia pre zariadenia obsahujúce spaľovacie zariadenia, ktoré dostali výnimku v zmysle článku 4 ods. 4 smernice 2001/80/ES a ktoré sú v prevádzke po 1. januári 2016, obsahujú podmienky, ktoré zabezpečia, že emisie z týchto zariadení do ovzdušia nepresiahnu limitné hodnoty emisií uvedené v časti 2 prílohy V.

Všetky povolenia pre zariadenia obsahujúce spaľovacie zariadenia, ktoré dostali výnimku v zmysle článku 4 ods. 4 smernice 2001/80/ES a ktoré sú v prevádzke po 1. januári 2016, obsahujú podmienky, ktoré zabezpečia, že emisie z týchto zariadení do ovzdušia nepresiahnu limitné hodnoty emisií uvedené v časti 1 prílohy V.

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že ide o existujúce zariadenia, vzťahujú sa na ne limitné hodnoty emisií pre existujúce zariadenia (príloha V, časť 1), a nie pre nové zariadenia (príloha V, časť 2).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Pozícia Rady

Článok 30 – odsek 9

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. Na základe najlepších dostupných techník Komisia preskúma potrebu zaviesť v celej Únii limitné hodnoty emisií pre tieto spaľovacie zariadenia , ako aj potrebu zmeny limitných hodnôt emisií uvedených v prílohe V:

vypúšťa sa

a) spaľovacie zariadenia uvedené v odseku 8;

 

b) spaľovacie zariadenia v rafinériách, spaľujúce rezíduá z destilácie a konverzie z rafinácie ropy pre vlastnú spotrebu, samostatne alebo s iným palivom pri zohľadnení špecifík energetických systémov rafinérií; železiarňach a oceliarňach;

 

c) spaľovacie zariadenia spaľujúce iné plyny ako zemný plyn;

 

d) spaľovacie zariadenia v chemických zariadeniach, ktoré používajú kvapalné rezíduá z výroby ako nekomerčné palivo pre vlastnú spotrebu.

 

Komisia podá do 31. decembra 2013 Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledkoch preskúmania a v prípade potreby k nej priloží legislatívny návrh.

 

Odôvodnenie

Vypúšťa sa revidované znenie zavedené Radou. Nie je vhodné stanoviť vyňatie rafinérií alebo chemického priemyslu z oblasti pôsobnosti limitných hodnôt uvedených v kapitole III.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Pozícia Rady

Článok 31

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na spaľovacie zariadenia spaľujúce domáce tuhé palivá, ktoré vzhľadom na povahu tohto paliva nie sú schopné dodržať limitné hodnoty emisií pre oxid siričitý uvedené v článku 30 ods. 2 a 3, môžu členské štáty namiesto týchto limitných hodnôt uplatniť minimálne stupne odsírenia uvedené v časti 5 prílohy V v súlade s pravidlami krížového plnenia uvedenými v časti 6 uvedenej prílohy.

Na spaľovacie zariadenia spaľujúce domáce tuhé palivá, ktoré vzhľadom na povahu tohto paliva nie sú schopné dodržať limitné hodnoty emisií pre oxid siričitý uvedené v článku 30 ods. 2 a 3, môžu členské štáty namiesto týchto limitných hodnôt najneskôr do 31. decembra 2017 uplatniť minimálne stupne odsírenia uvedené v časti 5 prílohy V v súlade s pravidlami krížového plnenia uvedenými v časti 6 uvedenej prílohy a po predchádzajúcom schválení technickej správy uvedenej v článku 72 ods. 4 písm. a) príslušným orgánom.

 

Komisia do 31. decembra 2013 posúdi, či možno schváliť rozšírenie minimálnych stupňov odsírenia uvedených v časti 5 prílohy V, pričom zohľadní najmä najlepšie dostupné techniky a prínosy vyplývajúce zo zníženia emisií SO2.

Odôvodnenie

Zmena a doplnenie nových výnimiek vložených Radou.

Členské štáty, ktoré majú zariadenia uplatňujúce osobitný stupeň odsírenia, musia predložiť technické odôvodnenie o tom, že nie je možné dodržiavať štandardné limitné hodnoty emisií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Pozícia Rady

Článok 32

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty môžu od 1. januára 2016 do 31. decembra 2020 vypracovať a zaviesť prechodný národný program zahŕňajúci spaľovacie zariadenia, pre ktoré bolo udelené prvé povolenie pred 27. novembrom 2002, alebo ktorého prevádzkovatelia podali úplnú žiadosť o povolenie pred týmto dátumom, za predpokladu, že zariadenie sa sprevádzkovalo najneskôr 27. novembra 2003 . Program sa v prípade všetkých spaľovacích zariadení do neho zahrnutých týka emisií jednej alebo viacerých z týchto znečisťujúcich látok: oxidy dusíka , oxid siričitý a prach. V prípade plynových turbín sa do programu zahrnú iba oxidy dusíka.

1. Členské štáty môžu od 1. januára 2016 do 30. júna 2019 vypracovať a zaviesť prechodný národný program zahŕňajúci spaľovacie zariadenia, pre ktoré bolo udelené prvé povolenie pred 27. novembrom 2002, alebo ktorého prevádzkovatelia podali úplnú žiadosť o povolenie pred týmto dátumom, za predpokladu, že zariadenie sa sprevádzkovalo najneskôr 27. novembra 2003 . Program sa v prípade všetkých spaľovacích zariadení do neho zahrnutých týka emisií jednej alebo viacerých z týchto znečisťujúcich látok: oxidy dusíka , oxid siričitý a prach. V prípade plynových turbín sa do programu zahrnú iba oxidy dusíka.

Prechodný národný program nezahŕňa žiadne z nasledovných spaľovacích zariadení:

Prechodný národný program nezahŕňa žiadne z nasledovných spaľovacích zariadení:

a) zariadenia, na ktoré sa uplatňuje článok 33 ods. 1;

a) zariadenia, na ktoré sa uplatňuje článok 33 ods. 1;

b) zariadenia v rafinériách spaľujúcich nízkovýhrevné plyny zo splyňovania rezíduí z rafinácie alebo rezíduá z destilácie a konverzie z rafinácie ropy pre vlastnú spotrebu, samostatne alebo s iným palivom;

b) zariadenia v rafinériách spaľujúcich nízkovýhrevné plyny zo splyňovania rezíduí z rafinácie alebo rezíduá z destilácie a konverzie z rafinácie ropy pre vlastnú spotrebu, samostatne alebo s iným palivom;

c) zariadenia, na ktoré sa uplatňuje článok 35.

c) zariadenia, na ktoré sa uplatňuje článok 35.

