RAPORT referitor la noile evoluții în achizițiile publice

10.5.2010 - (2009/2175(INI))

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Raportoare: Heide Rühle


Procedură : 2009/2175(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0151/2010

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la noile evoluții în achizițiile publice

(2009/2175(INI))

Parlamentul European,

–       având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și îndeosebi modificările aduse de Tratatul de la Lisabona,

–       având în vedere Directivele 2004/18/CE și 2004/17/CE privind achizițiile publice și Directiva 2007/66/CE privind căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice,

–       având în vedere Comunicarea Comisiei din 19 noiembrie 2009, intitulată „Mobilizarea investițiilor private și publice în vederea relansării economice și realizării unei transformări structurale pe termen lung: dezvoltarea parteneriatelor public-privat” (COM(2009)0615),

–       având în vedere Comunicarea Comisiei din 5 mai 2009, intitulată „Contribuind la dezvoltarea durabilă: rolul comerțului echitabil și al sistemelor neguvernamentale de asigurare a durabilității comerciale” COM(2009)0215),

–       având în vedere Comunicarea Comisiei din 16 iulie 2008, intitulată „Achiziții publice pentru îmbunătățirea condițiilor de mediu “ (COM(2008)0400),

–       având în vedere Comunicarea interpretativă a Comisiei din 5 februarie 2008 privind aplicarea dreptului comunitar în domeniul contractelor de achiziții publice și al concesiunilor în cazul parteneriatelor public-privat instituționale (PPPI) (C(2007)6661),

–       având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei, intitulat „Codul celor mai bune practici pentru facilitarea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la achizițiile publice (SEC(2008)2193),

–       având în vedere Comunicarea interpretativă a Comisiei din 1 august 2006 privind dreptul comunitar aplicabil în cazul atribuirii contractelor publice care nu sunt reglementate sau sunt reglementate parțial de directivele privind contractele de achiziții publice[1],

–       având în vedere următoarele hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE):

         – din 19 aprilie 2007 în cauza C-295/05 (Tragsa),

         – din 18 decembrie 2007 în cauza C-532/03, Comisia/Irlanda (servicii irlandeze de transport de urgență cu ambulanța),

         – din 13 noiembrie 2008 în cauza C-324/07 (Coditel Brabant),

         – din 9 iunie 2009 în cauza C-480/06, Comisia/Germania (Stadtwerke Hamburg),

         – din 10 septembrie 2009 în cauza C-206/09 (Eurawasser),

         – din 9 octombrie 2009 în cauza C-573/07 (Sea S.r.l.),

         – din 15 octombrie 2009 în cauza C-196/08 (Acoset),

         – din 15 octombrie 2009 în cauza C-275/08, Comisia/Germania (Datenzentrale Baden-,           Württemberg),

         – din 25 martie 2010 în cauza C-451/08 (Helmut Müller),

–       având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 10 februarie 2010 cu privire la documentul „Contribuind la dezvoltarea durabilă: rolul comerțului echitabil și al sistemelor neguvernamentale de asigurare a durabilității comerciale” (RELEX-IV-026),

–       având în vedere următoarele studii:          

         – „Evaluation of Public Procurement Directives (Evaluarea directivelor privind achizițiile publice): Markt/2004/10/D Final Report”, Europe Economics din 15 septembrie 2006,

         – „The Institutional Impacts of EU Legislation on Local and Regional Governments: A      Case Study of the 1999/31/EC Landfill Waste and 2004/18/EC Public Procurement   Directives” (Impactul instituțional al legislației UE asupra guvernelor locale și regionale: studiu de caz referitor la Directivele 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri și 2004/18/CE privind achizițiile publice), European Institute of Public Administration (EIPA), septembrie 2009,

–       având în vedere Rezoluția sa din 3 februarie 2009 referitoare la achiziția înainte de comercializare: încurajarea inovației pentru asigurarea unor servicii publice durabile de înaltă calitate în Europa[2],

–       având în vedere Rezoluția sa din 20 iunie 2007 privind problemele specifice în transpunerea și aplicarea legislației referitoare la achizițiile publice și relația acesteia cu Agenda de la Lisabona[3],

–       având în vedere Rezoluția sa din 26 octombrie 2006 referitoare la parteneriatele public-privat și dreptul comunitar în domeniul contractelor de achiziții publice și al concesiunilor[4],

–       având în vedere Rezoluția sa din 6 iulie 2006 privind comerțul echitabil și dezvoltarea[5],

–       având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul Comisiei pentru comerț internațional, precum și cel al Comisiei pentru dezvoltare regională (A7-0151/2010),

A.     întrucât criza economică și financiară a demonstrat clar importanța economică vitală a domeniului contractelor de achiziții publice, întrucât efectele crizei asupra autorităților locale sunt deja evidente și întrucât administrațiile publice își pot îndeplini corespunzător sarcinile în interesul public numai în condițiile existenței certitudinii juridice necesare și dacă procedurile legate de achizițiile publice nu sunt prea complexe;

B.     întrucât o piață a achizițiilor publice care funcționează bine este esențială pentru piața internă, atât pentru a încuraja concurența transfrontalieră, cât și pentru a stimula inovarea, a promova o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon și pentru a atinge un randament optim al cheltuielilor autorităților publice;

C.     întrucât legislația privind achizițiile publice are rolul de a se asigura că fondurile publice sunt gestionate în mod corect și eficient și de a oferi întreprinderilor interesate posibilitatea de a le fi atribuite contracte publice, în contextul unei concurențe loiale;

D.     întrucât revizuirea din 2004 a directivelor privind achizițiile publice ar trebui să conducă la simplificare, modernizare și flexibilizare, precum și la o mai mare certitudine juridică;

E.     întrucât Tratatul de la Lisabona a integrat în legislația primară a Uniunii Europene pentru prima dată recunoașterea dreptului la autonomie administrativă al autorităților locale și regionale, a consolidat principiul subsidiarității și a conferit atât parlamentelor naționale, cât și Comitetului Regiunilor dreptul de a formula o acțiune în justiție în fața CJUE;

F.     întrucât Curtea Europeană de Justiție a examinat un număr disproporționat de cazuri de încălcare a dreptului comunitar în acest domeniu, ceea ce indică faptul că multe state membre s-au confruntat cu dificultăți în a se conforma directivelor privind achizițiile publice;

G.     întrucât pentru a se asigura că politicile europene evoluează într-un mod care corespunde aspirațiilor cetățenilor Europei, Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene include noțiunea de economie socială de piață, o clauză socială, precum și un protocol privind serviciile de interes general, care definesc valorile comune în cadrul Uniunii;

H.     întrucât Convenția OIM nr. 94 prevede că contractele publice generale trebuie să cuprindă clauze care să asigure o remunerație echitabilă și condiții de lucru care să nu fie mai puțin favorabile decât cele prevăzute în acordurile colective, de exemplu,

Observații generale și recomandări

1.      regretă faptul că nu au fost realizate până în prezent obiectivele urmărite prin revizuirea din 2004 a directivelor privind achizițiile publice, în special în ceea ce privește simplificarea normelor privind achizițiile publice, precum și asigurarea unei certitudini juridice sporite; speră însă că cele mai recente hotărâri ale CJUE vor contribui la clarificarea chestiunilor juridice aflate în dezbatere și că numărul procedurilor de recurs va scădea; invită Comisia să aibă în vedere și să urmărească în mod activ obiectivele de simplificare și de raționalizare a procedurilor de achiziții publice în cadrul oricărei revizuiri a normelor europene;

2.      regretă, de asemenea, faptul că reglementările existente, în combinație cu măsurile incomplete de punere în aplicare la nivel național și regional, cu mulțimea de propuneri legislative neobligatorii ale Comisiei și cu interpretarea dispozițiilor juridice relevante de către instanțele naționale și europene, au condus la un regim juridic complicat și confuz, care pune organismele publice, întreprinderile private și furnizorii de servicii de interes general în fața unor probleme juridice dificile, pe care acestea nu le mai pot depăși fără a suporta costuri administrative substanțiale sau fără a apela la consultanță juridică externă; invită insistent Comisia să soluționeze această problemă și, în cadrul inițiativei pentru o mai bună legiferare, să examineze efectele instrumentelor legislative neobligatorii, să limiteze aceste propuneri la aspectele cheie și să le evalueze din punctul de vedere al principiilor subsidiarității și proporționalității, ținând seama de cele cinci principii stabilite în Cartea albă din 2001 privind guvernarea europeană (deschidere, participare, responsabilitate, eficiență și coerență);

3.      subliniază că adesea, ca urmare a acestei evoluții, autoritățile contractante trebuie să acorde prioritate certitudinii juridice în fața necesităților impuse de politici și, având în vedere presiunea asupra bugetelor publice, acestea trebuie să atribuie în numeroase cazuri contractul sau serviciul respectiv ofertei cu cel mai mic preț, mai degrabă decât ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic; își exprimă temerea cu privire la faptul că acest lucru va slăbi baza inovatoare și competitivitatea globală a UE; îndeamnă Comisia să remedieze situația și să elaboreze măsuri strategice prin care încurajează și oferă autorităților contractante posibilitatea de a atribui contractele ofertelor celor mai rentabile și de cea mai bună calitate;

4.      subliniază faptul că inițiativele din domeniul achizițiilor publice trebuie să fie coordonate mai bine pentru a nu pune în pericol coerența cu directivele privind achizițiile publice și pentru a nu-i pune pe utilizatori în fața unor probleme juridice; solicită din aceste motive obligativitatea unei coordonări în cadrul Comisiei, sub conducerea Direcției Generale Piața Internă și Servicii, care este responsabilă de achizițiile publice, și cu participarea celorlalte direcții generale relevante; solicită o prezență online unică și o informare regulată a autorităților contractante pentru a îmbunătăți transparența și a facilita utilizarea dispozițiilor juridice relevante;

5.      deplânge lipsa de transparență cu privire la alcătuirea și la activitatea Comitetului consultativ intern pentru achiziții publice al Comisiei (ACPP), precum și la rolul și competențele Comitetului consultativ pentru contractele de achiziții publice (CCO) și îndeamnă Comisia să ia măsuri pentru a asigura o activitate transparentă și o alcătuire echilibrată atât în cadrul acestui comitet, cât și în cadrul noului comitet consultativ planificat pentru parteneriatele public-privat, acestea incluzând reprezentanți ai sindicatelor și ai comunității de afaceri, în special ai IMM-urilor; solicită ca Parlamentul European să fie informat în mod corespunzător și să primească toate informațiile disponibile în fiecare etapă și la finalizarea procesului;

6.      consideră că, întrucât contractele publice privesc fondurile publice, acestea trebuie să fie transparente și deschise controlului public; solicită Comisiei clarificări pentru a asigura certitudinea juridică necesară pentru autoritățile locale și celelalte autorități publice și pentru a le da posibilitatea de a-și informa cetățenii cu privire la obligațiile lor contractuale;

7.      subliniază că contractele de achiziții publice trebuie atribuite în condiții de transparență, în care toate părțile interesate beneficiază de același tratament, iar relația dintre preț și performanța proiectului trebuie să fie criteriul ultim, astfel încât să fie aleasă oferta cea mai bună și nu doar pur și simplu oferta cea mai ieftină;

8.      îndeamnă Comisia să efectueze o evaluare ex post a directivelor privind achizițiile publice, ținând cont de opiniile exprimate în acest raport; se așteaptă ca această revizuire să fie realizată cu participarea deplină a tuturor părților interesate și în strânsă cooperare cu Parlamentul European; susține ideea ca orice revizuire să țină seama de întregul cadru și să includă directiva privind căile de atac în materie de atribuie a contractelor de achiziții publice, precum și o analiză a legislațiilor naționale care transpun această directivă pentru a se evita fragmentarea suplimentară a dreptului achizițiilor publice; consideră că efectele practice ale acestei directive nu pot fi evaluate în momentul de față, întrucât aceasta nu a fost încă transpusă în toate statele membre;

Cooperarea între sectorul public și cel privat

9.      subliniază faptul că Tratatul de la Lisabona, care a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, recunoaște pentru prima dată în legislația primară a Uniunii dreptul la autonomie administrativă la nivel regional și local [articolul 4 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană]; subliniază faptul că CJUE a invocat deja în mai multe hotărâri dreptul la autonomie administrativă la nivel local și că a indicat deja faptul că „ o autoritate publică își poate îndeplini sarcinile de interes public care îi revin prin propriile mijloace [...] și în colaborare cu alte autorități publice” (hotărârea din cauza C-324/07); face referire, de asemenea, la hotărârea Marii Camere a CJUE din 9 iunie 2009 (cauza C-480/06), care a consemnat, în plus, faptul că dreptul comunitar nu impune autorităților publice să utilizeze o anumită formă juridică în vederea îndeplinirii în comun a sarcinilor lor de serviciu public; consideră, prin urmare, că parteneriatele de tip public-public, cum ar fi acordurile de cooperare dintre autoritățile locale și formele de cooperare între state, nu sunt incluse în domeniul de aplicare al directivelor privind achizițiilor publice dacă îndeplinesc toate criteriile următoare:

- scopul parteneriatului este realizarea unei sarcini de serviciu public atribuite tuturor autorităților locale participante;

- sarcina se realizează exclusiv prin intermediul autorităților publice, adică fără participarea sectorului privat; și

                      – activitatea respectivă este realizată în esență în numele autorităților publice participante;

10.    subliniază că Comisia a clarificat faptul că nu toate acțiunile întreprinse de autoritățile publice intră sub incidența dreptului privind achizițiile publice și că atât timp cât dispozițiile legislației europene nu solicită crearea unei piețe într-un anumit domeniu, rămâne la latitudinea statelor membre să decidă dacă și în ce măsură doresc să îndeplinească ele însele funcții publice;

11.    subliniază faptul că concluziile CJUE din hotărârea menționată anterior nu numai că se aplică mod direct cooperării dintre autoritățile locale, dar sunt valabile în general, astfel încât acestea pot fi aplicate și cooperării dintre alte autorități publice contractante;

12.    indică faptul că CJUE a constatat în hotărârea sa din 10 septembrie 2009 (cauza C-573/07) că simpla posibilitate de deschidere a capitalului unei societăți publice până la acel moment către investitorii privați nu poate fi luată în considerare ca factor care impune obligativitatea organizării unei proceduri de licitație, cu excepția cazului în care caracterul societății cu capital public se schimbă pe parcursul perioadei pentru care contractul este valabil, modificând astfel condițiile fundamentale ale contractului și impunând organizarea unei noi licitații; observă că au avut loc evoluții majore în ceea ce privește normele din domeniul cooperării dintre autoritățile publice ca rezultat al jurisprudenței CJUE și salută hotărârile recente pronunțate de Curte în acest domeniu; invită deci Comisia și statele membre să ofere informații cu privire la consecințele juridice ale acestor hotărâri;

Concesionări de servicii

13.    reamintește faptul că, în conformitate cu articolul 1 alineatul (3) litera (b) din Directiva 2004/17/CE și cu articolul 4 din Directiva 2004/18/CE, concesionările de servicii sunt contracte în legătură cu care „echivalentul financiar pentru prestarea de servicii constă numai în dreptul de a exploata serviciul sau în acel drept însoțit de un preț”; subliniază faptul că concesionările de servicii au fost excluse din domeniul de aplicare al directivelor privind achizițiile publice pentru a oferi autorităților contractante și antreprenorilor mai multă flexibilitate; reamintește faptul că CJUE a confirmat în mai multe hotărâri că concesionările de servicii nu intră în domeniul de aplicare al acestor directive, ci sub incidența principiilor generale prevăzute de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (interzicerea discriminării, principiul egalității de tratament și transparența), și că este necesar ca autoritățile publice contractante să aibă posibilitatea de a alege ca prestarea serviciilor să se realizeze prin intermediul unei concesionări, în măsura în care apreciază că aceasta este modalitatea optimă de asigurare a serviciului public respectiv, chiar și în cazul în care riscul legat de această operațiune este limitat, dar acesta este complet transferat către deținătorul concesiunii (hotărârea din cauza C-206/08 din 10 septembrie 2009, punctele 72 - 75);

14.    ia act de comunicarea Comisiei din 19 noiembrie 2009 privind dezvoltarea parteneriatelor public-privat și așteaptă cu mare interes evaluarea de impact aferentă; așteaptă din partea Comisiei să tragă învățăminte din parteneriatele public-privat (PPP) care au eșuat; subliniază faptul că trebuie să se țină seama în mod corespunzător atât de complexitatea procedurilor, cât și diferențele dintre cultura și practica juridică din statele membre în ceea ce privește concesionările de servicii; consideră că procesul de definire a termenului „concesionare de servicii” și de stabilire a cadrului juridic de reglementare aferent a evoluat ca rezultat al directivelor din 2004 privind achizițiile publice și al jurisprudenței suplimentare a CJUE; insistă asupra faptului că orice propunere de act legislativ referitor la concesionările de servicii ar fi justificată doar în vederea remedierii denaturărilor în funcționarea pieței interne; subliniază că, până în prezent, nu au fost identificate astfel de denaturări și că, prin urmare, un act legislativ privind concesionările de servicii nu este necesar atât timp cât acesta nu este orientat către o îmbunătățire identificabilă a funcționării pieței interne;