 

d) tie zariadenia, ktorým nebola udelená výnimka uvedená v článku 4 ods. 4 smernice 2001/80/ES.

2. Spaľovacie zariadenia zahrnuté do programu môžu byť vyňaté z povinnosti dodržiavať limitné hodnoty emisií uvedené v článku 30 ods. 2 v prípade znečisťujúcich látok zahrnutých do plánu alebo prípadne z povinnosti dodržiavať stupne odsírenia uvedené v článku 31.

2. Spaľovacie zariadenia zahrnuté do programu môžu byť vyňaté z povinnosti dodržiavať limitné hodnoty emisií uvedené v článku 30 ods. 2 v prípade znečisťujúcich látok zahrnutých do plánu alebo prípadne z povinnosti dodržiavať stupne odsírenia uvedené v článku 31.

Minimálne sa dodržiavajú limitné hodnoty emisií oxidu siričitého, oxidov dusíka a prachu stanovené v povolení spaľovacieho zariadenia platnom k 31. decembru 2015 v súlade najmä s požiadavkami smerníc 2001/80/ES a 2008/1/ES.

Minimálne sa dodržiavajú limitné hodnoty emisií oxidu siričitého, oxidov dusíka a prachu stanovené v povolení spaľovacieho zariadenia platnom k 31. decembru 2015 v súlade najmä s požiadavkami smerníc 2001/80/ES a 2008/1/ES.

Spaľovacie zariadenia s celkovým menovitým tepelným príkonom viac ako 500 MW spaľujúce tuhé palivá, ktorým sa prvé povolenie udelilo po 1. júli 1987, dodržiavajú limitné hodnoty emisií pre oxid siričitý stanovené v prílohe V časti 1.

Spaľovacie zariadenia s celkovým menovitým tepelným príkonom viac ako 500 MW spaľujúce tuhé palivá, ktorým sa prvé povolenie udelilo po 1. júli 1987, dodržiavajú limitné hodnoty emisií pre oxid siričitý stanovené v prílohe V časti 1.

3. Pre každú zo znečisťujúcich látok, ktoré prechodný národný program zahŕňa, program stanoví strop stanovujúci maximálne celkové ročné emisie pre všetky zariadenia zahrnuté do programu na základe celkového menovitého tepelného príkonu každého zariadenia k 31. decembru 2010, jeho skutočných ročných prevádzkových hodín a používaného paliva, podľa priemeru za posledných 10 rokov prevádzky do roku 2010 vrátane.

3. Pre každú zo znečisťujúcich látok, ktoré prechodný národný program zahŕňa, program stanoví strop stanovujúci maximálne celkové ročné emisie pre všetky zariadenia zahrnuté do programu na základe celkového menovitého tepelného príkonu každého zariadenia k 31. decembru 2010, jeho skutočných ročných prevádzkových hodín a používaného paliva, podľa priemeru za posledných 10 rokov prevádzky do roku 2010 vrátane.

Strop na rok 2016 sa vypočíta na základe relevantných limitných hodnôt emisií uvedených v prílohách III až VII k smernici 2001/80/ES alebo prípadne na základe stupňov odsírenia uvedených v prílohe III k smernici 2001/80/ES. V prípade plynových turbín sa použijú limitné hodnoty emisií pre oxidy dusíka stanovené pre takéto zariadenia v časti B prílohy VI k smernici 2001/80/ES. Stropy na roky 2019 a 2020 sa vypočítajú na základe relevantných limitných hodnôt emisií uvedených v časti 1 prílohy V k tejto smernici alebo prípadne na základe relevantných stupňov odsírenia uvedených v časti 5 prílohy V k tejto smernici. Stropy na roky 2017 a 2018 sa stanovia tak, že sa lineárne znížia stropy medzi rokmi 2016 a 2019.

Strop na rok 2016 sa vypočíta na základe relevantných limitných hodnôt emisií uvedených v prílohách III až VII k smernici 2001/80/ES alebo prípadne na základe stupňov odsírenia uvedených v prílohe III k smernici 2001/80/ES. V prípade plynových turbín sa použijú limitné hodnoty emisií pre oxidy dusíka stanovené pre takéto zariadenia v časti B prílohy VI k smernici 2001/80/ES. Strop na rok 2019 sa vypočíta na základe relevantných limitných hodnôt emisií uvedených v časti 1 prílohy V k tejto smernici alebo prípadne na základe relevantných stupňov odsírenia uvedených v časti 5 prílohy V k tejto smernici. Stropy na roky 2017 a 2018 sa stanovia tak, že sa lineárne znížia stropy medzi rokmi 2016 a 2019.

Zatvorenie zariadenia zahrnutého do prechodného národného programu, alebo skutočnosť, že už nespadá do rozsahu kapitoly III nesmie mať za následok zvýšenie celkových ročných emisií zo zvyšných zariadení zahrnutých do programu.

Zatvorenie zariadenia zahrnutého do prechodného národného programu, alebo skutočnosť, že už nespadá do rozsahu kapitoly III nesmie mať za následok zvýšenie celkových ročných emisií zo zvyšných zariadení zahrnutých do programu.

4. Prechodný národný program obsahuje aj ustanovenia o monitorovaní a podávaní správ, ktoré sú v súlade s vykonávacími predpismi ustanovenými v súlade s článkom 41 písm. b), ako aj opatrenia plánované pre každé zariadenie v záujme včasného splnenia limitných hodnôt emisií, ktoré sa majú uplatňovať od 1. januára 2021.

4. Prechodný národný program obsahuje aj ustanovenia o monitorovaní a podávaní správ, ktoré sú v súlade s vykonávacími predpismi ustanovenými v súlade s článkom 41 písm. b), ako aj opatrenia plánované pre každé zariadenie v záujme včasného splnenia limitných hodnôt emisií, ktoré sa majú uplatňovať od 1. júla 2019.