Parteneriatele public-privat

15.    salută clarificarea juridică a condițiilor în care se aplică dreptul privind achizițiile publice în cazul parteneriatelor instituționalizate public-privat, în special dată fiind importanța deosebită pe care Comisia a acordat-o acestor parteneriate în comunicarea sa din 19 noiembrie 2009 în legătură cu combaterea schimbărilor climatice și cu promovarea energiilor regenerabile și a unui transport durabil; arată faptul că directivele privind achizițiile publice se aplică chiar și atunci când întreprinderea ce obține contractul are o participare privată, oricât de mică; subliniază, totuși, că atât Comisia, în comunicarea sa din 5 februarie 2008, cât și CJUE, în hotărârea sa din 15 octombrie 2009 din cauza C‑196/08, au specificat cu claritate că nu este necesară o dublă procedură de licitație în legătură cu atribuirea de contracte sau de sarcini unor parteneriate public-privat nou constituite, dar că toate criteriile prezentate în continuare trebuie îndeplinite înainte de acordarea unei concesionări fără procedură de licitație unei entități mixte publice-private constituite special în scopul respectiv:

–    alegerea asociatului privat trebuie să aibă loc prin intermediul unei proceduri transparente, contractul fiind publicat în avans, după ce au fost verificate cerințele financiare, tehnice, operaționale și administrative, precum și caracteristicile ofertei în raport cu serviciile care trebuie furnizate;

–    entitatea mixtă publică-privată își menține scopul declarat al societății pe întreaga durată a concesionării. Conform CJUE, orice modificare importantă a scopului societății sau a sarcinii de realizat ar impune organizarea unei noi proceduri de licitație;

         consideră deci că problema aplicării dreptului achizițiilor publice în cazul parteneriatelor instituționalizate de tip public-privat este clarificată și solicită Comisiei și statelor membre să facă o declarație în acest sens;

16.    subliniază, totuși, faptul că recenta criză financiară a adus o nouă perspectivă asupra felului în care parteneriatele public-private sunt adesea finanțate și asupra modului de repartizare a riscurilor financiare; solicită Comisiei să evalueze în mod corespunzător riscurile financiare pe care le presupune crearea de PPP;

Planificare urbanistică/dezvoltare urbanistică

17.    salută hotărârea CJUE din cauza C‑451/08; consideră că în interpretarea directivei trebuie să se țină seama de obiectivele largi și ambițioase ale acesteia, dar nu trebuie să se presupună că domeniul său de aplicare poate fi extins la infinit invocând scopul acestui act legislativ; în caz contrar, ar exista pericolul ca toate activitățile de planificare urbanistică să facă obiectul directivei, dat fiind că, prin definiție, dispozițiile privind posibilitatea de a realiza lucrări de construcție modifică substanțial valoarea terenurilor vizate; consideră că, în ultimii ani, legislația privind achizițiile publice a pătruns în domenii care nu pot fi clasificate în mod inerent ca ținând de achizițiile publice și, prin urmare, sugerează ca acest criteriu de achiziționare să fie evidențiat și mai puternic în aplicarea normelor privind achizițiile publice;

Achiziții publice sub valorile prag

18.    precizează că Parlamentul European este parte în cauza Germania/Comisia adusă în fața CJUE la 14 septembrie 2006 împotriva comunicării interpretative a Comisiei din 1 august 2006 privind dreptul comunitar aplicabil în cazul atribuirii contractelor publice care nu sunt reglementate sau sunt reglementate parțial de directivele privind contractele de achiziții publice și așteaptă pronunțarea rapidă a hotărârii;

Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii

19.    solicită Comisiei să evalueze impactul directivelor privind achizițiile publice asupra microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, în special având în vedere rolul de subcontractant al acestora, și să aprecieze în vederea unei viitoare revizuiri a directivelor dacă sunt necesare norme suplimentare pentru atribuirea subcontractelor pentru a evita în mod special ca IMM-urile, în calitate de subcontractanți, să aibă parte de condiții mai nefavorabile decât contractantul principal al contractului de achiziții publice;

20.    invită Comisia să simplifice procedurile legate de achizițiile publice, astfel încât administrațiile locale și întreprinderile să facă economii de timp și de bani cheltuiți exclusiv pentru rezolvarea chestiunilor birocratice; subliniază faptul că simplificarea procedurilor va facilita accesul IMM-urilor la aceste tipuri de contract și le va da posibilitatea de a participa la aceste proceduri în condiții mai egale și mai echitabile;

21.    consideră că subcontractarea este o formă de organizare a muncii adaptată la aspectele specializate ale executării de lucrări; subliniază că aceste contracte de subcontractare trebuie să respecte toate obligațiile impuse contractanților principali, în special în ceea ce privește legislația și siguranța muncii; consideră că, în acest sens, este recomandabil să se stabilească o relație de responsabilitate între contractant și subcontractant;

22.    sprijină admiterea sistematică a ofertelor alternative (variante); subliniază că condițiile de participare la procedura de licitație, în special admiterea de oferte alternative, sunt esențiale pentru promovarea și difuzarea de soluții inovatoare; subliniază că specificațiile referitoare la performanțele și cerințele funcționale, precum și admiterea expresă a variantelor permite ofertanților să propună soluții inovatoare;

23.    încurajează crearea unui portal unic de internet pentru toate informațiile referitoare la achizițiile publice, care să reprezinte o rețea în amonte pentru toate licitațiile, observă că obiectivul acestui portal ar trebui să fie formarea, informarea, orientarea întreprinderilor către contracte și clarificarea cadrului legislativ aplicabil, în special pentru IMM-uri (care, în general, nu dispun de numeroase resurse umane și administrative cu expertiză în ceea ce privește terminologia și procedurile legate de licitații); serviciile helpdesk specializate ar putea, de asemenea, să ajute întreprinderile să își evalueze capacitățile reale de a îndeplini în mod real condițiile cererii de oferte și, dacă este cazul, să își completeze dosarele de ofertă;

24.    constată că IMM-urile s-au confruntat cu dificultăți în încercările de a obține acces la piețele de achiziții publice și că ar trebui depuse mai multe eforturi pentru dezvoltarea unei „strategii pentru IMM-uri”; prin urmare, ca parte a acestei strategii, invită statele membre să colaboreze cu autoritățile contractante pentru a încuraja posibilitățile de subcontractare acolo unde este cazul, să dezvolte și să disemineze cele mai bune practici, să evite procesele exagerat de stricte de precalificare, să folosească standarde în documentele de licitație pentru a se asigura că furnizorii nu trebuie să pornească de la zero și să creeze un portal centralizat de publicare pentru contracte; de asemenea, invită Comisia să țină seama de inițiativele statelor membre din acest domeniu și să încurajeze difuzarea pe scară mai largă a Codului european de bune practici aferent Small Business Act;

25.    încurajează statele membre să promoveze un „program de dezvoltare a furnizorilor”, așa cum este dezvoltat deja în unele țări; constată că un astfel de instrument poate fi folosit pentru a încuraja dialogul dintre furnizori și contractanți, permițând actorilor să intre în contact într-un stadiu timpuriu al procesului de achiziționare; subliniază faptul că un astfel de mecanism este esențial pentru stimularea inovației și îmbunătățirea accesului IMM-urilor la piețele de achiziții publice;

26.    îndeamnă Comisia să depună eforturi suplimentare pentru a asigura un rol mai important al IMM-urilor europene în cadrul achizițiilor publice internaționale și să își intensifice eforturile de prevenire a discriminării împotriva IMM-urilor europene prin aplicarea unui regim echivalent celui creat prin dispozițiile specifice ale anumitor state părți la Acordul privind achizițiile publice - AAP (precum Canada și SUA); constată că adoptarea de măsuri pentru sporirea transparenței și îmbunătățirea accesului pe piețele naționale de achiziții publice ar facilita accesul IMM-urilor la aceste piețe;

27.    invită Comisia să asigure includerea în Acordul privind achizițiile publice renegociat al OMC a unei clauze care să permită Uniunii Europene să favorizeze IMM-urile la atribuirea de contracte de achiziții publice, după modelul clauzelor aplicate deja de alte state părți la acest acord;

Achiziții publice ecologice

28.    subliniază marea importanță a achizițiilor publice pentru protecția climei și a mediului, pentru eficiența energetică, pentru inovație și stimularea concurenței și reiterează faptul că administrațiile publice ar trebui încurajate și ar trebui să dispună de posibilitatea de a utiliza criteriile ecologice, sociale și altele în cadrul achizițiilor publice; salută măsurile practice de ajutor care sprijină autoritățile publice și alte instituții publice în vederea asigurării unor achiziții durabile; invită Comisia să studieze posibilitatea de a folosi contractele publice ecologice ca un instrument de promovare a dezvoltării durabile;

29.    reamintește solicitarea anterioară adresată Comisiei în raportul său din februarie 2009 de a elabora un ghid de utilizare privind achizițiile înainte de comercializare, care să ilustreze exemple practice de partajare a riscurilor și beneficiilor în funcție de condițiile de piață; în plus, consideră că drepturile de proprietate intelectuală trebuie să fie păstrate în cadrul societăților participante la achizițiile înainte de comercializare, ceea ce ar favoriza înțelegerea între autoritățile publice și ar încuraja furnizorii să se implice în procedurile de achiziții înainte de comercializare;

30.    salută crearea serviciului helpdesk EMAS al Comisiei Europene, care oferă informații practice și sprijin pentru întreprinderi și alte organizații în ceea ce privește evaluarea, raportarea și îmbunătățirea performanțelor de mediu ale acestora în contextul achizițiilor publice; invită Comisia să ia în considerare dezvoltarea unui portal online mai generic care să ofere sfaturi practice și sprijin persoanelor care utilizează procedurile de achiziții publice, vizând în special actorii implicați în procedurile de achiziții publice complexe și colaborative;

Responsabilitatea socială în achizițiile publice

31.    subliniază lipsa de claritate din domeniul achizițiilor publice responsabile din punct de vedere social și invită Comisia să ofere sprijin în acest sens prin elaborarea de ghiduri; atrage atenția, în acest context, asupra modificărilor aduse cadrului juridic de Tratatul de la Lisabona și de Carta drepturilor fundamentale și se așteaptă ca dispozițiile relevante să fie puse în aplicare în mod corespunzător de către Comisie; subliniază problema de bază, care derivă din faptul că criteriile sociale sunt legate în special de procesul de producție, motiv pentru care impactul acestora este de cele mai multe ori imperceptibil în produsul final, și subliniază că respectarea criteriilor este dificil de monitorizat în contextul unor sisteme de producție globalizate și al unor lanțuri de distribuție complexe; așteaptă, prin urmare, elaborarea unor criterii precise și verificabile și crearea unei baze de date cu criterii specifice produselor și în ceea ce privește domeniul achizițiilor publice responsabile din punct de vedere social; atrage atenția asupra dificultăților și costurilor suportate de autoritățile contractante în legătură cu verificarea respectării acestor criterii și invită Comisia să ofere un sprijin corespunzător și să susțină instrumentele care pot fi utilizate pentru certificarea fiabilității lanțurilor de distribuție;

32.    invită Comisia să clarifice faptul că administrațiile publice pot utiliza criterii sociale cum ar fi plata salariilor standard relevante și altele cerințe asemănătoare în cadrul achizițiilor publice; invită Comisia să elaboreze orientări sau alte tipuri de măsuri practice de sprijin pentru autoritățile publice și alte instituții publice în vederea asigurării unor achiziții durabile și încurajează Comisia și statele membre să organizeze frecvent cursuri de formare și campanii în vederea creșterii gradului de sensibilizare cu privire la acest aspect; susține ideea unui proces transparent, care să implice statele membre și autoritățile locale în elaborarea în continuare a criteriilor relevante; indică faptul că un astfel de proces este promițător îndeosebi în ceea ce privește criteriile sociale;

33.    invită Comisia să încurajeze autoritățile publice să utilizeze criteriile comerțului echitabil în achizițiile lor publice și în politicile de achiziționare pe baza definiției comerțului echitabil recunoscută prin Rezoluția Parlamentului European din 6 iulie 2006 referitoare la comerțul echitabil și dezvoltare și prin recenta comunicare a Comisiei din 5 mai 2009; își reiterează solicitarea anterioară adresată Comisiei de a promova utilizarea acestor criterii, de exemplu, prin elaborarea de orientări constructive privind achizițiile publice care promovează comerțul echitabil; salută adoptarea în unanimitate a avizului Comitetului Regiunilor din 11 februarie 2010, prin care se solicită o strategie europeană comună privind comerțul echitabil pentru autoritățile locale și regionale;

Sprijin practic: o bază de date și cursuri de formare

34.    sugerează crearea unei baze de date actualizate periodic care să cuprindă standardele în domeniu, inclusiv cele referitoare la criteriile ecologice și sociale, și care să fie pusă la dispoziția autorităților publice pentru a se asigura că autoritățile contractante au acces la o orientare corespunzătoare și beneficiază de un set clar de norme în momentul conceperii licitațiilor, astfel încât să poată verifica cu ușurință conformitatea acestora cu standardele relevante; se așteaptă ca statele membre și toate părțile interesate să se implice pe deplin în acest proces; remarcă faptul că acest proces de jos în sus ar trebui să țină seama de experiența și cunoștințele valoroase care există adesea la nivel local, regional și național; atrage atenția, de asemenea, asupra efectelor negative ale unei piețe fragmentate din cauza diversității și a mulțimii de etichete regionale, naționale, europene și internaționale, mai ales în domeniile inovației și cercetării;

35.    observă importanța standardelor pentru achizițiile publice, dată de faptul că acestea pot contribui la îndeplinirea obiectivelor autorităților contractante, permițându-le să utilizeze procese încercate și testate pentru a-și procura produse și servicii, utilizând o procedură de licitație mai rentabilă și garantând faptul că achiziția îndeplinește și alte obiective de politică, precum durabilitatea sau achiziționarea de la întreprinderi mici;

37.    recunoaște că formarea și schimbul de experiențe între autoritățile publice și Comisie sunt esențiale în depășirea unor probleme complexe de pe piața achizițiilor publice; cu toate acestea, este preocupat de faptul că, întrucât bugetele publice se restrâng, astfel de inițiative ar putea fi subminate; prin urmare, invită statele membre și Comisia să folosească resursele și mecanismele aflate la dispoziția lor, precum evaluările inter pares prevăzute în Directiva privind serviciile, pentru a încuraja mici echipe de experți în achiziții publice dintr-o anumită regiune să evalueze activitățile desfășurate într-o altă regiune a UE, ceea ce ar putea contribui la stabilirea încrederii și a stabilirii celor mai bune practici pe teritoriul diferitelor state membre;

36.    îndeamnă Comisia și statele membre să organizeze cursuri de formare și campanii de sensibilizare pentru autoritățile locale și factorii de decizie și să includă și alte părți interesate, în special furnizori de servicii sociale;

Dezvoltarea regională

38.    subliniază că, în raporturile sale anuale privind execuția bugetului UE, precum și în cel mai recent raport anual privind exercițiul financiar 2008, Curtea de Conturi semnalează în mod regulat faptul că nerespectarea normelor UE privind achizițiile publice reprezintă una dintre cele mai frecvente două cauze ale erorilor și neregularităților în implementarea proiectelor europene cofinanțate din fondurile structurale și din Fondul de coeziune; evidențiază, în acest context, faptul că, adesea, neregularitățile sunt cauzate de o transpunere incorectă a normelor UE și de diferențele existente între normele aplicate de statele membre; invită Comisia și statele membre să revizuiască, în cooperare cu autoritățile regionale și locale, ansamblul de norme aplicabile în domeniul achizițiilor publice în scopul uniformizării lor și al simplificării întregului cadru juridic în materie de achiziții publice, în special în vederea reducerii riscului de eroare și a asigurării unei mai mari eficiențe în utilizarea fondurilor structurale;

39.    consideră că nu numai costurile și complexitatea pot fi prohibitive, ci și timpul necesar finalizării proceselor de achiziție publică, precum și riscul unor acțiuni în justiție, sub forma unor proceduri de apel îndelungate, care sunt adesea blocate de diferiți actori; salută, prin urmare, faptul că planul de redresare economică permite aplicarea unor versiuni accelerate ale procedurilor descrise în directivele privind achizițiile publice în cazul proiectelor publice majore, în special în 2009 și 2010; invită statele membre să aplice procedurile și să ofere asistență autorităților locale și regionale în implementarea și folosirea acestor proceduri, cu respectarea, în fiecare caz, a normelor și reglementărilor standard privind achizițiile publice;

40.      invită Comisia să examineze posibilitatea de a continua să utilizeze, chiar și după 2010, proceduri accelerate în legătură cu fondurile structurale și de a extinde creșterea temporară a valorilor de prag în scopul specific de a accelera investițiile;

Comerțul internațional

41.    subliniază faptul că piața internă și piețele internaționale sunt din ce în ce mai interconectate; consideră, în acest context, că legislatorii pieței interne a UE și negociatorii UE din domeniul comerțului internațional ar trebui să aibă în vedere posibilele consecințe reciproce atunci când își desfășoară activitățile și ar trebui să adopte o politică coerentă orientată întotdeauna spre promovarea valorilor Uniunii Europene în ceea ce privește politicile de achiziții publice, inclusiv transparența, o poziție fermă împotriva corupției și progresul în materie de drepturi sociale și de drepturi ale omului; invită Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor și Comisia pentru comerț internațional să organizeze sesiuni comune de informare în scopul promovării sinergiilor;

42.    subliniază faptul că un cadru solid privind achizițiile publice este o condiție prealabilă pentru o piață echitabilă, liberă și orientată spre concurență și contribuie la combaterea corupției;

43.    subliniază, de asemenea, în contextul angajamentelor asumate de Uniunea Europeană în domeniul achizițiilor publice internaționale, importanța consolidării mecanismelor anticorupție din acest sector și atrage atenția asupra necesității de concentrare a eforturilor pentru asigurarea transparenței și a echității în utilizarea fondurilor publice;