5. Členské štáty oznámia Komisii najneskôr 1. januára 2013 svoje prechodné národné programy.

5. Členské štáty oznámia Komisii najneskôr 1. januára 2013 svoje prechodné národné programy.

Komisia programy posúdi a ak Komisia do 12 mesiacov od doručenia programu nevznesie námietky, dotknutý členský štát považuje svoj program za prijatý.

Komisia programy posúdi v súlade s cieľmi v oblasti kvality ovzdušia a potenciálnou diskrimináciou na vnútornom trhu s elektrickou energiou a ak Komisia do 12 mesiacov od doručenia programu nevznesie námietky, dotknutý členský štát považuje svoj program za prijatý.

Ak sa Komisia domnieva, že program nie je v súlade s vykonávacími predpismi stanovenými v súlade s článkom 41 písm. b) , informuje dotknutý členský štát, že jeho program nemožno akceptovať. Lehota uvedená v druhom pododseku vo vzťahu k hodnoteniu novej verzie programu, ktorý členský štát oznámi Komisii, je šesť mesiacov.

Ak sa Komisia domnieva, že program nie je v súlade s vykonávacími predpismi stanovenými v súlade s článkom 41 písm. b) , informuje dotknutý členský štát, že jeho program nemožno akceptovať. Lehota uvedená v druhom pododseku vo vzťahu k hodnoteniu novej verzie programu, ktorý členský štát oznámi Komisii, je šesť mesiacov.

6. Členské štáty informujú Komisiu o akýchkoľvek neskorších zmenách v programe.

6. Členské štáty informujú Komisiu o akýchkoľvek neskorších zmenách v programe.

Odôvodnenie

Súčasť kompromisného balíka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Pozícia Rady

Článok 33

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Spaľovacie zariadenia môžu byť od 1. januára 2016 do 31. decembra 2023 oslobodené od povinnosti dodržiavať limitné hodnoty emisií uvedené v článku 30 ods. 2 a prípadne stupne odsírenia uvedené v článku 31, ako aj od povinnosti byť zahrnuté do prechodného národného programu uvedeného v článku 32 za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

1. Spaľovacie zariadenia môžu byť od 1. januára 2016 do 31. decembra 2020 oslobodené od povinnosti dodržiavať limitné hodnoty emisií uvedené v článku 30 ods. 2 a prípadne stupne odsírenia uvedené v článku 31, ako aj od povinnosti byť zahrnuté do prechodného národného programu uvedeného v článku 32 za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a) prevádzkovateľ spaľovacieho zariadenia sa písomným vyhlásením zaslaným príslušnému orgánu do 1.januára 2014 zaviaže, že nebude prevádzkovať zariadenie viac ako 20 000 prevádzkových hodín počnúc 1. januárom 2016 a končiac najneskôr 31. decembrom 2023;

a) prevádzkovateľ spaľovacieho zariadenia sa písomným vyhlásením zaslaným príslušnému orgánu do 1. januára 2014 zaviaže, že nebude prevádzkovať zariadenie viac ako 12 500 prevádzkových hodín počnúc 1. januárom 2016 a končiac najneskôr 31. decembrom 2020;

b) od prevádzkovateľa sa žiada, aby počnúc 1. januárom 2016 každoročne príslušnému orgánu predkladal výkaz s počtom prevádzkových hodín;

b) od prevádzkovateľa sa žiada, aby počnúc 1. januárom 2016 každoročne príslušnému orgánu predkladal výkaz s počtom prevádzkových hodín;

c) minimálne počas zvyšného prevádzkového času spaľovacieho zariadenia sa dodržiavajú limitné hodnoty emisií oxidu siričitého, oxidov dusíka a prachu stanovené v povolení spaľovacieho zariadenia uplatniteľné k 31. decembru 2015 v súlade najmä s požiadavkami smerníc 2001/80/ES a 2008/1/ES. Spaľovacie zariadenia s celkovým menovitým tepelným príkonom viac ako 500 MW spaľujúce tuhé palivá, ktorým sa prvé povolenie udelilo po 1. júli 1987, dodržiavajú limitné hodnoty emisií pre oxidy dusíka stanovené v prílohe V časti 1; a

c) minimálne počas zvyšného prevádzkového času spaľovacieho zariadenia sa dodržiavajú limitné hodnoty emisií oxidu siričitého, oxidov dusíka a prachu stanovené v povolení spaľovacieho zariadenia uplatniteľné k 31. decembru 2015 v súlade najmä s požiadavkami smerníc 2001/80/ES a 2008/1/ES. Spaľovacie zariadenia s celkovým menovitým tepelným príkonom viac ako 500 MW spaľujúce tuhé palivá, ktorým sa prvé povolenie udelilo po 1. júli 1987, dodržiavajú limitné hodnoty emisií pre oxidy dusíka stanovené v prílohe V časti 1; a

d) spaľovaciemu zariadeniu nebola udelená výnimka uvedená v článku 4 ods. 4 smernice 2001/80/ES.

d) spaľovaciemu zariadeniu nebola udelená výnimka uvedená v článku 4 ods. 4 smernice 2001/80/ES.

2. Každý členský štát najneskôr 1. januára 2016 oznámi Komisii zoznam všetkých spaľovacích zariadení, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 vrátane ich celkového menovitého tepelného príkonu, druhov používaného paliva a uplatniteľných limitných hodnôt emisií pre oxid siričitý, oxidy dusíka a prach. Členské štáty Komisii počnúc 1. januárom 2016 každoročne predložia výkaz s počtom prevádzkových hodín zariadení, ktoré podliehajú ustanoveniam odseku 1.

2. Každý členský štát najneskôr 1. januára 2016 oznámi Komisii zoznam všetkých spaľovacích zariadení, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 vrátane ich celkového menovitého tepelného príkonu, druhov používaného paliva a uplatniteľných limitných hodnôt emisií pre oxid siričitý, oxidy dusíka a prach. Členské štáty Komisii počnúc 1. januárom 2016 každoročne predložia výkaz s počtom prevádzkových hodín zariadení, ktoré podliehajú ustanoveniam odseku 1.