44.    îndeamnă cele 22 de state cu statut de observator în cadrul Comitetului AAP să accelereze procesul aderării la AAP;

45.    invită Comisia să analizeze posibilitatea includerii în acordurile de achiziții publice încheiate cu partenerii internaționali de dispoziții care să impună respectarea obligațiilor privind drepturile fundamentale ale omului prevăzute în convențiile și acordurile internaționale;

46.    adoptă o poziție fermă împotriva măsurilor protecționiste din domeniul achizițiilor publice la nivel mondial și își exprimă totodată credința fermă în principiul reciprocității și al proporționalității în acest domeniu; invită Comisia să ia în considerare impunerea unor restricții specifice și proporționale asupra accesului la anumite segmente ale pieței de achiziții publice a UE pentru partenerii comerciali care beneficiază de deschiderea pieței UE, dar care nu și-au manifestat intenția de a-și deschide propriile piețe pentru întreprinderile europene, pentru a-i încuraja să asigure un acces reciproc și proporțional pe piață pentru întreprinderile din UE;

47.    atrage atenția asupra dispozițiilor articolelor 58 și 59 din Directiva 2004/17/CE; invită statele membre să utilizeze pe deplin posibilitatea de informare a Comisiei cu privire la problemele întâmpinate de întreprinderile lor în ceea ce privește accesul la piețele țărilor terțe și invită Comisia să adopte măsuri eficace pentru a garanta că întreprinderile din UE se bucură de un acces autentic la piețele țărilor terțe;

48.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

  • [1]  JO C 179, 1.8.2006, p. 2.
  • [2]  JO C 067E, 18.3.2010, p. 10.
  • [3]  JO C 146E, 12.6.2008, p. 227.
  • [4]  JO C 313E, 20.12.2006, p. 447.
  • [5]  Texte adoptate, P6_TA(2006)0320.

EXPUNERE DE MOTIVE

Anual, achizițiile publice de bunuri și servicii din Uniunea Europeană reprezintă peste 16% din produsul intern brut al UE[1], respectiv 1 500 miliarde de euro. Totuși, achizițiile publice internaționale reprezintă doar 3% din această valoare. Scopul principal al achizițiilor publice îl reprezintă achiziționarea de bunuri și servicii la prețuri avantajoase în vederea asigurării sarcinilor de serviciu public.

Autoritățile publice nu sunt, totuși, un participant la piață ca oricare altul; întrucât gestionează bani publici, ele poartă o anumită responsabilitate. Achizițiile publice ar trebui să contribuie, ori de câte ori este posibil, la soluționarea problemelor majore cu care se confruntă societatea: depășirea crizei economice și financiare mondiale, combaterea schimbărilor climatice și a crizei din ce în ce mai acute legate de sărăcia din țările din sud.

Fără îndoială, autoritățile publice contractante beneficiază de avantajele pieței interne europene și de normele acesteia: piețele mai mari oferă mai multă libertate de alegere, ceea ce poate duce la costuri mai mici și la o calitate mai bună a produselor; o mai mare transparență contribuie la combaterea corupției și a fraudei; cooperarea transfrontalieră creează noi posibilități de acțiune și oferă noi experiențe.

Există însă și un revers al medaliei: în numeroase state membre, autoritățile regionale și locale sunt autoritățile publice contractante cele mai importante și tocmai în cazul lor, în contextul actualei crize economice, directivele europene privind achizițiile publice reduc libertatea de acțiune, încetinesc procesul de atribuire a contractelor și îl fac mai costisitor.

Contractanții, în special întreprinderile mici și mijlocii, suferă și ei din cauza procedurilor birocratice și a lipsei de certitudine juridică. Există numeroase studii care scot în evidență creșterea costurilor și a duratei procedurilor; nu ne vom ocupa însă în detaliu de aceste studii în prezentul raport.

Incertitudini juridice

Cauzele acestei evoluții sunt variate. Revizuirea din 2004 a directivelor privind achizițiile publice avea drept scop simplificarea, modernizarea și flexibilizarea procedurilor de atribuire a contractelor publice. Acest scop nu a fost însă atins.

Pe de o parte, unele dispoziții ale directivelor nu sunt suficient de clare: dezacordurile politice dintre Consiliu și Parlament au dus la compromisuri asupra textului, la lacune și la incoerențe.

Pe de altă parte, transpunerea în statele membre a necesitat mult timp, dispozițiile au fost deseori înăsprite în procesul transpunerii, au fost introduse criterii noi, iar unele dispoziții menite să crească flexibilitatea nu au fost incluse. Pe scurt, litera legii a suferit modificări.

Neclaritățile juridice au avut drept rezultat un număr însemnat de proceduri juridice de recurs la nivel național și european. Jurisprudența CJUE și instrumentele legislative fără caracter obligatoriu ale Comisiei Europene au încercat să umple lacunele juridice, dar această abordare a sporit și mai mult confuzia.

Toate acestea au dus la un regim legislativ complex, care pune în special autoritățile locale mici și întreprinderile mici și mijlocii în fața unor probleme juridice dificile, pe care acestea nu le mai pot gestiona fără a suporta costuri crescute sau fără a apela la consultanță juridică externă. Unele proiecte majore de achiziții au fost blocate din cauza neclarităților juridice sau a riscului unor acțiuni în justiție. Aproape în niciun domeniu nu există atât de multe litigii. Aplicarea greșită a dispozițiilor privind achizițiile este una dintre cele mai frecvente surse de eroare în utilizarea resurselor în cadrul fondurilor structurale europene.

Domeniile principale ale litigiilor juridice sunt parteneriatele public-public, urbanistica (inclusiv construcția de locuințe sociale) și concesionările de servicii. Există însă neclarități și în domeniul parteneriatelor public-privat, al achiziției unor produse care provin din comerțul echitabil, al utilizării directivelor privind achizițiile publice în cazul unor contracte a căror valoare se situează sub pragurile aplicabile, precum și în ceea ce privește posibilitatea de a lua în considerare criteriile sociale, precum remunerația egală, egalitatea de gen, respectarea acordurilor salariale, angajarea persoanelor aflate în șomaj de o perioadă lungă de timp sau a adolescenților cu competențe sau calificări slabe.

Coordonare insuficientă în cadrul Comisiei

De asemenea, coordonarea în cadrul Comisiei Europene este insuficientă. Multe servicii ale Comisiei au considerat achizițiile publice drept un instrument pentru atingerea unor scopuri pentru care Uniunea Europeană nu dispune în mod normal de suficiente resurse financiare sau de competența legislativă necesară. Desigur că este logic ca autoritățile contractante să fie încurajate să se angajeze în proceduri de achiziții publice responsabile din punct de vedere ecologic și social și să susțină cercetarea și inovarea. Totuși, numărul mare de inițiative rezultate de aici nu contribuie la asigurarea clarității juridice și subminează eforturile de atinge un obiectiv care merită de altfel să fie susținut. Numeroasele instrumente legislative fără caracter obligatoriu nu au făcut decât să contribuie la apariția incoerențelor juridice.

Comisia ar trebui să acorde atenție, în cadrul elaborării de instrumente fără caracter juridic obligatoriu, principiului proporționalității și efectelor practice ale acestor instrumente la nivel local. Cel mai recent studiu al European Institute of Public Administration (EIPA), intitulat „The Institutional Impacts of EU Legislation on Local and Regional Governments, A Case Study of the 199/31/EC Landfill Waste and 2004/18/EC Public Procurement Directives”, critică utilizarea excesivă a instrumentelor legislative neobligatorii: „utilizarea instrumentelor legislative neobligatorii în reglementarea unor aspecte foarte importante ale directivei este o altă deficiență majoră; nu este posibil să se preconizeze impactul instituțional al acestor instrumente”. În sensul obiectivelor inițiativei pentru o mai bună legiferare, ar trebui studiat și impactul instrumentelor legislative neobligatorii, iar problema respectării principiilor subsidiarității și proporționalității ar trebui revăzută (evaluare limitată de impact).

Din păcate, a existat până acum o lipsă de echilibru politic în punerea în aplicare de către Comisie a dreptului european în materie de achiziții publice. Deși au fost luate numeroase inițiative și au fost elaborate ghiduri și orientări în domeniul achizițiilor ecologice și eficiente din punct de vedere energetic, cea mai recentă comunicare a Comisiei privind domeniul achizițiilor responsabile din punct de vedere social datează din anul 2000, adică de dinaintea revizuirii directivelor privind achizițiile publice. Până în prezent a fost publicată o singură comunicare în domeniul juridic deosebit de complex al achizițiilor care sprijină comerțul echitabil și nu există niciun fel de orientări sau ghiduri. Acest lucru ar putea fi interpretat greșit ca o reflectare indirectă a priorităților Comisiei.