3. Ak je spaľovacie zariadenie k...* súčasťou malej izolovanej sústavy a k danému dátumu zabezpečuje aspoň 35 % dodávok elektriny v rámci tejto sústavy, ktorá z dôvodu svojich technických charakteristík nemôže splniť limitné hodnoty emisií uvedené v článku 30 ods. 2, počet prevádzkových hodín uvedený v odseku 1 písm. a) tohto článku od 1. januára 2020 najneskôr do 31. decembra 2023 je 18 000 a dátumom uvedeným v odseku 1 písm. b) a odseku 2 tohto článku je 1. január 2020.

3. Ak je spaľovacie zariadenie k...* súčasťou malej izolovanej sústavy a k danému dátumu zabezpečuje aspoň 35 % dodávok elektriny v rámci tejto sústavy, ktorá z dôvodu svojich technických charakteristík nemôže splniť limitné hodnoty emisií uvedené v článku 30 ods. 2, počet prevádzkových hodín uvedený v odseku 1 písm. a) tohto článku od 1. januára 2020 najneskôr do 31. decembra 2023 je 18 000 a dátumom uvedeným v odseku 1 písm. b) a odseku 2 tohto článku je 1. január 2020.

4. V prípade spaľovacieho zariadenia s celkovým menovitým tepelným príkonom vyšším ako 1 500 MW, ktorého prevádzka sa začala pred 31. decembrom 1986 a ktoré spaľuje domáce tuhé palivo s čistou výhrevnosťou nižšou ako 5 800 kJ/kg, obsahom vlhkosti vyšším ako 45 % hmotnosti, kombinovaným obsahom vlhkosti a popola vyšším ako 60 % hmotnosti a obsahom oxidu vápenatého v popole vyšším ako 10 %, je počet prevádzkových hodín uvedený v odseku 1 písm. a) 32 000.

4. V prípade spaľovacieho zariadenia s celkovým menovitým tepelným príkonom vyšším ako 1 500 MW, ktorého prevádzka sa začala pred 31. decembrom 1986 a ktoré spaľuje domáce tuhé palivo s čistou výhrevnosťou nižšou ako 5 800 kJ/kg, obsahom vlhkosti vyšším ako 45 % hmotnosti, kombinovaným obsahom vlhkosti a popola vyšším ako 60 % hmotnosti a obsahom oxidu vápenatého v popole vyšším ako 10 %, je počet prevádzkových hodín uvedený v odseku 1 písm. a) 32 000.

Odôvodnenie

Súčasť kompromisného balíka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Pozícia Rady

Článok 35 – odsek 1 – úvodná časť

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Spaľovacie zariadenie môže byť do 31. decembra 2023 oslobodené od povinnosti dodržiavať limitné hodnoty emisií uvedené v článku 33 ods. 2 a stupne odsírenia uvedené v článku 31 za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

1. Spaľovacie zariadenie môže byť do 31. decembra 2019 oslobodené od povinnosti dodržiavať limitné hodnoty emisií uvedené v článku 33 ods. 2 a stupne odsírenia uvedené v článku 31 za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

Odôvodnenie

Súčasť kompromisného balíka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Pozícia Rady

Článok 46 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Na spaľovacie zariadenia na spoluspaľovanie odpadu, ktoré spaľujú domáce tuhé palivá a ktoré vzhľadom na povahu tohto paliva nie sú schopné dodržať limitné hodnoty emisií pre oxid siričitý uvedené v časti 4 prílohy VI, môžu členské štáty namiesto týchto limitných hodnôt uplatniť minimálne stupne odsírenia uvedené v časti 5 prílohy V v súlade s pravidlami krížového plnenia uvedenými v časti 6 uvedenej prílohy.

Odôvodnenie

Na základe smerníc 2000/76/ES a 2001/80/ES sa spoluspaľovanie odpadu povoľuje aj v spaľovacích zariadeniach, ktoré využívajú domáce palivá s vysokým obsahom síry. V pozícii Rady sa stanovuje aj možnosť využívania domáceho uhlia s vysokým obsahom síry, hoci nie v zariadeniach na spoluspaľovanie odpadu. Z dôvodu úspor zdrojov a rovnakého zaobchádzania by mala existovať možnosť využívať domáce uhlie s vysokým obsahom síry aj v zariadeniach na spoluspaľovanie odpadu, a to v súlade s podmienkami odsírenia uvedenými v prílohe V.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Pozícia Rady

Článok 48 – odsek 5

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Hneď ako budú v Únii k dispozícii vhodné meracie techniky, sa stanoví dátum, od ktorého sa musia vykonávať kontinuálne merania emisií ťažkých kovov, dioxínov a furánov do ovzdušia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 75 ods. 2.

5. Hneď ako budú v Únii k dispozícii vhodné meracie techniky, Komisia stanoví delegovanými aktmi v súlade s článkom 76 dátum, od ktorého sa musia vykonávať kontinuálne merania emisií ťažkých kovov, dioxínov a furánov do ovzdušia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Pozícia Rady

Článok 72 – odsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby Komisia mala k dispozícii informácie o vykonávaní tejto smernice, o reprezentatívnych údajoch o emisiách a ostatných formách znečistenia , o limitných hodnotách emisií, o uplatňovaní najlepších dostupných techník v súlade s článkami 14 a 15 a o pokroku pri vývoji a uplatňovaní nových techník v súlade s článkom 27. Členské štáty sprístupňujú informácie v elektronickej podobe.

1. Členské štáty zabezpečia, aby Komisia mala k dispozícii informácie o vykonávaní tejto smernice, o reprezentatívnych údajoch o emisiách a ostatných environmentálnych vplyvoch, o limitných hodnotách emisií, o uplatňovaní najlepších dostupných techník v súlade s článkami 14 a 15, najmä v súvislosti s udeľovaním výnimiek podľa článku 15 ods. 4, a o pokroku pri vývoji a uplatňovaní nových techník v súlade s článkom 27. Členské štáty sprístupňujú informácie v elektronickej podobe.

Odôvodnenie

Súčasť kompromisného balíka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Pozícia Rady

Článok 72 – odsek 2

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Typ a formát informácií, ktoré sa majú sprístupňovať podľa odseku 1 sa ustanoví v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 75 ods. 2. Tieto informácie obsahujú aj určenie špecifických činností a znečisťujúcich látok, o ktorých sa sprístupnia údaje uvedené v odseku 1.