Raportoarea solicită, prin urmare, o coordonare mai bună a procedurilor de achiziții publice în rândul diferitelor servicii implicate ale Comisiei, precum și o strategie comună publică privind achizițiile publice, inclusiv o pagină de internet unică, în vederea îmbunătățirii transparenței legislației.

În plus, sunt necesare mai multe inițiative privind organizarea schimburilor de experiențe, dezvoltarea de proceduri și metode testate, precum și metodele și sprijinul pentru programele de formare în statele membre. Aceste cursuri de formare nu ar trebui să se adreseze doar autorităților locale contractante, ci ar trebui să includă și factorii de decizie și alte persoane și organisme, în special organizații neguvernamentale, care prestează servicii sociale. S-ar putea dovedi util în acest sens experiența aferentă modelului francez, care este testat în acest moment.

Raportul critică și lipsa de transparență cu privire la alcătuirea și la rezultatele activității comitetului consultativ intern pentru achiziții publice al Comisiei și îndeamnă Comisia să ia măsuri pentru a asigura o alcătuire echilibrată și mai multă transparență atât în cadrul acestui comitet, cât și în cadrul viitorului comitet pentru parteneriatele public-privat.

.

Clarificarea juridică oferită de CJUE cu privire la parteneriatele public-public

Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona a modificat situația juridică, în special prin consolidarea rolului autorităților locale și regionale. A fost recunoscut pentru prima dată în legislația primară a Uniunii Europene dreptul la „autonomie administrativă la nivel regional și local” [articolul 4 alineatul (2) din TUE]:

„Uniunea respectă egalitatea statelor membre în raport cu tratatele, precum și identitatea lor națională, inerentă structurilor lor fundamentale politice și constituționale, inclusiv în ceea ce privește autonomia locală și regională.”

Articolul 1 din noul protocol privind serviciile de interes general (nr. 26) evidențiază următoarele:

„rolul esențial și competențele discreționare ample ale autorităților naționale, regionale și locale în ceea ce privește furnizarea, punerea în funcțiune și organizarea serviciilor de interes economic general într-un mod care să răspundă cât mai bine nevoilor utilizatorilor.

CJUE a invocat deja dreptul la autonomie administrativă la nivel local în mai multe hotărâri pronunțate înainte de intrarea în vigoare a noului tratat și a subliniat faptul „ că o autoritate publică poate îndeplini sarcinile de interes public care îi revin prin propriile mijloace [...] și în colaborare cu alte autorități publice” (cauza C-480/06, Stadtwerke Hamburg). Prin aceasta, CJUE a confirmat libertatea de alegere a autorităților locale și a consolidat autonomia administrativă la nivel local. Hotărârile nu reprezintă, totuși, un cec în alb care justifică orice formă de colaborare între autoritățile locale. CJUE consideră că parteneriatele public-public, cum ar fi acordurile de cooperare dintre autoritățile locale și cooperarea între state, nu intră în domeniul de aplicare al directivelor privind achizițiile publice dacă îndeplinesc toate criteriile următoare:

1. scopul parteneriatului este realizarea în comun a unei sarcini de serviciu public atribuite tuturor autorităților locale;

2. această sarcină se realizează exclusiv prin intermediul autorităților publice, adică fără participarea sectorului privat;

3. activitatea respectivă este realizată în esență în numele autorităților publice participante.

CJUE a confirmat și faptul că simpla posibilitate de a deschide un parteneriat public-public pentru investitorii privați nu anulează excluderea acestor parteneriate din domeniul de aplicare al directivelor privind achizițiile publice, dacă nu există nicio posibilitate reală ca această măsură să fie luată la momentul atribuirii contractului.

Un aspect controversat al dreptului achizițiilor publice a fost astfel clarificat în mod corespunzător. O consecință a acestei jurisprudențe trebuie să fie abținerea Comisiei de la a iniția proceduri privind încălcarea dreptului comunitar împotriva statelor membre în acest domeniu și reluarea, împreună cu Parlamentul și cu părțile interesate, a activității de consolidare a jurisprudenței CJUE. Scopul acestui raport este de a aduce o primă contribuție la acest proces.

Clarificarea situației juridice a concesionărilor de servicii

Concesionările de servicii au fost definite pentru prima dată în directivele revizuite privind achizițiile publice drept contracte în legătură cu care „echivalentul financiar pentru prestarea de servicii constă numai în dreptul de a exploata serviciul sau în acel drept însoțit de un preț”. Legiuitorul comunitar a exclus în mod explicit concesionările de servicii din domeniul de aplicare al acestor directive pentru a oferi autorităților contractante și contractanților un grad mai mare de flexibilitate și pentru a ține seama de diferitele culturi și tradiții juridice din statele membre, abordare confirmată de CJUE în recenta sa hotărâre din 10 septembrie 2009 în cauza C-206/08, Eurawasser. Concesionările de servicii nu sunt acoperite de directivele privind achizițiile publice, ci doar de regimul mai puțin exigent al tratatelor UE. De asemenea, CJUE a definit mai precis în această hotărâre criteriul transferării riscului economic. Conform CJUE, dreptul de a concesiona servicii în domeniul gospodăririi apelor nu este anulat prin faptul că contractele de furnizate sunt acoperite de un regulament administrativ care prevede obligativitatea racordării și a utilizării serviciului. Riscul economic care justifică concesionarea unui serviciu ar putea fi de asemenea limitat. CJUE a confirmat autoritățile publice contractante pot alege să asigure furnizarea unui serviciu prin concesionare în măsura în care ele apreciază că aceasta este modalitatea optimă de asigurare a respectivului serviciu public. Astfel, CJUE a clarificat un alt aspect care provoacă adesea litigii juridice.

Clarificări în domeniul parteneriatelor public-privat

Comisia și CJUE au adus clarificări și în alte domenii. Atât Comisia, în comunicarea sa din 5 februarie 2008 privind parteneriatele public-privat, cât și CJUE, în hotărârea sa din 15 octombrie 2009 din cauza C‑196/08, Acoset, au specificat cu claritate că nu este necesară o dublă procedură de licitație în legătură cu atribuirea de contracte sau de sarcini unor parteneriate public-privat nou constituite, dar că toate criteriile prezentate în continuare trebuie îndeplinite înainte de acordarea unei concesionări fără procedură de licitație unei entități mixte publice-private constituite special în scopul respectiv:

-         alegerea asociatului privat trebuie să aibă loc prin intermediul unei proceduri publice, după ce au fost verificate cerințele financiare, tehnice, operaționale și administrative, precum și caracteristicile ofertei în raport cu serviciile care trebuie furnizate;.

-         entitatea mixtă publică-privată trebuie să își mențină scopul declarat al societății pe întreaga durată a concesionării; conform CJUE, orice modificare importantă a scopului societății sau a sarcinii de realizat ar impune organizarea unei noi proceduri de licitație.

Prin urmare, există suficientă claritate juridică și în privința parteneriatelor de tip public-privat.

Aspecte de urbanistică

Cu toate acestea, nu toate problemele au fost clarificate. Domeniul urbanisticii creează în prezent probleme cu totul deosebite: o interpretare exagerată de strictă, mai ales din partea instanțelor judecătorești germane, a hotărârii CJUE din cauza C-220/05, Roanne, a extins domeniul de aplicare al directivelor privind achizițiile publice la domenii pe care acestea nu au intenționat niciodată să le acopere. Autoritățile locale trebuie să aibă totuși posibilitatea să vândă terenuri sub rezerva unor condiții (de exemplu, clauza de construcție în termen de doi ani), fără a fi necesară organizarea unei licitații la nivel european pentru această vânzare. În caz contrar, „trebuie acceptată ipoteza, oricât de absurdă, a supunerii oricărei activități de reglementare urbanistică normelor directivei: astfel, prin definiție, dispozițiile care reglementează posibilitatea de a realiza lucrări de construcție modifică, uneori în mod substanțial, valoarea terenurilor cărora li se aplică” (citat din prezentarea finală făcută în fața CJUE de avocatul general Paolo Mengozzi la 17 noiembrie 2009).

Directivele privind achizițiile publice nu au fost concepute pentru a acoperi astfel de cazuri și se speră că CJUE va fi de acord cu avocatul general.

Achiziții durabile și inovatoare

Deși există numeroase instrumente (setul GPP, Procura+Campaign sau TopTen Pro) aflate la dispoziția autorităților publice și a altor instituții publice în domeniul achizițiilor ecologice și durabile și deși, în domeniul achizițiilor inovatoare, Comisia a prezentat comunicări privind achizițiile înainte de comercializare și o inițiativă privind piețele-pilot pentru Europa, în domeniul achizițiilor responsabile din punct de vedere social nu au fost luate astfel de măsuri, chiar dacă Tratatul de la Lisabona a confirmat importanța unei Europe sociale. Orientarea pur economică de până acum a Uniunii Europene este extinsă asupra unor obiective sociale obligatorii în special prin articolul 3 alineatul (3) din TUE și prin Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care are acum valoare obligatorie din punct de vedere juridic. Acest lucru trebuie să se reflecte și în acțiunile Comisiei.