2. Komisia prijme požiadavky na typ a formát informácií, ktoré sa majú sprístupňovať podľa odseku 1, delegovanými aktmi v súlade s článkom 76. Tieto informácie obsahujú aj určenie špecifických činností a znečisťujúcich látok, o ktorých sa sprístupnia údaje uvedené v odseku 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Pozícia Rady

Článok 72 – odsek 4 – písmeno a

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) v prípade spaľovacích zariadení, na ktoré sa vzťahuje článok 31, obsah síry v používanom domácom tuhom palive a dosiahnutý stupeň odsírenia, a to ako priemer za každý mesiac a

a) v prípade spaľovacích zariadení, na ktoré sa vzťahuje článok 31, technické odôvodnenie o tom, že nie je možné dodržiavať limitné hodnoty emisií uvedené v článku 30 ods. 2 a 3, obsah síry v používanom domácom tuhom palive a dosiahnutý stupeň odsírenia, a to ako priemer za každý mesiac; a

Odôvodnenie

Zmena a doplnenie nových výnimiek vložených Radou. Členské štáty, ktoré majú zariadenia uplatňujúce osobitný stupeň odsírenia, musia predložiť technické odôvodnenie o tom, že nie je možné dodržiavať štandardné limitné hodnoty emisií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Pozícia Rady

Článok 73 – odsek 2 – písmeno a – bod ii

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ii) z intenzívneho chovu dobytka a

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vypustenie nového textu Rady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Pozícia Rady

Článok 73 – odsek 2 – písmeno a – bod iii

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

iii) z rozmetávania hnoja.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Na tento nový text Rady sa teraz vzťahuje PDN k článku 15 ods. 4a (nový). Vypustenie nového textu Rady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

Pozícia Rady

Článok 73 – odsek 2 – písmeno a – body iiia až iiid (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

iiia) zo zariadení vykonávajúcich činnosti uvedené v bodoch 2.1 a 2.2 prílohy I, najmä dioxíny a furány;

 

iiib) zo zariadení vykonávajúcich činnosti uvedené v bodoch 1.1 a 1.2 prílohy I, najmä ortuť;

 

iiic) zo zariadení vykonávajúcich činnosti uvedené v bodoch 2.1, 2.2, 2.3 a 2.4 prílohy I, najmä ťažké kovy a ich zlúčeniny, ako je arzén, kadmium, chróm, kyanidy, olovo, nikel, meď; dioxíny a furány, perfluórované uhľovodíky, fenoly, polycyklické aromatické uhľovodíky a fluorid sírový; a

 

iiid) zo všetkých ostatných zariadení uvedených v prílohe I, ak európsky PRTR v referenčnom roku 2007 zistil, že daná činnosť uvedená v prílohe I prispieva aspoň 20 % k celkovým emisiám z činností uvedených v prílohe I.

Odôvodnenie

Zmena a doplnenie nového znenia zavedeného Radou. Európska bezpečnostná sieť poskytuje dôležité minimálne zabezpečenie proti pokračovaniu v nedostatočnom používaní BAT. Je nevyhnutné, aby Komisia posudzovala celkové emisie z činností uvedených v prílohe I a aby predložila legislatívne návrhy s cieľom kontrolovať emisie zo sektorov, ktoré najviac prispievajú k celkovým emisiám, v súlade so zásadou prevencie znečisťovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

Pozícia Rady

Článok 74

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na účely prispôsobenia ustanovení tejto smernice vedeckému a technickému pokroku na základe najlepších dostupných techník, prijme Komisia delegované akty v súlade s článkom 76, pokiaľ ide o prispôsobenie časti 3 a 4 prílohy V, časti 2, 6, 7 a 8 prílohy VI, časti 5, 6, 7 a 8 prílohy VII uvedenému vedeckému a technickému pokroku.

1. Na účely prispôsobenia ustanovení tejto smernice vedeckému a technickému pokroku na základe najlepších dostupných techník opísaných v dotknutých referenčných dokumentoch o BAT Komisia najneskôr do 12 mesiacov od uverejnenia záverov o BAT v súlade s článkom 13 doplní alebo zmení minimálne požiadavky na limitné hodnoty emisií a pravidlá pre monitorovanie a dodržiavanie súladu, ako ich už stanovila táto smernica, delegovanými aktmi v súlade s článkom 76.

Odôvodnenie

Súčasť kompromisného balíka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     65

Pozícia Rady

Článok 74 – odsek 1a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Komisia pred prijatím opatrení uvedených v odseku 1 uskutoční konzultácie s príslušnými priemyselnými odvetviami a mimovládnymi organizáciami, ktoré pôsobia v oblasti ochrany životného prostredia, a podá správu o výsledkoch týchto konzultácii, ako aj o miere, v akej ich pri rozhodovaní zohľadnila.

Odôvodnenie

Súčasť kompromisného balíka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     66

Pozícia Rady

Článok 76 – odsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 74 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovaných právomocí najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia s výnimkou prípadov, keď ho Európsky parlament alebo Rada v súlade s článkom 77 odvolajú.

1. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 13 ods. 2b, 5 ods. 15, 4 ods. 23, 4 ods. 41, 48 ods. 5, 72 ods. 2 a 74 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovaných právomocí najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia s výnimkou prípadov, keď ho Európsky parlament alebo Rada v súlade s článkom 77 odvolajú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     67

Pozícia Rady

Článok 77 – odsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Delegovanie právomocí uvedené v článku 74 môže Európsky parlament alebo Rada odvolať.

1. Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 13 ods. 2b, 5 ods. 15, 4 ods. 23, 4 ods. 41, 48 ods. 5, 72 ods. 2 a 74 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     68

Pozícia Rady

Článok 77 – odsek 2

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup s cieľom rozhodnúť, či delegovanie právomocí odvolať, o tom informuje druhú inštitúciu a Komisiu najneskôr jeden mesiac pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie nielen delegované právomoci, ktorých by sa odvolanie mohlo týkať, ale aj dôvody tohto odvolania.

2. Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup s cieľom rozhodnúť, či delegovanie právomocí odvolať, vyvinie úsilie na účely informovania druhej inštitúcie a Komisie s dostatočným predstihom pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie nielen delegované právomoci, ktorých by sa odvolanie mohlo týkať, ale aj možné dôvody tohto odvolania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     69

Pozícia Rady

Článok 77 – odsek 3

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomocí v ňom uvedených. Účinnosť nadobúda okamžite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Neovplyvní platnosť už platných delegovaných aktov. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

3. V rozhodnutí o odvolaní sa uvádzajú dôvody odvolania a ukončuje sa ním delegovanie právomocí v ňom uvedených. Účinnosť nadobúda okamžite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Neovplyvní platnosť už platných delegovaných aktov. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     70

Pozícia Rady

Článok 78

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Európsky parlament alebo Rada môžu voči delegovanému aktu vzniesť námietky v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia.

1. Európsky parlament alebo Rada môžu voči delegovanému aktu vzniesť námietky v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa toto obdobie predĺži o dva mesiace.

2. Ak do uplynutia tejto lehoty Európsky parlament ani Rada nevzniesli námietky voči delegovanému aktu alebo ak pred týmto dátumom obe inštitúcie informovali Komisiu o svojom rozhodnutí námietky nevzniesť, delegovaný akt nadobudne účinnosť v deň v ňom stanovený.

2. Ak do uplynutia tejto lehoty nevznesie Európsky parlament ani Rada námietku voči delegovanému aktu, tento akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom v ňom uvedeným.

3. Delegovaný akt nenadobúda účinnosť v prípade, že Európsky parlament alebo Rada voči nemu vznesú námietky. Inštitúcia, ktorá námietky voči delegovanému aktu vznesie, uvedie dôvody takéhoto kroku.

3. Delegovaný akt nenadobúda účinnosť v prípade, že Európsky parlament alebo Rada voči nemu vznesú námietky. Inštitúcia, ktorá námietky voči delegovanému aktu vznesie, uvedie dôvody takéhoto kroku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     71

Pozícia Rady

Príloha I – úvodná časť – odsek 1a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Pri výpočte celkového menovitého tepelného príkonu zariadení uvedených v bode 1.1 sa pri spaľovacích zariadeniach používaných v zdravotníckych zariadeniach berie do úvahy na tento výpočet iba bežná prevádzková kapacita.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh prijal Európsky parlament v prvom čítaní. Uznáva potrebu značnej rezervnej kapacity v nemocniciach, nevyhnutnej na zabezpečenie nepretržitej starostlivosti o pacientov v prípade technickej poruchy. Zároveň zabraňuje penalizácii nemocníc za ich potenciálne emisie namiesto skutočných emisií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     72

Pozícia Rady

Príloha I – úvodná časť – odsek 1b (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Pri výpočte celkového menovitého príkonu zariadení uvedených v bode 1.1 sa na účely tohto výpočtu neberú do úvahy spaľovacie zariadenia s menovitým tepelnými príkonom nižším ako 50 MW a dĺžkou prevádzky nepresahujúcou 500 hodín ročne.

Odôvodnenie

V tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sa opätovne vkladá pôvodný text Komisie a PDN EP 63 z prvého čítania určený na riešenie otázok rezervnej kapacity pre núdzové generátory, napríklad tie, ktoré sa používajú v nemocniciach. Tieto zariadenia nie sú zdrojom veľkých emisií, pretože v zásade fungujú len v prípade väčšieho výpadku energie a/alebo na testovacie účely niekoľko hodín v roku. V pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sa vylučujú aj veľmi malé zariadenia pod 3 MW, pri ktorých náklady a administratívne zaťaženie vyplývajúce z ich začlenenia vysoko prevyšujú prínos z ich začlenenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     73

Pozícia Rady

Príloha I – bod 3.5

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.5. Výroba keramických výrobkov pálením, hlavne strešných škridiel, tehál, žiaruvzdorných tehál, dlaždíc, kameniny alebo porcelánu s výrobnou kapacitou presahujúcou 75 ton za deň a/ alebo s kapacitou pece presahujúcou 4 m3 a hustotou vsádzky presahujúcou 300 kg/m3 na jednu pec

3.5. Výroba keramických výrobkov pálením, hlavne strešných škridiel, tehál, žiaruvzdorných tehál, dlaždíc, kameniny alebo porcelánu s výrobnou kapacitou presahujúcou 75 ton za deň s kapacitou pece presahujúcou 4 m3 a hustotou vsádzky presahujúcou 300 kg/m3 na jednu pec

Odôvodnenie

V tomto PDN sa opätovne predkladá časť PDN 117 z prvého čítania s cieľom odstrániť nejednoznačnosť zmenou výrazu „a/alebo“ na „a“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     74

Pozícia Rady

Príloha I – bod 5.3 – písmeno b – odsek 2

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak je jedinou činnosťou v rámci nakladania s odpadom anaeróbna digescia, kapacitným prahom tejto činnosti je 100 ton denne.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     75

Pozícia Rady

Príloha V – časť 4 – bod 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V prípade kontinuálnych meraní sa limitné hodnoty emisií stanovené v častiach 1 a 2 považujú za dodržané, ak z vyhodnotenia výsledkov merania za prevádzkové hodiny v rámci kalendárneho roka vyplýva, že boli splnené všetky tieto podmienky:

1. V prípade kontinuálnych meraní sa limitné hodnoty emisií stanovené v častiach 1 a 2 považujú za dodržané, ak z vyhodnotenia výsledkov merania za prevádzkové hodiny v rámci kalendárneho roka vyplýva, že boli splnené všetky tieto podmienky:

a) žiadna validovaná priemerná mesačná hodnota nepresiahne príslušné limitné hodnoty emisií stanovené v častiach 1 a 2;

a) žiadna validovaná priemerná denná hodnota nepresiahne príslušné limitné hodnoty emisií stanovené v častiach 1 a 2;

b) žiadna validovaná priemerná denná hodnota nepresiahne 110 % príslušných limitných hodnôt emisií stanovených v častiach 1 a 2;

 

c) v prípade spaľovacích zariadení, ktoré používajú iba kotly spaľujúce kamenné uhlie s celkovým menovitým tepelnými príkonom nižším ako 50 MW, žiadna validovaná priemerná denná hodnota nepresiahne 150 % príslušných limitných hodnôt emisií stanovených v častiach 1 a 2;

 

d) 95 % všetkých validovaných hodinových priemerných hodnôt za rok nepresiahne 200 % príslušných limitných hodnôt emisií stanovených v častiach 1 a 2.

b) 95 % všetkých validovaných hodinových priemerných hodnôt za rok nepresiahne 200 % príslušných limitných hodnôt emisií stanovených v častiach 1 a 2.