Domeniul achizițiilor responsabile din punct de vedere social este afectat în special de două probleme: criteriile sociale sunt legate în special de procesul de producție, motiv pentru care impactul acestora este de cele mai multe ori imperceptibil în produsul final, iar respectarea criteriilor este mai dificil de monitorizat în contextul unor sisteme de producție globalizate și al unor lanțuri de distribuție complexe. Situația devine și mai complexă și confuză prin faptul că în cadrul licitațiilor trebuie acceptate și certificatele emise de ofertantul însuși pentru a nu se încălca principiul nediscriminării. Verificarea acestora depășește resursele majorității autorităților publice contractante. Prin urmare, Comisia ar trebui să prevadă, alături de elaborarea unui ghid și elaborarea unor criterii precise și verificabile și/sau dezvoltarea unei baze de date care să includă criterii specifice produselor. Trebuie luată în considerare, de asemenea, instituirea unui organism european care să elaboreze criterii și să verifice respectarea acestora pentru categorii de produse specifice și care, dacă este cazul, să acționeze ca o instanță extrajudiciară de arbitraj în legătură cu plângerile depuse.

Revizuirea directivelor privind achizițiile publice

În general, ar fi de dorit din partea Comisiei să ia în considerare aspectele menționate în prezentul raport în cadrul revizuirii propuse a directivelor privind achizițiile publice și să abordeze cu această ocazie deficiențele juridice și practice de la nivelul transpunerii directivelor în statele membre, precum și neclaritățile juridice legate de aplicarea dreptului achizițiilor publice. De asemenea, ar fi util de clarificat unde și cum poate contribui Uniunea Europeană la simplificare administrativă în acest domeniu, deși un astfel de proces poate fi desfășurat numai pe baza unei analize obiective a problemelor existente, care să implice toate părțile interesate. Aceste lucru este necesar și urgent.

Cu toate acestea, raportoarea avertizează împotriva oricărei încercări de a revizui directivele privind achizițiile publice în acest moment - acest lucru ar fi prematur din mai multe motive. Pe de o parte, directiva privind căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice trebui inclusă în mod obligatoriu în cadrul unei eventuale revizuiri pentru a se evita o fragmentare și mai mare a dreptului achizițiilor publice. Directiva privind căile de atac nu a fost încă transpusă în toate statele membre, iar efectele practice ale acesteia asupra achizițiilor publice nu pot fi încă evaluate. Pe de altă parte, statele membre se află în prezent într-o profundă criză economică și financiară, ale cărei efecte la nivel local nu sunt încă previzibile și vor crește cu siguranță în anii următori. Modificarea bazei juridice a procedurilor de achiziții publice în acest moment nu ar face decât să creeze și mai multă incertitudine juridică și ar conduce la întârzieri ale procedurilor de licitații, în detrimentul tuturor părților implicate.

  • [1]  Informații oferite de Fondul Monetar Internațional pentru anul 2006, PIB nominal în milioane de dolari pe baza cursului valutar din luna octombrie 2007 pentru UE: 14 609 840 milioane de dolari - chiar dacă o parte considerabilă din aceasta este cheltuită pe bunuri de apărare.

AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională (24.2.2010)

destinat Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

referitor la noi evoluții în achizițiile publice

(2009/2175(INI))

Raportor pentru aviz: Oldřich Vlasák

SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază faptul că, deși autoritățile locale și regionale se numără printre cei mai importanți cumpărători din Europa, având deci un rol esențial în aplicarea normelor de atribuire a contractelor de achiziții publice, complexitatea normelor referitoare la legislația în materie de concurență și contracte de achiziții publice implică faptul că există adesea o lipsă de competență în cadrul legislativ și în aplicarea acestuia, de formare adecvată și de orientări în domeniul achizițiilor publice în cazul acestor autorități; invită statele membre să organizeze cursuri de pregătire în domeniul achizițiilor publice (care să cuprindă, printre altele, aspecte specifice precum criteriile sociale și ecologice și criteriile legate de diversitate și egalitate) și să încurajeze utilizarea TIC pentru îmbunătățirea înțelegerii acestor norme și a capacităților administrative ale autorităților locale și regionale; în acest context, ia în considerare posibilitatea de instituire la nivel regional a unor grupe privind contractele de achiziții publice, bazate pe cooperarea autorităților locale și regionale, care ar îmbunătăți în mod semnificativ eficiența și eficacitatea atribuirii de contracte de achiziții publice, prin promovarea contactelor și a schimburilor reciproce de experiență și de informații; subliniază, de asemenea, că eforturile de depistare și reducere a cazurilor de corupție la nivelul autorităților regionale și locale trebuie continuate prin introducerea de acțiuni de formare, punerea la dispoziție de informații și prin acțiuni de publicitate;

2. subliniază că în raporturile sale anuale privind execuția bugetului UE, precum și în ultimul său raport anual privind exercițiul financiar 2008, Curtea de Conturi semnalează în mod regulat faptul că nerespectarea normelor UE privind achizițiile publice reprezintă unul din cele mai frecvente două motive care stau la baza greșelilor și neregularităților în implementarea proiectelor europene cofinanțate din Fondurile structurale și Fondul de coeziune; evidențiază, în acest context, faptul că, adesea, neregularitățile sunt cauzate de o transpunere incorectă a normelor UE și de diferențele existente între normele aplicate de statele membre; invită Comisia și statele membre să revizuiască, în cooperare cu autoritățile regionale și locale, ansamblul de norme aplicabile în domeniul achizițiilor publice, în scopul uniformizării acestor norme și al simplificării întregului cadru juridic în materie de achiziții publice, în special în vederea reducerii riscului de erori și mărirea eficienței în utilizarea Fondurilor structurale;

3. consideră că nu numai costurile și complexitatea pot fi prohibitive, ci și timpul necesar finalizării procesului de achiziție publică, precum și riscul unor acțiuni în justiție, sub forma unor proceduri de apel îndelungate, care sunt adesea blocate de diferiți actori, și salută, prin urmare faptul că planul de redresare permite aplicarea unor versiuni accelerate ale procedurilor cuprinse în directivele privind achizițiile publice, în cazul proiectelor publice majore, mai ales în 2009 și 2010; invită statele membre să aplice procedura și să ofere asistență autorităților locale și regionale la implementarea și folosirea acestor proceduri, cu respectarea, în fiecare caz, a normelor și reglementărilor în vigoare privind achizițiile publice;

4. invită Comisia să examineze posibilitatea de a utiliza, chiar și după 2010, a unor versiuni accelerate ale procedurilor în legătură cu Fondurile structurale și de a extinde creșterea temporară a valorilor de prag, în scopul specific de a accelera investițiile;

5. deplânge faptul că, în anumite cazuri, creditele acordate din Fondurile structurale pentru proiecte de infrastructură realizate în contextul unor parteneriate de tip public-privat (PPP) și pentru contracte asociate cu operatori privați, pe bază de achiziții publice desfășurate la nivel regional și local, au dus, din cauza unor proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice foarte complexe, la pierderea de subvenții ale UE disponibile în trecut pentru finanțarea dezvoltării infrastructurilor; consideră că îndepărtarea obstacolelor pentru parteneriatele de tip public-privat sunt vitale pentru ca Uniunea Europeană să poată realiza investițiile necesare în infrastructură și să asigure servicii de calitate; invită Comisia să se asigure că normele aplicabile achizițiilor publice și Fondurilor structurale stabilesc un cadru coerent pentru PPP, în scopul creării unei certitudini juridice pentru toate părțile interesate și reducerii presiunii exercitate asupra bugetelor publice, în contextul principiului cofinanțării și în urma crizei economice mondiale;

6. recunoaște dreptul autorităților locale și regionale de a decide în mod democratic în legătură cu cele mai bune mijloace de asigurare a serviciilor publice, inclusiv decizii cu privire la utilizarea de societăți pe care le dețin sau le controlează, fără participarea niciunui partener privat; consideră că, chiar în lipsa obligației de a lansa apeluri la licitație, cooperarea intercomunală sau alte forme de cooperare de tip public-privat pentru furnizarea de servicii ar trebui acceptate drept calea legitimă de furnizare de servicii interne și că actorii de la nivel regional și local ar trebui să poată încredința sarcini legate de furnizarea de servicii publice societăților pe care le dețin sau le controlează;

7. subliniază că inițiativele Comisiei privind contractele de achiziții publice trebuie să fie mai bine coordonate pentru a evita nerespectarea dispozițiilor directivelor europene referitoare la contractele de achiziții publice, creând dificultăți juridice operatorilor; solicită Comisiei, în acest sens, să își îmbunătățească la nivel intern coordonarea, inclusiv prin crearea unui site internet unic, cu o structură clară pentru promovarea transparenței legislative în acest domeniu;