Validované priemerné hodnoty sa určujú podľa bodu 10 časti 3.

Validované priemerné hodnoty sa určujú podľa bodu 10 časti 3.

Na účely výpočtu priemerných hodnôt emisií sa neberú do úvahy hodnoty odmerané počas období uvedených v článku 30 ods. 5 a 6 a článku 37, ako aj počas období uvádzania do prevádzky a vyraďovania z prevádzky.

 

Odôvodnenie

Opätovné predloženie PDN 77 z prvého čítania. Úrovne BREF referenčných dokumentov o BAT sú založené na denných priemeroch, avšak v súlade s prílohou V sa vyžaduje dodržiavanie ELV na mesačnom základe. Denné priemerné hodnoty navyše nesmú presiahnuť 110 % ELV a 95 % hodinových priemerov nesmie počas 1 roka presiahnuť ELV viac ako dvakrát. V návrhu Komisie sa nerozlišuje medzi zariadeniami do roku 2016 a po roku 2016. Je potrebné zachovať dodržiavanie rovnakých pravidiel zo strany nových aj existujúcich zariadení a zároveň ich zosúladiť so závermi BAT z dokumentov BREF, ktoré sú založené na denných, a nie na mesačných priemeroch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     76

Pozícia Rady

Príloha VI – časť 6 – bod 2.6 – úvodná časť

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2.6. Príslušný orgán sa môže rozhodnúť požadovať pre ťažké kovy jedno meranie každé dva roky a pre dioxíny a furány jedno meranie ročne v týchto prípadoch

2.6. Príslušný orgán sa môže rozhodnúť požadovať pre ťažké kovy a pre dioxíny a furány len jedno meranie ročne v týchto prípadoch

Odôvodnenie

Opätovné predloženie PDN 78 z prvého čítania. Je neprijateľné, že návrhy dávajú príslušným orgánom právo povoliť zrušenie merania emisií ťažkých kovov, dioxínov a furánov vo vzduchu, založené na podávaní správ prevádzkovateľov o kvalite odpadu. Keď sa raz monitorovanie zruší, dve z podmienok prestanú byť relevantné, pretože informácie z monitoringu potrebné na vyhodnotenie emisií nebudú k dispozícii. Potrebujeme systém nepretržitého monitorovania ťažkých kovov, pretože nepretržité monitorovanie ťažkých kovov je jediným spôsobom, ktorý zaručí, že emisie týchto vysoko toxických, perzistentných a bioakumilatívnych látok budú pod úrovňou povinných limitných hodnôt emisií.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 87 E, 1.4.2010, s. 191.
  • [2]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
  • [3]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

I.         SÚVISLOSTI

Cieľom smernice o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (IPKZ) z roku 1996 je predchádzať emisiám z priemyselných zariadení do ovzdušia, vody a pôdy a kontrolovať ich v celej Európskej únii. Na dosiahnutie tohto cieľa sa smernica o IPKZ zameriava na podporu a používanie najlepších dostupných techník (BAT), t. j. tých techník, ktoré sa dajú používať za hospodársky a technicky únosných podmienok a ktoré sú pri dosahovaní vysokej úrovne ochrany životného prostredia najúčinnejšie. Najlepšie dostupné techniky sú uvedené v takzvaných referenčných dokumentoch o BAT (BREF). Sú to technické dokumenty vypracované prostredníctvom výmeny informácií medzi Komisiou, orgánmi členských štátov a inými zainteresovanými stranami (tzv. sevillský proces).

Smernica o IPKZ sa týka približne 52 000 priemyselných zariadení, ktoré sú zodpovedné za veľký podiel všetkých znečisťujúcich látok v ovzduší v EÚ. Podľa smernice o IPKZ musia členské štáty pri udeľovaní povolení pre jednotlivé priemyselné zariadenia a stanovovaní limitných hodnôt emisií (ELV) pre určité zariadenia brať do úvahy dokumenty BREF. Priemyselné zariadenia môžu okrem znečisťovania ovzdušia znečisťovať vodu a pôdu alebo vytvárať odpady, a preto je pri posudzovaní celkového vplyvu na životné prostredie potrebný integrovaný prístup. V roku 2005 sa Komisia zaviazala preskúmať smernicu o IPKZ, výsledkom čoho je návrh smernice o priemyselných emisiách, v ktorom dochádza k revízii siedmich platných smerníc týkajúcich sa priemyselných emisií a k ich zlúčeniu do jednej smernice. Cieľom návrhu je zabezpečenie lepšieho vykonávania a presadzovania právnych predpisov zo strany vnútroštátnych orgánov s cieľom dosiahnuť vysokú úroveň ochrany životného prostredia a súčasne zjednodušiť právne predpisy a odbúrať zbytočné administratívne bremeno. Váš spravodajca vo všeobecnosti podporil stratégiu Komisie a zameral sa pritom na:

- ukončenie praxe rozdielneho vykonávania a presadzovania právnych predpisov v členských štátoch, rozdiely v transpozícii platných právnych predpisov, ktoré ohrozujú ochranu životného prostredia a vedú k narušeniu hospodárskej súťaže,

- čo najväčšie zachovanie hodnotnej výmeny informácií prostredníctvom tzv. sevillského procesu,

- znižovanie zbytočnej byrokracie.

II.       PRVÉ ČÍTANIE V EP

Európsky parlament prijal svoju pozíciu z prvého čítania na plenárnom zasadnutí 10. marca 2009 prevažnou väčšinou, hlasovalo za ňu 402 poslancov a 189 poslancov bolo proti.