8. subliniază necesitatea de a încuraja participarea întreprinderilor mici și mijlocii în cadrul contractelor de achiziții publice realizate de autoritățile locale și regionale, în conformitate cu obiectivele generale ale UE de sprijinire a IMM-urilor; subliniază că participarea mai activă a IMM-urilor poate fi asigurată prin furnizarea adecvată de informații, consultanță și cursuri de formare, precum și de asistență practică;

9. împărtășește preocupările numeroaselor autorități locale ca reacție la interpretarea hotărârilor[1] Curții de Justiție în domeniul dezvoltării urbane; are convingerea fermă că aplicarea strictă din punct de vedere operațional și legal a normelor privind achizițiile publice ar putea crea obstacole în calea dezvoltării urbane; invită Comisia să redacteze, în strânsă cooperare cu Parlamentul, Consiliul și autoritățile regionale și locale, normele corespunzătoare privind achizițiile publice în mod suficient de clar, astfel încât să se permită autorităților contractante să identifice contractele de lucrări și concesiuni care fac obiectul normelor privind achizițiile publice, pentru a diferenția aceste contracte și concesiuni de proiectele de dezvoltare urbană care nu fac obiectul normelor privind achizițiile publice, astfel încât acordurile cadastrale între sectorul public și privat să fie facilitate fără cerința inutilă de lansare a unei licitații și fără a aduce atingere competențelor și dreptului autorităților locale de a decide asupra modului în care intenționează să își dezvolte teritoriul; așteaptă cu interes deosebit hotărârea Curții de Justiție în cauza C-451/08; susține opinia Avocatului general al Curții de Justiție emisă la 17 noiembrie 2009 în cauza C-451/08: „Deși, în interpretarea directivei, trebuie să se țină seama de obiectivele largi și ambițioase ale acesteia, totuși acestea nu trebuie să determine admiterea faptului că, în temeiul scopului acestui act normativ, domeniul de aplicare al acestuia poate fi extins fără limite.” (punctul 35); în caz contrar, există riscul „supunerii oricărei activități de reglementare urbanistică normelor directivei: astfel, prin definiție, dispozițiile care reglementează posibilitatea de a realiza lucrări de construcție modifică, uneori în mod substanțial, valoarea terenurilor cărora li se aplică.”

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

22.2.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

39

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Sophie Briard Auconie, Zuzana Brzobohatá, Alain Cadec, Ricardo Cortés Lastra, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Iosif Matula, Miroslav Mikolášik, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail Tremopoulos, Viktor Uspaskich, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Vasilica Viorica Dăncilă, Karin Kadenbach, Heide Rühle, Peter Simon, László Surján, Evžen Tošenovský, Sabine Verheyen

  • [1]  Hotărârea Curții (camera întâi) din 18 ianuarie 2007 în cauza C-220/05 Jean Auroux și alții/Commune de Roanne.

AVIZ al Comisiei pentru comerŢ internaŢional (2.3.2010)

destinat Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

referitor la noi evoluții în achizițiile publice

(2009/2175(INI))

Raportoare: Małgorzata Handzlik

SUGESTII

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.   subliniază faptul că piața internă și piețele internaționale sunt interconectate din ce în ce mai mult; consideră, în acest context, că legislatorii pieței interne a UE și negociatorii UE din domeniul comerțului internațional ar trebui să aibă mereu în vedere posibilele consecințe reciproce atunci când își desfășoară activitățile și ar trebui să adopte o politică coerentă orientată întotdeauna spre promovarea valorilor Uniunii Europene în materie de politici de achiziții publice, precum transparența, o poziție fermă împotriva corupției și consolidarea drepturilor sociale și a drepturilor omului în scopul promovării sinergiilor, invită Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor și Comisia pentru comerț internațional să organizeze sesiuni comune de informare;

2.   subliniază faptul că un cadru guvernamental solid de desfășurare a achizițiilor publice este o condiție prealabilă pentru o piață echitabilă, liberă și orientată spre concurență și contribuie la combaterea corupției;

3.   consideră că un acord multilateral, cum ar fi Acordul privind achizițiile publice (AAP), este cel mai bun instrument pentru a asigura condiții de concurență loială pentru întreprinderile europene în ceea ce privește accesul pe piața achizițiilor publice la nivel internațional; îndeamnă, astfel, Comisia să încheie negocierile privind textul provizoriu asupra căruia s-a convenit în 2006 ca versiune revizuită a AAP, care a intrat în vigoare în 1996, precum și își continue eforturile de a încheia ambițiosul Acord privind achizițiile publice; subliniază faptul că AAP recunoaște, în preambulul său și în articolul V, tratamentul special și diferențiat aplicabil țărilor în curs de dezvoltare;

4.   îndeamnă cele 22 de state cu statut de observator în cadrul Comitetului AAP să accelereze procesul aderării la AAP;

5.   consideră că piața achizițiilor publice la nivelul UE rămâne cea mai deschisă piață de achiziții publice la nivel mondial;

6.   regretă faptul că partenerii noștri internaționali nu și-au deschis încă piețele interne de achiziții publice pentru întreprinderile din UE, la fel cum piața internă a UE este deschisă pentru întreprinderile din țările terțe; regretă profund faptul că partenerii noștri comerciali cei mai importanți utilizează practici de achiziții publice discriminatorii pentru furnizorii din UE care participă la licitațiile pentru contracte publice în țările terțe; deplânge faptul că anumiți parteneri comerciali cheie (inclusiv state părți la AAP) adoptă măsuri protecționiste în domeniul achizițiilor publice;

7.   îndeamnă Comisia să depună eforturi suplimentare pentru a asigura un rol mai important IMM-urilor europene în cadrul achizițiilor publice internaționale și să își intensifice eforturile de prevenire a discriminării împotriva IMM-urilor europene prin aplicarea unui regim echivalent celui creat prin dispozițiile specifice ale anumitor state părți la AAP (precum Canada și SUA); constată că adoptarea de măsuri pentru sporirea transparenței și a accesibilității piețelor naționale de achiziții publice ar facilita accesul IMM-urilor la aceste piețe;

8.   adoptă o poziție fermă împotriva măsurilor protecționiste în domeniul achizițiilor publice la nivel mondial și crede totodată cu fermitate în principiul reciprocității și al proporționalității în acest domeniu; invită Comisia să ia în considerare impunerea unor restricții specifice și proporționale asupra accesului la anumite segmente din piața de achiziții publice a UE pentru partenerii comerciali care beneficiază de deschiderea pieței UE, dar care nu și-au arătat intenția de a-și deschide piețele pentru întreprinderile din UE pentru a-i încuraja pe partenerii noștri să ofere acces reciproc și proporțional pe piață pentru întreprinderile europene;

9.   atrage atenția asupra dispozițiilor articolelor 58 și 59 din Directiva 2004/17/CE; invită statele membre să utilizeze pe deplin posibilitatea de informare a Comisiei referitor la problemele întâmpinate de întreprinderile lor în ceea ce privește accesul la piețele țărilor terțe și invită Comisia să adopte măsuri eficiente pentru a garanta că întreprinderile din Uniune se bucură de un acces autentic pe piețele țărilor terțe;

10  invită Comisia să asigure includerea în Acordul privind achizițiile publice (AAP), renegociat al OMC, a unei clauze care să permită Uniunii Europene să favorizeze IMM-urile la atribuirea de contracte de achiziții publice, după modelul clauzelor aplicate deja de alte state părți la acest acord;

11. în contextul angajamentelor asumate de Uniunea Europeană în domeniul achizițiilor publice internaționale, subliniază, în continuare, importanța consolidării mecanismelor anticorupție în sectorul achizițiilor publice și atrage atenția asupra necesității de concentrare a eforturilor pentru asigurarea transparenței și echității în utilizarea fondurilor publice;

12. invită Comisia să examineze posibilitatea utilizării achizițiilor publice ecologice ca un instrument de promovare a dezvoltării durabile;

13. invită Comisia să analizeze posibilitatea includerii în acordurile de achiziții publice încheiate cu partenerii internaționali de dispoziții care să impună respectarea obligațiilor privind drepturile fundamentale ale omului prevăzute în convenții și acorduri internaționale.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.2.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

16

5

5

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Joe Higgins, Yannick Jadot, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Membri supleanți prezenți la votul final

Catherine Bearder, José Bové, George Sabin Cutaș, Mário David, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried, Matteo Salvini, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa

Membri supleanți (articolul 187 alineatul (2)) prezenți la votul final

Patrice Tirolien

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

28.4.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

0

8

Membri titulari prezenți la votul final

Cristian Silviu Bușoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Alan Kelly, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Andreas Schwab, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Membri supleanți prezenți la votul final

Pascal Canfin, Cornelis de Jong, Frank Engel, Anna Hedh, Othmar Karas, Emma McClarkin, Catherine Soullie, Anja Weisgerber, Kerstin Westphal

Membri supleanți (articolul 187 alineatul (2)) prezenți la votul final

Edward Scicluna