Dôležitou otázkou v prvom čítaní bol návrh Komisie stanovovať limitné hodnoty emisií priamo na základe referenčných dokumentov o BAT. Podľa názoru Európskeho parlamentu to nebolo realizovateľné v praxi. Viedlo by to k neželateľnému politickému ovplyvňovaniu tzv. sevillského procesu. Európsky parlament preto navrhol zásadnú zmenu a ustanovil zriadenie komitologického výboru s parlamentnou kontrolou, ktorého úlohou je stanoviť opatrenia na obmedzenie emisií vo forme minimálnych požiadaviek. Minimálne požiadavky vytvoria európsku bezpečnostnú sieť, ktorej pravidlá nesmie porušiť žiadne zariadenie. Na úrovni príslušných miestnych orgánov sa pre individuálne zariadenia stanovia opatrenia na obmedzenie emisií, ktorých výsledkom má byť úroveň emisií, ktorá v priemere spĺňa požiadavky referenčných dokumentov o BAT, pričom sa ponechá manévrovací priestor, aby sa mohli primerane zohľadniť miestne podmienky. Týmto ustanovení sa má vyriešiť problém týkajúci sa skutočnosti, že pri riadnej prevádzke každého zariadenia môže dochádzať k výkyvom v množstve emisií, ktoré môžu prevýšiť úroveň emisií súvisiacu s opísanými najlepšími dostupnými technikami, napríklad pri nábehu zariadenia. V žiadnom prípade sa však nesmú presiahnuť medzné hodnoty stanovené európskou bezpečnostnou sieťou. Tento návrh vytvára rovnováhu, pokiaľ ide o vymedzenie európskych noriem, ktoré sa týkajú udeľovania povolení priemyselným zariadeniam, a poskytnutie priestoru na rozhodovanie členských štátov, ktorý nevyhnutne potrebujú pri zohľadňovaní technických vlastností príslušného zariadenia, jeho zemepisnej polohy a miestnych podmienok životného prostredia.

III.      DRUHÉ ČÍTANIE

Rada prijala svoju pozíciu v prvom čítaní smernice o priemyselných emisiách 15. februára 2010. Napriek tomu, že cieľom Európskeho parlamentu v pozícii z prvého čítania bolo lepšie vykonávanie smernice o IPKZ a predchádzanie narušeniu hospodárskej súťaže, spravodajca sa domnieva, že niektoré nové ustanovenia z pozície Rady smerujú opačným smerom. Rada vo svojej pozícii neprijala myšlienku limitných hodnôt emisií stanovených európskou bezpečnostnou sieťou, ale poskytla viac voľnosti veľkým spaľovacím zariadeniam pri dodržiavaní limitných hodnôt emisií stanovených v prílohách V až VIII.

Spravodajca zachováva v čo najväčšej miere pozíciu Európskeho parlamentu z prvého čítania, pretože bola v prvom čítaní prijatá prevažnou väčšinou hlasov. Veľký počet pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov prijatých v prvom čítaní sa predkladá znovu. Pokiaľ ide o európsku bezpečnostnú sieť, spravodajca predložil nový návrh, v ktorom sa zachováva cieľ zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia a odstrániť narušenie hospodárskej súťaže v Únii spôsobenej rozdielmi pri transpozícii platných právnych predpisov. Spravodajca navrhuje stanoviť minimálne požiadavky na limitné hodnoty emisií a pravidlá pre monitorovanie a dodržiavanie súladu na základe záverov o BAT, avšak len pre tie činnosti, pri ktorých sú potrebné opatrenia Únie podľa týchto kritérií:

a) vplyv príslušného odvetvia na životné prostredie ako celok,

b) stav používania najlepších dostupných techník v príslušnom odvetví.

Na druhej strane spravodajca redukuje veľký počet nových ustanovení o výnimkách nachádzajúcich sa v pozícii Rady. Výnimky by mali byť možné len vo výnimočných prípadoch. Takzvané prechodné národné programy, ktoré môžu zaviesť členské štáty s cieľom poskytnúť veľkým spaľovacím zariadeniam dodatočnú lehotu piatich rokov na zavedenie limitných emisných hodnôt stanovených v prílohe V, poskytujú príliš veľkú voľnosť. Môže to spôsobovať narúšanie hospodárskej súťaže v Únii, pretože v niektorých spaľovacích zariadeniach sa už vynaložili investície určené na zabezpečenie dodržiavania príslušných limitných hodnôt emisií. Môže to spôsobovať narúšanie hospodárskej súťaže v Únii, pretože v niektorých spaľovacích zariadeniach sa už investovalo s cieľom dodržiavať príslušné limitné hodnoty emisií. Navyše všetky členské štáty nebudú zavádzať prechodné národné programy. Aj výnimka pre obmedzenú životnosť môže spôsobovať narúšanie hospodárskej súťaže v Únii. Spaľovacie zariadenia s obmedzenou životnosťou v dĺžke 20 000 hodín prevádzky nemusia investovať do najlepších dostupných techník s cieľom dodržiavať limitné hodnoty emisií stanovené v prílohe V. Z tohto dôvodu spravodajca navrhuje tiež skrátiť lehotu v ustanovení pre miestne teplárne, ktorá by nemala presahovať rok 2020.

Spravodajca nesúhlasí s ďalším komplikovaním právnych predpisov zavedením trhových nástrojov na dosahovanie cieľov smernice. Zavedenie trhových nástrojov, napríklad obchodovania, spolu so stanovením limitných hodnôt emisií, by viedlo len k obmedzenému ďalšiemu zníženiu emisií spojenému s neprimeranými nákladmi.

POSTUP

Názov

Priemyselné emisie (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (prepracovanie)

Referenčné čísla

11962/3/2009 – C7-0034/2010 – 2007/0286(COD)

Dátum prvého čítania v EP– Číslo P

10.3.2009                     T6-0093/2009

Návrh Komisie

COM(2007)0844 - C6-0002/2008

Dátum oznámenia prijatia spoločnej pozície na schôdzi

11.3.2010

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

11.3.2010

Spravodajca

       dátum menovania

Holger Krahmer

21.2.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

17.3.2010

 

 

 

Dátum prijatia

4.5.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

40

13

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Sabine Wils

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Tadeusz Cymański, Matthias Groote, Jiří Maštálka, Miroslav Mikolášik, Bill Newton Dunn, Renate Sommer, Bart Staes, Michail Tremopoulos, Marita Ulvskog, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

George Sabin Cutaş, Francesco Enrico Speroni

Dátum predloženia

6.5.2010